









1



     ,     ,    
    υ, ,    υ  υ
υυ υ,   υ     .
  υυ,        υ
υ’    :
 :        ,       
 ,  ,         ω 
  ,     ,       .
 :   ,    ω  ,   
,  ω   ,    ω  .
           ω   ,
         ω   . ,
       ω,      
       ,       ω.
         , {    ’
 ,  ε  ε   εε (  ), 
ε  .}.
     :          
      ω    ω , 
         ,    
  ω ω , ω   {ε ε ε  
ε  (ε)  .   ε   !}
   υ:       
    ω    ,  , 
      .
 ω     ,       ,
 ω       ,     
      ,       
 ,     .
           
 ,       ,   
    .
            
  ,    ,  ω,  ,  ω
  .
  ω ,         ,
ω,        ,    
   .
υ   υ   υυυ υ    .

        υ:
www.tafseer.info
 E@tafseer.info




, α    α  α,  α     α
  α  α  α .» []  : « 
           

A
 (‘ιι  )    ω     .»
     ,   : « ω   ,

A
ω   ω,        (‘ιι  ) 
        ω   (
),            
ω  .»
     -,   : «   
     ,       ,   
     . ’ , ω  ω 
       ω       
         .

A
   (‘ιι  ) : « α   α   α   ,   α  α α
  α     α, α    α
α.».   - : «           : ‘       , 
      .’»
      ,    

      ,        

A
,    ω   .   (‘ιι  ) :
«     α, α α αα  α 
  (α   α ).» [].   : «
α αα α α  αα   α  .» [ι].  : «α α α α  α α α α 
  α.» [-ι ι ]. ω     
 ,            

A
   ω     ,    (‘ιι  ) :
«α α  ,    αα,  α :
 ,  α  α  α, α α
 α  α α .» []
 ιι:
   -     
            
    ω      . ,
    :   ω   
      .
 α   α α  α α    
 α  α .
  α  α   αα.    α
α   ,    α   .

1


  η   

2
4
 ηη       
69
    η   
71
      :
91
 η 
102
  
119
  η  «   »

A
     (‘  )      121
123
 ()
129
   
132
   
137
  ()
147
 ηη ()
 η   ()
151
155
 η ()   η (‘)
 η  
162
     , η ,   
(- -‘)
  (-‘’)
η     η.
   η 
η η  ,     
       
   
 η η
η (’)
 ()
   η η

169
178
181
187
189
192
200
205

2

  η 
  

   α    .  αα  α α 
   α α   αα   α 
.    α α  ααα  α α 
α    α   α.
   η   η   
,       :
A
  η :   (
‘  ) : «  
   υ υ     υ» (-).
A
  η :   (
‘  ) : «  
    υ    ’ υ   (  
 )  η  υ  .» (-).
  η ηη  , η η   η 
A
 :   (
‘  ) : « υ   , 
   η,   υ ηυ υ υ, 
 υ     υ,    .» (- 
).  : «  ( ) ’  υ  
    η   υ: , υυ (  υ
υ)       η,   η
  υ,  ,   υ    υ υ υυ
υ υ.» (-).
 - :  αα  α α   α   
α α    α  α  α,   α  
α: ‘‘αα α α,  α  α  α  α 
α’’.   αα  α  α α   
 αα  α ,    αα  , α α
αα.  α  α α α   α   α αα.
A
         :   (
‘  )
: « υ   ,  ,    ’ υ, υ
 υ  η  η      ,   υ
υ (   )    υ υ. η,  υ 
    η υ  .  υ: ‘‘ 
υ  [η] υ;’’   ’ υ: ‘‘ η η υ 
    ’’» (-).
 ηη   ’     η  :
A
  (
‘  ) : «  ,    η  η
η  η  υ υυ υ (υ ηη).» ().
, : « η  η  υ υ  υ  
 (  υ   η) η  η η.» (  -)
  ’     η   η η 
A
:   (
‘  ) : «  υ  
  υ υ υ  [],  υ     
 υ,    υ η η,     ,  υ
υυ  ,   υ     υ υ 
 υ.» ( ).

3

  η   
  η   :   α α  α
α α α α, α αα ’ α α α : 1) α  αα
α  α α  , α  α  α (. α  
’). 2) α    α α αα α α    ααα.
3)α  α α  α. 4) α α   α  
(). 5) α α  ααα   αα. 6) α  α 
ααα  α α ,   α α ααα. 7) α α  
ααα . 8) α αα    αα α  α α, α α 
α    α α. 9) α αα    αα α α α
α, α α αα   αα α  α α. 10) α  α 
 α,  α    . 11) α       
α αα,  α  α    αα α . 12) α 
αα  α α     α  .
  :   ααα   α α  - (
αα  α   α   ) α  α  
α    ,  α α , α αα,  
α α α   ,   α α      α
  α       ααα .  α α
ηη 
 α αα α α  α. α  α (ηA
’ )  

A
  ααα   (‘  ), : «   ααα ,
(α αα) α α ‘‘  -α -α’’   
‘‘ ’’,  ‘‘-α’’ α  α  ‘‘-α’’». (-).
A
η :     (
‘ 
) αα 
 α, α α    α αα    
 α α α,  α  αα  αα. α, ααα α 
αα '    α  .
   η:   α, α α α , αα α
α αα α  α α α  α (   α),
  α α α  α α, α α  αα  α
α   α α α   α    α,  α
α  α α α  .
: , αα α α α ,    α α 
ααα  α.  α α α α α α α αα
α, α   αα ,  α , α  ααα α 
α α, α α α  ααα α  α αα. 
   α, αα α  ααα   α, α   (

A
‘  ) : «     η  υ   , 
  υ,  η υ     υ -   η η η,   ’ υ     η .» ()
  α α  αα  ,     
,   α  αα    ααα ,  
αα   ,   α  α ,    αα
 α  αα α  α.

4

 1 -
[ 1]2

 ’    ( ,
   ),   (,   
     ),
 - () ( 
     
     ).
  ι ι (  
  )    (
,       
  o     
, ω  ),  ι
   ( ω, ω
  ω ω ). 
 - (), 
- (). 
  ι ιη η
 η  (  , 
       ω
 ). 



(    ,  
, , ,  .)
ι    η   ι
η ι ι η ι  (
      ,
        
     ).

1

2

 η  ι   «-ι» 
ηι ‘‘ ι’’ ι  
ι ι   η ,  
 η η   η 
.
ι ι   (ι ι /  -ι / -‘ ι /  - /   / -).   ( ι
 η)  ι  
ι η  η.

η   -  ( ,  ). 
  ,  
ι η ι  (ω 
,  ,  
   ), ι ι
  ι η  
(),    η
(). 

5
    5 8  -   υ       

 58 -υ

[ υ υ υη]

  υ , υ -
(), υ - ()

 ι,   ι ι 
ι η ( ,  

'),  η  , (ω,
ω!) ι    η (

,   -   : «

       ».
      

ω.      
 -   

      ω
ω .   ω  

     «», 

    
.), ι ι  η η

()   (  
     ). ι

  ι η ηη ( 
  ω ) . ι,  
 ι ‘ (   

),  (  ).
 ι     ι
    -ι ( 
   ’ 


«
»),
  (  )  ι ι
η . η ιη η
  ι     
η (      
). ι ι, 
η ι  ι ι 
. ι ι,   ι ‘
(    ) ι 
(ω    ) ( 
ω      
, '    ).
 ι ι    
ι     -ι (
    ’ )
ι ι   ι ,ι
 (.     
)  (  ‘‘: ’’
   ω ) η η
  ι     
.   (  ) 
ι () (   


      
 ). ι    ,ι 
ι  (  ). 
ι ι  ι (  
     
  ),  ι 
ηι ι    ι
     . ι 
     ι ( ),
  ι  ι  ι
( ).  ι  ι
(   )  
ι  ι  (  ,
       
       
).  ι  ι  η
  . ι ι  ι (
      ),
 ι   ιι. 
 (’ ), ι  ιι
  (   
  ,  
,     )

6

ι  ι ,  ι
(  ω),  ι ι 
 (    )
ιη ( ). ι
 ι   ι
(, , , ,
,  .  
      ). ι
ι  ι (   ) 
ι  ιι ιι. 
η      
ι   (.   
) ι   ι ι  
 (     ). 
  ι ι (  ω
  ω   ), 
   ι. ι   ι
 ι    (
    ). 
  ι ι ι   ι
ι ι   ι
η η;  ι  (,
  ω )  ι
(ω),   ( )  η ι

   (   ), 
()  ,    η
ι    (   ), 
() ι  ι, 
  η ι   (.  
),  ι  ι. ι ι,
η  η η   
ι ι    (   
 ). ι,   ι ι
   η. 
  ι ι (ω! ) 
( )   η
η - (  , . 
      :
     
 ,    
     
      ,  
 ,    
     
     
     . 
   
 ,    
     
). ι ι  
     ( 
), ι ι  () η  ι η  ι η


ι
(
ω,    ).
ι  ι  ,  ι 
 ιι       
ι (    
   ,  
 - ‘   ‘‘
  ’’   
 - ‘  
‘‘  ’’), ι  (
  ): ‘‘ι   ι 
 ι’    (  
ω  );’’ ( 
  :  ι’  η
η,   ’ . ι ι
 ι  ι ι! 
 ,   ι! 
ι ιιι, η ι
ιιι η  ι η  ι η
  ι, ι 
ι ιιι ()  -ι
(      )

7

ι η - (    
ω   ω    
 ω  )· ι 
  ,   
 (   ).
 η ιη η -
(   [   , .
  .]) ι   
 () (.   
 ),   ι η 
ι.  ()    ι 
,    η ι  .
ι    ι ι ι. 
 ,   ι!  ι
     ι ιι
ι, ( ) 
.    ιι (  ,
    ) ι .
ι  ι   «η» (
    ), η.
   ι   ι
ι ηη    ι,
ι    ι  η
(). ι   ι ,ι  ι
ιιη η. 
 ,   ι!  ( )
ι ιιι   ι
( ω,     
 ), ι ι ηη
( ω) ι  η ιιη
ι () .   ι
 (     ) ι
ι  ι  (   
  ).     ( 
  ω),  ’ ι 
 ι  (ω   
  ,  ), 
(). 
  (  ) 
ι ι ηη ι  η
ιιη ι ()  (
 );     , ι 
  ι,  ()
 η  () ι  η
 ( ω ) ι
   ι  ι
 (.       
   ). ι  
ι ιιη η ι ,ι . 
  ι ι (ω! ω) 
( )    ι’

(,  .)   (. 
)    ι η
  ; (   
    
    
ω   ).   ι
   (),  
 (), ι ι  
 (    
  ω ),   (
     ). 
   ι ιι ι’  
η ιι. ι  ι
   ( ,  
   ,   
       ω
ω     ). 
   ()  
 (    ).
ι ι ( )  
   ( ): ι, 
  ιι ιι. 
    ι  ιι  
      (

  


8


 ω  ) . ι 
ι ι ιι  ,  ι
  ι . 
 η      
ι   (  ) 
 ι   (  )
 ι   (ω, !).
ι  ι ι  ι (
         
     ,
ω    ω).  ’
ι,  ι ι ! 
   ()  ι
ιι. ι     η
ηη  . ι ι 
   (). ’ ι 
   () ( 
  ) ι ι ηηι!
   ιι  
(     
,   , 
   ) ι 
ι  ( ω)

ι   
(  ω) (  
   ω). 
    ( ) (
- -): ‘‘’ ι, ι
 ι ι ιι   
ι.’’ ι   ι ι
(), ‘ (, ).
   ι (ω, ω) 
   ιι   ι η
η ,    
ιι ι  η 
 ι  ι  (
     
),  ι  ι  ,  ιι
,   ,    (
  ). ι’  ( ) ι
ι () η η ι
ι , ι  ι ηι 
     (  ω
ω    ω), ι (
 ω  )   ιι 
 ( ),   
  ι, ι  ι
  ι .   ι
ιη ()  
(.  ,  ω  
   ,      
), ι ι ιηι 
 (      ).
ι ι    . ’
ι     ι ι
ιηι (    
  ω    ω). 

 59 -
[ υη]

  υ , υ -
(), υ - ()
 ι ι  
ι ι ι η η ι 
 (      
    ’ ). ι 
ι  -‘ (, ), 
- (   , 
 ,    … .). 
  ι  ι,  
η    η ,  
ι   η η η
(     ω 
-,     ω

9

    ,  

     
ω  ω ω). 

ι (ω, ) ι 
ι  (    ω 

 ). ι ι ι ι 
      

.  η    

      η ,
ι  ι   ι ι

, ι ι   ι ι
 ι ι   ι   ι

(       
 ,     

) ι  ι  ι.  ι

η (), ,   
ι (  ). 

 ι    ()  
η  ι’ ,   ι

     ι η

   ι ι’  
ιι  . 

  ι ιη ( )
  ι  ι 
(      
     

). ι ι ιι  ,
 ’ ι,   ι η
η ι . 
   (ω, ) 
ιι ( ),  
  ι ι   (
       ω
   ,    
      ), 
  η ι  , ι  
  ιι   (
      , 
,     ). 
 ι ,ι   η  
(-’    ω )
 ι  ( ω)
  (. ,    
     ω   ω     
   ) –   
   ,
   (  
, .   ω ).
   ι  ι
   ι  ι (

 ,    ). ι 
 ι   ι  . 
     η 
 (-’)  ι 
    ,  ι
() ι  ,  ι
 (.     
ω ω),   (
,      
 -,   
     
),  ,  - (
), ι  ι (  
     ), ι
  η  ι  
 ()  ι 
  . ι ,ι  ι 
ι (,  )  
 (  )· ι ι 
ι,   (   )·
ι    · ι, 
 ι η η ι . 
 (     
  ) ι  

10

 (   
   ), ι ι
η   ι  ι η
ιιη  (   
), ιι η   
ι η η (), ι η
ι η η   (. 
     ) ι 
ι .  ι, ι, ι
ιιι (.    ). 
 ι  ( - – 
 -    ) ,
ι   (  ),   ι  (
) ι   η η (
   ω ),
    
 ι    η (
)  η  ι ,ι ι 
(     ω
 -), ι ι 
( )    
 ι    η. ι ι
ι  η ιι  η, 

ι   ι. 
 ι    ( ) 
  (   
), : «ι ! 
 ι  ι   ηη
  η η ι η ι ι
ι    ι 
ι. ι ! ι ι ’
(),  (). 
    (ω, ω) 
 ι (   )
  ’ ι  ( )
  η ’   η
 (.   ω  ): «(  )  ι
(  ), ( ) 
ι     ι  
   (   
       
 ) ι   , 
ι   η ι η η.»
    ι ’ ι 
ι  (   
  ω  -). 
  ι (  ω  ) ι, (),  
( )      (ω
 ) ι  η, 
   η ι η η. ι
( )   η, (
)    η η (
   ), ι ι 
  ι. 
 ι,  (ω, )
    η 
(ω ) ’ ,ι   ( 
 ).  ι ι  
   (   
  ,    
ω ). 
  ()     ι
 (ω),   
ι,    η.  η
  ι  η. 
ι ,  (’ ) ι
ι  ι ι.  ι
ι     ι. 
 (  ω  -)
ι ( ,    ω
 ) ’   ι ι 
ηη ’  (. 

11

      ω

 ‘)· η  
 η ι  (
       
), ι (  ω)  

η ιι. 
  ι (ω , ω

ω     
 ω  -   
     
   ) ιι  
 (),  ι  

(   ): «η.»  
( ω) ι,   

() ι: «ι   ι
ι , ’ ι ι  ,

 ι   ( ω,

ω   ω  )! 
 ι ι,   ι   ι 

   (   )
ι . ι  ι η ι ι 

- (.  , 
,     
   ). 
 ,   ι!  

  (      
    ). ι 
ι   ι ι ι (
 ω     )
ι  ι (    
 ω), ι    .
’ ι,   ι ιιη
η ι ()  . 
 ι  η    
   (.   
), ι  ( )   
    (  
      
    ω  ).
ι ι ι - ( 
    ,  , 
   ). 
  ι ιιι (  ) ι
ιι   (  ω)
ι ι ιι   ( 
  ). ι ιι 
 ι ι ιι. 
   ι   ι 
  (    
      
     ), 
   (    , 
     )
ι ι ι   
 . ι  
 ,   ι. 
  ι  , ι  
  ι  , 
η   ι  .
ι  - (),   (). 
  ι  , ι  
  ι  ,  -ι
( ω ω),  - (
  ),  - (
     -  ), 
-’ (   
      - 
 ),  -ι (
    ), 
-‘ ( ,  ), 
- (    
 ,     
  ' ),  -

12


ι (   
 ).  ι
 ι     
  . 
  ι  ,  -ι
(),  -ι’ ( 
   
     
    ),  -ι
(   ω ).  
  -’ - (
 ). ι ,ι ι
η η ι    ι
(       
   ’ ). ι
 ι  -‘ ( , 
),  - (). 

 60 -υ
[ η υ]

  υ , υ -
(), υ - ()
 ,   ι! η 
   ι   

(.      
)  ι’ (, ),
  η ιη (
       ω
ω),   η η
ι  ι ι   (. 
 ,    
ω), ι  ιι 
ι ( ω) ι 
 ι (     )
ι ι  ,  ι
.   ι ι  (
 )    
ιι η η , (
    ω ’).
ιη   ι ιι
ι,      
 ι  ! ι
ι    ι,  ι
ι ι   ι . 
     ι,  
  . ι   
ι  ι ι   
    (.   , 
ω   ), ι
ι ’ ι. 
  ι  ,   ιι 
   (  
   ω ω 
,      
     ),
ι η  η η ( ) 
ιι  . ι   ι
,ι . 
 ι, ι  ιι
ι ι    ()
ι       (
),     : «’
ι,  ι   ι 
,ι     : 
 η, ι  η ι 
ι ι  ι  ι 
ι  ι   ι »  (   )  ι 
 ()  () 
 (      
    ,   
ω,   ): «’
ι,  η η ( 
) ι ,    ι 
    (.   

13

  ω,    ω 
   ).» «ι !
  () ι (  
 ), ι   ()
 ιι, ι  
() ι  () ι
(,    ). 
 ι ! η  ι 
() ι   (.  
        «
    , 
  »     
 ), ι  , ι
! ’ ι, ,  , ι 
-‘ ( ,  ), 
- (). 
 ι,   ιι
ι   (  
    
    ), –ι ι
ι   ι η η .
ι ι  (. 
    
   ω ’), 
’ ι,   ι  -ι
(,    ), 

- ( –).
     ι ι 
 ι      (.
      ). ι 
 ι  () ( 
   ), ι   ι
 (ω  ), 
(). 
     ι 
ι  η ι ι 
 ( )   η
  ' ι η η, 
    ι . ’
ι     ι
(   ). 
  ι    ι ’
   η ι η η,
ι   ιι   ι , ι
η η  ,   
 ι’ ι  (, ,
      


, 
ω
ω). ι ι  ι 
ι’ (  ω  
  ω ω), 

ι ι ιι (   ).
 ,   ι!  ι ι
 ι    ,
 ι  (   
    )  
ι  ι  η η
, ι ι,  ι ι ι
ι ι,  η ι  
  ().  ι ι
() ι   (), 
ι ι ιι ιι () ι .
ι   (  )
 ( )   (
ω). ι   ι  
    ι ,  
  ι ι  .
(ω),  η  ι ι
  , ι  η (
)    (ω
). ι   (
)  η  ,ι 
(ω      
 ).  ι η η  ,

14

ιι   ι ι  (
,   ), ι
     ,ι ‘
(  ).   η
ι‘ (,  ω) 
ι      ι ι.
’ ι,   ι  (ω
 ),  (). 
 ,   ι, η 
 ι’ (, , )
     ι η 
 , ι ι  ι 
(     ) η
 ,  ι ι ι
ιι   ι (  
    ,   
ω   ω    
     
  ). 

 61 -
[ /  η]

 ι   (  
 ). ι   ι ‘
(),  (). 
 ι  ι  ι  
 ι ι (  ) 
 (.    
      
      ’
), ι ι ι (  
)   (   
   )   ι





ι,     ( )
  ι. ι   
   ι. 
 , η!  ι ι 
ι      η
ι‘ (,  ω), ι
  ι  ( )
  , ι   , ι 
   η , ι
    ιι ,  
    

  υ , υ -
(), υ - ()
 ι ι  
ι ι ι η η ι ι
  (     
     ). ι
 ι  -‘ (,
),  - (). 
 ,   ι! ι 
   ; (  
    , 
   ω     
 ω  ). 
  ιη ι –ι   –
     . 
’ ι,     
     ι ()
  ι ι η  (.
       ,
   ). 
 ι (),   
(ω)    : «,  !
ι   (   ) 
 ι  ι  ι 
 ι ;» ι,  ι (
       
),   ι ι ι 
(     , ω ω
      ). ι
   η    ι

15

 (    
,     ). 
 ι (),   ‘ (),

ι η ι (), : «, ιι
 ! ι  ι 

 ι , ι ι η 
(     ω) ι 

, ι ()     (

)  ι   ι
  ,     

ι  (   
 ω)».    (
, .  ω)  ’ 
  ι, : « ι

η .» 

 ι ι ι ι ι  
 ηι η ι  

(     
),  ι  ; (.

      
   ). ι   

η  ι  ( 
  ). 
       
( )     (  
 ).     ηι
   (  ),  ι 
ι ιι () ι. 
  ι  ι ι 
ι  ( ω)  η
ηη ( ) ι  η
η η ι ( ) ι  η
ι ιι    ι
 η,  ι  ι
ι () ι. 
 ,   ι!  
η   ι    ι
   ιι; 
  ι   ι 
ι  ( ω) ι 
      
  ι      ι:
 ι   ι  ( 
 ),   ! 
 (  )   ι
ι  , ι   ιι 
 ()    
 ι, ι   ι 
 () η ‘·  ι
ι η  η.
 η ι η (    ), η   –η η 
  (   ) ι
ι ιη ηη ( ).
ι ι (ω ω)  
  ι (   
 ω    ω 
). 
,   ι!  
ηι ( )  
   ‘ (),  ι η ι
(),  η : «ιι ι ι
ηι  ( )  ;»
ι η  : «  ι
ηι ( )  .»
ι     ιι  
 ι   (’ ) 
 (     
    ). ι, η
(.  )    ( 
      
,     ω)
    ( ω
      ), ι
ι ι ι ιη (). 

16

 62 -υ‘
[ υ]

  υ , υ -
(), υ - ()
 ι ι  
ι ι ι η η ι 
 (     
     ’ ),
 -ι ( ω ω), 
- (,    
),  -‘ (,
),  - (). 
 ι   ι 
  (   
      
   )  ι
( ω)    ι (
   ), ι 
ι ’   ι  (. 
),   ι (  ω
 ,   , 





), ι   ιι  ι
( ,     
 ) ι η  (.  :    
 ω). ι ’ ι,
 ι (   
ω)   ηη η
ι (    ω
 )    (. 
,    ), 
  η ι (). ι 
( ) ι  -‘ (,
),  - (). 
 ι ι η ι   (
  ω), η  ι 
ι  ι (  
). ι   ι  ι η η
ι (ω  ω). 
  ιη   η
η (ω )  () (. 
      
  ),  ι  η
η (.   
 ), ι    
 ι (   
   ).  ι ι
 ι    ιι 
 (, , , ,
)   (  ω
 ). ι    η 
ι  (, ). 
  (, ω): «,  ι
ι! (    
      


,


ω)!  ι () ι
 ι’ (  , 
)  , ι ,

()
η
()
η,    ,
  ιιι (.  
      
ω        ω
,     ω).
 ι    ι  (
) (    
ω    ω  
ω  ) ι  (ω
ω)   ι  ι 
(   ). ι   ι
   ι (,

17

) (.     

      ). 
  (’ ): «’ ι, 
 ’   ,  - 
 -   ι (   


), ι ι  ι ( 
 ω)  (, ) η


  ι   ι  
 ι ι ,ι  (  ω).  
,   ι ()!
 ι η η () ι η 
 η  ( ‘), η () ι   (.     
     
). ι  ι ι


 (   ). 
ι  ι ,   ! 


 ι  ιι η  (
),  ι η η (


) ι ιι η η  
( ), ι  η


   :   ι. 


 ι   ( )
ι ι   ι


ιη η ’ , ι  
(ω, ω  ) ι (
     
). : «  ι     ) ι ι η
(    ) ι (    ) 
  ι ιη  η ι ι  ( 
ι ! ι   ι  ), ι ι   (
      ι    ). 
   ιι. 
 ι   ιι,  
 63 -υ ( ω )   
ι  ι   ι  (ω
[ ]
 ω ω ω ,  
  υ , υ -
(), υ - ()        
  ι ι ι          
(ω, ω),  (     ω ,   ) ι
): « ι ι ι   ι  ηι ( 
ι  .».          
ι ι ι ()  ι , ω ω     ).
 ι    ι ι ι ι     ι 
ι  (      (ω    ). (
        ).  ) ι ι , ι’
        .    
(   ). ι ι ι .  ι   
( )     .   ι  (    
’ ι, ι ι   .      ); 
 ι  ι  ( 
 ι  ι ’ : «

18

η ,  ιι  ι ι (
‘ ,   ,  
ω      
)  ι () (
ω    ).»  η ι,
(     ) ι  
ι  ι , ι  ι,
 ι ι  () . 
 ,   ι! η 
    ι   ιι
     (  
    ). ι ι 
ι,  ι  ι ι ι. 
 ι   ( ω) 
     ι
ι  ι    ι  
ι  ι: «ι !   
( ) ι  ι,   ι
ηη, ι    
. 
 ι     ι 
  ι  ι ι
() η. ι   ι 
(  )  ,ι . 

 64 -υ
[   ]

(ω),   ι 
  ηι η ( 
) ι »,    ι
 ι  ι (ω, ) 
ι   ι. 
 ι  ι ι’ ,   (ω,
ω) ηι η ι’ ,
  ηι η ι’ , 
    ι . 
  η    ι
 (    
     ). 
 (  ) ι  
 (   ,  ): «η  ι’   ι
   ι   (.
     
     
), ι   .» ι
    ηι
  ι η η,  ι ι
 () . 
( ) : « ι

  υ , υ -
(), υ - ()
 ι ι  
ι ι ι η η ι 
 (     
     ). ’
 ι η ι, ι ’ 
  ι ι (  ),
ι  ι   ι  . 
  ι   , ι 
  ιι ι  
 ι. ι     
ι  (  ). 
 ()    ι η
η  η ι (  ), ι 
 , ι  ι η  .
ι   ι  () ι
(ω ω,    
   ω  ). 
 () ι ι ι 
 ι η η, ι ι ι
 ι ι  . ι 
 ι η ι ,ι ι
 η (  ω ω). 
  ι ι   η ηη ι’

19

  η η η ι;
ι ι η    η
ι  (  ω), ι ι’
 (   ω) 
 ιι. 

  () ι  
 ι ιι   
ι (),  ι 
(): «(   ) ι
() ι (ω ) ( )
  η; ι η η
η, ι η ι ( 

).     ιι (
 ). ι   ι ι
(   , ),
 (  ).

 ι  η η η
ιη () ι   η
(,   ).  () (ω,
ω): «ι!   ι ,
()  η, ι ι 
η ι ,ι  ( 
ω) ι  ι  ι  .  
 ι (, ω, ω)
  ι  ι  (
ω) ι   ( )

   ( ). ι  
ι  (  ) 
,ι . 
 ( ) η    
ι , η  η
η –  ι η  η
- (.    
ω ω     
,     ω
  ,   ,
      . 
      
 ,     
      
.). ι ι ιι  
ι ι  ι, ( )  
ιι  ι ’ () , ι
  ιι   ()
     ι, ι
 ι  ι ·  
ι η η η. 
    η η η
ι ι    (,
, , ,  .),
ι ι ι ιι  , 
ι  ι . ι  ι
ι, ι,   ι. 
    ι (
),    η ι  
(.   ω), ι ι ιι
 , ( )  η η ι
 (     ω 
 ,   ,    ’
   ). ι   ι
η ι   . 
ι  (ω, ω)  ,
ι   ι·  
 ι (    
    ),  
  ι  ι  
ιιι ( )  ι. 
  !  ι  
 . ι    ι
ι ι (’    ).
 ,   ι! ’ ι,
 ι   ι  ιι
   ι  (  
      
)· ι,   (  

20

ι (.   ( ) 
      ω),
( )   ιιι ι  (. 
  ), ι  
ι (   ). ι 
 ι  (ω  
   ω  
       
), ι ι  (). 
(  ) η  
ι  ,  -‘ (,
),  - (). 

 65 -
[ ]

 

)!   () 
(ω   ω    ),
ι () , ι () 
 (),  ’ ι  
ι  (ω  ), 
(). 
 ’ ι    ι  ιι
  ι   ι  (
 ). ι   ι  ι
( ,    
  ’  ). 
  , ι,   
 (    
     ,
     
  ,    
   ω )· ι
 ( ) ι  (
 ), ι   (
)· ι  ι . ι
ι ι  η η η 
,  ι ι ιηι. 
      

  υ , υ -
(), υ - ()
 , η:  (  )
 ιι ι  (), 
   ιι η ( )
‘  (  ,
       
   ,  
      
        
ω      
       
   ,   
     ), ι 
  ι η ( )‘
(      
       
ω    ω  , 
       
      ).
ι    ,  ι 
(ω, ). η ι ι 
 ι  (  ‘  
  ω    
 ,       
),  ι ι    ( 
‘),   ι  ι ι
 ι η ( ).
 ι  ι ()  η
  . ι ι   ι
 η   ,  ι
ι ιι   .  (
     ) 
ι (   ),  
 ι ι   ( )
ι (   , ω 
 ω    ). 

21

 

 ι  (  )
η  ι ,  
ι  (   

)    (  
     ),   
      ( 
    , ω   
  ). ι  ι 

ι




(), ι (ω, ) 

η η  ι   (
       ).
  (    )  
η   ιι  

ι η η . ι ι
ι   (  

    

), ( )   ι ι (
  ). 

 ι ( )  ι ι’ 
()     ιι. ι
ι ι  ,   (
) ι  ι . ’

ι,    ηι  η
. ι,   ι ι 

  ι . 

 ι  ι ι    
ι η ηι η ηι  (),
ι’  -  ι - η ‘
( )  ι ι
· ( ) ι ι’    
η η η. ι  ι’  
ι , η ‘ ( )
 ι ι  · ι ι
ι   (  
     ), (
)  ιι η η 
(      ω). 
 ι η    (
     ‘), η  ι
ι  ( )  · ι ι
ι   (  
     ),
( )   ιι  ι 
, ι  ι η ι . 
   (  
      )
 ι  ι,  
   (.  ω  
      
), ι  η ι  (),

  ι ι ( 
ω      ).
ι  ι ,   ι 
ι  . ι  ( )
  ιι ( ) , 
 η ι , ι  
     η.  
   (. 
ω  ,   
    ω,  
  ω    
ω      ω  ),
   () ηι ι η . 
  ι   
(  ω     
 )      ιι·
ι      ι
ιι,  ι  ,ι  ι
ι  .    
  , ι ’ ,ι
()  ι ι.    ι
  η  ιη. 
 ι  ι ()

22

ι (    ),
(   )   ( 
). ι ι ιι 
 ι ι  ι, ( ) 
 ιι   (), 
    ι, ι 
ι  ι . ι,  
ι ηι ι’  ( ) ι
ιι η ( ). 
   ι    ,
ι  η η   ι (.  
, ).    ι
  (   
 ),    ι   ι
 ι   , ι ι  
ιι    η η (). 

 66 -
[ υη]

 () η  
  ι  ι · ι’
  ι  η ι
(’ ,    ω), ι 
   ι. 
 ι ι η   
η ι () , ι 
 η ι () 
 η ι. 
   ι ιι ι’ 
 η ιι. ι, 
   (  
    
), ,    ,  
ιι! ι,   ι, ι
 ( ) ’   ιη. 
 (    
)  ι ( ω, 
        
   ),   ι
 ι   ( ),  
ιη (     
),  ( )  ι 
ι ι   ι  

  υ , υ -
(), υ - ()
 , η! ι ι (
  )      ι
ιι; ιη η η 
 . ι   ι 
(ω  ),  (). 
   ι ι ι  η
ιη ι  (ω) 
 (      
ω,        
  ,  ω 
       
,      ). ι 
 ι   (, ,
  ω ω) , ι
 ι  -‘ (), 
- (). 
 ι   η ηη
 η  ι  ι   (
), ι  η   ( 
, .  )· ι   
 ’ · (   )
 ( )   (  
    ) ι  (
 )    ( ). ι
  ’  ( ) ι’  (
ω  ), η : «ι 
 ;»  : «    ‘ (),  - (
 ).» 
   ι  (  ,
  ), η  

23

(’   ,     
), ι ι ι  ι (
     )· ι 



(
ω), , ’ ι  

ι   (, ) ,
ι  ι (), ι ι ι
  ι· ι, (), ι ι
   (.     
) ι () η ( ).
,  ( )  ι
ιι ( ),  ι   
ι (  )  
  –  (
 ), ι (   
 ), ι  ( 

),   (ω  ,
     

), ι (   
),  η (  

),     
η,   ι .  

,


ι!

    ι ι
ιι  (ω    

)       ι
ι ι ι ,   
  ι ι η ι
ι (ω ω   
    ),  
      ,ι
 ιι, ι  ,ι ιι. 
 ( ω   
 ω,    ) ,
   η η! η
ιι  η ! ’
ι    ( 
ω ) ,ι . 
 ,   ι! 
   ιιι ι!  
ι   ιι  ι 
, ι  ιι   (),
     ι. η
      ιι 
η ι     (
 :      
    ).   
 ι   ι  ι
,   : «ι : η 
  ι ι  [   
     (  ω



    ω)  , 
     ω ω 
] ι  . ’ ι,
ι   ι  .». 
 , η:  ι 
 ι  ι, ι  ι
η  . ι η ι
 (  ω)  ι η
η, ι ι ι, ι,
  ι. 
   ι ι 
ι ι   η η
η (     
    ω  
  ): η  
 ι η   .  
 ( )    
 ,  ι ι   
( ,   
). ,  (    ω)  ι
    ( ω )
, ι ιη (’ ): «ι
      ιι!». 

24

 ι   ι ι 
ι ι   ι (
      
      ): η
  ,  : «ι :
 ι   ι  ι
, ι      ι  
, ι     ι .» 
 ι (  ω 
   ) η
ι (,    ), η
η  ‘, η   η
η η. ι ι  
 η (    ),  
  (.  ) ( 
     
 ,     ), ι
η   ι   η,
ι ι  , ι   
ι . 

 67 -υ
[ υ]

  υ , υ -

(), υ - ()
 η ι   
 ι ι η ι (.  ’
  , ,   
  ) ι ι  ι  . 
  ηιη   ι η
    ιι, ι ι 
   ι ι. ι
 ι  -‘ ( , 
),  - (ω 
). 
  ηιη   
 (. ,  
ω  )   ι η
ηι  - ()
 ι. ι   
 ι η ι : « ι
 ι;» 
 ι     
  (     ): η
   ιι  ,
ιη (   
) ι ηη. 
 ι ι,  ι 
ι



(), ι   ( 
ω ω) ι ιι
ι   () (  
 ’   ), ι ι’
  ιι  ι
  . 
 ι ι’   η 
ι  (  ’ ) ι
 ι η η, ι ι,
ι, ι   ι.
   ι  ,  
  ι  ,  ι
(). 
 ’  ( ω)  ι 
η  (   ).  
 ι  ι  η, ι
 η  : «   
 ιιη (  
 '   ω);» 
  (): «ι, ι
    ιιη,  ()
ι ι : ‘‘  
ι (ω  )  (
) ’ ι,  
η η’’.» 

25

 ι : «  
ι (   ), 
     
 .» 
 ι η η  .
 
ι,   ι ιι 
  (   
 
). 
 ’ ι,   ι 
 
ι   (.  
 
ω    ,   ω 



,

 
     ’
  ,     
 
  ω, .  
     ),  
 
η (  ) ι  η
ι (.  ). 
 
 ι ()   ι 
ι,   , ’ ι,
 
 ι  η  

  η (ω ω).  
  ι   η ι (
 
 ω ω)   ()
; ι  ι  - (
 
    ),   (  ). 

  ι   η η η
(ω) ι  (  ,  - (). ’ ι
 ’      .) ι,  ι  ι  . 
  ι ( ) η  ι ι ,    ι
ι      ηι (  (  ) ι
  ). ι ’   ι η ,    ηι (ω
η (    ). 
)  ’  -
  ι  (ω,  (, ) (    
 ) ι ,  ι    );  ’ ι ι ιι
’   ( ),   ι η η  ι   η. 
  ι ι ι  ι; 
  ι ι    
  ι  ι   ι   ( ω  ),
ι         ι () η
ι      ι  ; ι  ι ( )
 (   ω );   ιη ι , ι
   ι η ιη   (  ). 
(  ). 
  ι     
 ι ι ι ι         (
ι (  ), ι ω    ), ι 
ι   () η η ηη,    
(ω) ! 
   ι  (.
     ι     ); 
      ι    : «ι    
;     η   (  ) ι   

26

ω ,   .»)!» 
  (ω, ω  ):
«     
(ω)  ι   ι
  (ω )     –
 ι   ι  
  ιι;»
 : « ι  -
(),   ι ι ’
 ι (   
). ι   (ω, ,  
  ω   ) ι ι
  ι   η.» 
  (ω, ω  ):
«   ()    ι
ι (      
), ι     
 ()  (  
 );» 

 68 -
[ /]

(   ) ι η ( 
 ), ι ι ( 
).   (ω, )
() ι (   ω). 
 : « ι  (  )
 ι η η, ι ’  
 (  ω).» 
 ι  ( ): « (
)  η η (.  
 ),   (ω, )
ιιι;» 
  (ω, ω): «’ ι η
η (  ) ι  
 ( ),   ι  
ιιη  ιι  ι.
   ( ) η  (
ω       
)  ηιι,  ι
(   )   
 η η η ι ιη (
): « ι ( ω 
)  η ( 
  , : «  

  υ , υ -
(), υ - ()
  ( ). 
( ) η  ι   
 (    ω
 ω ω ω ω,
  ω    
   ). 
  ι (ω, ω),  η η
(, )   ,
 (     
       
   ω  
     ). 
 ι ’ ι, ι  (ω,
ω)  ι ι ιη ι.
 ι ’ ι, ι (ω,
ω)  ηι .
 ι  ι, ι  . 
 ι   ι  .
 ι,  ι  ι  ι
η   ι ι 
  , ι  ι  ι
η   ηη.
ι, (ω, ω),  η ι
  ι (  ). 
 ι   ι  
  ι   
 (  ): ι, ι ι
    . 

27

 ι (ω, ω)  η
ι    ι
 ι ι  ( ). 
  ιι ι   
   η η , 
ιι ι  ι
(ω ω   
     ). 
  ι   ( 
     
  ), η, . 
 ι, η η η  ι
η ι ( ), ι ι
ι    ι 
ηι  . 
 ι   ι ιι (
     ).
   ι  ( )
ι ’ , ι (
): «ι  !»
   η η η ( 
       
ω  ω ω   
  ) ( ω  
 -  -,  
     ). 
 ’ ι,   ιι
(   ), 
ι    ,
 η   ()
   ()  , ( 
    
    ω   
  ,    , 
,      
  ω). 
     η (
 ω ω    
  ω  : « ’  (
   )»). 
    ( ), ι
η ()   ι , (
   ),  ι. 
 ι, ( ) ι   ()
  η . 
ι       .

():
«η
ι
ιι   ι  , 
ι   ( ).» 

ι,
η
,
η ιι: 

 « η   ι
( ω)  ι   
 ( ) ». 
 ι     ι ( )
η (, ω  
ω,       
   )  ι 
η η (.   
    ). 
 ,    ( ), :
«’ ι,  ηι
(       
,    )». 
 (,     
 , :) «ι, 
ηι (   ω  
  )!» 
 ()  ι ι   :
«   : «  ( 
     ,  
    ω  
    : ’  .
‘    ’    

  

28

ω    ,    
  !).» 
  (ω): « 
ι  (,     )!
, ’ ι, ιι.» 
 ι η    
, η. 
 : « : ’ ι,
  (  
ω    ). 
   ι    
ιι   () 
 . ’ ι,  ι 
 (     
       
 ω). 
ι ι η ι (’  
ω       
        ω
   ), , ι η ι
η   ι η (
),

 ι
(
    )! 
’ ι, ι   

ι ι η ι ( ) 
 ι . 
 (  )  ιι
  (  
    
),  ( ) 
η (   .);
 ι ι  ;  
(  ,  
   ); 
     () ι
    (  ,  
     );
      ι (
); 
      , 
ι ι η  η η, ι
  ι  ,ι  ();
 η  (ω, ) (
ω), ι    
η ι’ ! 
    «» (
,     ’  
);     «» ,
 ι ιιι! 
() η  ( )
 ( )  ι η η
() (      )
ι  η   η ( 
),  () ( ,  
       
  )   
(        ). 
  ι   ι η,
ι   ι η η· 
 (  ω)  
η (  ),  
ι ( ) (   ). 
 ι’  (ω, ω) η 
( )  ι ιι  
 ( ).   (
 ,   ,  
)  ι  η ι
 ι    (.   
      ). 
 ι     (
 ω   ω,   
  ). ’ ι,  ι
 ι ι. 
   (ω, ω)  η
 () ι ( 

29

    ), ι ι
 ι ι  ; (.   
ω     
 
   ’ ;  
      
 
     ). 
    (  ) 
 
, ι ι  (ω ’
,      ); 
ι,  ι η η
 
   (.   ω
  ω, , 
 
  ,   ), ι
η ι    η ι


( ω,     
 ω       
 ,   ω
      ,) –
  (.    
 ω  
 
)  ι  η η. 
    ι ’  η ι
 
  ,   (  
 
 ) η   ηη
(    ω    , ,
 
,      
     ω  ). 


 ι  ι    ( 
,     ) ι     ); 
   ι   .  ι ()  (  
 ι ’ ι ι  η  ) ι ‘ (  
η η       ) ι η -ι‘
ιι   ι  (  ) (   ). 
  η ιη ( ), 

ι

,
ι : «’ ι,  ( η  η  ! 
ω) ι .» 

ι

ι

‘,
 ι  ι,   ι η   , ι
ιη    . 
   η! 
   ( )  ’
 ι  ιι  ι 
[ υ]
ιι
,    
  υ , υ -
(), υ - () ι   ,    ι
   (.      ιι! 
,



   ι  ι ι 
  ω ω ω,  ’  (ω  ); 
   ω   ).    ι   ι‘ (), ι 
 ι ι   ( ,  η , ι ι ι ( 
,    ,       ω)  η . 
 ι   ι 
 ); 
 ι   ι (ω, ) ι  , ι ι   
 (    ω). 
ι   ( 

 69 -

30

 ’ ι,    ηη 
’  ι  (   ), 
  (  
) η η (ω  ). 
   η  ( ω 
) ι  ι , ι  η
ι  ιηη   ι   η
 ι  η ιη ( 
 ,   ). 
 ι   ι   ()
( )   η ( , 
      ). 
 ι η η ι    ι
  η  ι  ι 
  η. 
 , η η   ι 
() . 
 ι    ι  , ι
η η   ι η
(. , ). 
 ι ι ι  ι ι
 , ι     
    , η η
,  (). 

η η   ι (ω,
ω,     ,  
),     ι .
 ι,  ι’     
 ι (ω  ω )
    ι  ι ():
«! ι  ι !». 
 ’ ι,  (  ω)
ι   (   ) 
ι  ( ω   ). 
ι     ι  ιη.
 ’  η ι. 
 ’  ι   ι
η ι  (   ). 
  ι ι  η (ω
 ω    , 
ω       )
ι’  ( )   ι
η  (  ω)! 
   ι’      
ι   ι  ι  ι
(ω): «ι  η  
  ι !». 
   ι   ι 
ι . 
 ι      (. 
   ω   
     ). 
   η    ( 
     ω 
 ) 
  ι  ιη  (
    )!» 
 ( ω   - 
 ω:) «  ι 
 (     )
 ι     ι 
  . 
 ι     ι ,
  η  ι  ι!» 
 ’ ι,    ,
 , 
 ι   (  
  ω) ι  ι  . 
 ι,    ι ,
 η , (   
  ω). 
   ,    
(     ω ω
 )· 
       ι
 (    ). 

31

 ι ι (  ω  , ω,

), ι  ,ι , 
 ι  ,ι   ( ), 
  
 ’ ι  ι,  
ι ι (.  


    ,   
  ,  ω).
 

 ι  ι  ι  ιη:
 ι   ι! 


  ι    η: 

ι    (. 
 
   ω ω  


    )! 
 ι η η  η


 ( )   ι  
(ω,     ).
 ι   ( ω) ι
ι (,   ) ι
  ( ), 
   ( )  η
, 

 ι ι   η η
η ι ()  (


 ), 
 ι        
ι ( ω ). 
 ι 
ι ’ ι,  ( )
ι ιη () ι  . 
ι ’ ι,  ι 
  ι  ι ( ,  ι ,  η ιι η ι
'    ω ω ). 
 ιι ι.
 ι ι  (   ι,  ι ι (ω, ω,
)  ι ι η ι         
 (       ω),   η (.
   ). 
ω ,  ω  
 ι ’ ι,  ( )        ).
ι η η ι. 
 ’ ι,   ( ),
 ι,  ( )   ι (    ).
  ,  -‘ (). 
      ( 
ω). 
 η      ι 
[  η υ]

ι. 
  υ , υ -
(), υ - () ι    ι  
 ι () ιη ( . 
) ι  ι (  '  ι     ι ι
   , ω   ω,  (   ,   
     ). 
  ) ι. 
 () ι  ,     (.    
,  ,  ,   
     ι. 
   ,  ι     ,     ,
    ,  
η . 
ι ι ι  ι  ’       ω 



 70 -‘

32

)· 
 ι     ι ι
ι. 
    ι.
    
η   (  )· 
ι      ι
ι ι (.  
,  ω  ()). 
 ι  η  η, ι ι 
η (      
 ω    ).
 ι   ι η
 η η (, ω
 ω). 
 ι   ι 
ιι   ι  ( 
  ' ). 
 ’ ι,  ι   ι
 ι ι     
ιι  ι .
 ι    
ηι   ( 
 )· 
   ι    
   ι ι  (.
) –   ηη. 
).   (, ω,   ι ιιι   ,
)  ι  ι   ι ι ι . 
   η ι η η  ι    
ι
(


  ()  ιι . 
ι η  , ι   ,  ) ι η ι  .
 ι  ι ,     ι     ι
  (ω  , 
ι, 

   ). 
 ι   ι η η,

ι

 η η 

 ι . 
 ι (    ω  (  ω   
,   ω, ω, )! ’  ). 
 ιι  ι  
ι, ( )  ι, 
  ι () (  (), ιηι. 
ω)    ι,   ι ι, ι ’  
η η η ι  
 ι    ! 
  ι η ι (  (ω, ω) (  
 ) ι η (         
      ).   ω    ’ ,  
ι   ι      ω,     
(    ω   ).     ). 
’ ι,   η   ()     ι
 (   )·  ι ’ ι (, ω, ω)
    (  )  ι (  ω); 
 ι   ’   ι
ι  (,

33

 

 ι η ιη;

 ι! ’ ι,   ι
’    (.  

, ω,     
       ,

     ;!) 
 ι, ι  ι  

 ι  , ι, ι,
  
(
)



ι  () 
’ · ι   ιι 
ιη (  ). 

 ι ι '   ι 
  ι  ιι (

 ω), ι   η
, η    .  
 η       

 ιι,  (  ω)
 ιι   

(. ω  ,   
  ω,    ’ ,

        ).
   ι  η ι

ι  η η!  ι η
    ! 

 71 υ
[]

  υ , υ -
(), υ - ()
’ ι,     
 (): «ιη   ,
ι  ι ’   
ιι. 
 : «,  ! ’ ι ι
ι   ιιη (
)  ι, 
     (), 
  (.  ω ), ι 
 , 
 (   )   ι
ι   ι   ι 
(   ) ι  ι
. ’ ι,  ι  ι
 (.  )   , 
 η,     (
      )». 
 : «, ι ! ’ ι 
ι     ι , 
       η
,  η  () (  ).

 ι ’ ι    
, ι   ι, 
   ’ ι ,
     ι
 (  ), ι
ι  ι. 
ι ’ ι   .
 ι ’ ι  
( ) ι (ω) ι
( ) ι (ω). 
  (’ ): ‘‘η
η ’  ι , ’ ι,
    
   ι η , 
 ι  ι   ι 
ιι , ι  ι ι  , ι
 ι ι  ι.’’» 
 ι ι  ;   
    (   )!
     ()
ι (.     ,
  ‘,    ). 

34

 

       
() ,   
 ; 
 ι     ι 
, ι   ι   (
ω  ); 
 ι      
 η η. 
 ι   ιι ’  (
), ι   ι   (, 
   ). 
 ι    ι  η η
(ω)  (    
). 
 ι  ιι ,  
. (,       
ω ,     
 ,   ,  
  ).
   : «ι ! ’ ι
(  )  , ι (
 ' ) η 
(   ),   
 ι  ιι   η

,   ι. 
 ι (   ) 
η ( ω ω) 
ι η. 
 ι () : ‘‘ η
   :  η
   ,   ‘,
  ,   ‘, 
  (   ω 
   ,   
   ω,  
 ,      
 ,     
   .    ω
ω,  ω   
     ).’’ 
 ι ι  ι
. ι (ω, ): η ι
 ,   η η.» 
   ι  η,
ι ιη  . ι  
ηι   . 
 ι   : «ι ! η
ι η η  ι 
( )! 
   ι,  
  , ι   
,   ι ι. 
 ι !  , ι 
 , ι ι ι  ι 
 ι, ι   ι ι ι
ι. ι η ι  ι,
  η !» 

 72 -
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
  (ω, ω): « ι
 ι   ι 
( ). ι : ‘‘’ ι,
  ι ι! 
 η η ι, ι 
ιι
’
,
ι


ι  ( )
 ι  ( ) 
ι –ι ι    
 – ι ι    ι. 
 ι ι  η   (. 
) ι   
ι   ι  (  
   ). 

35

 ι ’ ι,  ι ι
ι ι  ι   ι
   . 
 ι ’ ι,   
     ι
ι   ι,    
η η η (   
  ). 
 ι ι (    
)   ι   (ω,
), ι     ι .  
 ι ιη   
·       
η  ι . 
 ι ’ ι,  (  
  ω)  η 
 
( ), ι   (
 ,      
   ),  ι
( ) ι   
ι  η    (
 
  ). 
 ι    ι  
  ι ι   
ι η η,    ι 
ι ι'  η ηη ( 
      ,
 ω  ,    
    ω   ιι ι ιι ( ’ 
       )’’. ι ι ι  
      , (   , 
  .). 
    ), ιι ι
    ιι  ι ιη  ι .» 
ι ι, ι ιι   ι·  ι  ι  ι,  
  ιι ιι (.  ι η η, 
      ι  (    
  ). 
  )  ι η 
 ι ι ι    ( ),    
 η ηη   η η   ()  
(    ω),   (.     ). 
   η η  (      ι ’ 
       ω ( ,     
     ). 
 ,  ). ι ι ι
 ι ι,   η ι  η ιη   
ηη ( ), ι ’ , (.   ),    ιι
ι ι ιι  ι      η ι (.  ).
ι  η  ι η η ι  ι  ι ι ι  
   ,  ι ι (): ι,  η ι ,
(  ω    ).     . 
ι   ιι ι ι  ι      (
(    ), ι ω) ι   ιι (

36

 ιι   ι .» 
 ι ,     
 ,    ι ι
 ι  ηι ( ,
    ,  
,  ω ω  
;) ι ι ι ι ι
(.  ,   ,   ,
   ;). 
  (ω, ω): « 
 ( ω)    
ι     ι   η
ι  ι . 
 ( )  η 
 (ω), ι  ι 
   .» 
   ι  ( ) (
 ω)  ι (
      
  ), ι   ι
ι ()    ι 
    (   ).
  ι (  
) ι ’ ι ( 
  ) ι (ω  )
 η    ( 
 ), ι ( ) ιι
(   ) ,ι  ( 
 - ),  ( )  ), ι ( ) η
η (   ,  (ω)     
 )   (   ι ι  (.  
   ). 
      ). 
  (ω, ω): «’ ι,
ιι ()  ι  ( ),
[ υ]
ι     ’ .» 
  υ , υ -
 : «  ι   η
(), υ - ()
(        ω,  ,  (),  ι ( 
  ω        ).
  ),   ( )    ηι ( ) η
(       ).»  , ()   . 
 : «    
 η ι ()   ι ’
ι ’ η ι   (  (       ).
  ),       ι (  , 
  ,   ’ .       ) (  
 (’ ,  ω  )
   ). ι  ι
  η ηη     ι (ω) ’  ,
(.  ω   ,    ) ι,   ι  ι .
ι  η  ( ),  ’ ι,    
ι ι ι   ι      (   
ι ,  ’ ι, ι’  ,   ).
 ι   η ,
 ’ ι,   ηι 

 73 -υ

37

η  (      
 []) ι η ι ι
ι η ι, ι ι ηη ι
η  (    
     ,  


       
  , ω  .). 


 ’ ι, ι ι , η
η, η ηη (   
      
 ω   ω ,   
     


     ). 
 ι  ηι   


 , ι  ιι η
     η
η (,    
        
     ). 
 ( )  ι η 

ι η η  ι   
 . ι  ι    
 ( ω  ,


.     
’ ). 
 ι  ι ι (ω, 
ω)  ,ι  ( ), ι 
ι ’     
(ω       ).      ( 
 ι η    η ω),    (  
   ι (  ), ),   ι  ιι
    (   (   
ω). ι ’   (       ), 
ω) ι  (,         ι; ι, η
    ω ). 
    η.
 ’ ι,   ( ’
ι  ( 
 )  (     ) ι
), ι  ι . 
 : ι ι ι (  
ι ι   ι, ι  ),  ι   (
 ιι. 
 )   ι ! 
η   η η ι    ’ ι,  ι  ι ι
ι ι, ι      ι ι  ι   
  ι. 
 η ,  η ι , ι
’ ι,    (ω, ω)     η , ι η ι
 ι ( ω)       ι  
ι   ,    (  ). ι   ι η 
ι ( ω)  .  ι η . ι ι    
     η ηη η , ι’ 
ι ( ω) ι   ι. ι ι   
   η ι.
 ι   ιι ( 
, ι,   η η  ). ι ι  

  

38

ι    ι , ι 
ι η η, ιι   
, ι ι     
. ι    ι
(   )   ιι,
ι  ι  ι   η
 (ω ) ι 
    ι ι
(.       
,


,
     ).
ι ,ι   (  
 ω),      
,  ι ,  ι.
ι η η ’  .
’ ι,   ι  (ω
 ),  (). 

 74 -υ
[    ]

  υ , υ -
(), υ - ()
,  (),  
(  )! 

 ι ιη (
   ω   )!
ι   ι  ()! 
ι ι   ! 
ι    - (
ω   ω) (ω  )!
ι η ι,    ι
ι (  ω  
    , ω  ’ ).
ι  ι ι ι η
   (.    
   )! 
ι  (  ) ι
  () (.   ).
’ ι,  η   ι
  η  – 
 ι     ι
 η. 
η   (ω, ) (
)  ι ηιη 
(    , ω  
   ) ( 
-,   - -).
ι ι,  η  η.
ι ιι ι   .
ι  ι ( 
)   . 
ι ι, ( ’  )
ι  η   ι
ι (’     )·
ι! ’ ι,   ιι -    (,
) . 
    ιι
 η ι (ω )! 
’ ι, η ι 
(ω) (   
   ). 
ι   ‘ι: ι  
! 
ι ι   ‘ι: ι 
 ! 
ι  (  
  )· 
ι η ι 
  ι. 
ι  η η  (
) ι. 
ι : ‘  ι 
 ,   · 
  ι   ι  !

39

  ι η  (  
  ω ) ι   . 
ι  ι (ω, ω) 

ι () η ! 
 ι  (  

    )    ι!
 ι   !  
 η ι   (
 ω     ω). 
ι   ,  
   . ι   ι
 ι  (ω ω ω 19), 
 ι  ι  ι ι 
,      ι (
) (    
  ,   -) 
ι [     ,
 ω     
   (19)] ι   η ι
ι η η (    
), ι ι  η ιη 
   ι (  ),
 ι ι, ι ι   ι  ι
ι  ι ι ι (
) ι ι ιι: «ι   
’  η  (  );»
ι   η ι ι   
ι ι η ι ι.
ι   ι ι ι  
,   . ι  ( )
 ι,  ι ()
ιη ι η η. 
 ι! ι ()   ι. 
ι ()  η  
. 
ι () η   ι.
’ ι,  ( ) ι
    (). 
ι ιηη ι η
η – 
 ι   ι  ι
(   ω    ω
 ω),   ι  (ω 
  ω ). 
   ι ηη
(   ) ι ,ι ι
(.   ω   
, ω   ω ω 
 ω     ), 
   ι (.  ,
    ,


      
ω      ). 
  ()   
  , 
ι   -
(, , ), ( 
 ): 
«ι  ι η  ();»
ι  : «  
 η. 
    
ι ι  η ( 
,       ) 
   ι ι  
η ι η. 
ι ι η  
ι (  ), 
ι      ι (
).» 
ι ι    ι 
ηη  η. 
 ι ι ’  (. 
), () ι  η

  

40

ηη; 
()   
(), ι ι. 
      ιι.
 η ι,  ’ 
ι    ι 
(.     ’
        
ω     ω 
      ). 
ι!   ι η 
 ( ω   ’ ). 
ι! ’ ι,  ( )
ι ι , 
ι ι ι  η
( )! 
ι   η,  
ι    ι   ι
η ι ι η  η η,
ι  ι  ι   (
 ω ω ). 

 75 -
[ η]

  υ , υ -
(), υ - ()
ι, η  η η. 
ι ι η -ηη
 (.    ,   
     ). 
ι   () ι 
   ()
   (   ); 



ι,
η ι  
 ( ). 
!   ( 
   , ω) ι
 ι  ιι  ι η
ιη  . 
 (): «  ι
 η  η η;» 
  η η  ι η,
ιη ι ηη ( 
     
  ). 
ι ()  ι ι. 
ι ()  ι ι  ι 
(     ,    
ω,      ω ). 
() η η  
  ι: « ι  ι
(  ω    ω);» 
ι!  ι ι! 
 ι  ()  ι 
  ι ιι η η
. 
η η    
η ι ,ι  ( 
       ω
), ι ι ,ι  (   
,    ω 
ω      ). 
ι !    ι
 ()   
 (      (,
, , ,  .)  
   ). 
η ι  ι ι ιι 
(        
 ω). 
(, ω) η  η
  (  
      
      )

41

 

ι  ι   ηι

(   ). 
      (

 ) ι (    
)   (   ).

ι     (. 
      ),

  η   (
    ω  ).  
ι ι ι  ιη 

   ( , . 
      ). 

ι! (  ω  ω,
ω,      

     ),  ’
ι   η ι 
(   ). 
ι  η  
(   ). 
ι  η η 

 ι  ι ι. 

  ι . 
ι ι  η η 
 ι  ι ιι,  
ι ( ) ι ι
 ιι  ι  ,  η
  ι η ι η .  
ι,  ( ) ι ι 
(.         ,
       ). 
ι
 ι
(

): «ι    ι
ι (      
   );» 
ι  ( )  ι
ι  ( )  ι ( )
(      
      )· 
ι   ι  ι   .
   ι, η η
,  ι  ( )! 
 (  )  (
     ),
 ! 
, (ω), ι (
     )
ι ! 
ι  η ιι  
 η (   )! 
A   (ω, )! ι
()   ! ι,    (ω, )!
ι (),   ! 
ι   ι 
η (ω    
,    ω  
  , ); 


ι

(  ω  ω),
   ι; 
ι ι ‘ (
 )· ι ( ) ()
 ι ι () ι (
 ). 
ι      ,
ι ι η. 
 ι ι  ( ,  
 )   ι   ;
(!      ). 

 76 -
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
 ι ι ι () ι

  

42

 ι η η   (
     ),  η 
       ; 
’ ι,   
 ιη  (. 
ω ω ω  ω,
  ), ι   ι (
      
): ι,   ()  ι
(  ) ι  ι ( 
   ). 
’ ι,   ( )
  (    , 
   ), ι ι   ι
( )  (   
 ),  ( )  (
    ). 
’ ι,  ιι ι
 ι ιι  ( 
     ), 
 ι     ι  
ι  ι   .
’ ι, ι - ( 
)  ι   ιη (

), ι   (. 
       ). 
ι η  η    ι
ι  ,  η  ι
  (   ). 
 (  ) η
  (), ι ι  ,
η     ι . 
ι  η,  ( 
) η η  ι’ ,   (
),   ι  ι. 
(): «   ι
η η  .    
 ι,  ι. 
’ ι,    ι
  ,  η   
 ιι ι  » 
ι      
 η η , ι  
η ι ι ( ω
) ι ηη (  ). 
ι  ι ι ,ι
ι ι (.   
     ω),  
ι ι  ι. 
ιι ,  
ι (   
),     ι
(.       ), 
( )  ι . 
ι η ι (ω ω  ) ι
 , ι ι   (ω) 
 (   , 
   )   .
ι  ιι ( ) 
     ( ) ι
ι   ( ) – 
  ι ι  
(        
  ), ( )
 η η (  
) ι (  
    ).
ι     ι  ιη
( ), ι  ιι, 
ι η ,  ι
 (.  ). 
ι ιι  
( ) ηι  ιι η.
  ι   ι ι
ι (ω) ιι. 

43

ι  ιι  ( ),
 ι ι ι (   
 ) ι  ι ι. 
  ι ιι 
η ιη  ι  ι.

ι  ι ιι  ιι 
, ι  ι    ι 

ι   . 
(  ω ’ ): «’ ι,

 ι ι ι ι  ( ,

   ω) ι η ι
 (   ) ι .» 
’ ι,     
ι   (ω, ω) ι. 
ι  ι ι (ω,
ω) η    

(      
     ω),

ι  η    ,
  ι  . 

ι  ηι   
  ()   ι .
ι    η  

 ι ( , . 
)  , ι  

ι (   ) ι
η ιι η  (.  

 ). 
’ ι,  ( ) 
η () ι  ι  
 () ι ι () 
(   ). 
    ηι,
ι   ι   ι .
ι  ,   
(   ) ι
     (.
  ,   
    ). 
’ ι  (  
) ι ι , ι ι ι
ι,  ι   (  
  )   ι . 
ι      
ι   ι   (  ,
     =  ). ’
ι


ι
‘
(),  (). 
 ιι    ι ι
( ), ι  ι  , ι ιι
ι’    ιι. 


 77 -υ
[υ υ υ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
   () 
      . 
ι     
 ι. 
ι   ( ) 
 (    ). 
ι   (   )
 ι (    ). 
ι   ( ) 
 (  ) ι ι
(   ), 
ι  ι ( ) ιη
(      
    ,  
      
      ),
 ιηη (  ). 
ι ’ ι,    
  . 

44

    . 
ι    ι. 
ι     (
  ). 

ι
ιι
ι
 η ιη 
(      ). 
ι ι  ι; 
ι η  η  (
ω ω). 
ι   ι (ω, ω) ι ι
(   ) η  η ; 
, η η   
ι (   )! 
   
(   ,   
  , ω  
 ,  ‘   ); 
ι   ι ι
ι (.    ) 
  (   
   ). 
ι   η
(, , ω,). 

 η η   
ι (   )! 
 (ω! )   
ι    (); 
ι    η 
   ( ), 
ι ι ιη  ( );
ι   ( 
,     
   ω    ),
ι   ι ι  . 
 η η   
ι (  )! 
   η η  ()
. 
(  )   (
 ) ι   ( 
); 
ι (ω)   ι
,  ι η , ι  
  ι  ; 
 η η   
ι (     
)! 
( ω  ):
«  (   ω)
  ι (  ω)!
  ι ι ( 
    ω   
ω)  ι  (), 
 ι ι (), 
ι  η ι   .»
’ ι  ( ) 
 ()   , 
      
  ι   ι (
      
   ). 
 η η   
ι (   )! 
 η   η  
 ι ( ), 
ι    ι 
ιιη. 
 η η   
ι (   )! 
  ι η  η !
  ι  
 (      
  ω ω ω)! 
ι ι,    ι

45

(ω,     ω
 ), 
ηιι 
  (  )! 
 η η   
ι (   )! 

’ ι, ι  (
     

ω      
  )  ι 

 ι (ω) ι η (). 
ι ,    ι.
 
(  ω  ): « ι

ι  η ι’    (
     ω).» 

’ ι, ι (  ω
)   . 

 η η   
ι (   )! 
(, )!  ι  (’
   ω) ι .  ’
ι  η (ω). 

 η η   
ι (   )! 
ι  ιη ’  (  
 ω): «ι ( )!»

 η (ω,  
    ). 

 η η   
ι (     
)! 
ι, (     
,)  ι  ι () 
  ( )  ι; 

 (78) -’
[ υ ηη]

  υ , υ -
(), υ - ()
ι ι   ( ,
   ); 
ι η  ηη (.  
     , 
   ). 
ι η  ( ) ι. 
ι (  ω  
)! ’ ι   (
     
  ). 
ι ι ι! ’ ι  
(  ,   
 ,   ω  
    ). 

   η η ιη
(  ) ι  η ι; 
ι (ω  )  
 (    
    ω     
     ); 
ι (ω )  ηι
 ι (  ); 
ι (ω )   
 ( ) η (   ,
ω   ω  ); 
ι (ω )  η 
 ( )  (  
        
ω     ); 
ι (ω )  η η (
) ι     ιι; 
ι (ω )   
  (); 
ι (ω )  ( )
ι  (,  ω
 ); 
ι (ω )    

46

(    )  , 
ι     ιι ι
, 
ι      
ιι (.  ); 
’ ι, η  η 
ι ιη! 
η   η  
η   ι  
  η (, 
    ), 
ι    ι ι  ι 
  (    ), 
ι    ιη (
) ι   ()
η. 
’ ι, η η ι
(  ), 
ι    ι (
)   ι, 
η  ( )  
ι  (     , .
 ), 

     
(      ),
  (     ), 
    ι  ( 
    ω ω  ).
(  ) ι (,
 ) η ι ( 
  ). 
() ’ ι,   
η (   ). 
ι ι   (, ,
) ,    . 
ι   ι 
  ( - -
      ). 
, ι ( 
ω   ω)!    
  ,  η ι.
’ ι,  ι ι 
 ( )   
( ): 
(  ) ι ι
 (   
ω      ω
ω  ω   
 ), 
ι ()  ι η ι
ι, 

ιη
(
ι
    ). 
      (,
   )  , 
(  ) ι  
ι ,  η ηη, 
()  ι   ι η
η ι ,ι ι  , () 
- (), ( ω)
   η ι    
 (       ).
η η   - ( 
) ι ι ι  ι 
ι,    ιι,  
    - ()
  ιι, ι  ι ι. 
η ι η ηι  (. 
  ). ι, ι ι  ι
ι  ι  (ω  
     ). 
’ ι,  ιι ι
ι ιη ι, η   
  ι (  ) ,ι

47

 

 ι  ι  ι: «ι 
’ η (     
  ω   )!» 

 (79) -‘
[υ υ υ]

 

 

  υ , υ -
(), υ - () 
 ( )  ( )
   η ι  ( 
ω ω     ), 

ι   ( ) 
  (  ω ω
    ), 
ι   ( ) 
 (   
  ,      
 ), 
ι   ( ) 
 (     
), 
ι   ( ) 
ι ι    
(     )! 

(,      
) η   η η 
ι (     
 -   -,  
   ), 
  ι   η
(     ), 
η η    ι
ι (ω ω  ), 
 ι, η  ι. 
 (    
ω): « ι   
 η   η 
η η (. ω); 
!   ι (  
 ) η  ( 
     ω); » 
: «(   
ω, ,    ω)  (
)


ι
η
() ι (  
    ω)!» 
ι  -’ ι-,  ι  
 (    ), 
ι  -  ι - ι
(ω )  η η ( 
  ), 
   (ω ω) ηι  ; 
    ι  η
 ι η : 
(, ω) «ι  , ι
’ ι    ι (,
,   )» 
ι  : «   
ι (  ,  
   ); 
ι   η  ι  ι 
() ι (.     
      ,
       );» 
ι  ι   η
(     ω). 
  ( )  ι
ι . 

η
ι
ιι  ι ( ω). 
ι  (  ) ι
 : 
 « ι  ι ,  ι».
ι ι      η

48

      ),
   η ( )  
η (      ,
     ω 
ω     
 ) ι  ι η
(.  ω  
    ), 
ι    η ( 
ω     ), 
(     ) ι  ι
ι ι  ι  ι  ι . 
,   ’ι η η
 (.   ,  
  ), 
η      η
ι ι  η (  
ω), 
ι   η    
ι  ι ι (.  ), 
,  ι ι  
ι (,   ), 
ι ι η ι 
(    
    ω), 
   η   ι
η ι (). 
,  ι ι    
(ω ) ι  
 ι (’ )  η   
 , 
  ι  ι η ι
(). 
( )   (ω,
ω) ι η  ( 
) (): «  ι;» 
ι η   ι  η, 
()  ι  ι (
 ). 
’ ι   ι  
ιιη ι ι η ι. 
η    η  ( 
 ),  ι (’ )  
η  ι (  ω) 
     . 

ι ( ω) η η ,
η ι η ι  (ω 
    ). 
’ ι   ι η
(, , ) ι
ι ι ( ). 
(,    
)  ηι  (  
) ι ι η  ( )
 ;  ( )  ι (
ω  ω ), 
 η η  () ι
  (   , ω
  ω), 
  ι η  
() (.     
  ) ι  ( 
 ) η   (ω 
     
,      
[υυη]
  ,  ’  ω
  υ , υ -
  ,    ω (), υ - ()
   .). 
η ( ω) ι
    η η (  η, 

 (80) ‘

 

   ( ‘   
)    ( 
  ,     
     
 ω   ). 
ι   ι,  
ι (   ), 
  ι  ι  
ι η . 
 ι  (  ω )
 ι (   
)  ι ι η, 
  ι ι
( ); 
ι   ηη  
ι (     
     
,    ω ω
   ). 
 ι     
 (  ), 
  (  ) (.
      
  ω  ), 
  ι ι η
  ( )! 
ι (ω,   )! ’ ι
 (  - ) ι ι 
(       ), 
ι ι ι ι   ηι
(.    , 
ω     
      ).
(   -   
) ι  ιη , 
ι () ι  (
  ω  ω), 
 ι (ω ω) 
( ,    
  ω,  ),
ιη () ι 
(ω). 
  ι  ()
!  ι ( ω) ι
(       , 
 ) (      ;). 
(  )  ι  ηιη
( ); 
   ( )
 ηιη ι  ι ( :
     ‘, 

49

 ,   ,  
   ,   
 , .    ), 
,  ι  
(.       
 ), 
   ι  .
ι   ι ( )  
ι! 
ι (  ω  
,  ω    
   )! (’ )
  ,ι  ι ( ,
.        
    ). 
 ιι ι   η 
 (      ):
  (ω  )  ,
ι  η η  ι
(       
     ), 
ι     
ιη, 
 ι  (ω
  ), 

ι ι ι, 

η  (  ),
 ι ι, 
(  ) ι ι  ι 
ι . 
   ι η ι 
(    ,   
), 
η η    
ι    , 
η η ι   , 
η  ι  ιι , 
  , η η ,
 ι  (    
 )      ι
ι  . 
ι , η η ,
 ι , 
 ι  ι ι 
ιι ( ), 
ι ι () , η
η ,  ι   η, 
()  ι   ι η
η (. ). 
ι  ι ι ιι, ι ι. 

  

50

   ) η, 

ι ι  η (

 (ω   ω

 (81) -υ
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
  ι ι ι  ι
   η. 
ι   ι 
ιι ι    η, 
ι    ιη ι
, 
ι  ι   ( 
  ) η (
      
      
, ω     
  ω  ), 
ι   η , 
ι  ι    .
ι  ι    
(      ,   
   ,   , 
 ,     .) 
ι   η (ω)  η

   ω  
 ’    ), 

ι

(ω
ι
ω    ω
 ) ιη (  ),
ι    ι 
η η  ( ω), 
ι    η 
 (   
ω), 
ι   ι ηιι
(  ), 
 ()   ι ι 
( ,     , 
     ω). 
()   ι 
ιι (.  
    ), 
  (   ) ι
() ι  ι  (ω
     ), 
ι  η   ηιι 
 ι η, 
ι  η   ι, 
() ’ ι,  (.  )
ι    ι
( , .     
   ω), 
() ι η η, ι ι
η η ()  ι  ,
()   ( ), ι
() ι ιι (  
     
,  ω), 
ι ()    (. 
ω,   )  ι . 
ι, ι, ( ω) 
 ( )   . 
ι ’ ι, ( ω)  ι
ι    (  
 , .     ω
     
        
   ,  ω 
ω     
 ,   , 
 ω,   , 
     ). 
ι ’ ι,  ( )

51

 ι     
(      ). 
ι,   (    ,
      );  
’ ι,  ( )  
ι  ι ιη ( )
ι   , 
 
ι ι   ι
 ηη  ι . 
 
ι      (.
 ),     ι  
,  ι  . 

 (82) -
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
   ι  , 
ι   ι ,
ιι, 
ι  ι  , 
ι  ι ι 
(.    ), 
()    ι ι ι
ιι (    
    ω  ), ι
ι η  (    ,
  ω ω ω 
      
 , .. ,   
 ). 
, ! ι  η 
 ι ι  (  
    ); 
  ηιη, ι 
ι ι, ι   
ι , 
 ι  () ι 
«η» () (. 
     ), 
ι (      
  ω )! ι
 ι η   ι,
ι ’ ι   
() ηη, 
  (  
     ω ω), 
  (ω) ,ι . 
’ ι, ι   ι 
ι (), 
ι ι ι   η ,
  ι, ι   η

   η   ι,
ι   ( )  ιι 
ι (   ω,  
). 
ι   ι  ιη
ι η   ι; 
ι ι,   ι  ιη
ι η   ι; 
      
ι  ι   ι η
. ι η η, η η  
ι ()  . 

 83 -υ
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
   (
ω    
     ), 
      ι
     
ι , 
   (ω   )

  

52

  ,   
ι    ιιι. 
    ι  η,
 ι η () ; 
η   ι ι  ι
ιι ι  ι  
(   ). 
ι! ’ ι,  ι
(ω ω)  ι
 ι η  (  
 ,    
    ω,  ω 
    ).
ι   ι ι ι η ; 
ι (  ω
ω ω ω)  ι 
(. ,   
,   ,  
       ).
 η η  
ι, 
  ι η 
 ι. 

ι ’ ι   η
ιι (   )
  η , 
  ι  ι
 , ι: «ι  ». 
ι! ’ ι  ι ι 
(     )  
 (    ). 
ι! ’ ι, η η 
 ι   ι  ( 
   ). 
ι   ι   η
 ι    , 
ι   ι: « ι
 ι». 
ι! ’ ι,  ι (ω
ω)    ι η
‘ (   ).
ι   ι ι ι η ‘; 
ι (  ω
ω ω )  ι 
(. ,   
,   ,  
       ).
   ι  ι
 ( ,   ). 
’ ι ι   ι 
ι, 
()   ι
(    )
ι (,   ' ),
()  ι  
 η η η ι. 
  ι   ()
ι , 
   ()  ι η
ι  , ι ι   (
)  ι ι ι
(.  ω  ω 
  ω    
       
      ω), 
   
ι () η  η  
 ι ι  ( ). 
’ ι, (   ω)
  ι  (. 
)     ,
ι,    , ι
 ι     ()·
ι    ι
,  ι (  

53

 ,   )· 

ι   , : «’ ι,
 ι ι ηι!». 

ι ( , 
ω)  η  ιηη
  ( ). 
  (   ω)
ι ι     ,  
()   ι

(    )
ι (  ω ω). 
 ι ιι η ι (ω)
 ι ,ι  ( );  

 (84) -
[ ]

  υ , υ - 
(), υ - ()
   ι. 

ι ι  ι  ι
ι (  ). 

ι  η η  ( ω),
ι ι ,ι ι  η
( ) ι ιι. 
ι ι  ι η ι
ι (  ). 

, ! ’ ι  ι
  (   
) ι ιι   ι
 (   ) ι  
ι (     
     
,     ω  
     ). 
 ι    ι 
ι (  ω ω) 
   ι, 
  ι  
 ι 
ι  ιι η ιι
 ( ) ιη. 
  ι    ι 
ι (  ω ω) 
  η η , 
  ι ι η 
( ω,  , ω,  ),
ι  ι   
ι   . 
’ ι,   η ιι
 (   ω), ιη
( ,     
 ω   ), 
 ι    ιι
(     ). 
ι , ι (    
   )! ’ ι  ι 
   (.    , 
  ω    ω). 
()   , 
ι ()  η  ι ,ι
ι  ι η (   
    ,   
       ), 
ι ()   ι 
ι (  ): 
ι    ιι ι
(  ,      ).
ι ι, ι, ’ , ι
 ι; 
ι   ι 
ι   η;
 ,   ι
η η ι ( ). 
ι   ι   
 (  ). 

54

ι     ι, 
 -‘
 ι , ι    
( ,  ),



ι   
ι (  ), 
   ι ι
  ι:  
 ιιη ι. 

 85 -υ
[   ]

  υ , υ -
(), υ - ()
()    
ι ι   ι! 
ι  η η  (.
 )! 
   ι  ι 
  ι η ! 
ι ι ι (
)  ι, 
( )  ι, 
ι  ι, 
ι ι  η ( ω),
   
 ι. 

 - (),
   ι η ι
  ι η η. ι (’ )
  ι   . 
’ ι, ι   
ι  ι ι ι ι
(   ,  
     
) ι ι  ι, 
  ι η η, ι 
  ι η ι. 
’ ι,    ι
 ,  ι  
 ()    
 ι.  ι η η
ι (   ). 
’ ι (ω, ω), η
ηη    (  
) ι η. 
’ ι,  ι  ι
( ) ι η ι. 
ι  ι  - (
 ω  ) (  ),
 - (   
    ), 
 ι  ,  . 
  ι ,ι ι (  
       ). 
   η ι  ι,
  ι   ( 
ω ); 
 ι ιι ’ ι
  ι (  ,
ω    ), 
ι     
ιι (.     
   ,    
 ’     ,  
  ). 
ι (    ω
 ω, ω  , 
   )! ’ ι ι
  ι, 
(  ) ιηη 
- - (  ω
  ). 

55

 (86) -

[  υ  η ]

  υ , υ - 
(), υ - ()
   ι  -  (
       
 ω     )!  
ι    ι ι  -! 
ι  ιι ι.
(. ω). 

ι  ι    η ι
 η () ηη ( 

   ,    
    ). 
 ι ι   ( 
 )  ι ηιη! (
       
    ).  
ηιη   ()

 ι (  ). 
 ι  η ι η
( ) ι   ( ).  
’ ι ( ) ι 

  ι  ( ω). 
η      
ι  ι (  ω,
  ω    ). 
 ( ω)   ι 
η,  ηι (  
   ω  ). 
    ι  ι ιιη
  ιι (. ω  
   ω ,  
     
     ,  
  ω    ). 
ι  η η  ι ! 
’ ι  ( ) ι 
  ιι (   
), 
ι  ι ι ι. 
’ ι,  ι ι
 ι ( , ω, ω), 
 ι  ι  ι
(,     ). 
ι’ ,   
, ι ι . 

     , 
, 
  ηιη ( )
 ι , 
  ι ( ) ι ι
η (     
,   ω  
ω      ,
     .), 
     ι
() ι, 
ι ι    ι 
 . 
(, )   ι 
ι ( )   
η . 
 ,ι ι  . ’ ι
 ι   ι  ι .
ι   ι  
  (ω  ω). 

ι’ , η (ω, ω 
[ ]
),  η   ι ιη
  υ , υ -
(), υ - () (.      

 (87) -’‘

  

56

 88 -

[  η η, υ
    η]

υ - ()
 (),
  η ηη η - (.
  υ , υ -

       
   ,   
   )! 
 η   ι (
). 
ι  η ι (  )
 ι, 
   ι ι   η
η ι, 
ι   ι  ( 
)   ι. 
’ ι,  ιι ι
ι (  
    ).
ι ηι    
 ι ι. 
’
ι,
ι
(ω,
ω) η ι , 
 η  ι η ι
ι ι. 
’ ι,  ( )
ι ( ) ι  ,
ι    ι  .

   ,  
     ); 
ι , η η ,
 ι ι. 
 () η
(  ), 
 ι   
η ι, 
    ι  ι η
 ι . 
      ‘
(ω  ,   ω
 ), 
  ι,  ιι η . 
()  η η  
ι  (    ),
ι ι ι  ( 
     
ω)  ι ιιη ( 
ω,     ), 
 η ι, 
     (,
,  ). 
 ι ι η η.
ι ι ι. 
ι ι η (.
   ), 
ι ιι ιη 
ι (     ). 
ι  ι  .
  ι ()
ι ( ) ι ·  
 ηιη; 
ι  ·  ι ;
ι  ·  η (
 ); 
ι η η·  ι ; 
η , ι (ω, ω),
’ ι  ι   η, 
ι  ι   .


ι


η ι η η η
(   ), 
    ιι  
ι ι. 

57

’ ι,    ι η
ι . 
ι, ’ ι,   ι
 ι . 

 89 -
[ υ]

  υ , υ - 
(), υ - ()

()  η ! 
ι  ι   (  
     -), 
ι   -‘ () ι  -

() (.    
    ‘ - , 
 
      ) (
      ‘, 
      -,   
 -       
      ), 

ι  η   . 
ι ι  ι 
 ι'
  ι  (   );
    ι  
ιι ( )  ‘

(    ); 
(        

)     ()
 (,     
,    ), 
 η  (   
)  ηιη   η η!
(,      
  ) ι 
 (    ) 
 ι  ι  ( )
η ι (   
  )! 
(,      
  ) ι 
,      (ω
    ); 
 (. ‘,  
)   ι  (), 
ι η   ( )
η ι ( ), 
ι ι,  ι  ι 
  η ι  ι. 
’ ι,  ι  
 (   ,
    ω , 
    ω  ).


 ι  ,   ι
  ιι,   ι ι ,
  ι: « ι   η.» 



ιι,
  ιιι  ,  
 ι: « ι   .»
(.  ω  
  ω, ω ω
     .) 
ι (  ω )! ’
ι (      
 ,   ω   
  , )   ι
 , 
ι     
     , 
ι  η ηι 
η η (  
  , .    
   ω ω, ω ω ,
ω ω  ω  , 
  ω   ). 
ι   η  ι
η. 

58

ηη ,

ι


ιιηη ι  η
ηη ( ), 
 ι  
()  , 
ι   ι ».

 90 -
[ ]

ι!   η η ι ( 
)       
 (       ), 
ι  ι  ι (  
 ω ω), ι ι ι
 ι, ι - ι, 
ι η η  η η 
  (), η
η     η (,
    ω),   
 ι η ηη; 
 ι: «!   ιι
(   ω  , 
  ω) ι η   (
 ω)». 
η η    ι
    ιι,  
ιι ( ) ( ). 
ι   ι   
 ι ( )  
ι (.    
   ). 
(   ω:) «,

  υ , υ -
(), υ - ()
ι   η η (. 
) – 
  (ω, ω) ιι, 
() ι   (
) ι  ,ι η ( ).
’ ι ηι  
  (.  ω  
 ω,     .).
 ι   
   ιι (    
  ω ); 
ι (): «η
 η». 
 ι     ;
   ι’   ι,
ι   ι  η; 
ι      ()
 (    ,  
     ); 
     ι. 
ι   ι ι ι ()  ι
(    
     ); 
ι η η  , 
  ,   η , 
  (  ) 
ι , 
    ι 
 (.    ), 
ι ι (   
ω)    
ι ι     
 ι ι, ι   
     ι ι. 
 ι ι ι η ι
(.     ), 
 ι  ι   ι
 ι (, , )
 ι ι ι η ι (.
    ω). 

59

   ι ι  
ι ιη (.    
ω ,      ω, 
  ,  ,  
    ω  
,    ω  ). 

 91 -
[ ]


 
 

  υ , υ -
(), υ - ()  
()   ι ι η
 
η , 
ι   ι  
 
 ( ), 
ι  η   ι η
η  () (.  ω 
  ,    
   ·  
        
 ,      
        
      
ω   ω  ).  
ι  η    ι (
        ,   
        

       ). 
ι    ι         ,   
 ιη, 
    ,    
ι  η η ι   η ,     ). 
ι  η  (ω) ι      ( )
  η  ι η ιη  : «(  ) η
 , 
  , ι (  
ι    ι ι ι  )  ι η   
ι , ι ι ι ι ι  ( (  )». 
 ω          ι ι η
       ).  . ι, ι η  , 
ι, η ι  ι  η   ι 
 η ι (  ,   η   ,    .
 ω  ), 
ι  ι ( ) η
ι η ι   η ι    (.  
ιι. 
     ,   
ι  ι (     ). 
,  )  η 
(,   ) , 
[ ]
  ι ι   
  υ , υ -
(    ,     (), υ - ()
    ω  ’ , ()  η  
       ι (     ), 
     ,   ι  η η  ι (
       ,    ω ), 

 92 -

  

60ι    ηιη 
ι ι  η. 
ι, ι ιιι  ι ι
ι  ι (  ,
      
 ω,   
 ω  ,  
   ω 
     ω, 
 ω  ). 
,     ι (
    ω) ι ι
  (   ,
     ), 
ι ιι η - (.
    ,  
       
    ,  
        ,
  ω,    
    ω   
  ), 
  ι ( ) 

  (.    
      ).
,     ι
ι ι ι ι ι η
(     ,   
,       ), 
ι ι η - (.
    ,  
       
     ω), 
  ι ( )
 η  (.  
      
     ω  
    ω,   
    ). 
ι      η
   ι ( ). 
’ ι,   ι η ιη
η ηη (.  
 ω      ). 
ι ’ ι,    η
 ( ω) ι η η (
ω   ). 
ι’   ιη ι ι
η ι, 
η    ι ι  ,
   ι ι, 
 ι (  ω)
ι η (  ). 
ι  η ι ( ω)  ι
, 
 ι   η  (
ω) ι  ι   
(   ), 
ι  ι   
η   ι  η ι
(.       
  ,     
      ω),
  ι  ηι η
ηη   ,  . 
ι   ιη (
  ). 

 93 -
[ η]

  υ , υ -
(), υ - ()
()   - (.
       
   ω   ),

61

 

 η    ι η ι! 
’ ι,  ι   
ι (ω, ω)   ι
(ω     ,  
      

      
,     : «,

ω     .»).
ι ι η    ι

η ι   η ι . 
ι  ι    ι (
,    ω) ι 
ιη. 
    ( ) (ω,
ω)  ι  
ι ( ); 

ι    ι (.
      ,  
 ω) ι  η ( 
 ,   ,  

      
  ); 

ι     ι  
ι (     
 ); 
ι’ , ι,   η  
ιι (   

), 
ι  η η   (
   ,    ), 
ι ι ι  ( 
    )  
 (  ω) . 

 94 -
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()


 

ω)   (ω 
      
,     ); 
ι   ι   ,
 ι η η , 
ι   η η ;
ι,    
ι ιη (’    
      
      
    ). 
ι!     ι
ιη. 

ι  ι ιι ( 
  ), ι η
    , 
ι  ι   
ι ι ι ι  ! 

 95 -
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
()    ι η ι
(       
  ,     ω
  ω  ω  ω), 
ι    ι ( 
     
  ω), 
ι   η  η (.
 ) (     
    ω)!
ι, ηι  
η η  (,  
      ), 

62

ι      
 (.    
,       
 ω      
       ). 
    ι ι
  ι.    ιη
ι ιη ι ( ). 
ι ι,  ι (ω, ) 
ιι η   ι (
     ,  
       ); 
  ι    ιι (
)  ι; (ω, !). 

 96 -‘

[  ]

  υ , υ -
(), υ - ()
ι!    
,  ηιη. 
    ‘
(  ). 

ι! ι  ι  ι 
 ι. 
   η  (  ). 
   (  )
,ι  ι ( ω). 
ι! ’ ι,   ιι
(      ), 
 ι    ι (
   ,    
ω    ).
’ ι,  ι   ι η
ι (ω ω ω,  
 ω     
   ω   
   ω;). 
  (ω, ω)  (
 )  ι, 
  ( ω)   
ι; (.   
    ,   
       
!). 
ι (ω, ω)  ( 
 , .    ω)
 η ηη ( ); 
ι  ιι η ι; (,
       
   ;) 
ι (ω, ω)  (  
 ) ι ( ) ι
η (  ); 
  ι (  ), ι 
 ι (, ); 
ι!   ι,   
ι      , 
    ι η ι
 (   ω 
   ω   ω
       
 ,     , 
   , 
  ,   
,     
 ω ω  , 
   
 ω ,    .
.el.wikipedia.org: ‘ω ’). 
 ι  ηι  
   (ω   , ω,
ω: «ω  
  »). 

63

, ,   
  η η (  
  ω,    ω).
 
ι! η   (  
),   ι (
    ) ι η
(   ω    
 ). 

 97 -

[  υ υ υ]

 

 

 
  υ , υ -
(), υ - ()
’ ι,    (  
) η   - (   
       
,       


  ω,    
   ω ω ω
    ) 
ι   ι (ω, ) ι
ι η   -; ( 
     ), 
 
   - ι
η  ι  (.    
      
       
,  83   4 ). 


ι ι ι  - ( ,
.  )   η   ). 
η ι       ι ι ’ ι, ι  
(      ).  η ι  (  )
ι ιη ι (    ι   (ω 
) ι η η η . 
    ) ι 
   η  ιη (. 

ω) (   
[  η]

ω,
   
  υ , υ -
,
ω

  ,
(), υ - ()
   




ω
ι  η    η

,

 
 (      

,




 ω ω  ) η ι





).

ι ,     (
 ),      η ι η ιη,  ιη,
 ιη (.         ()  , ι 
  ,     ι ιι   η η
    ,    ι  ι ’ (   
     
     ω). 
(    )  ), ι   ι 
     ι ι   η  (): ι
 ι η  η. 
  (  ), 
    ι ι ’ ι, ι ιι    η
 (     
(    

 98 -

64

ι  η η ι  η η
( ), 
ι   ( 
)  ι «ι ι ’ ;». 
η η  ( )  ι ι ι
η (      ω ), 
ι  ι   η ι.
η η η ι ι 
 ιι ( ) (
      
 ), ι   ι ι
ι  (.   ). 
ι ι ι  (ω )  
     ι (  ),
ι ι ι ι  (ω )
       ι (
ω ). 

 100 -‘
[  υ υ υ]

    ω
  ω   , 
  ω) ι ι 
 ι   η ,
     ι . 
ι ι ιι  . 
’ ι,   ι ι
  ι, ι ι ι
 . 
 ι   ι   ι
 ι ι  ‘,   
  ι,    
 ι .    ι
ιη ’ , ι   ι
ιηι ’ .   ι (
) ι ι ι  ι 
(    ). 

 99 -
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
  ()   
(   ) ι, 
ι (   ) 
 (   ,   
   ), 
ι ιι ( )  ,
ι η   ι  η,
Kι ιι    η
η η η ( ). 
’ ι,  () 
ι    ι . 
ι  ι ι    
(      ). 
ι ’ ι, ιι 
ι η ι  η. 
  ι ( ω  
)   ι ι 
 ι   ( 
ω ), 
ι     ι
  η (ω ω); 
’ ι,  ι , η η
, ι  (ω ω) ι’
 (     
). 

 101 -‘

[  η , υ υ 
  υ , υ -
(), υ - ()
]
  υ , υ -
 η η ι   ()
(), υ - ()
ι η, 

65

 -‘ (.   
ω     ω
ω      
   ). 
ι ι ι η -‘; 
ι   ι ι ι η -‘
(     );

ι η   η  ι
ι  ι  ι ι
, 
ι    ι  
 . 
 ι’   η ι ( 
    )   ι ι
ι (   ω  ω), 
 ι ι ιη  (
), 
  ι’   η ι ( 
    )   ι  ι
ι (   ω  ω), 
 ι  ι  η . 
ι   ι ι ι ( ); (   
 ), 
ι  η ι. 

 102 -υ
[   η ηη]

  υ , υ -
(), υ - ()
 η (   
)   ι η ηη (ω
,  ,   .), 
ι   ι 
 (.    ). 
ι! ’ ι   (
,     ω 
      
, ω ,    ω). 
ι ι ι! ’ ι  
(  , ω    


,


     
    ω). 
ι!    ιη
(  ,   
  ) 
’ ι,     η
. 
ι,     ιη
(ω  ), 












ι ι, η η  
η ι ι ι ( 
    ω). 

 103 -‘
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()
()   -‘ ( ,
      
-‘)! 
ι   ι  ι,
    ι,
ι   ι, ι 
   η ι ( 
      ) ι
ι     η . 

 104 -

[ υ   η η]

  υ , υ -
(), υ - ()
    
 ,  ι ι  

66


 ι
 

  (ω ω) ι  
   
; ( 
   -’,  
      
  -‘   
    ), 
ι  η ( )  ι
  ; 
ι ι   η
 ι. 
    
η η. 
ι   ( ) 
  (     
  ). 

 106 υ
[ υ  υ]


   η η , 
  η ι  . 
 ι  η   
  ι ιι. 
ι!   ι η  (,  ω   ,
  ). 
ι   ι ι ι η  (); (  
  ), 
()  ι    ι
() η. 
 ιιι (   
)  ι ι. 
ι ιη ι 
()  η. 
 ι  (  
    ). 

 105 -
[ ]

  υ , υ -
(), υ - ()

  υ , υ -
(), υ - ()
(    
 ,    
    ,   
    )  ι 
ι (   ). 
 ι   ι (
 )  ι ( 
) ι  ι (  
). 
  ι  ι 
  (    ), 
   ι ( )
 η  ι   
ιι    . 

 107 -‘

[    ]

  υ , υ -
(), υ - ()
   ιι   ( , , 
 ω     
  ω    , 
      
    ); 
ι  ι  ιι  
(   )  η, 
ι  ι  ι 
 (.     ω,
      ). 

67





ι ( ), 
  ι  
(       
  ). 
  (   
) ι ιη, 
ι   -‘ (.
     
      ). 


 108 -υ
[   ]

  υ , υ -
(), υ - ()
’ ι,    (ω,
ω)  - ( 
 ). 
ι’    ι
 (ω    ) ι
  (  ω,  
   ). 
ι,    ι ι 
 (     
, ’      
ω) (      
      
  ,      
     ,  
      
    ). 


 
 
 

 
 


 
 


ι ι   
ιι η η    η,



ι

109
 , ι  η η
[ ]
 . ’ ι, ι 
  υ , υ -
  ι η ι ι
(), υ - () . 
 (ω, ω): «, ιι! 
      ,
[   ]
   ι  .
  υ , υ -
ι      
(), υ - ()
 , 
ι     ι    ι  
 (    ''
 . 
  η η  ι    ω    
!''), ι (’ )  ι 
 η η . 
ι ιη. (  , 
      
[ η]
 ) (   
  υ , υ -
   
(), υ - ()      ,    
 ι η η       ω   
ι η ηη ( ), 
   )! 



-υ

 111 -

 110 -

68

 112 -

[ η –  ]

  υ , υ -
(), υ - ()
 (ω, ω):  ι  ,
  (,   ) 
  - ( ,
       
,      , 
  ,  ,  ) 
 η,  η 
ι   ι  
ι  . 

 113 -

[ υ]
  υ , υ -
(), υ - ()
 (ω, ω): «η
ι  ι η , 
   (  ) 
ηι  , 
ι   η    
ι η  ιι (  
  ,    ), 
ι    (ω 
)   , 
ι    η 
   (  , ιι». 
  ω   ) 
114
η   ,ι η ( ).
[ ]
 ι η ι  ι
  υ , υ -
()  ι    η, 
(), υ - ()
η ι η  ,    (ω, ω): «η
ι  (.    ι  ι  , 
         ιι  , 
ω    ), 
   , 
 ι    ι η       ιι
ι   (   ( ,     
  ,      ω ω),  ι
ω       (   ,  
  ω). 
  ), 
 ιι ( )  η
( )  , 
ι  ( )   ι 
. 



-



69

 
η
 
  
1.      η η    ; 
 α   αι  α  α’  ι   (

A
 ι) αι  αι     (‘  ), 
  ι ααα αι  ι  ια, α ( ι  ):
«’      η  η.» [53:4].
 ι   ι α  αα α    α
  , αι    (-α -ι).
2.         η 
; ι ι ι α   αι ,
α α αι  αα  ι   αι   

A
 (‘  ) .   : «    , 
      (η. η η η η 
      η   η ).» [4:59]

A
  (‘  ) : «η    , 
   ,    :    
 η   η .» (-’)
3.           η  η

A
η;   (‘  ) : «  ( )  
    ,       
 η ,   .’’.    η: ‘‘ 
, ,   ;’’.  η: ‘‘   
       .» ()
αι ι ι ι α  αι α α  α  α α 

A
, α ι α α     (‘  ) αι 
 , αα α ιι  ι ια αια  α
αι ια αια   ι ι   .
4.           ;
ι ι ια α  α ι  ι αι ι α:
1)     αι  αι , α    ααι
αα  α ι  ιαι  () 2) α
: α α ι ια    αι  3)  α

A
α α  αια   (‘  ):   α ι
α ι     ι αι   αι α’  
A
(
‘  ), αι α  ι αιι  αα,    

A
α   (‘  ).
 ια α’ ι ι α ι  αι,     αι
α.   : «        (
 η ),       η.» [25:23]
5.    η η  ;  α ια 
α  .  ,   αι  .
6.  η ‘’,    ; ‘’ αι: α
 ,    υ (),  ι  ,
 α  ,  α αι ααα α   
αι ιαα, α  αι α α  α ια.

  

70

ι    αι ,  αα  α  
(
): «       []:  
              
   (    ,   
  ), η η η  (), η 
η  (  ηη), η η   (η
η )  η η     .» (-  ).
7.  η ‘’    ; ‘’ αι:  αι
  αι, ια  α αι ι    α.
  ααι α α ι α ι αι ιαι α
α ιαι αα.
  (

‘) : «’ ,   (, ) 
,    ,   η». [48:8],

A
  (‘  ) : «      : 
η           ’  , 
η         ’ 
     (η)      .» ().
 α    α αα, α   ι  α
 ια  ιι α ι α ι, αι  α.

A
  ι ι ,  αα  α   (‘  ):
«        ,   ,   , 
 , η  η η,   - ( ) 
    ( -)   ,    .» (-)
8.  η ‘   ’;    αι ι  ι
   α’  , αι ι   αι  αι α ααι.
9.     ; αι,   αι α α   ια  ,
 α ,  α ,  αα ,  ααα  αι 
α  . ,  ι  ,  α   ια
, αι α α α   α  ιι.
10.      η  η η  ; α
  α ι   α  ια , α ι ι α  
 α  α, α  αι  αι.  
(
U
‘) : «  η η     
     .» [75:22-23]
11.     η η      
;     α   α ια , α
 α    (

‘).  ααι   , α
 α   αι.   (

‘) : «   
  ,  ’  .» [47:190]
 αα      αι  ι , αι ιαι
ι ι α ααι  ι, αα  αα , αι ι αα.
 ι αα αι ι    αι
αιαια, α   α ,   ,  , αι 

A
‘  

 

71

ιαι,   α  αι ιια,   α α
  ι.   ι α αιαια ααιι, α α
ι  α  α α α αα αι α α α, α
 ααι  αα    (

‘),   ια
  ,  α αι α  αα α, αια,
α    αι α αια.  ι αα  ια
 , αι α  ι ααιι   αα, αι  ι
ι ’ , αι α  ι ααιι   ι.
12.        ;   ι: « ’ 
    ,      ηη  .» [7:180]

A
  (‘  ) : «   99 ,   ,
       ». (-  )
  η η  η: 1)  α ι α α
αα αι   . 2)  α αα  αα  αι ι
ι. ια αια,  ι ι  ι ι 
 αι - ( ), αι ι ααααι  α
αι α   α . α,  ι ι 
ι ι   αι -υ ( ), αι ι ιι  
 αι ααα α  αια. 3)  α ι   
  α, αι   αι  ι: )  α ι αι α αι
  ’ α α αα. )  α αι  , α α
  ,ι ι  α.




      :
η  

 : αι    αι   ια αι  ιαα,
αι  αι    ι α ααι α   ια
.   αι  α ι   ια α αι 
α, α αι αι α  . αι   αι 
α ι α α  αα α ααι.
-  : α α  ιι  ια α 
 ,  ιι   ια . ιαι ια α
α  ααι ια ’ , αι αααι α
ιι ια ι .
-  :  ,    ι  α  
  α , αι   αι  α  
 ι α  ιι   αι.
-‘        :   
 αι   ι,  α  ια.
-     :   ι ι αα  
,  α ι ι,  ι    ι’ α.
      : α α 
 ιι      ια   ,
  .
-’  ιι:  α α αι α  αι  -’
 α  ι α . αι    ια
 α  , αι   ι  α.

  

72

-  α:    ι α ιι   ,
α  αι α α  ι.  ι  αι   ια
ι αα  α  .
  αι  αια α  α:   α
  α    ι  ια αι  αι α α.
-   αι α αα   :   αι ι
αα    αι   ι   ια .
α  α  ι ι  α α  αι α αα 
.  αι  α  α αα   α .
-  ,   ,  :    ι
α α αα α ι ι . αι α ια ι ι  αι
ι.   ια  ι α , ι  αι  ι .
-  αι:   αι α αα  αια. αι 
ι ι αι ,ι ι αι  ι  α  ι,  ι.
  α αι αι α α .
-  ι αι:     αια αι  ι
α,   ι αι  ’ α αι α α αα αι
α . αι  ι   ι .  ι α
ιι α  αααι αι  ι   ιαι .
  αι:   αι  αια  αα
 ααα. αι αι  α  .
  αα αα αι   αια α ια
 : ι ι   α   α ι α ι  αι
 αια .
 ι  ιι     α:   αα
  υ’ ( )  αι αι ι  ’ α 
  αι   . αι αι α ,
αι ι ι  αι ι ι αι   α 
α     .
-‘   ι,  αα:   ι ,ι ι α 
α   ι  ι. ι υ’ ( ι) 
α   α ι α  αια . αι αι 
  α α   αι  ια .
-‘  α:   αι α ααι  ι ι ,
  α,  ,   αι    αι αι
 α  α αι ι  .
 α:    αι  ια ααι  
 α, α αα, ι ι αι ι ι . α α α 
α  αι αι α ααι  ια .
-   αι,  :   αι ια α α ια
. ι  ιι   ιι  .
-   αι,  : α α  ιι  αα
 α   ια   .  αι ι 
 αι  αι α αι α  αα.
-  :   ι α αι α ι ααα αι α ι ι
αα. α  αι  α’ . ι   
αα αι ια αα α   α ι.
  ι αιι : , ι ι  
 ι α  αι α αα,  αια αι α α.

 

73

-   ι ,ι ι α  α  ιαα, 
 αι  ι , αι α αα α  ι ι 
α αι   .
-‘  α:    ι ι ια α α
αι α  αα, α α αι α ι,  α,  α αι
 .   αι  α .
-   αι α  ααα    ια :
 ι, α   α ααιι ι  . ι
ι ι ,    ,  αι αι 
ι. αι α α   αι  αι.
-  :   ι α αα   .  
  αι      ι ι ι.
-  ι:   ι αα  ια   ιαι αι 
ι αα. ι    ι   ι α  α.
-   αι    ια ι α ι 
(Ashα :   αι α   α. 
Shakir) αι α  α ι, αα ι α α . αι
  ια ι     ι  α 
 αι α  αι  α.
-    αι    ια ι α ι 
α :   ι ι  α ι α
ααι, αι ααιι  ααι   . α 
 ι α αιι    ια ι α ι , 
 αι,  ι α  ι.
-  :   αι   ι, α αα, ι ι αι
ι ι . αι  ι  ια  αι α .
   α:   αι  ια,  ι, 
 α,  α αι  ι   α αι  .
-  αι , αι :   αι ι α
ι α α αα  ια  αι  αι . αι 
 αι  ι     .
 –ιαι:   αιαι ια α αα, ι ι αι
 ι ι . αι    α   ι
α, α αι α. αι   α ι α 
αι αια  ι ι .
 ι, , :   αι ι, αι, ,
 ι αι     .
-   ι  , ι  ι ι. α  
α ιι α   , αι α   α ι α
  ααι.
-‘   ι α α: ,    α ιι α α
αι ι αι α, αι    αα α’   α
 α αι. αι αι   αι    α.
  ι α α: ,    α ιι α α
  α αι  αα ,  αι α,  α, αι 
αι α  αι ι.
-  α:   ιι  ια . α ια 
(Ashα , ι α  ι  ιαα α ααι  α  ι
Shaheed) αι ι   ( ια )  ιαι. α ια

  

74

 ι,  α  αι  αια ι αι
ιιι ααι    .
 ι:   ιι   , αι ι ι
 .  ια αι      α  ι .
-  ιι:  ια ι  ι ι . ,  ι,
αι ι     αι  ιαι αια.
ιαι     ια αι ιια, α  
ιαι      α α. ,  ι, αα
     ιαι    ιια.
  αι :   αι   
 ααι    αι  α . αι   ι
  ααι   α,  ι αι  
.  α α αι α     αι 
ααιαι   ια .
  α:   α ι ιι α  
 α, α    αι  α .
 ι α αα  :   ι α ια
 αι α    α   ια .
 α ια   , ια ,ι  αα, α α αα
 α     α . ι ι α   α
 ι . αι  αι  α αι   
 ια α  ια ι ι   α  .
  ιαιι     ααα αι ια - αι
’ αι αια: αι   ια  ιιια 
αια  αι  α ,   αα  ια 
ιιι , α αι ι’ α.  αια  α αι 
α  αι α . α αι  ι α 
α ααι, α ι  α α  α  .
-   αι  α:   ι αι αι .
ι α  αα αι  α  αα   ια .
-  α  :   αι  αι  α  ι αι.
αι ι α   αι ι   α 
ια . αι α ι α ι αι ι ια  
  ,ι αι α, ι   αα ια    αι .
-  α:   αι ι αι αι α αα α ι
(Ash-Shafi) αι.   αα α ια   ,  α
α ι ααι α ι’ α.  ια  αα, α
αι  α ι  ια.
-    α  αα:   αι αι
ιαι  ι αι ι ι    α .
αι αι ι α α    α .
 ιι  ι ια  ιαι    :
 αι  α ι    ια  αι α ιι ι’
α. ι ι ααι ’  ι   ι.  
ι  α ιαι ι, αι  αι α ι.
αι αι ιαιι  α   ι, α  ιι.
-   ι: α α  ιι    
ι  αα. ,  ι, ι α ι αι
ια αα α  αι ααι.

 

75

-  ι:   ι   ια    
ι .
-’  ι  :     , α  ι αι
ι α ιι.
  ι   α:   ι   ι 
     α   ,  α αι   .
-  ι:   ααι α α  ι-ι  ι 
. αι      ,ι ιι ι αι
.  αι  ι,  ι αι  ι.
-‘  α:  α  α, α αα αι ι ι . ι’ α
  ια ι   α  ι αι α  ι.
ι α  ι  αι ι αι .
-    ι  αα:  αα,   ι
ι ι αι, α α α αι  α
ι  αι αι  .
-   ι  ι ιαι : ι αια, α ι
ι αα α  -.
  αα, ι αι ια α α.

-‘    αα:   α αι ’ . α 
α, α   α  ι. α  ια,  ιαι
αα. α  ιαα, α  ιαι   ι .
 ιι:      ααι α.  
 ια αι   α , α  α  αι
α   . αι ι αι αι, ι 
 ι, αι ι   αι αι  αια.
 α:  α,   αι   αια αι
 αια ια   . ιαι  α αι αα

 . ιαι  α, αι ι ιι ι αι ι
α, α ι αι α ααα.
 α:   αι α  α, ι ι αι ι ι
 . α  αι α α  αι ι  α 
αι ι ααι  α αι  αι .
-  :    αιιι   αι  αι 
ιαα .    ααι α  αια, 
ααα αι  α .
-   ι ιια:   ι  ,  α  ι 
α  .    αι α .
     α α:  
 αι αι  ι αα α α  ια . 
α α αι  α αι  , αι α α   α.
-    :   ααι   ααι 
α. α ι ’    ααι  ιι
. α α αι α ια α α ααα  α
ιι ια α  ,  ι ι .
  ι, ααιι αι ααι   :  
   ια ι αα αι α. αι  
 ια ι ι .  αι α, ααιι  αι ,

  

76

α αι α,  ι   .
-  αι: '  αι  ,  α αι  ιαα.
ι ι ι  ια     αι 
 .
-  ι  : '  αι ιαιαι   ιια ’
α, ια   α   α’  α ι α α.
αι   ιια   α αι ’ , α α α ααι.
-  ι  : α α  ιι  αιι
ιια .  αα  αι ι α  -.
 , α α  αια:   αι α  αια,
 α   α  ι ι  ια αι  ι.
 α αι ι:   αι αα αι  α
  αια αι α, α  , α αι   
 ααι ι ι ια. α   α
αια ' .
-  ι   α  αια:   αι
ααα α  α ααι   α, α αα, ι
ι αι ι ι .  ι  α αι  α 
αι α’ .
-  ια:  ια    ι αα αια,  ια α
αα αι ι ι,  ια  ια αι  αι .
αι  ι , αι  ι α  α αι α ααι,
 α .
 α: ,    αια,  α αι   αι
 α αι α αι  ι αα αια ι’ α. α 
  α α,  α  α ι ι ,
αι  ι α αι  α ι ια,  α α α.
-  ι   α:   ι  α α 
α .
-  α  α αι ι α: ι ι ι 
αα αα   α α  αι.
-  α ια α α:   αι α α ι α α. α 
α     αι  ι' , αι  ι α α.
 α ια α α: ι αα αια   ‘-’, α
: αι ι αιι ια  .
 αα: α α  ι  α αα  
 ια     ι  α     .
-‘  ι:    αι  α  ,  α
-’‘ αι  α. α αι    αι  α , αι
α   αι  .
    α αι   αι ι:
‘ α α  αι  . α, α αι
 α  α αι  ιαα .
  ιι:   ιι α αα αι α 
    α    αι  α . ι ια
ια  α αι , ια α α  
  αι    .
  α:    α αα   .

 

77

’ α ,ι ι α   α . α 
ια      ι ’  αι α.
  αι ι :   ι  αα  α,
‘   αι ι ι ,   ιι.  αα  α 
α α  α ι α   α αι   .
  ι, ιι α αα  αι αι ι   
 :   αι ι  αι ιι ια ι ια 
ια  α  ι  ιαα  α   α .
-  :   ι α αα ια   , α 
αια αι   . ι α ια    ,
 α α.
-’  :  ι α     α.   ια 
  α   α.  ι αα  α .
-’  α  α:   α’    ι α.
 α ααι αι α   α ααι ι ια α ι
’ .  ι   α .
-  ·   ι:   αι , 
α’ α. α  αι    α . ι αι
ιιι α α.
-   ι α α ι·   αι , ιι
α α,  αι α α  ια  ’ α  .
-  α:  α   ι αα α αι αι  αι, 
ι αι ' .
-  α:   αι   ιαα ια α α .
 αι  ι αι ι , αι α α ιαα αι ι
ι .
-  ,   ι α α α α α , α α
 α α .  ια   ι    
ι,  ι,  αι.
 α  αι  ια:   ι   
 ια, α α   ι ’ α α  , αι
-’ α  αι ι .  αι ααα  α ααι
,  αα α.
-  : ,   ααι ι α ααι , 
αα α.

13.   η       η  ;
α αα   αι ι ι  ιαι  ααιι  ι
ιαι α αα α ααι ’ , α  αι α αι 
ια , α  α  α αι ια,
      : . ιαι α ιααι α
 , ιια α α α α ,  α ααααι ‘
 … ( α’ α α )’, α α  ιαι  ι
ι . ,  ι α ααι  α  ‘  (   ι αι), α ι ‘ - ( 
αια), αι  ι α ι  α, ‘‘, ι
αι ()!’’, α ι ‘‘,  (αια)  !’’
.  ι α αι ι α’ α αα  , α ι

  

78

αα α’ ι ι . ,  ι α αι 
ια  ‘’ () α   , ‘-’ ( α),
α ι  α ‘-υυ’ (  αα  α 
 ), α  ι  ‘-υ’ ( αα   α
  ). .   ι α αι αα α’ ι ι 
. ι,   ι α ι ι α α’ α αα   αι
- ( ι), αι   ι   αι.
, , α α αι ι α ι ι , αι ι α
ιαιι ι α α’ ι ι   αι  - (),
αια  ι αι.
14.   η η  ;   α αι α
ιι  α  ι , ι ι   (

‘) 
α ι α  α αι α  ι  , 
: «…   η  []. *    
,       .». [21:26-27]
 η   : 1)   α  2) 
  α   α αα   αα,  
ι (αι) 3)   α α α  ι ι  ι
ιι ,   α  4)   α α α  ι
ι  α ιιαα αα αι ι αι  ( ι 
   α).
15.    ;  ι αι     (

‘),  ααα
  αι  αα.  ααια    αι 
A
αι,  α αα αι   ,   ι (αι) (
‘  )
A
 α’  αι α    α (
‘  ).
α, α α  ααα ια, α α ια  .1
16.     ,    η η 

A
 η  (‘  );   ιαι, α  ι

A
 ιαα α α     (‘  ).  
: « ,     (,  )    ( 
)·    ,   ( η  )·» [59:7].
  αα  ια    α, αι α
  α ι ι ι  α,     

A
αι  α,   .   (‘  ) : ‘‘, 
η        (η ).   
,     ,  : ‘    .
  ,    ’ ,   , 
 ’  (   η ).’’ (   )
1

 α  ι α ααι ια  ααα α’  ,  
αι , ι α (α),   (αι) αι ι ι ια α 
 α.  ι ι α α  ια, αι ααι  αι,
A
α  ,  αα α   ι (αι) (
‘  ), 

A
     α (‘  )

 

79

17.   η η  ;   ια αι
α ι  α  ι   ι ια   
α    [, , …], αα  α α
  ,  α  α α  αα, αι α α
 ιαα αι  αα .
αι, ,   ι ι  αι ιιι, αιιι, 
αι, , ι, ι, , ιι αι ι
α    ι .
ι, α, α α ιι ι ι ι ιαι  
α  α    α , ι αι ι
αι  ια, αι ι   ιαα  (), α 
α    ι αι  α .
18.    η ηη     η  η
η;    ια  α  α,
 αι α   ια,  ι ι ι α
α ια α ιι ια, ια  .

A
 α   ια,   α (‘  ) α
αι ι’ α αι α ι α   α ιι  .
  ια αι α ι  αι αιι 

A
 α,   α (‘  ), αι α αι 
ι  ‘(-α -α)’,   ι .
α   ια αι  ια   
αα.      α  α  αι, αι 

A
 α (‘  ) [  α ιι ], αι  
  α ιι, α αι  ι .
α   αι  ια ια αια ι 
α, ι ι ιαα α     ,  α
 ια .
α α  αι  ια ια αια  α
 (αι), ι ι ια    , ια α
αα α’ α.
α   αι  ια ια   ι α
 αα  αι.
 ,  α αι     α αιι 

A
 α (‘  ), α α αι     α  
ιαα. ια α’ α α    , , 
αι  ι αι .
α   αι  ια ια ι  α α
ια  αι  α ια.
α   α αι  ια ια    ια [
α] ια ι ι. ια, ιαι ια 

A
ια   (‘  ) ια   ,  ι.
ια,    αι     αι  αα ια,
ααι ι,  αι   αι    , αι

  

80

ι ι αα ια   (α) α ιαα α 
α  α αι α   αι.
19.   η  η   η ηη 
   ; αι, ιαι, ι   αι 
 α   ,     (

‘): ‘‘ 
 η   η ’’ [6:2]

A
  (‘  ) : ‘‘  η  , 
 η   .’’ ().
 ια  ια,  αι ι’ α αι αα.   
α, αι  α α α  .   : ‘‘ 
        ’ …’’ [4:85]

A
  (‘  ) : ‘‘    .’’ (-)
, ι α αι ι ι ια α ια α 
 ια: 1)   α   αι  ια
ι α αι α, α  αα  α   αι
  α, αι ι   α α  
ι.   (

‘) : «     ’
,   η      (η   
    ).    ,   η
η ,   ( η ) ,     
η (η ).» [35:13-14].  αι α ι α ιααι
 , α ι  αι α   α ι ιι 
α; ι      αια α  ι,  α
αι,  α  αι  ι α ι ’ α  
  α    ααα    ι’ α.

A
  (‘  ) : «     
,   : η ηη, η  
 ,       ’ » (). 2) 
α  ιιαι   ι α αι αα. 3) 
    ια αααι ι α αι α. 4) 
 αι ι α αι α ια  α  α. 5) ι
α ιαι α ια αα. 6) ι α ιαι α ι
ια,  α  α .
20.  η ‘‘’’ (ηη η  ) ;
   υυ,  ι αι   ι.  ι 
    : 1)    
αα α αα αι ι ι . 2)     αα
ι α ι ι,  αα ι ι ι  αια 
αι. 3)  α ι ι α α    αι
α αι α, α ι     ια αια , α
  ι α α ι α   .
 η       η: 1) α
 α α   ια  α αι    

 

(
‘

81

),  α ι υ (
),  α αι: ‘‘,

A
,  , ια    (‘  ),  ια   ι
ηη 
(ηA
’ )’’, αι  αι ιι.  ι αια ι   

A
 (‘  )    αι αι αα,  αι αι α
 . α’ α α, ι ι  ,  αα υυ

A
α     ,       (‘  )
α α α αα, α     ια  .
α, αα υυ ααα    -‘
ηη 
(ηA
’ ) [ α α]. 2) α  α α   α ιαιι

A
ι α , αα   α   (‘  )  
υ ( α),  ια αια α ι: ‘‘, !   

A
α  ()’’,  ‘‘ α   α (‘  ).’’ 
 ιαι. ααι αα ι,    αι  α
ια ια  ια  ,  ια αια α ι α:
‘‘ α  α !’’. ι,  α  α  , 
αα ’ α αα ιαα   .
21.   η η η  ;   ι α αι α ι
α  α  ι  ι α α ι α, α  αι
 α ι   α αι  α α α  α α, : 
ιαα  ,  αια αι  ια ’ α  α  ια
 αα   αα,  α α   ι, 
ια  ι  αι ααα ι α αι ι α ι 
α    αι [ ι ι ι]  α [ α’
   ,  ι ι α ια]   [α  α ι ι

A
α   (‘  ) α ι α α ια ]  ια

A
[  (‘  ) ια  ια αι   ]  αι 
ια     αι,   α.
22.     η η η  (  η 

A
η η);   (‘  ) : «     
 η,   : 1)  , 2)   (), 3)
 , 4) η   η  η η, 5) η   
η (
),  η , 6)    , 7) η ηη η η
  η:  η ,  η η   η 
η, 8)           ’ η
η,   η      .» ().
23.   η η   η η;   (
)
: « η  η η  ,    η ,  
  η     - ().» ()
αι α   α αι    .   ‘‘ι’’
(ι) αι α αα α ια  αι α αι α  
ι. αι α αι    ι ιι   αι. α α
ιι ι ιαι ι,  ια ι ιια αι  ια.
α αια  ι α αι α  αι α ι 


A


  

82

α, αι α α  α αι α α  ιι . 
  α  αι, αι   α  αι  α 
α  . α αι ι , ι ι α ααι  
 αι α  ι αι ιιι. α ι  α α ι αι 
α α αι , αι ι α ι. α ι  α  
αι ι:    αι ι αι  ι  .
 ι ι α αα ααι   α α  ιαα
   , αι α ιαι  α α αι ια  α
-α,  αι α ια α ι α  ιαα. ι α α
α αι   α , ι  α αι α  ιαα. 

A
 (‘  ) : «    -,  
η ηη  .   ,     ’ ,
    ,        
     η.» ( )
  α ααι   ια αα : ια α  α αι
α α , ια α  α αι α α α, ια α  α αι α
ια α, αι ι ι  α αι α αι . α
ια      ,  α  α αι  α,

A
   (‘  ), α αι αι α  ι.
24.          η ; αι
.  αι αι  α ια αι α  α 
 ι  αα.  αι αι  α  αιια αι
 α   α .
25.  η    η  - ( );  α ιι
α ι   α αι  α ι α      αι

A
  α α, αι ι   ι ,ι ι.   (‘  )
: «           η η,
         ,      ’
 ,      ’      .
   η         ,  
     ,      -,  
 ,         ,   
       .     
   ,     η .» ()
 η    η   :
1) α ιι α ι   ι α α,  ααι ια
2) α ιι ι   α α α  ι   (
A
υ -),     (‘  ): «   η
   ηη   η  η
   η η.» ()
3) α ιι ι     αι ια α ι αι α 
 α  ι, αι α ιι   α . ,ι
ι   α ι, αι ,ι  ι,  α ι.

 

83

4) α ιι ι   αι  ι  , αι ι α  α’
  αι ια .
26.  ’    η η,   ηη;
αι, ι ι  αι , ια αι ι,  α
 α    ,    : «  ,
 ,   .» [81:29]

A
  (‘  ) : «  ,  
      ηη.» (-  )
  α αα α, α  αι  ιαα  α
αι  α,  α ια α α αι α. α  
α   αι  ια α ι ι   αι  ι 
 ι ι ι ι’ α;  ιια α, α  α 
ιαι. α, α  ια αι α α: «  ι
 ια α αι α  ια.».  ιαι α ααι α 
-  ιαια, α ι ι α ι  -α.
  : «     ,   ‘   
,     ( )       , 
  .’  η    …» [6:48]

A
27.    -; α   (‘  )  ια  , : «         ,   
   ,        .». ()
  αι   α α α α  α.
28.  η  ;  α  υ: 1)
-:    αι  ια ι   αι α
αι αι ι ι ,   ια,  ια,  α ι
 αι α, αι α. ι ιι α     (
),
ιαα α    υ, αα αι ι ααι 
α   . 2)  -’:    αι
α ι α    α α  αα,  ι , 
 ,  ιαα, αι α.   αι α 
υ,   ι  αι  ια. 3)  ’  -:    αι  ια  α 
 αι   , ι  α α αα   αι ι
ι ι ,  α ιαι  αα   α α αι
 α  αα, αι  α αα  «» α α α
αα αι ι ι  α  αιι  ια α ι ι .
29.   ‘-’;  -υ αι   αι  ι. 
 : «!    ’ (η.  )   
 ,          
 (    )». [10:62-63]
 αι  α αι , α, , α

A
.   (‘  ) : «,  ’     
  .» (-  )

  

84

30.   η       η
A
(
‘  );   α ααι     αι
α  αα, α   α   ι’ α, α 
α αι αα  αι α ι ι ι’ α. ι α
 ι  αι ι α , αι  ι α ααα ι
ια  α α .
ι ι  α ααι , ι α α αι
αι   ι  α  ια α ααι   ,
αι α , α ι  αι, αι α αι αι   ι
 α  ια α ααι   , α  α ,
α ι α αι. ααα ια ια α  , αι  α
α   .
ι  α  ααι  α   ιαα. ι αι
α α αι α (  α ι α ιι 
αα):   α,   ‘, ια  ‘ αι   ‘ι.
 α  α,  -ι ι -‘,  ‘ -α
ι ‘,  α‘ ι ι α,  α‘ ι ι αι   ‘ια
ι -α.  ια ι ιι α (αι) αι 
ια α  α  α α  α (αι) αι
ι  (-). ια ι ιι - αι  ι ιι α 

A
.   (‘  ) : «η   
 ,   ,      η  ,  
    ,   ,      
  ,      .’’ (-  )
αι  : ‘‘    ,   η
  ,        .» [-]

A
31.     η (‘  )   η,  

A
η η     ’ ;   α (‘  )
αι ααα  ι αι  ι  α α α αα. ,
 ιαι α α α ια α ,  αα ι ιια

A

A
   (‘  ),  ι  αα, α   (‘  )
α  αα. : «η    ,   
  [ η],   η ,     
,   : ‘      .’» (-)
32.     η-;  αια

A
αααι.   (‘  ) α  ι α ι,
ι   : «,   η  η  
 ,  η   η  ,   η
    .» ()
   : «‘    η;’.  
: ‘ η        (), 
’.   : ‘,  η    ,
      η  η   (  ,

 

85

)  ,  η   ,   ,
, ,    .      
(    η)    (  ) ,
     (η.    η).     
η   η    η,     
’ (  ) ,       η .’» ()
33.   ‘ ();   α : «‘ (  α
ια) αι  ι  ι αι  ι αα α  αι
  α αιι   .  ι  ι α 
αι   αιι   ,  α ‘
(αια)  α (  α ια  ), α 
ι αι ‘α (α αια).»
34.  η η     ‘   ‘; 
ι αι  α  αι  ι αια (‘α), 
αι α α  ιι  α αι   αα 
αιι ι  αι .

A
  (‘  ) : «   η ,  
 η η , η η    . « (-  )
 : «     ‘,  ‘
 η.» ( )
η ηη 
  ι ( A ’ )  ια  αα  ι
αια: ‘‘   ι ια ι αια,  α

A
 , αα ιαι ι  α (‘  )  
α ( ), α   : «, η η η
         …» [5:3]
 ια α    αια  ι
αα   ‘α.  αια ’ α ι αι, αααι 
ια  αα  αι α αι αι, α αα

A
αα α  .   (‘  ) α
 α   α   ι  ι αα,
 αααι  α: «,      
η,   η    η     η 
 η ,      η   .» ()
η ηη 
 αι  α    ‘ ( A ’ ) « α αι
α  αια!»
 αια   ‘  ’ α  , α ι 
υ (. ι ι  α  α ααι, ι 
αι   α α αι  α  ). α 

A
α ι, α   (‘  )   α α
αι,  αι  ι ι α ια ι ,  . 
ια, , α α  ι, α  ι  α α
ι    α ι αι  . α,   
‘α,    α  α αι  .

  

86

35.  η N () ;    ια:
1)  η η (η ): ιαι ια ια ιαια
ι ,     ααια  ιι αι α α
αι  αια .  ι ι α  α  ια,
αι  αα αια.   : «’ ,   
  η  ()   η .» [4:145].
ι α α ααιι α  αα  ι αι: ι
α α αα   αι  ι·   αι
 ι·    α ιι  ι· αι αα  ι
α ι  αι  ι, ι αι α  , αι ι α
 α .
2)    (η ):  αι  αια, α
αι αι α ι, ’   α ι   ια α
ι  ααι α αι.
ι α α ααιι α  αα  ι αι: ι
α ι αι· α αι α ι ι · α
ια αι    α α α α ια· α 
 ι · αι α ι  ι ι,  .

A
ι’ α   ι ι   (‘  ) α
 ι ια. ι αα α   ι ια: «

A
αι ια α     (‘  ), αι ι
 α α  ια ια  α .»
 α -ιι : «  αα α ια   α α α ,
 α αι α αι  (.  α ια    α ια 
α   α  α   , αι ι α α  α ια α
ια .)».  -α -ι : «α  αι  ια
α α ι, αι α  αιαι αα α’ α, α α
ι.»  ‘α   ια1 : « ι, α  ,  α
αα ’ α  ια  ;» -α  ι. 
ια : «ι, αι  α  α αα ι’ α  α α.»
36.   η η        ;
αι  ι:  α α    αα.   (

‘)
: «,   (η )  η .» [31:11]

A
α   (‘  )  ια αι  α ααα,
α: «     ,     
ηη.» (-  )
37.  η  ;    ,    αι
 ι :
1)   .  ια α     ι 
α    , αι    α  ι 2,   
A
 ια α   α α ι   (
‘  ). α   

A
    α’   (‘  ) ιι α ι ι  α.
2
αι, α ι  α  αα.  αι ’ αια,    α

1

 

87

: «,         ,
   ,  .» [4:48]
       η: .  η
ηη:   α αι α ι ιι     α 
. .   ,     :   α
ι α ι ια    α  . .  η
:   α αι   α  ,  αα  α
αα ι    α α ααα, αι  α.
.  η η: α  α αα α ι  αα  .
2)   .  α ιαι α α   ι  
  α    .  ι ι ιααι  
α: .   ,   α αι  α, 
α   α ι α  α   ,  
ι,   α ι α α ια α ιι  α ι,  α
ιι  ι. ι αι α ιι α ι ια  α
ι, αι  αα ι ι [ 
α],   α ι ι   ,  αι
 αιι. .  ,  αι ι ι,  α ι
ιιι1  αα ,  α αι  α  α.
38.   η      ; 
α ια α   αι  ι . α ι
ια αι ι ι ιαι   αι  ι αι α
αιι     ια α,  ι ιαι ι
ι  αι  ι αι  α αιι     ια α.
ια α ια αι ι    αα  ι α ι,
  ι  αα   ι α    α
αι.
ι ια ια  α  () αια α 
ια    ι    α ,  α αι
αι   α αα, ι     ι, α 
ι,  ( ) αια. ι α α  αι α αι , 
ι ι  αι α α α  αι ααα.
39.          
  ,         η ,
 η ; αι,  α αι  α  α  α ιιι ι
α ι · α ι α ι ι  αι  ια   .
ια α α  αι  α  α ιιαι, ι α α

A
ιααι  ,     (‘  ). «, ,
   ,   ’      
  η!».   η, «    

1

 ι.
 ι   ι ι αα  αι  ια  , α αι
 ι.

  

88

,          η;».
 η: «: ‘‘, , η     
    ( )    ,  η η
       .’’» ()
 ι  ααα    α ι α 

A
α ι αα α   (‘  )  α :
«  ( )    -   -‘1, 
    » (-  )
 ι  ααα  α ιι α  ι ι αα

A
α   (‘  )  α : «   η
η     (ηη)   .». 
 η: «  η η ’ ;».  η:
« : ‘‘, ,         , 
      ’ η η  (η.  η
     ηη),       
   ,   .’’». ()
40.    () ;  αια αι  ι: 
α υ αι  ι υ:
.  α υ     ιαι  α   
, αι ιααι   α: 1)  υ  ι· 2) 
υ  ααα (  ια  αια)· 3)  υ 
αια· 4)  υ  α· 5)  υ  ια
.  ι υ,  αι ααα, α     
ιαι  α    . α αια αι  α ι
α α .

A
41.   η     ;   (‘  ) ι
 α, αι : «    ». (-)
  α ι  α  ιι α αα αι α αι αα
 α  . ,   α ι  α ι , 
α  ,    α   υ,  αι
αα, αι  ι α ααιαι.
42.   η    η η   η;
ααι α αι α  ι, α αι α  ι, α α
 , α  ιι ι   α ααα,   
  α ι α ια αα ,  ι ι  

A
(‘
 ): «   η   η   , η
        η.» ()
 ι αι  ι , ια  ιι  ι
ι α ααα,  αι ι, α    ι: «
  η      ,  η  , 
  .» ( )
1

ιαι ια α αα  ι  αα ι    .

 

89

43.   η    η  η  ’  ;
ι ιι ι α α  ι  ,    
 αι αι  αι αια ια  ’ α, ι ιαι 
.  ι ιι ι α α  ι    
  α  , αι ι    α αια ια   
, α  αι    αι   α  
 ααι α ι , ι ιαι ι . αι
α, αια   ι α    α α αια ια ,
 ια αι,  α  ι. (α)
, ιαι α  α α α ια α αι ι  αι
 ι ι    αι α ι. (α)
44.          η ;
ι ι ι α α   ,  αι αιι
α ,  ι. αι αα α ααα α  ι 
α    α α  ιαα , α ι α α αι
ιι.  αι  α  α     
α   α   ι α.
α, ι ι ι α  ιι   
α ια     α    . ι
 α  α α α  ια ι  α ααα. 
 ια ι ι,   ι α  αι α ’ α 
α. ι, , α  α  ,ι α ια.    
αα  α ααα ι ι α   ,
αα αι α αι ιι, αι ι   α   α ααι
ια ι αια, α α     α ι ια 
 α ααι   ια.
45.      η      
    ; αι,    ι ι  αι
  αι  α     α αι  ια α
α, α α  ααι  α  ι   , ι α
ααι  α  α α.     α  αι
 α ι  αι ι ααι, αι    α
 αια, α  α α,  αι αι, α
αι ι ι ι α  αι α   αι  ια
α , αι α α ι ι.
46.   η η      (

‘): «
      ,      
     .»;  α  αα ι αι ,
αι  α αι , αι αι αι α  α   
. ,  α ααι  , α  αι  
αα  α.
 ια  α, ι α ι α  , ι αια, α ια
α  . αα ’  α   ,  α αι

  

90

ι αι α αι α ι     ι ααι 

A
α, α   ι ι αι α.   (‘  )
 ( ια ): «          
  .» ()
  (

‘) : «,      (  
  )     (   ,
     ),    η -
(η.  η η  ,      
        ,   η  
   η  ,   ,   
      η     ), 
   (  )   (η.   η
       ).  ,    
      η (   η  ,
 η  ,   η η   ), ~  
η - (η.  η η  ,     
  η        ),   
 ( ) η  (η.    
       η      η
 ,      η  ).» [92:5-10]
47.        ();  α
ι ι   α αι αι  ι   α  ι
αι  αι.  ι α  ια α ι  ι
αι α α  α  αα   , α 
α ια      ι ι.
  ι’ α αι ι    α αι ι  α ,
   ι α α   . , αα ι α
ι α  α αι αι α  ι  ια
 α α ι.
48.        
;  ιαι α  ι ι  αι ι,
ι   α  ι ι ι  α αιι ι ι.
α  α ι ι , ι α  ια  .
49.     ()   η,  
-‘;      ιαι α  υ αι 
 , αι  ιαι α ι     αα 
  ,  ι ι α αι.
ι  υ  α ,    α ιι, ι α
α   .



91

 η 
 

  ι  αι αι  α αιι, αι α  α α
αα .   αιι αι α,  αι ι αι  α αι α.

A
  (‘  ) : «,      ,
   , η    ,    , η
   . ’   η .» (-  )
 αι αι     αι  ια,   αια, 

A
ια αι  .   (‘  ) : « 
   –         ( η
 η )  .» ()
  (η η)   ηη,   . 
  αι,    α, αι ι ι  αι αι 
α.  αι ιι αι ι, ι  αι    
(αα  )  α. ια  αι ι α α , 
αι α,  αι α. ια  α ιαι   α ι 
 αι α ααι  ι, αι  α αι αι ι 
ι     ι   .   α
α  αι αι α α  αι  αι,  α
ααι  α  ι .
    η ; αι ι ι,  αι α’ 
αι αι αι ’ α.  αι α α αι    .
 α ι ι αι  α ι α   α αι αια,
 α  ,ι αι  αι α , α, αια,
ι, , αια, αια αι α    ...
  η η ,      ’
.  α ιιαι α α ι α ι αιαι  α ι
ι ια   ,  αια αιαι  αια,  
αιαι  α ...  α  α α  αι α,
 ι αα α α αι α ’ α αι α  αα.

A
  (‘  ) : «    , 
η  η  .    η η (
 )  ,   ( η)   .
 η  ,    η     
,   η  ,   ,  
 η  .     ()    :
‘‘! ’      (     )
   (    ).’’ [83:14] » (-). 

A
 (‘  )  : «     , 
   η   - (),  
  ,    η   η,  
  ,    η   η.  
   η :  ,       
   ,       η η  η η
η,    ,    ,   

  

92

    ,       , 
      η.» ()
      η    η 
 η η   ,      
 . ι α α  ,  ι ι  α
α α αι αι  α ,   .  
(
) : «    η      , 
      .» ().  αι αι   
,  ι,  αι αι  α. ι’ α 
ια αα  α ια   ααι α  ,ι
αι ι αι  α , αια, ιιια ...  -α
-ι : «α  ,   α   α 
  α, α  ,ι αι  αι  α .»
  η    η     
  : 1)  α  αα  αι α  α
ααι   αα  α,   ι  αα. 2) ι
ι  αι αι  , ι ι α  ααι ια αα
α   ,   αι ια α  αι. 3) αι 
 ια  α     αα. 4) αι
ι  αι  α ι ι  α.   -ι
: «α   α  ια αα ια, ι    α.»
5)  α  ι  αα,   α α 
α ια    αι ι ια ια ιι α. 6) α
η ηη 
 α αι.   -α’ ( A ’ ) : « α
ιααι (ι  α ια    α) ια ια α αι
α α’  α αι   α.» 7) ααι  α. 8) αι 
  ι  αι ια ι ι  α α  ι, 
 αια,   υ‘ (α αι αια)  . 9) α
α α αιαα ι ι  α,  ια αια 
α ι α   ια α ι , α α  ι α
αα ια α  ι. 10)  αι   ι ι,   . 11) 
αι  αι αα ι α  α ι  αα αα α
ι. 12) αι αι α  ι ι  α,  
 ια  αι    , αι   α
    αι   .
          η: 1) : α α  αι α  αι. 2) -Xα: α 
 ααι ’ α. 3) α -α:  α αι α ααι
ια  α ι  α  ι ι. 4) -α: α    α ι ι
ιι α  α   ι. 5) -‘:  α ι α ι ,
αι α ααι α ι ι.
 ι  αι,  ααα ια α α α ια.  ια 
- (.  α αι α α ι ι) α αι α ι ια

 

93

α   αααι, α α αι α ι ια α , 
 αααι.  ια  -‘ (.  -α α  ‘, .   αι α ι ι).  ι ααι α
ι     ,  α αι α αααι  α , ι
α αι α αααι  α , αα ι α   ι.   ι’
α αι ι α αι  ι    ιαα  αι
α α  ι ι.   ι: «’ ,     
 η - (η ηη    )  

A
,     .».   (‘  ) :
«           ,  
        .».  , «,
  !    ,    η

A
   ;».  (‘  ) η, «  η η
    .». (-)
   η ,   η η  η , 
    : 1) ι    α α   
.    αααι. 2) ι    α α 
  α.    α, α  α  ι α
ααα αι  αα,  ι α αι  ια   .
3)ι    ιαι, ι αι αα α  ι. αι 
αα α α    α.    α,  
α αι ααιι  . 4) ι    ιαι ι
αι αα α  ι, αα α αα α α    α,
α αι. ια  ααα αααι ι’ α  , ια  α
ι α α ιαι ια ααα, αι α αα α α   
α αι α α  ιαι,  αα   .
 ι   α ιαι α ια α ,  ιαι ι’
α,    αι,  αι  . ι α ι
ιαι ια ααα ι ια ι α  ιαι α α   
αια, ιαι ια α   ιι  ααα  αι ιαι
ι’ α  , αα ι α  ιαι α α  ααα.\

    η :

 η: ιαι  αα  «» αι  «», αι 

A
  αι α, α  α   .   (‘  )
: «’ ,        ,  
        .» (-  )
  -α : « ια ι  α α  
, αι  ια αα  α ι   .»
 -ι : «  ι α α    αι 
 α.    ι ια     αι ,  αι
ιιι .  ιι  α   αι ια    
αι ,  α αα ι  αα .  ι ια  ι
 α  ,  αι ι, ια .».

  

94

 η ηη: ι ι ι α ααα,  α 
α  . αι ι α α ( α  ) α
ααα,  α α   (α    ). αι
ι α α ( ) α ααα,  α  ιιι. 
αι α    ι α αι  , αι α
ι   , ι ια ι α  ιι α α
 α, α ι  ααια  ιιια αι  α.
 α ι  α ι  αι ααια,  α ι  
 ιιια αι ι, αι  ιιια   αι .
      : 1) .  α ι α α
  ιαι ααα,   αι α . αα α 
ι α α ,  ααα α αι α. 2)  .
 ι ι ι αι   , αι αι ια ι 
  α αι  ι   α . 3) 
.  α  α  α  , α αι 
ααια  αι  ααι α   ι 1. 
ι ι α ι ι,  ι ι α ααι 
αα αι ι ,   α ι  α .
  η η: 1) α  ι αι  αι  ια
α ι α α α  α α ι αι   αααι. 2) 
 αι ια    , α     ι ι
  ια  .       ααι  α ,
 ια αια  ιαα,   α  αι α, α 
  ααι.      ααι  α,  
,    ια ααι: .   α αι
ια    ι αι α ααι α α  
  ι  α ι  . .   ιι αα
    α ιι    ι ι α ααι 
α     . 3) ι ιι   α ιι 
1


A
  (‘
 ) : «          ,
      ’ υ     .    ,  
    ’ υ    ,    . 
          ,      
’ υ     .    ,       ’ υ 
  .» (-  ). η : «υ     
 .    υ          
     υ     υ    υ ( 
  ).           ,
  , (     υ)  , ‘   
,     [υ    ] .’» -  υ
A
 (
‘  ) , «υ  υ       .» - «
         ,   ,   
 υ .             
,  ,  , ‘    ,     [υ 
A
,   ] .’».   υ  (
‘  )  
υ: «υ      .» (-).

 

95

     .   αι α  ι,  
ι αα ι  ,      .
 ι ι  ι,   α  ι 
ι ια ι ι , ι’ α α ι α αι  ι.
 η η     η    η η
 ,  η   η     η  .
  η : 1)   αι  ια α αι
ια ια ,  ι  αι    αι 

A
ια α ι αα.  ι ιαι ααα.   (‘  )
: «   η,        
   η η  ,   η     
    ,    η   
 η  η η.». ( ) 2)   αι ια  
 , α  αι ια α ι ι   ια . 
 αι  ιιια α  α αι ι,  ια αια
ι    α αι ια    αι ια  ι 
α.  αι α  α ααι  ιιι . 3) 
 αι ια     αι , α   αι ια
αα  ι  ια α  α ι  .  αι α 
α αι  αι  ιαι  α  α.
            
 : 1)  α : αι ι   α ι
ια α  αι  α  ια  ια. 2)  α : αι
ι  ι  α     αι α α  .
3)   : αι ι  ι  α α   
αι ια α  .  αι     ( ιιι).
 :     α, α α

A
  αι ,  ια ααα.   (‘  )
: «     ,     
       .» (-).
 : «  ,     η η η   
     ,   η
η     η      .» ()
 α ιι α ιαι  ααα αι  α α α
ι  ι’ α α  α.
            , 
    ,      ....  
   :
1)  ι  ιαα (ι) αι  αια ()· 2)  ι
 αιι  α (‘α) αι  α ααι α α

A
α     (‘  ) αι   · 3) 
ι  ια   ααι (α’ι)· 4)  ι 
ια  ι ααι (α’ι)· 5)  ι   

  

96

 α ι αα· 6)  ι  α αι α  α
 ι ι α,    ι α αι 
α αι· 7)  ι  α ι  αα ι α
 αι α αι ι α α α ι  α  .
•   η : 1) ι  αα (α’ι):
ια  ααα ια  α,  ι ι ια
αι ια  α  ,  ια ια ια  α
,  αααι   ια     αα  , 
αι ι αι  . 2) ι ι αα (α’ι): αι  ι
αα   αα.
  ι   ια ι ααα α ι .
α ’ α αι:  α ιι α ιαι  ια , α
ιι α ι ιαι α αι α, α ι ι αι αα, α
αιαι ι’ α αι α ι ιαι α αι .
•  αια αι α α  ααα.   ααι 
ια  α, α  α  αι α α  α,
αι  ι  ι ααι αα α  1.
 α αι ιιι  αι , ι αα  α αα 
α ι, αα ι α α    αα ι  α.
       η : 1) 
α αι α α  ααα· 2)  α αιαι α ι αι 
ια  ια · 3)  α αι ααι α  ιι ’ α 
ααα  · 4) α  ααα αι  α ιαιαα  
α, ααιαι  αι ι α ιαιαα ιαι ’ , 
    ιαα αι.
     η:
1) ι  α α  ι αα  αι ια  αια
ι  α ,  α ιι  ια α  ααι.
ι   ι αααα, α α ι ι α .
 αιι α  ια αι   α αι  
ι α ι α ι.    αια αι
ιιι αια αι   α  α αι  ααα .
2) ι  α αι αι α  α    , α
ι  ι αα  α  α ι ι, α ααι 
  αι α ι ιαι  α αι ααι α ι ι. 
  ιαι ααα, α  α , αιι   ια
αι αι ααι α ι αι α’ ,ι  α α  ιαι.
 αι  αα  ( α  α ).
3) ι  α αι ι  α ιαι αα ια ι

1

α α α αα α  α   αι ι  ι α ααι α 
 αι ι α’  αα. ι ι α, αι ια  α ι α, αι
α    α ι α α  αα     .

 

97

ια, ι ια     αι αι ιαι ι αα,
  ια ι ι α  α ι. α α ιαι ι
ι αα, α  α ια α ι ι, αι  ι.
 ααα ια- α ι ι . ι ιαι ια ααα,
αιι αι αι  α  α αι αι α αι α α
 ααα.  αι   , αι αι    
α αι  αα  αια.  ια   α α
ι ι  ια.
4)   α αι ι ια , ι ια ιι  ια
ααι,   α α,  α ιι ι, ι’ α  α.
 αι    ιαι  α  ια  α, αι ι  ι
 α ι  α.
 : αι       αι.   (ι)
ιιια αι ι : 1) ιιια  . 2) ιιια ι
ι αι ι ι. 3) ιιια  ααιια. 4) ιιια
   αα. 5) ιιια ι ι,   ι α
αι   ι,  ια αια  αια  .
6) ιιια       α. ιαι ια 
 ,   α αι α ιιι  α  , 
α,  αι,  ια,  ι,  α αι  ι
ι ι  αι. ι αι ιιι α ααα, 
αααι «ιιι», α ι αι ι    ιιι.

A
  (‘  ) : «  ,  η  η
η ,  η  η  .      
η ,         . 
 η  - (η. ,  ),    η   (η ).      
,      ,  η.» (-  )
ι αα  αια αι αι ιιι  α  αα
 αια,  αι  ια α ααι ι  αα .
 ι,    α  ι.
  αιαι  ιιια.   α    
ι αι   ιαι αι  α, ια  ι α, 
ι  ι   α. ια, ααι αι αι   
,   αι    α, ι  
ιαι α’ α αι α  ια.
 η:  α   αι α α  α ια  ,

A

A
 ια  (‘  ) αι  ι.   (‘  ) :
« ,     ,     η η
η η:            η  
              η
 ,       η ,     
  ,       .» (-  ).

  

98

    α   αι αι ι  ιιια αι

A
  α α α     (‘  ),  α αι
   α   ια  .
  η η: 1)    ,  αι  
  2)  ια   , αι  ια  .  
 α αι ι ια  . 3)  α  
,  α ιαι α  α     , 
α ι α αι  ια  ,   α  
ια   .    α α    ι 4) ι
α,   α ι ια   αι α αιι ,  α ια 
α .α.    α αι ι.
 η: αι  α ι α ι  ,
αα α ι α  α αι ι ι  α
ααι ι α, αα  αα α ια  .  α
 ι α ι   αι ι ι ι α
 υ () . αι  α  ι α α α  α
ιι   , αι ι ι ι α   ι .
ι α ι α α ι ι  , α αα α ι
α ι α,  α ιι ι ι  α ααι ι α.
  η η: 1)  ι:  αι 
ι  ,  α   αι α α ι,  
αα  α. 2)  αα:     
η: .  α ι. αι    ι ααι
  αα    ι ιι  α, αι ιι 
α α α  α α     (  α 
) .  ι ι.   α ι ααι  ι
  ια  ιι , α   ιι ι α  
αι α   αα  ιι, α  αι  ι
ι α ια α αια. 3)  ι :   α  α
ιαι α ι   α ααι    ι  αι
α ι α ,   α αι  .  αι ι α
ι: «ααι   ι ια  α», αα α ι α ι: «
ι α ι α ια αια  ».
 η:   ια  ι  α
 ια    , α  ι  αι   
 ,  α      αια αι αα  
, αι  α     αα   . α 
 αι α  αι,  α αι  α.   αι
α  ια α ι α   .  αα  
αι α ιι α ι     α α  .
 : αι  α  αι α α α  ια ια
ιαα  α  ,   ,  α ιι α
ι     α ι  ιαα . αια

 

99

ιαα αι ι αι.
  : «,     η   

A
 [η. ]» [39:10]   (‘  ) : «
 ,     η η  ,  
          η .» (  ).

 ‘α : « α αι ιαα,    α 
ααι α  ι :  ι  α  α ,  ι
 α α α  αι,  ι  α α  α  αι
 ι αι αι ι  α αι ι’ α.»
   : 1)  α:  α 
ααιαι, α  αι α. 2)  α:  α 
ααιαι, α αα  α αι  ιαα  ι αι. 3)
:  α αι   ια  ι ιαι.
     η: 1) αι . 
ι  αι α  αα. 2) ι ,  α
 αα  ι  αι ι.
          
’  : 1)    αι  α    . ι,
ι α αι ι    ιαια  ,
αια  αι  ιια    αα  .
2)   αιαι   ,   αι  α : . 
α αι α ι    α   . 
  α ι α ,ι αι ι α ι α (), αι
αι αιαι  α ι ι αι ι ι α 
(υ). . α αι ι  α α  αα  .
 αααια  α αι α α ι αα ()
αι αι αιαι  α αι α α  αι  ι ().
.  α αι ι α ι ια  . 
αααια α αι α  α  α’  α ααιαι, αι 
αι  α  α ααι  α    ι ι, α αι  α
αι  α  α ι α  αι αι ια  , 
 α , α αι α   αι α ι α α . αι
αιαι  αι α αιιαι   αα  .
  :          
;   ι ι α α   α  
( ιαα)  α ι ι’ α,  αι α α  .
, α ι α ια α’ α α   ,ι αι ι,  
 αι α.   (
) : «     ,
 η  η    η   .» ()
 ηη: αι  α αι α αι αι
ιαι  ι, α .  α αι α ιαι  
αα  ,  ααι α α α   ,

  

100

αι αι α  α  α αι  ι.  α
ιααι α   ια α ααιι ι  α,  αιι 
 α αι ιαι α .
   η (‘): αι  α ι α 
, αι α αι αι ι .  ια : «α  
αια  ια.».  α: «ια αι  αια 
ια;». : « α   α  αα α αι
αια (‘),   αι  αι  ια αα.».
 : «   ιαι α  α  α α αι 
‘ (α αι αια)».
ια   αα,  α αι  ‘ (α αι
αια),  αι ααι α   ‘ (α αι
αια)  α,  ια αια  .   (
)
 ι’ α  αι ι  α ι   ι αι,   α
α, …α α   . α, ι  α 
ι α αι α   ,    α
ι ‘ (α αι αια).
 :   α ιι α  αα   
.    αιαι αι  α αι αι.  α ι
α ια   α ι α ι αι α   αι α αι
 α  α  ι  ι    α   α α.
ι    ι α αι α ια  .
   : 1)   :  α ι α ια
η ηη 
α  α  αι α  .  α ( A ’  ) :
«,   , ‘‘    ,  (η
ηη ),      ’’ [ 23:60] 
  ,     , 

A
  ;».  (‘  )η: «,  η  .     , η   ηη,
          ‘‘  
     ’’ [23:61].» (-).
2)   : αι     ια ααα αι
ια α αι  ια    .  ια 
αα  ααι α αι  α α ι ια  
 , α  ι α   αι ι α  . 
ι ι  α ι α   .  ι ι  α ι
α   αα αια.
 : αι    ααι α    α ι α
 ι α.   α α αι αι,  αααι . 
α   αι  αια.    αιι   α, ι 
 α   αι α  αα ,   α
αι α   α αι  αα ια. ι α α
ι α,  αι α.   -ι : « αι, α’  

 

101

  ιι  α ·  ι  αι  α,  α αι  
αι α  .    αι  αι,  α ι  
  αι α ααιι  α  α α ια αα α’ α.»
   αι    αι ι  ι
ι ι () αι  αι α ι ααι
(υ).    αι α  αι ι 
α  αι αιαι () αι  αι α ι  
ι ().
  η : 1)    : αι  α αι
α  ,  α αι αι , ια ι   
α ι αι α ι.  ιαι α αι α ι 
  ,  αα ι ι  α α  , αι
α ι α α   αι α  . 2)  
 α ι   α: αι  α     
α ι  α ιαι ααα  α  ι ι 
ι. αι α   αι αα. 3)  ι :
  ιι   ιι ι ια   αι α ια α.
 η: αι  α  α α  α  
ι,   ι α.  α α α ι αα
α   ααι αι ααι  αι αι  α  α,
α  αα ια ι ααι  αι  ,   αι  αα.
 α ι’ α   αι     ααι, αι 
α α ι ααι  αι  αια ια  α . 
α α   αι α  ααιι α α  αι
, αι ι α  ααιι α α ια    αι  αι α
 ’ α, ι  αι  αι  αα.  
A
(
‘  ) : «     ,   
   !». ()
  η  ,    :
1) ι  αι αι α  , ι  ααι αι ι
αι α   αι  ια   α αι.  αι
 α. 2) ι   ααι  ,   ι. ιαι ια
α αι . 3) ι  ι α ι   
α  ι’ α, α   .  ι ’ α αα,  αι
αι αι αι ’ α, α α ι   α  ι, ι
ι   ι.  αι α ιαι . 4) ι 
  αα, ια  ι  αα, ι α   ια α
 αι.  ι α  α  ι, αα αι  , α
α.  αι α α . 5) ι   αα
α α,  ι ια  ,   ι α  ι.
ιαι ια α αα .



102

  

  

ι   α ‘  (α  α αι  
)  α α   α ‘ -αι ( αι
  ) αι  ι’ α  α, α  ια
, αι αα: « αι α α  α ι α 
αι ι αι    ;!». ι,  ‘ 
α  ‘ -, α: «αι ι  
 ;».  ‘ - α: «ι!  α αα 
  . αι  αι α   .».
‘ :  ια    ιι  ια ιιαι αα,
  - (υ    υ , . υ . 
     υ  );  α α  α
α α  ιια  αι α, ’  α  
A
(
‘  ). αι ι ι αι  α  α  ι αι 

A
 α (‘  ), αι α  αι  α 
 ια  .    ι α ιι ι 

A
 α (‘  ) α α    αι 
αια  αι  .

A
‘ -: α  α (‘  ) αι  αι
  ι ι, αι αι     ια. α
   α α α ααα ι  , α  αι α
ι          . α
α’ α,  α  αι ‘ -υ (   ,
   αι ι  ‘ι.) αι  αα  ‘ - (
/  ια).  α α α α αα αι ια
αι αι  ια ια  α α αι 
 α. αι ι  α αι α, ια α  αι ι,
α  α αι α αα αι  αι ααι.
‘ :  αι α ιαι α, α ι αι α
α ααα α  :  α  α α ι   
 ,ι   αι α α ι.  α α    αι
 ,  α α   α,   -
ηη 
(ηA
’ ), ι  α  αα   υ (), 
  ιαα α α. αι   α   αα
 α    .
α  αι ια αααα  α   α ααι
 αα α  α, α αι  ι   ι ια
ι  ιι α α αα.   αα   αι αα
 ,  α  α ιαα  αια α  , αι  α
ια  α αι  α αι α αα  α.   
αι  α αι αι  , αι α  ι α ’
.  ι αα α,  α  αι α  . ι
 , α      : «’ ,   
,  η      ,   

 

103

      , ‘‘  ’’.» [24:51]
αι   : «    ,    
 (η. )     (η. η )  ’
     η η .» [4:59]
α…  ι α    αι α, αι ι ααι ι α
ι α .  α ι  α  ;
‘ -: υ αι α ιι α ι   ι,
ι ι  α αι  , ι  ι  αι α, ι
 ι   α, αι ι αι   αι, 
ι,  α,  ι,  α ια α α…
‘ :  αι  α,   αα αι  α ,  
α αι ι α α ι ι .  α ια ια 
 ι   ι,  αι  ια  .  αα,
  ιια ι α  ι  α ια,    
αι  ι   ι αι    ι  ια 
  .  αι ι’ α αι ι   : «  (
    )      ,    
  η.» [27:14]
  αα ι α α α ι α ι.
’ αια,  α ια     ι  ια,
ια   α ι ι α, αι ια   α ι
ι1, αι  α αι α  αα     αι .
ι ια   ι ια  ,   α 

A
 α   () (‘  );
‘ -: ια α α  ι  αα  
αι , αι α αα   α   αια.
‘ : αι, .  ι αι      α 
,  α ιαι ι ();
‘ -:  .
‘ :   ι    α , α ι αα
 α ι  :  ,  ‘,  ια, 
ια‘, αι   (.  υ [71:23] υ  υ).
‘ -:  ι  υ,  υ‘,  ,  ‘, αι 
 α ι ι αι ι ιι αι   α;
‘ : αι, αι. α ι ι,    α 
 α  . αι ια, ι α  αα  α.
‘ -:    αι ’ αια α!
‘ : α   ι αα ι α;  α , 

A
 α,  α (‘  ),  α    α α 
αα  α   α αα, α α   
,  υ (ι)  α     α, 
1


A
 αι   αα     αι   (‘
 ).

  

104

‘ αα  - αι  -υ,   α (α),
αι ι . α  α  α ι ι αα,
αα αια ιαα,  α αι α, 
ιαα α  αι  . αα α ι
    αι ααα  ια .

A
 α (‘  )  ’ α ια α ααι  α
 αα ,  α (α), αι α  ι ι ι ιι
 αι ι ι αα  ι α ααι αα   ·
 ι α ααι  αα ,  α .  
αι  ι,    αι ι. ι  α αι ι
 α, αι ι ιαι ’ α, α αι  α  
 αι  ιαα . α αι ι ι ααι ‘’ 
α, αα ι αι    αι  ιαα .
‘ -: ι αα αι ια α  ;
‘ :   αι. ια α α αι   
: «, ‘‘        η η; , 
 η   η η;        
       ;    
η;’’   ‘‘ ’’,    , ‘‘,    ( 
        );’’» [10:31]
 ια αι    : «: ‘‘   η η  ,
 ’ ,   ;’’   , ‘‘ .’’ , ‘‘ 
 η;’’  , ‘‘        
  ;’’   , ‘‘()  .’’ , ‘‘,
   (         
);’’  , ‘‘     η     –
  ,        ,  
;’’    ‘‘()  .’’ , ‘‘, , 
(       η   );’’ ,
  η ,  , ,  .» [23:84-91]
 ι  α ιαι   α  α: «(
,   υ  ,    υ, , .
  υ  ,    υ   
υ     υ υ     , 
  ,   υ    , υ .»
ι, ι α ι ααια ι    ι 
ι ι  α, ια    υ υυ, α α  ααι   αι .
  αι α  α α α   ι
α  α,  , αι    
(α)    α α,  α ι  . ,
αι ααα α αι α  ι ιι,  , ι , 
αα ια, αι  ι ι ι αα   αι .

 

105

‘ -:   υ ()  αι ,  ,
 αα  α   αι      α 
α,  ι αι;
‘ :  υ ια     ι  ια
αι α ι  α, αι    αα ι  α
 α  α α   , αι αα   α
α.   υ αι α  αι αι  αα 
αα   ,  ιαι ια ,  ια ,  ια
α,  ια αα ια,  ια ι .   υ
αι       .
ι  ααα ι   ι () αι α αια
α α αα αα,  α α ι,  ,  ιι,
 α,  ι,  ι.  αιαα   ι  
ι,  ,    ι, α ια ι α
    ι α ι ι,  αα. 
 (
)  ια α  αι ’ α    υ: 
 (αα  )     αι  αι α
, ι  αιι     α.
‘ -: αι α α  ι ι ι α   
ι α ι  ια  αα α   α 
 α!
‘ : αι, α αι  ι ααια. ι αα ιι

A
ια ι   (‘  )   α   ι ι
α α αι    αα αι α ααι α α ια
 ααι   , αι α α αι.
α  , : «α ια α !» α: «   
     –      !» [38:5]
α, , ι   αι    ι  
α.   ι αα α  α ι α,  αι ααι
ι  ι   ιαι ι αι ι  
α    αα α  , ι  αα αι ι αα
ι ια!
 ι ι ι  αι α  ι
αα    ,     αα . ι α
 α  ’   ιαι ι α  , α ι
ι  ι ια αα  αα     ;
‘ -: α  α αα α  . α,
α ι  ι ι,   ι   ,
αι ι α  ι αα α α ι  α ι   
αι ,  αα α.  α ι  α  α
A
(
‘  )  ι  α α ι  α ι, α αι  ι
  α,   α   ι αα α’ α, 
 ‘ι,   ( α   ’ α),  ‘ -ι

  

106

-ιι αι ι. α αι αα, ι ι ι ι ι
α     . ι,   α α ια
α     .
‘ :  αα,   ι ααι  ι α 

A
    (‘  ) ααια α  ααι
ι . α ι α    α    αα  
α, α ααα α α  ια , α α 
  .    αι αι ι’ α α   ι.
‘ -: α α α ια ααα ι   
α α!  αι α ιι α   αι 
 α (α)  α α;
‘ : ια α α α α,  αα, αια α
αα ι  α (α),  αι  αι

A
  () (‘  ). ι ιι αα  ια  
αι    ι   αα α  .  αι
α αι    : «      
  ’ (η,  .) (), ‘‘  ,
           η.’’» [39:3]
 ι’ α  , « αι α α ιι   αι
 α  α α;»  αια αι ι ιι α  

A
    (‘  ), ιαα  α,   
: «    (,  .), η
 η    ,      
  ,         η 
. , η         .» [17:57]

A
ι ιαα   (‘  ) αι  α ,  αα
η ηη 
( A ’  ),    : «…     , ‘‘, η, 
η ,    : ‘   η η  
η   .’;’’   : ‘‘  !   
      …’’» [5:116]
ιι α  ι ιαα  α,    :
« η            
 : ‘‘    ;’’» [34:40]
 α ια αι ι o     α
  α αα α α, αι   α

A
αα  α,   αι  α.   (‘  )
 α    ιι.
‘ -: ι ιι ααα  α’ α, α  ι.
α ι o  αι   ι  αι , αι ι α
α αα, αι α   αα  αα  . ι ιι 
 αα α α  α α. αι ’ α  ια α
α    ι  .
‘ :   ι  αι α  α ι ιι.  αι
αι    : «       ( )

 

107

       .  : ‘  
η    .» [10:18]
‘ -: α  α αα   .  α αα
’ α αι α  ιααι  αι αα!
‘ !  , αααι ι   ι ααι ι
ια α  α αιι  αα     αι , αι ι α
αι ιαα    ;    : «  η
        η η,
  η       .» [98:5]
‘ -: αι, αια.    α α ια α.
‘ :   ι, α  ι ι αι  α αιι
 αα    ;
‘ -: ι αι   α  ;
‘ :     α  α  ,  α
ααι.   : «      
 ,    .» [7:55]
 η ηη η    ;
‘ -: αι, αι    αα,   α: «
ηη  η .» ( )
‘ :   ι  ααι ι αι αα, α α 
   α-α α  αι α ια ι α , αι ια
α   ι ,   ι  α   , ια ι
ι ι α, α  ι αι   α  α  αα;
‘ -: αι, α α αι   α  α 
αα. . αι α.
‘ : α   α α αια,    : «’
     (    ) 
  (  ,  η    ).» [108:2]
 αι  αα α  , αι αι   
, αια ι  ια  , α  α  
αα  ααι  ;
‘ -: αι, α αα.
‘ : α, α α α αιι α  ια  ι
ια,  ια ι , ι ι  ι  α 
 ,  α  ι αι   α  α  αα;
‘ -: αι, α ι ααα .
‘ :  α α α  αααα,   αι 
 α, ια   α α α α ι αι ι 
αα,    α α α ι ι αι αι αα.
,  αα  ιαι  α α   αα, ιαι
 α ,  αα, , αα αα αι ια, ...
αι ι αα, α ι  α, α,    α αι α;

  

108

‘ -: αι, α.
‘ :  ι, ι ι αα ια  
αα,  α ,  ι, αα αα αι
ια  α; αια ι α ι ι   αι α
   ιαα , αι ι    α α, αι 
α αι α ’ α, ααα  ια .
   αι  α,  αι    α.

A
‘ -: αι ι   (‘  ) α αι;
‘ : ι,   ααι α. αι, αι   α
αι, αι  ια  α ι α.
  ια .   α  ια,
αι   ι   , α  : «: 
   ηη…» [39:34]
 ια  α     ια  , α
 : «       ( 
 )  ,   η  ;» [2:255]
α   α αι   ι,    αι
 , α   ι      α 
ι  ,   ι : «  ,   
   .» [21:28]
   αι α   υ,   ι : « 
η,   , η η,      
,  η       ηη.» [3:85]
  ι   ια ααι αιι 
   αι ααι    ι , αι ι   ι 

A
 (‘  ),  αα   α αι  
ι,    αι  , αι ι   αι α ι 
    α  ι  αι , ι
α αι α ι  ια αι α ιαα  αι
αιι  .
ι’ α  ,  α    ια   

(‘  A
) α: «, ,   ι  ια 
,», «, ,   α  ιι α αι ια α,»
αι  αι ιι.
‘ -:  ι ι  ιαι α  α
ι ι ια    ι ιαα, α   ι ι 

A
 (‘  )  ιαα α α. , α  ι ,
ιαι α   ι ια   ι ιαα (), αι
ι α  α .
‘ :      ιι α  ι, α α α
αι αια.    ι ι: «  η    
.» [72:18]
 αα ια αι α  .    

A
  (‘  )  ιαα α α, αι  ι  

 

109

αα α ιααι ι ,  α’ , αα 
ι αι α  αα.
α α αι  αι ι  ια α   αι

A
     (‘  ),   α, α αιι 
αα ι  α, αι  . ιαι  α  ι 
    ιαα ια α α, αι ι ιαι α
   ;
 ι αι,  α ιι ι  αα  ,  α 
 α   ι. αι α ι ι,   

A
ιι  – ι  α   (‘  )  ια
, α      ιαα – αι .
‘ -: α  α   αα   . 
αα  ,  ι .
‘ : αααι αι ααι ι  αα   
αα   , αι αι α  αα  ια,
αι ι      ααα  ;
‘ -: ια.  αι ααα   ι.
‘ : ι α ι ια , ια ααα  α 
 ι ααι. , α  , α  ιιι ια ι
 ι ι αι ιαι ι  ι ιαι;
‘ -:  ι  α αι α α, α ααι
 α, α  αα α’ α αι α α αι.
‘ : αι ι αι  αα ι; ι ι ι ιι α 
ι α ι α α ια  αι  α α α
ι, α α αα   ι ι   α
ιαα; ι,  α ι ι,   α .
‘ -:    ι. α, ι   αα
ι αι  α ααι α  α ι   ,  α
  ι , α ι  ’ α  α  ι , αι
α ι ι  ι α ια α ι   , αι α αι αι
 α α α ι  α  .
‘ :  αι αια.  α αι αι   
α  , α α,   .. ι, α ααι ι
 αι  αα ι,  ι ιαι αιι  ι
 ι, αι ι  α ααι   αι α ι 
’ α  αααι  ;
‘ -: ια, α .
‘ :   ι α α α ια  α 
ααα ι, α α αα   ι αααι α ααι
 ,   αι  α, αι ι  αια
α  α  ι ι.
‘ -:  α  αα ιι  α αι 
,  α ιι ι’ α  . ια ιι  α α
ι ι ι αι ι    αι   ι ι .  ια ,

  

110

  ι  ‘ -ι αι ι    ι  α αι  .
‘ :  α ι α ι   ι ι ι  ,
α  ιαι  αια α α ια   ι. 
 : « (, ):    ,  - (,
  )    - ( η,   
η     ,    η  , 
  ,  ,  )   η,  η.» [112:1-3]
ι  ααι α, ι ι ι, α ι α  ααι  
 αα: «        .» [112:4]
   : «   η  ,    
   –,     , ηη   
   .      '  .» [23:91]
,   ι ιαι αα  α α   αια. ια
α αι αι ι ι ι  αα ιι  -α (α
   ) ια ιι  α  ι,
α   -α α , α   ααα ι  .
α, α  ια ιι   ι α α ι,  α
ααα  αιι  .
‘ -:    ι: «!    ’
(η.  )     ,   .» [10:62]
‘ : ι  α αι αια, α ι α 
ι ι ι  αι ια αα.   α 
αι α  α  αι α    α  αα.
, αι ια α ι α αα   αι α
α  α  αια.
‘ -: ι ιι  α ι   a  (
ι     ). ια   

A
α (‘  ). αι ια  α   αι  ι,
ι  α ι  αα.
, α  , α ι  ι α  α ι 
ιαα α ααι  α  . ι  ι, 
α  αι  α, αι  α αι .
, ι, ιι   α  ι;
‘ : ι ι ιι  ι  ι ιι  

A
(‘
 )  ι αι  ιαι  ι ,  αι ι αι 
ι ιι  .  α ιι α  ια ια 
α αι ααι α ια,  αι ι,   αι α
ααι  υ (), α ααι   
,  ααι  υ αι ι , α ααι 
  α  αααι,  ααι α α α,
α ααι    α,  ααι α α α, α
ααι     (α).

A
α,     (‘  ), ιι ι 
α   α  α,   α ι  α:

 

111

«            (η)
   (‘, ),     .    
   (η.     η,  
 ),     η   η .» [3:97]
ι ααι  αα αι ι, ι   ι ι
ι ιι . ,  , α α 
ι , ι ι ιι  ι α  α   αι ι
 ι, αι ααα ι.
α,   ιαι α α   
α  . , ααι ι α  ι  ι
α  , αι ι  ι, αι ιι;
‘ -: ια,  αα. αι ααα  ι.
‘ : , α ααι ι α  ιι  

A
α (‘  )  ια  , ι ια ααι 
  ,  α ααι α α  , α ααι 
αα,  αι ι αι α ι ι α  ι.  ααι
α α,  α ι α ι ι  υ () αι  α

A
,   α    (‘  ), αι α 
,  ιαα,  α αι  α.    
ια α α ι ι α  αια, α αι α ι
α   α ια αι αα,    
υ,  α  α   , α  αι αια;!
α  !   α α  ια!

A
α   ι ι ι   (‘  )
α ια  ι αα  ιαα1,  α α 

A
    (‘  ) αι αα ι  ι α  α
ι  ιαα α ααι,  α  , αι ι  α αι
 ια  , αι α αι αα ι  α
.
‘ -: α α ι ι αα ι  ιαα ( )
α   , α    ι ι, αι  ι
αι  ι  ι αα   α ι   α

A
(‘
 ).
‘ : α  α ι ,   ,
α,  αι    ‘ -ι αι  
  ιια   .
  α αι α ι αι α    ιια   

A
 (‘  ) αι αια αι αι   α,  
  α  αα          , 
αι α ι  α αι α  α  α  αι αα ι.
1

A
ια    αι  α αι   ι  α (
‘  ) α 
  , α  α αι  α  ,  ιαα, ι 
ι  α α  .

  

112

 αι  ι  ‘ι ι ι ι αα 
ααα α α  ααα  α  , αι
α  α α  α , α  ‘ι  αα, α
α  ι  ‘ι   ι  ‘ -ι αι 
  α.  ‘ι α    α   α ι
α     α  ααι    α   .
 ι ι ιι α ι  α αι ι ι
α  αα  α  , αα αι ια   
ι   αα, α  αααια  α
  α ι α    , αα αι α α α
αι  α,   α ι α  
αι, αι  ια α ιαι ι   ,ι  α α,
α α αια.     αια ι ι  ι α,
ι ιαι αια.   ι   ι ι  α  α:
«: «, ‘‘,      (η, , )  
   ;» ~ η ! ’ ,
,   .» [9:65-66]

A
--: ι ι α ι, ι, ια  α   (‘  ),
 ααι ι ι ι α  α α,    , α 
ααα ια α  ,  ,  α,   αι ια α
  (ι ’ α), α ι  α ιαι ια  ι   α
 , αι ι ι ι α αα  ια  α

A
(‘
 )  α αι ια αια    .  ι
ι  α αα α ια α ι     α .
: ι α αα. α ι  α αα α 
ια  α α,  αι α  α α α  
ααι α ι.
ιαι ια ι αι  α  α o  ια  
A
(
η η  
‘  ): «      ()
(),  ’     …» [28:15]
αι  αι   α  ι ια α  α 
ιια ι ιι αι  ,   ια αι
α αια  α .
  αι α   αα ια  αι ια
 αα, α αα α ια α   α ι
αι   ,  α  αι α,  α   α
αα   o   α ι.
 α  α, , ι ι α   ια
  ια α ααα   α αι α ιι 
α,  ι ιι  αα α α α α
αι αα  α  α.     αα
ια ιαι αι  α  , αι  α:  α ιι
α α    ι ι αι αι α ια ,

 

113

αι α  ι: «    ια αια .»

A
 αα ι ι   (‘  )   .
α α α, αα α  .  α   ι  
 . α, ι ι ααα  α  α 
     α ι .

A
‘ -: ι ι α ι ια  α (α) (‘  )
α   ι, αι  ι (αι)  ’ α αι  :
«ιαι ια;»  α, « α ι (.  α  ).»
  αα ια α ,   ι  α  
 α!
‘ :   αι ιι  ιαι α 
. ι,  α  αι α αι.
α, αα ι α  ι α αι,  ι  
 α ι  αι  α ,   ι ιι 
ι  α   ι.     ιι  ι
α ι  ι, αι α α   α  , αι α α ι  ι
  αα   , α  α  ι.   α ιι
 α    αι α αι α   ι α, α
   ααι αι ι α ιι  ια  ,  α
   ’ .  αι  αα    
αα ια  α αα αι  ι  α.
 , α ι  α ι ι ι ι α  

A
  α (‘  ) ιαα ι   α α
 ιααι α,         :
1. ι   α α αι   α  
  ι ι.  ι ι, ιαα  
 αια    α ,  αιαι α 
ι: «      (η ,   )
  ,    η η,   
    η η – !   .» [29:65]
 , , : «      ,
  ,    η η,   
    η η – !   ’ 
   (η.       , 
     ).     η ,
   η   .» [31:32]

A
ι      (‘  ) ,
ιαα   αι    ι ι.  αι
ι, ιαα   , αι αια  ι 
. α ι    α ιααι     αι
 αι  αι  αι .  ι ια α, 
ι α : «ιαα α  (, ια  )», «ιαα
» ...

  

114

2. ι   α αα  ααι 
α, ι ι ’ αια αα     , 
ι , ι ι,  ι   αι ,  αι α
ιαα  . ι   α, , ιααι
 ι α αι α α (α αι ι α 
  αι  α  .).
ι   α ι ιι ια α  ια  αα
 αι ια  ια , αι  ι  ια   α
   α ι ιι ια  ,  ια   αι  α.
3.    ,  ι  ιααα  αι  
A
(
‘  ) ααα  ιαα   α ααι  (υ
-υυ), αι ι ι αιι ι αι  ιαα 
(υ -υυ). α, , ι ι ια  αι
 α  α αι  ιαα  ,  αι  αιι
ια   αα. ια αια,   ‘’   α
 ι α α  α αι ι   αι  α ..
   η    η    
  η.
 ι αια ια   ι  υ () ι
α αι ια   ι α  αι,  αι α  
αι α ι ι.  ια α α  ι  αι, 
  αι .    αααι  υ, α 
ι αα, αι ια ι  αι  αα αι 
αα ( ια  αια α αι  ι).
 ι  ’ α  α    α   ,ι
ααα αι  αι α, α   α  α, α 
ιαι α  α    αι αα  α .  ι ι
α  α  αι α   α, ι α αια α.
,    ιι α  ια  ιι
ι ι ι  α    αια   αια, α  
α, ιια ια α ιαια,    :
«    ()      ,
   (     )    .
,     .» [9:9]
α, ι ιαι αι ι ιααι  υ, α 
 ιι α αι, αι ι. αι αι ι α  ι,
 αιι    : «’ ,    
 η η   η .     ’ 
 η.» [4:145]
 α αι α α ι α ια  α. 
α ι ι    αια, α   α, ι
  α ια αα  α,    (),  
  ια ιι  ,    (Haman),  

 

115

  α ,   αα.
 α ι,    ιαια ι α 
υ, α α   ι ’ α,  ι ι.   
ι ι ααι ι αι ,  α α α αα.
  η          :
    : «, ‘‘,      (η,
, )      ;»  η
! ’ , ,   .» [9:65-66]
 ι ι ιι ι α    

A
(‘
 ) ια ιι  ια    ια ι α α
αιι,  α ι α  α ι α  ι ια αια 
ι α ’ α    ι α ι ια ια αα,  
ιι  ,   α , αι ι αι ααι
ι α α  α ι ι α!!.
  αι ι ι  ι ι ι α,   
ιι, α  ι  ια α ιαι ι α.   ,
  ι ια ια  ιαι αια  ια   ια
ι ι   α, ι ιι    
αα,  α   : «  ( )   
     () η -’ ( ,
η  ηη, , .)» [2:268]
…αι αι  ια  αα,  α   : «
   (  )      η ,
η  , ,     ,   .» [3:175]
  α  ιι αι  αι    : « 
   η     η  ()» [2:268]
«…η  , ,     ,   .» [3:175]
  ι αι  : « η   
,     η (η   η)  η
   ηη η η.     
η  η ,  ’   η     
    .    η η   η
      η  .» [16:106-107]
   ι ιαια  αα ια α ια  ι ι 
αια,  α    αα αι ααα,  ι
αι  αα α αι ααι    .
α   ιαιαι. αι ιι, ια ι α αι 
ιαια ,   ,  ,    α ι ια 
αα ,  ιια,      ιια ,  αα ι α 
 αιι ..    ιαιαι, α ’ α 
ι, αι   αααι α ι  α ιαι αια.
,  ι ιι ι ι  α ααα 
α ι ια  α ι ια  αια, α  α  α  

  

116

  αι,   α α ααα α α αι. 
 ι: «  η η   η    
  η  .» [16:107]
’ α  ι αι αα ι  ια  αα α α
α α ’ αια  α  ια ι ι ααι αι  ι ι
α α  α.
 α’ α α,  αι αι α αι   ι ,
α ιι ’ , αι α αι α  ι;  
αι, αι α ι αι α  α!
‘ -:   α   αι ι ’  
αια. α ι α  ι  ιαα α ααι  α 
, αι ι  α αι  ια  .  α
α α α     α.
,  α   α  ι ια  α  αι α
 ι , αι α αι ιι α     αι  
, αι α  αιι  υ αι   α αι  
 ι α  α  α  α.  α  
α  ι α αι – α , ‘  – ι 
αα α  ιιι , ια ’ αια  α αι
αι , αι ι αι   , ‘ -.
  ι α  αι   α ααι ‘ -
(  αα). ’ αι  α  ια  α
 ,  α α α α αα  ,  α  
α    .
 ,          
     ;
‘ : ι α  ,  , ι.
•  α α ι  α ια   ια ι ιι
    ι.  ααια,    ι 
 α α  .
      ι  ι  ,
  ια α ια   α: «   ( )·
η     .» [3:7]
 αια αα, α αι α   α α ια 

A
 (‘  ): «     ,   

A
   .». (  -)    (‘  )
: «         
  η η   η  ,    
 ( η         
  )    ( ).». (- 

A
)    (‘  ) : «    
   ,   η  η η,
      η .». ()   

 

(
‘

(‘

) : « η    η   [ η
)    ].     

A

A





117

 η  ,  η       
(  )   η, η η   
, η        ’.» ()
• α αι α  α α  αα  , α 
 ι ιιι ι  α α α ια : «,  
  η η η    ;» [45:23]
• α αι α  α αι ια  ια ι ,
  α ια αι α ι   , α α α  αι α’
 α αι  αια.   αια αι  αα  ια 
ι, αι ι α  α  αι α αι.   : «
  ’  ‘      ’, 
 ‘!         ’. η
       ,   ηη.» [2:170]

A
• α αι α     α, α   (‘  )
: «   ,   ’ .» ( )
• α αι α  α ιαι αι α ααι  ι , 
 , α  : «      (
η η   ),  ( )    .» [65:3]
• α  α  αα ια,  α ιαι αα

A
 , α   (‘  ) : «   
 ηη,     η.» ()
• α αι α  α ι αι ι ια ι ι  ,
αι α  α ι α ι ια  , α    

A
α α ι [ α ααι   (‘  )]: «
       .» (-  )
• α αι α  α  αα    α αια α ια
α ι  α ι   α αι α α α  .
• α αι α  α  ια ια α   α ια α ι

A
 α ι, ια αι ια  ιαα.   (‘  )
: «   [ .],   ’ .» (-)
• α αι α’  α αα  α α α, ι , α ια
αι α αα, α α ι ι.
• α αι α  α ιι  ι αι α    α,

A
α α α  ,     (‘  ): « 
       η   .   
      η   . (   
).» (   )
• α αι α  α ιι  , α,  α 
ιαι ι  α αα (  ι).  ιι αι
  ιι  αι ι ι .  α
ιαιι  αια α  α ι , α α 

  

118

ι α αα  α  .
• α αι α  ιι ι   ι  ι
ι  , α ι ι ι .    ι 
.
• α αι α  α αι  ι ,  α  ,
αα  ι   ι αι α, α α α  . 

A
 (‘  ) : «      ’ 
,      .» (   ). 
ιαι  α αι α   α  ,   α
ι,    ι,   ι ι .
• α αι α  α ααιαι  ,  ,  ι, 
ι    , ια αι α    , 
 α ι αι ι ι ι .
• α αι α’  α  ‘’ α α ια α
αα, α α αι  α ια α α  α (αα) αι
ι ααα α      (). α
ι αι α : «  ι ι, αι ,ι  ι  ι.»
• α αι α  α ι    αα,   α
ι α  α α ,   ιαι α αι  α

A
  ι ι .  ια   (‘  ) :
«’ ,   ηη (  ) η
   η    ,  . η 
  ,     .» ()

A
• α ι α α α α   (‘  ), αι α
ιαιι α αι αι  ι, αι α α ιαιι α α 
α αι α ια αι ,  α αααι  ι
 α -ι  α   α α αι ια 

A
α α αι α   (‘  ).  α ι
α   α  α ια α αι α α

A
  (‘  ).
• α αι α  α ιι ι ι ιι, 
α ια  ,  α  -’ αι -‘ ( ι
αι αι  α), α αι    ια α α.
 ι αα ι   α ιι ια α αι 

A
α α  α,  α   (‘  ),  α
  , ι ι  ααα ι α ,ι  αι α ι
ι ιι  ι α.    ααι α  α 
α,  ι   α αα ια α  .



119

   η 
   

 η    η: 1) « »:  αι ιι
ι « ι » αι α αι  ια α ι 
  . 2) « »:  αι ιι « α 
» αι ιαιι ι    αι  αι .   :
«    ()       : ‘‘’ ,
  ’ , .  (  )    ( 
)    ηη· , ’ ,    η.’’» [43:26-27]
,  α α αι α  , α ι α  αι
.  α   α  αι , α  α αι 
  αι  α   (ι) αι α’   α.
ι αα  ια α ι  «   » αι  ι ια 
αι. α αι  αα   ι α αι ι’ α  α  αα;
  ι ι : « αι   ‘‘  
’’  ι ια  αι;» , «αι, α  ι ι ια
ι α ια.  ι   ι  ι   ι ι, 
α α αι ια α.  ι   ι   ι   ι
ι,  α  α αι ια α.»

A
  α   (‘  ),   ια ι α
αι α  ια. ια αια, : «  ‘‘  
’’ », αι   « η η  », αι αα
: «η  η  η  » αι  α’.  ι
αι ιαα ι ια α αι α  ι ι  
αα,   «   » ι α αι αα 
ια , αι α αι  α  ,ι ιι  αα , 
αα ια    α αι  α ααιι.
αιι  αι αι ια α   ι αι  α, ι
ιι   αα  ι α αι ι ι, αι
ιι α ι α αι ια α ιι α  
 ι ια  αι αι α ι     ι.

    :
η:  α  αι  ια. ’   α ι ια

αα, ι α α ι  αα     .  αα
α   αι ι α αι  ια α ι 
  , α ιαιι  ια ια   αι . ι, 
 αι «α  αι α ααι   ».  αι 
ι ι α α ι  αα   αι    :
«…    η   η .» [43:86] , 

A
 (‘  ) : «      
     (   )    » ()
η:  α  α αι  αια. αι  α
ιι α  αια  αα  (   ), 
αα α αια.   , ια  αι
ι: « (η)         
     ,   η  η

  

120

         …» [49:15]
 α ι α ι α  , α ι α  ι  α
αια ια  αα , ι ιαι ια  ια.  

A
(‘
 ) : «         
   (   )      . 
 ( )          [], 
    ’ ,     .» ()
:  ι α  ια  αα   αι αια ι’
α, ι ι αι ια ι α  : α
α α    αι   αι αι  α 
[αα  ]. ι αι  α  α αι  
ααι, αι ι,  α  αι ι α ααα, α 
ια.   α ια  α  αια  α α
ααα: «   ‘‘       (
  ) η [  ]. *  : ‘‘! 
       η;’’» [37:35-36]
η: α   α. αι  ααι
ιαα αι   αι  . αι  α αι α
 ,ι ι ι   αι α αι α’ α  ι
ααι.   : «      ( 
) η      ,   η 
η  (η. η η    ,  
)…» [31:22].  αι  α .
:  α  αι  . α  α ι α 
αα ιιι, α  α  ι   α    αι 
 ιαι,  αι ι.  αι α αι    :
«…           …» [48:11]
η:  ι ι α αα α  , α ι α 
α, αι  α αα    α ’ α.  
αιι  α α     αι  α ι α
α    αα, αα ι α αι αα  ι ι ,  α

A
αα   αα   αι  ια  (‘  ), 

A
α ι     αι  ια  (‘  ), αι 

A
α α α αα αι  α  ια  (‘  ).
η :  αι  α ι α   ια  
, αι ι ια ι , α   αι   
 αι ααα  α ,    : « η
η,  η,    ()  ,  
    η η    ’ ( 
        ),    
    η  (ηη):    η  η.» [98:5]

A
  (‘  )  : «      η
    ‘‘   ’’    η
η  .» (-  )



121



  
 
 
    

 , ι αα α ια  ι ι.  ι
αα , α , ι α ι, αι ααιαι. ια α α ι
ι αι ‘‘ι αι   1;’’ α  α ι α
ααι , α  ι   ι ι ι 
αα, αι ι     ι  ι ααι αι 
 αα αα  αιι α  α ιαα.
 αι ι ι  α   α , α α αα
 ι  ι  α  α  . ι ι ια 

A
αα ι « α (‘  ) αι  ια  
(    )»   :
A
‘  ):   
       η (
ι α α   ,   ι: «  
,    .» [4:80]
   : «: ‘‘   ,  :  
        . ’ ,  
  (  )   ().’’» [3:31]
ι,    αι ααι α  α  
(
), α : «ηη η η      
,  ’   .»  : «, 
 ,   ;»  : «    
  ,      .» (-).
  ιιι αα   (
), ι α  α,
α  α αι  ι α  α.   ιαι
ι αα   (
) αι   α,   α, 
αι ιιι  ιι .
)  η: ι
η   ,     η (
ιαι ι αι α   (
) (α  α 
α ι ιαι ι αι αι) ’ αια     
αα  , αι ι ιαι   αι 
ια .    : «    η   .
   η  η (’    ).» [53:3-4]
     ηη:   αι ι α
 ι α ααι αι  , ια ι  αα,   ι ι
αα, α  αι α  αι  (αια).  ι

A
αα  ι   (‘  ),  ι ααι   .
α ααι    ι,    αα  α ια α 
α ι αι   ια  αια, ι αι ι αι  αα.
  ,         
 η 

A
η  (‘  ):   α αι αια αα, α αα

A
αια  ιαι  .   (‘  ) : «
   η     η η , 
1

ι  : «ι αι   ;» αι «ια αι  α ;»

  

122

     (   ).» ()

A
ηη: α αι αι ι  α ια   (‘  ) α
. ,  αι α ια ι α  αα α ι
α α  αα ι α α α α, α αι  α . α
ι αα ι,  ι α  ι  α  αι ι α ι
 α  α. , α  ααι αα  

A
(‘
 ), αι α    α ια α  α.
αι ’ α, αι  α ,  ι  . ι α
α αα, α α ιαι α α  ι α
α αι ια.  α αι  α  α, αι  α, 
α    α αι αι.
 η       η

(‘ A
).      :
1)   αα ’ α αι   . α ι αα ι, 
ααι .
2)  αα α  αι. ι αα ι, αα α
αι  αα .
3)  α α αι αα ’ α.   : «ι ι 

A
 (‘  )   αα  α  α ,  ι 
 α  α αι, αι α α.».

A
4)   ια α    αι  ια  (‘  )
ι, αι  α ια α   ι   αι 

A
ια  (‘  ). ι α α αι α 
αιαι   αι ι αι (‘α)  α, 
ι ι  αια αι ι ι.

A
5)  α ι’ α  αα   (‘  ),  α  
ιι , ι  , αι   . ι α α
ι α   ι, αι α    α  αι
ι ’ α   ,   ι ι.
6)  α α α  α α    αι ι α :

A
  (‘  ) α  ι     . 
η ηη 

A
α ( A ’  )  ι’ α: «ι ι   (‘  ) α 
ι (.  α α  α   ια   ι).» ().

A
  (‘  ) α  αι , αι α α ι
α  ι α. α  ι αι , αι α ι
αι  ααι. α  ι ιιι ααι   αι 
ι α .   αα  ια  α . α
 ι αι αι  . α ι α . α 
α  ααι  ιι , αι  ι  ααι
 α, αι    α  ι α .
, ! α α,  ιι , ι  ,  
 αι α   αα  ι ι αι  α 
α, αι   αι α  α.



123

 ()
 

  αι   α  , αι  αι   ι
α αι  αα αι.  αι ιαι   
,   .
 η : 1)  (): αι  αα    ιι ι
αα, αι αι  ι α αα.    ιιαι 
ι  α  α α αι  αα ααα.
2)  ():    αι ι. ) ια ι
α   ι   ι αα [ αι  ι α].
) ια α α   ι   ι αα, αι α
  ι ιι αα  ,  α    .
ηη: ια  α   ααι α   ααα,
 ι α ι α α ααιι  –  α,       –
α. ια ι, , α αι ι ι α, α ι
 [ α ααιι  α,  ι]. ια α  
α 210 α αι ,  ια ι αι ι.
 η: ιαι α ιι α α αι   αι
αααα α ι ι,  α  αι αι. αι
ααα α ιι α   αια  ια α ι α 
 ια α ι ι, α  ιαιαα  αι ααι
. ιαι  α ιι α  αι α αα 
α,  ι α αι αι ι αι ααα.
   : αι α ααα ια α α ιιι α.
    : 1) α α  αι ααα ια 
 α α ι. 2) α α   ι α  α α
ι, α  αια α   αι  (αι ι αι
 αι ι αιαα, αι α αι  ι ια α α ι).
, α αα     α ιι,  
 ι  ι  α.
     η η  ηη: 1) -ι’:αι 
α ααι α  ι  α αι  ,  αα 
ια α ααιι α α, α ιαα . 2) -ι: αι  α
ιι α ια α,   α . α  .
        η  
  η η ,    :


ι  ιιαι ι α αι ι αι α, αι α  α
ααι  ι α. 2)  α  αι αι. 3)  α
ιιαι   ι  [ ι αι].
 ααι  α  α      -ι’
  -ι αι ι ια  .
α α αα  α  , αααι α ααι ’
   ια ι α  ααα,  α   α αι 
  ιιαι α α,  ,    ι ι
 ι,   α α α . ααι, , α
αι α   α  ‘α α  ιαιαα.

  

124

αι αι α ι α ι  ι α α   α
 ,   αα  α  , α ι α  ιαιαα,
 α  [ α αι]  ια    α (α ι  α
  ια  ια). , αι αι α αι α ιιι 
     ι  α αι   α  ‘α
(), α  αα αι α  ια. , α α αα
ιαι α  ι  ι.
αι ι αι ι α αι  α αι α 
αι , αι α ιι αι  [ ι αι  α] αι
  α  ιαιαα  ααι,   ααι α ι ι 
 α .

A
 -: αι α     (‘  )  α
ιι ι ια α αα α ια αι  α α. ι ι
αι ι αι ι  ι α  , ι  ααα
  α, ι  ι  α α  υ’, ι  
  α   ι  αι       α αι.
ιαι α ι α α  ι ι  α α
ιι υ, α αι α  ’, αι α ιι 
αι  ι ια α ααιι ,ι αι αι.
 η (’): α αι ια  υ’   :
1)  ι   (ια ), α   α  α
(αα) αι   (ιι) ια  α ια ι ια
 · 2)  ι  ι αι, α α α ι  α
(ια )· 3)  ι   αι, α  α αι (ια )·
4)  ι  α, α α α ι  αα (ια )·
5)  α  ι  υ’    ι ( αα)·
6) α,  α ι α  α      α α.
   η ’: 1)  α ι ι «  (
α  )» ι αι. 2) α ι ι α  ι ,
 α ι α ι α ια  ι  ι α ι  ι  .
   η ’   :
  υ. 
 α  ι ι  α.  α  α αι 
 ι α   [αι ι ].  α ι α  
ι  α αι  , α  ι (ια α   ααι).
 α ι α α ια  α α  ι , α  ι αι
α.  α ι ι ι αα α α  ι αι 
ι.  α ι     ι ι  αι ι, α αι 
  ι ι  αι ι.  α ι     ι .
 α ιι  α ια    ι αι α  ι  
αι.  α ι α   α α  .  α ι α
  α ιι.  α ααι ι ιι  
αα α α   .
 η  η ’ 1)  α  ι α  ι
   . 2)  α ι α  ια ι α ι .

 

125

3)  α ιι   α  . 4)  α ι  ι  αι.
 ια  α αι  α   ’, α ιαι.
ηη:  α α ι α α   α   ια α
   , α α ι. α,   ι α ι 
α αι α ιαι (  αα ) α ια ( α ιι
 ). ,   ι α αι α   ( 
).  αι  αι  .
  ’: α ι  (ια)  αι  α 
‘ιι ’ ( α  ) α ι αι α   ια α
ι  α  α ι    ια αι α
  α ι    ( α   ι α 
α  αι, ι αι  ι, αι α  α α  ) α
ι α ια  [α ι   α ] ι αι  α
α ι  ι , ια α  ι α αι α
 . α ιι     ι  α α αι
 αι α ι αι  ι α, αι α ι  ι
α  αι   αι. α ι α ια  [α ι 
 α] ι αι  αα.
ηη:   ι  α  αι ,  α  α’ α
ι α , α α αι , ι α ι   ι α.
  ’     : α  αι α α
 ι α α  ι αι ι,  α αι α α 
αι αα, αι α (υ).
ιαι α αι α  α’ α   ι  α ι
υ’, ι α αι α  - - ( ι
αααα,  αι ι ι α  αα αα 
[’]   α   α  ,  α ααι,
α αι α  - -,  αι  α αααα
α ι ι  αα αα   α).
   ’         :
1) ι α   α   ια  αα ααα,
    υ’   (αι ι υ)