You are on page 1of 1

MODELOVANJE I SIMULACIJE

ZADAA 1 (II KOLOKVIJ)

ZADATAK: A/D i D/A konverzija

Koristei Matlab/Simulink izvriti kvantizaciju proizvoljno odabranog analognog signala na


ulazu, te isti vratiti u prvobitni oblik (provjera).

Predmetni asistent:
Amel Toroman, dipl. ing.el.