PRO VIN C IE

N O O R D - H O LLAN D

Afsprakenkader project Hollands Bloementuin is een project van de provincie Noord-Holland in samenwerking met

Afsprakenkader project Hollands Bloementuin

Coöperatie Westpolder U.A.

Afsprakenkader project Hollands Bloementuin

IPA-ACON Accountants 30.7018/JCO/1558, Haarlem, 7 juni 2005

I I I I I

Inhoud

5

Afsprakenkader project Hollands Bloementuin Artikel 1 Definities en doelstelling afsprakenkader Artikel 2 Bestuur en beheer Artikel 3 Overdracht en afrekening Coöperatie Artikel 4 Beschrijving en afspraken uitvoering deelproject infrastructuur Artikel 5 Verantwoording voortgang uitvoering Artikel 6 Financiële bepalingen Artikel 7 Overige verplichtingen participanten Artikel 8 Externe communicatie Artikel 9 Duur, ontbinding of beëindiging afsprakenkader Artikel 10 Geschillen Artikel 11 Slotbepalingen

9

Bijlagen 1 2 Raming nog uit te voeren projectkosten en financiering Figuur 3, huidig inrichtingsplan

2

I

P R O V I N C I E

N - H / H O L L A N D S

N O O R D E R K W A R T I E R / A N N A

P A U W L O W N A

I

1

I I I I

Afsprakenkader project Hollands Bloementuin

De ondergetekenden:
1 De Provincie Noord-Holland, ten deze vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer
I

voor de bollenteelt en de aanleg van een showtuin. In het kader van de afronding van het project is het oorspronkelijke inrichtingsplan uit 1998 geactualiseerd, waarbij een onderscheid is gemaakt in het zuidelijk en noordelijke deel van het project.
I

J.J. Schipper, handelend ter uitvoering van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 28 februari 2005 en als zodanig gemandateerd bij Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin van 1999 nr. 1999-914914, hierna genoemd: ‘de Provincie’; 2 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ten deze vertegenwoordigd door de heer K. Schaafsma, handelend ter uitvoering van het besluit van het College van Hoofdingelanden van 13 oktober 2004 en als zodanig gemandateerd bij mandaatbesluit van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 17 mei 2005, hierna te noemen ‘HHNK’; 3 De gemeente Anna Paulowna, ten deze vertegenwoordigd door de heer A.J. Pennink, burgemeester, namens deze de heer S. Steenbergen, wethouder, hierna genoemd ‘de Gemeente’; 4 De Coöperatie Westpolder U.A. ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer D. van den Berg, hierna genoemd ‘de Coöperatie’. Hierna gezamenlijk te noemen ‘de participanten’. 1.1
I I

Het belang van de afronding inzake de inrichting van het plangebied wordt door alle partijen erkend en wenselijk geacht. De nog uit te voeren werkzaamheden en de financiële dekking zoals verwoord in dit afsprakenkader zijn gebaseerd op de rapportages van IPA-ACON d.d. januari en mei 2004, alsmede de jaarrekening 2003 van de coöperatie. De participanten zijn bereid om de in het onderhavige participanten genoemde verplichtingen te leveren en/of financiële bijdragen zoals opgenomen in dit afsprakenkader en bijlage.

Komen het volgende overeen: Artikel 1 Definities en doelstelling afsprakenkader
Project Hollands Bloementuin: Het in deelprojecten realiseren van duurzame bollenteelt in het gebied globaal begrensd door de Spoorlijn Den Helder-Schagen, Middenvliet, Stoomsloot, Van Ewijcksvaart en Kleisloot/Molenvaart. Hiertoe wordt enerzijds het gebied projectmatig ingericht voor milieu (waterbuffering) natuur (rietvelden) recreatie (wandel- en fietspaden) ten behoeve van in het gebied gevestigde agrarische bedrijven die over willen gaan op duurzame bollenteelt en anderzijds ten behoeve van bollenkwekers uit onder andere het binnenduinrandgebied zoals omschreven in het inrich-

Overwegende:
I

Het project Hollands Bloementuin is gesitueerd in de Westpolder binnen de gemeente Anna Paulowna, globaal gelegen tussen de Middenweg en de Van Ewijcksvaart en is gebaseerd op het oorspronkelijke definitieve inrichtingsplan d.d. december 1998.

