You are on page 1of 5

MODELOVANJE I SIMULACIJE zadaa 5.

UNIVERZITET U BIHAU
TEHNIKI FAKULTET
Odsjek: Elektrotehnika
Smjer: Informatika

ZADAA IZ PREDMETA
MODELOVANJE I SIMULACIJE
ZADAA br. 5
ZADATAK:
D/A, A/D konverzija

Predmetni nastavnik: dr.Petar Mari

Student: Ibrahim ehi

Predmetni asistent: ass.Amel Toroman dipl.ing.el

Broj indeksa: 704

Akademska godina: (2014/2015.)

MODELOVANJE I SIMULACIJE
zadaa 5

SPECIFIKACIJA ZADATKA

Koristei Matlab/Simulink izvriti kvantizaciju proizvoljno odabranog analognog signala na


ulazu, te isti vratiti u prvobitni oblik (provjera).
Funkcija je :

y=5 cos 2 t+ 3 sin 2 t

Slika 1. Analogni ulazni signal.

RJEENJE:
PROGRAMSKI KOD/SIMULINK MODEL

Slika 2. Simulink model.

Slika 3. Graf ulaznog signala, kvantiziranog signala i


konverzije iz kvantiziranog signala u analogni.

Slika 4. Konverzija dobijnog kvantiziranog signala u analogni

NAZIV BLOKA
Trigonometric function
Trigonometric function
Quantizer

PARAMETAR
Function
Function
Simulation time- Stop time
Quantization interval

VRIJEDNOST
cos
sin
10
0.1

ZAKLJUAK:
Zadatak je bio da izvrimo konverziju signala A/D i D/A, na proizvoljnom signalu. Nakon
modeliranja ulaznog signala, bilo je potrebno izvriti kvantizaciju tog signala.
Kvantizacija je izvrena uz pomo blok-a Quantizer.
Prilikom kvantizacije deavaju se veliki gubici tako je gotovo nemogue od kvantiziranog signala
vratiti njegov original .
Dekvantizacija je uradjena sa blokom Wrap to Zero iako smo dobili skoro originalni signal, na
njemu se primjete odjredjeni gubici.
Analogno-digitalna konverzija (ADC) i digitalnoanalogna konverzija (DAC) su procesi koji
dozvoljavaju digitalnim raunarima da komuniciraju sa svakodnevnim signalima. Kanjenje A/D
pretvorbe (eng. Effective aderture dalay) vremenski razmak izmeu ulaznog brida signala takta
koji nalae konverziju (convert) i trenutka kada je uzorak uzet.