Republic of the Philippines

Department of Education
Region IV-A CALABARZON

DIVISION OF BATANGAS
Mataasnakahoy District
PAARALANG ELEMENTARYA NG
BUBUYAN
Unang Lagumang Pagsusulitsa
Edukasyon sa Pagpapakatao VI
Unang Markahan
TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON

MGA KASANAYANG
SUSUBUKIN

KATEGORI, % AT KALALAGYAN NG
BAWAT AYTEM
Kaalaman
at Pagunawa 60%
1-6

Analisis at
Aplikasyon
30%
13-14

2. Naipakikita ang
pagganyak sa iba
na pangalagaan
ang mga pookpampibliko

7-9

15-16

3. Nakapagsusuri
muna bago
magbigay ng
desisyon

10

17

4. Sumasang-ayon
sa pasya ng
nakararami kung
ito’y makabubuti

18

11-12

11

7

1. Naisasagawa ang
mga paraan
upang
mapanatiling
malinis ang mga
pook-pampubliko

TOTAL

KABUUAN
100%

Sintesis at
Ebalwasyo
n 10%
8

5

19-20

4

3

2
Prepared by:

20

NESLYN I. DE GUZMAN

Unang Lagumang Pagsusulitsa
Edukasyon sa Pagpapakatao VI
Unang Markahan
Panuto: Matalinong sagutin ang bawat aytem ng pagsubok. Letra lamang
ng tamang sago tang isulat sa papel-sagutan kung may mga pagpipilian
nito.
1-6. Piliin ang mga paraang dapat isagawa upang mapanatiling malinis ang mga
pook-pampubliko.
A. Pag-ihi kahit saan kapag ihing-ihi na
B. Pagtapon ng mga basura sa basurahang may takip
C. Paglalagay ng malinis na basurahan sa loob ng mga sasakyang
pampubliko
D. Pagdura sa tamang duraan
E. Pagdumi sa onidoro ng pampublikong palikuran at pagbuhos ng saganang
tubig ditto
F. Pagkalat sa daan at kalsada ng mga balot, mani, kendi at iba pang
pagkain
G. Paninigarilyo sa mga pampublikong lugar
H. Pagsunod sa ordinansa na nagbabawal ng pagkalat ng dumi at basura
saanman
I. Pagsumbong sa tamang awtoridad ng may-ari ng mga sasakyang
nagbubuga ng maiitim na usok
7-8. Alin ang mga paraang nakagaganyak sa iba na pangalagaan ang mga pookpampubliko?
A. Pagkukumpuni ng mga sirang upuan sa parke
B. Pagpitas ng mga bulaklak sa parke
C. Pagtatanim ng mga halamang-ornamnetal sa tabi kalsada
D. Paninigarilyo at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar
E. Pag-alis ng damo sa mga parke at pagpapalago ng mga halamang
ornamental
F. Pagkuha ng natatanging mga halaman sa parke para itanim sa sariling
bakuran
10. Kailangang _____ muna bago magbigay ng desisyon.
A. humihingi ng bayad
B. magsuri nang mabuti
C. tumangga ng suhol
D. isaalang-alang ang
pagkakaibigan
11. Mahalaga ang pagsang-ayon sa desisyon o _____ ng nakararami.
A. relihiyon
B. paniniwala
C. proyekto
D. pasya
12. Para sa kabutihan ng lahat, kailangang _____.
A. ipagpumilit ang sariling pasya
B. ipaliwanag na pinakamainam ang pagsunod sa sariling pasya
C. siraan ang unang nagbigay ng pasya
D. sundin ang pasya ng nakararami
13. Nais mong mapanatiling malinis ang CR o palikurang pampubliko. Ano ang
gagawin mo?

