You are on page 1of 16
Managementul Resuselor Unane ‘de munca” sau ,Cum credeti cd vefi solufiona problemele de la postul de munci pe care il solicitayi?” Desigur, pentru a fructifica informatiile potentiale dintr-un astfel de interviu, persoana care intervieveazi trebuie si fie bun psiholog gi fin observator intrebari care trebu evitate intr-un intervin de angajare 1. Intrebitrite care nu due ta un rtspuns sincer. Ex.: Cum v-aji fmpaeat cu colegii de muned?", De obicei se rispunde: ,Bine"; 2 Inirebirie care condue spre un anumlt spans Ex. Va place sh colaborafi eu coegi?™. Raspansal va fi Desigur” seu D2”; 3. fnirebarileprivind rasa, religia, nafionalitatea, starea cits 4. ntrebirile care vizeach obfinerea unor informatit deja existente in curriculum vitae sau in formularul de angajare. Ex yin ce licen afi invitat?”, Cand afi terminat facultatea?” ete. Se poate, in schimb, intreba: Care au fost ‘materiile dumneavoastes preferate si de ce ?”; 5 Intrebi i care nu au legiiturd cu postu. Unii dintre intervievatori cred e& discutile despre vreme, sport etc. fi ajuth pe candidati si se relaxeze. Practica arati c& nu este aga gi, in plus, astfel de intrebari consuma din timpul interviului Exist gi alte tipuri de interviuri care pot fi folosite in procesul de selectie. Exemple: interviurle de grup, in care mai Monagementl Resmrselor Umane sulficandidai sunt antrenafi into discufie cu privire ka un anumit subiect ales de cite echipa de selectie, interviuile in condi de sires, In care intrvievatul este plasat in defensivi, fiind supus unui tr inerucgat de intr (pentru a depista persoanele foarte emotive) Pentru a asigura © anumiti eficaitate interviului de angujare, att cel care intervieveaz8, cit si cel intervievat trebuie si respécte unele regu de conduit Regul pentru intervievator: 1, . Si cunoascd bine deserierea postului; 2. Si stabileasci nivelul abilitjilor, _aptitudinilor, ‘cunostinfelor, capacitiilor, exigentelor cerute de post 3. Sa cumoascii C.V ul fiecdrui candidat; 4 pregiteascd cu atentic interviul, in sensul stabiliti cu anticipatie a intrebirilor ce vor fi adresate candidatilor, 5. SB pregiteasch informatile pe care candidafii le pot cere despre post si organiza 6. Si respecte prosramul de desfigurare a interviului (data, ora, locul); ‘SA mu intrerupi desfigurarea interviului pentru motive rminore; 8, Si nu gribeascH desfipurarea interviuluis 9. SA condued interviul in asa fel incdt st obtina de ta candidat toate informatiile necesare pentru a lua 0 ecizie; 10, $i trateze candidafii cu considerate, iar climatul s& fie destins; 11. Si coreleze gestica intervievatilor (Limbajul rupului) cu rispunsurile primite; Managementul Resurselor Umane 12. Si asculte cu atentie pe fiecare candidat si intrerupa prea des; 13. Si asigure candidatilor posibilitatea de a pune intrebaris 14, Si faci evaluarea candidajilor imediat dupa interviu, pentru a nu gresi in aprecieris 15, Si nu faci discriminari rasiale, politice, de gen, prin itrebarile adrosate; 16, Sa incheie interviul in termeni amabili si si comunice data cind se vor anunja rezultatele ul Regul pentru intervievat: ‘SG nu vind cu rspunsuri invaate pe de rost de acast; 1 2. Si fie pregitits& raspundi Ia orice intrebare; 3. Si asculte atent ce il intreabi cel care conduce interviul; 4. Siinu ezite cand rispunde la intrebari; 5. Si dea rispunsuri scurte si inteligibile; 6. Sievite detalile, deoareee, a nevoie, se vor cere; 7. Si nu dea informatii eronate, deoarece orice informaic poate fi verificata;, 8. Siu se subaprecieze, dar nici si nu se supraapreciez 9. Si manifeste interes real pentru postul vacant, prin {ntrebari Ia obiect adresate celor ce intervieveaza. Examinarea medical are rolul de a stabili masura in care solicitanfii postului au calitiile fizice necesare pentru realizarea sarcinilor de mune previzute. Importanta restricfilor medicale in selectic gi angajare este totusi relativa, dat fiind interesul societajii de a stimula integrarea profesional ‘ persoanelor eu handicapuei fizice usoare Deeizin de selectie (alegerea final) consti in refinerea Pentru angajare a aceluia dintre candidati despre care se erede, x» Manogementul Resurselor Unane {in urma parcurgerii etapelor precedente, c& va 2 bune performante in munca. De regula, decizia finala este luati de managerul ccompartimentului din care face parte postul vacant, Exista situafii cand decizia de selectie este luati de specialist din dopartamental ,Resurse umane", tn special pentru posturile vacante de executie, cu un nivel mai modest de calificare, Uneoti, in Iuarea deciziilor de selectie pot fi antrenafi si membrii subunititii organizatorice carcia fi apartine postal vacant (vitorii colegi). Acest lucru poate imbunataji decizia (fiind 0 decizie de grup) si poate favoriza integrarea noului angajat in colectivul respectv. ceele mai 1.5. Mentinerea si dezvotarea resurselor umane 15.1. Formarea profesional Formarea profesional reprezinti © modalitate prin care se asiguri schimbarea sistematicd a comportamentului angajajilor, pregitindu-i astfel incét spout obine performanfele soliciare de posturile ocupate, Formarea este orientati pe persoand si are drept scop indeplinirea, in cit mai bbune conditi, a responsabilitiilor, in acord cu standardle firmel Formarea profesionali difert de la o firm Ia alta si, in cadrul aceleiasi firme, de la un departament la aul Unele firme ‘acord’ 0 atentie mai selzutt formiri profesionale, Ele angajeazi, de regula, oameni deja pregatii, centficaji de diferte autoritii si organisme profesionale. Dac intro astfel de firma este angajati o persoand mai pufin calificata, atunci ea este format de un alt angajat, iar ‘managerul sau proprietarul verificd periodie gradul de asimilare anoilor cunostinfe sau dexteriii practice. a Managementul Resurselor Umane Alte firme au programe extinse de pregitire profesional, pentru diferite orizonturi de timp. Un instrument util de planificare a formérii profesionale in astfel de firme i necesitiile de pregitire a resurselor umane (tabelul 1.3.) \c= ( a Figura 14, Etapele unui program de formare profsionala \ 7 -) Organivarea formirii profesionals trebuie 3 ia considerare urmitoarcle deziderate + orientarea spre formarea unor deprinderi specifice postului. Personalul care intra in contact cu clienfii, de exemplu, trebuie sé ail mai multe cunostinte despre maria vanduti $i capaci de comunicare, deci abilitii de operare {ntr-n registru de casts © tratarea_tuturor potentiale de avansare; '¢secalificarea periodici a personalului; ¢ dezvoltarea programelor de formare profesional’ pomnind de In ceea ce fac si tebuie s8 fac& anenjafii in munca iba o bund angajajilor ca avand sanse lor, Deexemplu, angajayii din servieii trebuies 2 Management! Resurselor Umane ‘Tabelol 1.3. Formudar privind posible de promovare si necesiile de pregtire a resurselor umane umele a resune [Das comple omaaal| — [ab eine ale pos cue foul aceal? PPA leonretalpesai™ | [rim pont pe are poste premerat emai pes pment | Neca pres ne cee eee pivited orm [Pt pre ae [eres nie Pa lcm vatacene [foreman Jerre | — for pee [nm 6 emt Ties Ton os lin [eaters pn pn Ge sg ca a info)