Μεταπτυχιακό Μάθηµα Επιλογής

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
eclass.science.tuc.gr/MATH125
∆ιδάσκων ∆. Έλληνας
Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007
∆ιδακτέα Ύλη
1. Επιλυσιµότητα συστήµατων γραµµικών αλγεβρικών εξισώσεων.
Απαλοιφή Gauss (περιληπτικά), συστήµατα κακής συνθήκης (ορισµός).
2. Ορθογώνια συστήµατα και µορφές κλιµακωτές/έσελον µορφές ( προσωπική µελέτη).
3. Άλγεβρα Πινάκων : Ορισµοί, παραδείγµατα, ειδικές περιπτώσεις (3.2),
Γραµµικότητα (3.3), Πολλαπλασιασµός Πινάκων, Ιδιότητες Πολλαπλασιασµού
Πινάκων, Αντιστροφή Πίνακα, Αντίστροφοι αθροίσµατος και Ευαισθησία (3.5-3.8),
Στοιχειώδεις Πίνακες, Τάξη Πίνακα, Ισοδυναµία Πινάκων, Κριτήρια Ισοδυναµίας (3.9),
Παραγοντοποίηση LU (σύντοµη αναφορά) (3.10).
4. ∆ιανυσµατικοί Χώροι: Χώροι και Υπόχωροι, οι Τέσσερεις Θεµελιώδεις Υπόχωροι (4.14.2), Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάση ∆ιάσταση, (επιλογή εννοιών) (4.3-4.5). Το κλασσικό
Πρόβληµα Ελαχίστων Τετραγώνων (4.6).
5. Νόρµες, Εσωτερικά Γινόµενα και Ορθογωνιότητα: ∆ιανυσµατικές Νόρµες, Νόρµες
Πινάκων, Χώροι Εσωτερικού Γινοµένου, Ορθογώνια ∆ιανύσµατα (5.1-5.4), ∆ιαδικασία
Gram-Schmidt (επιλογή εννοιών) (5.5), Γιουνίταροι και Ορθογώνιοι Πίνακες (5.6),
Ορθογώνια Αναγωγή Πίνακα (επιλογή εννοιών) (5.7), ∆ιακριτός Μετασχηµατισµός
Fourier (προσωπική µελέτη) (5.8), Συµπληρωµατικοί Υπόχωροι, ∆ιάσπαση Πινάκων τύπου
Πεδίου Τιµών-Μηδενόχωρου, Ορθογώνιες ∆ιασπάσεις Πινάκων (επιλογή εννοιών) (5.95.11), ∆ιάσπαση Ιδιαζουσών Τιµών (SVD) (5.12), Ορθογώνιες Προβολές (5.13), Γωνίες
µεταξύ Υποχώρων (5.15).
6. Ορίζουσες (επιλογή εννοιών) (6.1).
7. Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα: Βασικές Ιδιότητες Ιδιοσυστηµάτων (επιλογή εννοιών) (7.1),
∆ιαγωνοποίηση µε Μετασχηµατισµούς Οµοιότητας (7.2), Συναρτήσεις διαγωνοποιήσιµων
Πινάκων (7.3), Κανοινικοί Πίνακες (επιλογή εννοιών) (7.5), Θετικά Ορισµένοι Πίνακες
(επιλογή εννοιών) (7.6).
8. Θεωρία Perron-Frobenius (επιλογή εννοιών) (8.1-8.2).
9. Άλλα Γινόµενα Πινάκων: Ευθύ Γινόµενο (Kronecker), Ορισµός, Ιδιότητες, Παραδείγµατα
Σηµειακό Γινόµενο (Hadamard), Ορισµός, Ιδιότητες, Παραδείγµατα. Απεικόνιση Vec,
Ορισµός, Ιδιότητες, Παραδείγµατα (επιλογή εννοιών) (4.2-4.3). Γραµµό-Στηλό-∆ιπλό
Στοχαστικοί Πίνακες. Σχέση Στοχαστικών και Ορθογωνίων/Γιουνίταροι Πινάκων (επιλογή
εννοιών) (5.0-5.0.5).
C. D. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra (Βιβλιογρ. ενοτήτων 1-8).
R. A. Horn and C. R. Johnson, Topics in Matrix Analysis (Βιβλιογρ. ενοτήτας 9).