(19) _____ ang sitwasyon. “Bago magbigay-desisyon. D. Isumbong agad sa mga kapitbahay na isang magnanakaw ang nasa bahay. B. sa bandang (20)_____. 18. Makipaglaro sa mga kaibigan. Magalang na sabihing wala ang mga magulang at sabihing hintayin na lamang sila. B. C. Bombahin ito ng kemikal na pamatay-peste. D. B. Upang di magsisi. Lumahok sa sama-samang paglilinis. Pulutin at ilagay sa basurahan ang mga kalat sa park. Ano ang gagawin mo? A.A. Ipahabol sa aso ang taong di-kilala. D. Itambak ang basurahan sa isang puno ng halaman sa park. Buuin ang maikling tugma. D. Paano mo maipakikita ang pagganyak sa iba na pangalagaan ang mga pookpampubliko? _____________________________________________________________________________________ ________________ _____________________________________________________________________________________ ________________ 17. Papasukin sa bahay ang taong di-kilala at ibigay ang anumang magustuhan nila. C. . 19-20. Umihi sa sahig para hindi dumumi ang onidoro. Magdumi sa labas ng CR o onidoro. Ano ang gagawin mo? A. B. Magkunwaring maysakit. Itapon ang basura sa bukas na estero at kanal. C. C. Ano ang gagawin mo? A. Wala ang iyong mga magulang. Nagpasya ang inyong nanay na isagawa ang sama-samang paglilinis ng bahay at paligid nito tuwing Sabado. Magdumi sa ilog o sa dagat. Sumama sa mga barkada. Nagpupursigeng pumasok sa inyong bahay ang taong di-kilala. Buhusan nang maraming tubig ang onidoro matapos gamitin. May di-kilalang taong pumunta sa inyong bahay. 14. 15-16. Nais mong mapanatiling malinis ang park sa inyong lugar.

B 19. Imodelo ang tamang pangangalaga sa mga pook-pampubliko 17. D 12. C 9. Gumawa ng myural ukol sa pangangalaga ng pook-pampubliko. C 14. A 18. huli . B. I 7. B 11. Gumawa ng poster at islogan hinggil sa pangangalaga ng pookpampubliko C. A 13. E 10. C 3. Suriin 20. C 15-16 A. D 4.SUSI SA PAGWAWASTO SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO VI 1. E 5. H 6. A 8. B 2.

of Item s 1 10 5 6 60 15 Tota l Item Placement K C AP AN 1-5 620 S E 5 15 .Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN FIRST SUMMATIVE TEST in SCIENCE AND HEALTH VI First Grading TABLE OF SPECIFICATIONS Skills Communicate prior knowledge about the parts and function of the circulatory system Identify the parts of the circulatory No. of Days % of Time No.

to protect the body from heat and foreign bodies C. Which part of the circulatory system carries the nutrients and removes waste from the body cells? A. both a and b 2. capillaries D. diffusion C.system and describe the function of each part  Heart  Blood  Blood Vessels Trace the path of blood as it flows from the heart to the different parts of the body Describe common ailments of the circulatory system including their prevention and control or cure TOTAL 2 20 5 2 20 5 10 100 30 2125 5 2630 15 0 5 5 10 0 0 30 Prepared by: NESLYN I. DE GUZMAN FIRST SUMMATIVE TEST in SCIENCE AND HEALTH VI First Grading MULTIPLE CHOICE Write only the letter of the best answer on your test notebook. Which of the following is the function of the circulatory system? A. to distribute body cells B. to distribute oxygen and nutrients to body cells and collect their wastes . to collect all the waste materials from the body cells C. 1. to provide the necessary force for the blood to move from the lower to the upper part of the body B. blood C. Why does the heart have to pump blood? A. What force pulls the blood to the lower part of the body? A. adhesion B. arteries B. heart 3. to exchange the necessary nutrients D. magnetism 4. gravity D.

15. What will happen to the heart if it was made of bony tissues? A. They give the blood its color red. It is the transport system that moves the blood throughout the body. B. B. red blood cells B. How will you describe the heart? A. white blood cells C. It occupies the chest cavity. It is known as the “river of life”. B. Blood Vessels D. D. B. blood D. A. both b and c 8. 16. B. D. The white blood cells engulf or kill these germs. atria 11. C. They make the blood clot to stop continuous bleeding. They carry blood with carbon dioxide towards the heart. Heart B. Blood vessels carry blood and other substances that go with blood to flow through them. It carries away carbon dioxide and other wastes from the body. It will not move. D. D. C. D. D. The red blood cells make the germs decrease in number. to repair body cells 5. C. C. 9. Which of the following components of the circulatory system is a muscular organ? A. It is the passageways of the blood. plasma 14. cardiac muscles C. It checks the flow of blood. The platelets tend to clot and engulf the germs. Blood flows through them. Why are veins important in blood circulation? A. Blood contains substances needed to clot the blood. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them. B. Blood C. septum D. It will easily break. B. It gives color to our skin. . It makes the blood move throughout the body. The blood cell that carries oxygen to the cells is known as _____. B. When germs enter the body through a cut in the skin. The plasma thickens and surrounds the germs. D. Why is the blood important to the body? A. A. It is the red liquid that circulates throughout the body. What do you call the upper chambers of the heart? A. They surround the germs and weaken them. saliva B. B. Why is the heart important? A. how does the body react? A. It will not be able to squeeze blood. C. It works like a pump. They carry blood with oxygen away from the heart. It stops the flow of blood. 17. 10. They carry oxygen to all parts of the body. It is an inflexible organ. 6. It pumps the blood throughout the body. C. It will pump more blood. ventricles B. What is the function of the circulatory system? A. both b and c 13. Lymphatic System 7. B. platelets D. It carries oxygen and nutrients to different cells of the body. It is a hollow muscular organ. C.D. sweat C. Why do you not lose so much blood when you get cut? A. urine 12. Why are the platelets important to the body? A. D.

Heart Attack 28. They carry oxygenated blood to the heart. A B 26. D. To carry waste materials to the lungs. B. This circuit carries blood between the heart and the rest of the body. _____24. D. Leukemia abnormally great in number. _____22. This circuit transports the blood between heart and lungs. e. C. Anemia 27. Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN FIRST SUMMATIVE TEST in ENGLISH VI First Grading TABLE OF SPECIFICATIONS . Which blood vessel will allow a forceful flow of blood? A. They make the blood clot. MATCHING TYPE Match column A with column B. _____23. They carry unoxygenated blood to the lungs. C. Why are capillaries very small in size? A.C. Rheumatic Heart Fever 29. This is characterized by sudden rise in blood pressure. It completely separated the left and right chambers of the heart. 18.The process by which blood is transferred from one person to another. To enable blood to exchange nutrients D. To carry fresh blood to all body parts. 30. veins C. b. artery B. High-blood pressure hemoglobin in the red blood cells. venules IDENTIFICATION Identify the following. They make the blood redder. 20. It is a complication of a throat infection. B. d. They are the blood vessels that reach out to the cells. This is caused by the decrease in the number of a. It occurs when a blood clot or fat gets lodged along f. capillaries D. They carry blood to the brain. Why should arteries be tough? A. It is the transport system of the body. Palpitation the bloodstream. It occurs when the white blood cells become c. 19. _____21. To withstand the pressure of blood due to the pumping of the heart. _____25.

of Days % of Time No. questions. of Item s Distinguishing changes in meaning of sentences caused by stress. Increasing one’s speaking vocabulary -Relaying information accurately using different discourse(statemen t. DE GUZMAN FIRST SUMMATIVE TEST in ENGLISH VI First Grading Directions: . commands) Decoding meaning of unfamiliar word using -Words with affixes Using the correct intonation -Yes-No Questions -Questions introduced by interrogatives Writing a composition 2 20% 5 3 30% 10 2 20% 5 2 20% 5 1 10% 5 TOTAL 10 100 % 30 Item Placement K C AP AN S Tota l E 5 1-5 10 615 5 1620 5 2125 15 0 5 5 0 26 30 5 5 30 Prepared by: NESLYN I.Skills No.

James was a (honest) boy for he did not tell the truth. How did you get out of that very dark room 14. Doing (legal) actions is bad. It’s the carpenter who looks tired not his wife.Kindly turn off the gas range. Have you received your salary? __________9. I would like to introduce myself to you. What will I do with this mess? 25.Filipinos are born to be hospitable. She’s young and very sexy! __________7. write a composition about your new teacher in grade 6. __________8.Put the stress on the word to show the right meaning as expressed in the following: 1. Will you stay with me? In five sentences. Visit us on weekends. 5. Exclamatory. __________10. 11. The (manage) always look after his employees. It’s (color). Bring some flowers on Monday 12. 16. We must save our country from the threats of the (commune). Write the new word on your test notebook. Is she crazy? 24. Oh. (Rx5) 26-30. It’s a wonderful day for Shiela. Why did she react like that? 23. Jane is my favorite friend. Identify the following sentences whether Declarative. not bored. it’s a big snake 15. Is your mom cooking vegetables Add affixes to the root words to complete the sentences. __________6. I am ready. 2. It’s I not anyone else. 19. 4. Not on weekdays. 21. Interrogative. Put the correct punctuation mark in the box. The carpenter looks very tired after work. or Imperative. They never lose in a car race 13. 3. 17. It’s Jane not Marvin. 20. My nail polish has no color. Have you heard about the news today? 22. Republic of the Philippines . Identify whether the sentence is a rising intonation orfalling intonation. She’s very happy. 18.

Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa MSEP VI Unang Markahan TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills No.E  Pagtataya ng kaangkupang pisikal  Pagpapaliwanag ng kahalagahan ng Kaangkupang 3 30% 10 4 40% 10 1115 3 30% 10 0 K 610 Item Placement C AP AN S 1-5 Total E 10 1620 2125 10 2630 10 . of Days % of Time No. of Items Musika  Pagbibigay kahulugan sa awit/tugtugin sa iba’t ibang palakumpasan sa pamamagitan ng pag-awit at angkop na kilos ng katawan  Pagsasabi ng katuturan ng 2 2 o cut time Sining  Pagtalakay kung paano naipakikita ang galaw at lawak sa paningin ng espasyo sa pamamagitan ng mga linya  Paglikha ng tila malawak na espasyo sa pamamagitan ng mga payak na linya P.

Nakagawa ba kayo ng angkop na kilos ng katawan para sa mga awit? 3. 50m run _____21. Ito ang bilang na nagtatakda kung ilang pulso o kumpas mayroon sa isang sukat. __________7. DE GUZMAN UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa MSEP VI Unang Markahan MUSIKA 1-5. Pagbangon at paghiga ng tuluy-tuloy _____25. Ano ang kahulugan ng awit? 2. Paano mo nabigyang kahulugan ang awit? 5. Ano ang “linya”? 12-15. 16-20. __________10. Ibigay ang apat na bagay na kailangan upang ang isang espasyo ay maging malawak sa paningin.Ito ay isang mahalagang bahagi ng lahat ng komposisyong musikal.Ilang bahagi ang bumubuo sa palakumpasan? __________8. P. A. Magkakrus ang mga kamay sa dibdib _____22. Bahagyang yuyuko at iaabot ang mga kamay 26-30. Awitin ang awiting “Magtanim ay Di Biro”. . Sit and Reach C. Isulat ang letra ng tamang sagot. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Kaangkupang Pisikal. 1. Sabayan ito ng angkop na kilos ng katawan. Gumuhit ng isang disenyo na nagpapakita ng malawak na espasyo.Pisikal TOTAL 10 100 % 30 10 5 10 0 0 5 30 Prepared by: NESLYN I. Pinatitibay ang mga braso sa pag-abot _____24. SINING 11.Gawin ng pangkatan. Anu-anong bahagi ng katawan ang ginamit mo? 4. Ito ang bilang na nagsasaad kung anong uri ng nota at pahinga ang tatanggap sa isang kumpas.Sinusukat ang bilis ng pagtakbo _____23. Nasabayan mob a ang pulso ng bawat awit? Tukuyin ang mga sumusunod: __________6. Curl Up B.E Tukuyin kung anong Kaangkupang Pisikal ang isinasaad. __________9. Ibigay ang apat na halimbawa ng palakumpasan.

of Item s 5 3 30 10 3 30 10 K Item Placement C AP AN S Total E 1-5 5 615 10 1625 10 .Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa EPP VI TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills ICT Labeling the parts of the computer HE/RT *Pagsasagaw ng wastong pangangalaga at pagganap ng tungkulin sa sarili ayon sa pangkasalukuyang pangangailangan at balak sa kinabukasan *Pagtalakay sa iba’t ibang paraan ng pangangalaga ng sarili at kabutihang dulot ng ipinagpalibang pagaasawa batay sa ekonomikal at emosyunal na kakayahan EA *Paggamit ng kaalaman. of Days % of Time 1 10 No. kasanayan No.

pamayanan. (Monitor. Mouse. Keyboard) . Printer. Choose from the choices below.at wastong saloobin sa paghahalaman upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay at kapaligiran *Paggamit nang wasto sa mga kasangkapan at kagamitan sa paghahalaman IA *Pagpapaliwanag ng kahalagahan ng iba’t ibang gawaing industriya sa ikauunlad ng maganak. DE GUZMAN ICT 1-5. Label the parts of the computer. CPU. at bansa *Pagtukoy sa iba’t ibang kasangkapang ginagamit sa paggawa TOTAL 3 30 10 10 100 % 35 2635 5 0 10 10 10 0 10 35 Prepared by: NESLYN I.

