yêdüTÔ qeTàø£

+
yêdüTÔ XÊÁdüÔ+
` mdt. yÓ+ø£Á{≤e⁄

e÷qe⁄ì $C≤„Hê_Ûeè~∆ Áø£eT+˝À mø£ÿ&√ <ë]‘·|æŒ ô|<ä› >∑T+≥˝À |ü&çb˛sTT
nø£ÿ&çqT+&ç ãj·T≥≈£î sê˝Òø£, ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï ø=ìï ªXÊÁkÕÔ\Tµ OHêïsTT. yê{ÏH˚ $T<∏ë´
XÊÁkÕÔ\T (dü÷&√ ôd’Hé‡) n+≥THêï+. $T<∏ë´ XÊÁdüÔ+ ù|s¡T˝ÀH˚ XÊÁdüÔ+ O+≥T+~. ù|s¡T˝ÀH˚
n~ ndü\T XÊÁkÕÔìï b˛* O+≥T+~. ø±ì yêdüÔe+>± #·÷ùdÔ $T<∏ë´XÊÁkÕÔìø°, ndü\T XÊÁkÕÔìø°
(ôd’qT‡≈£L) bı+‘·H˚ O+&É<äT. $T<∏ë´XÊÁdüÔ+ n+fÒ @$T{Ï? Äø˘‡|òüsY¶ &çø£åqØ˝À <ëìøÏ Ç˝≤
ìs¡«#·q+ Ç#êÃs¡T: ªª$T<∏ë´XÊÁdüÔ+ nH˚~ ndü˝…’qXÊÁdüÔ+˝≤ ø£ì|æ+#˚ ˇø£ uÀ>∑dt XÊÁdüÔ+:
Á|ü|ü+#êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø=ìï qeTàø±\qT b˛>∑T#˚dæ, yê{Ïì XÊÁd”Ôj·T|ü<䛋ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ɶ
yê{Ï>± ÁuÛÑ$T+|üCÒùd ˝Ò<ë ne˙ï XÊÁd”Ôj·T dü‘ê´\ì ÁuÛÑ$T+|üCÒùd<˚ $T<∏ë´XÊÁdüÔ+µµ
ìs¡÷|üD≈£î ì*#˚~ $C≤„q XÊÁdüÔ+ (ôd’qT‡). πøe\+ qeTàø£+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&˚~
$T<∏ë´XÊÁdüÔ+ (dü÷&√ôd’qT‡). $C≤„q XÊÁdüÔ+˝Àì <ë<ë|ü⁄ nìï XÊK\≈£L yê{Ïì b˛˝Ò
$T<∏ë´XÊÁkÕÔ\THêïsTT. s¡kÕj·Tìø£ XÊÁdüÔ+ (¬ø$TÁd”º) |ü<ësê∆\ s¡kÕj·Tìø£ <Ûäsêà\qT ‘Ó*ù|
XÊK. <ëìï b˛*O+&˚ $T<∏ë´XÊÁdüÔ+ ªs¡düyê<ä+µ (Ä˝ŸU…$T). K>√fi¯XÊÁdüÔ+ (ÄÁkÕºqMT)
$XÊ«ìï>∑T]+N, n+<äT˝Àì qø£Áå ‘ê\÷, Á>∑V‰ü \>∑T]+N ‘Ó*ù| XÊK. <ëìï b˛*O+&˚ $T<∏ë´XÊÁdü+Ô
CÀ´‹wü´+ (ÄÁkÕº\J). yêdüTXÔ ÊÁdü+Ô (Ä]âfø… ã s¡˝Ÿ ôdq’ T‡) nH˚~ >∑èVü≤ìsêàDXÊÁdü+Ô . Bìï b˛*e⁄+&˚
$T<∏ë´XÊÁdüÔ+ yêdüTÔ. #ê¬s¢dt &Ü]«Hé Á|ü‹bÕ~+∫q Je|ü]D≤eT+ XÊÁdüÔ+ JeC≤‘·T\T
Ä$sꓤyêìøÏ dü+ã+~Û+∫ XÊÁd”Ôj·T $es¡D ÇdüTÔ+~. ø±ì BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $T<∏ë´XÊÁdüÔ+
ªdüèwæºyê<ä+µ (ÁøÏj˚TwüHé ôd’qT‡) |üP]Ô>± qeTàø±\MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç O+≥T+~. düèwæºyê<ä+ ‘·|üŒì
XÊÁdüy‘˚ \Ô· T ‘˚˝ÃÒ dæq ‘·sT¡ yê‘· Ç|ü&ÉT ªÇ+{*C…+{Ÿ ÁøÏjT˚ wüHµé nH˚ ù|s¡T‘√ eTs√ $T<∏ë´XÊÁkÕÔìï
eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡T.
yêdüTÔXÊÁdüÔ+ (Ä]âf…ø£ÃsY) XÊÁd”Ôj·TyÓTÆ+~. ø±ì ªyêdüTÔµ |üP]Ô>± qeTàø±\ MT<ä
Ä<Ûës¡|&ü +ç ~. Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ eT÷&ÛqÉ eTàø±\ MT<ä Ä<Ûës¡|&ü +ç ~. <ëìøÏ XÊÁd”j
Ô T· Ä<Ûësê\T
@M˝Òe⁄. yêdüTÔqT >∑T]+∫ yêdüTÔ|ü+&ç‘·T\T @+ #ÓãT‘ês¡+fÒ:.....ªªyêdüTÔ nH˚~ Á|üø£è‹øÏ
dü+ã+~Û+∫q |ü+#·uÛÑ÷‘ê\qT @ø£+ #˚dæ yê{Ïì eTìwæ‘√q÷, edüTÔkÕeTÁ–‘√q÷ düeT‘·T\´+
#˚ùd XÊÁdü+Ô . |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\qT kÕqT≈£L\+>± eT\T#·Tø√e&É+ <ë«sê eTqTwüT\T ìedæ+#·&Üìø°,
|üì#˚düTø√&Üìø° nqT≈£L\yÓTÆq yê‘êes¡D≤ìï yêdüTÔ XÊÁdüÔ+ ø£*ŒdüTÔ+~. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢
>∑èVü≤düTÔ\≈£î Äs√>∑´+, ◊X¯«s¡´+, düTK+, dü+‘√wü+ ø£\T>∑T‘êsTTµµ
>∑èVü≤ìsêàD+˝À >±*, yÓ\T‘·Ts¡T≈£î ÁbÕ<Ûëq´$Te«&É+, kÂwüºyêìø°, n+<ëìø°,
n\+ø±sêìø° ÁbÕ<Ûëq´‘· ìe«&É+ Á|ü<ÛëqyÓTÆq $wüj·÷\T. ÁbÕNq ø±\+˝À >∑TVü≤˝À¢ ìedæ+#˚
Ä~e÷qe⁄\î yÓTÆ<ëHê\MT<ä≈£î e∫à >∑÷fi¯ó¢ ø£≥Tºø√e&É+ ˇø£ ô|<ä› eTT+<ä&ÉT>∑T. e´ekÕj·T+
n_Ûeè~∆ ø±e&É+‘√H˚ dæsú ì¡ yêkÕ\T ô|]>±sTT. Á>±e÷\T yÓ*XÊsTT. düe÷»+˝À O‘êŒ<äø‘£ ·
ô|s¡>∑&É+‘√ $T>∑T\T O‘·Œ‹Ô ˇø£#√≥ #˚] q>∑sê\T yÓ*XÊsTT. Hê>∑]ø£‘· n_Ûeè~∆ #Ó+~+~.

uÛÑeHê\T ì]à+#·&É+, s√&ÉT¢, q>∑sê\ bÕ¢ì+>∑T Hê>∑]ø£ düe÷C≤˝À¢ eTTK´yÓTÆq $wüj·÷\T.
Ä $<Ûä+>± yêdüTÔXÊÁdüÔ+ (Ä]âf…ø£ÃsY) n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·÷ e∫Ã+~. Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À nH˚ø£
n+‘·dTü \Ô uÛeÑ Hê\ ìsêàD+ ô|]–b˛sTT Ä]âfø… ã s¡˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥, Ä]âfø… ã s¡˝Ÿ ôdq’ T‡ n_Ûeè~›
#Ó+<ësTT.
|ü⁄sê‘·q düe÷C≤˝À¢ e÷qe⁄\T ‘=*<äX¯˝À >∑èVü≤ìsêàD≤ìøÏ ø=ìï dü÷Á‘ê\T
@sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. yê{Ï˝À ø=ìï XÊÁd”Ôj·TyÓTÆq$ ≈£L&Ü OHêïsTT. O<ëVü≤s¡D≈£î
>±*yÓ\T‘·Ts¡T e#˚à $<Ûä+>± Ç+{Ï eTTK+ O+&É&É+.(Ç\T¢ áXÊq´+yÓ’|ü⁄≈£î ‹]–
O+&Ü\+{≤s¡T. ãVüQXÊ eTq s¡T‘·T|üeHê\ ~X¯ ªáXÊq´+-HÓ’s¡T‹µì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì
#Ó|æŒO+&Ée#·TÃ.) n˝≤π> Ç\T¢ ì\yê\+fÒ >∑Ts¡T‘ê«ø£s¡¸D X¯øÏÔì n~>∑$T+#ê*. n+fÒ
>∑]eTHê_Û Ç+{ÏøÏ eT<Ûä´˝À O+&Ü*. <ëìøÏ >±qT Ç+{ÏøÏ nìïyÓ’|ü⁄˝≤ düe÷qyÓTÆq ªãs¡Te⁄µ
O+&Ü*. (ãVüQfi≤ Ç+{Ï˝À ˇø£~X¯˝À Oqï ˇø£ ãs¡Te⁄≈£î e´‹πsø£ ~X¯˝À eTs√ãs¡Te⁄
y˚j·T&É+ nH˚~ BH√¢qT+&ç e∫Ã+<˚yÓ÷). >∑èVü≤ìsêàD ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯... Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+,
‘·|ü\qT dü]~<äT›ø√e&É+ <ë«sê (Á≥j·T˝Ÿ n+&é mÁs¡sY) |ü<䛋˝À kÕ–+~. Ä Áø£eT+˝À
‘êeTT kÕ~Û+∫q $»j·÷\qT ‘·sT¡ yê‹ ‘·sê\≈£î eTÚœø£+>± n+~+#˚yês¡T. eTq y˚<ë˝À¢
>∑èVü≤ìsêàD≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q k˛¢ø±\T Ç≥Te+{Ïy˚. ne˙ï ≈£L&Ü >∑èVü≤ìsêàD≤ìøÏ
dü+ã+~Û+∫ e÷qe⁄ì ÁbÕ<∏$ä Tø£ |ü]C≤„q+ e÷Á‘·yT˚ .
ø±\ Áø£eT+˝À á dü÷Á‘ê\qT eT‘· qeTàø±\T>± e÷]Ãy˚d,æ yê{Ïì nqT\¢+|òTü ˙j·T
dü÷Á‘ê\T>± #˚ùdXÊs¡T. $T<∏ë´XÊÁkÕÔ\T #ê˝≤es¡≈£î Ç˝≤ @s¡Œ&çqy˚. ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À
Äj·÷ s¡+>±˝À¢ e÷qe⁄ì $C≤„q+ ô|]–Hêø±ì á dü÷Á‘ê\T e÷Á‘·+ n˝≤π> O+&çb˛j·÷sTT.
yê{Ï#T· ≥÷º eT]ìï qeTàø±\T @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îHêïs¡T. düe÷»+˝À eTìwæøÏ e#˚à eT+N,
#Ó&ÉT, ˝≤uÛÑ+, qwüº+ nìï{Ïø° ø±s¡D≤\T á dü÷Á‘ê˝À¢H˚ OHêïj·Tì ÄbÕ~+#·&É+‘√ Ç~ ˇø£
eT÷&ÛÉqeTàø£+>± e÷]b˛sTT+~. CÀ´‹wü´+, yêdüTÔ, n<äèwüº+ ‘Ó#˚à sêfi¯ó¢ Çe˙ï n≥Te+{Ïy˚.
eTq <˚X¯+˝À yêdüTÔ e÷~]>±H˚ #Ó’Hê˝À ô|òHé dü÷sTT nH˚ ˇø£ $T<∏ë´ XÊÁdüÔ+ O+~. á
eT÷&ÛÉqeTàø±ìï #Ó’Hêyêfi¯ó¢ m+‘·es¡≈£î bÕ{ÏdüTÔHêïs√ ‘Ó*j·T<äTø±ì |ü•ÃeT <˚XÊ˝À¢q÷,
eTq<˚X¯+˝À ≈£L&Ü n~ Ç|ü&ÉT u≤>± ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<äT‘√+~.
yêdüTÔ ˇø£ qeTàø£+>±H˚ $T–*b˛‘˚ |òüs¡yê˝Ò<äT. ø±ì n~ ô|<ä› eT÷&ÛÉqeTàø£+>±
e÷]b˛sTT+~. Ç+{Ï yêdüTÔ düÁø£eT+>± ˝Òø£b˛‘˚ <Ûäq, ÁbÕD, Äs√>∑´ ø°åD‘· O+≥T+<ä˙,
düTK+, XÊ+‹ ø£s¡Tee⁄‘·T+<ä˙ qeTàø£+ düèwæº+#ês¡T. yêdüTÔ dü]>± O+fÒ Çe˙ï
düeT≈£Ls¡T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. $»j·÷\T kÕ~ÛkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. e÷qe⁄ì Á|üj·T‘·ï+ MT<ä
ø±≈£î+&Ü nr‘·Xø¯ ÔÏ MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ≥˚ T¢ #˚dTü qÔ ï yêdüTÔ K∫Ñ·+>± nXÊÁd”j
Ô T· yÓTqÆ eT÷&ÛqÉ eTàø£yT˚ .
Bì e\¢ Ä]∆ø£+>± ≈£L&Ü düe÷C≤ìøÏ qwüº+ »s¡T>∑T‘√+~. Ç~ ìs¡÷|æ‘· dæ<ë∆+‘·+ ø±<äT
ø±ã{Ϻ ªyêdüTÔ dæ<ë∆+‘·T\Tµ me]øÏ‘√∫q $es¡D yês¡T Ç#·TÃ≈£î+{≤s¡T. n+<äTe\¢ yêdüTÔ
u≤>± ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ ‘·eT≈£î qwüº+ e∫Ã+<äì \ø£å\T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ø£{Ϻq ø£≥º&Ü\qT
≈£L&Ü ≈£L˝ÒÃdüTÔHêïs¡T. eT+∫>∑èVü‰\≈£î ≈£L&Ü \ø£å\T ô|{Ϻ eTs¡eTà‘·T\T #˚düTÔHêïs¡T. Ä
$<Û+ä >± yêdüTÔ e\¢ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ C≤rj·T dü+|ü<ä e´es¡y∆ TÓ bÆ ˛‘√+~. $<ë´ yê´bÕsê˝À¢
b˛{°, düe÷»+˝À nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+, |üì˝À ˇ‹Ô&û ô|]–b˛‘·Tqï ø=B› yêdüTÔ e+{Ï
eT÷&ÛÉqeTàø±\T eT]+‘·>± ô|]–b˛‘·THêïsTT. Ç≥Te+{Ï qeTàø±\≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü»˝À¢
XÊÁd”Ôj·T <äèø£Œ<∏ëìï Á|ü#ês¡+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ Ç|ü&ÉT m+‘Ó’Hê O+~.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful