NIEUWSBRIEF bedrijventerreinen zuidoost NR 01 2004

een uitgave van de gemeente Groningen en Stichting Bedrijven Zuidoost.

Visie Eemskanaalzone binnenkort inspraak in
Binnenkort begint de inspraakprocedure voor de conceptvisie over de toekomst van de Eemskanaalzone voor de komende 5 tot 15 jaar. Ondernemers in dit gebied krijgen hierover bericht. Kern van de visie is de verbinding tussen het toekomstige Meerstad en de bestaande stad. In de richting oost-west wordt hiervoor de Sontweg verlengd, inclusief een nieuwe brug over het Winschoterdiep. De noord-zuidverbinding wordt gevormd door een nieuwe brug – de Berlagebrug – tussen de Bornholmstraat en het Damsterdiep. Behalve deze maatregelen voor de hoofdinfrastructuur voorziet de visie ook in verbeteringen voor fietsers en voetgangers in de hele Eemskanaalzone. De ontwikkeling van de nieuwe verbinding brengt ook ontwikkelingen in het omringende gebied met zich mee. In de visie krijgt het gebied ten noorden van de Sontweg, inclusief een deel van het Damsterdiep, voornamelijk een woonfunctie. Hoogbouw behoort hierbij tot de mogelijkheden. Waar tot voor kort de Houtgroep gevestigd was en op de zuidwestpunt van bedrijventerrein Oosterhoogebrug zijn de plannen voor woningbouw al in een vergevorderd stadium. Ten zuiden van de Sontweg voorziet de visie in een versterking van de detailhandelfunctie zoals die nu ook al zichtbaar is, onder meer met de voorgenomen nieuwbouw van IKEA. Driebond en het havengebied zullen niet van functie veranderen; voor Winschoterdiep en Eemskanaal ZO wordt in samenwerking met de ondernemers een revitaliseringsplan gemaakt, om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Als alle besluiten over de visie genomen zijn, is de verwachting dat de beide bruggen, de eerste fase van de visie, vóór 2008 gebouwd worden.

Werkzaamheden GOTENBURGWEG GESTART

Sinds 23 februari wordt er – ijs en weder dienende - druk gewerkt aan de aanleg van de drie rotondes in de Gotenburgweg en de Kielerbocht. In verband met de werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk tussen de Osloweg en de Gotenburgweg. Het verkeer wordt omgeleid via twee noodwegen, langs de Osloweg over het terrein van Centraal Staal (eenrichtingsverkeer) en aan de zuidkant evenwijdig aan de Kielerbocht. Voor fietsers is er een tijdelijke verbinding tussen de Osloweg en de Gotenburgweg. Aan ondernemers op Euvelgunne en Eemspoort het vriendelijke verzoek om tijdens de werkzaamheden het kruispunt Beneluxweg met Osloweg/Stavangerweg zo veel mogelijk te ontzien. Advies is gebruik te maken van de op- en afrit bij de Europaweg (bij het Bastionhotel) of de op- en afritten bij het Europaplein. Kijk voor alle actuele informatie op www.ringzuidgroningen.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief. Met vragen over praktische gevolgen van de werkzaamheden kunt u terecht bij Albert Ybema, te vinden in de bouwkeet op het parkeerterrein van Friesche Vlag, hoek Lübeckweg-Gotenburgweg of via (050) 367 8123.

UITNODIGING
Hierbij nodigen de Stichting Bedrijven Zuidoost en de gemeente u uit voor een bijeenkomst op 30 maart om u te informeren over een aantal actuele ontwikkelingen op Zuidoost. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de actie Korte Klappen, de ondernemersvisie voor Winschoterdiep en Eemskanaal ZO en de visie voor de Eemskanaalzone zoals die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging met nadere informatie. Maar noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Jur Lommerts, Jansen & Heuning: tevreden over projecten Terreinwinst
Jur Lommerts is directeur van Jansen & Heuning bulk handling systems aan de Duinkerkenstraat op Winschoterdiep. Hij nam vorig jaar deel aan twee projecten Terreinwinst: de gratis milieu- en veiligheidsscan en het fietsprivéproject. Hij is tevreden over de uitkomsten.
fiets aangeschaft. “Ik vind het leuk om dit voor je mensen te regelen. Voor mij is het belastingtechnisch interessant en het scheelt hen geld. En er zijn toch een hoop jongens die op de fiets naar hun werk komen.” Overigens heeft Lommerts al veel langer contact met het VCC. “We hebben in het verleden met hen geprobeerd hier het carpoolen van de grond

dat sinds 1977 aan de Duinkerkenstraat gevestigd is. Heeft hij wensen of suggesties voor eventuele verbeteringen aan het terrein? “Wat ik wel zou willen, is een plek in de buurt waar je even lekker buiten kunt zitten, met een paar picknicktafels en eventueel een veldje om even een balletje te trappen. Bijvoorbeeld op de groenstrook langs de Antwerpenweg?” Misschien een goede suggestie in het kader van Korte Klappen: ondernemers mogen immers ideeën aanleveren om de openbare ruimte in hun omgeving te verbeteren.

Net als alle andere ondernemers op Winschoterdiep kreeg Lommerts vorig jaar de brochure Terreinwinst toegestuurd, over de milieu- en veiligheidsscan, het fietsprivéproject en groenonderhoud door DSW. Hij meldde zich aan voor de scan, allereerst om te kijken of de veiligheid in orde is. “Maar ook of wij hier goed omgaan met het milieu”, zegt Lommerts. “We werken nogal eens met olie-achtige stoffen. Het is belangrijk dat je dan goed gedocumenteerd bent over hoe je werkt, voor als je ooit de boel eens zou willen verkopen.” Het rapport heeft geen problemen aan het licht gebracht.

te krijgen. Maar het bleek lastig om plaats en tijden te combineren. Ik bedacht me dat het misschien nu wel kan, als we het samen doen met de Milieudienst hier even verderop. Daar werken tenslotte zo’n 300 mensen.” Het aanbod voor groenonderhoud door DSW bleek bij Jansen & Heuning overbodig: “Wij doen al 15 jaar zaken met DSW. Die doen hier het complete tuinonderhoud; ze planten zelfs bollen. En voor een scherpe prijs. Daar ben ik echt heel erg tevreden over. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

INTERESSE IN HET FIETSPRIVÉPROJECT?

VCC Noord-Nederland Martinikerkhof 27 9712 JH Groningen tel (050) 318 33 18 info@vccnoord.nl www.vccnoord.nl
INTERESSE IN HET GROENONDERHOUD?

Buiten lunchen

Fietsen met korting

Jansen & Heuning deed ook mee aan het fietsprivéproject, uitgevoerd in samenwerking met het Vervoer Coördinatie Centrum Noord-Nederland (VCC). Zes van de in totaal 35 werknemers hebben met een korting van zo’n 40% een gloednieuwe

Al met al is Lommerts goed te spreken over Terreinwinst. “Ik vind het een uitstekend initiatief van de bedrijvenvereniging en de gemeente. Wat je gezamenlijk kunt doen, moet je gezamenlijk doen. We moeten met z’n allen zorgen dat het terrein er goed bijligt.” Lommerts kent Winschoterdiep door en door: hij werkt al 26 jaar bij Jansen & Heuning

DSW Stadspark Divisie Externe Dienstverlening Duinkerkenstraat 5 9723 BN Groningen tel (050) 368 58 48 Of kijk op www.groningen.nl onder werken & ondernemen

Stichting Bedrijven Zuidoost postbus 8075
9702 KB Groningen telefoon (050) 527 40 61 deboer@dbms.nl www.groningen-bedrijvenzuidoost.nl

De ondernemersvisie is klaar
De afgelopen tijd heeft een werkgroep van 5 ondernemers gewerkt aan de ondernemersvisie op de toekomst van Winschoterdiep, Eemskanaal en het GHC. Onder begeleiding van Van Raad Consults zijn gesprekken en enquêtes besproken en verwerkt tot een rapport. Dit moet de basis vormen voor het vervolgtraject: gezamenlijk met de gemeente werken aan de kwaliteitsverbetering van deze bedrijventerreinen.

Management

De werkgroep, met van links naar rechts Kor Buist (Cor Buist Holding), Kees Herder (Brocacef), René Kempen (Lukas Klamer), Jelle Dijkstra (projectleider Dienst RO/EZ), Manfred Bösel (ex-directeur Perkin Elmer Life Sciences), Bernard van Reemst (VRC), Koen Poppema (VRC), Roelof Bakker (VRC) en Helmer Zweep (Hunze-trans).

Ruim 80% van de ondernemers verwacht dat gezamenlijk management zal leiden tot een betere inrichting en een efficiënter beheer van het terrein. Bovendien verwachten zij een betere prijs/kwaliteitverhouding van voorzieningen als terreinbeveiliging, bewegwijzering, terrein-, gebouw- en groenonderhoud, inkoop van elektriciteit en aankoop van producten als arbozorg. Ook de communicatie met de overheid moet collectief via één loket of aanspreekpunt verlopen. Om gezamenlijke taken en activiteiten te kunnen regelen, is volgens de visie een professioneel secretariaat/projectbureau nodig. Voor de korte termijn stelt de visie voor om, in samenwerking met de gemeente en enthousiaste ondernemers, een aantal concrete projecten op te zetten, met name ter verbetering van het aanzien van het terrein. De resultaten hiervan kunnen andere ondernemers motiveren om aan te sluiten. Zo kan toegewerkt worden naar een professioneel management, waarin ondernemers en gemeente gezamenlijk het beheer voeren over de bedrijventerreinen Zuidoost. Dit is een heel beknopte impressie van het rapport. De ondernemers op Winschoterdiep, Eemskanaal en GHC hebben een samenvatting van het rapport ontvangen. Voor alle andere geïnteresseerden is er een presentatie op de bijeenkomst van 30 maart.

Het rapport maakt een verdeling in onderwerpen die gaan over het terrein (onderhoud, inrichting, ontsluiting etc) en over het bedrijventerreinmanagement (mogelijkheden voor collectieve maatregelen voor een betere kwaliteit met minder kosten).

Upgrading Groothandelscentrum
De IO-Group, eigenaresse van het Groothandelscentrum, heeft na een grondige verkenning van het complex in december haar plannen gepresenteerd aan de huurders. Die zijn erg enthousiast. Zo zullen de panden worden geverfd in de IO-kleuren (blauw, wit, grijs). Er komt bewegwijzering en de promenades worden opnieuw ingedeeld en voorzien van groenvakken. Ook de parkeervakken worden efficiënter ingedeeld, er komt belijning op de wegen en de bestrating wordt waar nodig gerepareerd. Op het programma staat verder een collectief beveiligingscontract en verbetering van de terreinverlichting. Het GHC-logo wordt gewijzigd, maar de naam Groothandelscentrum blijft bestaan. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en zijn naar verwachting voor de zomer gereed. Binnenkort begint actieve werving van nieuwe huurders voor het GHC.

Terrein

De meeste ondernemers beoordelen het aanzien van zowel de panden als de openbare ruimte als matig. De gemeente moet het voortouw nemen om de openbare ruimte op te knappen, waarmee ondernemers gestimuleerd worden ook het eigen terrein aan te pakken. Belangrijk onderdeel hierbij is bodemsanering. Bodemvervuiling is op een aantal plekken de reden dat kavels niet voor bedrijvigheid gebruikt worden of geschikt zijn. Met name in de Havens en aan de Bornholmstraat ZZ – omgeving GAMMA en Lukas Klamer – is een clustering van gelijksoortige bedrijven wenselijk, zo stelt de visie. Aan de Bormholmstraat gaat het dan om grootschalige detailhandel. Een meerderheid van de ondernemers is voorstander van een vorm van vestigingsmanagement. Dit kan een instrument zijn om clustering te stimuleren en oneigenlijk gebruik of speculatie door leegstand te voorkomen. Uiteraard is een optimale infrastructuur – wegen, OV, water en spoor – een constant punt van aandacht.

Terreinwinst wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband NoordNederland, EZ/Kompas.

Gemeentelijk Bedrijvenloket/EZ Coehoornsingel 51 postbus 7081 9701 JB Groningen telefoon (050) 367 86 68 fax (050) 367 86 51 bedrijvenloket@roez.groningen.nl www.groningen.nl/ondernemen

Wildgroei langs Bornholmstraat aangepakt
Onlangs heeft Stadsbeheer het verwilderde groen langs de spoorrails aan de Bornholmstraat stevig aangepakt. Omdat het onduidelijk was of de gemeente of de NS eigenaar van die grond was, was er lang niks aan gedaan, zo legt Mark Ronda uit, ecologisch deskundige bij Stadsbeheer. Veel ondernemers stoorden zich aan de wildgroei. Nu is alle wilde ‘opslag’ weggehaald. En dat is niet alleen goed voor de aanblik, maar ook voor de vaak zeldzame planten. Veel soorten komen normaal alleen in de duinen voor. Die doen het hier uitstekend vanwege het kalkrijke zeezand dat als ondergrond diende voor de spoorrails. Twee vliegen in één klap dus! Een deel van deze strook zal overigens straks sneuvelen bij de aanleg van het nieuwe fietspad. Het deel dat naast het fietspad blijft liggen, vormt straks een bijzonder stukje natuur op het bedrijventerrein.

Voor …

en na de snoeibeurt.

Bestemmingsplan Milieuboulevard II
Binnenkort gaat de inspraakprocedure van start voor Milieuboulevard II. Dit terrein, ca 40 ha, ligt ten oosten van de Stainkoeln en grenst aan de A7. Het bedrijventerrein is een combinatie van milieugerelateerde en gemengde bedrijvigheid. Aan de noordkant, langs de A7, komen een aantal zichtlocaties. Hier zal het beeld het meest lijken op Eemspoort. Aan de zuidkant wordt de groene strook aan beide oevers van de Hunze ecologisch ingericht, met een fietspad langs het water. De ontsluiting van Milieuboulevard II loopt via een nieuw aan te leggen rotonde op de Winschoterweg. Vanaf die kant wordt het terrein gefaseerd aangelegd. Op termijn komt er dan ook aan de noordoostkant een nieuwe ontsluiting. Aan het Winschoterdiep voorziet het bestemmingsplan in ruimte voor een laad- en loskade. De eerste kavels gaan rond de zomer van volgend jaar in de verkoop. Hierbij worden gelijk de projecten van Terreinwinst betrokken, zoals collectieve terreinbeveiliging, bewegwijzering en andere diensten om de kwaliteit van het terrein te behouden.

BBOG: 50% minder inbraken in 2003
Vorig jaar daalde het aantal inbraken op bedrijventerreinen Zuidoost van 103 in 2002 naar 53 in 2003. Alleen op GHC bleef het aantal met 6 inbraken ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Aan het grote aantal raamkraken van vorig jaar is een einde gekomen. Dit blijkt uit de aangiftecijfers 2003 van de regiopolitie. Het aantal diefstallen uit auto’s is met 26 groter dan in 2002 (14), maar wel een stuk kleiner dan in 2001 (75) en 2000 (76). Het aantal andere diefstallen bleef ongeveer gelijk aan 2002, waarbij met name bedrijven op Eemspoort regelmatig het slachtoffer werden van diefstal van bouwmaterialen (zie voor meer cijfers het overzicht op www.groningen-bedrijvenzuidoost.nl). Verder blijkt uit de reportage van Securior aan opdrachtgever stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG) dat van de 788 keer dat er gereageerd is op een alarm er 35 keer echt wat aan de hand was; 753 keer ging het om een valse melding. Ook opvallend is dat er 46 keer geconstateerd is dat er ramen of deuren van bedrijven openstonden en 270 keer dat hekken open waren die dicht horen te zijn. Dit is dus iets waar men alerter op moet zijn. Het aantal deelnemers op Zuidoost aan BBOG is het afgelopen jaar gestegen van 169 naar 184. Medio dit jaar wordt de collectieve terreinbeveiliging opnieuw aanbesteed. Daarbij wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de richtlijnen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ook de ervaringen uit de afgelopen jaren worden in het eisenpakket verwerkt. In de loop van dit jaar ontvangt u hierover nadere informatie.