ဘုရားသခင္မွန္တယ္

ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ မည္သူက သာသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာမႀကီးႏွင့္ AေျခAတင္
Aျငင္းပြားရာတြင္ သတင္းေထာက္သည္ မိမိ၏ ေနာက္ဆံုးဆင္ေျခကို ဤသို႔ထုတ္ေျပာသည္။
“ဘုရားသခင္ဟာ ေယာက္်ားကို Aရင္ ဖန္ဆင္းၿပီးမွ မိန္းမကို ဖန္ဆင္းတာပါ”
စာေရးဆရာမႀကီး ေAာက္ပါAတုိင္း တံု႔ျပန္သည္။
“ဘုရားသခင္ သိပ္မွန္တာေပါ့... ကၽြန္မလည္း စာၾကမ္းကို Aရင္ေရးတာပဲ”
တို႔သိခ်င္တာဒါကြ
Aေမရိကန္သူလွ်ိဳကို ႐ုရွားေတြ ဖမ္းမိသည္။ ၄င္းကို Aခ်ဳပ္ခန္းထဲ ထည့္လိုက္သည္။ မၾကာမီ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း
ဗလေကာင္းေကာင္း ႐ုရွားတစ္ေယာက္ ၀င္လာသည္။ စစ္ေမးမည့္သူ ျဖစ္သည္။ မေတာက္တေခါက္ တတ္ထားေသာ
Aဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သလွ်ိဳကို ေမးသည္။
"What is your name?"
“ဂၽြန္စမစ္”
Aေမရိကန္၏မ်က္ခြက္ကို ဗလႀကီး Aားထည့္ၿပီး ေလးငါးခ်က္ လက္သီးစာ ေကၽြးလိုက္သည္။
ထပ္ေမးသည္။
"What is your name?"
“ဂၽြန္စမစ္”
ဒီတစ္ခါ လက္ေရာေျခေထာက္ပါ ပါလာသည္။ ဤAတိုင္း နာရီAနည္းငယ္ ၾကာသြားသည္။ ေမးလိုက္၊ ထိုးလိုက္ႏွင့္ သူလွ်ိဳ၏
မ်က္ႏွာမွာ ၾကည့္လို႔ပင္ မေကာင္းေတာ့။ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ေရာင္ကိုင္းၿပီး ေသြးေတြနဲ႔ နီရဲေနသည္။ သူလွ်ိဳသည္ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္
တစ္ကိုယ္လံုး တုန္လႈပ္ေနသည္။ ႐ုရွားႀကီးလည္း လိုခ်င္သည့္ Aေျဖ မရသျဖင့္ စိတ္တိုသည္ထက္ တိုလာသည္။
ထိုးႀကိတ္ရဖန္မ်ားသျဖင့္ လက္ေတြ နာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ Aိတ္ထဲက ေျခာက္လံုးျပဴးကို ထုတ္ကာ Aေမရိကန္၏
နားထင္နား ေတ့လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သိခ်င္သည္ကို ေဒါသတႀကီး ထပ္ေမးသည္။
ေဒါသေၾကာင့္ထင္သည္။ ၄င္း၏ ပါးစပ္မွ Aဂၤလိပ္လို မဟုတ္ဘဲ ႐ုရွားလို ထြက္လာသည္။
“ေဟ့... မင္းကို ေနာက္ဆံုးAႀကိမ္ေမးမယ္။ မင္းတို႔တပ္မွာ တင့္ကား ဘယ္ႏွစီး ရွိသလဲကေ
ြ ဟ”
ေက်ာင္းသားAတြက္ Aေမ့ရ႕ဲ စာ
EကာလIပ္Eက်ာင္းသားထံ AEမ့Eပးစာ
ခ်စ္လွစြာEသာသား…
AEမAသက္ရွင္Eနဆဲပဲ ရွIEသးတယ္ဆIUတာကIU သားသIရEAာင္လIU႔ စာလွမ္းEရးလIUက္တာပါ။ မင္းစာျမန္ျမန္ မဖတ္ႏIUင္မွန္းသIလIU႔
AEမဒီစာကIU ျဖည္းျဖည္းပဲ EရးလIUက္ပါတယ္။ မင္းAIမ္ျပန္လာရင္ AIမ္ဘယ္မွာမွန္းသIမွာ မဟUတ္Eတာ့ဘူး။ AEမတIU႔

Eျပာင္းသြားၾကၿပီ။ မင္းAEဖEတာ့ AခUAလUပ္Eကာင္းEကာင္း တစ္ခUရEနၿပီ။ သူ႔EAာက္မွာ လူ ၅၀၀ Eလာက္ရွIတယ္။ သခi်Uင္းမွာ
ျမက္ရIတ္Eနရတယ္Eလ။
AခUAEမတIU႔ AIမ္Aသစ္မွာ Aဝတ္Eလွ်ာ္စက္ တစ္လံUးရွIတယ္။ သIပ္Eတာ့ မEကာင္းလွပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ Aပတ္က AEမ Aဲဒီထဲ
ရွပ္Aကႌ် ၁၄ ထည္ ထည့္တယ္။ ၿပီး… သံႀကIUးကIUဆလ
ဲြ UIက္တာ AဲဒီAကႌ်EတြကIU Aဲဒီကတည္းက ျပန္မEတြ႔ရEတာ့ပါဘူး။
သားAမ Eမရီလည္း ဒီEန႔မနက္ပဲ ကEလးEမြးတယ္။ သားEလးလား၊ သမီးEလးလားEတာ့ AEမမသIEသးဘူး။ AဲဒီEတာ့
မင္းက Aန္တီျဖစ္မလား၊ Aန္ကယ္ျဖစ္မလား AEမလည္း မEျပာတတ္ဘူး။
ၿပီးတဲ့Aပတ္ထဲမွာ မင္းရဲ့ Aန္ကယ္ဒစ္လည္း တIU႔ၿမIU႕က Aရက္ခ်က္စက္ရံUမွာ ဝီစကီကန္ထဲ က်ၿပီး နစ္လIU႔။ သူ႔လUပ္Eဖာ္ကIUင္ဖက္
တခ်IU႕က ခUန္ဆင္းၿပီး ကယ္ၾကEသးတယ္။ ဒါEပမဲ့သူက ကယ္တဲ့သူAားလံUးကIU သတၱIရွIရွI တြန္းလွန္ႏIUင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကIU
သၿဂiUဟ္Eတာ့ AဲဒီမီးကIU ၿငIမ္းရEတာ သံUးရက္ၾကာတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့Aပတ္က မIUးႏွစ္ခါရြာတယ္။ ပထမတစ္ႀကIမ္က သံUးရက္ၾကာၿပီး Eနာက္တစ္ခါက Eလးရက္ၾကာတယ္။
တနလၤာEန႔တUန္းကမ်ား၊ EလEတြ တIUက္လUIက္တာ ျခံထဲက ၾကက္မတစ္Eကာင္ဟာ ၾကက္Uတစ္လံUးတည္းကIU Eလးခါ Uရတယ္။
AသUဘAEလာင္းျပင္ဆင္Eပးတဲ့ AIမ္က စာတစ္Eစာင္ မEန႔ကရတယ္။ သူက AEမတIU႔EပးစရာရွIတဲ့ Eႂကြးက်န္ကIU (၇)
ရက္Aတြင္း မEပးရင္ မင္းဘြားEAႀကီးကIU ျပန္ထလာEAာင္ လUပ္လIUက္မယ္တဲ့။
ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားထံမွေပးစာ
AEဖနဲ႔ AEမခင္ဗ်ား . . . က်န္းခံ့သာလIU႔ မာပါစ…
ဒီမွာEတာ့ Eက်ာင္းEရာက္တဲ့ ပထမ တစ္လလံUးလံUး ဘာစာမွ မသင္ရပါဘူး၊ စာသင္ခန္းEတြဆီကIU မသြားျဖစ္လIU႔။ သြားျဖစ္တဲ့
တစ္ရက္ကလည္း ညဘက္ျဖစ္Eနတယ္။ Aဲဒီညက မီးမလာဘူး။ ၿပီးEတာ့ ဆရာလည္းမလာဘူး။ စာသင္တဲ့ တစ္Eန႔မွာက်Eတာ့
ဆရာက Aတန္းထဲမွာEျပာတယ္။ “ဒီAခန္းထဲမွာ နလပIန္းတံUးရွIရင္ မတ္တတ္ရပ္စမ္းEဟ့” တဲ့။ သားတIU႔ တစ္တန္းလံUးၿငIမ္ၿပီး
ဘယ္သူမွ မလွUပ္ၾကဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ ခဏEနEတာ့ သားမတ္တတ္ရပ္လIUက္တယ္။ Aခန္းထဲမွာ ဆရာတစ္Eယာက္ထဲ ရပ္EနတာကIU
AားနာလIU႔။
EကာလIပ္Eက်ာင္းသားဆIUၿပီး Eဘာင္းဘီနဲ႔ ရွဴးဖIနပ္နဲ႔ Eက်ာင္းတက္လIU႔ မရပါဘူးဗ်ာ။ သခၤ်ာတြက္ခ်Iန္က်လIU႔
ဆယ္ဂဏန္းEက်ာ္သြားရင္ ရွဴးဖIနပ္ကIU ခၽြတ္ပစ္Eနရတာ AလUပ္ရွUပ္လြန္းလIU႔။ EကာလIပ္Eက်ာင္းမွာ Eက်ာင္းသူEလးEတြ
Eခ်ာတယ္။ AEဖတIU႔ AEမတIU႔Aတြက္ EခၽြးမEလာင္းကIUEရြးၿပီး ရည္းစားစာ တစ္Eစာင္ AဂၤလIပ္လIUEရးၿပီး EပးလIUက္တယ္။
သားကIU AဂၤလIပ္လIU တတ္လွၿပီမထင္နဲ႔၊ သားမEရးတတ္ပါဘူး။ ဒါEပမဲ့ ကIစၥမရွIဘူး။ Eကာင္မEလးကလည္း AဂၤလIပ္လIU
မဖတ္တတ္ဘူး။
စာEရးတာ နားUီးမယ္။ သား သIပ္ၿပီးEနမEကာင္းဘူး။ ဟIUတစ္ပတ္က ဆရာက “မင္းတIU႔ Aျပင္စာEတြ မ်ားမ်ားဖတ္ရမယ္”
ဆIUတာနဲ႔ ညဘက္Aျပင္ထြက္ၿပီး စာဖတ္တာ AEAးမIသြားတယ္။ EနမEကာင္းျဖစ္လIUက္တာ ပIန္သြားလIU႔ ရြာကယူလာတဲ့
UီးထUပ္Eတာင္ မEတာ္Eတာ့ဘူး။ Aဲဒါ Eနာက္Eစ့ကIU တူနဲ႔ ထUထားရတယ္။ ဒီEတာ့မွ Eနာက္Eစ့မွာ ဘUထြက္ၿပီး UီးထUပ္က
ကၽြတ္မက်Eတာ့ဘူးEပါ့။
ၿပီးEတာ့ မနက္ျဖန္မွာ သားတIU႔ကIU Blood test စစ္မယ္ဆIUလIU႔ ဒီည တစ္ညလံUး စာၾကည့္ရUီးမယ္။
ခ်စ္သား
(စားႂကြင္း။ ဒါနဲ႔ AEမ၊ Eနာက္တစ္ပတ္မွာ ဂ်ဴလီယာEရာဘတ္ AEၾကာင္း AEရးတႀကီး Eလ့လာရUီးမယ္။ Aဲဒါ
ပIUက္ဆံလUIတယ္။ ပIU႔EပးပါUီး။)

ေခတ္သစ္Aဘိဓာန္ - ေမာင္ေကာင္းထိုက္
Aရက္ = သာမန္Aားျဖင့္ ေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမကို နီးစပ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ လင္နဲ႔မယားကို ကြေ
ဲ Aာင္လုပ္သည္။
ရန္သူ = ခင္ဗ်ားAေၾကာင္း သိလြန္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္း။
ႁခြင္းခ်က္ = စည္းကမ္းUပေဒေတြကို ျပဌာန္းတဲ့လူေတြရဲ႕ AထူးAခြင့္Aေရး။
စာျပင္သမား = တျခားလူေတြရဲ႕ Aမွားေပၚမွာ ပညာမရွာဘဲ ၀မ္းစာရွာတဲ့သူ။
လက္ေဆာင္ပစၥည္း = လိုAပ္တဲ့လူကို ေပးတဲ့ မလိုAပ္တဲ့ပစၥည္း။
ကဗ်ာဆရာ = ခ်စ္တဲ့သူကို ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို လက္ေဆာင္ေပးဖို႔ Aဆင္သင့္ျဖစ္ေနေပမယ့္ တကယ့္တကယ္မွာ
ဖိနပ္တစ္ရံေတာင္ ၀ယ္မေပးႏိုင္တဲ့သူ။
သေရာ္စာေရးသူ = ကိုယ့္ကို ခ်ီးမြမ္းေစခ်င္တဲ့Aတြက္ တျခားသူေတြရဲ႕ Aားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပတဲ့လူ။
ေက်ာ္ၾကားမႈ = ခင္ဗ်ားမသိတဲ့လူေတြေတာင္ ခင္ဗ်ားကို သိေနျခင္း။
ဇရာ(၁) = ေဆးက Aစာျဖစ္ၿပီး Aစာက Aဆိပ္ျဖစ္တဲ့A႐ြယ္။
ဇရာ(၂) = Aလုပ္ေၾကာင့္သာမက Aနားယူရင္လည္း ပင္ပန္းတဲ့A႐ြယ္။
ဇရာ(၃) = သြားကလြဲၿပီး Aရာခပ္သိမ္း နာတဲ့ A႐ြယ္။
ေခတ္သစ္သံတမန္(၁) = ကိုယ္ဘာေမးမိသလဲဆိုတာေတာင္ သတိေဖာ္မရေAာင္ ေျဖတတ္တဲ့လူ။
ေခတ္သစ္သံတမန္(၂) = `ခင္ဗ်ားဘာေျပာလုိက္သလဲဟင္´ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို `ကၽြန္ေတာ္စU္းစားရUီးမယ္´ လို႔ ေျဖတဲ့သူ။
ေခတ္သစ္သံတမန္(၃) = Yes or No ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကလြဲရင္ ဘာေမးခြန္းကိုမဆို ေျဖႏိုင္တဲ့လူ။
ေခတ္သစ္သံတမန္(၄) = ျပႆနာတစ္ခုနဲ႔ လာတဲ့သူကို ျပႆနာသံုးခုနဲ႔ ျပန္သြားေAာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့လူ။
ဗဟုသုတႂကြယ္၀သူ = သိတာထက္ မွတ္မိတာ ပိုးမ်ားတဲ့လူ။
လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ = တိုးတိုးေလးေျပာတဲ့ Aမ်ားသိAေၾကာင္းAရာ။

ပိုင္စိုးကိုကုိ၏ စာသင္ခန္းဟာသမ်ား
ဘယ္မွမသြားတဲ့မ်က္ႏွာ
ေက်ာင္းေျပာင္းလာတဲ့ေဂ်ာ္နီ႔ကို သူAသစ္ႀကံဳရတဲ့ဆရာက ေျပာတယ္။
``မင္းမ်က္ႏွာကို ငါ Aရင္က တစ္ေနရာရာမွာ ေတြ႕ခဲ့ဖူးသလိုလိုပဲ´´
``မျဖစ္ႏိုင္ဘူးနဲ႔တူတယ္ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ နားရြက္ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ Aၿမဲရွိေနတာပဲ´´

ကတ္သီးကတ္သပ္
ဆရာ၀န္က Aန္ဒီေလးကို စမ္းသပ္Aၿပီးမွာ ေျပာတယ္။
ဆရာ၀န္ - မင္းက ဘာမွျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ Aပ်င္းလြန္တာေလးသက္သက္ပါ။
Aန္ဒီ - Aဲဒါကို ေဆးပညာသံုးေ၀ါဟာရနဲ႔ ဘယ္လိုေခၚသလဲဆိုတာ ေျပာလိုက္ပါ ဆရာ။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာမကို ျပန္ေျပာၿပီး
ခြင့္တိုင္ႏိုင္မွာမို႔လို႔ပါ။
သူ႕မေနာ
မၾကာခင္ထက
ြ ္မယ့္ ေလ့လာေရးခရီးမွာ Aႏၱရာယ္ကင္းေစဖို႔Aတြက္ Aတန္း ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆရာေတြ
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။
``ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား မေတာ္တဆ ေလွေပၚက ျပဳတ္က်သြားရင္ ဘာလုပ္မလဲ´´
ဆရာႀကီးက ေမးလုိက္တယ္။ ဖရက္ဒီက မဆိုင္းမတြဘဲ…
``ေAာ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေလွကို ရပ္ခုိင္းပါမယ္´´
ဆရာႀကီး ေက်နပ္သြားတယ္။
``ဟုတ္ၿပီ၊ တကယ္လို႔ ဆရာေတြထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ျပဳတ္က်ရင္ေရာ´´
``ဟို… ဘယ္တစ္ေယာက္လဟ
ဲ င္´´
Aေလးသာတဲ့ဘက္
ေက်ာင္းသားသံုးေယာက္ဟာ ေနသာတဲ့ ေန႔ခင္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းကေန Aိမ္ျပန္လာၾကတယ္။
``ငါတို႔ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ´´
တစ္ေယာက္က ေမးလိုက္တယ္။
``ေခါင္းပန္းလွန္ၾကည့္ၾကတာေပါ့´´တဲ့။
က်န္တဲ့တစ္ေယာက္က Aႀကံျပဳတယ္။
``ေခါင္းက်ရင္… ငါတို႔ ေဘာလံုးသြားကန္မယ္။ ပန္းက်ရင္ေတာ့… ေရသြားကူးၾကမယ္´´
``ဒီAႀကံေကာင္းတယ္။ တကယ္လို႔ ပိုက္ဆံက ပစ္လိုက္တဲ့Aခါ တည့္တည့္သြား ေထာင္ေနရင္ေတာ့ ငါတို႔ Aိမ္ျပန္ၿပီး
စာေမးပြဲAတြက္ စာက်က္ၾကတာေပါ့´´
Aေၾကာင္းသိၿပီးသား
ဓာတုေဗဒဆရာမက Aက္ဆစ္ရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိေတြကို ရွင္းျပေနတယ္။

သူဟာ Aက္ဆစ္ထည့္ထားတဲ့ခြက္ကို ယူလိုက္ၿပီး သူ႕လက္က လက္စြပ္ကိုပါ ခၽြတ္လိုက္တယ္။
``Aခု ဆရာမ လက္စြပ္ကို Aက္ဆစ္ထဲ ထည့္လိုက္မယ္။ လက္စြပ္ဟာ Aက္ဆစ္ထဲမွာ ေပ်ာ္၀င္သြားမွာလား´´
``မေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ပါဘူး ဆရာမ´´တဲ့။
ဘာတီက သြက္သြက္လက္လက္ေျဖတယ္။
``ဟုတ္တယ္… မင္းဘယ္လို သိသလဲကြယ့္ ဘာတီ´´
``ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္မွျဖင့္ လက္စြပ္ကို Aက္ဆစ္ခြက္ထဲ ဆရာမ ဘယ္ထည့္လိမ့္မလဲ´´
သူသိတာက
ဆရာမ - Aိန္ဂ်လာ.. ဆရာမကို တစ္ကေန တစ္ဆယ္Aထိ ေရတြက္ျပပါ။
Aိန္ဂ်လာ - ဟုတ္ကဲ့.. ဆရာမ၊ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္၊ ခုနစ္၊ ရွစ္၊ ကိုး၊ တစ္ဆယ္။
ဆရာမ - ေတာ္လိုက္တာ၊ တစ္ဆယ္ၿပီးရင္ေရာ ဘာဆက္လာေသးလဲ။
Aိန္ဂ်လာ - ဂ်က္၊ ကြင္း၊ ကင္း။
တူသလိုလိုပဲ
ဒါရန္႔႐ုပ္ရည္က ၾကည့္ရ နည္းနည္းဆိုးပါတယ္။ သူဟာ သူ႕သူငယ္ခ်င္း Aသစ္ျဖစ္တဲ့ ရွရြန္ကို သူ ေက်ာင္းပိတ္ရက္
ခရီးထြက္တုန္းက ဓာတ္ပံုေတြ ျပေနတယ္။ သူ႕ျပတဲ့ပံုက ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ျမင္းစီးရင္း ႐ိုက္ထားတဲ့ပံုပါ။
ရွရြန္ - ဒါ… မင္းပံုလား။
ဒါရန္ - ဟုတ္တယ္ေလ။
ရွရြန္ - ဟင္… မင္းေက်ာေပၚက ဘယ္သူလ။ဲ
ေျပာမိတာ မွားပါတယ္
တစ္ေန႔မွာ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူက လာေရာက္ စစ္ေဆးတယ္။ သူက
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ေမးလုိက္တယ္။
``ေရာမ Aင္ပါယာႀကီး ၿပိဳပ်က္သြားေစတဲ့ Aဓိက လက္သည္ဟာ ဘယ္သူလဲ´´
ေက်ာင္းသားက ပ်ာပ်ာသလဲနဲ႔…
``ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး´´တဲ့။
တာ၀န္ရွိသူက Aတန္းပိုင္ဆရာကို ဒီAေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ ဆရာကလည္း
``ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီကေလး မလုပ္ေလာက္ပါဘူး။ သူဟာ လူ႐ိုးေလးပါ´´

တာ၀န္ရွိသူ ေတာ္ေတာ္ မေက်မနပ္ျဖစ္သြားပါေလေရာ။ ဒါနဲ႔ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးကို သြားတိုင္ေတာ့…
``Aဲဒီ ဆရာေရာ၊ ေက်ာင္းသားပါ Aင္မတန္ ႐ိုးၾကပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတာ မွန္ပါလိမ့္မယ္´´
တာ၀န္ရွိသူက Aတတ္ပညာေရးဆုိင္ရာ ဘုတ္Aဖြဲ႕ကို ဒီAေၾကာင္း တင္ျပပါေလေရာ။ ခဏေနေတာ့ ဘုတ္Aဖြဲ႕က
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်လာတယ္။
``ပ်က္ၿပီးသား ေရာမAင္ပါယာႀကီးလည္း ပ်က္ပါေစေတာ့။ ဟိုေက်ာင္းသားေလး လုပ္တာဆိုရင္လည္း ဘယ္သူမွ မသိေAာင္
ဒီကိစၥ ဒီမွာတင္ ရပ္ပါေတာ့´´
သူျမန္ပံုက
ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားေလး သံုးေယာက္ဟာ သူတို႔ Aေဖေတြရဲ႕ Aေျပးျမန္ပံုကို Aျပန္Aလွန္ ေျပာရင္း ႂကြားေနၾကတယ္။
ပထမေက်ာင္းသားေလးရဲ႕ Aေဖက ျမားပစ္သမား ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမေက်ာင္းသား - ငါ့Aေဖက Aေျပးသိပ္ျမန္တာကြ၊ သူ႕ေလးနဲ႔ ပစ္မွတ္ကို ပစ္လုိက္ၿပီး ပစ္မွတ္ဆီ ျမား မေရာက္ခင္ သူက
Aရင္ေရာက္ေAာင္ ေျပးသြားႏိုင္တယ္ကြ။
ဒုတိယေက်ာင္းသားေလးရဲ႕ Aေဖဟာ ရထားေမာင္းတဲ့သူပါ။
ဒုတိယေက်ာင္းသား - ဒါေလာက္မ်ားကြာ၊ ငါ့Aေဖဆို ရထားေမာင္းေနရင္း ရထားေပၚက ခုန္ခ်ၿပီး ဆင္းေျပးတာ ရထား
ေရာက္မလာခင္ နာရီ၀က္ေလာက္Aလိုကတည္းက ဘူတာ ႀကိဳေရာက္ေနတာကြ။
တတိယေက်ာင္းသားေလးရဲ႕ Aေဖက်ေတာ့ ႐ံုး၀န္ထမ္းပါ။ သူကလည္း Aားက်မခံပါပဲ။
တတိယေက်ာင္းသား - မင္းတို႔ မဟုတ္တာေတြ ေျပာၿပီး လာမႂကြားနဲ႔ကာြ ။ ငါ့ Aေဖကမွ တကယ္ျမန္တာ၊ ငါ့Aေဖရဲ႕
႐ံုးဆင္းခ်ိန္က ညေန ၅ နာရီ ေပမယ့္ ေန႔တိုင္း ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ဆို Aိမ္ျပန္ေရာက္ေနေရာကြ။
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးထင္တယ္
ဆရာတစ္ေယာက္ဟာ တပည့္ေတြကို လူUီးေရ တိုးပြားႏႈန္းAေၾကာင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေနတယ္။
ဆရာ - ကမၻာေပၚမွာ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ လူUီးေရ တိုးပြားႏႈန္း Aမ်ားဆံုးပဲက။ြ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ လူUီးေရ တိုးပြားႏႈန္းဟာ
ဘယ္ေလာက္ျမန္သလဲဆိုရင္ တ႐ုတ္ျပည္က လူေတြကိုသာ ေလးေယာက္စီ တန္းစီၿပီး ေတာင္တစ္ေတာင္ကို ေက်ာ္ခုိင္းရင္ Aဲဒီ
လူတန္းႀကီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ဆံုးမွာကို မဟုတ္ဘူး။
ပို႔ခ်ခ်က္Aဆံုးမွာ Aတန္းရဲ႕ေရွ႕ဆံုးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ဆမ္ဟာ ဆရာေျပာသြားတာကို နားမလည္သလို ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္
ၾကည့္တယ္။ ဒါနဲ႔ ဆရာလည္း သူ႕စကားကို ထပ္ရွင္းရတာေပါ့။
ဆရာ - ဒီလုိေလကြာ၊ သူတို႔ရဲ႕ လူUီးေရ တိုးပြားႏႈန္းဟာ သူတို႔ ေတာင္ေပၚတက္သြား ႏိုင္တာထက္ေတာင္ ျမန္ေနေသးတယ္ကြ။
လူတစ္တန္း ေတာင္ေပၚ တက္သြားခ်ိန္ ေလာက္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ လူတစ္တန္းက ထပ္ျဖစ္(ထပ္ေမြးဖြား)ေနၿပီ။
ဒီAထိလည္း ဆမ္က ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္ ဆက္ၾကည့္ေနတုန္းပါပဲ။ စိတ္မရွည္ေတာ့တဲ့ ဆရာက ဆမ့္ကို လက္ညွိဳးထိုးၿပီး
လွမ္းေမးလုိက္တယ္။
ဆရာ - မင္းက ဘာၾကည့္ေနတာလဲ ဆမ္။ ဆရာေျပာတာကို နားမလည္ဘူးလား။

ဆမ္ - ဟို… သူတို႔ ေတာင္ေပၚ ျဖတ္သြားေနၾကခ်ိန္မွာ လူUီးေရတိုးပြားဖို႔ကိစၥေတြ Aတြက္ Aခ်ိန္မွ ရပါ့မလားဟင္။
ခင္ေမာင္တိုး (မိုးမိတ္)၏ သမီးရည္းစားဟာသမ်ား
ႏြားတစ္ေကာင္၏ မွတ္တမ္း
ခ်စ္သူ႕Aိမ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆိုဖာႀကီးေပၚမွာ AတူယွU္တြဲ ထိုင္ၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္က
ခ်စ္သူကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဖက္လိုက္၏။ ခ်စ္သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ပင္ ျပန္ဖက္လိုက္၏။ သို႔ေသာ္
သိပ္မၾကာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို Aသာတြန္းၿပီး ႐ုတ္တရက္ ထရပ္လိုက္၏။ ၿပီးေတာ့ မီးခလုတ္ကို လွမ္းပိတ္၏။
ကၽြန္ေတာ္ Aရိပ္Aျခည္ကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္လုိက္ပါသည္။ ေၾသာ္…သူAိပ္ခ်င္ ရွာၿပီကိုး။
ကၽြန္ေတာ္ သနားစိတ္ျဖင့္ ထ ျပန္ခဲ့ပါသည္။
Aဖ်ား႐ွဴးဇာတ္သိမ္း
ပရိေဘာဂဆိုင္ႀကီး ပိုင္ရွင္တစ္Uီးသည္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖို႔ ပရိေဘာဂမ်ား၀ယ္ယူရန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။
သူတည္းေသာ ဟိုတယ္ ဓာတ္ေလွခါးထဲ၌ တစ္ေန႔မွာ တကယ္လွ တကယ္ေခ်ာေသာ မိန္းမပ်ိဳေလးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရ၏။
မိန္းမပ်ိဳေလးက ျပင္သစ္မေလးဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္ ဘာသာစကားကို တစ္ေယာက္က နားမလည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူက မွတ္စုစာAုပ္ေလးကို ထုတ္ယူၿပီး Aငွားကားတစ္စီးပံု ဆြဲျပလိုက္၏။ သူကေလးက ၿပံဳး၍ ေခါင္းညိတ္၏။ သို႔ျဖင့္
သူတို႔ Aငွားကားျဖင့္ ပန္းၿခံထဲ ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။
ထို႔ေနာက္ သူက စားေသာက္ဆုိင္ပံု ဆြဲျပျပန္၏။ ဆိုင္ထဲရွိ စားပြဲတစ္လံုးပံု ဆြ၏
ဲ ။ စားပြဲေပၚမွာ Aေမးလကၡဏာပံုေလး
ထည့္လိုက္၏။ သည္ေတာ့လည္း သူကေလးက ၿပံဳးၿပီး ေခါင္းညိတ္ျပန္၏။ သို႔ျဖင့္ သူတို႔ စားေသာက္ဆိုင္မွာ
ညစာစားျဖစ္သြားၾက၏။
ညစာစားAၿပီးမွာ သူက ကေခ်သည္ေလး ႏွစ္ေယာက္ပံုကို ဆြဲျပျပန္၏။ သူကေလး Aထာေပါက္သြား၏။ ထုိညမွာ သူတို႔
ႏိုက္ကလပ္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး Aားပါးတရ ကၾကေလ၏။
က လို႔ ၀သြားသည္တင
ြ ္ သူကေလးက ခဲတန္ႏွင့္ စာရြက္ေတာင္းယူၿပီး ႏွစ္ေယာက္Aိပ္ ကုတင္ႀကီးပံုတစ္ပံု ဆြဲျပလုိက္၏။
သည္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဇာတ္လုိက္ႀကီး ၾကက္ေသေသသြားေတာ့၏။ ရင္သပ္Aံ့ၾသ သြားေတာ့၏။
``ဟား…Aံ့ေရာ၊ Aံ့ေရာ၊ က်ဳပ္ ပရိေဘာဂဆုိင္ရွင္ဆိုတာ ဒီသူငယ္မ ဘယ္လိုလုပ္ သိသာြ းတယ္ မသိပါဘူးဗ်ာ။
Aံ့ေရာ..Aံ့ေရာပဲ´´တဲ့ေလ။

မဂၢဇင္းမွ ဟာသမ်ား
ဒီဟာသေလးေတြကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္ လိုက္ဖ္စတိုင္လ္ မဂၢဇင္းထဲမွာ ဖတ္မိတာပါ။ ဆရာကံခၽြန္ ရဲ႕ ဟာသေလးေတြပါ။
စာေရးဆရာရဲ႕ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္က သူမ်ားေတြေပ်ာ္သလို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနလို႔မရႏိုင္တဲ့ဘ၀ေတြပါကြာလို႔ ေျပာတတ္တဲ့ သူမ်ား
Aတြက္ပါတဲ့။ ဆရာကံခၽြန္က ေနရာတိုင္းမွာ ဟာသေတြရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္လိုမွ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရႏိုင္တဲ့ တရား႐ံုး၊
ေဆး႐ံု၊ ရဲစခန္း၊ သုႆာန္ စတဲ့ ေနရာေတြ မွာေတာင္ ဟာသေတြ ရွိေနပါတယ္လို႔ Aခုလို တင္ျပထားပါေၾကာင္း။
Uီးထုပ္သက္ေသ

တစ္ခါက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ လူသတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ေသသူ၏ Aေလာင္းေဘးမွာ Uီးထုပ္တစ္လံုး က်က်န္ရစ္သည္။
ထိုUီးထုပ္ကို ရဲတို႔က သက္ေသခံပစၥည္းAျဖစ္ သိမ္းလိုက္သည္။ သီးျခားထူးျခားေသာ မည္သည့္သက္ေသခံပစၥည္းမွ မရွိ။
ထို႔ေၾကာင့္ Uီးထုပ္သည္ Aဓိက ျဖစ္ေနသည္။ ရဲတို႔က ထိုUီးထုပ္မ်ိဳး စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ေဆာင္းေလ့ရွိေသာ ကိုသံလံုး ကို ဖမ္းလိုက္သည္။
႐ံုးသို႔ တင္ေသာAခါ Uီးထုပ္ကလည္း Aဓိကသက္ေသခံပစၥည္းAျဖစ္ ႐ံုးေတာ္သို႔ ပါသြားေတာ့သည္။ ကုိသံလံုး၏ ေရွ႕ေနကမူ
Aမႈစစ္မည့္ေန႔တင
ြ ္ ထိုUီးထုပ္မ်ိဳး ဆယ္လံုး ကို တင္ျပၿပီး
``တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား၊ သက္ေသခံAျဖစ္ တင္ျပထားတဲ့ Uီးထုပ္မ်ိဳးဟာ Aဲဒီ တစ္လံုးတည္း ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။
မ်ားစြာရွိပါတယ္။ Aၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ဆိုင္တုိင္းမွာ ၀ယ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒီမွာ ယွU္ၾကည့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီၿမိဳ႕မွာ AဲဒီUီးထုပ္မ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕
Aမႈသည္ ေဆာင္းေလ့ရွိသလို တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း လူေပါင္းမ်ားစြာဟာ ဒီUီးထုပ္မ်ိဳးေတြ ေဆာင္းေနၾကမွာပါပဲ။ ဒီေတာ့
တျခားၿမိဳ႕က ဒီUီးထုပ္မ်ိဳးေဆာင္းေလ့ ရွိတဲ့ လူဟာ ဒီၿမိဳ႕ကို ေရာက္တုန္း လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးရာက
က်က်န္ရစ္တာေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသက္ေသခံပစၥည္းဟာ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသခံပစၥည္းမဟုတ္ပါ။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သံသယ၀င္စရာ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ သံသယ Aက်ိဳးကို တရားခံမွာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့Aတြက္ တိက်ခိုင္လံုတဲ့
သက္ေသခံပစၥည္း တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ယခုAမႈမွ လႊတ္ေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား´´
Aဲသလို ေလွ်ာက္ထားေတာ့ တရားသူႀကီးက စU္းစားၿပီး ``ဟုတ္တယ္။ ဒီ Uီးထုပ္ဟာ တျခားၿမိဳ႕က ေဆာင္းလာတဲ့လူ
ကၽြတ္က်က်န္ရစ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္´´ ဟု ေတြးမိ သျဖင့္ လႊတ္ေပးလုိက္သည္။ ကိုသံလံုးက ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ထြက္မသြား။
တရားသူႀကီးက
``ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ေသးလို႔လဲ´´
``Aမႈၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ သက္ေသခံတင္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္Uီးထုပ္ကေလး ျပန္ရမလား ေမးခ်င္လို႔´
ခိုင္းပံုက
ရဲသားတစ္ေယာက္က တရားခံတစ္Uီးကို Aခ်ဳပ္ထထ
ဲ ည့္လိုက္တယ္။ တရားခံက Aခ်ဳပ္ခန္းထဲ ၀င္ၿပီးတာနဲ႔ ရဲသားဘက္လွည့္ၿပီး
``ခိုင္းတယ္လည္း မေAာက္ေမ့ပါနဲ႔ဗ်ာ။ Aဲဒီ တံခါးေလး ပိတ္သြားစမ္းပါ´´
ခုမေၾကာက္ပါဘူး
ေန၀င္Aံ့ ညေနခ်ိန္တြင္ လူတစ္ေယာက္က သခၤ်ဳိင္းေျမကို ျဖတ္ရသည္။ ထိုစU္ သူ႕ေနာက္နားမွ Aမ်ိဳးသမီးတစ္Uီးကလည္း
လိုက္လာသည္။ ေယာက္်ားကထင္သည္။ Aမ်ိဳးသမီးလည္း ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ Aေဖာ္ရွိစU္ လိုက္ျဖတ္တာပဲဟု။ သို႔ျဖင့္
သခၤ်ဳိင္းေျမလြန္စျပဳေသာAခါ Aမ်ိဳးသားက
``မင္းကေရာ တေစၧေၾကာက္တတ္တာပဲလား´´
``ကၽြန္မလား´´
``Aင္း´´
``ရွင္ေနတုန္းကေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့´´
``ဟင္´´

ကဲ မိတ္ေဆြလည္း ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ဟာသေလးေတြကို ျမင္ေAာင္ၾကည့္ၿပီး ဘ၀ကို ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနပါဗ်ာ။
ေလာကႀကီးက ေနတတ္ရင္ ေက်နပ္စရာခ်ည္းပဲ လို႔ တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာဖူးတာကိုလည္း Aမွတ္ရမိပါရဲ႕ဗ်ာ။
ရယ္ေမာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု….

သမီးရည္းစားဟာသမ်ား
မျမင္ခ်င္ဘူးေဟ့
ညU့္Aေတာ္နက္ေနၿပီ။ သမီး၏ ခ်စ္သူက မျပန္ေသး။ ခ်စ္ေတးေတြ က်ဴေနဆဲ။
``Aခ်စ္ရယ္…. မင္းဟာ ေမာင့္ဘ၀ရဲ႕ Aလင္းေရာင္ပါကြာ၊ ေမာင့္ႏွလံုးသားရဲ႕ Aလင္းေရာင္ဟာလည္း မင္းပါပဲ။
ေနာက္ၿပီး….ေမာင့္မ်က္လံုးAစံုရဲ႕ Aလင္းေရာင္´´
သူ႕စကားမဆံုးခင္မွာ Aခန္းAျပင္ဘက္က ဖခင္ Aေတာ္စိတ္တိုလာၿပီး…
``ေဟ့…သမီးေမရီ၊ Aဲဒီ Aလင္းေရာင္ေတြကို ပိတ္ၿပီး Aိပ္ေတာ့´´ ဟု ေAာ္ေျပာလိုက္၏။
ေလွာင္တာေလးလားေနာ္ကယ
ြ ္
`ဆိုင္မြန္´ ႏွင့္ `ဆာရာ´ ခ်စ္သူႏွစ္Uီး Aခ်စ္ထူး ခ်စ္ေနၾက၏။ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး ဖက္လ်က္ ခ်စ္စကားေတြ ေျပာေနၾက၏။
``ေမာင္ဟာ ဟိုတုန္းကေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း ေနရတဲ့ဘ၀ကို သိပ္ျမတ္ႏိုးခဲ့ပါတယ္ Aခ်စ္ရယ္…၊ Aင္း Aခုေတာ့
Aဲဒီဘ၀ကို သိပ္မျမတ္ႏိုးခ်င္ေတာ့ဘူးေလ။ သစၥာရွိတဲ့ Aေဖာ္တစ္Uီးကို လိုခ်င္လာတယ္။ Aိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ ႀကိဳေနမယ့္
တစ္UီးUီး ရွိေစခ်င္ တယ္။ Aင္မတန္ခ်စ္တဲ့ မ်က္လံုးAစံုနဲ႔ ေမာင့္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့ တစ္စံုတစ္Uီးကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္လာတယ္။
ေနာက္…´´
သူ႕စကားမဆံုးခင္ ဆာရာ က ျဖတ္လ်က္…
``ကဲ ဒီလိုဆို ကၽြန္မတို႔ Aိမ္ေမြးတိရိစၧာန္ဆိုင္ သြားၿပီး ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ သြား၀ယ္ၾကမယ္ေနာ္´´ ဟု
ၿပံဳးၿပံဳးေလးေျပာလိုက္၏။
ေရလာေျမာင္းေပး
မိန္းမပ်ိဳ။ ။``ရွင္ ကၽြန္မကို နမ္းေနတာ ေဖေဖ မျမင္ေစနဲ႔ေနာ္´´
ေယာက္်ားပ်ိဳ။ ။``ကိုယ္ မင္းကို မနမ္းရပါလား´´
မိန္းမပ်ိဳ။ ။``ဟုတ္ပါတယ္…တကတည္း၊ နမ္းမယ္ဆိုရင္ ေျပာတာပါ´´
မစစ္ရဘဲ ေပၚ
လူငယ္။ ။``Uီးသမီးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို လက္ထပ္ခ်င္ပါတယ္´´
ဖခင္။ ။``မင္း Aရက္ေသာက္တတ္သလား´´
လူငယ္။ ။``ဟာ…Uီး၊ Aေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ Aရင္ေျပာပါUီး။ ၿပီးမွ ေသာက္ၾက တာေပါ့´´

တိတ္ဆိတ္ျခင္း ေနာက္ကယ
ြ ္မွာ
``သမီးရဲ႕ ခ်စ္သူ မေန႔ညက ညU့္နက္ေAာင္ ေနသြားတယ္ မဟုတ္လား´´
``ဟုတ္တယ္ ေမေမ၊ သမီးတို႔ စကားေျပာသံေတြေၾကာင့္ ေမေမ Aိပ္မရဘူးလား´´
``မဟုတ္ဘူးသမီး၊ သမီးတို႔ စကားေျပာသံ မၾကားလို႔ Aိပ္မရတာပါ´´
သနားခ်စ္ေလလား
လူငယ္တစ္ေယာက္က သူ႕ခ်စ္သူကို Aိမ္သို႔ ေခၚလာခဲ့သည္။ သူငယ္မAား လူငယ္၏ ဖခင္က ျမင္လုိက္သည့္Aခါ
Aလြန္တုန္လႈပ္သာြ း၏။ စိတ္႐ႈပ္သာြ း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႕သားကို Aခန္းထဲေခၚသြားၿပီး တီးတိုးေျပာ၏။
``ဒီေလာက္ A႐ုပ္ဆိုးတဲ့ မိန္းကေလးကို ေဖေဖ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးဘူး။ ေမးေစ့မွာ Aေမြး ေတြနဲ႔။ မ်က္စိက ေစြေနေသးတယ္။
သြားက ေခါေခါ၊ လက္တစ္ဖက္က သိမ္ေနလိုက္ေသးရဲ႕´´
သည္ေတာ့ သားက…
``ေဖေဖ တိုးတိုးေျပာစရာမလိုပါဘူး။ သူက နားလည္း ကန္းေနေသးတယ္ ေဖေဖရဲ႕၊ သနားစရာေလးပါဗ်ာ´´
Aနမ္းသူခိုး
ေယာက္်ားေလး။ ။``ဟာကြာ…မီးရထား လႈိဏ္ေခါင္းႀကီးက ခုေလာက္ထိ ရွည္မွန္း သိထားရင္ Aခ်စ္ကို ေမာင္ တစ္ခါမကဘူး၊
Aခါခါ နမ္းမိမွာ သိလား´´
မိန္းကေလး။ ။``ဟင္… ေမာင္ Aခါခါ မနမ္းဘူးလား´´
သူ႕Aေမ ရင္က်ိဳးေAာင္
မိဘႏွစ္ပါးက သမီးငယ္Aား ၿမိဳ႕ႀကီးသို႔ သြား၍ Aလုပ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္၏။ သမီးငယ္ ထြက္မသြားခင္မွာ မိခင္ႀကီးက…
``သမီးAခန္းထဲကို သမီးခ်စ္သူ ေခၚမလာပါဘူး´´ဆိုတဲ့ ကတိတစ္ခုေတာ့ ေပးေစခ်င္တယ္ သမီးရယ္ဟု ေျပာၿပီး
``ေAး…သမီးAခန္းထဲကို သမီးခ်စ္သူကို ေခၚလာတဲ့ဆိုတဲ့ သတင္းသာ ေမေမၾကားရရင္ ေမေမ ရင္က်ိဳးမွာ Aမွန္ပဲကြယ္´´ ဟု
လည္း စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ကို လွစ္ျပလိုက္ပါေသးသည္။
သမီးငယ္ ထြက္သြားၿပီး ရက္သတၱပတ္ Aနည္းငယ္ Aၾကာမွာ သားAမိ ဖုန္းေျပာျဖစ္ ၾက၏။
``သမီးခ်စ္သူကို သမီးAခန္းထဲ ေခၚမလာဘူးေနာ္။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား သမီးေလး´´
``Aို..ေခၚမလာပါဘူး ေမေမရဲ႕။ ေမေမ Aတန္တန္ မွာထားတဲ့ကိစၥပဲ၊ သမီး သူ႕Aခန္းကိုပဲ သြားပါတယ္။ သူ႕Aေမ
ရင္က်ိဳးပါေစေနာ္ ေမေမရယ္´´

ဟာသAဆိုAမိန္႔မ်ား
´´လွတဲ့မိန္းမေတြ မရွိဘဲနဲ႔ မလွတဲ့ မိန္းမေတြ ဘယ္ရွိႏိုင္ပါ့မလဲ´´
``ဘုရားသခင္ရဲ႕ AကူAညီနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တာကိုပဲ ကတိေပးပါ´´

``မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းတဲ့လူေတြထက္ ဆိုးတဲ့ရာသီUတုဆိုတာ မရွိပါ´´
``လမ္းေဟာင္းကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမယ့္Aစား ကၽြန္ေတာ္တို႔Aားလံုး လမ္းသစ္ကိုပဲ ရွာေနၾကပါလား´´
``ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကတဲ့Aခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားေထာင္ ၾကေသးတယ္´´
``ဘာမွ မေျပာင္းလဲတဲ့ ေျပာင္းလဲေရးေခတ္မွာ ေနရာတာ Aခက္ဆံုး´´
``ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ကတိဆိုတာ ဒိန္ခဲ မပါတဲ့ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္နဲ႔ တူတယ္´´ (က႐ုတီယဲ)
``ဘယ္သူ Aႀကီးဆံုးလဲဆိုတာ စၿပီး မျငင္းခင္Aထိ လူေတြAားလံုး ညီAစ္ကိုေတြ´´
``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ေန ေနရသလဲဆိုတာကိုသာ မစU္းစားရင္ ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္´´
``သူမ်ားထက္ျမင့္ေAာင္ မခုန္ႏိုင္ရင္ Aလ်ားခုန္ပါ´´
``ခင္ဗ်ားေနာက္ကို Aားလံုးလိုက္ေနၾကတယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ပထမပဲ´´
``ကိုယ့္Aေၾကာင္းေျပာတာ စိတ္၀င္စားစရာ Aေကာင္းဆံုး´´
``ဘ၀ကို မေက်နပ္တဲ့လူေတြ ကံကို ပံုခ်တယ္။ ကံကို မေက်နပ္တဲ့လူေတြ ဘ၀ကို ပံုခ်တယ္´´
``ဘာကို မ်က္ကယ
ြ ္ျပဳရမလဲဆိုတာကို သိဖို႔Aတြက္ မ်က္လံုး ႏွစ္ဖက္စလံုး ဖြင့္ထားရမယ္´´
``တစ္သက္လံုး ႐ိုး႐ိုးသားသားေနဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့စိတ္ဟာ လူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Aစပိုင္းမွာတင္
ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သြားတတ္တယ္´´
``ညာလက္ကလုပ္တာကို ဘယ္ေတာ့မွ ဘယ္လက္က မသိေစနဲ႔´´

(႐ုစဘဲ့၊ Aေမရိကန္ သမၼတ)

``ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မသိခ်င္တဲ့လူေလာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သိတာ မရွိပါ´´
``ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးတာဟာ သူ႕Aထဲမွာ ေနတာထက္ ပိုလြယ္ပါလားေနာ္´´
``ကိုယ့္ေနရာမွာ ကိုယ္ေနခ်င္တဲ့လူထက္ သူမ်ားေနရာမွာ ေနခ်င္တဲ့လူ Aၿမဲတမ္း ပိုမ်ားတယ္´´
``တရားမွ်တမႈဘက္က တိုက္ပြဲ၀င္ရာမွာ ဟဲဗီး၀ိတ္ေတြ နည္းလိုက္တာ´´
``ေနာက္ဆံုးမွာေနတာ ေကာင္းတယ္။ ေနာက္က ႐ိုက္မွာကို ေၾကာက္စရာ မလိုဘူး´´
``ဘ၀တကၠသိုလ္ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း Aသစ္ေတြခ်ည္းပါလား´´
``စည္းကမ္းခ်က္Aသစ္ေတြထြက္လာရင္ ခၽြင္းခ်က္Aသစ္ေတြလည္း ထြက္လာမယ္။ စိတ္ခ်´´
``ကံကိုမယံုဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကံကိုပဲ Aၿမဲတမ္းပံုခ်တယ္´´
``တရာမွ်တမႈ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ ဒင္းမရွိရတာလဲဟင္´´

``ထိုင္လို႔ရတဲ့ေနရာမွာ မတ္တတ္ရပ္ရတာက ပိုလြယ္ပါတယ္´´
``စကားေျပာခြင့္မရွိတဲ့လူ AသံုးAႏံႈး ေရြးစရာမလုိ´´
``နိဗၺာန္မွာ ဟာသကလြဲလို႔ Aကုန္ရွိတယ္´´
``၀င္ေပါက္မရွိတဲ့ေနရာမွာ ထြက္ေပါက္ကို ရွာရတာ Aခက္ဆံုး´´
``လုပ္မိတဲ့Aမွားေတြရဲ႕ AေရAတြက္က Aရည္AေသြးAျဖစ္ကို ေျပာင္းလာရင္ Aဲဒါ ဘ၀ Aေတြ႕Aႀကံဳပဲ´´
``ကို္ယ္ပိုင္Aျမင္ မရွိဘူးဆိုရင္ Aျမင္ခ်င္း မတူဘူးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး´´
``ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေတာင္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိရင္ သူမ်ားကို ခင္ဗ်ား ဘာေျပာႏိုင္မွာလဲ´´
``ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ ေနတဲ့လူေတြထက္ သက္တမ္း ပိုရွည္တယ္´´
``လက္ၫွိဳးေတြ မ်ားေလေလ၊ Aလုပ္လုပ္မယ့္လက္ေတြ နည္းေလေလ´´
``လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ AသံုးAႏႈန္း ေရြးရတဲ့Aလုပ္ ေလ်ာ့သြားတယ္´´
``သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ဖို႔ မႀကိဳးစားတာ တစ္ခုနဲ႔ပဲ ရန္သူေတြကို ေမတၱာထားသင့္ေနၿပီ´´
``ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မေက်နပ္တဲ့လူထက္ ဘ၀ကို မေက်နပ္တဲ့လူ ပိုမ်ားတယ္´´
``ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ေပ်ာ္ေAာင္လုပ္ရတာထက္ Aျခားလူကို ေပ်ာ္ေAာင္လုပ္ရတာ ပိုလြယ္တယ္´´
``မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းရင္ သတိမရခ်င္တဲ့ AရာAားလံုးကို ေမ့ရတာလြယ္တယ္´´
``ျပတ္သားတဲ့လူ ေဗြေဆာ္Uီး လက္ေလ်ာ့သတဲ့´´
``ေသာ့ေပါက္က ေခ်ာင္းၾကည့္တဲ့Aခါ ကိုယ္ကိုကိုယ္က လြလ
ဲ ို႔ Aားလံုးကို ျမင္ရတယ္´´
``လူသားကို ကယ္တင္ဖို႔Aတြက္ လူAင္Aား Aၿမဲတမ္း မလံုေလာက္ဘူး´´
``ဒီဘ၀ကေန Aသက္ရွင္လ်က္ ထြက္သာြ းလို႔ မရဘူး။ စိတ္ခ်´´
``လွည့္ၾကည့္႐ံုရွိေသး။ Aားလံုး ကိုယ့္ေရွ႕ေရာက္ကုန္ၾကၿပီ´´
``Aနာဂတ္ဟာ Aေကာင္းျမင္သမားေတြကို ခ်စ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဆိုးျမင္သမား ေတြနဲ႔ ေဖာက္ျပားတယ္´´
``တခ်ိဳ႕ေသာ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္ေတြဟာျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘူးဆိုတဲ့ Aခ်က္ကိုပဲ ေဖာ္ၫႊန္းတယ္´´
(စြမ္ဘားေတာ့)
``ေက်ာက္႐ုပ္ေတြကို လူေတြ ဘယ္လို သေဘာထားသလဲဆိုတာ ခိုေတြက ေဖာ္ျပတယ္´´
``Aမ်ားနဲ႔မတူ တစ္မူထူးျခားခ်င္သလား။ Aဲဒါဆို Aမွန္ပဲေျပာ´´

(႐ုရွားစာေရးဆရာ ဗမ္ပီးေလာ့)

``ေပ်ာ္ေနတဲ့လူေတြ နာရီကို မၾကည့္ပါ´´

(႐ုရွားစာေရးဆရာ ဂရီ ဘိုယက္ေဒါ့)

``သူရဲေကာင္းေတြ လုိေနတယ္ဆိုရင္ Aဲဒီႏိုင္ငံဟာ ကံမေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံပဲ´´

(ဂ်ာမန္စာေရးဆရာ ဘရက္ခ္)

``ေနေရာင္ကို ေက်ာေပးထားရင္ ကိုယ့္Aရိပ္ကိုပဲ ျမင္ရမယ္´´
``ေသၿပီးတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ရွင္ေနတဲ့ ရန္သူေတြကိုပဲ ေၾကာက္ပါ´´

(ျပင္သစ္ စာေရးဆရာ ဒူးမား)

``နားေထာင္ရမယ္ဆိုရင္ Aရင္ဆံုးနားေထာင္၊ စကားေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးမွ ေျပာ´´
``တစ္ခါပဲျဖစ္ျဖစ္ Aူလိႈက္သည္းလိႈက္ ရယ္တဲ့လူဟာ ျပဳျပင္လို႔မရေAာင္ ဆိုးတဲ့လူ မျဖစ္ႏိုင္ပါ´´
(Aဂၤလိပ္သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ ေတြးေခၚရွင္ ကာရ္လုိင္း)
``ကိုယ့္ရန္သူေတြကို ခြင့္လႊတ္လုိက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔´´

(Aေမရိကန္ သမၼတ ကေနဒီ)

``ကိုယ့္လူႀကီးမွာ ဘာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွ မေတြ႕တဲ့ လက္ေAာက္ငယ္သားကို မယံုနဲ႔´´
``မွန္႐ံုနဲ႔မၿပီးဘူး။ Aခ်ိန္မီ မွန္ဖို႔ လုိတယ္´´

(စာေျပာင္ဆရာ ကရြတ္ကီး)

``သူ မၾကာခင္ ေသေတာ့မယ္ဆိုတာကို ေတြးမိရင္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ငိုခ်င္စိတ္ ေပါက္တယ္။ မိန္းမကေတာ့ သူမ
ေမြးလာတာ ၾကာပါပေကာဆိုတာ ေတြးမိတိုင္း မ်က္ရည္က်တယ္´´
(Aေမရိကန္သတင္းစာဆရာ မင္းကင္)

ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားမွ ရေသာ ဗဟုသုတမ်ား
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားၾကည့္႐ႈၿပီး ရရွိလာေသာ ဗဟုသုတ (၁၂၅) ခ်က္
(နည္းနည္း လွ်ာရွည္ခ်င္ပါေသးသည္။ ဒီAေၾကာင္းAရာေလးကို ပလန္းနက္ ဖိုရမ္ထဲမွာ ဖတ္ရတာပါ။ Aစက
ဘာမ်ားပါလိမ့္ဆိုၿပီး ဖတ္မိတာပါ။ ေနာက္မွ Aေတာ္ကို သေဘာက်သြားပါတယ္။ ပလန္းနက္မွာ ပို႔စ္ကို တင္ထားတာက ၂၀၀၆
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကတည္းကပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က ဟိုတစ္ေန႔ကမွ ဖတ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ေတာ္ေတာ္ကို သေဘာက်လို႔
သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကိုလည္း Aီးေမးလ္နဲ႔ ပို႔လိုက္ပါေသးတယ္။ Aဲဒီမွာ ဖတ္ရသမွ်ဆိုရင္ မဂၢဇင္းေတြထမ
ဲ ွာပါ Aေတာ္ေလး
ဂယက္႐ိုက္ခဲ့တဲ့ ပို႔စ္ေလးျဖစ္ပံုရပါတယ္။ Aေတာ္လည္း ထိသြားၾကပံုရပါတယ္။ ပို႔စ္ကို တင္ထားတဲ့သူက
ကိုမြန္းစတားေAာ့ဖ္ေရာ့ခ္ ပါ။ ဒါေပမယ့္ မူလေရးတဲ့သူက သူမဟုတ္ပါ ဘူးတဲ့။ မူလေရးတာက ကိုကယ္လ္ဗင္္ ပါတဲ့ဗ်ာ။
သူတို႔ေရးထားတုန္းက Aခ်က္ (၁၀၀) တင္ပါ။ Aဲဒီမွာ Aေငြ႕ ကပါ (၂၅) ခ်က္ ထပ္ၿပီး ထည့္ေပးထားလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္က
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ား ၾကည့္႐ႈ၍ ရရွိလာေသာ ဗဟုသုတ (၁၂၅) ခ်က္ ဆိုၿပီး နာမည္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ မိတ္ေဆြလည္း
သေဘာက်မွာပါ)
၁။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခဏခဏ Aတိတ္ကို ျပန္သတိရေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မ်ားေသာAားျဖင့္ Aတိတ္ကို
AျဖဴAမည္းျဖင့္သာ သတိရေလ့ရွိသည္။
၂။ သီခ်င္းနားေထာင္ေလ့ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး သီခ်င္းနားေထာင္ေနရင္း Aတိတ္ Aေၾကာင္းမ်ား ျပန္ေတြးေလ့ရွိသူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။

၃။ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စကားစျမည္ ေျပာမည္ဆိုပါက.. Aစာ လံုး၀မစားရ။ (သိပ္စားခ်င္လွ်င္ Aရည္ တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္
Aနည္းငယ္မွ် စားခြင့္ရွိသည္။)
၄။ မိန္းကေလးမ်ား ကားပ်က္လွ်င္ AနီးAနားတြင္ ကူညီေပးခ်င္ေသာ ေယာက်္ားေလး မ်ား Aမ်ားAျပားရွိသည္။
၅။ ထိုေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ Aားလံုးသည္ ကားျပင္တတ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
၆။ ထိုမိန္းကေလးသည္ Handphone ရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာAားျဖင့္ လမ္းသြားလမ္းလာ မ်ားကိုသာ
AကူAညီေတာင္းေလ့ရွိသည္။
၇။ Professional Graphic Designer တစ္ေယာက္သည္ Laptop ျဖင့္ Touch Pad ကိုသံုးၿပီး Aံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ
ဒီဇိုင္းမ်ားကို Microsoft Paint ျဖင့္ ဖန္တီးေလ့ ရွိသည္။
၈။ Instant Messenger / Chat Client ဆိုသည္မွာ Pagemaker / Microsoft Word ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
၉။ Computer ပညာရွင္မ်ားသည္ စာ႐ြက္မ်ားျဖင့္သာ Aလုပ္႐ႈပ္ေနတတ္ၾကၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ သံုးေလ့မရွိၾက။
၁၀။ သူခိုးမ်ားသည္ AသံမၾကားေAာင္ ေျခဖ်ားေထာက္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ ရွိၾကသည္။
၁၁။ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ရန္Aလြန္ျဖစ္ၾကသည္။
၁၂။ ႐ုပ္ဆိုးသူမ်ားသည္ လူဆိုး၊ လူမိုက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၁၃။ လူမိုက္မ်ားသည္ ေဘာင္းဘီသာ၀တ္ၾကၿပီး ပုဆိုး၀တ္ေလ့၀တ္ထ မရွိၾကေခ်။
၁၄။ လူဆိုးေခါင္းဆာင္ Aမ်ားစုသည္ ကုတ္Aကၤ်ီ (သို႔) Leather Jacket ၀တ္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ Uီးထုပ္
ေဆာင္းထားတတ္ၾကသည္။
၁၅။ လူဆိုးမ်ားသည္ ၿခံက်ယ္ႀကီးမ်ား၊ တိုက္ပ်က္ႀကီးမ်ားတြင္ စခန္းခ်ေလ့ရွိသည္။
၁၆။ ေထာင္မွထက
ြ ္လာသူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္စားေလ့မရွိဘဲ လူဆိုးမ်ားျဖင့္သာ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းၿပီး
ဆက္လက္ဆိုးသြမ္းၾကသည္။
၁၇။ Snooker ကစားသူ Aမ်ားစုသည္ Aက်င့္ပ်က္ လူေပြမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
၁၈။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရကူးကန္နားသို႔ ေရာက္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို ေရထဲသို႔ တြန္းခ်ေလ့ရွိသည္။
၁၉။ စီးပြားေရးသမား Aမ်ားစုသည္ Aေနာက္တိုင္း၀တ္စံုကို ၀တ္စံုျပည့္ ၀တ္ဆင္သြားလာေလ့ရွိသည္။
၂၀။ ထိုလူAမ်ားစုသည္ Aနက္ေရာင္ လက္ဆြဲေသတၱာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။
၂၁။ တစ္UီးUီးက ဖန္ခြက္က်ကြဲလွ်င္ ထိုသူႏွင့္ ပတ္သက္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွာ ေသေဘး (သို႔) Aႏၱရာယ္ ႏွင့္
ႀကံဳေနရသည္မွာ AေသAခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
၂၂။ ေသခါနီး လူမမာမ်ားသည္ စကားAလြန္မ်ားေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၂၃။ သူတို႔ စကားေျပာလို႔ မၿပီးမခ်င္း ေသေလ့မရွိ။
၂၄။ ေက်း႐ြာတိုင္းတြင္ ထန္းေတာရွိတတ္ၿပီး၊ Aဆိုပါထန္းေတာတြင္ Aခ်ိန္ျပည့္ မူး႐ူးေနသူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ ထန္းရည္ဆိုင္
ရွိသည္။
၂၅။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘ၀သည္ ကင္တင္းတြင္ တစ္ေနကုန္ထိုင္ၿပီး ရီစရာဟာသမ်ားေျပာကာ ေကာင္မေလးမ်ားကို
ထိုင္ငမ္းေနေသာ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္သည္။

၂၆။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ Myanmar Info Tech (ICT Park) ႏွင့္ Aင္းလ်ားကန္ေဘာင္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
၂၇။ စာသင္ခန္းမ်ားထဲတင
ြ ္ စိတ္ႀကိဳက္စကားေျပာခြင့္ရွိသည္။
၂၈။ ေက်ာင္းသူမိန္းကေလး Aမ်ားစုသည္ Aသံစြာက်ယ္စြာက်ယ္ စကားေျပာေလ့ရွိၿပီး၊ ကင္တင္းတြင္ ဟီးဟီးဟားဟား
လုပ္ေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၂၉။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ ဆိုင္ထသ
ဲ ို႔ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္လာလွ်င္ ၀ိုင္းစတတ္ၾကသည္။
၃၀။ Aစခံရေသာ ေယာက်္ားေလးတိုင္း ရွက္ၿပီး Aမွားမွား Aယြင္းယြင္းမ်ား လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။
၃၁။ Aသက္မည္မွ်ပင္ ႀကီးေစကာမူ Aထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေလ့ရွိၾကသည္။
၃၂။ လူငယ္ေယာက်္ားေလး မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၃ ေယာက္ ၄ ေယာက္ Aဖြဲ႔လိုက္သာ ေပါင္းသင္းေလ့ ရွိၾကသည္၊
တစ္ေယာက္တည္း ေနေလ့သိပ္မရွိ။
၃၃။ ေယာက်္ားေလးAဖြဲ႔မွ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းကေလးAဖြဲ႔မွ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ခ်စ္သူရည္းစားျဖစ္သာြ းလွ်င္
ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ထိုမိန္းကေလးAဖြဲ႔မွ Aျခားေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ သမီးရည္းစားမ်ား ျဖစ္သာြ းေလ့ရွိသည္။
၃၄။ သမီးရည္းစားမ်ားသည္ သီခ်င္းဖြင့္ထားေသာ ပန္းၿခံထဲတင
ြ ္ ေျပးလႊားကာ ေပ်ာ္ေနၾကေလ့ရွိသည္။
၃၅။ မိန္းကေလးမ်ား ေAာ့Aန္ပါက ကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
၃၆။ ကိုယ္၀န္ရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ား ေခ်ာ္လဲလွ်င္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ဖို႔ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာသည္။
၃၇။ ေမြးလာေသာ ကေလးမွာ ေယာက်္ားေလးျဖစ္လွ်င္ လင္ေယာက်္ားမွာ Aလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ေလ့ရွိသည္။
၃၈။ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားသည္ စိတ္ဆိုးလွ်င္ ပါး႐ိုက္ေလ့ ရွိၾကသည္။
၃၉။ Aသည္းကြသ
ဲ ူမ်ားသည္ Aလြမ္းသီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ၿပီး ငိုေႂကြးေလ့ ရွိၾကသည္။
၄၀။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ပါက Aဆိုပါ မိန္းကေလးႏွင့္ သမီးရည္းစား ျဖစ္သာြ းတတ္သည္။
၄၁။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္Aား မေက်နပ္၍ လက္စားေျခလိုလွ်င္ သမီးရည္းစားAျဖစ္
တြဲေလ့ရွိသည္။
၄၂။ Aရက္မူးလာလွ်င္ Aာေလးလွ်ာေလးျဖင့္ စကားေျပာတတ္ၿပီး.. ေျပာသမွ် စကားAမ်ားစုမွာ ရန္စကားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
၄၃။ Aရက္ဆိုင္Aတြင္း မည္မွ်ပင္ ရန္ျဖစ္ေစကာမူ မ်ားေသာAားျဖင့္ ရဲလာၿပီး ဖမ္းေလ့မရွိ။
၄၄။ မူး႐ူးၿပီး Aိမ္ျပန္လာလွ်င္ Aိမ္ရွိေကာင္မေလးမ်ားAား မတရား ျပဳက်င့္တတ္ၾကသည္။ ထိုAခ်ိန္တင
ြ ္ စားပြဲေပၚမွ
ပန္းAိုးလဲသြားျခင္း၊ က်ကြဲျခင္း၊ ပန္းပြင့္ေႂကြျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
၄၅။ Aခန္းတစ္ခန္းAတြင္းမွ ထြက္လာၿပီး ပုဆိုးျပင္၀တ္လွ်င္ မုဒိမ္းေကာင္ျဖစ္သည္။ (မူးေနသူျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာေပၚတြင္
Aဆီျပန္ေနပါက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာသည္။)
၄၆။ မတရားျပဳက်င့္ ခံရသူတိုင္း ကိုယ္၀န္ရွိလာၾကသည္။
၄၇။ သူတို႔သည္ Aမ်ားAားျဖင့္ တရားစြဲေလ့ မ႐ွိၾက။
၄၈။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေလ့ မရွိသည့္Aျပင္ ကေလးကို ေတာ႐ြာတစ္ခုခုသို႔ သြားၿပီး ခက္ခဲဆင္းရဲစြာ ေမြးေလ့ရွိသည္။
၄၉။ Aိမ္မ်ားတြင္ ေခ်ာေမာလွပေသာ Aိမ္ေဖၚ ေကာင္မေလးမ်ား ရွိတတ္သည္။
၅၀။ ထိုAိမ္ေဖာ္ေကာင္မေလးမ်ားသည္ Aိမ္ရွင္၏ သားမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္း သြားတတ္ၾကသည္။
၅၁။ ႐ုပ္ဆိုးေသာ Aိမ္ေဖၚAား မည္သူမွ် မတရားျပဳက်င့္ျခင္းမရွိ။

၅၂။ ေခတ္လူငယ္ Aမ်ားစုသည္ Shopping Mall မ်ား Snack Bar မ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္လံုး Aခ်ိန္ၿဖံဳးေနတတ္ၾကသည္။
၅၃။ Aဆိုပါ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေတြ႕သမွ်ေကာင္မေလးမ်ားAား မ်က္စပစ္ျပျခင္း စသည္ စသည္မ်ားAား စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။
၅၄။ မိန္းကေလးမ်ား Aဖြဲ႕လိုက္ ခရီးထြက္ပါက ေယာက်္ားေလး Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လမ္းခရီးမွာ ႀကံဳေတြ႕ေလ့ရွိၿပီး ခ်စ္သူရည္းစား
ျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။
၅၅။ ေယာက်္ားေလး (သို႔) မိန္းကေလးAဖြဲ႔မ်ားတြင္ Aေခ်ာဆံုးတစ္ေယာက္မွ လြဲၿပီး က်န္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္လံုး
ဟာသလုပ္ၿပီး ရီစရာမ်ား ေျပာေနတတ္ၾကသည္။
၅၆။ ေခတ္လူငယ္Aမ်ားစုမွာ မိဘ တစ္Uီး (သို႔) ႏွစ္Uီးလံုးမရွိတတ္ၾက။ Uီးေလး၊ Aေဒၚ မ်ား သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္သာ ေနေလ့
ရွိၾကသည္။
၅၇။ စတိုးဆိုင္ရွိ Aေရာင္းစာေရးမမ်ားAား စိတ္ႀကိဳက္ ရည္းစား စကားေျပာခြင့္ရွိသည္။
၅၈။ (Aေရာင္းတာ၀န္ခံ/မန္ေနဂ်ာ/Security) မည္သူကမွ် မတားဆီးၾက၊ Aေႏွာင့္ Aယွက္ ေပးေလ့မရွိၾက။
၅၉။ မည္သူမဆို တကၠစီငွားစီးလွ်င္ မည္သည့္Aခါမွ ေစ်းမဆစ္ၾက။
၆၀။ Aသက္ ၄၀ ေက်ာ္ မိန္းမႀကီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ Aတင္းေျပာတတ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
၆၁။ ရႈပ္ေပြေသာ မိန္းမမ်ားသည္ Aခ်ိန္ျပည့္ ဖဲရိုက္ေနေလ့ရွိသည္။
၆၂။ Aိမ္တစ္Aိမ္တြင္ Aဖိုး၊ Aဖြားမ်ားသည္ ၾသဇာAရွိဆံုးလူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ကို Aားလံုးက ေၾကာက္ရေလသည္။
၆၃။ ညAခ်ိန္မေတာ္ လမ္းမေပၚတြင္ သီခ်င္းAက်ယ္ႀကီးဆိုၿပီး ဂစ္တာတီးေနသူမ်ားကို တရပ္ကြက္လံုးက
သည္းညည္းခံၾကသည္။
၆၄။ ဂစ္တာတစ္လံုးထဲျဖင့္ Drum/Keyboard Aသံမ်ားထြက္ေAာင္ တီးတတ္ၾကသည္။
၆၅။ ေကာင္မေလးမ်ားသည္ Aေဖာ္မပါဘဲ ညAခ်ိန္မေတာ္ လူျပတ္ေသာ လမ္းမ်ားတြင္ သြားလာေလ့ရွိသည္။
၆၆။ ထိုလမ္းမ်ားတြင္ Aေဖာ္မပါေသာ ေကာင္မေလးAား ဆြဲလားရမ္းလားလုပ္ဖို႔ Aရက္မူးေနေသာ လူရမ္းကားမ်ား လူဆိုးမ်ား
ေစာင့္ေနတက္သည္။
၆၇။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ Aမ်ားAားျဖင့္ ေAာ္ဟစ္AကူAညီေတာင္းေလ့မရွိၾက။
၆၈။ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၂ ေယာက္ ၃ ေယာက္မကေသာ လူဆိုး/လူမိုက္မ်ားႏွင့္
ရန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
၆၉။ ရန္ျဖစ္သည့္Aခ်ိန္တြင္ လဲက်သြားပါက ရႈံးၿပီျဖစ္သည္။
၇၀။ Aလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ ေကာင္မေလးမ်ားတြင္ ခပ္ေပါေပါ ခပ္ခ်ာခ်ာ Aစ္ကိုတစ္ေယာက္ ရွိေနတတ္သည္။
၇၁။ ထိုမိန္းကေလး၏ Aေဖသည္ သူ၏သားမက္ေလာင္းAား မည္သည့္Aခါမွ် မ်က္ႏွာေက်ာမတည့္။
၇၂။ နယ္မွ တစ္ေယာက္တည္းလာေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သိန္းခ်ီေပးရေသာ Aခန္းမ်ားငွားေနတတ္ၾကၿပီး
ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားေလ့ရွိသည္။
၇၃။ ဆင္းရဲသား Aလုပ္သမားမ်ားသည္ စုတ္ခ်ာေသာ (တစ္ခါတစ္ရံ) စုတ္ၿပဲေနေသာ A၀တ္Aစားမ်ားသာ Aၿမဲလို
၀တ္ဆင္ၾကသည္။
၇၄။ ခ်မ္းသာသူတို႔၏ သားသမီးမ်ားသည္ ဘြ႕ဲ ရၿပီးသည္Aထိ Aလုပ္လုပ္ေလ့မရွိၾက။

၇၅။ Aသည္းကြသ
ဲ ူမ်ားသည္ မီးရထားလမ္းေဘးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေလ့ရွိသည္။
၇၆။ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေသာ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးမ်ားသည္ ဆင္းရဲၿပီး ေခ်ာေမာလွပေသာ ေကာင္မေလးမ်ားAား လက္ထပ္ခြင့္ရရန္
ေယာက္ခမေလာင္းမ်ားAား ေငြျဖင့္ သိမ္းသြင္းတတ္သည္။
၇၇။ Aျဖဴေရာင္ကုတ္Aက်ီရွည္ ၀တ္ထားၿပီး နားက်ပ္ကို လည္ပင္းတပ္ထားသူတိုင္း ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (သို႔)
ဆရာ၀န္တိုင္း ဂ်ဴတီကုတ္၀တ္ၿပီး နားက်ပ္လည္ပင္း ဆြဲထားတတ္ၾကသည္။
၇၈။ ခြဲစိတ္ကုသမႈ မေAာင္ျမင္လွ်င္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးသည္ ခြဲခန္းAတြင္းမွ ေခါင္းယမ္း၍ (သို႔) မ်က္ႏွာပ်က္၍
ထြက္လာတတ္သည္။
၇၉။ မင္းသား (သို႔) မင္းသမီး၏ Aေမမ်ားတြင္ ႏွလံုးေရာဂါ (သို႔) ေသြးတိုးေရာဂါမ်ား ရွိတတ္သည္။
၈၀။ တယ္လီဖုန္းမွ သတင္းဆိုးၾကားရလွ်င္ တယ္လီဖုန္းေျပာေနရင္းမွ မူးေမ့ လဲသာြ းတတ္သည္။
၈၁။ Aလြန္ေတာ္ေသာ မိန္းမမ်ားသည္ Aသံုးမက်ေသာ (သို႔) Aလြန္မာနႀကီးေသာ ေယာက်္ားမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။
၈၂။ Aလြန္ထက္ျမက္ေသာ မိန္းမမ်ား၏ Aိမ္ေထာင္ေရးသည္ Aဆင္မေျပ။
၈၃။ လူငယ္မ်ား၏ နာမည္Aမ်ားစုမွာ ေခၚရခက္ေသာ ေသာက္ညင္ကတ္ဖြယ္ နာမည္မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
၈၄။ တခါတရံ မည္သုိ႔မွ် ေတြးေတာယူဖြယ္မရေလာက္ေသာ နာမည္မ်ဳိးရွိသည္။
၈၅။ ထိုေသာက္ညင္ကတ္ဖြယ္ နာမည္ဆိုးကို မည္သူကမွ် စျခင္း၊ ေနာက္ျခင္း ေျပာင္ေလွာင္ျခင္းမျပဳၾကေခ်။
၈၆။ ေယာက်္ားေနာက္ ခိုးရာလိုက္ေျပးသြားေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ားAား ခိုးရာလိုက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း..
လိုက္မရွာရန္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ေၾကာင္း Aစရွိသျဖင့္ စာေရးထားတတ္ၾကၿပီး Aိပ္ယာေပၚ သို႔မဟုတ္ Aိပ္ယာေဘးကစားပြဲေပၚ
တင္ထားေလ့ရွိၾကသည္။
၈၇။ ထိုစာAမ်ားစုတြင္ သမီးမိုက္ဆိုေသာ စာသား ပါေလ့ရွိသည္။
၈၈။ ေယာက်္ားေလးAမ်ားစုကေတာ့ မိဘကို မိန္းမခိုးမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လံုး၀ Aသိေပးေလ့မရွိ။
၈၉။ ႏွသ
ဲ ံၾကားပါက (နာတာရွည္) မမာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား ေသတတ္သည္။
၉၀။ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ Aခန္းသည္ လူမေနသည့္Aခန္းကဲ့သို႔ AစU္Aၿမဲ ရွင္းလင္းေနတတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေနေလ့ရွိသည္။
၉၁။ Aိမ္ေဖာ္မိန္းမမ်ား၊ ၿခံေစာင့္မ်ားသည္ Aိမ္ရွင္၏ သမီးAား မမေလး ဟုသာ ေခၚေလ့ရွိသည္။
၉၂။ Aခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစကားမ်ားကိုပင္ ေလးနက္ေAာင္ တမင္ႀကိဳးစားဖ်စ္ၫွစ္ေျပာတက္ေသာ Aက်င့္မ်ား
ရွိလာၾကသည္။
၉၃။ လူၾကားထဲတြင္ Aိေႁႏၵ ပ်က္ေလာက္ေAာင္ တကိုယ္လံုးႏွင့္ လက္မ်ားရမ္းခါလႈပ္ၿပီး စကားေျပာတက္ သူမ်ားကို
မထူးျခားသေယာင္ ဆက္ဆံေျပာဆိုတက္ၾကသည္။
၉၄။ လူငယ္မ်ားသည္ ပူAိုက္ေသာရာသီမွာပင္ Aေႏြးထည္မ်ား ၀တ္ဆင္ၾကေလ့ ရွိသည္။
၉၅။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူAမ်ားစုမွာ စာႀကိဳးစားသည္ကို မေတြ႕ရ။
၉၆။ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားထြန္းထားလွ်င္ Aလြန္ပင္ ရိုမန္တစ္ ျဖစ္သည္။
၉၇။ သႀကၤန္လည္ရာတြင္ မည္သူမွ် Aရက္မေသာက္ၾက။
၉၈။ ႏိုင္ငံျခားသြားၿပီး ပညာသင္လာပါက ျမန္မာျပည္တြင္ Aလြန္ေAာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (သို႔) ပညာရွင္Aျဖစ္
ရပ္တည္ႏိုင္သည္။

၉၉။ ေယာက်္ားျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမရွိလွ်င္ Aတုတပ္ထားတတ္ၾကသည္။

၁၀၀။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ေဒါသထြက္ေစကာမူ ဆဲဆိုျခင္းမျပဳၾက။
၁၀၁။ သူၾကီးသားမ်ားသည္ မေကာင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
၁၀၂။ ဘယ္သူမွမေခၚေသာ္လည္း ရဲမ်ားသည္ AမႈAခင္းျဖစ္ျပီးျပီးခ်င္း ေရာက္လာ တတ္ၾကသည္။
၁၀၃။ ဖခင္ႏွင့္သားမ်ားမွာ Aမ်ားAားျဖင့္မတည္႕ၾကေခ်။
၁၀၄။ ပုိက္ဆံAိတ္မ်ား၊ Aဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ေကာက္ရ၍ ျပန္ေပးလွ်င္ပိုင္ရွင္က ေက်းဇူး ဆပ္သည့္Aေနျဖင့္
ပိုက္ဆံေပးတတ္ၾကေသာ္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ မယူတတ္ၾက။ (ပိုက္ဆံေပးျပီး ေက်းဇူးဆပ္ရေကာင္းလာဟုပင္ ေဒါသထြက္တတ္
ၾကေသးသည္။)
၁၀၅။ ဆင္းရဲသားႏွင့္ သူေဌးသမီး Aမ်ားAားျဖင့္ ညားတက္ၾကသည္။
၁၀၆။ ရတနာမ်ား၊ Aဖိုးတန္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ကိုယ့္ဖာသာ Aိမ္ေAာက္ကျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ေနရာကျဖစ္ျဖစ္ တူးလို႕ရလွ်င္
ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသာ ျပန္Aပ္ေလ့ရွိသည္။
၁၀၇။ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္မွာထိုင္ျပီး ပိုက္ဆံရွင္းလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ ပိုေငြAေၾကြ ျပန္မAမ္းၾကေခ်။ (တခ်ိဳ႕ကျပန္မAမ္းရေAာင္ပင္
ပိုတာ ျပန္မေပးနဲ႔ဟုလုပ္တတ္သည္)
၁၀၈။ Aရက္ေသာက္လွ်င္ မည္သူမွ (Aမ်ားAားျဖင့္၊ မည္သည္႕Aရက္ျဖစ္ျဖစ္) ေရ၊ ေဆာ္ဒါေရာျပီး မေသာက္ၾကေခ်။
Aခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္Aျမည္းပင္မစားၾက။
၁၀၉။ လူငယ္မ်ားAမ်ားစုသည္ စိတ္ကူးယU္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယU္သည့္ စိတ္ကူးတိုင္းလည္း Aျပင္ကAတိုင္းလိုပင္
ျဖစ္ေနတတ္သည္။
၁၁၀။ ဓားႏွင့္ Aထိုးခံရျပီးျပီးခ်င္း လူနာကိုေဆရံုပို႔ဖို႔ထက္ လူနာလဲက်ေနသည့္ ေနရာတြင္သာ Aၾကာႀကီး
စကားေျပာေနတတ္သည္။
၁၁၁။ ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္က ေသေပးရသည့္ထံုးစံရွိသည္။
၁၁၂။ က်မ္းမာေရးAတြက္ Aေျပးေလ့က်င့္လွ်င္ မနက္ ၉း၀၀ရီေလာက္ ထျပီး Aေျပးေလ့က်င့္ေလ့ရွိသည္။
၁၁၃။ ေယာက္်ားေလးမ်ား Aသည္းကဲလ
ြ ွ်င္ Aရက္ေသာက္ေလ့ရွိသည္။
၁၁၄။ Aရက္တစ္ခြက္ေသာက္ျပီးလွ်င္ တစ္ပုလင္းလံုး ေသာက္ျပီးသကဲ့သို႔ ရုပ္၊ Aသံႏွင့္ Aေတာ္ေလး မူးတက္ၾကသည္။
၁၁၅။ Aပ်ိဳၾကီးမမမ်ားသည္ ေကာင္ေလးေခ်ာေခ်ာေလးမ်ားကို Aရမ္းAရမ္းကို ခိုက္တတ္ၾကသည္။
၁၁၆။ ကားတိုက္လွ်င္ သစ္ပင္ၾကီး လည္သာြ းတတ္သည္။
၁၁၇။ ကိုယ္ကမသတ္ဘဲ သူမ်ားသတ္ျပီသား လူေသ၏ ရင္ဘတ္တင
ြ ္ စိုက္ေနေသာ ဓားကို သြားျပီးႏုတ္ေပးမိလွ်င္လည္းေကာင္း၊
ကိုင္မိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လူသတ္ တရားခံ ျဖစ္တတ္သည္။

၁၁၈။ လူ ၄-၅ ေယာက္ ႏွင့္လည္း တိုက္ပၾြဲ ကီးတစ္ပဲြျဖစ္တတ္သည္။ Aဆိုပါ တိုက္ပဲြ Aတြင္းမွ လူဆိုးမ်ားသည္
ေသျပီးလွ်င္လည္း ျပန္ရွင္တတ္သည္။
၁၁၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိန္မေၾကာက္ေသာ ခပ္ေပါေပါ ေယာက္်ားၾကီးမ်ား မ်ားစြာရွိတတ္သည္။
၁၂၀။ Aသက္ၾကီးေသာ သူေဌးၾကီးမ်ား၏ Aသက္ကို မၾကာခဏ ကယ္တင္မယ့္သူ ေပါမ်ားသည္။ Aဆိုပါသူေဌးမ်ားကလည္း
ကယ္တင္သူကို ေမြးစား၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ Aေမြေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်းဇူးျပဳတတ္ ၾကသည္။
၁၂၁။ ပေထြးမ်ားသည္ မယားပါသမီးမ်ားကို Aဓၶမ ျပဳက်င့္တတ္သည္။ (မက်င့္သူမရွိသေလာက္ပင္)
၁၂၂။ Aမ်ိဳးသားမ်ား ေရခ်ိဳးခန္းကထြက္လာလွ်င္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားက မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ ေပးဖို႔Aတြက္ ေစာင့္ေနတတ္ၾကသည္။
၁၂၃။ လဲက်ေနရာမွ ဓားကိုင္ျပီးထလာေသာ လူဆိုးက ဖက္၍ေAာင္ပဲြခံ ၾကည္ႏူးေနေသာ လူေကာင္းႏွစ္ေယာက္ကို
ဓားႏွင့္ေျပးထိုးလွ်င္၊ ထုိသို႔ ဓားႏွင့္ ထိုးမည္ကို ျမင္ေသာသူက ေရွာင္ေျပးျခင္း၊ လဲွခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ခုခံျခင္းတို႔ထက္ ခႏၶာကိုယ္ကို
တစ္ဖက္သို႕လွည္႕၍ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၀င္ေရာက္Aစေတးခံျပီး Aသက္ Aေသခံၾကတတ္သည္။
၁၂၄။ ျမန္မာျပည္တြင္ တူ၊ တူမမ်ားက မိမိထက္ Aသက္မ်ားစြာၾကီးေသာ Aေဒၚ၊ Uီးေလးမ်ားကိို မေလးစားတတ္ၾက။ Aဆိုပါ
Uီးေလး၊ Aေဒၚမ်ားကလည္း လူငယ္မ်ား ထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ Aရွက္သိကၡာမဲ့တတ္ၾကသည္။
၁၂၅။ စိတ္ဆိုးျပီး ကားျမန္ျမန္ေမာင္းလွ်င္ ကားတိုက္ၿပီးေသေလ့ရွိၾကသည္။

ဟာသAဆိုAမိန္႔မ်ား
ဖတ္ရင္းနဲ႔ ၿပံဳးရပါတယ္။ စU္းစားမိေတာ့ ၿပံဳး႐ံုတင္မကဘူး၊ Aဓိပၸါယ္ကို သေဘာေပါက္သြားေတာ့ ရယ္လိုက္ရတာဗ်ာ။
Aခ်ိဳ႕စကားေလးေတြမွာ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီေတြ Aမ်ားႀကီးပါတယ္ဗ်။ ေတြးလည္းေတြးတတ္၊ ေျပာလည္းေျပတတ္ပါေပ့လို႔
စိတ္ထဲမွာ Aမွတ္ထင္ထင္ျဖစ္ရပါတယ္။ ခဏခဏျပန္ဖတ္ရင္ ခဏခဏ ေတြးရတယ္။ Aခ်ိဳ႕ဟာေတြမ်ားဆိုရင္ ကိုယ္တစ္ခါမွ
မေတြးဖူးဘူး၊ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ေတြးမိမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ ေတြးမိတယ္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ Aဲဒီလို
ေျပာခဲ့တာေတြကို စာေရးဆရာက ဘာသာျပန္ေပးထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Aဆင္သင့္ဖတ္႐ံုပါပဲ။ မိတ္ေဆြလည္း
ႀကိဳက္မွာပါ။ ဖတ္ၾကည့္ပါUီး။ မိတ္ေဆြရဲ႕ AေတြးAေခၚေတြ၊ AသိAျမင္ေတြ တိုးတက္ဖို႔Aေရးမွာ Aေထာက္Aကူျပဳမယ္ လို႔
စာေရးဆရာက Aခိုင္Aမာဆိုထားပါေရာလား။
(မွတ္ခ်က္။ ေမာင္ေကာင္းထိုက္ (ႏွီးပေဒါ) ၏ ``ေထြလီကာလီ´´ စာAုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)
``မနက္ျဖန္မွာ သူ ဘာလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးထားတယ္လို႔ လူတစ္ေယာက္က ေျပာရင္ မေန႔က သူ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာ
ေမးလိုက္ပါ´´
``ဘာေကာင္မွ မဟုတ္ခဲ့တဲ့လူ ဘာေကာင္မဆို ျဖစ္လာႏိုင္တယ္´´
``Aႏုျမဴဗံုးကို တီထြင္လိုက္ၾကသတဲ့။ ကမၻာေပၚမွာ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ကို တီထင
ြ ္ဖို႔ ဘယ္ႂကြက္မွ မစU္းစားၾကပါဘူး´´
(ဂ်ာမန္စာေရးဆရာ ဗယ္နာမိခ်္)
``ကၽြန္ေတာ္တို႔သိတာ မ်ားသေလာက္ နားလည္တာ နည္းလိုက္တာ´´ (Aုိင္းစတိုင္း)
``သူ႕ေခါင္းထဲမွာ ဗဟုသုတေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနသလဲဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္AေတြးAတြက္ေတာင္ ေနရာ မရွိေတာ့ဘူး´´
(စတန္နီစလပ္လက္စ္)

