NIEUWSBRIEF NR.

2 - MAART 2006

Revitalisering serieus opgepakt Rol ondernemers belangrijk Ideeën over nieuwe inrichting bedrijventerrein Broekweg

Belangrijke rol voor ondernemers Broekweg
Als wethouder van Economische Zaken in Wijk bij Duurstede is Hans Smudde nauw betrokken bij de revitalisering van het bedrijventerrein Broekweg. Wat is volgens hem de belangrijkste reden voor de renovatie? “Het bedrijventerrein is al 25 jaar oud. In vergelijking met andere moderne bedrijventerreinen is het niet meer up-to-date. Het toont niet en is dringend aan een renovatie toe. Dat is niet alleen goed voor de klandizie, maar ook voor de gemeente. We willen dat ondernemers zich prettig voelen op Broekweg.” financieel. De gemeente neemt het voortouw, maar de ondernemers moeten ook zelf in actie komen, op het eigen terrein. Ze moeten elkaar motiveren. Zo zorgen ze zelf momenteel voor een verbetering van de bewegwijzering. Dat komt de professionele uitstraling van het bedrijventerrein ten goede. En ze dragen ook bij aan een nieuw beveiligingssysteem voor het terrein.”

De gemeente werkt nauw samen met de ondernemers van het bedrijventerrein. Waarom is daarvoor gekozen? “Het is belangrijk dat de ondernemers elkaar aansporen om een bijdrage te leveren. En niet alleen

Wat is het doel van de revitalisering? “We willen het bedrijventerrein moderniseren, zodat het een locatie wordt waar de bestaande ondernemers willen blijven en waar nieuwe ondernemers zich graag willen vestigen. Als Broekweg er straks modern en fris uitziet, sluit het bovendien beter aan bij het nieuwe bedrijventerrein Langshaven. Kortom, de boodschap moet luiden: Broekweg en Langshaven worden aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor uw bedrijf!”

Interview met Bert Koning
De Koningsstal InfraCare heeft in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede de gesprekken geleid over de revitalisering van het bedrijventerrein Broekweg met de betreffende ondernemers. Hoe kijkt De Koningsstal terug op die besprekingen? “De gesprekken waren overwegend positief. Iedereen is het erover eens dat er wat moet gebeuren. De ondernemers gaven in individuele gesprekken aan wat hun wensen zijn met betrekking tot het eigen terrein. In een aantal gevallen lagen er al plannen voor een renovatie of verbouwing. Nu kunnen bepaalde werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd en dat is aantrekkelijk.” Wat is het grote voordeel voor de ondernemer? “Niet alleen de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, ook het eigen terrein kan worden aangepakt. Dit is voor veel ondernemers het ideale moment om een nieuwe invulling te geven aan het eigen bedrijfsterrein of om, deels achterstallig, onderhoud weg te werken. Natuurlijk wil je niet achterblijven als je buurman zijn pand en terrein opknapt. Maar het gaat ook om een goede investering voor de toekomst. Je verhoogt immers de economische waarde van je pand. Met de revitalisering combineren we de wensen van de ondernemers met de mogelijkheden van de gemeente.”

Interview met Jan van der Horst:

“Wij hebben het gevoel dat de revitalisering serieus is opgepakt”
Jan van der Horst, ondernemer en mede-initiatiefnemer van de commissie ´Beveiliging en Bewegwijzering Broekweg´, 3B, vindt dat de gemeente er goed aan heeft gedaan om subsidie voor de opknapbeurt van Broekweg binnen te halen. ´De plannen hebben een poosje nodig gehad om vorm te krijgen. Maar met de gesprekken tussen de commissie 3B en gemeente, politie en brandweer zijn er spijkers met koppen geslagen.´ Van der Horst, met zijn bedrijf Urschel International Ltd. zelf ook gevestigd op Broekweg, vindt dat de gemeente met de inzet van Bert Koning als begeleider bij het uitwerken van het beeldkwaliteits- en revitaliseringsplan een goede zet heeft gedaan. “Waar we als 3B nog wel tegenaan lopen is dat er vanuit de gemeente soms weinig informatie komt over met name bekostiging van projecten en besteding van de subsidies”, zo stelt Van der Horst. Maar hij is optimistisch over het verloop van het huidige proces: “We hebben nu echt de indruk dat door de gemeente, met behulp van 3B, politie en brandweer de zaken serieus zijn opgepakt. Ik hoop van harte dat Bert Koning ook de opdracht krijgt de uitvoering van de werkzaamheden van de revitalisering te begeleiden.” De commissie 3B bestaat naast Jan van der Horst ook uit de aannemer Winfried Molthof en Theo van den Heuvel van Jacomij. Het voorstel voor de beveiliging en bewegwijzering dat door 3B is opgesteld is in te zien bij de heer Jan van der Horst of bij de heer Winfried Molthof.

Inrichtingsplannen Broekweg

Ideeën uit de blokbesprekingen
Puntsgewijs zijn dit de belangrijkste ideeën die tijdens de blokbesprekingen naar voren zijn gekomen. Het overzicht is niet volledig, maar geeft een indruk van het soort afspraken dat gemaakt wordt. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre deze plannen stroken met de diverse regels binnen de gemeente.

Kruising Voswijk

Voorbeeld groenaccent
de wegzijde. Dit omdat de dwarswegen geen openbare groenstrook hebben.

Parkeren Weginrichting
De Molenvliet wordt een voorrangsweg met zogenoemde fietssuggestiestroken. De overige wegen zijn onderling gelijkwaardig en zijn geen voorrangswegen. Voor de veiligheid krijgen de aansluitingen op de Hoge Maat een andere kleur. De Hoge Maat krijgt ook fietssuggestiestroken, die ophouden op de kleurvlakken. De Molenvliet blijft een asfaltweg. Overige wegen krijgen grijze betonklinkers. De kleur van openbare parkeerhavens wordt in contrast met het wegdek uitgevoerd: grijs wegdek, dan zwarte parkeerhavens en andersom. Als Voswijk, Hoefzijde en Watermolenweg eenrichtingsverkeer worden, mogen fietsers 2 kanten op, maar zij krijgen geen aparte stroken. Op Langshaven komen ongeveer 8 parkeerplaatsen en op Broekweg zijn bij Connexxion, Binnenlandse Zaken en wellicht bij de entree van Molenvliet in totaal zo’n 8 parkeerplaatsen in de openbare ruimte mogelijk. Een parkeerverbod wordt ingesteld, zodat fietsers minder overlast zullen ondervinden van geparkeerde vrachtwagens. Verder doet de gemeente een beroep op het gastheerschap van ondernemers. Dat houdt in dat ondernemers die daartoe bereid zijn, het eigen terrein ter beschikking kunnen stellen aan vrachtwagens voor parkeren.

Reclame
Reclameborden moeten op het eigen terrein staan. Reclame mag niet bovenop een gebouw, maar wel tegen de gevel.

Servicepunt
Voor meer informatie over plannen, geplande besprekingen en vragen over de revitalisering van Broekweg kunt u contact opnemen met: • Servicepunt Revitalisering Wijk bij Duurstede, mevrouw Mieke Boonman. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0343-595582, op werkdagen van 9-12 uur. U kunt uw vragen ook via e-mail stellen: revitalisering@wijkbijduurstede.nl

Groen
Voor het aanbrengen van groen op het eigen terrein gaat de voorkeur uit naar het volgende. Aan Molenvliet, Lage Maat, Hoge Maat en Langkamp: het groen tegen de gevelzijde. Aan de dwarswegen Hoefzijde, Watermolenweg en Voswijk: parkeren tegen de gevelzijde en de groeninvulling aan

Snelheid
Voorgesteld wordt het hele bedrijventerrein 50 km/uur te maken.

Planning
Vanaf maart, wanneer het beeldkwaliteitsplan en revitaliseringsplan opgeleverd zijn, kunnen de tekeningen en werkomschrijvingen worden gemaakt. Daarna starten de werkzaamheden stapsgewijs. Op plaatsen waar de riolering wordt aangepast laat het nieuwe wegprofiel nog even op zich wachten. Daar waar geen ondergrondse werkzaamheden nodig zijn, kan alvast worden begonnen met het nieuwe wegprofiel. In samenhang met de overige werkzaamheden wordt aanpassing van straatverlichting, groenstructuur, bewegwijzering en beveiliging ingepast.

Beeldkwaliteitsplan uitgelegd
Bedrijventerrein Broekweg gaat op de schop. De gemeente bekijkt samen met ondernemers die op het terrein gevestigd zijn hoe het terrein beter in te richten is. Voor de beeldkwaliteit geldt een aantal randvoorwaarden. Deze staan in het huidige bestemmingsplan, in de welstandsnota van de gemeente en in het beeldkwaliteitsplan.

Wat is een beeldkwaliteitsplan?
• Praktisch hulpmiddel voor (toekomstige) eigenaren, ontwerpers, architecten en gebruikers bij bouwplannen of wijzigingen aan pand en terrein; • De toetsingsgrond voor de welstandsbeoordeling.

Wat staat erin?
• Eisen, richtlijnen en adviezen over maatvoering, bestrating en wegprofielen, beplanting, straatmeubilair, architectuur en te gebruiken materialen.

Colofon Nieuwsbrief ‘Bedrijventerrein Broekweg’ is een periodieke uitgave van de gemeente Wijk bij Duurstede over de revitalisering van bedrijventerrein Broekweg. Een project waarin wordt samengewerkt met IndustrieKring Wijk bij Duurstede (IKW), Kamer van Koophandel Utrecht, provincie Utrecht en de bedrijven op Broekweg. Gemeente Wijk bij Duurstede • Postbus 83 • 3960 BB Wijk bij Duurstede • Tel. 0343 - 595 595 • E-mail: revitalisering@wijkbijduurstede.nl Eindredactie: cluster Communicatie gemeente Wijk bij Duurstede • Vormgeving en productie: Kerckebosch bv, Zeist • Teksten: Extra Nieuws Producties, Gameren Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful