P. 1
Sorin Cosma Cateheze Lectii Religie

Sorin Cosma Cateheze Lectii Religie

|Views: 1,476|Likes:
Published by Florin Baran

More info:

Published by: Florin Baran on Jan 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

l. Rug`ciunea la intrarea \n clas`
2. Organizarea clasei pentru lec]ie
3. Verificarea lec]iei predate anterior
4. Leg`tura cu lec]ia precedent` sau cu
cuno[tin]ele anterioare

|n lec]ia trecut` ne-am referit la profe]ii Vechiului Testament [i
am v`zut c` ei au fost oamenii lui Dumnezeu [i slujitori ai
drept`]ii, ap`r`tori ai credin]ei \ntr-un singur Dumnezeu [i
vestitori ai venirii M=ntuitorului ca s` ne izb`veasc` din p`catul
str`mo[esc.

5. Comunicarea subiectului lec]iei noi

Azi ne vom referi la unul din profe]i [i anume la Ilie [i la ucenicul
s`u Elisei urm`rind puterea credin]ei [i a rug`ciunii.

6. Dirijarea \nv`]`rii. |nsu[irea noilor cuno[tin]e

Ilie a fost profet \n vremea regelui Ahab. Acesta era c`s`torit cu
Isabela, fiica regelui Sidonului. Isabela nu-l cuno[tea pe Dum-
nezeu. Ea se \nchina zeului Baal, pentru care a zidit \n Samaria
un templu mare, \n care a pus 450 de preo]i. Iar preo]ii care
sl`veau numele adev`ratului Dumnezeu al lui Israel au fost
omor=]i.

Proorocul Ilie era din Teba Galaadului. Dumnezeu care
cuno[tea inima rea a lui Ahab [i a so]iei sale, l-a trimis pe Ilie s`
le spun` c` \n anii urm`tori nu va mai ploua [i nici rou` nu va
mai fi dec=t atunci c=nd va spune el. Aceasta le era pedeapsa
pentru \nchinarea la zeul Baal. A[a s-a [i \nt=mplat. Trecur`
zilele [i nici o pic`tur` de ap` n-a udat p`m=ntul. |n fiecare zi
soarele str`lucea pe cer, dogorind. N-a trecut mult timp, p=n` ce
toat` verdea]a a \nceput s` se usuce: iarba, frunzele, florile, chiar
[i gr=ul. Astfel, oamenii nu mai aveau din ce s`-[i fac` p=ine, iar
foametea se r`sp=ndi cu repeziciune la tot poporul. Starea aceasta
l-a \nfrico[at pe regele Ahab, d=ndu-[i seama c` Ilie a avut
dreptate \n ceea ce i-a comunicat. Consider=ndu-l \ns` vinovat
pentru toate, a trimis osta[i s`-l caute [i s`-l aduc`. Solda]ii lui
Ahab au str`b`tut ]ara \n lung [i-n lat, dar nu l-au g`sit... dar
nici ploaia nu venea.

--

Cateheze Biblice – Vechiul Testament

111

S` vedem oare unde s-a ascuns Ilie? Dumnezeu \i spusese c`
dup` anun]area ve[tii ca va fi secet`, el s` se retrag` \ntre mun]i,
la p=r=ul Cherit, unde nu-l puteau g`si solda]ii, [i unde Dumne-
zeu \l p`zea [i se \ngrijea s` aib` de toate: dormea \ntr-o pe[ter`,
bea apa din p=r=u, iar m=ncarea i-o aducea un corb. Aceast` pas`re
mare [i neagr`, foarte rezistent` chiar [i pe vreme de secet`, \i
aducea \n cioc, o bucat` de p=ine sau de carne. Seceta fiind mare
a secat p=n` la urm` [i p=r=ul l=ng` care st`tea proorocul Ilie,
fiind astfel nevoit s` plece. Dar el [tia c` oriunde s-ar duce, Dum-
nezeu se va \ngriji s` aib` tot ceea ce i-ar fi necesar.
Ilie porni la drum. Dup` o c`l`torie lung`, ajunse \n ]ara
\ndep`rtat` \n care-l trimise Domnul, la poarta unui ora[. Era
\nsetat [i fl`m=nd. V`z=nd \n apropiere o femeie care aduna
frunze, o rug` s`-i aduc` pu]in` ap`. {i \nainte de a pleca femeia,
\i mai ceruse [i ceva de m=ncare. Dar femeia era s`rac` [i nu mai
avea dec=t foarte pu]in` f`in` [i untdelemn, at=ta doar c=t i-ar fi
trebuit s` fac` o p=ini[oar` pentru fiul ei. De unde, dar s` se
ajung` s`-i mai dea [i acestui om fl`m=nd? Ilie a \ndemnat-o s`
mearg` acas` [i s` coac` aceast` p=ine pentru el [i apoi va mai
avea destul` f`in` [i untedelemn, c=t s` poat` m=nca ea [i copilul
ei \n fiecare zi. Dumnezeu va avea grij` de aceasta. Femeia nu-l
cuno[tea pe Dumnezeul lui Ilie, dar totu[i l-a crezut pe Ilie, [i a
f`cut dup` cum i-a spus... {i a v`zut minunea \n fa]a ochilor s`i:
dup` ce a copt p=inea pentru Ilie, \n ulciorul ei mai avea destul
c=t s` poat` coace p=ine pentru fiul ei [i apoi pentru ea \ns`[i.
Ilie a r`mas astfel ad`postit \n casa ei, deoarece ea putea acum
s`-i dea s` m`n=nce p=ine [i s` bea ap` pe s`turate.
Iat` \ns` c` \n una din zile, fiul femeii v`duve [i s`race,
\mboln`vindu-se, a murit. Mama era foarte nec`jit`. }in=ndu-[i
copilul \n bra]e \l striga pe nume, dar degeaba; nu-i mai r`spundea.
Trebuia s`-l \ngroape [i nu-l va mai vedea niciodat`; va fi
desp`r]it` de el pentru totdeauna. Iar ea r`m=nea singur`... Lui
Ilie i se f`cuse mare mil` de necazul acestei femei. Lu=nd
trupu[orul copila[ului din bra]ele mamei sale, urc` la el \n camer`.
|l puse pe pat [i apoi \ngenunche. S-a rugat Domnului cu credin]`
puternic` \n bun`tatea [i dragostea Sa pentru oameni. El [tia c`
dac` Domnul vrea poate s`-i redea via]a acestui copila[, ca [i
bucuria femeii, care s-a \ncrezut \n El cu toate c` nu-l cuno[tea.
Dumnezeu, a ascultat rug`ciunea puternic` a lui Ilie [i astfel,
copila[ul a \nviat. Ilie nu s-a \ndoit de aceasta, nici o clip` \n
rug`ciunea sa. Copilul \ncepe s` respire [i peste c=teva momente
[i-a deschis ochii [i [i-a ridicat capul. Ilie l-a luat pe bra]e [i l-a

Capitolul unu

112

\napoiat mamei sale, care [tia acum c` fusese \nviat prin puterea
rug`ciunii lui Ilie c`tre Dumnezeu.
|n timpul c=t Ilie a stat \n acest loc (Sarepta Sidonului), \n
]ar` continua \ns` seceta necru]`toare. Erau aproape trei ani de
c=nd nu mai plouase. Pedeapsa pentru neascultarea lui Ahab se
apropia de sf=r[it, deoarece Dumnezeu \l trimise pe Ilie \napoi \n
]ara sa. Acum putea merge lini[tit \n fa]a regelui, [tiind c` Domnul
era cu el, veghind s` nu i se \nt=mple vreun r`u...
Ajuns \n fa]a lui Ahab, nu se las` impresioat de m=nia
acestuia ci i-a spus ce trebuie s` fac`: s` adune poporul evreu pe
un munte unde s` se ridice un altar de jertf` zeului Baal. {i acolo
Ilie va ar`ta tuturor c` Dumnezeul s`u este cel adev`rat [i
atotputernic, pe care nu trebuie s`-l uite niciodat`. Vor vedea
to]i c` Domnul poate totul, \n timp ce Baal nu poate nimc.
Fiind cu to]ii pe munte, preo]ii lui Baal trebuiau s` aduc` o
jertf`; la fel va face [i Ilie. Dar nu vor aprinde jertfa, ci se vor
ruga s` fie aprins` de Baal sau de Dumnezeu. Mai \nt=i \ncercar`
preo]ii lui Baal. Se rugau strig=nd [i implor=nd zeul s` trimit`
foc pentru arderea jertfei. Au strigat ore \ntregi p=n` li s-a \nmuiat
glasul, dar \n zadar, deoarece jertfa lor a r`mas ca \nainte. Apoi‚
a venit r=ndul lui Ilie. A construit un altar din dou`sprezece pietre
mari (dup` num`rul semin]iilor lui lsrael), a t`iat animalul de
jertf` \n patru p`r]i [i l-a a[ezat pe altar. A s`pat un [an] \n jur,
pe care l-a umplut cu ap`. C=nd totul a fost gata aranjat, s-a rugat.
Dar el nu a strigat \n disperare ca profe]ii lui Baal. El a [tiut c`
Domnul, ascult` rug`ciunea inimii sale, zic=nd: „Doamne,
Dumnezeul lui Avraam, Isaac [i Iacob, arat` tuturor acestor
oameni c` Tu e[ti singurul Dumnezeu adev`rat, iar eu sunt
credinciosul T`u. Poporul nu trebuie s` Te mai uite niciodat`.
R`spunde-mi Doamne, r`spunde-mi“. N-a fost nevoie s` se roage
mai mult, c` deodat` oamenii se traser` \napoi, speria]i fiindc`
c`dea foc din cer. Focul c`zu pe jertf`, iar jertfa \ncepu s` ard`
cu fl`c`ri mari. Domnul arse carnea [i fl`c`rile uscar` toat` apa
din groap`. Oamenii v`z=nd toate acestea, c`zur` la p`m=nt
strig=nd: „Domnul este Dumnezeul. Lui trebuie s` ne \nchin`m“.
Dup` ce plecar` oamenii, Ilie mai r`mase pe munte [i se rug`. Se
rug` lui Dumnezeu s` trimit` ploaie pe p`m=nt, cu aceea[i
credin]` puternic`, cu care s-a rugat pertru via]a copilului femeii
v`duve [i pentru focul din cer destinat arderii jertfei. Desigur c`
Domnul i-a ascultat rug`ciunea [i de ast` dat`, trimi]=nd ploaia
binef`c`toare, at=t de dorit` [i de a[teptat`. Cur=nd a rodit [i
gr=ul [i oamenii aveau hran` din bel[ug. {i ei [tiau c` toate sunt
de la Domnul prin grija, dragostea [i mila Sa.

Cateheze Biblice – Vechiul Testament

113

Via]a pe p`m=nt a proorocului Ilie a avut un sf=r[it deosebit
fa]` de cea a tuturor oamenilor. {i anume, dup` ce [i-a l`sat ca
urma[ pe Elisei, a fost ridicat la cer pe un car de foc tras de patru
cai. Prin puterea rug`ciunilor sale, Elisei a f`cut [i el multe
minuni asemenea lui Ilie.
A venit la Elisei chiar [i c`petenia o[tirilor \mp`ratulul Siriei,
Neeman. Acesta era foarte bogat, dar cu toate acestea era nefericit:
suferea de lepr`. Auzind de puterea lui Elisei, a venit la el aduc=nd
multe daruri. Elisei i-a transmis prin sluga sa, s` intre de [apte
ori \n apa Iordanului. Ascult=du-l, Neeman a ie[it complet
vindecat. A dorit s`-l r`spl`teasc` pe Elisei, dar acesta considera
ca lui Dumnezeu trebuiesc adresate mul]umirile, deoarece
Neeman s-a vindecat prin puterea Sa.
Intui]iaSe va ar`ta tabloul ridic`rii lui Ilie la cer.

7. Fixarea cuno[tin]elor

V`z=nd faptele minunate s`v=r[ite de Ilie ca profet al Dumne-
zeului celui viu [i apoi ale lui Ellisei, urma[ul s`u, ne \ntreb`m
cu ce putere au s`v=r[it ei aceste fapte? (Desigur nu cu puterea
lor, fiindc`‚ ei erau oameni ca fiecare din noi, ci cu puterea lui
Dumnezeu care i-a [i ales ca prooroci ai S`i). Dar ei cum s-au
apropiat de Dumnezeu ca s` primeasc` puterea Lui, sau ca s`
duc` la \ndeplinire misiunea \ncredin]at` lor de Dumnezeu? (Cu
rug`ciunea pornit` dintr-o credin]` sigur`, sincer` [i puternic`
\n Dumnezeul cel adev`rat [i viu). Am v`zut c` [i proorocii zeului
Baal s-au rugat [i \nc` foarte mult, dar rug`ciunea lor a primit
r`spuns? (Nu putea primi r`spuns, fiindc` nu avea de unde. Baal
era un idol [i noi am v`zut c=nd am vorbit despre idoli c` sunt
ni[te \nchipuiri ale min]ii omene[ti. „Ei nu sunt nimic \n lume“,
spune Sf=ntul Apostol Pavel. Apoi, rug`ciunea lor nu a pornit
dintr-o credin]` vie, ci a constituit o repetare stereotip` [i
mecanic` a unora [i acelora[i cuvinte. A fost deci o rug`ciune
\ntortochiat` [i lipsit` de con]inut).

8. Aplicarea

V`z=nd puterea credin]ei [i a rug`ciunii lui Ilie [i Elisei, s` le
imit`m acest mod de a se \nchina P`rintelui ceresc [i atunci
cererile ne vor fi \mplinite. {i pentru a avea \n apropiat` aten]ie
credin]a [i rug`ciunea plin` de putere a proorocului Ilie, Bise-
rica noastr` \i \nchin` pomenirea cu s`rb`toare la 20 iulie. Iar
mul]i dintre credincio[i \i [i poart` numele.

Capitolul unu

114

9. Tem` pentru acas`

Se va citi din, Sf=nta Scriptur` despre via]a [i activitatea profe]ilor
Ilie [i Elisei, la III Regi, cap. 17–22 [i IV Regi 1–6.

10. Rug`ciunea la ie[irea din clas`.

Iona [i ninivitenii

1. Rug`ciunea la intrarea \n clas`
2. Organizarea clasei pentru lec]ie
3. Verificarea lec]iei predate anterior
4. Leg`tura cu lec]ia precedent` sau cu
cuno[tin]ele anterioare

Dup` ridicarea cu trupul la cer a profetului Ilie, activitatea sa a
fost continuat` \n regatul Israel de c`tre ucenicul acestuia, Elisei.
{irul profe]ilor prin care Dumnezeu comunic` poporului voia Sa
[i planul m=ntuirii noastre a continuat [i dup` Elisei, \n regatul
Israel profe]ind \nc` trei prooroci: Osea, Amos [i Iona.
Numele lui Iona \nseamn` „porumbel“. Era fiul lui Amitai.
A profe]it \n timpul domniei regelui Ieroboam al II-lea, fiul lui
Ioa[. La sf=r[itul domniei acestuia Dumnezeu l-a trimis pe Iona
\n cetatea Ninive, ca s` predice poporului poc`in]a.

5. Comunicarea subiectului lec]iei noi

|n cele ce urmeaz` ne vom referi la Iona [i ninivitenii.

6. Dirijarea \nv`]`rii. |nsu[irea noilor cuno[tin]e

Ninive era capitala Asiriei. Aceasta era o cetate foarte mare, c=t
trei zile de mers. To]i oamenii cet`]ii erau foarte p`c`to[i, iar
Dumnezeu a hot`r=t s`-i piard`. Dar \n marea Sa bun`tate a vrut
s` le mai dea o [ans`, s`-i avertizeze de pieirea ce se va abate
asupra lor peste 40 de zile. |n acest scop l-a ales pe Iona ca
mesager al S`u. Dar el a refuzat s` \ndeplineasc` aceast` misiune.
S-a dus la Iope (azi Iafa) de unde a luat o corabie c`tre Tar[i[. A
crezut c` astfel se poate ascunde de fa]a lui Dumnezeu [i se poate

--

Cateheze Biblice – Vechiul Testament

115

sustrage dup` bunul plac atunci c=nd Domnul s`u are nevoie de
el. Dar Dumnezeu este prezent pretutindeni [i [tie tot ce g=ndim
[i facem fiecare dintre noi.
Corabia \n care s-a urcat Iona, plutea pe apele m`rii
parcurg=nd drumul at=t de cunoscut marinarilor. Deodat` \ns`
s-a iscat un v=nt puternic care ridica valuri mari, gata s` r`stoarne
corabia. To]i c`l`torii au \nceput s` strige c`tre dumnezeii lor,
cer=nd \ndurare. Doar Iona s-a retras [i a adormit. V`z=nd c`
furtuna nu se opre[te, marinarii au tras la sor]i s` afle din a cui
vin` se \nt=mpl` aceast` groz`vie, iar sor]ii au c`zut pe Iona.
|ndat` dup` ce l-au aruncat \n valuri, furtuna s-a oprit. Chiar
dac` Iona a fost nesupus [i neascult`tor, Dumnezeu \l iubea, [i
pentru salvarea lui a trimis un pe[te mare (chit), care l-a \nghi]it.
Trei zile [i trei nop]i a stat \n p=ntecele pe[telui. Iona a sim]it c=t
de iubitor [i de bun este Domnul cu el, cu toate c` nu merita. S-a
rugat cer=nd iertarea [i ocrotirea Sa [i pe mai departe. A [tiut c`
salvarea poate veni numai de la Dumnezeu [i s-a hot`r=t s`-L
asculte [i s` mearg` la Ninive.Dumnezeu a f`cut ca pe[tele
s`-l arunce pe Iona la mal. Atunci profetul a vestit ninivitenilor
c` se va abate pieirea asupra lor. Cetatea le va fi distrus` peste
40 de zile, dac` nu-[i schimb` felul p`c`tos de via]` [i dac` nu
se \ndreapt` pe drumul cel bun, pl`cut lui Dumnezeu. Vestea a
ajuns p=n` la \mp`rat. La porunca sa, [i \mpreun` cu el, to]i
oamenii din Ninive cu copiii [i vitele lor au postit, s-au acoperit
cu saci [i [i-au turnat cenu[` \n cap dup` obiceiul vremii [i al
locului.

Dumnezeu a auzit rug`ciunile lor [i a v`zut starea lor de
poc`in]`. I-a p`rut r`u de ei [i a renun]at la nimicirea cet`]ii
Ninive. Iona s-a sup`rat [i s-a sim]it umilit c` Dumnezeu nu a
distrus cetatea, cum spusese el ninivitenilor. S-a dus la marginea
cet`]ii [i [i-a f`cut o colib` care s`-l ad`posteasc` de ar[i]`. Dum-
nezeu \ns` \l ocrotea [i a f`cut s` creasc` un vrej de ricin care
s`-i ]in` umbr`. Iona s-a bucurat, dar noaptea un vierme a ros
planta [i aceasta s-a uscat. Sup`rarea [i revolta au pus st`p=nire
pe inima sa, \nc=t \[i dorea moartea, c=nd a r`mas iar`[i \n soarele
[i v=nturile pustiului.
Dumnezeu \i arat` astfel lui Iona c` dac` el s-a nec`jit pen-
tru un vrej de ricin, pentru care nu a trudit, cum putea El s` nu se
milostiveasc` de cei 120 de locuitori ai cet`]ii Ninive? Dar pen-
tru iertare trebuie poc`in]`. Ninivitenii au \n]eles aceasta [i au
fost salva]i de Dumnezeu.Dup` cum vedem, \n cartea
profetului Iona nu g`sim nici o profe]ie despre Mesia. Dar
r`m=nerea lui \n p=ntecele chitului trei zile [i trei nop]i are o

Capitolul unu

116

profund` semnifica]ie mesianic`, la care se refer` M=ntuitorul \n
replic` celor ce \i cereau semn, ca s` cread` \n El. Domnul arat`
c` semnul cel mai gr`itor poate fi remarcat prin analogie cu
[ederea lui Iona \n p=ntecele chitului \n: „Precum Iona a fost \n
p=ntecele chitului trei zile [i trei nop]i, a[a va fi Fiul Omului \n
inima p`m=ntului trei zile [i trei nop]i. B`rba]ii din Ninive se
vor scula la judecat` cu neamul acesta [i \l vor os=ndi, c`ci ei
s-au poc`it la propov`duirea lui Iona. {i iat`, mai mult dec=t
Iona este aici“ (Matei 12, 41–41).

7. Fixarea cuno[tin]elor

Unde a activat Iona ca profet? (|n regatul Israel). C=nd? (Pe timpul
regelui Ieroboam al II-lea, fiul lui Ioa[). Ce misiune i-a \ncredin]at
Dumnezeu lui Iona? (Ca s` predice ninivitenilor, care se
ad=nciser` \n p`cate grele, c` dac` nu se vor abate de la
nelegiuirile lor, Dumnezeu va nimici cetatea). Se supune Iona
poruncii lui Dumnezeu? (Nu se supune. El a luat o corabie ca s`
mearg` \n alt` parte). S-a putut abate Iona de la fa]a lui Dumne-
zeu [i de la \mplinirea poruncii Lui? (Nu s-a putut abate). Cum \l
conduce Dumnezeu la misiunea pe care i-a \ncredin]at-o?
(Aduc=nd furtun` pe mare, iar Iona fiind g`sit vinovat, a fost
aruncat \n valuri, spre pieire). L-a p`r`sit Dumnezeu? (Nu l-a
p`r`sit, ci a f`cut \n a[a fel \nc=t s` fie \nghi]it de un pe[te uria[
(chit), unde a stat trei zile [i trei nop]i, timp \n care [i-a putut da
seama c` destinul vie]ii sale depinde de Dumnezeu). Dup` ce
pe[tele l-a aruncat la mal, ce s-a \nt=mplat? (Iona s-a dus \n
Ninive, a predicat poc`in]a, tot poporul s-a \ndreptat [i astfel
cetatea a fost salvat`). Ce semnifica]ie mesianic` are [ederea lui
Iona \n p=ntecele chitului? ({ederea M=ntuitorului \n morm=nt
[i \nvierea Sa).

8. Aplicarea

Biserica face pomenirea profetului Iona \n ziua de 21 septembrie
a fiec`rui an, spre a ne \nv`]a c` totdeauna trebuie s` \mplinim
voia lui Dumnezeu, deoarece cu fiecare dintre noi El are un plan
[i ne \ncredin]eaz` o misiune sf=nt`.

9. Rug`ciunea la ie[irea din clas`.

Cateheze Biblice – Vechiul Testament

117

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->