MJEDISI I JASHTEM MENAXHERIAL

1

Permbajtja
     

Roli I Faktoreve Megamjedisi Mikromjedisi Evoluimi I Manaxhimit Pergjegjesia Sociale Diapazoni I Pergjegjesise Sociale

2

PIKËPAMJET MBI ROLIN FAKTORËVE TE MJEDISIT

Roli determinues i mjedisit – teoria e
seleksionimit natyral

Roli determinues i organizates – pershtatje e
influencim

Roli determinues i mjedisit dhe organizates

3

MJEDISI I JASHTEM
Ekonomia
Punonjes

Kliente Partnere

Politiko -ligjor

Sindikata

ORGANIZATA

MJEDISI AFERT

MAKRO MJEDISI

Socialkulturor

Konkurente

Furnitore
Rregullatore Teknologjia

Nderkombetar

4

MEGA MJEDISI
Faktoret nderkombetare Faktoret Politiko ligjore

Organizata e biznesit
Faktoret teknologjike Faktoret ekonomike

Faktoret Socialkulturore
5

MEGA MJEDISI
1.

Faktoret Ekonomike
   

Perqindja e rritjes ekonomike Perqindja e interesit Inflacioni Papunesia

6

MEGA MJEDISI

2. Faktoret SocialKulturore
   

Normat Zakonet Qendrimet Sjellja

Ndryshimet e shijeve
7

MEGA MJEDISI

3. Faktoret Politiko-ligjore
   

Kuadri ligjor Politikat fiskale Stabiliteti politik Shembull:  QKR – (One Stop Shop)  Ligji gjobave

8

MEGA MJEDISI

4. Faktoret Teknologjike
Pasqyrim i njohurive aktuale te prodhimit

   

Procesi i punes Produkte te reja Makineri, pajisje Novacionet
   

Kompjuterat Robotika Interneti Etj.
9

MEGA MJEDISI

5. Faktoret Nderkombetare
-

Jo vetem kompanite shumekombeshe por edhe firmat vendase Rrit hapesirat e tregjeve pertej atyre kombetare Investimet e huaja, prodhojne produkte, punesojne njerez dhe jane burim njohurish permes shkembimit te eksperiencave

  

Kurset e kembimit Import/eksportet Shembull:
  

Kriza financiare Opek MTL

10

MIKROMJEDISI

Sindikatat Partneret

Fuqia punetore

Organizata e biznesit
Klientet Rregullatoret

Konkurrentet

Furnitoret
11

MIKROMJEDISI
1.

Klientet 

blejne mallrat e sherbimet e firmes

Individë /organizata Karakteristikat :
    

Numri Perberja demografike Aftesia per te negociuar Sasia e parave ne dispozicion Shijet dhe preferencat (zhvillimi ekonomiko social)
12

MIKROMJEDISI

2. Konkurrentet
alternative

ofrojne p/sh te njejta ose

   

Studimi i konkurrences Mallrat zevendesuese Numri/perqendrimi Shembull:
Pepsi vs. Coca Cola

13

MIKROMJEDISI

3. Furnitoret
  

ofrojne lende te para ose p/sh

Numri i larte i furnitoreve Bashkepunimi Integrimi

Problemet lidhen me cmimin, afatet e levrimit dhe cilesine e produkteve

14

MIKROMJEDISI

4. Sindikatat

brenda nje firme biznesi ose ne kuader te industrise

Marrja e vendimeve te rendesishme
(Percaktimi i pagave)

Shembull:

Minierat (Grevat)

15

MIKROMJEDISI

5. Rregullatoret perpiqen te influencojne objektivat e
organizatave

  

Komiteti i mbrojtjes se mjedisit Komiteti i cmim standardeve Shoqata per mbrojtjen e konsumatoreve Enti rregullator

16

Evoluimi i Manaxhimit
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Evolucioni i biznesit ne shekulli XX- shfaqja e shumekombesheve Rritja e pasigurise se mjedisit ku veprojne organizatatstudimi dhe prognozimi i mjedisit Lindja e klases se manaxhereve- Domosdoshmeri per shkak te rritjes se bizneseve dhe kompleksitetit te mjedisit Rritja e nderhyrjes se shtetit ne ekonomi- forcimi i kuadrit rregullator dhe rritja e pjesemarrjes se biznesit ne proces Rritja e rolit te sindikatave- rritja e sferes se veprimtarise dhe ndikimit Progresi i shpejte teknik- teknologjik- vjeterim i shpejte i produkteve, investime te medha kerkim-zhvillimi Zgjerimi i biznesit nderkombetar- organizata nderkombetare Rritja e nivelit arsimor e kulturor te popullsise- kerkesa per tu trajtuar si subjekt dhe jo si objekt Rritja e standardit te jeteses- game dhe strukture e re nevojash e kerkesash.
17

PERGJEGJESIA SOCIALE
Obligimi ndaj shoqerise ne te cilen vepron nje biznes

Modeli ekonomik i pergjegjesise sociale

Pergjegjesi per aksioneret

Modeli socio-ekonomik i pergjegjesise sociale

Aksioneret + klientet + punonjesit + furnitoret + publiku etj.
18

Krahasimi i modeleve te pergjegjesise sociale
Modeli ekonomik Modeli socio-ekonomik

Theksi vihet ne:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prodhim Shfrytezimin e burimeve natyrore Vendime te brendshme te orientuara nga tregu Bazimi ne fitimin Interesin e firmes apo manaxherit Rolin e vogel te qeverise

Theksi vihet ne:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cilesine e jetes Konservimin e burimeve natyrore Vendime te orientuara nga tregu me nje fare kontrolli nga komuniteti Balancimin e aspektit ekonomik dhe social Interesin e firmes dhe komunitetit Angazhimin aktiv te qeverise

19

Objekti i pergjegjesive sociale (stakeholders)

Komuniteti e shoqeria

Konsumatoret

Organizata e biznesit

Punonjesit

Aksioneret

20

Komuniteti dhe shoqeria
   

Mbrojtja e mjedisit Popullsia Fuqia punetore Lendet e para

Erin Brockovich

www.youtube.com/watch?v=LU4Qf6jo5kM

A shkon permbushja e detyrimeve sociale ne sens te kundert me motivin e fitimit ???

21

Punonjesit

Legjislacioni i punes
   

Sigurime shendetesore Dalja ne pension Shendeti e siguria ne pune Trajtimi i drejte e i barabarte

22

Aksioneret
Konflikti aksionere - manaxhere

Problem per manaxhimin:
Balancimi i objektivave konfliktuese te grupeve te interesit (stakeholders)

23

Konsumatoret

Konsumerizmi-

kerkesa qe biznesi t’i kushtoje vemendje kerkesave e nevojave te konsumatoreve

Postulatet e konsumerizmit
(J. Kennedy, 1962)
1. 2. 3. 4.

Konsumatoret Konsumatoret Konsumatoret Konsumatoret

kane kane kane kane

te te te te

drejte drejte drejte drejte

te te te te

jene te sigurte informohen zgjedhin degjohen

Preokupim per shoqerine sot: Shendeti/Siguria dhe Cilesia e produkteve
24

DIAPAZONI I PERGJEGJESIVE SOCIALE
  

Obligimi social Reagimi social Inkludimi social

Perkrahje

e qendrimeve te opinionit publik, gatishmeri per ndihme per cdo grup, parashikim i nevojave te ardhshme te shoqerise,  komunikim e bashkeveprim i vazhdueshem me komunitetin

Inkludimi social

Obligimi social Reagimi social

25

Ju faleminderit!

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful