You are on page 1of 14

MENADŽMENT

1. ULOGA MENADŽMENTA PREMA MINTZBERGU - menadžeri se mogu klasificirati u 3 različita tipa: 1) Uloga menadžera u međuljudskim odnosima - odnosi se na razvijanje i kontrolu međuljudskih odnosa u organizaciji - tako tu možemo govoriti o: a) vođi – uloga je vođenje, ohrabrivanje i pomaganje b) povezivaću – je uloga menadžera izvan područja njihove direktne nadležnosti 2) Uloga menadžera u procesu informiranja - tu menadžer sam izgrađuje svoju informacijsku mrežu i kontakte putem kojih dobiva informacije, prenosi ih dalje i ima nekoliko uloga: a) ulogu promatrača – sadrži ispitivanje uvjeta za dobivanje informacija o problemima b) ulogu prenositelja informacija – može se ostvariti kroz formalne i neformalne kontakte c) ulogu spikera – prezentiranje menadžera ili organizacija drugim organizacijama 3) Uloga u donošenju odluka - uloga donošenja odluka se ostvaruje u 4 aspekta: a) poduzetnički aspekt – poboljšanje rada i napredak b) aspekt operacionalizacije – grupno odlučivanje c) aspekt alokatora resursa – kada je menadžer u poziciji da odlučuje o financijskim sredstvima, opremi... d) aspekt pregovarač – to je svakodnevni posao menadžera,pregovaranje se može odnositi na posao, ciljeve... 2. ADIZESOV MODEL ULOGA MENADŽMENTA - prema tome modelu uspješan menadžment mora obavljati ove uloge: a) b) c) d) Proizvođača – ta uloga pokazuje na to što menadžer mora činiti Upravitelja – orjentirana je na pitanja kako raditi Poduzetnika – određivanje ciljeva, strategija, kretivnost Integratora – menadžer mora znati izgrađivati tim

3. PODJELA MENADŽMENTA PO REGIJAMA - imamo 4 podjele menadžmenta po regijama: 1) AMERIČKI MENADŽMENT - autori su Tom Peters i Robert Waterman - karakteristike: a) b) c) d) individualizam i slobodno poduzetništvo prema zadovoljenju vlastitih interesa naglašavanje strategije, primjena logike i racionalnosti predanost konkurenciji i oslanjanje na tržišne mehanizme sloboda poslodavaca glede angažiranja i otpuštanja radnika

2) JAPANSKI MENADŽMENT - karakteristike: a) b) c) d) sustav poštovanja statusa i autoriteta jednaki status za sve grupe zaposlenika (jednako se oblače) poslovi i ciljevi se raspodjeljuju na grupe a ne na pojedince veliko sudjelovanje radnika u procesu odlučivanje

3) MENADŽMENT U VELIKOJ BRITANIJI - autori Adam Smith, Robert Owen - karakteristike: a) b) c) d) formalna hijerarhija i birokratska struktura poduzeća česte izmejene vlasništva nad kompanijama znatno niža razina osposobljenosti menadženta specijalizacija pojedinaca (financije,marketing)

4) MENADŽMENT U ISLAMSKIM ZEMLJAMA - karakteristike: a) naplata kamate je zabranjena b) prednost duhovnom a ne stjecanju materijalnih dobara c) banke kupuju dobra koja prodaju po višoj cijeni potrošaču

4. PRISTUPI ANALIZI MENADŽMENTA - mogu se grupirati na sljedeći način: a) b) c) d) e) f) pristup temeljen na iskustvu pristup temeljen na teoriji odlučivanja pristup temeljen na matematici ili znanosti o menadžmentu pristup temeljen na menadžerskim ulogama pristup temeljen na McKinseyevoj okosnici 7-S operacijski pristup...

