You are on page 1of 4

( ) - Page 1 of 4

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ)္ သဇင္နီ အပိုင္း - ၄၈


မင္းဟန္ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၁၆ မိနစ္

(၁၇၃)
၁၇၃)
အမ်ဳိးသား ညီလာခံကို အမ်ဳးိသား ဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ဆက္လက္တတ္ေရာက္ျခင္း မျပဳဘဲ … ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေျမာက္သည္အထိ
ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ …. စစ္အုပ္စုသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားစြာႏွင့္ တံု႔ျပန္လာခဲ့၏။ မႏၲေလးမွ … လူရႊင္ေတာ္
ဦးပါပါေလးႏွင့္ ၃ ဦးကို အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ျပဳလုပ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပက္လံုးထုတ္မႈျဖင့္ တရားစြ၏
ဲ ၊ ႐ုံးတင္၏။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
၁၈ ရက္ေန႔တင
ြ ္ စီရင္ခ်က္ခ်၏။ စီရင္ခ်က္ခ်သည့္ တရား႐ုံးသို႔က …. ဦးပါပါေလးတို႔၏ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားပင္ တက္ေရာက္ခင
ြ ့္
မရရွိခဲ…
့ .။ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္၏။

ၿပီးလွ်င္ …. ေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံေနၾကရသည့္ ဦးဝင္းတင္ (အတြင္းေရးမႉး၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊


ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြ)႔ဲ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ (အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ အမရပူရ
မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ - ၁)၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ႏုိင္ (အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္
မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ -၂) အပါအဝင္ အျခား ၂၃ ဦးကုိ ‘အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အက္ဥပေဒ’ ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စ၍
ြဲ … ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလမွ
စတင္ကာ ေထာင္တင
ြ ္း၌ပင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးေစ၏။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခင
ြ ့္မ်ား မေပး….။ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္
ခုခံေခ်ပခြင့္ကို အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုက ခြင့္မျပဳ….။ သူသည္ပင္ စြပ္စ…
ြဲ ။ သူသည္ပင္ အမႈတည္ေဆာက္…။ သူသည္ပင္
႐ုံးတင္…။ သူသည္ပင္ တရားစီရင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္၍ေန၏။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တင
ြ ္မူ …. ဦးဝင္းတင္၊ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊
ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္တို႔ ၂၃ ဦးကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ထပ္မံ၍ ခ်မွတ္လိုက္၏။ ၅ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အထိ…။

ထုိမွ်ႏွင့္ မရပ္ေသး ….။ အဖြ႔ခ


ဲ ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ …. ဦးေစာလိႈင္၊ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဦးျမင့္ၾကြယ္၊ ဦးဝင္းႏုိင္ …. တို႔ကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား
ခ်မွတ္ျပန္၏။ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဦးျမင့္ၾကြယ္၊ ဦးဝင္းႏိုင္တို႔က အင္းစိန္အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ပုဒ္မ ၅ (ည) ႏွင့္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ပင္ ပထမေန႔ရက္္၌ ႐ုံးတင္၏။ ဒုတိယေန႔တင
ြ ္မူ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်လိုက္၏။ ေရွ႕ေနမရွိ၊ ဥပေဒအရ
ခုခံေခ်ပခြင့္မရွ…
ိ ။ ၄၈ နာရီအတြင္း စီရင္ျခင္း….။ ဦးေစာလႈိင္ကုိ တရားစီရင္ရာတြင္မူ …. ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသို႔ပင္မတင္။
ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ‘ကၽြန္းကုန္း’ ရဲစခန္းအတြင္း၌ပင္ စီရင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္၏။

(၁၇၄)
၁၇၄)
အမွတ္ ၅၄ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္။
ရန္ကုန္၏ ေႏြလယ္ေန႔ရက္မ်ားက ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔စာြ ႏွင့္ ျဖတ္သန္းေက်ာ္ျဖတ္လ်က္…။ သၾကၤန္မိုးက …. တၿဖိဳက္၊ႏွစ္ၿဖိဳက္မွ်ပင္ မေစြ….။
ေရႊရည္လူးသည့္ ပိေတာက္ဝါတို႔က ႏွစ္ကူးအတာသၾကၤန္တင
ြ ္ ဖူးပြင့္၍ ဝါဝါလြင္လင
ြ ္ ေဝစီႏိုင္ၾကပါ့မည္လား….။
သၾကၤန္ အက်ေန႔…။
စေနေန႔…။

အခါတြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုက …. ညေန ၄းဝဝ နာရီထိုးလွ်င္ ….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ေရွ႕သို႔ စုၿပံဳ၍


စု႐ုံးေရာက္ရွိလာၾကသည္ပင္….။ လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံု၍ ေဟာေျပာရွင္းလင္းသည့္ အစီအစဥ္က …. အပတ္စဥ္ စေန၊
တနဂၤေႏြ ညေနခင္းတုိင္း အမွတ္ ၅၄ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၌ မပ်က္ကြက္ခ…
ဲ့ .။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရာမွ
ယေန႔ထိ တပတ္မွ် မပ်က္ခဲ…
့ .။ အပတ္စဥ္ပင္ ေတြ႔၏။ လူထုက ေမး၏။ ေဒၚစုက ေျဖသည္။ ေဒၚစုက ရွင္းလင္းေျပာျပသည္။ လူထုက
ထက္သန္စာြ ႏွင့္ နားေထာင္၏။

လူထုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ေရွ႕ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းထက္တင


ြ ္ ေရာက္ရွိ၍ ေနေလၿပီ။ အခ်ဳိ႕က …. သၾကၤေရေၾကာင့္
စိုစိုရ၍
ဲြ ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္တို႔ ၿခံအဝတြင္ ထြက္၍ မတ္တပ္ရပ္လိုက္သည္ႏွင့္ လမ္းမထက္ရွိ လူထုသည္
လက္ခုပ္မ်ားတီး၍ ၾကိဳဆိုၾက၏။ လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ားက မစဲေတာ့….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾသဘာသံမ်ား စဲသြားသည္အထိ ေစာင့္ၿပီး
လူထုၾကီးကို ႏႈတ္ဆက္၏။ ၿပီးလွ်င္ …..

“ဒီေန႔ေတာ့ က်မ အေရွ႕တုိင္းက မဟုတ္ဘဲ အေနာက္တုိင္းက ဥပမာေလးေတြ ယူၿပီးေတာ့ အေနာက္တိုင္းေရာ အေရွ႕တိုင္းေရာ ဘယ္မွာပဲမဆို
တရားမွ်တမႈမရွိတ့ဲ စနစ္ေအာက္မွာဆိုရင္ လူထုဟာ ဘယ္လုိလႈပ္ရွားရတယ္။ ဘယ္လို႐ုန္းကန္ရတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ဒီလို႐ုန္းကန္းျခင္း၊

http://www.mizzimaburmese.com/edop/editorial/4589-2010-01-15-04-06-39.html?tmpl=c... 1/16/2010
( ) - Page 2 of 4

လႈပ္ရွားျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ လိုရာပန္းတုိင္ကို ေရာက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို က်မေျပာခ်င္ပါတယ္။ ခ်က္ႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်မေျပာခ်င္ပါတယ္…”

ခ်က္ႏုိင္ငံဟူသည္က … ယခင္က ခ်က္ကိုစလုိဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီအထိ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံသည္


ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ခ့၏
ဲ ။ စစ္ၿပီးသည့္ ေနာက္တင
ြ ္မူ ….. ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး လူထုသည္ ကြန္ျမဴနစ္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌
ပိတ္ေလွာင္၍ ေနခဲ့ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးက ဆိတ္သုဥ္း…။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္က နတၱ…
ိ .။

ဤသို႔ႏွင့္ … ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ခဲ့၏။ လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြင္း ယခုသမၼတၾကီး


ျဖစ္ေနသည့္ ‘မစၥတာ ဗားကလက္ဟာဗယ္ (လ္) ’ သည္လည္း တတ္ၾကြစြာႏွင့္ ေရွ႕ဆံုးမွ ပါဝင္ခဲ့၏။ ဗားကလက္ဟာဗယ္(လ္)က ဒႆနိကေဗဒ
ပညာရွင္တဦး၊ သူက ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္အစိုးရယႏၲရားအတြင္း၌ ဝန္ထမ္းမလုပ္။ ျပဇာတ္ေရးဆရာ လုပ္၏။

ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရး၏။ သူက့သ


ဲ ို႔ပင္…ပညာတတ္မ်ားက …. တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ား၌ ဆရာမ်ားအျဖစ္
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါလ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ အမႈမထမ္း …. အထက္က သင္ခိုင္းသည့္အတိုင္း သင္ၾကားေပးရမည္ကို
စိုးရြံ႕ၾက၍ဟု ဆို၏။ မမွန္ကန္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးမ်ား၏ ေခါင္းအတြင္းသို႔ ထည့္မေပးႏိုင္ၾက….။ ဤအတြက္
အခ်ဳိ႕က …. ပန္းရံအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကမူ ….. သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ၾက၏။ ဤသို႔ ခိုင္ခိုင္ၾကည္ၾကည္ႏွင့္
ပညာတတ္တို႔မွ အံတုခ့ၾဲ ကသည္။

“အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားမွာဆုိရင္ ပညာရွင္မ်ားဟာ ဒီလူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကို ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို


ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ခ့တ
ဲ ာေၾကာင့္မို႔လို႔ အခုေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီရတဲ့ အခါက်ေတာ့ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားဟာ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ
ခ်က္ရီပတ္ဘလစ္ႏိုင္ငံဟာ အရင္တုန္းက ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံကေန … ေနၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီဘက္ ကူးေျပာင္းလာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ
အတိုးတတ္ဆံုးနဲ႔၊ အေအာင္ျမင္ဆံုးပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တစုိက္မတ္မတ္ မွန္ကန္ရာဘက္ကို လိုက္ခဲ့တဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ဒီမိုကေရစီေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း ဒီမုိကေရစီကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္တယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာမႈေအာက္၌ လူထုၾကီးသည့္ ၿငိမ္သက္စြာႏွင့္ နားေထာင္၍ေနၾကသည္။


“ဒါေပမဲ့လည္း ခ်က္ႏုိင္ငံမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ ရၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပႆနာေတြေတာ့ ေပၚတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူးလို႔ေတာ့ မထင္ပါနဲ႔၊
ျပႆနာေတြကေတာ့ ရွိတာပဲ။ ျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔သာ အေရးၾကီးတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို
ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ္။ စီးပြားေရး ျပႆနာကိုလည္း စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွစ္ခုစလံုး ဒြန္တြဲၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းရမယ္။ အဲဒီဟာကို အစုိးရကေန
နားလည္ၿပီး ျပည္သူလူထုရ႕ဲ ဆႏၵကို တန္ဖိုးထားရမယ္။ အေလးထားရမယ္။ ေလးစားရမယ္ဆိုတာ နားလည္ၿပီဆိုရင္ က်မတို႔ ဒီျပႆနာေတြကို
ရင္ဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြကို အခ်ိန္ကာလ၊ သိပ္မၾကာတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း
ေက်ာ္လႊားႏုိင္မယ္လို႔ေတာ့ က်မ မေျပာလိုပါဘူး။ တခုပဲ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာမွန္သမွ်ကိုေတာ့ ဒီမုိကေရစီအစိုးရဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ
ရင္စည္းၿပီးေတာ့ လက္တၿဲြ ပီးေတာ့ ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုတာေတာ့ အာမခံမယ္” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ စကား အဆံုးသတ္လိုက္ၿပီး ….
ေနာက္အပတ္ စေနေန႔တင
ြ ္ ခ်က္ႏုိင္ငံ၌ သမတျဖစ္ေနသည့္ မစၥတာဗားကလက္ဟာဗယ္(လ္)၏ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာျပမည့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုရင္း …. လူထုၾကီးကို ႏႈတ္ဆက္၏။

ေနမညိဳမီမွာပင္ ၿခံေရွ႕လူထုေဟာေျပာပြက
ဲ ို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဆံုးသတ္လိုက္၏။ မနက္ျဖန္တင
ြ ္က …. အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ
အမွတ္ ၅၄ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း မဟာသၾကၤန္ပြဲ က်င္းပမည္။ ဤအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာတို႔ ရွိ၏။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ျပဳလုပ္မည့္ သၾကၤန္ပဲြက …. ေရသဘင္ပသ
ဲြ က္သက္မွ် မဟုတ…
္ .။ ေစ်းေရာင္းပြေ
ဲ တာ္ႏွင့္ တြဲထား၏။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္
ရန္ပံုေငြရွာေဖြရန္၊ သၾကၤန္ပတ
ဲြ င
ြ ္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ေစ်းေရာင္းမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အလံ၊ ဦးထုပ္၊ ရင္ထုိး၊ လြယ္အိတ္၊ တီရွပ္စသည္ျဖင့္
အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္မ်ား ေရာင္းမည္။ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ၊ အေအး၊ လက္ဖက္သုပ္၊ ဂ်င္းသုပ္ … ထမင္း၊ ဟင္း စသည့္
အစားအေသာက္မ်ားလည္း ေရာင္းမည္။ အခါၾကီးရက္ၾကီး အတြင္းျဖစ္၍ သပ္သပ္လြတ္ စားေသာက္လိုသူမ်ားအတြက္ …. သပ္သပ္လြတ္
အစားအစာမ်ားလည္း ေရာင္းခ်ေပးမည္… သၾကၤန္ပဲြကိုမူ ….ရခိုင္႐ုိးရာ သၾကၤန္ပေ
ြဲ တာ္ကဲ့သို႔ ကစားၾကမည္။ ေလာင္းေလွၾကီး ၃ စင္းက
သၾကၤန္မန္းမ႑ပ္အတြင္း၌ ေရာက္ရွိ၍ေနၿပီ။

(၁၇၅)
၁၇၅)
၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ …။
၁၃၅၇ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလကြယ္ေန႔ …။

ႏွစ္ဆန္းတရက္ …။ ျမန္မာႏွစ္သစ္၏ ပထမဦးဆုံးေသာ ေန႔သစ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ မဂၤလာရက္ျမတ္ေန႔ ..။


နံနက္ ၁၁ နာရီခဲြခန္႔မွစ၍ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းကုိ အာဏာပုိင္တုိ႔က သံဆူးၾကဳိးေခြမ်ားကာရံ၍ ပိတ္လုိက္သည္။ မည္သည့္ယာဥ္မွ ဝင္ခြင့္၊

http://www.mizzimaburmese.com/edop/editorial/4589-2010-01-15-04-06-39.html?tmpl=c... 1/16/2010
( ) - Page 3 of 4

ထြက္ခင
ြ ့္ မျပဳေတာ့ …။ မည္သူမွ်လည္း ျဖတ္သန္းခြင့္မရေတာ့ …။ လုံၿခံဳေရးတပ္သားတုိ႔က ပိတ္ထားသည့္ လမ္းႏွစ္ဖက္တင
ြ ္
ေစာင့္ၾကပ္၍ေနသည္။

သုိ႔ေသာ္… ဝင္ထက
ြ ္ခင
ြ ့္မျပဳဟူသည္က ျခြင္းခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္။ အရပ္ဝတ္၊ အရပ္စားႏွင့္ လူရြယ္မ်ားစြာကမူ
တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းအတြင္ လမ္းသာလား၍ ေနၾက၏။ ပိတ္ထားသည့္ သံဆူးၾကိဳးေခြမ်ားမွ ျဖတ္သန္း၍ ဝင္ထြက္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔၏
မ်က္ႏွာမ်ားတြင္၊ ရန္လုိေနသည့္ဟန္က အထင္းသား …။ ရပ္ကြက္အတြင္း ရြံရွာျခင္းခံရသည့္ လူမုိက္တုိ႔၏ ဂုိက္ႏွင…
့္ ။ လက္ေကာက္ဝတ္မ်ားတြင္မူ
လက္ကုိင္ပုဝါစကို စည္းထားၾကသည္။ သူတုိ႔က … ရန္ကုန္တုိင္း ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ စု႐ုံးထားၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။

သူတုိ႔ကို နံနက္ေစာေစာကတည္းကပင္ သုဝ႑အားကစားကြင္းအတြင္း၌ လူစု၏။ ၿပီးလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍


ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း အာဏာပုိင္တုိ႔က ရွင္းျပ၏။ ၾသဝါဒေပး၏။

“အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ဝင္မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္႐ုိက္ႏွက္ရမည္။ ဘာကုိမွ် ေၾကာက္စရာမလုိ။ ငါတုိ႔၏ ေနာက္တင
ြ ္ တာဝန္ခံလူၾကီးမ်ား ရွိသည္။
႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အားလုံးကုိ ဖမ္းမည္။ အခ်ဳပ္သုိ႔ ပုိ႔မည္။ အခ်ဳပ္ေရာက္မွ အမွတ္အသားေပးထားသည့္ မင္းတုိ႔ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးမည္။”
ၾသဝါဒက ရွင္းလွ၏။

ထုိထုိေသာ ၾသဝါဒစကားေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းအတြင္း ဝင္ေရာက္၍ ေနရာယူထားၾကသည့္ ၾကံ႕ခုိင္ေရးအသင္းဝင္မ်ားက ေသြးၾကြ၍


ေနၾကသည္။ ႐ုိက္ရန္၊ ပုတ္ရန္ တကဲကဲႏွင့္ ေသြးဆာေနသည့္ လူရမ္းကားမ်ားကဲ့သုိ႔ …။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္၏ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ဆန္း တရက္ေန႔တင


ြ ္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၊
ေတာင္ဘက္မုဒ္ရွိ ငါးကန္တြင္ ဇီဝိတဒါန ငါးလႊတ္ရန္ စီစဥ္ထား၏။ အစီအစဥ္က ႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔တင
ြ ္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အမွတ္ ၅၄ ၊
တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္တင
ြ ္ ပထမ စု႐ုံးၾကမည္ … ၿပီးလွ်င္ … ထုိမွ ေရႊတိဂုံေစတီသုိ႔ သြားေရာက္ၾက၍ ဇီဝိတဒါန ငါးလႊတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ေဘးမဲ့ငါးလႊတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္တုိင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒က အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ကတည္းကမွ


ၾကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ သၾကၤန္အတက္ေန႔ ညေနတြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပုိင္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒
ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ႏွစ္ဦးတုိ႔ကုိ သူ၏ ႐ုံးသုိ႔ ေခၚယူၿပီး စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ငါးလႊတ္ပြဲ အစီအစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ သေဘာထားစာတမ္း ဖတ္ျပ၏။ စာတမ္း၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္က “ဘာသာေရးကုိ ခုတုံးလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ ၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ငါးလႊတ္ပက
ဲြ ို မက်င္းပရန္၊ က်င္းပျခင္းကို ခြင့္မျပဳႏုိင္။ ”

စစ္အုပ္စု၏ စာတမ္းတြင္ပါရွိသည့္ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက တဖက္သတ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျဖစ္၏။ ၎အေပၚ ဦးေအာင္ေရႊက


ကန္႔ကက
ြ ္ေၾကာင္း စာေရးသားခဲ့ၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပုိင္႐ုံးမွ ျပန္ခဲ့၏။ အာဏာပုိင္တုိ႔က ဦးေအာင္ေရႊတုိ႔ကို ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး ငါးလႊတ္ပြဲကုိ
မက်င္းပရန္ တားျမစ္သကဲ့သုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသုိ႔လည္း ငါးလႊတ္ပြဲကို မသြားေရာက္ရန္ႏွင့္
တက္ေရာက္ပါက အေရးယူမည့္အေၾကာင္း ၾကိဳတင္၍ ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား ေပးပုိ႔ျပန္သည္။ မလြယ္ …။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ကုိ စစ္အုပ္စုမွ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကုိမွ် ေဆာင္ရႊက္၍ မရေစရန္ လုပ္ေဆာင္၍ ေနသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္က …
ႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔က့သ
ဲ ုိ႔ေသာ ရက္မ်ဳိးတြင္ ထိပ္တုိင္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ မစတင္လုိ …။ ဤတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဇိဝိတဒါန ငါးလႊတ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ
ေျပာင္းလုိက္၏။ ဇီဝိတဒါန ငါးလႊတ္မည့္ အစီအစဥ္အစား အမွတ္ ၅၄ ၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ၿခံဝင္း အတြင္းမွာပင္ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အာဏာပုိင္မ်ားမွ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းကို ပိတ္ဆုိ႔ထားလုိက္သည့္အတြက္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပသ


ြဲ ုိ႔ လာေရာက္ၾကသည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ေရွ႕တုိး၍ မရျဖစ္ေနသည္။ ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ ေနရာတြင္ပင္ စု႐ုံး၍ ေစာင့္ေနၾက၏။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သံဆူးၾကိဳးေခြမ်ားကို
အတင္းျဖတ္ေက်ာ္၍လည္းမသြား၊ လူစုခ၍
ဲြ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔လည္း မျပန္ၾက။ ထုိေနရာတြင္ပင္ စု႐ုံး၍ ေနၾက၏။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တဖြဲဖြဲနဲ႔
ေရာက္လာ၏။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မ်ားလားသည္။ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္လူၾကီးမ်ားကုိလည္း တကၠသုိလ္ရိပ္သာ လမ္းအတြင္းသုိ႔
ဝင္ခင
ြ ့္မျပဳ။ အေျခအေနကား ထုိေနရာတြင္ပင္ တင္းမာမႈမ်ားမွသည္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္၍ သြားေလမည္လား …။

ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္တုိ႔က လုံၿခံဳေရးတာဝန္ယူထားၾကသည့္ အာဏာပုိင္တုိ႔ကုိ အေျခအေနကုိ ရွင္းျပ၍ ဝင္ခင


ြ ့္ေတာင္း၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ ဝင္ခင
ြ ့္ျပဳဖုိ႔ ေဆြးေႏြး၏။ အဆုံးတြင္ ဦးေအာင္ေရႊတုိ႔ ၃ ဦးကို ဝင္ခင
ြ ့္ျပဳလုိက္ၾက၏။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/editorial/4589-2010-01-15-04-06-39.html?tmpl=c... 1/16/2010
( ) - Page 4 of 4

အမွတ္ ၅၄ ၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ဆီသုိ႔ ဦးေအာင္ေရႊတို႔ ၃ ဦး ေျခလ်င္ေလ်ာက္၍ သြားၾက၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔၏။


ဤအေရးကို မည္သုိ႔ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကမည္ကုိ တုိင္ပင္ၾက၏။ အေျဖရွာၾက၏။ အေျဖက … အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဝင္ခြင့္မျပဳ၍ လာခြင့္မရလွ်င္
အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား ရွိရာသုိ႔ သြားၾကမည္။
“ေတာင္ၾကီးက မုိဟာမက္ထံသုိ႔ မလာလွ်င္ … မုိဟာမက္က ေတာင္ၾကီးထံသုိ႔ သြားရမည္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ ေနရာသုိ႔ သြား၏။ အဖြဲ႔ဝင္ထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၏။ ၿပီးလွ်င္ … တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း၏


လမ္းမအလယ္တြင္ပင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲကို က်င္းပေလသည္။

ကိုးကား ……

- ေရႊခေမာက္မွတ္တမ္းလႊာ
- ဝင္းတင့္ထန
ြ ္း၏ အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၁
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၂
- ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အထူးသံအမတ္ မစၥေအာဘ႐ိုက္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမွတ္တမ္း
- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ Mainichi သတင္းစာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Mr. Hiroshi Nagai ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿခံေရွ႕ ေဟာေျပာပြမ
ဲ ွတ္တမ္း တိတ္ေခြမ်ား။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/editorial/4589-2010-01-15-04-06-39.html?tmpl=c... 1/16/2010