You are on page 1of 4
KRAJSKY SUD V BRATISLAVE Zahradnicka 10, 813 66 Bratislava 1 Spr. 6265/14 ROZHODNUTIE Krajsky std v Bratislave vo veci iadosti Adama Valéeka, Polnd 578/23, 900 29 Nova Dedinka zo dita 25. 08. 2014, Krajskému sidu v Bratislave dorugemi prostrednictvom elektronickej posty dita 25. 08. 2014, 0 spristupnenie pisomnej zapisnice podla § 7 ods, 5 zikona &. 16/2003 Z. z. 0 ochrane siikromia pred neopravnenym pouzitim informaéno- technickych prostriedkov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to o znigeni z4znamu, alebo vysledku pouzitia informatno-technickych prostriedkov, Ktorych pouzitie bolo odstthlasené sithlasom —Krajského stidu. vBratislave sp. zn. Nit-3-D-2879/2005 223. novembra 2005 a siihlasom sp. zn. Ntt-3-D-482/2006 z 18. mdja 2006, podane} podl'a zdkona é. 21/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informédcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, takto rozhodol: Krajsky std v Bratislave Ziadost’ Adama Valéeka, Pofnd 578/23, 900 29 Nova Dedinka zo dita 25. 08. 2014, o spristupnenie pisomnej formy zApisnice podfa ustanovenia § 7 ods. 5 ziékona € 166/203 Z. z. 0 ochrane stikromia pred neoprdvnenim pougitim informaéno-technickjch prostriedkov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, a to 0 znigeni ziznamu, alebo vysledku pouditia informano-technickych prostriedkov, ktorych pouzitie bolo odsithlasené Krajskym stom v Bratislave pod sp. zn, Ntt-3-D-2879/2005 zo dia 23. 11, 2005 a pod sp. zn. Nit-3-D-482/2006 zo dita 18. 05. 2006, podla ustanoveni § 3 ods. 1 a§ 15 ods. 1 vspojeni s ustanovenim § 18 ods. 2 zékona é. 211/2000 Z. 2. zdkona © slobodnom pristupe k informéciém ao zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, od mie ta. Oddvodnenie Krajskému siidu v Bratislave (alej len ,povinné osoba") bola difa 25. 08. 2014 elektronickou postou doruéend Ziadost’ Adama Valéeka, Pond 578/23, 900 29 Nova Dedinka (alej len ,Ziadatel“) zo dia 25. 08. 2014, podand podl'a zdkona & 21/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformécidm aozmene adoplneni niektorsch zdkonov v zneni neskorSich predpisov (Wale) len ,,zdkon o slobode informédcii’’), na ziklade tore} ziadal © spristupnenie informédcif, ato pisomnej formy zépisnice podl'a ustanovenia § 7 ods. 5 zékona & 166/2003 Z. z. 0 ochrane stikromia pred neoprdvnenym pouditim informaéno- technickjch prostriedkov a 0 zmene a doplnent niektorgch zékonov Gale} len ,,zdkon Spr. 6265/14 2 €166/2003 Z. z."), oznigeni zéznamu, alebo vysledku pouditia informatno-technickych prostriedkov, ktorych pouzitie bolo odsthlasené povinnou osobou pod sp. zn. Ntt-3-D- 2879/2005 zo dita 23. 11. 2005 a pod sp. zn, Ntt-3-D-482/2006 zo dita 18. 05. 2006. Ziadate? Ziadal pripadné pisomné rozhodnutie o nespristupneni informédcif stasti, alebo rozhodnutie o nespristupneni informédcif, zaslat’ poStou na adresu: Adam Valéek, Polna 578/23, SK- 900 29 Nova Dedinka. Zérovets Ziadatel predlozil povinne} osobe _névrhy v bodoch (i) az (v), ato preto, citujem: aby sa s nimi v zmysle ustanovenia § 47 ods. 3 Sprivneho poriadku vyrovnala v od6vodneni pripadného rozhodnutia o nespristupnent informécif stasti™. Povinnd osoba posiidila predmetni Ziadost’, ato vzmysle vsetkych do tivahy pripadajiicich zakonnych ustanoveni a z hfadisk, nevyhnutnych na tozhodnutie. Podla ustanovenia § 3 ods. I zékona o slobode informécii, ki k informécidm, ktoré majit povinné osoby k dispozicif. IY mé prévo na pristup Informécie sa podfa ustanovenia § 3 ods. 3 zdkona o slobode informécii, spristupiujii bez preukizania pravneho, alebo ingho dovodu, alebo zéujmu, pre ktory sa informdcia pozaduje. $ poukazom na ustanovenie § 5 ods. 1 zdkona o slobode informédcii, je povinna osoba povinné spristupnit’ Sir8i okruh informécif, nez tie, ktoré sii vymedzené uvedenym zékonnym ustanovenim. Povinna osoba, okrem informécii, ktoré je povinné zverejnit’ poda ustanovenia § 5 zdkona 0 slobode informécit, spristuptuje aj dal8ie informécie, pokial sa na ne nevzt’ahuje obmedzenie pristupu k informadciam podla ustanovenia § 8 (ochrana utajovanyich skutoénosti), ustanovenia § 9 (ochrana osobnosti a osobnych tidajov), ustanovenia § 10 (ochrana obchodného tajomstva), ustanovenia § 11 (dalsie obmedzenia pristupu k informécidim,) ustanovenia § 12 (podmienky obmedzenia). Ustanovenia § 8 az § 12 zdkona 0 slobode informacif uvadzajis obmedzenia a podmienky nespristupnenia informécit. Podla ustanovenia § 15 ods. 1 zdkona o slobode informdcit, ak povinnd osoba, ku ktorej Ziadost’ smeruje, nema poZadované informacie k dispozicii a ak ma vedomost’ © tom, kde mo%no pozadovanii informéciu ziskat’, postupi Ziadost’ do piatich dni odo dita dorugenia Ziadosti povinne} osobe, ktoré mé poZadované informacie k dispozicii, inak Ziadost’ odmietne rozhodnutim. PodIa ustanovenia § 18 ods. 2 zdkona o slobode informécii, ak povinna osoba Ziadosti nevyhovie hoci len stasti, vydé 0 tom v zékonom stanovenej lehote pisomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevyda v pripade, ak Ziadost’ bola odlozend. Po preskimant Ziadosti Ziadatel'a povinné osoba vykonala v predmetne} veci Setrenie, fa to za tielom posiidenia moznosti_ spristupnit’ informécie, konkrétne Gi v sivislosti $ rozhodnutiami sp. zn, Ntt-3-D-2879/2005 zo dita 23. 11. 2005 a sp. zn. Ntt-3-D-482/2006 zo diia 18. 05.2006 - ku ditu podania Ziadosti doSlo za pritomnosti zkonného sudeu pod'a Spr. 6265/14 3 zo dia 18. 05. 2006 - ku diu podania Ziadosti doslo za pritomnosti zékonného sudcu podi'a ustanovenia § 7 ods. 3 az ods. 5 zdkona 6. 166/2003 Z. z. k znigeniu vsetkych ziznamov, alebo injch vysledkov pouditia informaéno-technického prostriedku vyhotovenych SIS na zaklade uvedenych rozhodnuti povinne} osoby a éi bola vyhotovend zApisnica oznigeni tychto zéznamov, alebo inych vysledkov pouvitia informatno-technického prostriedku v zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 zdkona ¢. 166/2003 Z. z.. Podla ustanovenia § 7 ods. 5 zikona € 166/2003 Z. z. sa o ziteni ziznamu alebo iného v¥sledku vyhotovi pisomné zépisnica, v ktorej sa uvedie dévod znitenia z4znamu alebo vysledku, osobné tidaje osoby, ktoré nariadila alebo schvalila pouzitie informacno- technického prostriedku, v rozsahu titul, meno, priezvisko a jej funkcia, osobné tidaje osoby, Ktord nariadila alebo schvilila znigenie ziznamu alebo incho vsledku, v rozsahu titul, meno, priezvisko a jej funkeia a osobné tidaje zékonného sudcu, ktory bol pritomny pri jeho znigent, v rozsahu titul, meno, priezvisko, funkeia, identifikacia prislu8ného stidu. Zéznam alebo iny vysledok pouditia informatno-technického prostriedku sa pred znigenim nesmie skopirovat ani prepisat’ do pisomnej alebo akejkol'vek ine} podoby. K predmetnej veci povinné osoba uvédza Ze, une} neboli za pritomnosti zékonného sudeu znigené zaznamy, alebo iné vysledky pouzitia informatno-technickych prostriedkov, ktoré boli vyhotovené na ziklade rozhodnuti povinnej osoby sp. zn. Ntt-3-D-2879/2005 zo dita 23. 11. 2005 a sp. zn. Nut-3-D-482/2006 zo dita 18. 05. 2006 Povinné osoba sa nevie vyjadrit,, & zéznamy, alebo iné vysledky pouditia informatno- technickych prostriedkov boli znigené ti uz podfa ustanoveni § 7 ods. 3 a ustanovenia § 7 ods. 4 citovaného zékona orgénom Satu, ktory zéznam vyhotovil (orgin stétu podfa ustanovenia § 2 ods. 2 citovaného zdkona je Policajiny zbor, Slovenské informaénd sluzba, Vojenské spravodajstvo, Zbor vaizenskej a justiénej stréze a Colnd sprava). Z tohto dévodu povinné osoba pisomnou zépisnicou o znigeni zéznamov, alebo inych vysledkov pouzitia informatno-technickyich prostriedkov, vyhotovenych na ziklade rozhodnuti sp. zn, Ntt-3-D-2879/2005 zo dita 23. 11. 2005 a sp. zn. Ntt-3-D-482/2006 zo diia 18. 05. 2006 nedisponuje. Z vy88ie uvedencho vypl¥va, Ze povinné osoba nemé po2adované informacie a preto 0 Ziadosti Ziadatela zo dita 25. 08, 2014 rozhodla podfa ustanoveni § 3 ods. Ia § 15 ods, 1 zakona o slobode informéct Predmetnit Ziadost’ Ziadatefa zo dita 25. 08. 2014 nebolo mo%né zo strany povinne} osoby vybavit’ bez toho, aby bolo o nej rozhodnuté spdsobom predpokladanjm v ustanoveni § 18 ods, 2 zékona oslobode informédcié (rozhodnutie o odmietnuti Ziadosti), nakolko predmetnd Ziadost’ bola podand v zmysle zikona o slobode informdcit, a preto sa jej vybavenie riadi citovanym privnym predpisom. V pripade, Ze by povinnd osoba v lehote na vybavenie o Ziadosti nerozhodla a ani poZadovani informéciu nespristupnila, zakladalo by to existenciu tzv. fiktivneho rozhodnutia podfa ustanovenia § 18 ods. 3 zdkona 0 slobode informécit, Spr. 6265/14 4 Povinna osoba objektivne postidila obsah predmetne} Ziadosti Ziadatefa zo dia 25.08.2014 v zmysle véetkych, do tivahy pripadajiicich zikonnych ustanoveni, ako aj zhfadisk nevyhnutnych na rozhodnutie, priéom dospela k zaveru, Ze Ziadosti nie je mozné vyhoviet podl'a ustanoveni § 3 ods. 1 a § 15 ods. 1 v spojent s ustanovenim § 18 ods. 2 zakona o slobode informdci, v désledku Eoho predmetni Ziadost Ziadatela odmietla. Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ do 15 dni od jeho doruéenia odvolanie podfa ustanovenia § 19 zékona 0 slobode informécii prostrednictvom Krajského siidu v Bratislave na Ministerstvo spravodlivosti Slovenske} republiky (ustanovenie § 58 ods. 1 zdkona & 71/1967 Zb. o sprévnom konant v platnom zneni; Sprévny poriadok). V Bratislave, dita 03.09. 2014

You might also like