5. TIPOVI MENADŽMENTA - razlikujemo 3 tipa menadžmenta: 1) REAKTIVNI MENADŽMENT ima takav pristup prema problemu da prvo identificira njegov uzrok ili izvor a onda ga menadžeri probaju promjeniti ili potisnuti te se vraća sustav u stanje koje je postojalo prije problema

2) NEAKTIVNI MENADŽMENT neaktivni menadžeri su zadovoljni sa trenutnim stanjem ta razliku od reaktivnog menadžmenta koji pokušava eliminirati uzrok problema, neaktivni će biti zadovoljan potiskivanjem simptoma nekog problema

3) PREDAKTIVNI MENADŽMENT - predaktivni menadžeri predviđaju i pripremaju - pokušavaju predvidjeti budućnost te uspostaviti ciljeve koje žele postići - ovaj tip menadžmenta prevladava u tehnološkim orjentiranim tvrtkama i poslovnim školama 6. SUSTAVI MENDŽMENTA - razlikujemo 2 tipa sustava: 1) OSNOVNI ILI KLASIČNI SUSTAV a) Linijski sustav

TU TREBATE NACRTATI SLIKU...JA SAM JU RUČNO SEBI NACRTAO...IMATE U KNJIZI

- ovaj sustav spada u najstariji sustav menadžmenta - u njemu se strogo poštuje hijerarhijski red te se naziva još i vojnički sustav - u praksi se primjenjuje u vojsci, u sustavu državne uprave - glavna karakteristika je u tome što svaki zaposleniu organizaciji prima naređenje od samo jednog menadžera b) Funkcijski sustav

TU TREBATE NACRTATI SLIKU...JA SAM JU RUČNO SEBI NACRTAO...IMATE U KNJIZI

-

u ovom sustavu menadžer pokriva samo jedno područje menadžerskog posla u nekoj organizaciji, a svi funkcijski menadžeri zajedno cjelokupne poslove funkcije menadžmenta možemo reći da on ukljanja slabost linijskog jer svaki menadžer ovladava određenim znanjima za određeno područje izvršitelj dobiva naređenja od većeg broja nadređenih c) Štabno linijski sustav

TU TREBATE NACRTATI SLIKU...JA SAM JU RUČNO SEBI NACRTAO...IMATE U KNJIZI

- to je zapravo kombinacija linijskog i funkcijskog menadžmenta - umanjuje nedostatke i preuzima prednosti od svakog od njih - od funkcijskog je zadržao specijalizaciju a od linijskog zapovjedanje - prednost mu je manja tromost i veća učinkovitost organizacija - nedostatak je što štabovi pokušavaju preuzeti umjesto savjetodavne, naredničku ulogu koja pripada linijskom

2) MODERNI SUSTAV a) Projektni sustav - on postoji u projektnoj organizacijskoj strukturi - za vođenje svakog projekta postavlja se menadžer projekta - ovaj sustav nema načela, ublažava hijerarhiju, ne postoji klasični hijerarhijski odnos nadređenosti i podređenosti b) Matrični sustav - primjenjuje se na matričnoj organizacijskoj strukturi - postoje dva lanca zapovjedanja, na jednoj strani matrice su funkcijski odjeli na s druge strane se nalazi projektni menadžment koji koordinira aktivnostima pojedinaca iz funkcijskih jedinica - nositelj ovlasti i odgovornosti je linijski menadžment 7. POGREŠKE MENADŽERA - ako se pogrešni ljudi postave na menadžerske poslove oni će proizvoditi različite greške: a) b) c) d) rast troškova poslovanja loša kvaliteta proizvoda nezadovoljstvo kupaca birokratsko upravljanje

8. PREDNOSTI POSLOVNE STRATEGIJE - prednosti na primjeru poduzeća su sljedeće: a) b) c) d) e) strategija poduzećima daje utvrđene kriterije za vrednovanje rezultata poslovanja moguće je unaprijed predvidjeti reakcije konkurenata na promjenu uvjeta poslovanja omogućava prepoznavanje glavnog cilja prema kome se usmjerava bitne se odluke odnose tek nakon razmatranja svih činjenica

9. KOORDINACIJSKA RAZINA MENADŽMENTA - je odgovorna za složenije organizacijske jedinice ili funkcije organizacije - to su poslovi koji su hijerarhijski iznad neposrednog menadžmenta -važni poslovi i zadaci menadžera u ovoj razini su: a) b) c) d) e) f) organiziranje timova i procesa raspoređivanje stručnjaka na određene poslove usmjeravanje stručnjaka motiviranje djelatnika ugovaranje poslova upravljanje financijama...

10. FUNKCIJE MENADŽMENTA - postoje 5 funkcija: 1) PLANIRANJE - planiranje je pogled u budućnost i pripremanje za buduće događaje - osnovni cilj menadžera sastoji se u tome da osigurava uspješno obavljanje aktivnosti za koje je odgovoran - postoje i neke vrste planova: a) b) c) d) e) f) svrha ili misija – svaka vrsta organiziranog djelovanja da bi imala smisla ciljevi – krajnje točke prema kojima su usmjerene aktivnosti društva strategije – one su dugoročne smjernice poduzeća u svezi njihova djelovanja politike procedure programi...

2) ORGANIZIRANJE - ljudi će najučinkovitije raditi ako znaju uloge koje trebaju igrati u timskom djelovanju - organiziranje možemo podjeliti u 6 osnovnih koraka: a) b) c) d) e) utvrđivanje ciljeva formuliranje pomoćnih ciljeva, politika, planova ustanovljavanje i klasificiranje potrebnih aktivnosti grupiranje aktivnosti nužnih za postizanje ciljeva grupiranje svake grupe aktivnosti pojedinom menadžeru zajedno sa ovlastima nužnim za njihovo nadgledanje f) osiguranje koordinacije u organizacijskoj strukturi i to vodoravne i okomite 3) MOTIVIRANJE I VOĐENJE - prema definiciji motivacija je poticajni razlog, pobuda za neko djelovanje - ponašanje usmjereno prema nekom cilju - analizirajući čovjeka unutar organizacije zapažaju se individulane karakteristike koje se mogu podjeliti u 4 grupe motivatora (prema Maslow-u): a) b) c) d) biološko – biografske karakteristike (izgled, građa, dob) sposobnost, znanje i vještina potrebe i preferencije percepcija i očekivanje

- tu također spadaju nagrada, kazna te timski rad 4) KONTROLIRANJE - predstavlja mjerenje i ispravljanje djelovanja da bi se osiguralo ispunjenje ciljeva poduzeća - kontrolirati se može na temelju sustava povratne veze ili kontrolom unaprijed

- među najvažnija izvanproračunska sredstva kontrole spadaju: a) statistički podaci b) izvještaji i analize c) unutarnja operativna kontrola d) osobna zapažanja 5) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA - definira se kao popunjavanje i održavanje popunjenima mjesta u organizacijskoj strukturi - pod time se podrazumijeva identificiranje zahtjeva za radnu snagu, popisivanje raspoloživih ljudi i prikupljanje kadrova,odabiranje, promaknuće... 11. FORMALNA I NEFORMALNA ORGANIZACIJA - Formalna organizacija – to je propisana i službeno utvrđena organizacijska struktura - nije nefleksibilna, u njoj mora biti prostora za odlučivanje, za povoljno korištenje kretivnih talenata... - Neformalna organizacija – je skup relativno trajnih odnosa među ljudima u organizaciji, koji su se razvili tijekom njegovog zajedničkog rada - djeluje pozitivno na ostvarivanje ciljeva poduzeća i nastaje spontano druženjem ljudi 12. STILOVI MENADŽMENTA - postoji autokratski te demokratski stil vođenja - najpoznatije teorije i modeli vođenja: 1) LIKERTOV MODEL - temelji se na spoznajama dobivenim empirijskim istraživanjima u nizu poduzeća različitih djelatnosti - Likert je identificirao 4 dominatna stila za analizu organizacije: a) Sustav 1 – Ekstremno autoritativni stil - ima malo povjerenje u podređene, motivira ih strahom i kaznom b) Sustav 2 – Benevolentno autoritativni stil – vođa ima malo povjerenje u podređene, motivira nagradom, samo ponekad strahom, komunikacije prema gore c) Sustav 3 – Konzultativni stil – vođa ima veliko povjerenje u podređene,motivira ih nagradom, sam donosi osnovne poslovne politike,komunikacija gore i dole d) Sustav 4 – Participativni stil – vođa ima potpuno povjerenje u podređene, komunikacijama je u svim smjerovima - ti stilovi predstavljaju idealne tipove , a razlikuju se u sljedećim karakteristikama: a) motivacija b) komunikacije c) odlučivanje

d) ciljevi e) kontrola f) efekti... 2) MENADŽERSKA MREŽA - osnovne karakteristike ovog pristupa su: a) uspješno ponašanje i stil vođenja b) postoji jedan najbolji stil vođenja i to je onaj koji primjenjuje ključne principe ljudskog ponašanja c) bitno je razlikovati strategiju i taktiku d) umjesto promjene ponašanja i stila potrebno je mjenjati situaciju i na taj način obaviti usklađivanje - menadžerska mreža se zasniva na 3 međusobno zavisne ili odvojene dimenzije koje određuju stil: a) Horizontalna dimenzija – označava interes i brigu za izvršenje ciljeva b) Vertikalna dimenezija – označava interes i brigu za ljude c) Motivacijska dimnezija – označava ličnost i individualnu motivaciju menadžera - unutar mreže se javlja 5 osnovnih stilova: 1) 2) 3) 4) 5) menadžment lokalnog kluba osiromašeni menadžment menadžment organizacijskog čovjeka autokratski menadžemnt timski menadžment

3) FIEDLEROVA TEORIJA VODSTVA - postoje 2 temeljna stila vođenja: a) prvi stil je orjentiran na zadatke, vodi brigu o uspješnom izvršenju zadataka b) drugi stil je orjentiran na interpersonalne (socijalne) odnose, dobri odnosi su pretpostavka za uspješno izvršavanje zadataka - postoje 3 kritične dimenzije koje olakšavaju određivanje najuspješnijeg stila: 1) Pozicija moći – moć proizlazi iz organizacijskog autoriteta 2) Struktura zadataka – zadaci moraju biti jasni 3) Odnosi vođe i članova skupine – organizacijski autoritet i način oblikovanja zadataka mogu pomoći vođi ali su simpatije bitne ponekad presudne - Fiedler je zaključio da se ne može govoriti o uspješnom i neuspješnom vođi, već da je svaki vođa uspješan u jednoj ili neuspješan u drugoj situaciji

4) TEORIJA PUTA DO CILJA - teoriju je razvio Robert House - vođa treba postaviti ciljeve podređenima i pomoći mu u prinalaženju najboljeg puta za postizanje tih ciljeva - postoje 4 osnovna stila vođenja: a) b) c) d) Podržavajuće vodstvo - vođa surađuje sa zaposlenima Participativno vodstvo – vođa prima i koristi prijedloge zaposlenih Instrumentalno vodstvo – vođa podređenima daje točne odrednice, što traži od njih Vodstvo orjentirano na postignuće zadataka – vođa postavlja ciljeve i očekuje realizaciju

5) HENDYJEVA TEORIJA NAJBOLJE USKLAĐENOSTI - polazna pretpostavka ove teorije je da uspješan menadžment i adekvatan stil vodstva zahtjevaju usklađenost 4 faktora: a) b) c) d) Faktor vođe – sustav vrijednosti, povjerenje u podređene, dob Faktor članova – procjena vlastitih sposobnosti, proško iskustvo grupe Faktor zadataka – vrsta zadataka, vrijeme, važnost Faktor okoline – organizacijski uvjeti, karakteristike grupe

6) VROOM – YETTONOV MODEL - polazište modela je odlučivanje koji menadžeri i vođe donose odluke o kojima ovisi njihova uspješnost - karakteristike problema o kojima ovisi stil su: a) važnost kvalitete odluke b) dostupnost i kvaliteta informacija c) opseg u kojem je problem strukturiran 7) INTEGRACIJSKI MODEL VOĐENJA - ovaj model polazi od toga da je uspješnost vođenja rezultat 4 osnovna faktora: a) b) c) d) vođe – samouvjerenost, samopouzdanje, komunikacijske sposobnosti članova – interes i motivacija, znanje i iskustvo stila vođenja – način odlučivanja, način motiviranja, ciljevi situacije – organizacijska struktura, tehnologaija, kultura

8) HERSEYEVA I BLANCHARDOVA TEORIJA VODSTVA - ova teorija pretpostavlja postojanje 4 stila potrebna za danu situaciju - stilovi vođenja mogu biti: a) Delegirajući stil – kad je visok stupanj spremnosti zaposlenih

b) Participativni stil – kad vlada srednja spremnost zaposlenih c) Prodavajući stil – kad je stupanj zaposlenih između niske i srednje razine d) Naređujući stil – nizak stupanj spremnosti zaposlenih 9) BASSOV TRANSAKCIJSKO – TRANSFORMACIJSKI PRISTUP - Transakcijsko vodstvo – podrazumijeva svakodnevnu razmjenu usluga između vođa i članova - transakcijski vođa u razmjenu usluga koristi moć a isključuje emocije - te razmjene uključuju: a) neočekivane nagrade b) aktivno ispravljanje nepravilnosti c) pasivno ispravljanje nepravilnosti... - Transformacijsko vodstvo – se temelji na pristajanju članova da prihvate naredbe vođe - transformacijski vođe pokušavaju potaknuti svoje kolege, članove da pojačaju svijest o ciljevima važnim za organizaciju 10) KARIZMATSKO VODSTVO - karizmatski vođa – vođa koji snagom svojih vlastitih sposobnosti može utjecati na članove, tako da ga oni percepiraju kao osobu sa nadnaravnim sposobnostima - postoje 2 studije karizmatskog vodstva: a) Congerova i Kanungova studija b) Houseova studija 13. FUNKCIJE ORGANIZACIJSKE KULTURE - najvažnije funkcije kulture su: a) b) c) d) e) postavljanje ciljeva i vrijednosti koje će poslužiti kao mjera za ocjenu uspješnosti propisivanje odgovarajućih odnosa između pojedinaca i organizacije utvrđivanje kontrole ponašanja u organizaciji predoćenje kvalitete i osobina članova koje će se vrednovati ili kažnjavati uspostavljanje odgovarajućeg mehanizma za svladavanje prijetnji koje dolaze izvana

14. ELEMENTI ORGANIZACIJSKE KULTURE - prema Armstrongu postoje 3 važna elementa kulture: a) organizacijske vrijednosti – predstavljaju sve ono što je dobro za organizaciju,izražavaju se kao svrha, misija ili strategijski ciljevi poduzeća b) organizacijska klima – radna atmosfera koja je izražena iskustvom zaposlenih, utječe na motivaciju i proizvodnost c) menadžerski stil – predstavlja ponašanje rukovodećih osoba i uprave prilikom obavljanja njihovih poslova

- prema Megginsonu,Mosleyu i Pietri kulturu čine sljedeći elementi: a) b) c) d) e) obredi rituali heroji špijuni legende..

- susreće se podjela i na: vrijednosti, norme, običaji, jezik... 15. MODELI ORGANIZACIJSKE KULTURE - Moorhead i Grifin navode 3 modela organizacijske kulture: 1) Parsonov model - klasični sociološki pristup - u modelu su nabrojane neke funkcije: a) b) c) d) prilagodba povezivanje postignuće cilja zakonitost

2) Ouchijev model - teorija Z kombinacija između tipičnog američkog i japanskog poduzeća - kulturna vrijednost izražena u amričkim kompanijama tipa Z: a) b) c) d) e) dugotrajno zaposlenje vrednovanje sporo i kvalitetno kontrola neformalna odgovornost individualna potpuna briga za ljude

3) Peters – Watermanov model - njihov pregled obilježja izvrsnih poduzeća izgleda ovako: a) b) c) d) e) usmjerenost na akciju njeguje dobe odnose s klijnetima idobavljačima potiču samostalnost potiću proizvodnost ljudi dobri su odnosi i kontakti

16. VRSTE ORGANIZACIJSKE KULTURE - postoje nekoliko poznatih vrsta kultura: a) dominantna – dijele poglede većine članova organizacije b) jaka – ako je podržana od članova organizacije slaba – ako nije podržavana c) jasna – ako je prepoznatljiva nejasna – nije ju lako prepoznati d) izvrsna i užasna – u izvrsnoj postoji red, planiranje života tvrtke e) postojana – ako poduzeće djeluje u stalnoj okolini prilagodljiva – kod poduzeća koja djeluju u promjenjivoj okolini f) participativna – kada su zaposleni uljučeni u proces odlućivanja neparcitivna – tu odluke donosi samo menadžment 17. TIPOVI ORGANIZACIJSKE KULTURE - postoje 2 tipa: 1) SCHOLZOVA TIPOLOGIJA - zasniva se na 3 dimenzije: a) Prva dimenzija - odnosi se na sklonost organizacije ka kontinuitetu ili promjeni - na ovoj dimanziji može se odrediti 5 tipova kulture: 1) 2) 3) 4) 5) stabilna reaktivna anticipirajuća istaživačka kreativna

b) Druga dimenzija - odnosi se na unutarnje stanje organizacije, načinu odlučivanja, rješavanja problema - odlućivanje se djeli na 3 tipa kulture: 1) proizvodna 2) birokratska 3) profesionalna c) Treća dimenzija - vezana je uz način rješavanja odnosa sa okolinom, problemima i ljudima - ovdje su moguće 4 vrste kulture: 1) kultura čvrstih i hrabrih momaka

2) kultura puno rada - puno zabave 3) kultura kladi se na svoju organizaciju 4) procesna kultura 2) HANDYEVA KLASIFIKACIJA TIPOVA KULTURE - on razlikuje 4 osnovna tipa kulture: a) Poduzetnička ili kultura moći – u njoj je prisutan utjecaj središnje figure i ekipe stručnjaka oko nje. Poželjna je u poslovnim organizacijama, politici b) Kultura uloga ili birokratska kultura – tu se ljudi ne promatraju kao pojednci već kao nositelji uloga. Naglasak se stavlja na formalna pravila i procedure c) Kultura zadatka ili timska kultura – u toj kulturi sreće se mnogo kompetentnih ljudi koji rade u grupama i projektnim timovima. Poštuje se sposobnost. d) Kultura pojedinca – u prvi plan stavlja individualce a ne svrhu organizacije 18. PRIMJERI ORGANIZACIJSKE KULTURE - menadžment svakog poduzeća mora razvijati svoju unikatnu kulturu koja će kupca uvjek asocirati na određeno poduzeće - kao primjer možemo uzeti jednu veliku prodavaonicu mliječnih proizvoda gdje je postavljena velika poloča sa natpisom: Pravilo 1. Kupac je uvjek u pravu Pravilo 2. Ako kupac ponekad nije u pravu, pročitaj pravilo 1 - to je simbol kulture koji kupca stavlja u prvi plan - organizacijska kultura se može ugledati u sloganu poduzeća: a) IBM – znaći servis b) Honda – napredak je naš zahtjev c) Audi – iskorak uz pomoć tehnike... Evo još 2 dodatka koja su bila na ovom ispitu: FAYOLOVA NAĆELA MENADŽMENT 1) podjela rada 2) ovlasti i odgovornost 3) disciplina 4) jedinstvo komande 5) jedinstvo usmjeravanja 6) nagrađivanje 7) centralizacija 8) red 9) pravednost 10) skalarni lanac 11) inicijativa

12) sučeljavanje interesa pojedinaca zajedničkim interesima 13) stabilnost namještanja 14) Esprit de corps (jedinstvo snaga-timski rad) MENADŽERSKE RAZINE TU TREBATE NACRTATI SLIKU...IMATE U KNJIZI... Sretno svima.... I nema na ćemu ;)