Mahusay itong gamitin sa pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halaman at sa paglilipat ng mga punla. kawili-wili at kapakipakinabang B. _____6. A. Gumamit ng angkop na kagamitan sa paggawa.HE/RT Sagutin kung tama o mali. kamay C. at ekis (x) kung hindi. Higit na magandang tingnan ang batang malinis at maayos magdala ng sarili. kahoy 28. metal D. _____17. __________22. __________23. at sombrero ay mga gawaing _____. Ituon ang pansin sa ginagawa. Ang taong may kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy ay makakapaghanapbuhay bilang _____. Ito ay ginagamit sa paghahakot at paglilipat ng lupa sa ibang lugar. _____19. _____8. __________24. Gamitin ang mga sirang kagamitan sa paghahalaman. Tukuyin kung anong kagamitan ang isinasaad. _____7. Ang regular na pagsasagawa ng mga pangkalinisang gawi ay makadaragdag sa pagkakaroon ng mabikas na paggayak. _____10. elektrisidad B. paggawa ng basket. mapagkakakitaan C. EA Lagyan ng tsek (/) kung dapat gawin ang mga sumusunod. Ang pagpapanatili ng kalinisan ng katawan ay mahirap ng gawain. Ibigay ang kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa. mainam na hanapbuhay D lahat ng nabanggit 27. __________25. A. _____20. Ang sining pang-industriya ay napapalooban ng mga gawaing _____. __________21.Ginagamit itong pangpatag ng lupa at pang-alis ng mga malalaki at matitigas na tipak ng lupa o bato sa lupang taniman. Ang batang may mabikas na paggayak ay kinagigiliwan ng lahat. . _____16. _____18. 11-15. Ang pagiging malinis at maayos sa sarili ay isang kaugalian dapat simulant habang bata pa. IA Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot 26. Mainam itong gamitin sa pagdurog ng matitigas at malalaking tipak na lupa at sa paghuhukay ng mga ugat at batong malalaki. _____9. Gumamit ng kahit na anong pamatay kulisap sa halaman. Ang paglalala ng pamaypay. Maligo at magpalit ng damit pagkatapos magbomba ng pataba at gamut na pamatay peste at kulisap. Ito ang kasangkapang angkop gamitin sa pagdidilig ng mga pananim.

lineman C. Ang mga sumusunod ay mga gawaing elektrisidad malaiban sa _____. lagari) 33. latero B. Sa gawaing metal. Pangpihit ng mga turnilyo (martilyo. Pambutas ng kahoy (barena. wala sa nabanggit 29. 31. lagari) 34. katam. plais) 35. paet) Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa HEKASI VI Unang Markahan TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills Pagkilala sa mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag- No. karpinteroD. Pamutol at pangtistis ng kahoy (pait. may mga hanapbuhay na maaaring pasukan tulad ng _____. lanseta. A. alahero C. of Days % of Time 1 10 No. minero D. electrical engineer D. A. of Item s 5 K 1-5 C Item Placement AP AN S Total E 5 . Pagmamarka sa proyektong yari sa metal (lapis. arkitekto Piliin ang tamang sagot. disturnilyador. iskwala. Pamputol at pampilipit ng kawad na idinudugtong (plais.A. elektrisyan C. elektrisyan B. brad awl. lahat ng nabanggit 30. granil) 32. paglalatero B.

epektibo sa mga gawain _____5.walang sariling desisyon .may kasanayan sa paggawa ng mali _____4. _____1. Paglalarawan ng pagkakaiba ng populasyon sa mga pook urban at pook rural Pagkilala ng pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon TOTAL 2 20 5 2 20 5 2 20 5 2 20 5 1 10 5 10 100 % 30 610 5 2125 5 1115 1620 5 2630 5 5 5 10 5 5 0 5 30 Prepared by: NESLYN I.unlad ng bansa Pagsasabi ng kahulugan ng populasyon ng Pilipinas Pagpapaliwanag ng mga salik na may kinalaman sa paglaki ng populasyon Pagsusuri ng balangkas ayon sa gulang at kasarian ng mga bumubuo nito. DE GUZMAN UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa HEKASI VI Unang Markahan Panuto: Lagyan ng tsek (/) ang katangian ng populasyon na nakatutugon sa pagunlad ng bansa at ekis (x) kung hindi.madaling sumuko sa mga pagsubok _____3.may malawak na pang-unawa at disiplinado _____2.

Ayon sa senso ng populasyon na ginawa noong 2000. _____7. Ang mga batang may 3-5 taong gulang ba ay maaari nang mag-aral sa pre-school? Tukuyin kung Pook Rural o Pook Urban. maituturing bang bata o matanda ang populasyon? __________13. __________19. Ipaliwanag ang mga sumusunod: 21-25.Isulat kung TAMA o MALI. at 65 pataas. _____9. __________16. aling pangkat ang may pinakamataas na bahagdan? __________15. Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN . Ang tatlong pinakamataong lugar ay na sa Mindanao. o ang bilang ng mga babae? __________12. Madarama sa pook na ito ang pagdadamayan ng tao. Sa kalagayan ng populasyon ng Pilipinas. pinakamalaki ang populasyon sa NCR o National Capital Region. __________20. Noong taong 2000. __________17. alin ang nakahihigit nang kaunti. Sagutin ang mga sumusunod: __________11. _____6. ang bilang ng mga lalaki.Lapi-lapit ang mga bahay at iba-iba ang uri ng hanapbuhay ng mga tao.Sa edad na 0-14. _____8. Anu-ano ang mga dahilan ng paglaki ng populasyon? 26-30. Populasyon ang tawag sa bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar. 15-64. Pinakamaliit naman ang populasyon sa CAR o Cordillera Administrative Region. Mga lugar sa bayan na may kapal na 500 o higit pa ang naninirahan sa bawat kilometro kwadrado. Tama ba na kapag malawak ang lugar ay maraming tao at kapag maliit ang lugar ay kakaunti ang tao? Ipaliwanag ang iyong sagot. __________18.Marami ang mga sasakyan at maingay ang kapaligiran. _____10.Sa anong edad may pinakamababang bahagdan ang populasyon ng Pilipinas? __________14. Mga lugar na malayo sa kabayanan. Ang pinagkukunan ng datus tungkol sa populasyon ay ang NSO o National Statistics Office.

UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa FILIPINO VI Unang Markahan TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills Pagtatala ng mga panuto o direksyong napakinggan Paggamit nang wasto sa pakikipagtalastasan ang mga pangngalan Pagsunod nang wasto sa panuto Pagsulat ng mga patalastas o babala nang malinaw Pagtukoy sa mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng tono. of Days % of Time 1 10 No. of Item s 5 2 20 5 2 20 5 1 10 5 2 20 5 2 20 5 2630 10 100 % 30 5 K Item Placement C AP AN S Total E 1115 5 610 5 1-5 1620 5 5 2125 5 5 0 15 5 0 5 30 Prepared by: NESLYN I. diin at intonasyon Pagtukoy sa mga salitang-ugat at panlaping gamit sa salita TOTAL No. DE GUZMAN . bilis.

. Gumuhit ng hugis puso. at Fidel Ramos. Pangalan: (1) ___________________________________________________________ Apelyido Unang Pangalan Panggitnang Pangalan Tirahan: (2)_____________________________________________________________ Petsa ng Kapanganakan: (3)____________________________ Edad: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang pitong Araw sa isang linggo. 16-20. Jose Rizal. Si Andres Bonifcaio ay isinilang saTondo. Gumawa ng isang patalstas o anunsyo tungkol sa binasang talata. Isulat sa itaas nito ang pangalan ng iyong kaibigang matalik. 14. ay siyang sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Nalalapit na ang pistang barangay sa Barangay San Roque. sa loob ng ikalawang lobo ay ang unang letra ng iyong panggitnang pangalan. magsasaka. __________9. Si Andres Bonifacio ang nagtatag ng Katipunansa Pilipinas. Maituturing ding bayani ng bansa ang mabubuting guro. at sa loob ng ikatlong lobo ay ang iyong apelyido. Isulat ang buong pangalang ng iyong ina. an gating pambansang bayani. __________8. Gumuhit ng tatlong lobo na magkakadikit ang tali. Corazon Aquino. Isulat kung Pangngalang Pambalana o Pangngalang Pantangi ang pangngalang may salungguhit . 13.Naging pangulo ng ting bansa sina Ramon Magsaysay. 1863. Rosales na siyang kalihim ng barangay. lamang ay dapat magpalista kay Gng. _________10. Isulat sa loob ng unag lobo ang iyong pangalan. Isulat ang paborito mong pagkain gamit ang kulay pulang bolpen. Sa araw ding iyon ay magdiriwang ng Patimpalak sa Pag-awit ang nasabing barangay sa mga batang nasa edad 5 hanggang 10 sa ganap na ika-7 ng gabi. Ikahon ito. Lagyan ng kros ang dalawang araw na walang pasok sa paaralan. 12. Ito ay gaganapin sa ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang lahat ng taga barangay na nasa edad 5-10 ay maaaring sumali sa patimpalak. mangingisda. manggagawa.UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa FILIPINO VI Unang Markahan Panuto: Punan ang patlang ng tamang sagot. kawani. __________7. __________6. Maynila noong ika-30 ng Nobyemre. Basahin ang sitwasyon at gawin ang hinihingi. at sinumang ulirang mamamayan. 15. Ikulong ito sa bilog. Gawin ang mga sumusunod na panuto: 11. Si Dr.

A. nainis C. Inasarol ni Mang Nestor ang lungga ng ahas upang _____. Nagpapahiwatig ito na si Mang Nestor ay _____. magtatanim B. kaarawan ___________ 27. Inasarol niya ang lungga. Bigla naming bumalik sa kanyang lungga ang ahas. Napasigaw ako.” Ipinahihiwatig nito na ang magkakalaro ay _____. A. lulutuin niya ang ahas D. may narinig na ingay sa lungga 22. “Tingnan natin kung may magagawa ka pa rito!” at tinaga ni Mang Nestor ang ahas. Naglalaro kami noon sa bakuran nang makita ko ang ahas na unti-unting lumalabas sa kanyang lungga. “Tingnan natin kung may magagawa ka pa rito. nagpapasalamat at humahanag kay Mang Nestor Basahin ang mga salita.Biglang lumabas ang ahas at itinaas ang ulo nito. kapaligiran ___________ Salitang-ugat Panlapi ________________ ________________ ________________ ___________ ________________ ________________ ___________ . gawin ang sumusunod na pagsasanay. kalusugan ___________ 29. naiinggit kay Mang Nestor D. matabunan ang ahas C. “Mula noon ay itinuring na naming magkakalaro na isang bayani si Mang Nestor. A. Ito ay nagpapahiwatig na _____. sasaklolo C. naaawa siya sa ahas C.Basahin at unawain ang kwento. sumuko ang ahas B. Aling detalyeng di-tuwirang isinasaad sa kwento ang ipinahihiwatig sa bawat bilang? Piliin ang letra ng tamang sagot. mailibing ang ahas 24. Mula noon. A. Salita 26. itinuring na naming magkakalaro na isang bayani si Mang Nestor. Pagkatapos. Ngunit nakaakma ang kamay ni Mang Nestor na may hawak na asarol. Patakbong lumapit si Mang Nestor na may dalanag asarol. talagang papatayin ni Mang Nestor ang ahas 25.” ani ni Mang Nestor. A. maghuhukay D. nagagalit kay Mang Nestor B. magbubungkal 23. Patakbong lumapit si Mang Nestor na may hawak na asarol. nasilaw sa liwanag D. Tsak! Halos naputol ang ulo nito. Isulat ang salitang ugat sa unang patlang at isulat sa ikalawang patlang ang panlaping ginamit. Biglang bumalik sa lungga ang ahas nang mapasigaw ako. lumabas sa lungga ang ahas D. magbigayan 30. natakot sa sigaw B. takot siya sa ahas B. baunan 28. 21. naiinis kay Mang Nestor C.

of Days % of Time No. of Items K Item Placement C AP AN S Total E 10 5 5 5 .Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa EPP VI Unang Markahan TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills Natutukoy ang pagkakaiba-iba ng mga pisikal na katangian ng mga sanggol Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa mabisang pangangasiwa sa mga gawaing pantahanan Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagtatatag ng tindahang kooperatiba Natatalakay ang mga tungkulin. karapatan at pananagutan ng bawat kasapi ng tindahang No.

__________6. Kailangan ng isang kooperatiba ang mga _____ na matapat. maaari na itong makalad pagsapit ng labing dalawang buwan. __________5. Ang mga _____ ay maaaring kasapi o di-kasapi ng koopertiba ngunit may unang karapatang mamili ay ang kasapi. Ang _____ ay ang nalikom na halaga mula sa sapi o sosyo ng mga kasapi. . at mapagtangkilik sa lahat ng mga napagkasunduan. __________4. __________9. 11. Ang _____ na pagtatayuan ng tindahan ay dapat na nasa mataong lugar. Kailangang malinis ang lahat ng mga bagay na nakapaligid sa sanggol. maaari na siyang maligo mag-isa. kung saan maipaaabot sa mga tao ang paglilingkod o serbisyo.kooperatiba Natatalakay ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman 5 TOTAL 30 Prepared by: NESLYN I. Punan ang patlang ng tamang sagot. Ang gatas ng ina ang pinakakumpletong pagkain para sa sanggol. Ang sanggol ay nangangailangan ng wastong pangangalaga at pagsubaybay habang siya ay lumalaki. __________8. Kapag ang sanggol ay malaki na at marunong nang umupo. __________2. Kung mabilis ang paglaki at pag-unlad ng sanggol. Mahalaga na padighayin ang sanggol upang mailabas ang hangin na nagiging sanhi ng kabag at sakit ng tiyan. 13. Maaaring bigyan ng laruang may himulmol at mabalahibo. 15. Piliin kung Karapatan o Tungkulin ng mga kasapi ang isinasaad ng mga sumusunod. 14. __________1. Ang pamimili ng _____ ay ang pagtitinda ng pira-piraso o kauntiang dami. __________7. Ang tawag sa pagpatay sa mikrobyo sa pamamagitan ng pagpapakulo sa tubig ay colostrums. Manipis at kulubot ang balat ng sanggol at mas malaki ang ulo sa katawan ng dalawang buwan na sanggol. __________3. __________10. DE GUZMAN UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT sa EPP VI Unang Markahan Isulat kung TAMA o MALI. matulungin. 12. Ang sanggol ay mapapansin na tulog nang tulog mula sa unang araw ng pagsilang hanggang sa ikatlong buwan.

pagbabalak D. pagpapasya . pinagkukunan 29. Piliin ang titik ng tamang sagot._______________16. layunin B. layuning pansarili C. Pumili at iboto ang pinakamagaling na kasapi na bubuo ng lupon Sagutin kung Pangkaligtasan o Pangkalusugan ang isinasaaad ng mga sumusunod. Gumamit o magsuot ng guwantes. A. pangangailangan D. _______________25. Maging tapat sa mamimili. _______________24. layuning pampamayan 27. _______________19. Gumamit ng mga kagamitang nasa maayos na kondisyon. kagustuhan C. ng mga director. Ang mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay ay tinatawag na: A. Maaaring mayroon nito o wala. 26. _______________21. pinagkukunan 30. Ang tawag sa layuning nais maabot ng isang tao ay _____. layunin D. Pagbigyan ang lahat ng mamimili. Ang mga bagay na ninanais ng tao o mag-anak upang maging maalwan ang pamumuhay ay tinatawag na ______. Ang layunin ay hangarin 0 mithiing nais matupad ng isang tao. Ang unang hakbang na dapat gawin ay ______. pangangailangan B. pangangailangan B. _______________17. A. kagustuhan C. pagpapahalaga B. Magsuot ng panggalang sa matinding init o ulan. pagtatakda ng gawin C. _______________18. _______________22. Ang pangangasiwa ng tahanan ay may mga hakbang na sinusunod upang maging mabisa. _______________23. layuning pang mag-anak D. pagpapahalaga 28. pagpapahalaga D. Alamin ang mga posibilidad at mga limitasyon ng samahan. pagpapasya C. Pangalagaan ang mga panindang kailangan ng mamimili. A. Ang mga bagay na ginagamit ng tao o mag-anak upang mapaayos at mapaunlad ang pamumuhay: A. layuning pambansa B. mag-anak o bansa. Ituon ang pansin sa ginagawa. Maghugas ng kamay nang mabuti pagkatapos gumawa. _______________20.