Amalan Ba Ta Mim ini adalah amalan untuk kita mendekatkan diri

kepada Allah swt. Sangat digalakkan di baca selepas solat fardhu dan
dalam berwuduk. Juga boleh diamalkan pada bila-bila masa sahaja
pada waktu lapang anda. Digalakkan diamalkan 2 kali sehari atau
sekali dalam sehari sudah memadai, mengikut kesesuaian waktu yang
kita ada.
IFTITAH (PEMBUKAAN)
A 'UZUBILLAHIS SAMI 'IL ALIMI MINASH SYAITONIR ROJIM;
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
SYAHADAH
ASY HADU ALLA ILAHA ILLALLAH; WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR
ROSULULLAH
ISTIGHFAR (7X)
ASTAGHFIRULLAHAL 'AZIM
ALLAZI LA ILA HAILLA
HUWAL HAYYUL QOYYUM
WA ATUBU ILAIHI
PENGHULU ISTIGHFAR
ALLAHUMA ANTA ROBBI LA ILA HAILLA ANTA KHOLAQTANI WA ANA
'ABDUKA WA ANA 'ALA 'AHDIKA WA WA 'DIKA MASTATHO'.
A 'UZUBIKA MIN SHARIMMA SONA'TU ABU ULAKA BINI'MATIKA 'ALAIYA
WA ABU ULAKA BIZANBI FAGHFIRLI FAINNAHU LA YAGHFIRUZ ZUNUBA
ILLA ANTA.
DOA RASULULLAH
ALLAHHUMMA LAKA ASLAMTU WABIKA AMANTU WA'ALAIKA
TAWAKKALTU;
WA ILAIKA ANABTU WA BIKA KHOSOMTU;
ALLAHUMMA INNI A'UZUBI'IZZATIKA LAILAHAILLAH ANTA AN
TUDHILLANI ANTAL HAYYUL LAZI LA YAMUTU WAL JINNU WAL INSU
YUMUTUN.

DOA MOHON PERLINDUNGAN (7X) ALLAH HUMMA AJIRNA MINANNAR DOA MOHON KESEJAHTERAAN ALLAH HUMMA ANTAS SALAM WAMINKASSALAM. WA ILAIKA YA U'DUS SALAM. WA ADKHILNAL JANNATA DAROS SALAM. YA ZAL JALA LI WAL IKROM SURAH FATIHAH 1.WIRID TAUHID (3X) LAILAHA ILLALLAH HU WAHDAHU LA SHARIKALAH. LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYI WAYUMITU WAHUWA'ALA KULLI SHAI IN QODIR. TABAROKTA ROBBANA WATA'ALAIT. 7. 6. 3. BISMILLA HIRROH MANIRROHIM ALHAMDULILLA HIROBBIL 'ALAMIN AR ROHMA NIRROHIM MALIKIYAU MIDDIN IYYA KANA'BUDU WA IYYA KANAS TA'IN IHDINAS SIROTOL MUSTAQIM SIROTHOL LAZI NA AN'AMTA 'ALAIHIM GHOIRIL MAGHDUBI 'ALAIHIM WALADH DHOLLIN . 5. FAHAY YINNA ROBBANA BISSALAM. 2. 4.

KULLUN AMANA BILLA HIWAMALA IKATIHI WA KUTUBIHI WARUSULIH. ALLAZI NA YUKMINU NABIL GHOIBI WAYUQI MUNAS SOLATA WAMIMMA ROZAQNA HUM YUNFIQUN 4. ALIF LAM MIM 2. LA ILA HA ILLA HUWAR ROHMA NUR ROHIM(163) ALLAHU LA ILA HAILLA HUWAL HAYYUL QAYYUM. WALLAHU 'ALA KULLI SYAI IN QODIR(284) AMANAR ROSULU BIMA UNZILA ILAIHI MIRROBBIHI WAL MUKMINUN. LAHA MAKASABAT WA'ALAIHA MAKTASABAT. ANTA MAULANA FANSURNA 'ALAL QAUMIL KAFIRIN(286) . WALA YA U DUHU HIFZUHUMA. LAHUMA FISSAMA WATIWAMA FIL ARDH. WASI'AKURSIYYUHUS SAMA WATIWAL ARDH. LA NUFARRIQU BAINA AHADIM MIRRUSULIH. WALLAZI NAYUKMINU NABIMA UNZILA ILAIKAWAMA UNZILAMIN QOBLIK. WA BIL AKHIROTIHUM YUQINUN 5. ROBBANA WALA TAHMIL 'ALAINA ISRON KAMA HAMALTAHU 'ALAL LAZI NAMIN QOBLINA. WA'FU'ANNA WAGHFIRLANA WARHAMNA. FAYAGHFIRU LIMAIYASHA U WAYU 'AZZIBU MAI YASHAK.SURAH AL BAQARAH 1-5 1. GHUFRONAKA ROBBANA WA IKAIKAL MASIR(285) LA YUKALLIFULLO HUNAFSAN ILLA WUS'AHA. WAHUWAL 'ALIYYUL'AZIM SURAH AL BAQARAH 284-286 LILLAHI MA FISSAMA WATIWAMA FIL ARDH. LA TAKKHUZUHU SINATUW WALA NAUM. WA IN TUBDU MA FI AN FUSIKUM AU TUKHFUHU YUHASIBKUM BIHILLAH. MANZAL LAZI YASHFA 'U'INDAHU ILLA BI IZNIH. ROBBANA LA TU AKHIZNA INNASINA AU AKHTHO'NA. WALA YUHITHU NABISYAI IN 'ILMIHI ILLA BIMA SYAK. WA ULA IKA HUMUL MUFLIHUN AYATUL KURSIY WA ILA HUKUM ILAHUW WAHID. ZALIKAL KITABULA ROIBAFI HI HUDAL LIL MUTTAQIN 3. ULA IKA 'ALA HUDAM MIRROBBIHIM. YA'LAMUMA BAINA AIDIHIM WAMA KHOLFAHUM. ROBBANA WALA TUHAMMIL NAMALA THOQOTOLANA BIH. WAQOLU SAMI'NA WA A THO'NA.

HASBUNAALLAHU WANI'MAL WAKIL. WAMA ROBBUKA BIGHOFILIN'AMMA TA'MALUN. WA'ALLALAHI FAL YATAWAKKALIL MUKMINUN. SURAH AL-MUKMINUN 115-118 AFAHASIBTUM ANNAMA KHOLAQ NAKUM 'ABASAU WA ANNAKUM ILAINA LATURJA'UN(115) FATA'ALLAHULMALIKULHAQ LAILAHAILLAHU WAROBBUL'ARSYIL KARIM(116) WAMAIYAD 'U MA'ALLAHI ILAHAN AKHOROLA BURHANALAHUBIH. FAINNAMA HISABUHU 'IN DAROBBIH. WA WAFFAQTU AMRI ILALLAH. WA'TASOMTU BILLAH. .DOA PENYERAHAN BISMILLAHI TAWAKKALTU'ALALLAH. WALAHAULAWALA QUWWATA ILLA BILLA HIL 'ALIYYIL 'AZIM SURAH AN-NAML-93 WAQULIL HAMDULILLA HISAYURIKUM AYATIHI FATA'RIFUNAHA. INNAHU LAYUFLIHUL KAFIRUN(117) WAQUR ROBBIGH FIR WARHAM WA ANTA KHOIRUR ROHIMIN(118) SURAH AL-FAJAR 27-30 YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) WADKHULI JANNATI(30) SURAH AL-MAIDAH-11 (3X) YA AIYUHAL LAZI NA AMANUZ KURU NI'MATALAHI 'ALAIKUM IZHAMMA QAUMUN AIYABSUTU ILAIKUM AIDIYAHUM FAKAFFA AIDIYAHUM'ANKUM. WATTAQULLAH.

SUBHANALLA HI'AMMA YUSYRIKUN(23) HU WOLLO HUL KHOLIQUL BARI UL MUSAWWIRU LAHUL ASMA UL HUSNA.SURAH AL-FAJAR YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) WADKHULI JANNATI(30) SURAH AT-TAUBAH 128-129 (3X) LAQOD JA AKUM ROSULUM MIN ANFUSIKUM 'AZIZUN 'ALAIHIMA 'ANITTUM HARISUN 'ALAIKUM BILMUKMINI NARO U FUR ROHIM(128) FA IN TAWALLAU FAQUL HASBIYAALLAHU LA ILA HA ILLA HUWA 'ALAI HITAWAKKALT. YU SABBIHU LAHU MA FISSAMA WATIWAL ARDH. WAHUWAL AZIZUL HAKIM(24) SURAH AL-FAJAR 27-30 YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) WADKHULI JANNATI(30) SURAH AT-THOLAQ 2-3 (3X) . WAHUWA ROBBUL 'ARSYIL 'AZIM(129) SURAH AL-FAJAR 27-30 YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) WADKHULI JANNATI(30) SURAH AL-HASYR 23-24 (3X) A'UZUBILLA HIS SAMI'IL ALIMIMI NASH SYAITHO NIR ROJIM. HUWOLLO HULLAZI LA ILA HA ILLA HUWAL MALIKUL QUDDUSUS SALAMUL MUKMINUL MUHAIMINUL 'AZIZUL JABBARUL MUTAKABBIR.

QODJA 'ALALLAHU LIKULLI SYAI IN QODRA(3) SURAH AL-FAJAR 27-30 YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) WADKHULI JANNATI(30) AL-IKHLAS (3X) QUL HUWALLAHU AHAD(1) ALLAHUSSOMAD(2) LAM YALID WA LAM YULAD(3) WA LAM YAKULLAHU KUFUAN AHAD(4) AL-FALAQ (3X) QUL A 'UZUBI ROBBIL FALAQ(1) MIN SYARRIMA KHOLAQ(2) WA MIN SYARRI GHOSIQIN IZA WAQOB(3) WA MIN SYARRIN NAFFASA TIFIL 'UQOD(4) WA MIN SYARRIHA SIDIN IZA HASAD(5) AN-NAS (3X) QUL A 'UZUBI ROBBIN NAS(1) MALIKIN NAS(2) ILA HIN NAS(3) MIN SYARRIL WASWASIL KHONNAS(4) ALLAZI YU WAS WISUFI SUDURIN NAS(5) MINAL JIN NATIWAN NAS(6) SURAH FATIHAH (3X) BISMILLA HIRROH MANIRROHIM(1) .WA MAI YATTAQILLA HAYAJ'ALLAHU MAKHROJA(2) WA YAR ZUKHU MIN HAI SULA TAHTASIB. INNALLAHA BALIGHU AMRIH. WAMAI YATAWAKKAL 'ALALLAHI FAHUWA HASBUH.

BISMILLAHIL 'AZIZIL KARIMIL LAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN. BISMILLAHIL LAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN. BISMILLA HILLAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN. WAHUWA BIKULLI SYAI IN'ALIM. WAHUWAL FATTAHUL'ALIM.ALHAMDULILLA HIROBBIL 'ALAMIN(2) AR ROHMA NIRROHIM(3) MALIKIYAU MIDDIN(4) IYYA KANA'BUDU WA IYYA KANAS TA'IN(5) IHDINAS SIROTOL MUSTAQIM(6) SIROTHOL LAZI NA AN' AMTA 'ALAIHIM GHOIRIL MAGHDUBI 'ALAIHIM WALADH DHOLLIN(7) BISMILLAH 7 BISMILLA HIS SAMI'IL BASIRIL LAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN. BISMILLA HIL KHOLLAQIL'ALIMI LAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN. WAHUWAL GHOFURUR ROHIM. BISMILLAHILLAZI LAYADHURRU MA'ASMIHI SHAI UN FIL ARDHI WALA FISSAMA I' WAHUWAS SAMI 'UL 'ALIM (3X) FALLAHU KHOIRUN HAFIZAW WAHUWA AR HAMUR ROHIMIN SELAWAT (11X) ALLAH HUMMA SOLLI 'ALA MUHAMMAD WA'ALA ALIhi MUHAMMAD ISTIGHFAR (7X) ASTAGHFIRULLAH HAL'AZIM ALLAZI LAILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM WAATUBU ILAIEH MUNAJAT DZUN-NUN (SURAH AL-ANBIYA 87) (7X) LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ ZOLIMIN DOA PELINDUNG DIRI (7X) . WAHUWAL HALIMUL QODIR. WAHUWAL 'ALIMUL KHOBIR.

A'UZUBIKALIMA TILLA HIT TAMMATI MIN SYARRIMA KHOLAQ DOA NABI MUSA (SURAH AL-QASAS 21) (7X) ROBBI NAJJINI MINAL QAUMIZ ZOLIMIN SURAH AL-ANKABUT 30 (7X) ROBBIN SURNI 'ALAL QAUMIL MUFSIDIN SURAH AD-DHARIYAT 42 (7X) MATAZARU MIN SHAI IN ATAT 'ALAIHI ILLA JA 'ALAT HU KARROMIM SURAH AL-MULK 14 (7X) ALA YA'LAMUMAN KHOLAQO WAHUWALLATI FULKHOBIR SURAH AL-AN'AM 103 (7X) LATUDRIKU HUL ABSORU WAHUWA YUDRIKUL ABSOR. WAHUWAL LATI FUL KHOBIR SURAH AL-ANFAL 17 (7X) WAMAROMAITA IZROMMAITA WALAKIN NALLAHAROMA SURAH AL-NAHL 96 (7X) MA'INDAKUM YANFADU WAMAI'NDALLAH HIBAQ ZIKIR PUJI-PUJIAN (7X) SUBHANALLAH. .

ZIKIR KEAGUNGAN (3X) SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI'ADADA KHALQIH. SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI WAZINA TA'ARSYIH. WALAILAHA ILLALLAH. WALA HAULAWALA QUWWATA ILLA BILLA HIL 'ALIYYIL 'AZIM ZIKIR MUNAJAT (7X) ILAHI ANTA MAQSUDI WARIDHO KAMATH LUBI SELAWAT (11X) ALLAHUMMA SOLLI'ALA MUHAMMAD WA'ALA ALIHI MUHAMMAD . SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI WARIDHO NAFSIH.WALHAMDULILLAH. WALLAHU AKBAR. SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI WAMIDADA KALIMATIH ZIKIR TASYAHUD (7X) MASHA ALLAHU KANA WAMALAM YA SHAKLAM YAKUN.