Informe de dades de servei 2014

Codi Biblioteca

Codi Millennium

Mollet del Vallès

0

Acumutat 2014

Mollet del Vallès. Biblioteca Can Mulà
RESUM DE DADES DE LA BIBLIOTECA
Acumutat 2014

Dades per dia de
servei

Dades per hora de
servei

Dades per parada

Dies de servei
Hores de servei
Nombre de parades
Fons documental (sense revistes)

256
1.831
0
45.860

Usuaris inscrits
Altes d'usuari

19.035
1.109

4 x dia

0,6 x hora

#DIV/0!

7 x dia

Visites a la biblioteca

120.205

470 x dia

65,6 x hora

#DIV/0!

Visites a pàgines web de la biblioteca
Visites a pàgines de la biblioteca virtual

25.791
0

101 x dia
0 x dia

14,1 x hora
0,0 x hora

#DIV/0!
#DIV/0!

Usos d'Internet i +
Usos de Wi-Fi

8.682
11.715

34 x dia
46 x dia

4,7 x hora
6,4 x hora

#DIV/0!
#DIV/0!

Usos del servei de préstec
Préstecs
Préstec interbibliotecari deixat

19.779
71.162
563

77 x dia
278 x dia
2 x dia

10,8 x hora
38,9 x hora
0,3 x hora

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Total d'activitats amb inscripció (sessions)
Total d'activitats sense inscripció (sessions)

71
36

0 x dia
0 x dia

0,0 x hora
0,0 x hora

#DIV/0!
#DIV/0!

Altes d'usuari

Visites a la
biblioteca

Visites a
Visites a
pàgines web de pàgines de la
la biblioteca
biblioteca
virtual

77

46

34

0

4

101

278

470

Usos de la biblioteca per dia de servei
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Usos d'Internet Usos de Wi-Fi
i+

Usos del servei
de préstec

Préstecs

USUARIS I USOS PER TIPUS D'USUARI
Usuaris Inscrits

Petits lectors (0 a 4 anys)
Infants (5 a 14 anys)
Joves (15 a 24 anys)
Adults (25 a 39 anys)
Adults (40 a 64 anys)
Gent gran (més de 65 anys)
Biblioteques
Altres
TOTAL

149
3.047
3.710
5.694
5.424
916
9
86
19.035

1%
16%
19%
30%
28%
5%
0%
0%
100%

Altes d'usuaris

62
389
158
212
245
31
0
12
1.109

6%
35%
14%
19%
22%
3%
0%
1%
100%

Usos de préstec

281
3.725
2.089
4.069
7.403
1.863
83
266
19.779

1%
19%
11%
21%
37%
9%
0%
1%
100%

Usos d'Internet

8
1.508
1.335
2.479
2.983
356
4
9
8.682

0%
17%
15%
29%
34%
4%
0%
0%
100%

Usos de Wi-Fi

3
704
5.861
2.565
2.003
48
11
520
11.715

0%
6%
50%
22%
17%
0%
0%
4%
100%

Usuaris i usos per tipus d'usuari
Usos de Wi-Fi

Petits lectors (0-4)
Infants (5-14)

Usos d'Internet

Joves (15-24)

Adults (40-64)

Altes d'usuaris

Gent gran (65+)
Biblioteques

Usuaris inscrits

Altres

0%

25%

© Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona 2014

50%

75%

100%

dimarts, 13 / gener / 2015

Adults (25-39)

Usos de préstec

Acumutat 2014

Informe de dades de servei 2014

Mollet del Vallès. Biblioteca Can Mulà

COL·LECCIÓ I PRÉSTECS DE LA BIBLIOTECA
Altes de fons

32.977
126
87
1.825
0
35.015
85
0
5.492
9
0
0
5.712
0
3.375
313
25
4
0
3.717
234
1.009
52
0
1.295
16
2
174
55
0
247
45.860

2.091
5
0
272
0
2.368
0
0
201
0
0
0
204
1
481
12
1
0
0
495
2
30
1
0
33
0
2
18
0
0
20
3.117

Renovacions en línia
TOTAL préstecs amb renovacions en línia
© Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona 2014

% creixement

6,8%
4,1%
0,0%
17,5%
0,0%
7,3%
0,0%
0,0%
3,8%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
-100,0%
16,6%
4,0%
4,2%
0,0%
0,0%
15,4%
0,9%
3,1%
2,0%
0,0%
2,6%
0,0%
#DIV/0!
11,5%
0,0%
0,0%
8,8%
7,3%

