Principalele obiective ale Comunităţii Economice Europene

:
- realizarea unei uniuni mai strânse din punct de vedere economic între statele membre prin aplicarea unor proceduri
pentru coordonarea politicilor economice ale acestora şi apropierea legislaţiilor naţionale în măsura necesară
funcţionării pieţei comune.
- realizarea unei uniuni vamale prin eliminarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative la intrarea şi ieşirea
mărfurilor şi stabilirea unui tarif vamal comun.
- instituirea unei pieţe interne unice europene caracterizată printr-un regim de concurenţă veritabilă şi înlăturarea
între statele membre a tuturor obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.
- înfiinţarea unui Fond Social European pentru ridicarea standardului de viaţă.
Principalele amendamente aduse construcţiei comunitare prin Actul Unic european:
-recunoaşterea în mod oficial a existenţei Consiliului European; 
-introducerea procedurii de cooperare între Parlamentul European şi Consiliu în domeniul decizional; 
-extinderea procedurii consultării Parlamentului European; 
-extinderea votului cu majoritate calificată în Consiliu; 
-instituirea avizului conform în materia aderării şi a acordurilor de asociere;
-instituirea dublei jurisdicţii prin înfiinţarea Tribunalului de primă Instanţă şi astfel eficientizarea controlului
jurisdicţional; 
-stabilirea, ca obiectiv principal, a realizării pieţei interne unice, ce urma să fie finalizată până în decembrie 1992;
-dezvoltarea cooperării în materie de politică economică şi monetară, cercetare şi dezvoltare tehnologică şi protecţia
mediului.
Obiective comune ale Uniunii Europene:
-promovarea unui progres economic şi social echilibrat şi durabil;
-afirmarea identităţii Uniunii pe scena internaţională;
-întărirea protecţiei drepturilor şi intereselor resortisanţilor statelor membre; 
-dezvoltarea unei cooperări strânse în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne;
-menţinerea integrală a realizării comunitare şi dezvoltarea acesteia.

Obiectivele Uniunii Europene
Potrivit Articolului 3 din Tratatul Uniunii Europene (versiunea consolidata dupa adoptarea Tratatului de la
Lisabona):
„(1) Uniunea urmăreşte să promoveze pacea, valorile sale şi bunăstarea popoarelor sale.
(2) Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, în
interiorul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la
frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum şi prevenirea criminalităţii şi combaterea acestui fenomen.
(3) Uniunea instituie o piaţă internă. Aceasta acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe
o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu grad ridicat de
competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social, precum şi pe un nivel înalt
de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului. Aceasta promovează progresul ştiinţific şi tehnic.
(4) Uniunea instituie o uniune economică şi monetară a cărei monedă este euro.
(5) În relaţiile sale cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea îşi afirmă şi promovează valorile şi
interesele şi contribuie la protecţia cetăţenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a

instituţiile comunitare pot.planetei. eliminarea sărăciei şi protecţia drepturilor omului şi. mai ales în domeniul decizional. în special. În cadrul atribuţiilor ce le-au fost conferite. b) Principiul echilibrului instituţional. Sistemul de organizare a celor trei Comunităţi Europene a fost conceput nu prin raportare la principiul separaţiei puterilor (ca în cazul celor mai multe organizaţii internaţionale). în funcţie de competenţele care îi sunt atribuite prin tratate. Nici Tratatele institutive ale Comunităţilor Europene şi nici Tratatele asupra Uniunii Europene nu consacră principiul colaborării loiale dintre instituţii. însă Curtea de Justiţie a interpretat articolul 5 din Tratatul CEE (preluat şi în tratatele ulterioare) . a drepturilor copilului. şi. în sensul că fiecare instituţie comunitară este purtătoarea unui interes specific în limitele căruia acţionează în cadrul procesului decizional. să încheie o serie de acorduri. Comisia reprezintă interesul general. c) Principiul autonomiei instituţiilor. ci după principiul reprezentării intereselor. precum şi la respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului internaţional. Consiliul este instituţia prin care statele membre intervin în funcţionare Uniunii Europene. în sensul că acesta creează o obligaţie de colaborare loială între statele membre şi instituţiile comunitare. pentru a acoperi situaţiile nereglementate de ele. Acest principiu este strâns legat de principiul reprezentării intereselor şi presupune exercitarea de către fiecare instituţie a competenţelor proprii cu respectarea competenţelor celorlalte instituţii. iar Parlamentul European este reprezentantul popoarelor statelor membre. (6) Uniunea îşi urmăreşte obiectivele prin mijloace corespunzătoare. instituţiile Uniunii Europene au posibilitatea de a se organiza intern în mod liber. Tratatele reglementează o serie de cazuri de colaborare interinstituţională. comerţul liber şi echitabil. solidaritatea şi respectul reciproc între popoare. d) Principiul colaborării loiale între instituţii. în completarea tratatelor. Astfel. Prin consacrarea acestui principiu este protejată această libertate de organizare internă împotriva atingerilor pe care i le-ar putea aduce statele membre. în baza principiului colaborării loiale. .” Principiile care guvernează funcţionarea sistemului instituţional al Uniunii Europene: a) Principiul reprezentării intereselor. Curtea de Justiţie asigură respectarea dreptului. inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.