Habitat ng mga Hayop

(habitat = tirahan)

 Ang habitat ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga hayop upang mabuhay.Ano ang Habitat? Ang mga hayop ay may kanya-kanyang habitat. .  Ang lugar kung saan namumuhay ang mga hayop ay tinatawag na habitat.

Pangangailangan ng mga Hayop  Pagkain  Tubig (Food) (Water)  Pahingahan  Gagalawang lugar around) (Shelter) (Space to move .

Ang bahagi ng kapaligiran na sumasakop sa katubigan.Habitat Terrestrial habitat Aquatic habitat Ang bahagi ng kapaligiran na sumasakop sa kalupaan. forest desert grassland freshwater saltwater .

Grassland (Talahiban) Maraming matataas na damo o talahib Kakaunti ang pag-uulan Malawak ang lupang kapatagan Malalayo ang pagitan ng mga puno .

Grassland Animals .

Desert (Disyerto)  Halos walang pag-ulan  Mainit at tuyo ang kapaligiran  Mabuhangin ang kalupaan  Kakaunti ang nabubuhay na hayop at halaman .

Desert Animals .

Forest (Gubat)  Malawak at mapunong lugar  Halos hindi masinagan ng araw ang lupa nito sa kapal ng dahon (canopy)  Marami ang nabubuhay na hayop at halaman  Madalas ang pag-ulan (rain forest) .

Forest Animals .

Freshwater (Tubigtabang) Mga tirahan ng mga hayop sa tabang o sariwang tubig.  Sapa  Batis  Ilog  Lawa .

Freshwater Animals .

Saltwater (Tubig-alat) Mga tirahan ng mga hayop sa tubig-alat Coastal = Baybayin  coral reef  mangrove forest  tide pool Open ocean = Laot .

Saltwater Animals .