I

Het project is opgedeeld in drie deelprojecten, te weten de inrichting van het plangebied Westpolder, de realisatie van een servicecentrum

A F S P R A K E N K A D E R

P R O J E C T

H O L L A N D S

B L O E M E N T U I N

I

3

tingsplan. Voorts bestaat het project uit de realisatie van een showtuin en een servicecentrum voor bollenkwekers. Inrichtingsplan: Betreft Inrichtingsplan Uitbreidingsgebied voor bollenteelt in de Anna PaulownapolderWest, Hollands Bloementuin, Grontmij Noord-Holland te Alkmaar, d.d. 29 mei 1998. Participant(en): De aanduiding van een of meerdere van de partijen die aan dit afsprakenkader deelnemen. Helofytenfilters: Een set van waterplanten (zoals biezen, riet en lisdodden) die in de waterbodem wortelen en die tot doel hebben het water op een natuurlijke wijze te zuiveren. Waterbuffers: Buffers ten behoeve van het realiseren van bergingscapaciteit van water.

2.2

In het afstemmingsoverleg nemen zitting de vertegenwoordigers van de provincie, HHNK en de gemeente.

Artikel 3 Overdracht en afrekening Coöperatie
3.1 De coöperatie draagt de gronden (ca. 32 hectare) en de gerealiseerde infrastructuur in het kader van het deelproject Inrichting plangebied over aan de betreffende participanten, zijnde het HHNK en de gemeente. 3.2 Bij de overdracht worden tegelijkertijd alle financiële verplichtingen zoals genoemd in artikel 6, Financiële bepalingen, verrekend. 3.3 De coöperatie en de CV Bloementuin Landbouwgronden zullen worden ontvlecht voor zover nog enige binding met het project Hollands Bloementuin bestaat.

Artikel 4 Beschrijving en afspraken uitvoering deelproject infrastructuur
4.1 De resterende werkzaamheden inzake het deelproject infrastructuur kunnen als volgt worden beschreven: a b c de realisatie van het fietspad; buffers meerweg; aansluiting helofytenfilters 2 en 3 en monitoring; d aanvullende milieuvoorzieningen Noord; e f g waterbeheersing Zuid; waterbeheersing Noord; overige uitvoeringskosten;

1.2

Het doel van het afsprakenkader is het vastleggen van de uitgangspunten en afspraken op hoofdlijnen ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van de participanten met betrekking tot de financiering en de afronding van het inrichtingsplan, rekening houdend met de actualisatie zoals beschreven in de rapportage van IPA-ACON d.d. januari 2004, inclusief de verplichtingen van participanten ten aanzien van aanpassing bestemmingsplan, peilbesluit, grondoverdracht en beheer en onderhoud van de groenblauwe infrastructuur. 4.2

h plankosten/projectbegeleiding. Ten aanzien van de realisatie van de in lid 1 genoemde werkzaamheden is/zijn de volgende participant(en) verantwoordelijk:
I I

Artikel 2 Bestuur en beheer
2.1 De bestaande projectorganisatie Hollands Bloementuin wordt na ondertekening van het afsprakenkader project Hollands Bloementuin gewijzigd. Ten behoeve van de afwikkeling van het project wordt een afstemmingsoverleg afronding gebiedsinrichting ingesteld. 4.3

gemeente: a; HHNK: b,c,d,e,f,g.

De geraamde plankosten/projectbegeleiding (h) zullen op basis van bestede uren naar rato worden toegedeeld.

4

I

P R O V I N C I E

N - H / H O L L A N D S

N O O R D E R K W A R T I E R / A N N A

P A U W L O W N A

Artikel 5 Verantwoording voortgang uitvoering
De gemeente en het HHNK zijn verantwoordelijk voor het realisatie en afwikkeling van het deelproject infrastructuur zoals opgenomen in artikel 4. In dit kader dragen de gemeente en het HHNK zorg voor:
I

aan met betrekking tot de subsidiabiliteit van projectkosten Hollands Bloementuin. 6.3 HHNK:
I

stemt in met het geactualiseerde inrichtingsplan van het project; verhoogt haar bijdrage aan het project tot een bedrag van maximaal 500.000,– met als onderliggende eis dat alle grondeigenaren zich contractueel vastleggen om grond om niet beschikbaar te stellen voor het watersysteem;

een projectadministratie waarin alle ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het deelproject zijn opgenomen; het verstrekken van opdrachten en het voeren van controle op de uitvoering; tijdig opstellen en indienen van aanvragen tot het uitbetalen van subsidievoorschotten en

I

I

I

I

vraagt een POP-subsidie aan voor de aanleg van de zuidelijke waterhuishoudkundige werken; wordt eigenaar ten aanzien van de realisatie van de waterhuishoudkundige werken en heeft derhalve aanspraak op de beschikbaar gestelde subsidies.

-afrekeningen;
I

periodiek opstellen en toezenden van (kwartaal)rapportages aan de subsidieverlener.
I

Artikel 6 Financiële bepalingen
6.1 De participanten zijn verantwoordelijk voor een tijdige beschikbaarheid van subsidiemiddelen ter financiering van de uitvoering van het deelproject infrastructuur. In artikel 6.2 tot en met artikel 6.5 wordt van de provincie, HHNK, de gemeente en de coöperatie de (extra) bijdrage, verplichtingen en/of voorwaarden weergegeven. 6.5 6.2 Provincie:
I I

6.4

Gemeente:
I

stemt in met het geactualiseerde inrichtingsplan van het project; is verantwoordelijk voor de realisatie en afronding van het fietspad.

Coöperatie:
I

draagt alle in bezit zijnde gronden ten behoeve van de aanleg infrastructuur voor 1,– over aan de verantwoordelijke overheden; levert een bijdrage van 450.000,– uit de

stemt in met het geactualiseerde inrichtingsplan van het project; de provincie stelt zich garant ten aanzien van de dekking van een totaal bedrag van 874.000,–. HHNK dient in dit kader tijdig een subsidieaanvraag bij de provincie in en is verantwoordelijk voor de realisatie van de betreffende waterhuishoudkundige werken (zie toelichting onder 5 in bijlage 1); verhoogt haar bijdrage aan het project tot een bedrag van maximaal 500.000,– ; 6.6
I I I

I

winsten op grondtransacties; effectueert de juridische overdracht van 3,5 ha grond welke thans in eigendom is van Spaansen B.V.; lost de schuld aan STIVAS ad een keer af. Indien de werkelijke kosten van het project lager uitvallen dan thans op basis van de begroting is geraamd, dan zal naar rato van de ingebrachte subsidies het voordelig saldo worden verrekend met de subsidieverleners. In beginsel zijn de projectuitvoerders zelf 58.868,– in

I

I

besluit de eerder toegezegde bijdrage van 1.256.000,– beschikbaar te stellen voor (reeds gerealiseerde) grondaankopen; past de vigerende deelverordening FINH

I

A F S P R A K E N K A D E R

P R O J E C T

H O L L A N D S

B L O E M E N T U I N

I

5

volledig verantwoordelijk voor eventuele tekorten als gevolg van het niet voldoen aan subsidievoorwaarden en/of kostenoverschrijdingen. 6.7 Alle bedragen genoemd in dit afsprakenkader zijn inclusief BTW en gebaseerd op prijspeil 2004.

deze metingen zijn naar verwachting op 1 januari 2008 bekend. Mocht onverhoopt blijken dat deze variant in het noordelijke deel onvoldoende milieurendement oplevert, dan zal het HHNK (zie CHI-besluit1) van 24 augustus 2004) de individuele ondernemers aanvullende maatregelen ten aanzien van de waterkwaliteit voorschrijven door middel van (een wijziging van) de lozingsvergunningen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 7.4 Bij onvoldoende effectiviteit van de gerealiseerde waterhuishoudkundige voorzieningen zal het HHNK zorg dragen voor aanvullende maatregelen. Hiervoor zijn middelen gereserveerd. 7.5 Beheers- en onderhoudskosten van de groenblauwe infrastructuur, alsmede de monitoring zoals bedoeld in lid 3 komen voor rekening en risico van het HHNK, behoudens het fietspad en de daarbij behorende voorzieningen. Laatstgenoemde komt voor rekening van de gemeente. De kosten van projectleiders zijn niet in de raming opgenomen en komen derhalve voor rekening van de betreffende organisaties.

Artikel 7 Overige verplichtingen participanten
7.1 De gemeente, het HHNK en de provincie dragen zorg voor het actualiseren dan wel goedkeuren van de (gewijzigde) bestemmingsplannen en het peilbesluit. Kosten die verband houden met deze activiteiten komen geheel voor rekening van de betreffende participanten. Voorts krijgen, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, de helofytenfilters en waterberging in het bestemmingsplan de functie ‘water’ met hieraan gekoppeld een aanlegvergunningstelsel. 7.2 HHNK rondt het reeds gedeeltelijk gerealiseerde zuidelijk deel van de groenblauwe infrastructuur zo spoedig mogelijk af. Voor 1 januari 2006 dient het watersysteem gereed te zijn. HHNK is verantwoordelijk voor de werking en monitoring van de waterhuishoudkundige voorzieningen in het zuidelijk gebied, inclusief het functioneren van de aansluitingen op de betreffende helofytenfilters. Op 1 januari 2008 zijn de resultaten van de monitoring bekend. Dan zal blijken of de werking overeenkomt met de norm zoals is doorgerekend bij de aanvang van het project (IWACO-onderzoek). 9.1 7.3 HHNK is verantwoordelijk voor het tijdig opstellen van het noordelijk peilbesluit alsmede voor de realisatie van de geactualiseerde waterhuishoudkundige werken in het noordelijk deel. Tevens is het HHNK verantwoordelijk voor de monitoring van de gerealiseerde voorzieningen. De resultaten van

Artikel 8 Externe communicatie
Het afstemmingsoverleg maakt nadere afspraken ten aanzien van de communicatie met belanghebbenden en derden inzake de voortgang en afwikkeling van het project Hollands Bloementuin.

Artikel 9 Duur, ontbinding of beëindiging afsprakenkader
Het afsprakenkader treedt in werking na ondertekening door de participanten en duurt voort totdat participanten aan alle verplichtingen en afspraken uit hoofde van dit afsprakenkader hebben voldaan.

1) CHI: College van Hoofd-Ingelanden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

6

I

P R O V I N C I E

N - H / H O L L A N D S

N O O R D E R K W A R T I E R / A N N A

P A U W L O W N A

9.2

Participanten hebben de bevoegdheid om het afsprakenkader project Hollands Bloementuin geheel of gedeeltelijk te ontbinden in de volgende gevallen:
I

11.2

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit afsprakenkader: Bijlage 1: Raming nog uit te voeren projectkosten en financiering. Bijlage 2: Figuur 3, Huidig inrichtingsplan.

alle participanten besluiten tot ontbinding van het afsprakenkader, waarbij tevens nadere afspraken worden gemaakt inzake de financiële afwikkeling; er vindt een zodanige wijziging van omstandigheden plaats dat in redelijke mate verdere uitvoering van het deelproject niet gevergd kan worden, waarbij tevens afspraken worden gemaakt inzake de financiële afwikkeling; het niet beschikbaar komen van de benodigde financiële middelen voor de realisatie van het deelproject infrastructuur, waarbij tevens afspraken worden gemaakt inzake de financiële afwikkeling.

Dit afsprakenkader is opgemaakt in 4-voud en ondertekend op 12 juli te Anna Paulowna.

I

De gedeputeerde Economie, Arbeidsmarkt, Landbouw, Recreatie en Toerisme van de Provincie Noord-Holland De heer J.J. Schipper

I

Hoogheemraad van Hoogheemraadschap Hollands 9.3 Voorzover de participanten gebruik maken van de in lid 2 genoemde bevoegdheid tot ontbinding is artikel 6.6 mede van toepassing. Noorderkwartier De heer dr. ir. K. Schaafsma

Artikel 10 Geschillen
10.1 Indien zich een geschil voordoet naar aanleiding van of in samenhang met dit afsprakenkader treden de participanten met elkaar in overleg. De participanten spannen zich in om een adequate oplossing te vinden welke bijdraagt aan de realisatie van het project en in redelijke mate tegemoet komt aan de gerechtvaardigde belangen. 10.2 Als het geschil zoals bedoeld bij lid 1 niet leidt tot een oplossing, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. De Voorzitter van de Coöperatie Westpolder U.A. De heer D. van den Berg De wethouder van de gemeente Anna Paulowna De heer S. Steenbergen

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 In het afsprakenkader zijn de uitgangspunten en afspraken op hoofdlijnen vastgelegd. De participanten kunnen besluiten om ten aanzien van bepaalde aspecten nadere afspraken vast te leggen.

A F S P R A K E N K A D E R

P R O J E C T

H O L L A N D S

B L O E M E N T U I N

I

7

8

I

P R O V I N C I E

N - H / H O L L A N D S

N O O R D E R K W A R T I E R / A N N A

P A U W L O W N A

Bijlagen

I

1

I I I I

Raming nog uit te voeren projectkosten en financiering

Figuur 1

I

Overzicht kosten nog uit te voeren

Figuur 2

I

Overzicht financiering

projectonderdelen
(na actualisatie inrichtingsplan) Raming (oktober 2004) (na actualisatie inrichtingsplan)

Infrastructuur: Bestek fietspad Bestek buffers meerweg (incl. wandelpad) Bestek helofytenfilters 2 en 3 (incl. buffer) Bestek buffer Kleiweg Aanvullende milieuvoorzieningen Noord Bestek Waterbeheersing Zuid Bestek Waterbeheersing Noord Overige uitvoeringskosten 604.604 600.000 1.390.000 239.000 200.000 365.000 36.000 LNV (SGB-gelden) EU POP subsidie Provincie FINH (verordening HB) Provincie FINH (vm. toezegging)

Te realiseren bijdragen

574.000 300.000 500.000 1.256.000 500.000

Subtotaal projectkosten incl. btw

3.434.604

Subtotaal

3.130.000

Plankosten/projectbegeleiding

280.000

Beschikbaar Gemeente Beschikbaar Provincie

194.000 578.239 222.365

Grondkosten: Gronden t.b.v. fietspaden 20.000

Beschikbaar HHNK

Subtotaal

994.604

Onvoorzien

390.000

Subtotaal overige projectkosten

690.000

Bijdrage landeigenaren

PM

Totaal projectkosten

4.124.604

Totaal financiering

4.124.604

Toelichting 1 De bedragen zijn grotendeels ontleend aan de rapporten van IPA-ACON, d.d. januari en mei 2004 en de jaarrekening 2003 van de coöperatie. De raming van de per ultimo oktober 2004 nog uit te voeren werkzaamheden zijn voorgelegd aan de projectleider van HHNK en reëel geacht. 2 De projectkosten ten aanzien van de aanleg van de showtuin en het servicecentrum zijn niet in het overzicht in begrepen. 3 De geraamde projectkosten betreffen alleen bedragen m.b.t. de inrichting van de infrastructuur. 4 In de raming zijn ook de nog beschikbare bedragen ad 994.604,– opgenomen van de in het verleden toegekende budgetten. 5 Het ministerie van LNV heeft in de brief van 8 oktober 2004 GS formeel verzocht een subsidieverzoek in te dienen van 874.000,– zijnde 574.000,– ten laste van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) en 300.000,– ten laste van de POP-gelden. Voorwaarde hierbij is dat de POP-bijdrage respectievelijk de SGB-bijdrage voor 1 juni 2006 respectievelijk 1 januari 2007 daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

10

I

P R O V I N C I E

N - H / H O L L A N D S

N O O R D E R K W A R T I E R / A N N A

P A U W L O W N A

I

2

I I I I

Huidig inrichtingsplan

Figuur 2

I

Huidig inrichtingsplan

Betreft de waterbuffer van ca 2,5 ha

Nog te realiseren fietspad

Toelichting figuur 3 inzake inrichtingsplan Ten behoeve van de ecologie zijn twee van de vier geplande helofytenfilters gerealiseerd (in figuur 1 aangegeven met nummer 2 en 3). De ontwikkeling van de biologische bollenteelt komt met name om economische redenen moeizaam van de grond. Een deel van de aanleg van het fietspad door de polder is inmiddels in uitvoering genomen (vanaf de Meerweg tot aan de Kleisloot).

De ontwikkeling van de onderdelen servicecentrum en showtuin zijn niet in het bovenstaande figuur weergegeven. Bureau Ondersteuning Bloembollensector (BOB) heeft in 2000 een Masterplan voor deze onderdelen opgesteld en voor het servicecentrum is door een architectenbureau vervolgens een beeldkwaliteitplan ontwikkeld.

A F S P R A K E N K A D E R

P R O J E C T

H O L L A N D S

B L O E M E N T U I N

I

11

Colofon
Uitgave Provincie Noord-Holland Gemeente Anna Pauwlowna Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Eindredactie Provincie Noord-Holland Afdeling Economie, Landbouw en Milieu Grafische verzorging Provincie Noord-Holland MediaProductie Papier Hello matt, houtvrij MC Oplage 150 exemplaren

Haarlem, juli 2005

12

I

P R O V I N C I E

N - H / H O L L A N D S

N O O R D E R K W A R T I E R / A N N A

P A U W L O W N A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful