You are on page 1of 3
Cerere de Inscrier la concursul de ocupare a posturlordidactice/catedrlor declarate vacante/rezervate in invStéméntul preuniverstar, ‘sesiunea 2014 Nr /___2014 Latin evidenta 1.S3/15.M.B. ‘Se corti exactitatea datelor Presedinte comisie de concurs ‘Numa $f prenumete) (pentru cadiele idactice Wulare_ participants a concurs Viza Consiterulul uric cate pki Domnule Presedinte, ‘Subsernatua) (cu inital tat. == ‘aSCUN(S a data Ge (avs, ana, aul) (COD NUMERIC PERSONAL: 41) _ Studi finaizate cu examen de absobvielicent/fbscalaureat: 4) Univ, Insttutul, Academia, LP, 3 ani, Colegiul, Sc. posticeal, Sc. de malst, Lic. Pad. et, Tivelil studiler (medi, posticeale, 7 Gu TT de Stodi universtare de masterat, universitore de lung’ ci dara Studio Ge __anl@isa Th, Saal FF, fr, 1). promot ‘a spacialzarea prindpal Secunda’ CH media Ta examenul de stat (icents)/absolive media de departajare iD) Univ, Institut, Academia, LP. 3 ani, Colelu, Sc. posticeal, Sc. de mali Li. Ped. et. Focalatea, aint stuctr(rectt,pasticoate, universRare de scurtS durati, clcul T de studil universtare de Teenf&, cll TT de studi universtare de masterat, universitare de lung’ surat) - ‘eu dura stdilor Tu specialzarea prinopalg_ Ge ani sai, sal FE, r,t), promoba Secunda cu media la examenul de stat (icenta)/absolvire media de dapartajare (Univ, Tnstitatul, Academia, TP. 3 an, Colegiul, Sc postceal, Sc. de malgti Lic. Ped. ee Focaltatea, TT Tivelil sodilar (madi, posticeale, iniversfare de scurts durats, cid T de studi universtare de Ticents, ckdul TT de studir universare de masterat, universttare de lung’ ddurat) cu durata, Studion cu specialzarea principal de ani sau if, seal ff, fr, Td). promot secundars ‘cu media Ia examenul de stat (eenta)/absalvire mesa de departajare 2) Dups absoivrea cu alploms de tkentS 2 studllor unverstare de lung’ durata/de masterat am absolvit cursur| postunierstare (studi _aprofundate, studt acaclemice postunivesitare, studi postuniverstare de specialzare, stu postuniversitare de masteat, un alt masterat in cadrul ‘ell I de stud universtare), dup cum utmeaz’: 2) Insttula ( Univ, Institut, Academia). cu specialzaroa ‘Ga darata studilor de ani, promatia ‘media de abso. Tnedia de departajare b) Insttuia ( Univ, Tait, Academia) oo cu specialzarea ‘au darata dudilor de ani, promatla ‘eda de absoire «) Insttuia (Univ, Tnsttutu, Academia ‘media de departajare : Gr spacialzarea ‘cudarata studilor de ani, promotia —__, media de absohire _, media de departajare 7 3) Dup’ absolvraa cu diploma de licentS a ciclulul I de studi universtare de Wieent8 am absolit stud postuniverstare de speciazare, dup cum urmeazse 4) Insttuia ( Univ., Institute, Academia) ar spacainarea