You are on page 1of 11

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERHAD

MODUL

SAINS UNTUK NON TEKNOLOGI

KOD

KREDIT UNIT

1.0

JAM PERTEMUAN

2 JAM /MINGGU

STATUS MODUL

VOKASIONAL

HASIL PEMBELAJARAN MODUL:


i

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

DRAF

Kurikulum Sains dalam Modul Sains dan Matematik Bersepadu untuk Aplikasi Vokasional Kolej Vokasional
membolehkan murid:
1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam
semulajadi dan pengalaman harian.
2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip biologi dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.
3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.
4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni
dalam penyelesaian masalah, dan membuat keputusan berkaitan isu biologi.
5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan status kesihatan dan menangani cabaran dunia sains dan teknologi
dan boleh menyumbang ke arah pembangunan sains dan teknologi.
6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.
7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan
bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.
10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk
memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.

HURAIAN MODUL:
Modul ini membolehkan pelajar memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini
dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Modul ini mengalakkan pelajar menggunakan pengetahuan biologi untuk
meningkatkan status kesihatan dan menangani cabaran dunia sains dan teknologi dan boleh menyumbang ke arah pembangunan sains
dan teknologi.

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN


Modul

: Sains Untuk Non Teknologi

Semester

: 5

STANDARD
KANDUNGAN

1. STRUKTUR

STANDARD
PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

1.1 Mengaplikasi
struktur atom

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Menyatakan zarah-zarah subatom


Menyatakan maksud nombor proton, nombor nukleon,
Menentukan nombor proton, nombor nukleon
Menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon (1-20 unsur yang pertama)
Menulis simbol unsur-unsur ( 1-20 unsur yang pertama)
Menentukan bilangan neutron, proton dan elektron daripada nombor proton dan
nombor neuklon.(1- 20 unsur yang pertama)

1.2 Memahami isotop


dan menilai
kepentingannya

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Menyatakan maksud isotop,


Menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop,
Menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop,
Mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan.

ATOM

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

1.3 Memahami susunan


elektron bagi atom

1.3.1 Menyatakan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor
proton 1 hingga 20,
1.3.2 Melukis susunan elektron atom suatu unsur,
1.3.3 Melukis struktur atom
1.3.3 Menyatakan maksud elektron valens,
1.3.4 Menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

1.4 Memahami asas


pembentukan
sebatian ion dan
kovalen

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8

Menerangkan kestabilan gas adi,


Menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia,
Menyatakan jenis ikatan kimia,
Menerangkan pembentukan ion,
Menerangkan pembentukan ikatan ion,
Menyatakan maksud ikatan kovalen,
Menerangkan pembentukan ikatan kovalen,
Menyatakan contoh sebatian ion dan sebatian kovalen

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

STANDARD
KANDUNGAN

2.0 SEBATIAN
KARBON

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.1 Memahami sebatian
karbon

2.2 Menganalisis alkohol

KRITERIA PENCAPAIAN

2.1.1 Menyatakan maksud sebatian karbon,


2.1.2Menyatakan sebatian karbon boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu,
sebatian organik dan sebatian tak organik,
2.1.3Menyatakan maksud sebatian organik,
2.1.4Memberikan contoh sebatian karbon organik dan sebatian karbon tak
organik,
.

2.2.1 Menyatakan formula am alkohol,


2.2.2engenalpasti kumpulan berfungsi alkohol,
2.2.3Menyenaraikan formula molekul dan nama empat ahli pertama alkohol,
2.2.4 Menerangkan pembuatan etanol secara industri,
2.2.5Menghuraikan penyediaan etanol melalui proses penapaian
2.2.6 Menyatakan sifat fizik dan sifat kimia etanol,
2.2.7 Menyenaraikan kegunaan alkohol dalam kehidupan harian

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN


Modul

: Sains Untuk Non Teknologi

Semester

: 6

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1. KOMPOSISI
KIMIA DALAM
SEL

1.1 Memahami komposisi


kimia dalam sel

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2 Memahami
karbohidrat

1.2.1 Menyatakan unsur- unsur dalam karbohidrat.


1.2.2 Menyatakan jenis-jenis karbohidrat.

1.3 Memahami protein

1.3.1 Menyatakan unsur- unsur dalam protein.


1.3.2 Menyatakan pelbagai struktur protein.

1.4 Memahami lipid

1.4.1 Menyatakan unsur- unsur dalam lipid.


1.4.2 Menyatakan jenis-jenis lipid yang utama.

KRITERIA PENCAPAIAN
Menyatakan unsur dalam sel.
Menyenaraikan sebatian kimia di dalam sel.
Menerangkan kepentingan sebatian organik di dalam sel.
Menerangkan kepentingan air di dalam sel.