PRÉSTECS

41.988
341
76
4.308
0
46.713
37
0
3.305
1
0
0
3.619
3
7.872
166
0
0
0
8.041
33
2.404
4
2
2.443
3
0
97
95
0
195
60.735
5.352
0
66.087
5.075
71.162

Col·lecció i préstec per tipus de material
(% de fons i de préstec pels principals tipus de material)

Revistes

Altres formats no
electrònics

8%

0%

0%

1%

4%

Fons electrònics

3%

12%

Enregistraments
vídeo

8%

5%

Enregistraments
sonors

12%

70%

Llibres

76%

0%

20%
Préstecs

40%

60%
Col·lecció

Préstecs realitzats en màquines d'autopréstec
Renovacions realitzades en màquines d'autopréstec
Retorns realitzats en màquines d'autopréstec
Préstec interbibliotecari deixat
Préstec interbibliotecari rebut

80%

0
0
0
563
1.165

dimarts, 13 / gener / 2015

COL·LECCIÓ

Llibre
Lectura fàcil
Lletra gran
Cómic
Préstec de Llibre-e
TOTAL Llibres
Audiollibre
Audiollibre-e
CD
Casset
Disc vinil
Mùsica-e
TOTAL Fons àudio
Blu-ray
DVD
DVD musical
VHS
VHS MUSICAL
Vídeo-e
TOTAL Fons vídeo
CD-ROM
Curs llengua
Joc PC
Joc videoconsola
TOTAL Fons electrònics
Braille
Làmina/foto
Mapa
Partitura
Altres
TOTAL Altres formats
TOTAL (sense revistes)
Revista
Revista-e
TOTAL (amb revistes)

Acumutat 2014

Informe de dades de servei 2014

Mollet del Vallès. Biblioteca Can Mulà
ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA
Activitats que requereixen inscripció
Club de lectura
Cursos TIC
Altres activitats
TOTAL d'activitats amb inscripció
Participants per activitat
Assistents per sessió

Nombre

Participants Infants

Participants Adults

TOTAL Participants

Sessions

Assistents

3
3
15
21

112
0
81
193

152
37
403
592

264
37
484
785

31
3
37
71

276
37
559
872

Sessions

Assistents Infants

Assistents Adults

TOTAL Assistents

14
22
36

227
1.757
1.984

186
738
924

413
2.495
2.908

37
12

Activitats que no requereixen inscripció
Hores del conte
Altres activitats
TOTAL d'activitats sense inscripció
Assistents per sessió

81

Visites escolars
Visites escolars d'Educació Infantil
Visites escolars de Primària
Visites escolars d'ESO
TOTAL de visites escolars
Escolars per visita

Altres visites organitzades
Assistents per visita

Visites

Escolars

39
19
17
75

950
475
425
1.850

Exposicions
Producció pròpia
Producció aliena

132
6

25
Visites

Assistents

13

274

21

Nombre total d'activitats (Sessions i assistència)
Activitats amb inscripció
Activitats sense inscripció
Visites escolars
Visites organitzades
TOTAL Activitats

Sessions

Assistents

71
36
75
13
195

872
2.908
1.850
274
5.904

Pròpies

En col·laboració

9
37

0
0

DIFUSIÓ
Publicacions
Guies de lectura
Altres publicacions

Presència als mitjans
Ràdio
Televisío
Premsa escrita
Mitjans digitals

19
2
1
1

Punts de servei extern
Ús dels Punts de servei externs

Bibliopiscina
Bibliomercat
Altres

0
0
2

© Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona 2014

0
0
989

Sala d'estudi
Hores no concurrents*
*Amb l'horari habitual de la biblioteca

756

dimarts, 13 / gener / 2015

ALTRES SERVEIS

Acumutat 2014

Informe de dades de servei 2014

Mollet del Vallès. Biblioteca Can Mulà

Ús de la biblioteca per mes
Visites

16.000
14.000
12.000

Internet i
Ofimàtica

10.000

Usos de Wi-Fi

8.000
Usos de préstec

6.000
4.000

Préstecs

2.000
0

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre

octubre

novembre

desembre

Ús de la biblioteca por dia de servei
700

Visites

600

Internet i
Ofimàtica

500

Usos de Wi-Fi

400

Usos de préstec

200
100
0
gener

febrer

març

abril

maig

© Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona 2014

juny

juliol

agost

setembre

octubre

novembre

desembre

dimarts, 13 / gener / 2015

Préstecs

300