AGRANA ROMANIA SA

PROCEDURA PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
IN CADRUL
SC ............................................................SA
APROBATA de:
__________________________ in caliate de ______________________________
__________________________ in caliate de ______________________________
INTOCMIT de :
__________________________ in caliate de ______________________________

ART. 1 SCOP:
Scopul acestei proceduri este:
a. stabilirea setului de reguli si operatiuni unitar, pentru reglementarea de principiu a efectuarii
inventarierii bunurilor materiale, a creantelor si datoriilor ,a celorlalte valori patrimoniale si banesti
existente in administrare, bunurile materiale apartinand tertilor ca pers.juridice sau fizice si care
temporar se afla in pastrarea in institutie, in scopul stabilirii situatiei reale a patrimoniului;
b. stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente
acestei activităţi.
ART. 2 APLICABILITATE
Procedura se va aplica de catre Membrii comisiilor de inventariere nominalizati prin DECIZIE, cu
drept de efectuare a inventarieri.
ART. 3 REGLEMENTARI:Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare
OMFP 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europen
OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile

ART. 4 DECIZIA DE INVENTARIERE
Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se va
efectua cel putin o data in cursul unui exercitiu financiar, de regula la inchiderea exercitiului
financiar.
In cursul anului se va proceda la inventariere generala/partiala ori de cate ori :
 exista indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin
inventariere;
 intervine o predare-primire de gestiune;
 au loc calamnitati naturale ori cazuri de forta majora
 acest lucru este solicitat de organele de control.
ART. 5 RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORULUI
Raspunderea pentru organizarea inventarierii revine administratorului sau altei persoane
care are obligatia gestionarii patrimoniului conform art.11 alin(1) din Legea 82/1991 - Legea
contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP 1753/ 2004 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii.
AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist, Soseaua Straulesti nr. 178-180, Sector 1, Bucuresti, Cod 013339,
Tel: +4 0212693373, Fax: +4 0212693398, Nr. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10.03.2008, Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754,
Capital social subscris si varsat 14 454 214.8 RON

cantarire etc precum si cu formularele si rechizitele necesare.  etc. inregistreaza.  sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilro de inventariere  raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere Instruirea comisiilor de inventariere se face prin distribuirea unui exemplar al prezentei proceduri. gruparea acestora pe gestiuni. cu respaectarea dispozitiilor legale. Administratorul sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului este responsabila pentru pentru creearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere prin :  dotarea gestiunilor cu parate si instrumente adecvate si in numar sufucient pentru masurare . pe tipuri de stocuri sau alte active/ datorii si numerotarea lor.6 RESPONSABILITATEA COMISIEI CENTRALE DE INVENTARIERE Comisia centrala de inventariere . cu avizul conducatorului departamentului financiar contabil si al conducatorului departamentului juridic. decide in maxim 5 zile de la primirea proceselor verbale de inventariere asupra solutionarii propunerilor facute .1 RESPONSABILITATI:        intocmirea listelor de inventar (in functie de varianta aleasa) . Tel: +4 0212693373. Administratorul sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului .  instruirea persoanelor care fac parte din Comisiile de inventariere.03. AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist.2008.7 RESPONSABILITATEA CONTABILULUI SEF / DEPARTAMENTULUI FINACIAR CONTABIL 7. in conformitatea cu prevederile legale in vigoare. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754. intocmeste Registrul inventar Precizari referitoare la intocmirea Registrului Inventar: Registrul Inventar este document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si pasiv. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10.  dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere. Membrii Comisiei centrale vor oferi lamuriri suplimentare ori de cate ori acestea vor fi solicitate de membrii comisiilor de inventariere. Cod 013339. Sector 1. Nr. Capital social subscris si varsat 14 454 214. in colaborarea cu departamentul juridic in vederea asigurarii informatiilor necesare deciziei administratorului cu privire la propunerile efectuate de comisiile de inventariere . constituita in conformitate cu prevederile art. Soseaua Straulesti nr. 178-180. Bucuresti.AGRANA ROMANIA SA Persoana responsabila cu inventariera emite o decizie (anexa1) de numire a Comisiei Centrale de inventariere si a Comisiilor de inventariere (anexa 2) pentru fiecare gestiune.8 RON .  asigurarea participarii la lucrarile de inventariere a intregii comisii de inventariere. furnizori etc avizarea propunerilor facute prin procesele verbale de inventariere. semneaza si parafeaza listele de inventar predarea listelor de inventar catre responsabilul Comisiei centrale sau Presedintelui fiecarei Comisii de Inventariere. ART. ART. rezultatele inventarierii in termen de 3 zile de la data aprobarii procesului verbal de inventariere. Fax: +4 0212693398. 5 din prezenta Procedura are ca principal obiectiv asigurarea unei bune desfasurari a inventarierii anuale si are ca principale responsabilitati:  coordonarea si organizarea comisiilor de inventariere. trimiterea extraselor de cont catre clienti.

AGRANA ROMANIA SA Comform OMFP 3512/2008 acesta se intocmeste intr-un singur exemplar. i) cantităţi: stocuri scriptice. separat pentru bunurile unitatii si separat pentru cele apartinand altor unitati. conform posturilor de bilant. Cod 013339. Registrul inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ si pasiv grupate dupa natura lor. o) deprecierea: valoarea. motivul. In aceste liste se vor mentiona urmatoarele informatii: o numarul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare. se face prin utilizarea si intocmirea de situatii analitice distincte care sa fie totalizate si sa justifice soldul conturilor sintetice in care acestea sunt cuprinse. diferenţe în plus. semnătura. alte informatii utile. dupa ce a fost numerotat . Fax: +4 0212693398.Proprietarii vor comunica in maxim 5 zile eventualele neconcordante. custodie. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10. pe baza datelor cuprinse in listele de invetariere si respectiv procesele verbale de inventariere a elementelor de activ si pasiv. pe gestiuni. l) cantităţi: diferenţe în plus. q) gestionar: numele şi prenumele. in functie de necesitati. datele actualizate fiin cuprinse apoi in registrul inventar. diferenţe în minus. g) codul sau numărul de inventar. f) denumirea bunurilor inventariate. 178-180. spre prelucrare) si inventariaza si se inscriu in liste separate(2 exemplare) care se vor trimite proprietarilor in maxim 15 zile de la terminarea inventarierii. eventual grupe sau subgrupe. h) unitatea de măsură. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754. leasing. locul de depozitare. snuruit.8 RON . Precizari referitoare la intocmirea Listelor de Inventar: Continutul minim OBLIGATORIU de informatii al listei de inventar(cod 14-3-12) (anexa 5) este urmatorul (OMFP 3512/2008) : “ a) denumirea formularului. Soseaua Straulesti nr. la sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii. AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. aflate asupra personalului unitatii la data inventarierii. Pentru preluarea in Registru inventar a elementelor de activ si pasiv care nu reprezinta bunuri. Listele de inventar se intocmesc intr-un singur exemplar. primite spre prelucrare etc” Intocmirea listelor de inventar in functie de bunurile supuse inventarierii :  bunurile apartinand altor unitati (inchiriate. semnătura. parafat si inregistrat in evidenta unitatii. m) valoarea contabilă: valoarea. c) denumirea unităţii. k) cantităţi: stocuri faptice. d) gestiunea. Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse inventarierii pe baza confirmarii extraselor soldurilor conturilor analitice debitoare si creditoarea sau a puncatjelor reciproce . semnătura. n) valoarea de inventar. Sector 1.2008. prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului. j) preţ unitar. b) data (ziua. Nr. Operatiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel incat la sfarsitul exercitiului finaciar sa fie refelectata situatia reala a elementelor de activ si pasiv. Bucuresti. fara stersaturi si fara spatii libere. anul) întocmirii formularului. Capital social subscris si varsat 14 454 214. e) numărul curent. diferenţe în minus. Tel: +4 0212693373. luna. datele rezultate din operatiunea de inventariere se actualizeaza cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data inchiderii exercitiului financiar.03. p) comisia de inventariere: numele şi prenumele. conturi de valori materiale. r) contabilitate: numele şi prenumele. Se completeaza la inceputul activitatii.

178-180. ipotecile precum si alte valori aflate in casieria unitatilor se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. Tel: +4 0212693373. licentelor . Soseaua Straulesti nr.8 RON .) se trec in liste separate si se inventariaza distinct specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor. după caz.  inscrierea in listele de inventariere a timbrelor postale.” ART. 8 RESPONSABILITATEA DEPARTAMENTULUI JURIDIC Repartamentul juridic este responsabil de punerea la dispozitia Comisiei de inventariere a urmatoarelor acte : AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. Fax: +4 0212693398. o descriere amanuntita a stadiului in care se afla acesta pe baza valorii din documentatia existenta(devize) precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii. k)-o) din datele rezultate în urma inventarierii. fiscale. determină diferenţele cantitative şi/sau valorice şi completează formularul cu informaţiile de la lit. fiind sistate sau abandonate .  in listele de inventariere a imobilizarilor necorporale si corporale aflate in curs de executie se mentioneaza pentru fiecare obiect in parte . al know-how-ului si al marcilor de fabrica este necesara dovedirea acestora pe baza titlurilor de propietate. carora nu li s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizari corporale se inscriu in liste de inventariere separate. telecomunicatii. biletele la ordin. este suficienta prezentarea lor in situatii analitice distincte care sa fie totalizate si sa justifice soldurile conturilor sintetice respective in care acestea sunt cuprinse si care se preiua in Registrul inventar. a bonurilor cu valore fixa etc se face la valoarea lor nominala. măsurare sau cubare.  constructiile si echipamentele speciale cum sunt: retelele de energie electrica. cat si produsele care.disponibilitatile banesti.  in cazul productiei in curs de executie se inventariaza atat produsele care nu au trecut prin toate fazele prelucrarii impuse de procesul tehnologic de productie . in cazul in care nu sunt proprietatea societatii noastre. nu au trecut toate probele de receptionare tehnica.  bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (scule. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754. gaze. aratandu-se cauzee sistarii sau abandonarii. d)-j) din datele informatizate ale entităţii şi pe care le semnează.  inventarierea cladirilor se efectueaza prin indentificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic al acestora. Nr. cântărire. In conformitate cu prevederile OMF 3512/2008 privind documentele financiar contabile completarea a listelor de inventar se va realiza utilizand Varianta II: “Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completează cu informaţiile de la lit. Bucuresti.  Investitiile puse in functiune total sau partial. Comisia de inventariere stabileşte stocurile faptice prin numărare.03. aprobarea de sistare sau abandonare si masurile care se impun cu aceste lucrari. desi au fost terminate . unelte etc.AGRANA ROMANIA SA  inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza titlurilor care atesta proprietatea acestora si a schitelor de amplasare. pe baza constatarii la fata locului : o denumirea obiectului. acrediticele. Capital social subscris si varsat 14 454 214. termica.  creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare (anexa nr 4 ). caile ferate si altele similare se inventariaza potrivit regulilor stabilite de catre detinatorii acestora. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10. Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitate. In ultimul extras emis de unitatea bancara va purta stampila oficiala a acestora. cambiile. se inscriu in liste de inventariere separate. scrisorile de garantie. canal. iar in cazul brevetelor.2008. Listele de inventariere astfel completate se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar.  Lucrarile de investitii care nu se mai executa. Cod 013339. apa.  inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei acestora la unitatile detinatoare.  pentru inventarierea elementelor de activ si pasiv ce nu reprezinta bunuri. cecurile. Sector 1.

1 Stabilirea comisiilor de inventariere.  sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista bunuri ce urmeaza sa fie inventariate.  sa asigure inchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare. precum si sada are obiectii cu privire la modul de efectuarea al inventarierii . 5 al prezentei Proceduri.2008.  gestiunea supusa inventarierii. 9 COMISIILE DE INVENTARIERE 9. in prezenta gestionarului. sa vizeze docuymentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri. existente in gestiune. furnizori si terti situatia clientilor insolvabili (plangeri in instanta. in conformitate cu prevederile art. Capital social subscris si varsat 14 454 214. dar neinregistrate. 178-180.  sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare. ART. sentinte judecatoresti. Pentru buna desfasurarea a operatiunilor de inventariere unul din membrii va fi o persoana cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica asigurandu-se astfel conditiile necesare efectuarii corecte si la timp a inventarierii. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective.AGRANA ROMANIA SA      situatia litigiilor cu clienti.8 RON . sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea acestora in contabilitate. inceperea procedurii de faliment etc) gajuri primite/ acordate. Fax: +4 0212693398. Cod 013339. scrisori de garantie primite de la clienti. oro de cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea. Tel: +4 0212693373. 9.  sa verifice numerarul din casierie si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta. fisele de magazie. avizarea propunerilor facute prin procesele verbale de inventariere.2 Masuri organizatorice care trebuiesc luate de catre comisiile de inventariere: Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele:  inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa ( anexa nr 5 ) . pe ultima fila a listelor de inventariere gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10. Comisia de inventariere se stabileste prin decizie scrisa. Prersedintele Comisiei de inventariere va ridica listele de inventariere (anexa 3) prenumerotate si semnate de la Departamentul finaciar contabil. Nr. emisa de catre cei care i-au numit. AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist.  data de incepere si de terminare a operatiunilor Comisiile de inventariere vor fi formate din cel putin 2 persoane. care va cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele informatii (anexa 2) :  componenta comisiei. Bucuresti. astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea.  sa bareze si sa semneze . Aceste mentiuni se pot face si utilizand anexa nr 6 Declaratie de sfarsit de inventar . Sector 1. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754. mentionand data la care sau inventariat bunurile.03. Inlocuirea membrilor se poate face numai in cazuri bine justificate si prin decizie scrisa. in colaborarea cu departamentul financiar contabil in vederea asigurarii informatiilor necesare deciziei administratorului cu privire la propunerile efectuate de comisiile de inventariere .  numele responsabilului comisiei. Soseaua Straulesti nr. la ultima operatiune.  modul de efectuare al inventarierii.

comenzi in curs. aratandu-se cauzee sistarii sau abandonarii. Fax: +4 0212693398. caile ferate si altele similare se inventariaza potrivit regulilor stabilite de catre detinatorii acestora. alte informatii utile.) se inventariaza si se trec in liste separate specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor.  inventarierea cladirilor se efectueaza prin indentificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic al acestora.  constructiile si echipamentele speciale cum sunt: retelele de energie electrica. sa se sisteze operatiunile de intrare-iesire a bunurilor supuse inventarierii. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754.  pentru buna desfasurare a inventarierii este indicat. in scopul evitarii inventarierii duble sau a omisiunilor. luandu-se din timp masurile corespunzatoare pentru a nu stanjeni procesul normal de livrare sau primire a bunurilor. Nr.Proprietarii vor comunica in maxim 5 zile eventualele neconcordante.  in cazul productiei in curs de executie se inventariaza atat produsele care nu au trecut prin toate fazele prelucrarii impuse de procesul tehnologic de productie . locuri de depozitare. termica. telecomunicatii.  Lucrarile de investitii care nu se mai executa.Metoda de stabilire a stocurilor precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor se vor mentiona in listele de inventar. Cod 013339.  Investitiile puse in functiune total sau partial. categorii de bunuri.  bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (scule. daca este posibil.3 Aspecte procedurale si operationale privind inventarierea :  pe toata durata inventarierii. desi au fost terminate . 178-180. programul si perioada inventaririi vor fi afisate la loc vizibil. apa.  pentru bunurile depreciate .  in listele de inventariere a imobilizarilor necorporale si corporale aflate in curs de executie se mentioneaza pentru fiecare obiect in parte . canal. leasing. Tel: +4 0212693373. aprobarea de sistare sau abandonare si masurile care se impun cu aceste lucrari.2008. unelte etc. spre prelucrare) si inventariaza si se inscriu in liste separate (2 exemplare) care se vor trimite proprietarilor in maxim 15 zile de la terminarea inventarierii. custodie. inutilizabile sau deteriorate. Capital social subscris si varsat 14 454 214. nu au trecut toate probele de receptionare tehnica. pe baza constatarii la fata locului : o denumirea obiectului. daca operatiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate. iar operatiunile respectivw se vor efectua numai in prezenta comisiei de inventariere. cat si produsele care. o descriere amanuntita a stadiului in care se afla acesta pe baza valorii din documentatia existenta( devize) precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii. fara miscare ori greu vandabile. iar in cazul brevetelor. Sector 1. se inscriu in liste de inventariere separate.  inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza titlurilor care atesta proprietatea acestora si a schitelor de amplasare. precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc liste de inventar separate sau situatii analitice separate. Soseaua Straulesti nr. gaze.  inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei acestora la unitatile detinatoare. cubare sau calcule tehnice dupa caz. si fara stersaturi si se semneaza pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere.  listele de inventariere (anexa 3) intocmite pe gestiuni. carora nu li s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizari corporale se inscriu in liste de inventariere separate.  stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare.  bunurile apartinand altor unitati (inchiriate. Bucuresti. masurare. in cazul in care nu sunt proprietatea societatii noastre. dupa caz. In aceste liste se vor mentiona urmatoarele informatii: o numarul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare. AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. al know-how-ului si al marcilor de fabrica este necesara dovedirea acestora pe baza titlurilor de propietate. licentelor . de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10. se prevede creearea unei zone tampon in care sa se depoziteze bunurile primite in timpul inventarierii sau sa permita livrari la clienti .AGRANA ROMANIA SA 9.8 RON . fiind sistate sau abandonate .03. care va mentiona pe documentul de intrare/iesire “primit sau livrat in timpul inventarierii”. fara spatii libere. cantarire. abandonate sau sistate.

in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. Evaluarea titlurilor de valoare (titluri de participare. Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. stabilita in functie de utilitatea bunului. In cazul in care se constata ca valoarea de inventar. in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar. Nr. valabil pentru data incheierii exercitiului financiar. scrisorile de garantie. Imobilizarile necorporale si corporale constatate ca fiind depreciate se vor evalua la valoarea actuala a fiecareia. acreditivele. pe baza pretului mediu ponderat. calculat pe ultimele 12 luni calendaristice. titluri de plasament. pentru titlurile tranzactionate in respectivul interval de timp. a bonurilor cu valore fixa etc se face la valoarea lor nominala ART 10 EVALUAREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV CU OCAZIA INVENTARIERII Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prevederilor reglementarilor contabile aplicabile. stabilita in functie de utilitatea bunului pentru unitate si pretul pietei. fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare. Tratamentul plusurilor de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de valoare este cel prevazut de reglementarile contabile aplicabile.  inscrierea in listele de inventariere a timbrelor postale. Tel: +4 0212693373. denumita valoare de inventar. Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitate. mai putin deprecierile constatate. asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar. 178-180. Capital social subscris si varsat 14 454 214. stabilita in functie de utilitatea sa si pretul pietei. fie prin constituirea sau suplimentarea unor provizioane pentru depreciere. mai putin orice amortizare si orice pierdere din depreciere cumulata.AGRANA ROMANIA SA  creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare (anexa nr 4)  disponibilitatile banesti. alte titluri) se efectueaza. Bucuresti. in functie de valoarea activului net pe actiune. prin constituirea unui provizion pentru depreciere. in cazul celor cotate pe piete reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. fiscale. In ultimul extras emis de unitatea bancara va purta stampila oficiala a acestora. in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora. sau la valoarea reevaluata. potrivit caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute. Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila. Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor. Soseaua Straulesti nr. inclusiv in cazul in care aceasta inregistreaza pierdere contabila. in functie de tipul de depreciere existenta. Cod 013339. in listele de inventariere se vor inscrie valorile din contabilitate. este mai mare decat valoarea cu care acesta este evidentiat in contabilitate. valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei. Sector 1. mai putin amortizarea si provizioanele cumulate din depreciere. ipotecile precum si alte valori aflate in casieria unitatilor se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar.2008. se face la valoarea actuala a fiecarui element. Evaluarea activelor imobilizate si a stocurilor. Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul de schimb valutar la care sunt AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. iar in cazul titlurilor netranzactionate pe pietele reglementate si supravegheate.03. Provizioanele pentru deprecieri sau amortizarea suplimentara se inregistreaza in contabilitate indiferent de situatia economica a unitatii. cecurile. potrivit caruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor. Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama provizioanelor pentru deprecierea creantelor. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754.8 RON . in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. Evaluarea creantelor si a datoriilor exprimate in valuta se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Corectarea valorii contabile a imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza. cambiile. cu ocazia inventarierii. precum si ale prezentelor norme. in cazul in care se constata o depreciere ireversibila. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10. In cazul in care valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea din contabilitate. biletele la ordin. Fax: +4 0212693398. starea acestuia si pretul pietei. aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii.