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

2. GELOMBANG

2.1 Memahami
gelombang
elektromagnet

3. HABA

3.1 Mengaplikasi Muatan 3.1.1 Menjelaskan maksud muatan haba tentu ( c ) bagi pepejal dan cecair
menggunakan formula
Haba Tentu
c= Q
m

2.1.1 Memerihalkan gelombang.


2.1.2 Menyenaraikan spektrum gelombang electromagnet.
2.1.3 Menyatakan bahawa gelombang mikro merupakan sebahagian daripada
spektrum electromagnet.
2.1.4 Menyatakan sumber gelombang mikro
2.1.5 Menyatakan ciri-ciri umum gelombang mikro
2.1.6 Menyatakan aplikasi gelombang mikro
2.1.7 Menerangkan kesan sampingan terhadap pendedahan yang berlebihan kepada
komponen tertentu spektrum elektromagnet.

3.1.2 Menerangkan aplikasi muatan haba tentu dalam sistem penyejukan


3.1.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan muatan haba tentu.

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN


Modul

: Sains Untuk Non Teknologi

Semester

: 7

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1. BIOCATALISIS

1.0 Memahami enzim

KRITERIA PENCAPAIAN

M/S

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Menyatakan maksud enzim.


Menerangkan fungsi enzim dalam proses kehidupan.
Menyenaraikan ciri umum enzim.
Menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat.
Menyatakan tapak sintesis enzim.
Menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel.
Menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar sel.
Menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat
ke atas aktiviti enzim.
1.1.9 Menerangkan mekanisme tindakan enzim.
1.1.10 Menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH, suhu,
kepekatan enzim dan kepekatan substrat.
1.1.11 Menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan harian
dan dalam industri.
TEKS RUJUKAN

1
1
1
3
3
3&4
4
46
7
7
8

85 103

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

STANDARD
KANDUNGAN

2. NUTRISI

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.1 Memahami jenisjenis nutrisi

2.2 Memahami
malnutrisi

2.3 Memahami
Indeks jisim
tubuh

2.4 Memahami
fotosintesis

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

KRITERIA PENCAPAIAN

M/S

Menyatakan jenis-jenis nutrisi.


Mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi.
Menerangkan keperluan gizi seimbang.
Menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian
badan manusia.

133
133
133, 135 (No. 6)
135 (No. 7) & 137

2.2.1 Menerangkan malnutrisi.


2.2.2 Menerangkan kesan malnutrisi dengan menggunakan contoh.
2.2.3 Menjelaskan masalah kesihatan tertentu yang disebabkan oleh gizi
seseorang dan cara mengatasinya.

143
hingga
149

2.4.1 Menyatakan maksud indeks jisim tubuh


2.4.2 Menentukan BMI individu

2.3.1 Menyatakan bahan-bahan untuk proses fotosintesis


2.3.2 Menyatakan hasil daripada proses fotosintesis
2.3.3 Menyatakan kepentingan proses fotosintesis

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN


Modul

: Sains Untuk Non Teknologi

Semester

: 8

STANDARD
KANDUNGAN

1 . STRUKTUR
DAN
ORGANISASI
SEL

STANDARD
PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

1.1 Memahami struktur


dan fungsi sel

1.1.1 Melukis dan melabel sel haiwan.


1.2.1 Melukis dan melabel sel tumbuhan.
1.2.3 Mengenalpasti komponen- komponen sel haiwan.
1.2.4.Mengenalpasti komponen- komponen sel tumbuhan.
1.2.5 Menyatakan fungsi komponen sel haiwan.
1.2.6 Menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan.

1.2 Menganalisis mitosis

1.2.1 Menyatakan proses mitosis


1.2.2 Menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam organisma.
1.2.3 Memahami keperluan penghasilan sel-sel baru yang seiras dengan sel induk .
1.2.4 Menghuraikan kepentingan mitosis.

1.3 Menganalisis meiosis

1.3.1 Menyatakan proses meiosis


1.3.2 Mengenalpasti jenis sel yang menjalani meiosis
1.3.3 Menghuraikan kepentingan meiosis.

DRAF

Dokumen Standard Kurikulum, Kolej Vokasional, KPM

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

2 . BIOTEKNOLOGI

2.1 Memahami proses


penapaian dalam
penghasilan makanan

2.1.1 Memerihalkan proses penapaian


2.1.2 Memberikan contoh penggunaan proses penapaian dalam industri makanan

2.2 Memahami kultur tisu

2.2.1
2.2 2
2.2.3
2.2.4

Memerihalkan tentang kultur tisu


Menerangkan proses pengklonan
Menerangkan proses kultur tisu
Menyenaraikan kelebihan dan keburukan kultur tisu dan pengklonan

3.1 Memahami peranan


sistem peredaran
darah dalam
mekanisme
pertahanan badan

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Menyatakan fungsi sistem peredaran darah selain daripada pengangkutan.


Mengenal pasti tiga barisan mekanisme pertahanan badan.
Menghuraikan proses fagositosis.
Menyatakan maksud antigen dan antibodi
Menyatakan maksud keimunan dan pengimunan.
Menghubungkaitkan antara antigen dan antibodi dengan keimunan.
Menamakan dan memberi contoh pelbagai jenis keimunan.

3 . KEIMUNAN

KRITERIA PENCAPAIAN