You are on page 1of 226

ä²îðƲðøàôÂÆôÜ î²ÜÜ ÎÆÈÆÎÆàÚ

βÂàÔÆξ вÚàò

ÌÆê²Î²Ü

úð²òàÚò
2015
¶Æð î²ðôàÚÜ Î.

Æ ù³Ñ³Ý³Û³å»ïáõûݿ éÝ
üñ³ÝãÇëÏáë
ëñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÇ ................................. ´.
Æ Ï³ÃáÕÇÏáëáõûݿ ²Ù»Ý. »õ ¶»ñ»ñç³ÝÇÏ
î¿ñ Ü»ñë¿ë ä»ïñáë Ä .
γÃáÕÇÏáë ä³ïñdzñùÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏ¿ гÛáó ........................ ļ.
Æ ÑÇÙݳ¹ñáõûݿ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿
í»ñ³Ýáñá· ä³ïñdzñùáõû³Ý ........................ 273
Æ ÃáõÇÝ Ð³Ûáó ........................................... 1464 - 1465
Æ ·ÇõïáÛ ³Ûµáõµ»ÝÇó Ç Ó»éÝ
ëñµáÛÝ Ø»ëñáå³Û ............................................... 1609
Æ Éáõë³õáñáõûݿ ѳÛáó Ç Ó»éÝ
ëñµáÛÝ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇ .............................. 1714
Æ ÍÝݹ»Ý¿ î. Ø. ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ ................. 2015
Æ Ãáõ³Ï³Ý¿ гÛÏ³Û ................................. 4507 - 4508

3

²Ù»Ý³å³ïÇõ î¿ñ

ܺðê¾ê äºîðàê ÄÂ.
βÂàÔÆÎàê ä²îðƲðø

î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏ¿ гÛáó
ø³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý Ò»éݳ¹ñáõÃÇõݪ
15 ú·áëïáë 1965
ºåÇëÏáåáë³Ï³Ý Ò»éݳ¹ñáõÃÇõݪ
18 ö»ïñáõ³ñ 1990
γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ¶³Ñ³Ï³ÉáõÃÇõݪ
24 ÐáÏï»Ùμ»ñ 1999

γñ· سÕóݳó

βð¶ زÔ²ܲò ì²êÜ Ð²Úð²äºîÆ
(Ú³õ³ñï ëñμáÛ ä³ï³ñ³·Ç)

êñÏ.- ºõ »õë ˳ճÕáõû³Ý ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù: ÀÝϳ°É, Ï»óá° »õ áÕáñÙ»³°:
øÑÝÛ.- úñÑÝáõÃÇõÝ »õ ÷³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ
»õ Ðá·õáÛÝ ëñμáÛ. ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇﻳÝë Û³õÇï»ÝÇó: ²Ù¿Ý:
Ú²è²æÜàôØ ²ôàôð ÚàôÜàô²ðÆ
¸åñù.- (úñÑÝáõÃÇõÝ ¸Î.) ÊáñÑáõñ¹ Ù»Í »õ

ëù³Ýã»ÉÇ, áñ Û³ÛëÙ ³õáõñ Û³ÛïÝ»ó³õ.
ÑáíÇõù »ñ·»Ý Áݹ Ññ»ßï³Ïë, ï³Ý
³õ»ïÇë ³ß˳ñÑÇ: Ìݳõ Ýáñ ²ñù³Û Ç
´»Ãջѿ٠ù³Õ³ùÇ. áñ¹Çù Ù³ñ¹Ï³Ý
ûñÑÝ»ó¿°ù, ½Ç í³ëÝ Ù»ñ Ù³ñÙݳó³õ:
²Ýμ³õ»ÉÇÝ »ñÏÝÇ »õ »ñÏñÇ Ç Ë³ÝÓ³ñáõñë å³ï»ó³õ. áã Ù»ÏÝ»Éáí Ç Ðûñ¿, Ç
ëáõñμ Û³ÛñÇÝ μ³½Ù»ó³õ:
ÀÝÃ.- ºñÏÇñ å³·ó»Ý ÝÙ³ ³Ù»Ý³ÛÝ Ã³·³õáñù »ñÏñÇ, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ù ͳé³Û»ëó»Ý ÝÙ³:

7

γñ· سÕóݳó

êñÏ.- ³·³õáñù ³ñëëÇ »õ ÏÕ½»³ó å³ï³ñ³·ë Ù³ïáõëó»Ý ÝÙ³, ó·³õáñù
²ñ³μ³Û »õ ê³μ³Û å³ï³ñ³·ë μ»ñó»Ý
ÝÙ³:
ÀÝÃ.- ä»ïñáë ²é³ù»³ÉÇ ³é³çÇÝ Ý³Ù³Ï¿Ý
¿ ³Ûë ÁÝûñóáõÙÁ (2, 1 - 5):
²ÛëáõÑ»ï»õ Ù»ñÅ»ó¿°ù ³Ù¿Ý ã³ñáõÃÇõÝ
»õ ³Ù¿Ý ݻݷáõÃÇõÝ, Ï»ÕͳõáñáõÃÇõÝ,
ݳ˳ÝÓ »õ ã³ñ³ËûëáõÃÇõÝ: Üáñ³ÍÇÝ
Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ÝÙ³Ý ÷³÷³ù»ó¿°ù ³Ý˳ñ¹³Ë ϳÃÇÝ, áñå¿ë½Ç ³Ýáí ³×Çù
÷ñÏáõû³Ý ѳٳñ, ù³ÝÇ áñ ׳߳ϻóÇù, ÿ áñù³¯Ý ù³Õóñ ¿ î¿ñÁ: Øûï»ó¿°ù
îÇñáçª Ï»Ý¹³ÝÇ ì¿ÙÇÝ, áñ Ù»ñÅáõ»ó³õ
Ù³ñ¹áóÙ¿, ë³Ï³ÛÝ ÁÝïñ»³É »õ óÝϳ·ÇÝ ¿ Û³ãë ²ëïáõÍáÛ: ¸áõù ³É, Çμñ»õ
ϻݹ³ÝÇ ù³ñ»ñ, Ù³ëݳÏó»ó¿°ù Ñá·»õáñ ï³×³ñÇÝ Ï³éáõóÙ³Ý, ëáõñμ ù³Ñ³Ý³Ûáõû³Ý ÙÁ ѳٳñ, áñå¿ë ½Ç
øñÇëïáëÇ ÙÇçáó³õ ÝáõÇñ¿ù ²ëïáõÍáÛ
Ñá·»õáñ »õ ѳ׻ÉÇ ½áÑ»ñ:

8

γñ· سÕóݳó

Æ î²ðº¸²ðÒÆ ¶²Ð²Î²Èàôº²Ü
êð´²¼²Ü ä²äÆÜ
ºô ²ØºÜ²ä²îÆô βÂàÔÆÎàêÆÜ
¸åñù.- (سÝÏáõÝù ¸Ò.)

Ðñ³ß³÷³é ²ëïáõ³Í »õ ÙÇßï μ³ñ»ËݳÙáÕ, áñ Û³é³ç ·Çïáõû³Ùμ
½÷ñÏáõÃÇõÝ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ëϽμݳõáñ»³Éª Ç å³ñûõ³Ï³Ý Ù»Õ³å³ñï
³½·¿Ý Èáõë³õáñÇã Ù»½ ßÝáñÑ»ó»ñ.
í³ëÝ áñáÛ μ³ñ»Ëûëáõû³Ùμ ëáñ³,
öñÏÇ°ã, Ï»óá° ½Ù»½. ³ÛÅÙ »õ Ç ùá Û³ ѳ õáñ ·³ ÉÁëﻳÝ:

ÀÝÃ.- äûÕáë ³é³ù»³ÉÇ »μñ³Û»óÇÝ»ñáõ
Ý³Ù³Ï¿Ý ¿ ³Ûë ÁÝûñóáõÙÁ (13, 17-21):
Ðݳ½³Ý¹»ó¿°ù Ó»ñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝ
»õ ³Ýë³ó¿°ù ³ÝáÝó, áñáíÑ»ï»õ ÏÁ
ÑëÏ»Ý Ó»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ íñ³Û Çμñ»õ ÿ
³ÝáÝó ѳٳñ ѳßÇõ åÇïÇ ï³Ý, áñå¿ë ½Ç áõñ³Ëáõû³Ùμ ÁÝ»Ý ½³ÛÝ »õ
áã ѳé³ã»Éáí, ÇÝã áñ Ó»½Ç Ýå³ëï³-

9

γñ· سÕóݳó

õáñ ã¿: ²Õûûó¿°ù Ù»½Ç ѳٳñ, ·Çï³ÏÇó »Ýù Ù»ñ ËÕ×Ç Ù³ùñáõû³Ý »õ
í×é³Ï³Ùª ³Ù¿Ý μ³ÝÇ Ù¿ç ɳõ ÁÝóóù
óáÛó ï³Éáõ: ÎÁ Ûáñ¹áñ»Ù Ó»½, ³ÝÓϳ·ÇÝ ³ÕûûÉ, áñå¿ë ½Ç ßáõïáí í»ñ³¹³ñÓáõÇÙ Ó»½Ç: ²ëïáõ³Í ˳ճÕáõû³Ý, áñ Ù»é»ÉÝ»ñ¿Ý ѳݻó ³Ý, áñ
Û³õ»ñÅ³Ï³Ý áõËïÇ ÙÁ ³ñÇõÝáí »Õ³õ
áã˳ñÝ»ñáõ Ù»Í ÐáíÇõÁª ÚÇëáõë Ù»ñ
î¿ñÁ, ÃáÕ Ó»½ ³ï³Ï ¹³ñÓÝ¿ Çñ ϳÙùÁ ϳï³ñ»É ³Ù¿Ý μ³ÝÇ Ù¿ç, áñ ɳõ ¿
»õ Çñ³Ï³Ý³óÝ¿ Ù»ñ Ù¿ç ÇÝã áñ ѳ׻ÉÇ
¿ Çñ»Ý, ÚÇëáõë øñÇëïáëáíª áñáõÝ
÷³éù Û³õÇﻳÝë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

* * *
¸åñù.- ²É¿Éáõdz ³É¿Éáõdz ³É¿Éáõdz£
ºñ¹áõ³õ î¿ñ »õ á°ã »õë ½Õç³ëóÇ, ÿ
¹áõ »ë ø³Ñ³Ý³Û Û³õÇï»³Ý Áëï ϳñ·ÇÝ Ø»ÉùÇ뻹»ÏÇ, »õ î¿ñ Áݹ ³çÙ¿
ùáõÙÙ¿:
êñÏ.- úñÃÇ:
10

γñ· سÕóݳó

øÑÝÛ.- ʳճÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
êñμáÛ ²õ»ï³ñ³ÝÇë áñ Áëï ÚáíѳÝÝáõ (10, 11 - 16)£
ºë »Ù μ³ñÇ ÑáíÇõÁ. μ³ñÇ ÑáíÇõÁ Çñ
Ï»³ÝùÁ ÏÁ ½áÑ¿ áã˳ñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ.
ÇëÏ í³ñÓϳÝÁ, áñ ÑáíÇõ ã¿ »õ áñáõÝ
ã»Ý å³ïϳÝÇñ áã˳ñÝ»ñÁ, ѳ½Çõ
ï»ëÝ¿, ÿ ·³ÛÉÁ Ïáõ ·³Û, ÏÁ Éù¿ áã˳ñÝ»ñÁ »õ ÏÁ ÷³ËãÇ: ¶³ÛÉÁ ÏÁ Û³÷Áßï³Ï¿ ½³ÝáÝù áõ ÏÁ óñáõ¿: àñáíÑ»ï»õ í³ñÓÏ³Ý ¿, Ñá· ãþÁÝ»ñ áã˳ñÝ»ñáõÝ íñ³Û: ºë »Ù μ³ñÇ ÑáíÇõÁ, ÏÁ
׳Ýãݳ٠ÇÙ áã˳ñÝ»ñë »õ áã˳ñÝ»ñë
½Çë ÏÁ ׳ÝãݳÝ, ÇÝãå¿ë гÛñÁ ½Çë ÏÁ
׳ÝãÝ³Û »õ »ë гÛñÁ ÏÁ ׳Ýãݳ٠»õ
Ï»³Ýùë Ïáõ ï³Ù áã˳ñÝ»ñáõë ѳٳñ: àõñÇß áã˳ñÝ»ñ ³É áõÝÇÙ, áñáÝù
³Ûë ÷³ñ³Ë¿Ý ã»Ý, å¿ïù ¿, áñ ½³ÝáÝù
³É Ñáë μ»ñ»Ù, ³ÝáÝù ³É ÇÙ Ó³ÛÝë åÇïÇ Éë»Ý »õ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý Ù¿Ï Ñûï »õ Ù¿Ï
ÑáíÇõ:

11

γñ· سÕóݳó

êñÏ.- ö³éù ù»½ î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ£
ºõ »õë ˳ճÕáõû³Ý ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸åñù.- î¿ñ áÕáñÙ»³°:
êñÏ.- ì³ëÝ Ë³Õ³Õáõû³Ý ³Ù»Ý³ÛÝ ³ß˳ñÑÇ »õ ѳëï³ïáõû³Ý ëñμáÛ ºÏ»Õ»óõáÛ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸åñù.- î¿ñ áÕáñÙ»³°:
êñÏ.- ì³ëÝ ëñμ³½³Ý ä³åÇÝ Ù»ñáÛ î»³éÝ
üñ³ÝãÇëÏáëÇ Ï»Ý³ó »õ ÷ñÏáõû³Ý
Ñá·õáÛ ÝáñÇÝ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸åñù.- î¿ñ áÕáñÙ»³°:
êñÏ.- ì³ëÝ Ð³Ûñ³å»ïÇÝ Ù»ñáÛ î»³éÝ Ü»ñëÇëÇ ä»ïñáëÇ Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ï»Ý³ó »õ
÷ñÏáõû³Ý Ñá·õáÛ ÝáñÇÝ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸åñù.- î¿ñ áÕáñÙ»³°:
êñÏ.- ì³ëÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ëáõñμ »õ áõÕÕ³÷³é
»åÇëÏáåáë³ó, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸åñù.- î¿ñ áÕáñÙ»³°:
êñÏ.- ¼³ÝÓÇÝë Ù»ñ »õ ½ÙÇÙ»³Ýë éÝ ²ëïáõÍáÛ ²Ù»Ý³Ï³ÉÇÝ Û³ÝÓÝ ³ñ³ëóáõù:

12

γñ· سÕóݳó
¸åñù.- ø»½ éݹ Û³ÝÓÝ »ÕÇóáõù:

êñÏ.- àÕáñÙ»³°ó Ù»½ î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ Áëï
Ù»ÍÇ áÕáñÙáõû³Ý ùáõÙ, ³ë³ëóáõù
³Ù»Ý»ù»³Ý Ùdzμ³Ýáõû³Ùμ:
øÑÝÛ.- î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ
áÕáñÙ»³°:
î¿ñ ²ëïáõ³Í μ³ñÓñ»³É, ³Ù»Ý³Ï³É,
ÉáÛë ³ÝùÝÇÝ, Ù»ÍáõÃÇõÝ ³Ñ»Õ, ·ÃáõÃÇõÝ ³Ýë³ÑٳݻÉÇ, Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝ
ûñÑݳμ³Ý»ÉÇ, μ³ñ»Ëûëáõû³Ùμ ëÁñμáó ³é³ù»ÉáóÝ ´³ñÃáÕÇÙ¿áëÇ »õ
³¹¿áëÇ »õ ëñμáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇ, áñù ½Ë³õ³ñ³ÛÇÝ ³Ý·ÇïáõÃÇõÝ ÏéáóÝ å³ßï³Ù³Ý ѳɳͻóÇÝ Ç Ð³Û³ëï³Ý ³ß˳ñÑ¿ »õ Éáõë³õáñ»óÇÝ ½ÙáÉáñ»³Éë Ç ·ÇïáõÃÇõÝ
×ßÙ³ñïáõû³Ý øñÇëïáëÇ, ÁÝϳ°É ½³Õ³ã³Ýë ÅáÕáíñ¹»³Ý ùáÛ »õ ½Î³ÃáÕÇÏáë ä³ïñdzñùÝ Ù»ñª ½î¿ñ Ü»ñë¿ë
ä»ïñáë, ½áñ ÁÝïñ»ó»ñ Ç Ñ³Ûñ³å»ïáõÃÇõÝ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏ¿
гÛáó, å³Ñ»³° ѳëï³ïáõÝ »õ ³Ýë³-

13

γñ· سÕóݳó

øÑÝÛ.¸åñù.-

øÑÝÛ.-

¸åñù.-

øÑÝÛ.-

¸åñù.-

ë³Ý Ç Ù»ÍÇ ÏáãÙ³ÝÝ Áݹ »ñϳÛÝ
³õáõñë: ÞÝáñÑûù ÙdzÍÝÇ ùáÛ ï»³éÝ
Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, Áݹ áñáõÙ
ù»½ Ðûñ ³Ù»Ý³Ï³ÉÇ »õ ѳٳ·áÛ
ëáõñμ Ðá·õáÛ¹ í³Û»É¿ ÷³éù, Çß˳ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ. ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ
Û³õÇﻳÝë Û³õÇï»ÝÇó: ²Ù¿Ý:
úñÑÝ»³É î¿ñ Ù»ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë:
²Ù¿Ý:
гÛñ Ù»ñ ...£
¼Ç ùá ¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ ...£
úñÑÝ»óÇó ½î¿ñ ۳ٻݳÛÝ Å³Ù ...£
úñÑÝ»³É »Õ»ñáõù ...£
λóá° ½áñ¹Ç ͳé³ÛÇ ùá, ½áñ Ç ÐéáíÙ³Û ¶³ÑÇóÝ í»ñ³å³ïáõ»ó»ñ, áõñ
»¹ÇÝ ½í¿ÙÝ Ñ³õ³ïáÛ ÑÇÙ³Ý ëáõñμ
ºÏ»Õ»óõáÛ:

14

ܳѳï³Ïù å³ÝͳÉÇù »õ ëÇñ»ó»³Éù
Ç Û»ñÏݳõáñ Ðûñ¿Ý, áñù ÙÏñï»ó³Ûù Áݹ
øñÇëïáëÇ ³ñ»³Ùμ Ó»ñáí Ç Ù³Ñ Ë³ãÇÝ,
μ³ñ»Ëûë»ó¿°ù ³é î¿ñ í³ëÝ Ù³ÝϳÝó
ºÏ»Õ»óõáÛ£
ܳѳï³Ïù
ϻݹ³ÝÇù,
ëÇñáÕù
øñÇëïáëÇ, áñù ã³ñã³ñ»ó³Ûù Ù³ñÙÝáí
í³ëÝ ³Ýáõ³ÝÝ î»³éÝ£
سñïÇñáëù ó³ÝϳÉÇù, Ù³ñ¹Ï³Ý
ÁÕÓ³ÉÇù, ѳÛó»ó¿°ù Ç êáõñμ Ðá·õáÛÝ ï³É
Ù»½ ½μ³ñÇë£
¶áí»ÉÇù í»ñÝáó ¹³ëáõó å³ñͳÝù
³ß˳ñÑÇ, Ëݹñ»ó¿°ù ½Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ
ï³É ºÏ»Õ»óõáÛ£

15

ÌÇë³Ï³Ý γÝáÝÝ»ñ

îúÜ²Î²Ü ä²î²ð²¶
¥îÝûñÇÝ»³É ïûÝ»ñ¤

l
ä³ñï ¿ Ù³ëݳÏÇó ÉÇÝ»É ëáõñμ ä³ï³ñ³·Ç
»õ ¹³¹³ñ»É Ç ·áñÍáó ۳ٻݳÛÝ ³õáõñë ÎÇõñ³Ï¿Çó, »õë Ç ïûÝë ÌÝݹ»³Ý, îÝûñ¿Ýáõû³Ý
»õ Ú³ÛïÝáõû³Ý øñÇëïáëÇ£
ä³ñï ¿ Ù³ëݳÏÇó »õ»Ã ÉÇÝ»É ëáõñμ ä³ï³ñ³·Ç, ³é³Ýó å³ñï³õáñáõû³Ý ¹³¹³ñ»ÉáÛ Ç ·áñÍáó Ç ïûÝÇ î»³éÝÁݹ³é³çÇ,
²õ»ïÙ³Ý, ºñÏáõß³μÃÇ Ú³ñáõû³Ý, гÙμ³ñÓÙ³Ý »õ ²Ý³ñ³ï ÚÕáõû³Ý£
àã ·áÛ ïûÝ³Ï³Ý å³ñï³õáñáõÃÇõÝ Ç ïûÝÇ
¶ÇõïÇ Üß˳ñ³óÝ ëñμáÛÝ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇÝ, áñáÛ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝù ÷á˳¹ñÇÝ Ç Ù»ñÓ³õáñ ÎÇõñ³Ï¿Ý£
(êÇõÝÑá¹áë 1967-Ç)

ä²î²ð²¶ ì²êÜ ÄàÔàì𸺲Ü
n
²Ù»Ý³ÛÝ ÅáÕáíñ¹³å»ïù å³ñïÇÝ Ù³ïáõ16

ÌÇë³Ï³Ý γÝáÝÝ»ñ

ó³Ý»É ½ä³ï³ñ³·Ý í³ëÝ ÅáÕáíñ¹»³Ý Ç ïûÝë
Ú³ÛïÝáõû³Ý, éÝÁݹ³é³çÇÝ« ²õ»ïÙ³Ý,
Ú³ñáõû³Ý, гÙμ³ñÓÙ³Ý, ä»Ýï»Ïáëï¿Ç,
¶ÇõïÇ Üß˳ñ³ó êñμáÛÝ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇÝ, ä³Ûͳé³Ï»ñåáõû³Ý, ì»ñ³÷áËÙ³Ý,
ʳãí»ñ³óÇ »õ ÌÝݹ»³Ý£

ÌàØ ºô ä²Ðø
Àëï »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ýáñá· ûñ¿Ýë¹ñáõû³Ý,
μ³éÝ³Ý ËÇëï å³Ñù »õ ÙÝ³Ý Ü³õ³Ï³ïÇù£
ºõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ å³Ñáó ëÏë³ÝÇ áã Û7
³Ù³ó, ³ÛÉ Ç 14 ³Ù³ó£ ÌáÙáÛ Ï³ÝáÝ ÙÝ³Û ³Ý÷á÷áË£
ܳõ³Ï³ï»³ó ³õáõñù »Ýª ºñÏáõß³μÃÇ
ØáËñáó, àõñμ³Ãù ø³é³ëÝáñ¹³ó »õ ²õ³·
àõñμ³Ã£ ÌáÙáÛ ³õáõñù »Ýª ºñÏáõß³μÃÇ
ØáËñáó »õ ²õ³· àõñμ³Ã£
(êÇõÝÑá¹áë 1967-Ç)

17

ÌÇë³Ï³Ý γÝáÝÝ»ñ

вô²î²Øø
¼³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Çñ ݳËÝ³Ï³Ý μ³Ý³Ó»õÇÝ.
§Ð³õ³ï³Ùù Ç ÙÇ ²ëïáõ³Í Ç Ð³ÛñÝ ³Ù»Ý³Ï³É, Û³ñ³ñÇãÝ »ñÏÝÇ »õ »ñÏñǪ »ñ»õ»É»³ó
»õ ³Ý»ñ»õáõÃÇó£
ºõ Ç ÙÇ î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë, Ûàñ¹ÇÝ ²ëïáõÍáÛ, ÍÝ»³ÉÝ Û²ëïáõÍáÛ Ðûñ¿ ÙdzÍÇÝ, ³ÛëÇÝùݪ Û¿áõûݿ Ðûñ£ ²ëïáõ³Í Û²ëïáõÍáÛ,
ÉáÛë Ç ÉáõëáÛ, ²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï, Û²ëïáõÍáÛ
×ßÙ³ñï¿ ÍÝáõݹ »õ á°ã ³ñ³ñ³Í£ ÜáÛÝ ÇÝùÝ Ç
μÝáõûݿ Ðûñ, áñáí ³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝã »Õ»õ Û»ñÏÇÝë »õ Ç í»ñ³Û »ñÏñǪ »ñ»õ»ÉÇù »õ ³Ý»ñ»õáÛÃù£ àñ Û³Õ³·ë Ù»ñ Ù³ñ¹Ï³Ý »õ í³ëÝ Ù»ñáÛ ÷ñÏáõû³Ý Çç»³É Ç Û»ñÏÝÇó. Ù³ñÙݳó³õ,
Ù³ñ¹³ó³õ, Íݳõ ϳï³ñ»É³å¿ë Ç Ø³ñÇ³Ù³Û ëñμáÛ Îáõë¿Ýª Ðá·õáíÝ ëñμáí£ àñáí ¿³é
Ù³ñÙÇÝ, Ñá·Ç »õ ÙÇïë »õ ½³Ù»Ý³ÛÝ, áñ ÇÝã ¿
Ù³ñ¹, ×ßÙ³ñï³å¿ë »õ áã ϳñÍ»ûù£ â³ñã³ñ-

18

ÌÇë³Ï³Ý γÝáÝÝ»ñ

»³É, ˳㻳É, óջ³É, Û»ññáñ¹ ³õáõñ Û³ñáõó»³É, »É»³É Ç Û»ñÏÇÝë ÝáíÇÝ Ù³ñÙÝáíÝ ª Ýëï³õ
Áݹ ³çÙ¿ Ñûñ£ ¶³Éáó ¿ ÝáíÇÝ Ù³ñÙÝáíÝ »õ
÷³éûù Ðûñª Ç ¹³ï»É ½Ï»Ý¹³ÝÇë »õ ½Ù»é»³Éë£ àñáÛ Ã³·³õáñáõû³ÝÝ áã ·áÛ í³Ë׳ݣ
гõ³ï³Ùù »õ Ç ëáõñμ Ðá·Çݪ ۳ݻÕÝ »õ Ç
ϳï³ñ»³ÉÝ: àñ Ëûë»ó³õ Ûûñ¿Ýë »õ Ç Ù³ñ·³ñ¿ë »õ Û³õ»ï³ñ³Ýë: àñ ¿çÝ Ç Úáñ¹³Ý³Ý, ù³ñá½»³ó Û³é³ù»³ÉëÝ »õ μݳϻó³õ Ç ëáõñμëÝ:
гõ³ï³Ùù »õ Ç ÙÇ ÙdzÛÝ ÛÁݹѳÝñ³Ï³Ý
»õ Û³é³ù»É³Ï³Ý ëáõñμ ºÏ»Õ»óÇ: Æ ÙÇ
ÙÏñïáõÃÇõÝ, Û³å³ß˳ñáõÃÇõÝ, Ç ù³õáõÃÇõÝ »õ Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó: Æ Û³ñáõÃÇõÝ Ù»é»Éáó: Æ ¹³ï³ëï³ÝëÝ Û³õÇï»ÝÇó, Ñá·õáó »õ
Ù³ñÙ Ýáó: Ú³ñ ù³ Ûáõ ÃÇõÝÝ »ñÏ ÝÇó »õ Ç
Ï»³ÝëÝ Û³õÇï»Ý³Ï³Ýë¦:
(êÇõÝÑá¹áë 1987-Ç »õ 1992-Ç)

19

ÌÇë³Ï³Ý γÝáÝÝ»ñ

вÔàð¸àôÂÆôÜ ºðÎàô îºê²Îàì
êáõñμ гÕáñ¹áõÃÇõÝÁ ïñáõ»Éáõ ¿ ÙÇßï
»ñÏáõ ï»ë³ÏÇ ï³Ï: ²Ûë ûñ¿ÝùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï
å¿ïù ã¿ μ³ó³éáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÉɳÝ, ûɳ¹Áñõ³Í Û³ñÙ³ñ»óáõÙÝ»ñ¿ Ï³Ù Ý»Õ å³ñ³·³Ý»ñ¿:
êáõñμ ä³ï³ñ³·Ç ÁÝóóùÇÝ ëñμ³·áñÍ»Éáõ ¿ ÙdzÛÝ ³ÛÝù³Ý Ýß˳ñ, áñù³Ý μ³õ³ñ³ñ
¿ ѳÕáñ¹áõáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³Û ÃÇõÇÝ, áñå¿ë½Ç
³ÝáÝù ѳÕáñ¹áõÇÝ ÝáÛÝ ä³ï³ñ³·¿Ý »õ á°ã
ÿ ݳËáñ¹ ä³ï³ñ³·¿Ý ³õ»Éó³Í ëáõñμ
Ýß˳ñÝ»ñ¿Ý: ´³ó³éáõÃÇõÝ ÏñÝ³Û Ï³½Ù»É
ݳ˳ï»ëáõ³Í¿Ý ³õ»ÉÇ Ñ³Õáñ¹áõáÕÝ»ñáõÝ
μ³½ÙáõÃÇõÝÁ. ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇݪ ϳñ»ÉÇ ¿ ݳËáñ¹ ä³ï³ñ³·Ç ëáõñμ Ýß˳ñÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É Ýáñ»ñáõÝ Ñ»ï:
(êÇõÝÑá¹áë 1987-Ç »õ 1992-Ç)

êàôð´ ²êîàô²Ì
§êáõñμ ²ëïáõ³Í¦ÇÝ ³õ»ÉóÝ»É ûñáõ³Û ѳݹÇëáõû³Ý ѳٳӳÛÝ.

20

ÌÇë³Ï³Ý γÝáÝÝ»ñ

- ʳãÇ, ºÏ»Õ»óõáÛ, ëñμáó ïûÝÇó, å³Ñáóª
§áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
- ¼³ïÏÇ Ú³ñáõû³Ý, ÚÇݳÝó, ÎÇõñ³Ï³ÙïÇó »õ ÎÇõñ³Ï¿Çó, ø³é³ëÝáñ¹³ó ÎÇõñ³Ï³ÙïÇó »õ ø³é³ëÝáñ¹³ó ÎÇõñ³Ï¿Çóª §áñ
Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
- ÌÝݹ»³Ý »õ Ú³ÛïÝáõû³Ý éݪ §áñ
Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
- éÝÁݹ³é³çÇÝ, ̳Õϳ½³ñ¹ÇÝ »õ
²õ³· ´ß., ¶ß., ¸ß., ºß.ª §áñ »ÏÇñ »õ ·³Éáó¹ »ë¦:
- îÝûñ¿Ýáõû³Ý, ²õ»ïٳݪ §áñ Ù³ñÙݳó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
- гÙμ³ñÓٳݪ §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù
³é гÛñ¦:
- Ðá·»·³Éëﻳݪ §áñ ³é³ù»ó»ñ ½Ðá·Ç ùá
ëáõñμ Û³é³ù»³Éëݦ:
- ì³ñ¹³í³éÇݪ §áñ Û³ÛïÝ»ó³ñ Ç Â³μáñ
É»ñÇÝݦ:
- ì»ñ³÷áËٳݪ §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Øûñ
ùáÛ »õ ÎáõëǦ:
(êÇõÝÑá¹áë 1987-Ç »õ 1992-Ç)

21

ÌÇë³Ï³Ý γÝáÝÝ»ñ

Ò²Úܲôàð
êàôð´ ä²î²ð²¶
Ò³Ûݳõáñ ëáõñμ ä³ï³ñ³·Á ÝáÛÝáõû³Ùμ å³ÑáõÇ »õ Ù³ïáõóáõÇ ³Ý˳÷³Ý ·¿Ã
ÌÝݹ»³Ý »õ ÑÇÝ· î³Õ³õ³ñÝ»ñáõÝ:
(êÇõÝÑá¹áë 1967-Ç)

ø²ðà¼
ÎÇñ³ÏÇ »õ ïûÝ³Ï³Ý ûñ»ñáõ μáÉáñ ä³ï³ñ³·Ý»ñáõÝ å¿ïù ¿ ù³ñá½»É:

(êÇõÝÑá¹áë 1985-Ç)

22

îáÙ³ñ³Ï³Ý Üß³ÝÝ»ñ

úð²òàÚòÆ îàزð²Î²Ü
ÜÞ²Üܺð

X

ÎÇñ³ÏÇ »õ Ññ³Ù³Û»³É ïûÝ»ñ£

(ɳï.) ȳïÇÝ³Ï³Ý îûÝ£
̲ÜúÂ. ²Ûë ÍÇë³Ï³Ý ûñ³óáÛóÇ ¿ç»ñáõÝ ³ç
ÏáÕÙÁ Ýßáõ³Í ÃÇõ»ñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ý
ìÇ»ÝݳÛÇ 1904-Ç ïå³·ñáõû³Ý
(í»ñ³ï»ëáõ³Í) Ö³ßáóÇ ¿ç»ñÁ£

23

ø³Õáõ³Í ¶É˳õáñ îûÝÇó

ø²Ôàô²Ì
¶Èʲôàð îúÜÆò 2015
ÚàôÜàô²ð
1 ºß© ²Ò

6 ¶ß© ¶Î

14 ¸ß© ²Î
31 Þμ© ´Ò
öºîðàô²ð
2 ´ß© ¶Ò
10 ¶ß© ¶Ò
12 ºß© ¸Ò
15 ÎÇñ© ¸Î

îûÝ ïÝûñ¿Ýáõû³Ý éÝ
Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ:
гٳß˳ñѳÛÇÝ úñ ʳճÕáõû³Ý:
îûÝ ³ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõû³Ý
»õ ÙÏñïáõû³Ý éÝ Ù»ñáÛ
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ:
îûÝ ï³Õ³õ³ñ:
îûÝ ÚáíѳÝÝáõ γñ³å»ïÇÝ:
îûÝ ëñμáÛÝ ê³ñ·ÇëÇ ½ûñ³õ³ñÇÝ:
éÝÁݹ³é³ç:
îûÝ Ô»õáݹ»³Ýó ù³Ñ³Ý³ÛÇóÝ:
îûÝ ëñμáó ì³ñ¹³Ý³Ýó ½ûñ³í³ñ³óÝ:
´áõÝ ´³ñ»Ï»Ý¹³Ý:

24

ø³Õáõ³Í ¶É˳õáñ îûÝÇó

زðî
11 ¸ß© ¸Î
25 ¸ß© ¶Î
29 ÎÇñ© ²Î
²äðÆÈ
5 ÎÇñ© ²Ò
12 ÎÇñ© ¸Î
24 àõñ© ´Î
زÚÆê
3 ÎÇñ© ¶Ò
14 ºß© ¸Î
24 ÎÇñ© ²Î

ØÇçÇÝù:
îûÝ ³õ»ïÙ³Ý ëñμáÛ ÏáõëÇÝ
سñdzÙáõ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ:
̳Õϳ½³ñ¹:
гٳß˳ñѳÛÇÝ ûñ
»ñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý:
îûÝ Û³ñáõû³Ý éÝ Ù»ñáÛ
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ:
îûÝ ï³Õ³õ³ñ:
гÛñ³å»ï³Ï³Ý ëáõñμ ä³ï³ñ³· êáõñμ ä»ïñáëÇ Ù¿ç,
(ÐéáÙ)£
ÚÇß³ï³ÏÇ ûñ μÇõñ³õáñ ݳѳï³Ï³óÝ ³½·Çë гÛáó:
100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇó£
îûÝ »ñ»õÙ³Ý ëñμáÛ Ê³ãÇÝ:
гÙμ³ñÓáõÙÝ î»³éÝ Ù»ñáÛ
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ:
îûÝ ·³Éëï»³Ý Ðá·õáÛÝ ëñμáÛ:
ä»Ýï»Ïáëï¿:

25

ø³Õáõ³Í ¶É˳õáñ îûÝÇó

31 ÎÇñ© ²Ò
ÚàôÜÆê
6 Þμ© ¸Ò
20 Þμ© ¶Ò
25 ºß© ²Î
ÚàôÈÆê
12 ÎÇñ© ´Ò

ú¶àêîàê
16 ÎÇñ© ¶Î

îûÝ ³Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõû³Ý:
îûÝ ëñμáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇÝ »ÉÝ Ç ìÇñ³å¿Ý:
îûÝ ·ÇõïÇ Ýß˳ñ³ó ëñμáÛ
ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇ:
îûÝ ëñμáó óñ·Ù³Ýã³óÝ
ê³Ñ³Ï³Û »õ Ø»ëñáå³Û:
îûÝ å³Ûͳé³Ï»ñåáõû³Ý
éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ: ì³ñ¹³í³é:
îûÝ ï³Õ³õ³ñ:
îûÝ ÷áËÙ³Ý ëñμáÛ ÏáõëÇÝ
سñdzÙáõ: îûÝ ï³Õ³õ³ñ:

êºäîºØ´ºð
8 ¶ß© ¶Ò
îûÝ ÍÝݹ»³Ý ëñμáÛ ÏáõëÇÝ
سñdzÙáõ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ:
13 ÎÇñ© ²Î
ʳãí»ñ³ó: îûÝ ï³Õ³õ³ñ:

26

ø³Õáõ³Í ¶É˳õáñ îûÝÇó

27 ÎÇñ© ¸Î

îûÝ ì³ñ³·³Û ëñμáÛ Ê³ãÇÝ:

ÐàÎîºØ´ºð
25 ÎÇñ© ´Î
îûÝ ·ÇõïÇ ëñμáÛ Ê³ãÇÝ:
Üàںشºð
21 Þμ© ¸Ò

îûÝ ÁÝͳÛÙ³Ý ëñμáÛ ÏáõëÇÝ
سñdzÙáõ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ:

¸ºÎîºØ´ºð
9 ¸ß© ²Ò
îûÝ ²Ý³ñ³ï ÚÕáõû³Ý ëñμáÛ
ÏáõëÇÝ Ø³ñdzÙáõ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ:
12 Þμ© ´Î
îûÝ ëñμáÛÝ Ú³Ïáíμ³Û ØÍμݳÛ
ѳÛñ³å»ïÇ:
25 àõñ. ²Ò
îûÝ ÍÝݹ»³Ý éÝ Ù»ñáÛ
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ:
26 Þμ© ²Î
îûÝ ëñμáÛÝ êï»÷³ÝáëÇ Ý³Ë³íϳÛÇÝ:
28 ´ß© ´Î
îûÝ ëñμáó ä»ïñáëÇ »õ äûÕáëÇ:
29 ¶ß© ¶Î
îûÝ ëñμáó áñ¹õáóÝ áñáïÙ³Ý
Ú³Ïáíμ³Û »õ ÚáíѳÝÝáõ:

27

¸»Ïï»Ùµ»ñ 2014

23

ºñ»ùß³μÃÇ

¸Î. êñμáÛÝ ¸³õÃÇ Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ »õ Ú³Ïáíμ³Û ³é³ù»ÉáÛÝ
éÝ »ÕμûñÝ£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ïáμ 1, 1-12
سïà 22, 41-46

l

24

âáñ»ùß³μÃÇ

759

²Ò. ¼© âáñ»ùß³μÃÇ ÚÇëݳϳó: ºñ»ÏáÛ»³Ý` Öñ³·³ÉáÛó
ÌÝݹ»³Ý:

Æ Û³ñÏÇ©©© §½ÌÝáõÝ¹Ý ùá©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
ºμñ 5, 11-6,8
ÔáõÏ 18-27

l
l

îÇï 2« 11-15

25

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

سïà 1« 18-25

724
1

²Î. îúÜ ÌÜܸº²Ü î.Ø. ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ£

îÝûñÑÝ¿ù` ÷áùñ Ù³ßïáó ¿ç 139£
Æ Û³ñÏÇ©©© §½ÌÝáõÝ¹Ý ùá©©©¦:
l ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
îÇï 2« 11-15
ÔáõÏ 2« 1-7
l
l

28

2

¸»Ïï»Ùµ»ñ 2014

26

àõñμ³Ã

´Ò. êñμáÛÝ êï»÷³ÝáëÇ Ü³Ë³íϳÛÇÝ:

Æ Û³ñÏÇ©©© §½ÌÝáõÝ¹Ý ùá©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
¶áñÍù 6«18-12 »õ 7,55-8,2 ÚáíÑ 12« 24-26

l
l

27

Þ³μ³Ã

4

´Î. êñμáó ·É˳õáñ ³é³ù»Éáóݪ ä»ïñáëÇ »õ äûÕáëÇ:

Æ Û³ñÏÇ©©© §½ÌÝáõÝ¹Ý ùá©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
2 îÇÙ 4« 1-8
ÚáíÑ 21« 15-19

l
l

X

28

9

¶Ò. ¾© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó:

ÎÇñ³ÏÇ
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ñáõÃÇõÝ©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
ºμñ 7« 11-25
ÔáõÏ 19« 11-28

l
l

29

746

¸»Ïï»Ùµ»ñ 2014

29

ºñÏáõß³μÃÇ

¶Î. êñμáó àñ¹õáóÝ áñáïٳݪ
Ú³Ïáíμ³Û ²é³ù»ÉáÛÝ »õ ÚáíѳÝÝáõ ²õ»ï³ñ³ÝãÇÝ£

ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
1 򇒄 1, 1-7
򇒄 21, 20-25

l

30

ºñ»ùß³μÃÇ

¸Ò. ì»ó»ñáñ¹ ûñ ÌÝݹ»³Ý
øñÇëïáëÇ£

ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
¶³Õ 4, 1-7
ÔáõÏ 2, 15-20

l

31

âáñ»ùß³μÃÇ

11

14

¸Î. ºûÃÝ»ñáñ¹ ûñ ÌÝݹ»³Ý
øñÇëïáëÇ£

ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
Ðé 1, 1-7
򇒄 1, 1-17

l

30

16

ÌÆê²Î²Ü

úð²òàÚò
2015

ÚáõÝáõ³ñ

1

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¶Ò. àõûñáñ¹ úñ ÍÝݹ»³Ý£
îûÝ îÝûñ¿Ýáõû³Ý »õ ³Ýáõ³Ý
éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ:

гٳß˳ñѳÛÇÝ úñ ʳճÕáõû³Ý:
Ú³õ³ñï ëáõñμ ä³ï³ñ³·Çª ϳñ· Ù³Õóݳó í³ëÝ Ð³Ûñ³å»ïÇ (ï»ë ¿ç 7):
l Æ Û³ñÏÇ©©© §½îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
l ê© ²ëï© §áñ Ù³ñÙݳó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
öÇÉ 2« 5-11
ÔáõÏ 2« 21
l
l

2

17

²Î. úñ å³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï §áñ Ù³ñÙݳó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 13« 10-16
ÔáõÏ 21« 34-38

l

755

3

´Ò. êñμáÛÝ ´³ñëÕÇ Î»ë³ñáõ
ѳÛñ³å»ïÇÝ »õ »Õμûñ Ýáñ³
Þ³μ³Ã
¶ñÇ·áñÇ ÜÇõë³óõáÛÝ, »õ ê»Õμ»ëïñáëÇ ÐéáíÙ³Û Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ, »õ ²μμ³Û º÷ñ»ÙÇ ËáñÇÝ ³ëáñõáÛ£
ê© ²ëï §áñ Ù³ñÙݳó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ÎáÕ 1, 21-29
򇒄 10, 11-16

l

32

756

ÚáõÝáõ³ñ
X

4

ÎÇñ³ÏÇ

´Î. àõûñáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó£

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
ºμñ 13, 18-25
ÔáõÏ 22, 24-30

l

5

ºñÏáõß³μÃÇ

758

¶Ò. úñ å³Ñáó:
ºñ»ÏáÛ»³Ý` ×ñ³·³ÉáÛó
²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõû³Ý:

ê© ²ëï §áñ Ù³ñÙݳó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ê© ²ëï. §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
ºμñ 12, 25-13,6
ÔáõÏ 21, 20-33

l
l

1 ä»ï 2« 1-10

6

ºñ»ùß³μÃÇ

سïà 16« 13-19

753
19

²Î. îúÜ ²êîàô²Ì²Ú²ÚîÜàôº²Ü î.Ø. ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ:

î³Õ³õ³ñ:
æñûñÑÝ¿ùª سßïáó ¿ç 509:
l îÝûñÑÝ¿ùª سßïáó ¿ç 542: öáùñ Ù³ßïáó ¿ç 142£
l Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
l ê© ²ëï. §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
îÇï 2« 11-15
سïà 2« 1-12
l
l

33

21

ÚáõÝáõ³ñ

7

´Ò. ´© ûñ Ú³ÛïÝáõû³Ý:

âáñ»ùß³μÃÇ
úñ Ø»é»Éáó:
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
l ê© ²ëï. §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
¶áñÍù 19« 1-7
سïà 3« 1-17
l
l

8

23

´Î. ¶© ûñ Ú³ÛïÝáõû³Ý:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
1 Îáñ 10« 1-4
سñÏ 1«1-13

l
l

9

25

¶Ò. ¸© ûñ Ú³ÛïÝáõû³Ý:

àõñμ³Ã
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
1 ÚáíÑ 5« 4-10
ÚáíÑ 1« 29-34

l
l

34

26

ÚáõÝáõ³ñ

10

¶Î. º© ûñ Ú³ÛïÝáõû³Ý:

Þ³μ³Ã
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
ºμñ 12« 18-27
ÚáíÑ 1« 18-28

l
l

X

11

28

¸Ò. ¼© ûñ Ú³ÛïÝáõû³Ý:

ÎÇñ³ÏÇ
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
1 Îáñ 10« 1-4
سñÏ 1« 1-13

l
l

12

29

¸Î. ¾© ûñ Ú³ÛïÝáõû³Ý:

ºñÏáõß³μÃÇ
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
¶áñÍù 19« 1-7
سïà 3« 1-17

l
l

35

31

ÚáõÝáõ³ñ

13

²Ò. À© ûñ Ú³ÛïÝáõû³Ý:

ºñ»ùß³μÃÇ
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
îÇï 2« 11-15
سïà 2« 1-12

l
l

14

âáñ»ùß³μÃÇ

33

²Î. îûÝ ÚáíѳÝÝáõ γñ³å»ïÇÝ£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶áñÍù 13« 25-33
سñÏ 1« 1-13

l

58

15

´Ò. êñμáóÝ ä»ïñáëÇ ²Õ»ùë³Ý¹ñáõ ѳÛñ³å»ïÇÝ »õ
ÐÇÝ·ß³μÃÇ
²μÇëáÕáÙ³Û ë³ñϳõ³·ÇÝ:
êñμáÛÝ ê»Õμ»ëïñáëÇ ÐéáíÙ³Û Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ »õ ÛÇß³ï³Ï Îáëï³Ý¹Ç³ÝáëÇ Ã³·³õáñÇÝ£
ê© ²ëï §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 8« 28-39
ÚáíÑ 10« 11-16

60

ÎáÕ 1, 21-29

74

l

سïà 19, 27-30

36

ÚáõÝáõ³ñ

16

àõñμ³Ã

´Î. ²é³çÇÝ àõñμ³Ã ½ÏÝÇ
àõÃûñ¿Çó Ú³ÛïÝáõû³Ý:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 4« 1-12
ÚáíÑ 2« 23 - 3« 12

l

17

Þ³μ³Ã

¶Ò. êñμáÛÝ ²ÝïáÝÇ ²Ý³å³ï³Ï³ÝÇ£
êñμáÛÝ ¶ñÇ·áñÇ ²ëïáõ³Í³μ³ÝÇÝ£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 11, 32-40
سïà 10, 37-42

l

¶áñÍù 20, 25-32

X

18

ÎÇñ³ÏÇ

38

򇒄 10, 11-16

62
69

¶Î. ². ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ àõÃûñ¿Çó
Ú³ÛïÝáõû³Ý:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 1« 1-11
ÚáíÑ 2« 1-11

l

37

35

ÚáõÝáõ³ñ

19

¸Ò. êñμáóÝ Ø»ÍÇÝ Â¿á¹áëÇ
³·³õáñÇÝ »õ سÝϳÝóÝ
ºñÏáõß³μÃÇ º÷»ëáëÇ£ êñμáÛÝ îñÇ÷áÝÇ
ìϳÛÇÝ£ êñμáóÝ ¶áñ¹ÇáëÇ
íϳÛÇÝ »õ äûÕÇùïáëÇ »õ ¶ñÇ·áñÇëÇ£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 2« 1-7
ÔáõÏ 7« 1-10
Ðé 8, 28-34
سïà 10, 16-23

l

2 ÎáñÝà 5, 1-5

20

ÔáõÏ 21, 12-19

63
70
76

¸Î. êñμáóÝ ÎÇñ³ÏáëÇ »õ Ùûñ
Ýáñ³
ÚáõÕÇï³Û£
êñμáóÝ
ºñ»ùß³μÃÇ ºõ·ÇÝ»³Û ÏáõëÇÝ »õ Ñûñ Ýáñ³
öÇÉÇååáëÇ »õ Ùûñ Ýáñ³ ÏÕá¹»³Û, »õ »ñÏáõó »Õμ³ñó Ýáñ³ ê»ñ·»³Û »õ
²åÇïáÝÇ, »õ »ñÏáõó Ý»ñùÇÝ»³ó£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 2, 14-18
ÔáõÏ 9, 44-48

65

Ðé 15, 30-33

77

l

21

âáñ»ùß³μÃÇ

ÔáõÏ 12, 32-40

²Ò. ´.âáñ»ùß³μÃÇ ½ÏÝÇ àõÃûñ¿Çó Ú³ÛïÝáõû³Ý:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 5, 17 - 6, 5
򇒄 3, 22-36

l

38

42

ÚáõÝáõ³ñ

22

²Î. êñμáÛÝ ì³Ñ³Ý³Û ¶áÕÃݳóõáÛÝ: êñμáÛÝ Ø³ñáõóÛÇ
ÐÇÝ·ß³μÃÇ
»åÇëÏáåáëÇÝ »õ ¶ÇÝ¿áëÇ,
سϳñÇáëÇ,
ì³Õ»ñáëÇ,
γݹÇïáëÇ »õ ²ÏÇõÕ³ë³Û£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 8, 12-27
ÔáõÏ 9, 23-27

l

2 îÇÙ 3, 10-15

ÔáõÏ 10, 16-20

2 Îáñ 10, 3-6

سïà 10, 23-33

23

àõñμ³Ã

66
78
80

´Ò. ´. àõñμ³Ã ½ÏÝÇ àõÃûñ¿Çó

Ú³ÛïÝáõû³Ý:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 6, 6-21
򇒄 4, 1-23

l

24

45

´Î. êñμáóÝ ²Ã³Ý³ë³Û »õ
ÎÇõñ»ÕÇ Ñ³Ûñ³å»ï³óÝ ²Õ»ùÞ³μ³Ã
ë³Ý¹ñáõ:
êñμáÛÝ ìɳë³Û
»åÇëÏáåáëÇÝ »õ àÝ»ëÇÙ»³Û
³ß³Ï»ñïÇÝ äûÕáëÇ ³é³ù»ÉáÛÝ£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 13, 7-9
򇒄 16, 33 - 17, 8

68

öÇÉÇÙáÝ 1 - 25

72

l

򇒄 15, 11-16

39

ÚáõÝáõ³ñ
X

25

¶Ò. ²é³ç³õáñÇ μ³ñ»Ï»Ý¹³Ý:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
2 îÇÙ 2« 15-26
ÚáíÑ 6« 15-21

l

26

84

¶Î. ²© ûñ å³Ñáó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 1« 1-12
سïà 8« 1-4

l

27

86

¸Ò. ´© ûñ å³Ñáó:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 1« 13-27
سïà 8« 5-17

l

28

87

¸Î. ¶© ûñ å³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 2« 1-13
ÔáõÏ 13« 22-35

l

40

89

ÚáõÝáõ³ñ

29

²Ò. ¸© ûñ å³Ñáó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 2« 14-26
سïà 8« 28-34

l

30

91

²Î. º© ûñ å³Ñáó:

àõñμ³Ã
ÚÇß³ï³Ï ÚáíݳÝáõ سñ·³ñ¿ÇÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 8« 1-13
سïà 12« 38-42

l
l

31

Þ³μ³Ã

93

´Ò. êñμáóÝ ê³ñ·ëÇ ½ûñ³í³ñÇÝ »õ áñ¹õáÛ Ýáñ³ سñïÇñáëÇ »õ ãáñ»ùï³ë³Ý ½ÇÝõáñ³óÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷ë 6« 10-17
ÔáõÏ 21« 10-19

l

41

95

ö»ïñáõ³ñ
X

1

´Î. ²© ½ÏÝÇ ²é³ç³õáñÇ:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
2 îÇÙ 3« 1-15
ÚáíÑ 6« 22-38

l

2

ºñÏáõß³μÃÇ

96

¶Ò. èÜÀܸ²è²æ:
¶³ÉáõëïÝ ²ëïáõ³Íáñ¹õáÛÝ
ù³é³ëÝûñ»³Û Ç ï³×³ñÝ£

Æ Û³ñÏÇ©©© §½¶³ÉáõëïÝ ùá ù³é³ëÝûñ»³Û Ç
ï³×³ñݦ:
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ »õ ·³Éáó¹ »ë¦:
¶³Õ 4« 1-7
ÔáõÏ 2« 22-39
l

3

ºñ»ùß³μÃÇ

82

¶Î. êñμáóÝ ²ïáíÙ³Ýó ½ûñ³í³ñ³óÝ: êñμáóÝ êáõùdzë³Ýó
ùûßÇóÝ Ù³ñïÇñáë³óÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 4« 10 - 5« 5
ÚáíÑ 16« 1-5

l

ºμñ 11« 32-40

ÔáõÏ 12« 4-8

42

98
100

ö»ïñáõ³ñ

4

¸Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 3« 16 - 4« 8
ÚáíÑ 6« 39-45

l

5

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¸Î. êñμáóÝ àëÏ»³Ýó ù³Ñ³Ý³ÛÇóÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 3« 10-12
سïà 5« 1-12

l

6

101

103

²Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 4« 9-22
ÚáíÑ 6« 45-58

l

43

104

ö»ïñáõ³ñ

7

Þ³μ³Ã

²Î. êñμáÛÝ ê³Ñ³Ï³Û ä³ñûõÇ Ñ³Ûáó ѳÛñ³å»ïÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 13, 17-21
򇒄 10, 11-16

l

X

8

106

´Ò. ´© ½ÏÝÇ ²é³ç³õáñÇ:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
îÇï 1« 1-11
ÚáíÑ 6« 59-72

l

107

9

´Î. êñμáóÝ äÇáÝÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ«
»õ سñÏáëÇ ²ñ»Ãáõë³Û »åÇëºñÏáõß³μÃÇ ÏáåáëÇÝ« »õ ÎÇõñÕÇ ë³ñϳõ³·ÇÝ« »õ ²μ¹»³Û »åÇëÏáåáëÇÝ
»õ àñÙ½¹³Ý³Û »õ ê³Û»ÝÇ »õ ´»ÝdzÙÇÝÇ
ë³ñϳõ³·ÇÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 8« 28-39
ÚáíÑ 15« 17-21

l

44

109

ö»ïñáõ³ñ

10

ºñ»ùß³μÃÇ

¶Ò. êñμáóÝ Ô»õáݹ»³Ýó ù³Ñ³Ý³ÛÇóª Ô»õáݹǫ Úáíë»÷³Û« ê³Ñ³Ï³Û« Øáõß»ÕÇ« ²ñß»ÝÇ« ø³ç³çÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 1« 3-9
ÔáõÏ 12« 4-10

l

11

111

¶Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
îÇï 1« 12 - 2« 10
ÚáíÑ 7« 1-13

l

112

12

¸Ò. êñμáóÝ ì³ñ¹³Ý³Ýó
½ûñ³í³ñ³óª ì³ñ¹³Ý³Û« ÊáÐÇÝ·ß³μÃÇ
ñ»Ý³Û« ²ñï³Ï³Û« Ðٳۻϳ۫
î³×³ï³Û« Ü»ñë»ÑÇ« ì³Ñ³Ý³Û« ²ñë»ÝÇ« ¶³ñ»·ÝÇ »õ ³ÛÉ ½ûñ³Ï³Ý³óÝ Ñ³Ûáó ѳ½³ñ »ñ»ëáõÝ »õ í»ó
íϳÛÇó:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 12« 1-7
ÔáõÏ 6« 20-26

l

45

114

ö»ïñáõ³ñ

13

¸Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
îÇï 3« 1-15
ÚáíÑ 7« 14-23

l

14

Þ³μ³Ã

116

²Ò. гñÇõñ »õ ÛÇëáõÝ Ñ³Ûñ³å»ï³óÝ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáÛ
ëáõñμ ÄáÕáíáÛÝ (381 é):

Ú»ñ»ÏáÛÇݪ í³ñ³·áÛñÝ ÷³ÏÇ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 6« 1-10
سïà 12« 22-32

l
l

X

15

ÎÇñ³ÏÇ

118

¸Î. ´àôÜ ´²ðºÎºÜ¸²Ü:
²© ÎÇñ³ÏÇ ø³é³ëÝáñ¹³ó:
ØáõïÝ ²¹³Ù³Û Ç ¹ñ³ËïÝ:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
Ðé 13«11 - 14« 9
سïà 6« 1-21

l

46

120

ö»ïñáõ³ñ

16

²Ò. ²© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ÌáÙ »õ å³Ñù:
úñ ØáËñáó (ϳñ· ÙáËñáóª سßïáó 551):
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 3« 1-12
سïà 4« 1-11
l
l

17

123

²Î. ´© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 3« 13 - 4« 6
سïà 4« 12-17

l

18

125

´Ò. ¶© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 4« 7-17
ÔáõÏ 13« 1-9

l

47

127

ö»ïñáõ³ñ

19

´Î. ¸© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 5« 1-11
سïà 9« 1-8

l

20

àõñμ³Ã

¶Ò. º© ûñ ³ÕáõѳóÇó:
ä³Ñù£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ï 5« 12-20
سïà 5« 1-12

l

21

Þ³μ³Ã

128

130

¶Î. ¼© ûñ ø³é³ëÝáñ¹³ó:
êñμáÛÝ Â¿á¹áñáëÇ ½ÇݳõáñÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 8« 28-39
سïà 10« 16-22

l

48

132

ö»ïñáõ³ñ
X

22

ÎÇñ³ÏÇ

¸Ò. ´© ÎÇñ³ÏÇ ø³é³ëÝáñ¹³ó: ²ñï³ùëáõÙÝ ²¹³Ù³Û Ç
¹ñ³Ëï¿Ý:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
Ðé 12« 1-21
سïà 5« 17-30

l

23

134

¸Î© À© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 1« 1-12
سïà 9« 18-26

l

24

139

²Ò. © ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 1« 13-25
سïà 9« 27-34

l

25

141

²Î. Ä© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 2« 1-12
سïà 9« 9-17

l

49

143

ö»ïñáõ³ñ

26

´Ò. IJ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 2« 13-25
سïà 12« 22-30

l

27

àõñμ³Ã

´Î. Ä´© ûñ ³ÕáõѳóÇó:
ä³Ñù:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 3« 1-9
سïà 12« 43-50

l

28

Þ³μ³Ã
²ÝݳÛÇ:

145

147

¶Ò. Ķ© ûñ ø³é³ëÝáñ¹³ó:
êñμáóÝ ÎÇõñÕÇ ºñáõë³Õ»Ù³Û
ѳÛñ³å»ïÇÝ »õ ÙÇõë ÎÇõñÕÇ
»åÇë ÏáåáëÇÝ »õ Ùûñ Ýáñ³

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 4« 1-8
ÚáíÑ 10« 11-16

l

50

149

سñï
X

1

ÎÇñ³ÏÇ

¶Î. ¶© ÎÇñ³ÏÇ ø³é³ëÝáñ¹³ó: ²Ý³é³ÏÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
2 Îáñ 6« 1-18
ÔáõÏ 15« 11-32

l

2

150

¸Ò. ĺ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 3« 10-22
سïà 14« 23-36

l

3

153

¸Î. ļ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 4« 1-11
سïà 15« 21-28

l

51

155

سñï

4

²Ò. ľ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 4« 12-19
سïà 13« 1-8

l

5

157

²Î. ÄÀ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 5« 1-7
سïà 15« 29-39

l

6

àõñμ³Ã

159

´Ò. Ä© ûñ ³ÕáõѳóÇó:
ä³Ñù:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 5« 8-14
سïà 13« 24-30

l

52

160

سñï

7

Þ³μ³Ã

´Î. Æ© ûñ ø³é³ëÝáñ¹³ó:
êñμáÛÝ ÚáíѳÝÝáõ ºñáõë³Õ»Ù³Û ѳÛñ³å»ïÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 4« 1-11
ÚáíÑ 9« 39 - 10« 10

l

X

8

ÎÇñ³ÏÇ

¶Ò. ¸© ÎÇñ³ÏÇ ø³é³ëÝáñ¹³ó: îÝï»ëÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
º÷ë 4« 17-32
ÔáõÏ 16« 1-13

l

9

162

164

¶Î. Æ´© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 ä»ï 1« 1-11
سñÏ 1« 21-27

l

10

167

¸Ò. ƶ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 ä»ï 1« 12-19
سñÏ 3« 1-5

l

53

169

سñï

11

¸Î. Ƹ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ØÇçÇÝù:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 ä»ï 1« 20 - 2« 8
سñÏ 4« 26-34

l
l

12

170

²Ò. ƺ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 ä»ï 2« 9-22
سñÏ 9« 13-28

l

13

àõñμ³Ã

²Î. Ƽ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:
ä³Ñù£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 ä»ï 3« 1-9
سñÏ 10« 17-27

l

14

Þ³μ³Ã

172

175

´Ò. ƾ© ûñ ø³é³ëÝáñ¹³ó:
êñμáóÝ ø³é³ëáõÝ Ø³ÝϳÝó
ê»μ³ëïdzÛ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷ë 6« 10-17
سïà 13« 43-52

l

54

176

سñï
X

15

ÎÇñ³ÏÇ

´Î. º© ÎÇñ³ÏÇ ø³é³ëÝáñ¹³ó: ¸³ï³õáñÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
öÇÉ 3« 1-14
ÔáõÏ 18« 1-14

l

16

178

¶Ò. Æ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 ä»ï 3« 10-18
سñÏ 8« 22-26

l

17

182

¶Î. È© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 1« 1-10
سñÏ 10« 46-52

l

18

184

¸Ò. Ȳ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 2« 1-6
سñÏ 10« 28-3

l

55

185

سñï

19

¸Î. È´© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
î³ñ»¹³ñÓ ·³Ñ³Ï³Éáõû³Ý üñ³ÝãÇëÏáë
êñμ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÇÝ: γñ· سÕóݳó (ï»ë ¿ç 9):
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 2« 7-17
ÔáõÏ 5« 1-11
l

20

àõñμ³Ã

186

²Ò. ȶ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:
ä³Ñù:

¶³ñݳݳÙáõï (³ßݳݳÙáõïª Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ÏÇë³·áõݹÇ):
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 2« 18-25
ÔáõÏ 10« 25-37
l

21

Þ³μ³Ã

188

²Î. ȸ© ûñ ø³é³ëÝáñ¹³ó:
êñμáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ
Èáõë³õáñãÇ ÙáõïÝ Ç íÇñ³åÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
öÇÉ 1« 12-21
سïà 16« 24-28

l

56

190

سñï
X

22

ÎÇñ³ÏÇ

´Ò. ¼© ÎÇñ³ÏÇ ø³é³ëÝáñ¹³ó: ¶³ÉëﻳÝ:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
ÎáÕ 2« 8-23
سïà 22« 34 - 23« 12

l

23

192

´Î. ȼ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ê© ²ëï §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 2« 26 - 3«1
ÔáõÏ 7« 12-17

l

24

197

¶Ò. Ⱦ© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï. §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 3« 2-10
ÔáõÏ 11« 14-23

l

25

âáñ»ùß³μÃÇ

198

¸Ò. îúÜ ²ôºîØ²Ü êð´àÚ ÎàôêÆÜ Ø²ðƲØàô ²êîàô²Ì²ÌÜÆÜ£

Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ù³ñ¹»ÕáõÃÇõÝÝ©©©¦
ê© ²ëï© §áñ Ù³ñÙݳó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 6« 16 - 7« 1
ÔáõÏ 1« 26-38

l
l

57

205

سñï

26

¸Ò. È© ûñ ³ÕáõѳóÇó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ê© ²ëï. §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 3« 18-24
ÚáíÑ 5« 1-18

l

27

àõñμ³Ã

¸Î. Ê© ûñ ³ÕáõѳóÇó:
ä³Ñù:

ê© ²ëï. §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 6« 14-18
ÚáíÑ 19« 25-27

l

28

Þ³μ³Ã

201

203

²Ò. ÚÇß³ï³Ï Ô³½³ñáõ Ú³ñáõû³Ý:

Ú»ñ»ÏáÛÇݪ μ³óáõÙÝ í³ñ³·áõñÇ:
Æ Û³ñÏÇ©©© §½¶³ÉáõëïÝ ùá¦:
l ê© ²ëï. §áñ »ñÏÇñ »õ ·³Éáó¹ »ë¦:
1 »ë 4« 12-17
ÚáíÑ 11« 55 - 12« 11
l
l

58

207

سñï
X

29

²Î. ̲Ôβ¼²ð¸:

ÎÇñ³ÏÇ
гٳß˳ñѳÛÇÝ úñ ºñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý:
Û³Õ³·ë ³é³ù»Éáõû³Ýó:
l àõéûñÑÝ¿ùª سßïáó 556:
l ¸éÝμ³ó¿ù:
l Æ Û³ñÏÇ©©© §½¶³ÉáõëïÝ ùá¦:
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ »õ ·³Éáó¹ »ë¦:
öÇÉ 4« 4-7
سïà 20« 29 - 21« 17
l

l гݷ³Ý³ÏáõÃÇõÝ

30

209

´Ò. ²õ³· ºñÏáõß³μÃÇ£

ºñÏáõß³μÃÇ
ä³Ñù:
ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ »õ ·³Éáó¹ »ë¦:
öÇÉ 2« 5-11
سïà 20« 17-28

l
l

31

211

´Î. ²õ³· ºñ»ùß³μÃÇ:

ºñ»ùß³μÃÇ
ä³Ñù:
ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ »õ ·³Éáó¹ »ë¦:
Ðé 5« 6-11
سïà 25« 1-13

l
l

59

212

²åñÇÉ

1

¶Ò. ²õ³· âáñ»ùß³μÃÇ:

âáñ»ùß³μÃÇ
ä³Ñù:
ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ »õ ·³Éáó¹ »ë¦:
¶áñÍù 1« 15-20
سïà 26« 3-16

l
l

2

214

¶Î. ²õ³· ÐÇÝ·ß³μÃÇ:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ä³Ñù:
àïÝÉáõ³Û:
l ÐëÏáõÙ:
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ »õ ·³Éáó¹ »ë¦:
1 Îáñ 11« 23-32
سïà 26« 17-30
l
l

3

¸Ò. ²õ³· àõñμ³Ã:

àõñμ³Ã
l
l

ÌáÙ »õ å³Ñù:
³ÕáõÙÝ î»³éÝ:

60

215

²åñÇÉ

4

¸Î. ²õ³· Þ³μ³Ã:

Þ³μ³Ã
ä³Ñù ÙÇÝã»õ »ñ»ÏáÛ£
ºñ»ÏáÛ»³Ýª ×ñ³·³ÉáÛó Ú³ñáõû³Ý:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
1 Îáñ 15« 1-11
سïà 28« 1-20
l
l

X

5

ÎÇñ³ÏÇ

217

²Ò. îúÜ Ú²ðàôº²Ü î.Ø.
ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ:

î³Õ³õ³ñ:
îÝûñÑÝ¿ùª سßïáó ¿ç 542, ÷áùñ Ù³ßïáó ¿ç 145£
l Æ Û³ñÏÇ ©©© §½Û³ñáõÃÇõݦ:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 1« 15-26
سñÏ 16« 2-8
l
l

6

ºñÏáõß³μÃÇ

220

²Î. ²é³çÇÝ ºñÏáõß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

úñ Ø»é»Éáó£
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 2« 22 - 41
ÔáõÏ 24« 1-12

l
l

61

222

²åñÇÉ

7

ºñ»ùß³μÃÇ

´Ò. ²é³çÇÝ ºñ»ùß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 2« 42 - 3« 21
ÔáõÏ 24« 13-35

l

8

âáñ»ùß³μÃÇ

´Î. ²é³çÇÝ âáñ»ùß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 3« 22 - 4« 12
ÔáõÏ 24« 36-40

l

9

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

227

¶Ò. ²é³çÇÝ ÐÇÝ·ß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 4« 13 - 31
سïà 5« 1-12

l

10

224

229

¶Î. ²é³çÇÝ àõñμ³Ã ÚÇݳÝó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 4« 32 - 5« 11
ÚáíÑ 21« 1-14

l

62

231

²åñÇÉ

11

Þ³μ³Ã

¸Ò. ²é³çÇÝ Þ³μ³Ã ÚÇݳÝó:
¶É˳ïáõÙÝ ÚáíѳÝÝáõ ØÏñïãÇ:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 5« 12-33
ÚáíÑ 21« 15-25

l

X

12

234

¸Î. ´. ÎÇñ³ÏÇ ÚÇݳÝó£

ÎÇñ³ÏÇ
Üáñ ÎÇñ³ÏÇ:
îûÝ ²ëïáõ³Í³ÛÇÝ àÕáñÙáõû³Ý (ɳï.)£
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 5« 34 - 6« 7
ÚáíÑ 1« 1-17
l
l

13

ºñÏáõß³μÃÇ

237

²Ò. ºñÏñáñ¹ ºñÏáõß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 6« 8 - 7« 29
ÚáíÑ 1« 18-28

l

63

239

²åñÇÉ

14

ºñ»ùß³μÃÇ

²Î. ºñÏñáñ¹ ºñ»ùß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 7« 30 - 8« 2
ÚáíÑ 1« 29-34

l

15

âáñ»ùß³μÃÇ

´Ò. ºñÏñáñ¹ âáñ»ùß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 8« 3-25
ÚáíÑ 1« 35-42

l

16

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

242

245

´Î. ºñÏñáñ¹ ÐÇÝ·ß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 8« 26-40
ÚáíÑ 1« 43-51

l

64

247

²åñÇÉ

17

¶Ò. ºñÏñáñ¹ àõñμ³Ã ÚÇݳÝó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 9« 1-31
ÚáíÑ 2« 1-1

l

18

249

¶Î. ºñÏñáñ¹ Þ³μ³Ã ÚÇݳÝó:

Þ³μ³Ã
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 9« 32-43
ÚáíÑ 2« 12-22

l

X

19

252

¸Ò. ¶© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇݳÝó:

ÎÇñ³ÏÇ
²ß˳ñѳٳïñ³Ý:
γݳã ÎÇñ³ÏÇ:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 10« 1-24
ÚáíÑ 2« 23 - 3« 12
l
l

65

254

²åñÇÉ

20

ºñÏáõß³μÃÇ

¸Î. ºññáñ¹ ºñÏáõß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 10« 25-48
ÚáíÑ 3« 13-21

l

21

ºñ»ùß³μÃÇ

²Ò. ºññáñ¹ ºñ»ùß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 11« 1-18
ÚáíÑ 3« 22-36

l

22

âáñ»ùß³μÃÇ

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 11« 19-30
ÚáíÑ 4« 1-23

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

260

²Î. ºññáñ¹ âáñ»ùß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

l

23

257

262

´Ò. ºññáñ¹ ÐÇÝ·ß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 12« 1-24
ÚáíÑ 4« 24-42

l

66

265

²åñÇÉ

24

´Î. ºññáñ¹ àõñμ³Ã ÚÇݳÝó:

àõñμ³Ã
ÚÇß³ï³Ï ´Çõñ³õáñ ܳѳï³Ï³ó ²½·Çë
гÛáó:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 12« 25 - 13« 12
ÚáíÑ 4« 43-54
l

25

268

¶Ò. ºññáñ¹ Þ³μ³Ã ÚÇݳÝó:

Þ³μ³Ã
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 13« 13-43
ÚáíÑ 5« 1-18

l

X

26

270

¶Î. ¸© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇݳÝó:

ÎÇñ³ÏÇ
γñÙÇñ ÎÇñ³ÏÇ:
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 13« 44 - 14« 6
ÚáíÑ 5« 19-30

l
l

67

273

²åñÇÉ

27

ºñÏáõß³μÃÇ

¸Ò. âáññáñ¹
ÚÇݳÝó:

ºñÏáõß³μÃÇ

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 14« 7-17
ÚáíÑ 5« 31-47

l

28

ºñ»ùß³μÃÇ

¸Î. âáññáñ¹
ÚÇݳÝó:

ºñ»ùß³μÃÇ

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 14« 18-27
ÚáíÑ 6« 1-14

l

29

âáñ»ùß³μÃÇ

²Ò. âáññáñ¹
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 15« 1-12
ÚáíÑ 6« 15-21

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

277

âáñ»ùß³μÃÇ

l

30

275

279

²Î. âáññáñ¹ ÐÇÝ·ß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 15« 13-35
ÚáíÑ 6« 22-38

l

68

281

سÛÇë

1

´Ò. âáññáñ¹ àõñμ³Ã ÚÇݳÝó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 15« 36 - 16« 5
ÚáíÑ 6« 39-72

l

2

284

´Î. âáññáñ¹ Þ³μ³Ã ÚÇݳÝó:

Þ³μ³Ã
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 16« 6-40
ÚáíÑ 7« 1-13

l

X

3

ÎÇñ³ÏÇ

287

¶Ò. ÐÇÝ·»ñáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ ÚÇݳÝó:

îûÝ ºñ»õÙ³Ý êñμáÛ Ê³ãÇ: î»ë ß³ñ³ÏÝáó
(ì»Ý»ïÇÏ 1898) ¿ç 654:
l Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ñáõÃÇõÝ©©©¦:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 17« 1-15
ÚáíÑ 7« 14-23
l

69

290

سÛÇë

4

ºñÏáõß³μÃÇ

¶Î. ÐÇÝ·»ñáñ¹ ºñÏáõß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 17« 16-34
ÚáíÑ 7« 24-36

l

5

ºñ»ùß³μÃÇ

¸Ò. ÐÇÝ·»ñáñ¹ ºñ»ùß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 18« 1-11
ÚáíÑ 7« 37 - 8« 11

l

6

âáñ»ùß³μÃÇ

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 18« 12-28
ÚáíÑ 8« 12-20

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

295

¸Î. ÐÇÝ·»ñáñ¹ âáñ»ùß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

l

7

292

297

²Ò. ÐÇÝ·»ñáñ¹ ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 19« 1-20
ÚáíÑ 8« 21-30

l

70

299

سÛÇë

8

àõñμ³Ã

²Î. ÐÇÝ·»ñáñ¹ àõñμ³Ã ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 19« 21-40
ÚáíÑ 8« 31-59

l

9

Þ³μ³Ã

´Ò. ÐÇÝ·»ñáñ¹ Þ³μ³Ã ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 20« 1-16
ÚáíÑ 9« 1-38

l

X

10

302

305

´Î. ¼© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇݳÝó:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 20« 17-38
ÚáíÑ 9« 39 - 10« 10

l

11

ºñÏáõß³μÃÇ

308

¶Ò. ì»ó»ñáñ¹ ºñÏáõß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 21« 1-14
ÚáíÑ 10« 11-21

l

71

311

سÛÇë

12

ºñ»ùß³μÃÇ

¶Î. ì»ó»ñáñ¹ ºñ»ùß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 21« 15-26
ÚáíÑ 10« 22-42

l

13

âáñ»ùß³μÃÇ

¸Ò. ì»ó»ñáñ¹ âáñ»ùß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶áñÍù 21« 27 - 22« 29
ÚáíÑ 11« 1-28 »õ 38-46

l

14

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

313

315

¸Î. вش²ðÒàôØÜ î. Ø. ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ£
ì»ó»ñáñ¹ ÐÇÝ·ß³μÃÇ ÚÇݳÝó:

Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ð³Ùμ³ñÓáõÙÝ ùá©©©¦
ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 1« 1-14
ÔáõÏ 24« 41-53

l
l

72

321

سÛÇë

15

àõñμ³Ã

²Ò. ì»ó»ñáñ¹ àõñμ³Ã ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 22« 30 -23« 11
ÚáíÑ 11« 47-54

l

16

Þ³μ³Ã

²Î. ì»ó»ñáñ¹ Þ³μ³Ã ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 23« 12-35
ÚáíÑ 11« 55 - 12« 11

l

X

17

ÎÇñ³ÏÇ

323

325

´Ò. ¾© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇݳÝó:
ºñÏñáñ¹ ̳Õϳ½³ñ¹:

ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÙÇçáóÝ»ñáõ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ 48ñ¹ ûñ:
l ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 24« 1-23
ÚáíÑ 12« 12-23
l

18

ºñÏáõß³μÃÇ

328

´Î. ºûÃÝ»ñáñ¹ ºñÏáõß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 24« 24 -25« 12
ÚáíÑ 12« 24-26

l

73

331

سÛÇë

19

ºñ»ùß³μÃÇ

¶Ò. ºûÃÝ»ñáñ¹ ºñ»ùß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 25« 13-22
ÚáíÑ 12« 27-43

l

20

âáñ»ùß³μÃÇ

¶Î. ºûÃÝ»ñáñ¹ âáñ»ùß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 25« 23 - 26« 32
ÚáíÑ 12« 44-50

l

21

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 27« 1-26
ÚáíÑ 13« 1-15

àõñμ³Ã

335

¸Ò. ºûÃÝ»ñáñ¹ ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ÚÇݳÝó:

l

22

333

339

¸Î. ºûÃÝ»ñáñ¹ àõñμ³Ã ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 27« 27 - 28« 10
ÚáíÑ 13« 16-30

l

74

342

سÛÇë

23

Þ³μ³Ã

²Ò. ºûÃÝ»ñáñ¹ Þ³μ³Ã ÚÇݳÝó:

ê© ²ëï© §áñ ѳÙμ³ñÓ³ñ ÷³éûù ³é гÛñ¦:
¶áñÍù 28« 11-32
ÚáíÑ 13« 31 - 14« 14

l

X

24

ÎÇñ³ÏÇ

345

²Î. îúÜ ¶²Èêîº²Ü Ðà¶ôàÚÜ
êð´àÚ: äºÜîºÎàêî¾£

Æ Û³ñÏÇ §©©© ½¶³ÉáõëïÝ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ ³é³ù»ó»ñ ½Ðá·Ç ùá ëáõñμ Û³é³ù»³Éëݦ:
¶áñÍù 2« 1-21
ÚáíÑ 14« 25-31
l
l

25

ºñÏáõß³μÃÇ

349

´Ò. ºñÏáõß³μÃÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

ê© ²ëï© §áñ ³é³ù»ó»ñ ½Ðá·Ç ùá ëáõñμ Û³é³ù»³Éëݦ:
Ðé 1« 1-17
سïà 7« 28 - 8« 4
l

75

351

سÛÇë

26

ºñ»ùß³μÃÇ

´Î. ºñ»ùß³μÃÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

ê© ²ëï© §áñ ³é³ù»ó»ñ ½Ðá·Ç ùá ëáõñμ Û³é³ù»³Éëݦ:
Ðé 1« 18 - 2« 1
سïà 8« 5-17
l

27

âáñ»ùß³μÃÇ

353

¶Ò. âáñ»ùß³μÃÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

ê© ²ëï© §áñ ³é³ù»ó»ñ ½Ðá·Ç ùá ëáõñμ Û³é³ù»³Éëݦ:
Ðé 2« 2-11
سïà 8« 18-27
l

28

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

355

¶Î. ÐÇÝ·ß³μÃÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

îûÝ í»ñ³ÍÝ»³É г۳ëï³ÝÇ »õ ²½·³ÛÇÝ
¹ñûßÇ:
l ê© ²ëï© §áñ ³é³ù»ó»ñ ½Ðá·Ç ùá ëáõñμ Û³é³ù»³Éëݦ:
Ðé 2« 12-24
سïà 8« 28-34
l

76

357

سÛÇë

29

¸Ò. àõñμ³Ã ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ³é³ù»ó»ñ ½Ðá·Ç ùá ëáõñμ Û³é³ù»³Éëݦ:
Ðé 2« 25 - 3« 18
سïà 9« 1-8
l

30

359

¸Î. Þ³μ³Ã ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

Þ³μ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ³é³ù»ó»ñ ½Ðá·Ç ùá ëáõñμ Û³é³ù»³Éëݦ:
2 ä»ï 2« 9-15
سïà 2« 16-18
l

X

31

ÎÇñ³ÏÇ

361

²Ò. ²© ½ÏÝÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:
îûÝ ²Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõû³Ý:

àõËﳷݳóáõÃÇõÝ Ç í³Ýë ¼ÙÙ³éáõ:
ÚÇß³ï³Ï ºÕdzÛÇ Ù³ñ·³ñ¿Ç í»ñ³Ý³ÉáÛÝ
Ññ»Õ¿Ý ϳéûù Û»ñÏÇÝë:
l Æ Û³ñÏÇ©©© §½î¿ñáõÃÇõÝÝ ³Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõû³Ý©©©¦:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
1 Îáñ 2« 6-15
ÚáíÑ 14« 15-24
l
l

77

363

ÚáõÝÇë

1

ºñÏáõß³μÃÇ

²Î. êñμáó ÐéÇ÷ëÇÙ»³Ýó
Ïáõë³Ý³óÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 15« 30 - 16« 2
سïà 10« 26-33

l

2

ºñ»ùß³μÃÇ

´Ò. êñμáó ¶³Ûdzݻ³Ýó Ïáõë³Ý³óÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 6« 16 - 7« 1
ÚáíÑ 16« 1-5

l

3

364

366

´Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 3« 19-31
سïà 9« 9-15

l

78

367

ÚáõÝÇë

4

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¶Ò. êñμáóÝ ÚáíѳÝÝáõ γñ³å»ïÇÝ »õ ²Ã³Ý³·ÇÝ»³Û
»åÇëÏáåáëÇÝ:

îûÝ Ø³ñÙÝáÛ »õ ²ñ»³Ý éÝ (ɳï©) ׳ßáó
¿ç 370:
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 5« 1-7
سïà 11« 2-14
l

5

369

¶Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 4« 1-12
سïà 9« 27-34

l

6

Þ³μ³Ã

372

¸Ò. ºñ³Ý»ÉõáÛÝ Æ·Ý³ïÇáëÇ
سÉáÛ»³Ý£
êñμáÛ ÐûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ
Èáõë³õáñãÇÝ »ÉÝ Ç íÇñ³å¿Ý:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 1« 3-7
ÔáõÏ 9« 23-27

763

ºμñ 13« 17-21

374

l

سïà 19« 27-29

79

ÚáõÝÇë
X

7

ÎÇñ³ÏÇ

¸Î. ´© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:
îûÝ ºÏ»Õ»óõáÛ:

Æ Û³ñÏ©©© §½Ú³ñáõÃÇõݦ:
ê© ²ëï §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
ºμñ 9« 1-10
ÚáíÑ 10« 22-30

l
l

8

ºñÏáõß³μÃÇ

²Ò. êñμáóÝ ³ÝÙ»Õ Ù³ÝϳÝóÝ ´»ÃջѿÙÇ »õ ²Ï³ÏÇáëÇ
íϳÛÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 2« 14-18
سïà 2« 16-18

l

9

ºñ»ùß³μÃÇ

375

377

²Î.
êñμáóÝ
Ïáõë³Ý³óݪ
ÜáõÝ»³Û »õ سݻ³Û:

îûÝ ÍÝݹ»³Ý ëñμáÛÝ ÚáíѳÝÝáõ γñ³å»ïÇÝ (ɳï©) ׳ßáó ¿ç 410:
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 5« 8-11
ÚáíÑ 12« 24-26
l

80

378

ÚáõÝÇë

10

´Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 4« 13-25
سïà 10« 34-42

l

11

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

´Î. êñμáóÝ ê³ñ·ëÇ »õ ´³·áëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 8« 18-27
ÔáõÏ 21« 12-19

l

12

379

381

¶Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
îûÝ ëáõñμ êñïÇÝ ÚÇëáõëÇ (ɳï.)£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 5« 12-21
سïà 11« 25-30

l
l

13

Þ³μ³Ã

382

¶Î. êñμáóÝ ØáíÏÇÙ³Û ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ »õ Îá¹ñ³ïÇáëÇ
½ÇݳõáñÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 4« 11-15
ÚáíÑ 16« 33 - 17« 8

l

81

384

ÚáõÝÇë
X

14

ÎÇñ³ÏÇ

¸Ò. ¶© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

´³ñ»Ï»Ý¹³Ý ëñμáÛÝ ¶ñÇ·áñÇ Ù»ñáÛ Èáõë³õáñãÇÝ:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
Ðé 6« 12-23
سïà 12« 1-8
l

15

ºñÏáõß³μÃÇ

¸Î. êñμáÛÝ ºåÇ÷³Ýáõ ÏÇåñ³óõáÛ Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 12« 4-11
سñÏ 6« 45-52

l

16

ºñ»ùß³μÃÇ

385

387

²Ò. êñμáóÝ Îáëï³Ý¹Ç³ÝáëÇ
ó·³õáñÇÝ »õ Ùûñ Ýáñ³ лÕÇÝ»³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 2« 1-7
ÔáõÏ 7« 1-10

l

82

389

ÚáõÝÇë

17

²Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 7« 1-11
سïà 12« 9-15

l

18

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

´Ò. êñμáóÝ Â¿á¹ÇïáÝÇ ¶³Õ³ï³óõáÛÝ »õ ³ÉÇÉ»³Û μÅÁßÏÇÝ »õ »ûÃÝ Ïáõë³Ý³óÝ ²ÝÏÇõñdzÛ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 6« 1-10
ÚáíÑ 16« 1-5

l

19

390

392

´Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 7« 12-25
سïà 12« 15-21

l

83

393

ÚáõÝÇë

20

Þ³μ³Ã

¶Ò. ¶Çõï Ýß˳ñ³ó ëñμáÛ
ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ
Èáõë³õáñãÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶áñÍù 20« 22-32
ÚáíÑ 10« 11-16

l

X

21

ÎÇñ³ÏÇ

396

¶Î. ¸© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

²Ù³éݳÙáõï (ÓÙ»éݳÙáõï` ѳñ³õ³ÛÇÝ
ÏÇë³·áõݹÇ)
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
Ðé 7« 25 - 8« 11
سïà 12« 38-45
l

22

ºñÏáõß³μÃÇ

¸Ò. êñμáóÝ Ø»ÍÇÝ Ü»ñëÇëÇ
ѳÛñ³å»ïÇÝ
»õ
ʳ¹³Û
»åÇëÏáåáëÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 13« 7-9
سïà 10« 16-22

l

23

ºñ»ùß³μÃÇ

397

399

¸Î. êñμáóÝ ¸³ÝÇ¿ÉÇ Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ »õ ºñÇó Ù³ÝϳÝóÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 11« 32-40
سïà 24« 9-15

l

84

401

ÚáõÝÇë

24

²Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 9« 1-16
سïà 13« 1-9

l

25

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

²Î. êñμáó óñ·Ù³Ýã³óÝ
ê³Ñ³Ï³Û »õ Ø»ëñáå³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 12« 4-11
ÔáõÏ 12« 32-40

l

26

402

404

´Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 9« 17-29
سïà 13« 16-23

l

27

Þ³μ³Ã

406

´Î. êñμáóÝ ¼³ù³ñÇ³Û Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ »õ àÝá÷ñÇáëÇ ëáõñμ
ÑûñÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 12« 28 - 13« 3
سïà 23« 34-39

l

85

407

ÚáõÝÇë
X

28

ÎÇñ³ÏÇ

¶Ò. º© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
Ðé 9« 30 - 10« 4
سïà 13« 24-30

l

29

ºñÏáõß³μÃÇ

412

¶Î. êñμáóÝ îñ¹³ï³Û ó·³õáñÇÝ »õ ²ßË¿ÝÇ ïÇÏÝáçÝ »õ
ÊáëñáíǹËïáÛ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 2« 1-7
ÔáõÏ 11« 14-23

l

414

30

¸Ò. êñμáóÝ Ñ³Ûñ³å»ï³óª
áñ¹õáó »õ Ãáé³Ýó ëñμáÛÝ ¶ñǺñ»ùß³μÃÇ ·áñÇ
Ù»ñáÛ
Èáõë³õáñãÇÝ«
²ñÇëï³ÏÇëÇ«
ìñóÝÇëÇ«
Úáõëϳݫ ¶ñÇ·áñÇëÇ »õ ¸³ÝÇ¿ÉÇ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 1« 6-14
ÔáõÏ 11« 29-32

l

86

415

ÚáõÉÇë

1

¸Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 10« 5-17
سïà 13« 31-42

l

2

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

²Ò. êñμáÛÝ ºÕÇë¿Ç Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 2« 6-10
ÔáõÏ 4« 25-30

l

3

417

419

²Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 11« 1-12
سïà 13« 43-52

l

4

Þ³μ³Ã

420

´Ò. êñμáó »ñÏáï³ë³Ý ³é³ù»ÉáóÝ« »õ ·É˳õáñ³óݪ ä»ïñáëÇ »õ äûÕáëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 »ë 2« 9-16
سïà 9« 36 - 10« 8

l

87

422

ÚáõÉÇë
X

5

ÎÇñ³ÏÇ

´Î. ¼© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ ä»Ýï»Ïáëï¿Ç:

´³ñ»Ï»Ý¹³Ý »õ ³å³ å³Ñù ì³ñ¹³í³éÇ:
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
Ðé 11« 13-24
سïà 14« 13-21

l
l

6

424

¶Ò. ²© ûñ å³Ñáó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 11« 25-36
سïà 14« 22-36

l

7

426

¶Î. ´© ûñ å³Ñáó:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 15« 1-13
سïà 15« 1-20

l

88

428

ÚáõÉÇë

8

¸Ò. ¶© ûñ å³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 15« 14-29
سïà 15« 21-28

l

9

430

¸Î. ¸© ûñ å³Ñáó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 15« 30 - 16« 16
سïà 15« 29-38

l

10

432

²Ò. º© ûñ å³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 16« 17-27
سïà 15« 39 -16« 12

l

11

434

²Î. îûÝ î³å³Ý³ÏÇ:

Þ³μ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 9« 1-10
سïà 5« 17-20

l

89

436

ÚáõÉÇë
X

12

ÎÇñ³ÏÇ

´Ò. îúÜ ä²Ú̲è²Îºðäàôº²Ü î.Ø. ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ: ì²ð¸²ì²è:

î³Õ³õ³ñ:
Æ Û³ñÏÇ©©© §½ä³Ûͳé³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ ùá©©©¦:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ÛïÝ»ó³ñ Ç Â³μáñ É»ñÇÝݦ:
1 ÚáíÑ 1« 1-7
سïà 17« 1-13
l
l

13

438

´Î. ´© ûñ ì³ñ¹³í³éÇ:

ºñÏáõß³μÃÇ
úñ Ø»é»Éáó:
ê© ²ëï© §áñ Û³ÛïÝ»ó³ñ Ç Â³μáñ É»ñÇÝݦ:
1 ÚáíÑ 5« 9-12
ÚáíÑ 1« 1-17

l
l

14

441

¶Ò. ¶© ûñ ì³ñ¹³í³éÇ:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ÛïÝ»ó³ñ Ç Â³μáñ É»ñÇÝݦ:
ºμñ 12« 18-27
ÔáõÏ 9« 27-36

l

90

442

ÚáõÉÇë

15

¶Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 1« 1-9
سïà 17« 21-26

l

16

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¸Ò. êñμáÛÝ ºë³Û»³Û
Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 11« 32-40
ÔáõÏ 4« 14-22

l

17

444

446

¸Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 1« 10-21
سïà 18« 1-9

l

18

Þ³μ³Ã

447

²Ò. êñμáÛÝ Â³¹¿áëÇ ³é³ù»ÉáÛÝ »õ ê³Ý¹ËïáÛ ÏáõëÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 12« 28 - 13« 10
ÔáõÏ 9« 1-6

l

91

449

ÚáõÉÇë
X

19

ÎÇñ³ÏÇ

²Î. ²© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ ì³ñ¹³í³éÇ:

l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
1 Îáñ 1« 22 - 2« 5
سïà 18« 10-14

20

ºñÏáõß³μÃÇ

´Ò. êñμáÛÝ Þáõ߳ݳ۪ ¹ëï»ñ
Ù»ÍÇÝ ì³ñ¹³Ý³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 3« 2-9
ÔáõÏ 8« 1-3

l

21

ºñ»ùß³μÃÇ

453

´Î. êñμáóÝ ÎÇåñdzÝáëÇ
»åÇëÏáåáëÇÝ »õ Úáõëïdzݻ³Û ÏáõëÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 3« 13-22
ÔáõÏ 15« 1-10

l

22

451

454

¶Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 2« 10 - 3« 11
سïà 18« 15-22

l

92

456

ÚáõÉÇë

23

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¶Î. êñμáó ù³é³ëáõÝ »õ ÑÇÝ·
íϳÛÇó »õ Ïáõë³Ý³óݪ ºõ÷ÇÙ»³Û »õ øñÇëïÇÝ»³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 4« 6-11
سïà 24« 9-14

l

24

458

¸Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 5« 9 - 6« 11
سïà 18« 23-35

l

459

25

¸Î. êñμáó ݳ˳ѳñóݪ ²¹³Ù³Û« ²μ¿ÉÇ« ê»Ã³Û« ºÝáíë³Û«
Þ³μ³Ã
ºÝáí ù³Û« ÜáÛÇ« Ø»ÉùÇ뻹»ÏÇ«
²μñ³Ñ³Ùáõ« ê³Ñ³Ï³Û« Ú³Ïáíμ³Û« Úáíë»÷³Û« ØáíëÇëÇ« ²Ñ³ñáíÝÇ«
ºÕdz½³ñáõ« Ú»ëáõ³Û« ê³Ùáõ¿ÉÇ »õ ³ÛÉáó
ݳ˳ѳñ³óÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 11, 1-31
ÔáõÏ 20« 34-40

l

93

462

ÚáõÉÇë
X

26

ÎÇñ³ÏÇ

²Ò. ´© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ ì³ñ¹³í³éÇ:

l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
1 Îáñ 6« 12 - 7« 11
سïà 19« 1-12

27

ºñÏáõß³μÃÇ

465

²Î. êñμáóÝ ê³Ñ³Ï³Û »õ Úáíë»÷³Û:

l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 5, 1-6
ÔáõÏ 12« 32-40

467

28

´Ò. êñμáóÝ »ñÏáï³ë³Ý Ù³ñ·³ñ¿Çóݪ àíë¿Ç« ²Ùáíë³Û«
ºñ»ùß³μÃÇ ØÇùdz۫ Úáí»É»³Û« ²μ¹Çáõ«
ÚáíݳÝáõ« ܳõáõÙ³Û« ²Ùμ³ÏáõÙ³Û« êá÷áÝ»³Û« ²Ý·»³Û« ¼³ù³ñdzÛ
»õ سճùdzÛ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 11, 2-5
ÔáõÏ 13« 31-35

l

94

468

ÚáõÉÇë

29

´Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 7« 25-35
سïà 19« 13-26

l

30

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¶Ò. êñμáóÝ ²Ã³Ý³·ÇÝ»³Û
»åÇëÏáåáëÇÝ »õ ï³ëÝ ³ß³Ï»ñï³óÝ ÝáñÇÝ »õ ÑÇÝ· íϳÛÇóÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 5, 1-7
ÚáíÑ 16« 33 - 17, 8

l

31

470

472

¶Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 7« 36 - 8, 6
سïà 20« 1-16

l

95

473

ú·áëïáë

1

Þ³μ³Ã

¸Ò. êñμáó íϳÛÇóÝ ²ÝïáÝÇÝáëÇ« ¿á÷ÇÉáëÇ« ²ÝÇÏïáëÇ
»õ öáïÇÝáëÇ£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 3« 10-15
ÚáíÑ 15« 11-16

l

X

2

ÎÇñ³ÏÇ

¸Î. ¶© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ ì³ñ¹³í³éÇ:

l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
1 Îáñ 9« 24 - 10« 11
سïà 1« 14-20

3

ºñÏáõß³μÃÇ

475

477

²Ò. êñμáó سϳμ³Û»óõáóݪ
ºÕdz½³ñáõ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ »õ
»ûÃÝ »Õμ³ñ³óÝ »õ Ùûñ Ýáó³
Þ³ÙáõÝ»³Û£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 11« 32-40
سïà 5« 17-20

l

96

479

ú·áëïáë

4

ºñ»ùß³μÃÇ

²Î. êñμáó êá÷Ç³Û »õ »ñÇó
¹ëï»ñ³ó Ýáñ³ äÇëïÇëÇ«
ºÉåÇëÇ »õ ²·³åÇ:

l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 4, 6-11
ÔáõÏ 12« 2-10

5

480

´Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 10« 12-33
سñÏ 1« 21-27

l

6

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

482

´Î. êñμáóÝ øñÇëï³÷áñÇ
íϳÛÇÝ »õ »ñÏáõó ϳݳÝóÝ«
γÉÇÝÇÏ»³Û »õ ²ÏÇõÉÇÝ»³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 1, 12-17
ÔáõÏ 12, 32-40

l

97

484

ú·áëïáë

7

¶Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 11« 1-16
سñÏ 1« 28-34

l

8

Þ³μ³Ã

¶Î. º÷»ëáëÇ ëáõñμ ÄáÕáíáÛÝ
»ñÏ»ñÇõñ ѳÛñ³å»ï³óÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 1« 6-14
ÔáõÏ 10« 16-20

l

X

9

ÎÇñ³ÏÇ

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
1 Îáñ 13« 11 - 14« 5
سñÏ 2« 13-17

ºñÏáõß³μÃÇ

487

¸Ò. ´³ñ»Ï»Ý¹³Ý ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ:

l

10

486

494

¸Î. ²© ûñ å³Ñáó ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 14« 18-25
سñÏ 2« 18-22

l

98

495

ú·áëïáë

11

ºñ»ùß³μÃÇ

²Ò. ´© ûñ å³Ñáó ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 14« 26-40
سñÏ 2« 23 - 3« 5

l

12

âáñ»ùß³μÃÇ

²Î. ¶© ûñ å³Ñáó ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 15« 20-33
سñÏ 3« 6-12

l

13

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 15« 34-49
سñÏ 3« 20-30

àõñμ³Ã

499

´Ò. ¸© ûñ å³Ñáó ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ:

l

14

497

500

´Î. º© ûñ å³Ñáó ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 15« 50-57
سñÏ 3« 31 - 4« 9

l

99

502

ú·áëïáë

15

¶Ò. îûÝ ÞáճϳÃÇ:

Þ³μ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 2« 1-10
سïà 16« 13-19

l

X

16

ÎÇñ³ÏÇ

504

¶Î. öàÊàôØÜ êð´àÚ ÎàôêÆÜ
زðƲØàô ²êîàô²Ì²ÌÜÆ:

î³Õ³õ³ñ:
úñÑÝáõÃÇõÝ Ë³ÕáÕáÛª سßïáó 561:
l Æ í³Ýë ¼ÙÙ³éáõª ˳ÕáÕûñÑÝ¿ù Û³õ³ñï
ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ëáõñμ ä³ï³ñ³·ÇÝ:
l Æ Û³ñÏÇ©©© §½¶³ÉáõëïÝ ùá Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ
»õ ÏáõëÇ©©©¦:
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ
ÏáõëǦ:
¶³Õ 3« 29 - 4« 7
ÔáõÏ 2« 1-7
l
l

17

506

¸Ò. ´© ûñ öáËÙ³Ý:

ºñÏáõß³μÃÇ
úñ Ø»é»Éáó:
ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëǦ:
2 Îáñ 6« 16 - 17« 1
ÔáõÏ 1« 26-38
l
l

100

507

ú·áëïáë

18

¸Î. ¶© ûñ öáËÙ³Ý:

ºñ»ùß³μÃÇ
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëǦ:
¶³Õ 3« 24-29
ÔáõÏ 11« 39-56

19

509

²Ò. ¸© ûñ öáËÙ³Ý:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëǦ:
¶³Õ 3, 29-4,7
ÔáõÏ 2, 1-7
l

20

511
506

²Î. º© ûñ öáËÙ³Ý:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëǦ:
2 Îáñ 6, 16-17, 1
ÔáõÏ 1, 26-38

21

511
507

´Ò. ¼© ûñ öáËÙ³Ý:

àõñμ³Ã
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëǦ:
¶³Õ 3, 24-29
ÔáõÏ 11, 39-56

101

511
509

ú·áëïáë

22

´Î. ¾© ûñ öáËÙ³Ý:

Þ³μ³Ã
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëǦ:
¶³Õ 3, 29 -4,7
ÔáõÏ 2, 1-7

X

23

511
506

¶Ò. À© ûñ öáËÙ³Ý:

ÎÇñ³ÏÇ
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëǦ:
2 Îáñ 6, 16-17,1
ÔáõÏ 1, 26-38

24

511
507

¶Î. © ûñ öáËÙ³Ý:

ºñÏáõß³μÃÇ
l ê© ²ëï© §áñ »ÏÇñ Ç ÷áËáõÙÝ Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëǦ:
¶³Õ 3, 24-29
ÔáõÏ 11, 39-56

25

ºñ»ùß³μÃÇ

511
509

¸Ò. êñμáóÝ Úáí³ÏÇÙ³Û »õ
²ÝݳÛǪ ÍÝáÕ³ó ëñμáÛ ÏáõëÇÝ
سñdzÙáõ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ »õ
γݳÝóÝ ÆõÕ³μ»ñÇó:

l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷ë 1« 3-12
سïà 1« 17-21

102

512

ú·áëïáë

26

¸Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 15« 58 - 16« 11
سñÏ 4« 10-25

513

27

²Ò. êñμáóÝ ´³μ»É³Û ѳÛñ³å»ïÇÝ »õ »ñÇó ³ß³Ï»ñï³ó
ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ÝáñÇÝ: êñμáÛÝ ÚáíѳÝÝáõγñ³å»ïÇÝ »õ ÛÇß³ï³Ï
Úáíμ³Û ³ñ¹³ñáÛÝ£
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 2« 14-18
ÚáíÑ 10« 11-16

515

Ú³Ï 5, 7-11

537

28

سïà 14, 1-12

²Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 16« 12-24
سñÏ 4« 26-34

l

103

516

ú·áëïáë

29

Þ³μ³Ã

´Ò. êñμáÛÝ ºñ»ÙÇ³Û Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ: êñμáó Ù³ñ·³ñ¿ÇóÝ
º½»ÏÇ¿ÉÇ, º½ñÇ »õ ¼³ù³ñdzÛ
ÑûñÝ ÚáíѳÝÝáõ ÙÏñïãÇÝ

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 ä»ï 2« 9-22
سïà 2« 16-18

l

1 Îáñ 2, 6-10

X

30

سïà 23, 34-39

518
534

´Î. ´© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ öáËÙ³Ý:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
2 Îáñ 1« 1 - 11
سñÏ 4« 35 - 40

l

31

ºñÏáõß³μÃÇ

520

¶Ò. êñμáóÝ äÇáÝÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇ
»õ ²μ¹ÉÙë»ÑÇ íϳÛÇÝ »õ êï»÷³ÝáëÇ àõÉÝ»óõáÛÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 4« 11 - 15
سïà 5« 1 - 12

l

104

522

ê»åï»Ùµ»ñ

1

ºñ»ùß³μÃÇ

¶Î. êñμáóÝ ²Ý¹ñ¿Ç ½ûñ³í³ñÇÝ »õ μ³Ý³ÏÇ ÝáñÇÝ »õ
γÉÇÝÇÏáëÇ íϳÛÇÝ »õ ¸ÇáÙǹ»³Û μÅÇßÏÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 10« 3-6
سïà 10« 37-42

l

2

523

¸Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 1« 12-22
سñÏ 5« 35-43

l

3

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

524

¸Î. êñμáóÝ ²¹ñdzÝáëÇ »õ
ÏÝáç Ýáñ³ ²Ý³ïáÉ»³Û »õ
¿á¹áñáëÇ ëïñ³ï»É³ïÇ »õ
ÂÇõñëáëÇ íϳÛÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 8« 18-27
ÚáíÑ 16« 1-5

l

105

526

ê»åï»Ùµ»ñ

4

²Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 1« 23 - 2« 11
سñÏ 6« 1-6

l

5

Þ³μ³Ã

²Î. êñμáÛÝ ÂáíÙ³ÛÇ ³é³ù»ÉáÛÝ:
ÜÇÏÇáÛ ëáõñμ ÅáÕáíáÛÝ 318
ѳÛñ³å»ï³ó£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 12« 28 - 13« 3
ÚáíÑ 20« 24-31

529

ºμñ 12, 1-7

541

l

X

527

6

ÎÇñ³ÏÇ

򇒄 14, 25-31

´Ò. ¶© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ öáËÙ³Ý:

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
2 Îáñ 2« 12 - 3, 3
سñÏ 6« 30 - 44

l

106

531

ê»åï»Ùµ»ñ

7

´Î. êñμáó
óñ·Ù³Ýã³óÝ
Ø»ëñáå³Û í³ñ¹³å»ïÇÝ »õ
ºñÏáõß³μÃÇ ºÕÇß¿Ç« ØáíëÇëÇ ù»ñÃáÕÇ »õ
¸³õÃÇ ³ÝÛ³Õà ÷ÇÉÇëá÷³ÛÇ«
¶ñÇ·áñÇ Ü³ñ»Ï³óõáÛÝ »õ Ü»ñëÇëÇ
ÎɳۻóõáÛÝ »õ Ü»ñëÇëÇ È³ÙμñáݳóõáÛÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 12« 4-11
سïà 7« 6-12

l

8

ºñ»ùß³μÃÇ

533

¶Ò. îúÜ ÌÜܸº²Ü êð´àÚ
ÎàôêÆÜ Ø²ðƲØàô ²êîàô²Ì²ÌÜÆÜ£

´³ñ»Ï»Ý¹³Ý ʳãÇ:
Æ Û³ñÏÇ §½î¿ñáõÃÇõÝ ùá, Ç ïûÝÇ ÌÝݹ»³Ý
Øûñ øá »õ ÏáõëÇݦ£
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 3, 24-29
ÔáõÏ 1« 39-53
l
l

9

545

¶Î. ¶© ûñ å³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 9« 1-9
سñÏ 8« 22-26

l

107

550

ê»åï»Ùµ»ñ

10

¸Ò. ¸© ûñ å³Ñáó:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 9« 10 - 10« 6
سñÏ 9« 13-28

l

11

552

¸Î. º© ûñ å³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 10« 7-17
سñÏ 9« 37-49

l

12

554

²Ò. ܳõ³Ï³ïÇù ëñμáÛ Ê³ãÇ:

Þ³μ³Ã
Æ Û³ñÏÇ §½î¿ñáõÃÇõÝ ùá...¦£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 3« 14-16
ÚáíÑ 10« 22-42

l
l

X

13

ÎÇñ³ÏÇ

556

²Î. îúÜ ìºð²òØ²Ü êð´àÚ
ʲâÆÜ: ʲâìºð²ò:

î³Õ³õ³ñ:
Æ Û³ñÏÇ©©© §½å³ïáõ³Ï³Ý ʳã ùᦣ
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 6, 14-18
򇒄 3, 13-21
l
l

108

558

ê»åï»Ùµ»ñ

14

´Ò. îûÝ Ê³ãÇ:

ºñÏáõß³μÃÇ
úñ Ù»é»Éáó£
Æ Û³ñÏÇ©©© §½å³ïáõ³Ï³Ý ʳã ùᦣ
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 2« 6-10
ÚáíÑ 3« 22-36
l
l

15

559

´Î. îûÝ ºÏ»Õ»óõáÛ:

ºñ»ùß³μÃÇ
Æ Û³ñÏÇ §½î¿ñáõÃÇõÝ ùá...¦£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 3« 1-6
ÚáíÑ 2« 12-22

l
l

16

561

¶Ò. îûÝ ºÏ»Õ»óõáÛ:

âáñ»ùß³μÃÇ
l Æ Û³ñÏÇ §½î¿ñáõÃÇõÝ ùá...¦£
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 9« 11-15
سïà 16« 13-19

109

563

ê»åï»Ùµ»ñ

17

¶Î. îûÝ ºÏ»Õ»óõáÛ:

ÐÇÝ·ß³μÃÇ
Æ Û³ñÏÇ §½î¿ñáõÃÇõÝ ùá...¦£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 12« 18-27
سïà 21« 12-17

l
l

18

564

¸Ò. îûÝ Ê³ãÇ:

àõñμ³Ã
Æ Û³ñÏÇ©©© §½å³ïáõ³Ï³Ý ʳã ùᦣ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
öÇÉ 2« 5-11
ÚáíÑ 19« 16-22

l
l

19

566

¸Î. îûÝ Ê³ãÇ:

Þ³μ³Ã
Æ Û³ñÏÇ©©© §½å³ïáõ³Ï³Ý ʳã ùᦣ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 6« 13-16
ÚáíÑ 7« 37-52

l
l

110

567

ê»åï»Ùµ»ñ
X

20

²Ò. ´© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ:

ÎÇñ³ÏÇ
´³ñ»Ï»Ý¹³Ý ì³ñ³·³Û ëñμáÛ Ê³ãÇ »õ
³å³ å³Ñù ëñμáÛÝ ¶¿áñ·³Û:
l ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
2 Îáñ 10« 18 - 11« 10
سñÏ 10« 1-12
l

21

ºñÏáõß³μÃÇ

569

²Î. êñμáóÝ Ø³Ù³ë³Û »õ öÇÉÇÏïÇÙáÝÇ »õ êÇÙ¿áÝÇ êÇõݳϻóÇÝ:

îûÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõû³Ý (1991):
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 5« 1-5
ÔáõÏ 21« 12-19

l
l

22

ºñ»ùß³μÃÇ

570

´Ò. êñμáó Ïáõë³Ý³óݪ ö»μñáÝ»³Û »õ سñdzݻ³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 5« 1-5
ÔáõÏ 21« 12-19

l

111

572

ê»åï»Ùµ»ñ

23

´Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
²ßݳݳÙáõï - (·³ñݳݳÙáõïª Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ
ÏÇë³·áõݹÇ):
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 11« 10-29
سñÏ 10« 17-27
l

24

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¶Ò. êñμáó ѳÛñ³å»ï³óݪ
²ÝÃÇÙáëÇ »õ ºñ³ÝáëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 5« 1-7
ÚáíÑ 10« 11-16

l

25

573

575

¶Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 11« 30 - 12« 9
سñÏ 10« 28-34

l

26

Þ³μ³Ã

576

¸Ò. êñμáóÝ ¶¿áñ·³Û ½ûñ³í³ñÇÝ »õ ²¹áÏïáëÇ »õ
èáÙ³ÝáëÇ »ñ·»óáÕÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 1« 3-7
ÔáõÏ 12« 2-9

l

112

578

ê»åï»Ùµ»ñ
X

27

ÎÇñ³ÏÇ

¸Î. ¶© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ:
îûÝ ì³ñ³·³Û êñμáÛ Ê³ãÇÝ:

Æ Û³ñÏÇ©©© §½ëáõñμ ˳ã ùá¦:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 6« 14-18
سïà 24« 30-35

l
l

28

ºñÏáõß³μÃÇ

²Ò. êñμáÛÝ ¸³õÃÇ ¸íÝ»óõáÛ »õ
íϳÛÇóݪ Ô³Ùμ¿áëÇ »õ Ô³Ùμ¿áõÑõáÛÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 12« 1-7
ÔáõÏ 13« 22-30

l

29

ºñ»ùß³μÃÇ

581

²Î. êñμáóÝ ºõëï³ù¿áëÇ« ÏÝáç
Ýáñ³ ¿áåÇëﻳ۫ »ñÏáõó
áñ¹õáóÝ »õ ëñμáó Ïáõë³Ý³óݪ
ºñÙáÝ»³Û »õ Ü»ùï³éÇÝ»³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 3« 10-15
سïà 5« 1-12

l

30

580

583

´Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 12« 10-18
سñÏ 10« 35-45

l

113

584

ÐáÏï»Ùµ»ñ

1

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

´Î. êñμáó Çß˳ݳóÝ Ñ³Ûáóª
ê³Ñ³Ï³Û »õ гٳ½³ëå³Û:

гݷÇëï ²μñ³Ñ³Ù ä»ïñáë ²© ²ñÍÇõ»³Ý
γÃáÕÇÏáë ä³ïñdzñùÇ Û³ÙÇ 1749£
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 8« 18-26
ÚáíÑ 16« 1-5
l

2

586

¶Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 12« 19 - 13« 4
سñÏ 11« 15-26

l

3

Þ³μ³Ã

587

¶Î. êñμáó »ûóݳëáõÝ »õ
»ñÏáõ ³ß³Ï»ñï³óÝ øñÇëïáëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 2« 14 - 3« 3
ÔáõÏ 10« 1-12

l

114

589

ÐáÏï»Ùµ»ñ
X

4

¸Ò. ¸© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
2 Îáñ 13« 5-13
سñÏ 11« 27-33

l

5

ºñÏáõß³μÃÇ

¸Î. êñμáóÝ öáϳëáõ ѳÛñ³å»ïÇ »õ ºñ³ÝáëǪ Ñ»ï»õáÕÇ
³é³ù»Éáó:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 11« 21-31
سñÏ 6« 45-56

l

6

ºñ»ùß³μÃÇ

592

²Ò. êñμáó Ïáõë³Ý³óݪ »ÏÕÇ
»õ ì³éí³é»³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 5« 8-11
ÔáõÏ 12« 32-40

l

7

591

594

²Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 1« 1-10
سñÏ 12« 1-12

l

115

595

ÐáÏï»Ùµ»ñ

8

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

´Ò. êñμáóÝ ä³Ý¹³É¿áÝÇ μÅßÏÇÝ »õ ºñÙáÕ»³Û ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ
»õ ºåñ³ùë»³Û ÏáõëÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 12« 1-11
سïà 9« 35 - 10« 1

l

9

597

´Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 1« 11-24
سñÏ 12« 18-34

l

10

Þ³μ³Ã

599

¶Ò. êñμáóÝ Î³ÉÇëïñ³ïáëÇ
»õ ù³é³ëáõÝ »õ ÇÝÝ íϳÛÇóÝ
»õ ÔáõÏdzÝáëÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 12« 1-7
سñÏ 13« 9-13

l

116

601

ÐáÏï»Ùµ»ñ
X

11

¶Î. º© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶³Õ 2« 1-10
سñÏ 12« 35-44

l

602

12

¸Ò. ¶Çõï Ýß˳ñ³ó ëñμáÛÝ
¶ñÇ·áñÇëÇ ³Õáõ³ÝÇó ϳÃáºñÏáõß³μÃÇ ÕÇÏáëÇ« »õ ëñμáó ѳñóݪ
³ÃÉáÛ »õ ì³ñáëÇ »õ ÂáíÙ³ëáõ »õ ²ÝïáÝÇ »õ ÎñáÝǹ»³Û »õ »ûÃÝ
Ëáï³×³ñ³Ï³óÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 10« 32-39
ÔáõÏ 10« 21-24

l

604

13

¸Î. êñμáóÝ ²Ý³ÝÇ³Û ³é³ù»ÉáÛÝ »õ سï³ÃÇ³Û »õ ´³éºñ»ùß³μÃÇ Ý³μ³Û »õ öÇÉÇååáëÇ »õ ÚáíѳÝÝáõ« ÞÇÕ³ÛÇ »õ êÇÕáõ³ÝáëǪ ·áñͳÏó³óÝ äûÕáëÇ »õ »ñÏáï³ë³Ý í³ñ¹³å»ï³óÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶áñÍù 1« 21-26
ÔáõÏ 9« 1-6

l

117

605

ÐáÏï»Ùµ»ñ

14

²Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 2« 11-20
سñÏ 13« 14-23

l

15

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

²Î.
êñμáóÝ
¸ÇáÝÇëÇáëÇ
²ñÇëå³·³óõáÛÝ »õ îÇÙáÿáëÇ »õ îÇïáëÇ »õ ³ÛÉáó ³ß³Ï»ñï³óÝ äûÕáëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 »ë 1« 1-12
ÔáõÏ 10« 1-9

l

16

607

608

´Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 2« 20 - 3« 11
سñÏ 13« 24-37

l

118

610

ÐáÏï»Ùµ»ñ

17

´Î. êñμáó ³õ»ï³ñ³Ýã³óÝ
سïÿáëÇ« سñÏáëÇ« Ôáõϳ޳μ³Ã
ëáõ »õ ÚáíѳÝÝáõ »õ ÔáõÏdzÝáëÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ »õ ëñμáó
íϳÛÇóݪ î³ñ³·áëÇ« äñáμáëÇ »õ ²Ý¹ñáÝÇÏáëÇ »õ ä»Õ³·»³Û ÏáõëÇÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷ë 4« 7-13
ÔáõÏ 6« 13-19

l

X

18

612

¶Ò. ¼© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
¶³Õ 4« 1-18
ÔáõÏ 4« 14-24

l

614

19

¶Î. êñμáóÝ ÔáõÝÏdzÝáëÇ Ñ³ñÇõñ³å»ïÇÝ »õ Úáíë»÷³Û
ºñÏáõß³μÃÇ ²ëïáõ³Í³ÑûñÝ »õ Úáíë»÷³Û
²ñÇٳóóõáÛÝ »õ μ³ñ»Ï³ÙÇÝ
øñÇëïáëǪ Ô³½³ñáõ »õ ù»ñóÝ Ýáñ³ª
سñóÛÇ »õ سñdzÙáõ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 1« 12-17
سïà 27« 50-61

l

119

616

ÐáÏï»Ùµ»ñ

20

ºñ»ùß³μÃÇ

¸Ò. êñμáóÝ Â¿á¹áñÇïáÝÇ
ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ »õ ¼»ÝáÝÇ ½ÇݳõáñÇÝ »õ سϳñ³Û« ºõ¹áùëÇáëÇ »õ èáٻɳÛ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 5« 17-21
سïà 10« 26-33

l

21

618

¸Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 4« 19 - 5« 1
ÔáõÏ 4« 31-41

l

22

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

619

²Ò. êñμáóÝ Ê³ñÇû³Ýó
ï³ëÝ Ñ³½³ñ »õ »ñÏ»ñÇõñ
Ù³ñïÇñáë³óÝ »õ ²ñï»Ù»³Û
íϳÛÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 »ë 2« 13-20
ÚáíÑ 15« 11-16

l

120

621

ÐáÏï»Ùµ»ñ

23

²Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 5« 2-15
ÔáõÏ 5« 17-26

l

24

Þ³μ³Ã

622

´Ò. êñμáóÝ ¸»Ù»ïñ»³Û íϳÛÇÝ »õ ´³ëÇÉÇëÏáëÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ:

î³ñ»¹³ñÓ ·³Ñ³Ï³Éáõû³Ý ²Ù»Ý³å³ïÇõ
î¿ñ Ü»ñë¿ë ä»ïñáë Ä© γÃáÕÇÏáë ä³ïñdzñùÇ: γñ· Ù³Õóݳó í³ëÝ Ñ³Ûñ³å»ïÇ (³ëï© ¿ç 9)
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
îÇï 3« 3-8
سñÏ 13« 9-13
l

X

25

ÎÇñ³ÏÇ

624

´Î. ¾. ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ:
îûÝ ·ÇõïÇ êñμáÛ Ê³ãÇ:

îûÝ øñÇëïáëÇ Ã³·³õáñáõû³Ý (ɳï.)£
Æ Û³ñÏÇ©©© §½ëáõñμ ʳãÝ ùá¦:
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 1« 18-24
سïà 24« 27-36
l
l

121

625

ÐáÏï»Ùµ»ñ
X

26

ºñÏáõß³μÃÇ

¶Ò. êñμáóÝ ²Ý³ëï³ë³Û ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ, ì³ñáëÇ »õ ¿á¹Çï»³Û »õ áñ¹õáó Ýáñ³ »õ áñáó
Áݹ Ýáë³:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 2« 3-10
سïà 19« 27-29

l

27

629

¶Î. êñμáó ÐÇå»ñÇù»³ÝóÝ:

ºñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 4« 6-11
ÔáõÏ 10« 21-24

l

28

630

¸Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 5« 16-26
ÔáõÏ 7« 36-50

l

122

631

ÐáÏï»Ùµ»ñ

29

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¸Î. êñμáóÝ ê»õ»ñdzÝáëÇ ê»μ³ëï³óõáÛ« ´³μ»É³Û Í»ñáÛÝ
»õ áõÃëáõÝ »õ ãáñÇó ³ß³Ï»ñï³óÝ ÝáñÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ÚáíÑ 2« 7 - 14
ÚáíÑ 16« 1 - 5

l

30

633

²Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 6« 1-13
ÔáõÏ 8« 4-16

l

31

Þ³μ³Ã

634

²Î. êñμáÛÝ ´³ñ³Õ³Ùáõ ²ÝïÇáù³óõáÛ »õ »ûÃÝ Ù³ÝϳÝó
º÷»ëáëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 11« 32-40
ÚáíÑ 16« 1-5

l

123

636

ÜáÛ»Ùµ»ñ
X

1

´Ò À© ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ:

ÎÇñ³ÏÇ
îûÝ ²Ù»Ý³ÛÝ êñμáó (ɳï©) ׳ßáó ¿ç 627:
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
º÷ë 1« 1-14
ÔáõÏ 8« 17-21

l
l

2

ºñÏáõß³μÃÇ

´Î. êñμáóÝ êï»÷³ÝáëÇ
ÐéáíÙ³Û Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ »õ
ù³Ñ³Ý³ÛÇó »õ ë³ñϳõ³·³ó
»õ ÅáÕáíñ¹áó:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷ë 3« 1-11
ÚáíÑ 10« 11-16

l

3

ºñ»ùß³μÃÇ

X

639

¶Ò.
êñμáóÝ
²ÏÇ÷ëÇÙ»³Û
»åÇëÏáåáëÇÝ »õ Úáíë»÷³Û
ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ »õ ²ÛÇÃ³É³Û ë³ñϳõ³·ÇÝ »õ äÕ³ïáÝÇ íϳÛÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 îÇÙ 5« 17-21
ÔáõÏ 9« 23-27

l

4

638

641

¶Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷ë 1« 15 - 2« 3
ÔáõÏ 8« 22-25

l

124

642

ÜáÛ»Ùµ»ñ

5

¸Ò. êñμáó ѳÛñ³å»ï³óÝ
Ø»ïñá÷³ÝáëÇ« ²Õ»ùë³Ý¹ñáÐÇÝ·ß³μÃÇ
ëÇ »õ äûÕáëÇ Êáëïáí³ÝáÕÇÝ
»õ ëñμáó Ýáï³ñ³óݪ سñÏdzÝáëÇ »õ سñïÇñáÝÇ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 13« 7-9
سïà 4« 23-25

l

6

644

¸Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷ë 2« 4-22
ÔáõÏ 8« 40-48

l

7

Þ³μ³Ã

645

²Ò. êñμáó Ññ»ßï³Ï³å»ï³óݪ ¶³μñÇ¿ÉÇ »õ ØÇù³Û¿ÉÇ
è³÷³Û¿ÉÇ« ê»ñáíμ¿Çó« ø»ñáíμ¿Çó »õ ³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏݳÛÇÝ

½ûñ³óÝ:
ºñ³Ý»ÉõáÛÝ ÎáÙÇï³ë³Û ù³Ñ³Ý³ÛÇ ø¿ûÙÇõñ×»³Ý:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 1« 6-14
سïà 18« 10-14

647

2 îÇÙ 2, 3-13

764

l

ÔáõÏ 21, 9-19

125

ÜáÛ»Ùµ»ñ
X

8

²Î. Â. ÎÇñ³ÏÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ£

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
º÷»ë 5, 15-33
ÔáõÏ 8, 49-57

l

649

9

´Ò. êñμáÛÝ Ø»ÉÇïáëÇ ²ÝïÇáù³Û ѳÛñ³å»ïÇÝ, »õ ØÇݳºñÏáõß³μÃÇ ë³Û »·Çåï³óõáÛÝ, »õ ػɻ³Û
»åÇëÏáåáëÇÝ »õ ºμáñ³Û ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ »õ ÞÇÝáõ ë³ñϳõ³·ÇÝ£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 򇒄 5, 1-6
ÔáõÏ 9, 23-27

l

10

ºñ»ùß³μÃÇ

650

´Î. êñμáÛÝ ÚáíѳÝÝáõ àëÏ»μ»ñ³ÝÇ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáÛ
ѳÛñ³å»ïÇÝ£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶áñÍù 20, 25-38
򇒄 15, 11-25

l

126

652

ÜáÛ»Ùµ»ñ

11

âáñ»ùß³μÃÇ

¶Ò. Â. âáñ»ùß³μÃÇ ½ÏÝÇ
ʳãÇ£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷»ë 6, 1-9
ÔáõÏ 9, 10-17

l

654

12

¶Î. Â. ÐÇÝ·ß³μÃÇ ½ÏÝÇ Ê³ãÇ£
ÐÇÝ·ß³μÃÇ
êñμáÛÝ ¶áõñdzë³Û, ê³Ùáݳë³Û »õ ²μÇμ³Û ë³ñϳõ³·ÇÝ,
»õ èáÙ³ÝáëÇ ÙdzÛݳϻóÇÝ »õ سÝϳÝÝ
Ëáëïáí³ÝáÕÇ »õ ÐÇõëÇùáëÇ ½ÇݳõáñÇÝ£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 1, 6-14
سïà 19, 27-29

l

13

656

¸Ò. Â. àõñμ³Ã ½ÏÝÇ Ê³ãÇ£

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
º÷»ë 6, 13-24
ÔáõÏ 9, 37-44

l

127

657

ÜáÛ»Ùµ»ñ

14

Þ³μ³Ã

¸Î. Â. Þ³μ³Ã ½ÏÝÇ Ê³ãÇ£
êñμáó ³é³ù»ÉáóÝ ²Ý¹ñ¿Ç »õ
öÇÉÇååáëÇ£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 12, 26 - 13, 10
򇒄 1, 35-51

l

X

15

659

²Ò. ²© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó:

ÎÇñ³ÏÇ
´³ñ»Ï»Ý¹³Ý »õ ³å³ å³Ñù ÚÇëݳϳÙïÇÝ:
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
öÇÉ 4« 8-24
ÔáõÏ 11« 1-13

l
l

16

ºñÏáõß³μÃÇ

²Î. ²© ºñÏáõß³μÃÇ å³Ñáó
ÚÇëݳϳó:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ÎáÕ 1« 1-11
ÔáõÏ 11« 14-23

l

17

ºñ»ùß³μÃÇ

675

678

´Ò. ²© ºñ»ùß³μÃÇ å³Ñáó
ÚÇëݳϳó:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ÎáÕ 1« 12-23
ÔáõÏ 11« 27-32

l

128

679

ÜáÛ»Ùµ»ñ

18

âáñ»ùß³μÃÇ

´Î. ²© âáñ»ùß³μÃÇ å³Ñáó
ÚÇëݳϳó:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ÎáÕ 1« 24-27
ÔáõÏ 11« 33-42

l

19

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

¶Ò. ². ÐÇÝ·ß³μÃÇ å³Ñáó
ÚÇëݳϳó£

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ÎáÕ 3, 15 - 4, 4
ÔáõÏ 11, 49-54

l

20

àõñμ³Ã

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ÎáÕ 4, 5 - 18
ÔáõÏ 12, 1-12

Þ³μ³Ã

683

¶Î. ². àõñμ³Ã å³Ñáó ÚÇëݳϳó£

l

21

681

685

¸Ò. ÀÜ̲ÚàôØÜ êð´àÚ ÎàôêÆÜ Ø²ðƲØàô ²êîàô²Ì²ÌÜÆ:

Æ Û³ñÏÇ©©© §¼ï¿ñáõÃÇõÝ ùá Ç ïûÝÇ ÁÝͳÛÙ³Ý Ùûñ ùá »õ ÏáõëÇ©©©¦:
l ê© ²ëï© §áñ »ñÏÇñ Ç ïûÝÇ ÁÝͳÛÙ³Ý Ùûñ ùá
»õ ÏáõëǦ:
2 Îáñ 6« 16 - 7« 1
ÔáõÏ 1« 39-56
l

129

674

ÜáÛ»Ùµ»ñ
X

22

¸Î. ´© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
1 »ë 1« 1-10
ÔáõÏ 12« 13-31

l

23

ºñÏáõß³μÃÇ

²Ò. êñμáó Ïáõë³Ý³óݪ
ÚáõÉdzݻ³Û »õ ì³ëÇÉáõÑõáÛ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 6« 16-7,1
ÔáõÏ 8, 1-3

l

24

ºñ»ùß³μÃÇ

688

690

²Î . êñμáó ³é³ù»Éáóݪ Ú³Ïáíμ³Û »õ ÞÙ³õáÝÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 2« 14-17
ÔáõÏ 6« 13-20

l

130

691

ÜáÛ»Ùµ»ñ

25

´Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 »ë 2« 1-12
ÔáõÏ 12« 41-48

l

693

26

´Î. êñμáóÝ ÎÕ»Ù³Û Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ »õ ´³·³ñ³ï³Ûª îáéáÙ»ÐÇÝ·ß³μÃÇ
Ý³Û »åÇëÏáåáëÇÝ »õ ¶ñÇ·áñÇ ²Ïñ³Ï³Ý¹³óõáÛÝ: êñμáÛÝ
¶ñÇ·áñÇ êù³Ýã»É³·áñÍÇÝ »õ ØÇõéáݳÛ
»åÇëÏáåáëÇÝ£
l

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:

öÇÉ 4« 1-7

ÔáõÏ 9« 1-6

695

1 ä»ï 5, 1-7

ÚáíÑ 10« 11-16

687

27

¶Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 »ë 2« 17 - 3« 2
ÔáõÏ 12« 49-59

l

131

696

ÜáÛ»Ùµ»ñ

28

Þ³μ³Ã

¶Î. êñμáó ³é³ù»Éáóݪ ´³ñÃáÕÇÙ¿áëÇ
»õ
Úáõ¹³ÛÇ:

ºñ³Ý»ÉõáÛÝ ê³Éí³¹áñ¿ ÈÇÉÉÇÇ »õ
ݳѳï³Ï ÁÝÏ»ñ³ó Çõñáóª
ÚáíѳÝÝáõ ä³É»³Ý, ʳã»ñÇ Êáï³Ý»³Ý,
Ì»ñáÝÇ ¶áõñ³×»³Ý, ì³ñ¹³í³éÇ ÂÙμÇÏ»³Ý, äûÕáëÇ ºñ³Ù»³Ý, ¸³õÃÇ ¸³õÇû³Ý
»õ ¸³õÃÇ Âáñá뻳Ý:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶áñÍù 1« 12-14
سñÏ 6« 7-13

l

º÷ 6, 10-17

X

29

سïà 13, 43-52

697
766

¸Ò. ¶© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
1 »ë 4« 1-13
ÔáõÏ 13« 1-9

l

30

ºñÏáõß³μÃÇ

699

¸Î.
êñμáóÝ
¶»Ý³ñÇáëÇ
»åÇëÏáåáëÇ »õ Ø»ñÏÇõéÇáëÇ
½ÇݳõáñÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 3« 18 - 4« 6
ÔáõÏ 21« 12-19

l

132

701

¸»Ïï»Ùµ»ñ

1

ºñ»ùß³μÃÇ

²Ò. êñμáó íϳÛÇóݪ Ú³ÏáíÏ³Û »õ Æñ³õ³÷³é³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 5« 1-5
ÔáõÏ 12« 2-9

l

2

702

²Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 »ë 5« 1-11
ÔáõÏ 13« 10-21

l

703

3

´Ò. êñμáó ѳñóÝ »·Çåï³óõáóª äûÕáëÇ« äûÕ³Û« سϳÐÇÝ·ß³μÃÇ
ñ³Û« ºõ³·ñÇ« ÚáíѳÝÝáõ ¶μ»óõáÛÝ« ÚáíѳÝÝáõ γñ׳ѳë³ÏÇ« Ü»ÕáëÇ« ²ñë¿ÝÇ« êÇëdzÝáõ«
¸³ÝÇ¿ÉÇ« êñ³åÇáÝÇ« سϳñÇáëÇ« äÇÙ¿ÝÇ »õ ³ÛÉáó ëñμáó ѳñóÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 11« 32-40
سïà 10« 37-42

l

133

705

¸»Ïï»Ùµ»ñ

4

´Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 »ë 5« 12-28
ÔáõÏ 14« 1-11

l

5

Þ³μ³Ã

¶Ò. êñμáÛÝ ÜÇÏáÕ³ÛáëÇ
¼ÙÇõéݳóáÛª ëù³Ýã»É³·áñÍ
ѳÛñ³å»ïÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇÙ 3« 10-15
ÚáíÑ 10« 11-16

l

X

6

707

709

¶Î. ¸© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó:

ÎÇñ³ÏÇ
´³ñ»Ï»Ý¹³Ý »õ ³å³ å³Ñù ëáõñμ Ú³Ïáíμ³Û:
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
2 »ë 41« 1-12
ÔáõÏ 12« 12-24

l

l

134

712

¸»Ïï»Ùµ»ñ

7

ºñÏáõß³μÃÇ

¸Ò. êñμáóÝ ØÇݳë³Û« ºñÙá·ÇÝ»³Û« ¶ñ³μáëÇ »õ ϳٳõáñ
³Õù³ï³óÝ ÚáíѳÝÝáõ »õ
²É¿ùëdzÝáëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
öÇÉ 1« 27 -2, 4
سïà 10« 37-42

l

715

8

¸Î.
êñμáóÝ
ÎáõéÝ»ÉÇáëÇ
ѳñÇõñ³å»ïÇÝ« »õ ÞÙ³õáÝÇ
ºñ»ùß³μÃÇ ³½·³Ï³ÝÇÝ øñÇëïáëÇ« »õ
äáÕÇϳñåáëÇ
¼ÙÇõéÝÇáÛ
ѳÛñ³å»ïÇÝ »õ ²ñ»õ»É»³Ý íϳÛÇóÝ:
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 16« 25-27
سñÏ 6« 7-13

l

9

âáñ»ùß³μÃÇ

716

²Ò. îûÝ ²Ý³ñ³ï ÚÕáõû³Ý
ëñμáÛ ÏáõëÇÝ Ø³ñdzÙáõ ²ëïõ³Í³ÍÝÇ:

Æ Û³ñÏÇ©©© §¼ï¿ñáõÃÇõÝ ùá Ç ïûÝÇ ÛÕáõû³Ý
Ùûñ ùáÛ »õ ÏáõëÇ©©©¦:
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
¶³Õ 3« 24-29
ÔáõÏ 1« 39-56
l

135

711

¸»Ïï»Ùµ»ñ

10

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

²Î. êñμáóÝ ºõëïé³ïÇáëÇ«
úùë»ÝïÇáëÇ« ºõ·ÇÝ¿áëÇ« àíñ»ëï¿ëÇ »õ سñ¹³ñÇáëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ðé 5« 1-5
سïà 5« 1-12

l

11

719

´Ò. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 »ë 3« 1-18
ÔáõÏ 15« 1-7

l

12

Þ³μ³Ã

´Î. êñμáóÝ Ú³Ïáíμ³Û ØÍμݳÛ
ѳÛñ³å»ïÇÝ »õ سñáõ·¿Ç
׷ݳõáñÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 13« 17-21
ÚáíÑ 9« 39 - 10« 10

l

X

13

721

722

¶Ò. º© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
ºμñ 1« 1 -14
ÔáõÏ 17« 1-10

l

136

724

¸»Ïï»Ùµ»ñ

14

ºñÏáõß³μÃÇ

¶Î. êñμáÛÝ Æ·Ý³ïÇáëÇ ²ëïõ³Í³½·»³ó
ѳÛñ³å»ïÇÝ
²ÝïÇáù³Û:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 Îáñ 4« 9-16
سñÏ 9« 29-36

l

15

ºñ»ùß³μÃÇ
Éǹ»³Û:

¸Ò. êñμáó ¿áåáÙå³Û »åÇëÏáåáëÇÝ »õ ¿áíÝ³Û íϳÛÇÝ
»õ ãáñÇó ½ÇÝáõáñ³óݪ ´³ëáëÇ« ºõë»μÇ« ºõïÇùÇ »õ ´³ëÇ-

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 12« 1-7
سïà 10« 26-33

l

16

726

728

¸Î. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 2« 1-10
ÔáõÏ 17« 11-19

l

137

729

¸»Ïï»Ùµ»ñ

17

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

²Ò. êñμáóÝ ²¹¹¿Ç ѳÛñ³å»ïÇÝ »õ ²μ·³ñáõ ó·³õáñÇÝ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 Îáñ 6« 1 - 10
ÔáõÏ 9« 1 - 6

l

18

731

²Î. ä³Ñáó:

àõñμ³Ã
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 3« 12 - 4« 10
ÔáõÏ 18« 1 - 8

l

732

19

´Ò. êñμáóÝ ÆݹáëÇ Ý»ñùÇÝõáÛÝ« ¸áÙÝ³Û ÏáõëÇÝ« ¶Õ»ñÇÞ³μ³Ã
ÏáëÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ« »õ »ñÏáõó
μÇõñáõóÝ« áñ ³Ûñ»ó³Ý ۻϻջóÇÝ ÜÇÏáÙǹ³óõáó:
ø³ÕÏ»¹áÝÇ ëáõñμ ÄáÕáíáÛÝ 636 ѳÛñ³å»ï³óÝ£
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
1 ä»ï 4, 12-19
򇒄 15, 17-25

734

ºμñ 13« 7-9

740

l

سïà 16« 13-19

138

¸»Ïï»Ùµ»ñ
X

20

´Î. ¼© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó:

ÎÇñ³ÏÇ
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
ºμñ 4« 16 - 5« 10
ÔáõÏ 18« 9-14

l

21

ºñÏáõß³μÃÇ

736

¶Ò. êñμáóÝ ²μñ³Ñ³Ùáõ«
Êáñ»Ý³Û« ³Ý³ñͳà μÅßϳóÝ
Îá½Ù³ÛÇ »õ ¸³ÙdzÝáëÇ:

ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
2 îÇï 3, 10-15
ÔáõÏ 12, 32-40

l

737

22

¶Î. êñμáÛÝ ¸³õÃÇ Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ »õ Ú³Ïáíμ³Û ³é³ù»ÉáÛÝ
ºñ»ùß³μÃÇ î»³éÝ
»ÕμûñÝ£
êñμáÛÝ
Úǽïμáõ½ïÇ íϳÛÇÝ, áñ
óñ·Ù³ÝÇ ²ëïáõ³Í³ïáõñ£
ÒÙ»éݳÙáõï (²Ù³éݳÙáõïª Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ
ÏÇë³·áõݹÇ):
l ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
Ú³Ïáμ 1, 1-12
سïà 22, 41-46
l

2 îÇÙ 2, 3-10

سïà 10, 16-22

139

759
739

¸»Ïï»Ùµ»ñ

23

¸Ò. ä³Ñáó:

âáñ»ùß³μÃÇ
ê© ²ëï© §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ºμñ 5« 11 - 6« 8
ÔáõÏ 18« 18 - 27

l

24

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

742

¸Î. ä³Ñáó:
ºñ»ÏáÛ»³Ý` ×ñ³·³ÉáÛó ÌÝݹ»³Ý:

Æ Û³ñÏÇ©©© §½ÌÝáõÝ¹Ý ùá©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
ºμñ 12« 5-17
ÔáõÏ 20, 41 - 21, 4

l
l

îÇï 2« 11-15

X

25

àõñμ³Ã

سïà 1« 18-25

752
1

²Ò. îúÜ ÌÜܸº²Ü î. Ø. ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ£

îÝûñÑÝ¿ù` ÷áùñ Ù³ßïáó ¿ç 139£
Æ Û³ñÏÇ©©© §½ÌÝáõÝ¹Ý ùá©©©¦:
l ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
îÇï 2« 11-15
ÔáõÏ 2« 1-7
l
l

140

2

¸»Ïï»Ùµ»ñ

26

Þ³μ³Ã

²Î. êñμáÛÝ êï»÷³ÝáëÇ Ý³Ë³íϳÛÇÝ:

Æ Û³ñÏÇ©©© §½ÌÝáõÝ¹Ý ùá©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
¶áñÍù 6«18-12 »õ 7,55-8,2 ÚáíÑ 12« 24-26

l
l

X

27

4

´Ò. ¾© ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó:

ÎÇñ³ÏÇ
Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ñáõÃÇõÝ©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
ºμñ 7« 11-25
ÔáõÏ 19« 11-28

l
l

28

ºñÏáõß³μÃÇ

746

´Î. êñμáó ·É˳õáñ ³é³ù»Éáóݪ ä»ïñáëÇ »õ äûÕáëÇ:

Æ Û³ñÏÇ©©© §½ÌÝáõÝ¹Ý ùá©©©¦:
ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
2 îÇÙ 4« 1-8
ÚáíÑ 21« 15-19

l
l

141

9

¸»Ïï»Ùµ»ñ

29

ºñ»ùß³μÃÇ

¶Î. êñμáó àñ¹õáóÝ áñáïٳݪ
Ú³Ïáíμ³Û ²é³ù»ÉáÛÝ »õ ÚáíѳÝÝáõ ²õ»ï³ñ³ÝãÇÝ£

ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
1 򇒄 1, 1-7
򇒄 21, 20-25

l

30

âáñ»ùß³μÃÇ

¶Î. ÐÇÝ·»ñáñ¹ ûñ ÌÝݹ»³Ý
øñÇëïáëÇ£

ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
ºμñ 1« 1-12
ÔáõÏ 2« 8-14

l

31

ÐÇÝ·ß³μÃÇ

11

13

¸Ò. ì»ó»ñáñ¹ ûñ ÌÝݹ»³Ý
øñÇëïáëÇ£

ê© ²ëï© §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
¶³Õ 4, 1-7
ÔáõÏ 2, 15-20

l

142

14

ÚáõÝáõ³ñ 2016

1

àõñμ³Ã

¸Î. îûÝ îÝûñ¿Ýáõû³Ý »õ
²Ýáõ³Ý éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ
øñÇëïáëÇ:

гٳß˳ñѳÛÇÝ úñ ʳճÕáõû³Ý:
Ú³õ³ñï ëáõñμ ä³ï³ñ³·Çª ϳñ· Ù³Õóݳó í³ëÝ Ð³Ûñ³å»ïÇ (ï»ë ¿ç 7):
l Æ Û³ñÏÇ©©© §½îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
l ê© ²ëï© §áñ Ù³Ùݳó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
öÇÉ 2« 5-11
ÔáõÏ 2«21
l
l

17

2

²Ò. êñμáÛÝ ´³ñëÕÇ Î»ë³ñáõ
ѳÛñ³å»ïÇÝ »õ »Õμûñ Ýáñ³
Þ³μ³Ã
¶ñÇ·áñÇ ÜÇõë³óõáÛÝ, »õ ê»Õμ»ëïñáëÇ ÐéáíÙ³Û Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ, »õ ²μμ³Û º÷ñ»ÙÇ ËáñÇÝ ³ëáñõáÛÝ£
ê© ²ëï §áñ ˳ã»ó³ñ í³ëÝ Ù»ñ¦:
ÎáÕ 1, 21-29
򇒄 10, 11-16

l

X

3

ÎÇñ³ÏÇ

756

²Î. àõûñáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ ÚÇëݳϳó£

ê© ²ëï© §áñ Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó¦:
ºμñ 13, 18-25
ÔáõÏ 22, 24-30

l

143

758

ÚáõÝáõ³ñ 2016

4

´Ò. úñ å³Ñáó:

ºñÏáõß³μÃÇ
ê© ²ëï. §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
1 ä»ï 2« 1-10
سïà 16« 13-19

l

5

ºñ»ùß³μÃÇ

´Î. úñ å³Ñáó:
ºñ»ÏáÛ»³Ý` ×ñ³·³ÉáÛó ²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõû³Ý:

ê© ²ëï. §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
ºμñ 13« 10-16
ÔáõÏ 21« 34-38

l

1 ä»ï 2« 1-10

6

âáñ»ùß³μÃÇ

753

سïà 16« 13-19

755
19

¶Ò. îúÜ ²êîàô²Ì²Ú²ÚîÜàôº²Ü:

î³Õ³õ³ñ:
æñûñÑÝ¿ùª سßïáó 509:
l îÝûñÑÝ¿ùª سßïáó ¿ç 542, ÷áùñ Ù³ßïáó ¿ç 142£
l Æ Û³ñÏÇ©©© §½Ú³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ùá¦:
l ê© ²ëï. §áñ Íݳñ »õ Û³ÛïÝ»ó³ñ¦:
îÇï 2« 11-15
سïà 2« 1-12
l
l

144

21

²Üàô²Ü²ò²ÜÎ

Ð²Ú Î²ÂàÔÆξ
ÎÔºð²Î²Ü ¸²êÆÜ
2015

ºäÆêÎàäàê²ò ¸²ê
²Ù»Ý. î¿ñ Ü»ñë¿ë ä»ïñáë ÄÂ. .............105
²éݳáõû³Ý ºåë. Úáíë¿÷ ................... 144
¶³ñ³ù¿Ñ¿»³Ý ²ñù. Üß³Ý ....................82-89
¶áõë³Ý ºåë. ¶ñÇ·áñ ú·áëïÇÝáë ............ 33
¼¿ùÇÛ»³Ý ²ñù. È»õáÝ............................ 157
¿Ûñáõ½»³Ý ºåë. ÚáíѳÝÝ¿ë ................. 53
ʳ½áõÙ»³Ý ²ñù. ¶¿áñ· ........................107
γåñáÛ»³Ý ºåë. ¶ñÇ·áñ ....................... 53
ØÇÝ³ë»³Ý ²ñù. è³÷³Û¿É ........................ 4
ØÇñdzû³Ý ²ñù. ä»ïñáë ..................... 136
Øáõñ³ï»³Ý ºåë. ØÇù³Û¿É ...................... 40
âáɳù»³Ý ²ñù. ÚáíѳÝÝ¿ë ................... 157
ä³Ã³·»³Ý ºåë. سÝáõ¿É ..................... 105
äûÕáë»³Ý ºåë. ì³ñ¹³Ý .......................... 1
î³åå³Õ»³Ý ²ñù. ¾ÙÙ³Ýáõ¿É ................. 87
ø¿ßÇß»³Ý ²ñù. ì³ñ¹³Ý ......................... 98

146

ø²Ð²Ü²ÚÆò ¸²ê
²μ³ñû³Ý øÑÝ. ²ÉÇß³Ý ................... 116-117
²¹³Ù»³Ý Ð. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ......................... 56
²¹³Ù»³Ý Ì.ì. ²ÝïáÝ ä»ïñáë* .............. 43
²Ûí³½»³Ý Ì.ì. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ * .................. 146
²Ý³Ý»³Ý øÑÝ. ÄÇñ³Ûñ ........................... 34
²ÝïáÝ»³Ý øÑÝ. ²ÝïáÝ .......................... 64
²ë³ïáõñ»³Ý Ì.ì. ¶¿áñ· ................... 54-55
²ñßÇݳϻ³Ý ì. Ú³ñáõÃÇõÝ ................... 147
²ýï³É»³Ý ì. ²ñÃÇõñ .......................... 132
´³μ³ç³Ý»³Ý ì© ê»ñÏ¿Û ........................ 134
´³Õñ³Ù»³Ý ì© Ä³Ý·Éûï ....................... 89
¶³½³Ý×»³Ý Ð. äûÕáë ............................ 32
¶³½³Ý×»³Ý Ð. ì³ñ¹³Ý ........................ 110
¶³ÉÁëï»³Ý ì. Ü»ñë¿ë ............................18
¶³Éáõëï»³Ý ì. ¶¿áñ· ........................... 44
¶³ï³ïÇÑ»³Ý Ì.ì. ÚáíѳÝÝ¿ë .............. 107
¶á׳ݻ³Ý Â. Ì. ì. äûÕáë ...................... 27
¶Çñ¿ç»³Ý Ì.ì. ºÕdz ............................. 30
*

Â»Ù³Ï³Ý Ï³Ù ØËÇóñ»³Ý ̳Ûñ³·áÛÝ ì³ñ¹³å»ïÝ»ñ

147

¶ñÇ·áñ»³Ý ì. ¾ÙÙ³Ýáõ¿É ..................... 136
¶ñÇ·áñ»³Ý øÑÝ. äûÕáë .......................... 63
¸³õÇû³Ý Ð. ê³ñ·Çë ........................... 107
¸» ܳñïû ì. êÇÙáÝ ............................... 89
¸»ñӳϻ³Ý Ð. ºÕdz ............................. 107
º³ÝÇóùÇ Ì.ì. ²Ý¹ñ¿³ë * ....................... 63
ºÕdzۻ³Ý Ì.ì. ¶¿áñ· ......................... 109
ºÕdzۻ³Ý Ì.ì. ºÕdz ............................ 107
ºë³Û»³Ý ì. ä»ïñáë ................................ 4
¼³É»ëùÇ ì. ³¹¿áë ............................. 127
¼³Ñûñ»³Ý Ð. سßïáó ......................... 107
¼³å³ñ»³Ý Ì.ì. ¶¿áñ· ......................... 31
¼³å³ñ»³Ý ì. Ü»ñë¿ë .......................... 140
¼³ù³ñ»³Ý Ð. êÇÙáÝ ................................
¾ñÙ¿Ý Ì.ì. ê³ñ·Çë * ........................... 171
³¹¿áë»³Ý øÑÝ. γñ³å»ï .................. 110
³¹¿áë»³Ý øÑÝ. ܳñ»Ï ..........................8
³ÑÑ³Ý ì. ²ÝïáÝ .............................. 140
ÂÇõÃÇõÝ×»³Ý Ì.ì. ²ÝïáÝ * .................... 7
Âá÷³É»³Ý Ì.ì. Ø»ëñáå * ..................... 115
Âá÷³É»³Ý Ì.ì. Úáíë¿÷ * .................... 120
Æí³Ý»áõÏ Ì.ì. ²Ý³ÃáÉÇ * ...................... 63

148

Èáμ»½ ì. ê»å³ëÃdzÝû ÎáÙÇï³ë ............2
ÈáõÇë»³Ý Ð. ܳñ»Ï ............................. 149
Èáõë³ñ³ñ»³Ý ì. λÝݳñÇáë ................. 178
ʳãϳɻ³Ý ì. ØÇù³Û¿É .......................... 63
ÊÇóñ»³Ý Ð. 껹ñ³Ï ........................ 134b
γñ³å»ï»³Ý ì. ÂáíÙ³ë ...................... 41
γñ³å»ï»³Ý Ð. ê»åáõÑ ....................... 111
Îé³Ý»³Ý Ì.ì. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ..................... 107
Îñ³íãÇÏÇ Ì.ì. è³ý³Û¿É * .................... 134
гÉɳù ì. ¶¿áñ· ......................................
гñÙ³ÝïÇÏ»³Ý Ì.ì. ²Ý¹ñ¿³ë * ............ 27
гùÇÙ»³Ý Ì.ì. äûÕáë * .......................... 2
Ô³½³ñ»³Ý Ð. ¸³õÇà ............................ 98
Ö¿Ý×Ç ì. ºÕÇß¿ .................................... 136
ÖÇÏ»ñÇÙ»³Ý ì. ¶¿áñ· .......................... 96
ÖÇõÉ»³Ý Ì.ì. ºÕÇß¿ * ........................... 98
سÃáë»³Ý ì. سïÿáë ....................... 149
سϳñ»³Ý ì. гÛÏ .............................. 139
سÝáõÏ»³Ý Ì.ì. ²ñÇëï³Ï¿ë * ............... 98
Ø»ÉÇùë»Ã»³Ý Ð. Úáíë¿÷ ....................... 136
ØÇë³ËÇáõ¹³ øÑÝ. ¼³Ë³ñ ....................... 4
ØÇë¹ñÇÑ Ð. ì¿Ýë³Ý ............................... 35

149

ØÇù³Û¿É»³Ý Ð. ¶ñÇ·áñ ........................ 98
ØÏñïã»³Ý øÑÝ. ¶ñÇ·áñ .......................... 4
Øáõñ³ï»³Ý Â. Ì. ì. ¶³μñÇ¿É ............... 107
Úáí³ÏÇÙ»³Ý Ð. ì³Ñ³Ý .......................... 27
ÚáíѳÝÝ¿ë»³Ý ì. ²õ»ïÇù ..................... 111
ÚáíѳÝÝ¿ë»³Ý øÑÝ. è³ýýÇ ................. 109
Úáíë¿÷»³Ý ì. ¶³éÝÇÏ ......................... 146
ܳѳå»ï»³Ý øÑÝ. äûÕáë ..................... 103
ܳÙáÛ»³Ý ì. ܳñ»Ï .............................. 59
Üáñ³ïáõÝÏ»³Ý Ð. ²ÝïáÝ ....................... 47
Üáñ³ïáõÝÏ»³Ý Ì.ì. ¶¿áñ· .................... 93
Þ³Ñå³½»³Ý Ì.ì. ¶¿áñ· * .................... 138
Þ³ÑÇÝ»³Ý ì. ¶ñÇ·áñ ........................... 135
Þ³ï³ñ»õ»³Ý Ð. ²ÝïáÝ ......................... 31
Þ¿ýÇù»³Ý øÑÝ. è³÷³Û¿É ....................... 83
àõ½áõÝ»³Ý Ì.ì. ê³ñ·Çë ....................... 28
àõã³ñ ì. ØÇù³Û¿É ................................ 158
â³ÙáõñÉ»³Ý Ð. ê»ñáμ .............................. 4
â³ÝïñÇ ì. ¶¿áñ· ................................ 55
âá÷áõñ»³Ý Ì.ì. Ú³Ïáμáë * .................. 171
ä³Ïñ³Ù»³Ý Ð. Ä³Ý ¶Éáï ....................... 89
ä³Ñ¿ Ð. ¶¿áñ· .................................... 144

150

ä³Ñ¿ ì. Úáíë¿÷ .................................. 135
ä³Õï³ë³ñ»³Ý Ð. ´³ñë»Õ .................... 107
ä³Û»³Ý Ì.ì. êÇÙáÝ * ............................ 27
ä³ë³É¿ Ð. ØÇù³Û¿É ................................ 42
ä³ïÇß³Ñ Ð. ¶ñÇ·áñ .............................. 94
ä³ñåá½³ ì. ê»μ³ëÃdzÝû ....................... 4
ä»Ñ»ëÝÇÉ»³Ý Ì.ì. Úáíë¿÷ * .................... 98
ä»ïáÛ»³Ý øÑÝ. ²μñ³Ñ³Ù ...................... 146
ä»ïñáë»³Ý ì. ²ñÙ»Ý³Ï ......................... 46
ä»ïñáë»³Ý Ð. Ô³½³ñ ........................... 112
ä»ïñáë»³Ý Ð. ä»ïñáë .......................... 134
ä»ñå»ñ»³Ý Ð. ì³ñ³· .......................... 107
ä½ïÇÏ»³Ý Ì.ì. Ú³ñáõÃÇõÝ * .................. 60
俽¿½»³Ý Ì.ì. Úáíë¿÷ * ................. 136-139
ä¿ÛÉ¿ñ»³Ý Ð. ¶³ëå³ñ ......................... 158
äûÕáë»³Ý ì. ØËÇóñ ........................... 96
â¿ùÇ×»³Ý øÑÝ. гÛϳñ³Ù .................... 157
ê³Ñ³Ï»³Ý Ì.ì. ¶³μñÇ¿É * .................... 150
ê³å¿Ñ Ð. ä»ñ× .................................... 112
ê³ñáÛ»³Ý Ð. ²ÝïáÝ ........................... 109
ê³ù³Û»³Ý Ð. Ü»ñë¿ë ........................... 100
ê³ý³ñ»³Ý Ì.ì. ÚáíѳÝÝ¿ë .................. 53

151

ê»ñ»Ý»³Ý Ì.ì. ¶ñÇ·áñÇë * .................... 98
ê½³ù³ë ì. ²Ý¹ñ¿³ë ............................ 133
êÇõɳѻ³Ý Ì.ì. Ø»ëñáå * ....................... 4
êáõë³Ý»³Ý ì. ´³ñë»Õ ........................... 25
î³ï³ÕÉ»³Ý øÑÝ. ÎáÙÇï³ë ................... 141
î³ïáõñ»³Ý Ð. ܳñ»Ï ............................ 27
î¿ñ-ê³ñ·Çë»³Ý øÑÝ. ¼³ñ»Ñ ........... 138-142
îáõã³ù øÑÝ. èáÙ³Ý ............................. 176
îûݳݻ³Ý Ð. Øáíë¿ë ............................ 107
ö³Ýáë»³Ý Ð. ²ÝïáÝ .............................. 40
ø³Û³É ì. ØÇù³Û¿É ................................ 138
ø¿É¿Ï»³Ý Â. Ì. ì. Úáíë¿÷ .................... 56
ø¿ßÇß»³Ý Ð. гٳ½³ëå ........................ 98
ø¿ã¿×»³Ý Ð. ²ÝïáÝ ................................ 1
øÇɳÕå»³Ý Â. Ì. ì. ºÕdz ..................... 98
øñ³õãÇù ì. è³ý³Û¿É .......................... 128
úѳݻ³Ý Ì.ì. ì³Ñ³Ý * ......................... 98
üÁñ³Ã»³Ý ì. ²μñ³Ñ³Ù ........................ 156

152

ê²ðβô²¶²ò ¸²ê
¶áÝÝáÉÉÇ ê³ñÏ. ØÇù³Û¿É * .................... 47
ijáõѳñÅÇ ê³ñÏ. è³ý³Û¿É * ............... 109
гٳɻ³Ý ê³ñÏ. ê»õ³Ï * ..................... 135
гõ³ñ»³Ý ê³ñÏ. ¶¿áñ·* ......................135
Ô³½³ñ»³Ý ê³ñÏ. Ú³ñáõÃÇõÝ * .............. 49
Ö¿Ý×Ç ê³ñÏ. ØÇù³Û¿É * ....................... 95
ØÇÝ³ë»³Ý ê³ñÏ. Ú³Ïáμ * .................... 160
ØÝáÛ»³Ý ê³ñÏ. ܳñ»Ï ............................. 6
äûÕáë»³Ý ê³ñÏ. ÚáíÇÏ* ........................ 94
ê³Û»Õ ¶áõÛáõÙ×»³Ý ê³ñÏ. ʳãÇÏ ............ 94
î»ùÇñÙ»Ý×»³Ý ê³ñÏ. ¶ñÇ·áñ * .............. 135

*

ØݳÛáõÝ ë³ñϳõ³·

153

вêò¾²ð²Ü
Ð²Ú Î²ÂàÔÆξ
ÎÔºð²Î²Ü ¸²êÆÜ
ºô
²è²øºÈ²ì²ÚðºðàôÜ
2015

ARGENTINE
1- EPARQUIA SAN GREGORIO DE NAREK
DE BUENOS AIRES
Charcas 3529
1425 BUENOS AIRES - ARGENTINE
Tél.: [54] (11) 48 24 16 13 - 48 24 45 18
Fax: [54] (11) 48 27 19 75
Cell: [54] (911) 62 92 76 08 (Mgr. Vartan Boghossian)
E-mail: exarmal@gmail.com
(Mgr. Vartan Boghossian)
2- PARROQUIA ARMENIA CATOLICA
CATEDRAL NUESTRA SRA. DE NAREK
Charcas 3529
1425 BUENOS AIRES - ARGENTINE
Tél./Fax: [54] (11) 48 24 16 13 - 48 24 45 18
Cell: [54] (911) 61 65 89 68 (Archip. Boghos Hakimian)
Cell: [54] (911) 55 96 33 38 (P. Gomidas Lopez)
E-mail: pablohakimian@yahoo.com.ar
(Archip. Boghos Hakimian)
E-mail: s.lopez@redmatlib.org
(P. Gomidas Lopez)
Website:www.parroquianarek.blogspot.com

156

3- COLEGIO MEKHITARISTA
Virrey del Pino Nº 3511
1426 BUENOS AIRES - ARGENTINE
Tél.: [54] (11) 45 52 36 90 - 45 54 38 78
Fax: [54] (11) 45 51 26 98
E-mail: mekhiadmin@hotmail.com
E-mail: mekhitarista@cheeful.com

ARMÉNIE
4- ORDINARIAT DE L’EUROPE ORIENTALE
POUR LES ARMÉNIENS CATHOLIQUES
Rue Atarbekian 82
3104 - GYUMRI - ARMÉNIE
Tél.: [374] (Ø312) 521 15 - 518 39
Fax: [374] (Ø312) 569 59
Cell: [374] Ø983 317 07 (Mgr. Raphaël Minassian)
Cell: [374] Ø93 22 75 15 (P. Bédros Yessayan)
E-mail: armorda@web.am (Ordinariat Gyumri)
E-mail: stgregoryacc@gmail.com
E-mail: petros.yesayan@gmail.com
(P. Bédros Yessayan)

157

5- NAREK CULTURAL FOUNDATION
RADIO MARIAM
83 Ghorghanyan Street
3105 - GYUMRI - ARMÉNIE
Cell: [374] Ø55 43 46 73(T.R.P. Andon Tutundjian)
Cell: [374] Ø93 03 33 44(T.R.P. Andon Tutundjian)
E-mail: antond.totonjian@gmail.com
(T.R.P. Andon Tutundjian)

6- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
Kanakère, Bld. Tbilissi 1/3
052 YEREVAN - ARMÉNIE
Tél.: [374] (Ø10) 28 05 77
Tél.: [374] (Ø10) 28 31 65 (Ordinariat Kanakère)
Fax: [374] (Ø10) 28 81 93
Cell: [374] Ø98 33 17 07 (Mgr. Raphaël Minassian)
E-mail: armenia@armeniancatholic.org

7- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
“DIRAMAIR”
PANIK (Shirak) - ARMÉNIE
Cell: [374] Ø55 43 46 73(T.R.P. Andon Tutundjian)
Cell: [374] Ø93 03 33 44(T.R.P. Andon Tutundjian)

158

8- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
AREVIK - ARMÉNIE
Tél.: [374] (Ø254) 21 78
Cell: [374] (Ø77) 63 05 44 (P. Nareg Tatevossian)
9- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
AZADAN - ARMÉNIE
cf. Nº 4
10- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
LANDJIK - ARMÉNIE
cf. Nº 4
11- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
TZITHANKOV - ARMÉNIE
cf. Nº 4
12- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SEBASSAR - ARMÉNIE
cf. Nº 4
Ashotstz: Sr. Noël Dominique - Arménie (CEF)
Tél.: [374] 532 16 7 0
Cell: [374] 94 10 31 30
13- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SIZAVET - ARMÉNIE
cf. Nº 4

159

14- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
BAVRA - ARMÉNIE
cf. Nº 4
15- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
GHAZANDJI - ARMÉNIE
cf. Nº 4
16- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SARAKEUY - ARMÉNIE
cf. Nº 4
17- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
ARPENI - ARMÉNIE
cf. Nº 4
18- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
TASHIR - ARMÉNIE
Tél.: [374] (Ø254) 22 83 9
Cell: [374] Ø98 10 34 10 (P. Nerses Galstian)
19- COUVENT ET SEMINAIRE DES PERES
MEKHITARISTES
Durian Taghamas n 4
Avan - YEREVAN - ARMÉNIE
Tél: [374] (Ø10) 61 75 00 - 61 75 10
E-mail: mc_armenia@yahoo.com

160

20- MEKHITARIAN CENTER OF ARMENIA
Rue I. Alikhanian str., n 7
375019 - YEREVAN - ARMÉNIE
Tél.: [374] (Ø10) 58 98 37 - 56 18 88
Fax: [374] (Ø10) 56 90 84
E-mail: mc_armenia@yahoo.com

21- OUR LADY OF ARMENIA BOGHOSSIAN
EDUCATIONAL CENTER
6 Charentz Street, District Ani
3126 GUMRI - ARMENIE
Tél.: [374] (312) 34 338
Cell: [374] (Ø55) 41 87 45 (Sœur Aroussiag)
Cell: [374] (Ø91) 41 87 45 (Sœur Aroussiag)
Cell: [374] (Ø77) 42 71 42 (Sœur Narine)
Fax: [374] (Ø31) 23 42 94
E-mail: diramer@ozone.am
Website: www.armeniansisters.org

22 - DIRAMAYR VOCATIONAL SCHOOL
6/A Charentz Street, District Ani
3126 GUMRI - ARMENIE
Tél.: [374] (Ø312) 693 39
E-mail: dvs_found@yahoo.com

161

23 - DIRAMAYR HAYASTANI JAMBAR
(Colonie de vacances)
DSAGHKATZOR - REGION DE GODAYK
Tél.: [374] (Ø223) 607 24 (Office)
Tél.: [374] (Ø223) 607 87 (Cuisine)
Tél.: [374] (Ø223) 607 23 (Portier)
24 - LES SŒURS ARMÉNIENNES DE
L'IMMACULEE CONCEPTION
CENTRE D’EDUCATION FONDATION
Rue Gribayedov - 50a - R.A Marz Lori
TASHIR - ARMÉNIE (C.E.I)
Tél.: [374] (254) 220 28
Cell: [374] (Ø98) 51 84 79 (Sœur Haguinta)
Cell: [374] (Ø94) 91 14 20 (Sœur Srpouhie)
E-mail: diramayr.dashir@hotmail.com

AUSTRALIE
25- ARMENIAN CATHOLIC CHURCH
OUR LADY OF THE ASSUMPTION
5 John Street,
LIDCOMBE, NSW 2141
SYDNEY - AUSTRALIA
P.O.Box 315

162

LIDCOMBE, NSW 1825
SYDNEY - AUSTRALIA
Tél.: [61] (Ø2) 96 49 33 80 (Church)
Fax: [61] (Ø2) 96 49 39 58
Cell: [61] (Ø427) 40 49 52 (P. Parsegh Soussanian)
E-mail: fr.basil@armeniancatholic.org.au
(P. Parsegh Soussanian)
Website: www.armeniancatholic.org.au
26- ARMENIAN CATHOLIC CHURCH
HOLIEST HEARTS OF JESUS AND MARY
41 - 43 Station Street
FERNTREE GULLY. VIC 3156
MELBOURNE - AUSTRALIA
Tél.: [61] (Ø3) 97 52 32 28
Cell: [61] (Ø427) 40 49 52 (P. Parsegh Soussanian)
E-mail: fr.basil@armeniancatholic.org.
(P. Parsegh Soussanian)

AUTRICHE
27- MECHITHARISTEN - KLOSTER
Mechitaristengasse 4
1070 WIEN - AUSTRIA

163

Tél.: [43] (1) 52 36 41 7
(T.R.P. Boghos Kodjanian Ext.102)
Cell: (en Arménie) [374] 91 41 19 36
Fax: [43] (1) 52 36 41 7 / 111
Mekhitarine: Tél.: [43] (1) 523 13 34
Fax: [43] (1) 526 47 66
E-mail: p.kodjanian@hotmail.com
(T.R.P. Boghos Kodjanian)
E-mail: vahanhov58@hotmail.com
(P. Vahan Hovaguimian)
Website: www.mechitharisten.org

BRÉSIL
28- EXARCADO APOSTOLICO ARMÊNIO
PARA AMERICA LATINA NO BRASIL
Av. Tiradentes, 718
01102-000
SÃO PAULO - SP - BRESIL
Tél.: [55] (11) 32 27 67 03 - 32 28 40 84
Cell: [55] (11) 981 22 09 14
(Mgr. Vartan Boghossian)
Fax: [55] (11) 32 28 37 89
E-mail: exarmal@gmail.com
(Mgr. Vartan Boghossian)

164

29- PAROQUIA ARMENIA CATOLICA
CATEDRAL S. GREGORIO ILUMINADOR
Av. Tiradentes, 718
01102-000 SÃO PAULO - SP - BRESIL
Tél.: [55] (11) 32 27 67 03 - 32 28 40 84
Fax: [55] (11) 32 28 37 89
E-mail: paroquiaarmenia@bol.com.br
E-mail: paroquiaarmeniasec@bol.com.br
(Secretaria)

CANADA
30- ST. GREGORY THE ILLUMINATOR
ARMENIAN CATHOLIC CHURCH
100 Northdale Road
TORONTO, Ont. M2L 2M1 - CANADA
Tél.: [1] (416) 444 99 24
Fax: [1] (416) 445 90 41
Cell: [1] (416) 200 13 57 (T.R.P. Yeghia Kiredjian)
E-mail: st.gregory@rogers.com
(T.R.P. Yeghia Kiredjian)
Website: www.armeniancatholicchurch.ca
Facebook: St.Gregory Armenian Catholic
Church of Toronto.

165

31- PAROISSE ARMENIENNE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE NAREG
858 Côte Vertu
SAINT LAURENT, QUEBEC H4L 1Y4
CANADA
Tél.: [1] (514) 748 64 35
Fax: [1] (514) 748 55 02
Cell: [1] (514) 771 64 35 (T.R.P. Kévork Zabarian)
E-mail: egarcana@eacn.ca
(T.R.P. Kévork Zabarian)
E-mail: eacn@videotron.ca
(T.R.P. Kévork Zabarian)
Website: www.eacn.ca

32- NAREG VARJARAN
École Notre Dame De Nareg
500, 67e Avenue,
LAVAL, QUEBEC
H7V 2N2 - CANADA
Tél.: [1] (450) 680 11 68
Fax: [1] (450) 680 11 76
E-mail: admin@nareg.ca
E-mail: naregvarjaran@hotmail.com

166

EGYPTE
33- PATRIARCAT ARMÉNIEN CATHOLIQUE
36, Rue Mohammad Sabri Abou Alam
11121 LE CAIRE - EGYPTE
Tél.: [20] (Ø2) 23 93 84 29
Cell: [20] (Ø100) 112 91 11
(Mgr. Krikor Okosdinos Coussan)
Fax: [20] (Ø2) 23 93 20 25
E-mail: pacal.eg@gmail.com
E-mail: coussansrpazan@gmail.com
(Mgr. Krikor Okosdinos Coussan)
34- CATHÉDRALE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
DE L’ANNONCIATION
36, Rue Mohammad Sabri Abou Alam - Abdine
11121 LE CAIRE - EGYPTE
Tél.: [20] (Ø2) 23 93 84 29
Fax: [20] (Ø2) 23 93 20 25
35- ÉGLISE SAINTE THÉRÈSE
23, Rue Rachid
HÉLIOPOLIS - EGYPTE
Tél.: [20] (Ø2) 24 15 40 43

167

36- CENTRE CULTUREL
23, Rue Rachid
HÉLIOPOLIS - EGYPTE
Tél.: [20] (Ø2) 26 90 10 77
37- SALLE PAROISSIALE
23, Rue Rachid
HÉLIOPOLIS - EGYPTE
Tél.: [20] (Ø2) 24 15 21 99

38- PATRIARCAT ARMÉNIEN CATHOLIQUE
8, Rue Port Est
ALEXANDRIE - EGYPTE
Tél.: [20] (Ø3) 480 88 29
39- ARMENIAN CATHOLIC
SISTERS' SCHOOL
17, Rue El-Badia
HELIOPOLIS - EGYPTE
Tél.: [20] (Ø2) 24 19 51 40 (Couvent)
Tél.: [20] (Ø2) 24 17 77 97 (Ecole)
Fax: [20] (Ø2) 417 21 62
Cell: [20] (Ø122) 235 31 19 (Sœur Rita)
E-mail: ritmarel2011@hotmail.fr

168

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
40- ARMENIAN CATHOLIC EPARCHY
OF OUR LADY OF NAREG
IN THE UNITED STATES AND CANADA
1510 E. Mountain Street
GLENDALE, CA 91207- 1226 (U.S.A.)
Tél.: [1] (818) 243 84 00 - 243 83 00
Fax: [1] (818) 243 00 95
E-mail: mikaelmouradian@gmail.com
(Mgr. Mikaël Mouradian)

41- ST. ANN’S ARMENIAN
CATHOLIC CHURCH
155 Long Hill Road
LITTLE FALLS. NJ 07424-2374 U.S.A.
Tél.: [1] (973) 890 04 47
Tél.: [1] (973) 890 98 99 (parish hall)
Cell: [1] (973) 632 56 52 (P. Kévork Kalousdian)
Fax: [1] (973) 890 02 92
E-mail:shacc01@gmail.com
(P. Kévork Kalousdian)

169

42- ST. MARK’S ARMENIAN
CATHOLIC CHURCH
400 Haverford Road
WYNNEWOOD, PA 19096 (U.S.A.)
Tél.: [1] (610) 896 77 89
E-mail: armcathphil@gmail.com
Website: stmarksarmenianchurch.com
Facebook: St Marks Armenian Catholic Church
43- ST. VARTAN’S ARMENIAN
CATHOLIC CHURCH
34080 Edmonton Road
FARMINGTON HILLS, MI 48335 U.S.A.
Tél.: [1] (248) 991 37 66
Cell: [1] (248) 877 37 18
Cell: [1] (610) 803 78 94 (P. Michaël Bassalé)
44- SACRED HEART
ARMENIAN CATHOLIC CHURCH
155 Long Hill Road
LITTLE FALLS. NJ 07424-2374 U.S.A.
Tél.: [1] (973) 890 04 47
Tél.: [1] (973) 890 98 99 (parish hall)
Cell: [1] (973) 632 56 52 (P. Kévork Kalousdian)
Fax: [1] (973) 890 02 92
E-mail:shacc01@gmail.com
(P. Kévork Kalousdian)

170

45- HOLY CROSS ARMENIAN
CATHOLIC CHURCH
200 Lexington Street
BELMONT, MA 02478 - 1241 U.S.A.
Tél.: [1] (617) 489 22 80
Fax: [1] (617) 484 02 18
E-mail: derandon1@yahoo.com
(P. Andon Atamian)
Website: www.holycrossarmenian.org
Facebook: Holy Cross Armenian Catholic Church
46- OUR LADY QUEEN OF MARTYR’S CHURCH
1327 Pleasant Avenue
LOS ANGELES, CA 90033-2328 U.S.A.
Tél.: [1] (323) 261 98 98
Cell: [1] (610) 739 81 95 (P. Arménag Bédrossian)
E-mail: bedrossian99@gmail.com
(P. Arménag Bédrossian)
Facebook: Our Lady Queen of Martyrs Church
47- SAINT GREGORY ARMENIAN
CATHOLIC CATHEDRAL
1510 E. Mountain Street
GLENDALE, CA 91207- 1226 U.S.A.
Tél.: [1] (818) 243 84 00 - 243 83 00
Fax: [1] (818) 243 00 95

171

Cell: [1] (646) 234 44 53 (P. Andon Noradounguian)
E-mail: antoine.norad@gmail.com
(P. Andon Noradounguian)
Cell: [1] (347) 439 48 73 (P. Thomas Garabédian)
E-mail: gvartan@hotmail.com
(P. Thomas Garabédian)
Website: www.stgregoryarmenian.org
Facebook: St. Gregory Armenian Catholic
Church

48- MEKHITARIST FATHERS
ARMENIAN MONASTREY
6507Alta Gracia Drive
TUJUNGA, CA. 91042 -3403 U.S.A.
Tél./Fax: [1] (818) 293 11 53

49- MEKHITARIST FATHERS
ARMENIAN SCHOOL
6470 Foothill Boulevard
TUJUNGA, CA. 91042-2729 U.S.A.
Tél.: [1] (818) 353 30 03
Fax: [1] (818) 353 08 15

172

50- ARMENIAN SISTERS ACADEMY
440 Upper Gulph Road
RADNOR, PA 19087 - 4699 U. S. A.
Tél.: [1] (610) 687 41 00 (Ecole)
Tél.: [1] (610) 688 93 60 (Couvent)
Fax: [1] (610) 687 24 30
E-mail: asaphila@aol.com (Ecole)
E-mail: asaasisters@aol.com (Sœurs)
www.armeniansrsacademy.org
51 - DZIDZERNAGAPOUYN ARMENIAN
SISTERS ACADEMY
6, Eliot Road
LEXINGTON, MA 02421-5702 U. S. A.
Tél.: [1] (781) 861 83 03 (Ecole)
Tél.: [1] (781) 863 59 62 (Couvent)
Fax: [1] (781) 862 84 79 (Ecole)
Fax: [1] (781) 674 04 10 (Couvent)
Website: www.armeniansistersacademy.org
52 - ARMENIAN SISTERS ACADEMY
2361 Florencita Drive
MONTROSE, CA 91020-1817 U. S. A.
Tél.: [1] (818) 249 87 83 (Ecole)
Fax: [1] (818) 249 72 88 (Ecole)
E-mail: asca@sbcglobal.net

173

FRANCE
53- ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX-DE-PARIS
DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES
DE FRANCE
CENTRE CULTUREL SAINT MESROB
10 bis, Rue Thouin
75005 PARIS - FRANCE
Tél.: [33] (Ø1) 40 51 11 90
Fax: [33] (Ø1) 40 51 11 99
E-mail: epaparis@epasaintecroix.org
E-mail: jeanteyrouz@hotmail.com
Mgr. Jean Teyrouzian - Eveque eparchial
E-mail: gghabroyan@epasaintecroix.org
(Mgr. Grégoire Ghabroyan)
54- CATHÉDRALE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
DE SAINTE-CROIX-DE-PARIS
13, Rue du Perche
75003 PARIS - FRANCE
Tél.: [33] (Ø1) 44 59 23 50
Fax: [33] (Ø1) 44 59 23 54
Cell: [33] (Ø6) 42 22 52 23
(T.R.P. Kévork Assadourian)
E-mail: drillo961@hotmail.com
(T.R.P. Kévork Assadourian)

174

55- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT GRÉGOIRE L’ILLUMINATEUR
69, Ave. Henri Barbusse
95400 ARNOUVILLE
Tél.: [33] (Ø1) 39 85 15 56
(T.R.P. Kévork Assadourian)
Cell: [33] (Ø6) 42 22 52 23
(T.R.P. Kévork Assadourian)
56- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
DE LYON ET DE VIENNE
7, Rue Docteur Dolard
69100 Villeurbanne
Tél.: [33] (Ø9) 51 88 11 10
Fax: [33] (Ø9) 56 88 11 10
Cell: [33] (Ø6) 72 57 94 84
(T.R.P Hovsep Kelekian)
E-mail: pararmen@aol.com
(T.R.P Hovsep Kelekian)
57- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT GREGOIRE L’ILLUMINATEUR
26, Rue Sibié
13001 MARSEILLE - FRANCE
Tél.: [33] (Ø4) 91 48 19 60
Fax: [33] (Ø4) 91 94 54 20

175

Cell: [33] (Ø6) 51 32 22 17
(P. Mounzer Soukias)
E-mail: paroissearmenienne@wanadoo.fr
58- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT GRÉGOIRE DE NAREK ET CENTRE
CULTUREL
13, Rue Asile Alamagny
42400 SAINT CHAMOND - FRANCE
Tél.: [33] (Ø4) 77 22 09 86
Cell: [33] (Ø6) 78 52 70 13
(T.R.P. Antranig Atamian)
59- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
25, Rue Berthelot
26000 VALENCE - FRANCE
Tél./Fax: [33] (Ø4) 75 43 78 23
E-mail: naamo1@hotmail.com
(P. Narek Naamoyan)
60- COLLÈGE ARMÉNIEN
SAMUEL-MOORAT
26, Rue Troyon
92310 SÈVRES - FRANCE
Tel.: [33] (Ø1) 45 34 68 28
Fax: [33] (Ø1) 45 34 79 97

176

Cell: [33] (Ø6) 37 01 15 96
(T.R.P. Haroutioun Bezdikian)
61 - ÉCOLE NOTRE-DAME DU
SACRÉ-CŒUR
167, Avenue des Caillols
13012 MARSEILLE - FRANCE
Tél.: [33] (Ø4) 91 93 50 91
Fax: [33] (Ø4) 91 93 27 45
62 - FOYER DES JEUNES FILLES
"HAIRENI GUEDOUR"
142, Cours Gambetta
69007 LYON - FRANCE
Tél.: [33] (Ø4) 78 72 76 60

GÉORGIE
63- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
TBILISI (TIFLIS)
Ave. Gutnis I N 5
Near Armenian Hospital
TBILISI - GÉORGIE
Tél./Fax: [995] (32) 27 76 37

177

Tél.: [995] (93) 49 04 25
(P. Michaêl Khatchgalian)
Tél.: [995] (32) 00 00 00
(T.R.P. Anatoly Ivanoug)
E-mail: anatolius@hotbox.ru
(T.R.P. Anatoly Ivanoug)

64- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
ASTVATSAMOR
HESHTIA
NINOTSMINDA - GÉORGIE
65- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
THORIA
NINOTSMINDA - GÉORGIE
66- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN SOURB HOVHANNES MKRTCHI
UJMANA
NINOTSMINDA - GÉORGIE
67- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SOURB SARKIS
JDANOVAKAN
NINOTSMINDA - GÉORGIE

178

68- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN SOURB ASTVATSATSIN
KARTIKAM
AKHALKALAKI - GÉORGIE
69- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN SOURB ASTVATSATSIN
TOURTSKH
AKHALKALAKI - GÉORGIE
Tél.: [995] (99) 19 36 18
70- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN VERAPHOKHMAN
AMENASOURB KUSIN MARIAMU
ALASTAN
AKHALKALAKI - GÉORGIE
71- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN VERAPHOKHMAN
AMENASOURB KUSIN MARIAMU
VAREVAN
AKHALKALAKI - GÉORGIE
72- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN SOURB KHATCHI
BAVRA
AKHALKALAKI - GÉORGIE

179

73- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN SOURB ASTVATSAMOR
KHOULGOUMO
AKHALKALAKI - GÉORGIE
74- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN PRKTCHI
0812 V. TSKHALTBILA
AKHALTSIKHE GÉORGIE
Tél.: [995] (99) 57 40 62
E-mail: anatolius@hotbox.ru
(T.R.P. Anatoly Ivanoug)
75- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN VERAPHOKHMAN ASTVATSAMOR
SOUKHLIS
AKHALTSIKHE - GÉORGIE
76- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
AVETOUM SOURB ASVATSATSIN
GIULGHA
AKHALTSIKHE - GÉORGIE
77- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN SOURB ASVATSATSIN
TSINOUBANI

180

AKHALTSIKHE - GÉORGIE
Tél.: [995] (99) 11 62 10 (P. Boghos Krikorian)
78- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN SOURB KHATCHI
ABATHKHEVI
AKHALTSIKHE - GÉORGIE
79- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
HANUN PRKTCHI
NAOKHREBI
AKHALTSIKHE - GÉORGIE
80- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
KULALISI
AKHALTSIKHE - GÉORGIE
Cell: [995] (99) 11 62 10 (P. Boghos Krikorian)
81- COUVENT DES SŒURS
ARMÉNIENNES DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION
HECHDIA - NINOTSMINDA
GEORGIE (C.E.I.)
Cell: [995] (99) 14 27 71
Cell: [995] (55) 31 73 77
E-mail: lourdjavakhk@mail.ru

181

GRÈCE
82- ORDINARIAT ARMÉNIEN CATHOLIQUE
Odos René Pyo, 2
Neos Kosmos
11744 ATHÈNES - GRÈCE
Tél.: [30] (210) 901 40 89
Tél.: [30] (210) 901 74 70
(Mgr. Neshan Karakehyeian) Office
Fax: [30] (210) 901 21 09
Cell: [30] (69) 30 34 88 46
(Mgr. Neshan Karakehyeian)
E-mail: iliasir.gr@gmail.com
(Mgr. Neshan Karakehyeian)
E-mail: ordarcat@otenet.gr
(Mgr. Neshan Karakehyeian)
83- PAROISSE S. GRÉGOIRE L’ILLUMINATEUR
Odos René Pyo, 2
Neos Kosmos
11744 ATHÈNES - GRÈCE
Tél.: [30] (210) 901 40 89
Tél.: [30] (210) 902 71 84
(P. Raphaël Chéfikian) Office
Cell: [30] (69) 84 61 28 63
(P. Raphaël Chéfikian)

182

Fax: [30] (210) 901 21 09
E-mail: revrafaelchefikian@hotmail.com
E-mail: revrafaelchefikian@yahoo.com
(P. Raphaël Chéfikian)
E-mail: ordarmca@yahoo.gr
(Mgr. Neshan Karakeheian)

HONGRIE
84- ÖRMENY KATOLIKUS LELKÉSZSÉG
Orlay utca 6
1117 BUDAPEST XI - HONGRIE
Tél.: [36] (01) 18 5 13 16
85- ÖRMÉNY KATOLIKUS LELKÉSZSÉG
Orlay utca 6
H - 1117 BUDAPEST - HONGRIE
Tél.: [36] (01) 365 17 66 - 365 17 67
86- ADMINISTRATOR DER ARMENISCH
KATHOLISCHEN GEMEINDE
Nagytétény Romai Katolikus
Plébánia
H - 1225 BUDAPEST - Szabadság u. 2
HONGRIE
Tél.: [36] (01) 207 48 94

183

IRAK
87- ARCHEVÊCHÉ ARMÉNIEN CATHOLIQUE
Karrada Al Sharkia / Area 903
Str. 27 Build. 10 - B. P. 2344
BAGHDAD - IRAK
Tél.: [964] (Ø1) 719 24 61
Tél.: [964] (Ø1) 719 18 27
Fax: [964] (Ø1) 719 40 34
Cell: [964] (790) 514 73 07
(Mgr. Emmanuel Dabbaghian)
E-mail: dabbaghianemm@hotmail.com
(Mgr. Emmanuel Dabbaghian)
88- COUVENT SAINTE ANNE DES SŒURS
ARMÉNIENNES DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION
Karrada Al Sharkia - 903 - 10 - 40
BAGHDAD - IRAK
Tél.: [964] (Ø1) 719 24 33

IRAN
89- ÉVÊCHÉ ARMÉNIEN CATHOLIQUE
No 29, Ghazali St. Hafez

184

11318 TEHERAN - IRAN
Tél.: [98] (Ø21) 66 70 72 04
Cell: [98] (Ø21) 66 72 78 68
Cell: [98] (912) 410 40 20
(Mgr. Neshan Karakeheian)
Cell: [98] (912) 333 03 17 (Gariné)
Cell: [98] (912) 313 50 59 (Méliné)
Fax: [98] (Ø21) 66 72 75 33
E-mail: iliasir.gr@gmail.com
(Mgr. Neshan Karakeheian)
E-mail: belegio@hotmail.com

90- CATHÉDRALE SAINT GRÉGOIRE
L’ILLUMINATEUR
No 29, Ghazali St. Hafez
11318 TEHERAN - IRAN
Tél.: [98] (Ø21) 66 70 72 04

91- ASILE “TCHILOYAN”
CHAPELLE NOTRE-DAME DE NAREK
No 32 Tehrani Vahed St. Jamaledin
Asadabadi St.
TEHERAN - IRAN
Tél. [98] (Ø21) 88 87 51 91

185

92- INSTITUT MARIAM
Couvent des Sœurs Arméniennes
de L’Immaculée Conception
Mirdamad, Meydane Mother
Shahnazari street 6, plaque num. 2
TEHRAN - IRAN
Tél./Fax: [98] (Ø21) 22 22 60 98 (Petit Jardin)
Tél.: [98] (Ø21) 22 22 60 99 (Couvent)
Cell: [98] (910) 927 43 74
(Sr. Rebecca Avsharian)
93- COLONIE HAYGASHEN
CHAPELLE ST. ANTOINE
Haygashen, Royan
MAZANDRAN - IRAN
Tél.: [98] (Ø122) 622 42 82 (Portier)
Tél.: [98] (Ø122) 622 40 20 (Direction)
Fax: [98] (Ø122) 622 40 67

ITALIE
N.B. Seuls les numéros de téléphone fixes
sont précédés du “0”.
94- PONTIFICIO COLLEGIO L. ARMENO
Salita S. Nicola da Tolentino, 17

186

00187 ROME - ITALIE
Tél.: [39] (06) 42 45 80 01 (Porterie)
[39] (06) 42 45 84 01 (Sa Béatitude)
[39] (06) 42 45 86 01
(T.R.P. Kévork Noradounguian)
[39] (06) 42 45 85 01/10 (P. Krikor Badichah)
[39] (06) 42 45 86 07 (Alberto Castri)
[39] (06) 42 45 86 06 (Administrateur)
Fax: [39] (06) 42 45 84 91 (Sa Béatitude)
[39] (06) 42 45 86 91
(T.R.P. Kévork Noradounguian)
[39] (06) 42 45 86 97/99 (Alberto Castri)
[39] (06) 42 45 86 96 (Administrateur)
[39] (06) 42 45 85 91 (Vice Recteur)
Cell: [39] 33 56 81 99 86
(Mgr. Bedros Miriyatian)
Cell: [39] 33 56 88 62 30
(T.R.P. Kévork Noradounguian)
Cell: [39] 33 46 23 70 92 (P. Krikor Badichah)
E-mail: rettore@pontificiocollegioarmeno.org
E-mail: noradounguian@hotmail.com
(T.R.P. Kévork Noradounguian)
amministrazione@pontificiocollegioarmeno.org
badichah_robert@hotmail.com
(P. Krikor Badichah)
Website: www.pontificiocollegioarmeno.org

187

95- RADIO VATICANA
00120 Città del Vaticano
ROME - ITALIE
Tél.: [39] (06) 69 88 31 08 (Radio Vatican)
Fax: [39] (06) 69 88 45 65 (Radio Vatican)
Télex: (504) 20 25 Radiopio V
E-mail: narek@vatiradio.va
Cell: [39] 34 76 36 65 17 (Robert Attarian)
Website: www.radiovaticana.va
96- TELEPACE ARMENIA
Via del mascherino, 67
00193 ROME - ITALIE
Tél.: [39] (06) 68 80 46 41-2-3
Cell: [39] 33 43 83 39 97
Fax: [39] (06) 68 80 46 44
E-mail: armenia@telepace.it
Website: www.telepacearmenia.it
97- S. POLO 2035
30125 - VENISE - ITALIE
Prof. Boghos Levon Zekiyan
Università Cà Foscari Venezia
Lingua e Letteratura Armena
Tél./Fax: [39] (04) 15 20 77 37
Cell: [39] 32 99 80 96 52 (Mgr. Lévon Zekiyan)
E-mail: zkybhs@unive.it (Mgr. Lévon Zekiyan)

188

98- CONGREGAZIONE ARMENA
MEKHITARISTA
Isola di S. Lazzaro degli Armeni
30126 VENISE - LIDO - ITALIE
Tel.: [39] 04 15 26 01 04 - 04 15 26 09 51
Fax: [39] 04 15 26 86 90
Fax: [39] 04 12 76 00 92 (Père Abbé)
Tél./Fax: [39] 04 15 26 14 58 (Administration)
Tél./Fax: [39] 041 73 14 90 (Casa Sevan)
E-mail: mechitaristi@tin.it
E-mail: casaeditricearmena@tin.it
E-mail: p.elia@mekhitar.org
(T.R.P. Yeghia Kilaghbian)
E-mail: pgrigoris2002@yahoo.it
(P. Krikoris Serenian)
Website: www.mekhitar.org
Website: www.acml.eu

99- COLLEGIO ARMENO MOORAT-RAPHAEL
Ai Carmini DD. 2596
30123 VENISE - ITALIA
Tél.: [39] (04) 15 22 87 70
Fax.:[36] (04) 15 20 34 34

189

100- CASA GENERALIZIA DELLE SUORE
ARMENE DELL'IMMACOLATA
CONCEZIONE
Via Vincenzo Monti, 9
00152 ROME - ITALIE
Tél.: [39] (06) 581 01 38
Tél./Fax: [39] (06) 581 97 62
(Supérieure Générale)
E-mail: suore.armene@yahoo.com
101- VILLINO SUORE ARMENE
Via Vincenzo Monti, 15
00152 ROME - ITALIE
Tél./Fax: [39] (06) 58 17 94 55

JERUSALEM
TERRE SAINTE
102- PATRIARCAT ARMÉNIEN CATHOLIQUE
Via Dolorosa 36 (Third and Forth Stations)
Al Wad
B. P. 19546
JERUSALEM 91194 - ISRAEL
Tél.: [972] (Ø26) 28 42 62
Fax: [972] (Ø26) 27 21 23

190

JORDANIE
103- EGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
2, WARAQA BEN NAWFAL
B.P. 10046 ACHRAFIEH
AMMAN - JORDANIE
Tél./Fax: [962] (06) 477 13 31 (Eglise)
Cell: [962] 799 37 77 66 (P. Boghos Nahabedian)
E-mail: noradounguian@hotmail.com
(T.R.P. Kévork Noradounguian)
E-mail: Der.Boghosn@gmail.com
(P. Boghos Nahabedian)
E-mail: vahelevon@gmail.com
(P Boghos Nahabédian)

LIBAN
104- PATRIARCAT ARMENIEN CATHOLIQUE
Rue Hôpital Orthodoxe - Géitawi
BEYROUTH 2078-5605 - LIBAN
Tél.: [961] (Ø1) 57 05 55-6-7
105- ÉPARCHIE PATRIARCALE
DE BEYROUTH
Rue Hôpital Orthodoxe - Géitawi
BEYROUTH 2078-5605 - LIBAN

191

Tél.: [961] (Ø1) 57 05 55-6-7
Tél.: [961] (Ø1) 57 05 61 (Sa Béatitude)
Tél.: [961] (Ø1) 57 05 59
(Centre St. Grégoire de Nareg)
Cell: [961] (76) 91 58 83
(Mgr. Manuel Batakian)
Fax: [961] (Ø1) 57 05 62 (Sa Béatitude)
Fax: [961] (Ø1) 57 05 63
(Secrétaire de Sa Béatitude)
Fax: [961] (Ø1) 57 05 58 (Patriarcat)
E-mail: nersesbedros19@armeniancatholic.org
E-mail: patriarchate@armeniancatholic.org
(Sa Béatitude)
E-mail: m.batakian@aol.com
(Mgr. Manuel Batakian)
Website: www.armeniancatholic.org
www.armeniancatholic.net

106- SIÈGE PATRIARCAL
COUVENT NOTRE DAME DE BZOMMAR
BZOMMAR - LIBAN
Tél.- Fax: [961] (Ø9) 26 04 14 (Sa Béatitude)
Tél. [961] (Ø9) 26 08 11- 2-4-5
Ext. 103 (Secrétaire de Sa Béatitude)

192

107- INSTITUT DU CLERGE PATRIARCAL
DE BZOMMAR
COUVENT NOTRE DAME DE BZOMMAR
BZOMMAR - LIBAN
Tél.: [961] (Ø9) 26 08 11-3-4-5
Fax: [961] (Ø9) 26 08 11-2 (ext 302)
Fax: [961] (Ø9) 26 06 70
(T.R.P. Kapriel Mouradian)
Cell: [961] (Ø3) 21 65 59
(T.R.P Kapriel Mouradian)
Cell: [961] (Ø3) 67 85 05 (T.R.P. Antranig Granian)
Cell: [961] (Ø3) 89 79 19
(P. Parsegh Baghdassarian)
Cell: [961] (70) 29 54 45 (P. Yeghia Tertsagian)
Cell: [961] (71) 83 57 93 (P. Movses Donanian)
Cell: [961] (70) 48 89 88
(Mgr. Kevork Khazzoum)
Cell: [961] (Ø3) 68 82 75 (P. Machdots Zahterian)
Cell: [961] (70) 95 05 11 (P. Varak Berberian)
E-mail: info@bzommar.org
E-mail: vicariatpatriarcal.bz@gmail.com
(T.R.P. Kapriel Mouradian)
E-mail: donmovses@hotmail.com
(P. Movses Donanian)
E-mail: bz.secretariatgeneral@gmail.com
(P. Movses Donanian)

193

E-mail: kaghatsi@hotmail.fr
(P. Yeghia Tertsakian)
E-mail: parsegh.baghdassarian@live.com
(P. Parsegh Baghdassarian)
E-mail: mgrkevork@hotmail.com
(Mgr. Kévork Khazoumian)
E-mail: p.mashdots@gmail.com
(P. Machdots Zahterian)
E-mail: fatoush23@hotmail.com
(P. Varak Berberian)
Website: www.bzommar.org
Website: www.bzommarvank.com
108- PAROISSE NOTRE DAME DE BZOMMAR
JOUNIEH
Tél.: [961] (Ø9) 63 66 71
Tél.: [961] (Ø9) 93 51 88 (Centre Bzommar)
109- CATHÉDRALE ST. GRÉGOIRE - ST. ÉLIE
Place Debbas - Centre Ville
BEYROUTH - LIBAN
Tél.: [961] (Ø1) 98 70 80
Fax.: [961] (Ø1) 99 42 42
Cell: [961] (Ø3) 08 13 81
(T.R.P. Kévork Yeghiayan)
Cell: [961] (Ø3) 58 04 12 (P. Raffi Hovannessian)

194

Cell: [961] (Ø3) 68 41 01
(Diacre Raphaêl Jawharji)
E-mail: georgeevian@videotron.ca
(T.R.P. Kévork Yeghiayan)
E-mail: frohanessian@hotmail.com
(P. Raffi Hovannessian)
E-mail: raphaeljawharji59@yahoo.com
(Diacre Raphaël Jawharji)
110- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
DE L’ANNONCIATION
Rue Hôpital Orthodoxe - Géitawi
BEYROUTH 2078-5605 - LIBAN
Tél.: [961] (Ø1) 57 05 55-6
Cell: [961] (Ø3) 30 83 71 (P. Vartan Kazanjian)
Cell: [961] (Ø3) 31 67 26 (P. Garabed Tatéossian)
E.mail: vartankir@gmail.com
(P. Vartan Kazanjian)
E-mail: dergarabedhovhannes@hotmail.com
(P. Garabed Tatéossian)
111- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINTE-CROIX
Rue Zoghbi
P. B. 90/260 ZALKA - LIBAN
Tél.: [961] (Ø4)71 07 36-37

195

Cell: [961] (70) 73 89 78
(P. Sébouh Garabédian)
Cell: [961] (71) 33 06 14
(P. Avédik Hovhannessian)
Tél./Fax: [961] (Ø4) 71 07 38 (Curé)
E-mail:sebouhgarabedian@hotmail.com
(P. Sébouh Garabédian)
E-mail: fralevon@hotmail.com
(P. Avédik Hovhannessian)
112- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT SAUVEUR
Rue Arax
BOURJ HAMMOUD - LIBAN
Tél./Fax: [961] (Ø1) 26 15 05
Cell: [961] (76) 46 19 59 (P. Berdj Sabe)
Cell: [961] (70) 59 87 76
(P. Ghazar Bédrossian)
Fax: [961] (Ø1) 25 49 43
E-mail: p.berg_sabe@hotmail.com
E-mail: lazzaropietro@yahoo.it
(P. Ghazar Bédrossian)
113- COLLÈGE MESROBIAN
Rue Arax
BOURJ HAMMOUD - LIBAN

196

Tél.: [961] (Ø1) 26 05 04 - 25 49 40
Tél./Fax: [961] (Ø1) 26 29 55
E-mail: administration@mesrobian.com
Website: www.mesrobian.com
114- COLLÈGE SAINTE CROIX - K. HARBOYAN
Rue Zoghbi
B.P. 90/260 ZALKA - LIBAN
Tél.: [961] (Ø4) 71 15 65
Fax: [961] (Ø4) 71 15 64
E-mail: ritaj15@yahoo.com
(Mme. Rita Boyadjian)
115- PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Kheder Bey - Agadjanian Street
ANJAR - LIBAN
Tél.: [961] (Ø8) 62 06 74
Cell: [961] (Ø3) 71 89 38
(T.R.P. Mesrob Topalian)
E-mail: hayouni50@hotmail.com
(T.R.P. Mesrob Topalian)
116- FOYER CARDINAL AGHAGIANIAN
ANJAR - LIBAN
Tél.: [961] (Ø8) 62 04 06
Tél.: [961] (Ø8) 62 04 53-4

197

Cell: [961] (Ø3) 38 29 37 (P. Alichan Apartian)
E-mail: d.alishan@hotmail.com
(P. Alichan Apartian)
117- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
Haouche Al Zaraina
ZAHLE - LIBAN
Tél.: [961] (Ø8) 82 08 82
Cell: [961] (Ø3) 38 29 37 (P. Alichan Apartian)
E-mail: d.alishan@hotmail.com
(P. Alichan Apartian)
118- COUVENT DES PÈRES MÉKHITARISTES
B.P. 67 BIKFAYA - LIBAN
Tél.: [961] (Ø4) 98 10 77 - 98 00 66
Fax: [961] (Ø4) 98 60 78
Cell: [961] (70) 22 77 53
(T.R.P. Mesrob Sulahian)
E-mail: mesrob@hotmail.com
(T.R.P. Mesrob Sulahian)
119- COUVENT DES PÈRES MÉKHITARISTES
B.P. 90060
JDEIDET EL METN - RAOUDA
METN 12022010 - LIBAN
Tél.: [961] (Ø4) 68 98 91
Tél.: [961] (Ø4) 68 45 38

198

120- COLLÈGE DES PÈRES MÉKHITARISTES
B.P. 46 HAZMIEH - LIBAN
Tél.: [961] (Ø5) 45 11 15 - 24
Fax: [961] (Ø5) 45 11 28
Cell: [961] (Ø3) 73 33 65
(T.R.P. Hovsep Topalian)
121 - COLLÈGE SAINTES HRIPSIMIANTZ
B.P. 90075
FANAR - LIBAN
Tél.: [961] (Ø1) 89 10 68-99
Cell: [961] (Ø3) 34 94 79
(Sœur Arminée Magarossian)
Fax: [961] (Ø1) 88 18 99
122 - ÉCOLE SAINTE AGNÈS
B.P. 80608
BOURDJ HAMMOUD - LIBAN
Tel./Fax: [961] (Ø1) 26 11 39
Cell: [961] (Ø3) 57 12 73
(Sœur Anaïs Kerekian)
E-mail: stagnes1936@hotmail.com
123 - ÉCOLE SAINTE SUZANNE
Geitawi-Achrafieh
BEYROUTH - LIBAN
Tél.: [961] (Ø1) 44 95 80

199

124 - ÉCOLE NOTRE-DAME DE LOURDES
Kheder Bey
ANJAR - LIBAN
Tél./Fax: [961] (Ø8) 62 04 53
Cell: [961] (76) 52 46 75
(Sœur Théobisté Bédrossian)
125- ORPHELINAT DES SŒURS
ARMÉNIENNES CATHOLIQUES
BZOMMAR - KESROUAN - LIBAN
Tél.: [961] (Ø9) 26 27 20
Cell: [961] (76) 88 92 75
(Sœur Bernadette Lole)
Fax: [961] (Ø9) 26 06 71
E-mail: providencebzommar@yahoo.com

POLOGNE
126-CARDINAL KAZIMIERZ NYCZ (ORDINARY)
Kuria Metropolitana
Miodowa St. 17/19,
00-246 Warszawa, Poland
Tel.: [48] 225 31 71 00
E-mail: sekretariat@mkw.pl

200

127- ARMENIAN CATHOLIC PARISH
OF SOUTH POLAND
SAINT TRINITY ARMENIAN CATHOLIC
CHURCH
Mikołowska St. 2, Gliwice, Poland
Pastor: Fr. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Tel.: [48] 602 79 17 80
E-mail: tadeusz@isakowicz.pl
(P. Tatéos Izakowics-Zaleski)
Website: www.isakowicz.pl

128- ARMENIAN CATHOLIC PARISH
OF CENTRAL POLAND
'RES SACRA MISER' ROMAN CATHOLIC
CHURCH
Krakowskie Przedmieście St. 62
St. Barbara Chapel, Wspólna 67 St.
Pastor Fr. Raphael Krawazyk
Tel: [48] 695 486 520
E-mail: rafal.krawczyk@ormianie.pl
Website: www.ordynariat.ormianie.pl

201

129- ARMENIAN CATHOLIC PARISH OF
NORTH POLAND
SAINT PETER AND PAUL ROMAN
CATHOLIC CHURCH
Żabi Kruk St. 3, Gdańsk
Pastor: prelate Cezary Annusewicz
Tel.: [48] (691) 76 63 34
E-mail: cezary.annusewicz@wp.pl
www.piotripawel.diecezja.gda.pl/ormianie
130- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINTE TRINITÉ
Ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7/2
44-100 GLIWICE - POLOGNE
Tél.: [48] (032) 231 78 24
(Téléphoner à partir de 20h. pr. trouver le
père)
131- KS. KANONOIK TADEUSZ ZALESKI
Radwanowice 1,32 - 064 Rudawa
KRAKOW - POLOGNE
Tél./Fax: [48] (012) 283 87 59
Tél.: [48] (012) 283 90 80
Tél.: [48] (012) 06 02 79 17 80
E-mail: prezes@albert.krakow.pl
(P. Tatéos Zaleski)

202

132- KS. ARTUR AWDALIAN
Kuria Metropolitana
Ul. Nowolipki 18
00-246 WARSZAWA - POLOGNE
Tél.: [48] (228) 38 30 95
Cell: [48] (508) 45 88 85
E-mail: arturrm@wp.pl (P. Arthur Afdalian)

ROUMANIE
133- PAROHIA ARMEANO CATOLICA
Str. Stefan cel Mare 5
Cluj
405300 GHERLA - ROUMANIE
Tél./Fax: [40] (0264) 24 19 16
E-mail: szakendre@armenonet.ro
(P. Endre Szkas)

RUSSIE
134- PAROISSE DES PÈRES SALÉSIENS
Ul. Malaya Gruzins-Kaya 19/2
Kv. 19
123557 MOSKVA - RUSSIE
Tél.: [7] (495) 130 99 93

203

Cell: [7] (926) 904 91 49 (P. Bédros Bédrossian)
Fax: [46] (08) 49 52 52 25 34 (ext.119)
E-mail: moscow@armeniancatholic.ru
(P. Raphaël Gravtchigui)
Website: www.armeniancatholic.ru
134b - EGLISE SOURP KEVORK
Mikro uigo vostochni
Dom. 42
Venyov, Russia
Cell: [7] (910) 5555110 (P. Setrag Khitaryan)
E-mail: sedrakh@yahoo.it

SUÈDE
135- ÉVÊCHÉ CATH. DE STOCKHOLM
Folkungagatan, 46 C
118 26 Stockholm-Sweden
P.O.Box 4114
SE 102 62 STOCKHOLM - SUÈDE
Tél.: [46] (08) 462 66 00 (Bureau)
Tél.: [46] (8) 42 06 63 25 (Domicile)
Cell: [46] (76) 282 79 59 (P. Hovsep Bahé)
Fax: [46] (08) 462 94 25
E-mail: francescobahi@hotmail.it
(P. Hovsep Bahé)

204

E-mail armeniska.missionen@hotmail.com
Website: www.armcatholicchurch.com

SYRIE
136- ARCHEVÊCHÉ ARMÉNIEN CATHOLIQUE
Rue Tilel Nº 33
B. P. 97
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (21) 212 39 46 - 211 66 37
Cell: [963] 933 46 36 26 (Mgr. Bédros Miriyatian)
Fax: [963] (21) 211 66 37
E-mail: armen.cath@mail.sy
(Mgr. Bédros Miriyatian)
137- CATHÉDRALE NOTRE-DAME DES DONS
DES AMÉNIENS CATHOLIQUES
Rue Tilel, No 29
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (21) 212 39 46 - 211 66 35
Cell: [963] 944 82 34 62
(P. Emmanuel Krikorian)
Cell: [963] 968 24 30 83
(P. Yéghiche Djanatchian)
Fax: [963] (21) 211 66 37

205

E-mail: armen.cath@mail.sy
(Mgr. Bédros Miriyatian)
E-mail: p.yeghiche@live.it
(P. Yéghiche Djanatchian)
E-mail: j.bazouzou@yahoo.com
(P. Hovsep Bezezian)
E-mail: natalio51@hotmail.com
(P. Emmanuel Krikorian)
138- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
STE. BARBE - ST. SAUVEUR
Quartier Suleymanié
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (21) 464 74 74
Cell: [963] 933 38 28 74
(P. Kévork Chahbazian)
Cell: [963] 988 87 98 69
(P. Zareh Der-Sarkissian)
Cell: [963] 992 32 90 04 (P. Michael Kayal)
E-mail: kayal@hotmail.com (P. Michael Kayal)
139- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
STE. TRINITÉ
Quartier Meydan - Rue Gharnata
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (21) 446 69 40

206

Cell: [963] 941 77 00 37
(T.R.P. Hovsep Bezezian)
Cell: [963] 933 05 70 28 (P. Hayg Magarian)
E-mail: jbazouzou@yahoo.com
(P. Hovsep Bezezian)
E-mail: armen.cath@mail.sy
(Mgr. Bédros Miriyatian)
140- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINTE CROIX
Quartier Ourouba
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (21) 464 18 82
Cell: [963] 933 66 73 75 (P. Nerses Zabarian)
Cell: [963] 966 30 10 10 (P. Andon Tahhan)
E-mail: josephzabara@libero.it
(P. Nerses Zabarian)
E-mail: toninotahan@yahoo.com
141- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
DE L'ANNONCIATION
Djebel El Saydé - Cheikh Maksoud
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (21) 465 22 67
Cell: [963] 988 30 26 62
(P. Gomidas Dadaghlian)

207

142- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
DES SAINTS MARTYRS
RAKKA - SYRIE
Tél.: [963] (22) 22 14 62
Cell: [963] 988 87 98 69
(P. Zareh Der-Sarkissian)
143- PETIT SÉMINAIRE N.D. DE BZOMMAR
Quartier Meydane - Eglise St. Vartan
B. P. 97
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (21) 465 96 00
144- EXARCHAT PATRIARCAL
ARMÉNIEN CATHOLIQUE
B. P. 22281
Bab Touma
DAMAS - SYRIE
Tél.: [963] (Ø11) 541 38 20 (exarchat)
(Mgr. Hovsep Arnaoutian)
Tél.: [963] (Ø11) 544 35 77
Cell: [963] (990)12 94 05 (P. Kévork Bahé)
Fax: [963] (Ø11) 541 94 31
E-mail: georgesbaheyan@gmail.com
(P. Kévork Bahé)

208

145- ÉVÊCHÉ ARMÉNIEN CATHOLIQUE
B. P. 17
KAMICHLIE - SYRIE
Tél.: [963] (Ø52) 42 62 11
(Mgr. Antranig Ayvazian)
Tél.: [963] Ø52) 42 42 92
Cell: [963] 933 28 26 30
(Mgr. Antranig Ayvazian)
Fax: [963] (Ø52) 42 27 11
E-mail: mgr.antranig@hotmail.com
(Mgr. Antranig Ayvazian)
146- PAROISSE SAINT JOSEPH
B. P. 17
KAMICHLIE - SYRIE
Cell:
(Mgr. Antranig Ayvazian)
Cell:
(P. Armenag Bedoyan)
Tél.: [963] (Ø52) 42 02 11 (P. Karnig Hovsepian)
Cell: [963] (944) 22 67 57 (P. Karnig Hovsepian)
Tél./Fax: [963] (Ø52) 42 42 11
E-mail: hovsepian38@hotmail.com
(P. Karnig Hovsepian)
147- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINTE FAMILLE
B. P. 142

209

HASSAKÉ - SYRIE
Tél.: [963] (Ø52) 32 04 11
Tél.: [963] (Ø52) 32 03 78
Cell: [963] 940 31 24 51
(P. M. Matéos Matossian)
Cell: [963] 933 53 75 15
(P. Haroutioun Archinaguian)
E-mail: fmatossian@hotmail.com
(P. Madtéos Matossian)

148- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT GREGOIRE L'ILLUMINATEUR
B. P. 59
DEIR ZOR - SYRIE
Tél.: [963] (Ø51) 22 20 40
149- PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT MICHEL
B. P. 142
KESSAB - SYRIE
Tél.: [963] (Ø41) 71 10 12
Cell: [963] 994 93 91 50
(P. Nareg Louissian)
E-mail: nareg71@gmail.com
(P. Nareg Louissian)

210

150- COLLÈGE DES PÈRES MÉKHITARISTES
Achrafié B.P. 591
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (21) 225 00 19
Tél./Fax: [963] (21) 225 00 54 (Couvent)
Cell: [963] 933 80 56 54
151 - ÉCOLE IMMACULÉE CONCEPTION
"SAYEDET EL ZANABEK"
Rue Djebel el Nahr
Quartier Azizié
ALEP - SYRIE
Tél.: [961] (Ø21) 212 24 23
152 - JUVÉNAT DES SŒURS
ARMÉNIENNES
Rue Djebel el Nahr
Quartier Azizié
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (Ø21) 211 51 39
153 - ÉCOLE ZVARTNOTS
"SAYEDET EL FARAH"
Quartier Meydan
ALEP - SYRIE
Tél.: [963] (Ø21) 464 41 04

211

154- ÉCOLE "AL ZOUHOUR"
Rue Bab Touma, 149
DAMAS - SYRIE
Tél.: [963] (011) 541 21 85
Tél./Fax: [963] (Ø11) 541 16 30
E-mail: alzouhour@yahoo.it

155 - COUVENT DES SŒURS
ARMÉNIENNES DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION
B.P. 17
KAMECHLIÉ - SYRIE
Tél.: [963] (Ø52) 42 10 37

TURQUIE
156- ARCHEVÊCHÉ ARMÉNIEN CATHOLIQUE
Sakizağaci Caddesi, No 17
Beyoglu 34435
ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 244 12 58 - 292 07 73
Fax: [90] (212) 243 23 64
Cell: [90] (535) 309 53 49 (Mgr. Lévon Zekiyan)
E-mail: zkybhs@unive.it (Mgr. Lévon Zekiyan)

212

157- ÉGLISE ST. JEAN CHRYSOSTOME
Anaçeşme Sokak, No 4
Taksim
ISTANBUL - TURQUIE
Tel.: [90] (212) 244 52 11 (Centrale)
Tel.: [90] (212) 293 12 33
Fax: [90] (212) 293 12 83

158- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT LÉON - SURP LEVON ERMENİ
KATOLİK KILISESI
Altiyol, Ali Suavi Sokak, No. 1-1
Kadiköy 34714
ISTANBUL - TURQUIE
Tel./Fax: [90] (216) 336 32 30
E-mail: vartabedmikael@gmail.com
(P. Mikael Ucar)
159- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
IMMACULÉE CONCEPTION
Samatya Caddesi, No 356
Koca Mustafa Pasa
ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 585 43 13

213

160- CATHÉDRALE SAINTE MARIE
Sakizağaci Caddesi, No 31
P. K. 183 - Beyoglu 34435
ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 244 12 58
Tél.: [90] (212) 292 07 73
Fax: [90] (212) 243 23 64
161- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT SAUVEUR
Kuyu Sokak, No 3-5
Galata - ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 243 73 42
162- ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINTE - TRINITÉ
Perukâr Çikmazi, No 14
Beyoğlu - ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 252 15 78
163- ÉGLISE SOURP HOVHANNES MIGIRDIÇ
Köybasi Arka Sokak, No 31
Yeniköy - ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 223 76 71

214

164- ÉGLISE SOURP BOGHOS
Piyasa Çaddesi, No 3
Büyükdere - ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 271 28 97
165- ERMENI KATOLIK VERAPOHUM KILISESI
Mehmetçik Sokak, No 14
Büyükada - ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (216) 382 39 74
166- ERMENI KATOLIK
SOURP ANDON KILISESI
Frenk Mahallesi
Tarabya - ISTANBUL - TURQUIE
167- SOURP KRIKOR LUSAVORIÇ KILISESI
Dereboyu Çaddesi, No 76
Ortaköy - ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 261 47 76
Tél.: [90] (212) 327 40 62
168- MAR YUSUF ERMENI KATOLIK KILISESI
Sar Mahallesi
MARDIN -TURQUIE
Tél.: [90] (0482) 212 13 69 (Vakf)
Cell: [90] (0535) 935 75 02 (Responsable)

215

169- BOMONTI ERMENI ILKOKULU
Izzet Pasa Çad. No 45
Bomonti - ISTANBUL - TURQUIE
170- SURP AGOP HASTANESI
Yedikular Caddesi, No 6
Elmadag - ISTANBUL - TURQUIE
171- MECHITARIST - FATHERS
Pangalti, Süleyman Nazif 21
34371 Sisli
ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 248 04 21 - 246 61 79
Fax: [90] (212) 240 56 13
172- Zafer Sokak Nº 3
80220 Pangalti, Sisli
ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 296 86 78
Fax: [90] (212) 233 40 06
173- SURP GAZAR
ERMENI KATOLIK MIHITARYAN
OKUL VE MANASTIRI
Vakfi Yönetim Kurulu
Arpasuyu Sokak 8

216

80260 Bomonti - Sisli
ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 247 85 98
Fax: [90] (212) 296 32 96
174 - ANARAT HYGUTYUN ILKOKULU
Olçek Sokak, Nº 19
Harbiye
ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 240 57 52
Tél.: [90] (212) 343 42 37
175 - ANARAT HIGUTYUN ILKOKULU
Iskirlak Sokak, Nº 18
Koca Mustafa Pasa
Samatya
ISTANBUL - TURQUIE
Tél.: [90] (212) 585 11 60
Tél.: [90] (212) 585 11 24

UKRAINE
176- R. P. ROMAN DUTCHAK
Vyl. Sichovyh Strilztiv 6 a
Ternopil 46025

217

Tél.: [380] 352 52 25 66
Tél.: [380] 352 43 51 09
Cell: [380] 677 01 56 61 (P. Roman Duchak)
E-mail: dutchakr@yahoo.it (P. Roman Duchak)

URUGUAY
177- EXARCADO APOSTOLICO ARMENIO
PARA AMERICA
LATINA EN URUGUAY
Av. 19 de Abril 3325
11700 MONTEVIDEO - URUGUAY
Tél./Fax: [598] 23 08 31 18
E-mail: exarmal@yahoo.com.ar
(Mgr. Vartan Boghossian)
178- PARROQUIA ARMENIA CATOLICA
CATEDRAL NTRA. SRA. DE BZOMMAR
Av. 19 de Abril 3325
11700 MONTEVIDEO - URUGUAY
Cell: [598] 94 56 30 70 (Curé)
Cell: [598] 093 79 93 43 (Vice Curé)
Tél./Fax: [598] (02) 308 3118
E-mail: pararmur@netgate.com.uy
Cell: [598] 94 56 30 70 (Curé)

218

Tél./Fax: [598] (02) 30 83118
E-mail: pararmur@netgate.com.uy
E-mail: antonio.ketchedjian@gmail.com
(P. Andon Ketchedjian)
E-mail: genalusa@hotmail.com
(P. Genarios Lousararian)

Pour les corrections et les suggestions:
info@armeniancatholic.org
eparchy@armeniancatholic.org

219

Websites
www.acml.eu
www.armcatholicchurch.com
www.armeniancatholic.net
www.armeniancatholic.org
www.armeniancatholic.org.au
www.armeniancatholic.ru
www.armeniancatholicchurch.ca
www.armenianchurchco.com
www.armeniange.wordpress.com
www.armeniansisters.org
www.armeniansrsacademy.org
www.armeniansistersacademy.org
www.bzommar.org
www.bzommarvank.com
www.eacn.ca
www.holycrossarmenian.org
www.isakowicz.pl
www.mechitharisten.org
www.mekhitar.org
www.mesrobian.com
www.parroquianarek.blogspot.com
www.piotripawel.diecezja.gda.pl/ormianie
www.pontificiocollegioarmeno.org
www.radiomariam.am

220

www.radiovaticana.va
www.sourpkhatchcollege.com
www.stgregoryarmenian.org
www.telepacearmenia.it
www.youth.armeniancatholic.org

Facebook
Armenian Catholic Youth
Diramayr Hayastani Ketron Tashir
Harboyan Varjaran
Holy Cross Armenian Catholic Church
Institut du Clerge Patriarcal de Bzommar
Mesrobian Varjaran
Mesrobian College - Ø»ëñáå»³Ý ì³ñųñ³Ý
Our Lady Queen of Martyrs ChurchSourp Khatch
St. Gregory Armenian Catholic Church
St.Gregory Armenian Catholic Church of Toronto
St Marks Armenian Catholic Church
Telepace Armenia §Ê³Õ³Õáõû³Ý Ò³Ûݦ
Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝ
è³¹Çá سñdzÙ

Twitter
twitter.com/NersesbedrosXIX

221

²ÕûÃù
§àí ²ëïáõÍáÛ ëÇñ»ÉÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñ«
Ù»½Ç óáÛó ïáõ¿°ù Ó»ñ Éáõë³õáñ ¹¿Ùù»ñÁ«
Ù»½Ç Û³ÛïÝ»ó¿°ù ·³ÕïÝÇùÁ Ó»ñ
³ÙμáÕç³Ï³Ý ÝáõÇñáõÙÇÝ«
Ù»½Ç ÷á˳ÝÓ»ó¿°ù Ó»ñ ë¿ñÁ
ѳݹ¿å øñÇëïáëÇ«
²õ»ï³ñ³ÝÇÝ »õ ºÏ»Õ»óõáÛÝ:
àí ˳ã³å³ßï Ñ³Û Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñ«
¸áõù« áñ ³×»ó³ù
ܳñ»Ï³óÇÇ Ø³ï»³Ýáí«
Éáõë³õáñ»ó¿°ù Ù»ñ Ùïù»ñÁ«
áñå¿ë½Ç ·ÇïݳÝù ³åñÇÉ
§Ñ³Ûáó ݳѳï³ÏáõÃÇõÝÁ¦
Ù»ñ ³Ù»Ýûñ»³Û Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç:
²Ù¿Ý¦:

Liturgical Calendar 2015
Cover Photo Blessed Ignatius Maloyan
Published by Armenian Catholic Patriarchate
Edited by father Vartan Kazanjian
Assistant editor father Garabed Tateossian
Technical Support Hagop Terjanian
Printed by Pomigravure Printing House
Beirut - Lebanon
November 2014