Conto: Teks Pidarta Basa Bali

NGERET INDRIA
PIRANTI NGAONANG SAD RIPU
“Om Swastyastu ”
Ida dane, para diaksa miwah sang maraga
wagmi ring basal lan sastra Bali utawi sane maraga
pradnyan ring sajeroning pidarta Basa Bali sane
wangiang titiang. Ngiring ngastawa Puja Astuti
mantuk ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,
saantukan Ida sampun sueca asung kertha wara
nugraha ngicenin karahajengan, mawinan iraga
sareng sami prasida kacunduk masasu ajeng ring
galah becik sekadi mangkin.
Rikanjekan galahe sane becik puniki titiang
sareng ratu ida dane sinamian mangda kaicen
karahayuan malarapan antuk ngaturang pangastawa
ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, mogi-mogi
kaicen kaslametan antuk nguncaran sastra Om
Awighnam Astu Nama Siddham, titiang jagi

ngawitin ngaturang pidarta mabasa Bali sane
murdan ipun ‘Ngeret Indria Piranti Ngaonang Sad
Ripu’.
Ida

dane

kaangehang

sampun

pinaka

pawikan,

gapura

agung

Bali

puniki

sajeroning

pariwisata Indonesia bagian tengah unteng bebaosan
puniki mapiteges munguing Bali akeh karauhin
antuk para wisatawan nusantara miwah mancanegara
sane mapikayun uning ring tata pakraman miwah
kabhinekan seni budaya Baline.
Pangrauh wisatawan ring Bali ngawetuang
panglahlah pangaruh ring tata pakraman masyarakat
Baline. Panglahlah kapariwisatan punika nenten je
makasami mapikenoh becik. Akeh taler sane mapara
kaon.
Indik pangaruh kapariwisatan sane nenten
becik, makadi para wisatawanne sane rauh makta
kabudayan sane nenten manut ring jati anggan
wangsa

Indonesiane.

Akeh

wisatawane

sane

melaksana corah ngendahang bebotoh, ngadol saha
ngederang narkotik miwah sapanungilan ipun, sane

ketah

kabaos

narkoba.

Paindikan panyungkan

narkoba sampun nglimbak saha ngalikup ngenenin
para yowanane, sane marupa panyungkan dahat
madurgama saha mapara jagate rereb. Patut sareng
sami sayaga, inggihan guru rupaka, guru aji, taler
guru wisesa, utaminipun para yowanane sami,
mangda setata eling ring angga sadurung ngekaset.
Baya narkoba punika sampun kaangkenin olih
sangmawarap, marupa gegodan katreptian jagat
pangalang pawangunan jagat tur pinaka meseh
sajeroning garba. Yening bacekan utawi carca
sorohan narkoba punika minakadi Narkotik, Ganja,
Heroin, Kokaint, Opium, miwah sane lianan.
Makasami bacekan narkoba punika pacang
mapuara ngrusak angga sarira, punika mawinan sane
mangkin ngiring sareng sami yatnain ragane
suwang- suwang, sampunan pisan iraga lenga. Para
sisia, para maha sisia, miwah para yowanane
sampunang

iseng-iseng

malanjaran,

saantukan

kasuen-suen pacang sida dados pamadat, janten jagi
katagihan sane ngrusak angga sarira druwene.

Para guru rupaka taler para guru pangajian
miwah guru wisesa mangda sareng ngrencanayang
para sisiane mangda nenten ngambekang sane
nenten kapatutang sakadi, nginum-nginum arak,
tuak, bir, napi malih ngisep ganja sakadi pidarta sane
wawu. Inggih mantuk ring para yowanane, maka
sami elingan piteked sang maraga pawiku lan guru
wisesa. Sampunang iraga kaliput antuk kasenengan
sane nyengsarain angga sarirane soang-soang.
Yening iraga kantos kaliput antuk kamomoan,
miwah peteng enem lan peteng pitu punika mapuara
kauripan druwene pacang kaon. Yening ida dane
kantos keni kacanduan narkoba punika kabaos
sampun kaliput antuk indria. Gumanti jatmane
kakaonang antuk indria, punika maka cihna sampun
kakaonang antuk Sad Ripu, inggih punika nenem
mesehe sane patut kelidin.
Sajeroning bait kakawin Ramayana kabaosang :
Ragadi Musuh Maparo
Ring Hati Taungguania
Tan Madoh Ring Awak

Artinya: Musuh

punika

wiati

nampek

ring

padewekan genah nyane wantah ring hati,
tan

pisan

doh

saking

angga

sarira

druwene.
Punika mawinan iraga dados jadma bes banget
kaonan antuk I Sad Ripu utawi nguluran indria, iraga
patut masaraya kanti sareng tutur-tutur miwah
sastra-sastra

agama

sane

utama

minakadi

ngelaksanayang brata, yoga samadi mangda prasida
ngaonang Sad Ripu. Punika mawinan prasida iraga
ngeret indria manyayendria pinaka sarana ngulati
mokûàrthaý jagadhita. Yening sampun mrasidayang
ngeret indria wiati utama pikolih nyane, sakadi
mungguh ring slokane sakadi ring sor puniki :
Palaing Kahretaning Indrya, Nihan Kadirga Yusan,
Ulah Rahayu, Pageh Ring Yoga, Kasaktin Yaksa,
Dharma, Artha Yatika Katemua Ning kawasaning
Indrya

Inggih

Ratu

ida

dane

sinamian

sane

kusumayang titiang, yening iraga mrasidayang
ngeret indria pikolih nyane wantah: Dirgayusa,
Pratingkah becik, Pageh tur ajeg ring yoga,
Kasumbung, utawi Kasuhur, sapunika pikolih nyane
yening prasida ngeret indria punika.
Inggih ida dane sinamian utamane para sisia,
maha sisia, miwah para yowana sami. Mangda iraga
setata muponin kasenengan indria, lobha, saha lali
ring pamargin dharma rakûakaning kauripan sujatine
punika kabaos kasasar. Tan bina sakadi iraga
ngrereh pasayuban ring sor lawat paksine sane
makeber.

Nenten

je

bagia

sane

kapanggih

sakewanten kasengsaran.
Punika mawinan titiang mapiteket ring para
yowanane sami, sampunang pisan kantos keni
panyengsara narkoba, mangda imbang kawentenang
iptek miwah intak sajeroning angga sarira druwene
soang-soang. Yening sampun asapunika pamargine,
mogi-mogi mrasidayang ngedohang para yowanane
saking pangaruh narkobane punika.

Inggih ratu ida dane sinamian sane wangiang
titiang asapunika prasida aturang titiang mantuk ring
ratu ida dane sinamian utamane ring para yowanane
sami mogi-mogi wenten pikenoh ipun tur prasida
anggen sasuluh nglanturang pamargine kapungkur
wekas. Sadurung titiang puputang pidarta puniki,
malih pisan titiang nenten kasep nunas geng rene
sinampura. Maka wasananing atur, titiang puputang
antuk ngaturang parama úàntiá.
“Oý Úàntiá Úàntiá Úàntiá Oý ”

Sumber : LKS Bahasa Bali/SMA & SMK Kelas X