Capital social subscris si varsat 14 454 214.AGRANA ROMANIA SA inregistrate creantele sau datoriile in valuta si cursul de schimb valutar de la data incheierii exercitiului se inregistreaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile. 178-180. In cazul bunurilor constatate lipsa. desen.V. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de incasare sau de plata sunt prescrise se efectueaza numai dupa ce au fost intreprinse toate demersurile juridice. dimensiuni.03. bunurile respective se vor evalua la valoarea justa.2008. Pentru toate plusurile. Nr. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10.A. aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. aratand totodata cauzele care au determinat aceste deprecieri. se intelege costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei. comisia de inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii. La stabilirea valorii debitului.. in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni. ce urmeaza a fi imputate. pierderilor. rezultate in urma inventarierii. 11 REZULTATUL INVENTARIERII Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa(fisa de magazie) si cele din contabilitate. Fax: +4 0212693398. Cod 013339. in sensul prezentelor norme. comisia de inventariere fac propuneri privind constituirea provizioanelor pentru depreciere sau de inregistrare a unor amortizari suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizarilor). si servesc pentru uz intern in cadrul unitatilor respective. Prin valoare de inlocuire. comisia de inventariere stabileste caracterul lipsurilor. model. pe baza listelor de inventar intocmite distinct. modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice. sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare.8 RON . Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate. ambalaj sau alte elemente. la care se adauga taxele nerecuperabile. la care s-au constatat plusuri. Soseaua Straulesti nr. propunand in conformitate cu dispozitiile legale . dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii. daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754. Erorile descoperitecu aceasta ocazie trebuie corectate operativ. respectiv a urmaririi decontarii creantelor. Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o analiza a tuturor stocurilor inscrise in fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. pentru decontarea acestora. Sector 1. Pe baza explicatiilor primite si a documentelor cercetate. marfuri. Bucuresti. se va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate. care nu pot fi cumparate de pe piata. precum si pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze. Listele cu sorturile de produse. se va proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei in plus. din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare. imputabile. Pentru elementele de activ la care s-au constatat deprecieri . lipsurile si deprecierile constatate la bunuri. valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv. AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. Tel: +4 0212693373. care va cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata. administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire. inclusiv T.sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material. acolo unde este cazul . ART. pagubelor si deprecierilor constatate. cheltuielile de transport. . In situatia constatarii unor plusuri in gestiune. la care s-au constatat lipsuri. ambalaje si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administratori.diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune. In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii. potrivit legii. Nu se admite compensarea in cazurile in care s-a facut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorate vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea acestor bunuri.

Pentru bunurile la care sunt acceptate scazaminte. conservarea. asigurarea integritatii bunurilor din gestiune  precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate Procesul verbal de inventariere se depune in termen de 3 zile la secretariatul unitatii in vederea analizarii si aprobarii masurilor propuse de catre administratorul unitatii impreuna cu departamentul financiar contabil si juridic. de asemenea. aceste norme fiind considerate limite maxime. Fax: +4 0212693398. Imputarea acestora se va face la valoarea de inlocuire. Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces verbal (anexa 7) care trebuie sa contina in principal:  data intocmirii  numele prenumele comisiei de inventariere  numarul si data deciziei de numire a comisiei  gestiunea inventariata  data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere  rezultatele inventarierii  concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovate  propuneri de masuri in legatura cu aceste diferente  volumul stocurilor depreciate. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754. la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care depaseste totalul cantitativ al plusurilor. in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10. Pentru pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Bucuresti. Soseaua Straulesti nr. se recupereaza de la persoanele vinovate. Cod 013339. 178-180. la care s-au constatat plusuri. la care s-au constatat lipsuri. In aceasta situatie. la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente Diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte. Capital social subscris si varsat 14 454 214.AGRANA ROMANIA SA Aceasta eliminare se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute. AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. Tel: +4 0212693373. in ordine crescatoare In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii. Eliminarea se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute. cotele de scazaminte se aplica in primul rand la bunurile la care s-au constatat lipsurile. se va proceda. scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus.8 RON . greu vandabile. fara miscare. asa cum a fost definita in prezentele norme. cu miscare lenta.  propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri. depozitarea. fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintregarii lor in circuitul economic.  constatari privind pastrarea. reprezentand prejudiciu pentru unitate. Daca in urma aplicarii scazamintelor respective mai raman diferente cantitative in minus. cotele de scazaminte se pot aplica si asupra celorlalte bunuri admise in compensare. ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora. De asemenea. Nr. Sector 1.03. sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare. normele de scazaminte nu se aplica automat.2008. in ordine crescatoare. in conformitate cu dispozitiile legale. Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplica anticipat.

de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10.2008.03. 178-180.8 RON . Cod 013339. Sector 1. Soseaua Straulesti nr. Capital social subscris si varsat 14 454 214.AGRANA ROMANIA SA AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. Fax: +4 0212693398. Nr. Bucuresti. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754. Tel: +4 0212693373.

.2008. rezolvand operativ orice problema aparuta.... de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10... Fax: +4 0212693398.03.4 Departamentul de contabilitate va intocmi si preda sub-comisiilor listele de inventariere.. Sector 1... care fac parte integranta din prezenta decizie Art 3. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754. Capital social subscris si varsat 14 454 214... pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului...AGRANA ROMANIA SA ANEXA NR 1 DECIZIA NR__________ din data de______________ Avand in vedere :  Prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991 .... Inventarierea se va efectua in perioada . Art.. cu respectarea prevederilor mai sus mentioante. Art. locatia. supraveghea si controla modul de efectuare a operatiunilor de inventariere....8 RON .... Nume _______________ semnatura__________ Nume _______________ semnatura___________ Data: AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. Soseaua Straulesti nr.. Cod 013339...........  procedura privind inventarierea in cadrul SC Agrana Romania SA SC Agrana Romania SA. Tel: +4 0212693373. Se constituie comisia centrala de inventariere alcatuita din :  Presedinte :  Membru :  Membru : Aceasta va organiza..... instrui. componenta acestora este prezentata in anexele 1-XX ...2 Se constituie sub comisii de inventariere a tuturor gestiunilor . cu toate modificarile si completarile ulterioare .5 Fiecare sub comisie va consemna rezultatul inventarierii intr-un proces verbal intocmit in conformitate cu prevederile mai sus mentionate.. Acesta va fi depus la secretariatul societatii in termen de 3 zile de la data finalizarii. Art..  Prevederile OMF 1753/2004.. Bucuresti. 178-180...... Nr.. reprezentata legal de : __________________________ in calitate de ________________________________ si __________________________ in calitate de ________________________________ DECIDE: Art 1.

Capital social subscris si varsat 14 454 214. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10.8 RON . Cod 013339. Soseaua Straulesti nr. Sector 1. Nr.AGRANA ROMANIA SA Anexa nr 2 ANEXA NR____ LA DECIZIA ______/________ privind inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv Subcomisia de inventariere a gestiunii______________________________ este alcatuita din :  Presedinte:  Secretar:  Membru: Rapunzator de bunurile aflate in gestiunea _________________________________ este ______________________________. 178-180. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754.2008. Inventarierea va avea loc in perioada ____________________________ Nume _______________ semnatura__________ Nume _______________ semnatura___________ Data: AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. Fax: +4 0212693398. Bucuresti. Tel: +4 0212693373.03.

03. Fax: +4 0212693398.│rea bu-│ sau │ ├─────────┬──────────┤UNI-│ CONTABILĂ │loa├───┬───────┤ │c │nurilor│numă-│ │ Stocuri │ Diferenţe│TAR ├───┬──────────┤rea│Va-│Motivul│ │r │inven...8 RON . Bucuresti. │Loc de depozitare│ │ ├──┬─────┴─┬─────┬───┬────────────────────┬────┬──────┴───────┬───┬─────┴─────┤ │N │Denumi-│Codul│U/M│ CANTITĂŢI │PREŢ│ VALOAREA │Va-│DEPRECIEREA│ │r.. Cod 013339. Soseaua Straulesti nr...AGRANA ROMANIA SA Anexa nr 3 Lista de inventariere (cod 14-3-12) *T* ┌────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┐ │Unitatea│ LISTA DE INVENTARIERE │Gestiunea │Pagi-│ ├────────┤ ├─────────────────┤na.. Tel: +4 0212693373..│tariate│de in│ │Scrip│Fap│Plus│Minus│ │loa├────┬─────┤in-│rea│ │ │ │ │ven. Nr.. Capital social subscris si varsat 14 454 214...│ │Magazia │ Data.... Sector 1.│rul │ ├─────┬───┼────┬─────┤ │Va-│ Diferenţe│ de│loa│ (cod) │ │t.2008.. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754.│ │tice │ti │ │ │ │rea│Plus│Minus│ven│ │ │ │ │ │tar │ │ │ce │ │ │ │ │ │ │tar│ │ │ ├──┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤ │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13│ 14 │ ├──┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤ ├──┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤ ├──┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤ ├──┴──────┬┴─────┴───┴───┬─┴───┴────┴─────┴────┴┬──┴────┴─────┴───┴───┴───────┤ │Numele si│ Comisia de │Gestionar (Responsabil│ Contabilitate │ │prenumele│inventariere │imobilizări corporale)│ │ │ ├────┬────┬────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Semnătura│ │ │ │ │ │ └─────────┴────┴────┴────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘ 14-3-12 AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist. 178-180.

........  am predat unitatii dumneavoastre cec-ul seria.. Nr inregistrare __________ din______________ CATRE :... Soseaua Straulesti nr............................................. Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata SC..................................... de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10...CIF .......... ......... iar in cazul constatarii de diferente sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dumneavoastra.............................. L......... Sector 1........ Nr............................ Sediul : ........ unitatea dumneavoastra figureaza cu urmatoarele debite/credite:  sold debitor: ______________________ ron...................................... Contul :...................... din.....S Departament financiar contabil .................. SA Confirmam prezentul extras de cont pentru suma :........ Reg Com :J...........................  sold creditor: _______________________ron..... Nr inregistrare __________ din______________ CATRE :________________________________ EXTRAS DE CONT Conform dispozitiilor in vigoare va instiintam ca. *) se intocmeste in 3 exemplare AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist................... SC.........AGRANA ROMANIA SA Anexa nr..2008... Cod 013339.................................. Banca: ............ lei.... pentru achitarea careia :  am depus la banca ordinul de plata nr.......................... la data de ________................... nr........... Tel: +4 0212693373................................... Prezentul extras de cont tine loc de concilierea conform procedurii arbitrale............. Banca: .... Documentul Explicatii Suma (lei) In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata........ Reg Com :j............./2008 Sediul : . Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754................... 178-180.......... Nr...................... ...../....... Nr................ SC Agrana Romania SA ......................S Departament financiar-contabil ..................  urmeaza sa efctuam plata in termen de................................................8 RON ... in evidentele noastre contabile..........L..../........................... Capital social subscris si varsat 14 454 214........... CUI: .................. Fax: +4 0212693398.......... Bucuresti...........03...... Contul :....................... SA CUI.....CIF RO.... 4 SC ...................................../.....

 am / nu am primit sau eliberat bunuri fara documente legale... unitar ………….... Acestea sunt situate in:................. unitar ………….... Capital social subscris si varsat 14 454 214...............................................  am / nu am bunuri nereceptionate .................... ..................................... Bucuresti............... ...AGRANA ROMANIA SA ANEXA NR 5 DECLARATIE DE INCEPUT DE INVENTAR Subsemnata/subsemnatul................ …………................. Fax: +4 0212693398............. Pret Valoare document ……………… document ……………................................................. Nr........... ……….......................8 RON ............................................................. DECLAR:  am/ nu am in gestiune bunuri aflate in alte locuri de depozitare ....... Sector 1.. ...............2008.................... 178-180.................. …………...................................................... . Soseaua Straulesti nr.. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10..............................M....................................... Ultimele documente de intrare/iesire din gestiune sunt: Ultima intrare : Fel Numar Data Denumire Cant U........................... … Ultima iesire: Data: Gestionar..... Pret Valoare document …………… document …………….  am / nu am documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate in contabilitate........................ Cod 013339.................... Tel: +4 0212693373........... Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754....03..... ………................ ……….......  am / nu am bunuri care trebuie expediate(livrate) pentru care s-au intocmit documentele aferente......... responsabil de gestiunea......... ………..... Fel Numar Data Denumire Cant U.............  detin / nu detin numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea mea...... ………............................................  am / nu am in gestinune bunuri apartinand tertilor primite cu urmatoarele documente: ........M.......... …………....... ………….................... Prezenta declaratie a fost data in fata Comisiei de inventariere : AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist......................... ……….......  am / nu am plusuri in gestiune despre a caror contitate sau valoare am cunostinya..........................

.AGRANA ROMANIA SA ANEXA NR 6 DECLARATIE DE SFARSIT DE INVENTAR Subsemnatul _____________________________ gestionar al depozitului/gestiunii__________________ din cardul SC Agrana Romania SA.  am / nu am obiectii cu privire la modul in care s-a efectuat inventarierea. de ordine in Registrul Comertului J 40/4411/10....... Nr..... .. Comisia de inventar.. ... Cod 013339.. Sector 1.. Fax: +4 0212693398........ Capital social subscris si varsat 14 454 214............ Gestionar ...03...... Bucuresti. Cod de Inregistrare Fiscala RO2083754....8 RON ........ Data: AGRANA ROMANIA SA societate administrata in sistem dualist......... Soseaua Straulesti nr....2008. 178-180......... locatia___________________ declar ca :  toate bunurile si valorile banesti din gestiune AU FOST / NU AU FOST inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta mea. Tel: +4 0212693373.......