``ည့ံတဲ့ေက်ာင္းသား က်ဴရွင္ယူတယ္။ လိမၼာတဲ့ေက်ာင္းသား စာစစ္တဲ့လူကို ပိုက္ဆံေပးတယ္´´ (မယ္လီဟန္)
``ကၽြန္ေတာ့္Aလုပ္ဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့သေဘာကို ဘယ္ေလာက္ေဆာင္သလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာကို
လုပ္ေနတာလဲဆိုတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ သိခြင့္မရွိဘူး´´
``Aထက္Aရာရွိရဲ႕ ဟာသကို ေနာက္ဆံုးက်မွ ရယ္တဲ့သူဟာ Aင္Aားေလွ်ာ့မယ့္လူေတြစာရင္းမွာ ထိပ္ဆံုးက
ပါေနတတ္တယ္´´
``Aထက္လူႀကီးရဲ႕ဟာသကို Aားရပါးရ မရယ္တတ္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး လူကို ကြန္ပ်ဴတာက Aစားထိုးႏိုင္ေသးမည္
မဟုတ္ပါ´´
``ဘယ္လိုျဖစ္သင့္သလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားလုပ္ေနတာ မမွန္ဘူးဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္´´
``ပြင့္လင္းစမ္းပါ။ Aထက္လူႀကီးနဲ႔ သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျဗာင္ ေၾကျငာစမ္းပါ´´
``ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္တာကို တျခားလူ မခိုင္းနဲ႔တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္ခံယူခ်က္က တစ္မ်ိဳး။ တျခားလူေတြ ကိုယ့္ထက္ မညံ့ေAာင္
လုပ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ဘူး။ ဒါပဲ´´
``မနက္ျဖန္မွ လုပ္ရမယ့္ကိစၥကို မေန႔ကတည္းက လုပ္တဲ့လူေတြကို ေရွာင္ပါ´´
``ခင္ဗ်ားေျပာတာကို Aားလံုးက သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား Aင္မတန္ေတာ္လို႔ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Aထက္လူႀကီး
ျဖစ္လို႔ျဖစ္ရမယ္´´
``Aခ်ိန္ဟာေငြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေငြက ပိုေကာင္းပါတယ္´´
``ပိုက္ဆံဟာ ဆဌမAာ႐ံုပဲ။ သူမရွိရင္ က်န္တဲ့ Aာ႐ံုငါးပါး ဘာAဓိပၸါယ္မွ မရွိဘူး´´ (ေမာ္မ္)
``ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ ေငြAေပၚ မတည္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိရေAာင္ ကိုယ္တိုင္
ခံစားၾကည့္ခ်င္လုိက္တာေနာ္´´
``ေငြနဲ႔က်န္းမာေရး ဘယ္ဟာက ပိုAေရးႀကီးသလဲလို႔ ေမးတယ္ေနာ္။ ခင္ဗ်ား ဘာကို ဆံုး႐ံႈးသြားသလဲဆိုတဲ့ Aေပၚမွာ
တည္ပါတယ္´´
``မခ်မ္းသာလာမခ်င္း ခင္ဗ်ားဆီမွာ ဆင္းရဲတဲ့ေဆြမ်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာ မသိရဘူး´´
``ဆင္းရဲသားကို ဘုရားသခင္ခ်စ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူခ်မ္းသာေတြကို AကူAညီေပးတယ္´´ (Aမည္မသိ)
``ကိုယ္ ဆင္းရဲတာကို သည္းခံလို႔ရတယ္။ တျခားလူ ခ်မ္းသာတာကို သည္းခံရခက္တယ္´´
``စီးပြားေရးပညာရွင္ ဟူသည္မွာ ပိုက္ဆံရွိတဲ့လူေတြထက္ ပိုက္ဆံAေၾကာင္းကို ပိုသိတဲ့လူ´´
``ေယာက္်ားဟာ သူလိုတဲ့ တစ္ေဒၚလာတန္ ပစၥည္းကို ႏွစ္ေဒၚလာေပးၿပီး ၀ယ္တယ္။ မိန္းမဟာ သူမ မလိုတဲ့
ႏွစ္ေဒၚလာတန္ပစၥည္းကို တစ္ေဒၚလာေပးၿပီး ၀ယ္တယ္´´ (၀ီလ်ံ ဘင္ဂ်ာ)

``ေၾကာ္ျငာဆိုတာ Uပေဒက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ လိမ္ညာမႈပါပဲ´´
``စီးပြားေရးကို ေၾကာ္ျငာမပါဘဲလုပ္တယ္ဆိုတာဟာ Aေမွာင္ခန္းထဲမွာ မိန္းကေလးေတြကို မ်က္စပစ္ေနတာနဲ႔ Aတူတူပဲ´´
(စတူး၀ပ္ ဘရစ္)
``ေသသာ ေသေပးပါ။ က်န္တာAားလံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ပါ့မယ္´´ (Aေမရိကန္က သုဘရာဇာ လုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာ)
``Aခုေခတ္မွာ Aေႂကြးမရွိဘူးဆိုရင္ Uပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာ တစ္ခုခုကို ခင္ဗ်ားလုပ္ေနလို႔ ျဖစ္ရမယ္´´ (Aမည္မသိ)
``ခင္ဗ်ား Aေႂကြးတစ္ေထာင္ ေပးစရာရွိေနရင္ Aဲဒါ ခင္ဗ်ားပူပင္ရမယ့္ကိစၥ။ Aဲ...ဆယ္သိန္း ေပးစရာရွိေန ရင္ေတာ့ Aဲဒါ
ေႂကြးရွင္ ပူပင္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္သာြ းၿပီ´´
``ဘုရင္မနဲ႔ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ေတာ့ ညAခ်ိန္မွာ ျပည္သူAေၾကာင္းကိုပဲ စU္းစားရေတာ့တယ္´´
``Uပေဒကို မသိျခင္းေၾကာင္း လာဘ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ မရွိပါ´´ (မားလ္ကင္)
``မေမွ်ာ္လင့္တဲ့Aေတြး ႐ုတ္တရက္ေရာက္လာေတာ့ သူ႕ကို ဘာနဲ႔Eည့္ခံရမွန္းေတာင္ မသိဘူး´´
``လိုတဲ့Aခ်ိန္နဲ႔ လိုတဲ့ေနရာမွာ မလိုတဲ့လူေတြ ေရာက္ေနတတ္တယ္´´
``ရတဲ့လစာက ရယ္စရာေကာင္းလြန္းေတာ့ ငိုေတာင္ ငိုခ်င္တယ္´´
``ေငြရွိေနတဲ့Aခါမွာ ဘ၀မွာ ေငြထက္ Aေရးႀကီးတာေတြ Aမ်ားႀကီးပါလားဆိုတာ သိလာတယ္´´
``ပိုက္ဆံက ခင္ဗ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ားပိုက္ဆံ မဟုတ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ရမယ္´´
``နယူတန္ရဲ႕ ေခါင္းေပၚက်လာတာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေကာက္စားပစ္လိုက္´´
``လူေတြကို ရယ္ေAာင္လုပ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္နည္းက Aမွန္ကိုေျပာျခင္းပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ ဒီထက္္ရယ္စရာ ေကာင္းတာ မရွိဘူး´´
``သူငယ္ခ်င္း တစ္ရာရဖို႔Aတြက္ ေငြတစ္ရာကေတာ့ ဘယ္လိုမွ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါဘူး´´
``သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ သူ႕ေၾကာင္း ခင္ဗ်ားဒုကၡေရာက္ရတဲ့Aခါတိုင္း ခင္ဗ်ားAနားမွာ ရွိတဲ့လူ´´
``မနက္ျဖန္ျဖစ္မယ့္ဟာကို မေန႔က သတင္းေတြAရ ဒီေန႔ကို သိေနႏိုင္ၿပီ´´
``ဒီလို မေနသင့္ဘူးဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားလို မေနတတ္တာ ခက္တယ္´´ (က႐ုတီယဲ)

zkef;rSm;aeygonf/
> တစ္ခါက တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ သန္းေခါင္ယံ ည၁၂နာရီတိတိမွာ ဖုန္းနံပါတ္ သုည
၁၄လံုးကိုႏွိပ္ရင္ ေသဆံုးသူေတြရဲ႕ ဝိညာU္န႔ဲ စကားေျပာလို႔ရတယ္ဆိုတ့ဲ Aယူတစ္ခုရွိခ့တ
ဲ ယ္။
>
> တစ္ညမွာ AဲဒီAယူကို AယံုAၾကည္မရွိတ့ဲ လူငယ္တစ္ေယာက္က စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔
စိတ္ကူးလိုက္တယ္။ သိလိုစိတ္ျပင္းျပင္းျပျပနဲ႔ လူငယ္ဟာ ညသန္းေခါင္ ၁၂ နာရီတိတိမွာ
သုည ၁၄လံုးကို ေကာက္လွည့္လိုက္တယ္။ တကယ္ပဲ ဖုန္းတစ္ဖက္က မိန္းကေလးAသံ
တစ္သံထြက္လာတယ္။ ဖုန္းတစ္ဖက္က ေျပာလိုက္တာက
>
> "လူၾကီးမင္း ေခၚဆိုေသာ တယ္လီဖုန္းမွာ ဖုန္းနံပါတ္ မွားယြင္းေနပါသျဖင့္....... "

pmvHk;aygif;rSm;aevdkY
> တစ္ခါက Uေရာပေဒသတစ္ခုရဲ႕ ညတစ္ညမွာ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ဟာ ေဟာ္လိုဝင္း
ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြဆင္ႏႊျဲ ပီး Aိမ္ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ Aိမ္Aျပန္လမ္းမွာ
သခၤ်ဳိင္းတစ္ခုရွိတယ္။ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ဟာ စူးစမ္းလိုစိတ္န႔ဲ သခၤ်ဳိင္းထဲျဖတ္ေလွ်ာက္ဖို႔
စိတ္ကူးလိုက္တယ္။ ေလွ်ာက္ရင္းေလွ်ာက္ရင္း တစ္ေနရာေရာက္ေတာ့ "႐ွ...႐ွ..႐ွ"နဲ႔
Aသံတစ္သံကို သူတို႔ၾကားလိုက္တယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး လန္႔ျပီး Aသံလာရာဖက္ကို
ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မွတ္တိုင္တစ္ခုကို ကိုင္ျပီး ရပ္ေနတဲ့ AဘိုးAိုတစ္Uီးကို ေတြ႔လိုက္တယ္။
> လူငယ္ထဲက တစ္ေယာက္က "Aဘိုး.. ဒီေလာက္ညU့္နက္ေနျပီ ဘာလုပ္ေနတာလဲ?
ကြ်န္ေတာ္တို႔က မေကာင္းဆိုးဝါးထင္ေနလို႔ဗ်" လို႔ ေမးေတာ့ AဘိုးAို စကားေၾကာင့္
လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ သုတ္တင္ေျပးၾကေတာ့တယ္။
>
> AဘိုးAို ေျပာလိုက္တာက " ငါ့နာမည္ စာလံုးေပါင္းမွားေနလို႔ကြ" ဟူတည္း။

jzpfyHku
> တစ္ခ်ဳိ႔တ႐ုတ္ေတြက ၄ ဂဏန္းကို လဒ္မရွိတ့ဂ
ဲ ဏန္း၊ ကံမေကာင္းတဲ့ ဂဏန္းလို႔
Aယူ႐ွိၾကတယ္။ "၄" ဂဏန္းရဲ႕ Aသံထြက္က "ေသ"ဆိုတ့ဲ တ႐ုတ္စကားနဲ႔
Aသံထြက္တူေနလို႔ပါတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ဳိ႔စားေသာက္ဆိုင္မွာ ခုံနံပါတ္ ၄ ကိုမထားသလို
တိုက္Aထပ္ ၄ကိုလည္း ၅ထပ္လို႔ ေခၚၾကတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ.....
ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို လက္န႔ဲ လွည့္ရတဲ့ေခတ္တုန္းက Aိမ္တစ္Aိမ္မွာ ၄ဂဏန္းပဲပါတဲ့
ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု ရွိခ့တ
ဲ ယ္။ Aဲဒီနံပါတ္ေၾကာင့္ Aမည္မသိဖုန္းေတြ၊ Aေၾကာင္းAရာမရွိတ့ဲ
ဖုန္းေတြ မၾကာခဏ လက္ခံခ့ဲရတယ္။ တစ္ညမွာ လူၾကီးေတြAိပ္ျပီး
လူငယ္တစ္ေယာက္တည္း က်န္ေနတုန္း ဖုန္းဝင္လာခဲ့တယ္။ ဖုန္းတစ္ဖက္မွာ
လူတစ္ေယာက္က Aသံတုန္ခ်ိခ်ိန႔ဲ ...
> " ဟလို... ဟလို.. ၁၁၉ကို ဖုန္းဆက္ေပးပါ" လို႔ ေျပာတဲ့Aသံကို ၾကားေတာ့ လူငယ္လန္႔ျပီး
ဖုန္းကို ပစ္ခ်လိုက္မိတယ္။ မၾကာဘူး.. ဖုန္းျမည္လာျပန္တယ္။ Aရင္Aသံလိုပဲ..
> " ဟလို... ဟလို.... ၁၁၉ ကို ဖုန္းဆက္ေပးပါ" လို႔ ေျပာေတာ့ လူငယ္က Aရဲစြန္႔ျပီး
> " ဘာျဖစ္လို႔ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ မဆက္တာလဲ" လို႔ ေမးလိုက္တယ္။ ဖုန္းတစ္ဖက္က
ျပန္ေျပာလိုက္တာက
> " ျမန္ျမန္ဆက္ေပးပါ.. ကြ်န္ေတာ္ မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး.. ကြ်န္ေတာ့္လက္ညႇိဳး ဒီ နံပါတ္၄
ေနရာမွာ ညႇပ္ေနလို႔" ပါ ဟူတည္း။

tom;[if;auGs;r,f
ေနရာ ... စိတၱဇေဆးရံု
> ေဆး႐ံုAုပ္.... "မနက္ျဖန္က Aေရးၾကီးတဲ့ေန႔ တစ္ေန႔ေနာ္။ ဘာလို႔လဲ သိလား? ႏိုင္ငံေတာ္
AၾကီးAကဲ လာစစ္ေဆးလိမ့္မယ္။ လာစစ္ေဆးျပီး ငါက "Aဟမ္း" လို႔ ေခ်ာင္းဟန္႔လိုက္ရင္
မင္းတို႔Aားလံုး လက္ခုပ္တီးရမယ္ ၾကားလား.. လက္ခုပ္တီးတဲ့လူကို Aသားဟင္းေကြ်းမယ္"
>
> ေနာက္တစ္ေန႔ ....
> ႏိုင္ငံေတာ္ AၾကီးAကဲ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းေျပာAျပီးတြင္ ေဆးရံုAုပ္က
ၾကိဳတင္မွာၾကားထားသည့္Aတိုင္း ေခ်ာင္းဟန္႔လိုက္သည္ႏွင့္ လူနာAားလံုး
လက္ခုပ္တီးၾကသည္။ ထိုAခ်ိန္တြင္ လူနာတစ္ေယာက္က ႐ုတ္တရက္ေ႐ွ႕ထြက္ျပီး
AၾကီးAကဲကို ပါးတစ္ခ်က္႐ိုက္လိုက္ျပီး ေျပာလိုက္သည္မွာက "မင္းဘာလို႔
လက္ခုပ္မတီးတာလဲ? Aသားဟင္း မစားခ်င္ဘူးလားကြ" ဟူတည္း။

oGm;wdkufoifYw,f/
> ဆရာတစ္Uီးက တပည့္မ်ားAား ကမာၻ႔လူUီးေရ ထူထပ္ပံုႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးပံု
Aေၾကာင္းကို ႐ွင္းျပေနခဲ့သည္။ Aစာေရဆာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ ကမာၻေပၚရွိလူမ်ား
စကၠန္႔ပိုင္းတြင္ တစ္UီးUီးေသဆံုးရပံုကို ဤသို႔ခိုင္းႏႈိင္းျပသည္။
> "ဆရာ ထြက္သက္ဝင္သက္ ႐ွဴလိုက္တ့A
ဲ ခ်ိန္တိုင္း ကမာၻေပၚမွာ
လူတစ္ေယာက္ေသဆံုးရတယ္"
>
> ဤတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္Uီးေျပာလိုက္သည္မွာက "ဆရာေန႔တိုင္း သြားတိုက္သင့္တယ္"
ဟူတည္း။

rdef;rrm,m
> ၁) တစ္ခါက ေလွတစ္စင္း ျမဳပ္လုနီးနီးမွာ ရဟတ္ယာU္တစ္စီး လာကယ္ခ့ဲတယ္။
ရဟတ္ယာU္ေပၚက ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ပစ္ခ်ျပီးကယ္ေတာ့ ေယာက်ာ္း၁ဝေယာက္န႔ဲ
မိန္းမတစ္ေယာက္က Aဲဒီၾကိဳးမွာ ပါသြားခဲ့တယ္။ ၾကိဳးမွာခ်ိတ္ေနတဲ့ လူ၁၁ေယာက္ကို
ရဟတ္ယာU္က မႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနလို႔ လူတစ္ေယာက္ လက္လႊတ္ေပးရမယ္ဆိုေတာ့
ေယာက်ာ္းေတြက လက္မလႊတ္ခ်င္ၾကဘူး။ က "AားလံုးAတြက္ ကြ်န္မ Aနစ္နာခံပါ့မယ္။
ကိုယ့္ေယာက္်ားAတြက္၊ ကိုယ္ရင္ေသြးေတြAတြက္ ေပးဆပ္တာကို မေမွ်ာ္ကိုးဘဲ
Aျမဲစြန္႔လႊတ္ Aနစ္နာခံေနရတဲ့ ကြ်န္မတို႔ မိန္းမသားေတြAတြက္ ဒါမ်ဳိးက ရိုးေနပါျပီ.. "လို႔
ေAာ္ေျပာလိုက္တယ္။ Aမ်ဳိးသမီးလဲ ေျပာျပီးေရာ ေယာက်ာ္းေတြ Aားလံုး
လက္ခုပ္ဝိုင္းတီးၾကေတာ့တယ္..
>

odkY bk&m;ocif
> ၂) ခရစ္စမတ္ တစ္ေက်ာ့ေရာက္ျပန္ပါျပီ.. ဒီခရစ္စမတ္မွာ တီဗီြတစ္လံုး ဝယ္ေပးဖို႔ Tom က
Aေမကို ပူဆာတယ္။ Tom က ဆိုးေပျပီး စာလည္းမၾကိဳးစားတဲ့Aတြက္ Aေမက
ဝယ္မေပးခ်င္ဘူး။ ဒါနဲ႔ Aေမက Tom ကို "Tom ဘုရားသခင္ကို စာတစ္ေစာင္ေရးလိုက္ပါ။
ဒီႏွစ္Aတြင္းမွာ ကိုယ္လုပ္ခ့တ
ဲ ့ဲ ေကာင္းမႈေတြကိုေရးလိုက္.. ဘုရားသခင္က တီဗီြတစ္လံုး
လက္ေဆာင္ေပးလိမ့္မယ္" လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
>
> ဒါနဲ႔ Tom က ဘုရားသခင္ထံ စာေရးေတာ့တယ္။
> "ခ်စ္လွစြာေသာ ဘုရားသခင္၊ ကြ်န္ေတာ္က ဘုရားသခင္ရဲ႕ Aခ်စ္ဆံုး Tomေလးပါ။
ဒီႏွစ္Aတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းတာေတြ Aမ်ားၾကီးလုပ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ Aခုဆို ခရစ္စမတ္
ေရာက္ေတာ့မွာမို႔ သင္၏ခ်စ္လွစြာေသာ သားတပည့္ကို တီဗီြတစ္လံုး လက္ေဆာင္ေပးပါ" လို႔
ေရးလိုက္တယ္။ Tom က စာကိုေရးျပီး ျပန္ျဖစ္ၾကည့္တယ္။ သိပ္သဘာဝမက်တာနဲ႔
ဒုတိယတစ္ေစာင္ကို ေကာက္ေရးလိုက္ျပန္တယ္။
>
> "ဘုရားသခင္.. ကြ်န္ေတာ္ Tom ပါ။ ဒီႏွစ္Aတြင္း ကြ်န္ေတာ္
မေကာင္းတာေတြလုပ္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ မွားသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို
တီဗီြတစ္လံုး ေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" လို႔ ျပင္ေရးလိုက္တယ္။
>
> Tom က စာကိုတစ္ေခါက္ ျပန္ျဖစ္ၾကည့္ျပီး မၾကိဳက္လို႔ တတိယတစ္ေစာင္ကို
ေရးလိုက္ျပန္တယ္။

> "ဘုရားသခင္.. ကြ်န္ေတာ္ပါ.. Tomပါ။ ဟုတ္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ မေကာင္းတာေတြ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ခ့တ
ဲ ယ္။ ဒါေပမယ့္ တီဗီြတစ္လံုးေတာ့ လိုခ်င္ေသးတယ္" လို႔
ျပင္ေရးျပီး ဘုရားေက်ာင္းကို သြားခဲ့တယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ Mary and Jesus ရဲ႕
ရုပ္တုကိုေတြ႔ေတာ့ Tom က စတုတၴေျမာက္ စာကိုေရးျပီး မယ္ေတာ္မာရီရဲ႕ ရုပ္တုကို
Aိမ္ယူျပန္လာခဲ့တယ္။
>
> ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ဘုရားေက်ာင္းက ဖာသာက ဘုရားသခင္ Jesus ရဲ႕ ေျခရင္းမွာ
စာတစ္ေစာင္က်ေနတာကို ေတြ႔လို႔ ေကာက္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့...
> "ဘုရားသခင္.. သင့္Aေမ ကြ်န္ေတာ္လက္ထဲမွာ သင့္Aေမကိုေတြ႔ခ်င္ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို
တီဗီြတစ္လံုး ျမန္ျမန္ေပးပါ" ဟူတည္း။

tcsdef ESifYae&m
> ၃) ေထာက္ဒဏ္၁၂ႏွစ္ က်ခံေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေထာင္ထဲမွာ ပ်င္းေနခဲ့တယ္။
ဒီလိုန႔ဲ တစ္ေန႔မွာ လူစကားကို နားလည္တ့ဲ ပုရြတ္ဆိတ္တစ္ေကာင္ကို သူေတြ႔ခ့တ
ဲ ယ္။
လူစကားကို နားလည္တ့ဲ ပုရြတ္ဆိတ္ကို ကင္းျမီးေကာက္ေထာင္ခိုင္း၊ ေနာက္ဂြ်မ္းပစ္ခိုင္း..
စတာေတြ ေလ့က်င့္ေပးျပီး Aေက်နပ္ၾကီး ေက်နပ္ေနခဲ့တယ္။
>
> ဒီလိုန႔ဲ ေထာင္ထြက္တ့ဲေန႔မွာပဲ သူေလ့က်င့္ထားတဲ့ ပုရြတ္ဆိတ္ကို ၾကြားခ်င္လြန္းလို႔
လူစည္ကားတဲ့ Aရက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို သူသြားခဲ့တယ္။ Aရက္တစ္ခြက္မွာျပီး
Aကၤ်ီAိတ္ထဲက ပုရြတ္ဆိတ္ကို ထုတ္ျပီး ခုန္ေပၚတင္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ စားပဲြထိုးကို "
ဒီပုရြတ္ဆိတ္ကို ၾကည့္စမ္း" လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
>
> စားပဲြထိုးက ပုရြတ္ဆိတ္ကို လက္ဖဝါးနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းရိုက္ခ်လိုက္ျပီး Aားတုန္႔Aားနာနဲ႔ "
ေဆာရီးေနာ္..ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္တစ္ခြက္ ခ်က္ခ်င္းလဲေပးမယ္" လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။

igYemrnf uD0DoD;

>

> စင္ေပၚမွာ ၾကက္Uေတြ ထင္ထားတယ္။ ပထမၾကက္Uက ေနာက္ဆံုးတစ္လံုးကို ၾကည့္ျပီး..
> "ဟိုတစ္လံုးက Aေမြးရွိတယ္.. ရြံစရာၾကီး" ဒုတိယၾကက္Uကို ေျပာျပတယ္။
> ဒုတိယၾကက္Uက တတိယၾကက္Uကို ျပန္ေျပာတယ္။
> တတိယၾကက္Uက စတုတၳၾကက္Uကို ျပန္ေျပာတယ္။
> စတုတၳၾကက္Uက သူ႔ေဘးက Aေမြးရွိတ့ဲ Aလံုးကိုလွည့္ၾကည့္ေတာ့

> "မင္း ဘာၾကည့္တာလဲ.. AလံုးမွာAေမြးေပါက္တာ မျမင္ဖူးဘူးလားကြ.. မွတ္ထား..
ငါ့နာမည္ ကီ၀ီသီးတဲ့"
>

wl&m wl&m
> တစ္ခါက လူျဖဴတစ္ေယာက္ တရုတ္ဆိုင္မွာ ၾကက္Uသြား၀ယ္သတဲ့။ တရုတ္က
Aဂၤလိပ္စကား မတတ္ေတာ့ ၾကက္U၀ယ္ရမွာ လူျဖဴAခက္ေတြ႔ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုး လက္န႔ဲ
ၾကက္Uပံုလုပ္ျပလိုက္မွ တရုတ္က ၾကက္Uေတြ ေပးလိုက္တယ္။ Aဲဒီလိုပဲ
လူမည္းတစ္ေယာက္လည္း တရုတ္ဆိုင္မွာ ၾကက္U၀ယ္ဖို႔ ေရာက္သြားတယ္။ Aဂၤလိပ္စကား
မတတ္တ့ဲ တရုတ္ကို လက္န႔ဲ ၾကက္Uပံု လုပ္ျပလိုက္ေတာ့ တရုတ္ကလူမည္းကို ေဆးဘဲUေတြ
ထုတ္ေပးလိုက္တယ္။

aA'ifq&mtwGufrSm;vdkY
> ေဗဒင္ဆရာ "ေဟ့.. ခင္ဗ်ား ပိုက္ဆံမရွင္းရေသးဘူး"
> ေဗဒင္ေမးသူ "ကြ်န္မမွာ ေပးစရာပိုက္ဆံမရွိဘူးဆိုတာ Aခုနားက ဆရာမတြက္မိဘူးလား"

> လူနာ "Aား... နာတယ္ဗ်ာ"
> ဆရာ၀န္ "Aပ္က ခင္ဗ်ားAသားကိုေတာင္ မထိရေသးဘူး"
> လူနာ "ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္ေျခေထာက္ကို ဆရာနင္းထားတယ္ဗ်ာ"
>

rSm;yHku
> Aမႊာေလးႏွစ္ေယာက္ကို ေရခ်ဳိးေပးျပီး Aေမလွည့္ထြက္မယ္Aျပဳမွာ
ကေလးႏွစ္ေယာက္ဆီက ရီသံကို ၾကားလိုက္တယ္။
> Aေမ "ဘာလို႔ ရီတာလဲ"
> Aမႊာထဲကတစ္ေယာက္ "ကိုကို႔ကို ေမေမ ေရႏွစ္ခါခ်ဳိးေပးျပီး သားကိုေတာ့ ခ်ဳိးမေပးဘူး"

azmfaumif
လူတစ္ေယာက္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္AၾကီးAကဲကို "Aသံုးမက်တဲ့လူ" လို႔ ေျပာလို႔
Aဖမ္းခံရသတဲ့။ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးျပီးေနာက္ တရားသူၾကီးက သူ႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္န႔ဲ ၆ရက္
Aမိန္႔ခ်လိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ၾကီးေလးတဲ့ Aျပစ္ကိုေပးရသလဲလို႔ ေမးေတာ့
တရားသူၾကီးက " ျပစ္ဒဏ္ ၆ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္AၾကီးAကဲကို ေစာ္ကားတဲ့Aတြက္ ျပစ္ဒဏ္
၁၀ႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို ေဖာ္ေကာင္လုပ္တ့A
ဲ တြက္" လို႔ ေျပာလိုက္သတဲ့။

tm;vHk;aysmfr,fYenf;
> တစ္ခါက ႏိုင္ငံေတာ္ AၾကီးAကဲ ေခါင္းေဆာင္သံုးUီးဟာ ရဟတ္ယာU္စီးျပီး
ႏိုင္ငံAေျခAေနကို လွည့္လည္ခ့တ
ဲ ယ္။
>
> ပထမ AၾကီးAကဲ " တကယ္လို႔ Aခုခ်ိန္မွာ ငါသာ ေငြတစ္ေထာင္တန္တစ္ရြက္
ပစ္ခ်လိုက္ရင္ ေကာက္ရတဲ့လူက Aရမ္းေပ်ာ္မွာပဲ"
>
> ဒုတိယ AၾကီးAကဲ " တကယ္လို႔ ငါသာ ၅၀၀တန္ႏွစ္ရြက္ ပစ္ခ်လိုက္ရင္
လူႏွစ္ေယာက္ေပ်ာ္ရမယ္"
>
> တတိယ AၾကီးAကဲ "တကယ္လို႔ ငါသာ ၁၀တန္ဆယ္ရြက္ ပစ္ခ်လိုက္ရင္
လူဆယ္ေယာက္ ေပ်ာ္ရမယ္"
>
> သူတို႔Aခ်င္းခ်င္း ေျပာေနတဲ့ စကားကိုၾကားေတာ့ ေလယာU္မႈးက Aခုလို
ေျပာလိုက္သတဲ့...
>
> "AၾကီးAကဲတို႔ သံုးUီးလံုးသာ ခုန္ခ်လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံမွာရွိတ့ဲ လူေတြAားလံုး ေပ်ာ္ၾကမွာပဲ"
ဟူတည္း။

rkom;puf
လူတစ္ေယာက္ဟာ ေသျပီး နတ္ျပည္ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ နတ္သားတစ္Uီးက
သူ႔ကိုUီးေဆာင္ျပီး နတ္ျပည္Aႏွံ႔ လိုက္ျပခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ နာရီAျပည့္ခ်ိတ္ထားတဲ့
Aခန္းတစ္ခုကို ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ Aခန္းထဲမွာရွိတ့ဲ နာရီတစ္ခ်ဳိ႕က Aလုပ္လုပ္ေနျပီး၊
တစ္ခ်ဳိ႕က ရပ္ေနတယ္။ နတ္သားက "ဒီနာရီေတြက လူ႔ျပည္မွာရွိတ့ဲ လူေတြရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ
နာရီေတြျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားနာရီလည္း ဒီထဲမွာရွိတယ္" လို႔ ရွင္းျပတယ္။ နာရီတစ္ခ်ဳိ႕က
ျမန္လိုက္၊ ေႏွးလိုက္ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ေတာ့ နတ္သားက " လူတစ္ခ်ဳိ႔
မုသားစကားေျပာေနတဲ့ Aခ်ိန္မွာ သူ႔ကိုယ္စားျပဳ နာရီက Aရမ္းျမန္ေနတတ္တယ္" လို႔
ထပ္ရွင္းျပတယ္။
>
> နတ္သားရွင္းျပတာကို ၾကားေတာ့ သူက စိတ္၀င္တစား "ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔
ႏိုင္ငံေတာ္AၾကီးAကဲရဲ႕ နာရီမရွိဘူးလား ကြ်န္ေတာ့္ကို ခဏျပလို႔ရမလား" လို႔
ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။
>
> နတ္သားျပန္ေျဖလိုက္တာက "ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခဏေနမွၾကည့္လို႔ရမယ္။ နတ္မင္းၾကီးက
ပူလို႔ဆိုျပီး Aဲဒီနာရီကို ပန္ကာလုပ္ဖို႔ ယူူသြားလို႔ပါ" ဟူသတည္း။

igrrDawmYbl;/
> တစ္ခါက ႏိုင္ငံ AၾကီးAကဲ သံုးUီးဟာ ဘုရားသခင္ကို ေတြ႔ဖို႔ Aခြင့္Aေရးရခဲ့တယ္။
ဘုရားသခင္က သူ႔တို႔ကို ေမးခြန္းတစ္ခုစီ ေမးဖို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ေတာ့...
>
> ပထမႏိုင္ငံ AၾကီးAကဲ "ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုေတြ ေကာင္းစားဖို႔
ဘယ္ႏွႏွစ္ေစာင့္ရUီးမလဲ"
> ဘုရားသခင္ " Aႏွစ္ ၅၀ ေစာင့္ရလိမ့္မယ္"
> ပထမႏိုင္ငံ AၾကီးAကဲ (စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းစြာနဲ႔) "ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္ မမီေတာ့ဘူးထင္တယ္"
>
> ဒုတိယႏိုင္ငံ AၾကီးAကဲ "ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုေတြ ေကာင္းစားဖို႔
ဘယ္ႏွႏွစ္ေစာင့္ရUီးမလဲ"
> ဘုရားသခင္ "ႏွစ္ ၁၀၀ ေစာင့္ရလိမ့္မယ္"
> ဒုတိယႏိုင္ငံ AၾကီးAကဲ (စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းစြာနဲ႔) "ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္
မမီေတာ့ဘူးထင္တယ္"

>
> တတိယႏိုင္ငံ AၾကီးAကဲ "ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုေတြ
ေကာင္းစားဖို႔ ဘယ္ႏွႏွစ္ေစာင့္ရUီးမလဲ"
> ဘုရားသခင္ (စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းစြာနဲ႔) " Aကြ်ႏု္ပ္ မမီေတာ့ဘူး ထင္တယ္" ဟူတည္း။
>

aps;aygyp®nf;
> ေမာင္... ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ခင့္ကို ဘာလက္ေဆာင္ေပးရင္ ေကာင္းမလဲ?
>
> မ...... ခင္ကေလ A႐ုပ္Aၾကီးၾကီးကို Aရမ္းၾကိဳက္တာပဲ။ ေနာက္ျပီး ျပင္သစ္ေရေမႊးဆို
Aသဲစဲြပဲ။ စိန္ဆိုတာ တည္ျမဲျခင္းတဲ့။ ေနာက္ျပီး....
>
> ေမာင္..... ေနပါAုန္း ခင္။ ခင္ၾကိဳက္တ့ဲ Aထဲမွာ ေစ်းေပါတဲ့ပစၥည္း မရွိဘူးလား?
> မ...... ရွိတယ္။ ေမာင္ပဲေလ...
>
> (၂)
> ေမာင္.... တကယ္လို႔ ေဖေဖက ေမာင့္ကို AေမြေတြAမ်ားၾကီး ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေမာင့္ကို
ခင္လက္ထပ္မလား?
> မ...... ေမာင့္Aတြက္ Aေမြကို ဘယ္သူေပးခဲ့ေပးခဲ့ ေမာင့္ကို ခင္လက္ထပ္မွာပါ။
>

av,OfuGif;

> (၃)

> ပဲရစ္ျမိဳ႔က ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ျပင္သစ္စံုတဲြတစ္တဲြ ထုိင္ေနတယ္။ ေကာင္ေလးက
ေကာင္မေလးကို စူးစိုက္ၾကည့္လို႔... ေကာင္မေလးက ရွက္ေသြးေတြျဖာလို႔.. ႐ုတ္တရက္
ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို "ခင့္ ေဖေဖက သူခိုးလား" လို႔ ေမးေတာ့ ေကာင္မေလးက
ပ်ာပ်ာသလဲ....
>
> "Aိုး.. မဟုတ္ရပါဘူး။ ခင့္ေဖေဖက ရဲသားရွင့္။ ဘာျဖစ္လို႔ Aဲဒီလို ေမးရတာလဲ"
>
> "ခင့္ေဖေဖက သူခိုးမဟုတ္ခ့ရ
ဲ င္ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ခင္မ်က္လံုးထဲ
ေကာင္းကင္ကၾကယ္ေတြကို ခူးထည့္ေပးခဲ့ ရတာလဲ"

>
> တ႐ုတ္ျပည္႐ွိ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က Aထက္ပါ ပံုျပင္ကိုနားေထာင္ျပီး
သူ႔ေကာင္မေလးကို သြားရွာခဲ့တယ္။ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို စူးစုိက္ၾကည့္ျပီး
ေမးလိုက္တယ္။
>
> "ခင့္ေဖေဖက Aေဆာက္AUီး Aင္ဂ်င္နီယာလားဟင္"
> "မဟုတ္ရပါဘူး။ ေဖေဖက ဆရာ၀န္ပါ.. ဘာျဖစ္လို႔လ"ဲ
> "Aေဆာက္AUီး Aင္ဂ်င္နီယာ မဟုတ္ခ့ရ
ဲ င္ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ခင့္ရင္ဘတ္မွာ
ေလယာU္ကြင္းတစ္ကြင္း ေဆာက္ေပးခဲ့ရတာလဲ"

bk&m;ocif&JY vufaqmif
> Uီးေႏွာက္မရွိတ့ဲ မိန္းမကို ဘုရားသခင္က သူ႔Aတြက္ ကိုယ္လံုးလွေAာင္
ဖန္ဆင္းေပးသတဲ့။ ကိုယ္လံုးမလွတ့ဲ မိန္းမကို ဘုရားသခင္က Uီးေႏွာက္ထက္ျမက္ေAာင္
ဖန္ဆင္းေပးသတဲ့။
>
> တကယ္လို႔ Uီးေႏွာက္လဲမရွိ ကိုယ္လံုးလဲ မလွခ့ရ
ဲ င္ေကာ...?
>
> Aဲဒီမိန္းမAတြက္ ကံဆိုးတဲ့ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို ဘုရားသခင္က ေပးလုိက္မယ္။
>

r0g;EdkifwmeJY
> တစ္ခါက လူတစ္ေယာက္ဟာ မိတ္ေဆြတစ္Uီးရဲ႔ Aဘြားေနမေကာင္းတာကို သတင္းေမးဖို႔
ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ သတင္းေမးေနတုန္းမွာ သူက စားပဲြခံုေပၚ တင္ထားတဲ့ ေျမပဲဆံေတြကို
ယူစားေတာ့တယ္။ သတင္းေမးျပီး Aိမ္ျပန္ခါနီး Aဘြားကို ေျမပဲဆံေတြAတြက္
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာေတာ့ Aဘြားက "ေAး.. Aဘြားလဲ Aသက္ၾကီးေတာ့
မ၀ါးႏိုင္ေတာ့တာနဲ႔ Aဲဒီေျမပဲဆံ Aျပင္က ကပ္ထားတဲ့ ေခ်ာကလက္ေတြေလာက္ပဲ
စုပ္စားႏိုင္ေတာ့တယ္က႔ဲြ" ဟူတည္း။
>

Aိမ္ေမြးတိရိစာၦန္
> ဆရာမတစ္Uီးက မူၾကိဳကေလးေတြကို Aိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ AေခၚAေ၀ၚေတြ
သင္ေပးေနတယ္။
>
> ဆရာမ " ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ Aိမ္မွာေမြးတဲ့ Aေကာင္တစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ မနက္မိုးလင္း
ေနထြက္တာနဲ႔ Aိမ္ရာထေတာ့လို႔ ကေလးတို႔ကို ထခိုင္းတတ္တယ္။ မထမခ်င္းလည္း
ေAာ္ေနတတ္တယ္။ Aဲတာ ဘာAေကာင္လဲ သိလား"
>
> ကေလးေတြက ဘာAေကာင္မွန္း မသိလို႔ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္
ၾကည့္ေနၾကတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ကေလးတစ္ေယာက္က ထေAာ္လို္က္တယ္ "ေမေမ" တဲ့။

tMuHydkifyHku
> ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ေသေတာ့မယ္ လူတစ္ေယာက္ကို သားျဖင့္သူက
> "ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေနတာကို ဘာျဖစ္လို႔ သတင္းလာ ေမးသူတိုင္းကုိ ေAAိုင္ဒီAက္စ္
ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာရတာလဲ ေဖေဖ" လို႔ ေမးေတာ့ Aေဖျဖစ္သူ ေျဖလိုက္တာက
> "ဒါမွ ငါေသသြားရင္ မင္းAေမကို တစ္ျခားလူ မၾကံမွာေပါ့ကြ" ဟူတည္း။
>

w&kwf

> "Aာဒံန႔ဲ E၀သာ တရုတ္ျဖစ္ခ့ဲရင္ ငါတို႔ေတြ ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္ေနၾကမယ္
ထင္တယ္ေနာ္"
> "ဘာျဖစ္လို႔လဲ"
> "သူတို႔သာ တရုတ္ျဖစ္ခ့ဲရင္ ပန္းသီးကို မစားဘဲ ေျမြကိုပဲ စားလိုက္မွာေလ"

jynfYr,fYjynfYawmYvnf;
> တစ္ခါက သဲကႏၱာရမွာ ဆာေလာင္ျပီး ေသလုနီးနီး ျဖစ္ေနတဲ့ လူမဲတစ္ေယာက္ဟာ
နတ္မီးခြက္တစ္လံုး ေကာက္ေတြ႔သတဲ့။ မီးခြက္ကို ပြတ္လိုက္ေတာ့ မီးခြက္ ေစာင့္နတ္က
ထြက္လာျပီး လိုရာဆု သံုးဆုကို ေတာင္းခိုင္းလိုက္တယ္။ သူက ခဏေလာက္ စU္းစားျပီး
> (၁) ေန႔တိုင္း ေရေသာက္ရပါေစ
> (၂) လူျဖဴတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရပါေစ
> (၃) ေန႔တိုင္း ေကာင္မေလးေတြရ႔ဲ တင္ပါးကို ျမင္ရပါေစ
> လို႔ ဆုေတာင္းလိုက္တာနဲ႔ ဘုန္းဆိုတ့ဲ Aသံန႔A
ဲ တူ Aဲဒီလူမဲဟာ......
> -------> -------> -------> ------->
>
> Aိမ္သာAိုးတစ္လံုး ျဖစ္သြားသတဲ့

တရုတ္န႔ဲ ဂ်ပန္ (1)
>
> ကမာၻစစ္က ရန္ျငိဳးေတြေၾကာင့္ တရုတ္န႔ဲဂ်ပန္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္
Aျမင္မၾကည္ၾကဘူးလို႔ Aလုပ္က ျပည္ၾကီးတရုတ္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က
ေျပာျပဖူးတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေတာင္ Aျမင္မၾကည္လဲဆို တရုတ္နာမည္ၾကီး
ဘတ္စကက္ေဘာသမား "Yao Ming"ဆိုရင္ ဂ်ပန္က ကမ္းလွမ္းတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြကို
ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံပါဘူးတဲ့။ ဒါဆိုရင္ မႏွစ္က ဂ်ပန္ကား ရိုက္သြားတဲ့ နာမည္ၾကီး တရုတ္
မင္းသမီး"Zhang Ziyi " ေရာလို႔ ကြ်န္မ ေမးေတာ့ Aဲဒီမင္းသမီးကို ျပည္ၾကီးက တရုတ္ေတြ
မၾကိဳက္တ့A
ဲ ေၾကာင္း သူေျပာျပတယ္။
>
> ေနာက္ျပီး သူဆက္ေျပာေသးတယ္။ တစ္ခါက တီဗီြ AစီစU္တစ္ခုမွာ ကမာၻေက်ာ္
တရုတ္မင္းသား "ဂ်က္လီ"နဲ႔ ထိုင္၀မ္ Aဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္ကို ဂ်ပန္သတင္းေထာက္က

Aင္တာဗ်ဴးလုပ္သတဲ့။ Aင္တာဗ်ဴးမွာ သတင္းေထာက္က Aဆိုေတာ္ကို "ကမာၻစစ္တုန္းက
ဂ်ပန္ေတြက တရုတ္လူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ခ့တ
ဲ ယ္လို႔ ေျပာတယ္။ Aသတ္ခံရတဲ့
AေရAတြက္ကို ခင္ဗ်ားတို႔က လိုက္ေရထားလို႔လား" လို႔ ေမးေတာ့ Aဆိုေတာ္က
ဘာျပန္ေျဖရမွန္း မသိျဖစ္ခ့တ
ဲ ယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ မင္းသား ဂ်က္လီက ရုပ္ရွင္ထဲက သူ႔ရ႔ဲ
ကန္ခ်က္ ထိုးခ်က္Aတိုင္း လွ်င္ျမန္တ့ဲ Aတိမ္းAေရွာင္န႔ဲ Aခုလို ေျဖလိုက္ပါသတဲ့။
"ကမာၻစစ္တုန္းက Aေမရိကားစစ္သားေတြ ဂ်ပန္Aမ်ဳိးသမီးေတြကို မုဒိန္းက်င့္ခ့တ
ဲ ယ္လို႔
ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔က Aဲဒီမုဒိန္းက်င့္ခံရတဲ့ Aမ်ဳိးသမီးေတြကို ဖရီးလာလားလို႔ ေမးခဲ့လား"
လို႔ ျပန္ေမးလိုက္မွ သတင္းေထာက္ၾကီး ဆြံAသြားသတဲ့။ တီဗီြထဲကေရာ တီဗီြAျပင္မွာေရာ
ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ျပည္ၾကီး တရုတ္ေတြက လက္ခုပ္လက္၀ါး တေျဖာင္းေျဖာင္း တီးလို႔ေပါ့။
>

တရုတ္န႔ဲ ဂ်ပန္ (2)
> တစ္ခါက Aေမရိကန္လူမ်ဳိး၊ Aဂၤလိပ္လူမ်ဳိး၊ တရုတ္လူမ်ဳိးနဲ႔ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔ဟာ သူႏိုင္ငံ
ကိုယ္ႏိုင္ငံရ႔ဲ စစ္ေရးစစ္ရာကို ေဆြးေႏြးၾကတယ္။
>
> ဂ်ပန္လူမ်ဳိးက "ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမ်ဳိးက မတြန္႔မေၾကာက္ သတၱိခဲေတြ ႏိုင္ငံAတြက္ဆိုရင္
Aသက္ကိုေတာင္ စြန္႔၀ံ့တယ္။ Aခု ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းေပၚမွာ ပန္းသီးတစ္လံုးတင္ျပီး
ခင္ဗ်ားတို႔ရ႔ဲ Aပစ္ကို ခံရဲတယ္" လို႔ ေျပာျပီး သူ႔ေခါင္းေပၚ ပန္းသီးတစ္လံုးတင္ျပီး
က်န္လူေတြကို ေသနတ္Aပစ္ ျပိဳင္ခိုင္းလိုက္တယ္။
>
> ပထမUီးဆံုး Aေမရိကန္လူမ်ဳိးက ေနာက္ကို ေျခAလွမ္း၂၀ လွမ္းျပီး ကိုယ္ကိုလွည့္ျပီး
ပစ္ထည့္လိုက္တယ္။ ဂ်ပန္ေခါင္းေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ပန္းသီးေလး Aစိတ္စိတ္ Aမႊာမႊာ
ကဲြသြားတယ္။ Aေမရိကန္က ေသနတ္ေျပာင္း၀က မီးခိုးကို တစ္ခ်က္မႈတ္ျပီး
ေျပာလိုက္တယ္.. "I am Hunter" ငါက မုဆိုးတဲ့။
>
> ဒုတိယ Aဂၤလိပ္ လူမ်ဳိးက ေနာက္ကို ေျခAလွမ္း ၅၀လွမ္းျပီး ကိုယ္ကို တစ္ပတ္လွည့္ျပီး
ပစ္လိုက္ျပန္တယ္။ ပန္းသီးက ဖြာခနဲ႔ပဲ။ Aဂၤလိပ္က ကိုယ့္ကို Aထင္ၾကီးတဲ့ ပံုစံန႔ဲ
ေျပာလိုက္တယ္.. "I am Bond" ငါက ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းတဲ့။
>
> ေနာက္ဆံုး တရုတ္ Aလွည့္ေရာက္ေတာ့ တရုတ္က ေနာက္ကို ေျခ ၃လွမ္း လွမ္းျပီး
ပစ္ထည့္လိုက္တယ္။ ျဖာခန႔ဲပဲ ပန္းသီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဂ်ပန္ရ႔ဲ Uီးေခါင္းပါ။ တရုတ္က
ဟန္ပါပါနဲ႔ ခါးေထာက္ျပီး ေျပာလိုက္တယ္။ "I am sorry" ငါ၀မ္းနည္းပါတယ္တ့။ဲ

>
> ၁)

"ေနာက္ဆရာ၀န္ တစ္Uီးနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တယ္"

> နာမက်န္းတဲ့ AဘိုးAိုတစ္Uီး ဆရာ၀န္သြားျပေတာ့ ဆရာ၀န္က စမ္းသပ္ျပီး
ေရာဂါAေျခAေန ဆိုးမွန္းသိေတာ့ AဘိုးAို လုပ္သင့္တာ လုပ္ႏိုင္ေAာင္ မကြယ္မ၀ွက္ဘဲ
ေျပာျပလိုက္တယ္။
>ေနာက္ဆရာ၀န္ တစ္Uီးနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တယ
> ဆရာ၀န္က AဘိုးAိုကို "ခင္ဗ်ားလည္း ခင္ဗ်ားေရာဂါ AေျခAေနAမွန္ကို
သိခ်င္ေနမယ္ထင္တယ္။ AေျခAေနကေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူး။ ခင္ဗ်ားဘယ္သူန႔ဲ
ေတြ႔ခ်င္သလဲ ေျပာပါ ကြ်န္ေတာ္ ကူညီမယ္" လို႔ ေျပာေတာ့ AဘိုးAိုက ေခါင္းညိတ္ျပီး
ေလသံ တိုးတိုးေလးနဲ႔ " ဟုတ္က့ဲ... ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ဆရာ၀န္ တစ္Uီးနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တယ္" လို႔
ေျပာလိုက္တယ္။
>
>

vGJoGm;vdkY

> Aမ်ဳိးသမီးတစ္Uီး ကေလးေခၚျပီး ကေလးေဆးရံုကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။
> ဆရာ၀န္။....။ ကေလးကို မိခင္ႏို႔ တိုက္တာလား.. ႏြားႏို႔တိုက္တာလား...
> Aမ်ိဳးသမီး။....။ မိခင္ႏို႔ပါ။
> ဆရာ၀န္။....။ ကြ်န္ေတာ္ စမ္းသပ္မလို႔ ခင္ဗ်ား Aကၤ်ီကို ခြ်တ္လိုက္ပါ။
> Aမ်ဳိးသမီး။...။ ဟင္.. ဘာလို႔လ.ဲ .
> ဆရာ၀န္။....။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဒါ ေဆးရံုပါ။ က်ဴးလြန္တာေတြ မရွိပါဘူး။
>
> Aမ်ဳိးသမီးက ယံုတစ္၀က္ မယံုတစ္၀က္န႔ဲ ဆရာ၀န္ရ႔ဲ Aစမ္းသပ္ကို ခံလိုက္တယ္။
ခဏေလာက္ စမ္းသပ္ျပီး ဆရာ၀န္က " ခင္ဗ်ားမွာ မိခင္ႏို႔ရည္မွ မရွိတာ။ ဒါေၾကာင့္
ကေလးက Aာဟာရ ျပတ္ေနတာေပါ့" လို႔ ေျပာေတာ့ Aမ်ဳိးသမီးက "ကြ်န္မမွာ
ဘယ္လိုလုပ္ျပီး မိခင္ႏု႔ိရည္ ရွိမလဲ။ ကြ်န္မက သူ႔Aန္တီ" လို႔ ေဒါသတၾကီး
ျပန္ေAာ္လိုက္တယ္။
>

a&Smif&rSmu
> ေဆးခန္းကို လူနာတစ္ေယာက္ ေရးၾကီးသုတ္ျပာ ေျပးလာျပီး
> "ဆရာ..ဆရာ.. ကြ်န္ေတာ့္ကို ကယ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဓာတ္ဆီ မွားေသာက္မိလို႔" လို႔
ေျပာေတာ့ ဆရာ၀န္က " ကိစၥမရွိဘူး။ ဒီရက္AေတာAတြင္း ခင္ဗ်ား ေဆးလိပ္မေသာက္န႔ဲ"
လို႔ ျပန္ေျဖသတဲ့။
>

ဘယ္Aရြယ္မွ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္သလဲ...
> ၄) > လူနာ။....။ ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ ေခ်ာင္းAရမ္းဆိုးေနတယ္။
> ဆရာ၀န္။...။ ခင္ဗ်ား Aသက္
> လူနာ။....။ ၇၅ပါ ဆရာ
> ဆရာ၀န္။....။ Aသက္ ၂၀မွာ ေခ်ာင္းဆိုးဖူးလား...
> လူနာ။....။ မဆိုးဖူးပါဘူး
> ဆရာ၀န္။....။ Aသက္ ၄၀မွာေရာ ဆိုးဖူးလား...
> လူနာ။....။ မဆိုးဖူးပါဘူး
> ဆရာ၀န္။....။ ဒါဆို ခုAသက္Aရြယ္မွာမွ ေခ်ာင္းမဆိုးရင္ ခင္ဗ်ား ဘယ္Aရြယ္မွာမွ
ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္သလဲ...
>
> ၅)

ဘယ္ေတာ့ Aားလဲ ?

> လက္ဖ်ားေျခဖ်ား ေAးတတ္တ့ဲ လူနာတစ္ေယာက္က ဆရာ၀န္လာျပေတာ့ ဆရာ၀န္က
"ကြ်န္ေတာ္က လက္ဖ်ားေျခဖ်ားေAးရင္ ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမကို ဖက္ထားလိုက္တယ္။
သူ႔ကိုယ္ေငြ႔န႔ဲ ေႏြးလာေရာ" လို႔ Aၾကံေပးေတာ့ လူနာက " ဒီAၾကံ မဆိုးဘူး ဆရာ.. ဒါနဲ႔
ဆရာကေတာ္ ဘယ္ေတာ့ Aားလဲဟင္" တဲ့။

xifwmyJ
> " ခဲြစိတ္တ့ဲ AေျခAေန ဘယ္လိုေနလဲ ဆရာ"
> "ေAာ္... ဒီတစ္ခါနဲ႔ဆို ကြ်န္ေတာ္ ခဲြစိတ္တာ ၉၇ၾကိမ္ ရွိခ့ျဲ ပီ"
> "ဟာ.. ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ခ်ရျပီဆရာ"
> "Aင္း... ကြ်န္ေတာ္လဲ ဒီတစ္ၾကိမ္ေတာ့ ေAာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္"

လယ္သမားႏွင့္ ျဂိဳလ္သား
>
> တစ္ေန႔မွာ လယ္သမားတစ္Uီးရဲ႔ လယ္ထဲ ပန္းကန္ျပားပံ်တစ္စီး ဆင္းသက္လာတယ္။
ပန္းကန္ျပားပ်ံထဲကေန ျဂိဳလ္တစ္ေကာင္ ထြက္လာျပီး လယ္သမားနဲ႔ စကားေျပာတယ္။
ဘာသာစကားခ်င္း မတူေတာ့ ေျခလက္ AမႈAရာေတြန႔ဲ စကားေျပာေတာ့တယ္။
> ျဂိဳလ္သားက လယ္သမားကို လက္ညိႇဳးေထာင္ျပလိုက္တယ္။
> လယ္သမားက ျပန္ျပီး လက္ညႇိဳးကို ေAာက္စိုက္ျပလိုက္တယ္။
> ျဂိဳလ္သားက ထပ္ျပီး လက္္ညႇိဳးသံုးေခ်ာင္း ေထာင္ျပလိုက္တယ္။
> လယ္သမားက ငါးဆယ္ပံုသ႑ာန္ လုပ္ျပလိုက္ျပန္တယ္။
> ျဂိဳလ္သားက ထပ္ျပီး လက္မနဲ႔လက္္ညႇိဳးကို ေထာင္ျပီး (7)ပံု လုပ္ျပလိုက္တယ္။
> လယ္သမားက လက္မ၊ လက္္ညႇိဳးနဲ႔ လက္ခလယ္ကို ပြတ္ျပလိုက္ေတာ့ ျဂိဳလ္သားက
ေျပးပါေလေရာ..
>
> လယ္သမားက Aိမ္ေရာက္တာနဲ႔ သူ႔မိန္းမကို "ရွင္မေရ.. ဒီေန႔လယ္ထဲမွာ
လူထူးဆန္းတစ္ေယာက္ ေတြ႔ခ့တ
ဲ ယ္ကြ၊ ငါတို႔စိုက္ထားတဲ့ Aပင္ေတြ မိုးေပၚက
က်လာတာလားလို႔ ေမးေတာ့ ငါက မဟုတ္ဘူး ေျမၾကီးကေန ထြက္လာတာလို႔
ေျပာလိုက္တယ္။ သူက ၃ ပိႆာကို ဘယ္ေလာက္လဲ ေမးေတာ့ ငါက ၅၀ လို႔ေျပာလိုက္တာ။
သူက ခုႏွစ္ပိႆာ ဘယ္ေလာက္လဲ ထပ္ေမးေတာ့ ငါက ပိုက္ဆံေရေနတဲ့ ပံုစံုန႔ဲ ပိုက္ဆံ
Aရင္ယူလာခဲ့လို႔ ေျပာလိုက္တာ မ၀ယ္ဘဲ ထြက္ေျပးသြားတယ္"
>
> ျဂိဳလ္သားလည္း ျဂိဳလ္ေပၚ ျပန္ေရာက္ျပီး " ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို
က်ဳပ္ ဒီေန႔ေတြ႔ခ့တ
ဲ ယ္။ က်ဳပ္မိုးေပၚက လာတယ္လို႔ ေျပာေတာ့ သူက ေျမၾကီးထဲက
လာတာတဲ့။ က်ဳပ္ လူသံုးေယာက္ သတ္ဖူးတယ္ေျပာေတာ့ သူက လူAေယာက္ ၅၀
သတ္ဖူးတယ္တ့။ဲ က်ဳပ္က ေသနတ္န႔ဲ ပစ္သတ္လိုက္တာလို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက သူ႔လက္န႔ဲ
ဖိသတ္လိုက္တာတဲ့။ က်ဳပ္လဲလန္႔ျပီး လစ္ေတာ့တာပဲ"

တစ္ရက္ ၅၀၀စား

တိရိစၧာန္ရုံတစ္ခုမွာေပါ႔........
၀က္၀ံကေသသြားေတ့ာ Aစားထိုးဖို႔မရွိဘူးၿဖစ္ေနတယ္ ဒါနဲ႔
ေန႔စားတစ္ေယာက္ငွားၿပီးေတ့ာ ၀က္၀ံသားေရၿခံဳ ခိုင္းၿပီး
၀က္၀ံAတုလုပ္ခိုင္းတာေပါ႔.....
တစ္ရက္ငါးရာေပးၿပီးေတ့ာ Aဲတစ္ရက္က်ေတ့ာ Eည္႔သည္မ်ားတုန္းမွာ leader
က၀က္၀ံေလးေရ လူမ်ားတုန္း ေနာက္ကၽြ မ္းထိုးၿပလိုက္ပါဆိုေတ့ာ
၀က္၀ံကကြၽမ္းထိုးတာလြန္ၿပီး က်ားၿခံထဲေရာက္သြားေရာ
သူက၀က္၀ံဟန္ေဆာင္ထားတဲ့လူဆိုေတ့ာ ေၾကာက္တာေပါ႔ တုန္ေနတာပဲ...
က်ားကလဲလာေနၿပီ က်ားကသူ႔ကိုေျခေထာက္ကေနစနမ္းၾကည့္တယ္...
ဟန္ေဆာင္ထားတဲ့သူကလဲ သူ႔ကိုက်ားကကိုက္ေတာ႔မယ္ထင္တာေပါ႔
ေၾကာက္လန
ြ ္းလို႔တုန္ေနၿပီ..
က်ားက သူ႔နားရြက္နားကိုလာနမ္းတယ္
ၿပီးေတ့ာ သူ႔ကိုတိုးတိုးေလးစကားေၿပာသြားတယ္....
" မေၾကာက္ပါနဲ႔ကာြ ငါလဲမင္းလို တစ္ရက္ငါးရာစားပဲက.ြ ... "

မွတ္ကေရာဟ..
ေရႊငါးေလးတစ္ေကာင္ကို Aဘိုးၾကီး ဖမ္းမိသည္။
`ဆႏၵသံုးခုကိုၿဇည့္ေပးပါမည္။သူ႕ကိုလႊတ္ပါ`ဟု ေရႊငါးကေၿပာသည္။
Aဘိုးၾကီး ငါးကိုAိမ္သို႕ယူလာၿပီးေၾကာ္စားလိုက္သည္။ Aေၾကာင္းမွာ
Aဘိုးၾကီးနားထိုင္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

Aရူး
စိတၱဇ ေဆးရုံတစ္ခုတြင္ျဖစ္သည္။

လူနာတစ္ေယာက္သည္ သစ္ပင္ ေပၚတြင္ေရာင္ေနသည္။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ကေAာက္မွေန
ျပီး ဆင္းလာဖို ့ေျပာေနသည္။
လက္ထဲတြင္လည္း သၾကၤန္ေရျပြတ္ေသနတ္တစ္ခု ကိုကိုင္ထားသည္။
"ေဟ့ေကာင္.......မင္းဆင္းမွာလား..မဆင္းဘူးလား..ငါ ပစ္လိုက္မွာေနာ္.."
"မဆင္းဘူး....ဆရာ ပစ္ခ်င္လဲပစ္လိုက္.."
"မင္းတကယ္မဆင္းဘူးလား.... ငါ ပစ္လိုက္မွာေနာ္.."
"မဆင္းဘူးဆရာ...မဆင္းဘူး"
ဆရာ၀န္လဲ ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနတယ္။Aဲဒီ Aခ်ိန္မွာ ေနာက္လူနာတစ္ေယာက္ေရာက္လာပါတယ္။
ဆရာ၀န္က
Aဲဒီလူနာဆီ ကေနAကူAညီေတာင္းပါတယ္။လူနာကေသနတ္ကိုယူလိုက္ျပီး
"ေဟ့ေကာင္.... မင္းဆင္းလာခဲ့စမ္း..ငါ ပစ္လိုက္မွာေနာ္.."
"ဟုတ္...ဟုတ္..ဆင္းလာပါျပီ...မပစ္ပါနဲ ့...ဆင္းပါျပီ.."
ပထမလူနာလဲ သစ္ပင္ေပၚကေနဆင္းလာပါတယ္။
ဆရာ၀န္က......
"မင္းက ငါေျပာတံုးကေတာ့ မဆင္းဘူး...ဘာလိုသူေျပာမွဆင္းတာလဲ.."
"ဟာ..ဆရာကလူေကာင္းဆရာရဲ
့..တကယ္မပစ္ဘူးဆိုတာကၽႊန္ေတာ္သိတယ္..Aဲေကာင္ကရုးေနတာ..တကယ္ပစ္မွာ.."
"ေဟ..."

သိျပီလား
စိတၱဇ ေဆးရုံတစ္ခုတြင္ျဖစ္သည္။
လူနာမ်ားသည္ နံပါတ္ တစ္ခုကိုေAာ္ဟစ္ေနၾက ရာေဆးရံုတစ္ခုလံုး ဆူညံေနသည္။
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က လူနာမ်ားကိုေမးသည္။
"37............37............37"
"ဘာလို ့ 37 လို ့ေAာ္ေနရတာလဲ"
လူနာမ်ားကAေပၚကို လက္ညိုးထုိး ျပၾကတယ္။ Aဲဒ ါနဲ ့ဆရာ၀န္လည္း Aေပၚထပ္ကို
တက္သြားသည္။ Aေပၚထပ္တြင္လည္း
"37............37............37"

"ဘာလိုAဲဒီလိုေAာ္ေနၾကတာလဲ"
လူနာမ်ားက Aေပၚကို လက္ညိုးထိုးျပၾကျပန္သည္။Aဲဒ ါနဲ ့ဆရာ၀န္လည္း Aေပၚထပ္ကို
တက္သြားသည္။
Aေပၚထပ္တြင္လည္း 37 ကိုေAာ္ေနၾကသည္။
"ငါကိုေျပာၾကစမ္းပါAံုး....ဘာလို ့37 လို ့ေAာ္ေနတာလဲ.."
လူနာမ်ားကေAာက္ကို လက္ညိုးထုိး ျပၾကတယ္။ ဆရာ၀န္လည္း ေAာက္ထပ္ကိုငံု ၾကည္
့လိုက္တယ္။
Aဲဒီမွာ ေနာက္နားက လူနာက ဆရာ၀န္ကို ေလးထပ္တိုက္ေပၚကေန ကန္ခ်လိုက္တယ္။
ျပီးေတာ့လူနာေတြက ဆက္ရြတ္ၾကတယ္။
"38.............38.............38"

သိသားနဲ ့...
တေန ့ေသာAခါ မိန္းမၾကီးတစ္ေယာက္သည္ မိမိေနAိမ္သို ့ၿပန္ရာ လမ္းခုလပ္တြင္
Aိမ္ေမြး တိရစာၦန္ဆိုင္ကို ၿဖတ္ေက်ာ္ရေပသည္။ ထိုဆိုင္သို ့
ၿဖတ္ေက်ာ္ေနစU္Aတြင္း ၾကက္တူေရြး တစ္ေကာင္သည္ ထိုမိန္းမၾကီးAား
((((Aင္မတန္ရုပ္ဆိုးလိုက္တာဗ်ာ))))
မိန္းမၾကီးခမ်ာ ေဒါသေတြထြက္ၿပီး ေဆာင့္ၾကီးေAာင့္ၾကီးနဲ
့ၿဖတ္ေက်ာ္သြားေလသည္။ ေနာက္ေန့တစ္ခါထပ္မံၿဖတ္ေက်ာ္ရၿပန္သည္
ထံုးစံAတိုင္းပင္ ၾကက္တူေရးသည္ ((((ရုပ္ဆိုးလိုက္တဲ ့မိန္းမၾကီး
ဗ်ာ...))))
ထုိမိန္းမၾကီးAၾကီးAက်ယ္ ေဒါသထြက္ေလေတာ့သည္။ ထိုAခါ ထုိမိန္းမၾကီးသည္
ဆိုင္ရွင္ Aား AၾကိဳးAေၾကာင္းေၿပာၿပၿပီး ေနာက္တစ္ခါ
ထပ္မံေၿပာေနဦးမည္ဆိုပါက ၾကက္တူေရြး ကိုလည္းသတ္ပစ္မည္
ဆိုင္ရွင္ကိုလည္းတရားဆြဲမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာၿပၿပီး
ဆိုင္မွထြက္ခြာသြားေလသည္။
ေနာက္ေန ့ တြင္ ထိုမိန္းမၾကီးဆိုင္ေရွ ့မွ ၿဖတ္ေက်ာ္မည္ Aၿပဳတြင္
ၾကက္တူေရြးက ။ ။ ဟိုAမၾကီး
Aမ်ိဴးသမီး။ ။ ဘာတုန္း
ၾကက္တူေရြး။ ။ဟဲ.....ဟဲ ခင္ဗ်ား ကို က်ဴပ္ဘာေၿပာမယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားသိၿပီးသားပါ.....

ေခၚလိုက္စမ္းပါ...
တစ္ေန႕တြင္ ေမာင္ညိဳသည္ ရဲစခန္းသုိ႕ ဖုန္းဆက္လိုက္သည
"ဟဲလို ရဲစခန္းက ပါလားခင္ဗ်ာ .. ကၽြန္ေတာ့္Aိမ္နီးခ်င္း Aေၾကာင္းကို
တိုင္ခ်င္လို႕ပါ .. သူ႕Aိမ္ရဲ႕ ထင္းစင္ထဲမွာ ေဆးေျခာက္ေတြ ဖြက္ထားတယ္
ခင္ဗ်"
"Aခုလို သတင္းေပးတာ ေက်းဇူး Aမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္" ရဲစခန္းမွ ျပန္ေျပာသည္။
ေနာက္ေန႕တြင္ ေမာင္ညိဳ၏ ေဘးAိမ္သို႕ ရဲမ်ား ေရာက္လာသည္။ ရဲမ်ားက
ထင္းစင္ရွိရာသုိ႕ သြားကာ ထင္းစမ်ားကို တစ္စခ်င္းကို ေပါက္ဆိန္ျဖင့္ ခြဲကာ
ရွာေဖြ ၾကေတာ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ေဆးေျခာက္မ်ားကို မေတြ႕ေခ်။
ရဲမ်ား ျပန္သြားျပီးေနာက္ ေမာင္ညိဳသည္ သူ၏ Aိမ္နီးခ်င္း ေမာင္စိမ္း
ဆီသုိ႕ ဖုန္းဆက္လိုက္သည္။
"ေဟ့ေကာင္ ခုနက ရဲေတြ လာျပီး ထင္းေတြ ခြဲသြားလား"
"ေAး ခြဲသြားတယ္က"ြ
"ေAး .. ေကာင္းတယ္ .. Aဲ့ဒ ါဆိုရင္ မင္းAလွည့္ .. ရဲေတြ ဆီကို
ဖုန္းေခၚလိုက္.. ငါ့Aိမ္က Uယ်ာU္ ေျမဆြဖို႕ လိုေနတယ္"

သို႕
Aခ်စ္ေလးေရ
ကုိယ္ဒီလ Aသုံးမ်ားသြားလုိ႕ ပုိက္ဆံမပို႕ နိဳင္ေတာ့ဘူးကြာ
ဒါေပမယ့္ မင္းAတြက္ ကုိယ္ Aနမ္းေပါင္း ၁၀၀ ပုိ႕လုိက္တယ္ေနာ္
Aခ်စ္ေလး
မင္းရဲ႕
ကိုကို
ေနာက္ရက္ Aနည္းငယ္ Aၾကာမွာေတာ့ သူ႕မိန္းမ ဆီက စာျပန္လာပါတယ္
သို႕
ေယာက္က်ားေရ
ကိုကို႕ရဲ႕ Aနမ္းေပါင္း ၁၀၀ Aတြက္ေက်းဇူး တင္ပါတယ္
ဒီလ Aသုံးစရိတ္ ကို ေျပာျပမယ္ေနာ္။
၁။ ႏြားနိဳ႕ ပို႕သမား ကုိ တစ္လစာ ႏြားနိဳ႕ Aတြက္ Aနမ္း (၂) ပြင့္
၂။ လွ်ပ္စစ္ ဌာန က လူကို တစ္လစာ Aနမ္း (၇) ပြင့္
၃။ Aိမ္ပုိင္ရွင္ ကေတာ့ Aိမ္ငွားခ မယူ ပဲ တစ္ေန႕ ကို Aနမ္း ၂ ပြင့္ ၃ ပြင့္ လာယူတယ္
၄။ super market က ေတာ့ Aနမ္းနဲ႕တင္မရလုိ႕ တစ္ျခားဟာပါ ထပ္ေပးလုိက္ရတယ္။
၅။ တစ္ျခားAေထြေထြ က Aနမ္း ပြင့္ ၄၀
ဒါေပမယ့္ မပူပါနဲ႕ေနာ္ ခ်စ္မွာ Aနမ္း ၃၅ ပြင့္က်န္ေသးတယ္။ ဒီလ ေတာ့
ေကာင္းေကာင္းေလာက္ပါတယ္။
ေနာက္လလည္း ဒါမ်ိဳးလုပ္ ရမွာပဲလားဟင္။
ကုိကို႕ရဲ႕
ခ်စ္ေလး

ဟာသထဲက ဟာသ
Aပိုင္း (၁)
တစ္ခါက Aဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ တရုတ္ လူမ်ဳိး(၃)ဦးသည္ သဲကႏၲာရ တစ္ခုတြင္
ခရီးAတူ သြားၾကသည္။ တစ္ေနရာ
ေရာက္ေသာ္ ပုလင္းတစ္လံုးကို ေတြ႔သည္။ ပုလင္းAဖံုးကို ဖြင့္လိုက္ေသာAခါ
ထိုပုလင္းကို ေစာင့္ေသာ နတ္သား
တစ္ပါး ထြက္လာသည္။ (Aာလာဒင္ပံုျပင္ မဟုတ္ပါ) နတ္သားက တစ္ေယာက္စီ
ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဆႏၵ(၃)မ်ဳိးကို
ေတာင္းဆိုေစသည္။
ပထမဦးစြာ Aဂၤလိပ္လူမ်ဳိးက "ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး ပိုက္ဆံAမ်ားၾကီး လိုခ်င္ပါတယ္"
"ဒုတိယ ဆႏၵကေရာ"
" ပိုက္ဆံေတြ ထပ္လိုခ်င္ေသးတယ္"
"တတိယ ဆႏၵကေရာ"
"ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးကို ေနရပ္ကို ပို႔ေပးပါ"
သို႔နွင့္ Aဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမွာ ေငြထုပ္ကို ပိုက္ျပီး မိမိနိုင္ငံကို
ျပန္သြားရသည္။
တဖန္ ျပင္သစ္လူမ်ဳိးက " ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး မိန္းမလွလွေလး လိုခ်င္ပါတယ္"
"ဒုတိယ ဆႏၵေျပာပါ"
" မိန္းမလွလွေလး ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္လိုခ်င္တယ္"
"တတိယ ဆႏၵေျပာပါ"
"ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးရဲ႕ နိုင္ငံကို ျပန္ပို႔ေပးပါ"
ျပင္သစ္လူမ်ဳိးမွာ မိန္းမလွေလးေတြ Aေဖာ္ျပဳျပီး မိမိနိုင္ငံကို ျပန္သြားရသည္။
ေနာက္ဆံုး တရုတ္လူမ်ဳိး Aလွည့္တြင္ "ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး ေရဆာတယ္
ေရတစ္ပုလင္းAရင္ေပးပါ"
"ဒုတိယ ဆႏၵေျပာပါ"
"ေရေနာက္ထပ္ တစ္ပုလင္းေပးပါ"
"တတိယ ဆႏၵေျပာပါ"
"ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး သူတို႔နွစ္ေယာက္ကို သတိရေနတယ္။ သူတို႔ ဒီျပန္ေရာက္ေAာင္
လုပ္ေပးပါ"

Aပိုင္း (၂)
Aဂၤလိပ္နွင့္ ျပင္သစ္လူမ်ဳိးမွာ မေက်မနပ္ျဖင့္ တရုတ္လူမ်ဳိးနွင့္ Aတူ
ခရီးဆက္ျပန္သည္။ တစ္ေနရာ ေရာက္ေသာ္
ပုလင္းတစ္လံုးကို ေတြ႔ျပန္သည္။ ပုလင္းAဖံုးကို ဖြင့္လိုက္ရာ နတ္သားတစ္ပါး
ထြက္လာျပန္သည္။ နတ္သားက တစ္
ေယာက္စီ ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဆႏၵ(၂)မ်ဳိးကို ေတာင္းဆိုေစသည္။
Aဂၤလိပ္နွင့္ျပင္သစ္ လူမ်ဳိးက တရုတ္လူမ်ဳိး Aေကာက္ၾကံမည္ စုိးေသာေၾကာင့္
သူ႔Aား Aရင္ ေတာင္းဆိုေစသည္။
တရုတ္လူမ်ဳိး " ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးAား ေရတစ္ပုလင္း Aရင္ေပးပါ"
နတ္သား " ေနာက္ဆံုးတစ္ခု ေတာင္းဆိုခ်င္တာက ... "
" ေနာက္ဆံုးေတာင္းဆိုခ်င္တာက Aရွင္ ဒီကထြက္သြားပါ"
Aဂၤလိပ္နွင့္ ျပင္သစ္တို႔ ဘာမွ မေတာင္းဆိုရခင္ နတ္သားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။
Aပိုင္း (၃)
Aဂၤလိပ္နွင့္ ျပင္သစ္မွာလည္း ေဒါသထြက္ျပီး ခရီးဆက္ျပန္သည္။
တစ္ေနရာတြင္ ပုလင္းတစ္လံုးကို ေတြ႔ျပန္သည္။ နတ္သားတစ္ပါး ထြက္လာျပီး
တစ္ေယာက္စီ ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ
ဆႏၵ(၁)မ်ဳိးကို ေတာင္းဆိုေစသည္။
Aဂၤလိပ္လူမ်ဳိး "ဒီတရုတ္လူမ်ဳိးကို မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး"
ျပင္သစ္လူမ်ဳိး " ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးလည္း သူ႔ကို မျမင္ခ်င္ဘူး"
တရုတ္လူမ်ဳိး "သူတို႔ေတာင္းဆိုတာေတြ တစ္ခုမွ မေAာင္ျမင္ပါေစနဲ႔"
Aပိုင္း (၄)
Aဂၤလိပ္နွင့္ ျပင္သစ္မွာ လက္သီးကိုဆုတ္ Aံကိုၾကိတ္ျပီး ခရီးဆက္ျပန္သည္။
တစ္ေနရာတြင္ ပုလင္းတစ္လံုး ေတြ႔ျပန္သည္။ နတ္သားတစ္ပါး ထြက္လာျပီး
သူတို႔(၃)ဦးကို လုိAင္ဆႏၵ တစ္ခုပဲ
ေတာင္းဆိုေစသည္။ Aဂၤလိပ္နွင့္ ျပင္သစ္လူမ်ဳိးက တရုတ္လူမ်ဳိးကို
ေတာင္းဆိုေစျပီး နတ္သားAားလည္း သူ၏ဆႏၵ
မျပည့္ေစရန္ တိုးတိုးေျပာသည္။

တရုတ္လူမ်ဳိးက "ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး ေတာင္းဆိုခ်င္တာက သူတို႔နွစ္ဦးကို
ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးလိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးနဲ႔ ဒုကၡခံ
ေနတာ မၾကည့္ရက္လို႔ပါ " ဟူတည္း။
++++++++++++++++++++++
ကေလးAေတြး
.
(၁)
ဖခင္.....သား မတတ္တာ ဘာရွိလဲ ေဖေဖ့ကို ေျပာျပ။
သား.....ဒီကမၻာေပၚမွာ သားမတတ္တာ (၂)ခုပဲရွိတယ္။
ဖခင္.....ဟာ....ငါ့သား တယ္ေတာ္ပါလား...ဘယ္(၂)ခု မတတ္တာလဲ။
သား.....သား "ဒီဟာ" လဲ မတတ္ဘူး။ သား "ဟုိဟာ" လဲ မတတ္ဘူး။
ဖခင္.......... ^&(*&!")(!_)£$"
(၂)
ဖခင္..........သားၾကီးလာရင္ ဘယ္သူ႔ကို ယူမလဲ
သား..........ဘြားဘြားက သားကို သိပ္ခ်စ္တယ္ဆိုေတာ့....သားၾကီးလာ
ရင္ ဘြားဘြားကိုယူမယ္။
ဖခင္.........ဟာ....ေဖေဖ့ ေမေမကို သားယူလို႔ ဘယ္ရမလဲ။ Aဲဒီလို ေျပာ
လို႔မရဘူး သား..
သား........ ဒါဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ သား ေမေမကိုက်ေတာ့ ေဖေဖယူလို႔ရလဲ။
ဖခင္.........^&!()%^$%!$"*(
(၃)
ဖခင္........... သား ၁ နဲ႔ ၁ ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရလဲ
သား........... မသိဘူး ေဖေဖ
ဖခင္......... လူA..၂ ရတယ္...ဟင္း...ဒါေလးေတာင္မသိဘူး။ ဒါဆိုရင္
ေဖေဖနဲ႔ သားေပါင္းရင္ ဘာရလဲ။
သား........... ေဖေဖနဲ႔ သားေပါင္းရင္ လူA ႏွစ္ေယာက္ရတယ္။
ဖခင္...........&^!*"^!%"$!£")(*)
(၄)
"နင့္Aမွတ္ ဘယ္ေလာက္ရလဲ"
"သုည ..နင္ေကာ"

"ငါလဲ သုညပဲရတယ္"
"Aမွတ္ခ်င္း တူေနျပန္ျပီ ဆရာက ငါတုိ႔ကို ခိုးၾကည့္တယ္ ေျပာဦးမလား မသိ
ဘူး"
ဖခင္........ဟင္း....ေက်ာင္းဖြင့္ခါစပဲ ရွိေသးတယ္။ ရမွတ္က သုညတဲ့...ဟင္း
သား........ ဆရာမက ေျပာတယ္..ဘယ္Aရာမဆို သုညက စရမယ္တ့။ဲ
ဖခင္............&*!^"!%"!^%"!08
(၅)
ဖခင္.......... ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းထားေပးတာ စာမၾကိဳးစားခ်င္ဘူး။ ေဖေဖ့
တုန္းက ဆင္းရဲလို႔ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တာေတာင္ မတက္ခ့ရ
ဲ ဘူး။
သား........... ေဖေဖ....သားတို႔ ဘယ္ေတာ့ ျပန္ဆင္းရဲမွာလဲဟင္....
ဖခင္............&*!^"!%"!^%"!08
+++++++++++++
(၁) တံဆိပ္ေခါင္း
တခါက တိုင္းျပည္ AၾကီးAကဲ တဦးသည္ မိမိ၏ နာမည္ႏွင့္ ဂုဏ္ကို ျမွင့္
တင္ခ်င္သည့္Aတြက္ ကိုယ့္ပံုကို တံဆိပ္ေခါင္းAျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
ထုတ္ေ၀ျပီး တလAၾကာတြင္ ေရာင္းAားေကာင္းမေကာင္း စာတိုက္ၾကီး
သို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ စံုစမ္းခဲ့သည္။
AၾကီးAကဲ..... ငါ့ပံုန႔ဲ တံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းAား ေကာင္းလားေဟ့
စာတိုက္မွဳး......ေကာင္းပါတယ္......ဒါေပမယ့္ တံဆိပ္ေခါင္းေကာ္ သိပ္မ
ကပ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။
AၾကီးAကဲ......မျဖစ္ႏိုင္တာ
ကိုယ္တိုင္ တံဆိပ္ေခါင္း တခုကို ယူျပီး ေနာက္ေက်ာကို တံေထြး ေထြး
ကာ စာAိတ္ေပၚတြင္ ကပ္ၾကည့္လိုက္သည္။
AၾကီးAကဲ........ကပ္တာမွ ျမဲေနတာပဲ
စာတိုက္မွဳး.......သူတို႔က တံေထြးကို တံဆိပ္ေခါင္းေရွ႔ ေထြးၾကလို႔ပါ။
(၂) ငါဘယ္သူလဲ သိလား?
တခါက AၾကီးAကဲသည္ ညAခ်ိန္တြင္ တေယာက္တည္း Aျပင္ထြက္မိ
ရာ လမ္းတြင္ လုယုက္သူႏွင့္ တိုးသည္။

လုယုက္သူ.......ပါသမွ် ပိုက္ဆံ Aကုန္ထုတ္
AၾကီးAကဲ.....ငါဘယ္သူလဲ သိလား...ငါဟာ ဒီတိုင္းျပည္ရ႔ဲ AၾကီးAကဲ
ကြ
လုယုက္သူ......ဒါဆို ယူထားသမွ်ေတြ Aကုန္ျပန္ေပး
(၃) AေျခAေန ေကာင္းျပီ
တခါက AၾကီးAကဲသည္ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္ Aစည္းAေ၀းAတြက္ ခ
ရီးထြက္ၾကသည္။ လမ္းတြင္ မေတာ္တဆ ယာU္တိုက္မွု ျဖစ္ျပီး Aားလံုး
ေဆးရံုသို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ AၾကီးAကဲ၏ သတင္းကို ေမးျမန္းစံုစမ္း
ရန္Aတြက္ သတင္းေထာက္မ်ား လာေရာက္ျပီး ဆရာ၀န္Aား ေမးျမန္းခဲ့
ၾကသည္။
သတင္းေထာက္....ဆရာ...ဆရာ..AၾကီးAကဲ AေျခAေန ဘယ္လိုလဲ
ဆရာ၀န္..........Aင္း...AေျခAေန မေကာင္းဘူး
သတင္းေထာက္......သူ႔ရ႔ဲ ေနာက္လိုက္ေတြေကာ
ဆရာ၀န္........သူတို႔လဲ AေျခAေန မေကာင္းဘူး
သတင္းေထာက္......ဒါဆို ဘယ္သူAေျခAေန ေကာင္းလဲ ဆရာ
ဆရာ၀န္........ငါတို႔တိုင္းျပည္ AေျခAေန ေကာင္းျပီ
(၄) ဒီေန႔ AေျခAေနေကာင္း ေနတယ္"
တခါက AၾကီးAကဲသည္ စိတၲဇေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွုခ့သ
ဲ ည္။
ေဆးရံုရွိ လူနာမ်ားက AၾကီးAကဲကို ေတြ႔သည္ႏွင့္.. "AၾကီးAကဲ က်န္း
မာပါေစ...ေနေကာင္းပါေစ....သက္ေတာ္ရွည္ပါေစ..."ဟု ေကာင္းခ်ီးေပး
ကာ ၾကိဳဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလူနာတဦးမွာ ဘာမွမေျပာဘဲ AၾကီးA
ကဲAား မ်က္ႏွာလဲႊျပီး ေနသည္။ AၾကီးAကဲက ျမင္ေသာ္ "ဒီလူနာက ငါ့
ကိုျမင္တာေတာင္ မၾကိဳဆိုပါလား" ဟု ေဆးရံုAုပ္Aား ေမးလိုက္သည္။
ေဆးရံုAုပ္ ျပန္ေျဖလိုက္သည္မွာ "လူနာရဲ႔စိတ္ ဒီေန႔ AေျခAေနေကာင္း
ေနတယ္" ဟူတည္း။
တစ္ခါက လူသားစားေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္ AၾကီးAကဲ တစ္ဦး ေလယာU္ပ်ံစီးေလသည္။
ေလယာU္မယ္........"ဘာမ်ားသံုးေဆာင္မလဲရွင္။"
AၾကီးAကဲ..........."ခရီးသည္ေတြရဲ႕ နာမည္စာရင္းကို Aရင္ျပစမ္းပါ။"

၂. recycle
တစ္ခါက ခ်စ္သူနွစ္ဦး စကားမ်ားၾကသည္။
မိန္းကေလး " ရွင္ဟာ ဘာမွ Aသံုးမက်တဲ့ Aမွိုက္ပ"ဲ
ေယာကၤ်ားေလး " Aမွုိက္မွန္းသိရက္န႔ဲ ဘာလို႔ ခ်စ္ခ့လ
ဲ "ဲ
မိန္းကေလးမွာ ပိုေဒါသထြက္ျပီး " ရွင္ဘာသိလို႔လဲ ဒါကြ်န္မ recycle
လုပ္ေနတာရွင့္"
၃.HEART

xd wJY tajz

"ကြ်န္ေတာ္ဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ခ်စ္သူလား"
" ဒါေပါ့ရွင္.... ဘာျဖစ္လို႔ ေယာက်ၤားေလးတိုင္းက ဒီေမးခြန္းကို ေမးၾကသလဲ
မသိဘူး"
၄. ဘယ္နွစ္လံုးက်န္မလဲ?
ကၾကီး "ABCD ... ၂၆ လံုးထဲမွာ ET မရွိရင္ ဘယ္နွစ္လံုးက်န္မလဲ"
ခေခြး " ၂၄ လံုးက်န္မယ္"
ကၾကီး " မွားတယ္... ၂၁ လံုးပဲ က်န္မယ္"
ခေခြး " ဘာျဖစ္လို႔လဲ"
ကၾကီး " ET က UFO ကိုစီးသြားရမွာ မို႔လို႔ပါ။"
၅. ဆုေတာင္း စကား
A သက္(၆၀)ရွိ လင္မယားနွစ္ဦး ေမြးေန႔ပဲြ က်င္းပၾကသည္။ နတ္သား
တစ္ပါးေရာက္လာျပီး လိုရာဆုေတာင္း
ေစသည္။
A ဘြားA ို " တပည့္ေတာ္မ ကမၻာပတ္ခ်င္ပါတယ္"
နတ္သား " ေတာင္းတဲ့ဆုန႔ဲ ျပည့္ေစ"
A ဘြားA ိုမွာ ေတာင္းေသာဆုျပည့္သြားသည္။
A ဘိုးA ို " တပည့္ေတာ္ထက္ A သက္(၃၀)ငယ္တ့ဲ မိန္းကေလးကို A ခုA ခ်ိန္မွာ
ေပြ႔ဖက္ခ်င္ပါတယ္"
နတ္သား "ေတာင္းတဲ့ဆုန႔ျဲ ပည့္ေစ"
A ဘိုးA ိုမွာ ခ်က္ခ်င္း A သက္(၉၀)ျဖစ္သြားသည္။
ဆုေတာင္းမည္ဆိုလွ်င္ စကားကို ရွင္းလင္းေA ာင္ေျပာသင့္သည္။

၆. Screen Saver
မိုက္ခရိုေဆာ့ခ္၏ ဖခင္ Bill - Gatesမွာ မေတာ္တဆ
ကားတိုက္မွုျဖင့္ေသဆံုးသြားသည္။ (တကယ္မထင္ေစခ်င္ပါ)
ယမမင္း " ခင္ဗ်ားကို နတ္ျပည္ပို႔ရမလား၊ ငရဲျပည္ပို႔ရမလား ဆံုးျဖတ္လို႔
မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကြန္ျပဴတာေတြကို
ထီထြင္ျပီး လူေတြကို ခင္ဗ်ား Aမ်ားၾကီး Aက်ဳိးျပဳခဲ့တယ္။ Aံ့မခန္းတဲ့
Aသံုး၀င္ WINDOWS ေတြကိုလည္း ထြင္
ခဲ့တယ္။ နတ္ျပည္သြားခ်င္သလား၊ ငရဲျပည္ သြားခ်င္သလား ခင္ဗ်ားဘာသာ
ဆံုးျဖတ္ေပေတာ့"
Bill - Gates " နတ္ျပည္န႔ဲ ငရဲျပည္ ဘာမ်ားကြာျခားပါသလဲ"
ယမမင္း "ခင္ဗ်ားဆံုးျဖတ္လို႔ ရေAာင္ Aဲဒီ ေနရာနွစ္ေနရာကို က်ဳပ္Aရင္လိုက္ျပမယ္"
သို႔နွင့္ ငရဲျပည္သို႔ သူတို႔ေရာက္လာၾကသည္။ ငရဲျပည္မွာ သန္႔ရွင္းေသာ
ပင္လယ္ကမ္းစပ္၊ ျဖဴေဖြးေသာ သဲျပင္နွင့္
မိန္းမလွေလးမ်ားျဖင့္ လွပေနသည္။ Bill - Gates မွာ Aလြန္ေပ်ာ္ရႊင္သြားသည္။
သို႔နွင့္ နတ္ျပည္သို႔ သူတို႔ ေရာက္လာၾကျပန္သည္။ နတ္ျပည္မွာ လွပေသာ
တိမ္တိုက္နွင့္ နတ္သမီးမ်ား ေပ်ာ္ပါး
ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ငရဲျပည္ေလာက္ စဲြေဆာင္မွုမရွိေပ။
Bill - Gates "ကြ်န္ေတာ္ ငရဲျပည္ပဲ သြားမယ္"
ယမမင္း "ေကာင္းျပီ"
သို႔နွင့္ နွစ္ပတ္ၾကာေသာ္ ယမမင္းမွာ ဒီသန္းၾကြယ္သူေငွး ငရဲျပည္မွာ
ဘာမ်ားလုပ္ေနသလဲ ဟု သိခ်င္ေသာေၾကာင္း
ငရဲျပည္သို႔ သြားေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။ Bill - Gatesမွာ လက္က်င္း၊
ေျခက်င္းမ်ားခတ္ျပီး Aနွိပ္စက္ခံေနရသည္။
Bill - Gates "ဒီေနရာဟာ Aရမ္းေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ခ့တ
ဲ ့ဲ
မိန္းမလွေလးေတြေရာ၊ သဲျဖဴျဖဴနဲ႔
ပင္လယ္ ကမ္းစပ္ေတြေရာ ဘယ္ေရာက္ကုန္ျပီလ"ဲ
ယမမင္း " ေAာ္ Aဲတာေတြလား....Aဲတာေတြက Screen Saver ေတြေလ"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful