You are on page 1of 2

Bengkel Kertas Cadangan Penyelidikan Bagi Pensyarah IPG 2007

MODEL ID PROPOSAL

TAJUK
KAJIAN/FOKU
S

PENDAHULUAN
a. Pengenalan
b. Latar Belakang

PERNYATAAN MASALAH
Anomalies, issue, contradictions base on
theory : Rumusannya – persoalan kajian

TUJUAN KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN
1.
2.
3.
4.

KEPENTINGAN
KAJIAN

PERSOALAN
KAJIAN@ HIPOTESIS
KAJIAN

1.
2.
3.
4.

INSTRUMEN
KAJIAN
Soal Selidik
Temu Bual
Senarai Semak
Dokumen

KAJIAN RINTIS
1. Kebolehanpercayaan
2. Kesahan/Validity

METODOLOGI/
REKABENTUK KAJIAN

1Kualitatif/Kuantitatif
2. Kerangka Teori
3. Kerangka Konsepsual

PENGUMPULAN
DATA

PENSAMPELAN
Pentadbir/Pengurus
Guru
Murid
Penilai Pakar

PENGANALISISAN
DATA

Disediakan oleh :
Dr Haji Kamarudin Haji Abu Hassan, IPPM, Melaka

Bengkel Kertas Cadangan Penyelidikan Bagi Pensyarah IPG 2007 .