You are on page 1of 8

NOSTRA TEMPORA 22

Szociológus, a Selye János Egyetem oktatója, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa. Társadalomkutatóként népesedésszociológiával, demográfiával, nemzetiségszociológiával foglalkozik. Főbb kötetei: Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok
tükrében, 1994; Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2004;
Népszámlálás 2001. A szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években, 2006; Párhuzamok és különbségek. A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése (Kiss Tamás társszerzővel közösen), 2010.

A rendszerváltás utáni időszakban több kötet is megjelent a szlovákiai magyar közösség népesedésével kapcsolatban. 1980-tól az egyes népszámlálásokat követően
jelentek meg kötetek a szlovákiai magyarság demográfiai, település- és társadalomszerkezetének változásairól. A korábbi évtizedekben publikált demográfiai munkák
többnyire csak marginálisan foglalkoztak a népmozgalmi folyamatok vizsgálatával,
jobbára csak dokumentálták a magyar közösséget érintő folyamatokat és általában
megrekedtek a „nyers mutatók” (születési, halálozási arányszámok) elemzésénél.
A kötet korábbi évek kutatómunkájának eredményeit öleli fel, melyek tanulmányokban és könyvekben is megjelentek. Ugyanakkor az utóbbi évek népmozgalmi folyamatainak az eddig fel nem dolgozott vizsgálatai – a 2011. évi népszámlálás adatainak a hátterében – is megtalálhatók a kötetben. A kötet függelékében található
táblázatok tartalmazzák az elemzett adatokat, melyek segítik az olvasót kérdései
megválaszolásában, de egyes összefüggések komplexebb vizsgálatában is.

15 €
ISBN 978-80-89249-77-0

Gyurgyík László A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig

GYURGYÍK LÁSZLÓ (1954, Ipolyság)

GYURGYÍK LÁSZLÓ
A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG
DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAI
1989-TőL 2011-IG
Különös tekintettel
a 2001-től napjainkig
tartó időszakra

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2014. 224 p.

Lektorálta
Mészárosné Lampl Zsuzsanna
Popély Árpád

A könyv megjelenését a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala támogatta

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR
– program Kultúra národnostných menšín, 2014

© Gyurgyík László, 2014
© Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014
ISBN 978-80-89249-77-0

Bevezetés .................................................................................................................................. 7
1. Szlovákia lakosságának etnikai és közigazgatási szerkezete .............................................. 9
1.1. Az etnikai összetétel változásai .................................................................................... 9
1.2. A közigazgatási szerkezet változásai .......................................................................... 11
2. A vizsgálati modell: források, módszerek ......................................................................... 13
2.1. Források ...................................................................................................................... 13
2.2. Módszerek .................................................................................................................. 13
3. A népmozgalmi folyamatokról........................................................................................... 17
4. Történeti áttekintés – népmozgalmi folyamatok Szlovákiában a második
világháború után ............................................................................................................... 19
4.1. A házasságkötések és válások .................................................................................... 19
4.2. A születések ................................................................................................................ 22
4.3. A halandóság .............................................................................................................. 25
4.4. A természetes szaporodás alakulása ........................................................................... 26
4.5. Migrációs folyamatok ................................................................................................ 27
5. Népmozgalmi folyamatok a kilencvenes évektől napjainkig ........................................... 31
5.1. A házasságkötések ...................................................................................................... 31
5.1.1. A házasságkötések régiók szerint ..................................................................... 37
5.1.2. A magyarok regisztrált és várható házasságkötései ......................................... 38
5.2. A válások ..................................................................................................................... 39
5.3. A születések ................................................................................................................ 43
5.3.1. A magyarok regisztrált és várható születésszámai ........................................... 51
5.4. A halálozások számának alakulása ............................................................................. 53
5.5. A természetes szaporodás alakulása ........................................................................... 62
5.6. Migrációs folyamatok ................................................................................................ 66
6. Az asszimilációs folyamatokról ........................................................................................ 69
6.1. A vegyes házasságok .................................................................................................. 69
6.1.1. A vegyes házasságkötések alakulása nemek szerint ........................................ 72
6.1.2. A heterogén házasságkötések alakulása régiók szerint ................................... 74
6.1.3. A vegyes házasságokon belüli etnikai szocializáció ....................................... 78
6.2. Magyarok és romák .................................................................................................... 81
Összefoglaló – kitekintés az ezredfordulót követő második évtizedre .................................. 85

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2014. 224 p.

TARTALOM

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2014. 224 p.

6

Tartalom

Mellékletek .............................................................................................................................. 87
Tanulmány
Gyurgyík László: A magyar nemzetiségűek településszerkezeti változásai
az ezredfordulót követő évtizedben az ismeretlen nemzetiségűek adatainak
hátterében .......................................................................................................................... 87
Táblázatok ............................................................................................................................... 99
Táblázatok és ábrák jegyzéke ............................................................................................... 213
Bibliográfia ........................................................................................................................... 217

Dolgozatunk középpontjában a szlovákiai magyar népesedés áll. A szlovákiai magyar lakosságról elmondható, hogy demográfiai és társadalomszerkezeti mutatóik „torzak”. A torz kifejezés a mi szövegkörnyezetünkben azt jelenti, hogy a szlovákiai magyarság Szlovákia összlakosságánál kedvezőtlenebb, hátrányosabb társadalom- és településszerkezeti, demográfiai jellemzőkkel rendelkezik.
A szlovákiai magyarság demográfiai mutatóit elsősorban Szlovákia lakosságának hasonló
jellemzőihez viszonyíthatjuk, hiszen a szlovákiai magyar „kisebbségi társadalom” kialakulása
óta reprodukciója (Cseh)szlovákia politikai, gazdasági, demográfiai, mozgásterében zajlott.
Módszertani szempontból is a teljes lakosság adataival történő egybevetés a meghatározó.
Mivel a nemzetiségi adatok csak korlátozott terjedelemben, összetételben állnak rendelkezésre,
nem egy vonatkozásban ez a forrás jelenti az egyetlen fogódzót, hogy a magyar lakosság
demográfiai folyamatait becsülni tudjuk.
A magyar lakosság és Szlovákia összlakosságnak összehasonlítása (a regionálisan tagolt
elemzés során) akkor válik problematikussá, amikor a magyarok egy adott területen a népesség
jelentős részét, esetleg többségét teszik ki. Ilyenkor a mutatóik kevéssé térnek el az adott térség
átlagától, így a teljes népesség mellett a többségi nemzetiség mutatóit is külön elemezni kell.
Az elemzés során (az egyes nemzetiségek országos szintű összehasonlítása mellett) hangsúlyosan figyelembe kell venni a regionális eltéréseket is, hisz sok esetben ezek határozzák meg a
nemzetiségi különbségeket is.
Dolgozatunkban a szlovákiai magyarság népmozgalmi folyamatait vizsgáljuk a rendszerváltást követő időszakban, 1989-től 2011-ig. A vizsgálatunk záróéveként megadott 2011. év
nem véletlen. A vizsgált két évtized demográfiai változásai csak az évtizedet záró népszámlálás
adatainak a hátterében értelmezhetők.
Dolgozatunk első fejezetében áttekintjük Szlovákia lakosságának etnikai és közigazgatási
szerkezetének változásait. Ezt követően vesszük górcső alá a vizsgálatunk során alkalmazott
forrásokat és módszereket. A 4. fejezetben elemezzük Szlovákia, ezen belül a szlovákiai
magyarság népesedési folyamatait a 80-as évek végéig. Az 5. fejezet, mely a munkánk központi
része, tartalmazza az utolsó két évtized népmozgalmi folyamatainak a vizsgálatát. Közülük is
kiemelt hangsúllyal elemzi, értelmezi a népesedési folyamatokat a 2011. évi népszámlálási adatok hátterében.
A következő fejezet a vizsgált időszakban az asszimilációs folyamatok demográfiai elemzésével, illetve a nemzetváltási folyamatok egy sajátos aspektusával, a magyar–roma reláció
egyes vonatkozásaival foglalkozik. A függelékben egy korábban megjelent tanulmányunkat
közöljük újra, mely az ismeretlenek, nemzeti hovatartozásukat nem közlők adatainak elemzése
alapján próbálja megbecsülni a magyarok számát, illetve településszerkezeti változásait a 2011.
évre vonatkozólag.
A dolgozat korábbi évek kutatómunkájának eredményeit öleli fel, melyek korábban tanulmányokban és könyvekben részlegesen jelentek meg. Elsősorban a Kiss Tamással közösen írt
Párhuzamok és különbségek. A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népes-

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2014. 224 p.

BEVEZETÉS

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2014. 224 p.

8

Bevezetés

ségfejlődés összehasonlító elemzése című kötetnek a szlovákiai magyar népességfejlődésről írt
egyes fejezetei lettek részben átdolgozva, illetve egyes kérdéskörei a korábbiaktól eltérő szempontok szerint elemezve, újraértelmezve. Ugyanakkor az utóbbi évek népmozgalmi folyamatainak a vizsgálatai – a 2011. évi népszámlálás adatainak a hátterében – is megtalálhatók a kötetben, melyek feldolgozására korábban nem került sor. A kötet függelékében található táblázatok
tartalmazzák az elemzett adatokat, melyek segítik az olvasót kérdései megválaszolásában, de
egyes összefüggések komplexebb vizsgálatában is.

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2014. 224 p.

Fórum Kisebbségkutató Intézet
Fórum inštitút pre výskum menšín
Parková 4
931 01 Šamorín
WEB: www.foruminst.sk
E-mail: foruminst@foruminst.sk

Gyurgyík László
A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig
Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra
NOSTRA TEMPORA, 22.
Első kiadás
Felelős kiadó: Simon Attila
Sorozatszerkesztő: Tóth Károly
Felelős szerkesztő: Csanda Gábor
Nyomdai előkészítés: Kalligram Typography Kft., Érsekújvár
Nyomta: Kanovits Media Kft., Dunaszerdahely
Kiadta: Fórum Kisebbségkutató intézet, IČO: 34028587, Somorja, 2014
Megjelent: 500 példányban
László Gyurgyík
Demografický vývoj Maďarov na Slovensku po roku 1989
S hlavným dôrazom na obdobie po r. 2001
NOSTRA TEMPORA, 22.
Prvé vydanie
Zodpovedný: Attila Simon
Redaktor edície: Károly Tóth
Zodpovedný redaktor: Gábor Csanda
Tlačiarenská príprava: Kalligram Typography s.r.o., Nové Zámky
Tlač: Kanovits Media, s. r. o., Dunajská Streda
Vydal: Fórum inštitút pre výskum menšín, IČO: 34028587, Šamorín, 2014
Náklad: 500 kusov
ISBN: 978-80-89249-77-0

NOSTRA TEMPORA 22

Szociológus, a Selye János Egyetem oktatója, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa. Társadalomkutatóként népesedésszociológiával, demográfiával, nemzetiségszociológiával foglalkozik. Főbb kötetei: Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok
tükrében, 1994; Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2004;
Népszámlálás 2001. A szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években, 2006; Párhuzamok és különbségek. A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése (Kiss Tamás társszerzővel közösen), 2010.

A rendszerváltás utáni időszakban több kötet is megjelent a szlovákiai magyar közösség népesedésével kapcsolatban. 1980-tól az egyes népszámlálásokat követően
jelentek meg kötetek a szlovákiai magyarság demográfiai, település- és társadalomszerkezetének változásairól. A korábbi évtizedekben publikált demográfiai munkák
többnyire csak marginálisan foglalkoztak a népmozgalmi folyamatok vizsgálatával,
jobbára csak dokumentálták a magyar közösséget érintő folyamatokat és általában
megrekedtek a „nyers mutatók” (születési, halálozási arányszámok) elemzésénél.
A kötet korábbi évek kutatómunkájának eredményeit öleli fel, melyek tanulmányokban és könyvekben is megjelentek. Ugyanakkor az utóbbi évek népmozgalmi folyamatainak az eddig fel nem dolgozott vizsgálatai – a 2011. évi népszámlálás adatainak a hátterében – is megtalálhatók a kötetben. A kötet függelékében található
táblázatok tartalmazzák az elemzett adatokat, melyek segítik az olvasót kérdései
megválaszolásában, de egyes összefüggések komplexebb vizsgálatában is.

15 €
ISBN 978-80-89249-77-0

Gyurgyík László A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig

GYURGYÍK LÁSZLÓ (1954, Ipolyság)

GYURGYÍK LÁSZLÓ
A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG
DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAI
1989-TőL 2011-IG
Különös tekintettel
a 2001-től napjainkig
tartó időszakra

Fórum Kisebbségkutató Intézet