You are on page 1of 27

PN.

LEIN YAU HOE


GURU PENOLONG KANAN
SJK (C) SUNGAI DURIAN,
31800 TG. TUALANG,
NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN.
TEL / FAKS : 05 360 6090
EMAIL : abc2140@ppdks.edu.my

1.0 Maklumat GPK 1

Nama

LEIN YAU HOE

Jawatan Hakiki

PK 1

Gred Jawatan

DGA 32

Tarikh Memegang Jawatan

01.01.2008

Tarikh Penempatan

Tarikh Pengesahan Jawatan

2.0 Senarai Tugas GPK 1


2

Fail Meja
GPK 1.

Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak, Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan, dan Guru Besar, Pn. Ng Poh
Chan dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut ;

I. Pengurusan
1. Akademik
2. Sokongan Akademik
3. Pentadbiran

II. Pengurusan
1. Guru Kanan Mata Pelajaran
2. Ketua Panitia
3. Guru Mata Pelajaran
4. Guru Pembimbing Projek Anak Angkat

III. Pengurusan
1. Penyelaras Pusat Sumber
2. Setiausaha Jadual Waktu
3. Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan
4. Setiausaha PLBS
5. Setiausaha PPSMI

SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1


3

Fail Meja
GPK 1.

Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu,
Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi pengajaran
guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai.

1. Bidang Tugas :
1.1

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar.

1.2

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

1.3

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran dan pengurusan serta
kakitangan bukan guru.

1.4

Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

1.5

Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

2. Senarai Tugas
2.1 Kurikulum
4

Fail Meja
GPK 1.

2.1.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian.


2.1.2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain.
2.1.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran.
2.1.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.
2.1.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
2.1.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih, guru-guru yang baru
mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.
2.1.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya.
2.1.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan
susulan.
2.1.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan dan
penilaian dan mencadang tindakan susulan.
2.1.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan.
2.1.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah,
Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan.
2.1.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.
2.1.13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.
2.2 Pentadbiran
2.2.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru.
5

Fail Meja
GPK 1.

2.2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan
guru.
2.2.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.
2.2.4 Membantu merancang, menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah.
2.2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.
2.2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
2.2.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.
2.2.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah.
2.2.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
2.2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.
2.2.11 Mengurus hal-hal bangunan, kawasan, kemudahan fizikal dan kecerliaan.

2.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah


2.3.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.
2.4 Keselamatan
2.4.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar.
2.4.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran /
Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.
6

Fail Meja
GPK 1.

2.5 Tugas-tugas lain


2.5.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
2.5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa
ke semasa.

5.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN.


7

Fail Meja
GPK 1.

1. Menyediakan suatu suasana yang harmoni, selamat, bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.
2. Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran.

6.0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN.


8

Fail Meja
GPK 1.

1.

Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar
bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur, sempurna dan terkini
dalam iklim persekolahan yang kondusif.

2.

Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup


bermasyarakat sarwajagat.

3.

Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira.

4.

Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani
serta berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

5.

Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab, berilmu, beriman dan beramal
sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia.

6.

Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi


alam remaja.

7.

Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang.

8.

Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid.

7.0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN


9

Fail Meja
GPK 1.

GURU BESAR
PN. NG POH CHAN

PIBG Sekolah
GPK. KURIKULUM
Pn. LEIN YAU HOE

KETUA PANITIA

GPK. KO-KURIKULUM
EN. ADZHAR AMIR

GPK. HEM

KETUA PANITIA

B.M : EN. ADZHAR AMIR


B.C : CIK. CHEE C. C.
B.I : PN. LAM P. Y.
MT : CIK. LOOI Y. C.
SN : EN. HOW C. F.
PPSMI : PN. CHONG S. P.

LPS Sekolah

P.M : PN. CHONG S. P.


K.T : PN. PHANG W. L.
SV : PN. LEIN Y. H.
K.H : PN. PHANG W. L.
P.S : CIK. CHAN HUI YI
PJK : En. ADZHAR AMIR

PENILAIAN
&PEPERIKSAAN,

GURU DISIPLIN
Cik CHEE C. C
PERSATUAN BAHASA
SPBT
CIK LEE S. W.

BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS

KESELAMATAN,
KESIHATAN,
KECERIAAN (3K)
EN. HOW C. F.

BADAN BERUNIFORM
PBSM
PENGAKAP
TUNAS PUTERI

RMT & PROJEK SUSU


PN. LAM P. Y.

PN. LEIN YAU HOE


PERMAINAN
BOLA TAMPAR
OLAHRAGA
PING PONG
BADMINTON

BIMBINGAN & KAUNSELING,


EN. HOW C. F.
PUSAT SUMBER &
PERPUSTAKAAN
CIK LEE S. W.
PN. LAM P. Y.

BIASISWA & KEBAJIKAN


PK HEM

8.0

CARTA ORGANISASI GPK 1


10

Fail Meja
GPK 1.

GPK. KURIKULUM
PN. LEIN YAU HOE
KETUA PANITIA BAHASA
B.M : EN. ADZHAR AMIR
B.C : CIK. CHEE C. C.
B.I : PN. LAM PIC YEE

KETUA PANITIA

PENILAIAN &
PEPERIKSAAN,
PN. LEIN YAU HOE

MT : CIK LOOI YEAN CHING


SN : EN. HOW CHOON FAH
P.M : PN. CHONG SIEW PYN
K.T : PHANG WEI LIN
SV : PN. LEIN YAU HOE
K.H : PN. PHANG WEI LIN
P.S : CIK CHAN HUI YI
PJK : EN. ADZHAR AMIR

PUSAT SUMBER &


PERPUSTAKAAN
CIK LEE SEE WUAN
PN. LAM PIC YEE

11

Fail Meja
GPK 1.

9.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN


TUGAS
PEGAWAI
ATASAN YANG
ADA
HUBUNGAN

KUASA YANG
DIBERI

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN


YANG ADA
HUBUNGAN SERTA
JENIS HUBUNGAN

1.0 Pengurusan Akademik


Guru Besar
Semua perkara
mengenai
Pengurusan
Akademik.

GPK 1
1.1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan
waktu yang ditetapkan.

Mengajar
(Pengajaran dan
Pembelajaran)

1.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran


berjalan lancar seperti yang dirancang dan
menangani semua permasalahan yang
timbul.
1.2.1 Memastikan rancangan pelajaran
tahunan, harian dan butiran peribadi
lengkap disediakan dalam Buku
Rekod Mengajar.

GPK 1;
Guru Mata Pelajaran

Menyemak
Buku Rekod
Mengajar

1.2.2 Memastikan pengurusan Buku


Rekod Mengajar disemak setiap
minggu.
12

GPK 1;
Guru Mata Pelajaran

Fail Meja
GPK 1.

10.0 PROSES KERJA, CARTA ALIRAN, SENARAI SEMAK, NORMA KERJA


AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN
PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Meluluskan

Seksyen/UndangUndang/Peraturan

1.

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan


Mengajar daripada Guru Besar.

Guru Besar

2.

Menyediakan Rancangan Pelajaran


Tahunan berdasarkan huraian sukatan
pelajaran.

Guru Mata
Pelajaran

Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 3 /1999
Penyediaan Buku
Rekod Pengajaran
dan Pembelajaran

3.

Menyerahkan kepada Ketua Panitia


untuk disemak.

Ketua Panitia

4.

Menyerahkan Rancangan Pelajaran


Tahunan kepada Guru Besar / GPK
untuk disahkan.

Guru Besar / GPK

13

Fail Meja
GPK 1.

14

Fail Meja
GPK 1.

CARTA ALIRAN

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada


Guru Besar / GPK.
Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan
huraian sukatan pelajaran.
Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak.

Membuat
Pembetulan

Tidak

Ya MEMUASKAN?
Melengkapkan rancangan pengajaran tahunan, butiran
guru, jadual waktu, takwim, senarai nama murid, senarai
nama buku yang digunakan
Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar /
GPK untuk pengesahan.
Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan
oleh Guru Besar / GPK .
15

Fail Meja
GPK 1.

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN


2009

NAMA GURU

BUTIRAN
DIRI GURU

TAKWIM

JADUAL
WAKTU

SUKATAN
PELAJARAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
16

Fail Meja
GPK 1.

HUARAIAN
SUKATAN
PELAJARAN

TUGASAN
GURU

AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR


HARIAN
PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Meluluskan

Seksyen/UndangUndang/Peraturan

1.

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan


Mengajar yang telah disahkan oleh
Guru Besar / GPK.

Guru Besar / GPK

Menyediakan Rancangan Pelajaran


Harian dengan merujuk kepada
rancangan pelajaran tahunan dan
huraian sukatan yang telah disediakan.

Guru Mata Pelajaran

Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 3 /1999
Penyediaan Buku
Rekod Pengajaran
dan Pembelajaran

2.

Guru Besar / GPK


3.

Menyerahkan buku rekod mengajar


kepada Guru Besar / GPK untuk
disemak.

4.

Melaksanakan dalam P & P di kelas.

Guru Mata Pelajaran

5.

Buku Rekod Mengajar perlu dibawa


bersama setiap kali P&P dijalankan.

Guru Mata Pelajaran


17

Fail Meja
GPK 1.

18

Fail Meja
GPK 1.

CARTA ALIRAN
Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar
yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK.
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan
merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan
huraian sukatan yang telah disediakan.
Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru
Besar / GPK untuk disemak.
Melaksanakan dalam P & P di kelas.
Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama
setiap kali P&P dijalankan.
Selepas P&P, guru mata pelajaran diwajibkan
menulis refleksi / impak.
19

Fail Meja
GPK 1.

SENARAI SEMAK
Bil

1.

Tindakan

Tandakan (/)

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan


Mengajar daripada Guru Besar / GPK

2.

Menyediakan Rancangan Pelajaran


Tahunan/Harian

3.

Menyerahkan kepada Ketua Panitia


untuk disemak

4.

Menyerahkan jadual waktu, jadual tugasan


dan takwim persekolahan kepada guru-guru.

5.

Menyediakan borang senarai semak penghantaran


buku rekod mengajar.
6.

Melaksanakan dalam P & P


20

Fail Meja
GPK 1.

Catatan

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN.


BULAN _______
TARIKH

MINGGU 1

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

MINGGU 5

_________

_________

_________

_________

_________

NAMA GURU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
21

Fail Meja
GPK 1.

CATATAN

Proses Kerja
Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN
Bi
l

Proses Kerja

Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
GPK

Mencatat nama Mata Pelajaran

Menulis tajuk utama

GB/GPK

Menentukan objektif

GB/GPK

Menulis kemahiran

GB/GPK

Aktiviti - Melaksanakan
- Set Induksi
- Strategi Pengajaran
- Latihan
- Pengayaan & Pemulihan
Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM /
TM )
Mengenalpasti Nilai murni

Mengenalpasti Ilmu

GB/GPK

Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis &


Kreatif (KBKK)

GB/GPK

Mencatat Refleksi/Impak

GB/GPK

10

- Tahun
- Masa

Undang undang /
Peraturan
Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil.3/1999
Penyediaan Rekod
Pengajaran Dan
Pembelajaran

GB/GPK

GB/GPK
GB/GPK

22

Fail Meja
GPK 1.

11.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1


11.1

Perintah Am Bab A

11.2

Arahan Pembendaharaan

11.3

Surat Pekeliling Bil.6/70- Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen, Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara

11.4

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/70 Skim Pencen Balu dan Anak Yatim

11.5

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.11/70 Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir
Melayu

11.6

Surat Pekeliling Bil. 13/70 Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab

11.7

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani

A 32

11.8Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24/70 Sama dengan SPP 14/70


11.9

Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS.

11.10

Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu.

11.11

Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran
Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu.

11.12

Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

23

Fail Meja
GPK 1.

12.0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling


12.1

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550);

12.2

Perintah-perintah Am

12.3

Arahan-arahan Perbendaharaan

12.4

Arahan-arahan Perkhidmatan

12.5

Pekeliling-pekeliling Kewangan

12.6

Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan

12.7

Pekeliling-pekeliling Ikhtisas
12.7.1

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah

12.7.2

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/


Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru

12.7.3

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas


Peperiksaan S.R.P dan L.C.E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III
Garis Panduan

12.7.4

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1983 Perpustakaan Sekolah

12.7.5

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran


24

Fail Meja
GPK 1.

12.7.6

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan


Tetap Perkhidmatan Pelajaran

12.7.7

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran


Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah

12.7.8

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan


Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam.

12.7.9

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru

25

Fail Meja
GPK 1.

13.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna


13.1

Instrumen Pemastian Standard

13.2

Daftar Harta Modal Kew. 312

13.3

Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew. 312A

13.4

Daftar Iventori Kew. 313

13.5

Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

13.6

Borang Data EMIS

13.7

Borang Retan Bulanan

13.8

Laporan Prestasi Kewangan Bulanan

13.9

BORANG J.P.A. (Prestasi) 4/2002, 3/2002, 2/2002

13.10

Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86)

13.11

Borang Inden Kerja J.K.R. 58-Pin 2/88

13.12

Borang Kawalan Kelompok Kew. 302-Pin1/92

13.13

Baucar Bayaran Kew.304 Pin 1/92

13.14

Baucar Bayaran Kew. 304A- Pin 1/92

13.15

Penyata Perubahan Kew.8 - Pin 10/96

26

Fail Meja
GPK 1.

14.0 Senarai Tugas Harian

27

Fail Meja
GPK 1.