i,

i

l
1

PROIECT de MARKETING

I

2OL4-2OL5

(nuru oe lucnu)
"i, Tema proiectului: studiu de marketinq vizdnd oromovarea comercialS a unei oferte
din domeniul aqriculturii (in principal, produse traditionale rom6negti, produse ecologice)
apartin6nd unui produc5tor/grup de produc5tori locali (dintr-o zonSfiudet specificate).
Produc5torul (real sau ipotetic) va avea dimensiuni mici (afacere de familie).
qt Tema de lucru Si zonaljudetul de provenient5 al ofertei vor fi stabilite, pentru fiecare
echipS, de comun acord cu profesorul pentru detalii privind denumirile produselor
tradinionare rom6nes

ff';1?.:""-t'ri::1:T'JlH,.:iT,.iil:Straoirionare

*

Se formeur, **
parcursul semestrului,

rom.nesti

* ,.r, : 3-4 studenli, care vor colabora indeaproape, pe
la buna realizare gi prezentarea practic5 finalS c6t mai

conving5toare a proiectului (la sustinere, este obligatorie prezenta Tntregii echipe!).

- pentru un proiect care a obtinut, in final,
calificativul FB (punctajul poate sE diferein cadrul echipeil) ATENTIE! Echipa va lucra la
ql. Punctaj acordat: max. 4 puncte

proiect respectind, indeaproape, cerinlele planului
'a. Fiecare echip5 va sustine proiectul in fata colegilor, Ia o dat5 fixat5 de profesor;

prezentarea finalS se va face sub form5 de slideshow (circa 20-25 slide-uri, 15-20 minute
a expunerii) sau prezentare multimedia/film, insist6nd, cu prec5dere, asupra
asoectelor vizuale: continut grafic sugestiv, imagini (proprii) reprezentative, mascotS, fond
muzical/sonor, animalie, tinut5 sugestiv5 (costum popular, tinuta personalizat5 a firmei,
ecuson), ministand de prezentare a ofeftei, demonstratii gi test5ri ale mErcii (sampling)
efectuate pe parcursul expunerii, distribuirea de materiale promolionale personalizate
(proprii), organizarea unei tombole sau concurs cu premii (simbolice) g.a. Fiecare echip5 va

durat5

avea libeftatea de a-gi pune in valoare originalitatea gi creativitatea in realizarea gi
prezentarea finalS a proiectului, va urm5ri sE capteze atentia audientei, sE o antreneze in
disculii etc.

D CERINTE OBLIGATORII

ALE PROIECTULUI:
0. Prima oaqinS: titlul proiectului, echipa (nume Si foto). motto/sloqan, logo. mascota.
fundal. (formulS de) salut etc.
l. Realizarea studiului de oialS (3-4 slide-uri din timpul interviev5rii clientilor
potentiali, evidentierea segmentului de piatE vizat 9i profilului consumatorului
poten[ial): realizarea, in prealabil, a machetei unui chestionar de interviu pentru
consumator - cca LO-L? intreb5ri (inchise, deschise, scale); chestionarul va fi testat
in teren - intr-o piat5 agroalimentarE sau punct de desfacere, stradal etc.- sub
urm5toarele aspecte: testarea gradului actual de cunoagtere de c5tre piat5 a ofertei
(notorietate spontand,,top of mind", asistat5), imaginea de ansamblu a pietei asupra
ofeftei; atitudinea fatE de produs (pozitivS, negativS, indiferent5 g.a.), dorinta de
incercare, satisfactia conferit5 de noul produs in urma test5rii ad-hoc a acestuia,
nivelul pretului de acceptabilitate, obiceiurile de consum (frecventS, moment al zilei,
cantitate etc.), motivatie, preferintele gi inten$iile de cumpErare (prima achizitie e
foarte impoftantS!), posibilit5ti de diversificare (nevoi noi, segmente diferite de

aspecte ce tin de unicitate.bio" . serviciile conexe g. Echipa va avea de realizat: r UI'r advertorial.. o) Politica de oret: determinali pretul de acceptabilitate. pozitonarea pe piatS. demonstrativ. prin Internet (2-3 pagini de prezentare web a ofeftei). strategia de pret protejatS.a. produs. al produsului. pe plan local . care sE atragE pozitiv atentia gi sE sporeasc5 interesul pentru oferta firmei. apoft relational etc. Scuft5 orezentare a ofertei (3-4 slide-uri): o) punctati cdteva date de referint5 legate de specificitatea zonei. IGP . un nou logo de marc5) . Construirea mixului de marketinq (6-8 slide-uri): o) Produsul: evidentiati principalele atuuri ale ofertei: calitatea (argument principal/forte). de care sH legati ofefta selectatS. afacerea in cauz5. u) identificati/propuneti (inventati) 9i includeti Tn prezentare o legendS/o istorioarE specific5 zonei. etc.).: 20 de aparitii in Jurnalul Giurgiuvean. conditii de v6nzare... umoristic sau persuasiv. un calendar propriu.. concurs cu premii.ceftificat etc.specialitate tradilional5 garantatS. mesaj publicitar: ... mod de productie traditional. cregterea cotei de pia[5. un scurt istoric. infiin[at5 cu scopul de a promova din punct de vedere comercial. timp de 3 s5ptEm6ni consecutiv . impulsionarea v6nzErilor. mesaj: . pret promotional). design nou. publicat de firmS in ziarul local (care?).2. reputatie g.). crearea de interactivitate. care fac ca aceasta sE se diferentieze in mod clar gi pozitiv fat5 de produsele similare ale concurentilor. cu prilejul unui eveniment special/festiv organizat pe plan local (judetean). . o tombolS g. marcE inregistrat5). autenticitate. spre exemplu. hostess. @: logistica de distributie. politica de marc5 (propuneti un nume sugestiv care s5 defineasc5 afacerea.persoan5 juridicS.intr-o pagina imparS..exemplificati! (ex.. cu insemnele firmei etc.). localizarea punctelor de v6nzare. c) proiectati (succint) coordonatele unei afaceri de familie .)... care pot fi vizate: sampling. evolulia v6nzErilor (CA).. exoerientS. c) Concluzii Si propuneri (1 slide): sintetizati principalele rezultate reiegite in urma promov5rii active a ofertei pe piat5 (imbun5t5tirea vizibilitStii gi a imaginii produsului gi firmei pe piat5. ^ promovare r alte modalit5ti de promovare. propuneti gi realizati un nou format gi un nou ambalai.denumire de origine protejat5. 20 de bannere stradale gi 5 panouri stradale. propuneti o modalitate de protectie iuridic5 a numelui/m5rcii (DOP .. ay Strategia de oromovare comerciali a ofertei: identificani modalit5tile concrete (gi accesibile firmei!) de promovare a ofeftei. produs obtinut din materii prime traditionale. r un testimonial publicitar (o personalitate localS . r o prornotie: ofertt cu primE (vAnzare cu primS/prim5-cadou). evidentiati acele tr5s5turile distinctive ale noii oferte. promo[ii (ofefte-pachet. etc. tradi[ie.. traditionalitate. STG practicatS. r 2-3 obiecte promotionale personalizate (creatii proprii. modalit5ti de vdnzare. metodS de productie/retet5 specificS/unic5 (spre exemplu.a. sportiv).indicatie geografic5 .a. distinctiv.aftist. compozitie traditionalS.. r un clip video (20-30") de promovare a ofertei (creatie proprie!) tonul mesajului poate fi informativ. amplasate intr-o zon5 intens circulatS din centrul oranului Pitegti. profitabilitatea.

Proiectul se realizeazd pe calculator.ro smaftfinancial. cdrnati. logo. pasc5 Cozonac traditional (cu nuc5. de bivolit5 Vin traditional. varzd.website adress: www. iambon Murituri: castraveti. mass-media (urmEriti diversele campanii promolionale in derulare. ro revista-piata. slSnin5 afumati de cas5. cu rahat). .erre pReczARr: ' ' .ro agromanager. de oaie. ro bursaagricola. slogan. C6teva adrese web.ro . vizite in teren 9i la P6ine de cas5.sectiunea cursuri. cu mac. mici.ro agroazr.de aici puteti obtine idei gi informatii utile. murituri asortate. Documentare: Internet. in sesiune! Posibile teme de lucru (produse tradi[ionale rom6nenti): + + + + + + + + D de specialitate. olacintS. cag. oem (de mEcese) TobE de cas5. pdine pe vatr5. formatul 9i continutul mesajelor inserate/difuzate. diclionarul vE va ajuta sa clarificati terminologia specificE de marketing. ro lumeasatului. Maoiun natural. impletituri (colaci).a. ro magazi nul progresiv. urd5. Promovarea proiectului este conditie de intrare in examen. tuicE de orunH s. oroduse de oatiserie Br6nzE de burduf. publicatii punctele comerciale. ro capital. covriqi. ilustratii etc.manaqusamv. de soc).a. ro fabricadebani. Mult succes! .' recolta.eu piataagricola. eu agra. cagcaval. dulceati (de salc6m. telemea de capr5. ro Consultati Dictionarul on-line multilingv de marketing & advertising publicat pe site-ul facult5lii . p6ine t5r5neascS. pastramS. borg de t5r6te (cu cimbrisor) Produse aoicole [. de care sE vE folositi in realizarea proiectului propriu etc. cu stafide.