You are on page 1of 6

herstructurering

Ruimte voor de Brabantse economie

Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen


Ruimte voor de Brabantse economie

Hoogwaardige, duurzame en voldoende vestigingsruimte voor


bedrijven. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor een
bloeiende economie. Zéker in Brabant, waar de economische
dynamiek groot is. Bedrijven breiden uit, vernieuwen, of
vestigen zich voor het eerst in onze provincie. Tegelijkertijd is
de bestaande ruimte schaars en willen we daar zorgvuldig
mee omgaan. We willen landelijk buitengebied en natuur niet
Henry van Gorkum (Hoofd Milieu- onnodig opofferen.
zaken RSDB): “Op Vosdonk werd Door bestaande bedrijventerreinen te herstructureren kan voor
De ondernemer over Vosdonk (Etten-Leur)

in de jaren ’80 een forse bodem- een deel in de ruimte- en kwaliteitsbehoefte worden voorzien.
verontreiniging vastgesteld. De hier Dat loont de moeite, want met bijna 5.500 hectare heeft
gevestigde bedrijven sloegen de han- Brabant het grootste areaal verouderde bedrijventerreinen van
den ineen, maar onze agenda’s ble- Nederland.
ken te verschillend. Pas in 2003

kwam er schot in de zaak. De BOM De Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijven-


nam het voortouw. De clou: sanering terreinen (BHB) is speciaal opgericht om dit herstructurerings-
breder trekken en combineren met proces op gang te krijgen.
herstructurering van het héle terrein.

Geen overbodige luxe, want de leeg-

stand nam steeds verder toe; het

terrein ging achteruit. De BOM

vervult nu met succes een bindende

rol. Betrokken partijen merken dat

de overeengekomen doelstellingen

worden bereikt en dat is wel eens

anders geweest.”
Herstructurering van bedrijventerreinen

herstruc Herstructurering van 1.295 hectare

BHB: de verbindende schakel

In de praktijk blijkt herstructurering een ingewikkeld proces.


Publieke en private belangen lopen vaak niet gelijk op. De
bereidheid om zelf te investeren in gebouwen én in openbare
ruimte is zowel bij overheid als bij bedrijfsleven niet vanzelf-
sprekend. Bovendien ontbreekt het vaak aan specifieke
deskundigheid die voor een dergelijk proces noodzakelijk is.

Jan van Homelen (burgemeester/ De BHB vormt in deze situatie de verbindende schakel. Door
portefeuillehouder EZ in Boxtel): partijen bij elkaar te brengen en het planvormingsproces (vlot)
De lokale bestuurder over Ladonk/Vorst (Boxtel)

”In Boxtel hebben we de herstruc- te trekken, door zonodig financieel te participeren en door
turering van een bedrijventerrein kennis en ervaring aan andere partijen over te dragen. Dat is
gekoppeld aan de ontwikkeling van geen vrijblijvende opdracht. In tegendeel: in 2015 moet in
een nieuw terrein. Daardoor ontstaan totaal 1.295 hectare zijn geherstructureerd, maar liefst een
extra mogelijkheden voor segmente- kwart van de verouderde terreinen!
ring: het bijeenbrengen van bedrijfs-

activiteiten die bij elkaar passen. De De BHB is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-
BOM heeft de publieke en private Brabant en de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
partijen op één lijn gekregen, vanuit (BOM). Organisatorisch is de BHB ondergebracht bij de BOM,
een onafhankelijke positie en handig een organisatie die al zeer ruime ervaring heeft in het opereren
gebruikmakend van eerdere ervarin- tússen overheid en bedrijfsleven. En het past in haar centrale
gen. Met een effect dat verder reikt missie: kansen creëren voor Brabant, door het versterken van
dan de herstructurering alleen. De de economische groei- en innovatiekracht.
samenwerking is toegenomen, bij-

voorbeeld op het terrein van perso-

neelsdiensten. Zo heeft de herstruc-

turering een grote spin-off gekregen.”


De procesmanager over Hoogeind (Helmond)
Rob Gordon (procesmanager BHB):

“Hoogeind in Helmond is een

bedrijventerrein met een enorme

verscheidenheid. Maar wel verou-

derd; verpaupering lag op de loer.

Ingrijpen was echt noodzakelijk, en

de BHB is binnengehaald om dat

cturering
op gang te krijgen. De samen-

werking verloopt prima. Ik merk

dat onze ‘hands on’-aanpak op

prijs wordt gesteld: dicht bij de

BHB heeft geen winstoogmerk ondernemers en met de gemeente

Processturing, participatie en kennisoverdracht

Bestaande bedrijventerreinen weer aantrekkelijk maken voor het bedrijfsleven. Daarvoor zet de
BHB drie middelen in.

Processturing
Herstructurering begint bij het maken van een uitvoerbaar plan. Een plan waarin zowel publieke
als private partijen zich kunnen vinden. Dit is slechts mogelijk wanneer deze partijen vanaf het
allereerste moment bij elkaar worden gebracht. Zij moeten tot een eenduidige visie komen op
het bedrijventerrein en de marsroute uitstippelen die nodig is om de doelstellingen te halen. De
BHB neemt hierin de regie volledig in handen. De partijen worden stap voor stap door het plan-
vormingsproces geleid. Een proces dat niet alleen een plan oplevert, maar bovenal commitment
en draagvlak voor de komende herstructurering.

Financiële participatie
Ook in de realisatiefase kan de BHB een rol spelen, maar dan als financiële partij. De BHB heeft
hiervoor bijna € 35 miljoen beschikbaar.

Kennisdeling
De BHB is geen organisatie met winstoogmerk. Zij vindt het belangrijk dat de opgedane kennis
en ervaring beschikbaar worden gesteld aan andere partijen. Ook wanneer de BHB niet zelf als ruggensteun. Het geheim van de

betrokken is bij een herstructurering. Want het gaat uiteindelijk om de versterking van de Brabantse smid: de drijfveren tot verandering

economie! De BHB stelt opgedane kennis en expertise via diverse kanalen beschikbaar, zoals naar boven halen, doorgronden en

publicaties op internet, gedrukte uitgaven en tijdens bijeenkomsten. vervolgens slim combineren. Dat

vraagt diplomatie, maar vooral ook

vasthoudendheid.”
Herstructurering van bedrijventerreinen

Processturing in hoofdlijnen

Elk project kent zijn eigen procesgang en zijn eigen bijzonder- project. In deze fase heeft de BHB geen regierol meer, maar
heden. Maatwerk dus. Maar onderstaande fasering kan in vrijwel kan wel betrokken zijn als financiële partner.
alle projecten als richtlijn dienen.
Ten slotte volgt de beheerfase. Het geherstructureerde terrein
In de initiatieffase (6 tot 9 maanden) wordt vastgesteld of wordt ‘geconserveerd’ door de inzet van parkmanagement. De
het lokale bedrijfsleven en de gemeente herstructurering nood- BHB heeft hierop in eerdere, bovenstaande fasen al geanticipeerd.
zakelijk vinden én bereid zijn daaraan zelf bij te dragen. Alleen De regie van parkmanagement ligt bij professionele marktpar-
als deze vraag door beide partijen met ja wordt beantwoord, tijen. De BHB kijkt in deze fase enkel nog vanaf de zijlijn mee.
zal de BHB haar activiteiten oppakken c.q. voortzetten. Deze
eerste fase mondt uit in een Masterplan, met daarin een toe- De procesmanager
komstvisie op het bedrijventerrein. De BHB zet voor de eerste twee fasen een procesmanager in,
die de sturende kracht is achter de totstandkoming van een
Tijdens de planvormingfase (12 tot 18 maanden) wordt duurzame samenwerking. Een manager die de motieven en
onder regie van de BHB stapsgewijs toegewerkt naar een belangen van betrokken partijen doorgrondt, daarop inspeelt
herstructureringsplan, vaak gesplitst in plannen voor de verschil- en voortdurend bezig is met de volgende stappen in het
lende deelgebieden van het bedrijventerrein. Hiervan maken proces. De procesmanager investeert in persoonlijke relaties en
een programma van eisen, stedenbouwkundige ontwerpen en draagvlak, zorgt voor een uitstekende organisatie van het
haalbaarheidsanalyses deel uit. Deze fase wordt bezegeld met proces, bewaakt planningen en procedures. Hij heeft verstand
de ondertekening van een realisatieovereenkomst tussen alle van herstructurering, inclusief de vele disciplines die daarbij
betrokken partijen. betrokken zijn. Kortom: de verbindende schakel.

In de realisatiefase vindt de uitvoering van het herstructure-


ringsplan plaats. Voor de doorlooptijd is geen standaard te
geven; dat is sterk afhankelijk van de aard en omvang van het
Goirleseweg 15, 5026 PB Tilburg
Postbus 3240, 5003 DE Tilburg
T (013) 53 111 61
F (013) 53 111 21
E bhb@bom.nl
I www.bom.nl/bhb

Februari 2006

BHB in een notendop De BOM: Bedrijvig voor Brabant

• Herstructurering wil zeggen: alle eenmalige ingrepen die Kansen creëren voor Brabant, door het versterken van de eco-
de veroudering van het terrein als geheel tegengaan en nomische groei- en innovatiekracht. Dat is in enkele woorden
die niet tot het reguliere onderhoud worden gerekend. de missie van de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.
• De BHB is in 2005 opgericht, maar heeft in de jaren daarvoor De BOM geeft bedrijven de ondersteuning die ze echt verder
al verschillende pilotprojecten uitgevoerd. Door die ervaring helpt. Door te organiseren en te participeren. Bovendien deelt
beschikt de BHB al vanaf de oprichting over veel kennis en de BOM kennis en ervaring met andere organisaties, zodat
expertise. gezamenlijk wordt gebouwd aan een vruchtbaar investerings-
• In 2010 wil de BHB het planvormingsproces hebben afgerond klimaat.
voor ongeveer 1.295 hectare verouderd bedrijventerrein.
• De uitvoering van deze plannen moet uiterlijk in 2015 klaar
zijn. Dan is een kwart van alle verouderde bedrijventerreinen
in Brabant geherstructureerd. De BOM heeft vier kerntaken:
• Voor de financiële participatie in bedrijventerreinen heeft de
BHB ongeveer € 35 miljoen beschikbaar. - investeringsbevordering: het werven en verankeren van
(buitenlandse) bedrijven
- participatie en beheer: verstrekken van risicodragend kapitaal,
Meer informatie Voor meer informatie over herstructurering van o.a. aan startende bedrijven
bedrijventerreinen kunt u contact opnemen met de Brabantse Herstructure- - ontwikkeling en innovatie: bundeling van innovatieve
ringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen: (013) 53 111 61. Of kijk op krachten, en stimuleren van nieuwe bedrijvigheid
www.bom.nl/bhb; hier wordt alle relevante informatie over herstructurering - herstructurering van bedrijventerreinen: het creëren van
gepubliceerd, zoals kennisdocumenten en voorbeeldprojecten. ruimte voor de Brabantse economie