You are on page 1of 1

DHL EXPRESS CJENIK CARINSKIH USLUGA

Naziv
Operativni troak

Opis
Fiksna naknada, pokriva veinu uobiajenih postupaka u uvoznom carinjenju: kontakt s uvoznikom, carinsko
posredovanje, manipulacija te dranje robe u skladitu, dostava carinske dokumentacije.
Za prijevoz plaen u Hrvatskoj
Za prijevoz plaen u inozemstvu

Naknada po bankovnoj garanciji za pravne


Naknada za polaganje osiguranja naplate uvoznih carinskih pristojbi
subjekte

Vrsta naplate

Cijena

Po JCD-u
Po JCD-u

50.00 kn
100.00 kn

Po JCD-u

30.00 kn
1% od prolaznih stavki
(carina i porez), a
minimalno 30.00 kuna.

Naknada po carinskoj garanciji za KZ

Naknada za polaganje osiguranja naplate uvoznih carinskih pristojbi te angairanje sredstava za plaanje
Ministarstva Financija u ime uvoznika

Po dopunskom
JCD-u

Izrada knjigovodstvenog zapisa

Usluga izrade knjigovodstvenog zapisa u uvoznom carinjenju.

Po KZ-u

200.00 kn

Naknada za provozni postupak

Fiksna naknada po JCD-u za provoz

Po poiljci

200.00 kn

Naknada za sanitarni ili fitosanitarni


pregled

Usluga pripreme dokumentacije i provedba inspekcijskog nadzora ( upravne pristojbe prema cjenicima
inspektorata dodatno)

Po JCD-u

50.00 kn

Naknada za uvozni postupak po izjavi

Usluga carinskog posredovanja temeljem izjave propisane naputkom

Po poiljci

75.00 kn

Izrada dodatnog JCD-a

Izrada dodatne carinske deklaracije po jednom tovarnom listu (poiljci).

Po poiljci

120.00 kn

Ispravak JCD-a

Ispravak carinske deklaracije uzrokovan pogrekom ili propustom carinskog obveznika

Po JCD-u

120.00 kn

Storno JCD-a i dodatna izrada novog

Ukidanje ve podnijete deklaracije i izrada nove u sluaju greke ili propusta od strane carinskog obveznika.

Po JCD-u

390.00 kn

Naknada po stavkama deklaracije

Naknada za obradu carinskih predmeta koji veim brojem stavaka na fakturi (JCD s 5 i vie carinskih imenovanja)
trae dodatni angaman.

Po imenovanju

Zahtjev za prepakiranje i/ili pretpregled


robe

Ukoliko uvoznik nema tonu informaciju o sadraju poiljke ili iz nekog drugog razloga eli obaviti uvid u sadraj
iste prije pokretanja postupka carinjenja.

Po poiljci

100.00 kn

Produljenje roka privremenog uvoza ili


izvoza

Produljenje roka privremenog uvoza ili izvoza na zahtjev carinskog obveznika

Po JCD-u

180.00 kn

Konano carinjenje privremenog uvoza ili


izvoza

Konano carinjenje privremenog uvoza ili izvoza na zahtjev carinskog obveznika

Po JCD-u

260.00 kn

Naknadna ovjera EUR-1 obrasca

Usluga naknade ovjere obrasca EUR-1 za ve ocarinjenu robu.

Po JCD-u

180.00 kn

Obraun amortizacije

Usluga izrauna amortizacije na zahtjev carinskog obveznika

Po JCD-u

130.00 kn

Izrada novih carinskih dokumenata radi


izmjene teaja

Izrada nove carinske deklaracije uzrokovana odgodom uplate uvoznih pristojbi od strane carinskog obveznika.

Po JCD-u

100.00 kn

Usluga carinjenja

Usluga carinskog posredovanja za poiljke koje nemaju opseg Express usluge.

Po JCD-u

300.00 kn

Skladinina

U sluaju kada poiljka bez naloga za carinjenje od strane carinskog obveznika provede u skladitu DHL-a vie od
5 dana, poevi od dana prispijea.

Po danu

55.00 kn

Zahtjev za povrat ili otpust carinskog duga Usluga za izradu i slanje zahtjeva za povrat ili otpust carinskog duga CI Velesajam.

Po JCD-u

350.00 kn

Ispravak ili nadopuna zahtjeva (Rjeenja)

Naknada za ispravak ili nadopunu zahtjeva za privremeni uvoz ili izvoz robe

Po JCD-u

100.00 kn

pediteri - carinjenje u skladitu DHL-a

Trokovi skladitenja i rukovanja robom nakon predaje naloga za carinjenje treoj strani.

Prema cjeniku

Predaja zahtjeva na drugim carinskim


ispostavama

Usluga predaje raznih zahtjeva vezanih za carinjenje robe na dislociranim carinskim ispostavama.

Po JCD-u

50.00 kn

Zahtjev za deklariranje na temelju


nepotpune deklaracije

Usluga predaje nepotpunih dokumenata na carinjenje uz zahtjev da e isti biti predani u zadanom roku,uz pisani
zahtjev carinarnici.

Po JCD-u

100.00 kn

Ishoenje EORI broja

Usluga ishoenja EORI broja za fizike osobe

Jednokratno

100.00 kn

Podnoenje JCD-a za robu vrijednosti do


1000

Usluga podnoenja JCD-a za robu vrijednosti do 1000 , na zahtijev klijenta

Po JCD-u

300.00 kn

Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV.


Vrijedi od 01. srpnja 2013.
Za vie informacija molimo Vas kontaktirajte na Odjel za korisnike na +385 1 6651 111

7.00 kn

Prema cjeniku