Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”, rr. “Isa Kastrati”, p.n.

, 10000
Prishtinë, Kosovë
Tel./Fax +381-38- 244 257, E-mail: office@kec-ks.org
______________________________________________________________________________
___________________________
Plan mësimor
Fusha e kurrikulës / Lënda: Shoqëria dhe mjedisi / Edukatë qytetare
Shkalla e kurrikulës / Klasa: Shkalla 2, Klasa 4
Tema: Miqësia
Mjetet e punës: Libri “Edukatë qytetare” ( botimi i Librit shkollor) fq. 69, letër
A/4, lapsa
Përdorimi i teknologjisë informative:
Kontributi në kompetencat kryesore:
 Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit
 Kompetenca e të mësuarit
 Kompetenca personale
 Kompetenca qytetare
Fjalët kyçe: Miqësi, shoqëri, vlerë, dashuri, solidaritet, komunitet
Rezultatet e të nxënit:
Tregojnë karakteristika të miqësisë bazuar edhe në shembuj personal.
Analizojnë dobitë e miqësisë së mirë.
Vlerësojnë miqësinë mes njerëzve të ndryshëm si vlerë njerëzore.
Kriteret e suksesit:
Zgjidhni pjesë nga teksti, që ju pëlqejnë apo ju duken interesante.
Shkruani komentin pse keni bërë atë zgjedhje.
Gjykoni për miqësinë mes njerëzve të ndryshëm.

Në anën tjetër do të shkruajnë komentin pse ju pëlqen apo ju duket interesante. . Pjesa që më Pse më pëlqen apo pëlqen apo më më duket duket interesante interesante? Lexohen disa nga punimet e nxënësve dhe diskutohet rreth tyre. nëse ka ngjashmëri rreth pjesëve të zgjedhura nga nxënësit apo ka ndryshime. Reflektim (Pjesa përfundimtare) Diskutim Pas diskutimit të punimeve te nxënësve parashtrojmë pyetjet: Në çka mbështetet miqësia mes njerëzve? A mendoni se ka miqësi mes njerëzve që ju takojnë popujve të ndryshëm? A keni ndonjë shembull që tregon miqësi mes njerëzve të ndryshëm? Mësimdhënësi udhëheq këtë diskutim dhe bën kujdes që të bëjë kalimin nga njëra pyetje te tjetra duke vënë në fokus rëndësinë e miqësisë dhe pranimin e të tjerëve ashtu siç janë. Nxënësit lexojnë shkrimet e tyre dhe në bazë të tyre parashtrojmë pyetje: Cilat nga karakteristikat e forcojnë miqësinë mes njerëzve? Realizim (Pjesa kryesore) Ditari Dypjesësh Nxënësit do ta lexojnë tekstin dhe në fletore do të shkruajnë katër – pesë fjali që ju pëlqejnë më shumë apo ju duken interesante. që i pëlqejnë dhe nuk i pëlqejnë te njerëzit. ndërsa jashtë saj tri që nuk ju pëlqejnë. Brenda zemrës do të shkruajnë tri karakteristika që ju pëlqejnë.Evokim (Pjesa hyrëse) Punë në çifte Nxënësit angazhohen individualisht për të shprehur mendimet e tyre rreth disa karakteristikave. Diskutohet.

Punoi: Vllaznim Balidemaj .