NZfËS¡a¿»£ h¡wm¡−cn plL¡l

AbÑ j¿»Z¡mu
AbÑ ¢hi¡N
(h¡Ù¹h¡ue Ae¤¢hi¡N)
S¡a£u ®hae−ØLm, 2009
(h¡wm¡−cn l¡C−gmpÚ)

(öd¤ plL¡l£ L¡−S hÉhq¡−ll SeÉ )

02 ¢X−pðl 2009

Ef-¢eu¿»L
h¡wm¡−cn plL¡l£ j¤âZ¡mu, Y¡L¡
2009

NZfËS¡a¿»£ h¡wm¡−cn plL¡l
AbÑ j¿»Z¡mu
AbÑ ¢hi¡N
(h¡Ù¹h¡ue Ae¤¢hi¡N)
B−cn
Y¡L¡, 18 ANËq¡uZ, 1416 h‰¡ë/ 02 ¢X−pðl, 2009 ¢MËØV¡ë
ew Hp, Bl, J 258 BCe/2009/Aj/A¢h(h¡Ù¹x-1)/S¡x ®hx ®ØLm-3/2009/234|Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) Hl d¡l¡ 5 H fËcš
rja¡h−m plL¡l ¢ejÀl©f B−cn S¡l£ L¢lm, kb¡ x1z pw¢rç ¢n−l¡e¡j, fËhaÑe J fË−u¡Nz- (1) HC B−cn Q¡L¢l (®hae J i¡a¡¢c) B−cn,
2009 (h¡wm¡−cn l¡C−gmp) e¡−j A¢i¢qa qC−hz
(2) HC B−cn Ef-Ae¤−μRc (3) Hl ¢hd¡e p¡−f−r, 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a
L¡kÑLl qCu¡−R h¢mu¡ NZÉ qC−h z
(3) HC B−c®nl Ae¤−μRc 3 H E−õ¢Ma S¡a£u ®hae−ØLmpj§q 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l®M
¢ejÀh¢ZÑa naÑ p¡−f−r L¡kÑLl qC−h, kb¡ x(L)

HC B−c−nl Ae¤−μRc 6 Hl ¢hd¡e Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l®M ®hae
¢edÑ¡lZ qC−h Hhw HC ¢edÑ¡¢la ®hae 1 S¤m¡C, 2009 qC−a fËc¡e Ll¡
qC−hz a−h, AeÉ¡eÉ pLm i¡a¡¢c 30 S¤e, 2009 a¡¢l−Ml ¢edÑ¡¢la q¡−l
30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ fË−cu qC−h;

(M)

S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 L¡kÑLl qCh¡l a¡¢lM 1 S¤m¡C, 2009 qC−a
jq¡OÑ i¡a¡ Ahm¤ç qCu¡−R h¢mu¡ NZÉ qC−h Hhw 1 S¤m¡C, 2009 qC−a
C−a¡j−dÉ Bq¢la jq¡OÑi¡a¡ fÊ¡fÉ h−Lu¡l p¢qa pjeÄu L¢l−a qC−h;

(N)

1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a ®k pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ AhplfËÙ¹¤¢aj§mL
R¤¢V−a B−Re a¡q¡l¡ AhplfËÙ¹¤¢aj§mL R¤¢V−a b¡L¡l pju 30 S¤e, 2009
a¡¢l−M Bq¢la q¡−l jq¡OÑi¡a¡ f¡C−a b¡¢L−hez

hÉ¡MÉ¡x −L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M AhplfËÙ¤¹¢aj§mL R¤¢V−a B−Rez Ae¤−μRc (N) Hl hZÑe¡ ®j¡a¡−hL ¢a¢e 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M ®k q¡−l jq¡OÑi¡a¡ f¡C−ae ®pC
q¡−l Eš² jq¡OÑi¡a¡ AhplfËÙ¤¹¢aj§mL R¤¢V (Hm ¢f Bl) ®no e¡ qJu¡ fkÑ¿¹ fË¡fÉ qC−hez
(4) HC B−cn ¢ejÀh¢ZÑa hÉ¢J²hNÑ hÉa£a h¡wm¡−cn l¡C−gmpÚ-H LjÑla fËS¡a−¿»l
Q¡L¢l−a ¢e−u¡¢Sa pLm hÉ¢J²l ®r−œ fË−k¡SÉ qC−h, kb¡ x(K)

®k pLm ®hp¡j¢lL hÉ¢J²−L fË¢alr¡ fË¡‚me qC−a ®hae fËc¡e Ll¡ qu
ay¡q¡l¡ hÉa£a fË¢alr¡ p¡¢iÑppj§−q ¢e−u¡¢Sa hÉ¢J²NZ;

(L)

f¤¢mn h¡¢qe£−a ¢e−u¡¢Sa hÉ¢š²NZ ;

(M)

State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of
Services) Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)- H pw‘¡¢ua "worker";

(N)

¢nr¡e¢hp Abh¡ fË¢nrZ¡b£Ñ ¢qp¡−h ¢ek¤J² hÉ¢J²NZ; Hhw

1

(O)

Q¥¢J² h¡ MäL¡m£e ¢i¢J−a ¢ek¤J² hÉ¢J²NZz

2z pw‘¡z- ¢hou h¡ fËp−‰l f¢lf¿Û£ ¢LR¤ e¡ b¡¢L−m, HC B−c−n(K)

"haÑj¡e ®hae−ØLm' AbÑ Q¡L¢l (®hae J i¡a¡¢c) B−cn, 2005 Hl
Ad£−e S¡a£u −hae−úm ;

(L)

"S¡a£u ®hae−ØLm 2009' AbÑ HC B−c−nl Ae¤−μRc 3 H E¢õ¢Ma
S¡a£u ®hae®ØLm ;

(M)

"j§m®ØLm' "¢p−mLne ®NËX ®ØLm' "¢p¢eul®ØLm' Hhw "EμQal®ØLm
(V¡Cj-®ØLm)' AbÑ haÑj¡e ®hae®ØL®m kb¡H²−j, f−cl j§m ®ØLm,
¢p−mLne ®NËX ®ØLm, ¢p¢eul ®ØLm Hhw EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm)z

3z S¡a£u ®hae−ØLm, 2009z- 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml AhÉh¢qa f§−hÑ ¢hcÉj¡e
fcpj§−ql haÑj¡e ®hae−ØLm ¢hm¤ç qC−h Hhw EJ² a¡¢lM qC−a haÑj¡e ®hae−ØL−ml fË¢a¢V
®ØL−ml ¢hfl£−a ¢ejÀh¢ZÑa Ae¤l©f ®ØLm (Corresponding scale) L¡kÑLl qC−h, kb¡ x
®ØLm

haÑj¡e ®hae−úm (S¡a£u ®hae−ØLm, 2005)

S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 (1 S¤m¡C, 2009 qC−a L¡kÑLl)

1z
2z
3z
4z
5z
6z

V¡L¡ 13750-550^10-19250
V¡L¡ 11000-475^14-17650
V¡L¡ 9000-405^ 16-15480
V¡L¡ 6800-325^7-9075-C¢h-365^11-13090
V¡L¡ 5100-280^7-7060-C¢h-300^11-10360
V¡L¡ 5100-280^7-7060-C¢h-300^11-10360

V¡L¡ 22250-900^ 10-31250
V¡L¡ 18500-800^ 14-29700
V¡L¡ 15000-700^ 16-26200
V¡L¡11000-490^7-14430-C¢h-540^11-20370
V¡L¡ 8000-450^ 7-11150-C¢h-490^11-16540

7z
8z
9z
10z
11z
12z
13z
14z
15z
16z
17z
18z
19z
20z

V¡L¡ 4400-250^ 7-6150-C¢h 270^11-9120
V¡L¡ 4200-250^7-5950-C¢h-270^11-8920
V¡L¡ 3300-190^7-4630-C¢h-210^11-6940
V¡L¡ 3500-210^7-4970-C¢h-230^11-7500
V¡L¡ 3300-190^7-4630-C¢h-210^11-6940
V¡L¡ 3100-170^7-4290-C¢h-190^11-6380
V¡L¡ 3100-170^7-4290-C¢h-190^11-6380
V¡L¡ 3000-150^7-4050-C¢h-170^11-5920
V¡L¡ 2850-130^7-3760-C¢h-150^ 11-5410
V¡L¡ 2850-130^7-3760-C¢h-150^-11-5410
V¡L¡ 2600-120^7-3440-C¢h-130^11-4870
V¡L¡ 2500-110^7-3270-C¢h-120^ 11-4590
V¡L¡ 2500-110^7-3270-C¢h-120^11-4590
V¡L¡ 2400-100^7-3100-C¢h-110^11-4310

V¡L¡ 8000-450^ 7-11150-C¢h-490^11-16540
V¡L¡ 6900-430^ 7-9910-C¢h-465 ^ 11-15025
V¡L¡ 6500-420^ 7-9440-C¢h-450 ^ 11-14390
V¡L¡ 5200-320^7-7440-C¢h-345^11-11235
V¡L¡ 5500-345^7-7915-C¢h-380^11-12095
V¡L¡ 5200-320^7-7440-C¢h-345^11-11235
V¡L¡ 4900-290^7-6930-C¢h-320^11-10450
V¡L¡ 4900-290^7-6930-C¢h-320^11-10450
V¡L¡ 4700-265^7-6555-C¢h-290^11-9745
V¡L¡ 4500-240^7-6180-C¢h-265^ 11-9095
V¡L¡ 4500-240^7-6180-C¢h-265^ 11-9095
V¡L¡ 4400-220^7-5940-C¢h-240^11-8580
V¡L¡ 4250-210^7-5720-C¢h-220^ 11-8140
V¡L¡ 4250-210^7-5720-C¢h-220^ 11-8140
V¡L¡ 4100-190^7-5430-C¢h-210^11-7740

4z S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl fË¡fÉa¡z- 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M −L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£
pw¢nÓø f−c ®k j§m ®ØLm, hÉ¢J²Na ®ØLm, ¢p®mLne ®NËX ®ØLm, ¢p¢eul ®ØLm h¡ EμQal ®ØLm
(V¡Cj ®ØLm) f¡C−a¢R−me, ¢a¢e 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a Ae¤−μRc 3 H h¢ZÑa ay¡q¡l pw¢nÔø
haÑj¡e ®hae −ØL−ml ¢hfl£−a fËc¢nÑa S¡a£u ®hae −ØLm, 2009 fË¡fÉ qC−he x
a−h naÑ b¡−L ®k, plL¡l LaѪL, pju pju, S¡¢lL«a B−cn Ae¤k¡u£ k¡q¡l¡ 1 S¤m¡C,
2009 a¡¢l−Ml f§hÑ fkÑ¿¹ EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) f¡Ch¡l A¢dL¡l£ ¢R−me ¢L¿º pjuja Eq¡
fËc¡e Ll¡ k¡u e¡C, a¡yq¡l¡ pw¢nÔø B−cn Ae¤k¡u£ HC B−c−nl Ae¤−μRc 6 Hl ¢hd¡e J naÑ
p¡−f−r, Eq¡ i¨a¡−fri¡−h fË¡fÉ qC−he z

