BÀI T P TOÁN CAO C P 1

Dành cho các l p thu c kh i cao đ ng kinh t

BÀI T P ÔN K T THÚC H C PH N TOÁN CAO C P 1
(Dành cho các l p C09AC1,2; C09QT1,2; C09NH ) Làm các bài t p trong giáo trình và hai Tài li u tham kh o sau: 1. Toán cao c p - Ph n 1: Gi i tích toán h c, Đ ng Ng c D c - Nguy n Vi t Đ c. 2. Bài t p toán cao c p - T p 1: Gi i tích hàm m t bi n, Nguy n Đình Trí. Đ cương c th như sau: 1. Tính gi i h n hàm s (Các d ng vô đ nh và công th c L’Hospital). 2. ng d ng đ o hàm đ tính GTLN, GTNN và tính gi i h n hàm s .

3. Tính tích phân xác đ nh, tích phân suy r ng lo i 1 và lo i 2. 4. ng d ng tích phân tính di n tích hình ph ng, th tích m t tròn xoay và đ dài cung.

5. Tính c c tr hàm nhi u bi n (như các ví d dư i đây). 6. Gi i phương trình vi phân c p 1 d ng: (a) tuy n tính. (b) Becnulli. 7. Gi i phương trình vi phân c p 2 gi m c p đư c. 8. Phương trình sai phân tuy n tính c p 1 không thu n nh t v i h s h ng. Các ví d v ng d ng c a c c tr hàm nhi u bi n

Bài 1. Công ty Acme có ba đ i lý quan tr ng và mu n tìm v trí đ t m t kho hàng đ cung ng cho ba đ i lý đó. Công ty nh m t nhà kinh t tính toán đ tìm v trí đ t kho hàng sao cho t ng các kho ng cách t kho hàng đ n các đ i lý là nh nh t. Nhà kinh t này v h to đ trên b ng đ và xác đ nh đư c v trí c a 3 đ i lý là A(1,5), B(0,0), C(8,0). V y kho hàng ph i đ t v trí nào? Bài 2. M t công ty chuyên s n xu t hai lo i s a: s a nguyên ch t và s a không nguyên ch t v i s n lư ng tương ng là x (nghìn lít) và y (nghìn lít). Gi s giá s a nguyên ch t và không nguyên ch t cho m t lít s a l n lư t là p(x) = 20 − 5x và q(y) = 4 − 2y. Bi t r ng t ng chi phí đ s n xu t hai lo i s a trên là C(x, y) = 2xy + 4. H i công ty nên s n su t bao nhiêu s a nguyên ch t và không nguyên ch t đ l i nhu n thu đư c là l n nh t? HD: f (x, y) = x(20 − 5x) + y(4 − 2y) − 2xy − 4 Bài 3. M t nhà s n xu t d đ nh bán m t s n ph m v i giá 350 đô la/đơn v và h ư c tính r ng: n u x nghìn đô la đư c s d ng vào phát tri n và y nghìn đô la đư c s d ng vào qu ng 250y 100x + đơn v . N u chi phí s n xu t là 150 đô la/ đơn cáo thì khách hàng s mua x p x y+2 x+5 v và gi s ch chi 11000 đô la đ s d ng vào phát tri n và qu ng cáo thì nhà s n xu t nên phân chia s ti n đó như th nào đ l i nhu n thu đư c t vi c bán s n ph m m i là l n nh t.
ThS. Nguy n Văn Hoàng - Ban KHCB - ĐH Ki n trúc ĐN

1

BÀI T P TOÁN CAO C P 1

Dành cho các l p thu c kh i cao đ ng kinh t

1

GI I H N HÀM S
√ x2 + 1 − 4x + 1 √ 1. lim . x→−∞ 1 − x + x2 + 3x 2. lim |x3 + x| + 1 . x→−∞ | − x2 | + 2x3 x2 x3 − ). 2x2 − 1 2x + 1

Bài 4. Tính gi i h n các hàm s sau không dùng công th c L’Hospital:

3. lim (
x→+∞

4. lim

2x + 3 x→−∞ 2x − 3 √ √ 5. lim (sin x + 1 − sin x)
x→+∞

√ √ 6. lim ( 3 x + 1 − 3 x)
x→+∞

√ 7. lim t( t a − 1)
t→−∞

8. lim

x→+∞

x2 + 1 x2 1+ 3 x

x2 +1

x

9. lim

x→+∞

10. lim

x→+∞

x+8 x−2 x+a x+b

x

x+c

11. lim

x→+∞

Bài 5. Tính gi i h n các hàm s sau: √ 1. lim
x→0

√ x2 + x + 1 − x2 − x + 1 x2 − x

tan mx x→0 sin nx x 3. lim √ 3 x→0 1+x−1 2. lim 4. lim 5. lim tan x − sin x x→0 x3

1 − 5x x→0 1 − ex sin 2x x→0 ln(1 + x) 2

6. lim

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Ban KHCB - ĐH Ki n trúc ĐN

BÀI T P TOÁN CAO C P 1 √ 4 7. lim 8. lim 9. lim
x→1

Dành cho các l p thu c kh i cao đ ng kinh t

x−1 x−1

sin x x→0 |x| t + sin t t→0 t − sin t

10. lim

sin 3x − sin x x→0 ln(x + 1)
1

11. lim 10 x−5 −
x→5

12. lim

ln(x + 2) − ln 2 x→0 x
1 x−2

x 13. lim x→2 2 14. lim

ln(1 + 3x sin x) x→0 tan x2 √ 1 + 2x − 1 15. lim x→0 tan 3x 16. lim ln cos x x→0 ln(1 + x2 )

2

Đ O HÀM

Bài 6. Tính đ o hàm c a các hàm s sau √ √ √ 2 3 1) y = x + x + 3 x, 2) y = x2 − √ , x 3) y = tan x − cot g x , 2 2 4) y = ex ln sin x.

Bài 7. Cho y = ex sin x. Ch ng minh r ng y − 2y + 2y = 0. Bài 8. Tìm giá tr l n nh t và giá tr bé nh t c a hàm s y = x2 ln x trên [1, e]. Bài 9. Ch ng minh các b t đ ng th c sau 1) 1 + 2 ln x ≤ x2 , v i x > 0, 2) 1 + x + x2 x2 < ex < 1 + x + ex , v i m i x > 0. 2 2

Bài 10. S d ng qui t c De L’Hospital đ tính các gi i h n sau 1. lim 2. lim x − arctg x . x→0 x3

x − sin x . x→0 x − tan x 3

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Ban KHCB - ĐH Ki n trúc ĐN

BÀI T P TOÁN CAO C P 1 ex − e−x . x→0 sin x cos x ex − e−x . x→0 ln(1 + x)

Dành cho các l p thu c kh i cao đ ng kinh t

3. lim

4. lim 5. lim

1 − cos 2x . x→0 x sin x ex − e−x . x→0 ln(x + 1) π − 2 arctan x ex − 1
3

6. lim

7. lim 8. lim

x→∞

.

2 − (ex + e−x ) cos x . x→0 x4

e3x − 3x − 1 9. lim . x→0 sin2 5x 10. lim sin 3x − 3xex + 3x2 3 . x→0 arctan x − sin x − x 6

11. lim

ln(x − a) . x→a ln(ex − ea ) ln x xn (n > 0).

12. lim 13. lim 14. lim 15. lim

x→+∞

ln x . x→0 1 + 2 ln sin x

tan πx 2 . x→1 ln(1 − x) ln(x − 1) x→1 cot πx
x→0

16. lim (x. cot πx). 17. lim (arcsin x. cot x).
x→0

18. lim (1 − cos x). cot x.
x→0

19. lim

x→1

1 1 − . x − 1 ln x p q − . p 1−x 1 − xq 1 − cot2 x . x2

20. lim

x→1

21. lim

x→0

22. lim (π − 2x)cos x . π
x→ 2

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Ban KHCB - ĐH Ki n trúc ĐN

4

BÀI T P TOÁN CAO C P 1
3

Dành cho các l p thu c kh i cao đ ng kinh t

23. lim (cos 2x) x2 .
x→0

24. lim (x + 2x ) x .
x→+∞

1

25. lim

x→0

tan x x

1 x2

.

3

TÍCH PHÂN

Bài 11. Tính các tích phân sau đây 1. 2. 3. 4. 5. 6. x3 − 1 dx. 4x3 − x x2 + 1 dx. x3 − 5x2 + 6x
3

x − 1 dx . x+1 x √

dx . x x2 + x + 1 sin3 x cos2 xdx. dx . 1 + sin x + cos x

Bài 12. Tính các tích phân xác đ nh sau đây 1.
1 −1

xdx , 5 − 4x x2 khi 0 ≤ x ≤ 1 2 − x khi 1 ≤ x ≤ 2,

2.

f (x)dx n u f (x) =
1 −1

3.

xdx . +x+1 √ 1 4. 0 x15 1 + 3x8 dx. x2
2π 0
π 4

5. 6.

dx . sin x + cos4 x
4

0

tan4 xdx.

Bài 13. Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i 1. Đư ng cong y = x2 và các đư ng th ng x = 0 và y = 4. 2. Đư ng parabol y = x2 + 4 và đư ng th ng x − y + 4 = 0.
ThS. Nguy n Văn Hoàng - Ban KHCB - ĐH Ki n trúc ĐN

5

BÀI T P TOÁN CAO C P 1

Dành cho các l p thu c kh i cao đ ng kinh t

3. Đư ng cong y = x3 và các đư ng th ng y = x và y = 2x. 4. Đư ng tròn x2 + y 2 = 4x và parabol y 2 = 2x. 5. Hai đư ng y = |x2 − 1| và y = |x| + 5. ĐS: 6. Các đư ng y = ex , y = e−x và x = 1. ĐS: 7. Các đư ng x = √ √ 73 3 1 e− √ . 2 5 . 6

y, x + y − 2 = 0, y = 0. ĐS: 73 3

8. Hai đư ng y = |x2 − 1| và y = |x| + 5. ĐS:

Bài 14. Tính th tích c a v t th tròn xoay sinh ra b i hình ph ng (D) khi nó quanh quanh Ox. Hình ph ng (D) đư c gi i h n b i: 1. Đư ng cong y = (x − 2)2 và đư ng th ng y = 4. ĐS: 2. Đư ng cong y = 256π . 3

5 1 , đư ng th ng y = 0 và y = 2x. ĐS: π( − 2 ln 2). x 3 18π . 5

3. Đư ng cong y = |2x − x2 |, đư ng th ng y = 0 và x = 3. ĐS: 4. Đư ng cong y =

1 , đư ng th ng y = 0, x = 1 và x = a(a > 1). G i th tích đó là V (a), x 1 tính th tích c a v t th khi a → +∞. ĐS: π(1 − ) và π. a 8π . 15

5. Các đư ng y = ln x, x = 0 và ti p tuy n v i y = x2 + 1 t i đi m (1, 2). ĐS: Bài 15. Tính đ dài c a các đư ng cong 1. y 2 = 2x, 0 ≤ x ≤ 1. 1 ≤ y ≤ e. π . 2

1 1 2. x = x2 − ln y, 4 2 3. y = ln cos x,

0≤x≤a<

Bài 16. Tính các tích phân suy r ng
+∞

1.
2 1

x2

dx 2 . ĐS: ln 2. +x−2 3

2.
0 1

dx π √ . ĐS: . 2 (2 − x) 1 − x dx (1 − x)(1 + x) . ĐS: ?.

3.
0 0

4.
−∞

xex dx. 6

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Ban KHCB - ĐH Ki n trúc ĐN

BÀI T P TOÁN CAO C P 1
+∞

Dành cho các l p thu c kh i cao đ ng kinh t

5.
−∞ 2

(x2

dx . + 1)2

6.
0 1

x5 dx. 4 − x2 dx x(1 − x) .

7.
0 2

8.
−2 1

x2

dx . −1

9.
0

x ln2 xdx.

4

C C TR Đ A PHƯƠNG C A HÀM NHI U BI N

Bài 17. Tìm c c tr đ a phương c a các hàm sau: 1. z = x4 + y 4 − x2 − 2xy − y 2 . 2. z = 2x4 + y 4 − x2 − 2y 2 . 3. z = x2 y 3 (6 − x − y). 4. z = x3 + y 3 − 3xy. 5. z = xy + 50 20 + , x > 0, y > 0. x y
2 +y 2 )

6. z = (x2 + y 2 )e−(x

y2 1 + + 2. 7. u = x + 4x y 8. u = xn y m , x + y = a > 0.

5

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Bài 18. Gi i các phương trình vi phân c p 1 sau: 1. dy dx = v i đi u ki n ban đ u y(0) = 1. x e 1 + y2

2. (y 2 − 1)dx − (x2 + 1)ydy = 0 v i đi u ki n ban đ u y(1) = 0. 3. y = y y π + tan v i đi u ki n ban đ u y(1) = . x x 2

4. y − y cot x = 2x sin x. 5. xy − 3y = x3 .
ThS. Nguy n Văn Hoàng - Ban KHCB - ĐH Ki n trúc ĐN

7

BÀI T P TOÁN CAO C P 1 4 √ 6. y − y = x y. x 7. y cos x − y sin x = sin 2x 8. y = xy + y ln y.

Dành cho các l p thu c kh i cao đ ng kinh t

Bài 19. Gi i các phương trình vi phân c p 2 sau: 1. xy + y = x2 . 2. y + yy = 0. 3. 2y 2 = (y − 1)y . 4. yy + y 2 = 0 v i đi u ki n ban đ u y(1) = 2, y (1) = 1 2

6

PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

Bài 20. Gi i các phương trình sai phân sau: 1. 2yn − 3yn−1 = 4n − 7. 2. 5yn − 5yn−1 = 5n + 2. 3. yn − 2yn−1 = 2n2 − 4n − 1. 4. 2yn − 4yn−1 = (n − 3)2n . 5. yn − 8yn−1 = (8n2 − 3n + 1)3n .

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Ban KHCB - ĐH Ki n trúc ĐN

8