2

5z haÑj¡e ®ha−el pw‘¡z-HC B−c−n "haÑj¡e ®hae ' h¢m−a(L)
(M)

30 S¤e, 2009 a¡¢l−M fË¡ç h¡ fË¡fÉ j§m ®hae; avpq
plL¡l LaѪL, pju pju, S¡¢lL«a B−cn¡hm£ Ae¤p¡−l ®L¡e f−cl h¡
Kv‡Ri p¢qa pÇfªJ² hÉ¢J²Na ®hae h¡ hÉ¢J²Na i¡a¡ ¢iæ AeÉ¡eÉ hÉ¢J²Na
®hae (k¢c b¡−L)z

6z S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ®hae ¢edÑ¡lZz- (1) ®k LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ haÑj¡e ®hae−ØLm f−cl j§m ®ØLm, ¢p¢eul ®ØLm, ¢p®mLne ®NËX ®ØLm, hÉ¢J²Na ®ØLm Abh¡ EμQal ®ØLm
(V¡Cj ®ØLm) f¡C−a¢R−me, ay¡q¡l ®hae haÑj¡e ®hae−ØL−ml Ae¤l©f (Corresponding Scale)
S¡a£u ®hae −ØLm, 2009 H Ae¤−μRc 4 Hl naÑ¡d£e Hhw ¢ejÀ¢m¢Ma fÜ¢a−a ¢edÑ¡¢la qC−h,
kb¡ x(L)

haÑj¡e ®hae−ØLm AbÑ¡v ¢hcÉj¡e ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡−f ®hae
BqlZL¡l£ ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl
Ae¤l©f ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡−fC ¢edÑ¡¢la qC−h ;

(M)

k¢c ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l j§m ®hae, haÑj¡e ®hae−ú−ml phÑ¢ejÀ d¡−fl
EμQal qu, a−h fÐbjax Eiu d¡−fl jdÉL¡l f¡bÑLÉ ¢eZÑu L¢l−a qC−hz
Aaxfl ¢eZÑ£a Aˆ Ae¤l©f ®ØL−ml (S¡a£u ®hae−úm, 2009) fË¡l¢ñL
d¡−fl p¢qa ®k¡N L¢l−a qC−hz HC −k¡Ngm k¢c Ae¤l©f ®ØL−ml ®L¡e
d¡−fl pj¡e qu, a¡q¡ qC−m I d¡−fC ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l®a qC−hz k¢c
Ae¤l©f ®ØL−m EJ² A−ˆl pj¡e ®L¡e d¡f e¡ b¡−L, a¡q¡ qC−m flha£Ñ
EμQal d¡−f ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−h;

Ec¡qlZ 1 x
30-06-2009 a¡¢l−M HLSe LjÑQ¡l£ 3000-150^7-4050-C¢h-170
^ 11-5920 V¡L¡l haÑj¡e ®hae ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡f AbÑ¡v 3000 V¡L¡ j§m
®hae f¡C®aez HC ®r®œ 01-07-2009 a¡¢l−M I ®ØL−ml Ae¤l©f ®úm ¢qp¡h
4700-265ÚÚx7-6555-C¢h-290-x-11-9745 V¡L¡l Ae¤l©f ®ØL−ml fË¡l¢ñL
d¡f AbÑ¡v 4700 V¡L¡u a¡yq¡l j§m ®hae ¢edÑ¡¢la qC−h z
Ec¡qlZ 2 x
30-06-2009 a¡¢l−M HLSe LjÑQ¡l£l j§m ®hae haÑj¡e 3100170^7-4290-C¢h-190^ 11-6380 V¡L¡l ®ØL−m 4120 V¡L¡z HC ®r−œ 17-2009 a¡¢lM I ®ØL−ml Ae¤l©f ®úm ¢qp¡h 4900-290^7-6930-C¢h320^ 11-10450 V¡L¡l ®ØL−m a¡yq¡l ®hae ¢edÑ¡¢la qC−h 6060 V¡L¡z
hÉ¡MÉ¡ x haÑj¡e ®ØL®m fË¡ç j§m ®hae qC−a HLC ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡−fl −hae
¢h−u¡N L¢l−m f¡bÑ−LÉl f¢lj¡Z qu 4120-3100=1020 V¡L¡z AaHh, Ae¤l©f
®ØL−m ®hae ¢edÑ¡¢la qC®h, I ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡f + 1020 V¡L¡ AbÑ¡v
(4900 + 1020)= 5920 V¡L¡uz ¢L¿º Ae¤l©f ®ØL−m HCl©f d¡f e¡ b¡L¡u
flha£Ñ EμQal d¡f AbÑ¡v 6060 V¡L¡u a¡yq¡l ®hae ¢edÑ¡¢la qC−hz
(N)

k¢c −L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l haÑj¡e ®hae, S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl
fË¡lñ a¡¢l−M AbÑ¡v 1-7-2009 a¡¢l−MÑ p−hÑ¡μQ p£j¡l E−ÜÑ qu a¡q¡ qC−m
pw¢nÔø S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl p−hÑ¡μQ p£j¡u ay¡q¡l ®hae ¢edÑ¡lZ
L¢lu¡ haÑj¡e ®hae Hhw pw¢nÔø S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl p−hÑ¡μQ
®ha−el j−dÉ ®k f¡bÑLÉ b¡¢L−h, a¡q¡ ay¡q¡−L hÉ¢J²Na ®hae ¢qp¡−h
fËc¡e Ll¡ qC−h;

3

(O)

1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M ky¡q¡l¡ EμQal ®hae−ú−ml f−c f−c¡æ¢a cvB‡eb,
ay¡q¡−cl ®hae f−c¡æ¢afË¡ç f−c fËQ¢ma ¢h¢d¢hd¡e Ae¤k¡u£ ¢edÑ¡lZ Kwi‡Z
qC−h;

(P)

®k LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ ®fËo−Z LjÑla B−Re, ®fËoZ LjÑla e¡ b¡¢L−m ay¡q¡l
j§m A¢gp Abh¡ pwNW−e ¢a¢e ®k ®hae f¡Ch¡l A¢dL¡l£ qC−ae, ®pC
¢i¢J−a ay¡q¡l ®hae ¢edÑ¡¢la qC−h;

(Q)

®k LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l®M R¤¢V−a ¢R−me, S¡a£u ®hae
−ØL−m ®p LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae, ay¡q¡l haÑj¡e ®ha−el ¢i¢š−a ¢edÑ¡lZ
L¢l−a qC−h Abh¡ EJ² a¡¢l−M ¢a¢e R¤¢V−a e¡ b¡¢L−m ay¡q¡l haÑj¡e
®hae k¡q¡ qCa, ®pC ¢i¢š−a S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ay¡q¡l ®hae
¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−h, a−h S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ay¡q¡l ®hae
¢edÑ¡l−Zl g−m ¢a¢e ®k B¢bÑL p¤¢hd¡ m¡i L¢l−ae a¡q¡ ay¡q¡l R¤¢Vl
pj−ul SeÉ fСfÉ qC−he e¡;

(R)

®k LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M p¡j¢uLi¡−h hlM¡Ù¹ ¢R−me,
®p hÉ¢J² f¤ehÑq¡m e¡ qC−m Hhw h¡Ù¹−h L¡−S ®k¡Nc¡e e¡ L¢l−m ay¡q¡l
®hae S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ¢edÑ¡lZ Ll¡ qC−h e¡z HCl©f
f¤ehÑq¡mL«a LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M fËbjax
haÑj¡e ®hae ®ØLm ¢edÑ¡lZ Ll¡ qC−h Hhw Aaxfl I ¢edÑ¡¢la ®ha−el
¢i¢š−a ay¡q¡l ®hae S¡a£u −hae−ØLm, 2009 Hl pw¢nÔø Ae¤l©f ®ØL−m
¢edÑ¡lZ Ll¡ qC−h ;

(S)

1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M ®k LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ Ahpl fËÙº¢aj§mL R¤¢V−a
wQ‡jb, öd¤ ®fene ¢edÑ¡l−Zl SeÉ ay¡q¡l ®hae, cg¡ (T) Hl ¢hd¡e
p¡−f−r, S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl pw¢nÔø ®ØLm ¢edÑ¡lZ Ll¡ qC−hz
HCl©f ®r−œ Ahpl fËÙº¢aj§mL R¤¢Vl pju k¢c ay¡q¡l h¡¢oÑL ®haehª¢Ül
a¡¢lM b¡−L, a¡q¡ qC−m EJ² ®haehª¢ÜJ ®fene ¢edÑ¡l−Zl SeÉ ay¡q¡l
®ha−el p¢qa k¤J² qC−h ; a−h, ¢a¢e Ahpl fËÙº¢aj§mL R¤¢Vl pju Eš²
R¤¢Vl ®hae haÑj¡e ®hae−ú−ml ¢i¢š−a f¡C−a b¡¢L−he;

(T)

30 S¤e, 2009 a¡¢l®M −k LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l AhplfËÙ¤¹¢aj§mL R¤¢V ®no
qC−h Hhw ¢k¢e 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M Ahp−l k¡C−he, ¢a¢e 1 S¤m¡C,
2009 a¡¢l−M L¡kÑLl S¡a£u ®hae−úm, 2009 Ae¤k¡u£ −hae ¢edÑ¡l−Zl
p¤¢hd¡ fË¡fÉ qC−he e¡z

(2) S¡a£u ®hae ®úm, 2009 ®j¡a¡®hL phÑ¢ejÀ ®hae hª¢Üz- (K)S¡a£u ®hae ®úm,
2009 Hl BJa¡u Eš² fÜ¢a−a ®hae ¢edÑ¡l−Zl g−m ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae hª¢Ül
f¢lj¡e ®L¡e AhÙÛ¡−aC 2000 V¡L¡l ¢e−jÀ qC−h e¡zEš² fÜ¢a−a ®hae ¢edÑ¡l−Zl fl ®L¡e
LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®haehª¢Ül f¢lj¡e k¢c 2000 V¡L¡l Lj qu,a−h- −k f¢lj¡e AwL Lj qC−h
a¡q¡ h¡¢oÑL h¢dÑa ®ha−el q¡l Ae¤k¡u£ pjeÄu L¢lu¡ k¢c ®L¡e AwL Ah¢nø b¡−L (pjeÄ−ul fË−u¡Se e¡ qC−m Ah¢nø¡wn pl¡p¢l hÉ¢š²Na ®hae ¢qp¡−h fË−cu) a−h a¡q¡ hÉ¢š²Na ®hae
¢qp¡−h fË−cu qC−h Hhw Eš² hÉ¢š²Na ®hae a¡yq¡l flha£Ñ h¡¢oÑL h¢dÑa ®ha−el p¢qa pjeÄu
qC−hz
Ec¡qlZx
k¢c −cM¡ k¡u ®k 4500- 240^ 7-6180-C¢h-265^ 11-9095 V¡L¡ ®hae
®úmi¨š² HLSe LjÑQ¡l£l haÑj¡e fÜ¢a−a ®hae ¢edÑ¡lZ Ll¡u a¡q¡l −j¡V ®hae hª¢Ü
f¡u 1650 V¡L¡z a¡q¡l ®hae hª¢Ü 2000 V¡L¡u ®f±yR¡C−a HL¢V Ce¢œ²−j¾V ®k¡N L¢l−m

4

(1650+240) = 1890V¡L¡ quz phÑ¢ejÀ 2000 V¡L¡ ®hae hª¢Ül SeÉ Ah¢nø =
(2000 - 1890) = 110 V¡L¡ a¡q¡−L hÉ¢š²Na ®hae ¢qp¡−h fË−cu qC−hz
(L) −L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l e§Éeaj 2000 V¡L¡ ®hae hª¢Ül SeÉ HL¢V h¡¢oÑL h¢dÑa
®hae ®k¡N Ll¡l fË−k¡Se e¡ qu a−h, phÑ¢ejÀ 2000 V¡L¡u ®f±Ry¡C−a −p f¢lj¡e AwL a¡q¡−L
hÉ¢š²Na ®hae ¢qp¡−h fË−cu qC−hz a−h flha£Ñ hvp−ll h¡¢oÑL h¢dÑa ®ha−el p¢qa Eš² V¡L¡
pjeÄu L¢l−a qC−hz
Ec¡qlZx
k¢c 4700-265^7-6555-C¢h-290^ 11-9745 V¡L¡ ®hae ®úmi¨š² HLSe
LjÑQ¡l£l haÑj¡e fÜ¢a−a ®hae ¢edÑ¡lZ Ll¡u a¡q¡l −j¡V ®hae hª¢Ü f¡u 1850 V¡L¡z
HC ®r−œ a¡q¡l ®hae hª¢Ü 2000 V¡L¡u ®f±yR¡C−a HL¢V h¡¢oÑL h¢dÑa −hae ®k¡N Ll¡l
fË−u¡Se qu e¡z HC AhÙÛ¡u a¡q¡l ®hae phÑ¢ejÀ 2000 V¡L¡ hª¢Ül SeÉ a¡q¡l ¢edÑ¡¢la
®ha−el p¢qa 150/- V¡L¡ ®k¡N L¢l−a qC−h, k¡q¡ a¡q¡−L hÉ¢š²Na ®hae ¢qp¡−h fË−cu
qC−hz Eš² AwL flha£Ñ hvp−l a¡q¡l h¡¢oÑL h¢dÑa ®ha−el p¢qa pjeÄu qC−hz
(3) ¢p®mLne ®NË−X ®hae ¢edÑ¡lZ z- S¡a£u ®hae−úm, 2009 h¡Ù¹h¡u−el fË¡lñ a¡¢l−M AbÑ¡v 01-7-2009 a¡¢l−M ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ ¢p−mLne ®NËX J V¡Cj ®úm fË¡ç qC−m I
a¡¢l−M fËb−j 30-6-2009 a¡¢l−M fË¡ç ®hae−ú−ml ¢i¢š−a S¡a£u ®hae−úm, 2009
Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M Llpf¢äw ®ú−m ®hae ¢edÑ¡lZ Ll¡l fl ¢edÑ¡¢la ®ha−el ¢i¢š−a fÊ¡fÉa¡ Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M ¢p−mLne ®NËX J V¡Cj ®ú−m ®hae ¢edÑ¡lZ qC−hz
Ec¡qlZx
30/6/2009 a¡¢l−M HLSe LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae−úm 6800-325^79075-C¢h-365^ 11-13090 V¡L¡l Llpf¢äw ®ØLm 1/7/2009 a¡¢l−M 11000490^7- 14430-C¢h-540^ 11-20370 V¡L¡l ®ØL−m ®hae ¢edÑ¡¢la qC−hz Aafl,
¢edÑ¡¢la ®ha−el ¢i¢š−aC fË¡fÉa¡ Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M ¢p−mLne ®NËX J
V¡Cj−ú−m ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−hz
(4) Ahpli¡N£−cl ®fene J NËÉ¡Q¥C¢Vz- Ahpl−i¡N£ LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£NZ ¢ejÀl¦−f
®fene NËÉ¡Q¥C¢V fË¡fÉ qC−he; kb¡x(L)
(M)

(N)
(N)

−fene pjfÑZ J NËÉ¡Q¥C¢Vl ¢hcÉj¡e q¡l Af¢lh¢aÑa b¡¢L−h;
j¡¢pL e£V ®fenefË¡ç Ahpli¡N£ 65 hRl EÜÑ LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l e£V
®fen−el f¢lj¡Z 50% hª¢Ü Hhw AeÉ¡eÉ−cl ®r−œ e£V ®fen−el f¢lj¡Z
40% hª¢Ü f¡C−h z −haeúm, 2009 L¡kÑLl qCh¡l a¡¢lM qCa jq¡OÑi¡a¡ (e£V
®fenel 20%) ¢hm¤ç qChz
1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a LjÑla ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ jªa¥ÉhlZ Kwi‡j
Eš² LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l f¢lh¡l (ü¡j£/Ù»£) f¡¢lh¡¢lL ®fen−el fËQ¢ma
¢euj¡hm£ Ae¤plZ p¡−f−r, ®fene, Be¤a¡¢oL J i¡a¡¢c fË¡fÉ qC−hez
¢hcÉj¡e R¤¢Vl ¢hd¡e Ae¤k¡u£ ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l R¤¢V f¡Je¡ p¡−f−r
12 j¡p f§ZÑ Ns ®ha−e Ahpl fÐÙ¢¤¹ aj§mL R¤¢V ®i¡−Nl ¢hd¡e hmhv b¡¢L®h
Hhw R¤¢V f¡Je¡ p¡−f−r R¤¢V eNc¡u−el haÑj¡e ¢hd¡eJ hmhv b¡¢L−hz

7z S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) J ¢p−mLne ®NËX −ú−ml
fË¡fÉa¡z-(1) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl V¡L¡ 4100-7740 (20 ew ®NËX) qC−a V¡L¡
8000-16540 (5 ew ®NËX) ®hae−ØLm ¢h¢nø f−cl BJa¡i¤J² LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£−L a¡q¡−cl
HLC Abh¡ pjfkÑ¡−ul flØfl hc¢m−k¡NÉ f−c 8, 12 J 15 hvpl Q¡L¢l f§¢aÑl fl Hhw
Q¡L¢ll p−¿¹¡oSeL ®lL−XÑl ¢i¢J−a J HacÚpwH²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r, kb¡H²−j 1j,
2u J 3u flha£Ñ EμQal ®hae−ØLm, EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) ¢qp¡−h fË−cu qC−h x

5

a−h naÑ b¡−L ®k, HLC LjÑQ¡l£ f−c¡æ¢a hÉa£a pjNË Q¡L¢l S£h−e 3(¢ae)¢Vl A¢dL
V¡Cj−úm fË¡fÉ qC−he e¡z BlJ naÑ b¡−L ®k, ¢p−mLne ®NËX ®úm Hhw EμQal ®úm (V¡Cj−úm) k¤Nfvi¡−h fËc¡e pwœ²¡¿¹ AbÑ ¢hi¡N, AbÑ j¿»Z¡m−ul 10-11-1997 a¡¢l−Ml Aj/A¢h
(h¡Ù¹-3)/ V¡Cj−úm-3/96 (Awn)/72 (200) ew pÈ¡l−L h¢ZÑa hÉÉMÉ¡ hmhv b¡¢L−hz
(2) ¢àa£u ®nËZ£l LjÑLaÑ¡NZ ay¡q¡−cl HLC Abh¡ pjfkÑ¡−ul pj−ú−m flØfl hcm£−k¡NÉ
f−c 8 J 12 hvpl Q¡L¢l f§¢aÑl fl Hhw a¡q¡−cl Q¡L¢ll p−¿¹¡oSeL ®lL−XÑl ¢i¢š−a
Hacpwœ²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f¤lZ p¡−f−r 1j J 2u flha£Ñ EμQal ®hae−ú®m, EμQal ®úm
(V¡Cj−úm)
¢qp¡−h fË¡fÉ qC−hez a−h, 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml f§−hÑl Q¡L¢ll −ju¡c
öd¤j¡œ ®hae ¢edÑ¡lZ£l ®r−œ fÐ−k¡SÉ qC−h, a−h H h¡hc ®L¡e h−Lu¡ A¡¢bÑL p¤¢hd¡ fË¡fÉ qC−he e¡z H−r−œ ®ú−ml p−îÑ¡μQ p£j¡u −fy±R¡l 1(HL) hvpl fl flha£Ñ ®ú−m V¡Cj−úm fËc¡−el haÑj¡e fËQ¢ma ¢hd¡e l¢qa qC−h t
a−h naÑ b¡−L ®k, f−c¡æ¢a hÉ¢a−l−L ®L¡e LjÑLaÑ¡ HLC f−c pjNË Q¡L¢l S£h−e
2(c¤C)¢Vl A¢dL EμQal ®úm (V¡Cj ®úm) fË¡fÉ qC−he e¡z
(3) fËbj ®nËZ£l LjÑLaÑ¡NZ ¢eS ®hae −ú−ml p−hÑ¡μQ p£j¡u ®f±yR¡l 1 hvpl fl ay¡q¡−cl
Q¡L¢ll p−¿¹¡oSeL ®lL−XÑl ¢i¢š−a Hhw HacpwH²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r, ay¡q¡−cl
f−cl ®hae −ú−ml flha£Ñ ®ØLm¢V EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) ¢qp¡−h fË¡fÉ qC−he Hhw f®c¡æ¢a hÉ¢a−l−L, HLC f−c pjNË Q¡L¢l S£h−e ay¡q¡l¡ 1¢Vl A¢dL EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm)
fË¡fÉ qC−he e¡t
a−h naÑ b¡−L ®k, fËbj ®nËZ£l LjÑLaÑ¡NZ, ky¡q¡l¡ S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl ®hae−úm V¡L¡ 11000-20370(4 ew ®NËX) Hhw V¡L¡ 15000-26200(3 ew ®NËX) Hl A¿¹iѧš²,
a¡yq¡l¡ ü-ü ®hae ®ú−ml p−hÑ¡μQ p£j¡u ®f±yR¡l 1 hvpl fl S¡a£u ®hae ®úm 2009-H V¡L¡
18500- 29700, EμQal ®úm (V¡Cj ®úm) ¢qp¡h fСfÉ qC−he Hhw 15000- 26200 ®hae
®ú−m f−c¡æ¢a fСç fÐbj ®nÐe£l LjÑLaÑ¡NZ f−c¡æ¢a e¡ f¡C−m, ®k a¡¢l−M V¡L¡ 11000 20370 −ú−ml p−hÑ¡μQ p£j¡u ®fy±¢R−ae, k¡q¡C f§−hÑ O−V, ®p a¡¢l−Ml 1(HL) hvpl fl EμQal
®úm (V¡Cj ®úm) V¡L¡ 18500 - 29700 fСfÉ qC−he z
(4) Ef-Ae¤−μRc (3) Hl naÑ¡w−n h¢ZÑa ®úmpj§q hÉa£a S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl
Ad£−e fËbj ®nËZ£l AeÉ¡eÉ LjÑLaÑ¡Ne−L HC Ae¤−μR−c h¢ZÑa ¢hd¡e¡hm£ Ae¤k¡u£ flhaÑÑ£ EμQal
®úm (V¡Cj ®úm) fË−cu qC−hz
(5) 1j ®nËZ£l 4bÑ ®NËXi¨š² ®k pLm f−c f−c¡æ¢al ®L¡e ¢hd¡e e¡C Hhw hÔL fc ¢qp¡−h
®O¡¢oa, ®p pLm 4bÑ ®NË®Xl hÔL f−c 4 hRl Q¡L¢l f§¢a−Ña 100% ¢p−mLne ®NËX Hhw 1j ®nËZ£l
fc 10 J 15 hRl Q¡L¢l f§¢aÑl fl a¡q¡−cl Q¡L¢ll p®¿¹¡oSeL ®lL−XÑl ¢i¢š−a HacÚpwœ²¡¿¹
fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r 1j J 2u flha£Ñ EμQal ®hae−úm EμQal ®úm (V¡Cj®úm) ¢qp¡−h
fË−cu qC−ht
a−h, öd¤j¡œ ®hae ¢edÑ¡lZ£ p¤¢hd¡ hÉa£a 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml f§−hÑl ®L¡e h−Lu¡
fË¡fÉ qC−he e¡t
naÑ b¡−L ®k, pwÙÛ¡fe j¿»Z¡mu LaѪL Ae¤−j¡¢ca fc¢V hÔL fc ¢qp¡−h ®O¡oZ¡ b¡¢L−a qC−hz BlJ naÑ b¡−L ®k, HC ®r−œ −hae ®ú−ml p−îÑ¡μQ p£j¡u ®fy±R¡l 1(HL) hRl fl flha£Ñ
EμQal ®úm (V¡Cj ®úm) fËc¡−el haÑj¡e fËQ¢ma ¢hd¡e l¢qa qCmz
(6) LÉ¡X¡l J ee-LÉ¡X¡l ¢e¢Ñh−n−o HC B−c−nl Ad£e 4bÑ ®NËXi¨š² pLm LjÑLaÑ¡−L
4(Q¡l) hvpl Q¡L¢l f§¢aÑ p−¿¹¡oSeL Q¡L¢ll ®lLXÑ J ®SÉùa¡l ¢i¢J−a HacpwH²¡¿¹ fËQ¢ma
naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r, 3u −NË−Xl ®ú−m S¡a£u ®hae−úm, 2009 Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 qC−a
100% ¢p−mLne ®NËX fË−cu qC−hz
6

(7) haÑj¡e −hae−úm Hl 2q −NË−Xl (V¡L¡ 11000-17650) ®hae−úmi¨š² f−cl
¢hfl£−a 1j ®nËZ£l f−c 10 hRl Q¡L¢l f§¢a−Ña ¢p−mLne ®NËX fËc¡−e ¢h¢pHp LÉ¡X¡lfz³
LjÑLaÑ¡−cl Rb¨ ®k ¢hd¡e l¢qu¡−R, a¡q¡ HLC e£¢aj¡m¡l ¢i¢š−a 2q ®NËX i¨š² pLm ee-LÉ¡X¡l
LjÑLaÑ¡ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a 100% fËvc¨ qC−hez
(8) pLm 2u ®nËZ£l LjÑLaÑ¡ 4(Q¡l) hvpl Q¡L¢l f§¢aÑ, p−¿¹¡oSeL Q¡L¢ll ®lLXÑ J
®SÉùa¡l ¢i¢š−a HacpwH²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r, flha£Ñ EμQal ®ú−m S¡a£u ®hae−úm, 2009 Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 qC−a 100% ¢p−mLne ®NËX fË−cu qC−hz
(9) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 L¡kÑLl qJu¡l fl fÐ−k¡SÉ ®r−œ e§Éeaj −hae ¢edÑ¡l−Zl
p¤¢hd¡ f§−hÑl naÑ¡d£−e hmhv b¡¢L−hz
8z ®hae ¢edÑ¡l®Zl fl ®haehª¢Ü (Increment)z-(1) S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl ®k Ù¹−l
"C¢h' h¢mu¡ E¢õ¢Ma cra¡p£j¡ ®cM¡−e¡ qCu¡−R, ®pC Ù¹l A¢aœ²j L¢lh¡l SeÉ ®k pLm ¢hd¡e
fËQ¢ma l¢qu¡−R, ®pC pLm ¢hd¡e Ae¤p¡−l Eq¡ A¢aœ²−jl Hhw −haehª¢Ü j”¤¢l Abh¡ Bql−Zl
SeÉ Eš²l©f ¢hd¡e¡hm£ kb¡kbi¡−h Ae¤plZ L¢l−a qC−hz Ae¤−μRc 6 Hl ¢hd¡e Ae¤k¡u£ −hae
¢edÑ¡l−Zl fl haÑj¡e ®hae®ú−m ®hae hª¢Ül a¡¢lMC S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl fËbj h¡¢oÑL
®hae hª¢Ül a¡¢lM qC−hz ®k pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml fl f−c¡æ¢a h¡
¢e−u¡NfË¡ç qCu¡−Re, ®pC pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l f−c¡æ¢a h¡ ¢e−u¡Nl a¡¢lM qC−a 1 hvpl
Q¡L¥¢l f§¢aÑ−a flha£Ñ h¡¢oÑL ®hae hª¢Ü fË¡fÉ qC−hex
a−h naÑ b¡−L ®k,pj−ú−m f−c¡æ¢a−a ®hae J h¡¢oÑL ®hae hª¢Ül a¡¢l−Ml ®L¡e
f¢lhaÑe qq~−h e¡z
(2) k¡q¡l ®r−œ h¡¢oÑL ®hae hª¢Ül a¡¢lM 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml fl qC−h, ®p pLm
®r−œ fËbj S¡a£u ®hae−úm, 2009-H fËcš ¢hd¡e ®j¡a¡−hL ®hae ¢edÑ¡lZ L¢lu¡ ®p a¡¢l−M
h¡¢oÑL ®hae hª¢Ü fË−cu qC−hz
(3) S¡a£u ®hae−úm, 2009 S¡l£l fl h¡¢oÑL ®haehª¢Ül a¡¢l−Ml L¡l−Z pjf−c HLC
®NË−Xne a¡¢mL¡i¨š² ®SÉù J L¢e−ùl j−dÉ ®hae ®~hojÉ qC−m ®SÉ−ùl ®hae hª¢Ül a¡¢lM
L¢e−ùl ®hae hª¢Ül a¡¢l®M Beue L¢lu¡ pja¡ L¢l−a qC−hz
9z fËbj ¢e−u¡N fË¡¢ç−a ®hae z- (1) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M Abh¡ Eq¡l fl ¢e−u¡NfË¡ç
®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£−L, hc¢m h¡ f−c¡æ¢a hÉ¢a−l−L, ¢e−u¡NL«a f−cl SeÉ S¡a£u ®hae−úm,
2009 H ¢edÑ¡¢la ®ú−m e§Éeaj ®hae Ef-Ae¤−μRc (2) H h¢ZÑa ¢hd¡e p¡®f−r, fËc¡e Ll¡ qC−h
Hhw fËbj ¢e−u¡−Nl fc¢V k¢c S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl 11000-20370 (4bÑ ®NËX) h¡ ac§ÑÜ
®ú−ml qu, a¡q¡ qC−m(L) HLSe Hj,¢h,¢h,Hp ¢XNË£d¡l£ h¡ hÉ¡−Qml Ah B¢LÑ−VLQ¡l h¡ C¢”¢eu¡¢lw
¢XNË£ h¡ plL¡l La«ÑL ü£L«a pjfkÑ¡−ul ¢XNË£d¡l£−L 1(HL)¢V A¢NËj ®haehª¢Ü
fËc¡e Ll¡ qC−h, k¢c Il©f ¢XNË£ pw¢nÔÖY~ f−cl e§Éeaj ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ ¢qp¡−h
¢edÑ¡¢la b¡−L;
(M) ®k pLm LjÑLaÑ¡l C¢”¢eu¡¢lw ¢XNË£ h¡ BC−el ¢XNË£ Abh¡ Øq¡faÉ¢hcÉ¡u ¢XNË£
h¡ j¡ØV¡pÑ ¢XNË£pq plL¡l LaѪL Hac¤−Ÿ−nÉ ü£L«a −L¡e ¢nr¡ fË¢aù¡e
(Ce¢ØV¢VEV) qC−a ¢g¢SLÉ¡m fÔÉ¡¢ew H ¢XNË£ l¢qu¡−R, ®pC pLm hÉ¢š²®L
2(c¤C)¢V A¢NËj ®haehª¢Ü fËc¡e Ll¡ qC−h, k¢c Il©f ¢XNË£ pw¢nÔÖY~ f−cl
e§Éeaj ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ ¢qp¡−h ¢edÑ¡¢la b¡−L ;

7

(N) ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ k¢c ®L¡e ¢Q¢Lvp¡ Ae¤o−cl m¡C−p¾pd¡l£ qe Hhw k¢c
I m¡C−p¾p ay¡q¡l f−cl SeÉ e§Éeaj ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ ¢qp¡−h ¢edÑ¡¢la b¡−L,
a¡q¡ qC−m I hÉ¢J² ¢e−u¡N m¡−il pju 1(HL)¢V A¢NËj ®haehª¢Ü f¡C−hez
(O) Eš² A¢NËj ®hae hª¢Ü ®Lhmj¡œ Q¡L¢l−a 1j ¢e−u¡N m¡−il pju fË¡fÉ qC−he
Hhw Cq¡ flha£−aÑ AeÉ −L¡e ®r−œ f−c¡æ¢a/¢p−mLne ®NËX/V¡Cj−úm
fË¡¢çl ®r−œ fË−k¡SÉ qC−h e¡z
(P)

Finance Ministry’s O.M.No. MF (ID)-3/77/522, dated 13th May, 1978,
MF(ID) II/P/81/457, dated 16th April, 1981 Hhw MF (ID)-II/P-1/81/800, dated
29th June 1981 ®a B−l¡¢fa naÑpj§q k¡q¡ ®hae hª¢Ü j”¤¢ll p¢qa pÇfÑLk¤š²
a¡q¡ hmhv b¡¢L−hz

(2) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M fËbj ¢e−u¡NfË¡ç ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae fËb®j S¡a£u
®hae−úm, 2009 Hl pw¢nÔø ®ú−ml e§Éeaj d¡f Hhw HC Ae¤−μR−cl ¢hd¡e ®j¡a¡−hL fË−k¡SÉ −r−œ Eq¡l p¢qa A¢a¢lš² Ce¢œ²−j¾V ®k¡N L¢lu¡ ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−hz
(3) HC Ae¤−μR−c E¢õ¢Ma A¢NËj ®haehª¢Ül p¤¢hd¡ öd¤j¡œ fÐbj ¢e−u¡−Nl ®r−œC fÐ−k¡SÉ qC−hz
10z f−cl f§ZÑ ®hae fË¡¢çl naÑ¡hm£z- (1) ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ EμQal fc J ®hae−ú−m f−c¡æ¢a f¡C−m I f−c f§ZÑ ®hae f¡Ju¡l SeÉ ay¡q¡−L ¢e−jÀl p¡l¢Z−a E¢õ¢Ma Q¡L¢ll
®ju¡c f§ZÑ L¢l−a qC−h, kb¡ xp¡l¢Z
œ²¢jL ew
1z
2z
3z

®hae−úm

f§ZÑ ®hae f¡Ju¡l SeÉ fË−u¡Se£u e§Éeaj
Q¡L¢ll ®ju¡c
10 hvpl
5 hvpl
4 hvpl

V¡L¡ 22250-31250
V¡L¡ 18500-29700
V¡L¡ 15000-26200

(2) Ef-Ae¤−μRc-(1) H h¢ZÑa Q¡L¢ll ®ju¡cL¡m h¢m−a 1j ®nËZ£l Q¡L¢ll ®ju¡cL¡m
h¤T¡C−hz
11z i¡a¡¢cl fË¡fÉa¡z-(1) S¡a£u ®hae ®úm, 2009 L¡kÑLl qCh¡l a¡¢lM AbÑ¡v 1
S¤m¡C, 2009 qC®a jq¡OÑi¡a¡ Ahm¤ç qCu¡−R h¢mu¡ NZÉ qq~−h Hhw 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a C−a¡j−dÉ Bq¢la jq¡OÑi¡a¡ fË¡fÉ h−Lu¡l p¢qa pjeÄu L¢l−a qC−hz
(2) 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a h¢dÑa q¡−l h¡ ®r−œ i¡a¡¢c fË−cu qC−hz
(3) 1S¡e¤u¡l£, 2005 qC−a 30 S¤e, 2009 fkÑ¿¹ plL¡−ll p¤¢e¢cÑø B−cn h−m
jq¡OÑi¡a¡ hÉa£a ®k pLm i¡a¡ j”¤l Ll¡ qCu¡−R ®pC pLm i¡a¡ S¡a£u ®hae−úm, 2009
fËhaÑ−Zl f−lJ 30 S¤e 2009 a¡¢l−M Bq¢la h¡ fË¡fÉ Aw−L 30 S¤e, 2010 a¡¢lM fkÑ¿¹ fË−cu
qC−hz
(4) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ pjuL¡−m eh-¢e−u¡NfË¡ç S¡a£u
®hae−úm, 2009 Ae¤k¡u£ fË¡fÉ ®hae BqlZ L¢l−he Hhw AeÉ¡eÉ pLm i¡a¡¢c 30 S¤e,
2009 a¡¢l−M ¢e−u¡NfË¡ç qC−m ®k q¡−l ®hae fË¡ç qC−ae ®pC q¡−l 30 S¤e, 2010 a¡¢lM
fkÑ¿¹ BqlZ L¢l−hez
(5) Ae¤−μRc 6 (1) (N) H E¢õ¢Ma hÉ¢J²Na ®hae hÉa£a AeÉ¡eÉ hÉ¢J²Na ®hae,
hÉ¢J²Na i¡a¡, AÙÛ¡u£ hÉ¢J²Na i¡a¡ Hhw AeÉ¡eÉ pLm A¢a¢lJ² B¢bÑL p¤¢hd¡¢c, Eq¡ ®k e¡−jC
A¢i¢qa qEL e¡ ®Le, S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 hmhv qJu¡l a¡¢lM qC−a l¢qa qCmz

8

12z ¢Q¢Lvp¡i¡a¡z- (1) ¢Q¢Lvp¡ pwH²¡¿¹ AeÉ¡eÉ p¤¢hd¡¢c hmhv pq k¡q¡ plL¡l La«L
Ñ
pju pju S¡¢lL«a B−c−nl j¡dÉ−j fËc¡e Ll¡ qCu¡−R a¡q¡ kb¡l£¢a hmhv b¡¢L−h Hhw pLm
LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ j¡¢pL 700(p¡ana) V¡L¡ q¡−l ¢Q¢Lvp¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−hez
(2) 65 hvpl EÜÑ ®fene¡l−cl ¢Q¢Lvp¡i¡a¡ j¡¢pL 1000 V¡L¡ Hhw AeÉ¡eÉ
®fene¡l−cl ®r−œ j¡¢pL ¢Q¢Lvp¡ i¡a¡ 700 V¡L¡ qC−hz
13z h¡¢s i¡s¡ i¡a¡z- (1) HC Ae¤−μR−cl AeÉ¡eÉ ¢hd¡e¡hm£ p¡−f−r, S¤¢eul L¢jnä
A¢gp¡l Hhw Bc¡l lÉ¡ˆp (JCOs and ORs) hÉa£a pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ S¡a£u ®hae−úm,
2005 Hl ¢hd¡e ®j¡a¡−hL 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M Bq¢la h¡ fË¡fÉ A−ˆ 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹
h¡¢si¡s¡ i¡a¡ f¡C−hez a−h, 1 S¤m¡C, 2009 qC−a 30 S¤e, 2010 Hl j−dÉ fË¡ç h¡¢oÑL
h¢dÑa ®hae S¡a£u ®hae−úm 2009 fËhaÑe e¡ qC−m ®k q¡−l h¡¢si¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−ae a¡q¡
HLC q¡−l 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ fË¡fÉ qC−hez
(2) ®k pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ plL¡¢l h¡pØq¡−e hph¡p L¢l−a−Re, ay¡q¡l¡ Ef-Ae−¤μRc (1) H E¢õ¢Ma h¡¢s i¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−he e¡z
(3) ®k pLm hÉ¢J² plL¡l£ h¡pØq¡−e hph¡p L−le, ay¡q¡−cl j¡¢pL ®hae ¢hm qC−a 30
S¤e, 2009 a¡¢l−M ®k q¡−l LaÑe Ll¡ qCa ®pC q¡−l 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ Hhw 1 S¤m¡C, 2010
a¡¢lM qC−a ¢ejÀ¢m¢Ma q¡−l j¡¢pL h¡¢si¡s¡ LaÑef§hÑL plL¡l−L fËc¡e L¢l−a qC−h, kb¡ x(L)

(M)

(N)

(O)
(P)

(Q)

k¢c ¢a¢e 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a S¡a£u ®hae ®ØLm, 2009 Hl 1ew
(V¡L¡ 22250-31250) qC−a 5ew ®úm (V¡L¡ 8000-16540) Hl
BJa¡i¥J² qe, ay¡q¡l ®r−œ fË¡fÉ j§m ®ha−el AbÑ¡v Ae¤−μRc 3 †gvZv‡eK
fË¡fÉ ®ha−el 7.5%;
k¢c ¢a¢e S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl 10ew qC−a 16ew ®ØLm (V¡L¡
5500-12095 qC−a 4500-9095) Hl BJa¡i¥J² qe, ay¡q¡l ®r−œ
fË¡fÉ j§m ®ha−el AbÑ¡v Ae¤−μRc 3 ®j¡a¡−hL fË¡fÉ ®ha−el 5%;
k¢c ¢a¢e S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl 17ew 4400-8580 qC−a 20ew
®ØLm (V¡L¡ 4100-7740) Hl BJa¡i¤J² qe, Hhw ®p pLm LjÑQ¡l£
plL¡¢l h¡p¡u hph¡p L¢l−m ay¡q¡l ®r−œ plL¡l−L ®L¡e h¡¢si¡s¡ fËc¡e
(LaÑe) L¢l−a qC−h e¡, a−h ¢a¢e ®L¡e h¡¢si¡s¡ i¡a¡J fË¡fÉ qC−he
e¡;
®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ plL¡l£ ¢h¢d Ae¤k¡u£, i¡s¡¢hq£e h¡pØq¡−e b¡L¡l
A¢dL¡l£, ay¡q¡−L plL¡l LaѪL fËcš h¡pØq¡−el SeÉ ®L¡e h¡¢si¡s¡
fËc¡e L¢l−a qC−h e¡, a−h ¢a¢e h¡s£i¡s¡ i¡a¡J fË¡fÉ qC−he e¡;
®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ plL¡l£ ¢h¢d ®j¡a¡−hL ®k ®nËZ£l h¡¢s f¡Ch¡l
A¢dL¡l£, ac−fr¡ EμQal ®nËZ£ ¢Lwh¡ ¢ejÀal ®nËZ£l ®L¡e h¡¢s hl¡Ÿ Ll¡
qC−m ay¡q¡−L EμQal ®nËZ£l h¡¢sl SeÉ EJ² ®nËZ£l h¡¢s hl¡Ÿ f¡Ju¡l
A¢dL¡l£ hÉ¢J² LaѪL fË−cu phÑ¢ejÀ i¡s¡ Hhw ¢ejÀal ®nËZ£l h¡¢sl SeÉ
EJ² ®nËZ£l h¡¢sl hl¡Ÿ f¡Ju¡l A¢dL¡l£ hÉ¢J² La«ÑL fË−cu p−hÑ¡μQ i¡s¡
fËc¡e L¢l−a qC−hz fË¡fÉa¡ Ae¤k¡u£ h¡¢s hl¡Ÿ e¡ f¡C−m ¢ejÀ ®nËZ£l h¡s£
hl¡−Ÿl SeÉ ¢ejÀ−nËZ£l h¡¢sl ¢p¢mw Hl Efl ØVÉ¡ä¡XÑ ®l¾V LaÑe L¢lu¡
h¡L£ ®ha−el Efl h¡¢si¡s¡ i¡a¡ fË−cu qC−h;
Ef-pqL¡l£ f¢lQ¡mL Hhw ac§ÜÄÑ f−cl LjÑLaÑ¡N−Zl j−dÉ ky¡q¡−cl−L
plL¡l LaѪL Bh¡¢pL h¡pØq¡e hl¡Ÿ Ll¡ qCu¡−R, ay¡q¡−cl−L I h¡pÙÛ¡e
hl¡−Ÿl SeÉ plL¡l−L ®L¡e i¡s¡ fËc¡e L¢l−a qC−h e¡ z a−h ¢a¢e h¡s£
i¡s¡ i¡a¡J fË¡fÉ qC−he e¡z

(4) k¢c ü¡j£ J ØH£ Ei−uC ®L¡e plL¡l£ h¡ ü-n¡¢pa pwÙÛ¡, hÉ¡wL h¡ AbÑmNÀ£ fË¢aù¡−el
Q¡L¢lS£¢h qe Hhw ay¡q¡l¡ HL−œ plL¡l£ h¡pØq¡−e hph¡p L−le, a¡q¡ qC−m ay¡q¡−cl j®dÉ

9

k¡yq¡l e¡−j h¡pÙÛ¡e hl¡Ÿ Ll¡ qu, ay¡q¡l ®hae ¢hm qC−a h¡¢s i¡s¡ ¢edÑ¡¢la q¡−l LaÑe Ll¡
qC−h Hhw ¢a¢e ®L¡e h¡¢si¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−he e¡; AflSe (ü¡j£ h¡ Ù»£) 30 S¤e, 2009
a¡¢l−M Bq¢la h¡ fË¡fÉ q¡−l f§hÑhv h¡¢si¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−he Hhw 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM
qC−a Ef-Ae¤−μRc (9) H E−õ¢Ma h¡¢si¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−hez
(5) ®k pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ¢eS e¡−j Abh¡ ay¡q¡l Efl ¢eiÑln£m L¡q¡lJ e¡−j HL
h¡ HL¡¢dL h¡¢s B−R, ay¡q¡l ®r−œ plL¡l LaѪL pju pju h¡pØq¡e hl¡Ÿ pÇf−LÑ S¡¢lL«a
Av‡`k hmhv b¡¢L−hz
(6) -k pLm ¢hh¡¢qa S¤¢eul L¢jnä A¢gp¡l Hhw Bc¡l lÉ¡ˆp-−L ¢he¡i¡s¡u h¡pØq¡e
hl¡Ÿ Ll¡ qu e¡C Hhw k¡q¡l¡ hÉ¡l¡−LJ AhÙÛ¡e L−le e¡, a¡q¡l¡ HC Ae¤−μR−cl Ef-Ae¤−μRc
(9) ®j¡a¡−hL h¡¢s i¡s¡i¡a¡ fË¡fÉ qC−hez
(7) −k pLm ¢hh¡¢qa S¤¢eul L¢jnä A¢gp¡l Hhw Bc¡l lÉ¡ˆp−L ¢he¡ i¡s¡u h¡pØq¡e
hl¡Ÿ Ll¡ qu e¡C ¢L¿¹ ay¡q¡l¡ hÉ¡l¡−L AhÙÛ¡e L−le, ay¡q¡l¡ j§m ®ha−el 50% q¡−l j¡¢pL h¡¢s
i¡s¡i¡a¡ fË¡fÉ qC−hez
(8) A¢hh¡¢qa S¤¢eul L¢jnä A¢gp¡l Hhw Bc¡l lÉ¡ˆp ay¡q¡−cl j§m ®ha−el 30%
q¡−l j¡¢pL h¡¢s i¡s¡i¡a¡ fË¡fÉ qC−he z
(9) HC Ae¤−μR−cl AeÉ¡eÉ ¢hd¡e¡hm£ p¡−f−r, S¤¢eul L¢jnä A¢gp¡l Hhw Bc¡l
lÉ¡ˆp (JCOs and ORs) hÉa£a pLm hÉ¢š² 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a ¢ejÀ-p¡l¢Z−a
E−õ¢Ma q¡−l j¡¢pL h¡¢s i¡s¡i¡a¡ fË¡fÉ qC−he, kb¡xp¡l¢Z
j§m ®hae

h¡¢s i¡s¡i¡a¡l q¡l (j¡¢pL)
Y¡L¡ ®j−VÊ¡f¢mVe Hm¡L¡l
SeÉ

V¡L¡ 5000 fkÑ¿¹
V¡L¡ 5001 qCa
V¡L¡ 10800 fkÑ¿¹
V¡L¡ 10801 qCa
V¡L¡ 21600 fkÑ¿¹
V¡L¡ 21601 ac§dÄÑ

j§m ®ha−el 65% q¡l
e§Éeaj V¡L¡ 2800
j§m ®ha−el 60% q¡l
e§Éeaj V¡L¡ 3300
j§m ®ha−el 55% q¡l
e§Éeaj V¡L¡ 6500
j§m ®ha−el 50% q¡l
e§Éeaj V¡L¡ 11900

e¡l¡uZN”, V‰£, QVÊNË¡j,
M¤me¡, l¡Sn¡q£, ¢p−mV,
h¢ln¡m Hl ®j−VÊ¡f¢mVe/
®f±l Hm¡L¡l SeÉ
j§m ®ha−el 55% q¡l e§Éeaj
V¡L¡ 2500
j§m ®ha−el 50% q¡l e§Éeaj
V¡L¡ 2800
j§m ®ha−el 45% q¡l e§Éeaj
V¡L¡ 5400
j§m ®ha−el 40% q¡l e§Éeaj
V¡L¡ 9700

AeÉ¡eÉ Øq¡−el SeÉ

j§m ®ha−el 50% q¡l
e§Éeaj V¡L¡ 2250
j§m ®ha−el 45% q¡l
e§Éeaj V¡L¡ 2500
j§m ®ha−el 40% q¡l
e§Éeaj V¡L¡ 4800
j§m ®ha−el 35% q¡l
e§Éeaj V¡L¡ 8500

14z L¢afu ®nËZ£l A¢gp¡l, −S¢pJ Hhw Bc¡l lÉ¡ˆp Hl SeÉ i¡a¡pj§qz- (1) Q¡L¢l
(®hae J i¡a¡¢c) B−cn, 2005 Hl Ae¤−μRc 14 (28 −j, 2005 a¡¢l−Ml Hp Bl J ew 123BCe/2005-Hl pw−n¡de£pq) ®a ®k pLm i¡a¡ hq¡m l¡M¡ qCu¡−R ®pC pLm i¡a¡¢c 30 S¤e,
2009 a¡¢l−M Bq¢la h¡ fË¡fÉ A−ˆC Hhw HLC naÑ¡d£−e 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ fË−cu qC−hz 1
S¤m¡C, 2010 qC−a fË−k¡SÉ ®r−œ i¡a¡¢cl h¢dÑa q¡l L¡kÑLl qC−hz

10

(2) 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a Ef-pqL¡l£ f¢lQ¡mL Hhw ac§dÄÑ jkÑ¡c¡l LjÑLaÑ¡NZ
¢ejÀ¢m¢Ma i¡a¡¢c fË¡fÉ qC−he, kb¡ x¢hhlZ
BEV¢gV i¡a¡ (Q¡L¢l−a1j ¢ek¤¢J²−a)
¢LV i¡a¡
¢h−no i¡a¡
hÉ¡VjÉ¡e i¡a¡

V¡L¡
9613.00
353.00 fË¢a j¡−p
211.00
419.00

(3) 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a ®S¢pJ Hhw J Bl (Bc¡l lÉ¡ˆp) NZ ¢ejÀ¢m¢Ma
j¡¢pL i¡a¡pj§q fË¡fÉ qC−he, kb¡x¢hhlZ

V¡L¡

L. ¢ek¤¢J² i¡a¡ x
1
2
3
1

®L¡u¡VÑ¡l j¡ØV¡l q¡¢hmc¡l, ®qX ®L¡u¡VÑ¡l
¢h¢XBl, ®pƒl hÉ¡−V¢mu¡e Hhw Bl¢V¢p HäHp
®L¡Çf¡e£ ¢pNeÉ¡m Hhw q¡pf¡a¡m
q¡¢hmc¡l ®jSl, ®qX −L¡u¡VÑ¡l ¢h¢XBl,
®pƒl, hÉ¡−V¢mu¡e Hhw Bl¢V¢p HäHp
®L¡Çf¡e£ ¢pNeÉ¡m Hhw q¡pf¡a¡m
®f-q¡¢hmc¡l/e¡−uL
M. ¢h−no i¡a¡ x

55.00
45.00
78.00
46.00
33.00

®i¢q−Lm ®jL¡¢eL Hhw C−mL−VÊ¢nu¡e x
(pLm CE¢eV)
¢pf¡C Hhw mÉ¡¾p e¡−uL
e¡−uL Hhw q¡¢hmc¡l
®qX ®L¡u¡VÑ¡l x

55.00
89.00

e¡−uh p¤−hc¡l
p¤−hc¡l

99.00
111.00

2 Bljl¡l ØV¡g x
¢pf¡C/mÉ¡¾p e¡−uL
e¡−uL
q¡¢hmc¡l
e¡−uh p¤−hc¡l/p¤−hc¡l
C¾p−fƒl Ah Øjm BjÑp (p¤−hc¡l)
3

4

55.00
89.00
99.00
111.00
211.00

®l¢XJ ®jL¡¢eL Hhw ¢gV¡l x
®NÊX-1
®NÊX-2
®NÊX-3
Af¡−lVl x
®NÊX-1
®NÊX-2

211.00
186.00
111.00
133.00
111.00

11

5
6

¢hhlZ
®NÊX-3
99.00
XÊ¡gVpjÉ¡e/p¡−iÑu¡l
55.00
hÉ¡ä CeQ¡SÑ(q¡¢hmc¡l Hhw ®S¢pJ fc jkÑ¡c¡l ¢e−Q eu) x 133.00

7

a¡¢mL¡i¥J² pqL¡l£

V¡L¡

¢pf¡C/mÉ¡¾p e¡−uL
*78.00
*(ky¡q¡l¡ EμQ j¡dÉ¢jL f¡n öd¤ ay¡q¡−cl SeÉ fË−k¡SÉ)
e¡−uL HÉ¡¢ppVÉ¡¾V
89.00
q¡¢hmc¡l HÉ¡¢ppVÉ¡¾V
133.00
e¡−uh p¤−hc¡l HÉ¡¢ppVÉ¡¾V
133.00
p¤−hc¡l HÉ¡¢ppVÉ¡¾V
133.00
p¤−hc¡l-®jSl HÉ¡¢ppVÉ¡¾V
133.00
8
py¡V¢m¢fL¡l x
*133.00
*(pl¡p¢l ¢e−u¡NfË¡ç py¡V-¢m¢fL¡l−cl SeÉ fË−k¡SÉ eu, He−l¡mX HÉ¡¢pØVÉ¡¾V ky¡q¡l¡ py¡V¢m¢fL¡l ¢qp¡−h f¤ex a¡¢mL¡i¥J² qCu¡−Re ay¡q¡l¡ He−l¡mX HÉ¡¢pØVÉ¡¾V Hm¡E¾p fË¡fÉ qC−he
e¡)
9

mÉ¡h−lVl£ ®VL¢e¢nu¡e x
®NËX-1
211.00
®NËX-2
186.00
®NËX-3
143.00
10 Af¡−lne ¢b−uV¡l HÉ¡¢ppVÉ¡¾V x
®NËX-1
211.00
®NËX-2
186.00
®NËX-3
111.00
11 −l¢XJNË¡g¡l x
®NËX-1
111.00
®NËX-2
89.00
®NËX-3
111.00
12
C¾pVÊ¡Lne¡m Hm¡E¾p x
e¡−uL/q¡¢hmc¡l/e¡−uh p¤−hc¡l/p¤−hc¡l/ p¤−hc¡l ®jSl
* 89.00
*(HC i¡a¡ öd¤ C¾pVÊ¡LVl Hl p¤¢e¢cÑø M¡¢m f−cl ¢hfl£−a ¢e−u¡¢Sa C¾pVÊ¡LVlNZC f¡C−hez
ky¡q¡l¡ C¾pVÊ¡LVl ¢qp¡−h ¢ek¤J²/a¡¢mL¡i¥J² qCu¡−Re a¡q¡l¡ HC i¡a¡ f¡C−he e¡)z
N. HÉ¡L¢Vw Hm¡E¾p x
®S¢pJ
143.00
q¡¢hmc¡l
45.00
(¢h¢XBl-Hl ØV¡g A¢gp¡l−cl n§eÉ f−cl SeÉ HÉ¡L¢Vw Hm¡E¾p fË−cu e−q)z
O. hÉ¡VjÉ¡e i¡a¡ x
®S¢pJ
P. Q¥mL¡V¡ Hhw ®d¡m¡Ci¡a¡
(®S¢pJ, He¢pJ Hhw ¢pf¡C−cl SeÉ)

419.00

Q. R¤¢VL¡m£e ®lne j¡¢e

12.00

89.00

12

¢hhlZ
V¡L¡
(fË¢a¢ce kMe A¢SÑa R¤¢V−a b¡¢L−he )
R. k¡a¡u¡a i¡a¡ x
111.00
®S¢pJ Hhw AeÉ¡eÉ fch£d¡l£ kMe LjÑØqm qC−a c¤C j¡C−ml
A¢dL c§l−aÄ h¡p L¢l−he Hhw kMe ®L¡e i¡s¡j¤J² k¡eh¡qe
®cJu¡ qC−h e¡ z
S
l¡C−gm f¤¢mn i¡a¡
33.00
T. f¡¢lh¡¢lL ®lne i¡a¡, SÆ¡m¡e£ L¡W i¡a¡, Lj−fe−pne fËQ¢ma ¢h¢d ®j¡a¡−hL
gl ¢Xu¡l−ep Ah fË¢ine
U

SÅ¡m¡e£ L¡Wi¡a¡
(p£j¡¿¹ g¡y¢s−a LjÑla ¢h¢XA¡l pc−pÉl SeÉ)x

52.00

15z −hp¡j¢lL LjÑQ¡l£−cl k¡a¡u¡ai¡a¡z- (1) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl 11 ew
qC−a 20 ew ®ØLmi¤š² (V¡L¡ 6400-14255 qC−a V¡L¡ 4100-7740 fkÑ¿¹) LjÑQ¡l£l ®r−œ
6 ¢V ¢p¢V L−fÑ¡−lne Hhw e¡l¡uZN” J V‰£ ®f±lpi¡ Hm¡L¡u LjÑÙÛm qC−m wZwb 30 Ryb, 2009
Zvwi‡L Zvnvi AvnwiZ ev cÖvc¨ A‡¼ 30 Ryb, 2010 ch©š@ k¡a¡u¡a i¡a¡ cvB‡Z
_vwK‡ebz
(2) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl 11 ew qC−a 20 ew ®ØLmi¤š² (V¡L¡ 6400-14255
qC−a V¡L¡ 4100-7740 fkÑ¿)¹ LjÑQ¡l£l ®r−œ 6 ¢V ¢p¢V L−fÑ¡−lne Hhw e¡l¡uZN” J V‰£
®f±lpi¡ Hm¡L¡u LjÑÙÛm qC−m j¡¢pL 150/- V¡L¡ q¡−l k¡a¡u¡a i¡a¡ fÊ¡fÉ qC−hez
(3) p¡hÑr¢eL N¡¢s hÉhq¡−ll fË¡¢dL¡lfË¡ç LjÑLaÑ¡NZ N¡s£l œ²uj§mÉ J lrZ¡−hrZ
hÉ¡−ul p¤¢hd¡ fËc¡e pwœ²¡e¹ plL¡l£ e£¢aj¡m¡ †gvZv‡eK myweavw` cÖvß e¡ qJu¡ fkÑe¹ ¢hcÉj¡e
plL¡l£ B−cn Ae¤k¡u£ ¢edÑ¡¢la A−ˆl AbÑ fËc¡e f§hÑL p¡hÑr¢ZL N¡¢s hÉhq¡−ll p¤¢hd¡ −i¡N
L¢l−hez
16z Evphi¡a¡ Hhw nË¡¢¿¹ J ¢h−e¡cei¡a¡z-(1) plL¡l£ B−cn ew-Aj/A¢h(h¡Ù¹x)4/Hg¢h-12/86/29, a¡¢lM 3 S¤m¡C, 1988 Hhw Bangladesh Services (Recreation Allowance)
Rules, 1979 Hl ¢hd¡e Ae¤p¡−l h¡¢oÑL Evphi¡a¡ Hhw nË¡¢¿¹ J ¢h−e¡cei¡a¡ fË−cu qC−hz a−h
HC pLm i¡a¡ 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M Bq¢la h¡ fË¡fÉ j¡¢pL j§m ®ha−el ¢i¢J−a 30 S¤e,
2010 a¡¢lM fkÑ¿¹ fË−cu qC−h Hhw 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a Eq¡l flhaÑ£ pj−ul SeÉ
LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£−cl fË¡fÉ j§m ®ha−el ¢i¢š−a Evphi¡a¡ Hhw nË¡¢¿¹ J ¢Qš ¢h−e¡cei¡a¡ fË−cu
qC−hz
(2) S¡a£u ®hae −úm, 2009 fËc¡e Ll¡ e¡ qC−m 30 S¤e, 2009 a¡¢l−Ml f−l ®L¡e
LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ h¡¢oÑL h¢dÑa −hae fË¡ç qC−m ®p−r−œ ¢a¢e ®k a¡¢l−M h¡¢oÑL h¡¢dÑa −hae fË¡ç
qC−he a¡q¡l f§hÑhaÑ£ j¡−pl j§m−ha−el ¢i¢š−a Evph i¡a¡ fË−cu qC−hz
(3) AbÑ ¢hi¡N, AbÑ j¿»Z¡m−ul f¢lfœ Aj/A¢h/¢h¢d-1/Q¡x¢h-3/2004/99 a¡¢lM 103-1415 h‰¡ë/26-6-2008 ¢MÊØV¡ë Ae¤k¡u£ Ahpl−i¡N£−cl e£V ®fen−el pjf¢lj¡e q¡−l
hvp−l 2¢V Evphi¡a¡ hmhv b¡¢L−hz
17z ¢V¢gei¡a¡z- pLm a«a£u J Qa¥bÑ ®nËZ£l LjÑQ¡l£l SeÉ fËcš ¢V¢ge i¡a¡ 150 V¡L¡
fË¡fÉ qC−he, a−h ®k pLm LjÑQ¡l£ ay¡q¡−cl fË¢aù¡e qC−a m¡b·i¡a¡ Abh¡ ¢he¡j§−mÉ c¤f−¤ ll
M¡h¡l f¡e ay¡q¡−cl ®r−œ ¢V¢ge i¡a¡ fË−k¡SÉ qC−h e¡z
18z 4bÑ ®nËZ£l ®d¡m¡Ci¡a¡z-®k pLm LjÑQ¡l£l ®r−œ ®d¡m¡Ci¡a¡ fË−k¡SÉ, a¡yq¡−cl †¶‡Î
p−î¡ÑμQ 75/- V¡L¡ −d¡m¡Ci¡a¡ fË−cu qC®hz

13

19z ØV¡g e¡pÑ−cl ®f¡o¡L J ®d±ai¡a¡ - haÑj¡−e fËQ¢ma naÑ¡d£−e hmhv b¡¢L−hz
20z L¡kÑi¡li¡a¡z- Qm¢a c¡¢uaÄ h¡ A¢a¢lJ² c¡¢uaÄ f¡m−el SeÉ fÐQ¢ma naÑ¡¢c f¡me
p¡−f−r, c¡¢uaÅ f¡meL¡−m pjq¡l pw¢nÔø c¡¢uaÄfË¡ç LjÑLaÑ¡ h¡ LjÑQ¡l£ j§m ®ha−el 10% q¡−l
p−hÑ¡μQ 1500/- V¡L¡ L¡kÑi¡l i¡a¡ fË¡fÉ qC−hez
21| hc¢mS¢ea j¡m¡j¡m f¢lhqZ hÉuz- ïjZi¡a¡l fËQ¢ma ¢h¢d-¢hd¡e flha£Ñ ¢e−cÑn e¡
®cJu¡ fkÑ¿¹ hmhv b¡¢L−h, a−h hc¢mS¢ea j¡m¡j¡m f¢lhq−Zl ®r−œ hÉ¢J²Na j¡m¡j¡m 1 ¢Lx
¢jx f¢lhq−Zl SeÉ fË¢a 100 ®L¢Sl i¡s¡ h¡hc 2.00 V¡L¡ fÐ−cu qC−h Hhw fÉ¡¢Lw Q¡SÑ h¡hc

¢hcÉj¡e UvKvi AwL hmhv b¡¢L−hz

22z f¡q¡¢si¡a¡z- f¡hÑaÉ ®Sm¡pj§−q ¢ek¤J² pLm LjÑLaÑ¡ h¡ LjÑQ¡l£−cl SeÉ ¢edÑ¡¢la
f¡q¡¢s i¡a¡ j¡¢pL ®ha−el 30% q¡−l p−hÑ¡μQ 3000/- V¡L¡ fÐ−cu qC−hz
23| p£j¡¿¹i¡a¡z- 30 j¡O 1412/12 ®gh˲u¡¢l 2004 a¡¢l−M S¡¢lL«a HpBlJ ew33-BCe/2004 Ae¤k¡u£ fË−cu p£j¡¿¹i¡a¡ 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ haÑj¡e q¡−l hmhv b¡¢L−h
Hhw 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a fËQ¢ma q¡−ll 30% hª¢Ü Ll¡ qCmz
24z jpm¡i¡a¡z- jpm¡i¡a¡l haÑj¡e q¡l 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a fËQ¢ma q¡−ll
30% hª¢Ü f§hÑL fË−cu qC−hz
25z ®fËoZ i¡a¡z- AbÑ ¢hi¡−Nl fË‘¡fe ew Aj/A¢h/fË¢h¢d-6/fËxjx/i¡a¡-6/ 2007
(Awn) / 31 a¡¢lM-07/04/2008 ®j¡a¡−hL fË−cu −fËoZ i¡a¡l f§−hÑl q¡l (j¡¢pL −ha−el
20%) AhÉ¡qa b¡¢L−hz
26z ¢nr¡ pq¡uL i¡a¡x- pLm ®nËZ£l LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l SeÉ p¿¹¡e fË¢a j¡−p 200 V¡L¡
q¡−l Hhw Ae¢dL 2(c¤C) p¿¹¡−el SeÉ j¡−p p−h¡ÑμQ 300 V¡L¡ ¢nr¡ pq¡uL i¡a¡ L¡kÑLl qC−hz
a®h, ü¡j£ J Ù»£ EiuC Q¡L¢lS£¢h qC−m p¿¹¡e pwMÉ¡ ®k−L¡e HLS−el ®r−œC Nee¡ L¢lu¡
i¡a¡l f¢lj¡e ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−hz HC pwœ²¡¿¹ HL¢V fªbL e£¢aj¡m¡ AbÑ ¢hi¡N La«ÑL S¡l£
L¢l−a qC−hz
27z ®hae ¢edÑ¡lZ fÜ¢a z- (1) ü-BqlZL¡l£ (Self Drawing) LjÑLaÑ¡ HC B−c−nl
¢hd¡e ®j¡a¡−hL S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ay¡q¡l ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−he Hhw pw¢nÔø
¢qp¡hlrZ A¢g−p ®hae ¢edÑ¡l−Zl (Pay Fixation Statement) ¢hhlZ£ f¡W¡C−hez pw¢nÔø
¢qp¡hlrZ A¢gp ®hae ¢edÑ¡l®Zl ¢hhlZ£l ¢i¢š−a p¡j¢uLi¡−h ®hae f¢l−n¡d L¢l−he Hhw
flhaÑ£ c¤C j¡−pl
j−dÉ ®hae ¢edÑ¡lZ Q§s¡¿¹ L¢l−hez HC fË¢H²u¡u A¢a¢lJ² ®hae f¢l−n¡d
qCu¡ b¡¢L−m a¡q¡ ®glvk¡NÉ h¡ pjeÄu−k¡NÉ qC®hz
(2) ¢hi¡N£u fËd¡e Hhw Bue J hÉue (Drawing and Disbursing) LjÑLaÑ¡NZ pw¢nÔø
LjÑQ¡l£−cl ®hae ¢edÑ¡lZf§hL
Ñ ®hae ¢h−ml p¢qa ®hae ¢edÑ¡lZ£ ¢hhlZ£ f¡W¡C−hez pw¢nÔø
¢qp¡hlrZ A¢gp Eš² ®hae ¢edÑ¡l−Zl ¢hhlZ£l ¢i¢š−a p¡j¢uLi¡−h ®hae f¢ln¡d L¢l−he Hhw
flhaÑ£ c¤C j¡−pl j−dÉ ®hae ¢edÑ¡lZ Q§s¡¿¹ L¢l−hez
(3) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H h¡¢oÑL ®haehª¢Ü ®Lhm pw¢nÔø ¢qp¡hlrZ A¢gp LaѪL
®hae ¢edÑ¡lZ fË¢af¡c−el flC fË−cu qC−hz
(4)
Bq¢la A¢a¢lJ² ®hae ®glv fËc¡−el SeÉ ¢m¢Ma A‰£L¡lfœ f¡Ju¡l fl
LjÑQ¡l£−cl−L p¡j¢uLi¡−h ®hae f¢ln¡d Ll¡ k¡C−hz Bue J hÉue LjÑLaÑ¡NZ HC pLm
A‰£L¡lfœ ay¡q¡−cl cç−l kb¡l£¢a ®lLXÑiJ
¥ ² L¢l−he Hhw ®hae ¢h−m HC A‰£L¡lfœ fË¡¢ç
pÇf−LÑ HL¢V fËaÉuefœ fÐc¡e L¢l−hez

14

28z BuLlz- HC B−c−nl Ad£−e fË¡fÉ ®hae J i¡a¡¢cl Efl BuLl fËc¡−el ®rœ
¢e−jÀ¡J² fÜ¢a Ae¤plZ L¢l−a qC−h, kb¡ x(L)

fË−aÉL hvpl BuLl ¢lV¡eÑ c¡¢M−ml phÑ−no pjup£j¡l j−dÉ BuL−ll
BJa¡i¥J² pLm LjÑLaÑ¡ h¡dÉa¡j§mLi¡−h ¢e−Sl ®hae i¡a¡¢cpq a¡yq¡l
A¡u Hhw B−ul Efl f¢l−n¡d−k¡NÉ L−ll f¢lj¡Z ¢edÑ¡lZ L¢lu¡ ¢lV¡eÑ
®~a¢l L¢l−he;

(M)

BuLl ¢lV¡eÑ ®~a¢ll fl Llc¡a¡ (pw¢nÔø LjÑLaÑ¡) ¢eSü Bu qC−a
BuLl f¢l−n¡d L¢l−he;
BuLl f¢l®n¡−dl fl ®Lhm plL¡l qC−a fË¡ç ®hae-i¡a¡¢cl Efl
f¢l−n¡¢da L−ll pjf¢lj¡Z AbÑ ¢h−ml j¡dÉ−j (®kje- ¢V H ¢hm ®kCi¡−h
c¡¢Mm Ll¡ qu) pw¢nÔø ¢qp¡h lrZ A¢gp qC−a E−š¡me L¢l−he;
BuL−ll BJa¡i¥J² pLm LjÑLaÑ¡ BuLl ¢lV¡eÑ c¡¢M−ml fË¡¢çü£L¡l
f−œl paÉ¡¢ua Ae¤¢m¢f, ¢lV¡eÑ c¡¢M−ml ph−Ñno pjup£j¡l AhÉh¢qa
flhaÑ£ j¡−pl ®hae ¢h−ml p¢qa pwk¤J² L¢l−a qC−h;

(N)

(O)

(P)

BuLl pwH²¡¿¹ ¢hcÉj¡e hÉhÙÛ¡ hmhv b¡¢L−hz

29z l¢qaLlZ J ®qg¡Saz- (1) Q¡L¤l£ (®hae J i¡a¡¢c) B−cn, 2005, Aaxfl EJ²
B−cn h¢mu¡ E¢õ¢Ma, Haà¡l¡ l¢qa Ll¡ qCm z
(2) Ae¤l¦f l¢qaLlZ p−šÅJ, EJ² B−c−nl i¡a¡¢c J p¤−k¡N-p¤¢hd¡¢c pwH²¡¿¹ ¢hd¡e¡hm£
Hhw avpÇf¢LÑa fË‘¡fe, B−cn, A¢gp pÈ¡lL J f¢lfœpj§q HC B−c−nl Ad£e i¡a¡¢c J
p¤−k¡N-p¤¢hd¡¢cl E−Ÿ−nÉ Eq¡l ¢hd¡e¡hm£l p¢qa pwN¢a p¡−f−r, hmhv l¢qu¡−R h¢mu¡ NZÉ
qC−h z

l¡øÊf¢al B−cnH²−j,

(X. −j¡q¡Çjc a¡−lL)
AbÑ p¢Qh

15

ew-Aj/A¢h/(h¡Ù¹-1)/S¡x ®hx ®ØLm-3/2009/234

18-08-1416 e½vã
a¡¢lMx ------------------02-12-2009 ¢MËØV¡ë

Ae¤¢m¢f pcu AhN¢a J fË−u¡Se£u L¡kÑH²j NËq−Zl SeÉ ®fËlZ Ll¡ qCm x1z j¢¿»f¢loc p¢Qh, j¢¿»f¢loc ¢hi¡N, Y¡L¡ z
2z j¤MÉ p¢Qh, fËd¡ej¿»£l L¡kÑ¡mu, f¤l¡ae pwpc ihe, Y¡L¡ z
3z h¡wm¡−c−nl jq¡ ¢qp¡h ¢el£rL J ¢eu¿»L, A¢XV q¡Ep, 77/7 L¡Ll¡Cm psL, Y¡L¡z ay¡q¡l
Ad£eÙÛ pLm A¢g−p Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl−Zl SeÉ Ae¤−l¡d Ll¡ qCmz
4z p¢Qh, l¡øÊf¢al L¡kÑ¡mu/ül¡øÊ j¿»Z¡mu/pwÙÛ¡fe j¿»Z¡mu, Y¡L¡ z
5z jq¡f¢lQ¡mL, h¡wm¡−cn l¡C−gmp, Y¡L¡z ay¡q¡l Ad£eÙÛ pLm A¢g−p Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl−Zl
SeÉ Ae¤−l¡d Ll¡ qCmz
6z ¢qp¡h jq¡ ¢eu¿»L, h¡wm¡−cn, Y¡L¡z ay¡q¡l Ad£eÙÛ pLm A¢g−p Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl−Zl SeÉ
Ae¤−l¡d Ll¡ qCmz
7z ®Sm¡ fÐn¡pL ------------------------------------------------------ (pLm ®Sm¡) z
8z fËd¡e ¢qp¡h lrZ LjÑLaÑ¡, ül¡øÊ j¿»Z¡mu, ¢p,¢S,H, ihe (3u am¡), ®p…eh¡¢NQ¡, Y¡L¡z
9z ¢hi¡N£u ¢qp¡h ¢eu¿»L, ----------------------------------------------(pLm ¢hi¡N )z
10z ®Sm¡ ¢qp¡h lrZ LjÑLaÑ¡,------------------------------------------ (pLm ®Sm¡ )z
11z Ef−Sm¡ ¢qp¡h lrZ LjÑLaÑ¡, ------------------------------------(pLm Ef−Sm¡)z
12z AbÑ ¢hi¡−Nl h¡Ù¹h¡ue J fË¢h¢d/hÉu ¢eu¿»Z J f¢lcnÑe/ h¡−SV Ae¤¢hi¡−Nl pLm LjÑLaÑ¡z
13z Ef-¢eu¿»L, h¡wm¡−cn plL¡l£ j¤âZ¡mu, ®aSNy¡J, Y¡L¡z Q¡L¢l (®hae J i¡a¡¢c) B−cn,
2009(h¡wm¡−cn l¡C−gmp) h¡wm¡−cn ®N−S−V fËL¡−nl SeÉ ay¡q¡−L Ae¤−l¡d Ll¡ qCmz
14z ¢p¢eul pqL¡l£ p¢Qh, h¡Ù¹h¡ue n¡M¡, j¢¿»f¢loc ¢hi¡N, h¡wm¡−cn p¢Qh¡mu, Y¡L¡z
15z N¡XÑ e¢b/ pw¢nÔø e¢bz

(−j¡x p¢qc Eõ¡ ¢ju¡)
k¤NÈ-p¢Qh (h¡Ù¹h¡ue)
AbÑ ¢hi¡N, AbÑ j¿»Z¡mu z

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful