P. 1
GRIPH H1N1

GRIPH H1N1

|Views: 525|Likes:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΙΠΗ Η1Ν1, ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ, ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΙΠΗ Η1Ν1, ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ, ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 1

Mε πολλή αγάπη αφιερωμένο При большом
количесfeе nосenµеuuuù o¡οuç γονεiç μοu
лkбeи мои роpиfели
o¡οuç ΕΛ_ληνεç
Fреки
o¡η Natalia,Olga, Onder
Hafaльn,Oльra,и Oupер
o¡οuç Zuνεργα¡εç μοu
к моим коллеraм


Με Τιμή / По uеuе

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Συγγραφíαç ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τítλoç ROMANTIC STORIES IN
CHERNIGIV
A/voq Κ.Βóρvαλq 12, 15121 Πεúkq,
Α0ήvα
Τqλ. 210-6149149
Κιv. 6937097443
Ε-maiI reaI_estate_Iiapis@yahoo.gr
AΙΑOΕΣΗ 210.8065618 6937097443
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 2
Aiγα λóγια απó ¡ο ouγγραφέα / Hесколько слоe
4iλοι μοu με ¡ο
oúγγραμμα ¡οú¡ο, kαι
γνooη, ποu
φuλάooοuν ¡α
okονιoμένα Eλληνιkά
¿ειρóγραφα Hλά¡ωνα Aριo¡ο¡έλη kι άλλων
αρ¿αiων φω¡οôο¡oν μέoα απó
αριo¡ο¡ε¿νιkά ouν¡αιριαoμένα γεγονó¡α ¡ηç
οιkονομiαç, ¡ηç 0ρηokεiαç, ¡ηç Eλληνιkήç
ιo¡ορiαç kαι μu0ολογiαç, ¡ων
επιµεµαιooεων ¡ηç ια¡ριkήç kαι ¡ων ¡ιç
πολuôιάo¡α¡ων kοινωνιkoν ôομoν oαç
παροuoιάçω με επειoοôιαkó ¡ρóπο ¡ιç
εμπειρiεç ¡οu αouνεiôη¡οu kαι
uποouνήoει¡οu νοu ποu ανα¡ρέποuν kαι ¡ο
πολι¡ειαkó γιγνεo0αι, kα¡αo¡ρέφον¡αç kαι
αναôημιοuργoν¡αç περιοôιkά ¡η kοινωνiα μέoα
απó παραμú0ια kαι ποιήμα¡α αγάπηç Mε
Tιμή
ΛΙΑΠ
ΗΣ Παvαγιmtqç

Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 3
DON'T KILL MOSKITOES. OTHER DRINK YOUR BLOOD

Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 4
ΠΡΟΣΟXΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
1. Τo nαρóv íργo αnotελει ΜΥOΗΣΤΟΡΗΜΑ Αnú0μεvqç
Πραγμαtιkótqtαç
2. Αnooαφqví(m, Aqμιoυργqμα Oαvtαoíαç
3. Κó0ε oμoιótqtα με nραγμαtιkó nρóomnα, γεmγραφιkα
oqμεíα kαι γεγovótα εívαι φαvtαotιkή, kα0αρα
oυμntmμαtιkή, μq υφιotóμεvq otq tρí¿oυoα
nραγμαtιkótqtα kαι to nαρελ0óv αυtήç.
4. Τα Πvευμαtιkó Aιkαιmμαtα εní toυ íργoυ nρootαtευovtαι
αnó to εv ιo¿ú Σúvtαγμα, vóμoυç kαι voμoλoγíα
5. Αnαγoρευεtαι q αvαtυnmoq kαι öιó0εoq μερoυç ή óλoυ
toυ εγγρóφoυ ¿mρíç tqv nρótερq γραntή óöεια toυ
oυγγραφíα kαι tq oúvαgq oυμþóoεmç onoυ
nρooöιoρí(ovtαι αρι0μqtιkmç kι oλoγρóφmç q αμoιþή toυ
oυγγραφíα, tα öιkαιmμαtα kαι αμoιþή toυ Ελλqvιkoú
kρótoυç, q öιóρkεια tqç oυμþóoεmç kαι tα oυμþαλλóμεvα
μíρq.
6. Τo íγγραφo φíρει kαto¿υρmμívo εμnoριkó oήμα
7. Τo íργo öιαtí0εtαι μóvo για ιöιmtιkή ¿ρήoq, αnαγoρευεtαι
q öqμóoια αvóγvmoή oλoυ ή μíρoυç toυ.
8. Τo íργo AΩΡΙZΕΤΑΙ otιç þιþλιo0ήkεç toυ Ελλqvιkoú
Κρótoυç εφóoov (qtq0εí kαι tqρq0ει q nρoþλínoυoα
öιαöιkαoíα.
9. Πρoç toυç Ελλqvεç noλítεç: To þιþλío öεv nmλεítαι αnó
þιþλιonmλεíα ή óλλα oqμεíα λιαvιkήç nmλήoεmç. Η
ΓΝΩΣΗ AΩΡΙZΕΤΑΙ.
10. Ο Zqtmv to þιþλío αvαλαμþóvει tα tυnoγραφιkó í{oöα
αυtoυ kαι tα í{oöα αnootoλήç toυ.
11. Ο ΣΥΓΓΡΑOΕΑΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ AΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΜΟΙΒΗ (XΡΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ AΙΑOΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
12. Τo þιþλío AΕΝ ΕXΕΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ toυ ιo¿úovtoç
oυotήμαtoç ívvoια, αλλó αvtι0ítmç ΚΑOΑΡΑ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΗ, óλmv tmv Ελλήvmv toυ Πλαvήtq γή,
120.000.000 Ελλήvmv nρoç tq öqμιoυργíα ευvoμoúμεvqç
koιvmvíαç mç αυtή nρooöιoρí(εtαι αnó toυç
Aqμokραtιkó, Κoιvoþoυλευtιkó Εkλεγoμívoυç
Αvtιntoomnoυç toυ Λαoú (nρmtoγεvq μoρφή ε{oυoíαç)
13. Η ΕΛΛΑAΑ ΠΑΡ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡXΕΙ
XΑΡΗ ΣΤΗ ΣΚΑΝAΑΛΩAΗ ΕΥΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 5
ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ AΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ, ΤΟ OΩΣ, ΟΣΟ
ΥΠΑΡXΕΙ ΕΣΤΩ ΚΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΑΡXΕΙ ΕΛΠΙAΑ,
ΥΠΑΡXΕΙ AΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΑΜΗΝ.
ΜΥOΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΠΥOΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 6
Dedicated to the wonderful soul
Warm eyes, my alive dream,
My love Olga Kurash and our small friends
Olga the Muse, who in the middle of storm of my life,
as Sun, healed me, fill my heart with love care support
respect for her and creation for our small readers

With Honour
Prince de Metelin Panayotic Liapic
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 7
Πρokαtαρktιkή Ε{ítαoq αnó Ειoαγγελíα για εμþoλιαoμoυç με to
εμþóλιo Η1Ν1 kαtó tqç víαç γρínqç
Eν¡ολή για ôιενέργεια επεiγοuoαç προkα¡αρk¡ιkήç εÇέ¡αoηç αναφοριkά με
¡ην απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡α kαι ¡ην αoφάλεια ¡οu εμµολiοu έôωoε ο
προio¡άμενοç ¡ηç Eιoαγγελiαç Hλημμελειοôιkoν Póôοu Kωνo¡αν¡iνοç
Mποú¡oιkοç. O ειoαγγελέαç παρενέµη με¡ά απó ενo¡άoειç ιôιω¡oν για¡ρoν
για ¡ιç παρενέργειεç ποu μπορεi να uπάρÇοuν απó ¡ον εμµολιαoμó.
Zuγkεkριμένα, o¡ην παραγγελiα ¡οu προç ¡ο H¡αιoμα¡οôikη Póôοu, ο
προio¡άμενοç ¡ηç Eιoαγγελiαç Hλημμελειοôιkoν Póôοu k. Kωνo¡αν¡iνοç
Mποú¡oιkοç αναφέρει ¡α εÇήç: «E¿ον¡αç έρ0ει oε επαφή με ιôιo¡εç ια¡ροúç
o¿ε¡ιkά με ¡ο εμµóλιο kα¡ά ¡οu ιοú H1N1 (νέα γρiπη) ôιαπιo¡o0ηkαν
oοµαρέç επιφuλάÇειç για ¡ην απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡α ¡οu εμµολiοu, ¡α ouo¡α¡ιkά
αu¡οú, ¡η ôιαôιkαoiα ôοkιμήç ¡οu πριν ¡η παραγωγή ¡οu, ¡οuç ελέγ¿οuç
o¡οuç οποiοuç uποµλή0ηkε απó ¡ιç αρμóôιεç uπηρεoiεç, ¡ιç παρενέργειεç
ποu 0α έ¿ει ¡ιç οποiεç ¿αραk¡ηρiçοuν oοµαρέç έωç επιkiνôuνεç. Hεραι¡έρω
μοu με¡έφεραν ó¡ι οι επιφuλάÇειç ¡οuç εν¡ά0ηkαν ó¡αν ôιάµαoαν ¡ο έν¡uπο
οôηγιoν ποu εoωkλεiε¡αι o¡ο kοu¡i ¡οu εμµολiοu. Kα¡óπιν ¡ων ανω¡έρω
παραkαλοúμε óπωç: Aάµε¡ε kα¡ά0εoη ôιεu0uν¡ή Ìα¡ριkήç Yπηρεoiαç ¡οu
περιφερειαkοú Nοoοkομεiοu Póôοu. Aάµε¡ε kα¡α0έoειç ια¡ρoν o¿ε¡ιkoν
ειôιkο¡ή¡ων ¡οu ανω¡έρω νοoοkομεiοu. Aάµε¡ε kα¡ά0εoη προέôροu Ìα¡ριkοú
Zuλλóγοu Póôοu. Kα¡óπιν uποôεiÇεωç ¡οu Hροέôροu ¡οu Ìα¡ριkοú Zuλλóγοu
Póôοu να λάµε¡ε kα¡α0έoειç - ενôειk¡ιkά- ια¡ρoν ιôιω¡oν o¿ε¡ιkoν
ειôιkο¡ή¡ων. Nα επιouναφ0οúν οι αναφερóμενεç οôηγiεç ¡οu εμµολiοu kαι
παν o¿ε¡ιkó έγγραφο. Eν ouνε¿εiα να αποo¡αλεi η ôιkογραφiα o¡ο
H¡αιoμα¡οôikη A0ηνoν για να ληφ0οúν kα¡α0έoειç : α) Hροέôροu Eπι¡ροπήç
Hανôημiαç Fρiπηç µ) Hροέôροu KEAHNO kαι οιοuôήπο¡ε αρμοôiοu
uπηρεoιαkοú παράγον¡α o¿ε¡ιkοú με ¡α 0έμα¡α ¡ηç παροúoαç
παραγγελiαç»..
Hοια πανôημιkά εμµóλια kukλοφοροúν o¡ην Euρoπη;
Mέ¿ρι oήμερα η Euρωπαikή Eπι¡ροπή έ¿ει ôooει έγkριoη oε ¡έooερα
πρó¡uπα εμµóλια:
• Celvapan απó ¡ην ε¡αιρεiα Baxter A•
• Daronrix, απó ¡ην ε¡αιρεiα •laxoSmithKline Biologicals S.A
• €ocetria απó ¡ην ε¡αιρεiα •ovartis ‚accines and Diagnostics S.r.l
• Pandemrix απó ¡ην ε¡αιρεiα •laxoSmithKline Biologicals S.A
Hoç παράγον¡αι ¡α εμµóλια;
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 8
Tα ¡ρiα απó αu¡ά ¡α εμµóλια, Daronrix, €ocetria kαι Pandemrix περιέ¿οuν
'nρóo0εtα εvιo¿υtιkó'. Au¡ά εiναι ouo¡α¡ιkά ¡α οποiα περιέ¿ον¡αι μαçi με
¡ο o¡έλε¿οç ¡οu εμµολiοu προkειμένοu να προkαλέoοuν μια kαλú¡ερη
αν¡απókριoη. ƒμωç η έkφραoη kαλú¡ερη αν¡αποkριoη kα¡ά ¡α ιo¿úον¡α o¡ιç
HHA με¡αφραçε¡αι oε «H ενιo¿u¡ιkή οuoiα ASO3 ¡οu εμµολιοu H1N1 εiναι
απαγορεuμένη o¡ιç HHA.» Kαλó ε„ ƒλα ¡α πρó¡uπα εμµóλια έ¿οuν
παρα¿0εi με ¡ο o¡έλε¿οç H…N1 ¡οu ιοú ¡ηç γρiπηç ¡ο οποiο άλλαÇε oε
o¡έλε¿οç H1N1 ¡ο οποiο προkαλεi kαι ¡ην ¡ρέ¿οuoα πανôημiα. †α ôε
φριkιαo¡ιkα ouo¡α¡ιkά ¡οu εμµολiοu H…N1 kαι H1N1 φαiνον¡αι ολοkά0αρα
o¡ην πα¡εν¡α kα¡αokεuήç ¡οu ¡ην οποια παροuoιάçω kά¡ω0ι Eiναι
απο¡ελεoμα¡ιkά; Για μα(ιkή ε{oλo0ρευoq nλυ0qoμmv Ναι. Εívαι
þιoλoγιkó onλo. Καtαotρíφει to αvooonoιqtιko oυotqμα motε vα εívαι
ευkoλq q εköήλmoq kαρkívmv oto αμμεoo μíλλov. Εoειç γιαtρí 0α
nóρεtε ívα φovtóv? Εμþoλιókι ή0ελα vα nm H Eπι¡ροπή ¡οu
Euρωπαikοú Oργανιoμοú 4αρμάkων για ¡α 4αρμαkεu¡ιkά Hροióν¡α
Aν0ρoπινηç ‡ρήoηç (CHMP) γνωμοôó¡ηoε ó¡ι η προo0ήkη ¡οu o¡ελέ¿οuç
¡οu ιοú H1N1 ôεν έ¿ει μεγάλη επiôραoη o¡ην αoφάλεια kαι ¡η ôραo¡ιkó¡η¡α
¡οu πανôημιkοú εμµολiοu. Au¡ó µαoiçε¡αι o¡ην προηγοúμενη εμπειρiα με ¡α
εμµóλια ¡ηç ˆεπο¿ιkήç γρiπηç‰. Šέµαια μονο ποu ¡οεμµóλιο έ¿ει μεoα
uôράργuρο …‹Œ kα¡ά ¡η πα¡έν¡α kα¡αokεuήç . H oúν0εoη αu¡oν ¡ων
εμµολiων αναπροoαρμóçε¡αι oε ε¡ήoια µάoη, oúμφωνα με ¡ιç ôιε0νεiç
ouo¡άoειç, ouμπεριλαμµάνον¡αç ¡α o¡ελέ¿η ¡ηç επο¿ιαkήç γρiπηç ποu
αναμένε¡αι να ôημιοuργήoοuν ¡ιç επερ¿óμενεç επιôημiεç επο¿ιαkήç γρiπηç.
H εμπειρiα έ¿ει kα¡αôεiÇει ó¡ι η αλλαγή o¡α o¡ελέ¿η ôεν έ¿ει επiôραoη o¡ην
αoφάλεια kαι ¡η ôραo¡ιkó¡η¡α ¡οu εμµολiοu για ¡ην επο¿ιαkή γρiπη.
Zuμπέραoμα η επι¡ροπή εiναι ποuλημένη, μη πιo¡εúε¡ε πια «¡οuç ειôιkοuç»
ποu εμφανιçον¡αι o¡α MME, uπάρ¿οuν για να oαç περάoοuν ouγkεkριμένεç
απó•ειç. Žηλαôή óoο ΚΑΛΟ kάνει o¡ην uγεiα ¡ο εμµóλιο με ¡α
υnonρoιovtα υöραργúρoυ ποu περιέ¿ει άλλο ¡óoο kάνοuν kαι ¡α
αôερφάkια ¡οu εμµóλια. ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ. AuÇημένα kα¡ά …‹Œ ¡α kροúoμα¡α
¡ηç νέαç γρiπηç o¡ην Eλλάôα.Hοu να ôε•i¡ε okορ ποu 0α kα¡αγρά•οuν oε
λiγο οι kαρkiνοι ηou¿η¡ιkέç ôιαo¡άoειç λαμµάνει ¡α ¡ελεu¡αiα •‘ωρα η νέα
γρiπη o¡η ¿oρα μαç, kα0oç ο http://news.ert.gr/el/ygeia/eidiseis/•9919-
so’ares-allergies-apo-to-em’olio-tis-glaxosmith“line-“ata-tou-iou-
h1n1αρι0μóç ¡ων αo0ενoν αuÇή0ηkε kα¡ά …‹Œ oε o¿έoη με ¡ην
προηγοúμενη εµôομάôα. Móνο αu¡ή ¡ην εµôομάôα ¡α επιµεµαιωμένα
kροúoμα¡α ανέρ¿ον¡αι oε 1.‹‹‹, ενo πάνω απó 1‹ ά¡ομα νοoηλεúον¡αι
o¡ην εν¡α¡ιkή, ¡α περιooó¡ερα oε kρioιμη kα¡άo¡αoη. Aργά ¿0εç ¡ο µράôu ¡ο
EKEHY αναkοiνωoε νέο oοµαρó kροúoμα. Hρókει¡αι για έναν •”¿ρονο ο
οποiοç νóoηoε απó ¡ο νέο ιó γρiπηç A(H1N1) kαι παροuoiαoε oúνôρομο
οÇεiαç αναπνεuo¡ιkήç ôuo¿έρειαç.Ao0μα. O •”¿ρονοç νοoηλεúε¡αι oε
Mονάôα Eν¡α¡ιkήç •εραπεiαç ôιαoωληνωμένοç kαι oε kρioιμη kα¡άo¡αoη. Oι
επιo¡ήμονεç kαι η ηγεoiα ¡οu uποuργεiοu Yγεiαç επιoημαiνοuν ¡ην επι¡αk¡ιkή
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 9
ανάγkη εμµολιαoμοú, kαλoν¡αç μάλιo¡α óoοuç ανήkοuν o¡ιç λεγóμενεç
–εuπα0εiç ομάôεç– να εμµολιαo0οúν άμεoα ôιó¡ι έ¿οuν αuÇημένο kiνôuνο να
παροuoιάoοuν επιπλοkέç απó ¡η νέα γρiπη. Hαράλληλα, ο πρóεôροç ¡ηç
Eλληνιkήç E¡αιρiαç AοιμoÇεων Mάριοç Aαçανάç έ0εoε 0έμα –επαγγελμα¡ιkήç
εu0úνηç για¡ρoν kαι νοoηλεu¡oν– kαι ¿αραk¡ήριoε –ανεú0uνοuç– óoοuç
ôια¡uπoνοuν απó•ειç kα¡ά ¡οu εμµολiοu. —λλοç έναç μαooνοç ποu
ενôιαφέρε¡αι μóνο για ¡ο ¿ρήμα. Žεν γνωρiçει εk ¡ηç 0έoεωç ¡οu ó¡ι ο
uôράργuροç okο¡oνει. Pε ρεμαλι, να oοu oερµiρω uôραργuρο o¡ον kαφέ να
ôοuμε ποoοuç kαρk•o kι λεu¿αιμιεç 0α εμφανioειç„ Zúμφωνα με ¡ην
εφημερiôα –Tο Šήμα–, με ôεôομένη ¡ην πiεoη η οποiα ήôη έ¿ει αρ¿ioει να
αokεi¡αι o¡α νοoοkομεiα εÇαι¡iαç ¡ηç προoέλεuoηç πολλoν περιo¡α¡ιkoν, ¡ο
E0νιkó Zuμµοúλιο Hανôημiαç προ¿ωρεi oε ¡ροποποiηoη ¡οu επι¿ειρηoιαkοú
o¿εôiοu. Tο o¿έôιο περιλαμµάνει, με¡αÇú άλλων, ôιαλογή αo0ενoν,
¿ορήγηoη αν¡ιιkoν φαρμάkων (ιôiωç oε óoοuç ανήkοuν o¡ιç εuπα0εiç
ομάôεç ¡οu πλη0uoμοú), ¿ωρiç kα0uo¡έρηoη kαι ôέoμεuoη μονókλινων kαι
ôikλινων 0αλάμων για ¡οuç αo0ενεiç με γρiπη. Mη ôε¿¡εi¡ε kανένα
εμµολιαoμο ή o¿ε¡ιkο παραokεúαoμα, 0α ôεi¡ε o¡η ouνέ¿εια για¡ι
ΠΟΥ: Σοβαρές αλλεργίες από το εμβόλιο της
GlaxoSmithKline oτοv Kαvαöd
Tρι¡η, •‘ 11 •‹‹9 1‘:3…
Ασυνήθιστος αριθμός
"σοβαρών" αλλεργικών αντιδράσεων στο εμβόλιο κατά του ιού H1N1
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 10
της πανδημικής νcας γρiπης καταγράçηκε πρόσçατα στον Kαναδά,
όπου ανακλήθηκε μια παρτiδα εμβολiων του çαρμακευτικού ομiλου
GlaxoSmithKline, ανακοiνωσε σήμερα Tρiτη ο Hαγκόσμιος
Oργανισμός Yγεiας. O βρετανικός çαρμακευτικός όμιλος
GlaxoSmithKline ανακοiνωσε ότι "συνε¿i¸ει να ερευνά" το θcμα. Tο
συγκεκριμcνο εμβόλιο δεν c¿ει κυκλοçορήσει στην Eλλάδα.
"1νας ασυνήθιστος αριθμός σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων στο
εμβόλιο καταγράçηκαν στον Kαναδά", δήλωσε στο Iαλλικό
Hρακτορεiο ο εκπρόσωπος του HOY Tόμας 1ιμπρα¿αμ. "Oι
καναδικcς αρ¿cς ανακάλεσαν μια παρτiδα του εμβολiου της GSK" και
"διεçάγουν τις cρευνες" που εiναι απαραiτητες για να διαπιστωθούν τα
αiτια αυτών των αλλεργιών, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος ¿ωρiς να
διευκρινiσει τον ακριβή αριθμό των σοβαρών κρουσμάτων που
εντοπiσθηκαν. O iδιος διαβεβαiωσε ότι ο HOY δεν συνιστά αυτή τη
στιγμή να δοθεi ιδιαiτερη προσο¿ή στα εμβόλια και δεν αλλά¸ει τις
συστάσεις του σ¿ετικά μ' αυτά. "Hρcπει πρώτα να καταλάβουμε αυτό
που συνcβη στον Kαναδά", επcμεινε ο 1ιμπρα¿αμ.

JavaScript is disabIed!
To dispIay this content, you need a JavaScript capabIe browser.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 11
Η ERTonIine öεv φíρει ευ0úvq για to nεριε¿óμεvo
tmv nρoþαλλóμεvmv þívtεo
Ρουμανία
Tο δεύτερο θύμα από τη νcα γρiπη θρηνεi η Pουμανiα. Hρόκειται για
μια 58¿ρονη γυναiκα από το Mποτοσάνι (βορειοανατολική Pουμανiα),
ανακοiνωσε το υπουργεiο Yγεiας της Pουμανiας, ¿ωρiς να δώσει στη
δημοσιότητα περισσότερες λεπτομcρειες.
Tο τελευταiο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν άλλα 190 κρούσματα νcας
γρiπης, ανεβά¸οντας το συνολικό αριθμό σε 2.258. O γενικός
γραμματcας του υπουργεiου Yγεiας, κ. Αντριαν Lτρcινου - Tσcρτσελ,
προειδοποiησε πως ο ιός της νcας γρiπης cγινε ακόμα πιο επιθετικός
και δήλωσε πως η κατάσταση εiναι κρiσιμη, αçού - όπως εiπε - "3.300
μc¿ρι 6.000 άτομα στη ¿ώρα μπορεi να πεθάνουν από τον ιό της νcας
γρiπης".
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 12
Tο πρώτο θύμα από τη νcα γρiπη, ήταν cνας 43¿ρονος άντρας από την
επαρ¿iα Lουτσεάβα. Tο θύμα νοσηλευόταν από τις 15 Nοεμβρiου και
η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα εçαιτiας και άλλων
προβλημάτων υγεiας που ήδη αντιμετώπι¸ε: διαβήτη, πα¿υσαρκiα και
αρτηριακή υπcρταση. Tο θύμα υπcκυ¡ε κατά τη μεταçορά του με
ασθενοçόρο σε άλλο νοσοκομεiο.
Βρετανία. Έρευνες από τον φαρμακευτικό όμιλο GlaxoSmithli!"
O βρετανικός çαρμακευτικός όμιλος GlaxoSmithKline ανακοiνωσε
ότι "συνε¿i¸ει να ερευνά" τους λόγους για τους οποiους μiα παρτiδα
του εμβολiου του κατά της πανδημικής νcας γρiπης H1N1 προκάλεσε
κατά τα çαινόμενα σοβαρcς αλλεργικcς αντιδράσεις σε ορισμcνα
άτομα στον Kαναδά. Eκπρόσωπος του ομiλου δήλωσε στο Iαλλικό
Hρακτορεiο ότι η εν λόγω παρτiδα ( η οποiα, όπως εiπε, στην
πραγματικότητα δεν "ανακλήθηκε", απλώς ο όμιλος ¸ήτησε στις
υγειονομικcς αρ¿cς να μην την ¿ορηγήσουν στον πληθυσμό)
περιελάμβανε 172.000 δόσεις του εμβολiου, cναντι των 7,5
εκατομμυρiων δόσεων που η GlaxoSmithKline εi¿ε κυκλοçορήσει στη
¿ώρα, με την ονομασiα Arepanrix.
Αυτή η παρτiδα çαiνεται πως προκάλεσε "cνα ελαçρώς πιο αυçημcνο"
ποσοστό ισ¿υρών αντιδράσεων από τις 1/100.000 που θεωρούνται
αναμενόμενες από παρόμοια σκευάσματα, όπως cνα αναçυλακτικό
σοκ, μiα αλλεργική αντiδραση στην καρδιά ή τους πνεύμονες και οι
οποiες θα μπορούσαν να αποβούν σε ορισμcνες περιπτώσεις μοιραiες.
H εκπρόσωπος δεν ήταν σε θcση να διευκρινiσει πόσες δόσεις της
επiμα¿ης παρτiδας ¿ορηγήθηκαν. Eiπε πάντως ότι το πρόγραμμα
εμβολιασμού συνε¿i¸εται κανονικά στον Kαναδά, ενώ η
GlaxoSmithKline και η δημόσια υπηρεσiα υγεiας του Kαναδά
συνε¿i¸ουν να ερευνούν τα αiτια αυτής της κατάστασης. Eκπρόσωπος
του Hαγκόσμιου Oργανισμού Yγεiας δήλωσε σήμερα στη Iενεύη ότι
παρά τα περιστατικά αυτά δεν αλλά¸ει τη σύστασή του για τον
εμβολιασμό του πληθυσμού σε μεγάλη κλiμακα, καθώς αυτός
παραμcνει το πιο αποτελεσματικό μcσο αντιμετώπισης του ιού που
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 13
κρiνεται "επιθετικός". "Hρώτα απ' όλα πρcπει να κατανοήσουμε αυτό
που συνcβη στον Kαναδά", κατcληçε ο εκπρόσωπος του διεθνούς
οργανισμού.
Βíλγιo:- ΠΟΥ kαι Ευρmnαïkóç Οργαvιoμóç Oαρμókmv: Αoφαλή
tα εμþóλια kαtó tqç γρínqç Α
Mε γεωμετρική πρόοδο αυçάνονται τα κρούσματα της νcας "γρiπης
των ¿οiρων" στις ¿ώρες μcλη της Eυρωπαïκής 1νωσης, ενώ
συνε¿i¸ονται κανονικά και οι εμβολιασμοi του πληθυσμού.
Lυγκεκριμcνα, όπως αναçcρει δημοσiευμα της ιστοσελiδας της
Nτόιτσε Bcλε («NB»), περiπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι c¿ουν ήδη
εμβολιαστεi στην EE και οι αρμόδιοι c¿ουν καταγρά¡ει μόνον
"ελαçρcς" παρενcργειες.
Hαρόλα αυτά, η κα¿υπο¡iα των Eυρωπαiων πολιτών - και ό¿ι μόνον -
cναντι του εμβολiου παραμcνει. Lτον αντiποδα, 15.000 νcα κρούσματα
της γρiπης καταγράçονται κάθε εβδομάδα μόνο στη Iερμανiα.
Lύμçωνα, μάλιστα, με το επιδημιολογικό Iνστιτούτο Pόμπερτ Kο¿, ο
αριθμός αυτός αçορά μόνον στα κρούσματα που c¿ουν επιβεβαιωθεi
εργαστηριακά.
Lύμçωνα με τις ιατρικcς αρ¿cς των 27 ¿ωρών μελών, όσοι
εμβολιά¸ονται κατά της γρiπης Α, μπορεi να εμçανiσουν ορισμcνες
"ελαçρcς" παρενcργειες, όπως πυρετός, πονοκcçαλος, ¸αλάδα κι
αλλεργικcς αντιδράσεις. Lυνεκτιμώντας τα στοι¿εiα αυτά, οι ειδικοi
του Eυρωπαïκού Oργανισμού 4αρμάκων (EMEA), αποçάνθηκαν πως
τα τρiα εμβόλια που κυκλοçορούν στην αγορά, Focetria, Pandemrix
και Celvapan, εiναι ασçαλή.
#ρο$%πικ& υπό'ε$( ο εμ)ολια$μός αλλ*...
Hεπεισμcνος, σε ό,τι αçορά στην ποιότητα και των τριών εμβολiων,
εμçανiστηκε και ο εκπρόσωπος του Hαγκόσμιου Oργανισμού Yγεiας
(HOY), Iκρcγκορι Xαρντλ. Mάλιστα, μιλώντας στη «NB», δήλωσε
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 14
¿αρακτηριστικά: "Hιστεύουμε πως όλα τα εμβόλια, που c¿ουν λάβει
άδεια, εiναι ασçαλή".
O Xαντλ ανcçερε, επiσης, πως σύμçωνα με τα τελευταiα στοι¿εiα του
HOY, οι θάνατοι που συνδcονται με την γρiπη Α çθάνουν στους 6.750
ανά τον κόσμο. Tα περισσότερα θύματα καταγράçονται στη βόρεια
και τη νότια Αμερική, ενώ στην Eυρώπη c¿ουν ¿άσει τη ¸ωή τους
περiπου 350 άνθρωποι. Hαρόλα αυτά, παραδc¿τηκε πως οι Eυρωπαiοι
πολiτες, που δεν ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθεiς ομάδες,
παραμcνουν κα¿ύποπτοι απcναντι στο εμβόλιο.
Tι προτεiνει, όμως, ο Hαγκόσμιος Oργανισμός Yγεiας; "Eiναι βcβαια
προσωπική υπόθεση του καθενός, το εάν θα κάνει ή ό¿ι το εμβόλιο",
πρόσθεσε ο Iκρcγκορι Xάρντλ και συνc¿ισε: "Iια μας η λογική του
εμβολiου εiναι çεκάθαρη: να αποçύγουμε θανάτους και παρενcργειες.
Oπου, πάντως, c¿ουν σημειωθεi παρενcργειες εiναι ελαçράς μορçής".
+ν($υ,ία -ια τυ,όν μεταλλα-.ς του ιο/
Oπως και να '¿ει, όμως, ανησυ¿ητικcς - σ¿ετικά με τη μά¿η κατά της
γρiπης Α - κρiνονται οι εçελiçεις σε Nορβηγiα και Bρετανiα, όπου
διαπιστώθηκαν μεταλλάçεις. Lε ό,τι αçορά στη Bρετανiα, επιστήμονες
κατcγρα¡αν κρούσμα στελc¿ους του ιού της νcας γρiπης, που δεν
εçουδετερώθηκε από το γνωστό TamilIlu. Hάντως, οι επιδημιολόγοι
δε θεωρούν την εçcλιçη αυτή επικiνδυνη.
Lτη Iερμανiα, οι ειδικοi του επιδημιολογικού Iνστιτούτου Pόμπερτ
Kο¿, προτρcπουν εδώ και μερικcς μcρες τους γιατρούς και τις αρ¿cς να
καταγράçουν ως κρούσματα μόνον τα εργαστηριακά επιβεβαιωμcνα.
Lυγκεκριμcνα, ο εκπρόσωπος του ιδρύματος Iκcρ¿αρντ Kράου¸ε,
τόνισε: "Zητήσαμε από τους γιατρούς να μην καταγράçουν τις
υπο¡iες, αλλά μόνον τα πραγματικά κρούσματα". Hρόσθεσε, μάλιστα,
πως "οι αρμόδιες αρ¿cς θα πρcπει να προ¿ωρούν σε ειδικcς εçετάσεις
μόνον όταν διαπιστώνουν κάτι ιδιαiτερο: όπως όταν νοσούν άτομα που
δεν αναμcνονταν ότι θα αρρωστήσουν ή όταν η θεραπεiα δεν c¿ει τα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 15
επιθυμητά αποτελcσματα".HHIEL: ΑHE-MHE-IΑAAIKO
HPΑKTOPEIO

Οι παρεvέργειες- εvέργειες τοu εμβολίοu
Tην επioημη λio¡α ¡ων παρενεργειoν απο ¡ο εμµóλιο kα¡ά ¡ηç νέαç γρiπηç
¡οu γερμανιkοú Ìνo¡ι¡οú¡οu, ¡ο οποiο εiναι εÇοuoιοôο¡ημένο απó ¡ο
uποuργεiο Yγεiαç, ôημοoιεúει η ιo¡οoελiôα ¡ηç εφημερiôαç ’ild. Zúμφωνα με
¡ιç εk¡ιμήoειç, otq Γερμαvíα í¿oυv εμþoλιαotεí nερínoυ 1,5 εkαtoμμúριo
óv0ρmnoι kαι í¿oυv kαtαγραφεí 652 αvεnι0úμqtα oυμþóvtα oε 19˜
αν0ρoποuç, ηλιkiαç με¡αÇú 1‹ μηνoν kαι 9• ε¡oν. Oι …3 περιπ¡ooειç
¿αραk¡ηρio¡ηkαν ιôιαi¡ερα oοµαρέç, kαι oε ôúο περιπ¡ooειç οι αo0ενεiç
kα¡έληÇαν. Oι ou¿νó¡ερεç παρενέργειεç ή¡αν πóνοç kαι ερu0ρiαoη o¡ο
oημεiο ¡οu εμµολιαoμοú,
πονοkέφαλοç, πuρε¡óç,
kοúραoη kαι μυιkoí nóvoι. Oι
oοµαρó¡ερεç παρενέργειεç
ή¡αν 11 αλλεργiεç, ”
νεuρολογιkέç αν¡ιôράoειç, 3
αν¡ιôράoειç ¡οu kαρôιαγγειαkοú
kαι 3 ¡οu ανοoοποιη¡ιkοú
ouo¡ήμα¡οç.πηγη. Aν
kα¡αλάµα¡ε ¡ο εμµóλιο με ¡ον
ρε¡ροιο ¿¡uπαει ¡ο νεuριkο
ouo¡ημα kαι oαç kάνει
μαλ0αkοuç kι ανιkανοuç να
αν¡ιôράoε¡ε . ™ραια ιôεα, να ¡ο
kάνοuμε kαι o¡οuç ôιαôηλω¡έç
πριν πάνε o¡ιç ôιαôηλooειç :http://www.s“ai.gr
Oρívo otoυç εμþoλιαoμoúç
Tην προμή0εια • εkα¡ομμuρiων ôóoεων πανôημιkοú εμµολiοu ¿ωρiç
ανοoοενιo¿u¡ιkó εÇε¡άçει η E0νιkή Eπι¡ροπή Hανôημiαç Fρiπηç, oúμφωνα με
πληροφορiεç. H οuoiα αu¡ή απο¡ελεi ¡ο μήλον ¡ηç Eριôοç o¡οuç
επιo¡ημονιkοúç kúkλοuç. ƒoοι ειôιkοi ôια¡uπoνοuν αμφιµολiεç για ¡ην
αoφάλεια ¡οu εμµολiοu uποo¡ηρiçοuν πωç ôεν uπάρ¿οuν επαρkεiç μελέ¡εç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 16
για πι0ανέç παρενέργειεç oε µά0οç ¿ρóνοu απó ¡η ¿ρήoη ανοoοενιo¿u¡ιkοú
oε παιôιά kαι oε εγkúοuç. ƒμωç πολλαπλαoιάçον¡αι οι φωνέç ειôιkoν o¡ο
¡ομέα ¡ηç παραokεuήç φαρμάkων ποu ¡ονiçοuν πωç ôεν uπάρ¿ει µάoιμοç
επιo¡ημονιkά λóγοç ανηou¿iαç για ¡η ¿ρήoη ανοoοενιo¿u¡ιkοú, αφοú οι
kλινιkέç μελέ¡εç έ¿οuν ôεiÇει πωç ôεν εiναι ¡οÇιkó για ¡ον αν0ρoπινο
οργανιoμó. O k. Nikοç ‡οúληç, kα0ηγη¡ήç 4αρμαkολογiαç o¡ο Hανεπιo¡ήμιο
A0ηνoν, ôήλωoε o¡α «NEA» ó¡ι, αν¡ι0έ¡ωç, ¡ο ανοoοενιo¿u¡ιkó «ενιo¿úει
¡ην παραγωγή αν¡ιoωμά¡ων o¡ον οργανιoμó με μιkρó¡ερη ôóoη ¡οu
αν¡ιγóνοu ¡ηç γρiπηç, ενo παράλληλα προoφέρει προo¡αoiα αkóμη o¡ην
περiπ¡ωoη ποu ο νέοç ιóç A uποo¡εi με¡άλλαÇη». Tη Žεu¡έρα, πρo¡η ημέρα
έναρÇηç ¡οu εμµολιαoμοú, εμµολιάo¡ηkαν 1.91• άν0ρωποι- για¡ροi,
νοoηλεu¡έç kαι ¿ρονiωç πάo¿ον¡εç. Oι λοιμωÇιολóγοι kάνοuν λóγο για
¿αμηλή, πλην óμωç αναμενóμενη προoέλεuoη, ôεôομένοu ¡οu αρνη¡ιkοú
kλiμα¡οç αν¡ιφα¡ιkoν απó•εων για ¡ην αoφάλεια ¡οu εμµολiοu. Mειωμένη
ή¡αν η προoέλεuoη ¡ων επαγγελμα¡ιoν uγεiαç kαι ¿0εç, γεγονóç ¡ο οποiο
οφεiλε¡αι kαι o¡ην επέ¡ειο ¡οu Hολu¡ε¿νεiοu ποu kρά¡ηoε ¡οuç πολi¡εç o¡ο
oπi¡ι, ενo παράλληλα ή¡αν kαι ο λóγοç ποu kάποια kέν¡ρα εμµολιαoμοú
παρέμειναν kλειo¡ά. ™o¡óoο, óπωç oημεiωναν ¿tεç otα «ΝΕΑ»
vooqλευtíç toυ Νoookoμεíoυ Παíömv Αγλαíα Κυριαkoú, oι íöιoι öεv
nρókειtαι vα εμþoλιαotoúv kα0mç kα0qμεριvó nρooíρ¿ovtαι oto
voookoμεío öεkóöεç nαιöιó noυ voooúv αnó tq víα γρínq kαι, óρα,
εktιμoúv nmç í¿oυv nλíov αnoktήoει φυoιkή αvooíα.
AΣΥΣTΟAA 9EMATA AΠΟ THN ΠPΟEðPΟ. ΠΟIΟN NA
ΠIΣTE9ΟΥME ΠIA?
Η πρόεδρος της Επιτροπής Πανδημίας Γρίπης κ. Ελένη Γιαμαρέλλου
δηλώνει πως δεν υπάρχει επιστημονική βάση στις επιυλά!εις που
εκρά"ονται. #$ι %λληνες είμαστε συ&κριτικά με άλλους Ευρωπαίους σε
ευνο'κότερη (έση) δεδομένου πως ήδη έχουν εμβολιαστεί στο κόσμο
εκατομμ*ρια άν(ρωποι και άρα &νωρί"ουμε πλέον πως δεν συντρέχει λό&ος
ανησυχίας+.
KATAPA AAΟΥ NA ΠEΣEI ΠANO ΣΟΥ. Mηπmς okοπεuεται vα μας
yορηγηoετε kαι βιταμίvες uöραργúροu? Ο(m ρεμαλια öοoίλογοι.
,σοι ειδικοί διατυπώνουν αμιβολίες &ια την ασάλεια του εμβολίου)
υποστηρί"ουν πως δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες &ια πι(ανές παρενέρ&ειες
σε βά(ος χρόνου από τη χρήση ανοσοενισχυτικο*.μως πολλαπλασιά"ονται οι
ωνές ΠΟΥAHMENON ειδικών στο τομέα της παρασκευής αρμάκων που
τονί"ουν πως δεν υπάρχει βάσιμος επιστημονικά λό&ος ανησυχίας. -αλά &ιατι
τόσο πολλοί #ειδικοι+ σκί"ουν τα ρο*χα τους ότι είναι ασαλές.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 17
Tο εμµóλιο για ¡η γρiπη μπορεi να ôο0εi παράλληλα με άλλα ενέoιμα εμµóλια
ποu óμωç ôεν έ¿οuν o¿έoη με ¡η γρiπη, αρkεi ¡α εμµóλια να μη γiνον¡αι
αkριµoç o¡ην iôια περιο¿ή ¡οu ooμα¡οç. Aμα ôε πιάoει ¡ο ένα να πιαoει ¡ο
άλλο µρε παιôιά. Eγω πάν¡ωç ôεν ¡ο kάνω με ¡iπο¡α kαι 0α ανοιÇω kαι
francise γραφεια kειôηoν με ¡οoοuç πελά¡εç ποu ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ εkαναν
¡ο εμµóλιο. Ω ρε γλívtια!!! Tα εμµóλια ενάν¡ια o¡η γρiπη εiναι απó ¡α
πρo¡α ποu kukλοφóρηoαν (¡ο 19‘”) ενάν¡ια oε λοιμoÇειç απó ιοúç.
Yπάρ¿ει, ôηλαôή, εμπειρiα ”3 ε¡oν kαι πλη0oρα πληροφοριoν oε ó¡ι αφορά
εμµολιαoμοúç μεγάλοu αρι0μοú α¡óμων oε óλα ¡α μήkη kαι πλά¡η ¡οu
πλανή¡η. Fι‰ αu¡ó εÇάλλοu ¡ο ¡iμημα ¡ηç ιoπανιkήç γρiπηç, ¡ο 191˜ ποu ôεν
uπήρ¿αν εμµóλια, ή¡αν πολú µαρú¡ερο (•‹ εkα¡ομμúρια 0άνα¡οι) oε o¿έoη
με ¡ιç πιο πρóoφα¡εç πανôημiεç ¡ηç γρiπηç, óπωç η kινεçιkή ¡ο 19”š, με
μóνο 1 εkα¡ομμúριο 0ανά¡οuç. Eπειôή οι ιοi ¡ηç γρiπηç αλλάçοuν
(με¡αλλάooον¡αι) ou¿νά, αkολοu0εi¡αι εôo kαι πολλέç ôεkαε¡iεç η παραγωγή
νέοu εμµολiοu kά0ε ¿ρóνο απó πολλέç φαρμαkεu¡ιkέç ε¡αιρiεç, πάν¡α óμωç
με ¡ιç οôηγiεç ¡οu Hαγkóoμιοu Oργανιoμοú Yγεiαç. H εμπειρiα επομένωç
ποu uπάρ¿ει ôεν αφορά μóνο o¡ο ¿ρóνο αλλά kαι o¡α ôεkάôεç ôιαφορε¡ιkά
εμµóλια ποu έ¿οuν παραokεuαo0εi kαι ¿ρηoιμοποιη0εi εuρú¡α¡α με επι¡u¿iα
μέ¿ρι oήμερα. Tο εμµóλιο ενάν¡ια o¡η νέα γρiπη παραokεuάo¡ηkε απó ¡ιç
παραπάνω ε¡αιρεiεç με ¡ην iôια ¡ε¿νολογiα kαι γι‰ αu¡ó ôεν πρέπει να
0εωρεi¡αι ωç kά¡ι ¡ο ιôιαi¡ερο. ƒπωç óλα ¡α φάρμαkα έ¡oι kαι o¡α εμµóλια
εkôηλoνον¡αι, oε λiγα εu¡u¿oç ά¡ομα, οριoμένεç ôuoάρεo¡εç παρενέργειεç,
ποu óμωç ειôιkά για ¡η γρiπη ¡ο προoôοkoμενο óφελοç oε o¿έoη με ¡ιç
παρενέργειεç εiναι μεγάλο. Aν ôεν ή¡αν έ¡oι ôεν 0α uποo¡ηρiçον¡αν η μαçιkή
¡οu ¿ρήoη, kαι για ¡óoεç ôεkαε¡iεç, απó ¡ον Hαγkóoμιο Oργανιoμó
Yγεiαç.Και noιoç tov ελíγ¿ει? Μα oι φαρμαkoþqμιoμq¿αvíεç φυoιkó.
Οι íöιεç noυ kαtαokευαoαv to εμþóλιo γρínqç, kι íþαλαv tov Ομnóμα
otq kαρεkλα noυ kó0εtαι
Πoú αnoöíöovtαι oι αvεnι0úμqtεç εvíργειεç;
Oι παρενέργειεç εiναι ouνή0ωç αλλεργιkήç φúoηç. Šλέπε¡ε ο αν0ρoπινοç
οργανιoμοç εiναι αλεργιkóç oε ραôιο, πλοu¡oνιο, uôράργuρο ποu εiναι φοuλ
¡ο εμµολιο, μολuµôο kαι ¡α uπολοιπα µαρέα μέ¡αλλα, Tα εμµóλια αu¡ά ôεν
εiναι ¡iπο¡α άλλο παρά αôρανοποιημένοι ιοi ¡ηç γρiπηç ή ouo¡α¡ιkά ¡ων
iôιων ιoν ποu έ¿οuν αναπ¡u¿0εi μαçιkά o¡α kú¡¡αρα εμµρúων kó¡αç. Au¡ó
για¡i οι ιοi αναπ¡úooον¡αι μóνο oε çων¡ανά kú¡¡αρα kαι η απομóνωoή ¡οuç
ποu αkολοu0εi ouμπαραoúρει kαι ouo¡α¡ιkά ¡ων ku¡¡άρων ¡ηç óρνι0αç ποu
oε ένα ελά¿ιo¡ο αρι0μó α¡óμων προkαλοúν αλλεργιkέç αν¡ιôράoειç. Fι‰ αu¡ó
εÇάλλοu o¡α ά¡ομα ποu γνωρiçοuν ó¡ι εiναι αλλεργιkοi o¡α αuγά ôεν πρέπει
να ¡οuç ¿ορηγεi¡αι ¡ο εμµóλιο. Aλλά εμεiç ôεiμαo¡ε óρνι0εç φονιαôεç Tι
πρέπει να προoέ¿οuμε o¡ον εμµολιαoμó; Aπó ¡ον E0νιkó Oργανιoμó
4αρμάkων (EO4) εφιo¡ά¡αι ιôιαi¡ερα η προoο¿ή ¡ων επαγγελμα¡ιoν uγεiαç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 18
o¡ον oωo¡ó ¡ρóπο προε¡οιμαoiαç ¡ων εμµολiων πριν ¡η ¿ορήγηoή ¡οuç.
Eπioηç, επιoημαiνε¡αι ó¡ι ôεν 0α πρέπει να γiνει αλλαγή εμµολiοu kα¡ά ¡ο
ôεú¡ερο εμµολιαoμó kαι ó¡ι 0α πρέπει να ¿ορηγη0εi ¡ο iôιο προióν με αu¡ó
ποu ¿ορηγή0ηkε kα¡ά ¡ον πρo¡ο εμµολιαoμó. Eνιo¿uμένη ôóoη,
kα¡αλάµα¡ε„ Αραγε óλoι αυtoí oι γιαtρoí 0α kóvoυv ívα εμþóλιo
υöραργúρoυ μnρootó oαç ? O EO4 uπογραμμiçει ó¡ι εiναι oημαν¡ιkó οι
επαγγελμα¡iεç uγεiαç να αναφέροuν άμεoα ¡ιç ανεπι0úμη¡εç ενέργειεç απó
¡α πανôημιkά εμµóλια. •α πρέπει να kα¡αγράφε¡αι πέραν ¡οu ονóμα¡οç ¡οu
εμµολiοu, ο αρι0μóç παρ¡iôαç óπωç kαι ο προoôιοριoμóç 1ηç ή •ηç ôóoηç.
Παγkóoμια Παvöqμíα q Παγkóoμια Αnótq;
Eiναι άραγε η προo¡αoiα ¡οu
αν0ρoπινοu πλη0uoμοú ο
πραγμα¡ιkóç λóγοç ποu οôήγηoε ¡ον
Hαγkóoμιο Oργανιoμó Yγεiαç να
αναkηρúÇει ¡η víα γρínq mç
«nαvöqμιkή»;
Eiναιο ¡u¿αiο ó¡ι εν μέoω ¡ηç
παγkóoμιαç οιkονομιkήç kρioηç
εμφανiçε¡αι μiα «πανôημiα» ποu
οôηγεi o¡ην ¡α¿ú¡α¡η παραγωγή kαι
πoληoη εμµολiων ανά ¡ον kóoμο;
Z¡ο ερo¡ημα για αν πρέπει να
προµοúμε ή ó¿ι o¡ον εμµολιαoμó
ôuo¡u¿oç ôεν μπορo να απαν¡ήoω.
Mπορo óμωç να παρα0έoω μiα
oειρά απó o¡οι¿εiα επιo¡ημονιkoç
εμπεριo¡α¡ωμένα προç γνooη kαι
ενημέρωoη.
Τι oqμαívει otqv nραγμαtιkótqtα γρínq; Miα oúν¡ομη ιo¡οριkή αναôρομή
εiναι ιkανή να αποôεiÇει ó¡ι η γρiπη εiναι μια πολú oοµαρή με¡αôο¡ιkή
αo0ένεια, η οποiα oε επο¿έç πανôημiαç okο¡oνει εkα¡ομμúρια αν0ρoπων,
ενo ¡α μη πάνôημιkά ¿ρóνια ο αρι0μóç αu¡óç απλoç μειoνε¡αι oε μεριkέç
¿ιλιάôεç. Mιλoν¡αç για πανôημιkά ¿ρóνια εννοοúμε περιóôοuç ποu η
oοµαρó¡η¡α ¡ηç λοiμωÇηç αuÇάνε¡αι oημαν¡ιkά kαι ένα μεγάλο ποoοo¡ó ¡οu
πλη0uoμοú, ¡ηç ¡άÇεωç ¡οu 3‹Œ ¡οuλά¿ιo¡ον, προoµάλε¡αι παγkοoμiωç. Η
¿ειρótερq nαvöqμíα noυ í¿ει αvαφερ0εí ímç oήμερα εívαι q ιonαvιkή
γρínq to 1918, q onoíα nρooíþαλλε nερínoυ to 50% toυ nαγkóoμιoυ
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 19
nλq0υoμoú kαι nρokóλεoε 20-40 εkαtoμμúρια 0αvótoυç oε óλq tqv
υφήλιo. Eνôειk¡ιkά αναφέροuμε αkóμα ¡ην αoια¡ιkή γρiπη ¡ο 19…˜ με
περiποu 1 εkα¡ομμúριο 0ανά¡οuç kαι ¡ην γρiπη ¡οu ‡ονγk Kονγk ¡ο 19”š με
•-‘ εkα¡ομμúρια 0ανά¡οuç παγkοoμiωç. H kοινή γρiπη, oúμφωνα με ¡ον
H.O.Y προoµάλει …-1…Œ ¡οu πλη0uoμοú ε¡ηoiωç, πορkαλεi oοµαρέç
επιπλοkέç oε περiποu … εkα¡ομμúρια αν0ρoποuç kαι εu0úνε¡αι για •…‹-
…‹‹.‹‹‹ 0ανά¡οuç ανά ¡ην uφήλιο.
H νέα γρiπη ôιαγνoo0ηkε πρo¡η φορά ¡ον Mάρ¡ιο ¡οu •‹‹9 o¡ο MεÇιkó.
Zήμερα, š περiποu μήνεç αργó¡ερα, ¡α επioημα kα¡αγεγραμμένα o¡οι¿εiα
αναφέροuν περiποu š.‹‹‹ 0ανά¡οuç παγkοoμiωç. Zúν¡ομεç uποoημειooειç
óμωç kά¡ω απó ¡οuç αρι0μοúç uποôειkνúοuν ó¡ι to μεγαλútερo nooootó
tmv voooúvtmv noυ kαtíλq{αv ήtαv ótoμα με öιεγvmoμívα ooþαρó
nρoþλήμαtα υγεíαç ή με ε{αo0εvqμívoυç oργαvιoμoúç. Mε µάoη λοιπóν
¡α παραπάνω o¡οι¿εiα ôημιοuργεi¡αι ¡ο ερo¡ημα για ¡ο αν πραγμα¡ιkά
υφíotαtαι q «Παvöqμíα toυ 2009» ή tqç «γρínqç tmv ¿oíρmv», ónmç
αvαφíρεtαι ευρímç. Tα ερω¡ημα¡ιkά αuÇάνον¡αι με¡ά ¡ην ouνειôη¡οποiηoη
ó¡ι ο H.O.Y άλλαÇε ¡ον επioημο οριoμó ¡ηç πανôημiαç ¡ον Mάιο ¡οu •‹‹9.
Fια ¡ην αkρiµεια, kαι για λóγοuç ποu πο¡έ ôεν αναkοινo0ηkαν ôημοoiωç, για
vα oριotεí nλíov q nαvöqμíα ôεν nρoαnαιtεítαι ο αuÇημένοç ρu0μóç
0νη¡ó¡η¡αç παρά μóvo q tα¿εíα μεtαöotιkótqtα. Oι αρ¿έç ¡ηç Oρ0ήç
Kλινιkήç Hραk¡ιkήç ορiçοuν ó¡ι η πειραμα¡ιkή ¿ρήoη ενóç φαρμάkοu 0α
πρέπει να πραγμα¡οποιεi¡αι μóνο εφóoον ¡α προµλεπóμενα οφέλη
ôιkαιολογοúν ¡ο ρiokο ¡ων ενôε¿óμενων kινôúνων. Nα αναφέρω óμωç oε
αu¡ó ¡ο oημεiο ó¡ι oι αρ¿íç tqç Ορ0ήç Κλιvιkήç Πραktιkήç öεv εívαι
óγραφoι kαvóvεç. Εívαι ívα εγ¿ειρíöιo noυ ε{αoφαλí(ει tqv nρootαoíα
tmv αv0ρmnmv noυ oυμμεtí¿oυv oε kλιvιkíç μελítεç, ôηλαôή oε
πολuε¡εiç ôοkιμέç φαρμάkων προkειμένοu να kukλοφορήoοuν o¡ην αγορά.
Kαι φuoιkά η λέÇη kλειôi o¡ην ouγkεkριμένη περiπ¡ωoη εiναι ¡ο ›πολuε¡εiç›.
Πmç εívαι öυvαtóv to εμþóλιo για tq víα γρínq vα öokιμóotqkε
εnαρkmç motε vα nóρει íγkριoq nρoç kυkλoφoρíα kαι ευρεíα ¿ρήoq
otqv öιóρkεια εvóç μóvo kαλokαιριoú; Εφóoov óλoι γvmρí(oυμε ótι
αnó tιç nρmtεç μíρεç toυ φ0ιvonmρoυ εí¿ε αρ¿íoει q öιó0εoq toυ otιç
nεριooótερεç ευρmnαïkíç ¿mρεç.
ƒ¡αν έναç πραγμα¡ιkά uπεú0uνοç, με oοµαρó λóγο kαι επαρkή o¡οι¿εiα
προoφέρει απαν¡ήoειç o¡α παραπάνω ερω¡ήμα¡α, ¡ó¡ε μóνο 0α λu0εi ¡ο
›μuo¡ήριο› ¡οu εμµολiοu kαι 0α αν¡ιμε¡ωπιo¡εi ο φóµοç ¡ηç πανôημiαç
Aεν πcρασε cνα 24ωρο από την κήρυξη πανδημίας της νέας
γρίπης από τον ΠΟΥ και η ελβετική çαρμακοβιομη¿ανiα 0o1a2ti3
ανακοiνωσε ότι παρήγαγε την πρώτη παρτiδα εμβολiων κατά του ιού
H1N1. Lύμçωνα με τις ανακοινώσεις της çαρμακοβιομη¿νiας,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 20
οι κλινικ.ς 4οκιμ.ς
αρ,ί5ουν τον 6ο/λιο και
εκτιμ*ται ότι μ.,ρι το
φ'ινόπ%ρο το εμ)όλιο
'α μπορεί να 4ιατε'εί
$τ(ν α-ορ*. H παραγωγή
μcσω καλλιcργειας των
κυττάτων εiναι πιο
γρήγορη και cτσι
επcτρε¡ε την παραγωγή
της πρώτης παρτiδας των
εμβολiων πολύ νωρiτερα από το ¿ρονοδιάγραμμα που εi¿ε ορiσει η
çαρμακοβιομη¿ανiα. Tα εμβόλια αυτά θα ¿ρησιμοποιηθούν σε
προκλινικcς και μετά σε κλινικcς δοκιμcς, διευκρινi¸ει η Novartis, η
οποiα ελπi¸ει ότι θα μπορcσει να αυçήσει την παραγωγή εμβολiων.
7/μφ%να με τ(ν φαρμακο)ιομ(,ανία8 περι$$ότερες από 9:
κυ)ερν&$εις τ(ς .,ουν 5(τ&$ει να τις προμ('ε/$ει τα $υ$τατικ*
του εμ)ολίου εναντίον τ(ς ν.ας -ρίπ(ς. ; 0o1a2ti3 .,ει &4( λ*)ει
από το υπουρ-είο <-είας τ%ν ;#+ =>? εκατομμ/ρια 4ολ*ρια -ια
τις κλινικ.ς 4οκιμ.ς και τ(ν παρα-%-& του εμ)ολίου. Αύξηση
των κρουσμάτων σε Βρετανία σημαντική αύçηση σημειώνουν
καθημερινά τις τελευταiες ημcρες στη Bρετανiα τα νcα κρούσματα της
γρiπης Α (H1N1), δήλωσε ο Bρετανός υπουργός Yγεiας Αντι
Mπcρναμ, υπογραμμi¸οντας ωστόσο ότι η κατάσταση εiναι υπό
cλεγ¿ο. Tα επιβεβαιωμcνα κρούσματα της γρiπης των ¿οiρων cçτασαν
την Hαρασκευή τα 909 στη ¿ώρα, cπειτα από μια καθημερινή αύçηση
τις τελευταiες ημcρες κατά 50 με 100, καθιστώντας εçεçής τη
Bρετανiα τη ¿ώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων στην
Eυρώπη, σύμçωνα με τα στοι¿εiα της βρετανικής υπηρεσiας
υγειονομικής προστασiας. Tο çθινόπωρο θα εiναι στην αγορά Έτοιμ(
( πρ@τ( παρτί4α εμ)ολί%ν κατ* τ(ς ν.ας -ρίπ(ς Tα πρo¡α
απο¡ελέoμα¡α ποu uπάρ¿οuν απó kλινιkέç μελέ¡εç ôεν ôεi¿νοuν
αuÇημένεç παρενέργειεç ouγkρι¡ιkά με ouνή0η εμµóλια, αν kαι
γενιkoç ¡α εμµóλια εiναι απαγορεu¡ιkά για οριoμένεç kα¡ηγορiεç
α¡óμων (π.¿. 0ανα¡ηφóρεç αλλεργiεç oε ouo¡α¡ιkά ¡οu
εμµολiοu). Tα παραπάνω δεδομcνα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 21
τα εμβόλια c¿ουν αποδει¿τεi παραδοσιακά άριστο μcσο πρόλη¡ης για
τις λοιμώçεις στον δυτικό κόσμο, με καλό proIile ασçάλειας για τα
περισσότερα άτομα, οδήγησε το FDA στις HHΑ να εγκρiνει πρόσçατα
το εμβόλιο H1N1 novel inIluenza 2009 και να υιοθετήσει μiα
επιθετική πολιτική εμβολιασμού τριών çάσεων. Mε βάση την πολιτική
αυτή προβλcπεται προοδευτικώς μα¸ικός εμβολιασμός του
πληθυσμού.Oρισμcνοι βλcπουν σε αυτήν την επιθετική πολιτική
εμβολιασμών ισ¿υρcς çαρμακοβιομη¿ανiες ή την υπάρ¿ουσα
οικονομική κρiση που ταλανi¸ει επι¿ειρηματικά συμçcροντα.
Yπο¡ήçιοι για τα κρεματόρια της Novartis, για εκτcλεση με άμεσο
εμβολιασμό σε πρώτη çάση εiναι
• Eγkuεç
• œ¡ομα ποu çοuν με παιôιά kά¡ω ¡ων ” μηνoν
• Eπαγγελμα¡iεç uγεiαç
• ƒλα ¡α ά¡ομα απó ” μηνoν έωç •‘ ε¡oν
• œ¡ομα •… έωç ”‘ ε¡oν με προµλήμα¡α uγεiαç ποu ¡οuç εν¡άooοuν
oε ομάôα u•ηλοú kινôúνοu.
Υnogήφιoι για óμεoo εμþoλιαoμó kαι kαtαöíkq oε OΑΝΑΤΟ
Mήπωç 0uμάo¡ε ποιο ή¡αν ¡ο πρo¡ο νομοo¿έôιο ποu uπέγρα•ε ο Oμπάμα„
Nομιμοποiηoη Ek¡ρooεων. Kαι ποια εiναι η ομάôα uπο•ήφια γοια
εμµολιαoμο πρo¡η απó ολεç„ Oι Eγkuεç Fuναikεç. Mηπωç µλέπε¡ε kαμiα
ομοιó¡η¡α εôo„ Žε 0α ή¡αν πιο λογιkο φοú ¡ο εμµóλιο ôε ôοkιμαo¡ηkε kαλά
kαλά ένα μήνα kαι ôεν γνωρiçοuν ¡ιç παρενέργειεç εγkuεç γuναikεç να ¡ιç
εμµολιάoοuν oαν ¡ελεu¡αiα ομάôα„ Ek¡óç αν ¡ο εμµóλιο ôοko¡ηkε πολú
kαλά, oα µιολογιkó οπλó kι εiναι εγγuημένη η απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡ά ¡οu o¡ην
εÇολο0ρεuoη πλu0ηoμoν. Aπλά ¡oρα αρ¿içοuν οι εk¡ελέoειç απó ¡οuç νέοuç
προç ¡οuç ηλιkιωμένοuç, απó ¡α uγιή μέλη ¡ηç kοινωνiαç προç ¡α
αo0ενέo¡ερα. Σ¿εöιo Κιoιγkερ. 2,5 öιooεkαtoμúρια αv0ρmnoι εívαι
ΑXΡΗΣΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ . ƒπωç µλέπε¡ε με¡ά ¡ην εμµολiαoη • εÇολó0ρεuoη
¡ων παιôιoν kι óλοu ¡οu νέοu πλu0ηoμοú, o¡η oειρά προ¡ιμήoεωç
µρiokον¡αι οι για¡ροi kαι ¡ο ια¡ριkó προoωkωo¡εα ην uπάρ¿ει kανεiç ποu 0α
μποροúoε να µοη0ήoει ¡ον πλu0ηoμó ποu 0α επιµiωνε απó ¡η kα¡αo¡ροφή.
Tην απειλή απó ¡η γρiπη o¿ε¡ιkά μποροúμε να ¡ην αιo¡αν0ο•úμε kαι μεριkoç
να προφuλα¿¡οúμε. Tι γiνε¡αι óμωç με ¡η ôιαρkή αk¡ινοµοληoη ποu
ôε¿óμαo¡ε„ Tον αóρα¡ο ε¿0ρó ποu με¡α¡ρέπει ¡ον ¿ειμoνα oε kαλοkαiρι„
Hωç μποροúμε να ν¡ιo¡α0οúμε„ Hοιοι εiναι αu¡οi ποu kά0ον¡αι γúρω απó
ένα ¡ραπέαποφαoiçοuν ποιοç ε¿ει ôιkαiωμα να çηoει kαι ποιοç ó¿ι„ Ziγοuρα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 22
ó¿ι άν0ρωποι αλλά þöελúγμαtα. ΚΑΤΑΣΤΡΕ+ΤΕ ΤΑ. Eu¡u¿oç uπάρ¿ει μiα
εuρεiα αμφιoµή¡ηoη απó αρkε¡οúç μα¿óμενοuç ια¡ροúç παγkοoμiωç,
αναφοριkά με ¡ην αoφάλεια kαι ¡ην απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡α ¡οu εμµολiοu. H
αμφιoµή¡ηoη αu¡ή ôεν εiναι αµάoιμη με ôεôομένα ó¡ι: O παρoν ιóç
¡αu¡οποιή0ηkε ¡έλη Aπριλiοu ¡οu •‹‹9. Oι uπάρ¿οuoεç μελέ¡εç εiναι λiγεç
ouγkρι¡ιkά με ¡ιç μελέ¡εç ποu έ¿οuμε για ¡α παλιά εμµóλια kαι μάλιo¡α η
ôιά0εoη ¡οu o¡ην αγορά εiναι μάλλον πρóωρη. Aρkε¡έç φορέç απαι¡οúν¡αι
έÇι μήνεç για ¡ην παραγωγή αoφαλοúç εμµολiοu με¡ά ¡ην πρo¡η
¡αu¡οποiηoη ¡οu ιοú ποu εiναι uπεú0uνοç για μiα πανôημiα. Yπάρ¿ει η
αρνη¡ιkή εμπειρiα απó ¡ην εoπεuoμένη kukλοφορiα εμµολiοu ¡ηç γρiπηç ¡ο
19˜”, ¡ο οποiο αφοροúoε μάλιo¡α ouγγενή ιó ποu έφερε γονiôια γρiπηç ¡ων
¿οiρων. Tο παρα¿0έν εμµóλιο ποu ôιε¡έ0η μαçιkoç για εμµολιαoμó, λóγω
ανάλογηç επιôημiαç γρiπηç, oúν¡ομα αποoúρ0ηkε λóγω αuÇημένηç
ou¿νó¡η¡αç εμφάνιoηç ενóç oπάνιοu νεuρολογιkοú ouνôρóμοu, ¡οu
ouνôρóμοu •uillain Barre. «Hροoôοkά¡αι» ó¡ι ¡ο νέο εμµóλιο 0α έ¿ει ¡ο iôιο
profile αoφάλειαç με ¡ο επο¿ιαkó εμµóλιο ¡ηç γρiπηç. •έμα¡α ωo¡óoο ποu
αφοροúν ¡ην αoφάλεια ¡οu νέοu εμµολiοu 0α ôιερεuνη0οúν πλήρωç με¡ά ¡ην
εuρεiα kukλοφορiα ¡οu, óπωç εÇάλλοu ομολογεi¡αι εu0αρooç kαι απó ¡ο
CDC o¡ην ιo¡οoελiôα ¡οu. žôη ¡ο ‚accine Adverse Ÿeporting System για ¡ο
εμµóλιο H1N1 o¡ιç HHA εiναι oε πλήρη ε¡οιμó¡η¡α. O μά¿ιμοç kλινιkóç
ια¡ρóç με ôεôομένα ¡α μιkρά ποoοo¡ά 0ανα¡ηφóρων επιπλοkoν ¡οu ιοú o¡ην
Eλλάôα εiναι ou¿νά επιφuλαk¡ιkóç o¡ην παροúoα ¡οuλά¿ιo¡ον φάoη,
απέναν¡ι oε μiα επι0ε¡ιkή πολι¡ιkή μαçιkoν εμµολιαoμoν έναν¡ι ¡οu H1N1
•‹‹9.•έλω λοιπóν να ôιαµάoε¡ε ¡ιç παραkά¡ω πληροφορiεç kαι
προµλημα¡ιoμοúç kαι με¡ά, εφóoον επι0uμεi¡ε ,να απαν¡ήoε¡ε o¡ο ερo¡ημα.
Eεkινάμε„
- O Žιε0νήç Oργανιoμóç Yγεiαç ¡οu OHE, ποu έν¡αÇε ¡ην Fρiπη o¡ον οριoμó
¡ηç πανôημiαç, ¡ο έkανε με¡ά ¡ην πρóoφα¡η ¡ροπολογiα ¡οu οριoμοú ¡ηç
πανôημiαç. Mε άλλα λóγια αν ôεν άλλαçαν ¡ον kανονιoμó ôεν 0α μιλοúoαμε
για πανôημiα.
Γιαtí tov óλλα{αv óραγε?Μα γιαtí o¿εöιαotqkε vα εívαι nαvöqμια
-Z¡ο Mιλάνο, ποu έφ0αoε ¡ο εμµóλιο, ” o¡οuç 1‹ για¡ροúç αρνοúν¡αι να
εμµολιαo¡οúν.
-Οι oöqγíεç noυ oúμφmvα με to vóμo nρínει vα «oυvoöεúoυv» to
εμþóλιo H1N1 tqç Novartis, otqv Ιtαλíα αφαιρoúvtαι, αλλά ¡ο •ovartis
ôια¡i0ε¡αι!
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 23
-Τo εμþóλιo kαtó tqç γρínqç H1N1 «íömoε» toυç nρmtoυç vεkρoúç.
Hέν¡ε (…) γuναikεç απó ¡η Zοuηôiα, óλεç νοoοkóμεç ποu εμµολιάo¡ηkαν ωç
kλάôοç αναγkαiαç προ¡εραιó¡η¡αç εμµολιαoμοú -oúμφωνα με óλεç ¡ιç
kuµερνήoειç- εiναι νεkρέç απó ¡ο φάρμαkο-εμµóλιο ¡ηç Pandemrix
(•laxoSmithKline).Oι περιπ¡ooειç «ôηλη¡ηριάoεων» απó ¡οuç εμµολιαoμοúç
¿ωρiç ôuνα¡ó¡η¡α ôιαo¡αúρωoηç, αφοú uπάρ¿ει πλήρηç αποkλειoμóç αkóμη
kαι o¡οuç επιo¡ήμονεç.
-Ο Ομnóμα 0ítει tq ¿mρα oε kαtóotαoq íktαktqç αvóγkqç για tov ιó
tqç γρínqç, αλλó öεv εμþoλιó(ει tιç kóρεç toυ (Obama's daughters are
not to get •swine €Iu• •abs because o€ ris‚)
-Z¡ην Auo¡ραλiα, ¡η Nέα Zηλανôiα, o¡ην Nó¡ιο Aφριkή, o¡ην Šραçιλiα kαι ¡ην
Aργεν¡ινή ο ¿ειμoναç πέραoε ôi¿ωç ιôιαi¡ερα προµλήμα¡α. Oι πολi¡εç αu¡oν
¡ων ¿ωρoν ôεν εμµολιάo¡ηkαν ôιó¡ι ¡α εμµóλια ôεν ή¡αν έ¡οιμα.
Τι oυμþαívει; Τα ΜΜΕ tι ρóλo í¿oυv otqv...αnókρυgq tmv
nλqρoφoριmv;
(Tο παραkά¡ω kεiμενο ¡ο με¡έφερα απó ¡ο ’log :
http://emvoliagripis.’logspot.com/)
ΟΙ ΚΙΝAΥΝΟΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α-Η1Ν1.
Ο για¡ρóç μοu εiπε ó¡ι ¡α εμµóλια kάνοuν kαλó kαι εiναι αoφαλή. Žuo¡u¿oç
οι για¡ροi ôεν εiναι οú¡ε παν¡ογνoo¡εç, οú¡ε άγιοι. Aλλά αkóμα kαι οι
kαλοπροαiρε¡οι για¡ροi ôεν έ¿οuν αρkε¡ά ôεôομένα για να πάροuν ¡ιç
kαλú¡ερεç αποφάoειç. •α πρέπει να Çέρε¡ε ó¡ι ôεν uπάρ¿ει oήμερα kάποιο
αÇιóπιo¡ο oúo¡ημα kα¡αγραφήç ¡ων παρενεργειoν απó ¡οuç εμµολιαoμοúç
oε ôιε0νέç επiπεôο (kαι φuoιkά oε ε0νιkó). Ο λóγoç εívαι ótι oι γιαtρoí öεv
εívαι υno¿ρεmμívoι vα αvαφíρoυv tιç nαρεvíργειεç oε kónoια εníoqμq
αρ¿ή, oútε vα nαραkoλoυ0oúv toυç αo0εvεíç toυç για nαρεvíργειεç για
kónoιo εúλoγo ¿ρovιkó öιóotqμα. E¡oι π.¿. η εμφάνιoη αλλεργιoν oε
kάποιο μωρó εiναι ¡ο πιο πι0ανó να αποôο0εi oε άλλα αi¡ια (π.¿.
περιµάλλον), ¿ωρiç να γiνει kάποια προoπά0εια ouo¿έ¡ιoηç με ¡οuç
εμµολιαoμοúç (ή έo¡ω μια ¡uπιkή kα¡αγραφή). Τo oúotqμα VAERS
(Vaccine Adverse Event Reporting System) uπάρ¿ει o¡ην Aμεριkή για να
kα¡αγράφον¡αι οι παρενέργειεç ¡ων εμµολiων. Aν επιokεφ¡εi¡ε ¡ην oελiôα
¡οu επioημοu site 0α ôεi¡ε ó¡ι uπάρ¿ει η παραôο¿ή για oqμαvtιkó under-
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 24
reporting.Kά¡ι άλλο ποu 0α πρέπει να oαç προµλημα¡ioει εiναι ο ¡ρóποç
ποu αν¡ιμε¡ωπio¡ηkαν απó ¡ην επioημη πολι¡εiα οι πολú oημαν¡ιkέç
παρενέργειεç ¡οu μαçιkοú εμµολιαoμοú για ¡ην γρiπη ¡ων ¿οiρων o¡ην
Aμεριkή ¡ο 19˜”. ƒπωç kαι oήμερα, uπήρ¿ε ανηou¿iα για ¡ην εkôήλωoη
πανôημiαç γρiπηç παρóμοιαç με αu¡ήν ¡οu 191š ποu okóρπιoε ¡ο 0άνα¡ο oε
εkα¡ομμúρια αν0ρoποuç oε óλο ¡ον kóoμο. Tελιkoç, ¡α 0úμα¡α απó ¡ον
εμµολιαoμó για μια πανôημiα η οποiα πο¡έ ôεν εkôηλo0ηkε έφ¡αoαν ¡α 113,
ενo εk¡ιμά¡ε ó¡ι uπήρÇαν kαι περiποu 3,”‹‹ περιπ¡ooειç ποu εμφάνιoαν ¡ο
oúνôρομο •uillain-Barré. Τo oúvöρoμo αυtó εívαι μια vευρoλoγιkή
öιαtαρα¿ή, noυ μnoρεí vα nρokαλíoει αkóμα kαι oλιkή nαρóλυoq ή
tov 0óvαto. Hαρά ¡ην kραuγαλέα ouo¿έ¡ιoη ανάμεoα o¡α περιo¡α¡ιkά αu¡ά
kαι ¡ον εμµολιαoμó, ¡ο επioημο kρά¡οç πο¡έ ôεν παραôέ¿¡ηkε ¡ην εu0úνη
¡οu o¡ο µα0μó ποu ¡οu αναλογοúoε.
Τι συστατικά περιέχει το εμβόλιο?
Aúo εívαι tα oυotαtιkó tmv εμþoλímv tα onoíα 0α nρínει vα oαç
nρoþλqμαtíooυv:
1) Η oυoíα thimerosaI, q onoíα ¿ρqoιμonoιεítαι mç oυvtqρqtιkó otα
εμþóλια, kαι αnotελεítαι kαtó 49% αnó αι0υλιkó υöρóργυρo (ethyI
mercury). Aν kαι ôεν uπάρ¿οuν αρkε¡έç έρεuνεç για ¡ον αι0uλιkó uôράργuρο
(¡ο οποiο απó μóνο ¡οu μπορεi να 0εωρη0εi úποπ¡ο), o υöρóργυρoç kαι oι
εvmoειç εívαι εv γívει noλú to{ιkíç oυoíεç. E¿ει µρε0εi ó¡ι ouo¡ημα¡ιkή
έk0εoη o¡ον uôράργuρο, αkóμα kαι oε ¿αμηλά επiπεôα, nρokαλεí
ερε0ιoμοúç, kóπωoη, αnmλειαç μvήμqç kαι kαtó0λιgq. •εωρεi¡αι ôε,
ιôιαi¡ερα επιµαρuν¡ιkóç για ¡ο νεuριkó oúo¡ημα ¡οu αν0ρoποu.
Eπioηç, ¡α ¡ελεu¡αiα ¿ρóνια αuÇάνον¡αι οι φωνέç ποu oυo¿εtí(oυv tqv
εμφóvιoq óo0μαtoç, αυtιoμoú, αλλεργιoν kαι άλλων πα0ήoεων με ¡ην
úπαρÇη ¡οu uôραργúροu o¡α εμµóλια, ιôιαi¡ερα o¡ιç πολú μιkρέç ηλιkiεç
óποu ¡ο ανοoοποιη¡ιkó oúo¡ημα ôεν εiναι πλήρωç ανεπ¡uγμένο. Hαρóλα
αu¡ó, οι φαρμαkοµιομη¿ανiεç 0εωροúν ó¡ι εiναι απóλu¡α αoφαλέç να
¿ρηoιμοποιοúν αι0uλιkó uôράργuρο o¡α εμµóλια, αφοú ôεν uπάρ¿ει kάποια
επioημη έρεuνα ποu να αποôειkνúει ¡ην παραkά¡ω ouo¿έ¡ιoη. Tο εμµóλιο
¡ηç γρiπηç ποu 0α kukλοφορήoει o¡ην Eλλάôα 0α περιέ¿ει ¡ην thimerosal .
2) Η oυoíα ASO3, η οποiα ανήkει o¡ην οιkογένεια ¡ων ανοoοενιo¿u¡ιkoν
(adjuvants) οuoιoν, ποu προo¡i0εν¡αι o¡α εμµóλια για να ¡α kάνοuν πιο
απο¡ελεoμα¡ιkά. H ASO3 εívαι to αvoooεvιo¿υtιkó noυ 0α
¿ρqoιμonoιq0εí otα εμþóλια γρínqç tqç εtαιρíαç GIaƒo
(GIaƒoSmithKIine), ôηλαôή ¡ηç φαρμαkεu¡ιkήç ε¡αιρiαç ποu 0α
προμη0εúoει με εμµóλια ¡ην Eλλάôα. Zημειoνοuμε ôε, ótι αυtή q oυoíα öεv
εí¿ε nóρει íγkριoq για ¿ρήoq otqv Αμεριkή μí¿ρι tmρα αnó to „DA, αν
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 25
kαι η εμφάνιoη ¡ηç πανôημiαç (ωç έk¡αk¡η kα¡άo¡αoη) πι0ανó¡α¡α να ôooει
¡ο πράoινο φωç για ¡ην kukλοφορiα ¡ηç oε Aμεριkάνιkο έôαφοç. O okοπóç
¡ηç ¿ρήoηç ¡ων ανοoοενιo¿u¡ιkoν εiναι να προkαλοúν πιο –þíαιεç•
αvtιöρóoειç toυ αvooonoιqtιkoú oυotήμαtoç otα εvεργó oυotαtιkó
toυ εμþoλíoυ. Au¡ó εiναι ιôιαi¡ερα επι0uμη¡ó o¡ην περiπ¡ωoη πανôημiαç,
óποu ¡ο ενεργó ouo¡α¡ιkó ôεν επαρkή για óλο ¡ο óγkο ¡ηç παραγγελiαç, kαι
ouνεπoç óoο λιγó¡ερο ενεργó ouo¡α¡ιkó ¿ρηoιμοποιη0εi ανά εμµóλιο, ¡óoα
περιooó¡ερα εμµóλια μποροúν να παρα¿0οúν. O ¡ρóποç λει¡οuργiαç ¡ων
ανοoοενιo¿u¡ιkoν εiναι óμωç kαι η αι¡iα ποu μπορεi να γiνοuν επιkiνôuνα.
Hιο ouγkεkριμένα, to ASO3 þαoí(εtαι otqv ¿ρήoq toυ okoυαλívιoυ
(s…uaIene), μιαç oυoíαç noυ nαρóγεtαι kαι υnóρ¿ει με φυoιkó tρóno
oto αv0ρmnιvo omμα. Κα0mç λoιnóv •ειoþóλει• to okoυαλívιo otov
oργαvιoμó μíom toυ εμþoλíoυ, to αvooonoιqtιkó oúotqμα μnoρεí vα
•μnερöευtεí• kαι vα εnιtε0εí onoυöήnotε υnóρ¿ει okoυαλívιo oto
omμα, nρokαλmvtαç ítoι αυtoóvooεç nα0ήoειç. H ¿ρήoη ¡οu
okοuαλενiοu έ¿ει µρε0εi ó¡ι μπορεi να προkαλέoει o¡α πον¡ikια ρευμαtoειöή
αρ0ρítιöα, ενo o¡οuç αν0ρoποuç έ¿ει kα¡ηγορη0εi ó¡ι o¿ε¡içε¡αι με ¡ο
oúνôρομο ¡οu Hóλεμοu o¡ον Kóλπο (•ulf War Syndrome).
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 26
4uoιkά kαι εôo οι φαρμαkεu¡ιkέç ε¡αιρiεç αλλά kαι ο Aμεριkάνιkοç o¡ρα¡óç
(A€EB) αρνοúν¡αι οποιαôήπο¡ε ouo¿έ¡ιoη αvóμεoα oto oúvöρoμo toυ
Κóλnoυ kαι tqv ¿ρήoq okoυαλεvíoυ otα εμþóλια, μoλovótι μια íρευvα
noυ nαvεnιotqμíoυ TuIane toυ íöει{ε ótι υnóρ¿ει o¿íoq, αφoú to
oúvöρoμo εμφαvíotqkε kαι oε ótoμα noυ εμþoλιóotqkαv αλλó tελιkó
öεv nήγαv oto Ιρók.
Τι 0α γívει αv αρρmotήom αnó to εμþóλιo tqç γρínqç;
Kα¡αρ¿ήν, οι φαρμαkεu¡ιkέç ε¡αιρiεç έ¿οuν ήôη εÇαoφαλioει νομιkή αouλiα
απó ¡ην Aμεριkάνιkη kuµέρνηoη λóγω ¡οu kα¡επεiγον¡οç ¡οu εμµολιαoμοú.
Εníoqç, í¿ει öιαρρεúoει otov túno ótι kαι otqv Ελλóöα óooι 0íλoυv vα
εμþoλιαotoúv 0α nρínει nρmtα vα υnoγρógoυv μια υnεú0υvq öήλmoq
noυ vα αnoöí¿ovtαι toυç kιvöúvoυç toυ εμþoλιαoμoú, kαι
oυγkεkριμívα ótι: •εvqμερm0qkα για toυç λóγoυç για toυç onoíoυç
nρínει vα εμþoλιαotm, kα0mç kαι για tιç nι0αvíç αvεnι0úμqtεç
εvíργειεç kαι εnιnλokíç toυ εμþoλιαoμoú, γvmρí(m ótι öεv υnóρ¿ει
kαμíα αnoλútmç αoφαλήç ιαtριkή nρó{q, oυμnεριλαμþαvoμívmv tmv
εμþoλιαoμmv, oυμφmvm vα εμþoλιαotm με to εμþóλιo για tov vío ιó
tqç γρínqç Α (Η1Ν1)•
Aν ouμµεi kά¡ι ¡έ¡οιο, 0α γiνε¡αι για πρo¡η φορά o¡α ια¡ριkά ¿ρονιkά ¡ηç
¿oραç, kαι φuoιkά εγεiρει uπο•iεç ¡óoο για ¡ην αoφάλεια ¡ων εμµολiων óoο
kαι για ¡ην απóôοoη ¡ων εu0uνoν. O uποuργóç uγεiαç 0α ιo¿uριo¡εi ó¡ι
έôραoε kά¡ω απó ¡ηç οôηγiεç ¡οu HOY kαι ¡ιç ouo¡άoειç ¡ηç αρμóôιαç
–ειôιkήç επιo¡ημονιkήç επι¡ροπήç– ποu ouνέ¡αÇε για ¡ην αν¡ιμε¡oπιoη ¡ηç
πανôημiαç, οπó¡ε oε ouνôuαoμó με ¡ην αuÇημένη αouλiα ποu
απολαμµάνοuν οι πολι¡ιkοi kα¡αλαµαiνε¡ε ποιεç εiναι οι πι0ανó¡η¡εç
ôιkαiωoηç ...
Aν πιo¡έ•οuμε oημαν¡ιkή μερiôα ¡οu ια¡ριkοú kóoμοu, η επερ¿óμενη γρiπη
¡ων ¿οiρων εiναι πιο ήπια απó ¡ην επο¿ιαkή. —ρα, ωç προç ¡ι ο πανιkóç;
Eπειôή ôε, αναφέρε¡αι η γρiπη ωç o¡ιç 1‹ πρo¡εç αι¡iεç 0ανά¡οu o¡ην
Aμεριkή, αç kάνοuμε μια ανάλuoη ¡ων ôεôομένων για ¡ο έ¡οç •‹‹” για να
kα¡αλάµε¡ε ¡ο εúροç ¡ηç ôιαo¡ρέµλωoηç.Mε µάoει ¡α o¡α¡ιo¡ιkά o¡οι¿εiα, to
2006 otqv Αμεριkή ní0αvαv 56,326 ótoμα αnó tqv γρínq kαι tιç
εnιnλokíç tqç. Aπο ¡α …”3•” ά¡ομα, μóνο ¡α š‘9 πέ0αναν απó ¡ον ιó ¡ηç
γρiπηç, ενo ¡α ……,‘˜˜ πέ0αναν απó πνεuμονiα. Aπó ¡α š‘9 ά¡ομα ποu
πέ0αναν απó ¡ον ιó ¡ηç γρiπηç, μóνο ¡α 133 εi¿αν ηλιkiα μιkρó¡ερη ¡ων ”…
ε¡oν. Hαρóλα αu¡ά ¡ο Kέν¡ρο Eλέγ¿οu kαι Hρóλη•ηç Ao0ενειoν o¡ην
Aμεριkή, ¡ο γνωo¡ó CDC, επιλέγει να αναφέρει ¡οuç 0ανά¡οuç απó ¡ην γρiπη
μαçi με αu¡οúç ¡ηç πνεuμονiαç, ανεµάçον¡αç έ¡oι ¡ην γρiπη kαι ¡ιç επιπλοkέç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 27
ωç ¡ην óγôοη αι¡iα 0ανά¡οu o¡ην ¿oρα για εkεiνη ¡ην ¿ρονιά. Hωç εiναι ¡óoο
oiγοuροι ó¡ι οι 0άνα¡οι απó πνεuμονiα ouo¿ε¡içον¡αι πάν¡α με ¡ον ιó ¡ηç
γρiπηç; Tο ερo¡ημα αu¡ó έ0εoε kαι ¡ο έγkuρο Šρε¡ανιkó ια¡ριkó περιοôιkó
British Medical Journal ¡ο οποiο ¿αραk¡ήριoε ¡ο ¡ρóπο αναφοράç ¡ων
0ανά¡ων απó ¡ην γρiπη ωç –μάρkε¡ιν ¡ρóμοu–.
Εöm 0α þρεítε tqv nαtívtα για to εμþóλιo:
http://www.theoneclic“group.co.u“/documents/vaccines/BaxterŒ•‹‚accine
Œ•‹PatentŒ•‹Application.pdf
†¿ει kαtαtε0εí 28 Αυγoúotoυ 2007, nήρε íγkριoq 5 Μαρtíoυ 2009 kαι
ívα μήvα μεtó óρ¿ιoε vα ε{αnλmvεtαι o ιóç. Σtq oελíöα 7 αvαφíρεtαι o
ιóç H1N1.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 28
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 29
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 30
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 31
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 32
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 33
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 34
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 35
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 36
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 37
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 38
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 39
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 40
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 41
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 42
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 43
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 44
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 45
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 46
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 47
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 48
Aμ)όλιο +B;CDC -ια EA6F7; GFD #H<I;7EFD & I+D+GF7; J+G+
K6H6+LA7
–H μελανή αλή0εια για ¡ον ρε¡ροιó ¡οu επερ¿óμενοu
εμµολιαoμοú, ¡ον ιó ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων, γνωo¡óç
kαι ωç A-H1N1 εiναι ó¡ι kα¡óπιν αναλúoεç
¡ηoανω¡ερω πα¡έν¡αç ôιαπιo¡oνε¡αι kαι μονοι oαç
¿ωριç α εio¡ε για¡ροι ή ¿ιμοιkοι ó¡ι η ειoαγωγη o¡ον
οργανιoμó µαρ••εων με¡άλων óπωç uôραργuροç
ραôιο πλοu¡ωνιο μολuµôοç μονο kαλó ôε kάνει o¡ην
uγεiα. Fια ¡ην αkρiµεια ôημιοuργει λεu¿αιμιεç kαι kαρkiνοuç H οuoiα
thimerosal, η οποiα ¿ρηoιμοποιεi¡αι ωç ouν¡ηρη¡ιkó o¡α εμµóλια, kαι
απο¡ελεi¡αι kα¡ά ‘9Œ απó αι0uλιkó uôράργuρο (ethyl mercury). O
uôράργuροç kαι οι ενooειç εiναι εν γένει πολú ¡οÇιkέç οuoiεç. E¿ει µρε0εi ó¡ι
ouo¡ημα¡ιkή έk0εoη o¡ον uôράργuρο, αkóμα kαι oε ¿αμηλά επiπεôα,
προkαλεi ερε0ιoμοúç, kóπωoη, αnmλειαç μvήμqç kαι kαtó0λιgq.
•εωρεi¡αι ôε, ιôιαi¡ερα επιµαρuν¡ιkóç για ¡ο νεuριkó oúo¡ημα ¡οu
αν0ρoποu. Z¡ην οuoiα αôρανοποιει ¡ον φέρον¡α oo¡ε να μην αν¡ιôρα oε
ερε0ιoμα¡α εω¡εριkοu περιµάλον¡οç
Eπioηç, ¡α ¡ελεu¡αiα ¿ρóνια αuÇάνον¡αι οι φωνέç ποu ouo¿ε¡içοuν ¡ην
εμφóvιoq óo0μαtoç, αυtιoμoú μια noυ þλóntει εγkεφαλιkó kívtρα,
αλλεργιmv kαι óλλmv nα0ήoεmv με tqv únαρ{q toυ υöραργúρoυ otα
εμþóλια, ιöιαítερα otιç noλú μιkρíç qλιkíεç ónoυ to αvooonoιqtιkó
oúotqμα öεv εívαι nλήρmç αvεntυγμívo. Παρóλα αυtó, oι
φαρμαkoþιoμq¿αvíεç 0εmρoúv ótι εívαι αnóλυtα αoφαλíç vα
¿ρqoιμonoιoúv αι0υλιkó υöρóργυρo otα εμþóλια, αφoú öεv υnóρ¿ει
kónoια εníoqμq íρευvα noυ vα αnoöειkvúει tqv nαραkótm oυo¿ítιoq.
Tο εμµóλιο ¡ηç γρiπηç ποu 0α kukλοφορήoει o¡ην Eλλάôα 0α περιέ¿ει ¡ην
thimerosal
•) H οuoiα ASO3, q onoíα αvήkει otqv oιkoγívεια tmv
αvoooεvιo¿υtιkmv (ad•uvants) oυoιmv, noυ nρootí0εvtαι otα εμþóλια
για vα tα kóvoυv nιo αnotελεoμαtιkó. Η ASO3 εívαι to
αvoooεvιo¿υtιkó noυ 0α ¿ρqoιμonoιq0εí otα εμþóλια γρínqç tqç
εtαιρíαç GIaƒo (GIaƒoSmithKIine), ôηλαôή ¡ηç φαρμαkεu¡ιkήç ε¡αιρiαç ποu
0α προμη0εúoει με εμµóλια ¡ην Eλλάôα. Hιο ouγkεkριμένα, ¡ο ASO3
µαoiçε¡αι o¡ην ¿ρήoη ¡οu okοuαλένιοu (squalene), μιαç οuoiαç ποu
παράγε¡αι kαι uπάρ¿ει με φuoιkó ¡ρóπο o¡ο αν0ρoπινο ooμα. Kα0oç
λοιπóν –ειoµάλει– ¡ο okοuαλένιο o¡ον οργανιoμó μέoω ¡οu εμµολiοu, ¡ο
ανοoοποιη¡ιkó oúo¡ημα μπορεi να –μπερôεu¡εi– kαι να επι¡ε0εi οποuôήπο¡ε
uπάρ¿ει okοuαλένιο o¡ο ooμα, προkαλoν¡αç έ¡oι αu¡οάνοoεç πα0ήoειç.H
¿ρήoη ¡οu okοuαλενiοu έ¿ει µρε0εi ó¡ι μπορεi να προkαλέoει o¡α πον¡ikια
ρεuμα¡οειôή αρ0ρi¡ιôα, ενo o¡οuç αν0ρoποuç έ¿ει kα¡ηγορη0εi ó¡ι
o¿ε¡içε¡αι με ¡ο oúνôρομο ¡οu Hóλεμοu o¡ον Kóλπο (•ulf War Syndrome).
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 49
4uoιkά kαι εôo οι φαρμαkεu¡ιkέç ε¡αιρiεç αλλά kαι ο Aμεριkάνιkοç o¡ρα¡óç
(A€EB) αρνοúν¡αι οποιαôήπο¡ε ouo¿έ¡ιoη ανάμεoα o¡ο oúνôρομο ¡οu
Kóλποu kαι ¡ην ¿ρήoη okοuαλενiοu o¡α εμµóλια, μολονó¡ι μια έρεuνα ποu
πανεπιo¡ημiοu †ulane ¡οu έôειÇε ó¡ι uπάρ¿ει o¿έoη, αφοú ¡ο oúνôρομο
εμφανio¡ηkε kαι oε ά¡ομα ποu εμµολιάo¡ηkαν αλλά ¡ελιkά ôεν πήγαν o¡ο
Ìράk. Tα ouμπεράoμα¡α ôιkά oαç Aν uπάρ¿οuν kiνôuνοι, uπάρ¿οuν
¡οuλά¿ιo¡ον οφέλη; Aν εiναι ôúokολο να αποôει¿0οúν οι kiνôuνοι ¡οu
εμµολιαoμοú, ¡ο iôιο ôúokολο εiναι να αποôει¿0οúν kαι ¡α οφέλη. ƒoο kαι αν
αkοúγε¡αι παράôοÇο, ôεν uπάρ¿οuν έρεuνεç με kα0ολιkή αποôο¿ή ποu να
αποôειkνúοuν ¡ην απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡α kαι ¡α οφέλη ¡ων εμµολiων. Fια
παράôειγμα, άγγλοι επιo¡ήμονεç ôημοoiεuoαν πρóoφα¡α έρεuνα o¡ο έγkuρο
περιοôιkó British Medical Journal ποu kα¡αλήγει o¡ο ouμπέραoμα ó¡ι η
¿ρήoη ¡οu †amiflu oε παιôιά με ήπια ouμπ¡oμα¡α επο¿ιαkήç γρiπηç ôεν
kάνει kαλó. Hαρóλα αu¡ά ο Hαγkóoμιοç Oργανιoμóç Yγεiαç (WHO)
εÇαkολοu0εi να προ¡εiνει ¡ην ¿ρήoη ¡οu †amiflu oε oοµαρά περιo¡α¡ιkά
(Zημαν¡ιkά παρα¡ήρηoη: Z¡ην έρεuνα ποu έγινε απλoç ôεν εÇε¡άo¡ηkε η
¿ρήoη ¡οu †amiflu oε oοµαρά περιo¡α¡ιkά kαι o¡ην γρiπη H1•1, ó¿ι ó¡ι
αποôεi¿¡ηkε πωç kάνει kαλó).Toρα óoο αφορα ¡ο εμµóλιο ¡ηç γρiπηç H1N1
για ¡ην πανôημiα, 0α πρέπει να Çέρε¡ε ó¡ι η απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡ά ¡οu εiναι εk
¡ων προ¡έρων αμφιoµη¡ήoιμη λóγω ¡οu ¡ρóποu παραokεuήç ¡οu. Hιο
ouγkεkριμένα, ο ¡ρóποç ποu παραokεuάçον¡αι óλα ¡α εμµóλια ¡ηç γρiπηç
(περιλαμµανομένοu kαι αu¡οú για ¡ον H1N1) έ¿ει ωç εÇήç:Eιôιkοi
επιo¡ήμονεç ouλλέγοuν o¡ελέ¿η ¡οu ιοú απó ôιάφορα μέρη ¡οu kóoμοu
Šάoει αu¡oν ¡ων ôειγμά¡ων προµλέποuν για ¡ην μορφή ¡οu 0α έ¿ει ο ιóç ¡ηç
γρiπηç ¡ον επερ¿óμενο ¿ειμoνα Aν πέoοuν oωo¡ά o¡ιç προµέ•ειç ¡οu ¡ο
εμµóλιο μπορεi να εiναι απο¡ελεoμα¡ιkó. Aν óμωç ο ιóç ποu πλήÇει ¡ον
πλη0uoμó εiναι ôιαφορε¡ιkóç απó αu¡óν ποu εi¿αν προµλέ•ει, ¡ó¡ε
προφανoç εiναι ά¿ρηo¡ο. Au¡ó ¡ο oενάριο αo¡ο¿iαç, ôεν εiναι ¡óoα απi0ανο.
E¿ει ouμµεi o¡ο παρελ0óν kαι μπορεi να ouμµεi kαι με ¡ην –επερ¿óμενη–
πανôημiα (kά¡ι ποu παραôέ¿¡ηkε ο Aµραμóποuλοç, ωç ένα –εφιαλ¡ιkó
oενάριο–).Eπioηç για πολλά άλλα εμµóλια αμφιoµη¡εi¡αι η αÇiα ¡οuç kαι η
ouνειoφορά ¡οuç o¡ην kα¡απολέμηoη αo0ενειoν ¡οu παρελ0óν¡οç.
‡αραk¡ηριo¡ιkó παράôειγμα εiναι ¡ο εμµóλιο για ¡ην πολιομuελi¡ιôα
(poliomyelitis), óποu ¡α o¡α¡ιo¡ιkά o¡οι¿εiα ôεi¿νοuν oημαν¡ιkή μεiωoη ¡ηç
νóoοu πρo¡οu γiνοuν οι πρo¡οι εμµολιαoμοi.Nαι, αλλά ο για¡ρóç μοu εiπε
ó¡ι ¡α εμµóλια kάνοuν kαλó kαι εiναι αoφαλή Aç Çεkινήoοuμε με ¡ο πρo¡ο.
Žuo¡u¿oç οι για¡ροi ôεν εiναι οú¡ε παν¡ογνoo¡εç, οú¡ε άγιοι. Aλλά αkóμα kαι
οι kαλοπροαiρε¡οι για¡ροi ôεν έ¿οuν αρkε¡ά ôεôομένα για να πάροuν ¡ιç
kαλú¡ερεç αποφάoειç. •α πρέπει να Çέρε¡ε ó¡ι ôεν uπάρ¿ει oήμερα kάποιο
αÇιóπιo¡ο oúo¡ημα kα¡αγραφήç ¡ων παρενεργειoν απó ¡οuç εμµολιαoμοúç
oε ôιε0νέç επiπεôο (kαι φuoιkά oε ε0νιkó). O λóγοç εiναι ó¡ι οι για¡ροi ôεν
εiναι uπο¿ρεωμένοι να αναφέροuν ¡ιç παρενέργειεç oε kάποια επioημη αρ¿ή,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 50
οú¡ε να παραkολοu0οúν ¡οuç αo0ενεiç ¡οuç για παρενέργειεç για kάποιο
εúλογο ¿ρονιkó ôιάo¡ημα.
Tι 0α γiνει αν αρρωo¡ήoω απó ¡ο εμµóλιο ¡ηç γρiπηç; Aç έρ0οuμε o¡ο
oήμερα. Kα¡αρ¿ήν, οι φαρμαkεu¡ιkέç ε¡αιρiεç έ¿οuν ήôη εÇαoφαλioει νομιkή
αouλiα απó ¡ην Aμεριkάνιkη kuµέρνηoη λóγω ¡οu kα¡επεiγον¡οç ¡οu
εμµολιαoμοú. Eπioηç, έ¿ει ôιαρεúoει o¡ον ¡úπο ó¡ι kαι o¡ην Eλλάôα óoοι
0έλοuν να εμµολιαo¡οúν 0α nρínει nρmtα vα υnoγρógoυv μια υnεú0υvq
öήλmoq noυ vα αnoöí¿ovtαι toυç kιvöúvoυç toυ εμþoλιαoμoú, kαι
oυγkεkριμívα ótι: εvqμερm0qkα για toυç λóγoυç για toυç onoíoυç
nρínει vα εμþoλιαotm, kα0mç kαι για tιç nι0αvíç αvεnι0úμqtεç
εvíργειεç kαι εnιnλokíç toυ εμþoλιαoμoú, γvmρí(m ótι öεv υnóρ¿ει
kαμíα αnoλútmç αoφαλήç ιαtριkή nρó{q, oυμnεριλαμþαvoμívmv tmv
εμþoλιαoμmv,oυμφmvm vα εμþoλιαotm με to εμþóλιo για tov vío ιó
tqç γρínqç Α (Η1Ν1)
Aν ouμµεi kά¡ι ¡έ¡οιο, 0α γiνε¡αι για πρo¡η φορά o¡α ια¡ριkά ¿ρονιkά ¡ηç
¿oραç, kαι φuoιkά εγεiρει uπο•iεç ¡óoο για ¡ην αoφάλεια ¡ων εμµολiων óoο
kαι για ¡ην απóôοoη ¡ων εu0uνoν. Aπó ¡ον Aµραμóποuλο kαι ¡ην oημερινή
kuµέρνηoη μην περιμένε¡ε kαι πολλά. O uποuργóç uγεiαç 0α ιo¿uριo¡εi ó¡ι
έôραoε kά¡ω απó ¡ηç οôηγiεç ¡οu HOY kαι ¡ιç ouo¡άoειç ¡ηç αρμóôιαç
–ειôιkήç επιo¡ημονιkήç επι¡ροπήç– ποu ouνέ¡αÇε για ¡ην αν¡ιμε¡oπιoη ¡ηç
πανôημiαç, οπó¡ε oε ouνôuαoμó με ¡ην αuÇημένη αouλiα ποu
απολαμµάνοuν οι πολι¡ιkοi kα¡αλαµαiνε¡ε ποιεç εiναι οι πι0ανó¡η¡εç
ôιαkαiωoηç Tελιkά ¡ι να kάνω; Kα¡αρ¿ήν, αν ανήkε¡ε oε kάποια ομάôα
u•ηλοú kινôúνοu 0α πρέπει να ouμµοuλεu¡εi¡ε ¡ον για¡ρó oαç kα0oç kά0ε
περiπ¡ωoη εiναι Çε¿ωριo¡ή. Aν ανήkε¡ε o¡ιç ομάôεç ¡οu uγιοúç πλη0uoμοú,
¡ó¡ε 0α πρέπει να kάνε¡ε αu¡ó ποu 0α kάνα¡ε για ¡ην αν¡ιμε¡oπιoη ¡ηç
επο¿ιαkήç γρiπηç. Σto Μιλóvo, noυ íφ0αoε to εμþóλιo, 6 otoυç 10
γιαtρoúç αρvoúvtαι vα εμþoλιαotoúv.Τι oυμþαívει;
Τα ΜΜΕ tι ρóλo í¿oυv otqv αnókρυgq tmv nλqρoφoριmv;
Οι oöqγíεç noυ oúμφmvα με to vóμo nρínει vα «oυvoöεúoυv» to
εμþóλιo H1N1 tqç Novartis, otqv Ιtαλíα αφαιρoúvtαι, αλλó to Novartis
öιαtí0εtαι!
Μovαöιkή εφqμερíöα noυ öqμooιεúει tqv kαtαγγελíα για to εμþóλιo otq
Σoυqöíα, εívαι q «Eƒpressen» De bIev s•u‚a av vaccinet kαι q
ιotooελíöα «„Iucase» „I„TH •S‡INE „LU• VACCINE DEATH IN
S‡EDEN - VACCINATIONS STILL GO AHEAD AS ˆLANNED! Σtqv
Ελλóöα tι oυμþαívει;
Aν πιo¡έ•οuμε oημαν¡ιkή μερiôα ¡οu ια¡ριkοú kóoμοu, η επερ¿óμενη γρiπη
¡ων ¿οiρων εiναι πιο ήπια απó ¡ην επο¿ιαkή. —ρα, ωç προç ¡ι ο πανιkóç;
Eπειôή ôε, αναφέρε¡αι η γρiπη ωç o¡ιç 1‹ πρo¡εç αι¡iεç 0ανά¡οu o¡ην
Aμεριkή, αç kάνοuμε μια ανάλuoη ¡ων ôεôομένων για ¡ο έ¡οç •‹‹” για να
kα¡αλάµε¡ε ¡ο εúροç ¡ηç ôιαo¡ρέµλωoηç.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 51
Mε µάoει ¡α o¡α¡ιo¡ιkά o¡οι¿εiα, ¡ο •‹‹” o¡ην Aμεριkή πέ0αναν …”,3•”
ά¡ομα απó ¡ην γρiπη kαι ¡ιç επιπλοkέç ¡ηç.Aπο ¡α …”3•” ά¡ομα, μóνο ¡α š‘9
πέ0αναν απó ¡ον ιó ¡ηç γρiπηç, ενo ¡α ……,‘˜˜ πέ0ανα απó πνεuμονiα. Aπó
¡α š‘9 ά¡ομα ποu πέ0αναν απó ¡ον ιó ¡ηç γρiπηç, μóνο ¡α 133 εi¿αν ηλιkiα
μιkρó¡ερη ¡ων ”… ε¡oν. Hαρóλα αu¡ά ¡ο Kέν¡ρο Eλέγ¿οu kαι Hρóλη•ηç
Ao0ενειoν o¡ην Aμεριkή, ¡ο γνωo¡ó CDC, επιλέγει να αναφέρει ¡οuç
0ανά¡οuç απó ¡ην γρiπη μαçi με αu¡οúç ¡ηç πνεuμονiαç, ανεµάçον¡αç έ¡oι
¡ην γρiπη kαι ¡ιç επιπλοkέç ωç ¡ην óγôοη αι¡iα 0ανά¡οu o¡ην ¿oρα για εkεiνη
¡ην ¿ρονιά. Hωç εiναι ¡óoο oiγοuροι ó¡ι οι 0άνα¡οι απó πνεuμονiα
ouo¿ε¡içον¡αι πάν¡α με ¡ον ιó ¡ηç γρiπηç; Tο ερo¡ημα αu¡ó έ0εoε kαι ¡ο
έγkuρο Šρε¡ανιkó ια¡ριkó περιοôιkó British Medical Journal ¡ο οποiο
¿αραk¡ήριoε ¡ο ¡ο ¡ρó πο αναφοράç ¡ων 0ανά¡ων απó ¡ην γρiπη ωç
–μάρkε¡ιν ¡ρóμοu–.‰nmç λívε kαι oι γερμαvoí, •μqv εμnιotεúεoαι
otαtιotιkó otoι¿εíα tα onoíα öεv í¿ειç nαραnoιήoει μóvoç ooυ• Ο
omotóç noλítqç εívαι o εvqμερmμívoç noλítqç Υnóρ¿oυv αnλó
nρóγμαtα noυ μnoρεíç vα kóvειç kαι vα oε μεtαtρígoυv αnó nα0qtιkó
•noλítq toυ kαvαní• oε εvεργó kαι εvqμερmμívo noλítq.
Ekkληoη απεú0uνε oήμερα, μiα
εµôομάôα πριν απó ¡ην
επioημη έναρÇη ¡οu
εμµολιαoμοú η uποuργóç
Yγεiαç Mαριλiçα
Eενογιανναkοποúλοu kαι η
uφuποuργóç 4oφη
Fεννημα¡ά. Mε ôήλωoή ¡οuç
kάλεoαν για¡ροúç kαι
νοoηλεu¡έç να kάνοuν ¡ο
εμµóλιο kα¡ά ¡ηç νέαç
γρiπηç, ¡ονiçον¡αç ó¡ι η
o¡άoη ¡ων επαγγελμα¡ιoν uγεiαç εiναι kα0οριo¡ιkή για ¡η o¡άoη ¡οu
πλη0uoμοú oo¡ε να Çεπεράoοuν οι πολi¡εç ¡ιç φοµiεç ποu έ¿οuν αναπ¡u¿0εi
για ¡ην αoφάλεια ¡οu εμµολiοu kαι να ανα¿αι¡ιo¡εi επι¡u¿oç η νέα γρiπη.– Tα
ερω¡ήμα¡α ποu προkúπ¡οuν νομiçω ó¡ι εiναι o¿ε¡ιkά με ¡ο για¡i -ειôιkά- οι
–επαγγελμα¡iεç– ¡ηç uγεiαç 0α πρέπει να -ôεν 0α πω να πιεo¡οúν- kλη0οúν
απó ¡ιç uποuργοúç προkειμένοu να εμµολιαo¡οúν. ƒ¿ι ¡ιπο¡ε άλλο αλλά
επειôή οι άν0ρωποι εiναι ôημóoιοι uπάλληλοι 0α μποροúoε kάποιοç
kαkóπιo¡οç να παρερμηνεúoει ¡ιç παραινέoειç ¡ων πολι¡ιkoν ¡οuç
προio¡αμένων. Eπioηç, επειôή παραkολοú0ηoα o¡ην ¡ηλεóραoη ôηλooειç
ouνôιkαλιo¡ιkoν ηγε¡oν ¡ων παραπάνω kλάôων οι οποiοι με¡ά ¡ιç ομιλiεç
¡ων Yποuργoν ôιαµεµαiωναν ó¡ι ο kλάôοç ¡οuç 0α εμµολιαo¡εi, 0α ή0ελα να
πω ó¡ι ο εμµολιαoμóç ôεν εiναι ένα 0έμα ouνôιkαλιo¡ιkήç εkπροooπηoηç kαι
ο kά0ε άν0ρωποç αποφαoiçει ο iôιοç για ¡ον εαu¡ó ¡οu. Mπορεiç ωç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 52
ouνôιkαλιo¡ιkóç εkπρóoωποç να πειç –προ¡εiνοuμε–,–εiμαo¡ε 0ε¡ιkοi– kλπ
αλλά ó¿ι 0α –¡ο kάνοuμε–.
ƒ¡αν ¡ο ¡ελεu¡αiο ôέν¡ρο kαεi, ο ¡ελεu¡αiοç πο¡αμóç ρuπαν0εi kαι πε0άνει ¡ο
¡ελεu¡αiο •άρι, ¡ó¡ε ο άν0ρωποç 0α ôιαπιo¡ooει πωç ôεν μπορεi να ¡ραφεi
με ¿ρήμα¡α.
Δηλαδή, μία δηλητηριώδης ουσία, ο υδράργυρος, και μία
απαγορευμένη στις Η! σε συνδυασμό μα ç δίνουν ένα
!"#!$%"Τ!Τ& %'(&$)& *
Τótε vα αvαμεí{m vερo αnó nυρqvιko αvtιöραotήρα εργootαoιoυ με
í¿vq μoλúþöoυ kαι vα φtíα{m μια ευγευotq kαι αoφαλή oαμnóvια για
Αμεριkαvókια. Αρκετούς μήνες πριν, αξιολόγησα και ανάφερα μια
παγκόσμια επιδημία ως ένα τροποποιημένο πόλεμο που θα μηδενίσει
τα δεδομένα του καπιταλισμού και ως ένας "πόλεμος" θα τον
αναγεννήσει.
Aεν το έκανα τυyαία, ούτε ασυλλόγιστα. O µιολογικός πόλεμος είναι
μία αιoνια μέθοδος πολέμου (το θυμάστε;).
Eαφνικά μας προέκυqε η γρίπη των yοίρων με ένα μεταλλαγμένο ιό
που ήλθε από το πουθενά και κάνει ξαφνικά της εμφάνισή του (σε
ελάyιστο yρονικό διάστημα) σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Oyι
μόνο στη B. Αμερική, αλλά και στην Eυρoπη, στην Kορέα, στην
Kίνα, στην N. Zηλανδία ... .
Eύyομαι να είναι μόνο κόλπο για να πουλήσουν εμµόλια τα
ανεγκέφαλα (oα που εξουσιά(ουν τον πλανήτη 4άyνοντας µρήκα
αυτό που κάθησα και το m ετέφρασα: Hμ/νια 15-8-2008 William
Engdahl Zφαιρική έρευνα 15 Αυγούστου 2008
Yπάρ¿οuν ανηou¿η¡ιkά o¡οι¿εiα (αποôεiÇειç) ποu ouooωρεúον¡αι απó
oοµαρέç επιo¡ημονιkέç πηγέç ó¡ι η αμεριkανιkή kuµέρνηoη εiναι o¡ο o¡άôιο
ή έ¿ει ήôη «οπλοποιήoει» ¡ην γρiπη ¡ων π¡ηνoν. Eάν οι εk0έoειç εiναι
αkριµεiç, αu¡ó 0α μποροúoε να εÇαπολúoει μια νέα πανôημiα o¡ον πλανή¡η
ποu 0α μποροúoε να εiναι πιο kα¡αo¡ρεπ¡ιkή απó ¡ην επιôημiα ιoπανιkήç
γρiπηç ¡οu 191š, ποu okó¡ωoε kα¡' εk¡iμηoη 3‹ εkα¡ομμúριο αν0ρoποuç
παγkοoμiωç προ¡οú να εÇαλειφ0εi ¡ελιkά. Τα nειρóμαtα toυ Πεvtαγmvoυ
kαι tqç NIH με tα υnoλεíμμαtα otqv nαγmμívq kαtóotαoq toυ ιoú toυ
1918, εívαι oto úgoç tqç εnιotqμovιkήç tρíλαç. Eiναι οι Hνωμένεç
Hολι¡εiεç o¡ο περiποu να εÇαπολúoοuν περiποu μια νέα φuλε¡ιkή εkλεk¡ιkή
πανôημiα μέoω ¡ηç ôιαôιkαoiαç ¡οu uπο¿ρεω¡ιkοú εμµολιαoμοú με
uπο¡ι0έμενο εμµóλιο «ενάν¡ια» o¡ην αναφερóμενη o¡α π¡ηνά γρiπη;
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 53
‡αραk¡ηριo¡ιkó εiναι ¡ο πρóγραμμα ouναγερμοú ¡οu Hεν¡αγoνοu: : Eμµóλιο
Šιολογιkοú Hολέμοu Fρiπηç ¡ων H¡ηνoν.
«Με öεöoμívq tqv nρoφαvή íλλειgq onoιαoöήnotε αnειλήç αnó ívα ιó
H5N1 μq þιoλoγιkoú noλíμoυ, nmç μnoρoúμε vα ε{qγήooυμε tα
öιoεkαtoμμúρια öoλóρια noυ {óöεgε q öιoíkqoq Μnoυç
nρoεtoιμó(ovtαç kó0ε μíα αnó tιç 50 noλιtεíεç tmv ΗΠΑ, για αυtó noυ
αnokαλoúv «αvαnóφευktq nαvöqμíα γρínqç noυλιmv» ποu λένε πωç
0α μποροúoε να okο¡ooει ¡οuç μιoοúç ή περιooó¡εροuç απó ¡οuç
Aμεριkανοúç kαι παρóμοιοuç αρι0μοúç αν0ρoπων oε óλη ¡ην uôρóγειο;
Yπάρ¿οuν µάoιμοç λóγοç να πιo¡έ•οuμε ó¡ι ¡α ¡μήμα¡α ¡οu ôιε0νοúç
φαρμαkεu¡ιkοú kαρ¡έλ µιομη¿ανiαç ενεργοúν oε ouν¡ονιoμó με ¡ην
αμεριkανιkή kuµέρνηoη για να αναπ¡úÇοuν ένα γενε¡ιkά ¡ροποποιημένο ιó
H…•1, ποu 0α μποροúoε να εÇαπολúoει μια προkαλοúμενη απó ¡ον
άν0ρωπο πανôημiα, ioωç πιο 0ανα¡ηφóρο απó αu¡ή ¡οu 191š ¡ηç
«Ìoπανιkήç γρiπηç» ποu o¡οi¿ηoε περiποu 3‹ εkα¡ομμúρια çωέç»
H Ÿima E. Lai’ow, MD, επιkεφαλήç ¡οu «Ìôρúμα¡οç 4uoιkoν Aúoεων», μιαç
ομάôαç πολι¡oν ποu ελέγ¿ει ¡α ôεôομένα ¡ηç φαρμαkεu¡ιkήç µιομη¿ανiαç «η
kαλú¡ερη εk¡iμηoή μαç εiναι ó¡ι η πανôημιkή γρiπη ¡ων π¡ηνoν έ¿ει
ôημιοuργη0εi ήôη μέoω ¡ηç γενε¡ιkήç μη¿ανιkήç o¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç, με
¡ην ανάμειÇη ¡οu 0ανάoιμοu γονιôιoμα¡οç ¡ηç πανôημiαç ¡οu 191š, kαkoç
αποkλη0έν¡οç «η ιoπανιkή γρiπη», με ¡ο D•A ¡οu αµλαµοúç ιοú H…•1 ιοú με
μέoο αúÇηoηç αν0ρoπινα kú¡¡αρα νεφρoν, oúμφωνα με ¡α ε0νιkά ιôρúμα¡α
uγεiαç kαι ¡ον kα¡αokεuαo¡ή ¡οu εμµολiοu. Mεριkοi «ιολóγοι» 0εωροúν ó¡ι
αu¡ó 0α εÇαoφάλιçε ó¡ι ο ôημιοuργημένοç απó ¡ον άν0ρωπο με¡αλλαγμένοç
ιóç 0α αναγνωρiçει ¡α αν0ρoπινα kú¡¡αρα kαι 0α γνωρiçει πoç να ειoµάλει
oε αu¡ά. Eάν ¡α ανω¡έρω εiναι αλη0ή, óπωç η Lai’ow επιoημαiνει, «ένα
µαoιkó ιολογιkó γεγονóç, ποu ôεν αποkαλúπ¡ε¡αι o¡ο kοινó εiναι ¡ο ó¡ι εiναι
αôúνα¡ο να γiνει ένα εμµóλιο ενάν¡ια oε έναν ιó ποu ôεν uπάρ¿ει αkóμα. Oι
uπηρεoiεç ôημοoiων o¿έoεων προoπα0οúν να o¡ηρiÇοuν ¡ο αν¡i0ε¡ο, óμωç
εάν ένα εμµóλιο φ¡ιά¿νε¡αι ενάν¡ια o¡ον αναφερóμενο o¡α π¡ηνά ιó γρiπηç
με πανôημιkή μορφή ¡οu, αu¡ó oημαiνει ó¡ι ο πανôημιkóç ιóç πρέπει ήôη να
uπάρ¿ει.»
Tο γονιôiωμα ¡ηç πανôημiαç ¡οu 191š, η αποkαλοúμενη «ιoπανιkή γρiπη»,
πρóoφα¡α okóπιμα «αναo¡ή0ηkε» απó ¡ην kuµέρνηoη ¡ων HHA, απó ένα
παγωμένο π¡oμα ποu πέ0ανε απó γρiπη ¡ο 191š o¡ην Aλάokα. Aóγω
εkεiνηç ¡ηç αναγέννηoηç, ¡óoο η αναφερóμενη o¡α π¡ηνά γρiπη óoο kαι «¡ο
εμµóλιó ¡ηç» εiναι ¡oρα μια oημαν¡ιkή απειλή για ¡η ôημóoια uγεiα.Η
ιonαvιkή γρínq, noυ öεv ήtαv kα0óλoυ Ιonαvιkή, öqμιoυργή0qkε otιç
ΗΠΑ μíom εvóç nρómρoυ nρoγρóμμαtoç þιoλoγιkmv ónλmv kαι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 54
εγ¿ú0qkε otoυç υγιεíç vεαρoúç óvöρεç (öqλ.,» otραtιmtεç») mç nρmtoç
υno¿ρεmtιkóç εμþoλιαoμóç otoυç otραtιmtιkoúç kαtó tq öιóρkεια toυ
Πρmtoυ Παγkóoμιoυ Πoλíμoυ. Η «ιonαvιkή γρínq», noυ
öqμιoυργή0qkε oto Κóvoαç otιç αμεριkαvιkíç otραtιmtιkíç þóoειç,
ήtαv μια αnó tιç nιo öoλoφovιkíç nαvöqμíεç otq oúγ¿ρovq ιotoρíα.
Štαv εníoqç ívα αnó tα εnιtυ¿íotερα ‹ φovιkótερα þιoλoγιkó ónλα
noυ íγιvαv mç tmρα. Mέ¿ρι oήμερα, έ¿οuν uπάρÇει μóνο περiποu 3š…
αν0ρoπινεç περιπ¡ooειç ¡ηç αναφερóμενηç o¡α π¡ηνά γρiπηç, ποu
προoôιορiçον¡αι παγkοoμiωç (uπο0έ¡ον¡αç εkεiνοuç ¡οuç προoôιοριoμοúç
αu¡οúç αÇιóπιo¡οuç), με •‘3 0ανά¡οuç. Fια να εkφράoει ¡η γελοιó¡η¡α αu¡ήç
¡ηç προoπά0ειαç, η Lai’ow επιoημαiνει ó¡ι ο Çαφνιkóç kαρôιαkóç 0άνα¡οç
(SCD), ποu οι ερεuνη¡έç 0εωροúν ó¡ι ouνôέε¡αι µαριά με ¡ην kα¡ανάλωoη
αoπαρ¡άμηç, εiναι μια kúρια αι¡iα ¡οu 0ανά¡οu ποu, oúμφωνα με ¡ο CDC,
παραôεiγμα¡οç ¿άριν, ποu okó¡ωoε ‘”‹.‹‹‹ Aμεριkανοúç ¡ο 1999 kαι οι
αρι0μοi ouνε¿içοuν να αuÇάνον¡αι
(www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtmI/mm5106a3.htm.) Aλλά, η
αoπαρ¡άμη ôεν kα¡ηγορεi¡αι. Εvöιαφíρov mç υnooqμεímoq για tqv
αonαρtóμq εívαι to ótι q εtαιρεíα «GD SearIeŒ, q εnι¿εíρqoq
φαρμókmv toυ Σιkóγo, noυ kρótqoε to öínλmμα ευρεoιtε¿víαç otqv
αonαρtóμq þριokótαv otov kívöυvo vα ¿óoει tqv óöειó tqç (tqç
αonαρtóμqç) αnó to „DA (o.o. υnqρεoíα tqç αμεριkóvιkqç
kυþíρvqoqç) otq öεkαεtíα toυ '80 μí¿ρι noυ o DonaId Rums€eId, (εktóç
kυþερvήoεmç tótε), íγιvε nρóεöρoç tqç εtαιρεíαç SearIe. Ο Rums€eId
¿ρqoιμonoíqoε tιç εnαφíç toυ otqv Ουóoιγktov για vα εγkρívει tqv
αonαρtóμq to „DA, nαρó tιç ήöq γvmotíç öokιμíç noυ nαρoυoιó(αv
ooþαρíç εnιntmoειç otqv υγεíα tmv αρoυραímv. ƒπωç αποôειkνúω με
έγγραφα o¡ο µιµλiο μοu, «Zπóροι ¡ηç kα¡αo¡ροφήç: H kρuμμένη ημερήoια
ôιά¡αÇη ¡οu γενε¡ιkοú ¿ειριoμοú», ο iôιοç ο Ÿumsfeld έγινε πρóεôροç kαι
kúριοç μέ¡ο¿οç μιαç φαρμαkοµιομη¿ανiαç ¡ηç Kαλιφóρνιαç, ¡ηç "•ilead
Sciences Ìnc.¨, q onoíα αvíntυ{ε kαι kαto¿úρmoε to «Tami€Iu» to
1996 με öínλmμα ευρεoιtε¿víαç, nρmtα mç φóρμαko για to AIDS,
αργótερα mç εμþóλιo για tov ιó H5N1 öqλ. tqv αvαφερóμεvq otα
ntqvó γρínq. Tο 199˜ Donald H. Ÿumsfeld έγινε πρóεôροç ¡οu Ž.Z. ¡ηç
•ilead, óποu παρέμεινε έωç ¡ιç αρ¿έç ¡οu •‹‹1 ó¡αν έγινε Yποuργóç Aμuναç
¡ον HHA. Zαν uποuργóç αρνή0ηkε να πωλήoει ¡ιç με¡ο¿έç ¡οu, ενo ¡έ0ηkε
çή¡ημα oúγkροuoηç ouμφερóν¡ων, ó¡αν παρήγγειλε †AMÌ€LU αÇiαç $1
ôιoεkα¡ομμuρiοu ôολαρiων για να γiνει ενέoιμο o¡ο o¡ρα¡ιω¡ιkó προoωπιkó
¡ων HHA ωç «προφúλαÇη.» Aργó¡ερα αποôεi¿0ηkε ó¡ι ¡ο †amiflu ôεν ή¡αν
αν¡iôο¡ο για ¡ον ιó H…•1 kαι οι παρενέργειέç ¡οu ή¡αν μεριkέç φορέç πολú
oοµαρέç. Z¡ιç 3 Ìοuνiοu, ¡ο Associated Pressm αναkοiνωoε ó¡ι η ε¡αιρεiα
¡ροφiμων "†yson €oods¨ έ¿ει αρ¿ioει ¡ην 0ανά¡ωoη kαι ¡ο 0ά•ιμο 1….‹‹‹
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 55
kο¡oν απó ένα kοπάôι ποu εÇέ¡αoε ¡ο 0ε¡ιkó για ¡ην έk0εoη oε μια μορφή
γρiπηç ¡ων π¡ηνoν, o¡ο Š.Ž. Aρkάνoαç, óπωç ανέφεραν kρα¡ιkοi
uπάλληλοι» H ε¡αιρεiα ¡ροφiμων †yson εiναι ο μεγαλú¡εροç µιομη¿ανιkóç
παραγωγóç ¡ων kο¡óποuλων o¡ον kóoμο kαι ή¡αν επανειλημμένα kά¡ω απó
¡ην επi0εoη για ¡οuç αν0uγιεινοúç óροuç αναπαραγωγήç kαι 0ανά¡ωoηç.
Tον Ìανοuάριο ¡οu •‹‹…, μια έk0εoη ¡οu «Fραφεiοu Yπεu0uνó¡η¡αç» ¡ηç
Aμεριkανιkήç Kuµέρνηoηç (•AO ) ανέφερε o¡ην Aμεριkανιkή Fεροuoiα ó¡ι με
¡ην έk0εoη: «αoφάλεια o¡η µιομη¿ανiα kρέα¡οç kαι ποuλεριkoν,» kαι
kα¡έληÇε o¡ο ouμπέραoμα ó¡ι οι εγkα¡αo¡άoειç επεÇεργαoiαç αμεριkανιkoν
kρέα¡οç kαι ποuλεριkoν εi¿αν «ένα απó ¡α u•ηλó¡ερα ποoοo¡ά αo0ένειαç
oε o¿έoη με οποιαôήπο¡ε άλλη µιομη¿ανiα». Aνέφεραν έk0εoη «oε
επιkiνôuνεç ¿ημιkέç οuoiεç, αiμα, περι¡¡oμα¡α, ποu επιôεινoνε¡αι απó ¡ο
φ¡ω¿ó εÇαεριoμó kαι ¡ιç ou¿νά αkραiεç 0ερμοkραoiεç. Oι εργαçóμενοι
αν¡ιμε¡oπιoαν ¿αραk¡ηριo¡ιkά επιkiνôuνεç ouν0ήkεç, ôuνα¡οúç 0ορúµοuç,
εργαoiα oε o¡ενó ¿oρο με αι¿μηρά εργαλεiα kαι επιkiνôuνα μη¿ανήμα¡α.»
H εkµιομη¿άνιoη ¡ηç παραγωγήç kο¡óποuλων o¡ιç HHA έ¿ει προ¿ωρήoει
o¡ο oημεiο oo¡ε μέ¿ρι ¡ο •‹‹3 ó¡αν αναφέρ0ηkαν οι πρo¡εç περιπ¡ooειç
H…•1 ¡οu αναφερóμενοu o¡α π¡ηνά ιοú ¡ηç γρiπηç απó ¡ην Aoiα, πέν¡ε
γιγαν¡ιαiεç πολuε0νιkέç επι¿ειρήoειç µιομη¿ανiαç με¡αποiηoηç αγρο¡ιkoν
προióν¡ων εÇοuoiαoαν ¡ην παραγωγή kαι ¡ην επεÇεργαoiα kρέαç
kο¡óποuλοu o¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç. Oι πέν¡ε επι¿ειρήoειç ή¡αν †yson, η
μεγαλú¡ερη o¡ον kóoμο, •old Kist Ìnc, Pilgrim‰s Pride; ConAgra Poultry kαι
Perdue €arms.Tα περιooó¡ερα kροúoμα¡α ¡ηç γρiπηç ¡ων π¡ηνoν o¡ην
Aoiα έ¿οuν αναφερ0εi oε ¡έ¡οια µιομη¿ανιkά εργοo¡αoιαkά kέν¡ρα εk¡ροφήç
kο¡óποuλων. Tο Mάιο αu¡οú ¡οu έ¡οuç (•‹‹š), ο kαναôιkóç Túποç ποu
ανέφερε απó ¡ο Tορóν¡ο, ó¡ι «Eνα πεiραμα ανάμειÇηç ιoν H…•1 γρiπηç ¡ων
π¡ηνoν kαι ιoν ¡ηç αν0ρoπινηç γρiπηç παρήγαγε έναν εkπληk¡ιkó αρι0μó
uµριôιkoν ιoν ποu ή¡αν µιολογιkά kα¡άλληλοι. Kαι ενo kανέναç απó ¡οuç
ιοúç απογóνοu ôεν ή¡αν ¡óoο ιογóνοç, óπωç ο αρ¿ιkóç H…•1, περiποu έναç
o¡οuç ή¡αν 0ανα¡ηφóροç o¡α πον¡ikια o¡ιç ¿αμηλέç ôóoειç, ôια¡ηρoν¡αç
¡οuλά¿ιo¡ον μια μερiôα ¡ηç ôúναμηç ¡οu επιkiνôuνοu γονέα ¡οuç.
Zuνε¿içον¡αç ¡ο άρ0ρο ¡οu Tορóν¡ο ανέφερε ó¡ι , «Η εnιotqμovιkή εργαoíα
nρotεívει ótι kótm αnó tιç omotíç nεριotóoειç - kαι öεv εívαι kα0óλoυ
oαφíç tι εívαι óλα αυtó - oι öúo túnoι ιmv γρínqç 0α μnoρoúoαv vα
αvtαλλó{oυv tα γovíöια με títoιo tρóno motε ótι q öúvαμq εnιtρínει
oto H5N1 ιó για vα αnoktήoει tqv ιkαvótqtα vα nρokαλíoει μια
nαvöqμíα. Ekεiνη η ôιαôιkαoiα kαλεi¡αι reassortment (με¡άλλαÇη -
ôιαo¡αúρωoη) . Au¡ή η μελέ¡η παροuoιάçει αkριµoç ó¡ι: «Yπάρ¿ει έναç
kiνôuνοç ποu αu¡óç ο ιóç μπορεi επι¡u¿oç να με¡αλλα¿0εi με έναν
αν0ρoπινο ιó,» ôήλωoε ο Ÿichard We’’y, Žιεu0uν¡ήç ¡οu ouνεργαçóμενοu
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 56
kέν¡ροu ¡ηç Hαγkóoμιαç Oργάνωoηç Yγεiαç για ¡ην έρεuνα γρiπηç o¡ο S†
Jude Hospital o¡η Mέμφιôα, †ennessee.
†ρευvα Βιoλoγιkmv ‰nλmv Πεvtαγmvoυ
O Mathew Meselson, έναç kα0ηγη¡ήç ¡ηç μοριαkήç µιολογiαç o¡ο ‡άρµαρν¡,
kαι ο oεµαo¡óç επιo¡ήμοναç o¡ον ¡ομέα ¡ηç ¿ημιkήç kαι µιολογιkήç
ε¿0ροπραÇiαç, επιµεµαιoνοuν ó¡ι η Hνωμένη kuµέρνηoη έ¿ει ερεuνήoει
εk¡ενoç kαι έ¿ει αναπ¡úÇει µιολογιkά óπλα o¡ο παρελ0óν. Tο Meselson
περιέγρα•ε μια αμεριkανιkή μονάôα, µóρεια †erre Haute, Ìνôιάνα, ποu
¿¡io¡ηkε ¡ο 19‘‘ ποu 0α εi¿ε παραγάγει …‹‹.‹‹‹ µóμµεç αν0ράkα ¡εooάρων
λιµρoν kά0ε μήνα εάν εi¿ε ¡ε0εi oε πλήρη λει¡οuργiα. O Meselson ή¡αν
μέροç μιαç ομάôαç ποu απέôειÇε ¡ην ¡u¿αiα απελεu0έρωoη ¡οu άν0ραkα oε
μια oοµιε¡ιkή μονάôα ¡ο 19˜9, απέρρι•ε ¡ιç ôαπάνεç µιολογιkήç
ε¿0ροπραÇiαç o¡ο Aάοç kαι ¡ην Kαμπó¡çη προç ¡ο ¡έλοç ¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu
'˜‹, kαι ή¡αν μια kα¡εu0uν¡ήρια ôúναμη πioω απó ¡η ôημοoιοποiηoη ¡ηç
¿ημιkήç Zuν0ήkηç óπλων ¡ο 199‘. Aπó ¡ον ερ¿ομó ¡ηç o¡ην εÇοuoiα, η
kuµέρνηoη Bush-Cheney έ¿ει kάνει πολλά για να αποôuναμoνει ¡ην
Zuν0ήkη για ¡α ‡ημιkά Oπλα, óπωç kαι αu¡έç για ¡α Šιολογιkά Oπλα. Miα
απó ¡ιç πρo¡εç ενέργειεç ¡ηç kuµέρνηoηç ¡οu •eorge W. Bush ή¡αν να
αν¡ι¡α¿0εi oε ένα ôιε0νέç πρω¡ókολλο για ¡α Šιολογιkά kαι TοÇιkά ƒπλα,
¿ωρiç να ôooει εÇηγήoειç kαι οôηγoν¡αç oε λήÇη ¡ιç ouνομιλiεç. Zε μια
μελέ¡η ¡οu •‹‹‘, η «Šρε¡ανιkή Ìα¡ριkή Eνωoη» προειôοποiηoε ó¡ι ο kóoμοç
ή¡αν ioωç μóνο μεριkά έ¡η μαkριά απó ¡α «¡ρομαk¡ιkά µιολογιkά óπλα ιkανά
να okο¡ooοuν μóνο ¡οuç αν0ρoποuç ouγkεkριμένων ε0νιkoν ομάôων»
αναφέρον¡αç ¡ιç προóôοuç o¡η ¡ε¿νολογiα γενε¡ιkoν óπλων. Tο «¡μήμα
αoφάλειαç πα¡ρiôαç» ¡ων HHA έ¿ει αναγγεiλει ó¡ι ôια¡άçει ¡ην παραγωγή kαι
¡η ouoooρεuoη ενóç πανôημιkοú εμµολiοu γρiπηç: «H kuµέρνηoη ¡ων HHA
λαμµάνει μέ¡ρα για να ελα¿ιo¡οποιήoει ¡ην ανάγkη να λάµει ¡ιç αποφάoειç
kα¡ανομήç εμµολiων με ¡ην uποo¡ήριÇη ¡ων προoπα0ειoν να αuÇήoει ¡ην
εoω¡εριkή παραγωγιkή ιkανó¡η¡α εμµολiων γρiπηç. H oημαν¡ιkή
¿ρημα¡οôó¡ηoη παρέ¿ε¡αι για να αναπ¡úÇει ¡ιç νέεç ¡ε¿νολογiεç εμµολiων
ποu επι¡ρέποuν ¡ην παραγωγή αρkε¡οú πανôημιkοú εμµολiοu γρiπηç για
οποιοôήπο¡ε πρóoωπο o¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç ποu 0α 0έλει να εμµολιαo¡εi
μέoα oε έÇι μήνεç.
«Ο nερíεργoç ρóλoç tqç Sano€i ˆasteur»
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 57
H αμεριkανιkή kuµέρνηoη έ¿ει ¿ρημα¡οôο¡ήoει ¡ην ανάπ¡uÇη ενóç εμµολiοu
ενάν¡ια H…•1 oε μια µάoη «γρήγορηç ôιαôρομήç» απó ¡ο •‹‹‘. Tο Sanofi
Pasteur o¡ο Swiftwater, Hενouλµανiα, ένα uποkα¡άo¡ημα ¡ηç γιγαν¡ιαiαç
γαλλιkήç φαρμαkεu¡ιkήç ε¡αιρiαç, ¡ρi¡η μεγαλú¡ερη o¡ον kóoμο,
kα¡αokεúαoε ένα αôρανοποιημένο εμµóλιο ποu έγινε απó έναν H…•1 ιó ποu
απομονo0ηkε o¡η Nο¡ιοανα¡ολιkή Aoiα ¡ο •‹‹‘. Z¡ην Sanofi Pasteur, μέροç
¡ηç γαλλιkήç ε¡αιρεiαç Sanofi Aventis, ανα¡έ0ηkε o¡ιç 11/…/•‹‹‘ μια oúμµαoη
απó ¡ο ε0νιkó iôρuμα ¡ηç αμεριkανιkήç kuµέρνηoηç αλλεργiαç kαι
μολuoμα¡ιkoν αo0ενειoν (•ÌAÌD), μέροç ¡ων ε0νιkoν ιôρuμά¡ων uγεiαç
(•ÌH), •ÌAÌD για να kα¡αokεuάoει ¡ο H…•1 εμµóλιο. Tον Aπρiλιο ¡οu •‹‹˜ ¡ο
€DA ενέkρινε ¡ο εμµóλιο Sanofi Pasteur για H…•1 αkóμα kι αν ένα έ¡οç πριν
¡ο €DA ανέφερε ¡ην Sanofi Pasteur για ¡ην παραγωγή μολuoμένων
εμµολiων €luzone vaccines. Tο εγkεkριμένο απó ¡ο €DA εμµóλιο H…•1 ôεν
εiναι πραγμα¡ιkά απο¡ελεoμα¡ιkó για ¡ην με¡άôοoη απó άν0ρωπο oε
άν0ρωπο ¡ηç αναφερóμενηç o¡α π¡ηνά γρiπηç. Z¡ην αναγγελiα ¡ηç έγkριoήç
¡ηç, ¡ο €DA ôηλoνει ó¡ι «ôúο ¿ωριo¡έç εγ¿úoειç με απóo¡αoη •š ημερoν
μποροúν να παρέ¿οuν περιοριoμένη προo¡αoiα εάν μια πανôημiα
εμφανιo¡εi. Hερiποu ‘…Œ ¡ων αν0ρoπων ποu πήραν ¡ο εμµóλιο (oúμφωνα
με μελέ¡η) ανέπ¡uÇε μια άνοoη αν¡iôραoη o¡ον ιó.» Mέ¿ρι ¡oρα H…•1 ôεν
έ¿ει με¡αλλα¿0εi oε μια μορφή ποu μπορεi εúkολα να ôιαôο0εi απó άν0ρωπο
oε άν0ρωπο. Fια ποιο αν¡ιkεiμενο οι ερεuνη¡έç ¡ηç Sanofi Pasteur kαι ¡α
ôιάφορα εργαo¡ήρια ouμμε¡έ¿οuν o¡ο πλαioιο ¡ηç oúμµαoηç o¡ην
αμεριkανιkή kuµέρνηoη; Zε αu¡ή ¡ην περiπ¡ωoη 0α ¡αÇινομοúν¡αν ωç top
secret ; Tο έγkuρο µρε¡ανιkó περιοôιkó, «•ew Scientist», o¿ολiαoε, «εάν
H…•1 με¡αλλάooε¡αι, εiναι αoαφέç εάν ¡α εμµóλια ποu αναπ¡úooον¡αι ¡oρα
0α λει¡οuργοúoαν ενάν¡ια oε μια πανôημιkή πiεoη. Oι kα¡αokεuαo¡έç 0α
μποροúoαν να προoαρμóoοuν ένα νέο εμµóλιο oε εkεiνη ¡ην πiεoη, αλλά οι
¡ρέ¿οuoεç μέ0οôοι παραγωγήç παiρνοuν μήνεç.» Τo nεριoöιkó oqμεímoε
ótι q íρευvα για to εμþóλιo Sano€i nραγμαtonoιή0qkε αnó tα ε0vιkó
ιöρúμαtα υγεíαç mç tμήμα tmv nρoonα0ειmv tqç αμεριkαvιkήç
kυþíρvqoqç vα nρoεtoιμαotεí για μια nαvöqμíα γρínqç. Η εμφαvήç
ερmtqoq εívαι εóv nρoεtoιμó(ovtαι «για μια nαvöqμíα γρínqç ή
εóv nρoεtoιμó(oυv μια nαvöqμíα γρínqç». Fια¡i οι εkα¡ον¡άôεç
ôολαρiων εÇóôων ¡ηç αμεριkανιkήç kuµέρνηoηç εάν αu¡ó ¡ο H…•1 εμµóλιο
ποu πι0ανóç ôεν 0α εiναι απο¡ελεoμα¡ιkó ενάν¡ια oε μiα πανôημiα;
Z¡ιç • Ìοuλiοu •‹‹š, εφημερiôα ¡οu Aονôiνοu Daily †elegraph ανέφερε ó¡ι
«¡ρειç πολωνοi για¡ροi kαι έÇι νοoοkóμεç αν¡ιμε¡ωπiçοuν ¡ην ποινιkή ôiωÇη,
αφοú έναç αρι0μóç αo¡έγων πέ0αναν με¡ά απó ¡ιç ια¡ριkέç ôοkιμέç για ένα
εμµóλιο kα¡ά ¡οu ιοú H…•1 ¡ηç γρiπηç ¡ων π¡ηνoν.» Tο ρεπορ¡άç
πρóo0εoε ó¡ι ¡ο ια¡ριkó προoωπιkó, απó ¡η µóρεια πóλη •rudziadz,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 58
ερεuνά¡αι για tιç ιαtριkíç öíkεç oε toυλó¿ιotov 350 óotεγoυç kαι
φtm¿oúç αv0ρmnoυç níρυoι, για toυç onoíoυç oι kαtήγoρoι λívε ótι
εktí0qkαv oε ívα αöokíμαoto εμþóλιo otov ιöιαítερα-μεtαöotιkó ιó. Οι
αρ¿íç υnootqρí(oυv ótι tα υnotι0íμεvα 0úμαtα íλαþαv •3 για vα
μεtóo¿oυv oto tεot kαι toυç ειnm0qkε ótι εnρókειto για ívα oυμþαtιkó
εμþóλιo γρínqç αλλó, oúμφmvα με toυç αvαkριtíç, ήtαv nραγμαtιkó
ívα αvtι -φóρμαko γρínqç tmv ntqvmv. O ôιεu0uν¡ήç ενóç kέν¡ροu
αo¡έγων ¡οu •rudziadz, Mieczyslaw Waclaws“i, εiπε oε μια πολωνιkή
εφημερiôα ó¡ι ¡ον περαoμένο ¿ρóνο, 21 óv0ρmnoι αnó to kívtρo toυ
ní0αvαv, ívαç αρι0μóç αρkεtó nαραnóvm αnó to μíoo óρo tmv
nερínoυ oktm. Η noλmvιkή ík0εoq öεv öιευkρívιoε εóv ήtαv to εμþóλιo
noυ αvαntúooεtαι oto nλαíoιo tqç oúμþαoqç otqv αμεριkαvιkή
kυþερvqtιkή υnqρεoíα tqç αoφóλειαç nαtρíöαç αnó tqv Sano€i-
ˆasteur. Εvtoútoιç, εívαι γvmotó ótι q Sano€i-ˆasteur í¿ει nαραγóγει
tιç μεγóλεç nooótqtεç εvóç títoιoυ εμþoλíoυ oε ívα εργootóoιo noυ
í¿ει otqv Κívα. H Žρ. Lai’ow αναφέρει ó¡ι ¡ο «πανôημιkó αναφερóμενο o¡α
π¡ηνά εμµóλιο γρiπηç» o¿εôιάo¡ηkε για να παραôο0εi o¡ιç Hνωμένεç
Hολι¡εiεç αu¡ó ¡ο μήνα (š/•‹‹š) απó ¡ο γαλλιkó kα¡αokεuαo¡ή εμµολiων,
Sanofi Pasteur, απó μια μονάôα ποu µρiokε¡αι o¡ην Kiνα, óποu παράγε¡αι. H
αμεριkανιkή kuµέρνηoη εÇέôωoε ¡ο o¿έôιο kα¡ανομήç «εμµολiων ¡ηç» ¡ον
Ìοúλιο. Η Laibow φoþótαι ótι ívα nιo αnαíoιo oεvóριo μιαç okónιμqç
αnελευ0íρmoqç tmv αvαφερóμεvmv otα ntqvó nα0oγóvmv γρínqç
otov nλq0υoμó noυ 0α μnoρoúoε vα εvεργonoιήoει to otραtιmtιkó
vóμo kαι tov αvαγkαotιkó εμþoλιαoμó με toυç nρokúntovtεç 0αvótoυç
otα εkαtoμμúρια αv0ρmnmv, 0α μnoρoúoε vα εívαι εnιkεíμεvo.
Ιonαvιkóç ιóç γρínqç noυ αvαþιmvεtαι αnó to Πεvtóγmvo Τo 2003
εnιotήμovεç toυ Αμεριkαvιkoú Σtραtoú öqμιoúργqoαv oto εργαotήριo
ιó tqç «ιonαvιkήç γρínqç». Σúμφmvα με μια tótε ík0εoq tqç Sunshine
ˆro•ect, noυ ελíγ¿ει tq þιoλoγιkή kαι ¿qμιkή íρευvα ónλmv tqç
Ηvmμívqç kυþíρvqoqç ε{íömoε μια αvαkoívmoq ótι « o ιóç tqç
ιonαvιkήç γρínqç noυ okótmoε 20-40 εkαtoμμúριo αv0ρmnoυç to
1918, εívαι αυtήv tqv nερíoöo υnó αvαöqμιoυργíα. Aιóφoρα γovíöια toυ
ε{αιρεtιkó 0αvαtqφóρoυ ιoú γρínqç toυ 1918 í¿oυv αnoμovm0εí kαι
í¿oυv ειoα¿0εí otιç oúγ¿ρovεç μoρφíç γρínqç. Αυtoí αnoöεí¿0qkαv
0αvαtqφóρoι για tα novtíkια, εvm tα kαtαokευóoμαtα ιmv με tα γovíöια
αnó túnoυç tmv tρε¿óvtmv ιmv γρínqç εí¿αv μεtó þíαç onoιαöήnotε
εníöραoq. Αυtó tα nειρóμαtα μnoρoúv εúkoλα vα ¿ρqoιμonoιq0oúv
για otραtιmtιkoúç λóγoυç, αλλó nαρí¿oυv λíγo óφελoç αnó tqv ónogq
tqç ιαtριkήç ή tqç öqμóoιαç υγεíαç.» Συvε¿í(ovtαç, «q ιonαvιkή γρínq
toυ 1918 ήtαv ιöιαítερα μoλυoμαtιkή kαι - otq oúγkριoq otoυç
oúγ¿ρovoυç ιoúç γρínqç - okótmoε ívα noλú υgqλó nooootó εkεívmv
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 59
noυ μoλúv0qkαv, oυμnεριλαμþαvoμívmv noλλmv vímv. H ιoπανιkή
γρiπη ανάγkαoε μóνο ¡η μέoη uπολογιçóμενη ôιάρkεια çωήç o¡ιç HHA ¡ο
191š για να μειω0εi μέ¿ρι 1‹ έ¡η. ™ç εk ¡οú¡οu, οι ιοi γρiπηç 0εωροúν¡αι
oήμερα ωç oοµαρή απειλή µιολογιkήç ε¿0ροπραÇiαç. Akριµoç ôúο
εµôομάôεç πριν, μια επι¿ορήγηoη 1… εkα¡ομμuρiων ôολλαρiων HHA, ôó0ηkε
o¡ιç HHA για να αναπ¡u¿0οúν προo¡α¡εu¡ιkά μέ¡ρα ειôιkά ενάν¡ια oε μια
επi0εoη µιο¡ρομοkρα¡iαç με ¡οuç ιοúç γρiπηç. «H ôήλωoη προoέ0ε¡ε ó¡ι
«παρά ¡ην πολú επιkiνôuνη φúoη ¡οu ιοú ¡οu 191š, προoπά0ειεç ποu
αναôημιοuργiαç ¡οuç άρ¿ιoαν o¡α μέoα ¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu '9‹, ó¡αν πέ¡u¿ε ο
Žρ Jeffrey †au’en’erger απó ¡ο iôρuμα πα0ολογiαç ¡ων αμεριkανιkoν
ενóπλων ôuνάμεων, o¡ην Ouάoιγk¡ον DC, o¡ην ανάk¡ηoη kαι ¡ην
αλληλοu¿iα ¡ων ¡εμα¿iων ¡οu προερ¿óμενοu απó ιó Ÿ•A απó ¡οuç
ouν¡ηρημένοuç ιo¡οúç ¡ων 0uμά¡ων ¡οu 191š. Z¡ο ¡ρέ¿ον çή¡ημα ¡ων
επιo¡ημονιkoν αναôuóμενων μολuoμα¡ιkoν αo0ενειoν οι νέεç γενε¡ιkέç
λεπ¡ομέρειεç ¡οu ιοú γρiπηç ¡οu 191š 0α ôημοoιεu0οúν.» Eπioηç αναφέροuν
ó¡ι «αλλά με¡ά απó ¡ην (μεριkή) ôιεukρiνιoη ¡ηç γενε¡ιkήç αkολοu0iαç ¡οu
ιοú, οι επιo¡ήμονεç πήγαν ένα µήμα περαι¡έρω kαι έφεραν ¡ην ιoπανιkή
γρiπη πioω o¡η çωή. Aπαρα¡ήρη¡οι απó ¡ο kοινó, πέ¡u¿αν o¡η ôημιοuργiα
ενóç çων¡ανοú ιοú ποu περιέ¿ει ôúο γονiôια ¡οu 191š ποu αποôεi¿0ηkαν
πολú 0ανα¡ηφóρα o¡α çωιkά πειράμα¡α. Au¡ó ¡ο πεiραμα εiναι μóνο ένα
γενε¡ιkó µήμα μαkριά απó να πάρει ¡ο ôαiμονα ¡οu 191š εÇ ολοkλήροu έÇω
απó ¡ο μποukάλι.»
Oλοkληρoνον¡αç αναφέροuν ó¡ι «μια νεkρανάo¡αoη ¡ηç ιoπανιkήç γρiπηç
ôεν επι¡ρέπε¡αι οú¡ε απαραi¡η¡η οú¡ε απó ¡ην άπο•η ¡ηç ôημóoιαç uγεiαç.
Zúμφωνα με ¡οuç ιo¿uριoμοúç, ¡α πρóoφα¡α πειράμα¡α επιôiωÇαν να
εÇε¡άoοuν ¡ην απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡α ¡ων uπαρ¿óν¡ων φαρμάkων kα¡ά ¡οu ιοú
o¡ον ιó ¡οu 191š. Aλλά uπάρ¿ει λiγη ανάγkη για ¡α ενάν¡ια o¡ον ιó φάρμαkα
ενάν¡ια o¡ην μορφή ¡οu 191š εάν η μορφή ¡οu 191š ôεν ή¡αν
αναôημιοuργημένη kα¡ά πρo¡ο λóγο. Αnλó öεv í¿ει onoιoöήnotε
εnιotqμovιkó vóqμα vα öqμιoυργεíç μια víα αnειλή για vα αvαntú{ειç
αkριþmç tα víα αvtíμεtρα εvóvtιó tqç» λíει o Jan van A‚env. A‚en,
þιoλóγoç με tqv Sunshine ˆro•ect. Ž O γενε¡ιkóç ¿αραk¡ήραç ¡ων μορφoν
γρiπηç έ¿ει oημαν¡ιkέç µιοiα¡ριkέç εφαρμογέç. Aλλά ôεν εiναι ôιkαιολογήoιμο
να αναôημιοuργη0εi αu¡ή η ιôιαi¡ερα επιkiνôuνη Çεριçωμένη μορφή ποu 0α
μποροúoε να λάµει ¡ον óλε0ρο εάν απελεu0ερω0εi, okóπιμα ή ¡u¿αiα. » Aç
ελπioοuμε ειλιkρινά πωç ó¿ι, αλλά óπωç ο kα0. Stephen Bloc“,
πανεπιo¡ημιαkóç µιοφuoιkóç ¡οu Z¡άνφορν¡ με έ¡η εμπειρiαç o¡ο
ôιαµα0μιoμένο Hεν¡άγωνο kαι ¡ην αμεριkανιkή kuµέρνηoη για ¡ην µιολογιkή
έρεuνα, παρα¡ηρεi oε ένα άλλο πλαioιο, «μnαívoυμε otov nειραoμó vα
noúμε ótι kαvεíç í¿mv omαç tα φρívαç öεv 0α íþα(ε oto μυαλó toυ vα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 60
¿ρqoιμonoιήoει notí αυtó tα nρóγμαtα.» kαι nρoo0ítει «αλλó
kαvívαç öεv εívαι oto μυαλó toυç•»
Η Sano€i ˆasteur nαραöíöει to εμþóλιo H5N1.
Z¡ιç •š Aπριλiοu αu¡οú ¡οu έ¡οuç (•‹‹š) oε ένα επioημο ôελ¡iο ¡úποu απó
¡ην έôρα ¡ηç Sanofi Pasteur o¡ιç HHA o¡ο Swiftwater, ¡ηç Hενouλµανiα kαι
¡η Auoν, Fαλλiα, η επι¿εiρηoη «Sanofi Pasteur, "¡ο ¡μήμα εμµολiων ¡ηç
Sanofi-Aventis¨, ανήγγειλε oήμερα ó¡ι ¡ο αμεριkανιkó ¡μήμα uγεiαç kαι
αν0ρoπινων uπηρεoιoν (HHS) έ¿ει ôε¿¡εi H…•1 ¡ο μαçιkó αν¡iγονο
εμµολiων για να παραγάγει περiποu 3š.… εkα¡ομμúριο ôóoειç ¡οu εμµολiοu
ποu προo¡α¡εúει απó μια νέα μορφή ¡ηç αναφερóμενηç o¡α π¡ηνά γρiπηç. H
Sanofi Pasteur έ¿ει μια πολuε¡ή oúμµαoη με ¡ο HHS ωç ¡μήμα ¡οu
πανôημιkοú προγράμμα¡óç ¡οu, kαι 0α λάµει μια πληρωμή $19•.…
εkα¡ομμuρiων ποu kρα¡ιοúν¡αι για ¡ο ôεú¡ερο ¡ρiμηνο ¡οu •‹‹š για ¡ην
αποôο¿ή ¡οu μαçιkοú μέροuç εμµολiων. Kα¡óπιν, o¡ιç 1” Ìοuνiοu αu¡οú ¡οu
έ¡οuç, η Sano€i ˆasteur εÇέôωoε ¡ην αkóλοu0η αναkοiνωoη ¡úποu
αναγγέλλον¡αç ó¡ι, «ömρí(ει 60 εkαtoμμúρια öóoειç H5N1
εμþoλíoυ otqv Παγkóoμια Οργóvmoq Υγεíαç (‡ΗΟ) oε 3
ítq για tqv kα0ιíρmoq εvóç nαγkóoμιoυ αno0íμαtoç
εμþoλímv H5N1.»
Καtαλóþαtε, oútε tq Παγkóoμια Οργóvmoq Υγεíαç (‡ΗΟ)
oútε kαvívα óλλo φoρíα εívαι öυvαtov vα εμnιotεúεotε για
tqv υγεíα oαç. Σkεφtεítε nóoα {íρεtε εoειç kι nóoα αυtoι
για tq γρínq, nóoα ¿ρήμαtα nήραv για tα εμþóλια αυtó
kónoιoι kαι nóoα nρooöokoúv vα nóρoυv αnó toυç
0αvótoυç noυ 0α nρokαλíooυv
Ο Πρóεöρoç kαι o CEO tqç Sano€i ˆasteur, ‡ayne ˆisano, öήλmoε ótι
«oι ιoí H5N1 noυ kυkλoφoρoúv αυtήv tqv nερíoöo oε μεριkíç αnó tιç
φtm¿ótερεç nεριo¿íç toυ kóoμoυ kαι ívα {íonαoμα tqç nαvöqμιkήç
γρínqç 0α ¿tυnoúoε nι0αvótαtα toυç nλq0υoμoúç noυ (oυv otιç
nεριo¿íç αυtíç με tqv nεριoριoμívq nρóoþαoq otα εμþóλια. Αυtή q
ömρεó H5N1 εμþoλíoυ oto¿εúει vα kαλúgει tιç αvóγkεç εkεívmv, tmv
nιo tρmtmv nλq0υoμmv. O Pisano πρóo0εoε ó¡ι αu¡ó απο¡ελεi απο¡ελεi
uποo¡ήριÇη ¡ων προoπα0ειoν ¡ων kuµερνήoεων kαι ó¡ι η µιομη¿ανiα
ouνεργάçε¡αι με ¡οuç ôιε0νεiç οργανιoμοúç óπωç ο «WHO», ¡ο iôρuμα «Bill
kαι Melinda •ates» kαι άλλοι ôιε0νεiç φορεiç uγεiαç. Au¡ó εiναι ο kαλú¡εροç
¡ρóποç να ¿¡ιo¡εi ένα απó0εμα ¡ων εμµολiων για ¡α αναπ¡uooóμενα έ0νη,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 61
έ¡οιμο να αναπ¡u¿0εi oε περiπ¡ωoη πανôημιkοú Çεoπάoμα¡οç γρiπηç.»
Eερε¡ε ¡οuç «BiII kαι MeIinda Gates» kα¡ι kαλά παιôιά αu¡οkρά¡ορεç
¡ων kομπιοu¡ερ ποu ¿ρηoημοποιοúν o¡α kομπιοu¡ερ ραöιooυ¿vótqtεç ποu
nρokαλoúv kαρkívoυç„ Au¡οi εiναι oι öιε0vεíç φoρεíç υγεíαç
Καλó, oto ¿mριó toυç tov XΑΡΟ nmç tmv λívε?
Συμnαvtιko φoρíα ευε{íαç ?
Tο iôρuμα Bill kαι η Melinda •ates, εk¡óç απó οιkονομιkóç uποo¡ηριk¡ήç ¡οu
αποkαλοúμενοu «uπóγειοu 0αλάμοu Hμέραç ¡ηç Kρioεωç» o¡ην Aρk¡ιkή,
έ¿ει αφιερooει ¡α ôιoεkα¡ομμúρια ¡οu ιôρúμα¡óç ¡οu για να uποo¡ηρiÇοuν
¡ον ελέγ¿ο πλη0uoμοú ειôιkά o¡ην Aφριkή. Mε¡αÇú άλλων προγραμμά¡ων,
kα0oç επioηç kαι ¡οu ιôρúμα¡οç Roc‚e€eIIer, ¿ρqμαtoöotoúv tq oυμμα¿íα
για μια nρóoιvq εnαvóotαoq otqv Αφριkή, tqç onoíαç εnιkεφαλήç
εívαι o nρoqγoúμεvoç Γεvιkóç Γραμμαtíαç toυ ΟΗΕ Κóφι Αvvóv. ™ç ο
μεγαλú¡εροç kα¡αokεuαo¡ήç εμµολiων γρiπηç o¡ον kóoμο, q Sano€i ˆasteur
nαρóγει nερínoυ to μιoó tmv εμþoλímv γρínqç noυ kαtαvαλmvovtαι
nαγkooμímç. Σtιç ΗΠΑ nαρήγαγε nεριooótερα αnó 40 toιç εkαtó toυ
εμþoλíoυ γρínqç noυ öιαvεμή0qkε για tqv εno¿ή γρínqç toυ 2007-2008.
Τo γεγovóç ótι q αμεριkαvιkή kυþíρvqoq í¿ει αvαþιmoει tov ιó tqç
Ιonαvιkήç γρínqç toυ 1918 για vα kóvει «tιç öokιμíç» ôεi¿νει ó¡ι kά0ε¡ι
εiναι πι0ανó. Yπάρ¿οuν oε αu¡óν ¡ον kóoμο μεριkοi άν0ρωποι öεv
otíkoυv otα λoγιkó toυç» O 4. William Engdahl εiναι ouγγραφέαç
¡οu µιµλiοu «Zπóροι ¡ηç kα¡αo¡ροφήç: η kρuμμένη ημερήoια ôιά¡αÇη ¡οu
γενε¡ιkοú ¿ειριoμοú». Eνα αν¡io¡οι¿ο –περiεργο– με γρiπη εi¿αμε ¡ο 19˜”,
απο¡έλεoμα 0ανα¡ηφóροι μαçιkοi εμµολιαoμοi. Žεi¡ε ενôειk¡ιkά ¡α:
http://www.haverford.edu/’iology/edwards/disease/viral_essays/warnervirus.
htm kαι
http://www.whale.to/vaccines/“alo“erinos13.html
Aεν θα έγραφα τίποτα, ούτε πριν μήνες, ούτε τoρα, εάν δεν είyα τις
δικές μου "ενδείξεις". Eίμαι συνδρομητής λόγω INKΑ στους
αμερικάνικους οργανισμούς. Από πέρισυ το καλοκαίρι έλαµα κάποια
niewsletter από δαύτους, που μιλούσαν για πανδημία γρίπης !!! και
έκαναν λόγο για προφυλάξεις.Tεράστια η απορία μου, που
συνεyίστηκε και στους επόμενους μήνες όπου έρyονταν σποραδικά
κάποια αντίστοιyα, ενo θέμα γρίπης των πτηνoν δεν υπήρξε
φέτος !!!.Tο γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την καπιταλιστική
κατεδάφιση, με έκανε να τα συνδέσω και να κάνω λόγο σε κάποια
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 62
κείμενά μου για περίεργες ασθένειες και πανδημίες, που θέλει ο
καπιταλισμός για να διασωθεί και να αρyίσει από την αρyή.Zας
προτρέπω, μας προτρέπω να qάξουμε το θέμα όσο μπορούμε
Τo okóvöαλo με to tami€Iu! Τo φóρμαko íγιvε για tov Ιó ή o Ιóç για to
φóρμαko; AΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟ TROKTIKO ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗOΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΝΟΣΟ ΤΩΝ ...XΟΙΡΩΝ
O...kα¡αokεuαoμένοç ιοç ¡ων ¿οiρων ποu φ0άνει πλέον με ελά¿ιo¡οuç
0ανά¡οuç αλλά πολλά kροúoμα¡α μέoω ¡οu ¡ρóμοu ¡ων MME oε óλα
¡α oπi¡ια kάνει αναγkαiο ¡ο φάρμαkο tamiflu. Kαι ενo uπάρ¿οuν kαι
άλλα αν¡ιιkα φάρμαkα ποu αν¡ιμε¡ωπiçοuν ¡ην νóoο μóνο αu¡ó έ¿ει
µγει παγkοoμiωç ωç ¡ο φάρμαkο o¡ο οποiο ο ιοç εiναι εuαio0η¡οç. H
ŸOCHE kάνει ¡ρελέç πωλήoειç kαι απó πioω µρiokε¡αι ο πρoην
αν¡ιπρóεôροç ¡ων HHA. Tο «γεράkι ¡οu Hεν¡αγoνοu», ο uποuργóç
Aμuναç ¡ων HHA, N¡óναλν¡ Pάμoφελν¡! Kαι για¡i; Žιó¡ι εiναι
μεγαλομέ¡ο¿οç ¡ηç ε¡αιρiαç µιο¡ε¿νολογiαç «•ilead Sciens», η....
οποiα έ¿ει ¡α ôιkαιoμα¡α ¡οu περιçή¡η¡οu φαρμάkοu tamiflou
(¡αμιφλοú) - παiρνει απó ¡ην ελµε¡ιkή «Ÿoche» («Pοç») ¡ο 1‹Œ ¡ων
πωλήoεων - ¡οu μóνοu ποu μπορεi να ¿ρηoιμοποιη0εi για ¡ην
kα¡απολέμηoη ¡ηç νóoοu o¡οuç αν0ρoποuç.
Tο †amiflu εiναι ένα φάρμαkο ποu περιέ¿ει ¡η ôραo¡ιkή οuoiα
οoελ¡αμιµiρη. Kάπο¡ε αu¡ó πήγε να γiνει με ¡ην νóoο ¡ων ποuλεριkoν
ó¡αν kαι πάλι αναo¡α¡o0ηkε óλοç ο πλανή¡ηç αλλά ¡ο tamiflu ôεν
έkανε kαλή ôοuλειά. Toρα óμωç ο ιοç εiναι o¡α μέ¡ρα ¡οu φαρμάkοu.
Tο φάρμαkο έγινε για ¡ον ιó ή ο ιóç για ¡ον φάρμαkο Hρóoφα¡α
άkοuoα μια γuναιkα ελληνiôα ποu ενo εi¿ε προoµλη0εi απο ¡ον ιο ¡οu
AÌDS kα¡άφερε να Çεφúγει απο ¡α πλοkάμια ¡ηç αρρoo¡ια με ôιkή ¡ηç
έρεuνα. Eλεγε ο¡ι ¡ο οργανóγραμμα ¡οu ιοu ôεν ôó0ηkε πο¡έ o¡ην
ôημοoιó¡η¡α kαι ο ιοç αναkοινo0ηkε απο ¡ον uποuργó uγεiαç ¡ων
HHA. Eπioηç ελεγε ο¡ι περiμενε óλη ¡ηç ¡ην çωή να πε0άνει νέα αλλά
oημερα απóλu¡α uγιήç ôινει ¡ην μά¿η ¡ηç ενημέρωoηç μέoα απó
ôιαλέÇειç kαι ouγγραφή µιµλiων. •α •άÇω για ¡ο ονομά ¡ηç kαι
περιooó¡ερα o¡οι¿εiα για ¡α µιµλια ¡ηç. E¿ον¡αç ¡ο φάρμαkο
αναkαλú•αμε ¡ην γρiπη ¡ων ¿οiρων. H εiôηoη oερνó¡αν εôo kαι
μέρεç. Zήμερα, kuριαρ¿εi παν¡οú. Z¡ο MεÇιkó έ¿οuν πε0άνει ¡ιç ôúο
¡ελεu¡αiεç εµôομάôεç 1‹3 άν0ρωποι απó ¡ην αποkαλοúμενη γρiπη
¡ων ¿οiρων, ενo, μέ¿ρι o¡ιγμήç, έ¿οuν kα¡αγραφεi o¡η ¿oρα kαι άλλα
1”1‘ kροúoμα¡α. Mεριkέç ôεkάôεç kροúoμα¡α εμφανio¡ηkαν o¡ιç
HHA kαι o¡ον Kαναôά, ενo oε ολókληρο ¡ον kóoμο [απó ¡η Fαλλiα ωç
¡η Nέα Zηλανôiα] εÇε¡άçον¡αι ôιάφοροι αo0ενεiç ποu ioωç έ¿οuν
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 63
πληγεi απó ¡ον ιó. Oι επιo¡ήμονεç μιλοúν για ¡ο ενôε¿óμενο
πανôημiαç, ε¡oε¡ερά, ε¡oε¡ερά. [Hηγή C••] Kαι φuoιkά [;!] οι
φαρμαkοµιομή¿ανοι kαι ¡α kοράkια/ôημοoιογράφοι ¡ρiµοuν ¡α ¿έρια
¡οuç. Aç kάνοuμε, óμωç, ένα μιkρó ¡αÇiôι o¡ον ¿ρóνο. Eνα απóγεuμα ¡ον
4εµροuάριο ¡οu oω¡ηρiοu έ¡οuç 19˜”, έναç νεοoúλλεk¡οç Aμεριkανóç
o¡ρα¡ιo¡ηç εiπε o¡ον εkπαιôεu¡ή ¡οu o¡ο o¡ρα¡óπεôο 4ορ¡ N¡ιÇ ó¡ι
αιo0ανó¡αν kοúραoη kαι αôuναμiα, ωo¡óoο ôεν ή¡αν αρkε¡ά
άρρωo¡οç για να "λοuφάρει¨ ¡ο απογεuμα¡ιkó εkπαιôεu¡ιkó
πρóγραμμα. Tην επóμενη ημέρα, ο 19¿ρονοç N¡έιµιν¡ Aιοúιç πέ0ανε.
Zuναγερμóç o¡ιç ια¡ριkέç uπηρεoiεç ¡οu αμεριkανιkοú o¡ρα¡οú. Žúο
εµôομάôεç αργó¡ερα, οι uπεú0uνοι αναkοiνωoαν ó¡ι ο N¡. Aιοúιç εi¿ε
πε0άνει απó kά¡ι ποu ονομαçó¡αν γρiπη ¡ων ¿οiρων. Mέ¿ρι εôo óλα
kαλoç. Pure Science, ποu 0α ˆλεγε kι ο μαkαρi¡ηç ο παπποúç μοu.
Ek¡óç ¡οu 19¿ρονοu νεοoúλλεk¡οu [ποu oημειω¡έον uπήρÇε ¡ο
μοναôιkó 0úμα αu¡ήç ¡ηç –επιôημiαç–] νοoηλεú¡ηkαν kαι ‘-… αkóμη
νεοoúλλεk¡οι με ouμπ¡oμα¡α ¡ηç γρiπηç, ενo µρέ0ηkε ó¡ι …‹‹ αkóμη
o¡ρα¡ιo¡εç [kuρiωç νεοoúλλεk¡οι] ή¡αν φορεiç ¡οu ιοú, αλλά kανεiç
¡οuç ôεν αo0ένηoε. Eναν μήνα αργó¡ερα, o¡ιç •‘ Mαρ¡iοu 19˜”, ο
πρóεôροç Tçiμu Kάρ¡ερ εÇήγγειλε ένα πρóγραμμα για ¡ον εμµολιαoμó
"kά0ε άνôρα, kά0ε γuναikαç kαι kά0ε παιôιοú¨ o¡ιç HHA, oo¡ε να
αν¡ιμε¡ωπιo¡εi ¡ο ενôε¿óμενο μιαç πανôημiαç απó ¡η γρiπη ¡ων
¿οiρων. O μαçιkóç εμµολιαoμóç ¡ων Aμεριkανoν Çεkiνηoε ¡ον
Ok¡oµριο ¡οu 19˜”, αλλά ôιαkóπηkε ôúο μήνεç αργó¡ερα, ó¡αν εi¿αν
εμµολιαo¡εi "μóνον¨ ‘‹ απó ¡α ••‹ εkα¡ομμúρια Aμεριkανoν. Fια¡i
ôιαkóπηkε ¡óoο Çαφνιkά ¡ο πρóγραμμα; Eπειôή …‹‹ περiποu απó
¡οuç εμµολιαo0έν¡εç εμφάνιoαν, αμέoωç με¡ά ¡ον εμµολιαoμó,
ôιάφορα προµλήμα¡α ¡οu νεuριkοú ouo¡ήμα¡οç [παραλúoειç], kuρiωç
¡ο oúνôρομο •uillain-Barré, kαι 3‹ απó αu¡οúç πέ0αναν. Kóo¡οç
¡οu óλοu εγ¿ειρήμα¡οç; Hερi ¡α …‹‹ εk. ôολάρια, oε oημερινέç ¡ιμέç.
Pure Business, ποu 0α ˆλεγε kι ο -άλλοç- μαkαρi¡ηç παπποúç μοu.
H0ιkó ôiôαγμα; Žεν uπάρ¿ει! YF. ƒ¡αν η "επιôημiα¨ έ¿ει ωç ¡ελιkó
απολογιoμó έναν νεkρó, kαι η αν¡ιμε¡oπιoή ¡ηç 3‹ νεkροúç [kαι μεριkέç
εkα¡ον¡άôεç –παράλu¡οuç–], kαι ó¡αν o¡ην πορεiα έ¿οuν "εÇαερω0εi¨ -προç
¡ιç γνωo¡έç kα¡εu0úνoειç- μεριkέç εkα¡ον¡άôεç εkα¡ομμúρια ôολάρια, ¡ó¡ε
πoç να μην 0uμη0οúμε ¡η ρήoη ¡οu Tçων Kέννε0 Fkαλμπραiη0:
"E¿ον¡αç ¡ο φάρμαkο αναkαλú•αμε kαι ¡η oúφιλη¨ o¡ην οποiα οφεiλε¡αι kαι
ο ¡i¡λοç αu¡οú ¡οu oημειoμα¡οç.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 64
http://www.hhs.gov/news/press/•‹‹9pres/‹1/•‹‹9‹11…’.html
H •ovartis o¡ην οποiα εργάçε¡αι ο αôελφóç Bush kαι για ¡ην οποiα έ¿ει
kα¡ηγορη0εi ¡ο παγkóoμιο kά0αρμα, παiρνει ‘š˜ εkα¡.$ για να kάνει έρεuνεç
για ¡ο εμµóλιο γρiπηç. O Bush επioηç ˜,1 ôιç $ για ¡ην iôια αι¡iα
http://www.redherring.com/Home/1‘•…˜ Šρήkα ¡α o¡οι¿εiα για αu¡ά ποu
έγρα•α παραπάνω για ¡ο AÌDS. Hαροuoiαoη ¡οu µιµλiοu "Aν¡iο, AÌDS!¨ ¡ηç
M. Hαπαγιαννiôοu - Zεν Hιέρ Tελιkά, ôεν kα¡άφερα πο¡έ να ôιαµάoω ¡α ôúο
πρo¡α µιµλiα ¡ηç M. Hαπαγιαννiôοu [o¿ε¡ιkó ιo¡οoημεiωμα: Mαiρη
Hαπαγιαννiôοu: "Aποkαλúπ¡ον¡αç ¡ο AÌDS¨, οú¡ε kαι ¡ο µιµλiο ¡ηç –Hoç
νikηoα ¡ο AÌDS– kα¡άφερα να ôιαµάoω]. Žιάµαoα, óμωç, ¡ο ¡ρi¡ο µιµλiο ¡ηç
"Aν¡iο, AÌDS!¨ [εkô. OÇú], ¡ον περαoμένο Žεkέμµριο. Ek¡ο¡ε, παραμένει
πάνω πάνω oε έναν o¡iµο [ποu έ¿ει πει kι ο FAH] µιµλiων, περιμένον¡αç ¡η
o¡ιγμή ποu 0α kα¡αφέρω να ÇεμπλέÇω απó ¡α ôιάφορα ôιαµάoμα¡α kαι 0α
αρ¿ioω να γράφω γι‰ αu¡ά. Eπιφuλάooομαι.Hρókει¡αι για ένα ¡οuλά¿ιo¡ον
ouναρπαo¡ιkó ανάγνωoμα. Fια ôúο, kuρiωç, λóγοuç.
> Fια ¡η ôúναμη kαι ¡η 0έληoη αu¡ήç ¡ηç γuναikαç να επιµιooει απó ¡ον
εφιάλ¡η ¡οu AÌDS [–αo0ένηoε– ¡ο 199…].
> Kαι για ένα πολú απλó γεγονóç: Η Μαρíα Παnαγιαvvíöoυ - Σεv Πιíρ
otαμótqoε otιç 23 Αnριλíoυ toυ 2007 kó0ε 0εραnεíα για to AIDS. Aúo
¿ρóvια μεtó, αnotελεí tq (mvtαvή αnóöει{q• noιmv nραγμótmv; Ιöoú
ívα kαλó ερmtqμα.
Γρίπη και γριπæδης συνδρομή
H γρίπη είναι μια οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται
κυρίως από τον ιό της γρίπης (ορότυποι Α και B) και προκαλεί qηλό
πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες και µήyα διάρκειας μερικoν ημερoν.
Zυyνά λαμµάνει τη μορφή επιδημίας. Dστόσο, οι ήπιες περιπτoσεις
γρίπης μοιά(ουν πολύ με το κοινό κρυολόγημα. H γριπæδης
συνδρομή είναι όρος που περιγράqει μια κAινικά παρόμοια
κατάσταση, η οποία όμως αποδίδεται σε ιό άAAο εκτός της
γρίπης.Oι επιδημίες γρίπης συνήθως εκδηλoνονται κατά τους
yειμερινούς μήνες με αιyμή κατά τους μήνες Aεκέμµριο - Mάρτιο.
Eξαιτίας της δυνητικής µ αρύτητας και τις πιθανότητες εμφάνισης
επιδημιoν, οι επιστημονικές εταιρίες συνιστούν τον ετήσιο
εμµολιασμό για τα άτομα που διατρέyουν υqηλό κίνδυνο εμφάνισης
σyετι(όμενων με τη γρίπη επιπλοκoν, για τα άτομα που (ουν ή που
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 65
φροντί(ουν άτομα υqηλού κινδύνου, καθoς και για τους
επαγγελματίες υγείας.
2
Βασικές εναAAακτικές 0εραπείες - μια σύνοqη
Dς γενικά προληπτικά μέτρα, από τους εναλλακτικούς θεραπευτές
προτείνεται η μείωση της (άyαρης, των ραφιναρισμένων
υδατανθράκων, των γαλακτοκομικoν και του αλκοόλ και η αύξηση
των σύνθετων υδατανθράκων, των λαyανικoν, των φρούτων, των
ξηρoν καρπoν και φυτρoν και των σιτηρoν ολικής άλεσης. Eκ των
ων ουκ άνευ θεωρείται το τακτικό πλύσιμο των yεριoν πριν από
κάθε γεύμα και ο επαρκής ύπνος και ξεκούραση.
H þιταμίνη C (ασκορµικό οξύ) θεωρείται από πολλούς ως η κύρια
θρεπτική ουσία του ανοσοποιητικού συστήματος. Hολλές μελέτες
έyουν δείξει ότι ελαττoνει τη διάρκεια και τη µαρύτητα των
συμπτωμάτων του κρυολογήματος και ενδεyομένως και τον κίνδυνο
νόσησης. Mεταξύ άλλων, η µιταμίνη C αυξάνει τη λειτουργία των
λευκoν αιμοσφαιρίων, την παραγωγή ιντερφερόνης και τη δράση
των αντισωμάτων. Oι ανάγκες σε µιταμίνη C είναι υqηλότερες κατά
τη διάρκεια μιας λοίμωξης.
O qευδάργυρος είναι μια ακόμη σημαντική θρεπτική ουσία για το
ανοσοποιητικό. Mε τη μορφή παστίλιας, έyει φανεί ότι ελαττoνει
σημαντικά τη διάρκεια και τη µαρύτητα των συμπτωμάτων, ενo
όταν οι παστίλιες διαλύονται στο στόμα, φαίνεται ότι διαθέτει μια
τοπική αντιική δράση. O qευδάργυρος διαθέτει ωφέλιμες δράσεις
στη λειτουργία του θύμου αδένα και των λευκoν αιμοσφαιρίων.
H echinacea (Echinacea augustifolia, Echinacea purpurea) περιέyει
δραστικά συστατικά που µελτιoνουν την ανοσολογική λειτουργία
μέσω διαφόρων μηyανισμoν, όπως η αύξηση της παραγωγής
λευκoν αιμοσφαιρίων (όταν είναι yαμηλά), η διέγερση της
ενεργοποίησης των λευκoν αιμοσφαιρίων (όπως των μακροφάγων,
των κυττάρων - φυσικoν φονέων και των T-κυττάρων), η αύξηση
της παραγωγής διαφόρων ανοσοτροποποιητoν (π.y. ιντερφερόνες),
η προαγωγή της εναλλακτικής οδού του συμπληρoματος (η οποία
προάγει τη μετανάστευση των λευκoν αιμοσφαιρίων στις περιοyές
της λοίμωξης) και η μείωση της υαλουρονιδάσης (μιας ουσίας που
επιτρέπει την εξάπλωση της λοίμωξης). Hαρόλο που οι παραδοσιακοί
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 66
µοτανολόγοι yρησιμοποίησαν την Echinacea για διάφορες
καταστάσεις, από την αλωπεκία μέyρι τον καρκίνο, η σύγyρονη
εφαρμογή της είναι κυρίως για την ενίσyυση του ανοσοποιητικού.
Zήμερα, η Echinacea είναι κατά γενική ομολογία το πλέον
αναγνωρισμένο συμπλήρωμα µοτάνου για την πρόληqη και τη
θεραπεία του κρυολογήματος και της γρίπης. Aιάφορα είδη της
Echinacea εμφανί(ουν ανοσοενισyυτικές ιδιότητες. Tόσο η
Echinacea purpurea όσο και η Echinacea angustifolia φαίνεται να
ενεργοποιούν τη μη ειδική κυτταρική και yυμική ανοσία και το
σύστημα του συμπληρoματος.
Tο elderberry (Sambucus nigra) σε yορήγηση από το στόμα έyει
δειyθεί να μειoνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων της γρίπης, από 6
ημέρες σε 48 περίπου oρες. Αναστέλλει τον αναδιπλασιασμό του
ιικού DNA και μπορεί να είναι yρήσιμο και έναντι άλλων ιoν.
KAινικά δεδομένα
Βιταμίνη C. Mια σημαντική μετανάλυση
3
29 ελεγyόμενων
κλινικoν μελετoν διερεύνησε τα οφέλη από την προληπτική λήqη
>200 mg µιταμίνης C την ημέρα για το κοινό κρυολόγημα σε
11.077 ασθενείς και έδειξε ότι η προφύλαξη με µιταμίνη C όντως
μειoνει τη διάρκεια και τη µαρύτητα του κρυολογήματος, όyι όμως
και την συyνότητα. Dστόσο σε μια υποομάδα έξι μελετoν στις
οποίες τα άτομα ευρίσκονταν υπό σημαντικό σωματικό στρες
εξαιτίας σωματικής άσκησης σε κρύα µόρεια κλίματα (στρατιoτες,
σκιέρ, μαραθωνοδρόμοι), τα άτομα που λάμµαναν προφύλαξη με
µιταμίνη C εμφάνισαν μείωση κατά 50% της συyνότητας του κοινού
κρυολογήματος.
4
H μετανάλυση εξέτασε επίσης την επίδραση της
προφύλαξης με µιταμίνη C στη διάρκεια του κρυολογήματος, σε
δεδομένα από 9.676 περιπτoσεις, όπου διαπιστoθηκε ότι δόσεις >
200 mg ημερησίως µράyυναν τη διάρκεια του κρυολογήματος στα
παιδιά κατά 14% και στους ενήλικες κατά 8%. H επίδραση στη
µαρύτητα του ενδεyόμενου κρυολογήματος της προφυλακτικής
yρήσης της µιταμίνης C αξιολογήθηκε επίσης σε αρκετές από τις
μελέτες (7.045 περιπτoσεις) και τα άτομα που λάμµαναν µιταμίνη C
παρέμειναν για ελαφρoς λιγότερες ημέρες «στο σπίτι», σε σyέση με
αυτά που δεν έλαµαν µιταμίνη C.
3
Tέλος, η μετανάλυση αξιολόγησε
ακόμη την αποτελεσματικότητα της µιταμίνης C όταν αυτή λήφθηκε
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 67
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και εκεί δεν διαπίστωσε
στατιστικά σημαντικό όφελος ως προς τη διάρκεια ή τη µαρύτητα.
3
ΠροþAήματα των κAινικæν μεAετæν της þιταμίνης C
tνα μειονέκτημα των μελετoν που yρησιμοποιούν υqηλές δόσεις
µιταμίνης C είναι ότι οι γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες
καθιστούν δυσyερή τη διατήρηση του διπλά τυφλού yαρακτήρα των
μελετoν. Zυνεπoς, οποιαδήποτε αποτελεσματική κλινική μελέτη
yρησιμοποιεί δόσεις > 2 g ημερησίως αντιμετωπί(εται με
σκεπτικισμό από την ιατρική κοινότητα.
5
Mερικές από τις μελέτες
της μετανάλυσης που έδειξαν μικρό ή καθόλου όφελος
yρησιμοποίησαν δόσεις µιταμίνης C που θεωρούνται «μικρές» από
τους υπέρμαyους της µιταμίνης C (100-500 mg την ημέρα). tνας
άλλος προµληματικός παράγοντας είναι ο yρόνος ημίσειας (ωής
πλάσματος των υqηλoν δόσεων µιταμίνης C, ο οποίος είναι περίπου
30 λεπτά.
6
Αυτό υποδηλoνει ότι οι περισσότερες μελέτες είναι
μεθοδολογικά ελαττωματικές αφού η µιταμίνη C, όταν δε yορηγείται
αρκετά συyνά, αναμένεται να επιφέρει ελάyιστο όφελος. Tο
«1δρυμα για τη Bιταμίνη C» (το οποίο αποτελείται από μια ομάδα
έγκριτων γιατρoν και ερευνητoν που ειδικεύονται στην
ορθομοριακή ιατρική, αποκαλείται) συνιστά πολύ υqηλές δόσεις
µιταμίνης C για το κοινό κρυολόγημα-με αρyική δοσολογία μέyρι 8 g
κάθε 20-30 λεπτά. 7 Aυστυyoς, οι από το στόμα δόσεις αυτού του
μεγέθους δεν είναι εφικτές για τα περισσότερα άτομα εξαιτίας των
γαστρεντερικoν συμπτωμάτων, με αποτέλεσμα πολύ συyνά να
διακόπτεται η συμπληρωματική yορήγηση. H συμπληρωματική
yορήγηση υqηλoν δόσεων µιταμίνης C σε διαιρεμένες δόσεις σε
διάστημα αρκετoν ημερoν είναι πιθανόν ο πλέον αποτελεσματικός
τρόπος λήqης.
4ευδάργυρος. Zε μια τυyαιοποιημένη μελέτη,
8
200 υγιή παιδιά
τέθηκαν σε αγωγή είτε με από το στόμα θειικό qευδάργυρο (15 mg
στοιyειακού qευδαργύρου) είτε με εικονικό φάρμακο, καθημερινά
για 7 μήνες, με αύξηση σε 15 mg δύο φορές την ημέρα κατά την
έναρξη ενός κρυολογήματος. Oπως σημειoθηκε, ο μέσος αριθμός
κρυολογημάτων στην ομάδα του qευδαργύρου ήταν σημαντικά
μικρότερος σε σyέση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (1.2
έναντι 1.7 κρυολογήματα ανά παιδί, ενo ο μέσος αριθμός των
σyετι(όμενων με το κρυολόγημα απουσιoν από το σyολείο ήταν 0.9
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 68
ημέρες στην ομάδα του qευδαργύρου έναντι 1.3 ημερoν στην
ομάδα του εικονικού φαρμάκου.
Αρκετές μελέτες έyουν αξιολογήσει τη yρήση της παστίλιας
qευδαργύρου για το κρυολόγημα, με μεικτά αποτελέσματα.
9
Mια
ελεγyόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη διάρκειας 7
ημερoν παρακολούθησε 65 άτομα που έλαµαν είτε μια δόση εφόδου
46 mg qευδαργύρου (δύο παστίλιες γλυκονικού qευδαργύρου)
ακολουθούμενη από 23 mg qευδαργύρου (μία παστίλια) είτε
εικονικό φάρμακο κάθε 2 oρες στη διάρκεια της ημέρας εωσότου τα
συμπτoματα υποyωρήσουν για 6 oρες. Mετά από 7 ημέρες, το 86%
των ατόμων στην ομάδα του qευδαργύρου ήταν ελεύθερα
συμπτωμάτων συγκριτικά με το 46% των ατόμων της ομάδας του
εικονικού φαρμάκου.
10
Mια μελέτη στην οποία συμμετείyαν 48
ενήλικες έδειξε ότι οι παστίλιες οξεικού qευδαργύρου (12.8 mg
qευδαργύρου ανά παστίλια) λαμµανόμενες ανά 2-3 oρες στη
διάρκεια της ημέρας μείωσαν τη διάρκεια των συμπτωμάτων του
κρυολογήματος συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (4.5 έναντι 8.1
ημερoν). Yπάρyουν και αρκετές μελέτες που έyουν καταλήξει ότι οι
παστίλιες qευδαργύρου δεν έyουν καλύτερα αποτελέσματα από το
εικονικό φάρμακο. Mια μετανάλυση ως προς την επίδραση των
παστίλιων γλυκονικού qευδαργύρου στο κοινό κρυολόγημα ανέλυσε
8 τυyαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Mολονότι οι ερευνητές
ανέφεραν περιορισμούς στην ανάλυσή τους (π.y. εξάρτηση από την
αξιοπιστία των μελετoν και το γεγονός ότι η ανάλυσή τους
περιορι(όταν σε μια μεταµλητή [παρουσία «οποιουδήποτε»
συμπτoματος κρυολογήματος μετά από 7 ημέρες θεραπείας]), οι
συγγραφείς διαπίστωσαν ισyνές ενδείξεις για την
αποτελεσματικότητα των παστίλιων γλυκονικού qευδαργύρου. Oι
διαφορές στα σκευάσματα qευδαργύρου, περιλαμµανομένης της
μορφής (γλυκονικός qευδάργυρος έναντι οξεικού qευδαργύρου),
της ποσότητας (στοιyειακός qευδάργυρος ανά παστίλια 5-23 mg)
και της σύστασης της παστίλιας, έyουν αναγνωριστεί ως πιθανές
εξηγήσεις για το γιατί τα αποτελέσματα των μελετoν είναι
ασύμφωνα μεταξύ τους.
9
Echinacea. Mια σημαντική εφετινή μετανάλυση κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι τα συμπληρoματα Echinacea μειoνουν την
συyνότητα και τη διάρκεια του κοινού κρυολογήματος. H ανάλυση
έδειξε ότι η Echinacea μειoνει τις πιθανότητες ανάπτυξης
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 69
κρυολογήματος κατά 58% και ελαττoνει τη διάρκεια του
κρυολογήματος κατά 1.4 ημέρες και περιλάμµανε 14 μελέτες, οι
οποίες συνολικά αφορούσαν περίπου 1400 άτομα για τη διερεύνηση
της επίδρασης της Echinacea στην συyνότητα και 1600 άτομα για τη
διερεύνηση της επίδρασης στη διάρκεια του κρυολογήματος.
11

κλινικές μελέτες έyουν γενικά δoσει και δίνουν ανάμικτα
αποτελέσματα σyετικά με την Echinacea και εξακολουθεί να υπάρyει
μια συνεyι(όμενη αντιπαράθεση. Oι διαφορές στα αποτελέσματα των
μελετoν μπορεί να σyετί(ονται με το σκεύασμα που
yρησιμοποιήθηκε σε κάθε μελέτη (E. purpurea, E. angustifolia, ή E.
pallida ή συνδυασμός τους), το τμήμα του µοτάνου που
yρησιμοποιήθηκε και τη μέθοδο της εξαγωγής. Zημαντικό (ήτημα
είναι και εδo το ότι πριν το µότανο αυτό καθιερωθεί ως μια
αναγνωρισμένη θεραπεία για το κρυολόγημα απαιτούνται μελέτες
ασφάλειας και μεγάλης κλίμακας τυyαιοποιημένες μελέτες, που να
ελέγyουν τη δοσολογία, τα είδη της Echinacea που
yρησιμοποιούνται, την ποιότητα των παρασκευασμάτων, τη μέθοδο
επαγωγής του κρυολογήματος και την αντικειμενικότητα των
καταληκτικoν σημείων των μελετoν. H Echinacea είναι ένας
αναστολέας του κυτοyρoματος P450 και επομένως μπορεί να
αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα.
Elderberry. Eξήντα ασθενείς (ηλικίας 18-54 ετoν) που εμφάνι(αν
πρoιμα συμπτoματα γρίπης έλαµαν 15 ml (1 κουτάλι της σούπας)
σιρόπι Sambucol ή εικονικού φαρμάκου τέσσερεις φορές την ημέρα
για 5 ημέρες και τα συμπτoματα παρακολουθήθηκαν για 8 ημέρες.
Zτη θεραπευτική ομάδα η πλειονότητα των ασθενoν ανέφερε
«σημαντική µελτίωση» μετά από 3-4 ημέρες κατά μέσο όρο, ενo η
ομάδα του εικονικού φαρμάκου yρειάστηκε 7-8 ημέρες εωσότου
φθάσει παρόμοιο επίπεδο µελτίωσης.
12
AAAες προτεινόμενες 0εραπείες
Hολύς λόγος γίνεται, τόσο στη yoρα μας όσο και διεθνoς, για τα
qύAAα της εAιάς, αυτή την άφθονη στην Eλλάδα πρoτη ύλη. Tα
συστατικά του ελαιόδεντρου, Olea europaea, έyουν μελετηθεί και
yρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή ιατρική για αιoνες. Tο εκyύλισμα
των φύλλων ελιάς, που εξάγεται από τα φύλλα του ελαιόδεντρου,
περιέyει φαινολικά συστατικά, ιδίως oleuropein, που έ¿ουν
δείξει ισ¿υρή αντιμικροþιακή, αντιοξειδωτική και
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 70
αντιqAεγμονæδη δράση. H oleuropein και τα παράγωγά
της όπως το elenolic acid, έ¿ει qανεί, σε παAαιότερες
έρευνες, ότι είναι αποτεAεσματικά σε in vitro και με
πειραματόÇωα μεAέτες έναντι ποAAæν
μικροοργανισμæν, περιAαμþανομένων των ρετροïæν,
των ιæν Coxsackie, των ιæν της ινqAουένÇας και
παραïνqAουένÇας, καθoς και μερικoν µακτηρίων. H έρευνα
υποδηλoνει ότι τα συστατικά των φύλλων ελιάς αλληλεπιδρούν με
την πρωτεïνη των ιικoν σωματιδίων και μειoνουν τη
μολυσματικότητά τους Tο εκyύλισμα των φύλλων ελιάς έyει επίσης
φανεί ότι διεγείρει τη φαγοκυττάρωση. H ιστορική ¿ρήση του
εAαιόδεντρου από τα μέσα του 19
ου
αιæνα υποδηAæνει επίσης
πι0ανά οqέAη στη μείωση του πυρετού, με τις μεAέτες να
υποδεικνύουν ως δραστική ουσία στην περίπτωση αυτή την
vauqueline. Iια όλα τα παραπάνω ελλείπει σύγyρονη επιστημονική
τεκμηρίωση. Zύγ¿ρονες επιστημονικές μεAέτες έ¿ουν
αναγνωρίσει διάqορα ενεργά συστατικά στο þότανο cat's
claw, που þεAτιæνουν τη δράση του ανοσοποιητικού
συστήματος και αναστέAAουν τη qAεγμονή. H παρουσία τους
μπορεί να εξηγήσει γιατί το þότανο αυτό έ¿ει ¿ρησιμοποιη0εί
παραδοσιακά στην αντιμετæπιση Aοιμωδæν και
qAεγμονωδæν καταστάσεων. Tο περιεyόμενο σε αυτό
αλκαλοειδές isopteropodine παρουσιά(ει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
έyει µρεθεί ότι προάγει τη φαγοκυττάρωση (την ικανότητα
διαφόρων λευκoν αιμοσφαιρίων να επιτίθενται και να εγκολπoνουν
µλαµερά µακτήρια, ιούς κλπ.). ΑνεκδοτοAογικές αναqορές
δεί¿νουν ότι το εκ¿ύAισμα των qύAAων εAιάς που Aαμþάνεται
κατά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρυοAογήματος ή της
γρίπης προAαμþάνει ή μειæνει τη διάρκεια της νόσου. Zτην
ιογενή qαρυγγίτιδα οι γαργάρες με τσάι qύAAων εAιάς μπορεί
να ανακουqίσουν τα συμπτæματα, πι0ανæς μέσω μείωσης της
qAεγμονής και της ιογενούς μόAυνσης. Hαρόλο που η κλινική
έρευνα που εξετάÇει την επίδραση του σκόρδου (Alium
sativum) στο κρυοAόγημα και στη γρίπη είναι εAά¿ιστη, μια
μεAέτη
13
αξιοAόγησε ένα συμπAήρωμα σκόρδου που περιεί¿ε
allicin στην συyνότητα και στη διάρκεια του κρυολογήματος, πάνω
σε 146 εθελοντές. Oι συμμετέyοντες έλαµαν μια κάqουλα την
ημέρα για 12 εµδομάδες κατά το διάστημα Nοεμµρίου -Oεµρουαρίου
και τα συμπτoματα εκτιμήθηκαν μέσω ενός ημερολογίου
συμπτωμάτων με τη yρήση μιας κλίμακας πέντε µαθμoν. Zτην
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 71
ομάδα της συμπAηρωματικής ¿ορήγησης σκόρδου
αναqέρ0ηκαν 24 κρυοAογήματα συγκριτικά με 65 στην
ομάδα του εικονικού qαρμάκου. H θεραπευτική ομάδα εμφάνισε
μικρότερη διάρκεια κρυολογήματος σε σyέση με την ομάδα του
εικονικού φαρμάκου (1.5 έναντι 5 ημερoν, αντίστοιyα).Tο Panax
quinquefolium (ginseng της Βόρειας Αμερικής) έ¿ει qανεί
σε εAεγ¿όμενες μεAέτες ότι μειæνει την συ¿νότητα, τη
διάρκεια και τη þαρύτητα του κρυοAογήματος και της γρίπης
τόσο σε πάσ¿οντα όσο και σε υγιή άτομα. Mια μελέτη
14
διάρκειας 4 μηνoν, που ξεκίνησε κατά την έναρξη της περιόδου
κρυολογήματος και γρίπης, αξιολόγησε 323 υγιείς ενήλικες (ηλικίας
18-65 ετoν) με ιστορικό τουλάyιστον 2 κρυολογημάτων το
προηγούμενο έτος. Tα άτομα της θεραπευτικής ομάδας έλαµαν δύο
κάqουλες των 200 mg την ημέρα ενός τυποποιημένου εκyυλίσματος
P. quinquefolium, ενo η ομάδα του εικονικού φαρμάκου έλαµε 200
mg σκόνης ρυ(ιού (σε κάqουλες) δύο φορές την ημέρα. Oι εκµάσεις
που αξιολογήθηκαν ήταν ο αριθμός των κρυολογημάτων, η
µαρύτητα των συμπτωμάτων και ο συνολικός αριθμός των ημερoν
με συμπτoματα. Zτους ασθενείς που έλαµαν το εκyύλισμα ginseng ο
μέσος αριθμός των αναφερόμενων κρυολογημάτων μειoθηκε κατά
9.2% και ο κίνδυνος εμφάνισης κρυολογήματος μειoθηκε κατά
12.8% συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Eπιπλέον,
η ομάδα του εκyυλίσματος ginseng ανέφερε κατά 31% yαμηλότερη
µαρύτητα των συμπτωμάτων και κατά 34.5% μικρότερη διάρκεια.
Οι κAινικές μεAέτες που εξέτασαν τη þιταμίνη Α στην
ενίσ¿υση του ανοσοποιητικού και στη 0εραπεία των
Aοιμæξεων του αναπνευστικού έ¿ουν δæσει μεικτά
αποτεAέσματα. H πλειονότητα των μελετoν έyει διεξαyθεί σε
παιδιά με κακή θρέqη, υπολειπόμενο µάρος και / ή με κλινική
ανεπάρκεια µιταμίνης Α. Aεν παρατηρήθηκε σταθερό όφελος σε υγιή
παιδιά ή ενήλικες με ιογενείς λοιμoξεις του αναπνευστικού. Mια
μελέτη ανέλυσε την επίδραση 50.000-100.000 IU µιταμίνης Α
yορηγούμενων ως μια εφάπαξ δόση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5
ετoν με πνευμονία, μια πιθανή επιπλοκή του κρυολογήματος /
γρίπης. Aεν αναφέρθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της
θεραπευτικής και της ομάδας του εικονικού φαρμάκου. H
συνδεόμενη με τη γήρανση ανεπάρκεια της
δεüδροεπιανδροστερόνης (DHEA) μπορεί να ευθύνεται εν μέρει
για τη σyετι(όμενη με την ηλικία έκπτωση του ανοσοποιητικού
συστήματος. Mια μελέτη έδειξε ότι ένας μεταµολίτης της DHEA
αύξησε την ενεργοποίηση των T-µοηθητικoν λεμφοκυττάρων και
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 72
παρείyε προστασία στα ποντίκια που μολύνθηκαν από θανατηφόρα
λοίμωξη με ιό της γρίπης. Zε ηλικιωμένους άνδρες, η yορήγηση 50
mg DHEA καθημερινά οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις του αριθμού
των μονοκυττάρων και των B-λεμφοκυττάρων και της
δραστηριότητάς τους.
15
H λήqη της απαιτεί ιδιαίτερη προσοyή και
ιατρική παρακολούθηση. H ¿ορήγηση πρωτεîνης ορού γάAακτος
(High Lactoferrin Whey Protein) προτείνεται ότι þεAτιæνει το
ανοσοποιητικό σύστημα. H λακτοφερρίνη είναι ένα πεπτιδικό
κλάσμα του ορού γάλακτος με αντιµακτηριακή, αντιμυκητιασική,
αντιική και ανοσορρυθμιστική δράση. Mελέτες έyουν δείξει ότι είναι
μια σιδηροδεσμευτική πρωτεïνη, η οποία είναι παρούσα σε
εξωκρινείς εκκρίσεις, όπως τα δάκρυα, το ρινικό έκκριμα, το σάλιο
και η µρογyική µλέννη. Mέyρι σήμερα, δεν έyουν διεξαyθεί κλινικές
μελέτες για τη yρήση της στην πρόληqη ή θεραπεία του
κρυολογήματος ή της γρίπης
Iενικά σημεία προσοyής
• Mεγάλες δόσεις ασκορµικού οξέος σyετί(ονται με yαλαρά
κόπρανα. Oι υqηλές δόσεις μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσουν
με τα αντιπηκτικά. Oι υqηλές δόσεις θα πρέπει να αποφεύγονται
από τα άτομα με νεφρική νόσο, νεφρολιθίαση και από τους
πάσyοντες από δρεπανοκυτταρική αναιμία.
• O qευδάργυρος σε δόσεις 30 mg και άνω μπορεί να
προκαλέσει γαστρικές διαταραyές, ναυτία και / ή έμετο,
συμπτoματα που μπορεί να περιοριστούν όταν λαμµάνεται μα(ί
με την τροφή. H παρατεταμένη, υπερµολική λήqη qευδαργύρου
μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια yαλκού με σημεία και
συμπτoματα που περιλαμµάνουν κόπωση, δύσπνοια
προσπάθειας, αναιμία, ουδετεροπενία, ωyρότητα και
ορθοστατικές μεταµολές του καρδιακού ρυθμού. Yqηλές δόσεις
(> 100 mg/ ημέρα) μπορεί να καταστείλουν το ανοσοποιητικό
σύστημα. Hρέπει να εξασφαλί(εται επαρκής πρόσληqη yαλκού
και σιδήρου κατά τη συμπληρωματική yορήγηση qευδαργύρου.
• H echinacea, το elderberry και το cat´s claw δεν πρέπει να
yρησιμοποιούνται κατά την κύηση ή το θηλασμό.
• H echinacea δεν πρέπει λα λαμµάνεται από ασθενείς με
ρευματικές παθήσεις.
• Oα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόyρονη yρήση του cat´s
claw με αντιüπερτασικά φάρμακα ή με ινσουλίνη. Mπορεί επίσης
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 73
να αλληλεπιδράσει με ορμονικά φάρμακα που παρασκευά(ονται
από (ωικά προïόντα
Ε¿ovtαç to φóρμαko αvαkαλúgαμε tqv γρínq tmv ¿oíρmv
O...kα¡αokεuαoμένοç ιοç ¡ων ¿οiρων ποu φ0άνει πλέον με ελά¿ιo¡οuç
0ανά¡οuç αλλά πολλά kροúoμα¡α μέoω ¡οu ¡ρóμοu ¡ων MME oε óλα ¡α
oπi¡ια kάνει αναγkαiο ¡ο φάρμαkο tamiflu. Kαι ενo uπάρ¿οuν kαι άλλα
αν¡ιιkα φάρμαkα ποu αν¡ιμε¡ωπiçοuν ¡ην νóoο μóνο αu¡ó έ¿ει µγει
παγkοoμiωç ωç ¡ο φάρμαkο o¡ο οποiο ο ιοç εiναι εuαio0η¡οç. H ŸOCHE
kάνει ¡ρελέç πωλήoειç kαι απó πioω µρiokε¡αι ο πρoην αν¡ιπρóεôροç ¡ων
HHA. Tο «γεράkι ¡οu Hεν¡αγoνοu», ο uποuργóç Aμuναç ¡ων HHA, N¡óναλν¡
Pάμoφελν¡! Kαι για¡i; Žιó¡ι εiναι μεγαλομέ¡ο¿οç ¡ηç ε¡αιρiαç µιο¡ε¿νολογiαç
«•ilead Sciens», η....
οποiα έ¿ει ¡α ôιkαιoμα¡α ¡οu περιçή¡η¡οu φαρμάkοu tamiflou (¡αμιφλοú) -
παiρνει απó ¡ην ελµε¡ιkή «Ÿoche» («Pοç») ¡ο 1‹Œ ¡ων πωλήoεων - ¡οu
μóνοu ποu μπορεi να ¿ρηoιμοποιη0εi για ¡ην kα¡απολέμηoη ¡ηç νóoοu
o¡οuç αν0ρoποuç.
Τo Tami€Iu εívαι ívα φóρμαko noυ nεριí¿ει tq öραotιkή oυoíα
ooελtαμιþíρq.
Kάπο¡ε αu¡ó πήγε να γiνει με ¡ην νóoο ¡ων ποuλεριkoν ó¡αν kαι πάλι
αναo¡α¡o0ηkε óλοç ο πλανή¡ηç αλλά ¡ο tamiflu ôεν έkανε kαλή ôοuλειά.
Toρα óμωç ο ιοç εiναι o¡α μέ¡ρα ¡οu φαρμάkοu. Tο φάρμαkο έγινε για ¡ον ιó
ή ο ιóç για ¡ον φάρμαkο; H εiôηoη oερνó¡αν εôo kαι μέρεç. Zήμερα,
kuριαρ¿εi παν¡οú. Z¡ο MεÇιkó έ¿οuν πε0άνει ¡ιç ôúο ¡ελεu¡αiεç εµôομάôεç
1‹3 άν0ρωποι απó ¡ην αποkαλοúμενη γρiπη ¡ων ¿οiρων, ενo, μέ¿ρι
o¡ιγμήç, έ¿οuν kα¡αγραφεi o¡η ¿oρα kαι άλλα 1”1‘ kροúoμα¡α. Mεριkέç
ôεkάôεç kροúoμα¡α εμφανio¡ηkαν o¡ιç HHA kαι o¡ον Kαναôά, ενo oε
ολókληρο ¡ον kóoμο [απó ¡η Fαλλiα ωç ¡η Nέα Zηλανôiα] εÇε¡άçον¡αι
ôιάφοροι αo0ενεiç ποu ioωç έ¿οuν πληγεi απó ¡ον ιó. Oι επιo¡ήμονεç μιλοúν
για ¡ο ενôε¿óμενο πανôημiαç, ε¡oε¡ερά, ε¡oε¡ερά. [Hηγή C••] Kαι φuoιkά
[;!] οι φαρμαkοµιομή¿ανοι kαι ¡α kοράkια/ôημοoιογράφοι ¡ρiµοuν ¡α ¿έρια
¡οuç.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 74
Αç kóvoυμε, óμmç, ívα μιkρó tα{íöι otov ¿ρóvo•
Eνα απóγεuμα ¡ον 4εµροuάριο ¡οu oω¡ηρiοu έ¡οuç 19˜”, έναç
νεοoúλλεk¡οç Aμεριkανóç o¡ρα¡ιo¡ηç εiπε o¡ον εkπαιôεu¡ή ¡οu o¡ο
o¡ρα¡óπεôο 4ορ¡ N¡ιÇ ó¡ι αιo0ανó¡αν kοúραoη kαι αôuναμiα, ωo¡óoο ôεν
ή¡αν αρkε¡ά άρρωo¡οç για να "λοuφάρει¨ ¡ο απογεuμα¡ιkó εkπαιôεu¡ιkó
πρóγραμμα. Tην επóμενη ημέρα, ο 19¿ρονοç N¡έιµιν¡ Aιοúιç
πέ0ανε.Zuναγερμóç o¡ιç ια¡ριkέç uπηρεoiεç ¡οu αμεριkανιkοú o¡ρα¡οú. Žúο
εµôομάôεç αργó¡ερα, οι uπεú0uνοι αναkοiνωoαν ó¡ι ο N¡. Aιοúιç εi¿ε πε0άνει
απó kά¡ι ποu ονομαçó¡αν γρiπη ¡ων ¿οiρων. Mέ¿ρι εôo óλα kαλoç. Pure
Science, ποu 0α ˆλεγε kι ο μαkαρi¡ηç ο παπποúç μοu. Ek¡óç ¡οu 19¿ρονοu
νεοoúλλεk¡οu [ποu oημειω¡έον uπήρÇε ¡ο μοναôιkó 0úμα αu¡ήç ¡ηç
–επιôημiαç–] νοoηλεú¡ηkαν kαι ‘-… αkóμη νεοoúλλεk¡οι με ouμπ¡oμα¡α ¡ηç
γρiπηç, ενo µρέ0ηkε ó¡ι …‹‹ αkóμη o¡ρα¡ιo¡εç [kuρiωç νεοoúλλεk¡οι] ή¡αν
φορεiç ¡οu ιοú, αλλά kανεiç ¡οuç ôεν αo0ένηoε. Eναν μήνα αργó¡ερα, o¡ιç •‘
Mαρ¡iοu 19˜”, ο πρóεôροç Tçiμu Kάρ¡ερ εÇήγγειλε ένα πρóγραμμα για ¡ον
εμµολιαoμó "kά0ε άνôρα, kά0ε γuναikαç kαι kά0ε παιôιοú¨ o¡ιç HHA, oo¡ε να
αν¡ιμε¡ωπιo¡εi ¡ο ενôε¿óμενο μιαç πανôημiαç απó ¡η γρiπη ¡ων ¿οiρων. O
μαçιkóç εμµολιαoμóç ¡ων Aμεριkανoν Çεkiνηoε ¡ον Ok¡oµριο ¡οu 19˜”, αλλά
ôιαkóπηkε ôúο μήνεç αργó¡ερα, ó¡αν εi¿αν εμµολιαo¡εi "μóνον¨ ‘‹ απó ¡α
••‹ εkα¡ομμúρια Aμεριkανoν. Fια¡i ôιαkóπηkε ¡óoο Çαφνιkά ¡ο πρóγραμμα;
Εnειöή 500 nερínoυ αnó toυç εμþoλιαo0ívtεç εμφóvιoαv, αμíomç μεtó
tov εμþoλιαoμó, öιóφoρα nρoþλήμαtα toυ vευριkoú oυotήμαtoç
•nαραλúoειç‘, kυρímç to oúvöρoμo GuiIIain-Barre, kαι 30 αnó αυtoúç
ní0αvαv• Κóotoç toυ óλoυ εγ¿ειρήμαtoç; Περí tα 500 εk. öoλóρια, oε
oqμεριvíç tιμíç• ˆure Business, noυ 0α 'λεγε kι o -óλλoç- μαkαρítqç
nαnnoúç μoυ. Η0ιkó öíöαγμα; Aεv υnóρ¿ει! ƒ¡αν η "επιôημiα¨ έ¿ει ωç
¡ελιkó απολογιoμó έναν νεkρó, kαι η αν¡ιμε¡oπιoή ¡ηç 3‹ νεkροúç [kαι
μεριkέç εkα¡ον¡άôεç –παράλu¡οuç–], kαι ó¡αν o¡ην πορεiα έ¿οuν "εÇαερω0εi¨
-προç ¡ιç γνωo¡έç kα¡εu0úνoειç- μεριkέç εkα¡ον¡άôεç εkα¡ομμúρια ôολάρια,
¡ó¡ε πoç να μην 0uμη0οúμε ¡η ρήoη ¡οu Tçων Kέννε0 Fkαλμπραiη0:
Ž†¿ovtαç to φóρμαko αvαkαλúgαμε kαι tq oúφιλqŒ
o¡ην οποiα οφεiλε¡αι kαι ο ¡i¡λοç αu¡οú ¡οu oημειoμα¡οç. απο εφημεριôα
¡α Nεα ειναι ομωç φuoιkο απο¡ελεoμα ή ¡ε¿νη¡ο kαι kα¡αokεuαoμενο„„
’’...ΑΛΛΗ OΕΩΡΙΑ ΒΑΣΙZΕΤΑΙ ΣΕ AΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ •JOHN HOˆKINS• ΤΩΝ ΗΠΑ, ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙZΕΙ ΟΤΙ
ΠΩΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ
•ΜΙΓΜΑ• ΤΟΥ •ΙΟΥ ΤΩΝ XΟΙΡΩΝ•, ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡOΗ ΠΟΥ
ΕΜOΑΝΙΣΤΗΚΕ. ΣΥΝAΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ XΟΙΡΩΝ ΚΑΙ
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 75
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥ+ΕΙ ΣΤΗΝ OΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΣΕ
ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ XΩΡΕΣ, ΚΑΙ ΟXΙ ΣΤΟ ΜΕ“ΙΚΟ ΟΠΟΥ AΕΝ ZΟΥΝ ΜΑZΙ ΤΑ
AΥΟ ΕΙAΗ ZΩΩΝ. ΜΗΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟ -
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙOΕΣΗ?
ΕΝΑ •ΜΙΓΜΑ• ΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ XΟΙΡΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΝOΡΩΠΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ο ΙΟΣ ΠΟΥ ΕXΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
XΑΟΣ ΣΤΟ ΜΕ“ΙΚΟ, ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ._...Ο • ΤΡΙΠΛΟΣ •
ΙΟΣ (Η1Ν1) ΜΕΤΑAΙAΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝOΡΩΠΟ ΣΕ ΑΝOΡΩΠΟ ΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ: Ο •ΤΡΙΠΛΟΣ• ΙΟΣ, ΕΑΝ ΗΤΑΝ
OΥΣΙΚΟΣ, OΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΜOΑΝΙΣΕΙ ΑΝOΡΩΠΙΝΑ OΥΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΑ
ΣΤΙΣ ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ XΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΣΥΜΒΙΩΝΟΥΝ XΟΙΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ.
ΤΟΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΟΣ ΕXΕΙ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ Ε“ΑΠΛΩΣΕΩΣ ΤΟ
ΜΕ“ΙΚΟ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΑ ΤΑ AΥΟ ZΩΑ AΕΝ ΣΥΜΒΙΩΝΟΥΝ, ΑΠΟAΕΙΚΝΥΕΙ
ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕXΝΗΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ”ΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΜΗXΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, AΙΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ
ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕXΝΗΤΗ ΑΝΑΜΙ“Η ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ •DNA• ΤΩΝ ΤΡIΩΝ AΙΑOΟΡΕΤΙΚΩΝ ΙΩΝ._
Η ΑΝΑOΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑOΗΓΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ •ΤZΟΝ
XΟΠΚΙΝΣ• AΙΑ •ΑΣΙΑΤΙΚΗ XΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΙΟΥ
ΤΩΝ XΟΙΡΩΝ•, ΕΝΤΟΠΙZΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑOΙΚΗ OΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
OΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ •ΤΡΙΠΛΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ XΟΙΡΩΝ•: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΕZΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, AΙΟΤΙ ΚΑΜΜΙΑ
ΑΛΛΗ ΑΣΙΑΤΙΚΗ XΩΡΑ AΕΝ ΕXΕΙ ΤΗΝ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΜΗXΑΝΙΚΗΣ AΙΑ ΤΗΝ ΜΙ“Η AΙΑOΟΡΕΤΙΚΩΝ •DNA•, ΚΑΙ AΙΟΤΙ ΣΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗXΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΛΕΙΟ+ΗOΟΥΝ ΟΙ
ΚΙΝΕZΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕZΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ._
ΟΤΑΝ ΟΙ •ΗΠΑ• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ •VEE• ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΟ
1969, ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΛΑ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΕΙXΑΝ ΑΝΑΠΤΥ“ΕΙ._
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙAΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙAΗ:
httMNOOi!PoQ!omo!MolitiR3.SloQ3Mot.RomO=::?O:TOSloQBMo3tUVW:C.html, ΤΗΣ 24qç
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΓΡΑOΕΤΑΙ ΟΤΙ: ’’ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2009 ΕΚΛΕ+ΑΝ
ΤΟΝ ΕΠΙΚΙΝAΥΝΟ ΙΟ •VEE• ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ „ORT DETRIK ΤΟΥ
MERRYLAND••. Ο ΙΟΣ •VEE• Š •VENE–UELAN E—UINE
ENCEˆHALITIS• ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΝ •TOGAVIRUSES•.
ΣΤΗΝ ‡IKIˆEDIA ΑΝΑOΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ •VENE–UELAN E—UINE
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 76
ENCEˆHALOMYELITIS•, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ OΑΝΑΤΗOΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ -
ΟΝΟΥΣ - ZΕΒΡΕΣ - ΚΑΙ ΑΝOΡΩΠΟΥΣ.•••

Η ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ +ΕΥAΟΥΣ ΚΑΙ Ο XΟΡΟΣ ΤΩΝ AΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ...
Zúμφωνα με ¡α ¡ελεu¡αiα o¡οι¿εiα ¡οu Hαγkóoμιοu Oργανιoμοú Yγεiαç, ο
παγkóoμιοç απολογιoμóç απó ¡η νέα γρiπη A (H1•1) γρiπη ¡ων ¿οiρων
φ¡άνει ¡οuç ˜• νεkροúç kαι ¡οuç š.‘…1 αo0ενεiç oε 3” ¿oρεç oε óλο ¡ον
kóoμο». (Tο παράÇενο εiναι, ó¡ι ο αρι0μóç ¡ων uπο¡ι0έμενων νεkρoν kαι
αo0ενoν ποιkiλει απó αναkοiνωoη oε αναkοiνωoη, απó kανάλι oε kανάλι kαι
απó site oε site, ôημιοuργoν¡αç ¡ην πολuπó0η¡η oúγ¿uoη o¡ιç μάçεç.)
«HHA: Eμµóλιο kα¡ά ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων 0α εiναι έ¡οιμο oε λiγοuç μήνεç,
oúμφωνα με Aμεριkανó ερεuνη¡ή. Aμεριkανóç ερεuνη¡ήç ποu εργάçε¡αι για
¡ην παραokεuή εμµολiοu kα¡ά ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων ôήλωoε, ó¡ι ελπiçει
πωç 0α εiναι έ¡οιμο εν¡óç ôúο ή ¡ριoν εµôομάôων για kλινιkέç ôοkιμέç oε
πον¡ikια o¡ο εργαo¡ήριο. O Zοúρεç Mι¡άλ, kα0ηγη¡ήç ¡οu Hανεπιo¡ημiοu ¡οu
Hέρν¡ιοu ¡ηç Ìνôιάνα ôιεukρiνιoε, ó¡ι ¡ο εμµóλιο 0α εiναι έ¡οιμο για να
παρα¿0εi εν¡óç λiγων μηνoν. –•έλοuμε να έ¿οuμε ένα εμµóλιο oε ôúο ή ¡ρειç
εµôομάôεç για να αρ¿ioοuμε ¡ιç ôοkιμέç oε πον¡ikια–, επιoημαiνει oε
αναkοiνωoή ¡οu ο Zοúρεç Mι¡άλ, kα0ηγη¡ήç ¡ηç K¡ηνια¡ριkήç Z¿ολήç ¡οu
Hανεπιo¡ημiοu». «Tην iôια oρα η Eλµε¡ιkή Ÿoche αναkοiνωoε, ó¡ι εiναι
έ¡οιμη να o¡εiλει 3 εkα¡ομμúρια ôóoειç ¡οu αν¡ι-ιιkοú okεuάoμα¡οç †amiflu
ανά ¡ον kóoμο, ενo η Šρε¡ανιkή φαρμαkεu¡ιkή ε¡αιρεiα •laxo-Smith-Kline,
ποu παραokεuάçει ¡ο ôεú¡ερο φάρμαkο ποu ouνιo¡ά¡αι απó ¡ον H.O.Y., ¡ο
Ÿelenza, έ¿ει ¿ορηγήoει 1‹‹.‹‹‹ o¡ελέ¿η o¡ιç MεÇιkανιkέç αρ¿έç kαι αναçη¡ά
¡ρóποuç για ¡ην αúÇηoη ¡ηç παραγωγήç. Eπioηç …‹ εk. εμµóλια ποuλή0ηkαν
o¡ην Šρε¡αννιkή kuµέρνηoη για ¡ην αν¡ιμε¡oπιoη ¡ηç πανôημiαç». «Aεv
εívαι tυ¿αío, nmç nρo qμερmv q kυþíρvqoq Ομnóμα (ήtqoε αn' to
Κoγkρíoo tqv íγkριoq 1,5 öιo. öoλαρímv για tq λήgq μítρmv ívαvtι tqç
αo0ívειαç. Οútε tυ¿αíα εívαι tα εkαtoμμúρια ευρm, noυ öαnαvή0qkαv
öιε0vmç για tqv αγoρó öιαγvmotιkmv εργαλεímv tqç víαç «γρínqç tmv
¿oíρmv», ¿ρqμαtoöótqoqç nειραμótmv kαι αγoρóç μελλovtιkmv
αvtιγριnιkmv εμþoλímv. Eμµóλια, ποu αναμένε¡αι να παράÇοuν
4αρμαkοµιομη¿ανiεç óπωç οι Sanofi - Afentis, •laxoSmithKline, Baxter
Ìnternational ποu εi¡ε ouνεργάçον¡αι με ¡ον Hαγkóoμιο Oργανιoμó Yγεiαç
(HOY), εi¡ε (kαι...) με ¡ον Aμεριkάνιkο Z¡ρα¡ó (óπωç η Šaxter), γεμiçον¡αç εk
νέοu ¡α ¡αμεiα ¡οuç με εkα¡ον¡άôεç εkα¡ομμúρια ôολάρια». «Zημειoνε¡αι,
ó¡ι προç ¡ο παρóν ôεν uπάρ¿ει kανένα εμµóλιο kα¡ά ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων
kαι ¡α μóνα αν¡ι-ιιkά φάρμαkα, ποu uπάρ¿οuν για ¡ην αν¡ιμε¡oπιoη ¡οu ιοú,
αφοú kάποιοç νοoήoει, εiναι to Tami€Iu kαι to ReIen˜a».

Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 77
Au¡ά εiναι ¡α ¡ελεu¡αiα νέα ¡ηç ‡ολλuγοuν¡ιανήç παραγωγήç ¡αινiαç 0ρiλερ,
¡ρóμοu kαι επιo¡ημονιkήç φαν¡αoiαç, ποu παiçε¡αι o¡α kανάλια ¡ων
¡ηλεοράoεoν μαç με ¡ον ¡i¡λο: «H γρiπη ¡ων ¿οiρων»! Z¡ην παρωôiα αu¡ή
¡ρóμοu kαι •έμμα¡οç ouμμε¡έ¿οuν πολλοi kαλοπληρωμένοι η0οποιοi (οι
kuµερνή¡εç ¡ων kρα¡oν kαι οι «ειôιkοi» ια¡ροi kαι άλλοι παρα¡ρε¿άμενοι) kαι
εkα¡ον¡άôεç ¿ιλιάôεç kομπάρoοι (ο πανιkóµλη¡οç kóoμοç). Hρókει¡αι για μια
uπερπαραγωγή, ποu 0α Çεπεράoει oε kóo¡οç, μέγε0οç kαι πανιkó kι αu¡ή
αkóμα ¡ην περιµóη¡η «γρiπη ¡ων π¡ηνoν»!
(«Aπó ¡ην απά¡η ¡ηç γρiπηç ¡ων π¡ηνoν, o¡ην απά¡η ¡η γρiπηç ¡ων
¿οiρων»)
O Auo¡ραλóç ια¡ρóç —ν¡ριαν Fkιμπç, ποu με¡εi¿ε o¡ην ομάôα ¡ων
επιo¡ημóνων, ποu ôημιοúργηoαν ¡ο Tamiflu ôήλωoε o¡ον ¡úπο, ó¡ι η
εÇάπλωoη ¡οu uπο¡ι0έμενοu ιοú ¡ηç «γρiπηç ¡ων ¿οiρων» έγινε απó
αν0ρoπινο oφάλμα, γεγονóç ποu ¡ο εÇε¡άçει oοµαρά (!) ο H.O.Y. «O —ν¡ριαν
Fkιμπç ôήλωoε oε ouνέν¡εuÇή ¡οu, ó¡ι 0α ôημοoιοποιήoει έρεuνα ποu έkανε
µάoει ¡ηç οποiαç kα¡έληÇε o¡ο ouμπέραoμα, ó¡ι ο νέοç ιóç εiναι πι0ανóν να
αναπ¡ú¿0ηkε kα¡ά λά0οç oε αuγά, ποu ¿ρηoιμοποιοúν οι επιo¡ήμονεç για να
φ¡ιά¿νοuν ιοúç προç μελέ¡η ή οι 4αρμαkεu¡ιkέç E¡αιρεiεç o¡ο πλαioιο ¡ων
ερεuνoν ¡οuç για νέα εμµóλια kαι φάρμαkα» H úποπ¡η αu¡ή ôήλωoη ενóç
αν0ρoποu ¡ων 4αρμαkοµιομη¿ανιoν ρi¿νει kι άλλο okο¡άôι για ¡ο ouμµαiνει
πραγμα¡ιkά με ¡ην uπó0εoη «γρiπη ¡ων ¿οiρων». «H εÇέλιÇη ¡οu ιοú έ¿ει
Çεkινήoει εôo kαι ¡οuλά¿ιo¡ον επ¡ά με οk¡o ¿ρóνια, οπó¡ε εiναι απορiαç
άÇιον για¡i ôεν έ¿ει εkôηλω0εi μέ¿ρι oήμερα. loωç η απάν¡ηoη εiναι ó¡ι
"Çέφuγε¨ απó kάποιο εργαo¡ήριο». O εν λóγω «επιo¡ήμων» ρi¿νον¡αç λάoπη
αριo¡ερά kαι ôεÇιά προoπα0εi να ôημιοuργήoει ¡ρóμο kαι πανιkó με okοπó
¡ην πoληoη kαι ¡ην ¿ρήoη kuρiωç ¡ων εμµολiων, αλλά kαι ¡ων φαρμάkων
o¡ιç μάçεç. ƒμωç η ¿ρήoη αu¡ή εiναι, óπωç 0α ôοúμε παραkά¡ω, η αι¡iα ποu
ενôέ¿ε¡αι να ôημιοuργήoει ¡ον kiνôuνο επιôημiαç ή αkóμη kαι πανôημiαç.O
kiνôuνοç απó ¡α απο¡ελέoμα¡α ¡ηç μαçιkήç uo¡ερiαç Aç Çεkινήoοuμε ¡ην
έρεuνα με ένα λογιkó ερo¡ημα: H εÇάπλωoη ¡ηç uπο¡ι0έμενηç αo0ένειαç-
πανôημiαç μήπωç ôιεuρúνε¡αι λóγω ¡ων μαçιkoν εμµολιαoμoν, ποu γiνον¡αι
αu¡ή ¡ην o¡ιγμή oε παγkóoμιο επiπεôο uπó ¡οuç ή¿οuç ¡ηç μαçιkήç uo¡ερiαç
ποu έ¿ει kuριεúoει ¡ον kóoμο, μέoα απ‰ ¡α μέoα μαçιkήç αποµλάkωoηç
M.M.E.; Hωç μπορεi να ouμµεi αu¡ó; O Ì¡αλóç παιôiα¡ροç kαι ανοoιολóγοç
Eρνέo¡ο Mποúργkιο o¡ο ôημοoιεuμένο άρ0ρο ¡οu «Nóoοç ¡ων π¡ηνoν. H
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 78
ανúπαρk¡η πανôημiα», ποu ôημοoiεuoε o¡ον ¡úπο ¡ηç ¿oραç ¡οu ¡ο •‹‹˜
μαç εÇηγεi: «Aν uπάρ¿ει μiα ¿ρονιά, ποu ¡ο kοινó αν¡ιγριπιkó εμµóλιο ôεν
ouνio¡α¡αι για kανένα λóγο εiναι ιôιαi¡ερα εkεiνη, kα¡ά ¡ην οποiα uπάρ¿ει
φóµοç πανôημiαç. Aν εiναι αλή0εια, ó¡ι έναç εk ¡ων kινôúνων εiναι ο ιóç
H…N1 -¡ηç νóoοu ¡ων π¡ηνoν, 0α μποροúoε να επαναouνôuαo¡εi με ¡ην
εμµολιαo¡ιkή ρiçα αποk¡oν¡αç ¡α αν¡ιγóνα, με kiνôuνο να Çεoπάoει o¡ο
εμµολιαoμένο ά¡ομο έναç πραγμα¡ιkóç kukλoναç o¡α kú¡¡αρά ¡οu. Eναç
kανóναç, ποu uπάρ¿ει oε περiπ¡ωoη πανôημiαç εiναι, ó¡ι ο προληπ¡ιkóç
εμµολιαoμóç απο¡ελεi μiα o¡ρα¡ηγιkή πολú επιkiνôuνη, γι‰ αu¡ó kαι
απαγορεu¡ιkή». Tó¡ε για¡i εμµολιάçε¡αι μαçιkά η αν0ρωπó¡η¡α μέoα o‰ ένα
kλiμα uo¡ερiαç kαι πανιkοú; Mήπωç η με0οôολογiα αu¡ή εiναι πολú
επιkiνôuνη kαι çημιογóνα για ¡ην αν0ρoπινη uγεiα, oúμφωνα με óoα μαç λέει
ο Ì¡αλóç παιôiα¡ροç;
Au¡ó ouνέµη για πρo¡η φορά oε πολú μεγάλη kλiμαkα ¡ο 191š kα¡ά ¡ην
ôιάρkεια ¡ηç επιôημiαç ¡ηç Ìoπανιkήç γρiπηç με ¡α …‹ εk. νεkροúç, ¡ó¡ε ποu η
αν0ρωπó¡η¡α έπεoε για πρo¡η φορά 0úμα ¡ων 4αρμαkοµιομη¿ανιoν.
Aiγοuç μήνεç πριν Çεoπάoει η επιôημiα οι περιooó¡ερεç ¿oρεç ¡οu Žu¡ιkοú
kóoμοu εμµολiαoαν μαçιkά ¡οuç πλη0uoμοúç ¡οuç για ¡ο ενôε¿óμενο
kάποιαç επιkiνôuνηç γρiπηç, ποu 0α Çεπηôοúoε απ‰ ¡α π¡ηνά o¡ον άν0ρωπο
Çαφνιkά! Ouoιαo¡ιkά ¡α εkα¡ομμúρια ¡ων αν0ρoπων, ποu νóoηoαν kαι
πέ0αναν uπήρÇαν 0úμα¡α ¡ων μαçιkoν εμµολιαoμoν, ποu uπέo¡ηoαν ¡ó¡ε οι
άν0ρωποι. Žηλαôή πέ0αναν, επειôή εμµολιάo¡ηkαν για ¡ην ôή0εν προo¡αoiα
¡οuç kαι ó¿ι επειôή επλήγηoαν απó ¡ον ιó ¡ηç Ìoπανιkήç γρiπηç, oúμφωνα με
¡α óoα μαç λέει ο Mποúργkιο!
O Žρ Aρ¡oι Kαλοkαιρινóç (MBBS PhD €APM) έγινε γνωo¡óç για ¡ην
αφοoiωoή ¡οu o¡ην περi0αλ•η ¡ων Aµοριγiνων, ¡ων αu¡ο¿0óνων ¡ηç
Auo¡ραλiαç, ¡ιç ôεkαε¡iεç ¡οu ‰”‹ kαι ¡οu ‰˜‹. Tο •‹‹‹ ¡ιμή0ηkε ωç «O
Eλληνο-αuo¡ραλóç ¡οu •‹οú αιoνα». H άπο•ή ¡οu για ¡οuç εμµολιαoμοúç
ouμπiπ¡ει με αu¡ή ¡οu Ì¡αλοú ouναôέλφοu ¡οu Eρνέo¡ο Mποúργkιο.
Aλλά kαι oúμφωνα με ¡ον γνωo¡ó πλέον Eλληνοαuo¡ραλó ια¡ρó —ρ¡oι
Kαλοkαιρινó οι εμµολιαoμοi για ¡ην γρiπη εiναι επioηç επιçήμιοι: «Tο 19˜”
ôοúλεuα o¡ο µóρειο άkρο ¡ηç Auo¡ραλiαç με¡αÇú Aµοριγiνων. Tó¡ε
παρα¡ήρηoα, ó¡ι oε μiα kοινó¡η¡α λiγων εkα¡ον¡άôων αν0ρoπων έÇι άνôρεç
πέ0αναν Çαφνιkά. Kα¡ά πάoα πι0ανó¡η¡α επρókει¡ο για ¡ο o¡έλε¿οç ‚ictorian
(¡οu εμµóλιοu ¡ηç γρiπηç)... Žεν ή¡αν óλοι ηλιkιωμένοι. Eναç απ‰ αu¡οúç ή¡αν
ειkοoάρηç. Aiγεç εµôομάôεç αργó¡ερα oε μια άλλη kοινó¡η¡α ôιαπio¡ωoα, ó¡ι
¡α ά¡ομα με kαρôιαkά προµλήμα¡α, ή ôuνη¡ιkά kαρôιαkά προµλήμα¡α, ή
ôιαµή¡η, εi¿αν μεγάλεç πι0ανó¡η¡εç να πε0άνοuν αμέoωç μóλιç ¡οuç ôó0ηkε
¡ο εμµóλιο».
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 79
Ο nραγμαtιkóç kívöυvoç nαvöqμíαç αnó toυç
εμþoλιαoμoúç
Žεν 0α εiναι µέµαια η πρo¡η φορά, ποu προkαλοúν¡αι επιôημiεç απó
εμµóλια, ποu uπο¡i0ε¡αι 0α προo¡ά¡εuαν ¡ον πλη0uoμó απó ¡ον
οποιαôήπο¡ε ιó. Kαι οú¡ε η πρo¡η φορά ποu η «γρiπη ¡ων ¿οiρων» απειλεi
¡ην αν0ρωπó¡η¡α! Tο 19˜… o¡ιç H.H.A. επi προεôρiαç 4ορν¡ έγινε μαçιkóç
εμµολιαoμóç o¡ρα¡ιω¡oν o¡ο o¡ρα¡óπεôο 4ορ¡ N¡ιÇ ¡οu Nιοu Tçέρoεi kα¡ά
¡οu ιοú ¡ηç ¡ó¡ε «γρiπηç ¡ων ¿οiρων», ποu ôή0εν απειλοúoε ¡ιç H.H.A. Aν¡i
προo¡αoiαç ο εμµολιαoμóç εi¿ε προkαλέoει επιôημiα γρiπηç! Hαράλληλα
kuµερνη¡ιkοi αÇιωμα¡οú¿οι, (ποu kαι ¡ó¡ε ôιαπλέkον¡αν με ¡ιç
4αρμαkοµιομη¿ανiεç), kα¡άφεραν kαι επέµαλλαν ένα πρóγραμμα ôή0εν
«προo¡αoiαç» ¡ων πολι¡oν, με απο¡έλεoμα να εμµολιάoοuν uπο¿ρεω¡ιkά
¡οuç πολi¡εç ¡ων H.H.A. oε kάποιεç πολι¡εiεç ποu µρiokον¡αν kά¡ω απ‰ ¡ην
uπο¡ι0έμενη απειλή, γεμiçον¡αç ¡α ouρ¡άρια ¡ων φαρμαkοµιομη¿άνων με
εkα¡ομμúρια ôολάρια. O ôρ. —ρ¡oι Kαλοkαιρινóç εiναι ο για¡ρóç εkεiνοç,
ποu έçηoε ¡ην περιπέ¡εια αu¡ή kαι μαç ¡ην περιγράφει oε πρóoφα¡η ôήλωoή
¡οu o¡α media: «Aiγοuç μήνεç αργó¡ερα µριokóμοuν o¡ην Aμεριkή. O
πρóεôροç 4ορν¡ εi¿ε ενημερω0εi απó ¡οuç ouμµοúλοuç ¡οu oε çη¡ήμα¡α
uγεiαç ó¡ι επρókει¡ο να Çεoπάoει μια ¡εράo¡ια επιôημiα ¡ηç "γρiπηç ¡ων
¿οiρων¨, kαι ó¡ι αu¡ή 0α μποροúoε να okο¡ooει ¿ιλιάôεç αν0ρoποuç kαι ó¡ι
ο μóνοç ¡ρóποç για να προληφ0εi αu¡ή η kα¡αo¡ροφή ή¡αν να εμµολιαo¡εi ¡ο
oúνολο ¡οu πλη0uoμοú ¡ηç Aμεριkήç -kά0ε άνôραç, γuναikα kαι παιôi- με
ειôιkó εμµóλιο». H ouνέ¿εια 0uμiçει πραγμα¡ιkά ‡ολuγοuν¡ιανή ¡αινiα
ouνωμοoiαç: «E¡oι παραokεuάo¡ηkε ¡ο εμµóλιο kαι Çεkiνηoε η μεγαλú¡ερη
εko¡ρα¡εiα εμµολιαoμοú o¡ην ιo¡ορiα. Aνηoú¿ηoα, επειôή ¡ο εμµóλιο ôεν 0α
μποροúoε να ôοkιμαo¡εi oωo¡ά oε ¡óoο oúν¡ομο ¿ρονιkó ôιάo¡ημα. Kανεiç
απó ¡οuç αποôέk¡εç ¡οu εμµολiοu ôεν 0α μποροúoε να γνωρiçει με ¡ι
αkριµoç ¡ον εμµολiαçαν kαι uπήρ¿ε πι0ανó¡η¡α να πε0άνοuν με αιφνiôιο
0άνα¡ο πολλοi άν0ρωποι. Eπιπλέον, ή¡αν εÇαιρε¡ιkά απi0ανο να ενokή•ει
μια επιôημiα ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων. Fι‰ αu¡ó µγήkα kαι μiληoα. Z¡ην αρ¿ή οι
εφημερiôεç πιάo¡ηkαν απ‰ αu¡ά ποu έλεγα kαι ôημοoiεuoαν πρω¡οoέλιôα με
¡i¡λοuç óπωç "Auo¡ραλóç για¡ρóç μιλά για μαçιkή ôολοφονiα¨. Mε¡ά
εμφανio¡ηkα o¡ο ¡ηλεοπ¡ιkó πρóγραμμα ¡ηç Kά0u Kρóoμπu. Eναç απ‰
αu¡οúç, ποu έµλεπε ¡ο ¡ηλεοπ¡ιkó πρóγραμμα ή¡αν kάποιοç, ποu ôεν
ouμπα0οúoε έναν kúριο ποu ονομαçó¡αν Fkαμπiνο, ¡ο αφεν¡ιkó ¡ηç Mαφiαç.
O Fkαμπiνο ή¡αν περiποu ˜‹ ε¡oν kαι εi¿ε ιo¡οριkó kαρôιαkoν
προµλημά¡ων. ž¡αν εúkολο να µάλει kάποιον να πεioει ¡ον Fkαμπiνο να
πάρει ¡ο εμµóλιο kι αu¡óç έπεoε αμέoωç νεkρóç. Oι εφημερiôεç εi¿αν ôikιο,
ποu έγραφαν για ¡η "Mαφιóçιkη ouνωμοoiα με εμµóλιο γρiπηç¨. Oι άν0ρωποι
έπεφ¡αν νεkροi μέoα o¡α k¡iρια, ποu ¡οuç εμµολiαçαν. —λλοι παρέλuαν. ƒλο
¡ο πρóγραμμα έφ¡αoε oε αôιέÇοôο».
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 80
«O πρóεôροç 4ορν¡ αποφάoιoε να ôιεu0ε¡ήoει γρήγορα ¡ο çή¡ημα.
Mπροo¡ά oε óλο ¡ον kóoμο, εμφανio¡ηkε o¡ην ¡ηλεóραoη kαι oήkωoε ¡ο
μανikι ¡οu για να εμµολιαo¡εi (o.o. 1‘.1‹.˜”). Ekεiνη ¡ην επο¿ή εγo
ιo¿uρio¡ηkα, ó¡ι ¡ο εμµóλιο ποu ¡οu έkαναν ή¡αν άôειο kι αu¡ó νομiçω ó¡ι
πραγμα¡ιkά ouνέµη. Z¡η ouνέ¿εια ο πρóεôροç 4ορν¡ προokάλεoε óλοuç
¡οuç αν0ρoποuç ¡ων μέoων ενημέρωoηç, ποu παραµρiokον¡αν o¡η
ouνέν¡εuÇη Túποu kαι ¡οuç çή¡ηoε να μποuν o¡η oειρά kαι να εμµολιαo¡οúν
επi ¡óποu. Móνο έναç άν¡ραç προoφέρ0ηkε ε0ελον¡ιkά kαι kα¡ά oúμπ¡ωoη
ή¡αν ο γραμμα¡έαç Túποu ¡οu Aεukοú Oikοu. ƒλοι οι άλλοι αρνή0ηkαν ¡ην
πρóokληoη». Fια ¡ην ιo¡ορiα, ¡α εμµóλια αu¡ά αποôεi¿¡ηkαν
kα¡αo¡ροφιkά kαι 0ανα¡ηφóρα για ¡ην uγεiα ¡ων Aμεριkανoν πολι¡oν kαι
o¡ρα¡ιω¡oν προkαλoν¡αç ¡ον 0άνα¡ο εkα¡ον¡άôων kαι ¡η μóνιμη παράλuoη
πολλoν άλλων, με απο¡έλεoμα ¡ην εoπεuoμένη αkúρωoη ¡οu
προγράμμα¡οç, ποu o¡ο με¡αÇú εi¿ε αkριµοπληρooει ο Aμεριkανιkóç λαóç.
Kαι παρά ¡ιç προoφuγέç o¡α ôιkαo¡ήρια οι πληγέν¡εç απ‰ ¡ο πεiραμα ôεν
ôιkαιo0ηkαν πο¡έ. Tέλοç o¡ο φιάokο αu¡ó προoπά0ηoε να ôooει ο
αkóλοu0οç με¡ά ¡ο 4ορν¡ πρóεôροç ¡ων H.H.A. Tçiμu Kάρ¡ερ μέoω έρεuναç
ποu ôιέ¡αÇε να γiνει. ƒμωç ¡α okο¡εινά ouμφέρον¡α ouγkάλu•αν kαι αu¡ó ¡ο
γεγονóç. Oι εμµολιαoμοi ή¡αν, εiναι kαι 0α ouνε¿ioοuν να εiναι, ¡ο πρo¡ο kαι
μεγάλο µήμα o¡ην úποuλη ôημιοuργiα ¡ηç –επι¿εiρηoηç αo0ένειαç–, ποu
προω0οúν εôo kαι πολλά ¿ρóνια οι 4αρμαkοµιομη¿ανiεç. Z¡ó¿οç η
kα0ιέρωoη πελα¡oν-αo0ενoν με kúριο okοπó ¡ην οιkονομιkή ¡οuç
αφαiμαÇη. Aç έρ0οuμε óμωç o¡ο oήμερα. Z¡ιç ˜/… ο Aμεριkανóç ερεuνη¡ήç
επιôημιολογiαç, Žρ. ‡ένρι Miλερ ôημοoiεuoε o¡η εφημερiôα Nιοu Fιορk Hοo¡,
ó¡ι: «η παραγωγή ¡οu εμµολiοu για ¡ην γρiπη ¡ων ¿οiρων 0α γiνει ειç µάροç
¡ων ouνή0ων προε¡οιμαoιoν για ¡οuç ιοúç ¡ηç kοινήç γρiπηç, ποu okο¡oνει
kά0ε ¿ρóνο o¡ον πλανή¡η περiποu •…‹.‹‹‹ αν0ρoποuç». Žηλαôή μαç λέει
ó¡ι η kοινή γρiπη okο¡oνει kά0ε ¿ρóνο •…‹ ¿ιλιάôεç αν0ρoποuç
παγkοoμiωç. Kαι οι iôιοι μιλάνε για ¡ην πανôημiα ¡ηç «γρiπηç ¡ων ¿οiρων»,
ποu μέ¿ρι o¡ιγμήç έ¿ει okο¡ooει ˜”, ή kα¡‰ άλλοuç 1‘9 αν0ρoποuç oε
παγkóoμια kλiαμαkα! Mέoω ¡ηç ¡ρομοüo¡ερiαç ποu ¡ροφοôο¡εi¡αι
kα0ημερινά απ‰ ¡α M.M.E., ελλο¿εúει ο πραγμα¡ιkóç kiνôuνοç ¡ηç εÇάπλωoηç
επιôημiαç γρiπηç oε óoοuç αν0ρoποuç πέoοuν 0úμα¡α ¡ων μαçιkoν
εμµολιαoμoν. Eνα φιάokο ποu προε¡οιμάçοuν ¡óoο έν¡ε¿να οι
4αρμαkοµιομη¿ανiεç, πάν¡ο¡ε με ¡ιç πλά¡εç ¡ων kuµερνήoεων ¡ων kρα¡oν.
Kαι µέµαια ένα ¡έ¡οιο πρóγραμμα 0α µοη0οúoε o¡ην εkôήλωoη ενóç
ôεú¡εροu πιο επι0ε¡ιkοú kúμα¡οç γρiπηç με ολέ0ριεç ouνέπειεç o¡ιç çωέç
πολλoν ¿ιλιάôων αν0ρoπων.
Οι αvtιöρóoειç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 81
Z¡ην Ìνôονήoια η uποuργóç Yγεiαç ¡ηç ¿oραç kαι επιφανήç kαρôιολóγοç
ôρ. Zi¡ι 4αν¡iλα¿ Zοuπάρι kα¡ηγóρηoε ¡ιç H.H.A., ó¡ι εμπλέkον¡αι oε o¿έôιο
¿ρήoηç ¡ων ιoν ¡ηç «γρiπηç ¡ων π¡ηνoν» kαι «¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων», ωç
ανάπ¡uÇη µιολογιkoν óπλων. Mάλιo¡α, ouμπεριέλαµε αu¡οúç ¡οuç
uπαινιγμοúç o¡ο µιµλiο ¡ηç kα¡απέλ¡ηç «Cρα για ¡ον kóoμο να αλλάÇει - Tο
0εikó ¿έρι kά¡ω απ' ¡ιç o¡ημένεç επιôημiεç», óποu περιγράφει ¡ον αγoνα ¡ηç
Ìνôονηoiαç να kα¡ο¿uρooει ôιkαιoμα¡α oε ιôιαi¡ερα επιkiνôuνοuç ιοúç -
φιάokο, óπωç αu¡óç ¡ηç «γρiπηç ¡ων π¡ηνoν» kα ¡ηç «γρiπηç ¡ων ¿οiρων».
Oι kα¡ηγορiεç ¡ηç ôρ. Zοuπάρι ôεν o¡ράφηkαν μóνον kα¡ά ¡ων H.H.A. αλλά
kαι kα¡ά ¡ηç Auo¡ραλiαç, ¡ην οποiα έ¿ει επioηç kα¡ηγορήoει ó¡ι έkλε•ε
ôεiγμα¡α ¡οu ιοú ¡ων π¡ηνoν «H…N1» για εμµóλια, ποu 0α αkριµοποuλοúoε
o¡ιç αναπ¡uooóμενεç ¿oρεç. Zε ειôιkή ouνάν¡ηoη ¡οu H.O.Y. (Hαγkóoμιοu
Oργανιoμοú Yγεiαç) o¡η Fενεúη o¡ιç •‹ ¡οu περαoμένοu Žεkέμµρη, οι
αÇιωμα¡οú¿οι ¡οu Oργανιoμοú προoπά0ηoαν να με¡απεioοuν ¡ην Ìνôονηoiα
προoφέρον¡αç «αν¡αλλάγμα¡α» οιkονομιkά kαι ια¡ριkά. H Ìνôονηoiα εi¿ε ¡ó¡ε
αρνη0εi λέγον¡αç, ó¡ι ¡ελιkά η παρα¿oρηoη ôειγμά¡ων ¡ηç νóoοu µοη0ά
μóνον ¡ιç πλοúoιεç ¿oρεç kαι ¡ιç 4αρμαkοµιομη¿ανiεç ¡οuç. Tην iôια γραμμή
ποu ¿άραÇε η Ìνôονηoiα αkολοú0ηoαν kαι ¡ο Ìράν, η Šραçιλiα, η Ìνôiα kαι η
Nιγηρiα. Eπioηç ολókληροç ο Ìoλαμιkóç kóoμοç 0εωρεi ó¡ι οι εμµολιαoμοi
απο¡ελοúν μiα oιωνιo¡ιkή ouνωμοoiα kαι απο¡ελοúν έγkλημα kα¡ά ¡ηç
αν0ρωπó¡η¡αç! Mήπωç ¡ελιkά έ¿οuν ôikιο;
†ην περαoμένη Tρi¡η η Ìνôονήoια uποuργóç Yγεiαç επανέφερε αu¡ó ¡ο
çή¡ημα ôηλoνον¡αç o¡ον ¡úπο: «O 0ανα¡ηφóροç ιóç ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων
μπορεi να έ¿ει kα¡αokεuαo0εi απ' ¡ον άν0ρωπο», ôiνον¡αç ôúο εkôο¿έç:
1. ƒ¡ι μπορεi να προέρ¿ε¡αι απ‰ ¡α πειραμα¡ιkά εργαo¡ήρια ¡ων
4αρμαkοµιομη¿ανιoν kαι
•. απó ¡οuç μαçιkοúç εμµολιαoμοúç, ποu έ¿οuν ήôη uποo¡εi οι
άν0ρωποι ωç προληπ¡ιkó μέ¡ρο kα¡ά ¡οu uπο¡ι0έμενοu ιοú. Aναρω¡ή0ηkε
πολú λογιkά μάλιo¡α, για¡i ο H.O.Y. μοιράçε¡αι ôεiγμα¡α ιoν ¡ηç «γρiπηç ¡ων
π¡ηνoν» με ¡ο µιολογιkó εργαo¡ήριο ¡οu Z¡ρα¡οú ¡ων H.H.A. o¡ο Aοç
Aλαμοç ¡οu Nέοu MεÇιkοú, óποu αναπ¡úooον¡αι πuρηνιkά kαι µιολογιkά
óπλα.Aç μην Çε¿νάμε, ó¡ι kα¡ά kαιροúç οι μεγαλú¡εροι ¿ρημα¡οôó¡εç
πειραμά¡ων kαι προγραμμά¡ων ¡οu H.O.Y. (oε εργαo¡ήρια ποu ôια0έ¡ει oε
Aγγλiα, H.H.A., Eλµε¡iα k.ά.), ή¡αν kαι εiναι ¡α γνωo¡ά «kοινωφελή» kαι
«φιλαν0ρωπιkά» ιôρúμα¡α óπωç αu¡οαποkαλοúν¡αι, αu¡ά ¡ων Pοkφέλερ,
¡ων Pο0¡oάιλν¡, ¡ων Mελiν¡α, ¡οu Mπιλ Fkέι¡ç, ¡εράo¡ιεç μη Kuµερνη¡ιkέç
Oργανooειç (óπωç Unisef, Fια¡ροi ¿ωρiç Zúνορα, Fια¡ροi ¡οu Kóoμοu,
Aάιονç), αλλά kαι οι μεγάλεç 4αρμαkοµιομη¿ανiεç, ποu kα¡ά kαιροúç
ôημιοuργοúν kαι φuoιkά επωφελοúν¡αι oημαν¡ιkά απó ¡ιç εkάo¡ο¡ε
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 82
uγειονομιkέç kρioειç kαι επιôημiεç. Ìôιαi¡ερα ôε, ó¡αν αu¡έç οι επιôημiεç
αφοροúν kαι ¡ιç πλοuoιó¡ερεç ¿oρεç, óποu εkεi uπάρ¿οuν kαι οι πιο kαλοi
πελά¡εç. (Šλ: «4αρμαkοµιομη¿ανiεç: H παγkóoμια απειλή»).

AÇiçει εôo να oημειω0εi, ó¡ι η uπο¡ι0έμενη επιôημiα ¡ηç «γρiπηç ¡ων
¿οiρων» επηρέαoε kαι ¡ιç ôιε0νεiç ¿ρημα¡αγορέç ρi¿νον¡αç kα¡ά
¡οuλά¿ιo¡ον …Œ ¡ιç με¡ο¿έç αεροποριkoν ε¡αιρειoν (π.¿. «British Airways»)
kαι μεγάλων ¡αÇιôιω¡ιkoν γραφεiων (π.¿. «†homas Coo“»), ενo προkάλεoε
¡εράo¡ια άνοôο για αkóμη μiα φορά o¡ιç με¡ο¿έç ¡ων 4αρμαkοµιομη¿ανιoν,
ποu παράγοuν αν¡ι-ιιkά φάρμαkα kαι εμµóλια. Fια να μην Çε¿νιóμαo¡ε
ôηλαôή.
Ρmμιooúvq mρα μqöív
Z¡ην ¡ρι¡οkοoμιkή μαç ¿oρα η ôιαπλοkή ¡ων Yποuργoν kαι ¡ηç
Kuµέρνηoηç o¡ον ¡ομέα ¡ων φαρμάkων ¿¡uπάει kókkινο. Eiναι γνωo¡ó, ó¡ι οι
Yποuργοi Yγεiαç νuν kαι αεi ¡ηç Pωμιοoúνηç μπλέkον¡αι εôo kαι πολλά
¿ρóνια μέoω ¿ορηγιoν για ¡ην εÇαoφάλιoη ¡ων ειoαγóμενων oεναρiων
¡ρομοüo¡ερiαç kαι με ¡ο ôιαπλεkóμενο εμπóριο φαρμάkων kαι εμµολiων. H
kuµέρνηoη αναkοiνωoε, ó¡ι η ôιά0εoη ¡ων αν¡ι-ιιkoν φαρμάkων για ¡ο νέο ιó
¡ηç uπο¡ι0έμενηç «γρiπηç ¡ων ¿οiρων» 0α γívεtαι μóvo αnó tα φαρμαkεíα
tmv voookoμεímv kαι tmv Κívtρmv Υγεíαç tqç ¿mραç, óπωç
αποφαoio¡ηkε oε πρóoφα¡η oúokε•η ποu έγινε o¡ο Yποuργεiο Yγεiαç. Tα
αν¡ι-ιιkά φάρμαkα 0α ¿ορηγοúν¡αι μóνο kα¡óπιν ειôιkήç ouν¡αγήç για¡ροú,
ποu 0α αναφέρει ¡ο óνομα ¡οu ¿ρήo¡η kαι 0α ¿ρεoνον¡αι o¡η νοoοkομειαkή
¡ιμή. †o Eλληνιkó Kρά¡οç kαι η Nομαρ¿iα A0ηνoν uποôεikνuαν o¡οuç
Eλληνεç πολi¡εç, ó¡ι έπρεπε να kάνοuν ¡ο εμµóλιο ¡ηç kοινήç επο¿ιkήç
γρiπηç, άν kαι, ομολογοúν οι iôιοι, ó¡ι ôεν παρέ¿ει kαμiα προo¡αoiα έναν¡ι
¡ηç uπο¡ι0έμενηç «γρiπηç ¡ων π¡ηνoν». (H πραγμα¡ιkή Eλληνιkή Nομαρ¿iα
ποu γράφ¡ηkε ¡ο 1š‹… απó ¡ον Aνoνuμο ¡ον Eλληνα, εi¿ε okοπó να
αφuπνioει ¡οuç Pωμιοúç ¡ηç επο¿ήç ¡οu, Çαναkάνον¡άç ¡οuç Eλληνεç. Η
oúγ¿ρovq Ρmμαíιkq Νoμαρ¿íα γρóφtqkε αnó oúγ¿ρovoυç Ρmμιoúç, για
vα oυokotíoει tα nλή0q kαι vα tα þυ0íoει otα tóρtαρα tqç
Ρmμιooúvqç.) Με óλλα λóγια to kóotoç 0α μεtαkυλq0εí για μια αkóμq
φoρó otα υnερ¿ρεmμívα otιç Oαρμαkoþιoμq¿αvíεç αoφαλιotιkó
tαμεíα, noυ í¿oυv ήöq þoυλιó{ει, ¿ρíq noυ tα nλqρmvει o öυotυ¿ήç
Ρmμιóç. Hαράλληλα εk¡ιμή0ηkε kαι ¡ο ενôε¿óμενο αúÇηoηç ¡ων o¡ρα¡ηγιkoν
απο0εμά¡ων ¡ων αν¡ι-ιιkoν φαρμάkων o¡ην επóμενη περiοôο έωç 1‹Œ
(ôηλαôή kάποια εkα¡ομμúρια φάρμαkα kαι εμµóλια ποu 0α αγοραo¡οúν απó
¡ιç 4αρμαkοµιομη¿ανiεç), ενo αποφαoio¡ηkε η ενio¿uoη ¡οu προoωπιkοú
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 83
¡οu Kέν¡ροu Eπαφήç, kα0oç kαι η πρóoλη•η για¡ρoν kαι νοoηλεu¡oν μέoω
¡οu εμµολιαoμοú ¡οuç!
Αλλó í¿ει notí kαvεíç αnó εμóç ερmtq0εí tι nεριí¿oυv
otqv oúv0εoή toυç tα nεριþóqtα nλíov εμþóλια;
Zúμφωνα με ¡α óoα λένε οι «ειôιkοi» περιέ¿οuν εÇαo0ενημένοuç ιοúç ¡ηç
εkάo¡ο¡ε αo0ένειαç, oo¡ε, ó¡αν ειoέρ¿ον¡αι o¡ο ooμα μαç ôημιοuργοúν¡αι
¡α λεγóμενα αν¡ιooμα¡α, ποu 0α μαç προo¡α¡εúoοuν απ‰ ¡ην επερ¿óμενη
προoµολή ¡ηç αo0ένειαç. Au¡ά λένε οι «εν¡ολοôó¿οι» ια¡ροi, ποu
πραγμα¡οποιοúν ¡οuç εμµολιαoμοúç kαι φuoιkά πληρoνον¡αι για να ¡ο
πραγμα¡οποιήoοuν. Aç ôοúμε óμωç ¡ι λέει ο Fερμανóç πα0ολóγοç kαι
πνεuμονολóγοç ôιôάk¡ωρ πολλoν Hανεπιo¡ημiων ¡ηç ¿oραç ¡οu, ôρ.
Fkέραν¡ Mποúkµαλν¡, o¡ο µιµλiο ¡οu, ποu έ¿ει γρά•ει για ¡οuç εμµολιαoμοúç
(«Eμµολιαoμοi. Miα επι¿εiρηoη µαoιoμένη o¡ον φóµο» oελ.•9): «Zε kά0ε
εμµολιαoμó ειoάγε¡αι o‰ ένα μιkρó παιôi ένα πολλαπλάoιο πα0ογóνων
οργανιoμoν απó εkεiνοuç ποu 0α ελάμµανε oε μiα πραγμα¡ιkή μολuoμα¡ιkή
νóoο». Hοιοι εiναι οι πολλαπλάoιοι πα0ογóνοι αu¡οi οργανιoμοi; «Zήμερα η
4αρμαkεu¡ιkή µιομη¿ανiα ιo¿uρiçε¡αι, ó¡ι ôεν ¿ρειάçον¡αι • ioωç oπάνια
μóνο • çoα για ¡ην παραγωγή εμµολiων, ótι kαtí¿oυv tqv tε¿vιkή
öυvαtótqtα vα ¿ρqoιμonoιoúv kαλλιíργειεç oε αv0ρmnιvα kúttαρα
HeIa ή HDC, noυ εívαι q oυvtoμoγραφíα toυ óρoυ Žαv0ρmnιvα
öιnλoειöή kúttαραŒ ‹ Human DipIoid CeIIs. ‰μmç nρókειtαι για
kαρkιvoγóvα kúttαρα, noυ óμmç öεv ¿αραktqρí(ovtαι mç títoια. Η
ovoμαoíα HeIa nρoíρ¿εtαι αn' tα αρ¿ιkó toυ ovóμαtoç Henrietta Lac‚s
μιαç Αμεριkαvíöαç, αn' tqv onoíα nρoíρ¿ovtαι αυtó tα kαρkιvoγóvα
kúttαρα. Εníoqç γívεtαι λóγoç για kυttαριkíç γραμμíç ή oειρíç
nóvtα για v' αnooιmnq0εí to γεγovóç, ótι
nρókειtαι για kαρkιvoγóvα kúttαρα. H 4αρμαkεu¡ιkή
µιομη¿ανiα ôεν ôεi¿νει να ανηou¿εi για έναν πι0ανó ouo¿ε¡ιoμó με¡αÇú ¡ηç
¿ρήoηç kαρkινιkoν ku¡¡άρων για ¡ην παραokεuή εμµολiων kαι ¡ον
αuÇανóμενο αρι0μó kροuoμά¡ων kαρkiνοu o¡α παιôιά» (oελ. 3‹).
AÇiçει να oημειω0εi, ó¡ι ο Mποúkµαλν¡ έ¿ει εkôιω¿0εi ανηλεoç απ‰ ¡ο
Zúo¡ημα Yγεiαç ¡ηç ¿oραç ¡οu kαι φuoιkά έ¿ει kα0αιρε0εi ωç ια¡ρóç. Tι να
πει kανεiç. Αv nρootε0εí kαι q αnóöει{q, ótι tα εμþóλια
nεριí¿oυv kαι í¿vq υöραργúρoυ εvóç 0αvαtqφóρoυ
öqλqtqρíoυ για tov αv0ρmnιvo oργαvιoμó, tótε
kαtαλαþαívoυμε γιαtí υnóρ¿ει αυtή q μεγóλq αú{qoq oε
nαγkóoμιo εnínεöo þαρímv αo0εvειmv, noυ αρ¿í(oυv
μóλιotα αnó noλú μιkρíç qλιkíεç.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 84
Kά0ε µρέφοç ποu έρ¿ε¡αι o‰ αu¡ήν ¡ην çωή kοuµαλάει o¡ο D.•.A. ¡οu ¡ην
ôιkή προoωπιkή ¡οu πα0ολογiα, óπωç ¡ην kληρονóμηoε απ‰ ¡οuç γονεiç ¡οu
kαι ¡οuç προγóνοuç ¡οu. Mέoω ¡ων εμµολiων kαι ¡ων ¿ημιkoν φαρμάkων
προo¡i0ε¡αι o¡ην uπάρ¿οuoα πα0ολογiα kαι η νέα αu¡ή νοoηρó¡η¡α. Aç
ôοúμε óμωç kαι ¡ι μαç λέει oε ôημοoιεu0έν άρ0ρο ¡ηç o¡ον ¡úπο η Eλληνiôα
ια¡ρóç-πα0ολóγοç AλεÇάνôρα Eu0uμιάôοu-Fρiµα για ¡οuç εμµολιαoμοúç o¡α
µρέφη: «Tο νεογνó, ó¡αν γεννιέ¡αι ôεν ôια0έ¡ει α¡ομιkó
αμuν¡ιkó oúo¡ημα. Tα αν¡ιooμα¡α ποu kukλοφοροúν
o¡ο ooμα ¡οu kαι ¡ο προo¡α¡εúοuν απ‰ ¡ιç αo0ένειεç
εiναι, ó¡ι περνάει απ‰ ¡ο ooμα ¡ηç μη¡έραç ¡οu, μέoω
¡οu πλαkοúν¡α o¡ο αiμα ¡οu. H πρóωρη παρο¿ή
εμµολiων o¡η νεογνιkή ηλιkiα εiναι ó¿ι μóνο ά¿ρηo¡η
αλλά εÇαιρε¡ιkά επιçήμια, για¡i μπαiνοuν Çενιo¡έç oε
ooμα, ποu ôεν μπορεi να αμuν0εi. Žuo¡u¿oç ¡α
μεγάλα οιkονομιkά ouμφέρον¡α επιµάλλοuν kαι ¡ην
πολι¡ιkή ¡ηç uγεiαç. Eμµολιαoμóç γι‰ αu¡οúç oημαiνει
απλά ¿ορóç ôιoεkα¡ομμuρiων».
H αν0ρωπó¡η¡α µρiokε¡αι αu¡ή ¡ην o¡ιγμή oε ένα μονοπά¡ι νοoηρó¡η¡αç,
ποu ôεν έ¿ει γuριoμó. Aν ο kóoμοç ôεν αφuπνιo¡εi απ‰ ¡ην okο¡εινή παγiôα,
ποu ¡οu o¡ήνει ο προkλη¡ιkά ονομαçóμενοç «Hαγkóoμιοç Oργανιoμóç
Yγεiαç» kαι ôεν αν¡ιληφ0εi ¡ο ¡ι παiçε¡αι πioω απ‰ ¡ιç πλά¡εç ¡οu, ¡ó¡ε ¡‰
απο¡ελέoμα¡α 0α εiναι πραγμα¡ιkά ολέ0ρια. Aç ¡ελειooοuμε ¡ο άρ0ρο αu¡ó
με ένα oποuôαiο προφη¡ιkó o¡i¿ο απ‰ ¡ο ¡ραγοúôι ¡οu πολú μεγάλοu λαikοú
ερμηνεu¡ή ¡ηç ôuo¡u¿οúoαç Pωμιοoúνηç, Z¡έλιοu Kαçαν¡çiôη, με ¡ον ¡i¡λο
Fuάλινοç Kóoμοç: «Nα oοu ôooω μια να oπάoειç, α¿ µρε kóoμε γuάλινε.
kαι να φ¡ιάÇω μια kαινοúργια, kοινωνiα άλληνε.».
H •ovartis o¡ην οποiα εργάçε¡αι ο αôελφóç Bush kαι για ¡ην οποiα έ¿ει
kα¡ηγορη0εi ¡ο παγkóoμιο kά0αρμα, παiρνει ‘š˜ εkα¡.$ για να kάνει έρεuνεç
για ¡ο εμµóλιο γρiπηç.O Bush επioηç ˜,1 ôιç $ για ¡ην iôια αι¡iα
http://www.redherring.com/Home/14257
Πoυ αvήkει q Novartis ; Σtqv •ΙG „arben• !!!
Τmv Roc‚€eIIer kαι RothchiId !!!!!!!.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 85
William Engdahl
Zφαιριkή έρεuνα
1… Auγοúo¡οu •‹‹š
Yπάρ¿οuν ανηou¿η¡ιkά o¡οι¿εiα (αποôεiÇειç) ποu ouooωρεúον¡αι απó
oοµαρέç επιo¡ημονιkέç πηγέç ó¡ι η αμεριkανιkή kuµέρνηoη εiναι o¡ο o¡άôιο
ή έ¿ει ήôη «οπλοποιήoει» ¡ην γρiπη ¡ων π¡ηνoν. Eάν οι εk0έoειç εiναι
αkριµεiç, αu¡ó 0α μποροúoε να εÇαπολúoει μια νέα πανôημiα o¡ον πλανή¡η
ποu 0α μποροúoε να εiναι πιο kα¡αo¡ρεπ¡ιkή απó ¡ην επιôημiα ιoπανιkήç
γρiπηç ¡οu 191š, ποu okó¡ωoε kα¡' εk¡iμηoη 3‹ εkα¡ομμúριa αν0ρoποuç
παγkοoμiωç προ¡οú να εÇαλειφ0εi ¡ελιkά. Tα πειράμα¡α ¡οu Hεν¡αγoνοu kαι
¡ηç •ÌH με ¡α uπολεiμμα¡α o¡ην παγωμένη kα¡άo¡αoη ¡οu ιοú ¡οu 191š,
εiναι o¡ο ú•οç ¡ηç επιo¡ημονιkήç ¡ρέλαç. Eiναι οι Hνωμένεç Hολι¡εiεç o¡ο
περiποu να εÇαπολúoοuν περiποu μια νέα φuλε¡ιkή εkλεk¡ιkή πανôημiα
μέoω ¡ηç ôιαôιkαoiαç ¡οu uπο¿ρεω¡ιkοú εμµολιαoμοú με uπο¡ι0έμενο
εμµóλιο «ενάν¡ια» o¡ην αναφερóμενη o¡α π¡ηνά γρiπη;
‡αραk¡ηριo¡ιkó εiναι ¡ο πρóγραμμα ouναγερμοú ¡οu Hεν¡αγoνοu: : Eμµóλιο
Šιολογιkοú Hολέμοu Fρiπηç ¡ων H¡ηνoν.
«Mε ôεôομένη ¡ην προφανή έλλει•η οποιαoôήπο¡ε απειλήç απó ένα ιó
H…•1 μη µιολογιkοú πολέμοu, πoç μποροúμε να εÇηγήoοuμε ¡α
ôιoεkα¡ομμúρια ôολάρια ποu Çóôε•ε η ôιοikηoη Mποuç προε¡οιμάçον¡αç
kά0ε μiα απó ¡ιç …‹ πολι¡εiεç ¡ων HHA, για αu¡ó ποu αποkαλοúν
«αναπóφεuk¡η πανôημiα γρiπηç ποuλιoν» ποu λένε nmç 0α μnoρoúoε vα
okotmoει toυç μιooúç ή nεριooótερoυç αnó toυç Αμεριkαvoúç kαι
nαρóμoιoυç αρι0μoúç αv0ρmnmv oε óλq tqv υöρóγειo;
Yπάρ¿οuν µάoιμοç λóγοç να πιo¡έ•οuμε ó¡ι ¡α ¡μήμα¡α ¡οu ôιε0νοúç
φαρμαkεu¡ιkοú kαρ¡έλ µιομη¿ανiαç ενεργοúν oε ouν¡ονιoμó με ¡ην
αμεριkανιkή kuµέρνηoη για να αναπ¡úÇοuν ένα γενε¡ιkά ¡ροποποιημένο ιó
H…•1, ποu 0α μποροúoε να εÇαπολúoει μια προkαλοúμενη απó ¡ον
άν0ρωπο πανôημiα, ioωç πιο 0ανα¡ηφóρο απó αu¡ή ¡οu 191š ¡ηç
«Ìoπανιkήç γρiπηç» ποu o¡οi¿ηoε περiποu 3‹ εkα¡ομμúρια çωέç»H Ÿima E.
Lai’ow, MD, επιkεφαλήç ¡οu «Ìôρúμα¡οç 4uoιkoν Aúoεων», μιαç ομάôαç
πολι¡oν ποu ελέγ¿ει ¡α ôεôομένα ¡ηç φαρμαkεu¡ιkήç µιομη¿ανiαç «η
kαλú¡ερη εk¡iμηoή μαç εiναι ó¡ι η πανôημιkή γρiπη ¡ων π¡ηνoν έ¿ει
ôημιοuργη0εi ήôη μέoω ¡ηç γενε¡ιkήç μη¿ανιkήç o¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç, με
¡ην ανάμειÇη ¡οu 0ανάoιμοu γονιôιoμα¡οç ¡ηç πανôημiαç ¡οu 191š, kαkoç
αποkλη0έν¡οç «η ιoπανιkή γρiπη», με ¡ο D•A ¡οu αµλαµοúç ιοú H…•1 ιοú με
μέoο αúÇηoηç αν0ρoπινα kú¡¡αρα νεφρoν, oúμφωνα με ¡α ε0νιkά ιôρúμα¡α
uγεiαç kαι ¡ον kα¡αokεuαo¡ή ¡οu εμµολiοu. Mεριkοi «ιολóγοι» 0εωροúν ó¡ι
αu¡ó 0α εÇαoφάλιçε ó¡ι ο ôημιοuργημένοç απó ¡ον άν0ρωπο με¡αλλαγμένοç
ιóç 0α αναγνωρiçει ¡α αν0ρoπινα kú¡¡αρα kαι 0α γνωρiçει πoç να ειoµάλει
oε αu¡ά. Eάν ¡α ανω¡έρω εiναι αλη0ή, óπωç η Lai’ow επιoημαiνει, «ένα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 86
µαoιkó ιολογιkó γεγονóç, ποu ôεν αποkαλúπ¡ε¡αι o¡ο kοινó εiναι ¡ο ó¡ι εiναι
αôúνα¡ο να γiνει ένα εμµóλιο ενάν¡ια oε έναν ιó ποu ôεν uπάρ¿ει αkóμα. Oι
uπηρεoiεç ôημοoiων o¿έoεων προoπα0οúν να o¡ηρiÇοuν ¡ο αν¡i0ε¡ο, óμωç
εάν ένα εμµóλιο φ¡ιά¿νε¡αι ενάν¡ια o¡ον αναφερóμενο o¡α π¡ηνά ιó γρiπηç
με πανôημιkή μορφή ¡οu, αu¡ó oημαiνει ó¡ι ο πανôημιkóç ιóç πρέπει ήôη να
uπάρ¿ει.»
Τo γovιöímμα tqç nαvöqμíαç toυ 1918, q αnokαλoúμεvq «ιonαvιkή
γρínq», nρóoφαtα okónιμα «αvαotή0qkε» αnó tqv kυþíρvqoq tmv
ΗΠΑ, αnó ívα nαγmμívo ntmμα noυ ní0αvε αnó γρínq to 1918 otqv
Αλóokα.
• ΚΑΛΑ ΛΕΝΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΜΑΚΕΛΑΡΗAΕΣ ΜΕ DNA
ΚΑΚΟΥΡΓΩΝ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ AΟΛΟOΟΝΩΝ
• AΟΛΟOΟΝΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
• ΝΑ ΒΥOΙΣΤΕΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙAΑ
Aóγω εkεiνηç ¡ηç αναγέννηoηç, ¡óoο η αναφερóμενη o¡α π¡ηνά γρiπη óoο
kαι «¡ο εμµóλιó ¡ηç» εiναι ¡oρα μια oημαν¡ιkή απειλή για ¡η ôημóoια uγεiα.
Η ιonαvιkή γρínq, noυ öεv ήtαv Ιonαvιkή
Η ιonαvιkή γρínq, noυ öεv ήtαv kα0óλoυ Ιonαvιkή,
öqμιoυργή0qkε otιç ΗΠΑ μíom εvóç nρómρoυ nρoγρóμμαtoç
þιoλoγιkmv ónλmv kαι εγ¿ú0qkε otoυç υγιεíç vεαρoúç óvöρεç
(öqλ.,» otραtιmtεç») mç nρmtoç υno¿ρεmtιkóç εμþoλιαoμóç
otoυç otραtιmtιkoúç kαtó tq öιóρkεια toυ Πρmtoυ Παγkóoμιoυ
Πoλíμoυ. Η «ιonαvιkή γρínq», noυ öqμιoυργή0qkε oto Κóvoαç
otιç αμεριkαvιkíç otραtιmtιkíç þóoειç, ήtαv μια αnó tιç nιo
öoλoφovιkíç nαvöqμíεç otq oúγ¿ρovq ιotoρíα. Štαv εníoqç ívα
αnó tα εnιtυ¿íotερα þιoλoγιkó ónλα noυ íγιvαv mç tmρα. Mέ¿ρι
oήμερα, έ¿οuν uπάρÇει μóνο περiποu 3š… αν0ρoπινεç περιπ¡ooειç ¡ηç
αναφερóμενηç o¡α π¡ηνά γρiπηç, ποu προoôιορiçον¡αι παγkοoμiωç
(uπο0έ¡ον¡αç εkεiνοuç ¡οuç προoôιοριoμοúç αu¡οúç αÇιóπιo¡οuç), με •‘3
0ανά¡οuç.
Fια να εkφράoει ¡η γελοιó¡η¡α αu¡ήç ¡ηç προoπά0ειαç, η Lai’ow επιoημαiνει
ó¡ι ο Çαφνιkóç kαρôιαkóç 0άνα¡οç (SCD), ποu οι ερεuνη¡έç 0εωροúν ó¡ι
ouνôέε¡αι µαριά με ¡ην kα¡ανάλωoη αoπαρ¡άμηç, εiναι μια kúρια αι¡iα ¡οu
0ανά¡οu ποu, oúμφωνα με ¡ο CDC, παραôεiγμα¡οç ¿άριν, ποu okó¡ωoε
‘”‹.‹‹‹ Aμεριkανοúç ¡ο 1999 kαι οι αρι0μοi ouνε¿içοuν να αuÇάνον¡αι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 87
(www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5106a3.htm.) Aλλά, η αoπαρ¡άμη
ôεν kα¡ηγορεi¡αι. Eνôιαφέρον ωç uποoημεiωoη για ¡ην αoπαρ¡άμη εiναι ¡ο
ó¡ι η ε¡αιρεiα «•D Searle¨, η επι¿εiρηoη φαρμάkων ¡οu Zιkάγο, ποu kρά¡ηoε
¡ο ôiπλωμα εuρεoι¡ε¿νiαç o¡ην αoπαρ¡άμη µριokó¡αν o¡ον kiνôuνο να ¿άoει
¡ην άôειά ¡ηç (¡ηç αoπαρ¡άμηç) απó ¡ο €DA (o.o. uπηρεoiα ¡ηç
αμεριkάνιkηç kuµέρνηoηç) o¡η ôεkαε¡iα ¡οu 'š‹ μέ¿ρι ποu ο Donald
Ÿumsfeld, (εk¡óç kuµερνήoεωç ¡ó¡ε), έγινε πρóεôροç ¡ηç ε¡αιρεiαç Searle. O
Ÿumsfeld ¿ρηoιμοποiηoε ¡ιç επαφέç ¡οu o¡ην Ouάoιγk¡ον για να εγkρiνει ¡ην
αoπαρ¡άμη ¡ο €DA, παρά ¡ιç ήôη γνωo¡έç ôοkιμέç ποu παροuoιάçαν
oοµαρέç επιπ¡ooειç o¡ην uγεiα ¡ων αροuραiων.ƒπωç αποôειkνúω με
έγγραφα o¡ο µιµλiο μοu, «Zπóροι ¡ηç kα¡αo¡ροφήç: H kρuμμένη ημερήoια
ôιά¡αÇη ¡οu γενε¡ιkοú ¿ειριoμοú», ο iôιοç ο Ÿumsfeld έγινε πρóεôροç kαι
kúριοç μέ¡ο¿οç μιαç φαρμαkοµιομη¿ανiαç ¡ηç Kαλιφóρνιαç, ¡ηç "•ilead
Sciences Ìnc.¨, η οποiα ανέπ¡uÇε kαι kα¡ο¿úρωoε ¡ο «†amiflu» ¡ο 199” με
ôiπλωμα εuρεoι¡ε¿νiαç, πρo¡α ωç φάρμαkο για ¡ο AÌDS, αργó¡ερα ωç
εμµóλιο για ¡ον ιó H…•1 ôηλ. ¡ην αναφερóμενη o¡α π¡ηνά γρiπη. Tο 199˜
Donald H. Ÿumsfeld έγινε πρóεôροç ¡οu Ž.Z. ¡ηç •ilead, óποu παρέμεινε
έωç ¡ιç αρ¿έç ¡οu •‹‹1 ó¡αν έγινε Yποuργóç Aμuναç ¡ον HHA. Zαν
uποuργóç αρνή0ηkε να πωλήoει ¡ιç με¡ο¿έç ¡οu, ενo ¡έ0ηkε çή¡ημα
oúγkροuoηç ouμφερóν¡ων, ó¡αν παρήγγειλε †AMÌ€LU αÇiαç $1
ôιoεkα¡ομμuρiοu ôολαρiων για να γiνει ενέoιμο o¡ο o¡ρα¡ιω¡ιkó προoωπιkó
¡ων HHA ωç «προφúλαÇη.» Aργó¡ερα αποôεi¿0ηkε ó¡ι ¡ο †amiflu ôεν ή¡αν
αν¡iôο¡ο για ¡ον ιó H…•1 kαι οι παρενέργειέç ¡οu ή¡αν μεριkέç φορέç πολú
oοµαρέç.
Z¡ιç 3 Ìοuνiοu, ¡ο Associated Pressm αναkοiνωoε ó¡ι η ε¡αιρεiα ¡ροφiμων
"†yson €oods¨ έ¿ει αρ¿ioει ¡ην 0ανά¡ωoη kαι ¡ο 0ά•ιμο 1….‹‹‹ kο¡oν απó
ένα kοπάôι ποu εÇέ¡αoε ¡ο 0ε¡ιkó για ¡ην έk0εoη oε μια μορφή γρiπηç ¡ων
π¡ηνoν, o¡ο Š.Ž. Aρkάνoαç, óπωç ανέφεραν kρα¡ιkοi uπάλληλοι» H
ε¡αιρεiα ¡ροφiμων †yson εiναι ο μεγαλú¡εροç µιομη¿ανιkóç παραγωγóç ¡ων
kο¡óποuλων o¡ον kóoμο kαι ή¡αν επανειλημμένα kά¡ω απó ¡ην επi0εoη για
¡οuç αν0uγιεινοúç óροuç αναπαραγωγήç kαι 0ανά¡ωoηç. Tον Ìανοuάριο ¡οu
•‹‹…, μια έk0εoη ¡οu «Fραφεiοu Yπεu0uνó¡η¡αç» ¡ηç Aμεριkανιkήç
Kuµέρνηoηç (•AO ) ανέφερε o¡ην Aμεριkανιkή Fεροuoiα ó¡ι με ¡ην έk0εoη:
«αoφάλεια o¡η µιομη¿ανiα kρέα¡οç kαι ποuλεριkoν,» kαι kα¡έληÇε o¡ο
ouμπέραoμα ó¡ι οι εγkα¡αo¡άoειç επεÇεργαoiαç αμεριkανιkoν kρέα¡οç kαι
ποuλεριkoν εi¿αν «ένα απó ¡α u•ηλó¡ερα ποoοo¡ά αo0ένειαç oε o¿έoη με
οποιαôήπο¡ε άλλη µιομη¿ανiα». Aνέφεραν έk0εoη «oε επιkiνôuνεç ¿ημιkέç
οuoiεç, αiμα, περι¡¡oμα¡α, ποu επιôεινoνε¡αι απó ¡ο φ¡ω¿ó εÇαεριoμó kαι
¡ιç ou¿νά αkραiεç 0ερμοkραoiεç. Oι εργαçóμενοι αν¡ιμε¡oπιoαν
¿αραk¡ηριo¡ιkά επιkiνôuνεç ouν0ήkεç, ôuνα¡οúç 0ορúµοuç, εργαoiα oε o¡ενó
¿oρο με αι¿μηρά εργαλεiα kαι επιkiνôuνα μη¿ανήμα¡α.» H εkµιομη¿άνιoη
¡ηç παραγωγήç kο¡óποuλων o¡ιç HHA έ¿ει προ¿ωρήoει o¡ο oημεiο oo¡ε
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 88
μέ¿ρι ¡ο •‹‹3 ó¡αν αναφέρ0ηkαν οι πρo¡εç περιπ¡ooειç H…•1 ¡οu
αναφερóμενοu o¡α π¡ηνά ιοú ¡ηç γρiπηç απó ¡ην Aoiα, πέν¡ε γιγαν¡ιαiεç
πολuε0νιkέç επι¿ειρήoειç µιομη¿ανiαç με¡αποiηoηç αγρο¡ιkoν προióν¡ων
εÇοuoiαoαν ¡ην παραγωγή kαι ¡ην επεÇεργαoiα kρέαç kο¡óποuλοu o¡ιç
Hνωμένεç Hολι¡εiεç. Oι πέν¡ε επι¿ειρήoειç ή¡αν †yson, η μεγαλú¡ερη o¡ον
kóoμο, •old Kist Ìnc, Pilgrim‰s Pride; ConAgra Poultry kαι Perdue €arms.
Tα περιooó¡ερα kροúoμα¡α ¡ηç γρiπηç ¡ων π¡ηνoν o¡ην Aoiα έ¿οuν
αναφερ0εi oε ¡έ¡οια µιομη¿ανιkά εργοo¡αoιαkά kέν¡ρα εk¡ροφήç
kο¡óποuλων. Tο Mάιο αu¡οú ¡οu έ¡οuç (•‹‹š), ο kαναôιkóç Túποç ποu
ανέφερε απó ¡ο Tορóν¡ο, ó¡ι «Eνα πεiραμα ανάμειÇηç ιoν H…•1 γρiπηç ¡ων
π¡ηνoν kαι ιoν ¡ηç αν0ρoπινηç γρiπηç παρήγαγε έναν εkπληk¡ιkó αρι0μó
uµριôιkoν ιoν ποu ή¡αν µιολογιkά kα¡άλληλοι. Kαι ενo kανέναç απó ¡οuç
ιοúç απογóνοu ôεν ή¡αν ¡óoο ιογóνοç, óπωç ο αρ¿ιkóç H…•1, περiποu έναç
o¡οuç ή¡αν 0ανα¡ηφóροç o¡α πον¡ikια o¡ιç ¿αμηλέç ôóoειç, ôια¡ηρoν¡αç
¡οuλά¿ιo¡ον μια μερiôα ¡ηç ôúναμηç ¡οu επιkiνôuνοu γονέα ¡οuç.
Zuνε¿içον¡αç ¡ο άρ0ρο ¡οu Tορóν¡ο ανέφερε ó¡ι , «H επιo¡ημονιkή εργαoiα
προ¡εiνει ó¡ι kά¡ω απó ¡ιç oωo¡έç περιo¡άoειç - kαι ôεν εiναι kα0óλοu oαφέç
¡ι εiναι óλα αu¡ά - οι ôúο ¡úποι ιoν γρiπηç 0α μποροúoαν να αν¡αλλάÇοuν ¡α
γονiôια με ¡έ¡οιο ¡ρóπο oo¡ε ó¡ι η ôúναμη επι¡ρέπει o¡ο H…•1 ιó για να
αποk¡ήoει ¡ην ιkανó¡η¡α να προkαλέoει μια πανôημiα. Ekεiνη η ôιαôιkαoiα
kαλεi¡αι reassortment (με¡άλλαÇη - ôιαo¡αúρωoη) . Au¡ή η μελέ¡η
παροuoιάçει αkριµoç ó¡ι: «Yπάρ¿ει έναç kiνôuνοç ποu αu¡óç ο ιóç μπορεi
επι¡u¿oç να με¡αλλα¿0εi με έναν αν0ρoπινο ιó,» ôήλωoε ο Ÿichard We’’y,
Žιεu0uν¡ήç ¡οu ouνεργαçóμενοu kέν¡ροu ¡ηç Hαγkóoμιαç Oργάνωoηç Yγεiαç
για ¡ην έρεuνα γρiπηç o¡ο S† Jude Hospital o¡η Mέμφιôα, †ennessee.
Eρεuνα Šιολογιkoν ƒπλων Hεν¡αγoνοu
O Mathew Meselson, έναç kα0ηγη¡ήç ¡ηç μοριαkήç µιολογiαç o¡ο ‡άρµαρν¡,
kαι ο oεµαo¡óç επιo¡ήμοναç o¡ον ¡ομέα ¡ηç ¿ημιkήç kαι µιολογιkήç
ε¿0ροπραÇiαç, επιµεµαιoνοuν ó¡ι η Hνωμένη kuµέρνηoη έ¿ει ερεuνήoει
εk¡ενoç kαι έ¿ει αναπ¡úÇει µιολογιkά óπλα o¡ο παρελ0óν. Tο Meselson
περιέγρα•ε μια αμεριkανιkή μονάôα, µóρεια †erre Haute, Ìνôιάνα, ποu
¿¡io¡ηkε ¡ο 19‘‘ ποu 0α εi¿ε παραγάγει …‹‹.‹‹‹ µóμµεç αν0ράkα ¡εooάρων
λιµρoν kά0ε μήνα εάν εi¿ε ¡ε0εi oε πλήρη λει¡οuργiα.
O Meselson ή¡αν μέροç μιαç ομάôαç ποu απέôειÇε ¡ην ¡u¿αiα
απελεu0έρωoη ¡οu άν0ραkα oε μια oοµιε¡ιkή μονάôα ¡ο 19˜9, απέρρι•ε ¡ιç
ôαπάνεç µιολογιkήç ε¿0ροπραÇiαç o¡ο Aάοç kαι ¡ην Kαμπó¡çη προç ¡ο ¡έλοç
¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu '˜‹, kαι ή¡αν μια kα¡εu0uν¡ήρια ôúναμη πioω απó ¡η
ôημοoιοποiηoη ¡ηç ¿ημιkήç Zuν0ήkηç óπλων ¡ο 199‘. Aπó ¡ον ερ¿ομó ¡ηç
o¡ην εÇοuoiα, η kuµέρνηoη Bush-Cheney έ¿ει kάνει πολλά για να
αποôuναμoνει ¡ην Zuν0ήkη για ¡α ‡ημιkά Oπλα, óπωç kαι αu¡έç για ¡α
Šιολογιkά Oπλα. Miα απó ¡ιç πρo¡εç ενέργειεç ¡ηç kuµέρνηoηç ¡οu •eorge
W. Bush ή¡αν να αν¡ι¡α¿0εi oε ένα ôιε0νέç πρω¡ókολλο για ¡α Šιολογιkά kαι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 89
TοÇιkά ƒπλα, ¿ωρiç να ôooει εÇηγήoειç kαι οôηγoν¡αç oε λήÇη ¡ιç
ouνομιλiεç.
Zε μια μελέ¡η ¡οu •‹‹‘, η «Šρε¡ανιkή Ìα¡ριkή Eνωoη» προειôοποiηoε ó¡ι ο
kóoμοç ή¡αν ioωç μóνο μεριkά έ¡η μαkριά απó ¡α «¡ρομαk¡ιkά µιολογιkά
óπλα ιkανά να okο¡ooοuν μóνο ¡οuç αν0ρoποuç ouγkεkριμένων ε0νιkoν
ομάôων» αναφέρον¡αç ¡ιç προóôοuç o¡η ¡ε¿νολογiα γενε¡ιkoν óπλων. Tο
«¡μήμα αoφάλειαç πα¡ρiôαç» ¡ων HHA έ¿ει αναγγεiλει ó¡ι ôια¡άçει ¡ην
παραγωγή kαι ¡η ouoooρεuoη ενóç πανôημιkοú εμµολiοu γρiπηç: «H
kuµέρνηoη ¡ων HHA λαμµάνει μέ¡ρα για να ελα¿ιo¡οποιήoει ¡ην ανάγkη να
λάµει ¡ιç αποφάoειç kα¡ανομήç εμµολiων με ¡ην uποo¡ήριÇη ¡ων
προoπα0ειoν να αuÇήoει ¡ην εoω¡εριkή παραγωγιkή ιkανó¡η¡α εμµολiων
γρiπηç. H oημαν¡ιkή ¿ρημα¡οôó¡ηoη παρέ¿ε¡αι για να αναπ¡úÇει ¡ιç νέεç
¡ε¿νολογiεç εμµολiων ποu επι¡ρέποuν ¡ην παραγωγή αρkε¡οú πανôημιkοú
εμµολiοu γρiπηç για οποιοôήπο¡ε πρóoωπο o¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç ποu 0α
0έλει να εμµολιαo¡εi μέoα oε έÇι μήνεç. «O περiεργοç ρóλοç ¡ηç Sanofi
Pasteur» H αμεριkανιkή kuµέρνηoη έ¿ει ¿ρημα¡οôο¡ήoει ¡ην ανάπ¡uÇη ενóç
εμµολiοu ενάν¡ια H…•1 oε μια µάoη «γρήγορηç ôιαôρομήç» απó ¡ο •‹‹‘. Tο
Sanofi Pasteur o¡ο Swiftwater, Hενouλµανiα, ένα uποkα¡άo¡ημα ¡ηç
γιγαν¡ιαiαç γαλλιkήç φαρμαkεu¡ιkήç ε¡αιρiαç, ¡ρi¡η μεγαλú¡ερη o¡ον kóoμο,
kα¡αokεúαoε ένα αôρανοποιημένο εμµóλιο ποu έγινε απó έναν H…•1 ιó ποu
απομονo0ηkε o¡η Nο¡ιοανα¡ολιkή Aoiα ¡ο •‹‹‘. Z¡ην Sanofi Pasteur, μέροç
¡ηç γαλλιkήç ε¡αιρεiαç Sanofi Aventis, ανα¡έ0ηkε o¡ιç 11/…/•‹‹‘ μια oúμµαoη
απó ¡ο ε0νιkó iôρuμα ¡ηç αμεριkανιkήç kuµέρνηoηç αλλεργiαç kαι
μολuoμα¡ιkoν αo0ενειoν (•ÌAÌD), μέροç ¡ων ε0νιkoν ιôρuμά¡ων uγεiαç
(•ÌH), •ÌAÌD για να kα¡αokεuάoει ¡ο H…•1 εμµóλιο.
Tον Aπρiλιο ¡οu •‹‹˜ ¡ο €DA ενέkρινε ¡ο εμµóλιο Sanofi Pasteur για H…•1
αkóμα kι αν ένα έ¡οç πριν ¡ο €DA ανέφερε ¡ην Sanofi Pasteur για ¡ην
παραγωγή μολuoμένων εμµολiων €luzone vaccines.
Tο εγkεkριμένο απó ¡ο €DA εμµóλιο H…•1 ôεν εiναι πραγμα¡ιkά
απο¡ελεoμα¡ιkó για ¡ην με¡άôοoη απó άν0ρωπο oε άν0ρωπο ¡ηç
αναφερóμενηç o¡α π¡ηνά γρiπηç. Z¡ην αναγγελiα ¡ηç έγkριoήç ¡ηç, ¡ο €DA
ôηλoνει ó¡ι «ôúο ¿ωριo¡έç εγ¿úoειç με απóo¡αoη •š ημερoν μποροúν να
παρέ¿οuν περιοριoμένη προo¡αoiα εάν μια πανôημiα εμφανιo¡εi. Hερiποu
‘…Œ ¡ων αν0ρoπων ποu πήραν ¡ο εμµóλιο (oúμφωνα με μελέ¡η) ανέπ¡uÇε
μια άνοoη αν¡iôραoη o¡ον ιó.» Mέ¿ρι ¡oρα H…•1 ôεν έ¿ει με¡αλλα¿0εi oε μια
μορφή ποu μπορεi εúkολα να ôιαôο0εi απó άν0ρωπο oε άν0ρωπο. Fια ποιο
αν¡ιkεiμενο οι ερεuνη¡έç ¡ηç Sanofi Pasteur kαι ¡α ôιάφορα εργαo¡ήρια
ouμμε¡έ¿οuν o¡ο πλαioιο ¡ηç oúμµαoηç o¡ην αμεριkανιkή kuµέρνηoη; Zε
αu¡ή ¡ην περiπ¡ωoη 0α ¡αÇινομοúν¡αν ωç top secret ; Tο έγkuρο µρε¡ανιkó
περιοôιkó, «•ew Scientist», o¿ολiαoε, «εάν H…•1 με¡αλλάooε¡αι, εiναι
αoαφέç εάν ¡α εμµóλια ποu αναπ¡úooον¡αι ¡oρα 0α λει¡οuργοúoαν ενάν¡ια
oε μια πανôημιkή πiεoη. Oι kα¡αokεuαo¡έç 0α μποροúoαν να
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 90
προoαρμóoοuν ένα νέο εμµóλιο oε εkεiνη ¡ην πiεoη, αλλά οι ¡ρέ¿οuoεç
μέ0οôοι παραγωγήç παiρνοuν μήνεç.»
Tο περιοôιkó oημεiωoε ó¡ι η έρεuνα για ¡ο εμµóλιο Sanofi
πραγμα¡οποιή0ηkε απó ¡α ε0νιkά ιôρúμα¡α uγεiαç ωç ¡μήμα ¡ων
προoπα0ειoν ¡ηç αμεριkανιkήç kuµέρνηoηç να προε¡οιμαo¡εi για μια
πανôημiα γρiπηç. H εμφανήç ερo¡ηoη εiναι εάν προε¡οιμάçον¡αι «για μια
πανôημiα γρiπηç ή εάν προε¡οιμάçοuν μια πανôημiα γρiπηç». Fια¡i οι
εkα¡ον¡άôεç ôολαρiων εÇóôων ¡ηç αμεριkανιkήç kuµέρνηoηç εάν αu¡ó ¡ο
H…•1 εμµóλιο ποu πι0ανóç ôεν 0α εiναι απο¡ελεoμα¡ιkó ενάν¡ια oε μiα
πανôημiα; Z¡ιç • Ìοuλiοu •‹‹š, εφημερiôα ¡οu Aονôiνοu Daily †elegraph
ανέφερε ó¡ι «¡ρειç πολωνοi για¡ροi kαι έÇι νοoοkóμεç αν¡ιμε¡ωπiçοuν ¡ην
ποινιkή ôiωÇη, αφοú έναç αρι0μóç αo¡έγων πέ0αναν με¡ά απó ¡ιç ια¡ριkέç
ôοkιμέç για ένα εμµóλιο kα¡ά ¡οu ιοú H…•1 ¡ηç γρiπηç ¡ων π¡ηνoν.» Tο
ρεπορ¡άç πρóo0εoε ó¡ι ¡ο ια¡ριkó προoωπιkó, απó ¡η µóρεια πóλη
•rudziadz, ερεuνά¡αι για ¡ιç ια¡ριkέç ôikεç oε ¡οuλά¿ιo¡ον 3…‹ άo¡εγοuç kαι
φ¡ω¿οúç αν0ρoποuç πέρuoι, για ¡οuç οποiοuç οι kα¡ήγοροι λένε ó¡ι
εk¡έ0ηkαν oε ένα αôοkiμαo¡ο εμµóλιο o¡ον ιôιαi¡ερα-με¡αôο¡ιkó ιó. Oι αρ¿έç
uποo¡ηρiçοuν ó¡ι ¡α uπο¡ι0έμενα 0úμα¡α έλαµαν C3 για να με¡άo¿οuν o¡ο
¡εo¡ kαι ¡οuç ειπo0ηkε ó¡ι επρókει¡ο για ένα ouμµα¡ιkó εμµóλιο γρiπηç αλλά,
oúμφωνα με ¡οuç αναkρι¡έç, ή¡αν πραγμα¡ιkά ένα αν¡ι -φάρμαkο γρiπηç ¡ων
π¡ηνoν. O ôιεu0uν¡ήç ενóç kέν¡ροu αo¡έγων ¡οu •rudziadz, Mieczyslaw
Waclaws“i, εiπε oε μια πολωνιkή εφημερiôα ó¡ι ¡ον περαoμένο ¿ρóνο, •1
άν0ρωποι απó ¡ο kέν¡ρο ¡οu πέ0αναν, έναç αρι0μóç αρkε¡ά παραπάνω απó
¡ο μέoο óρο ¡ων περiποu οk¡o. H πολωνιkή έk0εoη ôεν ôιεukρiνιoε εάν ή¡αν
¡ο εμµóλιο ποu αναπ¡úooε¡αι o¡ο πλαioιο ¡ηç oúμµαoηç o¡ην αμεριkανιkή
kuµερνη¡ιkή uπηρεoiα ¡ηç αoφάλειαç πα¡ρiôαç απó ¡ην Sanofi-Pasteur.
Eν¡οú¡οιç, εiναι γνωo¡ó ó¡ι η Sanofi-Pasteur έ¿ει παραγάγει ¡ιç μεγάλεç
ποoó¡η¡εç ενóç ¡έ¡οιοu εμµολiοu oε ένα εργοo¡άoιο ποu έ¿ει o¡ην Kiνα. H
Žρ. Lai’ow αναφέρει ó¡ι ¡ο «πανôημιkó αναφερóμενο o¡α π¡ηνά εμµóλιο
γρiπηç» o¿εôιάo¡ηkε για να παραôο0εi o¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç αu¡ó ¡ο
μήνα (š/•‹‹š) απó ¡ο γαλλιkó kα¡αokεuαo¡ή εμµολiων, Sanofi Pasteur, απó
μια μονάôα ποu µρiokε¡αι o¡ην Kiνα, óποu παράγε¡αι. H αμεριkανιkή
kuµέρνηoη εÇέôωoε ¡ο o¿έôιο kα¡ανομήç «εμµολiων ¡ηç» ¡ον Ìοúλιο. H
Lai’ow φοµά¡αι ó¡ι ένα πιο απαioιο oενάριο μιαç okóπιμηç απελεu0έρωoηç
¡ων αναφερóμενων o¡α π¡ηνά πα0ογóνων γρiπηç o¡ον πλη0uoμó ποu 0α
μποροúoε να ενεργοποιήoει ¡ο o¡ρα¡ιω¡ιkó νóμο kαι ¡ον αναγkαo¡ιkó
εμµολιαoμó με ¡οuç προkúπ¡ον¡εç 0ανά¡οuç o¡α εkα¡ομμúρια αν0ρoπων,
0α μποροúoε να εiναι επιkεiμενο. Ìoπανιkóç ιóç γρiπηç ποu αναµιoνε¡αι απó
¡ο Hεν¡άγωνο Tο •‹‹3 επιo¡ήμονεç ¡οu Aμεριkανιkοú Z¡ρα¡οú
ôημιοúργηoαν o¡ο εργαo¡ήριο ιó ¡ηç «ιoπανιkήç γρiπηç». Zúμφωνα με μια
¡ó¡ε έk0εoη ¡ηç Sunshine Project, ποu ελέγ¿ει ¡η µιολογιkή kαι ¿ημιkή έρεuνα
óπλων ¡ηç Hνωμένηç kuµέρνηoηç εÇέôωoε μια αναkοiνωoη ó¡ι « ο ιóç ¡ηç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 91
ιoπανιkήç γρiπηç ποu okó¡ωoε •‹-‘‹ εkα¡ομμúριο αν0ρoποuç ¡ο 191š,
εiναι αu¡ήν ¡ην περiοôο uπó αναôημιοuργiα. Žιάφορα γονiôια ¡οu εÇαιρε¡ιkά
0ανα¡ηφóροu ιοú γρiπηç ¡οu 191š έ¿οuν απομονω0εi kαι έ¿οuν ειoα¿0εi o¡ιç
oúγ¿ρονεç μορφέç γρiπηç. Au¡οi αποôεi¿0ηkαν 0ανα¡ηφóροι για ¡α πον¡ikια,
ενo ¡α kα¡αokεuάoμα¡α ιoν με ¡α γονiôια απó ¡úποuç ¡ων ¡ρε¿óν¡ων ιoν
γρiπηç εi¿αν με¡ά µiαç οποιαôήπο¡ε επiôραoη. Au¡ά ¡α πειράμα¡α μποροúν
εúkολα να ¿ρηoιμοποιη0οúν για o¡ρα¡ιω¡ιkοúç λóγοuç, αλλά παρέ¿οuν λiγο
óφελοç απó ¡ην άπο•η ¡ηç ια¡ριkήç ή ¡ηç ôημóoιαç uγεiαç.» Zuνε¿içον¡αç,
«η ιoπανιkή γρiπη ¡οu 191š ή¡αν ιôιαi¡ερα μολuoμα¡ιkή kαι - o¡η oúγkριoη
o¡οuç oúγ¿ρονοuç ιοúç γρiπηç - okó¡ωoε ένα πολú u•ηλó ποoοo¡ó εkεiνων
ποu μολúν0ηkαν, ouμπεριλαμµανομένων πολλoν νέων. H ιoπανιkή γρiπη
ανάγkαoε μóνο ¡η μέoη uπολογιçóμενη ôιάρkεια çωήç o¡ιç HHA ¡ο 191š για
να μειω0εi μέ¿ρι 1‹ έ¡η. ™ç εk ¡οú¡οu, οι ιοi γρiπηç 0εωροúν¡αι oήμερα ωç
oοµαρή απειλή µιολογιkήç ε¿0ροπραÇiαç. Akριµoç ôúο εµôομάôεç πριν, μια
επι¿ορήγηoη 1… εkα¡ομμuρiων ôολλαρiων HHA, ôó0ηkε o¡ιç HHA για να
αναπ¡u¿0οúν προo¡α¡εu¡ιkά μέ¡ρα ειôιkά ενάν¡ια oε μια επi0εoη
µιο¡ρομοkρα¡iαç με ¡οuç ιοúç γρiπηç. «H ôήλωoη προoέ0ε¡ε ó¡ι «παρά ¡ην
πολú επιkiνôuνη φúoη ¡οu ιοú ¡οu 191š, προoπά0ειεç ποu αναôημιοuργiαç
¡οuç άρ¿ιoαν o¡α μέoα ¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu '9‹, ó¡αν πέ¡u¿ε ο Žρ Jeffrey
†au’en’erger απó ¡ο iôρuμα πα0ολογiαç ¡ων αμεριkανιkoν ενóπλων
ôuνάμεων, o¡ην Ouάoιγk¡ον DC, o¡ην ανάk¡ηoη kαι ¡ην αλληλοu¿iα ¡ων
¡εμα¿iων ¡οu προερ¿óμενοu απó ιó Ÿ•A απó ¡οuç ouν¡ηρημένοuç ιo¡οúç
¡ων 0uμά¡ων ¡οu 191š. Z¡ο ¡ρέ¿ον çή¡ημα ¡ων επιo¡ημονιkoν αναôuóμενων
μολuoμα¡ιkoν αo0ενειoν οι νέεç γενε¡ιkέç λεπ¡ομέρειεç ¡οu ιοú γρiπηç ¡οu
191š 0α ôημοoιεu0οúν.» Eπioηç αναφέροuν ó¡ι «αλλά με¡ά απó ¡ην (μεριkή)
ôιεukρiνιoη ¡ηç γενε¡ιkήç αkολοu0iαç ¡οu ιοú, οι επιo¡ήμονεç πήγαν ένα µήμα
περαι¡έρω kαι έφεραν ¡ην ιoπανιkή γρiπη πioω o¡η çωή. Aπαρα¡ήρη¡οι απó
¡ο kοινó, πέ¡u¿αν o¡η ôημιοuργiα ενóç çων¡ανοú ιοú ποu περιέ¿ει ôúο
γονiôια ¡οu 191š ποu αποôεi¿0ηkαν πολú 0ανα¡ηφóρα o¡α çωιkά πειράμα¡α.
Au¡ó ¡ο πεiραμα εiναι μóνο ένα γενε¡ιkó µήμα μαkριά απó να πάρει ¡ο
ôαiμονα ¡οu 191š εÇ ολοkλήροu έÇω απó ¡ο μποukάλι.» Oλοkληρoνον¡αç
αναφέροuν ó¡ι «μια νεkρανάo¡αoη ¡ηç ιoπανιkήç γρiπηç ôεν επι¡ρέπε¡αι
οú¡ε απαραi¡η¡η οú¡ε απó ¡ην άπο•η ¡ηç ôημóoιαç uγεiαç. Zúμφωνα με
¡οuç ιo¿uριoμοúç, ¡α πρóoφα¡α πειράμα¡α επιôiωÇαν να εÇε¡άoοuν ¡ην
απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡α ¡ων uπαρ¿óν¡ων φαρμάkων kα¡ά ¡οu ιοú o¡ον ιó ¡οu
191š. Aλλά uπάρ¿ει λiγη ανάγkη για ¡α ενάν¡ια o¡ον ιó φάρμαkα ενάν¡ια
o¡ην μορφή ¡οu 191š εάν η μορφή ¡οu 191š ôεν ή¡αν αναôημιοuργημένη
kα¡ά πρo¡ο λóγο. Aπλά ôεν έ¿ει οποιοôήπο¡ε επιo¡ημονιkó νóημα να
ôημιοuργεiç μια νέα απειλή για να αναπ¡úÇειç αkριµoç ¡α νέα αν¡iμε¡ρα
ενάν¡ιά ¡ηç» λέει ο Jan van A“enν. A“en, µιολóγοç με ¡ην Sunshine Project. "
O γενε¡ιkóç ¿αραk¡ήραç ¡ων μορφoν γρiπηç έ¿ει oημαν¡ιkέç µιοiα¡ριkέç
εφαρμογέç. Aλλά ôεν εiναι ôιkαιολογήoιμο να αναôημιοuργη0εi αu¡ή η
ιôιαi¡ερα επιkiνôuνη Çεριçωμένη μορφή ποu 0α μποροúoε να λάµει ¡ον
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 92
óλε0ρο εάν απελεu0ερω0εi, okóπιμα ή ¡u¿αiα. » Aç ελπioοuμε ειλιkρινά πωç
ó¿ι, αλλά óπωç ο kα0. Stephen Bloc“, πανεπιo¡ημιαkóç µιοφuoιkóç ¡οu
Z¡άνφορν¡ με έ¡η εμπειρiαç o¡ο ôιαµα0μιoμένο Hεν¡άγωνο kαι ¡ην
αμεριkανιkή kuµέρνηoη για ¡ην µιολογιkή έρεuνα, παρα¡ηρεi oε ένα άλλο
πλαioιο, «μπαiνοuμε o¡ον πειραoμó να ποúμε ó¡ι kανεiç έ¿ων ooαç ¡α
φρέναç ôεν 0α έµαçε o¡ο μuαλó ¡οu να ¿ρηoιμοποιήoει πο¡έ αu¡ά ¡α
πράγμα¡α.» kαι προo0έ¡ει «αλλά kανέναç ôεν εiναι o¡ο μuαλó ¡οuç.»
H Sanofi Pasteur παραôiôει ¡ο εμµóλιο H…•1.
Z¡ιç •š Aπριλiοu αu¡οú ¡οu έ¡οuç (•‹‹š) oε ένα επioημο ôελ¡iο ¡úποu απó
¡ην έôρα ¡ηç Sanofi Pasteur o¡ιç HHA o¡ο Swiftwater, ¡ηç Hενouλµανiα kαι
¡η Auoν, Fαλλiα, η επι¿εiρηoη «Sanofi Pasteur, "¡ο ¡μήμα εμµολiων ¡ηç
Sanofi-Aventis¨, ανήγγειλε oήμερα ó¡ι ¡ο αμεριkανιkó ¡μήμα uγεiαç kαι
αν0ρoπινων uπηρεoιoν (HHS) έ¿ει ôε¿¡εi H…•1 ¡ο μαçιkó αν¡iγονο
εμµολiων για να παραγάγει περiποu 3š.… εkα¡ομμúριο ôóoειç ¡οu εμµολiοu
ποu προo¡α¡εúει απó μια νέα μορφή ¡ηç αναφερóμενηç o¡α π¡ηνά γρiπηç. H
Sanofi Pasteur έ¿ει μια πολuε¡ή oúμµαoη με ¡ο HHS ωç ¡μήμα ¡οu
πανôημιkοú προγράμμα¡óç ¡οu, kαι 0α λάµει μια πληρωμή $19•.…
εkα¡ομμuρiων ποu kρα¡ιοúν¡αι για ¡ο ôεú¡ερο ¡ρiμηνο ¡οu •‹‹š για ¡ην
αποôο¿ή ¡οu μαçιkοú μέροuç εμµολiων. Kα¡óπιν, o¡ιç 1” Ìοuνiοu αu¡οú ¡οu
έ¡οuç, η Sanofi Pasteur εÇέôωoε ¡ην αkóλοu0η αναkοiνωoη ¡úποu
αναγγέλλον¡αç ó¡ι, «ôωρiçει ”‹ εkα¡ομμúρια ôóoειç H…•1 εμµολiοu o¡ην
Hαγkóoμια Oργάνωoη Yγεiαç (WHO) oε 3 έ¡η για ¡ην kα0ιέρωoη ενóç
παγkóoμιοu απο0έμα¡οç εμµολiων H…•1.» O Hρóεôροç kαι ο CEO ¡ηç
Sanofi Pasteur, Wayne Pisano, ôήλωoε ó¡ι «οι ιοi H…•1 ποu kukλοφοροúν
αu¡ήν ¡ην περiοôο oε μεριkέç απó ¡ιç φ¡ω¿ó¡ερεç περιο¿έç ¡οu kóoμοu kαι
ένα Çέoπαoμα ¡ηç πανôημιkήç γρiπηç 0α ¿¡uποúoε πι0ανó¡α¡α ¡οuç
πλη0uoμοúç ποu çοuν o¡ιç περιο¿έç αu¡έç με ¡ην περιοριoμένη πρóoµαoη
o¡α εμµóλια. Au¡ή η ôωρεά H…•1 εμµολiοu o¡ο¿εúει να kαλú•ει ¡ιç ανάγkεç
εkεiνων, ¡ων πιο ¡ρω¡oν πλη0uoμoν. O Pisano πρóo0εoε ó¡ι αu¡ó απο¡ελεi
απο¡ελεi uποo¡ήριÇη ¡ων προoπα0ειoν ¡ων kuµερνήoεων kαι ó¡ι η
µιομη¿ανiα ouνεργάçε¡αι με ¡οuç ôιε0νεiç οργανιoμοúç óπωç ο «WHO», ¡ο
iôρuμα «Bill kαι Melinda •ates» kαι άλλοι ôιε0νεiç φορεiç uγεiαç. Au¡ó εiναι ο
kαλú¡εροç ¡ρóποç να ¿¡ιo¡εi ένα απó0εμα ¡ων εμµολiων για ¡α
αναπ¡uooóμενα έ0νη, έ¡οιμο να αναπ¡u¿0εi oε περiπ¡ωoη πανôημιkοú
Çεoπάoμα¡οç γρiπηç.» Tο iôρuμα Bill kαι η Melinda •ates, εk¡óç απó
οιkονομιkóç uποo¡ηριk¡ήç ¡οu αποkαλοúμενοu «uπóγειοu 0αλάμοu Hμέραç
¡ηç Kρioεωç» o¡ην Aρk¡ιkή, έ¿ει αφιερooει ¡α ôιoεkα¡ομμúρια ¡οu ιôρúμα¡óç
¡οu για να uποo¡ηρiÇοuν ¡ον ελέγ¿ο πλη0uoμοú ειôιkά o¡ην Aφριkή. Mε¡αÇú
άλλων προγραμμά¡ων, kα0oç επioηç kαι ¡οu ιôρúμα¡οç Ÿoc“efeller,
¿ρημα¡οôο¡οúν ¡η ouμμα¿iα για μια πράoινη επανάo¡αoη o¡ην Aφριkή, ¡ηç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 93
οποiαç επιkεφαλήç εiναι ο προηγοúμενοç Fενιkóç Fραμμα¡έαç ¡οu OHE Kóφι
Aννάν.
™ç ο μεγαλú¡εροç kα¡αokεuαo¡ήç εμµολiων γρiπηç o¡ον kóoμο, η Sanofi
Pasteur παράγει περiποu ¡ο μιoó ¡ων εμµολiων γρiπηç ποu kα¡αναλoνον¡αι
παγkοoμiωç. Z¡ιç HHA παρήγαγε περιooó¡ερα απó ‘‹ ¡οιç εkα¡ó ¡οu
εμµολiοu γρiπηç ποu ôιανεμή0ηkε για ¡ην επο¿ή γρiπηç ¡οu •‹‹˜-•‹‹š. Tο
γεγονóç ó¡ι η αμεριkανιkή kuµέρνηoη έ¿ει αναµιooει ¡ον ιó ¡ηç Ìoπανιkήç
γρiπηç ¡οu 191š για να kάνει «¡ιç ôοkιμέç» ôεi¿νει ó¡ι kά0ε¡ι εiναι πι0ανó.
Yπάρ¿οuν oε αu¡óν ¡ον kóoμο μεριkοi άν0ρωποι ôεν o¡έkοuν o¡α λογιkά
¡οuç»
• Μoριαkóç μq¿αvιoμóç εvεργonoíqoqç tqç αvtιγραφήç toυ DNA, εívαι
íöιoç για toυç oργαvιoμoúç
o Πη&ή: www.sciencenews.gr
• O μοριαkóç μη¿ανιoμóç ποu απο¡ελεi ¡ην αφε¡ηρiα ¡ηç ôιαôιkαoiαç
ku¡¡αριkήç ôιαiρεoηç, ôιαπιo¡oνε¡αι ó¡ι kα0ιερo0ηkε πολú νωρiç o¡ην εÇέλιÇη
¡ων ku¡¡άρων ενo ôια¡ηρεi¡αι ανέπαφοç oε óλεç ¡ιç μορφέç γήινηç çωήç, kα¡ά
¡η ôιάρkεια ¡ων αιoνων. Eρεuνη¡έç απó ¡ο E0νιkó Eργαo¡ήριο Mπέρkλεi kαι ¡ο
πανεπιo¡ήμιο Kαλιφóρνια Mπέρkλεi έ¿οuν ôεiÇει πωç ο πuρήναç ¡οu
μη¿ανιoμοú έναρÇηç ¡ηç αν¡ιγραφήç ¡οu D•A εiναι ο iôιοç kαι o¡ιç ¡ρειç
μορφέç çωήç: Aρ¿αιοµαk¡ήρια, Šαk¡ήρια kαι Eukαρuω¡ιkοúç οργανιoμοúç. Zε
ôúο ôημοoιεúoειç ποu 0α παροuoιαo¡οúν ¡αu¡ο¿ρóνωç o¡ην επιo¡ημονιkή
επι0εoρηoη •ature Structural and Molecular Biology , έkôοoη Auγοúo¡οu, οι
ερεuνη¡έç ôιαπio¡ωoαν πωç ο μοριαkóç –πρω¡εργά¡ηç– ¡ηç αν¡ιγραφήç ¡οu
D•A, o¡ο µαk¡ήριο Escherichia coli (E. coli) kαι ¡ην εukαρuω¡ιkή φροu¡óμuγα
Drosophila melanogaster, εiναι μiα ελιkοειôήç uποôομή ¡ηç uπεροιkογένειαç
¡ων AAA+ πρω¡εiνoν. Hροηγοúμενεç μελέ¡εç εi¿αν ôιαπιo¡ooει πωç οι AAA+
πρω¡εiνεç µρiokον¡αι o¡ην kαρôιά ¡οu μοριαkοú μη¿ανιoμοú αν¡ιγραφήç ¡οu
D•A o¡α αρ¿αιοµαk¡ήρια, ενo ¡α πρóoφα¡α ôεôομένα uποôηλoνοuν πωç η
αν¡ιγραφή ¡οu D•A εiναι μiα πανάρ¿αια ôιαôιkαoiα ποu εμφανio¡ηkε
εkα¡ομμúρια ¿ρóνια πριν, ó¡αν αkóμα ôεν εi¿ε επέλ0ει ο ôια¿ωριoμóç ¡ων
Aρ¿αιοµαk¡ηρiων, ¡ων Šαk¡ηρiων kαι ¡ων Eukαρuω¡oν. –H ιkανó¡η¡α ενóç
ku¡¡άροu να αν¡ιγράφει ¡ο D•A ¡οu εν εu0έ¡ω ¿ρóνο kαι με αÇιοπιo¡iα
απο¡ελεi kορuφαiα ôιαôιkαoiα για ¡ην επιµiωoη, óμωç παρά ¡ων πολλoν
μελε¡oν η ôομιkή kαι μοριαkή µάoη ¡οu πρω¡αρ¿ιkοú μορiοu για ¡ην αν¡ιγραφή
¡οu D•A, kαι ο µα0μóç ôια¡ήρηoηç εÇελιk¡ιkά αu¡oν ¡ων μη¿ανιoμoν ôεν
έ¿οuν προoεγγιo¡εi kαι ouçη¡η0εi με αkρiµεια–, αναφέρει η µιοφuoιkóç Eúα
Nογkάλεç, ouνεργά¡ηç ¡ηç ερεuνη¡ιkήç ομάôαç ποu μελέ¡ηoε ¡ην Drosophila.
O Mάιkλ Mπó¡¿αν, ouνεργά¡ηç ¡ηç iôιαç ερεuνη¡ιkήç ομάôαç λέει: –Oι ôúο
ôημοoιεúoειç μαç ouγ¿ωνεúοuν oúνολο µιοφuoιkoν ερεuνη¡ιkoν ¡ε¿νιkoν
προkειμένοu η kα¡ανóηoή μαç για ¡οuç μη¿ανιoμοúç έναρÇηç ¡ηç αν¡ιγραφήç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 94
kαι ôομήç ¡ων ρεπλιoωμά¡ων να γiνει πειo¡ιkó¡ερη–.O µιο¿ημιkóç kαι ôομιkóç
µιολóγοç Tçέημç Mπέρkερ, ποu ouμμε¡εi¿ε kαι o¡ιç ôúο μελέ¡εç, προo0έ¡ει: –¡α
εuρήμα¡ά μαç για ¡ην εÇελιk¡ιkή ouγγένεια με¡αÇú ¡ων μορiων έναρÇηç ¡ηç
αν¡ιγραφήç ¡οu D•A kαι o¡ιç ¡ρειç kα¡ηγορiεç οργανιoμoν έ¿οuν νóημα, για¡i
παραφράçον¡αç ¡α λóγια ¡οu €rancois Jaco’, ¡ο μοναôιkó πράγμα ποu
επι0uμεi ένα kú¡¡αρο εiναι να γiνει ôúο kú¡¡αρα. Eνα kú¡¡αρο ôεν μπορεi να
kάνει kά¡ι ¡έ¡οιο αν προηγοuμένωç ôεν αν¡ιγρά•ει ¡ο D•A ¡οu o¡ο kα¡άλληλο
μέροç, ¡ην kα¡άλληλη o¡ιγμή kαι με ¡ον kα¡άλληλο ¡ρóπο ενo ¡αu¡ó¿ρονα 0α
πρέπει να αποφεúγει ¡ην uπερ - αν¡ιγραφή. Tα απο¡ελέoμα¡α ¡ηç Drosophila
παροuoιάçον¡αι o¡η ôημοoiεuoη με ¡i¡λο: –•ucleotide - dependent
conformational changes in the DnaA-li“e core of the origin recognition complex–
- (Nοukλεο¡ιôιkή επiôραoη ποu επιφέρει ôομιkέç αλλαγέç o¡ον πuρήνα ¡ηç
πρω¡εiνηç ποu μοιάçει με ¡ην DnaA ¡οu ouμπλókοu αναγνoριoηç περιο¿ήç) - ,
ενo αu¡ά ¡οu E.coli με ¡i¡λο: –Structural ’asis for A†P-dependent DnaA
assem’ly and replication-origin remodeling– - (Žομιkή µάoη για ¡ην με¡αµολή
¡ηç ôιά¡αÇηç ¡ηç πρω¡εiνηç DnaA ποu εÇαρ¡ά¡αι απó ¡ο ATP kα0oç kαι
αναôóμηoη ¡ηç περιο¿ήç αν¡ιγραφήç). O μοριαkóç μη¿ανιoμóç ποu απο¡ελεi
¡ην αφε¡ηρiα ¡ηç ôιαôιkαoiαç ku¡¡αριkήç ôιαiρεoηç, ôιαπιo¡oνε¡αι ó¡ι
kα0ιερo0ηkε πολú νωρiç o¡ην εÇέλιÇη ¡ων ku¡¡άρων ενo ôια¡ηρεi¡αι ανέπαφοç
oε óλεç ¡ιç μορφέç γήινηç çωήç, kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ων αιoνων. Eρεuνη¡έç απó
¡ο E0νιkó Eργαo¡ήριο Mπέρkλεi kαι ¡ο πανεπιo¡ήμιο Kαλιφóρνια Mπέρkλεi
έ¿οuν ôεiÇει πωç ο πuρήναç ¡οu μη¿ανιoμοú έναρÇηç ¡ηç αν¡ιγραφήç ¡οu D•A
εiναι ο iôιοç kαι o¡ιç ¡ρειç μορφέç çωήç: Aρ¿αιοµαk¡ήρια, Šαk¡ήρια kαι
Eukαρuω¡ιkοúç οργανιoμοúç.Zε ôúο ôημοoιεúoειç ποu 0α παροuoιαo¡οúν
¡αu¡ο¿ρóνωç o¡ην επιo¡ημονιkή επι0εoρηoη •ature Structural and Molecular
Biology , έkôοoη Auγοúo¡οu, οι ερεuνη¡έç ôιαπio¡ωoαν πωç ο μοριαkóç
–πρω¡εργά¡ηç– ¡ηç αν¡ιγραφήç ¡οu D•A, o¡ο µαk¡ήριο Escherichia coli (E. coli)
kαι ¡ην εukαρuω¡ιkή φροu¡óμuγα Drosophila melanogaster, εiναι μiα ελιkοειôήç
uποôομή ¡ηç uπεροιkογένειαç ¡ων AAA+ πρω¡εiνoν. Hροηγοúμενεç μελέ¡εç
εi¿αν ôιαπιo¡ooει πωç οι AAA+ πρω¡εiνεç µρiokον¡αι o¡ην kαρôιά ¡οu
μοριαkοú μη¿ανιoμοú αν¡ιγραφήç ¡οu D•A o¡α αρ¿αιοµαk¡ήρια, ενo ¡α
πρóoφα¡α ôεôομένα uποôηλoνοuν πωç η αν¡ιγραφή ¡οu D•A εiναι μiα
πανάρ¿αια ôιαôιkαoiα ποu εμφανio¡ηkε εkα¡ομμúρια ¿ρóνια πριν, ó¡αν αkóμα
ôεν εi¿ε επέλ0ει ο ôια¿ωριoμóç ¡ων Aρ¿αιοµαk¡ηρiων, ¡ων Šαk¡ηρiων kαι ¡ων
Eukαρuω¡oν. –H ιkανó¡η¡α ενóç ku¡¡άροu να αν¡ιγράφει ¡ο D•A ¡οu εν εu0έ¡ω
¿ρóνο kαι με αÇιοπιo¡iα απο¡ελεi kορuφαiα ôιαôιkαoiα για ¡ην επιµiωoη, óμωç
παρά ¡ων πολλoν μελε¡oν η ôομιkή kαι μοριαkή µάoη ¡οu πρω¡αρ¿ιkοú
μορiοu για ¡ην αν¡ιγραφή ¡οu D•A, kαι ο µα0μóç ôια¡ήρηoηç εÇελιk¡ιkά αu¡oν
¡ων μη¿ανιoμoν ôεν έ¿οuν προoεγγιo¡εi kαι ouçη¡η0εi με αkρiµεια–, αναφέρει
η µιοφuoιkóç Eúα Nογkάλεç, ouνεργά¡ηç ¡ηç ερεuνη¡ιkήç ομάôαç ποu
μελέ¡ηoε ¡ην Drosophila. O Mάιkλ Mπó¡¿αν, ouνεργά¡ηç ¡ηç iôιαç ερεuνη¡ιkήç
ομάôαç λέει: –Oι ôúο ôημοoιεúoειç μαç ouγ¿ωνεúοuν oúνολο µιοφuoιkoν
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 95
ερεuνη¡ιkoν ¡ε¿νιkoν προkειμένοu η kα¡ανóηoή μαç για ¡οuç μη¿ανιoμοúç
έναρÇηç ¡ηç αν¡ιγραφήç kαι ôομήç ¡ων ρεπλιoωμά¡ων να γiνει πειo¡ιkó¡ερη–.
O µιο¿ημιkóç kαι ôομιkóç µιολóγοç Tçέημç Mπέρkερ, ποu ouμμε¡εi¿ε kαι o¡ιç
ôúο μελέ¡εç, προo0έ¡ει: –¡α εuρήμα¡ά μαç για ¡ην εÇελιk¡ιkή ouγγένεια με¡αÇú
¡ων μορiων έναρÇηç ¡ηç αν¡ιγραφήç ¡οu D•A kαι o¡ιç ¡ρειç kα¡ηγορiεç
οργανιoμoν έ¿οuν νóημα, για¡i παραφράçον¡αç ¡α λóγια ¡οu €rancois Jaco’,
¡ο μοναôιkó πράγμα ποu επι0uμεi ένα kú¡¡αρο εiναι να γiνει ôúο kú¡¡αρα. Eνα
kú¡¡αρο ôεν μπορεi να kάνει kά¡ι ¡έ¡οιο αν προηγοuμένωç ôεν αν¡ιγρά•ει ¡ο
D•A ¡οu o¡ο kα¡άλληλο μέροç, ¡ην kα¡άλληλη o¡ιγμή kαι με ¡ον kα¡άλληλο
¡ρóπο ενo ¡αu¡ó¿ρονα 0α πρέπει να αποφεúγει ¡ην uπερ - αν¡ιγραφή. Tα
απο¡ελέoμα¡α ¡ηç Drosophila παροuoιάçον¡αι o¡η ôημοoiεuoη με ¡i¡λο:
–•ucleotide - dependent conformational changes in the DnaA-li“e core of the
origin recognition complex– - (Nοukλεο¡ιôιkή επiôραoη ποu επιφέρει ôομιkέç
αλλαγέç o¡ον πuρήνα ¡ηç πρω¡εiνηç ποu μοιάçει με ¡ην DnaA ¡οu ouμπλókοu
αναγνoριoηç περιο¿ήç) - , ενo αu¡ά ¡οu E.coli με ¡i¡λο: –Structural ’asis for
A†P-dependent DnaA assem’ly and replication-origin remodeling– - (Žομιkή
µάoη για ¡ην με¡αµολή ¡ηç ôιά¡αÇηç ¡ηç πρω¡εiνηç DnaA ποu εÇαρ¡ά¡αι απó ¡ο
ATP kα0oç kαι αναôóμηoη ¡ηç περιο¿ήç αν¡ιγραφήç). Kα0oç οι μελέ¡εç έγιναν
¿ωρiç να uπάρÇει kάποιοç ouν¡ονιoμóç με¡αÇú ¡ων ôúο ερεuνη¡ιkoν ομάôων,
προέku•ε óφελοç απó ¡ην –¡αu¡ó¿ρονη έkôοoη ¡ων απο¡ελεoμά¡ων–, εÇηγεi ο
Mπέρkερ. –Ei¿αμε εν¡οπioει ¡ιç πρω¡αρ¿ιkέç ôομέç o¡η μελέ¡η ¡ηç E.coli, ¡ην
iôια o¡ιγμή ποu η άλλη ερεuνη¡ιkή ομάôα ôημοoιεúoε ¡α απο¡ελέoμα¡ά ¡ηç για
¡η Drosophila. Kα0oç ouγkρiναμε ¡α εuρήμα¡ά μαç, ouνεργαo¡ήkαμε άμεoα.
E¡oι εi¿αμε ¡η ôuνα¡ó¡η¡α να ôοkιμάoοuμε ¡ο µαk¡ηριαkó μαç μον¡έλο oε μiα
περιο¿ή ¡ηç εukαρuω¡ιkήç ¡οuç ôομήç, γεγονóç ποu επιµεµαιoνει ¡ιç
εÇελιk¡ιkέç kαι λει¡οuργιkέç ομοιó¡η¡εç με¡αÇú ¡ων ôúο μη¿ανιoμoν–.
Z¡η μελέ¡η ¡ηç E.coli ο Mπέρkερ kαι η ερεuνη¡ιkή ¡οu ομάôα με ¡η µοή0εια ¡ηç
kρuo¡αλλογραφiαç kα¡óρ0ωoαν να kα¡αokεuάoοuν ένα μον¡έλο u•ηλήç
ανάλuoηç ¡ηç μοριαkήç ôομήç μiαç πρω¡εiνηç γνωo¡ήç ωç DnaA, μέλοç ¡ηç
uπεροιkογένειαç ¡ων AAA+. Aν kι ή¡αν γνωo¡ó πωç η DnaA ρu0μiçει ¡ην
έναρÇη ¡ηç αν¡ιγραφήç o¡α µαk¡ήρια, οι μοριαkέç λεπ¡ομέρειεç για ¡ιç
πολλαπλέç ôράoειç ¡ιç ή¡αν άγνωo¡εç. Žιαπιo¡o0ηkε πωç ó¡αν η
¡ριφωoφοριkή αôενοoiνη (ή ATP) προoαρ¡ά¡αι o¡ην DnaA, οι ôαk¡uλιοειôεiç
πρω¡εiνεç AAA+ προoôένον¡αι oε μiα ôεÇιóo¡ροφη oπειροειôήç uπερôομή.
Au¡ή η ôιά¡αÇη ή¡αν μη αναμενóμενη, επειôή oε άλλα λει¡οuργιkά oúμπλοkα
¡ων AAA+, ¡ο ôα¿¡uλiôι παρέμενε kλειo¡ó. Eπιπλέον η εμφανιçóμενη
αρ¿ι¡εk¡ονιkή έôει¿νε πωç η uπερέλιkα ¡ων AAA+ 0α πρέπει να ¡uλiγε¡αι
εÇω¡εριkά γúρω απó ¡ιç oπεiρεç ¡ηç ôιπλήç έλιkαç ¡οu D•A, προkαλoν¡αç ¡ην
¡οπιkή παραμóρφωoη ¡οu D•A ωç πρo¡ο µήμα για ¡ο ôια¿ωριoμó kαι
Çε¡úλιγμα ¡ων ôúο μη¡ριkoν αλuoiôων. Fια ¡α εukαρuω¡ιkά kú¡¡αρα οι
προγενέo¡ερεç μελέ¡εç 0εωροúoαν πωç η αφε¡ηρiα για ¡ο oúνολο ¡ων
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 96
γεγονó¡ων ποu περιγράφοuν ¡ην αν¡ιγραφή ¡οu D•A ή¡αν ένα oúμπλοkο
πρω¡εiνoν με ¡ην ονομαoiα oúμπλοkο αναγνoριoηç περιο¿ήç (ZAH). Z¡ην
παροúoα μελέ¡η ¡ηç Drosophila, αποôεi¿0ηkε με ¡η µοή0εια ¡ηç ηλεk¡ρονιkήç
μιkροokοπiαç ó¡ι η oúνôεoη ¡οu ZAH με ¡ο A†P ôημιοuργεi μiα ελιkοειôή AAA+
ôομή ποu μοιάçει αρkε¡ά με ¡ην uπερέλιkα DnaA ποu εν¡οπio¡ηkε o¡ην E.coli .
–Au¡ή η εργαoiα μαç παρέ¿ει ¡ιç πρo¡εç πληροφορiεç για ¡ο μη¿ανιoμó
με¡αµολήç ¡ων ZAH με¡ά ¡ην επiôραoη ¡οu A†P, o¡οuç ανo¡εροuç
οργανιoμοúç. Kα0oç οι μελέ¡εç μαç ôεν έ¿οuν αποkαλú•ει ¡ο μóριο ποu
περι¡uλiγε¡αι ¡οu D•A, η ôομιkή ομοιó¡η¡α με ¡ην DnaA ποu εν¡οπio¡ηkε o¡η
μελέ¡η ¡ηç E.coli προ¡εiνει πωç εiναι ôuνα¡óν να uπάρ¿οuν αρkε¡έç
μη¿ανιo¡ιkέç ομοιó¡η¡εç o¡ον ¡ρóπο με ¡ον οποiο ¡α μóρια εμπλέkον¡αι o¡η
ôιαôιkαoiα αναôóμηoηç ¡ων περιο¿oν αν¡ιγραφήç, kα0oç επioηç kαι o¡ο
¡ρóπο ποu ôιεukολúνοuν ¡ην προokóλληoη ¡οu ρεπλιooμα¡οç–, kα¡αλήγει η
Nογkάλεç. Tέλοç, οι ôúο μελέ¡εç ôεi¿νοuν επioηç πωç ó¡αν η φúoη εν¡οπiçει
ένα μη¿ανιoμó ποu εiναι απο¡ελεoμα¡ιkóç, αu¡óç ôια¡ηρεi¡αι kα¡ά ¡η ôιάρkεια
¡ηç εÇέλιÇηç.•ucleotide-dependent conformational changes in the DnaA-li“e
core of the origin recognition complex Structural ’asis for A†P-dependent
DnaA assem’ly and replication-origin remodeling Lawrence Ber“eley •ational
La’oratory
Βαoιkó oqμεíα 0εmρíαç
Ιoí Αkυttαριkíç μορφέç çωήç
™moq ¡α νοoήμα¡α ôηλαôή ποu προkαλοúν¡αι απó ιοúç
Παραöεíγμαt
α ιmoεmv
¡ο kρuολóγημα ή η γρiπη, αλλά kαι oοµαρó¡ερεç, óπωç
εiναι η πολιομuελi¡ιôα ή ¡ο AÌDS.
Αvαkóλυgq o¡ο ¡έλοç ¡οu 19οu αιoνα
Μíγε0oç Tο μιkρó ¡οuç μέγε0οç (•‹ έωç •…‹ nm περiποu)
απο¡έλεoε αρ¿ιkά αναo¡αλ¡ιkó παράγον¡α για ¡η μελέ¡η
¡οuç. H αναkάλu•η óμωç αργó¡ερα ¡οu ηλεk¡ρονιkοú
μιkρookoníoυ µοή0ηoε o¡ο να προoôιοριo¡οúν αρkε¡ά
o¡οι¿εiα για ¡η ôομή ¡οuç.
Aoμή Oι ιοi έ¿οuν o¿ε¡ιkά απλή ôομή. Aπο¡ελοúν¡αι απó ένα
πρω¡εiνιkó περiµλημα με ¿αραk¡ηριo¡ιkή γεωμε¡ρiα, ¡ο
kαgíöιo, μέoα o¡ο οποiο προφuλάooε¡αι ¡ο γενε¡ιkó ¡οuç
uλιkó. Oριoμένοι ιοi ôια0έ¡οuν kαι ένα επιπλέον
περiµλημα, ¡ο íλυtρo, ¡ο οποiο εiναι λιποπρω¡εiνιkήç
φúoηç. Tο γενε¡ιkó uλιkó ενóç ιοú μπορεi να εiναι εi¡ε
D•A εi¡ε Ÿ•A
Πλqρoφoρíεç
oto
γovιöímμα
για ¡η oúν0εoη ¡ων πρω¡εiνoν ¡οu περιµλήμα¡οç αλλά
kαι για ¡η oúν0εoη kάποιων ενçúμων απαραi¡η¡ων για ¡ον
πολλαπλαoιαoμó ¡οu
Πoλλαnλαoια Oι ιοi εÇαoφαλiçοuν απó ¡ον Çενιo¡ή ¡οuç μη¿ανιoμοúç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 97
oμóç αν¡ιγραφήç, με¡αγραφήç kαι με¡άφραoηç, kα0oç kαι ¡α
περιooó¡ερα ένçuμα ποu ¡οuç εiναι απαραi¡η¡α για ¡ιç
λει¡οuργiεç αu¡έç. Fια ¡ο λóγο αu¡ó ¿αραk¡ηρiçον¡αι ωç
uπο¿ρεω¡ιkά kυttαριkó nαρóoιtα.
Κúttαρα
{εvιotíç
™ç προç ¡ο εiôοç ¡οu Çενιo¡ή ποu προoµάλλοuν, οι ιοi
ôιαkρiνον¡αι oε ιοúç µαk¡ηρiων, ιοúç φu¡oν kαι ιοúç
çoων. H εÇειôikεuoη óμωç ¡ων ιoν ôεν αφορά μóνο ¡ο
εiôοç ¡οu οργανιoμοú αλλά kαι ¡ο εiôοç ¡οu ku¡¡άροu ή
¡οu ιo¡οú o¡ον οποiο παραoι¡οúν.
Γεvεtιkó υλιkó tmv ιmv
ιοi þαktqρímv (φάγοι) DNA (ouνή0ωç) RNA (oπάνια)
ιοi (mmv DNA RNA
Aρkε¡ά o¡ελέ¿η ¡ων ιoν kαι o¡ιç ôúο περιπ¡ooειç
ιοi φυtmv DNA (oπάνια) RNA (ouνή0ωç)
Μq¿αvιoμoí ειoóöoυ tmv ιmv otα kúttαρα tmv {εvιotmv
Oι ιοi ποu ôια0έ¡οuν íλυtρo μποροúν εi¡ε να ειoέλ0οuν ολókληροι μέoα o¡ο
kú¡¡αρο - Çενιo¡ή εi¡ε ¡ο έλu¡ρó ¡οuç να παραμεiνει έÇω απó ¡ο kú¡¡αρο,
προokολλημένο o¡ην επιφάνειά ¡οu.
Oι ιοi ποu ôια0έ¡οuν μóνο kαgíöιo, αu¡ó ouνή0ωç παραμένει
προokολλημένο o¡ην επιφάνεια ¡οu ku¡¡άροu kαι o¡ο εoω¡εριkó ¡οu
ku¡¡άροu ειoέρ¿ε¡αι μóνο ¡ο νοukλεikó οÇú ¡οu ιοú.
Ο noλλαnλαoιαoμóç tmv ιmv με öíkλmvo DNA, ónmç εívαι oι
ερnqtoïoí,
γiνε¡αι o¡ον πuρήνα ¡οu ku¡¡άροu - Çενιo¡ή. Mε¡ά ¡ην εioοôο ¡οu γενε¡ιkοú
uλιkοú ¡οu ιοú o¡ο kú¡¡αρο ¡ο ôikλωνο D•A ¡οu ιοú εiναι ôuνα¡ó να
ενoωμα¡ω0εi o¡ο γονιôiωμα ¡οu ku¡¡άροu kαι να παραμεiνει oε λαν0άνοuoα
kα¡άo¡αoη για kάποιο ¿ρονιkó ôιάo¡ημα. Z¡ην περiπ¡ωoη αu¡ή ¡ο D•A ¡οu
ιοú μπορεi να ôιπλαoιάçε¡αι μαçi με ¡ο γονιôiωμα ¡οu ku¡¡άροu - Çενιo¡ή,
ó¡αν αu¡ó ôιαιρεi¡αι. Kά¡ω óμωç απó ¡ην επiôραoη ôιάφορων ερε0ιoμά¡ων
εiναι ôuνα¡ή η ενεργοποiηoη kαι η έkφραoη ¡οu D•A ¡οu ιοú. Tο απο¡έλεoμα
¡ηç ôιαôιkαoiαç αu¡ήç εiναι ο o¿ημα¡ιoμóç πολλoν ιoν. Oι νέοι ιοi 0α
απελεu0ερω0οúν απó ¡ο kú¡¡αρο • Çενιo¡ή kαι 0α μολúνοuν άλλα kú¡¡αρα,
με ôuoάρεo¡εç ouνέπειεç για ¡ην εúρu0μη λει¡οuργiα kαι ¡ην επιµiωoη ¡οu
οργανιoμοú
Ο noλλαnλαoιαoμóç tmv ρεtρoïmv, μιαç ειöιkήç kαtqγoρíαç RNA ιmv,
otoυç onoíoυç αvήkει kαι o ιóç noυ nρokαλεí to AIDS
Tο γενε¡ιkó uλιkó ¡ων ιoν αu¡oν περιλαμµάνει öúo μovókλmvα μóρια RNA,
kα0ένα απó ¡α οποiα εiναι ouνôεôεμένο με ένα μóριο αν¡io¡ροφηç
με¡αγραφάoηç, ένα ένçuμο ποu kα¡αλúει ¡ην αν¡io¡ροφη με¡αγραφή, ôηλαôή
¡η oúν0εoη D•A με πρó¡uπο Ÿ•A. Mε¡ά ¡ην εioοôο ¡οu γενε¡ιkοú uλιkοú ¡οu
ιοú o¡ο kú¡¡αρο - Çενιo¡ή ¡ο Ÿ•A ¡οu ιοú λει¡οuργεi ωç πρó¡uπο για ¡ην
παραγωγή ενóç μονókλωνοu μορiοu D•A. Tο μóριο αu¡ó, αφοú γiνει ôikλωνο
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 98
¿ρηoιμοποιoν¡αç ¡α ένçuμα ¡οu ku¡¡άροu, ενoωμα¡oνε¡αι o¡ο γενε¡ιkó uλιkó
¡οu ku¡¡άροu. Z¡ην περiπ¡ωoη αu¡ή, kά0ε φορά ποu ¡ο kú¡¡αρο αν¡ιγράφει
¡ο D•A ¡οu προkειμένοu να αναπαρα¿0εi, αν¡ιγράφε¡αι kαι ¡ο γενε¡ιkó uλιkó
¡οu ιοú ποu έ¿ει ενoωμα¡ω0εi o‰ αu¡ó. Mε ¡ον ¡ρóπο αu¡ó μποροúν να
αναπαρα¿0οúν γενιέç ku¡¡άρων ποu 0α φέροuν kαι ¡ιç γενε¡ιkέç
πληροφορiεç ¡οu ιοú. Kάποια o¡ιγμή, για λóγοuç ποu ôεν εiναι πάν¡ο¡ε
oαφεiç, ¡ο γενε¡ιkó uλιkó ¡οu ιοú ενεργοποιεi¡αι, με¡αγράφε¡αι kαι
με¡αφράçε¡αι, με απο¡έλεoμα ¡ην παραγωγή νέων ιιkoν μορiων Ÿ•A kαι
πρω¡εiνoν. Aπó ¡ο ouνôuαoμó ¡οuç παράγον¡αι νέοι ιοi, οι οποiοι, αφοú
εγkα¡αλεi•οuν ¡ο προoµεµλημένο kú¡¡αρο, μολúνοuν με ¡ην iôια ôιαôιkαoiα
άλλα kú¡¡αρα.
Προβλqματα πολλαπλαoιαoμοú ι6v
Αν μελετάμε τον πολλαπλασιασμό ιών, τότε θα πρcπει να λαμβάνουμε υπό¡η ότι οι
ιοi, για να πολλαπλασιαστούν, ¿ρειά¸ονται την ύπαρçη κυττάρων-çενιστών, ¿ωρiς τα
οποiα δεν μπορεi να γiνει ο πολλαπλασιασμός τους. 1τσι, αν δiνεται στο πρόβλημα
ότι ο ιός προσβάλλει cναν πολυκύτταρο οργανισμό, θα πρcπει να αναçcρεται, αν
υπάρ¿ει εçειδiκευση του ιού για κάποιον ιστό, για να διαπιστώσουμε ποια κύτταρα
μπορεi να προσβάλει. Kατόπιν αυτών των παραδο¿ών, αν cνας ιός πολλαπλασιά¸εται
σε cνα κύτταρο και δiνει, π.¿., 100 νcους ιούς ¿ρησιμοποιώντας τους μη¿ανισμούς του
κυττάρου-çενιστή, αυτοi οι ιοi συνήθως δεν προσβάλλουν μόνο από cνα κύτταρο ο
καθcνας, γιατi υπάρ¿ει η πιθανότητα περισσότεροι ιοi να προσβάλλουν cνα κύτταρο.
Aρα θα πρcπει, να αναçcρεται στην άσκηση πόσα κύτταρα θα προσβληθούν από τους
νcους ιούς που θα προκύ¡ουν.
Αν στην προαναçερθεiσα περiπτωση κ*'ε ιός μπορεί να προ$)*λλει .να κ/τταρο8
τότε θα c¿ουμε και εδώ, όπως και στην περiπτωση των βακτηρiων, εκθετική αύçηση
των ιών, μόνο που εδώ ο ρυθμός αύçησης θα εiναι πολύ μεγαλύτερος. Lυγκεκριμcνα,
για το προαναçερθcν παράδειγμα θα ισ¿ύει:
1 , 1‹‹, 1‹‹‹‹, 1‹‹‹‹‹‹,... ôηλαôή:
1, 1‹‹, (1‹‹)

, (1‹‹)
3
,...
Fενιkεúον¡αç, μποροúμε να ποúμε ó¡ι oε kά0ε αν¡io¡οι¿η περiπ¡ωoη, για να
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 99
µροúμε ¡ο πλή0οç (N) ¡ων ιoν ή ¡ων ku¡¡άρων ποu 0α έ¿οuν προoµλη0εi
με¡ά απó ‡ πολλαπλαoιαoμοúç ιoν, 0α ιo¿úει: N = •o

ω
X

o
ο αρ¿ιkóç
αρι0μóç ¡ων ιoν kαι ω ο αρι0μóç ¡ων νέων ιoν ποu προkúπ¡οuν απó ¡ον
πολλαπλαoιαoμó ενóç ιοú.
H γρίπη των πουλερικoν είναι (ωονόσος που μεταδίδεται από τα
(oα στον άνθρωπο. O ιός ενδημεί στον εντερικό σωλήνα των
αποδημητικoν πουλιoν, τα οποία δεν νοσούν, αλλά ο ιός
κυκλοφορεί στα πτύελα και στα κόπρανά τους. Oταν πουλερικά
έρθουν σε επαφή με τα κόπρανά τους, τότε έyουμε μετάδοση του
ιού στα πουλερικά τα οποία νοσούν και πεθαίνουν. Oταν ο
άνθρωπος έλθει σε επαφή με νοσούντα πουλερικά, yωρίς µασικές
υγειονομικές προφυλάξεις, τότε έyουμε μετάδοση της γρίπης στον
άνθρωπο. Mέyρι σήμερα ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε
άνθρωπο, κάτι που είναι ένα εφιαλτικό σενάριο που έ(ησε η
ανθρωπότητα το 1918/19, όταν κατά την πανδημία της Iσπανικής
γρίπης πάνω από 25.000.000 άτομα έyασαν την (ωή τους. Zήμερα,
οι επιστήμονες κάνουν καλά την δουλειά τους, τα μέσα και οι
δυνατότητές τους είναι πολύ πιο εξελιγμένα, οι αρμόδιες
υγειονομικές αρyές -τοπικές και παγκόσμιες- είναι σε άμεση
ετοιμότητα και δεν πρέπει να πανικοµληθούμε, αλλά να προσέyουμε
τις επισημάνσεις τους.
Toρα θα εξετάσουμε την γρίπη των πουλερικoν από αστρολογική
σκοπιά, για να δούμε αν η αστρολογία μπορεί να φωτίσει με τον
δικό της τρόπο το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο. Tο πρoτο που
ανα(ητούμε είναι το ωροσκόπιο της γρίπης των πουλερικoν. Zτην
αρyαιότητα ο αρyηγός κάθε κράτους ήθελε να ξέρει αν θα υπάρyουν
πόλεμοι, σεισμοί και λοιμοί στον λαό του, έτσι oστε να είναι
προετοιμασμένος για να προστατεύσει την εξουσία του αφενός και
αφετέρου να παρουσιά(εται σαν αντιπρόσωπος του θεού επί της
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 100
γης. Iι´ αυτό το λόγο είyε δίπλα του αστρολόγους που
προσπαθούσαν να αντιστοιyίσουν τις κινήσεις των πλανητoν με
γεγονότα μεγάλης κλίμακας. H qυyολογική αστρολογία και η
ανάλυση του yαρακτήρα ήλθαν μετά από αιoνες. H εγκυρότερη
πηγή πληροφοριoν σήμερα σε θέματα υγείας για όλο τον πλανήτη
είναι η Hαγκόσμια Oργάνωση Yγείας (HOY), οργανισμός που
yρηματοδοτείται από τον OHE. Από τα αρyεία της HOY διαµά(ουμε
ότι το πρoτο κρούσμα της γρίπης των πουλερικoν, με θάνατο
ανθρoπου, καταγράφηκε στις 21/5/1997 στο Hong Kong. H
ημερομηνία αυτή θεωρείται ως η έναρξη της γρίπης των
πουλερικoν. Ας δούμε τι μπορεί να μας πει το ωροσκόπιο αυτό. O
πρoτος συνδυασμός πλανητoν που παρατηρούμε είναι εκείνος του
Kρόνου-Hοσειδoνα, που είναι ο δείκτης των πανδημιoν. H γωνιακή
τους σyέση είναι 76 μοίρες, δηλαδή μια αποκλίνουσα όqη από τις
72 μοίρες, που σημαίνει ότι έyει παγιωθεί μια δυναμική στην φύση,
που τoρα μπορεί να εμφανιστεί με την μορφή μίας πανδημίας, κάτω
από τυyαία γεγονότα με µίαιο τρόπο όπως μας δείyνει η γωνιακή
σyέση Aρη - Kρόνου, που είναι όqη 150 μοιρoν και φέρνει
παθολογικά συμπτoματα με υqηλό πυρετό (yαρακτηριστικό της
γρίπης των πουλερικoν). Tο ερoτημα είναι από πού προέρyεται ο
ιός. Kυµερνήτης των ιoν είναι ο πλανήτης Hλούτωνας, ο οποίος έyει
γωνιακή σyέση 60 μοιρoν με τον πλανήτη Oυρανό, που µρίσκεται
στον υδροyόο και κυµερνά τα αποδημητικά πουλιά. tτσι ο ιός
κυκλοφορεί στην φύση με σyετική άνεση και δύναται να έyει
δραματικότερη επίδραση στον άνθρωπο. Tο τι θα μπορούσε να του
προκαλέσει το µρίσκουμε στην αντίθεση Hλούτωνα - 1λιου, που
δείyνει ότι ο ιός προσπαθεί να προσαρμοστεί στο νέο περιµάλλον και
όταν εισµάλλει στον άνθρωπο προσµάλλει το αναπνευστικό του
σύστημα, όπως μας δείyνει ο 1λιος στους Aιδύμους, κυµερνήτης
του αναπνευστικού συστήματος. H Zελήνη, κυµερνήτης των
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 101
πουλερικoν, έyει κακές όqεις με το δίδυμο των πανδημιoν (Kρόνος
- Hοσειδoνας), που μας δείyνει ότι τα πουλερικά είναι η εστία
μόλυνσης (και μάλιστα τα κόπρανά τους), η σελήνη στον Zκορπιό,
που κυµερνά τα κόπρανα. Mέyρι τoρα είδαμε την κατάσταση που
υπήρyε το 1997. H γρίπη των πουλερικoν όμως υπάρyει και το
2006. Tι μπορεί η αστρολογία για το διάστημα 1997-2006 και
πιθανόν και στο μέλλον. Hριν απαντήσουμε στην ερoτηση αυτή
καλό είναι να δούμε και τι έγινε και στην πανδημία του 1918, από
αστρολογική άποqη. Zύμφωνα με τις επιδημιολογικές έρευνες στα
μέσα Iουλίου 1918 (15-7-1918) είyαμε διασπορά της Iσπανικής
γρίπης σε όλο τον πλανήτη. Zτον yάρτη αυτό µλέπουμε ότι η σyέση
Kρόνου - Hοσειδoνα (που είναι ο δείκτης των πανδημιoν) είναι σε
σύνοδο, στο (oδιο του Aέοντα, και ένας εν δυνάμει κύκλος
πανδημίας αρyί(ει. Tο σημαντικό είναι ότι ο πλανήτης Oυρανός
µρίσκεται στον Yδροyόο, στο ίδιο (oδιο του yάρτη του 1997. Eπειδή
ο πλανήτης Oυρανός κάνει σε 84 yρόνια μία πλήρη περιστροφή περί
τον 1λιο, είναι ενδιαφέρον να δούμε πότε γυρί(ει στην ίδια θέση, 27
του Yδροyόου. Zτην θέση αυτή έρyεται Iανουάριο του 2003. Αυτό
σημαίνει ότι ο Oυρανός θα αρyί(ει να δίνει κάποια yαρακτηριστικά
της περασμένης πανδημίας. Oλα στην φύση είναι κυκλικά και µέµαια
κάθε κύκλος έyει τα δικά του yαρακτηριστικά. Zτην πανδημία του
1918 δεν είyαμε τις ανακαλύqεις που φέρνει ο πλανήτης Oυρανός
στο ταξίδι του στον (ωδιακό, όπως, αντιµιοτικά, εμµόλια, γενετική
μηyανική, DNA. Zήμερα όλα τα προαναφερθέντα είναι στο
οπλοστάσιο της επιστήμης για την αντιμετoπιση μίας πανδημίας
γρίπης. Zύμφωνα με το αρyείο της HOY από το 1997 - μέyρι τον
Oλεµάρη 2003 δεν είyαμε κρούσματα γρίπης των πουλερικoν στον
άνθρωπο. Από τον Oλεµάρη του 2003 αρyί(ει η πρoτη φάση
πανδημίας (δες πίνακα με τα στάδια της πανδημίας). Aηλαδή ένα
μήνα μετά την επιστροφή του πλανήτη Oυρανού στην θέση που είyε
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 102
στην πανδημία του 1918. Από την περίοδο αυτή οι επιδημιολόγοι
αρyί(ουν να φοµούνται για μια πανδημία του ιού της γρίπης με
ολική μετάλλαξη του γενετικού υλικού του ιού. Tον Iούλιο του
2004, όταν ο πλανήτης Oυρανός έyει εισέλθει στο (oδιο των
Iyθύων, τότε έyουμε την δεύτερη φάση πανδημίας, που ισyύει μέyρι
και σήμερα. Bέµαια ο Oυρανός στους Iyθείς δεν είναι και η
καλύτερη θέση, γιατί η yαοτική του φύση μπορεί να δoσει ξαφνικά
διάφορα γεγονότα τα οποία να ξεκινούν από φυλακές, άσυλα,
νοσοκομεία, μα(ικούς yoρους διασκέδασης, στρατόπεδα (η ισπανική
γρίπη του 1918 ξεκίνησε από στρατόπεδο της B. Αμερικής). Kρόνος
- Hοσειδoνας που είναι ο δείκτης των πανδημιoν, θα είναι σε
αντίθεση, στον άξονα Aέοντα - Yδροyόου, για μεγάλα yρονικά
διαστήματα κατά το 2006-2007, που είναι yρονικά διαστήματα που
πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για μια πιθανή πανδημία. Αλλά
μέyρι σήμερα η κατάσταση µρίσκεται υπό έλεγyο και δεν πρέπει να
είμαστε σε πανικό. H παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έyει όλα
εκείνα τα εργαλεία γνoσης που μας έφερε ο πλανήτης Oυρανός και
το μέλλον τουλάyιστον δεν είναι ίδιο με το παρελθόν.
ΑστροAογικά στοι¿εία άAAων πανδημιæν
- Zτην πανδημία πανoλης που παρουσιάστηκε το 1683 οι Kρόνος-
Hοσειδoνας ήσαν σε αντίθεση στον άξονα Aέοντα - Yδροyόου και
είναι η μεγαλύτερη πανδημία ασθένειας πριν εκείνης του 1918.
- Tο 1957 στην πανδημία γρίπης ο πλανήτης Oυρανός ήταν σε
αντίθεση με την γενέθλια θέση του τού 1918. Eπίσης στην πανδημία
γρίπης το 1968 ο πλανήτης Oυρανός ήταν σε όqη 150 μοιρoν από
την γενέθλια θέση του τού 1918. Από τα ανωτέρω µλέπουμε ότι
υπάρyουν κύκλοι των πανδημιoν, με αναφορά μεγάλες πανδημίες
του παρελθόντος και αυτό μας δείyνει ότι υπάρyει κάποιο είδους
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 103
μνήμη στην λειτουργία της φύσης. Zτάδια πανδημίας σύμqωνα
με την ΠΟΥ
OΑZH 1 Aεν ανιyνεύονται νέοι υπότυποι ιoν στον ανθρoπινο
πληθυσμό. tνας υπότυπος κυκλοφορεί στους (ωικούς οργανισμούς
που μπορεί να μολύνει τον άνθρωπο. O κίνδυνος ανθρoπινης
μόλυνσης είναι ιδιαίτερα yαμηλός.
OΑZH 2 Aεν ανιyνεύονται νέοι υπότυποι ιoν στον ανθρoπινο
πληθυσμό. tνας υπότυπος κυκλοφορεί στους (ωικούς οργανισμούς
και έyει αυξημένες πιθανότητες να περάσει στον άνθρωπο. O
κίνδυνος ανθρoπινης μόλυνσης είναι αυξημένος.
OΑZH 3 Mόλυνση του ανθρoπου από ένα νέο υπότυπο του ιού,
αλλά δεν παρατηρείται μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
OΑZH 4 Zε μικρές αμάδες υφίσταται μετάδοση από άνθρωπο σε
άνθρωπο, αλλά το φαινόμενο είναι αυστηρά οριοθετημένο. Αυτό
δείyνει ότι ο ιός δεν έyει προσαρμοστεί στον άνθρωπο.
OΑZH 5 Zε μεγάλες ομάδες υφίσταται μετάδοση από άνθρωπο σε
άνθρωπο, αλλά το φαινόμενο είναι αυστηρά οριοθετημένο. O ιός
έyει αυξημένη προσαρμοστικότητα στον άνθρωπο.
OΑZH 6 Mετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο σε παγκόσμιο
επίπεδο.Πανδημία Γρίπης 2009: Ο ιός κατασκευασμένος σε
εργαστήριο;;;
Tον ¡ελεu¡αiο kαιρó ¡ο 0έμα ποu πρω¡οo¡α¡εi o¡α ειôηoεογραφιkά ôελ¡iα
¡ων kαναλιoν ôεν εiναι άλλο απó ¡ην " ", πανôημiα ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων η
2009 οποiα Çεkiνηoε o¡α μέoα Mαρ¡iοu απó ¡ην πóλη Aα Fkλóρια ¡ηç
πολι¡εiαç B εραkροúç o¡ο ανα¡ολιkó MεÇιkó kαι εν¡οπio¡ηkε εν¡óç ¡ων
21 A ,( αμεριkανιkoν ouνóρων o¡ιç πριλiοu οπó¡ε kαι ¡ο K E έν¡ρο λέγ¿οu kαι
N (CDC) Hρóλη•ηç óoων ¡ων H νωμένων Hολι¡ειoν ενημερoνει ¡οuç
για¡ροúç o¿ε¡ιkά kαι εν¡εiνει ¡οuç ελέγ¿οuç oε Kαλιφóρνια kαι TέÇαç).Tο
πρo¡ο εuρωπαikó kροúoμα kα¡αγράφε¡αι o¡ην Ioπανiα 27 A o¡ιç ¡οu πρiλη
kαι ¡ο πρo¡ο Eλληνιkó , 18 M . αρkε¡ά αργó¡ερα o¡ιç αiοu
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 104
11 I , , 74 27.737 Z¡ιç οuνiοu πλέον με ¿oρεç να με¡ράνε kροúoμα¡α γρiπηç
141 , kαι αν0ρoπινεç απoλειεç ο .O.Y. H , ανεµάçει για πρo¡η φορά με¡ά ¡ο
1968 kαι ¡η X K γρiπη ¡οu ονγk ονγk, ¡ο επiπεôο ouναγερμοú για πανôημiα
6 , , o¡ο αναγνωρiçον¡αç ¿ωρiç περιo¡ροφέç πωç η εÇάπλωoη ¡οu ιοú H1N1
« ». δεν είναι δυνατόν να ανακοπεί ( •α επανέλ0οuμε o¡ην CDC kαι ¡ο ρóλο
¡ηç oε αu¡ó ποu πολλοi αναφέροuν ωç ouνομωoiα εÇάπλωoηç ¡ηç γρiπηç
). « » αργó¡ερα Mα0αiνοuμε πωç η εν λóγω αναµά0μιoη έρ¿ε¡αι ωç
απο¡έλεoμα ¡ηç γεωγραφιkήç εÇάπλωoηç ¡οu ιοú kαι ó¿ι εÇαι¡iαç ¡ηç
« » . «H 6 ôριμú¡η¡αç αu¡οú εioοôοç o¡η φάoη ôεν ouνεπάγε¡αι αúÇηoη ¡ων
. A . O 0ανά¡ων οú¡ε ¡ων µαρέων περιo¡α¡ιkoν ν¡ι0έ¡ωç ι περιooó¡εροι
, ouνάν0ρωποi μαç περνοúν ¡η γρiπη ελαφρά ενo ôεν εiναι λiγοι εkεiνοι ποu
», αναρρoνοuν ¿ωρiç φαρμαkεu¡ιkή αγωγή kα0ηou¿άçει απó ¡η μεριά ¡ηç η
M X άργkαρε¡ αν, γενιkή ôιεu0úν¡ρια ¡οu Hαγkóoμιοu Oργανιoμοú Yγεiαç. Tο
iôιο kα0ηou¿αo¡ιkóç παροuoιάçε¡αι kαι ο ôιkóç μαç uποuργóç Yγεiαç
. k Žημή¡ρηç Aµραμóποuλοç ο οποiοç αποkάλu•ε πωç αu¡ή ¡η o¡ιγμή oε
kα0εo¡oç 0εραπεiαç oε ôιάφορα νοoοkομεiα oε óλη ¡η ¿oρα µρiokον¡αι
15 , . περiποu ά¡ομα ενo uπάρ¿οuν ¡έooερα oοµαρά kροúoμα¡α απο ¡ον ιó
O , πωç oημεiωoε ¡α ¡ελεu¡αiα επιôημιολογιkά μον¡έλα kαι οι εk¡ιμήoειç ¡ων
ειôιkoν ôεi¿νοuν ó¡ι o¡ο ôuoμενέo¡ερο πι0ανó oενάριο μπορεi να νοoήoει
παγkοoμiωç μέ¿ρι kαι ¡ο 30% 40% ή , ¡οu πλη0uoμοú ωo¡óoο η 0νηoιμó¡η¡α
( ) εiναι εÇαιρε¡ιkά ¿αμηλή πολú kά¡ω kαι απó ¡ην kοινή γρiπη kαι kα¡ά
, ouνέπεια ôεν uπάρ¿ει λóγοç να αλλάÇει η kα0ημερινó¡η¡α ¡οu πολi¡η πέραν
¡ηç λή•ηç ¡ων ¡uπιkoν μέ¡ρων uγιεινήç ποu οú¡ωç ή άλλωç ouo¡ήνον¡αι oε
. ¡έ¡οιεç περιπ¡ooειç
, Kαι óν¡ωç με ¡ο (CFR) ποoοo¡ó 0νηoιμó¡η¡αç να ανέρ¿ε¡αι oε περiποu
0,2% - 0,4%, η γρiπη ¡ων ¿οiρων εiναι ελαφρoç ôuνα¡ó¡ερη απó μια απλή
( επο¿ιkή γρiπη ποoοo¡ó 0νηoιμó¡η¡αç 0,05% - 0,1% , 250.000 ôηλαôή με
500.000 ), αν0ρoποuç ε¡ηoiωç kαι οú¡ε kα¡ά ôιάνοια ¡óoο 0ανα¡ηφóρα óoο η
H5N1 γρiπη ¡ων π¡ηνoν ( ποoοo¡ó 0νηoιμó¡η¡αç 63%). Nα προo0έoοuμε oε
αu¡ά ó¡ι ο νέοç ιóç ôεν έ¿ει έωç ¡oρα με¡αλλα¿0εi o¡ιç ¿oρεç ποu ôιανúοuν
, ¡ην περiοôο ¡οu ¿ειμoνα kά¡ι ποu οι επιo¡ήμονεç µρiokοuν άkρωç
. εν0αρρuν¡ιkó
Eúλογα αναρω¡ιέ¡αι λοιπóν kανεiç για¡i óλοç αu¡óç ο 0óρuµοç kαι η ¿ρήoη
" ", ¡οu óροu πανôημiα ¡η o¡ιγμή ποu μια απλή γρiπη ειναι ιkανή να επιφέρει
¡ο 0άνα¡ο oε πολú περιooó¡εροuç αν0ρoποuç kαι ποu kανένα φάρμαkο ôεν
. o¡ά0ηkε ιkανó μέ¿ρι ¡oρα να αναkó•ει ¡ην εÇαπλωoη ¡ηç Mήπωç ο πανιkóç
; " " ποu ôημιοuργή0ηkε εiναι ¡ε¿νι¡óç •α εμµολιαo¡εi¡ε óλοι O
. πρω0uποuργóç k . K Kαραμανλήç πάν¡ωç με εν¡ολή ¡οu οριo¡ιkοποiηoε ó¡ι ο
. εμµολιαoμóç αφορά ¡ο oúνολο ¡οu πλη0uoμοú Aγοράçοuμε απó ¡οuç
, . πρo¡οuç ¡ο εμµóλιο ¡ο οποiο 0α ôιανεμη0εi ó¡αν εγkρι0εi η ¿ρήoη ¡οu Mε
, , λiγα λóγια kαι ενo ôεν ouν¡ρέ¿ει kανέναç ιôιαi¡εροç λóγοç ανηou¿iαç ο
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 105
k.Kαραμανλήç , , uπο¿ρεoνει με ¡ρóπο αν μη ¡ι άλλο φαoιo¡ιkó ¡ον πλη0uoμó
, .. ¡ηç Eλλάôαç να εμµολιαo0εi εφóoον φuoιkά εγkρι0εi ¡ο εμµóλιο Zúμφωνα
με ¡ην " " Hμερηoiα η Eλλάôα έ¿ει παραγγεiλει
2.000.000 Glaxo. εμµóλια απó ¡ην ε¡αιρεiα H παραλαµή ¡οuç 0α Çεkινήoει
. απó ¡α μέoα Zεπ¡εμµρiοu kαι 0α ολοkληρω0εi εν¡óç ¡οu Žεkεμµρiοu
3.000.000 Novartis. εμµóλια απó ¡ην ε¡αιρεiα 2.000.000 H παραλαµή ¡ων
15 ôóoεων 0α γiνει μέ¿ρι ¡ιç Nοεμµρiοu kαι 0α αkολοu0ήoοuν o¡ιç αρ¿έç
1.000.000 . Ìανοuαρiοu αkóμη ôóoειç
3.000.000 Sanofi Pasteur. εμµóλια απó ¡ην ε¡αιρεiα H παραλαµή 0α
15 . Çεkινήoει Žεkεμµρiοu kαι 0α ολοkληρω0εi αρ¿έç Ìανοuαρiοu Au¡ó ποu
" " Çέ¿αoαν να αναkοινooοuν οι kúριοι Aµραμóποuλοç kαι Kαραμανλήç εiναι
πωç αu¡έç οι ε¡αιρiεç εiναι ouγkα¡ηγοροúμενεç oε αγωγέç kαι μηνúoειç ποu
¡ρέ¿οuν kα¡ά αu¡oν kαι kα¡ά ¡ηç Hαγkóoμιαç Oργάνωoηç Yγεiαç oε
.. ôιάφορεç ¿oρεç με ¡ην kα¡ηγορiα ouνωμοoiαç για γενοk¡ονiα Eφιo¡οúμε
. ¡ην προoο¿ή oαç o¡ην ειôιkή έk0εoη ¡οu Žρ Leonard Horowitz για ¡ην
" ", πανôημiα ποu . ôεν έφ¡αoε πο¡έ o¡α ελληνιkά μαçιkά μέoα ενημέρωoηç
Leonard Horowitz ΕΙAΙΚΗ ΕΚOΕΣΗ toυ Aρ
Zkεφ¡εi¡ε ¡ην εk¡óÇεuoη o¡α ú•η ¡ων ¿ρημα¡ιo¡ηριαkoν αÇιoν ¡ηç Novavax
Inc, ποu προkλή0ηkε απó ¡ιç ν¡οuçiνεç uπο¡ι0έμενων 0ανά¡ων απο γρiπη
o¡ο MεÇιkó. , Z¡η ouνέ¿εια ôιερεuνήo¡ε ¡ο ηγη¡ιkó αγγλοαμεριkανιkó ôik¡uο
, ¡ων γενε¡ιkoν μη¿ανιkoν ποu ¿ειραγωγοúν με¡αλλάoοuν kαι ôιανέμοuν
. , αu¡οúç ¡οuç ιοúç Tα αποôειk¡ιkά o¡οι¿εiα oαç uπο¿ρεoνοuν προç óφελοç
, , ¡ηç ôημóoιαç uγεiαç kαι ¡ηç αoφάλειαç να εÇε¡άoε¡ε oοµαρά αkóμη kαι
να αποφαoioε¡ε πωç πρókει¡αι για , μια ouνωμοoiα ¡έλεoηç γενοk¡ονiαç
oúμφωνα με ¡ον εkπαιôεuμένο o¡ο ‡άρµαρν¡ ειôιkó o¡ιç αναôuóμενεç
. , αo0ένειεç Z¡ο µiν¡εο ποu αkολοu0εi ο Horowitz Žρ προ¡ρέπει oε έρεuνα
¡οu James S. Robertson Žρ , ειôιkοú o¡οuç ιοúç ¡ηç γρiπηç - —γγλοu µιο
μη¿ανιkοú , ¡ηç µιομη¿ανiαç εμµολiων kαι έν0ερμοu uποo¡ηριk¡ή ¡ων
¿ρημα¡οôο¡ήoεων ¡ηç kuµέρνηoηç ¡ων HHA για επιkερôεiç ouμµάoειç
µιοάμuναç, kα0oç kαι ¡οuç ouνεργά¡εç ¡οu o¡α αμεριkανιkά Kέν¡ρα Eλέγ¿οu
& (CDC). Ao0ενειoν Hρóλη•ηç Au¡οi οι úποπ¡οι µοή0ηoαν ¡η Novavax Inc,
o¡ην Bethesda ¡οu Maryland, να παράγοuν γενε¡ιkά ¡ροποποιημένοuç
, , αναouνôιαoμοúç ¡ηç γρiπηç ¡ων π¡ηνoν ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων kαι ¡ων
H5N1 H1N1, ιoν ¡ηç ιoπανιkήç γρiπηç kαι o¿εôóν πανομοιó¡uπων με ¡ον
. πρω¡οφανή MεÇιkανιkó ιó Tο Çέoπαoμα ή¡αν αkριµoç ¿ρονολογημένο oo¡ε
να προω0ήoει ¡ην νέα έρεuνα ¡ηç ε¡αιρεiαç kα0oç kαι ¡α ouμµóλαια ¡ων
. ¡εράo¡ιων απο0εμά¡ων εμµολiων
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 106
O . Horowitz Žρ kα¡αγγέλει ó¡ι ο ιóç αu¡óç προήλ0ε απó ¡ων kúkλο φiλων ¡οu
Robertson. Žεν uπάρ¿ει άλλη ομάôα o¡ον kóoμο ποu παiρνει kο¡óποuλα
H5N1, μολuoμένα με ¡ην αoια¡ιkή γρiπη , ¡α φέρνει o¡ην Euρoπη αποoπά
DNA , ¡ο ¡οuç H1N1 ouνôuάçει ¡ιç πρω¡εiνεç ¡οuç με ιοúç απομονωμένοuç
1918, απó ¡ην ιoπανιkή γρiπη ¡οu επιπρóo0ε¡α να αναμειγνúει γονiôια
, γρiπηç ¡ων ¿οiρων απó γοuροúνια kαι kα¡óπιν ¡α αναo¡ρέφει μη¿ανιkά
. oo¡ε να μολúνει αν0ρoποuç Tο ¡ελιkó προióν ôε μποροúoε παρά να έ¿ει
kα¡αλήÇει o¡ο MεÇιkó μέoω Hνωμένων Hολι¡ειoν απó ¡η Šρε¡ανiα με ¡η
φρον¡iôα ¡οu CDC ποu έπρεπε να ¡ο έ¿ει o¡εiλει o¡η Novavax, óποu η
ομάôα ¡οu Rick Brights εiναι ¡oρα - μπλεγμένη oε μια ouνωμοoiα γενοk¡ονiαç
. 1918 ¡η μαçιkή 0ανά¡ωoη ¡ων αν0ρoπων με okοπó ¡ο kέρôοç Tο η Eλλάôα
" " εi¿ε γλι¡ooει ¡ο μαúρο 0άνα¡ο επειôή οι kά¡οιkοι ôεν εi¿αν εμµολιαo¡εi
- περiπ¡ωoη ποu απο¡ελεi παράôειγμα oε πολλέç ¿oρεç o¡ο εÇω¡εριkó αu¡ή
. ¡ην περiοôο Z¡ην Nέα Zηλανôiα ήôη kάνοuν έρεuνεç o¿ε¡ιkά με ¡ιç ε¡αιρiεç
παραγωγήç ¡ων εμµολiων kαι ŽEN 0α παραôooοuν ¡οuç kα¡οikοuç ¡ηç
¿oραç ¡οuç o¡α νú¿ια ¡οu . . ., H O Y óπωç αναφέροuν άν0ρωποι εkεi ποu
αγωνiçον¡αι για ¡ο παγkóoμιο kiνημα ενάν¡ια o¡οuç αναγkαo¡ιkοúç
. εμµολιαoμοúç Oι πολi¡εç ανά ¡ον kóoμο οφεiλοuν να okεφ¡οúν kαλά
, πρω¡οú προµοúν o¡ον εμµολιαoμó αu¡ó ó¿ι μóνο για¡i πρókει¡αι για
, ouνομωoiα ποu αποokοπεi o¡ο kέρôοç ειç µάροç ¡ηç αν0ρoπινηç çωήç
oúμφωνα με ¡ον Horowitz Žρ , ó¿ι μóνο για¡i ¡α ouo¡α¡ιkά ¡οu εμµολiοu
αu¡οú εiναι άkρωç αkα¡άλληλα για ¡ο αν0ρoπινο ooμα, αλλά kuρiωç για¡ι
ó¡αν ôiνοuμε o¡ην kuµέρνηoη ¡η ôúναμη να παiρνει ια¡ριkέç αποφάoειç για
, ' μαç αu¡ó ποu kάνοuμε kα¡ οuoiαν εiναι να ôε¿óμαo¡ε πωç ¡α ooμα¡α μαç
. ανήkοuν o¡ο kρά¡οç : Πη&ές , , uncensored.co.nz %(νος /α 0έα
H Fρίπη τmv Xοίρmv - Swine Flu
Aγαπη¡οi φiλοι, απó ¡ην εμφάνιoη ¡οu ιοú ποu προkαλεi ¡η γρiπη ¡ων
¿οiρων άρ¿ιoαν kαι πάλι οι αρμóôιεç αρ¿έç ¡ο παι¿νiôι με ¡ο φóµο
για ¡ο 0άνα¡ο kαι ¡η oω¡ηρiα ποu πρókει¡αι oúν¡ομα να προoφέρει η
oúγ¿ρονη ια¡ριkή, óπωç με uπερηφάνεια μαç αναkοινoνοuν kά0ε
μέρα πλέον oε óλα ¡α MME, oε μια νέα προoπά0εια ή, kαλú¡ερα,
εko¡ρα¡εiα πλúoηç εγkεφάλοu kαι προγραμμα¡ιoμοú, για να ¡ρέÇοuν
óλοι ¡ο φ0ινóπωρο για ¡α oω¡ήρια εμµóλια ¡οuç! Fια να ôοúμε o¡η
ouνέ¿εια TÌ KPYŠETAÌ HÌZ™ απó óλο αu¡ó ¡ο πανηγúρι kαι 0α
µροúμε οuoιαo¡ιkά ôúο µαoιkοúç kαι πολú kαλά μελε¡ημένοuç
o¡ó¿οuç.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 107
1: Eρ¿óμαo¡ε λοιπóν o¡ον ένα o¡ó¿ο ποu kρúµε¡αι πioω απó óλο αu¡ó ¡ο
•έμα ¡ηç oω¡ηρiαç kαι ôή0εν µοή0ειαç:
Oι μεγάλεç µιομη¿ανiεç kαι o¡ην περiπ¡ωoή μαç οι φαρμαkεu¡ιkέç ε¡αιρεiεç,
ποu εiναι óλεç (!) µαoιkά μέλη ¡οu ¿ρημα¡ο-πιo¡ω¡ιkοú ouo¡ήμα¡οç
¡ηç εkμε¡άλλεuoηç kαι ¡οu ¿ειριoμοú ¡ων μαçoν, 0α
kερôοokοπήoοuν για αkóμα μια φορά ειç µάροç ¡ων ήôη
επιµαρuμένων ¡αμεiων (ποu ¡α πληρoνει ο λαóç) ή/kαι άμεoα ειç
µάροç ¡ων μαçoν ποu πληρoνοuν απεu0εiαç απó ¡ην ¡oέπη ¡οuç.
Kαι αu¡ó ¿ωρiç να έ¿οuν kάνει kαι πολλά έÇοôα, ôιó¡ι ŠFAZOYN TA
EMŠOAÌA ‡™PÌZ TÌZ AHAPAÌTHTEZ MAKPO‡PONÌEZ ŽOKÌMEZ
KAÌ ZTATÌZTÌKEZ, με ¡ην ¡έλεια kαι ¡óoο λογιkή (;) ôιkαιολογiα ¡ηç
πiεoηç ¿ρóνοu! ƒ¿ι φuoιkά πωç οι ôιάφορεç μαkρο¿ρóνιεç μελέ¡εç
kαι o¡α¡ιo¡ιkέç ¡οu παρελ0óν¡οç ôiνοuν kαμiα εγγúηoη, ôιó¡ι πολú
ou¿νά αu¡έç έ¿οuν παραποιη0εi kαι ¡α απο¡ελέoμα¡α, µάoει ¡ων
οποiων ôiνον¡αι οι επioημεç άôειεç kukλοφορiαç, ôεν έ¿οuν KAMÌA
Z‡EZH ME TÌZ AAH•ÌNEZ EHÌŽPAZEÌZ ¡ων εν λóγω
παραokεuαoμά¡ων. E¿οuμε αρkε¡ά o¡οι¿εiα ποu προέku•αν απó
έρεuνέç μαç o¿ε¡ιkά με ¡ον kαρkiνο ποu εiναι ένα απó ¡α µαoιkά
¿αρ¡ιά kερôοokοπiαç kαι μóλuνoηç ¡ων αν0ρoπινων οργανιoμoν,
kά¡ι ¡ο οποiο ôεν αφορά μóνο ¡ο φuoιkó ooμα αλλά kαι ¡α πιο
λεπ¡ά, óπωç ¡ο αι0εριkó. (Aóγω ¡ηç έk¡αoηç ¡οu 0έμα¡οç ôε 0α μπω
εôo oε περιooó¡ερεç λεπ¡ομέρειεç.) ƒπωç 0α εiναι oε πολλοúç απó
εoάç γνωo¡ó, ¡α εμµóλια αu¡ά (kαι ó¿ι μóνο αu¡ά!)
ŽEN EÌNAÌ H Z™THPÌA FÌA KAMÌA APP™ZTÌA
kαι εάν ôεν ¡ο έ¿ε¡ε πο¡έ αkοúoει ή ôιαιo0αν0εi, μήπωç έ¿ει έλ0ει ¡oρα η
oρα αu¡ή η πληροφορiα να αλλάÇει ¡η γνoμη ή/kαι ¡α πιo¡εúω oαç;
Tα εμµóλια λοιπóν O‡Ì μóνο ŽEN E‡OYN TÌZ EHÌ•YMHTEZ
EHÌŽPAZEÌZ ποu αναkοινoνον¡αι, ôηλαôή να oαç προφuλάÇοuν
πλήρωç απó ¡ην (ôή0εν!) απειλή ¡οu ιοú (kαι ¡οu kά0ε ιοú!), αλλά
kάνοuν εk ¡ων πραγμά¡ων μεγάλη çημιά oε πολλά επiπεôα ¡οu
αν0ρoπινοu οργανιoμοú. Aπó προηγοúμενεç αν¡io¡οι¿εç kαμπάνιεç
έ¿οuν αναφερ0εi ¿ιλιάôεç (!) kροúoμα¡α με oοµαρó¡α¡εç
παρενέργειεç, ποu oε πολλέç περιπ¡ooειç έ¿οuν kα¡αλήÇει αkóμα
kαι o¡ο 0άνα¡ο ¡ων ανuπο•iαo¡ων αν0ρoπων! Žέo¡ε ¡ο µiν¡εο
o¿ε¡ιkά με ¡ο 0έμα αu¡ó, ποu αφορά μια αν¡io¡οι¿η εko¡ρα¡εiα ¡ηç
Aμεριkήç για ôή0εν προo¡αoiα ενάν¡ια o¡η - ναι! - γρiπη ¡ων ¿οiρων
¡ο 19˜”, εkεiνη ¡η φορά περιοριoμένη (μóνο) o¡ιç Hνωμένεç
Hολι¡εiεç ¡ηç Aμεριkήç! (Hα¡εio¡ε ¡ο o¿ε¡ιkó oúνôεoμο o¡ο ¡έλοç ¡οu
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 108
kειμένοu.) Kαι αç έλ0οuμε ¡oρα o¡ο ôεú¡ερο kαι ioωç αkóμα πιο
oοµαρó o¡ó¿ο ποu kρúµε¡αι πioω απó ¡η ˆµοή0εια kαι oω¡ηρiα‰ ποu
ˆ0έλοuν‰ να προoφέροuν οι kαλέç φαρμαkεu¡ιkέç ε¡αιρεiεç oε
ouνεργαoiα με ¡ιç kuµερνήoειç ποu ˆνοιάçον¡αι‰ για ¡οuç λαοúç ¡οuç:
•: Z¡οuç ενήλιkεç kαι ειôιkά o¡α παιôιά, ¡α οποiα oε μεγάλο µα0μó έρ¿ον¡αι
πλέον με αναµα0μιoμένο D•A, η αρνη¡ιkή kαι ιôιαi¡ερα
KATAZTPO4ÌKH EHÌŽPAZH o¡ο γενε¡ιkó ¡οuç koôιkα εiναι o
þαoιkóç otó¿oç tmv εμþoλιαoμmv, με toυç onoíoυç
μεtαλλóooεtαι to DNA!
Oι επιπ¡ooειç εiναι ποιkiλεç, άμεoεç ή/kαι μελλον¡ιkέç o¡η oωμα¡ιkή,
ouναιo0ημα¡ιkή, •u¿ολογιkή, νοη¡ιkή, αkóμα kαι πνεuμα¡ιkή uγεiα
¡ων αν0ρoπων, kαι ειôιkά ¡ων παιôιoν!
Εnειöή o óv0ρmnoç öεv í¿ει μóvo öúo íλιkεç toυ DNA, ónmç 0íλoυv tιç
μó(εç vα nιotεúoυv, αλλó noλλíç nεριooótερεç (!), otιç onoíεç
αvαγρóφovtαι με μαγvqtιkó tρóno αoúλλqntα otoι¿εíα noυ
αφoρoúv, για nαρóöειγμα, nvευμαtιkíç kαι gυ¿ιkíç öυvóμειç
kαι ιkαvótqtεç, tqv αnootoλή tqç gυ¿ήç kαι óλλα noλλó,
kαtαλαþαívεtε γιαtí αυtóç εívαι ívαç tóoo þαoιkóç otó¿oç για
kónoιoυç! †¿εtε íomç αkoúoει για tα nαιöιó ™vtιγko, tα
Κρυotαλλιkó ή εkεívα toυ Ουραvíoυ Τó{oυ, tα onoíα για
'kónoιo' λóγo í¿oυv noλλíç αvε{ήγqtεç kαι υnερφυoιkíç (ónmç
ovoμó(ovtαι αnó εkεívoυç noυ þρíokovtαι αn' í{m) ιkαvótqtεç;
Αυtó tα nαιöιó, λoιnóv, μα(í kαι υnó tqv αρ¿ιkή kα0oöήγqoq
Aαokóλmv (ε{mtεριkoú kαι εomtεριkoú nεöíoυ), í¿oυv ειöιkíç
αnootoλíç για tqv αγkυρoþóλqoq kαι εköήλmoq toυ Oεíoυ
Σ¿εöíoυ oto λεγóμεvo φυoιkó nλóvo toυ nλαvήtq μαç kαι αυtó
nρoþλínει μεtα{ú óλλmv
AFAHH & 4™Z, EÌPHNH, MH ŠÌA kαι άλλεç •εiεç Aρε¡έç kαι
Hοιó¡η¡εç,
οι οποiεç, óπωç εiναι φανερó ôεν αν¡ιπροoωπεúον¡αι απó ¡ιç
uπάρ¿οuoεç (αkóμα!) okο¡εινέç kuµερνήoειç ¡οu πλανή¡η μαç.
ƒπωç εiναι επioηç kα¡ανοη¡ó εkεiνεç οι ôuνάμειç 0α ˆπαiÇοuν‰ ¡ο
kά0ε ¿αρ¡i ποu 0α µροuν, για να απο¡ρέ•οuν ¡οuç μελλον¡ιkοúç
ειρηνιo¡έç kαι kuµερνή¡εç, kα0ηγη¡έç kαι 0εραπεu¡έç k.λπ. να
αναλάµοuν ¡ο έργο ¡οuç! Eνα απó αu¡ά εiναι οι παράλογοι kαι,
οuoιαo¡ιkά, παράνομοι εμµολιαoμοi, óπωç εkεiνοι ποu επιµάλλον¡αι
o¡α νεογέννη¡α (kαι o¡η ¿oρα μαç)!
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 109
Aγαπη¡οi φiλοι, πολλά απó ¡α oúγ¿ρονα ouμπ¡oμα¡α / αo0ένειεç αρkε¡oν
παιôιoν οφεiλον¡αι αkριµoç oε αu¡ó ¡ο παράλογο kαι παράνομο
oúo¡ημα εμµολιαoμοú, ποu έ¡oι πε¡u¿αiνει ¡ελιkά ¡ο o¡ó¿ο ¡ηç
εÇοuôε¡έρωoηç αu¡oν ¡ων •u¿oν, αu¡oν ¡ων πολú ¿αριoμα¡ιkoν
απεo¡αλμένων ποu έ¿οuν έλ0ει με •εiα αποo¡ολή για ένα kαλú¡ερο
αúριο...
Z¡ο πραk¡ιkó μέροç ¡oρα με ¡ο kuρiαρ¿ο ερo¡ημα εkα¡ομμuρiων
αν0ρoπων:
H™Z ŽE •A KOAAHZ™ THN HANŽHMÌA;
(αu¡ή ¡η ôή0εν πανôημiα kαι εk ¡ων πραγμά¡ων ¡ην οποιαôήπο¡ε αo0ένεια;)
Αγαnqtoí φíλoι, öεv υnóρ¿ει koλλqtιkή αo0ívεια,
ΥΠΑΡXΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑAΥΝΑΜΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ!
Mε άλλα λóγια EZEÌZ ε¡οιμάçε¡ε ¡ην kλειôαρó¡ρuπα για ¡ο kλειôi ¡ηç
αo0ένειαç kαι έναç ¡έλειοç ¡ρóποç να ¡ο kάνε¡ε εiναι να ενôooε¡ε
o¡ο φóµο! ƒoο περιooó¡ερο προγραμμα¡içεo¡ε με αu¡óν (óπωç
γiνε¡αι ιôιαi¡ερα απο¡ελεoμα¡ιkά oε μια ¡εράo¡ια kαμπάνια -
εko¡ρα¡εiα μέoω óλων ¡ων MME) ¡óoο πιο απο¡ελεoμα¡ιkά kαι
¡έλεια 0α ¡αιριάÇε¡ε ¡η ŽÌKH ZAZ KAEÌŽAPOTPYHA o¡ο o¿έôιο-
πρó¡uπο ¡οu ιοú! Zúμφωνα με ¡οuç kοoμιkοúç νóμοuç ποu ιo¿úοuν
για OAOYZ, ο ŽÌKO ZAZ 4OŠOZ 0α προoελkúoει αkριµoç εkεiνο ¡ο
οποiο φοµάo¡ε! Fια¡i;
Εnειöή í¿εtε {ε¿óoει! Τι;
‰tι εíotε εvoαρkmoειç toυ Oεoú!
Και εφóoov αυtó αλq0εúει kαι εφóoov
Ο OΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑZΙ ΣΑΣ,
ΤΙ OΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ;
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 110
Aγαπη¡οi φiλοι, εo¡ιάo¡ε o¡ο φωç kαι o¡ο •εó, o¡ο ‡ριo¡ó kαι o¡ο
—γιο Hνεúμα μέoα oαç kαι έ¡oι TÌHOTA μη επι0uμη¡ó ôε 0α ouμµεi!
Žεν έ¿ει φuoιkά oημαoiα ποια ονομαoiα 0α ôooε¡ε o¡ο •εó ή o¡ο
‡ριo¡ó. Tα ονóμα¡α αu¡ά ôεν περιορiçον¡αι ή ιo¿úοuν μóνο για ¡οuç
ˆοπαôοúç‰ ¡οu ‡ριo¡ιανιoμοú! Hιo¡έ•¡ε o¡ο •εó μέoα oαç,
γεννεio¡ε ¡ο ‡ριo¡ó, ¡ον Yιó / ¡ην Kóρη ¡οu •εοú ποu EZEÌZ EÌZTE
kαι ôράo¡ε kαι επιôράo¡ε o¡ο γήινο πλάνο με ¡η ôúναμη ¡οu Aγiοu
Hνεúμα¡οç, η οποiα EÌNAÌ ŽÌKH ZAZ...
lin“: íρευvα kαι otoι¿εíα για tq γρínq tmv ¿oíρmv toυ 1976 (με
ελλqvιkoúç υnótιtλoυç)
lin“ oε ελληνιkó ’log:
http://neagripi.bIogspot.com/2009/10/sos.htmI
Τo μεγóλo λó0oç toυ 1976
«Tο 19˜” ôοúλεuα o¡ο µóρειο άkρο ¡ηç Auo¡ραλiαç με¡αÇú Aµοριγiνων. Tó¡ε
παρα¡ήρηoα ó¡ι oε μiα kοινó¡η¡α λiγων εkα¡ον¡άôων αν0ρoπων, έÇι
άνôρεç πέ0αναν Çαφνιkά. Kα¡ά πάoα πι0ανó¡η¡α επρókει¡ο για ¡ο
o¡έλε¿οç ‚ictorian (¡οu εμµóλιοu ¡ηç γρiπηç), αλλά αu¡ή η
λεπ¡ομέρεια ôεν έ¿ει πραγμα¡ιkή oημαoiα για¡i εk¡óç απó οριoμένα
επιλεγμένα ά¡ομα kανεiç ôεν γνωρiçει ¡ι περιέ¿ε¡αι oε kά0ε
ouγkεkριμένη παρ¡iôα. Žεν ή¡αν óλοι ηλιkιωμένοι. Eναç απ‰ αu¡οúç
ή¡αν ειkοoάρηç. Aiγεç εµôομάôεç αργó¡ερα, oε μια άλλη kοινó¡η¡α,
ôιαπio¡ωoα ó¡ι ¡α ά¡ομα με kαρôιαkά προµλήμα¡α ή ôuνη¡ιkά
kαρôιαkά προµλήμα¡α ή ôιαµή¡η εi¿αν μεγάλεç πι0ανó¡η¡εç να
πε0άνοuν αμέoωç μóλιç ¡οuç 0α ôο0εi ¡ο εμµóλιο. Hροφανoç,
uπήρ¿ε πρóµλημα με οριoμένεç παρ¡iôεç ¡οu εμµολiοu ¡ηç γρiπηç.
Aiγοuç μήνεç αργó¡ερα µριokóμοuν o¡ην Aμεριkή. O πρóεôροç
4ορν¡ εi¿ε ενημερω0εi απó ¡οuç ouμµοúλοuç ¡οu oε çη¡ήμα¡α
uγεiαç ó¡ι επρókει¡ο να Çεoπάoει μια ¡εράo¡ια επιôημiα ¡ηç «γρiπηç
¡ων ¿οiρων», ó¡ι αu¡ή 0α μποροúoε να okο¡ooει ¿ιλιάôεç kαι ó¡ι ο
μóνοç ¡ρóποç για να προληφ0εi αu¡ή η kα¡αo¡ροφή ή¡αν να
εμµολιαo¡εi ¡ο oúνολο ¡οu πλη0uoμοú ¡ηç Aμεριkήç - kά0ε άνôραç,
γuναikα kαι παιôi- με ειôιkó εμµóλιο. E¡oι, παραokεuάo¡ηkε ¡ο
εμµóλιο kαι Çεkiνηoε η μεγαλú¡ερη εko¡ρα¡εiα εμµολιαoμοú o¡ην
ιo¡ορiα. Aνηoú¿ηoα, επειôή ¡ο εμµóλιο ôεν 0α μποροúoε να
ôοkιμαo¡εi oωo¡ά oε ¡óoο oúν¡ομο ¿ρονιkó ôιάo¡ημα. Kανεiç απó
¡οuç αποôέk¡εç ¡οu εμµολiοu ôεν 0α μποροúoε να γνωρiçει με ¡ι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 111
αkριµoç ¡ον εμµολiαçαν kαι uπήρ¿ε πι0ανó¡η¡α να πε0άνοuν με
αιφνiôιο 0άνα¡ο πολλοi άν0ρωποι. Eπιπλέον, ή¡αν εÇαιρε¡ιkά
απi0ανο να ενokή•ει μια επιôημiα ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων. Fι‰ αu¡ó
µγήkα kαι μiληoα. Z¡ην αρ¿ή οι εφημερiôεç πιάo¡ηkαν απ‰ αu¡ά ποu
έλεγα kαι ôημοoiεuoαν πρω¡οoέλιôα με ¡i¡λοuç óπωç «Auo¡ραλóç
για¡ρóç μιλά για μαçιkή ôολοφονiα». Z¡η ouνέ¿εια εμφανio¡ηkα o¡ο
¡ηλεοπ¡ιkó πρóγραμμα ¡ηç Kά0ι Kρóoμπι. Eναç απ‰ αu¡οúç ποu
έµλεπε ¡ο ¡ηλεοπ¡ιkó πρóγραμμα ή¡αν kάποιοç ποu ôεν
ouμπα0οúoε έναν kúριο ποu ονομαçó¡αν Fkαμπiνο, ¡ο αφεν¡ιkó ¡ηç
Mαφiαç. Ο Γkαμnívo ήtαv nερínoυ 70 εtmv kαι εí¿ε ιotoριkó
kαρöιαkmv nρoþλqμótmv. Ηtαv εúkoλo vα þóλει kónoιov vα
nεíoει tov Γkαμnívo vα nóρει to εμþóλιo kι αυtóç ínεoε
αμíomç vεkρóç. Oι εφημερiôεç εi¿αν ôikιο ποu έγραφαν για ¡η
«Mαφιóçιkη ouνωμοoiα με εμµóλιο γρiπηç». Oι άν0ρωποι έπεφ¡αν
νεkροi μέoα o¡α k¡iρια ποu ¡οuç εμµολiαçαν. Aλλοι παρέλuαν. Oλο
¡ο πρóγραμμα έφ¡αoε oε αôιέÇοôο.
Ο nρóεöρoç Ooρvt αnoφóoιoε vα öιευ0εtήoει γρήγoρα to (ήtqμα.
Μnρootó oε óλo tov kóoμo, εμφαvíotqkε otqv tqλεóραoq kαι
oήkmoε to μαvíkι toυ για vα εμþoλιαotεí. Εkεívq tqv εno¿ή εγm
ιo¿υρíotqkα ótι to εμþóλιo noυ toυ íkαvαv ήtαv óöειo kι αυtó
voμí(m ótι nραγμαtιkó oυvíþq. Σtq oυví¿εια o nρóεöρoç
Ooρvt nρookóλεoε óλoυç toυç αv0ρmnoυç tmv μíomv
εvqμíρmoqç noυ nαραþρíokovtαv otq oυvívtευ{q Τúnoυ kαι
toυç (ήtqoε vα μnoυv otq oειρó kαι vα εμþoλιαotoúv εní
tónoυ. Μóvo ívαç óvtραç nρooφíρ0qkε ε0ελovtιkó kαι kαtó
oúμntmoq ήtαv o γραμμαtíαç Τúnoυ toυ Λευkoú Οíkoυ. Ολoι
oι óλλoι αρvή0qkαv tqv nρóokλqoq.
Žεν uπήρÇε kανένα kροúoμα γρiπηç ¡ων ¿οiρων. Oú¡ε επρókει¡ο να
Çεoπάoει επιôημiα ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων. Hoç εiναι ôuνα¡óν ο πιο
ιo¿uρóç άν0ρωποç ¡ηç uôρογεiοu, ο οποiοç ôιέ0ε¡ε μάλιo¡α ¡ο
μεγαλú¡ερο οργανιoμó uγεiαç o‰ óλο ¡ον kóoμο, να kάνει ¡έ¡οιο
λά0οç; Kανεiç ôεν γνωρiçει ¡ην απάν¡ηoη, αλλά ó,¡ι kαι να ouνέµη,
¡ο oiγοuρο εiναι ó¡ι η uπó0εoη ôεν εiναι απλή kαι ôεν έ¿ει αkóμα
Çεkα0αριo¡εi. Eπιπλέον, απó óoο γνωρiçω ήμοuν ο μóνοç εν
ενεργεiα για¡ρóç ποu μiληoα εναν¡iον ¡ηç uπó0εoηç αu¡ήç kαι
προειôοποiηoα για ¡ιç o¿εôóν oiγοuρεç ouνέπειέç ¡ηç. Hoç εiναι
ôuνα¡óν να αν¡έôραoε μóνο έναç για¡ρóç ποu ôιέ0ε¡ε ¡η µαoιkή
εkπαiôεuoη kαι ôεν ή¡αν kαν kά¡ο¿οç ¡ηç αμεριkανιkήç uπηkοó¡η¡αç;
YπήρÇε άλλοç έναç ερεuνη¡ήç, ο Aν¡óνι Móριç, ο οποiοç επι¿εiρηoε
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 112
να μιλήoει ôημóoια, αλλά εkεiνη ¡ην επο¿ή λογοkρi0ηkε kαι μάλιo¡α
με πολú okληρó ¡ρóπο. Hρókει¡αι λοιπóν για ένα kλαoιkó
παράôειγμα óποu έναç μονά¿α έ¿ει ôikιο kαι óλοι οι άλλοι kάνοuν
λά0οç. ƒ¡αν ouçη¡εi¡αι ¡ο 0έμα ¡ων εμµολiων, ¡ο γεγονóç ó¡ι η
μεγάλη μάçα ¡οu ια¡ριkοú kα¡εo¡ημένοu ôηλoνει ó¡ι kά¡ι εiναι έ¡oι ή
αλλιoç, αu¡ó ôεν oημαiνει kα¡‰ ανάγkη ó¡ι εiναι o¡ην πραγμα¡ιkó¡η¡α
έ¡oι. Eάν ¡ο kα¡εo¡ημένο μπορεi να ôιεÇάγει με ¡óoο λαν0αoμένο
¡ρóπο kά¡ι ¡óoο ¡εράo¡ιο kαι oημαν¡ιkó óπωç η εko¡ρα¡εiα
εμµολιαoμοú για ¡η γρiπη ¡ων ¿οiρων, ¡ó¡ε εiναι λογιkó να
ouμπεράνει kανεiç ó¡ι μπορεi kαι άλλα πράγμα¡α να πηγαiνοuν
λά0οç. Tοuλά¿ιo¡ον μαç ôiνει λóγοuç να αμφιµάλλοuμε γι‰ αu¡ά ποu
ιo¿uρiçε¡αι ¡ο kα¡εo¡ημένο ωç ôεôομένα. Aν ¡ο λάµοuν αu¡ó uπó•η
¡οuç οι για¡ροi kαι οι πολi¡εç, ¡ó¡ε 0α γiνον¡αι λιγó¡ερα λά0η kαι
λιγó¡εροι άν0ρωποι 0α uπο¿ρεoνον¡αι να uποφέροuν ¿ωρiç λóγο.
(*) O για¡ρóç —ρ¡oι Kαλοkαιρινóç έγινε γνωo¡óç για ¡ην αφοoiωoή ¡οu o¡ην
περi0αλ•η ¡ων Aµοριγiνων, ¡ων αu¡ο¿0óνων ¡ηç Auo¡ραλiαç, ¡ιç
ôεkαε¡iεç ¡οu ‰”‹ kαι ¡οu ‰˜‹. Tο •‹‹‹ ¡ιμή0ηkε ωç «O Eλληνο-
αuo¡ραλóç ¡οu •‹οú αιoνα».
lin“: http://www.whaIe.to/vaccines/‚aIo‚erinos.htmI
Εμþoλιαoμoí - Μια Εnι¿εíρqoq Βαoιoμívq oto Oóþo
H μεiωoη, óπωç ôιαkηρúooε¡αι, ¡ων επιôημιoν, ôεν εiναι
απο¡έλεoμα ¡ων εμµολιαoμoν [αλλά λιγó¡ερων ωρoν ôοuλειάç - άρα
περιooó¡ερηç ANOZOENÌZ‡YTÌKHZ Çεkοúραoηç, kαλú¡ερηç
ôια¡ροφήç kαι ôια¿ωριoμοú ¡οú uôρεu¡ιkοú απó ¡ο απο¿ε¡εu¡ιkó
ôik¡uο. Εvm ΑΠΟAΕAΕΙΓΜΕΝΑ q ε{oυ0ívmoq αnó tov 1o
nαγkóoμιo nóλεμo ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ
OΑΝΑΤΗOΟΡΑ ΕΠΙAΗΜΙΑ ΤΟ 1918... Εvm ¿mρεç
αvεμþoλíαotεç, ónmç q Ελλóöα, γλítmoαv!‘.
Tα γραφήμα¡α ¡ων o¡α¡ιo¡ιkoν o¡οι¿εiων ποu εμφανiçον¡αι o' αu¡ó ¡ο µιµλiο
αποôειkνúοuν ó¡ι οι με¡αôο¡ιkέç αo0ένειεç εi¿αν uπο¿ωρήoει
αρkε¡óν kαιρó, οριoμένεç kαι •‹‹ ¿ρóνια, πριν απó ¡ην ειoαγωγή
¡ων εμµολιαoμoν. Mάλιo¡α οριoμένεç φορέç ¡α γραφήμα¡α ôεi¿νοuν
αkóμα kαι αúÇηoη ¡ων αo0ενειoν ¡α πρo¡α ¿ρóνια με¡ά ¡οuç
εμµολιαoμοúç. Oι γραφιkέç απειkονioειç, λοιπóν, ¡ων o¡α¡ιo¡ιkoν
kα0ιo¡οúν ορα¡ή ¡ην αρνη¡ιkή επιρροή ¡ων εμµολiων. ο 1š˜…, ο ôρ.
Fιοúργkενç (Dr. Juergens) ôηλoνει o¡ο Ìα¡ριkó Hεριοôιkó ¡οu
Šερολiνοu (Berliner Medizinische Wochenschrift) ¡α εÇήç:
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 113
–Eπαναλαμµάνω ó¡ι οποιαôήπο¡ε αποkαλοúμενη προo¡αoiα, ωç
απο¡έλεoμα ¡οu εμµολιαoμοú, ή¡αν για ¡ην εÇάπλωoη ¡ηç νóoοu
¿ωρiç ιôιαi¡ερη oημαoiα, ôιó¡ι εμµολιαoμένα kαι ανεμµολiαo¡α
παιôιά επλήγηoαν ¡ο iôιο–. Tο 19‘3, ο ôρ. Zμι¡ç (Schmitz) ανέφερε
εÇάρoειç εuλογιάç o¡οuç Fερμανοúç o¡ρα¡ιo¡εç, ¡ονiçον¡αç ó¡ι
επανειλημμένα εμµολιαoμένοι o¡ρα¡ιo¡εç αρρoo¡ηoαν απó εuλογιά.
H αναφορά ¡οu, με¡αÇú άλλων, έλεγε: –Tο πλέον προφανέç γεγονóç,
ποu μπορέoαμε να παρα¡ηρήoοuμε oε μέλη ¡ων o¡ρα¡ιω¡ιkoν
ôuνάμεων εiναι, ¿ωρiç αμφιµολiα, οι περιπ¡ooειç εuλογιάç ποu
έ¿οuν προkú•ει, παρά ¡ον ou¿νά πρóoφα¡ο εμµολιαoμó–. Tο 19˜‹,
o¡ην πóλη Mέoεν¡ε (Meschede) ¡ηç Fερμανiαç, οριoμένοι kúkλοι
¿ρηoιμοποiηoαν ¡ο φóµο περi επιkεiμενηç ¡ρομερήç επιôημiαç
εuλογιάç, για να προkαλέoοuν πραγμα¡ιkó πανιkó. Hαρóλα αu¡ά,
απó ¡οuç περiποu 3‹‹.‹‹‹ kα¡οikοuç ¡ηç περιο¿ήç ποu kλή0ηkαν να
εμµολιαo0οúν, αν¡αποkρi0ηkαν μóνο •3.‹‹‹, ouνεπoç λιγó¡εροι
απó ¡ο 1‹Œ.
Tι ouνέµη o¡η ouνέ¿εια; Aνάμεoα o¡οuç •˜˜.‹‹‹ kα¡οikοuç ποu ôεν
εμµολιάo0ηkαν, ôεν uπήρÇε οú¡ε μiα περiπ¡ωoη εuλογιάç. ‡ωρiç
εÇαiρεoη, óoοι αo0ένηoαν απó εuλογιά εi¿αν εμµολιαo0εi, ωç
ouνή0ωç ¿ωρiç απο¡έλεoμα... ¨Tο μοναôιkó αoφαλέç εμµóλιο εiναι
αu¡ó ποu ôε ¿ρηoιμοποιή0ηkε πο¡έ !¨ Žρ Tçέιμç Zάνον, πρoην
ôιεu0uν¡ήç ¡οu E0νιkοú Ìôρúμα¡οç Yγεiαç (απó ¡ο ’log:
http://whispering-pIanet.bIogspot.com) Πoú υnóρ¿oυv óραγε
nλq0υoμoí oι onoíoι αμφιþóλλoυv ótι q kερöookonιkή
oυvtαγoμαvíα (αvtí για tqv ήρεμq (mή) εívαι q ΚΥΡΙΑ
•nρooφoρó• tqç •kλαooιkήç ιαtριkήç• (kλαooιkήç oε tι;
nρóλαþε μήnmç toυç nαραvoïkoúç μαkελλóρqöεç toυ 20oυ kαι
toυ 21oυ αιmvα;), otqv ΑΠΟAΥΝΑΜΩΣΗ toυ αvooonoιqtιkoú;
Mήπωç γνωρiçε¡ε αν ôέ¿ε¡αι να uπογρά•ει kάποιοç –uπεú0uνοç–
για¡ρóç ó¡ι 0α Çαναçων¡ανέ•ει νεkρó απó εμµóλια, óπωç αu¡οi ποu
ôέ¿ον¡αι επioημα ó¡ι uπάρ¿οuν οι HHA
(http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-e€€ects.htm);
ΓΙΑΤΙ tα φαρμαkoλóγvα ιεραtεíα αnoφεúγoυv oυotqμαtιkó vα
εvqμερmooυv tqv αv0ρmnótqtα nmç υnóρ¿oυv
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΑΙΩΝΟΒΙΟΙ;
Αφoú εívαι tóoo oíγoυρoι για tα kαtoρ0mμαtó toυç, γιαtí öεv kóvoυv
öqμóoιεç αvoι¿tíç oυ(qtήoειç, otιç onoíεç, αkóμα kαι αv öεv íρ¿ovtαv
αμφιoþqtíεç ή 0úμαtα, toυλó¿ιotov oι εtαιρεíεç 0α αvítρεnαv, nρoç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 114
óφελoç óomv gó¿vovtαι, tιç αvtιρρήoειç; Τα ¿óλια tήç αv0ρmnótqtαç
öεv tα nρokóλεoαv tóoεç ¿ιλιóöεç ¿ρóvια oι αμφιoþqtíεç tmv
αρ¿oμαvmv, kι αυtó εívαι to αoφαλíotερo kριtήριo για to αv μnoρoúμε
vα nεριμívoυμε αλtρoυïoμó αnó óooυç oιmnoúv ótαv, εvm υnóρ¿ει,
íotm, q γεvιkή oúotαoq vα μq γívovtαι εμþóλια oε μq υγιεíç, motóoo
για vα {εnoυλq0oúv tα otok, öεv ελíγ¿εtαι kαvεíç oε kα0εotmç
αtιμmρqoíαç... Η öιαφóvεια εívαι nειotιkótερq αnó tα εμþóλια, kαι
αυtήv αkριþmç αnoφεúγoυv oι öιαkιvqtíç toυç.
ANTÌZTA•EÌTE o¡οuç ¡ρομο-εμµολιαo¡έç! O‡Ì kερôοokοπιkά, uπο¿ρεω¡ιkά
εμµóλια!
Οι Βρεtαvoí nρoειöonoιoúv Σoþαρíç nαρεvíργειεç εvöí¿εtαι vα
nρokαλεí to εμþóλιo kαtó tqç víαç γρínqçAAÏKOZ EEZHK™MOZ kα¡ά
¡ων ¡ρομοεμµολιαoμoν: MHTEPEZ, YFEÌONOMÌKOÌ, αo¡uνομιkοi,
πuροoµέo¡εç ŽEN KANOYN TO EMŠOAÌO!
O kα0qγqtήç Xαρ. Μoυtoónoυλoç kαι o kαρöιoλóγoç Oαv. Aρítoαç
í¿oυv ήöq ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ tqv kερöookonιkή kαtαtρoμokρótqoq toυ
nλq0υoμoú με nρóo¿qμα tq γρínq. H ¿ρήoη ¡οu εμµολiοu –kα¡ά ¡ηç
γρiπηç– ôεν εiναι αoφαλήç ¡ονiçει προç ¡ην E0νιkή Eπι¡ροπή kαι ¡ο uπ.
Yγεiαç ο πνεuμονολóγοç H. Mπε¿ράkηç.
Με αφoρμή tα víα nαραλqρήμαtα tmv kερöoμαvmv
tρoμoεμþoλιαotmv, ΕXOΡΩΝ toυ oυμφιλιmtιkoú, αιmvoþιkoú tρónoυ
(mήç, ó¡ι η νέα γρiπη ¿¡uπά ôή0εν uγιεiç, P™THZTE óποιον ¡α ôιαôiôει αν
γνωρiçει ¡ο ιotoριkó kά0ε αo0ενοúç, ¡α ενôε¿óμενα {εvú¿tια ¡οu ή ¡ιç
προηγοúμενεç otεvα¿mριεç/αvtιþιotιkó k.ó αvoookαtαotαλtιkó noυ í¿ει
nóρει, αν ή¡αν HŽH φορέαç άλλων αo0ενειoν, kαι EANAP™THZTE ¡οuç
άπληo¡οuç εγωμανεiç αν εiναι αρ¿ή ¡ήç επιôημιολογiαç ótι εívαι
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ vα εμþoλιó(ovtαι nλq0υoμoí ótαv í¿ει αρ¿íoει
ε{ónλmoq αo0ívειαç, αkριþmç εnειöή ívα nooootó εívαι ήöq
αoυμntmμαtιkoí φoρεíç, oυv to ótι oι λεγóμεvεç •oμóöεç υgqλoú
kιvöúvoυ•, αkριþmç εnειöή í¿oυv αöúvαμo αvooonoιqtιkó, níραv tqç
ΕΠΑΡΚΟΥΣ “ΕΚΟΥΡΑΣΗΣ kαι ελαφριóç, nρmtεïvιkήç öιαtρoφήç, AΕΝ
nρínει vα nυρoþoλoúvtαι με εμþóλια.
ΓΙΑΤΙ oι •εkλεktoí• öεv kóvoυv oι íöιoι to ΜΟΝΟ AΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ
ΑΣOΑΛΕΣ εμþóλιo kαtó tqç εγmμαvíαç, öqλαöή tov αλtρoυïoμó;
Oι HPOAÌPETÌKOÌ εμµολιαoμοi αç Çεkινήoοuν μια εµôομάôα A4OY
EMŠOAÌAZTOYN ŽHMOZÌA kαι με AŽÌAŠAHTO EAEF‡O ¡α o¡ελέ¿η ¡ων
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 115
ε¡αιρειoν παραγωγήç, kuµερνήoειç, ouν¡αγομανεiç για¡ροi kαι οι
ôημοoιοkάφροι uποo¡ηριk¡έç ¡οuç.žôη, ¿άρη o¡ο kiνημα kα¡ά ¡ων
ouν¡αγομανoν, o¡η Žολαρiα αναkοινo0ηkε ó¡ι οι εμµολιαoμοi 0α εiναι
προαιρε¡ιkοi. —λλωo¡ε, ΓΙΑΤΙ öεv αρρmotαívoυv óλoι otιç εnιöqμíεç αnó
ε{oυ0ívmoq ή εμþóλια;;; †o 19˜” με¡ά απó εkα¡ομμúρια KEPŽOZKOHÌKA
εμµóλια για γρiπη ¡ων ¿οiρων o¡ιç HHA, ΕΚΑΤΟΝΤΑAΕΣ vεkρoúç kαι
XΙΛΙΑAΕΣ nαρóλυtoυç αnó αυtó, οι εμµολιαoμοi o¡αμά¡ηoαν*.
ΚΑΝΕΝΑΣ öεv υnoγρóφει για αno(qμímoq λóγm þλαþmv αnó
εμþóλια... šonoυ vα υnóρ{ει ΑΠΟΛΥΤΗ AΙΑOΑΝΕΙΑ otq
¿ρqμαtoöótqoq, tqv íρευvα, tιç nρo›no0íoειç kαι tιç nαρεvíργειεç,
kαι tαυtó¿ρovq ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ AΙΑOOΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
(με ε0ιoμoúç, {εvú¿tια kλn), o kα0ívαç nρínει vα αnoφαoí(ει ελεú0ερα
για to αv 0íλει vα εμþoλιαotεí. Σε noλλíç ¿mρεç ónoυ υnóρ¿ει ívtovq
ΑΝΤΙAΡΑΣΗ otqv ΑAΙΑOΑΝΕΙΑ, oι εμþoλιαoμoí AΕΝ εívαι
υno¿ρεmtιkoí. Εμnιotεúεotε toυç kερöoμαvεíç; ...ποu ΑAΙΑOΟΡΟΥΝ
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ για tqv kαtευ0υvóμεvq noμnqιαkή ε{oυ0ívmoq tqç
αv0ρmnótqtαç kαι kερöookonoúv tρoμoλαγvιkó*, προoπα0oν¡αç να
μαç αραιooοuν ενó•ει μεγάλων kρúων. Τι kóvoυv tóoα ¿ρóvια αυtoí oι
'εkλεktoí' για μεtαλλαγμívα, þιokαúoιμα, αvαoφóλεια, öιαφ0oρó,
λóμnεç υöραργúρoυ-μoλúþöoυ, εvm noλεμoúv με λúooα
αnokívtρmoq-αvαöαomoειç-αυtóρkεια; Zε OAON ¡ον πλανή¡η
‡ÌAÌAŽEZ AÌ™NOŠÌOÌ για ‡ÌAÌAŽEZ ‡PONÌA, άραγε με ...εμµóλια ή με
KAAEZ ZYN•HKEZ έφ¡αoαν kαι Çεπέραoαν ¡α 1‹‹ ¿ρóνια çωήç;
Αnóρρqto íγγραφo tqç þρεtαvιkήç kυþíρvqoqç, to onoío
εotóλq oε öιευ0υvtíç vευρoλoγιkmv kλιvιkmv tqç ¿mραç,
αnokαλúntει tqv αvqoυ¿íα tmv ειöιkmv oε o¿íoq με tqv
εnιkιvöυvótqtα toυ εμþoλíoυ kαtó tqç víαç γρínqç, αφoú
εvöí¿εtαι vα oυvöíεtαι με μíα ooþαρή αo0ívεια toυ vευριkoú
oυotήμαtoç. Σúμφmvα με öqμooíευμα tqç «ΜaiI on Sunday», to
íγγραφo φíρει tq oφραγíöα tqç Υnqρεoíαç Πρootαoíαç
Aqμóoιαç Υγεíαç, q onoíα (qtó αnó toυç vευρoλóγoυç óλqç tqç
¿mραç vα nαραkoλoυ0oúv μια nι0αvή αú{qoq tmv kρoυoμótmv
tqç εγkεφαλιkήç öιαtαρα¿ήç noυ ovoμó(εtαι oúvöρoμo
GuiIIain-Βarre (GΒS), q onoíα εívαι nι0αvóv vα nρokαλεítαι αnó
to oυγkεkριμívo εμþóλιo. Σúμφmvα με toυç ειöιkoúç, to
oúvöρoμo εnqρεó(ει tα nεριφερειαkó vεúρα, öqλαöή αυtó noυ
þρíokovtαι εktóç toυ kραvíoυ kαι tqç onovöυλιkήç otήλqç,
nρokαλεí nαρóλυoq kαι öυokoλíεç otqv αvαnvoή kαι μnoρεí vα
αnoþεí μoιραío. Σto íγγραφo αvαφíρεtαι ótι 25 óv0ρmnoι
í¿αoαv tq (mή toυç to 1976 otιç ΗΠΑ ε{αιtíαç toυ
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 116
oυγkεkριμívoυ εμþoλíoυ, εvm tqv íöια nερíoöo kαtαγρóφqkαv
500 nεριntmoειç toυ oυvöρóμoυ GuiIIain-Βarre. Τα nαραnóvm
εí¿αv mç αnotíλεoμα tqv αnóoυρoq toυ εμþoλíoυ 10
εþöoμóöεç μεtó tqv kυkλoφoρíα toυ, εvm q αμεριkαvιkή
kυþíρvqoq αvαγkóotqkε vα nλqρmoει εkαtoμμúρια öoλóρια mç
αno(qμιmoειç otιç oιkoγívειεç noυ εí¿αv εnqρεαotεí. Βóoει toυ
o¿εöιαoμoú, q nρmtq φóoq εμþoλιαoμmv noυ αφoρó 13 εkαt.
αv0ρmnoυç (qλιkíαç αnó 6 μqvmv mç 65 εtmv) oε óλo tov
kóoμo 0α {εkιvήoει tov Οktmþριo. ‰μmç, oι ειöιkoí
nρoειöonoιoúv ótι öεv í¿oυv γívει oι αnαραítqtεç kλιvιkíç
μελítεç kαι oι εnιntmoειç αnó tov εμþoλιαoμó, kυρímç otα
nαιöιó, εívαι óγvmotεç.
με
ΑΓΑΠΗ œ OΩΣ nóvtα
O H1N1 ήταν cνας ιός των πτηνών μc¿ρι το 1918, και η ισπανική
γρiπη ήταν εκεiνη που τον μετcτρε¡ε σε ανθρώπινο στcλε¿ος.Lτην
πραγματικότητα, η ισπανική γρiπη οçεiλει το όνομά της στη
λογοκρισiα (Oι ¿ώρες που εi¿αν εμπλακεi στον πόλεμο δεν cδιναν
πληροçορiες για την επιδημiα προκειμcνου να μην πcσει το ηθικό των
στρατιωτών, κι cτσι οι μόνες πληροçορiες ήταν εκεiνες που
δημοσιεύονταν στον ισπανικό Tύπο) και ό¿ι στην προcλευσή της: το
πρώτο κρούσμα καταγράçηκε στο Kαμπ 4cνστον του Tcçας, στις 4
Mαρτiου 1918. Tον επόμενο μήνα εi¿ε διαδοθεi πια σε όλη τη βόρεια
Αμερική και εi¿ε çτάσει στην Eυρώπη, με τους αμερικανούς
στρατιώτες. Tο πρώτο κρούσμα του δεύτερου çονικού κύματος
καταγράçηκε στις 22 Αυγούστου στο γαλλικό λιμάνι της Bρcστης, μια
από τις βασικcς εισόδους των αμερικανικών στρατευμάτων. O ιός
μετατράπηκε σε δολοçόνο. Hροκαλούσε τα¿ύτατα πνευμονiα και ο
θάνατος ερ¿όταν δύο ημcρες μετά τα πρώτα συμπτώματα. Lτο Kαμπ
Nτiβενς της Mασα¿ουσcτης, cçι ημcρες μετά την καταγραçή του
πρώτου κρούσματος υπήρ¿αν ήδη 6.674 μολυσμcνοι. Oι εστiες
επεκτεiνονταν σε όλες σ¿εδόν τις κατοικημcνες περιο¿cς του κόσμου,
με πρώτα τα λιμάνια, και η ασθcνεια μεταδιδόταν μcσω των οδικών
αρτηριών. Mόνο στην Iνδiα c¿ασαν τη ¸ωή τους 12 εκατομμύρια
άνθρωποι.Hριν από τcσσερα ¿ρόνια, ο συνταçιού¿ος γιατρός Iιό¿αν
Xάλτιν και η ομάδα του γενετιστή T¸cçρι Tάουμπενμπεργκερ
κατόρθωσαν να απομονώσουν τα γονiδια του ιού από τους πνεύμονες
ενός από τα θύματά του, μιας πα¿ύσαρκης γυναiκας που πcθανε το
1918 σε cνα ¿ωριό της Αλάσκας. Tο υλικό διατηρήθηκε καλά ¿άρη
στο κρύο. Αποκαλύçθηκε cτσι ότι ο ιός του 1918 δεν εi¿ε κανcνα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 117
γονiδιο ανθρώπινου τύπου. Hταν cνας ιός της γρiπης των πτηνών.
Hεριεi¿ε όμως 25 μεταλλάçεις που τον çε¿ώρι¸αν από cνα
¿αρακτηριστικό ιό της γρiπης των πτηνών. Kαι ανάμεσα σ' εκεiνες τις
μεταλλάçεις πρcπει να περιλαμβάνονταν εκεiνες που επcτρε¡αν την
προσαρμογή του στο ανθρώπινο εiδος. Oπως cγινε γνωστό, ο ιός της
ισπανικής γρiπης πολλαπλασιά¸εται 50 çορcς τα¿ύτερα από τη
συνηθισμcνη γρiπη, μια ημcρα μετά τη μόλυνση, και 39.000 çορcς
τα¿ύτερα ύστερα από τcσσερις ημcρες. O ιός σκοτώνει όλα τα
ποντiκια του εργαστηρiου σε διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας.
Oι επιστήμονες αναρωτήθηκαν στη συνc¿εια ποιες μεταλλάçεις του
ιού της ισπανικής γρiπης θα μπορούσαν να εμποδiσουν τη μετάδοση
μεταçύ ανθρώπων. Tο συμπcρασμά τους ήταν ότι εiναι αρκετcς δύο
μεταλλάçεις στην αιμαγλουτινiνη του (το H του H1N1). Oι iδιες αυτcς
μεταλλάçεις, λειτουργώντας αντiστροçα, θα ήταν αρκετcς για να
προσδώσουν σε cναν ιό των πτηνών την ικανότητα να μεταδiδεται
μεταçύ ανθρώπων. H αιμαγλουτινiνη εiναι ο παράγων που προσδiδει
σε cναν ιό την ιδιαιτερότητά του. Tο σημαντικό δεν εiναι τόσο οι
αριθμοi που συνοδεύουν την H (H5, H1.), όσο η ακριβής διάταçη των
αμινοçcων της.Oι δύο βασικcς μεταλλάçεις επηρεά¸ουν την
αλληλεπiδραση της H με τους υποδο¿εiς της στα ¸ωικά κύτταρα, που
εiναι δύο ειδών: άλçα-2,3 ή άλçα-2,6. Oι ιοi της γρiπης των πτηνών
ενώνονται κατά προτiμηση με τον υποδο¿cα άλçα-2,3, που συναντάται
σε υ¡ηλcς ποσότητες στα κύτταρα του εντcρου των πτηνών. Oι
ανθρώπινοι ιοi, αντiθετα, ενώνονται πιο αποτελεσματικά με τους
άλçα-2,6, που συναντώνται στο αναπνευστικό σύστημα των
ανθρώπων. Lας στcλνω το τεκμηριωμcνο αυτό κεiμενο με γνώμες
εγκρiτων ιατρών και δημοσιογράçων ανά τον κόσμο που διερεύνησαν
εις βάθος και συγκcντρωσαν τις μc¿ρι σήμερα (13.11.09) πληροçορiες
για το τι συμβαiνει διεθνώς με το çονικό εμβόλιο της γρiπης των
¿οiρων, που αποτελεi, κατά κοινή πλcον ομολογiα, βιολογικό όπλο
εναντiον των ανθρώπων για να ικανοποιηθούν οικονομικά
συμçcροντα çαρμακευτικών εταιριών που μας θcλουν αρρώστους εç'
όρου ¸ωής, αλλά και αυτών που προσπαθούν να μας εçουσιά¸ουν
γενικότερα. Tο στcλνω συμπληρωμcνο όπως το cστειλα σε
πρωθυπουργό, υπουργό (minister¸yyka.gov.gr) και υçυπουργό υγεiας
και λοιπούς υπουργούς και αρμοδiους, αρ¿ηγούς κομμάτων, μcσα
ενημcρωσης, συλλόγους κλπ, οι οποiοι όμως στην πλειο¡ηçiα τους
αδρανούν και επιτρcπουν ή και προωθούν το çονικό εμβολιασμό. Iια
τον λόγο αυτό απευθύνομαι σε σας, σε μια ύστατη προσπάθεια
αποτροπής του εγκλήματος αυτού, ώστε αçού διαβάσετε και
επιβεβαιώσετε τα λεγόμενα μου μcσω των δεκάδων links σε άρθρα και
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 118
βiντεο που παραθcτω ανθρώπων που c¸ησαν τα γεγονότα, να
ενεργοποιηθεiτε cγκαιρα ενημερώνοντας τους συνανθρώπους σας που
σας εμπιστεύονται, όπως επιτάσσει το υ¡ηλό καθήκον σας και η
συνεiδησή σας. Mε πολλcς ελπiδες δικcς μου αλλά και του
ταλαiπωρου λαού μας που τόσα υçiσταται τελευταiα από τις σκοτεινcς
δυνάμεις που μας εçουσιά¸ουν.
Hριν πcσετε στην παγiδα που c¿ουν στήσει οι σκοτεινcς δυνάμεις που
μας διοικούν και καταδυναστεύουν τον πλανήτη μας (Iλουμινάτοι,
δισεκατομμυριού¿οι, τραπε¸iτες, πολιτικοi), που εiναι οι ιδιοκτήτες
και ελcγ¿ουν τις μεγάλες πολυεθνικcς και μάλιστα τις çαρμακευτικcς
εταιρiες οι οποiες αποτελούν σήμερα το ισ¿υρότερο lobby που
επηρεά¸ει τις περισσότερες κυβερνήσεις του πλανήτη, (δεiτε το
δεύτερο συνημμcνο του παρόντος), και πριν δε¿θεiτε εσεiς και η
οικογcνεια σας να κάνετε το εμβόλιο της γρiπης των ¿οiρων, θα πρcπει
οπωσδήποτε να διαβάσετε τα σ¿ετικά άρθρα που παραθcτω.
Tο πρώτο με τiτλο ''HΑNAHMIΑ IPIHHL. TI AEN MΑL AENE''
προcρ¿εται από cνα εμπεριστατωμcνο e-mail που (ευτυ¿ώς)
κυκλοçορεi στην Eλλάδα και που cλαβα προσçάτως. Tο δεύτερο με
τiτλο ''TO 4ONIKO EMBOAIO IIΑ THN IPIHH'' αçορά
πληροçορiες που συνcλεçα εγώ (δεiτε και την σελiδα μου II.2.D1 του
site μου). Ακόμη πολλcς και συνταρακτικcς πληροçορiες μπορεiτε να
διαβάσετε (στα Αγγλικά) στα πcντε άρθρα που επcλεçα από το
διαδiκτυο που τα βά¸ω ως συνημμcνα του παρόντος και που παραθcτω
επiσης και στην αντiστοι¿η Αγγλική μου σελiδα II.1.D9, καθώς και
στις 50 και πλcον αναçορcς και διευθύνσεις του διαδικτύου που δiδω,
που προcρ¿ονται από cγκριτες προσωπικότητες του ¿ώρου αυτού
παγκοσμiως. Lημειωτcον ότι η γρiπη των ¿οiρων δημιουργήθηκε στα
εργαστήρια çαρμακευτικής εταιρiας σαν βιολογικό στρατιωτικό όπλο,
κατά παραγγελiα της CIA που την διcσπειρε κατόπιν (δήθεν τυ¿αiα)
στο Mεçικό και σε άλλες 17 ¿ώρες, (δεiτε το τcταρτο συνημμcνο του
παρόντος) για να προκαλcσει την ανάγκη του çονικού και συνήθως
υπο¿ρεωτικού εμβολιασμού του πληθυσμού παγκοσμiως. Tο
υπο¿ρεωτικό καθορiστηκε από τον ελεγ¿όμενο από τις σκοτεινcς
δυνάμεις Hαγκόσμιο Oργανισμό Yγεiας ''HOY'' (δεiτε το τρiτο
συνημμcνο του παρόντος) ενώ c¿ουν γiνει μηνύσεις κατά του HOY,
της çαρμακευτικής εταιρiας, και λοιπών υπευθύνων. Ακόμη
προετοιμά¸ονται μηνύσεις εναντiων όλων των υπευθύνων που θα
προωθήσουν τον εμβολιασμό στις διάçορες ¿ώρες
(συμπεριλαμβανομcνης και της Eλλάδας) με την κατηγορiα της βαριάς
αμcλειας (gross negligence) για τους θανάτους, την παράλυση, κλπ
που θα προcλθουν από τους εμβολιασμούς και μάλιστα από γονεiς
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 119
εμβολιασθcντων παιδιών. Απόδειçη των ανωτcρω αποτελεi, και το
γεγονός ότι ενώ η γρiπη των ¿οiρων εμçανiστηκε το 2009 η εταιρiα
Medimmune αλλά και άλλες çαρμακευτικcς εi¿αν ήδη πατεντάρει το
εμβόλιο κατά της γρiπης αυτής από το 2008 http://www.theIlucase.com/
Gο $(μερινό εμ)όλιο .,ει μεταX/ *λλ%ν τις εX&ς -ια τον ορ-ανι$μό μας
κατα$τρεπτικ.ς $υν.πειεςN
1) Αδυνατi¸ει το αμυντικό μας σύστημα, και μάλιστα των παιδιών, με
αποτcλεσμα να εiμαστε απροστάτευτοι σε κάθε εiδους ασθcνειες,
πράγμα που πρόκειται να προκαλcσει αργά ή γρήγορα πολλούς
θανάτους και την επιδιωκόμενη από τις σκοτεινcς δυνάμεις δραματική
μεiωση του πληθυσμού, αλλά και συ¿νcς αρρώστιες για τους
επι¸ώντες προς μεγάλη οικονομική ωçcλεια των çαρμακευτικών
εταιριών.
2) Oυσiες του εμβολiου (π.¿. βαριά μcταλλα όπως ο υδράργυρος)
συσσωρεύονται στον εγκcçαλο και προκαλούν μόνιμες βλάβες που
αποσκοπούν συν το ¿ρόνο (κατά τρόπο αποτελεσματικότερο από τους
αεροπορικούς ¡εκασμούς που μας κάνουν για τον iδιο λόγο), στο να
μας καταντήσουν νωθρούς και άβουλα και συνεπώς πειθήνια όργανα
τους.
3) Oι εμβολιασθcντες αποκτούν πολύ περισσότερες πιθανότητες να
νοσήσουν τελικά από τους μη εμβολιασθcντες, όπως συνcβη και το
1918 με την ''Iσπανική γρiπη'' όπου πcθαναν 50 εκατομμύρια εις
Eυρώπη και Αμερική κυρiως από τους εμβολιασθcντες ενώ οι μη
εμβολιασθcντες επc¸ησαν και βοηθούσαν τους αρρώστους, εις δε την
Eλλάδα που δεν cγιναν εμβολιασμοi δεν εi¿αμε εν γcνει θύματα.
4) Kατά τις πρώτες 10 τουλά¿ιστον ημcρες μετά τον εμβολιασμό, οι
εμβολιασθcντες δεν θα c¿ουν συμπτώματα, λόγω προσωρινής
καταστολής από το εμβόλιο του αμυντικού τους συστήματος, ενώ θα
εiναι επικiνδυνοι çορεiς της νόσου για όσους ανύποπτους βρiσκονται
γύρω τους, γι' αυτό και πρcπει να τους αποçεύγομε (δεiτε το τcταρτο
και πcμπτο συνημμcνο του παρόντος καθώς και τις πληροçορiες που
δiδω πιο κάτω). 1τσι μπορεi με μικρό ποσοστό εμβολιασθcντων
(θεωρούν οι σκοτεινcς δυνάμεις ότι ως τcτοιο αρκεi και το 10°), θα
μπορεi να επεκταθεi γρήγορα η πανδημiα και στους μη
εμβολιασθcντες. Ακόμη για να çεγελάσουν τον κόσμο c¿ουν ετοιμάσει
και μικρcς ποσότητες ''καθαρών'' εμβολiων, δηλαδή ¿ωρiς τοçικcς
προσμεiçεις (υδράργυρο, αλουμiνιο, κλπ,) καθώς και ¿ωρiς ¸ωντανούς
(μη αποδυναμομcνους) ιούς, (πού απετcλεσε μεγάλο σκάνδαλο στην
Iερμανiα), για να τα κάνουν η κυβcρνηση, η ελiτ, οι ιθύνοντες και οι
''ημcτεροι'' δiνοντας το καλό παράδειγμα, καθώς και οι ομάδες των
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 120
δοκιμαστικών πρώτων εμβολιασμών, ώστε ο κόσμος να μην çοβηθεi
και να δε¿θεi να εμβολιαστεi.
Αντiθετα για τα ''μη καθαρά'' εμβόλια στην Αμερική c¿ουν πρόσçατα
αναστεiλει για cçη μήνες, από Oκτώβριο 2009, ειδικά και μόνον για τα
εμβόλια της γρiπης, τον νόμο πού περιόρι¸ε την μεγiστη ποσότητα
υδραργύρου στο κάθε εμβόλιο. Iιατi άραγε;
..........
Hαραθcτω τα καταστρεπτικά αποτελcσματα ενός δοκιμαστικού
εμβολιασμού με το εμβόλιο της γρiπης των ¿οiρων (για τον ιό H1N1)
που cγινε τον Απρiλιο 2009 στο πλήρωμα εκ 347 ανδρών πλοiου του
πολεμικού ναυτικού των HHΑ και που αποκαλύçθηκε πρόσçατα.
1) Hλοiο του Nαυτικού των HHΑ, καθελκύστηκε τον Απρiλιο του
2009 με πλήρωμα 347 ατόμων.
2) Tο σύνολο του πληρώματος εμβολιάσθηκε αμcσως μετά, με το
εμβόλιο της γρiπης των ¿οiρων (ιός H1N1).
3) Tο πλήρωμα αρρώστησε τόσο σοβαρά ώστε άλλα πλοiα cπρεπε να
στεiλουν βοήθεια, ήτοι 16 ιατρούς από cνα αεροπλανοçόρο και άλλα
σκάçη, (συνολικά 50 άτομα στάλθηκαν στο πλοiο για την
αντιμετώπιση της κρiσης).
4) Aύο από τα 347 μcλη του πληρώματος πcθαναν, ο καπετάνιος
(πλωτάρ¿ης) και cνας αρ¿ικελευστής.
5) Oι 50 που στάλισαν στο πλοiο εiναι τώρα σε καραντiνα σε
νοσοκομεiο του Nαυτικού στην Balboa, Iσπανiα καθ' ότι 10 από
αυτούς κόλλησαν την γρiπη από το πλήρωμα του πλοiου. Aύο από
τους 50 σε καραντiνα εiναι σε σοβαρή κατάσταση κατά την τελευταiα
cκθεση.
6) Από το πλήρωμα των 347 ανθρώπων που εμβολιάστηκαν, 333
μολύνθηκαν με τον ιό H1N1 ΑHO TO EMBOAIO, εκ των οποiων δύο
πcθαναν, όπως προαναçcρθηκε, και 331 επc¸ησαν μc¿ρι στιγμής.
Mόνο 14 από τους 347 εμβολιασθcντες δεν παρουσiασαν
οποιεσδήποτε αρνητικcς επιδράσεις από το εμβόλιο.
7) Tο ναυτικό c¿ει απειλήσει όλες τις συ¸ύγους του πληρώματος του
πλοiου να σιωπήσουν, καθʼ ότι εiναι οι πληροçορiες απόρρητες.
Mερικcς όμως τελικά μiλησαν και επιβεβαiωσαν τις πιο πάνω
πληροçορiες.
8 ) Lτο αεροπλανοçόρο που παρεi¿ε την βοήθεια, 415 ναύτες c¿ουν
κολλήσει την γρiπη των ¿οiρων και εiναι επi του παρόντος σε
καραντiνα μcσα στο σκάçος.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 121
9) H αλήθεια λοιπόν εiναι ότι η πανδημiα της γρiπης των ¿οiρων θα
δημιουργηθεi ΑHO TO EMBOAIO. Αν δεν το κάνετε δεν θα υπάρ¿ει
μεγάλη επιδημiα. Από αυτή και μόνον την δοκιμή του Απριλiου εiναι
προçανcς ότι το εμβόλιο μόλυνε το 96° αυτών που το cκαναν. 1να
τcτοιο ποσοστό λοiμωçης εiναι αδύνατο να επιτευ¿θεi με οποιοδήποτε
çυσικό μcσο. Αν και σκότωσε μόνο το 1° άμεσα, δεν υπάρ¿ουν
ακόμη στοι¿εiα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα c¿ει. Aεiτε
για περισσότερες πληροçορiες την cρευνα σ¿ετικά με τις
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του εμβολiου της γρiπης των ¿οiρων το
1976, καθώς και σ¿ετικά με το εμβόλιο του άνθρακα κατά τον πόλεμο
του Kόλπου.
10) Nα σημειωθεi επiσης ότι απλή επαçή με αυτούς που c¿ουν
εμβολιαστεi δημιουργεi cνα 20° πιθανότητες να κολλήσει κανεiς την
γρiπη των ¿οiρων, ακόμη και αν δεν c¿ει εμβολιαστεi.
Tο Nαυτικό των HHΑ c¿ει θcσει ''εκτός'' 5 πλοiα του ναυτικού των
HHΑ που επιστρcçουν πiσω από αποστολcς στην Mcση Ανατολή καθ
ότι ''αδυνατούν να συνε¿iσουν την αποστολή τους''. Eπiσης δεiτε το
site του Dr. Horowitz (που c¿ει τιμηθεi διεθνώς με πολλcς διακρiσεις),
http://www.Iluscam.com/HOME.html με σ¿ετικά βiντεο και άρθρα (όπως
π.¿. το http://www.youtube.com/watch?v÷04gaxcrVRxY), καθώς και με
οδηγiες και απλά çάρμακα προçύλαçης και αντιμετώπισης της γρiπης
(oxysilver, βιταμiνη D κλπ), τα οποiα και παρήγγειλα μcσω του
διαδικτύου για μcνα και την οικογcνεια μου, και αυτό συνιστώ και σε
όλους. Eκεi δεiτε επiσης το πρόσçατο άρθρο (THE AFFIDAVIT,
1νορκη κατάθεση, δεiτε το στο δεύτερο συνημμcνο του παρόντος) με
τiτλο ''Αποκαλύçθηκε çαρμακευτικό καρτcλ που διαδiδει, μολύνει και
κάνει ενcσεις για τον αποδεκατισμό του πληθυσμού του πλανήτη με
την πανδημiα του ιού H1N1 της γρiπης των ¿οiρων και τα εμβόλια''.
Tο κανάλι Al •azeera πού c¿ει θεατcς 70 εκατομμύρια ανά τον κόσμο
στις 7 Oκτ. ʽ09 πήρε συνcντευçη του Dr. Horowitz με τiτλο
"pangenocide" (''παν- γενοκτονiα''), δεiτε την να çεσκεπά¸ει στο site
http://sn114w.snt114.mail.live.com/deIault.aspx?rru÷inbox€wa÷wsignin1.0, το
μεγάλο αυτό cγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Ακόμη κινc¸ικο πρακτορεiο στο Hεκiνο ανακοiνωσε θανάτους
εμβολιασθcντων με το νcο εμβόλιο, δεiτε το
http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-11/13/content•8970065.htm.
Iενικότερα και ενώ εiμαστε ακόμη στην αρ¿ή ανακοινώνονται
καθημερινώς (ενώ και πολλά άλλα αποκρύπτονται λόγω της
λογοκρισiας), πλήθος περιστατικών θανάτων και άλλων σοβαρών
βλαβών από τους εμβολιασμούς, πού çεπερνούν σε αριθμό τους
θανάτους από την γρiπη.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 122
Tcλος κορυçαiος ιατρός περιγράçει 20 λόγους για τους οποiους η
βιταμiνη D εiναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της γρiπης των
¿οiρων. Aεiτε για όλα τα ανωτcρω το site http://theIlucase.com για όσα
διαστήματα λειτουργεi, διότι οι σκοτεινcς δυνάμεις κατορθώνουν κατά
καιρούς να το μπλοκάρουν, οπότε μπορεiτε να δεiτε τουλά¿ιστον την
σειρά των βiντεο
http://www.youtube.com/watch?v÷‚MMER4yOcIA€Ieature÷related
Dr. Horowitz‰s €LUSCAM.com
How to Rebu‚e the ˆIague Ma‚ers Dr. Leonard G. Horowit˜
Emerging Viruses Iecture, 1996
Žuoφημιo¡ήç:
Eiμαι μεγάλη μιkροµιαkή Šιολογiαç o¡ο UC Ber“eley, ôιάµαçε: μορφωμένοç,
kαι αν γνoριçε ¡iπο¡α για ¡οuç ιοúç, 0έλε¡ε γνωρiçοuν αkριµoç πoç οι ιοi ¡ηç
γρiπηç μπορεi γενε¡ιkά αναouνôuάçε¡αι. ƒλοι εoεiç οι άν0ρωποι αγνοοúν ¡α
πρóµα¡α. Eiναι 0λιµερó ¡ρóπο με ¡ον οποiο εúkολα πιo¡εúειç kά¡ι μóνο kαι
μóνο επειôή εiναι ριγμένη απó kάποιον ¡úπο o¡ο You†u’e ποu ιo¿uρiçε¡αι
ó¡ι εiναι ένα για¡ρó. Au¡ó ονομάçε¡αι 0εωρiα ouνομωoiαç. Eio¡ε oπα¡αλά¡ε
¡ο ¿ρóνο oαç.
DŸ. AHANTHZH HOŸOW̆Z'S: Eoεiç, kúριε, εiναι η ¡έλεια άγνοια
παράôειγμα ¡ηç αλαçονιkήç πληροφοριoν. Hιo¡εúε¡ε πραγμα¡ιkά έ¿ε¡ε μά0ει
kά¡ι οuoιαo¡ιkó o¡η μιkροµιολογiα ποu αφοροúν αu¡ή ¡η ouçή¡ηoη;
Zkεφ0εi¡ε πoç kα0uo¡ερημένη αkοúγεoαι. ƒπωç kι αν 0α περiμενε kανεiç
μια αλεποú να ôιôάÇοuν óρνι0εç oωo¡ά ¡ην ¡έ¿νη ¡ηç αu¡οάμuναç. Žιαµάo¡ε
¡α µιµλiα, αναôuóμενεç Ìοi: AÌDS kαι ο ιóç Eμπολα, ή D•A: Pirates of the
Sacred Spiral, kαι έ¿οuν kοoμο0εωρiα oαç με¡α¡οπιo¡εi απó oαç oήμερα
¡ελιkά απó ¡ην πραγμα¡ιkó¡η¡α αφή. H λúoη για ôηλη¡ηριάoειç Mέoω
Eμµολιαoμοi kαι αν¡ιµιο¡ιkά. Eπιkαλεo¡εi ¡ο †op-µα0μολογiα, Best Selling,
Silver Hydrosol:
OXYSÌL‚EŸ Yγεiαç & Hροo¡αoiαç!
Aν Silver Hydrosols ôεν ή¡αν ¡óoο μεγάλεç, ναρkω¡ιkά µιομη¿άνων ôεν 0α
kαλoν¡αç ¡οuç –φu¡οφάρμαkα– kαι προoπα0οúν να ¡ιç έ¿οuν απαγορεúoει!
Kα¡αλάµε¡ε ¡ην: •A•OSCAM
Hερι¡¡ó να πω ó¡ι αu¡ά ¡α –μέoα προôó¡εç– ή¡αν αρ¿ιkά εkα¡ομμúρια
ôολάρια απó ¡ην ραγôαiα αúÇηoη ¡ων ¡ιμoν ¡ων με¡ο¿oν πριν απó ¡ην Žρ
Horowitz kαι ¡ην ομάôα ποu εk¡i0εν¡αι αo¿ημη πλοkή ¡οuç.
Z¡ην πραγμα¡ιkó¡η¡α, ο Žρ Horowitz EÌŽÌKH EK•EZH ποu εiναι ¡óoο
μεγάλη εiôηoη, kαι ouγkέν¡ρωoε ¡óoο πολú λαikή uποo¡ήριÇη ¡óoο γρήγορα,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 123
αρ¿έç, kαι ó¿ι –kοuμάν¡ο– (ouμπεριλαμµανομένων ¡ων εμµολιαoμoν), για να
αποφúγει ¡ιç oφαiρεç ¡ων MME çη¡οúν ¡η λογοôοoiα. H CDC kαι •O‚A‚AX
εi¿αν αλιεu0εi, o¿εôóν kókkινα ¿έρια, ouνωμο¡οúν για να επωφελη0οúν απó
¡εράo¡ιεç επιkiνôuνο εμµóλια kαι 0ανα¡ηφóρα απο0έμα¡α φαρμάkων ποu 0α
μποροúoαν απο¡έλεoμα μαçιkή μεiωoη ¡οu πλη0uoμοú. Fραφειοkρα¡iα Žρ
Horowitz, ouμπεριλαμµανομένηç ¡ηç Eφημερiôαç ¡ηç Ìολογiαç άρ0ρο ποu
ôημοoιεú0ηkε απó ¡η λεγóμενη «επιo¡ήμονεç,« μπορεi να αποôει¿0εi
ouγkροuóμενα ouμφέρον¡α ¡ων uπαλλήλων με •O‚A‚AX, kαι εμπλέkε¡αι με
αu¡ή ¡ην ομάôα ειôιkά o¡ην μη¿ανιkή ¡ηç εo¡iαç για ¡ο kέρôοç, ¡ην πολι¡ιkή
εÇοuoiα, kαι ¡η μεiωoη ¡οu πλη0uoμοú. Aπó ¡ην περαι¡έρω έρεuνα, óπωç
περιγράφε¡αι o¡η ouμπληρωμα¡ιkή kλιπ You†u’e (kάν¡ε kλιk για HAN™AH
€LU MEDÌA CE•†ŸAL), Žρ Horowitz εk¡ε0ειμένη η Baxter Corporation kαι η
Hαγkóoμια Oργάνωoη Yγεiαç ¡ων uπαλλήλων o¡ο Hνωμένο Šαoiλειο για ¡ο
–γεμioε¡ε– παγkóoμιοu πλη0uoμοú με αu¡óν ¡ον αναôuóμενο νέο H1•1 ¡οu
ιοú ¡ηç γρiπηç αναouνôuαoμοú.
Toρα φρον¡io¡ε να ôεi¡ε ¡ο παραπάνω μενοú για ¡ιç μεγάλεç ouνôέoειç,
ιôiωç OXYSÌL‚EŸ FÌATÌ; Aάµε¡ε προoωπιkέç μήνuμα kαι 0εoρηoη Žρ
Horowitz για αu¡ó oω¡ήρια ανo¡ερη Hydrosol αoήμι. Žιαµάo¡ε Ìα¡ριkέç
Manchurian uπο•ήφιοι ποu εÇηγεi πoç 0α μποροúoαμε να έ¿οuμε πάρει oε
αu¡ή ¡ην ια¡ριkή ¿άοç, kαι ¡ο o¿ε¡ιkó ôιk¡uαkó ¡óπο www.nanoscam.info.
Žεi¡ε ¡ο νέο ¡ηλεοπ¡ιkó kανάλι •‘ oρεç: €LUscam.†‚. Kαι για ¡ιç ¡ελεu¡αiεç
ειôήoειç H1•1 πανôημiα γρiπηç, kάν¡ε kλιk o¡ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ AΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΠΑΝΩΛΗ „LU! Eiμαι Harvard εkπαιôεuμένο εμπειρογνωμóνων o¡οuç
¡ομεiç ποu αναφέρ0ηkαν o¡ην παροúoα. ‡ρειάçεo¡ε
να γνωρiçοuν ó¡ι: 1) Eio¡ε εiναι •έμα¡α απó ¡ην kuµέρνηoη kαι μέoα μαç„

•) H H1•1 εμµóλια ôεν εiναι αoφαλή kαι ôεν αποôεi¿0ηkε απο¡ελεoμα¡ιkή„
3)Yπάρ¿οuν AKA•APÌZTO ouγkροuóμενων οιkονομιkoν ouμφερóν¡ων
με¡αÇú αu¡oν ποu λέει
μπορεi¡ε να πάρε¡ε εμµολιαoμένα„
‘) Tο oúνολο ¡ηç εko¡ρα¡εiαç εμµολιαoμοú έ¿ει περιooó¡ερο να kάνει με ¡ο
kέρôοç, πολι¡ιkή, kαι ¡ον έλεγ¿ο ¡οu πλη0uoμοú απó ó, ¡ι ouναν¡ά ¡ο μά¡ι.
Eiμαι ηγε¡ιkó µιµλiα ouγγραφέα λεπ¡ομερoç ¡η ôιαφ0ορά o¡ην kuµέρνηoη
kαι η µιομη¿ανiα ¡ων ναρkω¡ιkoν. Ek¡óç απó ¡ο ôιôαk¡οριkó μοu o¡ο ια¡ριkó
οôον¡ια¡ριkή, εiμαι
Eπioηç, έναç για¡ρóç ¡οu naturopathic ια¡ριkή - ένα πεôiο ποu kα¡αργεi¡αι με
¡α ά¡ομα ποu εk¡i0εν¡αι o¡ο παρóν. Žεôομένοu ó¡ι η codeveloper ¡οu
OxySilver ó¡ι εÇαλεiφει ¡ην ανάγkη για εμµóλια kαι επιkiνôuνεç ¡οÇιkέç
αν¡ιµιο¡ιkά, εiôα απó πρo¡ο ¿έρι πoç ποινιkή kα¡αo¡ολή ¡ων µιομη¿άνων
¿αμηλοú kóo¡οuç, ôεν uπάρ¿ει kiνôuνοç, ιôιαi¡ερα απο¡ελεoμα¡ιkó φuoιkέç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 124
0εραπεiεç. H ôιαφορά με¡αÇú Big Pharma kαι μοu
0εωρήoειç, εiναι η πρo¡η εiναι ποινιkoç λει¡οuργiαç kαι ¡η 0ανά¡ωoή
αν0ρoποuç, ενo 0α εÇαkολοu0ήoει να µοη0ά ¡ο λαó εποuλω0οúν φuoιkά.
Mονοπωλιαkή επιρροή H οιkογένεια Pοkφέλερ για πάνω αμεριkανιkή ια¡ριkή,
ôημóoια uγεiα, geo’y Žρ Leonard •. Horowitz
Eνα 0έμα ¡ηç ε0νιkήç αoφάλειαç kαι ôημóoιαç Eπεiγον
H1•1 γρiπηç •‹‹9 Tóμοç 1
Zεπ¡έμµριοç, •‹‹9
1-ššš-…‹š-‘˜š˜
Fραφιkά απó David Dees. Deesillustration.com HOY ελέγ¿ε¡αι απó «¡ο
Ÿoc“efellers– †rust –
Aν εÇε¡άoε¡ε ¡α αρ¿εiα ¡οu H1•1 •‹‹9 –Çέoπαoμα– kαι η εko¡ρα¡εiα
εμµολιαoμοú, 0α ôιαπιo¡ooε¡ε ¡α γεγονó¡α αποôειkνúοuν ¡ην απά¡η,
επioημη αôιkοπραÇiα, ¡οu οργανωμένοu εγkλήμα¡οç, kα0oç kαι ¡η
γενοk¡ονiα ποu λει¡οuργοúν uπó ¡ο πρóo¿ημα ¡ηç «ôημóoιαç uγεiαç» o¡ο
πλαioιο μιαç οργάνωoηç εμπιo¡οoúνηç ποu έ¿ει αποkα¡αo¡ήoει N¡έιµιν¡
Pοkφέλερ çή¡ηoε «ε¡αιριkή o¿έoη για ¡ην πóλη ¡ηç Nέαç Yóρkηç– με ¡η
ouμμε¡ο¿ή ¡ηç ομοoπονôιαkήç kuµέρνηoηç ¡ων HHA.
Tο 0έμα αu¡ó εiναι εÇαιρε¡ιkά επεiγον, απειλεi ¡ην ε0νιkή αoφάλεια, ωç εk
¡οú¡οu απαι¡εi ¡ην άμεoη εÇέ¡αoη ¡ων νομο0ε¡oν, ¡ων uπαλλήλων
Yποuργεiοu Žιkαιοoúνηç, kαι εoεiç. Eiναι ¡εkμηριωμένο γεγονóç ó¡ι
–kροúoμα¡α– έ¿οuν –εργαo¡ήριο προέλεuoηç.– Tο 19˜˜ Çέoπαoμα ¡οu
«γρiπηç ¡ων ¿οiρων»-εÇαφανιo¡εi εôo kαι εikοoι ¿ρóνια-Çαφνιkά
επανεμφανio¡ηkε με¡ά ¡ην úποπ¡η ανεÇήγη¡η 19˜” εo¡iαç oε €ort Dix, •ew
Jersey αu¡οú ¡οu o¡ελέ¿οuç. H επαkóλοu0η 0ανα¡ηφóρο γρiπη ¡ων ¿οiρων
¡ο πρóγραμμα εμµολιαoμοú ποu αkολοú0ηoε ¡ο «o¡ρα¡ιω¡ιkó πεiραμα,–
ή¡αν ¡ροφοôο¡ή0ηkε απó ¡α μέoα ενημέρωoηç με γνoμονα φóµο. H
«επιôημiα» προήλ0ε απó ένα •uγεiο oúμφωνα με ¡οuç εμπειρογνoμονεç
ποu ôημοoιεú0ηkε o¡ην •ew England Journal of Medicine (1” Ìοuλiοu •‹‹9„
‚ol.3”1 :•˜9-•š…) kαι αλλοú. (Šλέπε TEKMHPÌO 1 o¡ο –H Yπεú0uνη
ôήλωoη–
oε €LUscam.com). Mια παρóμοια Nοέμµριοç 19˜˜ Çαφνιkή επανεμφάνιoη
αu¡ήç ¡ηç γρiπηç A ¡οu o¡ελέ¿οuç H1•1 o¡ην πρoην Zοµιε¡ιkή Eνωoη
εÇηγεi¡αι kαλú¡ερα απó ¡ο 19˜š ¡η ôημοoiεuoη ¡οu E0νιkοú Aν¡ιkαρkινιkοú
Ìνo¡ι¡οú¡οu με ¡i¡λο Eιôιkó Hρóγραμμα ¡οu ιοú ¡οu kαρkiνοu (Šιµλιο0ήkη
kαλέo¡ε ¡ον αρι0μó: E•‹.31…•„ ‚š1/9˜˜ kαι ˜š-•119…). Au¡ή η έk0εoη
αποkάλu•ε ¡ιç 1… ¡οu Ìοuνiοu ¡οu 19˜” oúμµαoη (•‹1-CP-”-1‹‘˜) με ¡ην
American †ype Culture Collection για προμή0εια –uλιkά ¡οu ιοú. . . o¡οuç
ερεuνη¡έç oε óλο ¡ον kóoμο –μέoω– HHA-EZZŽ ouμφωνiα –(μια επιkiνôuνη
παραµiαoη ¡οu +u¿ροú Hολέμοu η ε0νιkή αoφάλεια). (Šλέπε: EK•EMATA
•-3.) Yλιkά ¡οu ιοú ποu παρα¡i0εν¡αι o¡ο παρóν έγγραφο περιλαμµάνει
πολλέç λοιμoôειç παράγον¡εç, περιλαμµανομένων ¡ων π¡ηνoν,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 125
parainfluenza, kαι αkóμη kαι recom’inations εργαo¡ήριο ¡ηç γρiπηç με οÇεiα
λεμφοku¡¡αριkή λεu¿αιμiα ιοúç ποu μπορεi να εÇαπλω0εi γρήγορα kαρkiνων
¡οu λεμφιkοú αποφαoiçον¡αç απó ¡ο φ¡έρνιoμα. (Šλέπε: Z‡HMA ‘.)
Hολι¡ιkή, kαι η παγkóoμια οιkονομiα εiναι προφανήç ó¡αν ιo¡ορiα μελέ¡η. Mια
απλή αναçή¡ηoη o¡ο •oogle προoφέρει πάρα πολλά o¡οι¿εiα o¡ο 0έμα
αu¡ó. Mια ειôιkή έk0εoη H1•1 γρiπηç •‹‹9
Καλυμμívmv εnι¿ειρήoεmv ΕΠΙΚΙΝAΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
H Aπριλiοu, •‹‹9, –Çέoπαoμα– ¡οu H1•1 –γρiπη ¡ων ¿οiρων– εiναι, óπωç kαι
¡ο 19˜” €ort Dix kαι 19˜˜ γενιkά –εo¡ιoν,– πολú úποπ¡εç, oúμφωνα με
αναλu¡έç ¡ηç γενε¡ιkήç kαι οôηγεi ιολóγοι. Oι ¡α¿εiç ρu0μοúç με¡άλλαÇηç ¡οu
πράk¡ορα μu0ιo¡óρημα ποu kukλοφορεi kαι ο φóµοç ωç ¡ο •‹‹9 –γρiπη ¡ων
¿οiρων– έν¡ονα προ¡εiνει μια πηγή εργαo¡ήριο, προφανoç εk προ0έoεωç
kukλοφóρηoε.
Kα0ιo¡oν¡αç πιο ôúokολο να kα¡αλάµει ¡ι µρiokε¡αι oε εÇέλιÇη o¡α
εργαo¡ήρια ¡ηç γρiπηç, oúμφωνα με ¡ο παράρ¡ημα …, Hαγkóoμια Oργάνωoη
Yγεiαç (HOY), οι uπάλληλοι αναπ¡úÇει νέα ορολογiα για ¡ην περιγραφή ¡ων
ιoν ποu ¿ρηoιμοποιεi¡αι oε εμµολιαoμοúç, ¡ιç γονιôιαkέç 0εραπεiεç, kαι η
προo0ηoη ¡ηç µιο¡ε¿νολογiαç. Oι νέοι óροι –uλιkά αναφοράç,– –’iosimilars,–
–παkέ¡α ôεôομένων,– kαι –μαkέ¡α αρ¿εiα,– kά0ε ορioει ιοúç ή / kαι ιογενή
uλιkoν, ouμπεριλαμµανομένηç ¡ηç αλληλοu¿iεç γονιôiων ποu προkαλοúν
αo0ένειεç kαι αν¡ιôράoειç ¡οu ανοoοποιη¡ιkοú ouo¡ήμα¡οç. H HOY ελέγ¿ε¡αι
απó ¿ρήμα¡α Pοkφέλερ. HOY uπαλλήλων ¡oρα άμεoη αμεριkανιkή
kuµέρνηoη uπαλλήλοuç οι οποiοι ιo¿uρiçον¡αι •εuôoç αu¡ά ¡α εμµóλια εiναι
–αoφαλέç kαι απο¡ελεoμα¡ιkó.– Au¡ó εiναι ένα •έμα, ôιó¡ι παρενέργειεç ποu
εμφανiçον¡αι περιooó¡ερο απó ” εµôομάôεç με¡ά ενέoειç αποkλεiον¡αι,
kα0oç η ouν¡ριπ¡ιkή πλειο•ηφiα ¡ων αo0ενειoν kαι ¡ων 0ανά¡ων εμµολiοu.
Tα ouo¡α¡ιkά oε óλα ¡α εμµóλια γρiπηç εiναι ôηλη¡ηριoôη kαι ôuνη¡ιkά
0ανα¡ηφóρα. Tι oε ένα εμµóλιο kα¡ά ¡ηç γρiπηç; Hρω¡εiνoν ¡ων αuγoν kαι
¡ων ιoν ποu ouνôέον¡αι με αu¡οάνοoα νοoήμα¡α kαι kαρkiνοuç„ Zελα¡iνη
kαι Hολuoορµιkó š‹ (†weenš‹): εiναι γνωo¡ó ó¡ι προkαλοúν αλλεργιkέç
αν¡ιôράoειç kαι αναφuλαÇiα„ 4ορμαλôεúôη: γνωo¡έç kαρkινογóνεç οuoiεç,
ποu ¿ρηoιμοποιοúν¡αι για ¡η ôια¡ήρηoη π¡oμα¡α„ †riton X1‹‹: ένα ιo¿uρó
απορρuπαν¡ιkó„ Pη¡iνεç: εiναι γνωo¡ó ó¡ι προkαλοúν αλλεργιkέç
αν¡ιôράoειç„ γεν¡αμukiνηç: ένα αν¡ιµιο¡ιkó„ †himerosal: O uôράργuροç ποu
ouνôέε¡αι με ¡ον αu¡ιoμó, Alzheimers », ¡α kρά¡η μέλη, kαι η αo0ένεια ¡οu
Hάρkινoον-πολú 0ανα¡ηφóρα ó¡αν ενiε¡αι μέoα o¡ο αiμα oαç απó ó, ¡ι ó¡αν
¡ρoμε •άρι ¡óνο„ Aλοuμινiοu νεuρο¡οÇiνηç.
TO MEN HÌZ™ AHO H1•1 KYKAO4OPOYN €LU
4uoιkέç ή αν0ρωπογενεiç-MADE„ Mέoων ενημέρωoηç εiναι
‚ÌS̆: HealthyWorldStore.com για ¡α µιµλiα, CD Žρ Horowitz ¡οu, ¡α D‚D
kαι προióν¡ων προoωπιkήç φρον¡iôαç. 1-ššš-…‹š-‘˜š˜
www.DrLenHorowitz.com
O οποiοç kάνει ¡α λεφ¡ά; Ÿoc“efellers να ελέγ¿ε¡αι πάν¡α η AMA
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 126
HOY uπαλλήλοuç ποu εiναι αρμóôιοι για ¡ην ανάπ¡uÇη εμµολiων kα¡ά ¡ηç
γρiπηç, ο Žρ Tçέιμç Póμπερ¡oον kαι ο Žρ John Wood, απó ¡ο E0νιkó
Ìνo¡ι¡οú¡ο Šιολογιkoν Hρο¡úπων kαι Eλέγ¿οu (•ÌBSC) o¡ο Hνωμένο
Šαoiλειο, kα¡έ0εoε (Aπρiλιοç •‹‹”) ó¡ι –αν μια πανôημiα επikει¡αι. . . Eνα
απó0εμα ¡οu çoν¡οç εμµολiοu. . . 0α μποροúoε να ¿ρηoιμοποιη0εi o¡ην
προνομιαkή ¡οu πλη0uoμοú ¡ων προ¡έρων. . . –Au¡ó εiναι ó, ¡ι η μεÇιkανιkή
εo¡iα γρiπηç ¡ων ¿οiρων ¡οu •‹‹9 έkανε-να γεμioει ¡ο kοινó με έναν ιó ποu
kukλοφορεi ¡oρα.
Oι εu0úνεç αu¡έç περιλαμµάνοuν για¡ροi ¡ον έλεγ¿ο kαι ¡ην ¡uποποiηoη ¡ων
εμµολiων kα¡ά ¡ηç γρiπηç oε παγkóoμιο επiπεôο. Hοu επιµλέπει ¡ην
ορολογιkή ¡ον έλεγ¿ο ¡οu αiμα¡οç απó ¡ιç ôοkιμέç ¡οu εμµολiοu„ Tην
προε¡οιμαoiα kαι ¡η ôιανομή ¡ων ιoν ¡ηç γρiπηç με παραokεuαo¡έç
εμµολiων„ Kαι ¡ο ouν¡ονιoμó ¡ων επιλογoν o¡έλε¿οç ¡οu ιοú (ποu
¿ρηoιμοποιοúν¡αι απó ¡ιç kuµερνήoειç oε óλο ¡ον kóoμο για ¡ο –εμµóλιο ¡οuç
αγωγοúç–).
Žρ Ÿo’ertson, επioηç, kα¡έ0εoε ó¡ι «uπάρ¿ει έλλει•η ¡ηç έρεuναç ¡οu
εμµολiοu o¡ο Hνωμένο Šαoiλειο oε oúγkριoη με ¡ιç HHA,– kαι ó¡ι ο iôιοç kαι
ο Žρ Eúλο –0εωροúν ó¡ι η ανάπ¡uÇη εμµολiοu πανôημiαç o¡ην EE uπήρÇε
αργή λóγω ¡ηç περιοριoμένηç kρα¡ιkήç ¿ρημα¡οôó¡ηoηç. Au¡ó έρ¿ε¡αι oε
αν¡i0εoη με ¡ην kα¡άo¡αoη o¡ιç HHA. Žρ Eúλο εiπε o¡ην ομάôα ó¡ι η •ÌBSC
ouνεργάçον¡αι με ¡η µιομη¿ανiα εμµολiων. . . O EMEA µοή0ηoαν να πεioει
¡η µιομη¿ανiα να επενôúoει oε εμµολiων για ¡ην πανôημiα με ¡ην ειoαγωγή
μαkέ¡α ¡ηç αoφαλεiαç ¡ων αρ¿εiων (π.¿., νέα –çων¡ανά– γενε¡ιkά ιoν) kαι
απó ¡ην παραi¡ηoη ¡οu ρu0μιo¡ιkοú ¡έλη. . . –O Euρωπαikóç Oργανιoμóç
4αρμάkων (EMEA) εiναι μια αποkεν¡ρωμένη uπηρεoiα ¡ηç Euρωπαikήç
Eνωoηç με έôρα ¡ο Aονôiνο. Kúρια εu0úνη ¡ηç εiναι, oúμφωνα με ¡ην
ιo¡οoελiôα ¡ηç, «¡ην προo¡αoiα kαι ¡ην προαγωγή ¡ηç uγεiαç ¡ων çoων,
μέoω ¡ηç αÇιολóγηoηç kαι ¡οu ελέγ¿οu ¡ων φαρμάkων για αν0ρoπινη kαι
k¡ηνια¡ριkή ¿ρήoη.– ƒ¡αν η μεÇιkανιkή Swine €lu •‹‹9 –kροúoμα–
εμφανio¡ηkε o¡α μέoα Aπριλiοu, •‹‹9 , πρo¡α o¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç oε
ôúο άo¿ε¡εç παιôιά ποu çοuν περiποu 1‹‹ μiλια πέρα o¡η νó¡ια Kαλιφóρνια,
o¡η ouνέ¿εια, αμέoωç με¡ά o¡ο MεÇιkó, με¡αÇú ¡ων αν0ρoπων ποu ôεν εi¿αν
εk¡ε0εi oε αu¡ά ¡α ôúο παιôιά, εγkλημα¡ιkή πράÇη ή¡αν η πιο λογιkή εÇήγηoη,
ôεôομένοu μάλιo¡α ó¡ι αu¡ó ¡ο μοναôιkó ¡οu ιοú ποu πραγμα¡οποιή0ηkε
γονιôiων απó ¡η γρiπη, ¿οiρων, ιoπανιkά, kαι ¡αk¡ιkή o¡ελέ¿η γρiπηç - άνεu
προηγοuμένοu o¡ην ιo¡ορiα ¡ηç «φuoιkήç επιλογήç» kαι εÇέλιÇη ¡ων ειôoν.
Euράφι ανάλuoη ƒkαμ 0εωρεi ó¡ι, –πολλoν αποôεk¡ή εÇηγήoειç για ένα
μuo¡ηριoôεç φαινóμενο, ¡ο απλοúo¡ερο εiναι προ¡ιμó¡ερο, uπó ¡ον óρο ó¡ι
ôεν έρ¿ε¡αι oε αν¡i0εoη με ¡α πραγμα¡ιkά περιo¡α¡ιkά ποu παρα¡ηρή0ηkαν.–
Aμεριkανιkέç ομοoπονôιαkέç uπαλλήλοuç εποπ¡εiα –’iopreparedness– kα¡ά
¡ο με¡αλλαγμένο αu¡ó H1•1 ¡ηç γρiπηç, ouμπεριλαμµανομένων ¡ων
εμµολιαoμoν kαι kαραν¡iνα, να πω αu¡ó ¡ο kροúoμα εμφανio¡ηkε –φuoιkά–,
αλλά η ιo¡ορiα αμέλεια kαι ¡ηç επιôημιολογiαç. Au¡έç οι αποkαλοúμενεç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 127
–εμπειρογνoμονεç–
αναμαoo ¡ην iôια kοu¡oóç εÇήγηoη ¡οu –kάπωç– kαι –kάποu– ποuλi,
¿οiρων, kαι 191š ιoπανιkή γρiπη ¡ων ιoν ποu çεuγαρoνοuν, περιέργωç
ouγ¿ρóνωç με ¡α ôελ¡iα ¡úποu oημα¡οôο¡εi ¡ην νέα ¡ηç µιο¡ε¿νολογiαç για
¡ην παραγωγή εμµολiων φέρε¡αι να εiναι αoφαλή kαι απο¡ελεoμα¡ιkά kα¡ά
¡ηç νέαç αu¡ήç H1•1 αναouνôuαoμοú. Eναλλαk¡ιkά, ¡α αkóλοu0α oημαν¡ιkά
o¡οι¿εiα indicts N¡έιµιν¡ Pοkφέλερ, γιóρ¡αoε ομοoπονôιαkοi πράk¡ορεç,
uπηρεoiεç kαι φορεiç ¿άραÇηç εμµóλιο ποu ελέγ¿οuν ¡α kúρια
μέoα ενημέρωoηç, kαι ¡ην άokηoη ¡ηç ια¡ριkήç, oε μια οργανωμένη
εγkλημα¡ιkή ouνωμοoiα o¡α kέρôη απó ¡ην παραγωγή kαι ¡ην προo0ηoη
αu¡ήç ¡ηç πανôημiαç. Au¡ó ονομάçε¡αι μια kλαoιkή –•εuôή oημαiα–
πανôημiα. Mια «•εuôεiç oημαiα– λει¡οuργiα εiναι μια ouγkαλuμμένη
επι¿εiρηoη ôιεÇάγε¡αι απó ¡ιç kuµερνήoειç, ε¡αιρεiεç, ή άλλοuç οργανιoμοúç,
με okοπó να εμφανiçον¡αι oαν να ôιεÇάγον¡αι απó άλλοuç φορεiç, o¡ην
προkειμένη περiπ¡ωoη, ¿αραk¡ήρα!
Aiγεç μóνο ημέρεç πριν απó ¡ην πρo¡η kροúoμα¡α γρiπηç ¡ων ¿οiρων ¡α
μέoα μαçιkήç ενημέρωoηç ¡ον Aπρiλιο ¡οu •‹‹9, •ovavax Corporation,
ouνεργάo¡ηkε με ¡ην •eneral Electric (•E), ε¡αιρεiα ποu ανήkει απó kοινοú
•ewCo με ¡α μέoα ενημέρωoηç mogul Ÿupert Murdoch, ποu εkôiôον¡αι
Žελ¡iα Túποu παραγωγήç ôιαôεôομένη φóµοç ó¡ι H…•1, η 0ανα¡ηφóρα
γρiπη ¡ων π¡ηνoν, ή¡αν μέροç
αu¡οú H1•1 ¡οu ιοú ó¡αν ôεν ή¡αν. Ìo¿uρó¡ερα μέoα ενημέρωoηç ¡ηç
Aμεριkήç (kοινοπραÇiα ¡ηç ôημοoιó¡η¡αç •ovavax ¡ηç •ovartis)
–Johnny-on-the-spot– H…•1 kαι H1•1vaccine έρεuνα oε ouνεργαoiα με
CDC uπαλλήλων. Ìo¿uρio¡ηkαν εμµóλιο ¡οuç ôιαouνοριαkέç προo¡α¡εúον¡αι
απó αu¡ή ¡ην πρω¡οφανή αναouνôuαoμοú ¡ων o¡ελε¿oν ¡ηç γρiπηç, αkóμη
kαι αν περιέ¿ον¡αι H…•1. (Šλέπε ¡εkμήριο ˜.) Zúμφωνα με ¡η μαρ¡uρiα Žρ
Póμπερ¡oον, •ovavax έλαµε –’iosimilars ¡οu– μέoω CDC π¡ηνoν
Yποkα¡άo¡ημα okηνο0έ¡ηç, Ÿu’en O. Žoνηç, kαι ο Žρ Ÿic“ Bright. Žρ
Bright προηγοuμένωç Zuνεργάo¡ηkε με Žρ Žoνηç o¡ο CDC. Mέoα
Aπριλiοu, •‹‹9, Žρ Bright ή¡αν αν¡ιπρóεôροç ¡οu •ovavax
Hρóεôροç ¡ηç •lo’al γρiπηç Hρογραμμά¡ων. H –•εuôεiç oημαiα– ¡οu
MεÇιkοú εo¡iα ποu προkαλοúν¡αι Aπó0εμα •ovavax να αuÇάνον¡αι ραγôαiα.
Žιεu0úνων Zúμµοuλοç ¡ηç •ovavax, Ÿahul Singhvi, kαι η προηγοúμενη
ε¡αιριkή 0uγα¡ριkoν ¡οu, Merc“ & Co (CSL), ποu kα¡αokεuάçει η πνεuμονiα
kαι H1•1 εμµóλια, ¡óoο ωφελη0εi oε μεγάλο µα0μó απó ¡ην ¡ρομάρα ποu
ôημιοuργοúν¡αι απó ¡α MME kαι kήρuÇε ¡ην προo0ηoη πανôημiα. Žεν
ομάôα o¡ον kóoμο, εk¡óç απó αu¡ó Anglo-American εμµóλιο –αγωγοú,– με
o¡ρóφιγγεç ¡οu για ¡ην •ÌBSC kαι CDC, 0α μποροúoε να kανεiç εφοôιαoμοú
με ¡ην o¡ελέ¿η kαι γονιôiων ποu o¿ε¡içον¡αι με αu¡ó ¡ο «¡ριπλó reassortant–
ιοú. H moguls μέoα ενημέρωoηç «αkα0άριo¡η ouγkροuóμενα ouμφέρον¡α
ποu επωφελοúν¡αι ¡οuç πωλήoειç εμµολiων ε¡αιρεiεç »εiναι προφανήç.
Toρα πάρ¡ε αu¡ó! †homas H. •locer εiναι ¡ο Žιεu0úνων Zúμµοuλοç kαι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 128
ôιεu0uν¡ήç ¡ηç †homson Ÿeuters Corporation (†ŸC) ποu ouνεργάçε¡αι
o¡ον ¡ομέα ¡ηç µιο¡ε¿νολογiαç N¡έιµιν¡ Pοkφέλερ ¡ηç εμπιo¡οoúνη ποu
ονομάçε¡αι «ε¡αιριkή o¿έoη για ¡η Nέα Yóρkη
Hóλη, –(P€•YC). •ωμάç ‡. •locer εiναι επioηç ένα Merc“ & Co ôιεu0uν¡ήç
απó ¡ο •‹‹˜, oúμφωνα με ¡ην ιo¡οoελiôα ¡ηç ε¡αιρεiαç Merc“. (Šλέπε:
EK•EMATA š kαι 9.) Merc“ & Co, ¡ον Aπρiλιο ¡οu •‹‹˜, ôιαπραγμα¡εú¡ηkε
’uy-out of CSL ZÌA-¡ο μεγαλú¡ερο Auo¡ραλiαç Ma“er εμµóλιο H1•1 ¡ηç
γρiπηç ποu έkανε ¡ιç ôοkιμέç
oε έγkuεç γuναikεç, µρέφη kαι ¡α παιôιά. Aπio¡εu¡α, οι ôúο kλινιkέç óποu
αu¡έç H1•1 πειράμα¡α ¡οu εμµολiοu, ôιεÇή¿0ηoαν οι ελέγ¿ον¡αι απó ¡ο
μεγαλú¡ερο Mogul μέoα ενημέρωoηç, Pοúπερ¡ Mέρν¡ο¿, kαι ¡ηç οιkογένειάç
¡οu. Ÿupert Murdoch εiναι ouμπρóεôροç με ¡ον David Pοkφέλερ kαι Lloyd
Blan“fein (¡ηç •oldman - Sachs), kα¡εu0úνον¡αç αu¡ή-η πιο ôα¿¡uλiôι
ιo¿uρó ναρkω¡ιkó-α µιο¡ε¿νολογiαç εμπιo¡οoúνη ó¡ι περιλαμµάνει ¡ην
Hολι¡εiα ¡ηç Nέαç Yóρkηç kuµέρνηoη kαι ¡ηç ομοoπονôιαkήç kuµέρνηoηç
¡ων HHA ωç «ε¡αiροι». Kαι ¡α ôúο εμµóλια αγορά kuµερνήoειç απó άλλοuç
ε¡αiροuç oε αu¡ήν ¡ην οργάνωoη, ¡ην P€•YC.
CHARTERED BY THE ÇUEEN OF ENGLAND
RUPERT MURDOCH'S TlES TO ROCKEFELLER & FLU
VACClNES
Sponsored by OxySilver—covalently-bonded hydrosol
The Most Powerful Silver Hydrosol in the World Today!
Making all vaccinations and antibiotics unnecessary.
1-888-KO-GERMS www.OxySilver.com
AUTOlMMUNE DlSEASES CAUSED BY VACClNES
Oι άν0ρωποι ôεν μποροúν να πιo¡έ•οuν αu¡ó εiναι πράγμα¡ι
ouμµαiνει λóγω ¡ων μέoων ενημέρωoηç ¡οu
¿ειραγoγηoηç ¡ηç μάçαç μuαλó. . . .
H P€•YC, oúμφωνα με ¡ην ιo¡οoελiôα ¡οuç, ή¡αν –αρ¿ιkά ôημιοuργή0ηkε
απó ¡η ouγ¿oνεuoη ôúο οργανιoμoν: η Nέα Yóρkη Eπιμελη¡ήριο Eμπορiοu
kαι Šιομη¿ανiαç, kα0oç kαι η πóλη ¡ηç Nέαç Yóρkηç ε¡αιριkήç o¿έoηç. H
Nέα Yóρkη Eμποριkó Eπιμελη¡ήριο ιôρú0ηkε, o¡ιç … Aπριλiοu 1˜”š, απó μια
ομάôα εμπóρων okοπóç ¡ων οποiων ή¡αν να εν0αρρúνοuν ¡ιç επι¿ειρήoειç
kαι ¡η µιομη¿ανiα,. . . ¡μήμα¡οç παρέμεινε αρkε¡ά πιo¡óç o¡ο [µρε¡ανιkή]
Z¡έμμα¡οç να λάµει µαoιλιkó προνóμιο ¡οu
¡ο 1˜˜‹ απó ¡ο King •eorge ÌÌÌ,. . . Mε¡ά ¡ην
[Eπαναo¡α¡ιkή] πολέμοu. . . η Hολι¡εiα ¡ηç Nέαç Yóρkηç
Nομο0έ¡η. . . επιµεµαιooε¡ε [ed] αρ¿ιkή ¡οuç
¡oάρ¡ερ [o¡ιç 13 Aπριλiοu ¡οu 1˜š‘]. . . με ¡i¡λο «Mια
HράÇη με. . . Eπιµεµαιoo¡ε ¡α ôιkαιoμα¡α kαι προνóμια
Au¡ήç. –. . .
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 129
Akολοu0oν¡αç ¡ην παράôοoη ¡ριoν γενεoν ¡ηç Ÿoc“efellers, η ιo¡οoελiôα
αναφέρει, ¡μήμα¡οç αuÇή0ηkε για να γiνει ο P€•YC,
ιôρú0ηkε ¡ο 19˜9 απó ¡ον David Ÿoc“efeller. –Zúμφωνα με ¡ο óραμα
Pοkφέλερ, η ε¡αιριkή 0α επι¡ρέ•ει επι¿ειρημα¡ιkοúç ηγέ¡εç να εργαo¡οúν πιο
άμεoα με ¡ην kuµέρνηoη kαι άλλοuç ομάôεç πολι¡oν για ¡ην αν¡ιμε¡oπιoη
¡ων εuρú¡ερων kοινωνιkoν kαι οιkονομιkά προµλήμα¡α o¡α ¿έρια ενóç «on»
¡ρóπο. Tο •‹‹•, η πóλη ¡ηç Nέαç Yóρkηç ε¡αιριkήç kαι Eμποριkó
Eπιμελη¡ήριο έγινε E¡αιριkή o¿έoη για ¡ην πóλη ¡ηç Nέαç Yóρkηç. . . . –(Šλ.
¡ο P€•YC ιo¡οoελiôα: (http://www.pfnyc.org/ history.html) Ÿupert Murdoch
εiναι ouμπρóεôροç, με Eπi¡ιμοç ouμπρóεôροç David Ÿoc“efeller,
o¡ο P€•YC. H μη¡έρα ¡οu Ÿupert Murdoch, Elisa’eth Murdoch εiναι Dame
Commander ¡οu Tάγμα¡οç ¡ηç Šρε¡ανιkήç Au¡οkρα¡ορiαç, ένα
Zúν¡ροφοç ¡οu Tάγμα¡οç ¡ηç Auo¡ραλiαç, η οποiα εiναι μια ôιά¡αÇη ποu απó
¡η µαoiλιooα Eνα άλλο oημαν¡ιkó –παik¡ηç– o¡ο P€•YC εiναι Jerry Speyer,
ιôιοk¡ή¡ηç ¡οu Ÿoc“efeller Center. Eiναι επi¡ιμοç πρóεôροç ¡ηç P€•YC.
Au¡óç Eiναι Hρóεôροç ¡οu †ishman Speyer, πρoην Hρóεôροç ¡οu
Žιοιkη¡ιkοú Zuμµοuλiοu ¡ηç €ederal Ÿeserve Ban“ of •ew Yor“„ Hρóεôροç
επi¡ιμοç ¡οu Hανεπιo¡ημiοu Kολοúμπια„ kαι ένα μέλοç ¡οu N¡έιµιν¡
Pοkφέλερ-okηνο0εoiα
Συμþoúλιo Ε{mtεριkmv Σ¿íoεmv (C„R) -- 3600 αnó tιç nλoυoιótερεç
kαι nλíov oqμαívovtεç nρóomnα tmv ΗΠΑ-noυ kαtευ0úvει kυþíρvqoq
öρóoqç, oυμnεριλαμþαvoμívmv εkεívmv noυ αφoρoúv
υnερnλq0υoμóç kαι •þιotρoμokραtíαç». ˆrotιgι NeIson Roc‚e€eIIer, o
Aρ Henry Kissinger, εívαι εníoqç μια noλú μεγóλq εnιρρoή μíλoç toυ
ΚΠΑ. Κíoιvγkερ tmv oυvεργαtmv toυ, Inc εívαι þρí0qkε Merc‚ œ Co »,
noυ oöqγεí öια¿εíριoq εtαιρεíα oυμþoúλmv.
Merc‚ œ Co εμþóλιo εívαι o μεγαλútερoç otov kóoμo
ma‚er kαι vαρkmtιkmv. H ε¡αιρεiα ôεν εiναι μóνο kέρôη απó frights
πανôημiαç γρiπηç kαι με πωλήoειç Pneumovax kαι H1•1 εμµóλια CSL ¡οu,
¡ο εiναι επioηç uπεú0uνη για ¡ο γεγονóç ó¡ι η εÇάπλωoη ¡οu AÌDS ιó, ¡ον ιó
HÌ‚, μέoω μολuoμένων ηπα¡i¡ιôα Š εμµολiων oúμφωνα με έρεuνα ποu
ôημοoιεú0ηkε o¡ην η ομο¡iμοuç επιo¡ημονιkó περιοôιkó Ìα¡ριkέç Yπο0έoειç
(Tóμοç …”, ¡εú¿οç …, oελiôεç ”˜˜-”š”) απó αu¡óν ¡ον ouν¡άk¡η.
Hεραι¡έρω αποôειkνúοuν αγγλο-αμεριkανιkή ouνωμοoiα για ôιάπραÇη
γενοk¡ονiαç iatro-με εμµóλια, ένα CSL Biotherapies έk0εoη (µλ.: EXHÌB̆
1‹.) Aποôειkνúει αu¡ή ε¡αιρεiα λει¡οuργεi ένα απó ¡α
μεγαλú¡ερη παραγωγή o¡ον kóoμο εμµóλιο γρiπηç εγkα¡αo¡άoειç για ¡ον
εφοôιαoμó με ¡ην Auo¡ραλiα kαι ¡ην παγkóoμια αγορέç. H ôιεukóλuνoη αu¡ή
µαoiçε¡αι oε Par“ville, ‚ictoria. Au¡ó ¡ο έγγραφο εÇηγεi ¡ην παραokεuή
εμµολiοu ôιαôιkαoiα kαι ¡ην αποkλειo¡ιkή ôιά0εoη ¡ων ιoν για ¡ην έρεuνα kαι
¡ην παραokεuή εμµολiοu
απó ¡ην HOY kαι ¡ο CDC, thusly: «Tο πρo¡ο µήμα o¡ο να kα¡αo¡εi ¡ο
εμµóλιο γρiπηç προε¡οιμάçει ιóç μια «oπóροι». Au¡ή εiναι μια αoφαλήç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 130
μορφή ¡οu ιοú ¡ηç γρiπηç, η οποiα μπορεi να kαλλιεργοúν¡αι oε αuγά
ορνi0ων για ¡ην παραγωγή ¡οu εμµολiοu. Hροε¡οιμαoiα ¡ων oπóρων προç
oπορά ποu ôιαρkεi περiποu 3-‘ εµôομάôων με¡ά ¡ην παραλαµή ¡ων εν
ôuνάμει uπο•ηφiων ιοú απó ôιε0νεiç οργανιoμοúç για ¡ην uγεiα óπωç η
Hαγkóoμια Oργάνωoη Yγεiαç (HOY) ή ¡ο U. S. Kέν¡ρο Eλέγ¿οu Ao0ενειoν
kαι ¡ην Hρóλη•η (CDC). – Au¡ó oημαiνει Žρ ¡ο CDC για Žoνηç
αποo¡έλλον¡αι Hρoην ενεργη¡ιkοú •ovavax ¡οu CDC, Žρ Ÿic“ Bright, ιοi ¡οu
H1•1 ποu εμπλέkοuν αu¡ó ¡ο «αγωγóç» oε μια ouνωμοoiα για ¡η ôιάπραÇη
humanicide.
Ek¡óç απó ¡η μη¡έρα ¡οu νοoοkομεiοu ¡οu Murdoch - Hρω¡ογενοúç H1•1
¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων CSL για ôοkιμέç εμµολiων
site-εiναι ο Pοúπερ¡ Mέρν¡ο¿ Hαιôιkή Ÿesearch Ìnstitute (MCŸÌ) ¡ηç
Šιk¡óρια, Auo¡ραλiα, ποu ελέγ¿ε¡αι απó ¡ην kóρη ¡οu-oε-ôιkαiοu,
Sarah Murdoc“. Eôo ¡α παιôιά kαι ¡α µρέφη Tα πειραμα¡io¡ηkε kα¡óπιν. O
Aναπληρω¡ήç Žιεu0uν¡ήç ¡ηç kλινιkήç ανάπ¡uÇηç
για ¡α εμµóλια kα¡ά CSL εiναι ο Žρ Michael •reen’erg, ο οποiοç
kα¡εu0úνε¡αι ¡ο εμµóλιο μελέ¡εç o¿ε¡ιkά με ¡α μωρά o¡ην MCŸÌ, oúμφωνα
o¡ην ιo¡οoελiôα ¡οuç. (Šλέπε: EXHÌB̆ 1‹.) Žρ
•reen’erg •laxoSmithKline προo¿oρηoαν ¡ο •‹‹…,
CSL kαι ¡ο •‹‹9, αποôειkνúοuν περαι¡έρω Ÿupert Zuγkροuóμενα
ouμφέρον¡α ¡οu Murdoch με ¡α μέoα μαçιkήç ενημέρωoηç, εk¡óç CSL kαι
Merc“ & Co, SmithKline. Ìo¡οριkά, οι εμµολιαoμοi έ¿οuν απο0αρρuν0εi ωç
–προγραμμα¡ιoμένεç επεμµάoειç– για ¡ιç εγkúοuç
γuναikεç. Eρεuνα αποôει¿0εi η αι¡ιoôηç ouνάφεια με¡αÇú uôραργúροu
προo¡i0ε¡αι o¡α εμµóλια kαι νεuροαναπ¡uÇιαkέç αo0ένειεç o¡α παιôιά
ôιεγράφη ¿ονôροειôoç απó ôιέποuν
uπαλλήλων kαι ¡ων μέoων ενημέρωoηç αokεi¡αι απó αu¡έç
–Hαik¡εç.– Aνάπ¡uÇη έμµρuα εiναι αkóμη πιο uπερεuαιo0ηoiα oε uôράργuρο
oε αu¡ά ¡α εμµóλια. Au¡έç οι ενooειç kαι οι αποkαλú•ειç αu¡έç indict
πρóoωπα o¡ην πιο απο¡ρóπαια γενοk¡ονiα ¡οu kóoμοu
έ¿ει ôει πο¡έ. Nα µρε0εi oε έγkuεç γuναikεç, kα0ιo¡oν¡αç ¡οuç πρo¡οuç
αποôέk¡εç ¡ων εν λóγω εμµολiων ποu παρέ¿οuν
0ανα¡ηφóροç νóoοç kαι παράγον¡εç επαγωγήç, εiναι ά0λιο
πέρα απó ¡α λóγια. Oι μεγαλú¡ερεç çημιέç εμµóλιο προkαλεi¡αι απó
–Au¡οάνοoα– αo0ένειεç. –Au¡ά εiναι ποu προkαλοúν¡αι απó Çένεç πρω¡εiνεç
kαι γενε¡ιkοú uλιkοú με ένεoη o¡ο αν0ρoπινο ooμα. Au¡ή η αν¡iôραoη μέ0η
παραμελεi¡αι απó οργανωμένα εγkλημα¡ιkά φάρμαkο. H ôηλη¡ηρiαoη
ôημιοuργεi –αν¡ιγóνοu ouγkρο¡ήμα¡α– για μορφή o¡ο ooμα oαç ποu
προkαλεi ¡α λεukά αιμοoφαiρια να επi0εoη ooμα oαç ó¡αν αu¡ά ¡α
ouμπλέγμα¡α αν¡ιγóνοu ouμµεi. Kú¡¡αρα ¡οu ανοoοποιη¡ιkοú ouo¡ήμα¡οç
εiναι uπερ-ενεργοποιη0εi να επι¡ε0εi αu¡έç οι περιο¿έç αν¡i απλoç ¡οu ιοú ή
µαk¡ηριαkήç αν¡ιγóνο. H ια¡ριkή kοινó¡η¡α kαλεi ¡ο –αu¡οάνοoη
ôuoλει¡οuργiα.– Ελιoóþεt Β '. EIisabeth Murdoch öια¿ειρí(εtαι to
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 131
Νoookoμεío RoyaI Γυvαιkεímv oε Victoria, Αυotραλíα, to ερευvqtιkó
kívtρo öokιμmv toυ εμþoλíoυ kαι tqv nρom0qoq tqçtα εμþóλια γρínqç
tmv ¿oíρmv kαι για tα vαρkmtιkó εγkúoυç kαι tα þρíφq.
EUGENlCS, GENETlCS & BLOOD BANKlNG lN NYC
9-11 RELATED TO SWlNE FLU SCARE TACTlCS
H επιo¡ήμη εiναι λογοkρi0ηkε απó ¡ην kúρια media moguls ποu προω0οúν
¡ην νέα μαo¡içει. Oιkογένεια ¡οu Ÿupert Murdoc“-okηνο0εoiα εμµóλιο γρiπηç
Oι ôοkιμέç ποu ¿ρηoιμοποιοúν¡αι για ¡ην έγkριoη ¡ων νέων ενέoεων για
µρέφη, παιôιά kαι έγkuεç γuναikεç.
Aiγοι άν0ρωποι ouνειôη¡οποιοúν ó¡ι η CÌA εποπ¡εúει ¡ο AÌDS επιo¡ήμη kαι η
αμεριkανιkή •ÌAÌD μολuoμα¡ιkoν αo0ενειoν γραφεiο ¡οuç ιo¿uριoμοúç για
–E0νιkήç Aoφάλειαç.– Tον Zεπ¡έμµριο ¡οu •‹‹9, ¡α µρέφη kαι ¡α παιôιά εi¿αν
προoληφ0εi απó ¡ην MCŸÌ, για –ένα
πανôημiα H1•1 ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων ôοkιμή εμµολiοu –o¡ο
Mελµοúρνη óποu –περiποu 1‹‹ Šιk¡óρια παιôιά ηλιkiαç ” μηνoν έωç οk¡o
έ¡η » επελέγηoαν για ¡η μελέ¡η oε ouνεργαoiα με ¡ο Hανεπιo¡ήμιο ¡ηç
Mελµοúρνηç kαι ¡ηç Oμοoπονôιαkήç Kuµέρνηoη ¡ηç Auo¡ραλiαç. Au¡ó ¡ο
ιo¡οριkó ρεkóρ ποu αποôειkνúοuν ¡ην απά¡η kαι ¡ην ouνε¿ιçóμενη
γενοk¡ονiα o¡ο πλαioιο ¡ηç ια¡ριkήç kαι
ôημóoιοuç ¡ομεiç ¡ηç uγεiαç ¡ηç HOY-okηνο0εoiα HHA, ¡οu Hνωμένοu
Šαoιλεiοu, Auo¡ραλiαç kαι οι kuµερνήoειç εiναι kαλú¡ερο
ouμµιµαo¡οúν με ¡ην ια¡ριkή kοινωνιολóγοç Stephen Ek0εoη •‹‹‹ Kunitz
o¡ην Eφημερiôα ¡ηç American Pu’lic Health Association (‚ol.
9‹, 1‹:1…31-39) óποu έ¿ει ouναφ0εi οποuôήπο¡ε αγγλο-αμεριkανιkή
πολuε0νιkή ε¡αιρεiεç ¡αÇιôiων, έ¡oι πηγαiνει γενοk¡ονiαç μεiωoη ¡οu
πλη0uoμοú ¡ων ι0αγενoν. •α μποροúoε αu¡ó o¡ο¿ο0έ¡ηoη ¡ων ι0αγενoν
¡oρα επεk¡α0εi πλη0uoμοú γενιkó¡ερα; Hροφανoç έ¡oι.
Hεριµαλλον¡ιkή Barac“ O’ama ¡οu Zuμµοúλοu, ‚an Jones, παραι¡ή0ηkε
επειôή uπέγρα•αν αναφορά o¡ην •‹‹‘ çη¡oν¡αç για μια έρεuνα o¿ε¡ιkά με
¡ιç εμπλέkον¡αι με ¡ην πρóγνωoη kα¡ά ¡ο μήνα Zεπ¡έμµριο 11, •‹‹1, World
†rade Center –¡ρομοkρά¡ηç– επι0έoεων, ouμπεριλαμµανομένων P€•YC
–ε¡αiροç– kαι ιôιοk¡ηoiαç ôιεu0uν¡ήç Larry Silverstein. Au¡ó ôιαµóη¡η ¡óποç
εiναι ¡oρα ¡ο oπi¡ι ¡ηç
P€•YC. Hρέπει να γiνει kα¡ανοη¡ó ó¡ι Nέαç Yóρkηç Hνωμένων E0νoν
(OHE) k¡iριο kα¡αokεuάo¡ηkε ¿ρηoιμοποιoν¡αç Ÿoc“efeller ¿ρήμα¡α. Tοu
OHE O οποiοç ιôρú0ηkε απó ¡ο Ÿoc“efeller 0εμέλιο ¡ηç οιkογένειαç ¡ο 19‘š
- ¡ο έ¡οç με¡ά o¡ην iôια kλάoη, Ÿoc“efeller εγkα¡εo¡ημένοç CÌA. Žúο ¿ρóνια
αργó¡ερα ¡ο Ÿoc“efeller lôρuμα ôημιοúργηoε ¡ο U. S. Kuµερνήoεωç E0νιkó
lôρuμα Eπιo¡ημoν, ¡ο
E0νιkó Ìνo¡ι¡οú¡ο Yγεiαç (•ÌH), kαι νωρi¡ερα, Žημóoια ¡οu έ0νοuç Yπηρεoiα
Yγεiαç (PHS). Hρέπει να γiνει kα¡ανοη¡ó ó¡ι η περαι¡έρω Aγγλiαç
αποιkιοkρα¡iα έ¿ει o¡ράφηkαν oε neocolonialism, kοινoç ονομάçε¡αι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 132
παγkοoμιó¡η¡αç. Šρε¡ανιkή επιρροή έ¿ει εÇελι¿0εi πλέον
προφανoç kαι oúμφωνα με ¡ιç ôημοoιονομιkέç o¡ήριÇη απó ¡ην εuρωπαikή
¡ραπεçιkή kοινó¡η¡α kα0οôηγεi¡αι απó ¡ην οιkογένεια Pó¡oιλν¡ ποu έ¿ει,
oúμφωνα με ¡ο γεωπολι¡ιkó kαι οιkονομιkó
ιo¡οριkοi, ¿ρημα¡οôο¡οúν¡αι oε μεγάλο µα0μó Ÿoc“efeller ouμφερóν¡ων ¡ηç
οιkογένειαç απó ¡α ¡έλη ¡οu 1š‹‹. Eμµολιαoμóç
εko¡ρα¡εiεç έ¿οuν μέροç ¡ηç παροúoαç παγkóoμια α¡çέν¡α kα¡άk¡ηoη. •α
πρέπει να oημειω0εi ó¡ι ¡οu Barac“ O’ama
¡ρέ¿οuoα –Eπιo¡ήμη ¡oάροu,– John Holdren, εγkρi0ηkε
αποo¡εiρωoη μέoω εμµολιαoμοi oε ouν-ouγγραφέαç ¡οu µιµλiοu,
EcoScience ¡ο 19˜˜. Hλη0uoμοú μέoω ¡ηç μεiωoηç ¡ων εμµολιαoμoν για
εuγονιkή kαι γενοk¡ονiα έ¿ει πολλά απó ¡α προηγοúμενα παραôεiγμα¡α:
Tο 19”š, James ‚. •eel et al., ŽιεÇάγε¡αι γενε¡ιkέç μελέ¡εç ¿ρηoιμοποιoν¡αç
¡ο 0ανα¡ηφóρο Edmonson Š εμµóλιο ιλαράç. Au¡ó
¿ρημα¡οôο¡εi¡αι απó ¡ο lôρuμα Pοkφέλερ kαι U. S. Eπι¡ροπή A¡ομιkήç
Eνέργειαç ποu ôια¡ηρεi προφανεiç ôεoμοúç με µρε¡ανιkή επι¡ρóποuç. Au¡ó
¡ο εμµóλιο προkάλεoε ¡ο 0άνα¡ο ¡οu ¿ιλιάôεç ι0αγενεiç Yanomami oε
Šραçιλiα. Aιγó¡ερο γνωo¡ά παραôεiγμα¡α vaccineinduced γενοk¡ονiεç
ouμμε¡ο¿ή ¡οu Lyme εμµολiοu, ¡ο 19˜” ¡ο εμµóλιο γρiπηç ¡ων ¿οiρων, η
πολιομuελi¡ιôαç ó¡ι kαρkiνοι εÇάπλωoη, kαι εμµολiων kα¡ά ¡ηç ηπα¡i¡ιôαç Š
ποu πuροôó¡ηoε
AÌDS, óπωç ôημοoιεúε¡αι απó αu¡óν ¡ον ouν¡άk¡η ¡ο •‹‹‹
o¡ο περιοôιkó Ìα¡ριkέç Yπο0έoειç. H φuμα¡iωoη ôέρμα γενοk¡ονiα ôοkιμή εν
εÇελiÇει o¡η ‡αµάη, óπωç ôημοoιεú0ηkε o¡ην Ìα¡ριkή Veritas to 2007
(4:1505-1509), εívαι ívα óλλo nαρóöειγμα.
Πριv HiIter αnokóλεoε «φυλεtιkήç υγιειvήç» εívαι ovoμα(ótαv
«ευγovιkή.• Αυtó to nρóγραμμα óρ¿ιoε
oto Roc‚e€eIIer kαι Carnegie ¿ρqμαtoöotoúvtαι CoId
Spring Harbor Labs otq Νíα Υóρkq. Ευγovιkή
εnεvöυtíç otov toμíα tqç γεvεtιkήç μq¿αvιkήç kαι
•Aια¿εíριoq toυ nλq0υoμoú• nαραtεívεtαι toυç
0εoμιkoú ελíγ¿oυ εní tqç vα(ιotιkήç Γερμαvíαç αnó
nρom0qoq •vtoυç• με IG „arben kαι μíom tqç Bayer Corporation.
Ολokαútmμα 0úμαtα níotευαv ínαιρvαv vtoυç για tq •öqμóoια υγεíα•
kαι •αnoλúμαvoq,• noλú
ónmç μαç λívε εμþóλια nαρí¿oυv oήμερα.
Aργó¡ερα εuγονιkή –πειράμα¡α– περιλαμµάνε¡αι ¡ο †us“eegee Zúφιλη
Mελέ¡η ¿ορηγεi¡αι για ονóμα¡οç Pοkφέλερ ouμφέρον¡α απó ¡ιç HHA
Žημóoιαç Yγεiαç (PHS). O άν0ρωποç ποu kα¡εu0úνον¡αι απó †us“eegee ¡ο
CDC ή¡αν ο Žρ N¡έιµιν¡ Sencer, ο οποiοç επioηç
oε okηνο0εoiα ¡οu 19˜” πανoλη ¡ων π¡ηνoν εμµολιαoμóç εko¡ρα¡εiα.
Aργó¡ερα ¿ορηγεi¡αι ¡ο με¡άôοoηç ¡οu ιοú HÌ‚ / AÌDS μέoω μολuoμένων
προμη0ειoν αiμα¡οç απó •ew Yor“ City
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 133
εÇ ονóμα¡οç ¡ων ¡ραπεçoν αiμα¡οç Ÿoc“efeller µιομη¿ανiα.
Au¡ó ôεν εiναι –0εωρiα ouνομωoiαç–, αλλά πιo¡οποιήoιμοu
«Hραγμα¡ιkó¡η¡α ouνωμοoiα– ποu uφio¡α¡αι ένα
–Zuνωμοoiα ¡ηç oιωπήç– ποu ¡αλανiçοuν ¡α μέoα μαçιkήç ενημέρωoηç
kαι o¡η ouνέ¿εια ¡ον αμεριkανιkó λαó. Eiναι ένα kοινωνιkοπολι¡ιkοú
•u¿οπα0ολογiα να προληφ0οúν μóνο απó ¡ην ελεú0ερη άokηoη ¡ηç πρo¡ηç
μαç Tροπολογiα ôιkαiωμα ¡ηç ελεu0ερiαç ¡οu ¡úποu. Žεôομένοu ¡ον ¡ρóπο
με ¡ον οποiο οι ôιάµολοç-doers έλεγ¿ο ¡ων μέoων ενημέρωoηç, ωo¡óoο,
ouμπεριλαμµανομένηç ¡ηç
ια¡ριkoν επιo¡ημονιkoν μέoων ενημέρωoηç, ιôρu¡ιkó ¡ηç Aμεριkήç
Z¡ó¿οç πα¡έρεç »για ¡η ôιαoφάλιoη ¡ων α¡ομιkoν ôιkαιωμά¡ων
kαι ¡ην εu¡u¿iα μέoω ¡ηç ελεu0ερiαç ¡οu ¡úποu έ¿ει
έ¿οuν παρεk¡ραπεi ποινιkά. Z¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç, ¡ο •ÌH, PHS, kαι η
Aμεριkανιkή Akαôημiα Hαιôια¡ριkήç (AAP) ποu kα0ορiçει ¡ο ¿ρονοôιάγραμμα
¡οu εμµολiοu, αιμομιk¡ιkóç έ¿οuν o¿έoειç με ¡ην –Mεγάλη Pharma –kαι
ôαk¡uλiοuç ¡οu οργανωμένοu P€•YC
εγkλημα¡iεç. Oι οργανιoμοi αu¡οi kαι οι uπάλληλοι ελα¿ιo¡οποiηoη ¡ων
kινôúνων εμµολιαoμó, αρνοúν¡αι εμµóλιο ¡οÇιkó¡η¡α ¡ων ouo¡α¡ιkoν (n.¿., o
υöρóργυρoç kαι to εμþóλιo nρóo0εtqç M„59 •Novartis / XΕΙΡΩΝ‘ ή
ASO2-4 •GIaƒo-SmithKIein‘ noυ nεριí¿oυv
okoυαλívq kαι IL-2)„
kαι ¡ην προo0ηoη ¡ηç προγράμμα¡α εμµολιαoμοú, αγνοoν¡αç ¡ο λóγο kαι
νóμιμη προφuλάÇειç µαoiçον¡αι o¡ην επιo¡ήμη. H επi¡εuÇη kαι η επiπ¡ωoη
¡ων P€•YC ενέ¿ει προφανoç γεωπολι¡ιkή, οιkονομiα, kαι επιo¡ήμη εμµóλιο
παγkοoμiωç. Zúμφωνα να Kathryn Z. Wylde, ο Hρóεôροç kαι Žιεu0úνων
Zúμµοuλοç ¡ηç P€•YC απó ¡ο 19š•, ο οποiοç ή¡αν ôιορio¡ηkε o¡ο
Žιοιkη¡ιkó Zuμµοúλιο ¡ηç €ederal Ÿeserve Ban“ ¡ηç Nέαç Yóρkηç ¡ο •‹‹9,
P•YC εν0αρρúνει ¡ιç Çένεç επενôúoειç, ιôiωç απó ¡ην Kiνα, thusly:
–H αναkοiνωoη ¡ηç Kiναç Center εiναι ένα µήμα προç ¡ην οιkονομιkή
ανάkαμ•η για ¡η Nέα Yóρkη. H ôέoμεuoη ¡ηç ‚antone Oμiλοu να µοη0ήoει
Nέα Yóρkη γiνει ¡ο ôu¡ιkó αρ¿ηγεiο 0έoη για ¡ον αuÇανóμενο αρι0μó
παγkóoμιων επι¿ειρήoειç ποu προέρ¿ον¡αι απó ¡ην Kiνα εiναι εÇαιρε¡ιkά
oημαν¡ιkó για ¡ο μέλλον ¡ηç πóληç μαç ωç παγkóoμιοu kεφαλαiοu ¡ων
επι¿ειρήoεων kαι ¡ηç οιkονομiαç. –
H –Kiνα Kέν¡ρο– μio0ωoη ôιοιkεi¡αι απó Silverstein Properties, Ìnc μια
«ε¡αιρεiα ε¡αiροç– o¡ο P€•YC. Aνήkει απó Larry A. Silverstein, ¡ο περiφημο
αkινή¡ων μεγιo¡άναç, ο οποiοç εÇαργuρω0οúν oε o¿ε¡ιkά έγkαιρη ¡οu $ 3,•
ôιo. μio0ωoη ¡οu Hαγkóoμιοu Kέν¡ροu Eμπορiοu
ιôιοk¡ηoiαç επ¡ά εµôομάôεç πριν απó ¡ην «9-11» έγινε ¡ο •‹‹1.
H 0uγα¡ριkή ¡ηç •E Capitol, Šιομη¿ανιkή Kiνôuνοç αoφαλιo¡έç ε¡αιρεiα,
kα¡αµάλλον¡αι απó οριoμένεç Eιkαçóμενη απoλεια Silverstein ¡ο απó ˜ ôιo.
ôολαρiων ποu απαι¡οúν¡αι για ¡ην ανοιkοôóμηoη ¡οu νέοu Hαγkóoμιοu
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 134
†rade Center.
POPULATlON REDUCTlON VlA VACClNATlONS
ZUCKERMAN PROMOTED DlSASTROUS LYMERlX VACClNE
CONFLlCTlNG lNTERESTS - GOVERNMENT AND lNDUSTRY
Note: Please make copies of this newsletter and circulate them
widely to help people wake up to what is “going down!”
Y
SUPPRESSED ORlGlN OF AlDS THESlS
O k. Silverstein ôήλωoε kα¡ά ¡η ôιάρkεια μιαç ouνέν¡εuÇηç ó¡ι 0α παραγγεiλει
’uidling-˜ να –¡ραµη¿¡εi– πριν ήρ0ε kά¡ω, μια αναφορά ποu ouνôέον¡αι με
0έoειç kα¡εôάφιoη. E¡oι, αu¡ά ¡α P€•YC ε¡αiροι μποροúν να έ¿οuν
ôολοφονη0εi 3.‹‹‹ ά¡ομα oε š ôεu¡ερóλεπ¡α kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç «9-11». Aν
ναι, φαν¡αo¡εi¡ε πóoοι άν0ρωποι έ¿οuν
0α μποροúoε να okο¡ooει kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç περιóôοu γρiπηç φέ¡οç; H
Mortimer B. Zuc“erman Eρεuναç Kέν¡ρο εiναι ¡ο ομoνuμο ποu
ôημιοuργή0ηkε απó ¡ην P€•YC ε¡αiρο ο οποiοç εiναι ο πρóεôροç kαι ouν-
ιôρu¡ήç ¡ων ειoηγμένων Boston Properties. Tο Kέν¡ρο εiναι ouνôεôεμένεç με
¡ο Memorial Sloan-Kettering Cancer Center kαι Ÿoc“efeller University.
Zuc“erman εiναι επioηç Editor-in-Chief ¡ων HHA •ews and World Ÿeport kαι
¡οu εkôó¡η ¡ηç Daily •ews. Eiναι επioηç μέλοç ¡ηç ¡ο Zuμµοúλιο EÇω¡εριkoν
Z¿έoεων oε μεγάλο µα0μó okηνο0εoiα επi¡ιμοç πρóεôροç P€•YC, N¡έιµιν¡
Pοkφέλερ. Ek¡ιμoμενη ¡οu AÇiçει να εiναι •,š ôιoεkα¡ομμuρiων ôολαρiων. O
k. Zuc“erman, ένα uπο•ήφιοç για U. S. πρέoµη o¡ο Ìoραήλ, kαι ηγε¡ιkó
¿ρημα¡οôó¡ηç ¡ηç αμεριkανιkήç Lyme Disease €oundation ó¡ι oε μεγάλο
µα0μó προω0εi¡αι ε¡αιρεiαç SmithKline ¡οu
kα¡αo¡ροφιkή εμµóλιο Lymerix. Au¡ó ¡ο εμµóλιο οποiοç αποoúρ0ηkε απó
¡ην αγορά με¡ά εkα¡ον¡άôεç-¡ηç-¿ιλιάôεç kα¡αγραφεioεç περιπ¡ooειç
ôιkαιοú¿ων ποu uποφέροuν με¡ά ¡ον εμµολιαoμó ouμπ¡oμα¡α ¡ηç νóoοu
Lyme. Eνα άλλο oημαν¡ιkó uποkινη¡ή kαι οπιo0ογράφοç ¡ηç SmithKlein εiναι
¡οÇιkoν kαι αρ¿ειο0έ¡ηoη Ao0ένεια Lyme εμµóλιο εiναι ¡ο U. S.
Oμοoπονôιαkή E0νιkó Ìνo¡ι¡οú¡ο kuµέρνηoηç για ¡ιç αλλεργiεç kαι λοιμωôoν
νóoων (•ÌAÌD)
Žιεu0uν¡ήç, Anthony S. €auci, o¡ον οποiο O k. Zuc“erman παρα¿oρηoε ένα
–¡ηç Aμεριkήç Best Leaders –µραµεiο o¡ιç •‘ Nοεμµρiοu •‹‹š. Kα¡ά ¡ην iôια
ouνεôρiαoη ο k. Zuc“erman uπó ¡ον óρο ¡ο iôιο µραµεiο o¡ον David
Šαλ¡ιμóρη, οι ανo¡εροι πρω¡οπóροç αν¡ιρε¡ροikά έρεuναç ποu o¿ε¡içον¡αι
με ¡ο HÌ‚ / AÌDS Eμµιομη¿ανιkή. Au¡ó ouνέµη kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç Eιôιkή
‚irus Kαρkiνοç Hρóγραμμα (S‚CP) 19”•-˜š. H S‚CP ερεuνή0ηkε
speciously ¡ο •‹‹• απó ¡ιç Hνωμένεç Hολι¡εiεç Fενιkά Accounting Office
(•AO-‹•-š‹9Ÿ Kα¡αγωγή ¡οu ιοú ¡οu AÌDS), ποu kα¡έληÇε o¡ο
ouμπέραoμα ¡οu ôóλια μελέ¡η oε Ìοuνiοu 1˜, •‹‹•. Tο έρεuναç ή¡αν
αναγkαoμένοι απó ¡ιç ôιoÇειç, kαι αργó¡ερα φuλαkιo¡εi, Ohio Congressman,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 135
James A. †raficant, Jr H S‚CP ouνôέε¡αι αναμφiµολα με ¡ην προέλεuoη ¡οu
ιοú HÌ‚ / AÌDS, óπωç αποôειkνúε¡αι απó ¡οuç
¡εkμηρiωoηç. Au¡ή η αÇιóποινη HÌ‚ co-αναkάλu•ε, Žρ Ÿo’ert •allo, kαι ¡οu
απαo¿óληoηç με ¡ο •ational Cancer Ìνo¡ι¡οú¡ο εποπ¡εiα Litton Bionetics ¡οu
oúμµαoη (˜1-•‹•…) με ¡i¡λο, –Žιερεúνηoη
¡ων Ìογενεiç Kαρkινογένεoη oε πρω¡εúον¡α 0ηλαo¡ιkά. – Au¡ó indicting
έγγραφο αφορά ¡ην Merc“ ε¡αιρεiα S‚CP oúμµαoη (˜1-•‹…9) –Oγkογóνο
‚irus Eρεuνα kαι Eμµóλιο Aνάπ¡uÇη, –oε okηνο0εoiα Žρ Maurice Hilleman.
(Šλέπε: EK•EMATA 1• kαι 13.pdf)
Hριν απó ¡ο 0άνα¡ó ¡οu, ¡ο εμµóλιο Žρ Hilleman, Merc“ & Co για
επιkεφαλήç, ôήλωoε ó¡ι έφερε ¡ον ιó ¡οu AÌDS o¡η Šóρεια Aμεριkή oε
μολuoμένεç πι0ήkοuç προορiçον¡αι για ¡ην έρεuνα ¡οu εμµολiοu kα¡ά ¡η
Merc“ & Co Ì ôημοoιεú¡ηkε αu¡ó kα¡εo¡άλη ouνέν¡εuÇη o¡ο You †u’e εkεi
óποu µρiokε¡αι oήμερα ορα¡ó. (Šλέπε: ¡οu You†u’e
–Merc“ ‚accine Chief Brings HÌ‚ / AÌDS o¡ην Aμεριkή. –)
Litton Bionetics επioηç αποkλειo¡ιkά ¿ορηγη0εi εγkα¡αo¡άoειç για ¡ο NKM
o¡ο 4ορ¡ Detric“, MD, o¡ο φορά Litton παρέ¿ον¡αι ¿ιμπα¡çήôεç
¿ρηoιμοποιή0ηkαν απó ¡ο CDC, €DA, •ÌAÌD, kαι η Merc“ & Co για
παράγοuν ¡έooεριç uπο¡úπων, kά0ε μiα, ¡ηç ηπα¡i¡ιôαç Š εμµολiων kα¡ά ¡οu
ιοú για ôοkιμέç o¿ε¡ιkά με: 1. ομοφuλóφιλοç ανôρoν o¡η Nέα Yóρkη, •.
Aφριkήç ¿ωριkοúç oε Zαiρ / Kονγkó kαι ¡ην Ouγkάν¡α, kαι 3. Willow’roo“
Kρα¡ιkή Z¿ολή ôιανοη¡ιkά kα0uo¡ερημένοuç για παιôιά
Staten Ìsland ¡ηç Nέαç Yóρkηç. Oι ¡ελεu¡αiεç μελέ¡εç ôιεÇή¿0ηoαν o¡ο
πλαioιο ενóç HHA o¡οuç ¡ομεiç ¡οu Z¡ρα¡οú oúμµαoη με ¡ο Hανεπιo¡ήμιο
¡ηç Nέαç Yóρkηç Žρ Ìα¡ριkó Kέν¡ρο ¡οu Zαοúλ Kροúγkμαν. (Šλέπε:
EXHÌB̆ 1‘.)
E¡oι, ¡ο απο¡έλεoμα ¡οu HÌ‚ / AÌDS o¡ο ινo¡ι¡οú¡ο HHA, η •ÌAÌD, ποu
kα¡εu0úνε¡αι απó ¡ην ηγε¡ιkή American μολuoμα¡ιkή αo0ένεια uπαλλήλοu,
kαι ¡ο HÌ‚ / AÌDS ¡oάροç, Žρ Anthony €auci, έ¿ει kα¡άφωρα kαι εγkλημα¡ιkά
παραμελημένεç αναγkάçον¡αç έγγραφα kαι ¡α o¡ερεά επιo¡ήμη ó¡ι indicts
Merc“, η €DA, CDC, kαι ôιkή •ÌAÌD ¡οu. Kuνηγημένων kαι παραμελημένεç
o¡οι¿εiα αποôειkνúοuν ¡ην
προέλεuoη ¡οu kóoμοu 0ανα¡ηφóρα επιôημiα, AÌDS, πuροôο¡ή0ηkε απó
ηπα¡i¡ιôα Š εμµολιαoμοi προηγμένη απó ¡ην παροúoα ouμμα¿iα
με¡αÇú αu¡oν ¡ων «ε¡αiρων» kαι ¡ο ôημóoιων kαι ε¡αιριkoν επι¿ειρήoεων
ποu άμεoη. (Šλέπε: EXHÌB̆ 1….) Zήμερα, kúριοç uποo¡ηριk¡ήç αu¡ήç ¡ηç
oúμπραÇηç ¡ηç Oμοoπονôιαkήç ¡ων εμµολiων για πανôημiα γρiπηç εiναι
•ÌAÌD okηνο0έ¡ηç, ο Žρ €auci. H P€•YC ¡οu μέoα ενημέρωoηç ωç
«ε¡αiροι» ελέγ¿οu Žρ €auci, kαι
αέρα ¡οu ôooει ¿ρóνο για ¡ην προo0ηoη ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων
εμµολiων αkριµoç óπωç έkανε με Móρ¡ιμερ Aγαπημένο Lyme εμµóλιο
Zuc“erman ¡οu. Žρ €auci ¿αραk¡ηρio¡ηkε απó ¡ον Žρ ABC ¡οu Oç o¡ο
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 136
Zεπ¡έμµριοç, •‹‹9, προω0oν¡αç ¡η 0ανάoιμη
Eμµóλιο H1•1 ¡ηç γρiπηç. Kα¡ά ¡η ôιάρkεια αu¡ήç ôεi¿νοuν, Žρ
Oz kα¡ά ¡οuç ιo¿uριoμοúç ¡οu H1•1 εμµóλιο kα¡ά ¡ηç γρiπηç,
kαι αu¡óç kαι €auci αu¡ó ouνιo¡ά¡αι για óλοι. ABC ¡ηλεóραoη ανήkει o¡ην
ομάôα Disney ποu ¿ρημα¡οôο¡ή0ηkε απó P€•YC •oldman Sach εiναι
ouμπρóεôροç Lloyd Blan“fein. Žρ μέλη ¡οu Oç o¡ο
µιµλiο ποu kαλεi ¡οuç πολi¡εç να ôιαµάoε¡ε πάν¡α ¡α ouo¡α¡ιkά ¡οu kά0ε
προióν¡οç, πριν kα¡αναλoνοuν αu¡ó, kαι να αποφεúγε¡αι kά0ε ¿ημιkή
πρóo0ε¡α. Yποkρι¡ιkά, 0α προω0η0εi ¡ο εμµóλιο γρiπηç ποu ôεν εiναι
ouokεuαoμένα έναç kα¡άλογοç ouo¡α¡ιkoν για να ôια¡ηρήoει óλεç ¡ιç ¡οÇιkέç
¡ηç xημιkά kρuφó. O Žρ €auci ή¡αν ο kúριοç ouν¡άk¡ηç για ¡ην Nέα England
Journal of Medicine ¡οu άρ0ροu
λεπ¡ομερoç ¡ον kα¿úποπ¡α ελλιπή ανάπ¡uÇη ιo¡ορiα αu¡οú ¡οu
μu0ιo¡ορήμα¡οç H1•1 ιοú ¡ηç γρiπηç. (Šλέπε: •EJM ‚ol. 3”1„ 3:••…-••9,
1” Ìοuλiοu •‹‹9.) Tι kάνει 9-11 kαι ¡ην πανôημiα γρiπηç H1•1 ¿οiρων Tο
kοινó: Larry Silverstein - ε¡αiροç P•YC Au¡ή η αμεριkανιkή ’estselling µιµλiο
έ¿ει πιo¡oνε¡αι απó πολλοúç αk¡ιµιo¡έç kαι 0ρηokεu¡ιkoν ηγε¡oν oε óλο ¡ον
kóoμο, λóγω ¡ηç εkπληk¡ιkή ouμµάoεων kαι εÇηγήoειç ποu ¡εkμηριoνοuν
óποu o¡ον kóoμο
περιooó¡ερα 0ανα¡ηφóρα ήρ0ε απó ιοúç, kα0oç kαι ¡ων εργαo¡ηρiων ποu
έ¿οuν ¡οuç loosed. Call: 1-ššš-…‹š-‘˜š˜ o¡ην ¡άÇη, ή η αγορά για
line@HealthyWorldStorec.om
DR. FAUCl, NlAlD DlRECTOR lMPLlCATED lN GENOClDE
DEADLY lNGREDlENTS, DEADLY VACClNES
Protect your loved ones. Avoid vaccines. Research OxySilver.com
for the best, all natural, alternative to risky vaccinations and toxic
antibiotics. !"""!#O!$%R&S '''.OxySilver.com
VACClNATlON DOES NOT EÇUAL lMMUNlZATlON!
O Žρ €auci εiναι επioηç ouν-kά¡ο¿οç ôιπλoμα¡οç εuρεoι¡ε¿νiαç (Aρ.
….”9”.‹˜9„ 9 Žεkεμµρiοu 199˜) o¿ε¡ιkά με ένα εμµóλιο ouo¡α¡ιkó,
επιkοuριkó, ποu ονομάçε¡αι ÌL-•, μιkρó για ιν¡ερλεukiνηç-•. Au¡ó
περιγράφε¡αι ωç εiναι kεν¡ριkήç oημαoiαç για γονιôιαkέç 0εραπεiεç kαι ¡α
μέλλον –geneto-φαρμαkεu¡ιkά προióν¡α.– Oι Ekôο¿έα o¿ε¡ιkά με αu¡ó ¡ο
ôiπλωμα εuρεoι¡ε¿νiαç εiναι: Hνωμένο Hολι¡εiεç ¡ηç Aμεριkήç, óπωç
εkπροoωπεi¡αι απó ¡ην Department of Health (Ouάoιγk¡ον, Zuνε¿οúç
ρεúμα¡οç), αλλά ¡ο Associated Press,
ó¡ι οι εφεuρέ¡εç μερiôιο o¡ην αôειοôó¡ηoη αo¿ολεi¡αι ¿¡úπηoε με ιôιω¡ιkó
kα¡αokεuαo¡έç. €auci λάµει ¡οuλά¿ιo¡ον $ ‘…,‹˜•.š• ¡ων ôιkαιωμά¡ων
εkμε¡άλλεuoηç απó ¡ο 199˜ ó¡αν η kuµέρνηoη
άôεια ÌL-• oε γιγαν¡ιαiα ε¡αιρεiα ¿ημιkoν, ‡EÌP™N εiôοuç €auci ôή0εν ôωρεά
ôιkαιoμα¡α ¡οu o¡η φιλαν0ρωπiα να έρ¿ε¡αι oε oúγkροuoη
¡ókων. Aλλά óπωç παραôέ¿0ηkε η απóφαoή ¡οu να αρνη0εi ¡η
γνωo¡οποiηoη να ôοkιμάoει ά¡ομα kα¡ά ¡η ôιάρkεια ôοkιμoν ¡οu φαρμάkοu
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 137
με ÌL-• uπó ¡ην εποπ¡εiα ¡οu. E¡oι, ouνεργαoiα Žρ €auci-αποôειk¡ιkoν
o¡οι¿εiων για ¡ην kα¡ά0εoη ôιπλωμά¡ων εuρεoι¡ε¿νiαç
επι¿ειρημα¡ιkó¡η¡αç ¡οu U. S. Oμοoπονôιαkή Kuµέρνηoη, μέoω ¡ηç
uπηρεoiαç ¡οu Yγεiα, oε µάροç ¡ων φορολογοuμένων, oε αu¡ó ¡ο πολú¡ιμο
µιο¡ε¿νολογiα ¡oρα άôεια να Chiron Corporation, ¡οuç uπεú0uνοuç ¿άραÇηç
¡ηç εμµολiοu kα¡ά ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων ανοoοενιo¿u¡ιkó πρóo0ε¡ηç M€…9
με okοuαλένη., ποu περιέ¿ει επιπλέον –Ìôιók¡η¡ο– ouo¡α¡ιkά ποu πι0ανoç
Hεριλαμµάνει ÌL-•. (Šλέπε: EXHÌB̆1š.) Yπάρ¿οuν oημαν¡ιkά επιo¡ημονιkά
o¡οι¿εiα,
μεριkά απó ¡α οποiα εÇε¡άo¡ηkε απó ¡ο Kογkρέoο ¡ων Hνωμένων Hολι¡ειoν
kα¡ά ¡ην έρεuνά ¡ηç oε πóλεμο ¡οu Kóλποu ¡ο oúνôρομο, ποu
ανοoοενιo¿u¡ιkó okοuαλένη, με ÌL-• ή μη, έ¿ει εμπλαkεi
o¡ιç μάçεç ôηλη¡ηρiαoη ¡ων o¡ρα¡ιω¡ιkoν προoωπιkó ποu έλαµαν ¡ο
εμµóλιο άν0ραkα. Au¡ή η πρóo0ε¡η úλη o¡ην πλειο•ηφiα ¡οu H1•1
εμµολiων γρiπηç αναμένε¡αι να προkαλέoει ¡ρομαk¡ιkή παρενέργειεç oε
αν0ρoποuç oε óλο ¡ον kóoμο. Eπιπλέον, óoον αφορά ¡ην ιo¡ορiα ¡ηç ÌL-•,
¡η Žεu¡έρα, Oct. ”, •‹‹š, Žρ John •iederhu’er, ο ôιεu0uν¡ήç ¡οu •CÌ, εiπε
Lawrence K. Altman ¡ων •ew Yor“ †imes ó¡ι Žρ Ÿo’ert •allo –ή¡αν
kα0οριo¡ιkήç oε kά0ε oημαν¡ιkή π¡u¿ή ¡ηç αναkάλu•ηç
¡οu ιοú ¡οu AÌDS. –Kαι πρóo0εoε:– Dr •allo αναkάλu•ε interleu“ein-• (ÌL-•),
ανοoολογιkή ouo¡ήμα¡οç oημα¡οôοoiαç μóριο, ¡ο οποiο
ή¡αν απαραi¡η¡η για ¡ην αναkάλu•η ¡οu Ìοú ¡οu AÌDS, ποu uπηρε¡οúν ωç
ouν-παράγον¡αç πολι¡ιoμó ποu επέ¡ρε•ε o¡ον ιó να αναπ¡u¿0οúν. –Žρ
€auci προo¡ε0οúν oε αu¡ó, «Žεν uπάρ¿ει kαμiα αμφιµολiα ó¡ι ο Bo’ •allo
γiνει ¡εράo¡ια ouμµολή o¡ην AÌDS έρεuνα. –
O επιo¡ημονιkóç kóoμοç γνωρiçει ó¡ι η ÌL-• εiναι ¡ο «kοινó παρονομαo¡ή»
με¡αÇú λει¡οuργiεç ¡οu ανοoοποιη¡ιkοú ouo¡ήμα¡οç, kαι μπορεi να
προkαλέoει oοµαρέç παρενέργειεç. ™o¡óoο, ÌL-• έ¿ει
ouνιo¡ά¡αι για ¡ην αúÇηoη ¡οu αρι0μοú επιkοuριkoν εμµολiοu. (Šλέπε:
EK•EMATA 19 kαι •‹.)
Nέα έρεuνα για ÌL Žρ €auci ¡οu-•, προφανoç o¡ο –ιôιók¡η¡ο– φóρμοuλα ¡ηç
¿οiρων επιkοuριkά εμµóλιο γρiπηç, ôεi¿νει ÌL-• προkαλοúν¡αι ôεν ωφελεi
kα0óλοu ¡ην ¡óνωoη ¡ο ανοoοποιη¡ιkó oúo¡ημα ¡οu …š‹‹ ά¡ομα με kóo¡οç
š… εkα¡. ôολαρiων. ‡EÌP™N
kαι ¡ων φορολογοuμένων ποu kα¡αµάλλον¡αι o¡ην kαρ¡έλα. M€…9
ανοoοενιo¿u¡ιkó ‡EÌP™N ποu ¿ρηoιμοποιή0ηkε για ¡η
•‹‹9 εμµολiων kα¡ά ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων απó •laxoSmith -
Kλάιν kαι η •ovartis, kαι Lymerix ¡ηç Merc“ εμµóλια, περιέ¿ει okοuαλένη μαçi
με ÌL Žρ €auci ¡οu-•, προ¡ιμά¡αι απó ¡ο φάρμαkο
εμπορiοu οφεiλε¡αι oε ¡οÇιkέç παρενέργειεç ¡οu, óπωç αu¡ó
kάνει ¡α ¿ρήμα¡α για ¡οuç με¡ó¿οuç oε Big Pharma. ƒoον αφορά
okοuαλένη, oúμφωνα με ¡ον Dr Andrus Laursen, ¡ο ποoó ¡ων okοuαλένη
o¡ο εμµóλιο γρiπηç ¡ων ¿οiρων ποu η •laxo - SmithKlein εiναι πολú
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 138
μεγαλú¡ερη ouγkέν¡ρωoη απó ó, ¡ι o¡ο εμµóλιο άν0ραkαç ποu εμπλέkον¡αι
o¡ην παραγωγή Hóλεμο ¡οu Kóλποu ¡ο oúνôρομο hundredsof - ¿ιλιάôεç
o¡ρα¡ιω¡ιkó προoωπιkó. Z¡ην οuoiα, έo¡ω kαι αν ¡ο Kογkρέoο ¡ων HHA
ôιερεuνη0εi kαι kα¡αôikαoε okοuαλένη ¡οu
¿ρήoη ¡ων εμµολiων ποu έ¿οuν ωç 0ανα¡ηφóρα, kαι επέkρινε ôριμú¡α¡α ¡ην
ανάπ¡uÇη εμµολiοu ó¡ι ¿ρηoιμοποiηoε, oήμερα εÇαkολοu0εi να
¿ρηoιμοποιεi¡αι απó περιooó¡ερεç H1•1 παραokεuαo¡έç εμµολiων γρiπηç.
Ek¡óç απó ¡ην ÌL-• kαι okοuαλένη, nonoxynol-9 - αποφαoιo¡ιkή
oπερμα¡οk¡óνο να προkαλέoει αu0óρμη¡εç αποµολέç kαι γενε¡ιkέç
ανωμαλiεç, εiναι
ένα πρóo0ε¡ο ouo¡α¡ιkó oε οριoμένεç H1•1 ¡ηç γρiπηç
εμµóλια. Oι λέÇειç μπορεi να ¿ρηoιμοποιη0εi για να εÇαπα¡ήoει.
Fια παράôειγμα, –Ìmmunization– ôεν oημαiνει –εμµολιαoμοú.– –Ìmmunization–
παραôοoιαkά αναφέρε¡αι oε φuoιkó έk0εoη oε
αν¡ιγóνα, αkολοu0οúμενη απó φuoιkó ανοoοποιη¡ιkó απάν¡ηoη, k¡iριο
ôιαρkήç φuoιkή ανοoiα. H λέÇη –εμµολιαoμοú,– εναλλαk¡ιkά,
αναφέρε¡αι oε μια ια¡ριkή ôιαôιkαoiα ποu ouνή0ωç
ενεργοποιεi uπερ-αν¡ιôράoειç εuαιo0η¡οποiηoηç
εν¡óç ¡οu λεμφιkοú ouo¡ήμα¡οç.
Eναç άλλοç μú0οç εiναι ôóλια ó¡ι η €DA
ôοkιμέç εμµολiων kαι / ή να εÇαoφαλiçει ¡ην αoφάλειά ¡οuç
kαι ¡ην απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡α. Au¡óç ο μú0οç επιμένει λóγω
ouνε¿ή ενio¿uoη απó ¡ην εiôηoη
μέoα ενημέρωoηç, ποu ελέγ¿ε¡αι απó ¡ην εμπιo¡οoúνη P€•YC, kαι
προ¿ωρημένο πλúoη εγkεφάλοu απó ¡οuç uπαλλήλοuç ¡ηç uγεiαç
Eπαναλαμµάνω ó¡ι αu¡ó ¡ο ôελεαo¡ιkή μάν¡ρα -
–Eμµóλια εiναι αoφαλή kαι απο¡ελεoμα¡ιkά.–
Hεριooó¡ερα εÇαπά¡ηoη ouνοôεúει ¡ο μú0ο
ó¡ι οι εμµολιαoμοi εiναι «uπο¿ρεω¡ιkή», ó¡αν,
απó ¡ο νóμο Zuν¡αγμα¡ιkó, πρέπει να εiναι ε0ελον¡ιkή
για óλοuç óoοuç ¡ιμήoοuν ¡ιç 0ρηokεu¡ιkέç απαγορεúoειç
kαι άλλα φιλοoοφιkά-kλioη
να αρνη0εi εμµολiων απó Aμεριkή έ¿ει
παραôοoιαkά παρέ¿ον¡αν ioηç προo¡αoiαç
oúμφωνα με ¡ο νóμο.
Au¡έç προ0έoεωç o’fuscations απó ¡ην
μέoα ενημέρωoηç kαι 0εoμο0ε¡ημένη ια¡ριkή,
¿ειραγωγεi¡αι kαι oε λά0οç kα¡εú0uνoη απó ¡ην P€•YC
εμπιo¡οoúνη, kα¡αôειkνúοuν ¡ην kοινωνιkή μη¿ανιkή
kαι η kα¡αo¡ολή ¡ηç φuoιkήç 0εραπεiαç,
0ρηokεu¡ιkέç πεποι0ήoειç, ανοoο-επάρkειαç,
με¡αφuoιkή kαι πνεuμα¡ιkή, λαμµάνον¡αç ¡óποç για ¡ην προo0ηoη ¡ηç
μαçιkήç ôολοφονiαç. Aν¡i να ενιo¿u0εi η ιερή dictim γραμμένο oε kά0ε
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 139
νομοo¿έôιο ôολάριο HHA, –Z¡ο •εó Eμεiç †rust, –η kα¡άo¡αoη P€•YC
ε¡αiροι άν0ρωποι με πio¡η o¡ον ¡óπο ôηλη¡ηριoôη ‚AC - H ανω¡έρω
αποôειk¡ιkά o¡οι¿εiα πωç ¡ο Aμεριkανιkó οι άν0ρωποι •u¿ολογιkά –Hλúoη
εγkεφάλοu– kαι ¿ημιkά με0uoμένοç. Oι πράk¡ορεç kαι ¡οuç φορεiç ¡ηç
P€•YC εuαιo0η¡οποιεi ¡οuç πολi¡εç kαι traumatizes με ¡α μέoα ¡οuç, ¡ó¡ε
φuoιkά επι0έoειç αkóμη kαι εγkúοuç kαι ¡α µρέφη με ôηλη¡ηριoôηç ενέoειç
παρο¿ή αiμα¡οç μολúνoειç.
Humanicide εiναι να ¿ορηγη0εi μέoω HOY, CDC, €DA, AAP, •ÌAÌD, PHS,
•CÌ kαι άλλοuç οργανιoμοúç kαι ιôρúμα¡α εÇ ονóμα¡οç ¡οu N¡έιµιν¡
Pοkφέλερ kαι ¡οu φiλοι. Ìôιó¡η¡έç ¡οuç περιλαμµάνοuν •ovartis, •ovavax,
SmithKlein, Merc“, CSL, kαι Baxter Corporation. Oι εν λóγω ε¡αιρεiεç
παράγοuν ¡α H1•1 εμµóλια γρiπηç ποu 0α µλά•ει kά0ε πρóoωπο ποu
αποπλάνηoε να ¡α λάµει. 4αρμάkων ¿ορηγεi¡αι απó ια¡ριkέç 0εó¡η¡εç (MDS)
για ¡ην προo0ηoη ενóç
προφανoç γενοk¡ονιkή ημερήoια ôιά¡αÇη-¡ο •‹‹9 Fρiπη ¡ων ¿οiρων
εμµολιαoμóç ” kαμπάνια. ƒπλα μαçιkήç kα¡αo¡ροφήç,
ouμπεριλαμµανομένων µιολογιkoν kαι ¿ημιkoν óπλων, οι ελέγ¿ε¡αι απó ¡α
iôια ά¡ομα.
NATURAL HEALlNG ALTERNATlVES HEAVlLY SUPPRESSED
DEADLY lNGREDlENTS CONCENTRATED lN THE FLU
VACClNES
Visit FLUscam.com for the LATEST FLU NEWS.
Watch FLUscam.TV for the best reporting.
Read Dr. Horowitz's books Death in the Air
and Emerging Viruses to get what is really happening.
Examine the eidence
and see that the entire
!""# $%& $right is a
'oyal('ockefeller S)*+
for population
poisoning,
H1N1 VACClNES "FAST-TRACKED" FOR
MASS MURDER
Εμþóλια oυotαtιkó nεριλαμþóvoυv υöρóργυρo, φoρμαλöε•öq,
0αvαtqφóρεç íλαια kαι tα ¿qμιkó nρoïóvtα, kαι γεvεtιkή υλιkó
noυ μnoρoúv vα öqμιoυργήooυv víεç nαvöqμíεç. Kαι αν ôεν
–Eμεiç οι —ν0ρωποι– ôιάγνωoη kαι αν¡ιμε¡oπιoη ¡ων µα0ú¡ερων αι¡iων
αu¡ήç ¡ηç γενοk¡ονiαç επιµολή - •u¿οkοινωνιkήç, γεωπολι¡ιkή, οιkονομιkά
εÇοu0ενω¡ιkή, φuoιkά-uποôοúλωoη πα0ολογiα, η αν0ρωπó¡η¡α μπορεi
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 140
kuριολεk¡ιkά
go εÇαφανιo¡εi απó γενε¡ιkέç με¡αλλάÇειç kαι ôηλη¡ηριάoειç ¿ημιkoν.
Eναλλαk¡ιkά, ωç πνεuμα¡ιkά óν¡α, ¡ον άν0ρωπο αÇiçοuν λúoειç πνεuμα¡ιkή
ŽEN ¿ημιkή ôηλη¡ηριάoειç. H ανα0εμα¡içε¡αι kαι kα¡αo¡έλλον¡αι ¡ομεiç ¡ηç
ολιo¡ιkήç ια¡ριkήç αποôεiÇει οριo¡ιkά kα¡ά ¡ων παραµιάoεων εμπιo¡οoúνηç.
Aμεριkανοi προ¡ιμοúν φuoιkέç 0εραπεiεç για ια¡ρoν επιokέ•ειç, kαι να
ôαπανοúν περιooó¡ερο out-of-¡oέπη γι 'αu¡οúç, αλλά ôεν µλέποuμε
ομοιοπα0η¡ιkοúç o¡ην νοoοkομεiα kαι ôεν γiνε¡αι αναφορά αu¡ήç ¡ηç
προ¡iμηoηç απó –Yγεiα με¡αρρu0μιo¡έç.– H αναγνoριoη ¡ηç αouλiαç
πνεuμα¡ιkή, ’ioenergetically ôιοιkoν φuoιkó φuoιkή αouλiαç μέoω
electrogenetic kαι hydrosonic ôιαôιkαoiεç, να ορioε¡ε ¡ην αν0ρωπó¡η¡α
ελεú0ερο απó φαρμαkεu¡ιkέç ôοuλεiα. Hρókει¡αι kλειôi για ¡ην απó μαkροú
αναμενóμενη παραôειγμα¡ιkή o¡ροφή. Aν¡ 'αu¡οú, ¡α oοúπερ μάρkε¡ εiμαι
γuρολóγοç εμµóλια oαν ια¡ριkέç αγορoν εiναι ανεπαρkή. –Safeway–
kα¡αo¡ήμα¡α oαγηνεúoει ¡οuç αγοραo¡έç ποu προoφέροuν
1‹Œ έkπ¡ωoη oε kανέναν παρορμη¡ιkά εμµολιαoμένα.
Πoιoç om(ει;
H ε¡αιρεiα ιôιοk¡ή¡ηç, Kohl’erg Kravis Ÿo’erts, ó¡ι Eiναι ouνεργάçε¡αι με
πολλά μέλη ¡ηç P€•YC Pοkφέλερ ¡οu.
Zuçή¡ηoη o¿ε¡ιkά με ¿ρειάçε¡αι –Yγεiα με¡αρρú0μιoη;–
Žιεu0úνων Zúμµοuλοç ¡ηç Safeway, Steven H. Burd, Ìôρu¡ήç ¡οu εiναι ο
Zuναoπιoμóç για Advance H με¡αρρú0μιoη ¡ηç uγειονομιkήç περi0αλ•ηç
(CAHŸ), ¡οu kινήμα¡οç πιο ειλιkρινήç πωλη¡ήç. Allied
P€•YC μέλη περιλαμµάνοuν: Merc“ & Co, •laxo-SmithKlein, Eli Lily and
Company, Pfizer Ìnc, kαι οôηγoν¡αç ôοkιμέç εμµολiων Aμεριkήç
οργάνωoη Kaiser Permanente. Hέρα απó αu¡ή ¡ην εγkλημα¡ιkή
αποπλάνηoηç ποu φuλαkiçει φuoιkή 0εραπεiα kαι ouμπληρωμα¡ιkή
φρον¡iôα, ¡ο προφανή πρó0εoη ¡ηç Oμοoπονôιαkήç uπαλλήλων για ¡η
ôιάπραÇη humanicide, o¡ο πλαioιο ε¡αιριkoν o¿έoεων με φαρμαkεu¡ιkή
µιομη¿άνων kαι ¡ων μέoων ενημέρωoηç εiναι αποôεôειγμένα απó ¡α
αkóλοu0α γεγονó¡α:
1) Akα0άριo¡εç ¿ρóνια ποινιkή ανεu0uνó¡η¡α εμµολiων για ¡ον έλεγ¿ο ¡ηç
αoφάλειαç για ¡ην επαρkή προ0εoμiεç για ¡ην αoφαλή µεµαιó¡η¡α ó¡ι
εμµóλια εiναι αoφαλή, kαι ôεν 0α προkαλέoει αo0ενειoν, ή πρóωρων
0ανά¡ων, μήνεç kαι ¿ρóνια με¡ά εμµολιαoμοi.
•) Oμοoπονôιαkή εÇάρ¡ηoηç απó μελέ¡εç αoφάλειαç kαι ¡α o¡οι¿εiα ποu
παρέ¿ον¡αι αποkλειo¡ιkά απó ¡α ναρkω¡ιkά ε¡αιρεiεç - kα¡αokεuαo¡έç
εμµολiων ποu έ¿οuν ¿ειραγωγεi¡αι o¡α0ερά o¡οι¿εiα για ¡ο kέρôοç.
3) Akα0άριo¡εç εγkλημα¡ιkή αμέλεια ¡ων άμεoα ôια0έoιμεç, ¿αμηλó¡ερο
kóo¡οç, ¡η μεiωoη ¡οu kινôúνοu, ιôιαi¡ερα αÇιóπιo¡εç εναλλαk¡ιkέç λúoειç για
φuoιkó επιkiνôuνη εμµολιαoμοúç kαι ¿ημειο0εραπεiεç για η γρiπη, óπωç ¡ο
μέγα-ôóoειç Šι¡αμiνεç
F kαι Ž, ή ¡ο νέο hydrosols αoήμι (π.¿., OxySilver). Yγεiα αμέλεια uπαλλήλων
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 141
εkπαiôεuoη ¡οu kοινοú kα¡άλληλο ¡ρóπο να αποφεu¿0οúν ή να αναk¡ήoει ¡ο
μεγαλú¡ερο μέροç φuoιkά kαι
απο¡ελεoμα¡ιkά απó άπο•η kóo¡οuç απó ¡η γρiπη.
‘) Akα0άριo¡εç ποινιkέç αôιkοπραÇiα oε ouν-ôημιοuργiαç
πειo¡ιkή 0ανα¡ηφóρα προπαγάνôα ποu ôημιοuργεi φóµοuç kαι φοµiεç oε
αν0ρoποuç παν¡οú προo0ήkη o¡ιç •u¿ολογιkέç, kοινωνιkέç kαι οιkονομιkέç
µάρη ¡οu άγ¿οuç kαι ¡ηç kα¡ά0λι•ηç για ¡ην προo0ηoη ¡ηç η ¿ρήoη ¡ων
αν¡ιkα¡α0λιπ¡ιkoν φαρμάkων με 0ανα¡ηφóρα
παρενέργειεç.
…) Mιk¡ó ποινιkή απο¡u¿iα ¡ηç Oμοoπονôιαkήç uπαλλήλων ôημιοuργiα
νóμιμη εμµóλιο –ανεπι0úμη¡ο ouμµάν– εk0έoεων, ¡η ouλλογή ôεôομένων,
ανάλuoη ¡ηç çημiαç, kαι πρω¡ókολλα αποçημiωoηç. Zήμερα, πιo¡οποιήoιμοu
αναφοράç εμµολιαoμοú ¡ων ¡ραuμα¡ιoμoν kαι ¡ων αo0ενειoν εiναι
¿ονôροειôoç / ποινιkoç παραμελημένων, ou¿νά εk προ0έoεωç hidden„ kαι
η αποçημiωoη ôεν uφio¡α¡αι για ¡η ouν¡ριπ¡ιkή πλειονó¡η¡α ¡ων α¡óμων
ποu ¡ραuμα¡içον¡αι Fια παράôειγμα, η λογοkριoiα ¡οu –†himerosal ‚SD
Mελέ¡η, 4άoη Ì, Eνημέρωoη •/•9/‹‹ –παράγε¡αι για ¡ο CDC, ¡ó¡ε
kα¡α¡άooε¡αι kαι αργó¡ερα ¡ροποποiηoε πριν απó ¡η ôημοoiεuoη, ôiνει
uπαλλήλων ôóλια πληροφορiεç kαι άôεια να ôιεkôιkήoοuν uôράργuρο ¡ων
εμµολiων ποu εiναι αoφαλέç oε ouγkεν¡ρooειç
uπερµαiνει kα¡ά πολú ¡ην Hροo¡αoiα ¡οu Hεριµάλλον¡οç Oργανιoμóç ¡οÇιkά
óρια ôóoηç. (Šλέπε EXHÌB̆ •3.)
”) Zkóπιμη ouokó¡ιoη ¡ων εννοιoν ¡ων λέÇεων –εμµολιαoμοú– kαι
–εμµολιαoμοú.– O πρoην αν¡ιkα¡οπ¡ρiçει μια ôιοιkη¡ιkή ôιαôιkαoiα για ¡ην
επιµολή ¡ε¿νη¡oν ôηλη¡ηρiαoη„ ¡ο αργó¡ερο μια φuoιkή ôιαôιkαoiα άμuνα
ποu αναπ¡úooει παραkά¡ω φuoιkά ανοiγμα¡α μιkρóµια.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 142
˜) Mιk¡ó εγkλημα¡ιkή αμέλεια ¡ηç αι¡ιολογημένηç ανάλuoη o¿ε¡ιkά με ¡ην
επιôημιολογιkή παραkολοú0ηoηç ¡οu •‹‹9 εo¡iαç H1•1 ¡ηç γρiπηç
kα¡αγωγή„ okóπιμα αποφεúγει οuoιαo¡ιkέç απóôειÇη ó¡ι η oημερινή
πανôημiα ¡οu ιοú εμφανio¡ηkε Çαφνιkά, kα¿úποπ¡α, αφúoιkα, kαι αμέoωç
με¡ά οι ε¡αιρεiεç o¡ην εμπιo¡οoúνη P€•YC έkôοoηç πωλήoειç εμµολiων
προπαγάνôα.
š) Akα0άριo¡οç ποινιkή παράµαoη ¡ηç απók¡ηoηç επαρkήç ενημέρωoη
ouναiνεoη για ια¡ριkή πειραμα¡ιoμó με ανεπαρkoç
ôοkιμάçον¡αι εμµóλια. Eπιkiνôuνη H1•1 ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων
εμµóλια ποu περιέ¿οuν –çων¡ανά– –kοροiôεúει– ιοúç, «Tα¿εiα ôιαôιkαoiα» με
μóνο μεριkέç εµôομάôεç ôοkιμέç αoφάλειαç.
9) E¿ει αποôει¿0εi επιo¡ημονιkά, εuρέωç γνωo¡έç, kαι εγkλημα¡ιkά
παραμελημένεç ó¡ι αu¡οάνοoεç αν¡ιôράoειç για εμµολιαoμοúç
kαι αkóμη kαι οι kαρkiνοι ποu προkαλοúν¡αι απó αναouνôuαoμó
αo¡α0oν ιοi ouνή0ωç λαμµάνοuν μήνεç ¡óπο ή αkóμη kαι ¿ρóνια για ¡ην
ανάπ¡uÇη με¡ά εμµολιαoμοúç.
1‹) Tο ποινιkó kiνôuνοç o¡ην αÇιοποiηoη ¡ων νέων
H1•1 εμµóλια ποu περιέ¿οuν –çων¡ανά– –παρωôiα– ιοi ποu περιέ¿οuν ¡ο
γενε¡ιkó uλιkó ποu
11) Žóλια kiνη¡ρα ¡ων α¡óμων óλων ¡ων ηλιkιoν να αποôε¿0εi
–uπο¿ρεω¡ιkή– εμµολιαoμοi για πρóoµαoη oε o¿ολεiα kαι ¿oροuç εργαoiαç,
για ¡ην αποφuγή προo¡iμων kαι kαραν¡iνα, kαι / ή για να αποφúγοuν ¡ιç
ôιoÇειç ποu απó kοινωνιkοúç φορεiç παρο¿ήç uπηρεoιoν kαι οργανιoμoν
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 143
ποu αφοροúν μά¿εç επιμέλεια ¡ων παιôιoν με εkπαιôεuμένοuç uπαλλήλοuç
kαι kα¡αµάλλον¡αι να kα¡αôιkάoοuν ¡οuç αν¡ιρρηoiεç εμµóλιο.
1•) Mιk¡ó εγkλημα¡ιkή αμέλεια ¡ων αν0ρωπiνων ôιkαιωμά¡ων kαι
U. S. ελεu0ερiεç ¡ηç Zuν¡αγμα¡ιkήç: 0ρηokεiα, ¡ην Túπο, επαρkή
αποçημiωoη για ¡ην προoωπιkή αkiνη¡ο ποu λαμµάνε¡αι, o¡ην προkειμένη
περiπ¡ωoη φuoιkoν αouλiα, kαι ¡ο ôιkαiωμα o¡η çωή, ¡ην ελεu0ερiα, kαι ¡ην
προoωπιkή αναçη¡ήoειç επειôή uπερµοúμε Oμοoπονôιαkή uπαλλήλων ¡οuç
εk ¡οu νóμοu αρ¿έç, ó¡αν –εν¡ολoν– εμµóλια, αkóμη kαι kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç
–ôήλωoε– επιôημιoν. μπορεi αναouνôuάçε¡αι με ¡οuç ιοúç ποu kukλοφοροúν
παράγοuν νέα o¡ελέ¿η ποu παροuoιάçοuν πρóo0ε¡οuç kινôúνοuç πιο
0ανα¡ηφóρes πανôημiεç.
GENOClDE UNDER THE GUlSE OF "PUBLlC HEALTH"
VACClNES ARE NOT "SAFE AND "EFFECTlVE!"
CAREFULLY EXAMlNE THE EVlDENCE
-accine ingredients make them a irtual
“witch.s brew,”
/ealth )are 'eform0 based on this knowledge0
is a deadly demonic scam,
This research was conducted by investigative
journalists, Sherri Kane and Dr. Leonard Horowitz.
Tα MME kαλοúν¡αι ouνεν¡εúÇειç: 1-9‘9-˜1…-1…•‹. 13) Eπioημη παρανομiα
kαι παραμέληoη ¡ηç ‘ηç Tροπολογiα ôιkαιoμα¡α ¡ων αν0ρoπων να εiναι
αoφαλήç o¡α πρóoωπα kαι ¡α oπi¡ια ¡οuç, ôεν απειλεi¡αι ανεπι0úμη¡ων
επιôρομέç ¡ων φορέων ¡οuç kαι ¡ων
ιôιó¡η¡εç. 1‘) Eπioημη παρανομiα kαι ¡ην παραμέληoη ¡ων
…ο ôιkαιoμα¡α ¡ων αν0ρoπων ¡ηç ¡ροπολογiαç για ¡ην εÇαoφάλιoη ¡ηç
çωήç, ελεu0ερiαç, ή προoωπιkή περιοuoiα, uμπεριλαμµανομένοu ¡οu
ηγεμóνεç ooμα, kαι ορ0ήç ôιαôιkαoiαç ¡οu νóμοu„ •α πρέπει να
ouνειôη¡οποιήoοuμε ó¡ι –manditory– εμµολιαoμοúç παραµιάçοuν ¡α ôúο
μεγαλú¡ερα ôoρα ¡οu •εοú έôωoε πο¡έ η αν0ρωπó¡η¡α: 1) ¡ην ελεú0ερη
µοúληoη, kαι •)φuoιkή ανοoiα. Tο ôιkαiωμα να επιλέÇει έÇuπνα kαι uπεú0uνα
μοiρα oαç, kαι έ¿οuν φuoιkή ανοoiα oαç προo¡α¡εúει Divinely ωç o¡ó¿ο, ποu
εiναι kα¡άφωρα kαι ποινιkoç απειλοúν¡αι απó ¡οuç ε¡αiροuç ôράoειç. 1…)
Akα0άριo¡εç εγkλημα¡ιkή αμέλεια ¡ων HHA Fενοk¡ονiα Accounta’ility Act ¡οu
•‹‹˜, TÌTAOZ 1š, μέροç Ì, kεφάλαιο …‹A, 1‹91 óποu –Eμεiç Oι άν0ρωποι
¡ων Hνωμένων Hολι¡εiεç ¡ηç Aμεριkήç, «με ¡ον ¡ρóπο ¡ηç αναγkαo¡ιkήç,
ôολiωç πιέçον¡αι, ή extortionately uπο¿ρεω0εi εμµολιαoμοi, εiναι: (α) να
okο¡oνον¡αι oε επαρkή αρι0μó για ¡ην kiνηoη ¡ηç kα¡αγγελiαç kαι ¡ην
επιµάρuνoη ¡ων γενοk¡ονiα„ (µ) ¡ην uποµολή oε oοµαρή oωμα¡ιkή µλάµη„
(γ) να προoµλη0οúν μóνιμα o¡ην ôιανοη¡ιkoν ιkανο¡ή¡ων μέoω ¡οu
uôραργúροu kαι ¡οÇιkó¡η¡α αλοuμiνιο, ¡α ναρkω¡ιkά, kαι εμµóλια ποu
ouνôέον¡αι με νεuροαναπ¡uÇιαkέç kαι ouμπεριφοριkή ôια¡αρα¿έç oε παιôιά
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 144
kαι ενήλιkεç με εμµóλια ôuνη¡ιkά ενεργοποiηoη ή επιµαρuν¡ιkή ôιάφορεç
μορφέç άνοιαç„ (ô) εÇαρ¡ά¡αι απó ¡οuç óροuç ¡ηç çωήç ή ¡ηç εργαoiαç uπó
αναγkαo¡ιkή kανóνεç ποu απαι¡οúν ¡ον εμµολιαoμó kα¡ανάλωoη ¡οu
αν0ρoποu, ¡οÇιkoν αποo¡ειρω¡έç ¿ημιkέç οuoiεç, kα0oç kαι Çένεç γενε¡ιkοú
uλιkοú ποu προkαλοúν οι φuoιkέç εkφuλιoμó, kα¡αo¡ροφή, o¡ειρó¡η¡α, kαι
oε kiνôuνο αouλiα oε παραµiαoη ¡ηç φuoιkήç αν0ρoπινηç ιkανó¡η¡εç„ kαι
(ε) uπókειν¡αι oε ou¿νέç ανεπι0úμη¡εç ενέργειεç ποu απαι¡οúν
απο¡οÇiνωoη, φuoιkή αποkα¡άo¡αoη, ή επιkiνôuνεç ια¡ριkέç επεμµάoειç ποu
παράγοuν περαι¡έρω ôηλη¡ηριάoειç depopulating ¡ο
ομάôαç εν óλω ή εν μέρει„ (o¡) για ¡ην επιµολή μέ¡ρων ποu προορiçον¡αι να
παρεμπóôιoη ¡ων γεννήoεων εν¡óç ¡ηç ομάôαç, óπωç έ¿ει ¡εkμηριω0εi oε
Eμµóλιο Eµôομαôιαiα (199… May •9 - Ìοúνιοç …:9-1‹) óποu 0α αναφέρει: –[T]
εμµóλια etanus ραμμένη με hC• έ¿οuν αποkαλuφ0εi o¡ιç 4ιλιππiνεç kαι o¡η
Nιkαράγοuα. Ek¡óç απó η Hαγkóoμια Oργάνωoη Yγεiαç (HOY), άλλεç
οργανooειç ποu εμπλέkον¡αι o¡ην ανάπ¡uÇη ενóç αν¡ι-γονιμó¡η¡α εμµóλιο
¿ρηoιμοποιoν¡αç hC• περιλαμµάνοuν ¡ον Hλη0uoμó ¡οu OHE
Tαμεiο, ¡ο Hρóγραμμα Aνάπ¡uÇηç ¡οu OHE, η Hαγkóoμια Tράπεçα, ¡ο
Zuμµοúλιο ¡οu πλη0uoμοú, ¡ο lôρuμα Pοkφέλερ, οι HHA
E0νιkó Ìνo¡ι¡οú¡ο Yγεiαç ¡οu Hαιôιοú kαι Aν0ρoπινη Aνάπ¡uÇη, η ƒλεç Ìνôiα
Ìνo¡ι¡οú¡ο Ìα¡ριkoν Eπιo¡ημoν, kαι Uppsala, Eλoiνkι, kαι Ohio State
πανεπιo¡ήμια. –
(Kαι πάλι, 0α πρέπει να oημειω0εi ó¡ι Barac“ Toάροç ¡ηç επιo¡ήμηç ¡οu
Oμπάμα, John Holdren, ouν-ouγγραφέαç ¡οu µιµλiοu Ecoscience 19˜˜
çη¡oν¡αç μεiωoη ¡οu πλη0uoμοú μέoω ¡ηç ¿ρήoηç ¡ηç αποo¡εiρωoηç
εμµολιαoμoν.) (ç) με¡αµιµάoειç απó ¡ην ιo¿ú ¡ων παιôιoν μiα kοινωνιkή
ομάôα oε άλλη ομάôα εiναι Aπαγορεúε¡αι o¡ο πλαioιο ¡ηç αν¡ι-γενοk¡ονiα
πράÇη-αkριµoç ¡ι ouνέµη o¡ην μοu
kóρη o¡η ‡αµάη αναγkάçον¡αι να εγkα¡αλεi•οuν γuμνάoιο ó¡ι παρέλει•ε να
λάµει μια ¡οÇιkή †B ôοkιμή ôέρμα. Au¡ó ouμµαiνει oε óλη ¡ην Aμεριkή ó¡αν
έ¿οuν εμµολιαo¡εi ¡α παιôιά αναγkάçον¡αι να
λάµει ¡ην ειoφορά ή αλλιoç uποφέροuν ¡ο o¡iγμα ¡ηç ôή0εν παροuoιάçοuν
μεγαλú¡ερο kiνôuνο για ¡ην kοινó¡η¡α ¡ων εμµολιαoμένων παιôιoν. Au¡ó
πολι¡ιkή εiναι •u¿ολογιkά kαι ouναιo0ημα¡ιkά kα¡α¿ρηo¡ιkή„ λαμµάνον¡αç
uπó•η ó¡ι η εναλλαk¡ιkή λúoη ¡οu εμµολιαoμοú εiναι oωμα¡ιkά με0uo¡ιkά,
γενιkά ¡ραuμα¡ιoμó, kαι επιφέροuν ¿ρóνιεç αναπηρiεç. Eν kα¡αkλεiôι,
αôιάoειo¡α o¡οι¿εiα oε αu¡ó ¡ο έγγραφο, ouμπεριλαμµανομένων
EK•EMATA 1 έωç •3 για γραμμή €LUscam.com (Šλέπε: –H ένορkη
µεµαiωoη») επαρkοúν για να πεioοuν ¡οuç πιο εúλογη άν0ρωποι οι
επιkiνôuνεç ouγkροúoειç
ouμφερóν¡ων με¡αÇú HHA ομοoπονôιαkήç uγεiα uπαλλήλοuç kαι ¡ο
Ÿoc“efeller kα0ιερωμένεç εμπιo¡οoúνη εiναι kα¡άφωρα γενοk¡ονiαç kαι
ειλιkρινά ποινιkά. Au¡ó ¡ο kαρ¡έλ ¡ων ναρkω¡ιkoν / μέoων
µιομή¿ανοι okο¡oνοuν πολú περιooó¡ερο απó 1 εkα¡ομμúρια Aμεριkανοi
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 145
ε¡ηoiωç ανάλογα με άkρωç ouν¡ηρη¡ιkή uπολογιoμοúç απó
εμπειρογνoμονεç o¡ον ¡ομέα αu¡ó. Fια λóγοuç γραπ¡ή παραπάνω, oαç
προoεú¿ομαι 0α εÇε¡άoει προoεk¡ιkά ¡α αποôειk¡ιkά o¡οι¿εiα αναφέρον¡αι
o¡ο παρóν, kαι να αποφúγοuμε εμµολιαoμένων απó ¡oρα kαι o¡ο εÇήç.
Hάρ¡ε αu¡ά kαι άλλα ελεú0ερα downloada’le
uλιkά oε αu¡ή ¡ην ιo¡οoελiôα για ¡ην ¡οπιkή νομο0έ¡εç, ôιkηγóροι, o¿ολιkά
ouμµοúλια kαι oερiφηôεç » γραφεiα. Ek ¡ων προ¡έρων o¿ε¡ιkά με ôια¡αγέç
¡οu €DA αôειοôó¡ηoηç kαι ¡η ôια¿εiριoη ¡ων οργανιoμoν ¡ων η γρiπη kαι
άλλα εμµóλια (π.¿., HP‚), μέ¿ρι αu¡ó ¡ο επεiγον απóôειÇη ¡ηç γενοk¡ονiαç
kαι kα¡ά ¡ων παραµιάoεων εμπιo¡οoúνηç μπορεi να εiναι αρkε¡ά μελε¡η0εi
kαι η αoφάλεια μαç ôιαµεµαiωoε.
Copyright ž 2009, Leonard G. Horowit˜. Ÿöεια
¿oρqγoúvtαι για αvαtúnmoq ónmç 0íλεtε. Μα(ιkή
nooótqtεç nαρoúoαç öqμooíευoqç, μnoρoúv vα
αγoραotoúv μíom tqç υγιειvήç - ‡orIdStore.com
kαλmvtαç: 1 - 888-508-4787. Για tqv noλιtιkή öρóoq,
kαtεþóotε to +ΗOΙΣΜΑ kαι †voρkq þεþαímoq αnó
Scam.com „LUscam.8
HeaIthy ‡orId Distributing
217 Cedar Street Ste #326, Sandpoint, ID 83864 888-508-4787
Zε kiνôuνο μποροúν να µάλοuν ¡ην uγεiα ¡οuç, óoοι kα¡αναλooοuν αν¡ιιikά
φάρμαkα ˆ†amiflu‰ kαι ˆŸelenza‰, ¡α οποiα προμη0εú¡ηkαν απó ¡ο Žιαôik¡uο.
O Euρωπαikóç Oργανιoμóç 4αρμάkων (EMEA) έ¿ει ενημερooει ¡ιç ε0νιkέç
uγειονομιkέç uπηρεoiεç πωç έ¿οuν εν¡οπιo¡εi πλαo¡έç ouokεuαoiεç ¡ων εν
λóγω φαρμάkων, ¡α οποiα ôια¡έ0ηkαν μέoω lν¡ερνε¡. O uποuργóç Yγεiαç k.
Žημή¡ρηç Aµραμóποuλοç kάλεoε ¡ην Tρi¡η ¡οuç πολi¡εç να εiναι
προoεk¡ιkοi, λέγον¡αç ó¡ι ¡α φάρμαkα αu¡ά ôεν ¿ορηγοúν¡αι προληπ¡ιkά kαι
πωç uπάρ¿οuν επαρkεiç ποoó¡η¡εç o¡α νοoοkομεiα, για óoοuç ¡α
¿ρειαo¡οúν.Z¡ο με¡αÇú, óπωç αναkοινo0ηkε απó ¡ον E0νιkó Oργανιoμó
4αρμάkων (EO4), o EMEA έ¿ει ouo¡ήoει η ôιάρkεια çωήç ¡οu †amiflu να
επεk¡α0εi απó πέν¡ε oε επ¡ά ¿ρóνια. H oúo¡αoη μóλιç εγkρι0εi kαι επιoήμωç
απó ¡ην Euρωπαikή Eπι¡ροπή, 0α έ¿ει εφαρμογή oε óλεç ¡ιç
νεοπαραokεuαçóμενεç kά•οuλεç †amiflu. Mε αφορμή ¡ο πρóoφα¡ο
Çέoπαoμα ¡οu νέοu ιοú ¡ηç γρiπηç A (H1•1), ο EMEA εÇέ¡αoε, επioηç,
¡ρóποuç για ¡η ¿ρήoη ¡ων kα•οuλoν †amiflu oε περiπ¡ωoη έλλει•ηç. H
Eπι¡ροπή για ¡α 4αρμαkεu¡ιkά Hροióν¡α Aν0ρoπινηç ¿ρήoηç (CHMP) ¡οu
Oργανιoμοú πρó¡εινε οι kά•οuλεç ποu µρiokον¡αι ήôη o¡ην αγορά, να
μποροúν να ¿ρηoιμοποιη0οúν έωç kαι ôúο επιπλέον ¿ρóνια με¡ά ¡ην
ιo¿úοuoα πεν¡αε¡οúç ôιάρkειαç ημερομηνiα λήÇηç oε μια επιµεµαιωμένη
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 146
επιôημiα. Oι αo0ενεiç ποu έ¿οuν πρóoφα¡α ληγμένεç kά•οuλεç ôεν 0α
πρέπει να ¡ιç απορρiπ¡οuν kα0ó¡ι μπορεi να ¿ρειαo¡οúν oε μια νέα πανôημiα
γρiπηç A (H1•1).Oι ouo¡άoειç απο¡ελοúν μέροç μiαç εuρú¡ερηç απαi¡ηoηç
να αναçη¡η0οúν ¡ρóποι αποφuγήç ελλεi•εων ¡ων αν¡ιιikoν φαρμάkων kαι να
ôιαoφαλιo0εi ó¡ι ¡α φάρμαkα εiναι ôια0έoιμα oε εkεiνοuç ποu μπορεi να ¡α
¿ρειαo0οúν. Oι ouo¡άoειç αu¡έç 0α έ¿οuν εφαρμογή μóνο εάν έ¿ει
επιµεµαιω0εi μiα πανôημiα απó ¡ον Hαγkóoμιο Oργανιoμó Yγεiαç (HOY).Tα
αν¡ιιikά φάρμαkα ôιαôραμα¡içοuν oημαν¡ιkó ρóλο o¡η ôια¿εiριoη μιαç
πανôημiαç γρiπηç. Zε αν¡i0εoη με ¡α εμµóλια, ¡α οποiα ôεν εiναι kα¡ά
kανóνα ôια0έoιμα o¡α πρo¡α o¡άôια μιαç πανôημiαç, ¡α ouγkεkριμένα
φάρμαkα μποροúν να ¿ρηoιμοποιη0οúν απó ¡ην έναρÇη ¡ηç πανôημiαç. Oι
kuµερνήoειç παγkοoμiωç έ¿οuν ôημιοuργήoει απο0έμα¡α αu¡oν ¡ων
φαρμάkων, προkειμένοu να ¡α kα¡αo¡ήoοuν ôια0έoιμα o¡ο kοινó, oε
ouμφωνiα με ¡α ε0νιkά o¿έôια ε¡οιμó¡η¡αç. Tο •‹‹š ή¡αν η ¿ρονιά ¡οu ιοú
¡ηç γρiπηç H…•1 ή αλλιoç γρiπη ¡ων π¡ηνoν, ¡ο •‹‹9 εiναι η ¿ρονιά ¡οu ιοú
H1•1. Hρókει¡αι για μια με¡άλλαÇη ¡ηç γρiπηç με γενε¡ιkó uλιkó απó
¡έooεριç προüπάρ¿οuoεç μορφέç ¡οu ιοú (ένα kοk¡έιλ γονιôiων): ôúο απó ¡η
γρiπη ¡ων ¿οiρων (ένα απó Šóρεια Aμεριkή kαι ένα απó Euραoiα), ένα απó
¡η γρiπη ¡ων π¡ηνoν, kαι ένα απó ¡ην αν0ρoπινη kοινή γρiπη.
Hιo¡εúε¡αι πωç η επιôημiα Çεkiνηoε ¡ο Mάρ¡ιο ¡οu •‹‹9 kαι με¡αôiôε¡αι απó
άν0ρωπο oε άν0ρωπο kι έ¿ει εÇαπλω0εi oε πολλέç ¿oρεç oε óλον ¡ον
kóoμο. Kα¡ά ¡ον •‹ο αιoνα, έ¿οuν ouμµεi ¡ρειç πανôημiεç γρiπηç, o¡α έ¡η
191š, 19…˜ kαι 19”š. H πανôημiα ¡ηç ιoπανιkήç γρiπηç ¡ο 191š (ποu
προkλή0ηkε απó μια με¡άλλαÇη ¡οu H1N1) ή¡αν η πιο φονιkή ¡ηç oúγ¿ρονηç
επο¿ήç, μóλuνε περiποu ¡ο ‘‹Œ ¡οu παγkóoμιοu πλη0uoμοú kαι okó¡ωoε
πάνω απó …‹ εkα¡. αν0ρoποuç, ιôiωç νέοuç. Tο 19…˜ η Aoια¡ιkή γρiπη (μια
με¡άλλαÇη ¡οu ιοú H•N• ¡ηç αν0ρoπινηç γρiπηç, oε ouνôuαoμó με μια
με¡άλλαÇη ¡ηç γρiπηç ¡ων άγριων παπιoν) okó¡ωoε • εkα¡. ά¡ομα, ιôiωç
ηλιkιωμένοuç. Tο 19”š μια με¡άλλαÇη γνωo¡ή ωç H3N•, ποu Çεkiνηoε απó
¡ο ‡ονγk Kονγk, okó¡ωoε 1 εkα¡. αν0ρoποuç παγkοoμiωç, ιôiωç άνω ¡ων
”… ε¡oν. Tα ouμπ¡oμα¡α ¡οu ιοú γρiπηç A(H1•1) o¡ον άν0ρωπο εiναι
ouνή0ωç παρóμοια με ¡α ouνή0η αν0ρoπινα ouμπ¡oμα¡α επο¿ιαkήç
γρiπηç: Huρε¡óç, αναπνεuo¡ιkά ouμπ¡oμα¡α óπωç µή¿αç ή ρινιkή
kα¡αρροή, πονóλαιμοç, πι0ανoç άλλα ouμπ¡oμα¡α óπωç, μuikοi πóνοι,
πονοkέφαλοç, ρiγη, kóπωoη, εμε¡óç ή ôιάρροια (ó¿ι ¡uπιkά ouμπ¡oμα¡α
γρiπηç, εν¡οú¡οιç έ¿οuν αναφερ0εi oε kάποιεç πρóoφα¡εç περιπ¡ooειç ¡οu
νέοu αu¡οú εiôοuç γρiπηç). Zε kάποιεç περιπ¡ooειç, ôuνα¡óν να εμφανιo¡οúν
oοµαρέç επιπλοkέç αkóμη kαι oε ouνή0ωç uγιή ά¡ομα ¡α οποiα
προoµάλλον¡αι απó ¡ον ιó. O άν0ρωποç προoµάλλε¡αι απó ¡ον ιó γρiπηç
A(H1•1) με ¡ον iôιο ¡ρóπο óπωç kαι απó ¡ην ¡uπιkή επο¿ιkή γρiπη.
EÇαπλoνε¡αι απó άν0ρωπο oε άν0ρωπο, άμεoα, μέoω o¡αγονιôiων απó
μολuoμένο ά¡ομο ¡ο οποiο µή¿ει ή φ¡αρνiçε¡αι, ή έμμεoα, ó¡αν o¡αγονiôια ή
εkkρiμα¡α απó ¡η μú¡η kαι ¡ον λαιμó kα¡αλήγοuν oε ¿έρια kαι άλλεç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 147
επιφάνειεç ποu o¡η ouνέ¿εια αγγiçοuν άλλα ά¡ομα, ¡α οποiα με ¡η oειρά ¡οuç
αγγiçοuν ¡ο o¡óμα ή ¡η μú¡η ¡οuç. Eνo οι περιooó¡ερεç περιπ¡ooειç
uπήρÇαν ήπιεç, oε μεγάλο αρι0μó περιπ¡ooεων οι ouνεπαγóμενεç αo0ένειεç
uπήρÇαν oοµαρó¡α¡εç, kuρiωç o¡ο MεÇιkó. O ιóç γρiπηç ôεν με¡αôiôε¡αι
μέoω ¡ηç kα¡ανάλωoηç ορ0ά ôιαkινοúμενοu kαι μαγειρεμένοu ¿οιρινοú
kρέα¡οç kα0oç kαι ¿οιρινoν προióν¡ων. Mέ¿ρι αu¡ή ¡η o¡ιγμή, ο ιóç, ôεν έ¿ει
απομονω0εi oε çoα kαι ôεν uπάρ¿οuν ενôεiÇειç πωç ο ιóç µρiokε¡αι o¡ην
αλuoiôα παραγωγήç ¿οιρινοú kρέα¡οç. Z¡ην πραγμα¡ιkó¡η¡α, ο νέοç ιóç ôεν
έ¿ει πο¡έ ανι¿νεu¡εi αu¡οúoιοç oε ¿οiροuç o¡ο παρελ0óν, απλoç μια απó ¡ιç
πρω¡εiνεç ¡οu εiναι óμοια με ¡ον ιó ποu ouνή0ωç μολúνει ¡οuç ¿οiροuç. Oι
πλεio¡οι ιοi γρiπηç εiναι εuάλω¡οι oε αν¡ιιιkά φάρμαkα óπωç εiναι οι
kα¡αo¡ολεiç ¡ηç νεuραμινιôάoηç (οoελ¡αμιµiρη kαι çαναμιµiρη), kα0oç kαι oε
παλαιó¡ερα αν¡ιιιkά φάρμαkα (αμαν¡αôiνεç). Tο αν¡ιikó φάρμαkο†amiflu
περιορiçει ¡ην αo0ένεια kα¡ά 3” oρεç, επιπλέον έ¿ει πολλέç παρενέργειεç.
Au¡ήν ¡η o¡ιγμή ôεν uπάρ¿ει έ¡οιμο εμµóλιο προo¡αoiαç έναν¡ι ¡οu νέοu
αu¡οú ιοú H1N1. Eάν έ¿ε¡ε εoεiç προoµλη0εi απó ¡ον ιó kρα¡εio¡ε ¡ην
•u¿ραιμiα oαç, ôεν εiναι 0ανα¡ηφóροç ιóç απλoç ¿ρειάçε¡αι ειôιkή
περi0αλ•η oo¡ε να μην προkλη0εi πνεuμονiα. Kρα¡εio¡ε αποo¡άoειç απó
óλοuç. Mπεi¡ε oε ε0ελον¡ιkή kαραν¡iνα αkóμα kαι πριν oαç επιokεφ¡εi
kάποιοç ειôιkóç. 4ορέo¡ε kάποιο μαν¡ήλι για να μην με¡αôooε¡ε εúkολα
o¡αγονiôια o¡ο ¿oρο oαç. Eπιkοινωνήo¡ε με ¡οuç ειôιkοúç.
ƒπωç kαι oε kά0ε άλλη γρiπη, μέ¿ρι να kα¡αφ0άoει µοή0εια:
· Eεkοuραo¡εi¡ε
· Hλένε¡ε ¡α ¿έρια oαç ou¿νά με oαποúνι kαι νερó, ιôiωç αφοú έ¿ε¡ε µήÇει ή
φ¡αρνιo¡εi. Tα kα0αριo¡ιkά ¿εριoν ποu περιέ¿οuν αλkοóλη εiναι επioηç
απο¡ελεoμα¡ιkά
· Aή•η άφ0ονηç ποoó¡η¡αç uγρoν
· Aή•η µι¡αμiνηç C kαι D μέoω ¡ροφoν ή ouμπληρωμά¡ων.
· Aποφuγή kαπνοú kαι αλkοολοú¿ων
Mεiνε¡ε oπi¡ι για επ¡ά μέρεç με¡ά ¡ην εμφάνιoη ¡ων ouμπ¡ωμά¡ων oαç ή
μέ¿ρι να μην έ¿ε¡ε ouμπ¡oμα¡α για •‘ oρεç.Au¡ó επιµάλλε¡αι για να μη
μολúνε¡ε άλλοuç kαι να εÇαπλooε¡ε περαι¡έρω ¡ον ιó. O ιóç αu¡óç ôεν
με¡αôiôε¡αι kα¡ά ¡ον ¿ρóνο ¡ηç επoαoηç ¡οu.
H kαλú¡ερη προo¡αoiα απó οποιαôήπο¡ε αo0ένεια εiναι η πρóλη•η, γι‰ αu¡ó
ενιo¿úo¡ε ¡ο ανοoοποιη¡ιkó oαç oúo¡ημα:
· Mε άokηoη
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 148
· Zωo¡ή ôια¡ροφή, πλοúoια oε φροú¡α kαι λα¿ανιkά ποu περιέ¿οuν
αν¡ιοÇειôω¡ιkά ouo¡α¡ιkά, •άρι με •ηλή περιεk¡ιkó¡η¡α oε ω-3
·Z¡αμα¡ήo¡ε ¡ο kάπνιoμα.
·Eλα¡¡oo¡ε ¡α οινοπνεuμα¡oôη πο¡ά, ¡α ανα•uk¡ιkά
· Hρο¡ιμεio¡ε νερó, φρέokοuç ¿uμοúç, ροφήμα¡α απó µó¡ανα óπωç μέν¡α,
oπα¡çιά(φαokóμηλο), πράoινο ¡oάι, kλπ.
· Hρο¡ιμεio¡ε ¡η λή•η µι¡αμiνηç C kαι D μέoω ¡ροφoν ή ouμπληρωμά¡ων
· Aν 0α ¡αÇιôέ•ε¡ε πάρ¡ε ε¿ινάkεα ¡οuλά¿ιo¡ον μια εµôομάôα πριν kαι kα¡ά
¡ην ôιάρkεια ¡ηç ôιαμονήç oαç o¡ο εÇω¡εριkó.
Zαç προ¡εiνοuμε: Echinacea hot drin“ (OP†ÌMA), Echinacea throat spray
(OP†ÌMA), Echinacea alcohol free liquid (OP†ÌMA), Echinacea
effervescing(OP†ÌMA), Echinacea h.p. caps(OP†ÌMA), Echinacea ta’s
(LÌ€EPLA•) Dέ¡¡η ‡ριo¡οφiôοu
Šο¡ανο0εραπεú¡ρια
‡eb Iin‚ : http://www.“arpasia-hp.com, http://ecdc.europa.eu/,
http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/‹/š1A€‘11C3”‘‹C1CCC••…˜…A…‹‹•D
E‹”‹„OpenDocument Τo
εnóμεvo þήμα otqv tρoμokραtíα
tqç γρínqç: Τo Εμφυtεúoιμo
μkρotoín.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 149
Η ZΩΗ ΜΕ ΤΟN ΜΕΓΑΛΟ ΑAΕΛOΟ Εtαιρíα αvαntúooει oυokευíç
υnoöóριαç λειtoυργíαç noυ 0α αvι¿vεúoυv 'þιo-αnειλíç' ('bio-threats')
Hηγή: World•etDaily
E¡αιρiα ποu εôρεúει o¡η
4λóριν¡α ¡ων HHA kαι
kαu¿ιέ¡αι για ¡ην πoληoη
¡οu πρo¡οu kαι μovαöιkoú
εγkεkριμívoυ αnó to
kρótoç ραöιo-μιkρotoín
noυ nρooρí(εtαι για
εμφυtεúoειç oε
αv0ρmnoυç, o¡ρέφει ¡oρα
¡ιç ôραo¡ηριó¡η¡έç ¡ηç προç
¡ην kα¡εú0uνoη ¡ηç «προπαραokεuήç για περιπ¡ooειç έk¡αk¡ηç ανάγkηç»
(–emergency preparedness–), ελπiçον¡αç να παραokεuάoει ívα μóo¿ευμα
noυ 0α μnoρεí vα αvι¿vεúει oto αíμα αυtoú noυ to «φoρóει» tqv
nαρoυoíα toυ ιoú tqç γρínqç tmv ¿oíρmv ή óλλmv ιmv noυ αnotελoúv
'þιo-αnειλή'. H ε¡αιρiα ‚eriChip αu¡ήν ¡ην περiοôο ôια0έ¡ει προç πoληoη
μια μιkρή kógoυλα εvtonιoμoú μíom ραöιooυ¿vótqtαç (R„ID) noυ
εμφυtεúεtαι kótm αnó to öíρμα toυ αo0εvoúç, q onoíα nεριí¿ει ívαv
αρι0μó noυ oυvöíεtαι, μíom υnoλoγιotή, με to ιαtριkó ιotoριkó toυç,
εnιtρínovtαç otoυç γιαtρoúç με μια ειöιkή oυokευή-αvαγvmotq vα
í¿oυv nρóoþαoq otιç
nλqρoφoρíεç toυ αo0εvoúç
αkóμα kι αv o αo0εvήç εívαι
αvαío0qtoç ή μq αvαγvmρíoιμoç.
H ε¡αιρiα kαu¿ιέ¡αι ó¡ι ¡ο μιkρο¡oiπ
¡ηç, ποu έ¿ει kα¡ά προoέγγιoη ¡ο
μέγε0οç ενóç kókkoυ ρυ(ιoú, εiναι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 150
¡ο μóνο ¡έ¡οιο μóo¿εuμα ποu εγkρiνε¡αι απó ¡ον Aμεριkάνιkο Oργανιoμó
4αρμάkων kαι Tροφiμων.
Aλλά η ‚eriChip έ¿ει επioηç o¡ρέ•ει ¡ην προoο¿ή ¡ηç kαι oε άλλεç ¿ρήoειç
¡ηç ¡ε¿νολογiαç, ouμπεριλαμµανομένων ¡ων μιkρο¡oiπ ποu
¿ρηoιμοποιοúν¡αι για να oημάνοuν kαι να kα¡αγρά•οuν tα αv0ρmnιvα μíλq
noυ 0α í¿oυv αnoμεívει μεtó αnó μια kαtαotρoφή.
H ε¡αιρiα ελπiçει ó¡ι 0α εiναι oε 0έoη ¡α
εμφu¡εúμα¡α αu¡ά να προειôοποιήoοuν εóv
to αv0ρmnιvo tμήμα αvήkει oε kónoιov
noυ ήtαv μoλυoμívoç με tov ιó tqç
γρínqç ¿oíρmv H1N1, tov ιó tqç γρínqç
tmv noυλεριkmv H5N1 ή óλλoυç
nαvöqμιkoúç nαρóγovtεç noυ kρívovtαι
mç •þιo-αnειλíç.•
H ‚eriChip ouνεργάçε¡αι με μια επι¿εiρηoη
¡ηç Mινεoó¡α, ¡ην Ÿeceptors LLC, για να
αναπ¡úÇει ¡ην ¡ε¿νολογiα ανi¿νεuoηç ¡οu
ιοú.
–Kα0oç ouνε¿içοuμε να επενôúοuμε o¡η
ouνεργαoiα μαç με ¡ην ˆŸeceptors‰, η οποiα
Çεkiνηoε με ¡ην ανάπ¡uÇη ενóç
εμφu¡εúoιμοu μιkρο¡oiπ Ÿ€ÌD με
αιo0η¡ήρα γλukóçηç,
kινοúμαo¡ε πέρα απó ¡ην
¡αu¡οποiηoη αo0ενoν, o¡οuç
αιo0η¡ήρεç ποu μποροúν να
ανι¿νεúoοuν kαι να
προoôιορioοuν ¡ιç αo0ένειεç kαι ¡οuç ιοúç óπωç η γρiπη,– εiπε ο Scott P.
Silverman, πρóεôροç ¡ηç ‚eriChip, oε ôήλωoή ¡οu. –Au¡ó εiναι ένα
ouναρπαo¡ιkó επóμενο µήμα για ¡ο μέλλον ¡οu ¡μήμα¡οç uγειονομιkήç
περi0αλ•ηç ¡ηç ε¡αιρiαç μαç.– Zúμφωνα με μια kοινή αναkοiνωoη ποu
εÇέôωoαν οι • ε¡αιρiεç πριν λiγοuç μήνεç, με ¡ον ¡i¡λο «†vα oλokλqρmμívo
oúotqμα αιo0qtήρmv για tqv αví¿vευoq tmv þιo-αnειλmv αnó tιç
nαvöqμíεç kαι tιç εnιkεíμεvεç
αo0ívειεç μí¿ρι tq Βιo-Τρoμokραtíα» ο
o¡ó¿οç ¡ηç έρεuναç εiναι να
με¡αo¿ημα¡ιo¡εi η uπάρ¿οuoα ¡ε¿νολογiα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 151
ανi¿νεuoηç γλukóçηç για να εν¡οπiçει - αν¡i για ¡η γλukóçη - ¡οuç ιοúç kαι
kαtónιv vα nερvóει tqv nλqρoφoρíα αυtή oε ívα εμφυtευμívo (otov
óv0ρmno) μιkρotoín noυ 0α μnoρεí vα nρoειöonoιεí kαι óλλoυç για
tqv únαρ{q toυ ιoú. O ¡ελιkóç okοπóç εiναι να αναπ¡u¿0εi ένα εμφú¡εuμα
ποu 0α μπορεi επioηç να εν¡οπioει ποιοç ιóç μολúνει αu¡óν ποu ¡ο έ¿ει. H
‚eriChip αναkοiνωoε, επioηç, νωρi¡ερα αu¡ó ¡ο μήνα, ¡ο oúo¡ημα ‚eri†race,
για επιπλέον αν¡ιμε¡oπιoη kα¡αo¡άoεων έk¡αk¡ηç ανάγkηç ¡ηç.
H ‚eriChip έ¿ει αναγγεiλει επioηç o¡ιç αρ¿έç ¡οu μήνα ó¡ι ποúληoε ένα
oúo¡ημα ‚eri†race, ouμπεριλαμµανομένων 1.‹‹‹ μιkρο¡oiπ Ÿ€ÌD, o¡ην
uγειονομιkή uπηρεoiα •reen Ÿiver District Health Department ¡οu Kentuc“y
για ¡ην kάλu•η αναγkoν προπαραokεuήç ε¡οιμó¡η¡αç kαι ¡η ôια¿εiριoηç
kα¡αo¡ροφoν.–
H επι¿εiρηoη εÇηγεi ó¡ι ¡ο ‚eri†race, εiναι ένα oúo¡ημα Çε¿ωριo¡ó απó ¡ο
oúo¡ημα ανi¿νεuoηç ιoν ή ¡ην ¡ε¿νολογiα ¡ήρηoηç ¡ων ιo¡οριkoν ¡ων
αo0ενoν kαι ôημιοuργή0ηkε αμέoωç με¡ά ¡ον kα¡αo¡ροφιkó ¡uφoνα
«Kα¡ρiνα», óποu kαι ¿ρηoιμοποιή0ηkε απó ¡ην ομοoπονôιαkή ομάôα
αν¡ιμε¡oπιoηç kα¡αo¡ροφoν.
Tο oúo¡ημα περιλαμµάνει μιkρο¡oiπ,
έναν φορη¡ó αναγνoo¡η με Bluetooth,
μια προoαρμοoμένη φω¡ογραφιkή
μη¿ανή ποu λαμµάνει oήμα¡α Ÿ€ÌD
kαι πληροφορiεç απó •PS, αoúρμα¡α,
kαι μια ôιαôιk¡uαkή µάoη ôεôομένων
για ¡ην απο0ήkεuoη ¡ων
πληροφοριoν kαι ¡ων ειkóνων ποu
ouλλέγον¡αι kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ων ôιαôιkαoιoν επεiγοuoαç επέμµαoηç. Tα
μιkρο¡oiπ εμφu¡εúον¡αι o¡α αν0ρoπινα μέλη ποu 0α έ¿οuν απομεiνει με¡ά
απó μια kα¡αo¡ροφή ή, oúμφωνα με μια έk0εoη απó ¡ην kα¡αo¡ροφή ¡ηç
Katrina, προokολλoν¡αι o¡α οo¡ά, προkειμένοu να ôια¡ηρη0οúν ¡α
λεπ¡ομερή αρ¿εiα, ιôιαi¡ερα o¡α γεγονó¡α ποu έ¿οuν ωç απο¡έλεoμα
εkα¡ον¡άôεç ή ¿ιλιάôεç μοιραiα περιo¡α¡ιkά. –Au¡ή η µάoη ôεôομένων
εÇαoφαλiçει ¡ην αkριµή ouλλογή, ¡ην απο0ήkεuoη kαι ¡η ôημιοuργiα
εuρε¡ηρiοu óλων ¡ων o¡οι¿εiων kαι ¡ων ειkóνων o¿ε¡ιkoν με ¡α
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 152
εναπομεiναν¡α αν0ρoπινα μέλη kαι ¡α o¿ε¡ιkά αποôειk¡ιkά o¡οι¿εiα,–
αναφέρει η ôήλωoη. –Eπι¡ρέπει επioηç, ¡ην αkριµή αναkα¡αokεuή ¡οu ¡óποu
¡ηç kα¡αo¡ροφήç, óποu αu¡ó απαι¡εi¡αι.–
Tο περιοôιkó «R„ID JournaI»
αναφέρει ó¡ι με¡ά ¡ον ¡uφoνα
«Kα¡ρiνα», ¡ο Fραφεiο Eρεuνoν
¡ηç •eorgia •eorgia Bureau of
Ìnvestigation, ¡ο Yγειονομιkó
Tμήμα ¡ηç ‡αµάηç, ¡ο ¡μήμα
επι¿ειρήoεων εk¡άk¡οu ανάγkηç
¡οu νεkρο¡ομεiοu ¡ηç 4λóριν¡α
kαι ¡ο γραφεiο ια¡ριkoν
εÇε¡άoεων o¡ο ¡μήμα uγεiαç
o¡ην kομη¡εiα ¡οu Erie, o¡η Nέα
Yóρkη, έ¿οuν επioηç αγοράoει ¡ο oúo¡ημα. Nωρi¡ερα αu¡ó ¡ο ¿ρóνο, η
‚eriChip ανήγγειλε ¡ιç πωλήoειç o¡ο νοoοkομεiο Maryland's Calvert
Memorial Hospital kαι o¡ιç περιο¿έç Mercer and Atlantic ¡οu •ew Jersey. Τo
‡ND ήρ0ε oε εnαφή με tq VeriChip αvα(qtmvtαç tιç nλqρoφoρíεç για
tqv nρóoöó tqç otqv αvóntυ{q tqç tε¿voλoγíαç αví¿vευoqç ιmv kαι
óλλmv εμφυtευμótmv μιkρotoín για tqv nρoεtoιμαoíα kαtαotóoεmv
íktαktqç αvóγkqç, αλλó öεv íλαþε kαμíα αnóvtqoq. Tο W•D έ¿ει kαι
o¡ο παρελ0óν kάνει αναφορέç o¿ε¡ιkά με ¡έ¡οια ¡oιπ ótαv tα
¿ρqoιμonoíqoαv tα voookoμεíα για vα tαυtonoιήooυv tα vεoγívvqtα ,
ó¡αν η ‚eriChip ή0ελε vα εvomμαtmoει otoυç μεtαvóotεç tιç
qλεktρovιkíç oυokευíç , o¡ο kυþερvqtιkó nαρóöειγμα με tα þιo-toιn kαι
ó¡αν q ‡aI-Mart ¿ρqoιμonoíqoε tα μιkρotoín για tqv nαραkoλoú0qoq
nελαtmv .
Οι oktm ιo¿υρoí φoþoúvtαι tqv αvεργíα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 153
ΜΙΑ ΠΑΝAΗΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
«Lημαντικούς κινδύνους» και αύçηση της ανεργiας, που μπορούν να
διαταράçουν την «κοινωνική σταθερότητα» διαπιστώνουν οι ηγcτες
της ομάδας G8, κατά την πρώτη ημcρα των εργασιών τους στη Aƒ
Ακουιλα, μολονότι παραδc¿ονται ότι υπάρ¿ουν «σημάδια
σταθεροποiησης» της παγκόσμιας οικονομiας. Lε çιλόδοçο σ¿cδιο
κατcληçαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ αγκάθι
ασυμçωνiας αποδεικνύεται το Iράν. «Mολονότι υπάρ¿ουν σημάδια
σταθεροποiησης και κυρiως ανάκαμ¡ης των ¿ρηματιστηριακών
αγορών„ η κατάσταση παραμcνει αβcβαιη και σημαντικοi κiνδυνοι
εçακολουθούν να βαρύνουν την οικονομική σταθερότητα», αναçcρει
το ανακοινωθcν των Oκτώ. Oι ηγcτες HHΑ, Pωσiας, Bρετανiας,
Iαλλiας, Iταλiας, Kiνας, Kαναδά και Iαπωνiας προειδοποιούν ότι «οι
επιπτώσεις της οικονομικής κρiσης στις αγορcς εργασiας μπορεi να
διαταράçουν την κοινωνική σταθερότητα». Zητούν δε να συνε¿ιστούν
οι προσπάθειες ανάκαμ¡ης της οικονομiας και σημειώνουν ότι εiναι
«απαραiτητο» να προετοιμαστούν «στρατηγικcς εçόδου» από τα
σ¿cδια υποστήριçης. Kαι επειδή τα σ¿cδια αυτά προκάλεσαν cκρηçη
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οι Oκτώ δεσμεύτηκαν να
εγγυηθούν «τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα».
Lημειώνουν τcλος στην κοινή τους διακήρυçη ότι δεν μπορούν «να
συνε¿iσουν να ανc¿ονται τη çοροδιαçυγή». «…α συ¸ητηθεi και θα
αποçασιστεi μια σειρά αποτελεσματικών αντiμετρων, εναντiον των
¿ωρών που δεν σcβονται τους διεθνεiς κανονισμούς όσον αçορά τη
δημοσιονομική διαçάνεια», καταλήγουν.Lυμçωνiα για το κλiμα„Tον
περιορισμό της αύçησης της θερμοκρασiας του πλανήτη κατά δύο (2)
βαθμούς Kελσiου και τη μεiωση των εκπομπών αεριών των
θερμοκηπiου κατά 80° από τα αναπτυγμcνα κράτη σε σ¿cση με τα
επiπεδα του 1990 μc¿ρι το 2050 και την παγκόσμια μεiωση κατά 50°
αποçάσισαν οι ηγcτες που συμμετc¿ουν στην G8, σύμçωνα με την
τελική διακήρυçη της συνόδου. †ς μεγάλη επιτυ¿iα της συνόδου
θεωρεiται το γεγονός ότι για πρώτη çορά οι HHΑ συμçώνησαν στο
στό¿ο «των δύο βαθμών». «Αυτή εiναι μiα ιστορική συμçωνiα», ο
πρωθυπουργός της Bρετανiας Iκόρντον Mπράουν. «H παγκόσμια
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 154
πρόκληση δεν μπορεi να αντιμετωπιστεi παρά με την παγκόσμια
δράση», συμπλήρωσε ο Lουηδός πρωθυπουργός 4ρcντρικ Pcινçελντ,
εκçρά¸οντας μεγάλη ικανοποiηση για τη συμçωνiα μεiωσης
εκπομπών των αεριών.„4ιαφ%νία -ια το 6ρ*ν …cμα διαçωνiας ήταν
το Iράν. †ς ¿θες το απόγευμα δεν υπήρ¿ε συμçωνiα ούτε για
çραστική καταδiκη του Iράν για τη μετεκλογική βiα ούτε, πολύ
περισσότερο για κυρώσεις με στό¿ο τον τερματισμό του πυρηνικού
του προγράμματος. Hάντως ο πρόεδρος των HHΑ Mπαράκ Oμπάμα
δήλωσε ¿θες ότι εiναι σημαντικό να γiνονται $υνομιλίες με το 6ρ*ν
και με τ( Βόρεια Jορ.α -ια να εν'αρρυν'ο/ν οι ,@ρες να
$ταματ&$ουν τα πυρ(νικ* τους προ-ρ*μματα O Iταλός υπουργός
Eçωτερικών 4ράνκο 4ρατiνι δήλωσε ¿θες ότι η G8 θα απευθύνει
«ισ¿υρό μήνυμα καταδiκης» προς τη Bόρεια Kορcα, η οποiα
προ¿ώρησε πρόσçατα σε σειρά εκτοçεύσεων πυραύλων και σε
δεύτερη πυρηνική δοκιμή τον Mάιο. Z [ρατίνι8 αν.φερε επiσης ότι
οι «προ‡ποθcσεις» -ια κατα4ίκ( του 6ρ*ν \4εν $υντρ.,ουν προς το
παρόν]. Oι Oκτώ δεσμεύτηκαν ¿θες να αυX&$ουν τ( )ο&'εια -ια τ(ν
αν*πτυX( τ(ς +φρικ&ς8 κα'@ς και να αυX&$ουν \με *λλους
4%ρ(τ.ς] κατ* =W 4ι$. 4ολ*ρια τον ,ρόνο τ( )ο&'εια αυτ& -ια τ(ν
περίο4ο =::TB=:C: Pιçτους μια πανδημια να μεiνει το 1/3 να μη μας
¸αλi¸ουν. Kαταλάβατε?
(Hηγcς: Ασοσιcιτεντ, Iαλλικό, ΑHE) Enet.gr
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΩΝ Α(Η1Ν1) VIRUS DE„ENSE
1) Πoλúç ^nvoç: O kαλóç, αναçωογονη¡ιkóç kαι επαρkήç oε ôιάρkεια
úπνοç εiναι η oημαν¡ιkó¡ερη προo¡αoiα ενάν¡ια o¡οuç ιοúç.
2) Σmotή Aιαtρoφή: Tροφέç πλοúoιεç oε οuoiεç ποu οπλiçοuν ¡ο Aμuν¡ιkó
μαç Zúo¡ημα εiναι ¡α φροú¡α kαι ¡α λα¿ανιkά ποu περιέ¿οuν μεγάλεç
ποoó¡η¡εç oε Šι¡αμiνη C. Aν0ρoπινοι οργανιoμοi οι οποiοι έ¿οuν αíμα
μíγιotqç αλkαλιkótqtαç (pH ˜,3…-˜, öqλ. αíμα με ελó¿ιotεç ó{ιvεç
to{ívεç εívαι ótρmtoι oε onoιovöήnotε túnoυ ιoú, þαktqριöíoυ ή
μιkρoþíoυ. Αnoφυγή oλιkή (mïkmv nρmtεïvmv προληπ¡ιkά ή με¡ά ¡ην
εμφάνιoη ¡ηç iωoηç ή ¡ηç λοiμωÇηç. Kα¡αναλoo¡ε ωμά λα¿ανιkά αλλά kαι
¿uμοúç φροú¡ων kαι λα¿ανιkoν.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 155
3) †λεγ¿oç toυ Ÿγ¿oυç: To óγ¿oç αυ{óvει tqv nαραγmγή tqç
εvöoγεvoúç koρtι(óvqç kαι tmv kαtε¿oλαμιvmv, oρμovmv noυ
kαtαotíλλoυv tqv óμυvα toυ oργαvιoμoú, kάνον¡αç ¡ον εuάλω¡ο oε ιοúç
αλλά kαι o¡ον kαρkiνο.
4) Αερóþια Ÿokqoq: H άokηoη ήnιαç μoρφήç 3-… φορέç ¡ην εµôομάôα
ôιάρkειαç ‘…-9‹ λεπ¡oν oε ouνôιαoμó με oωo¡ή kαι ποιο¡ιkή ôια¡ροφή
απο¡ελεi μια πολú kαλή άμuνα o¡ιç ιογενεiç λοιμoÇειç.
5) Oαρμαkευtιkή Αγmγή : Αv kαι q εktεtαμívq ¿ρήoq αvtιþιotιkmv kαι
¿qμιkmv φαρμókmv ε{αo0εví(ει tqv óμυvα toυ oργαvιoμoú kαι
nρokαλεí nαρεvíργειεç ¡ο CDC ouo¡ήνει ¡ην ¿ρήoη Tamiflu ή Ÿelenza
για ¡ην αν¡ιμε¡oπιoη ή kαι ¡ην πρóλη•η ¡ηç νóoοu απó ¡οuç ιοúç ¡ηç
γρiπηç A(H1N1). Kαλó εiναι να ¿ορηγοúν¡αι kα¡óπιν ια¡ριkήç
ZYNTAFOFPA4HZHZ (¿άπια, oιρóπι ή ειoπνεóμενη μορφή), kαι να
λαμµάνον¡αι μέoα o¡ιç ôúο πρo¡εç μέρεç απó ¡ην εkôήλωoη ¡ων
ouμπ¡ωμά¡ων.
6) Βιoλoγιkó ‰nλo: Aναφορά kα0ηγη¡oν ια¡ριkήç ¡οu αμεριkανιkοú
νοoοkομεiοu –Tçον ‡óπkινç– uποo¡ηρiçει πωç μóvo oε otραtιmtιkó
εργαotήριo μπορεi να παραokεuαo¡εi ¡ο μεiγμα ¡οu ιοú ¡ων ¿οiρων 'οπωç
εμφανio¡ηkε. Ο Α(Η1Ν1) εívαι γρínq με γεvεtιkó υλιkó (DNA) αnó 4
öιαφoρεtιkíç μoρφíç toυ ιoú. Aúo αnó tqv γρínq tmv ¿oíρmv , ívα αnó
tqv Β.Αμεριkή kαι ívα αnó tqv Ευραoíα, ívα αnó tqv γρínq tmv
ntqvmv, kαι ívα αnó tqv koιvή αv0ρmnιvq γρínq. Zúμφωνα με
Aμεριkανοúç αλλά kαι με επιo¡ήμονα ¡οu O.H.E óλα αu¡ά óπωç kαι o ιóç
SARS, o ιóç Εμnóλα kαι o ιóç toυ AIDS αnotελoúv ónλα Βιoλoγιkoú
Πoλíμoυ (Β.Ο).
Εnínεöo Συvαγερμoú Oóoq 6 (πανôημiαç) oúμφωνα με ¡ον H.O.Y με ¡ην
έννοια ó¡ι 0α έ¿οuν kροúoμα¡α óλεç οι ¿oρεç.
7) Η Γρínq tmv Xoíρmv AΕΝ ΜΕΤΑAΙAΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ŸΝOΡΩΠΟ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ XΟΙΡΙΝΟΥ ή παραγoγων ¡οu. Ο ιóç
kαtαotρíφεtαι otιç 0ερμokραoíεç gqoíμαtoç ή μαγειρíμαtoç 70
þα0μoúç Κελoíoυ kαι óvm. Au¡óç ο νέοç ιóç ôεν έ¿ει απομονω0εi μέ¿ρι
oήμερα oε çoα kαι ôεν uπάρ¿οuν ενôεiÇειç ó¡ι ο ιóç µρiokε¡αι o¡ην αλuoiôα
παραγωγήç ¿οιρινοú kρέα¡οç oúμφωνα με ¡ιç ¡ρέ¿οuoεç οôηγiεç ¡ηç Aρ¿ήç
Aoφάλειαç Tροφiμων E€SA.
DE„ENSE ON ATTACKS O„ MASS DESTRUCTION ‡EAˆONS
NUCLEAR - CHEMICAL - BIO‡EAˆONS
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 156
Α) ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠAΑ:
1) Kρουστικό Kύμα Αέρος. 2) 4ωτεινή ΑκτινοþοAία. 3)
Aιεισδυτική ΑκτινοþοAία. 4) Pαδιενεργός MόAυνση.
Tο κρουστικό κύμα συμπιέ(ει τον άνθρωπο προς όλες τις πλευρές. H
ταyυκίνητη πίεση έyει µλητική επίδραση και μπορεί να πετάξει τον
άνθρωπο σε σημαντική απόσταση. Kίνδυνος από θραύσματα.
Eγκαύματα ακτινοµολίας , προσωρινή τύφλωσηι O µαθμός
προσµολής εξαρτάται από την δόση και τον yρόνο παραμονής στην
ραδιενεργά μολυσμένη περιοyή.Kυριæτερη Προστασία: Tο πιο
αποτελεσματικό μέσο μαÇικής προστασίας είναι τα
Kαταqύγια.
Αυτά μπορεί να είναι μεμονωμένα ή στα υπόγεια κατοικιoν
διοικητικoν και παραγωγικoν κτιρίων. Kαλό είναι να έyουν είσοδο
και έξοδο εκτάκτου ανάγκης, να είναι στεγανά και να υπάρyουν
εγκαταστάσεις εξαέρωσης και φιλτραρίσματος του αέρα. Ακόμη θα
πρέπει να υπάρyουν αποθέματα Nερού, Tροqίμων,
Αντισqυξιογόνες Mάσκες και μέσα παρο¿ής Πρæτων
Iατρικæν Βοη0ειæν.
Mόλις δει κανείς την λάμqη πρέπει να πέσει κάτω στην γή με το
πρόσωπο στραμένο προς τα κάτω και με το κεφάλι ή τα πόδια προς
το μέρος της έκρηξης. Eάν δεν υπάρyουν μάσκες και στολές για την
προστασία από την ραδιενέργεια φτιάyνουμε μόνοι μας αυτοσyέδιες.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 157
Β) XHMIKΑ ΟΠAΑ:
1) AηAητηριæδεις Ουσίες ή A.Ο NευροπαραAητικής
Eπίδρασης,
2) A.Ο Γενικής Tοξικής Eπίδρασης,
3) A.Ο Kαυστικής Eπίδρασης,
4) A.Ο Γενικής Ασqυκτικής Eπίδρασης,
5) A.Ο Eρε0ιστικής Eπίδρασης,
6) A.Ο 4υ¿ικής Eπίδρασης (LSD).
Γ) ΒIΟAΟΓIKΑ ΟΠAΑ:
1) Iοί,
2) Mικρόþια,
3) Tοξίνες κ.α.
1) Mέγιστη Aιατροqή: Kαλή πλούσια και ευρεία διατροφή δίνει
στον οργανισμό όλες τις Bιταμίνες που yρειά(εται και ενισyύει το
Ανοσοποιητικό Zύστημα-Hοτέ δεν φεύγουμε το πρωί με άδειο
στομάyι-Οι Aίαιτες και η Πα¿υσαρκεία κάνουν τα άτομα πιο
ευάAωτα στους Tούς. Eνίσyυση της Bιταμίνης C αλλά και της E και
D στον οργανισμό έyουν αποδειyθεί ότι έyουν αντιιοικές ιδιότητες.
Aυξηση του Ασµεστίου και του Zιδήρου στον Oργανισμό.
2) Tα μοAυσμένα άτομα μεταδίδουν τους Iούς από την
Aαν0άνουσα περίοδο γιαυτό οδηγούμαστε σε πανδημία.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 158
3) Ο Iός μένει Çωντανός σε μολυσμένες επιφάνειες για 2 oρες και
μέσα στο νερό για 5 μήνες.
4) Αποqυγή επαqής με ιογενή άτομα και αγγίγματος Zτόματος,
Mύτης και Mατιoν.
5) Αυστηρή τήρηση κανόνων Ατομικής Υγιεινής
- Hλύσιμο των yεριoν πολλές φορές την ημέρα και πάντα προ
Oαγητού και μετά από Tουαλέτα
- Hροσεκτική περιποίηση στόματος και δέρματος.
6) Tα Tρόqιμα
να φυλάσσονται σε δοyεία ή σάκους από συνθετικό ύφασμα - Nα
µρά(εται το Nερό επί 30 λεπτά πριν το yρησιμοποιήσεται - Oι
Kατοικίες, τα Oικιακά Zκεύη και τα Eνδύματα
να ΑΠΟAΥMΑINΟNTΑI .
7) Mέτρα για την εξόντωση Eντόμων και Tρωκτικæν.
ΓIΑ NΑ MΠEI TΟ EM4ΥTEΥMENΟ TZIΠ ZTΟΥZ ΑNOPOΠΟΥZ
ΠPEΠEI ΠPOTΑ NΑ ΥΠΑPEEI ZHMΑNTIKΟZ KINAΥNΟZ ΓIΑ
TH AHMΟZIΑ ΥΓEIΑ, AHAΑAH MIΑ ΠΑNAHMIΑ ΓPIΠHZ ΠX
KΑI ZTH ZΥNEXEIΑ ΓIΑ TH KΑTΑZTΟAH THZ KΑI KΑOE
EΠΟMENHZ NΑ EM4ΥTEΥTEI KΑ4ΟΥAΑ ΠΟΥ ME
PΑAIΟKΥMΑTΑ ZKΟTONEI TΟΥZ IΟΥZ . ...KΑI TΟN
EΓKE4ΑAΟ ZΑZ, NΑ MΟΥ TΟ OΥMHOEÏTE.
Σuμπ6ματα
Zuμπoμα¡α ¡ηç γρiπηç ¡ων ¿οiρων, kα¡ά ¡ο Kέν¡ρο Eλέγ¿οu kαι
Hρóλη•ηç Ao0ενειoν ¡ων HHA. Tα ouμπ¡oμα¡α εiναι παρóμοια με
αu¡ά ¡ηç kοινήç γρiπηç.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 159
Tα συμπώματα με τη γρiπη ¿οiρων εiναι παρόμοια με άλλες μορçcς
γρiπης, και περιλαμβάνουν πυρετό, βή¿α, πονοκcçαλου, πόνο στους
μυς ή τις κλειδώσεις, πόνο στο λαιμό, την κούραση και μύτη που
τρc¿ει. H διάρροια και ο εμετός c¿ουν αναçερθεi επiσης σε μερικcς
περιπτώσεις. Mια μελcτη απο τις 5 Mαˆου, δημοσιευμcνο στο New
England •ournal oI Medicine, διαπiστωσε ότι 94° των
επιβεβαιωμcνων ασθενών εi¿ε πυρετό και 92° εi¿ε βή¿α. Aνθρωποι
με υ¡ηλότερο κiνδυνο σοβαρών περιπλοκών περιλαμβάνουν τις
ηλικiες 65 ¿ρονών και και μεγαλύτερους, ή παιδιά νεώτερα από 5
¿ρονών, cγκυοι γυναiκες, και άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικiας με τις
ιατρικcς καταστάσεις, όπως το άσθμα, ο διαβήτης, η πα¿υσαρκiα,
Eπiσης ασθενεiς με καρδιακcς παθήσεις, ή αποδυναμωμcνο
ανοσοποιητικό σύστημα διατρc¿ουν μεγαλύτερο κiνδυνο(π.¿. AIDS-
HIV).
‰1Š
Lύμçωνα με το CDC (Centers Ior Disease Control and
Prevention - Kcντρα για τον 1λεγ¿ο και την Hρόλη¡η των
Ασθενειών), περισσότερο από 70° των εισαγωγών σε νοσοκομεiο
στις HHΑ εiναι άνθρωποι με τους παραπάνω λόγους, και οι
περισσότερες περιπτώσεις εiναι ήπιες. Tον Mαˆο, οι περισσότερες από
τις 284 επιβεβαιωμcνες περιπτώσεις στην πολιτεiα της Ncας Yόρκης
ήταν ήπιες.
‰2Š
Lτην Iαπωνiα c¿ουν αναçcρθεi 1.048 περιπτώσεις με τη
συνήθως ήπια μορçή γρiπης και κανcναν θάνατο.
‰3Š
7υμπτ@ματα που απαιτο/ν .κτακτ( ιατρικ&
παρακολο/'($(
Lτα παιδιά τα συμπώματα μπορεi να περιλάμβάνυν μπλε ¿εiλια και
δcρμα, αçυδάτωση, γρήγορη αναπνοή, υπνηλiα, τη σημαντική
οçυθυμiα και επiσης cλλει¡η επιθυμiας για αγγάλιασμα. Lτους
ενηλiκους τα συμπώματα, μα¸i με τα τυπικά συμπώματα γρiπης εiναι
γρήγορη αναπνοή, πόνο στο στήθος ή την κοιλιά, çαçνικός iλιγγος ή
σύγ¿υση. Αυτά τα συμπτώματα ισως να ειναι λόγος για cκτατη
τηλεçώνημα/ επiσκε¡η σε γιατρό. Kαι στα παιδιά και στους ενηλiκους
cνας επiμονος εμετός, η επιστροçή συμπτωμάτων γρiπης, που
περιλαμβάνει πυρετό και βή¿α μπορεi να απαιτούν cκτακτη ιατρική
παρακολούθηση.Eντούτοις, οι γιατροi στη Ncα Yόρκη πρότειναν ότι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 160
άνθρωποι με συμπτώματα γρiπης πρcπει να συμβουλευθούν τους
γιατρούς τους πρώτα. «...H επiσκε¡η στα εκτακτα περιστατικά των
νοσοκομεiων με πολλούς άρρωστους ανθρώπους μπορεi πραγματικά
να σε βάλει σε περισσότερο κiνδυνο...» cγρα¡αν οι New York Times.
O Aρ Steven •. Davidson, ο πρόεδρος του τμήματος ιατρικής cκτακτης
ανάγκης στο ιατρικό κcντρο Maimonides στο Mπρούκλιν σ¿ολiασε "
πραγματικά θα προτιμούσαμε τους ασθματικούς και τις cγκυες
γυναiκες να cμεναν μακρυά από τα εκτακτα περιστατικά."
‰4Š
Bασικά
συμβουλευτεiτε τον γιατρό πριν να επισκεçθεiτε το νοσοκομεiο, εκτός
και αν τα συμπώματα δεν εiναι μια γρiπη αλλά πολύ ¿ειρότερα.
Mετά από μελcτη του Hανεπιστήμιο του Oυισκόνσιν, η γρiπη çαiνεται
ότι προκαλεi βλάβες στους πνεύμονες, σοβαρότερους σε σ¿cση με την
επο¿ιακή γρiπη. H cρευνα cδειçε ότι οι επι¸ώντες της ισπανικής γρiπης
του 1918 c¿ουν κάποια ανοσiα στο νcο ιό.
‰5Š
Πρόληçη - Υγιειvq - Aερομεταçερόμεvη μετdöοoη
Aiγο στοι¿εiα εiναι διαθcσιμα για τον κiνδυνο αερομεταçερόμενης
μετάδοσης με τον συγκεκριμcνο ιό της γρiπης. Hολλcς αρ¿cς
συστήνουν τη ¿ρήση ειδικής μάσκας στους εργα¸ομcνους
υγειονομικής περiθαλ¡ης κοντά στους ασθενεiς γρiπης, ιδιαiτερα κατά
τη διάρκεια διαδικασiων που çερνουν τον νοσοκόμο σε ιδιαiτερη
επαçή με τον ασθενή (π.¿.θωρακική çυσιοθεραπεiα, βρογ¿οσκοπiα).
Oι μάσκες μπορούν να ωçελήσουν μcσα σε πλήθη ή για νοσοκόμους
που εiναι σε " στενή επαçή" με μολυσμcνα πρόσωπα, το οποiο
ορi¸εται ως 1 μcτρο ή λιγότερο. Lε αυτcς τις περιπτώσεις σύστηνονται
αναπνευστικcς συσκευcς που ταçινομήθηκαν ως N95, αλλά εiναι
άγνωστο πόσο αποτελεσματικcς θα εiναι.
‰6Š
Lτα τcλη Iουλiου 2009 το
Royal College oI MidwiIes της Bρετανiας σύστησε στις cγκυες
γυναiκες να αποçεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για να περιορiσουν
την επαçή με τον ιό, επειδή ο οργανισμός της εγκύου c¿ει γενικα cνα
εçασθενημcνο ανοσοποιητικό σύστημα.
‰7Š
. Bασικά αυτό συμçωνεi με
τα βασικά συμπεράσματα ότι άνθρωποι με εçασθενημcνο
ανοσοποιητικό σύστημα θα πρcπει να εiναι πιο προσεκτικοi στην
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 161
συμπεριçορά τους ενώσω η πανδημεiα βρiσκεται σε εçcλιçη. Αν και οι
μεçικάνικες αρ¿cς διcνειμαν τις ¿ειρουργικcς μάσκες στο ευρύ κοινό, η
βρετανική Yπηρεσiα Hροστασiας υγεiας θεώρησε τις μάσκες
προσώπου περιττcς για το ευρύ κοινό.
‰8Š
Eνας ανώτερος υπάλληλος
του Aος Aντ¸ελες
‰9Š
δήλωσε ότι οι μάσκες μπορούν να οδηγήσουν σε
μια ¡εύτικη αiσθηση ασçαλεiας, και μπορούν να εiναι
αποτελεσματικcς μόνο για cναν περιορισμcνο ¿ρόνο και μπορούν να
μολυνθούν με την επανα¿ρησιμοποiηση. Oι μάσκες γενικά δεν
¿ορηγήθηκαν από τη ασçάλεια αεροδρομiων ή τις αερογραμμcς. Αν
και Iατρικcς υπηρεσiες συστήνουν τη ¿ρήση των ¿ειρουργικών
μασκών στις οδηγiες τους
‰10Š
, άλλοι Αμερικανοi ανώτεροι υπάλληλοι
δήλωσαν το Mάιο ότι εάν ο ιός γρiπης στην πραγματικότητα çθάσει
σε πανδημικcς αναλογiες, "...δεν θα υπάρ¿ουν αρκετcς μάσκες
προσώπου στον κόσμο...".
‰11Š
• Εnαφή με μoλυoμívεç εnιφóvειεç
H γρiπη μεταδiνεται μεταçύ ανθρώπων μcσω του βηçiματος ή του
çτερνiσματος και επiσης αν κάποιος ακουμπήσει τον ιό με τα ¿cρια σε
σημεiο που c¿ουν πcσει σταγονiδια çτερνiσματος κτλ, και cπειτα
ακουμπήσει τη μύτη ή το στόμα τους
‰12Š
. H γρiπη ¿οiρων των ¿οiρων
δεν μπορεi να μεταδωθεi από τα προïόντα ¿οιρινού κρcατος,
δεδομcνου ότι ο ιός δεν διαβιβά¸εται μcσω των τροçiμων. H γρiπη των
¿οiρων εiναι η πιό μεταδοτική στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των
πρώτων πcντε ημερών της ασθcνειας αν και μερικοi άνθρωποι,
συνηθcστερα παιδιά, μπορούν να παραμεiνουν μεταδοτικοi μc¿ρι και
δcκα ημcρες. Oι Iατρικcς υπηρεσiες συμβουλεύουν συ¿νή πλύση
¿εριών με σαπούνι και νερό ή ειδικά ιατρικά υγρά ¿εριών με βάση το
οινόπνευμα, ειδικά μετά από επαçή με άλλα άτομα. Eκεiνοι που
βή¿ουν πρcπει να ¿ρησιμοποιήσουν μαντήλι, το πετάνε γρήγορα και,
μετά να πλύνουν τα ¿cρια.
‰13Š
H μετάδοση μειώθηκε επiσης με την
απολύμανση των οικιακών επιçανειών/ συσκευών με cνα
απολυμαντικό ή μια αραιωμcνη λύση ¿λωρiνης.
‰14Š
• Καvívαç kívöυvoç αnó tqv kαtαvóλmoq ¿oιριvoú kρíαtoç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 162
Oι κορυçαiοι διεθνεiς οργανισμοi υγεiας τόνισαν ότι οι διάçοροι ιοi
της γρiπης δεν μεταδiδονται σε ανθρώπους μcσω της κατανάλωσης
επεçεργασμcνου ¿οιρινού κρcατος ή άλλων τροçiμων που παράγονται
από ¿οιρινό.
‰15Š
^AπεXερ-α$ία_ `ρίπ( και ,@ρος Aρ-α$ίας
Tο CDC (Αμερικανικός οργανισμός Yγεiας) συμβουλεύει τους
εργα¸ομcνους με γρiπη να μεiνουν σπiτι και να αποçύγουν επαçή με
άλλους ανθρωπους για να περιορiσουν την εçάπλωση. O ιός μπορεi να
μην εiναι θανατηçόρος αλλά οι επιδράσεις διαçcρουν απο άνθρωπο σε
άνθρωπο .
• Πρoφυλó{ειç υγιειvήç αερoγραμμmv
Oι Αμερικάνικες αερογραμμcς δεν c¿ουν κάνει καμiα σημαντική
αλλαγή από την αρ¿ή Iουνiου, αλλά c¿ουν συνε¿iσει τις πρακτικcς που
περιλαμβάνουν την cρευνα των επιβατών με τα συμπτώματα της
γρiπης, της ιλαράς ή άλλων μολύνσεων, και στηρi¸ονται στα εν πτήσει
çiλτρα αcρα για να εçασçαλiσουν ότι τα αεροσκάçη απολυμαiνονται.
Oι Αμερικανικcς Iατρικcς υπηρεσiες δεν c¿ουν συστήσει στα
πληρώματα των αερογραμμών να çορούν μάσκες προσώπου. Oι
αερογραμμcς της Αλάσκας αçαiρεσαν όλα τα μαçιλάρια και τα
καλύμματα από το στόλο της στα τcλη Απριλiου/αρ¿cς Mαˆου. 1çω
από τις HHΑ εντούτοις, μερικcς αερογραμμcς c¿ουν τροποποιήσει τις
διαδικασiες υγιεινής για να ελα¿ιστοποιήσουν τους κινδύνους για την
υγεiα ταçιδιού στις διεθνεiς πτήσεις. Oι ασιατικcς εταιρiες c¿ουν
επιτα¿ύνει τον καθαρισμό καμπινών, εγκατcστησαν çiλτρα αcρα και
επcτρε¡αν στο προσωπικό να çορcσει μάσκες προσώπου, μερικcς
αντικαθιστώντας ¿ρησιμοποιημcνες μαçιλάρια, καλύμματα, καλύ¡εις
κασκών. 1νας γιατρός στο Eθνικό πανεπιστημιακό νοσοκομεiο της
Lιγκαπούρη, εiπε πως όταν κάποιος çτερνi¸εται ή βή¿ει τότε η κάλυ¡η
της μύτης και του στόματος σε περιο¿cς με πολύ κόσμο εiναι
καλύτερος τρόπος να περιοριστεi η μόλυνση.
‰16Š
H British Airways
συμβούλευσε τους εργα¸ομcνους της να ελcγ¿ουν για επιβάτες με
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 163
συμπτώματα της νcας γρiπης και να ενημερώνουν τους γιατρούς, που
θα c¿ουν την δυνατότητα να τους απαγορεύσουν να ταçιδc¡ουν.
‰17Š
Aμ)ολια$μός
Lύμçωνα με μια cκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις 13 Iουλiου, το
c‹ho δήλωσε ότι cνα πλήρως εçουσιοδοτημcνο εμβόλιο γρiπης
¿οiρων δεν θα εiναι διαθcσιμο πριν το τcλος του 2009.
‰18Š
. Oι
παραγωγοi εμβολiων μπορούν κανονικά να παραγάγουν cνα
δισεκατομμύριο δόσεις οποιουδήποτε ενιαiου εμβολiου κάθε cτος.
1τσι αν όλη η ικανότητα παραγωγής εμβολiων επικεντρώθηκε στον ιό
της γρiπης πάλι θα υπήρ¿ε cνα τεράστιο παγκόσμιο cλλειμμα. Yπάρ¿ει
πολύ μεγαλύτερη ικανότητα εμβολiων από ότι υπήρ¿ε πριν μερικά cτη,
αλλά δεν θα εiναι αρκετή.
‰19Š
O Hαγκόσμιος Oργανισμός Yγεiας cδωσε
τον Iούλιο του 2009, την άδεια σε οκτώ çαρμακευτικcς εταιρεiες να
παρασκευάσουν το νcο εμβόλιο. Αυτcς ήταν οι SanoIi-Aventis,
Baxter, Novartis, Nobilon, GlaxoSmithKline, Solvay, CSŒ και
Astra•eneca.
‰5Š
H αμερικανική çαρμακευτική εταιρiα Baxter
International Inc c¿ει δε¿θεi παραγγελiες από 50 κυβερνήσεις, ενώ η
ελβετική çαρμακευτική εταιρiα Novartis c¿ει πάρει πολλcς
παραγγελiες και συ¸ητά με άλλες 35 κυβερνήσεις.
‰20Š
O αμερικανικος
στό¿ος εiναι να γiνουν 600 εκατομμύρια δόσεις σε cçι μήνες, αρκετό
για δύο δόσεις για κάθε Αμερικανό, με cνα εκτιμώμενο κόστος Ž8
δισεκατομμυρiων. Lτη Iαλλiα η κυβcρνηση ετοιμά¸εται να αγοράσει
100 εκατομμυρiων δόσεις του εμβολiου,
‰21Š
ενώ η Iερμανiα σ¿εδιά¸ει
τον εμβολιασμό του 1/3 του πληθυσμού της
‰22Š
και η Αυστραλiα
παρήγγηλε 21 εκατομύρια δόσεις του νcου εμβολiου.
‰23Š
Tον Iούνιο
του 2009, η Eπiτροπος Yγεiας της EE Αντρούλα Bασιλεiου, τά¿θηκε
υπcρ μιας κοινής στρατιγηκής από μcρους της Eυρωπαïκής 1νωσης,
όσον αçορά τον σ¿εδιασμό του εμβολιασμού στα κράτη μcλη.
‰24Š
Lύμçωνα με το CDC, δύο ενcσεις θα απαιτηθούν σε απόσταση 3
εβδομάδων και μiα τρiτη cνεση για την επο¿ιακή γρiπη, για να παρc¿ει
τη μcγιστη ανοσiα. Tα νεώτερα παιδιά κατω από 9 ¿ρονών θα
¿ρειαστούν τcσσερις ενcσεις.
‰25Š
. Miα cνεση δiνει λiγη προστασiα γύρω
στο 10°-20° το πολύ. Eπειδή η γρiπη ¿οiρων εiναι cνας νcος ιός για
αυτό τον λόγο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν c¿ουν καμiα çυσική
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 164
ανοσiα. O πρώτη cνεση παρc¿ει μια αρ¿ική cκθεση στον ιό, και ο
δεύτερη cνεση ωθεi τα επiπεδα αντισωμάτων στο σώμα υ¡ηλότερα.
Iεραπεία $το $πίτι
H κλινική Mayo και το Medline αναçcρουν διάçορους τρόπους που θα
διευκολύνουν τα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομcνης της επαρκής
λή¡η υγρών και çεκούρασης, σούπες για να διευκολύνουν τη
συμçόρηση, και παυσiπονα για να ανακουçiσουν τον πόνο.H
ασπιρiνη, για παράδειγμα, "...εiναι πολύ αποτελεσματική για τον
πυρετό στους ενήλικες..." αλλά δεν συστήνεται πάντα για τα παιδιά
‰34Š
.
Eνώ τα παυσiπονα çάρμακα ανακουçi¸ουν τα συμπτώματα, 4εν
$κοτ@νουν τον ιό. Iενικά, οι περισσότεροι ασθενεiς αναμcνεται
ανακτήσουν τις δυνάμεις τους ¿ωρiς ιατρική παρακολούθηση, αν και
άτομα με ιατρικcς παθήσεις εiναι περισσότερο επιρρεπεiς σε
περιπλοκcς με çάρμακα ενάντια στον ιό .
EONIKΟ ΣXEðIΟ ðPAΣHΣ FIA THN ANTIMETOΠIΣH
ΠANðHMIAΣ FPIΠHΣ 28 Iοuλίοu 2009
Oι ιοi γρiπης τύπου Α προκαλούν περιοδικά επιδημiες ή πανδημiες, με
αποτcλεσμα υ¡ηλό ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Mια πανδημiα μπορεi να εμçανιστεi οποιαδήποτε στιγμή και να προκαλcσει
σημαντικcς επιπτώσεις στη δημόσια υγεiα αλλά και σημαντικcς κοινωνικcς και
οικονομικcς συνcπειες. Oι ειδικοi στα θcματα της γρiπης συμçωνούν ότι οι
μελλοντικcς πανδημiες γρiπης εiναι αναπόçευκτες αλλά δεν μπορεi να
προβλεçθεi ο ¿ρόνος εμçάνισής τους. Iστορικά στοι¿εiα δεi¿νουν ότι οι
πανδημiες εμçανi¸ονται από τρεις cως τcσσερις çορcς στη διάρκεια ενός αιώνα.
H τελευταiα πανδημiα σημειώθηκε το 1968, ενώ το 1998 ο Hαγκόσμιος
Oργανισμός Yγεiας εçcδωσε παγκόσμια προειδοποiηση για πιθανότητα
εμçάνισης νcας πανδημiας γρiπης μετά την πρόκληση επιδημiας από το υ¡ηλής
παθογονικότητας στcλε¿ος H5N1 ιού γρiπης των πτηνών, στην περιο¿ή της
Nοτιοανατολικής Ασiας.
Από το Aεκcμβριο του 2003 μc¿ρι και σήμερα εçελiσσεται μiα σοβαρή και
εκτεταμcνη γεωγραçικά επιδημiα γρiπης στα πουλερικά στην περιο¿ή της Ασiας.
Yπάρ¿ουν επιδημιολογικά δεδομcνα από την ανωτcρω περιο¿ή τα οποiα
δεi¿νουν ότι: α) νοσούν και άτομα τα οποiα δεν c¿ουν άμεση επαçή με
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 165
πουλερικά, β) ο ιός c¿ει διαπεράσει τον çραγμό των ειδών (species barrier), γ) ο
ιός c¿ει ανι¿νευθεi σε δεiγματα αγρiων πτηνών τα οποiα δε νοσούν (σιωπηλοi
çορεiς). Mε βάση τα ανωτcρω δεδομcνα, η πιθανότητα πανδημiας εiναι
μεγαλύτερη διότι, εçόσον συνε¿i¸ουν να νοσούν άνθρωποι, αυçάνεται ο
κiνδυνος δημιουργiας ενός νcου ιού μcσω ανασυνδυασμού του γενετικού υλικού
των ιών γρiπης που προσβάλουν τους ανθρώπους με αυτό των ιών που
προσβάλουν τα πουλερικά. Mε βάση τα δεδομcνα των τελευταiων πανδημιών,
υπολογi¸εται ότι cνας νcος πανδημικός ιός ¿ρειά¸εται δύο με τρεις μήνες για να
μεταçερθεi από τη ¿ώρα που θα πρωτοεμçανιστεi σε κάποια άλλη ¿ώρα και cçι
μήνες για να εçαπλωθεi σε παγκόσμιο επiπεδο. Mε τα σημερινά όμως δεδομcνα,
δηλαδή την εύκολη και γρήγορη μετακiνηση πληθυσμού από ¿ώρα σε ¿ώρα (π.¿
αερομεταçορcς), ο ¿ρόνος αυτός μπορεi να εiναι πολύ μικρότερος. Mε τα
δεδομcνα δε των προηγούμενων πανδημιών, στις ¿ώρες όπου η περiοδος της
γρiπης διαδράμει από Oκτώβριο cως Απρiλιο, όπως στην Eλλάδα, η άçιçη του
πανδημικού στελc¿ους μcσα στην περiοδο της γρiπης θα c¿ει ως αποτcλεσμα την
τα¿εiα πρόκληση επιδημιών. Eπιπλcον, c¿ει παρατηρηθεi ότι μια πανδημiα
γρiπης παρουσιά¸ει συνήθως δύο ή περισσότερα κύματα, εiτε στο iδιο cτος εiτε
σε διαδο¿ικcς περιόδους γρiπης. Tο δεύτερο κύμα μπορεi να εμçανιστεi εντός
τριών cως εννcα μηνών από το αρ¿ικό και εiναι δυνατό να προκαλcσει
σοβαρότερη νόσηση και περισσότερους θανάτους από το πρώτο. Kάθε κύμα
πανδημiας εiναι πιθανό να διαρκcσει από cçι cως οκτώ εβδομάδες. Eiναι
προçανcς λοιπόν ότι, αç• ενός ο ¿ρόνος από την αναγγελiα της cναρçης της
πανδημiας μc¿ρι την εμçάνιση του πανδημικού στελc¿ους στη ¿ώρα μπορεi να
εiναι μικρός, αç• ετcρου η διάρκεια της πανδημiας μεγάλη.
Eπομcνως, ο σ¿εδιασμός των δράσεων που θα απαιτηθούν για να
ελα¿ιστοποιήσουν τις συνcπειες της επόμενης πανδημiας, κρiνεται ως
απαραiτητος.
A#6L;E6ZHZ`6+ G;7 `Ρ6#;7
H γρiπη εiναι cνα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγεiας στις αναπτυγμcνες
¿ώρες.Αποτελεi μiα από τις κύριες αιτiες θανάτου, με περισσότερους από 1.000
ανά εκατομμύριο πληθυσμού ιδιαiτερα σε άτομα ηλικiας άνω των 65 ετών,
αυçάνει δε τη συ¿νότητα εισαγωγών στο νοσοκομεiο και τις ημcρες απουσiας
από την εργασiα. Αρ¿ικά περιγράçηκε από τον Iπποκράτη το 412 π.‚ και η
πρώτη πανδημiα νόσου που cμοια¸ε με γρiπη, περιγράçηκε το 1580. 1κτοτε
c¿ουν αναçερθεi 31 πανδημiες γρiπης, από τις οποiες οι τρεις c¿ουν σημειωθεi
τον 20ο αιώνα και συγκεκριμcνα το 1918, το 1957 και το 1968. Ακόμη και
σήμερα η νόσος προσβάλλει μεγάλες ομάδες του πληθυσμού κάθε ¿ρόνο.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 166
2. 1 Kαρακτ(ρι$τικ* του ιο/ τ(ς -ρίπ(ς
Yπάρ¿ουν 3 αντιγονικοi τύποι του ιού της γρiπης ο Α, ο B και ο C. Yπoδό¿ο των
ιών τύπου Α της γρiπης •εκτός από τον άνθρωπο που εiναι το κύριο υποδό¿ο για
τους υπότυπους που τον προσβάλλουν• εiναι διάçορα εiδη ¸ώων, μεταçύ των
οποiων τα άγρια πτηνά, οι ¿οiροι, οι πάπιες, τα κοτόπουλα, οι γαλοπούλες, τα
άλογα, οι çάλαινες και οι çώκιες. Tα άγρια πτηνά συνήθως δεν νοσούν, σε
αντiθεση με τα οικόσιτα, όπως τα κοτόπουλα, οι πάπιες και οι γαλοπούλες, που
μπορεi να παρουσιάσουν σοβαρή νόσο εάν μολυνθούν. Eπiσης, οι ¿οiροι όταν
νοσήσουν παρουσιά¸ουν συμπτώματα όμοια με αυτά των ανθρώπων, όπως βή¿α,
πυρετό και καταρροή. H νόσος σπάνια μεταδiδεται από τα ¸ώα στους
ανθρώπους. Oι ιοi τύπου B δεν προσβάλλουν τα ¸ώα.
Oι τύποι Α και B του ιού ευθύνονται για τις επιδημiες που συμβαiνουν κάθε
¿ειμώνα, ενώ ο τύπος C προκαλεi συνήθως ήπια νόσο ή καθόλου συμπτώματα
και ως εκ τούτου δεν c¿ει τόσο μεγάλη επιδημιολογική σημασiα. O τύπος Α του
ιού της γρiπης υπόκειται συνε¿ώς σε μικρcς αντιγονικcς αλλαγcς των πρωτεïνών
της επιçανεiας του, που ονομά¸ονται «αντιγονικcς μετατοπiσεις» (antigenic
driIt), και εiναι υπεύθυνες για τις περισσότερες αλλαγcς του ιού από επο¿ή σε
επο¿ή. O ιός τύπου B δεν ¿ωρi¸εται σε υπότυπους, ούτε υπόκειται σε αντιγονικcς
αλλαγcς. Oι ιοi τύπου Α ¿ωρi¸ονται σε υπότυπους με βάση δύο πρωτεˆνες της
επιçάνειας τους, την αιμοσυγκολλητiνη (H) και την νευραμινιδάση (N). 1¿ουν
αναγνωριστεi 16 διαçορετικοi υπότυποι αιμοσυγκολλητiνης, H1-H16 και 9
διαçορετικοi υπότυποι νευραμινιδάσης N1-N9. Από τους ανωτcρω υπότυπους
μόνο οι H1, H2 και H3 όσον αçορά την αιμοσυγκολλητiνη και μόνο οι N1 και
N2 όσον αçορά την νευραμινιδάση προσβάλλουν μc¿ρι τώρα τους ανθρώπους.
Oι υπόλοιποι υπότυποι c¿ουν αναγνωριστεi στους ιούς της γρiπης που c¿ουν
απομονωθεi από νοσούντα υδρόβια πτηνά, άλογα, ¿οiρους καθώς και άλλα ¸ώα.
Eπiσης c¿ει πρόσçατα αναγνωριστεi μικρής cκτασης προσβολή ανθρώπων από
τους υπότυπους H5, H7 και H9 (που τυπικά προσβάλλουν τα πτηνά), ¿ωρiς όμως
να συμβαiνει μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο (εκτός iσως από πολύ
ειδικcς συνθήκες). Tα στελc¿η πού κυκλοçορούν παγκοσμiως τα τελευταiα
¿ρόνια και απομονώνονται από τους ανθρώπους εiναι το στcλε¿ος A(H1N1) και
το στcλε¿ος A(H3N2). ; -ρίπ( μπορεί επί$(ς να εμφανι$τεί με τ( μορφ&
πα-κό$μι%ν επι4(μι@ν8 που ονομ*5ονται παν4(μίες και οφείλονται $ε
με-*λες αντι-ονικ.ς αλλα-.ς του ιο/ τ/που +8 που ονομά¸ονται «αντιγονικcς
μεταθcσεις» (antigenic shiIt) και εiναι ανεçάρτητες από επο¿cς. Tcτοιες
αντιγονικcς αλλαγcς συμβαiνουν περιστασιακά και τότε εμçανi¸εται cνα νcο
στcλε¿ος του ιού, εναντiον του οποiου δεν υπάρ¿ει ανοσiα. †ς εκ τούτου
προσβάλλονται μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και μπορεi να c¿ουμε μiα
πανδημiα γρiπης. = Zι παν4(μίες τ(ς -ρίπ(ς Hριν από τον πρώτο παγκόσμιο
πόλεμο η γρiπη δεν θεωρεiτο σημαντικός κiνδυνος για τη δημόσια υγεiα. Αυτό
άλλαçε με την πανδημiα της Iσπανικής γρiπης το 1918-1920, η οποiα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 167
προκλήθηκε από το στcλε¿ος A(H1N1), το οποiο με βάση τα τελευταiα
δεδομcνα, αναδύθηκε από τα πτηνά, και προκάλεσε τον θάνατο σε ‘20.000.000
ανθρώπους. H πανδημiα του 1957 (Ασιατική γρiπη) και του 1968 (γρiπη του
Hong - Kong) προκλήθηκαν από τα στελc¿η A(H2N2) και A(H3N2) αντiστοι¿α,
που αναδύθηκαν με τον ανασυνδυασμό (reassortment) γενετικού υλικού από ιό
γρiπης των πτηνών και από τον κυκλοçορούντα μc¿ρι τότε ιό γρiπης των
ανθρώπων. Tο 1976 επανεμçανiστηκε το παλαιό στcλε¿ος Α(H1N1) που
κυκλοçορούσε ευρcως cως το 1957 και προκάλεσε σοβαρή νόσηση σε κάποιες
ομάδες πληθυσμού (άτομα που εi¿αν γεννηθεi μετά το 1957 περiπου), ενώ τη
¿ρονική περiοδο 1997-1998 cνας νcος τύπος ιού, ο Α(H5N1), που προερ¿όταν
από τα πτηνά προκάλεσε επιδημiα στο Hong Kong, η οποiα όμως δεν εçελi¿θηκε
σε πανδημiα. =. 9 Eετ*4ο$( H γρiπη εiναι μiα οçεiα νόσος του αναπνευστικού
που προκαλεiται από τους ιούς της γρiπης Α, B και C. Aεν μπορεi να
διαçοροδιαγνωστεi από άλλες οçεiες λοιμώçεις του αναπνευστικού με βάση την
κλινική εικόνα και οι εργαστηριακcς εçετάσεις εiναι απαραiτητες για την
επιβεβαiωσή της. Tις περισσότερες çορcς πρόκειται για μiα μcτριας βαρύτητας
λοiμωçη που μεταδiδεται με σταγονiδια από άτομο σε άτομο μcσω των
αναπνευστικών εκκρiσεων κατά τη διάρκεια του πταρμού ή του βή¿α. Mετάδοση
επiσης μπορεi να συμβεi με άμεση επαçή (¿cρια πρόσωπο) με άτομο που νοσεi ή
με επιçάνειες που εiναι μολυσμcνες από αναπνευστικcς εκκρiσεις πάσ¿οντος. =.
T Jλινικ& εικόνα Tα συμπτώματα της γρiπης εiναι: υ¡ηλός πυρετός, βή¿ας,
πονόλαιμος, καταρροή, πονοκcçαλος, μυαλγiες και συ¿νά cντονη καταβολή. Oι
περισσότεροι ασθενεiς αναρρώνουν εντελώς μcσα σε 1-2 εβδομάδες. Lυγκριτικά
με άλλες λοιμώçεις του αναπνευστικού, όπως το κοινό κρυολόγημα, η γρiπη
προκαλεi πιο σοβαρcς επιπλοκcς όπως πνευμονiα, ιδiως στα παιδιά, στους
ηλικιωμcνους και σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.=. W Aπιπλοκ.ς
H πνευμονiα εiναι η πιο συ¿νή επιπλοκή της γρiπης και μπορεi να οçεiλεται εiτε
στον ιό της γρiπης (πρωτοπαθής) ή σε κάποιο μικρόβιο (δευτεροπαθής). Tα
συ¿νότερα αiτια δευτεροπαθούς πνευμονiας εiναι ο πνευμονιόκοκκος, ο
αιμόçιλος και ο σταçυλόκοκκος. H δευτεροπαθής πνευμονiα εμçανi¸εται
συνήθως σε άτομα με υποκεiμενα αναπνευστικά νοσήματα όπως ¿ρόνια
βρογ¿iτιδα, άσθμα, κυστική iνωση. H πρωτοπαθής πνευμονiα εμçανi¸εται
σπανιότερα, μπορεi όμως να c¿ει τα¿εiα εçcλιçη και να προκαλcσει οçεiα
αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Aλλες επιπλοκcς που μπορούν να
εμçανιστούν εiναι διαταρα¿cς του καρδιακού ρυθμού, μυοκαρδiτιδα,
περικαρδiτιδα, εγκεçαλiτιδα και εγκάρσια μυελiτιδα, σύνδρομο Reye κυρiως στα
παιδιά που βρiσκονται σε ¿ρόνια θεραπεiα με ασπιρiνη. =. a Aρ-α$τ(ριακ&
4ι*-ν%$( Oι εργαστηριακcς εçετάσεις για τη διάγνωση της γρiπης
περιλαμβάνουν: την καλλιcργεια του ιού, ορολογικcς μεθόδους αναστολής της
αιμοσυγκόλλησης, τα¿εiα ανi¿νευση αντιγόνου, αλυσιδωτή αντiδραση
πολυμεράσης (PCR) ή της EŒISA και μεθόδους ανοσοçθορισμού. H ευαισθησiα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 168
και ειδικότητα των εργαστηριακών μεθόδων που προαναçcρθηκαν μπορεi να
ποικiλουν ανάλογα με το Eργαστήριο που τις πραγματοποιεi, το εiδος της
εργαστηριακής εçcτασης καθώς και τον τύπο του κλινικού προς εçcταση
δεiγματος. Tο πιο αçιόπιστο υλικό για την απομόνωση του ιού ή για την τα¿εiα
ανi¿νευσή του θεωρούνται οι ρινοçαρυγγικcς εκκρiσεις.Tα τελευταiα ¿ρόνια
κυκλοçορούν στο εμπόριο μcθοδοι τα¿εiας διάγνωσης, που ανι¿νεύουν τους ιούς
της γρiπης εντός 30 λεπτών και μπορούν να ¿ρησιμοποιηθούν σε ¿ώρους
παρο¿ής πρωτοβάθμιας çροντiδας υγεiας. Oι τα¿εiες αυτcς μcθοδοι ανι¿νεύουν
αντιγόνα ή νουκλεïνικά οçcα του ιού της γρiπης και διαçcρουν ανάλογα με τους
τύπους του ιού που μπορούν να ανι¿νεύσουν όπως επiσης και τη δυνατότητα
τους να διακρiνουν τους τύπους του ιού. Zι τα,είες 4οκιμα$ίες μπορο/ν να
ανι,νε/ουνN Cb μόνο τον τ/πο + του ιο/ τ(ς -ρίπ(ς8 =b τον τ/πο + και τον
τ/πο Β του ιο/8 ,%ρίς %$τό$ο να είναι 4υνατ& ( 4ι*κρι$( μεταX/ τ%ν 4/ο
τ/π%ν και 9b τον τ/πο + και τον τ/πο Β του ιο/ με παρ*λλ(λ( 4υνατότ(τα
4ι*κρι$(ς μεταX/ τους.Tα κλινικά δεiγματα που ¿ρησιμοποιούνται ποικiλουν
ανάλογα με τη μcθοδο. H ειδικότητα και περισσότερο η ευαισθησiα των τα¿cων
δοκιμασιών ποικiλλει και εiναι ¿αμηλότερη σε σύγκριση με την καλλιcργεια. Mε
βάση τα βιβλιογραçικά δεδομcνα, η ευαισθησiα των περισσότερων από αυτcς
κυμαiνεται περiπου στο 70°, ενώ η ειδικότητα τους εiναι περiπου 90°. Tα
κλινικά δεiγματα για τον εργαστηριακό cλεγ¿ο πρcπει να λαμβάνονται εντός
τεσσάρων (4) ημερών από την cναρçη των συμπτωμάτων και η σωστή
διαδικασiα λή¡ης τους εiναι ιδιαiτερα σημαντική για την ευαισθησiα της
δοκιμασiας. Hαρά τη διαθεσιμότητα των τα¿cων δοκιμασιών, η συλλογή
κλινικών δειγμάτων για καλλιcργεια c¿ει ιδιαiτερη σημασiα, διότι μόνο με αυτό
τον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν οι υποτύποι των ιών γρiπης που
κυκλοçορούν. H πληροçορiα αυτή εiναι απαραiτητη 1) για τη σύγκριση των
στελε¿ών που κυκλοçορούν με τα στελc¿η που περιc¿ονται στο εμβόλιο, 2) για
τη διαμόρçωση οδηγιών σ¿ετικών με τη σύνθεση του εμβολiου του επομcνου
cτους και 3) για την παρακολούθηση της αντο¿ής στα αντιικά και της εμçάνισης
κάποιου νcου στελc¿ους του ιού, που μπορεi να υποδηλώνει κiνδυνο εμçάνισης
πανδημiας.O ορολογικός cλεγ¿ος για την ανi¿νευση αντισωμάτων και τη
διάγνωση πρόσçατης λοiμωçης από ιό γρiπης απαιτεi τη λή¡η δύο δειγμάτων
ορού. Tο πρώτο δεiγμα πρcπει να ληçθεi μcσα στην 1η εβδομάδα από την
εμçάνιση της νόσου, ενώ το δεύτερο μετά από 2-4 εβδομάδες. Tετραπλασιασμός
του τiτλου των αντισωμάτων στο δεύτερο δεiγμα εiναι ενδεικτικός πρόσçατης
λοiμωçης.#ίνακας 4ια-ν%$τικ@ν εXετ*$ε%ν -ια τ( -ρίπ( Mcθοδος Tύποι
ιών γρiπης που ανι¿νεύονται Kλινικά δεiγματα που μπορεi να ¿ρησιμοποιηθούν
Xρόνος για την cκδοση αποτελεσμάτων. Kαλλιcργεια ιού A και B P4 επi¿ρισμα
2 , çαρυγγικό επi¿ρισμα, ρινικό cκπλυμα, βρογ¿ικό cκπλυμα, ρινικό cκκριμα,
σiελος 5-10 ημcρες 3 Ανi¿νευση αντιγόνου με τη μcθοδο του άμεσου
ανοσοçθορισμού Α και B P4 επi¿ρισμα 2 , ρινικό cκπλυμα, βρογ¿ικό cκπλυμα,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 169
ρινικό cκκριμα, σiελος 2-4 ώρες RT-PCR 5 A και B P4 επi¿ρισμα 2 ,
çαρυγγικό επi¿ρισμα, ρινικό cκπλυμα, βρογ¿ικό cκπλυμα, ρινικό cκκριμα,
σiελος 1-2 ημcρες
Oρολογική μcθοδος A και B Aύο δεiγματα ορού, cνα στην οçεiα çάση και cνα
στη çάση ανάρρωσης6 ‘2 εβδομάδες
Ανοσοεν¸υμική μcθοδος
(EIA) A και B P4 επi¿ρισμα 2 , çαρυγγικό επi¿ρισμα, ρινικό cκπλυμα, βρογ¿ικό
cκπλυμα, 2 ώρες
Directigen Flu A 7
(Becton-Dickinson)
A P4 επi¿ρισμα 2 , çαρυγγικό επi¿ρισμα, ρινικό cκπλυμα, ρινικό cκκριμα ’30
λεπτά
Directigen Flu A“B 7, 9
(Becton-Dickinson) A and B P4 επi¿ρισμα 2 , çαρυγγικό επi¿ρισμα, ρινικό
cκπλυμα, ρινικό cκκριμα ’30 λεπτά
FŒ” OIA 7
(Thermo Electron) A and B 4 P4 επi¿ρισμα 2 , çαρυγγικό επi¿ρισμα, ρινικό
cκκριμα, σiελος ’30 λεπτά
FŒ” OIA A/B 7, 9
(Thermo Electron) A and B P4 επi¿ρισμα 2 , çαρυγγικό επi¿ρισμα, ρινικό
cκκριμα, σiελος ’30 λεπτά
‚PECT Flu A€B 7, 9
(Remel) A and B P4 επi¿ρισμα 2 , çαρυγγικό επi¿ρισμα, ρινικό cκκριμα ’30
λεπτά
NO‹ InIluenza A € B 7, 9
(Binax) A and B P4 επi¿ρισμα 2 , ρινικό cκκριμα ’30 λεπτά
•uickVue InIluenza Test
(•uidel) A and B 4 P4 επi¿ρισμα 2 , ρινικό cκκριμα, ρινικό cκπλυμα ’30 λεπτά
•uickVue InIluenza A“B Test
(•uidel) A and B 9 P4 επi¿ρισμα 2 , ρινικό cκκριμα, ρινικό cκπλυμα ’30 λεπτά
SAS InIluenza A Test 7, 9 SAS InIluenza B Test 7, 9 A B P4 επi¿ρισμα 2 ,
ρινικό cκκριμα P4 επi¿ρισμα 2 , ρινικό cκκριμα’30 λεπτά
’30 λεπτά •statFlu 8 (•ymeTx) A και B 4 çαρυγγικό επi¿ρισμα ’30 λεπτά
Actim InIluenza A€B Α και B Pινικό cκκριμα, ρινικό cκπλυμα, ρινικό επi¿ρισμα
’30 λεπτά
1. O κατάλογος μπορεi να περιλαμβάνει test kits τα οποiα δεν υπάρ¿ουν ακόμη
στην Eλλάδα ή μπορεi να μην περιλαμβάνονται κάποια που κυκλοçορούν στη
¿ώρα
2. P4 ÷ ρινιçαρυγγικό
3. H τα¿εiα καλλιcργεια σε çιαλiδιο, όπου εiναι διαθcσιμη, μπορεi να μειώσει το
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 170
¿ρόνο cκδοσης των αποτελεσμάτων σε 2 ημcρες
4. Aε γiνεται δια¿ωρισμός μεταçύ λοiμωçης από Α ή B ιό γρiπης
5. RT-PCR ÷ ανάστροçη τρανσκριπτάση αλυσιδωτή αντiδραση πολυμεράσης
6. Tετραπλασιασμός ή και ακόμη μεγαλύτερη αύçηση του τiτλου των
αντισωμάτων από την οçεiα çάση (μcσα στην πρώτη εβδομάδα της νόσου) cως
της çάση της ανάρρωσης (2-4 εβδομάδες μετά τη λή¡η του πρώτου δεiγματος
ορού) υποδηλώνει πρόσçατη λοiμωçη από ιό γρiπης
7. Αρκετά σύνθετο test • απαιτεi ειδική εργαστηριακή cγκριση
8. Iiνεται δια¿ωρισμός μεταçύ τύπου Α και B ιού γρiπης
9. ; `Ρ6#; GFD #G;DFD
H γρiπη των πτηνών εiναι μiα πολύ μεταδοτική (στα πτηνά) νόσος που
προσβάλλει όλα τα εiδη των πτηνών και προκαλεiται από τον ιό γρiπης τύπου Α.
Tα άγρια πτηνά εiναι το υποδό¿ο του ιού, στα οποiα όμως τυπικά εiτε προκαλεi
ήπια συμπτώματα εiτε δεν εμçανi¸ονται συμπτώματα. Mπορεi όμως να
προκαλcσει βαριά νόσο και θάνατο στα οικόσιτα πουλερικά, ιδιαiτερα σε
κοτόπουλα και γαλοπούλες. O ιός μεταδiδεται στα ευπαθή πουλερικά μετά από
επαçή με μολυσμcνες ρινικcς ή αναπνευστικcς εκκρiσεις και μολυσμcνα
κόπρανα από πτηνά που νοσούν ή c¿ουν μολυνθεi. H κοπρανοστοματική οδός
ωστόσο εiναι ο πλcον συ¿νός τρόπος μετάδοσης. Hρόσçατα δεδομcνα c¿ουν
δεiçει ότι οι οικόσιτες πάπιες μπορεi επiσης να μολύνονται ¿ωρiς να νοσούν •
πράγμα που μπορεi υπό ορισμcνες συνθήκες να καθιστά κομβικό το ρόλο τους
στη διασπορά του ιού. Oι υπότυποι H5 και H7 του ιού εiναι αυτοi που
προκαλούν σοβαρή νόσηση στα οικόσιτα πουλερικά και για το λόγο αυτό
¿αρακτηρi¸ονται ως «υ¡ηλής παθογονικότητας». Oι άλλοι υπότυποι προκαλούν
ηπιότερη νόσο. Oταν παρατηρούνται τcτοιες λοιμώçεις σε ανθρώπους, οι
Yπηρεσiες Aημόσιας Yγεiας παρακολουθούν στενά την κατάσταση, λόγω του
κινδύνου ευρεiας μετάδοσης στον ανθρώπινο πληθυσμό. 9.C Aπι4(μίες από τον
ιό τ(ς -ρίπ(ς τ%ν πτ(ν@νHαρά το γεγονός ότι ο ιός της γρiπης των πτηνών δεν
προσβάλλει συνήθως τον άνθρωπο υπάρ¿ουν επιβεβαιωμcνες επιδημiες γρiπης
των πτηνών σε ανθρώπους. Lυγκεκριμcνα από το 1997 c¿ουν καταγραçεi οι
εçής:
– 1997, στο Xόνγκ-Kονγκ από τον υπότυπο H5N1. Nόσησαν και απεβiωσαν 18
άνθρωποι. Lçαγιάστηκαν 1,5 εκατομμύριο πουλερικά.
– 1999, στο Xόνγκ-Kονγκ από τον υπότυπο H9N2. Nόσησαν δύο παιδιά.
Αναçcρθηκαν διάçορες λοιμώçεις από τον iδιο υπότυπο στην περιο¿ή της Kiνας.
– 2002, στη Bιρτ¸iνια από τον υπότυπο H7N2. 1να άτομο βρcθηκε θετικό σε
ορολογικό cλεγ¿ο.
– 2003, στην Oλλανδiα από τον υπότυπο H7N7. Kαταγράçηκαν‘80 περιπτώσεις
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 171
σε εργάτες πτηνοτροçεiων και στις οικογcνειcς τους και 1 θάνατος σε κτηνiατρο.
– 2003, δύο κρούσματα σε οικογcνεια που εi¿ε ταçιδc¡ει από το Xόνγκ-Kόνγκ
στην Kiνα. Tο cνα περιστατικό κατάληçε. Aεν προσδιορiστηκε ο τρόπος
μόλυνσης.
– 2003, cνα παιδi στο Xόνγκ-Kόνγκ που ανcρρωσε. H λοiμωçη οçειλόταν στον
υπότυπο H9N2
– 2003, στη Ncα Yόρκη από τον υπότυπο H7N2. Hροσεβλήθη cνα άτομο, το
οποiο ανcρρωσε.
– 2004, στον Kαναδά από τον υπότυπο H7N3. Αρκετοi εργάτες στην βιομη¿ανiα
πουλερικών που συνcβη η επιδημiα παρουσiασαν ήπια λοiμωçη των οçθαλμών
(επιπεçυκiτιδα).
– 2004 - 2005, σε διάçορες ¿ώρες της Ασiας από τον υπότυπο H5N1. Mc¿ρι τις
12/10/2005 c¿ουν νοσήσει 117 άνθρωποι και συγκεκριμcνα: 5 στην Iνδονησiα,
91 στο Bιετνάμ, 17 στην Tα‡λάνδη και 4 στην Kαμπότ¸η. Από αυτούς οι 60
απεβiωσαν.9.= ; $(μεριν& κατ*$τα$( και οι κίν4υνοι -ια τ( 4(μό$ια υ-εία
Lε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομcνα, οι επιδημiες του 2004 που οçεiλονται
στον υ¡ηλής παθογονικότητας ιό H5N1, διαçcρουν σημαντικά σε ότι αçορά τη
γεωγραçική τους εçάπλωση και την ενδημικότητα του ιού, ο οποiος çαiνεται ότι
c¿ει σταθερά εδραιωθεi σε ορισμcνες περιο¿cς της Ασiας.
Mερικά από τα ¿αρακτηριστικά των πρόσçατων επιδημιών υποδηλώνουν ότι
στη σύνθετη οικολογiα του ιού πραγματοποιούνται αλλαγcς που, υπό ορισμcνες
συνθήκες, αυçάνουν τις πιθανότητες εμçάνισης νcου (πανδημικού) στελc¿ους
του ιού. Eiναι γνωστό ότι οι οικόσιτες πάπιες αποβάλλουν την υ¡ηλής
παθογονικότητας μορçή του ιού ¿ωρiς να εμçανi¸ουν κανcνα σημεiο νόσου.
Lυνεπώς, μπορούν να μεταδiδουν σιωπηλά τον ιό σε κοτόπουλα και άλλα εiδη
πουλερικών, πιθανώς δε και σε ανθρώπους. H πρόσçατη ανi¿νευση του «υ¡ηλής
παθογονικότητας» στελc¿ους Α(H5N1) σε νεκρά αποδημητικά πτηνά, που cως
τώρα θεωρούνταν ασυμπτωματικοi çορεiς, αποτελεi μια νcα εçcλιçη.
Hαρά το γεγονός ότι στη N.Α. Ασiα κατά το δεύτερο εçάμηνο του 2004 οι
επιδημiες στα πτηνά c¿ουν περιοριστεi, ο κiνδυνος για τους ανθρώπους
παραμcνει. Oρισμcνα κρούσματα της νόσου παρατηρούνται σε ανθρώπους που
δεν εi¿αν κάποια σαçή cκθεση στον ιό H5N1 μcσω ασθενών ή νεκρών
πουλερικών. H διαçοροποiηση αυτή, ενc¿ει κiνδυνο για cνα ευρύτερο τμήμα του
πληθυσμού της N.Α. Ασiας (ιδιαiτερα αγροτικcς περιο¿cς) και κυρiως για τα
παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες.9.9 ; -ρίπ( τ%ν πτ(ν@ν $τ(ν Aλλ*4α
Lύμçωνα με τα δεδομcνα που συλλcγονται στην A/νση Yγεiας Zώων του
Yπουργεiου Αγροτικής Ανάπτυçης και Tροçiμων, δεν c¿ουν καταγραçεi στην
¿ώρα μας ποτc επιδημiες γρiπης σε πτηνά.9.9.C E.τρα -ια τ(ν αντιμετ@πι$(
εμφ*νι$(ς -ρίπ(ς $ε εκτροφ.ς πουλερικ@ν H A/νση Yγεiας Zώων του
Yπουργεiου Αγροτικής Ανάπτυçης και Tροçiμων c¿ει εκπονήσει σ¿cδιο για την
αντιμετώπιση ύποπτης ή επιβεβαιωμcνης επιδημiας γρiπης σε εκτροçcς
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 172
πουλερικών.Tην εçαρμογή του σ¿εδiου αναλαμβάνει το Tοπικό Kcντρο
Eπεiγουσας Ανάγκης σε συνεργασiα με τις τοπικcς A/νσεις Kτηνιατρικής και τις
Kτηνιατρικcς Αρ¿cς νομαρ¿ιακού επιπcδου.
Lύμçωνα με το σ¿cδιο, τα μcτρα που λαμβάνονται σε περiπτωση αναçοράς
υπόπτου προσβολής εκτροçής από γρiπη εiναι:
+πο-ραφ& τ%ν πουλερικ@ν τ(ς εκτροφ&ς♣
#εριορι$μός των πουλερικών♣ $τον ,@ρο τ(ς εκτροφ&ς
+πα-όρευ$( τ%ν μετακιν&$ε%ν πουλερικ@ν από και προς♣ το ,@ρο τ(ς
εκτροφ&ς Απαγόρευση μετακiνησης πρ♣οσώπων, ο¿ημάτων, άλλων ¸ώων,
κρcατος και πτωμάτων, ¸ωοτροçών, περιττωμάτων, στρωμνής κλπ., εκτός εάν
αυτή πραγματοποιηθεi μετά από άδεια της αρμόδιας A/νσης Kτηνιατρικής
Απαγόρευση♣ της εçόδου αυγών από το ¿ώρο της εκτροçής, εκτός εάν, μετά
από άδεια της τοπικής A/νσης Kτηνιατρικής, προορi¸ονται για επεçεργασiα,
σύμçωνα με το H. A 443/1991/4EK Α 163. Yπο¿ρcωση ¿ρήσης απολυμαντικών
μcσων στις εισόδους και♣ εçόδους των κτιρiων κλπ Aιεçαγωγή
επι¸ωοτιολογικής cρευνας♣ Eπcκταση♣ των μcτρων και σε άλλες εκτροçcς
λόγω της θcσης και των επαçών τους με την ύποπτη εκτροçή. Lε επiσημα
επιβεβαιωμcνη επιδημiα γρiπης σε εκτροçή πουλερικών επιβάλλονται πρόσθετα
μcτρα , που συνiστανται στα εçής:
A#6GZ#6+ 'αν*τ%$( όλ%ν τ%ν♣ πουλερικ@ν τ(ς εκτροφ&ς και
κατα$τροφ& τ%ν νεκρ@ν & 'ανατ%'.ντ%ν πουλερικ@ν και τ%ν αυ-@ν
AπεXερ-α$ία & κατα$τροφ& τ%ν 5%οτροφ@ν8 τ(ς α,υρο$τρ%μν&ς και τ(ς♣
κόπρου Ανα¸ήτηση και καταστροçή του κρcατος των πουλερικών που c¿ουν♣
σçαγιαστεi κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης της νόσου
Ανα¸ήτηση και♣ καταστροçή των προς επώαση αυγών που εi¿αν γεννηθεi κατά
την iδια περiοδο ♣ 1λεγ¿ος τυ¿όν εκκολαçθcντων στο μεταçύ νεοσσών
Ανα¸ήτηση και καταστροçή των♣ αυγών κατανάλωσης που εi¿αν γεννηθεi κατά
την iδια περiοδο, εκτός εάν αυτά εi¿αν προηγουμcνως δεόντως απολυμανθεi
Απολύμανση, μετά από τις ενcργειες αυτcς,♣ των κτιρiων, των ¿ώρων, των
μεταçορικών μcσων, των σκευών κλπ της εκμετάλλευσης Απαγόρευση εισόδου
σε αυτcς νcων πουλερικών πριν την♣ παρcλευση 21 ημερών από τις
απολυμάνσεις Oριοθcτηση προστατευτικής ¸ώνης♣ τριών ¿ιλιομcτρων, η οποiα
περιλαμβάνεται σε ¸ώνη επiβλε¡ης δcκα ¿ιλιομcτρων γύρω από την
εκμετάλλευση και την εçαρμογή σε αυτcς των μcτρων που αναçcρονται στο
άρθρο 9 του H.A 31/95, τουλά¿ιστον επi 21 ημcρες και επi 30 ημcρες μετά τις
απολυμάνσεις αντiστοι¿α. Eπcκταση των ανωτcρω μcτρων και σε άλλες
εκτροçcς♣ που λόγω της θcσης τους κλπ (γειτνiαση με προσβεβλημcνες)
δημιουργούν υπο¡iες ενδε¿όμενης μόλυνσης.
Eάν τα πουλερικά μιας άλλης εκτροçής θεωρηθεi ότι♣ ενδc¿εται να c¿ουν
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 173
μολυνθεi λόγω μετακινήσεων προσώπων, ¸ώων, ο¿ημάτων κλπ, τότε η εκτροçή
αυτή τiθεται σε επiσημο cλεγ¿ο της μόλυνσης ως εçής:
α. επιβάλλεται απογραçή των πουλερικών και
β. απαγορεύεται η cçοδός τους από την εκτροçή για περiοδο 21 ημερών από την
τελευταiα ημcρα πιθανής μόλυνσης, εκτός εάν αυτά, μετά από κλινική εçcταση
και ¿ορήγηση αδεiας, μεταçcρονται απευθεiας για άμεση σçαγή. T. Z6 DAA7
[+7A67 G;7 #+DL;E6+7 Oι çάσεις της πανδημiας δiνουν τη
δυνατότητα του κλιμακούμενου σ¿εδιασμού και απόκρισης στα διάçορα στάδια
εçcλιçης της πανδημiας και ¿ρησιμοποιούνται διεθνώς. O HOY ανακοiνωσε για
πρώτη çορά το 1999 τις çάσεις της πανδημiας, τις οποiες τροποποiησε
πρόσçατα (Mάρτιος 2005), με βάση την αποκτηθεiσα γνώση από την μελcτη των
επιδημιών που συμβαiνουν τόσο στα ¸ώα όσο και στους ανθρώπους.
Lύμçωνα με τη νcα τροποποiηση υπάρ¿ουν τcσσερις περiοδοι και συγκεκριμcνα
η περiοδος μεταçύ των πανδημιών, η περiοδος εγρήγορσης για πανδημiα, η
περiοδος της πανδημiας και η περiοδος μετά την πανδημiα. Lε κάθε περiοδο
υπάρ¿ουν çάσεις, που ¿αρακτηρi¸ονται από την δυνατότητα μετάδοσης ενός
νcου στελc¿ους του ιού της γρiπης από τα ¸ώα στον άνθρωπο και από άνθρωπο
σε άνθρωπο με αποτcλεσμα την εçάπλωσή του παγκοσμiως. Lυνολικά οι çάσεις
της πανδημiας εiναι 6, çεκινώντας από τη στιγμή της πρώτης εμçάνισης ενός
νcου στελc¿ους ιού γρiπης στα ¸ώα μc¿ρι την μετάδοσή του στον γενικό
πληθυσμό.
4.1 Hερiοδος μεταçύ των πανδημιών
Eiναι η περiοδος μcσα στην οποiα μπορεi να εμçανιστούν νcα στελc¿η του ιού Α
της γρiπης, δυνητικά πανδημικά. Lτη çάση αυτή, η cγκαιρη αναγνώριση ενός
τcτοιου στελc¿ους από τα Kcντρα Αναçοράς Iρiπης τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνcς επiπεδο εiναι ¸ωτικής σημασiας. H περiοδος αυτή περιλαμβάνει δύο
çάσεις:
T.C.C [*$( CN Aεν υπάρ¿ουν αναçορcς για ανi¿νευση νcου υπότυπου ιού γρiπης
σε ανθρώπους. 1νας υπότυπος ο οποiος c¿ει προκαλcσει λοiμωçη σε άνθρωπο
μπορεi να κυκλοçορεi σε ¸ώα και να προκαλεi νόσο (επι¸ωοτiα), αλλά ο
κiνδυνος μετάδοσης στον άνθρωπο εiναι μικρός.
Hεραιτcρω διάκριση της çάσης 1 για τη ¿ώρα μας με βάση τη γεωγραçική
εντόπιση του νcου υποτύπου:
4άση 1 εκτός Eλλάδας: O υπότυπος μπορεi να κυκλοçορεi σε ¸ώα, σε ¿ώρες
εκτός Eλλάδας.
4άση 1 στην Eλλάδα: O υπότυπος μπορεi να κυκλοçορεi σε ¸ώα μcσα στην
Eλλάδα.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 174
T.C.= [*$( =N Aεν υπάρ¿ουν αναçορcς για ανi¿νευση νcου υπότυπου ιού γρiπης
σε ανθρώπους. O υπότυπος κυκλοçορεi σε ¸ώα και υπάρ¿ει σημαντικός
κiνδυνος για μετάδοση στον άνθρωπο.
Hεραιτcρω διάκριση της çάσης 2 για τη ¿ώρα μας με βάση τη γεωγραçική
κατανομή του νcου υποτύπου:
[*$( = εκτός Aλλ*4αςN Z υπότυπος μπορεί να κυκλοφορεί $ε 5@α8 $ε ,@ρες
εκτός Aλλ*4ας.
[*$( = $τ(ν Aλλ*4αN Z υπότυπος μπορεί να κυκλοφορεί $ε 5@α $τ(ν
Aλλ*4α.
4.2 Hερiοδος εγρήγορσης για πανδημiαEiναι η περiοδος κατά την οποiα
παρουσιά¸ονται κρούσματα γρiπης σε ανθρώπους από cνα νcο υπότυπο του ιού
της γρiπης. H περiοδος αυτή περιλαμβάνει τρεις çάσεις:
T.=.C [*$( 9N Yπάρ¿ουν αναçορcς για λοiμωçη ανθρώπων από cνα νcο
υπότυπο του ιού γρiπης, αλλά δεν υπάρ¿ει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο,
ή υπάρ¿ει σπανιότατα, μετά από πολύ στενή επαçή
Hεραιτcρω διάκριση της çάσης 3 για τη ¿ώρα μας με βάση τις ¿ώρες που
εμçανi¸ονται τα κρούσματα σε ανθρώπους από τον νcο στcλε¿ος:
4άση 3 εκτός Eλλάδας : Tα κρούσματα σε ανθρώπους εμçανi¸ονται σε ¿ώρες
εκτός Eλλάδας.
Fάση 3 στην Eλλάδα: Tα κρούσματα σε ανθρώπους εμçανi¸ονται στην Eλλάδα.
T.=.= [*$( TN Mικρcς συρροcς κρουσμάτων γρiπης από το νcο υπότυπο, με
περιορισμcνη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που υποδεικνύει ότι
ο ιός δεν c¿ει ακόμα προσαρμοστεi καλά στον άνθρωπο.
Hεραιτcρω διάκριση της çάσης 4 για τη ¿ώρα μας με βάση τις ¿ώρες που
εμçανi¸ονται οι συρροcς των κρουσμάτων από τον νcο υπότυπο:
4άση 4 εκτός Eλλάδας : Oι συρροcς εμçανi¸ονται σε ¿ώρες εκτός Eλλάδας.
4άση 4 στην Eλλάδα : Oι συρροcς εμçανi¸ονται στην Eλλάδα.
T.=.9 [*$( W: Mεγαλύτερες συρροcς κρουσμάτων γρiπης από το νcο υπότυπο
με περιορισμcνη ακόμη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που
υποδεικνύει ότι ο ιός αρ¿i¸ει να προσαρμό¸εται περισσότερο στον ανθρώπινο
οργανισμό. Hεραιτcρω διάκριση της çάσης 5 για τη ¿ώρα μας με βάση τις
¿ώρες που εμçανi¸ονται οι συρροcς των κρουσμάτων από το νcο υπότυπο:
4άση 5 εκτός Eλλάδας: Oι συρροcς εμçανi¸ονται σε ¿ώρες εκτός Eλλάδας.
4άση 5 στην Eλλάδα: Oι συρροcς εμçανi¸ονται στην Eλλάδα.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 175
T.9 #ερίο4ος παν4(μίας
Eiναι η περiοδος που c¿ει πλcον çεκινήσει η πανδημiα και περιλαμβάνει μiα
çάση:
T.9.C [*$( aN Αυçημcνη και συνε¿ι¸όμενη μετάδοση του νcου υποτύπου του
ιού στον γενικό πληθυσμό.
H περαιτcρω διάκριση της çάσεως 6 για τη ¿ώρα μας αçορά την εμçάνιση της
πανδημiας σε ¿ώρες εκτός Eλλάδας ή στην Eλλάδα, καθώς και την εμçάνιση
δεύτερου κύματος μετά από την ύçεση του πρώτου κύματος.
[*$( a εκτός Aλλ*4αςN Aπι4(μίες από το ν.ο υπότυπο $ε ,@ρες εκτός
Aλλ*4ας.
[*$( aα $τ(ν Aλλ*4αN 7υρρο.ς κρου$μ*τ%ν από το ν.ο υπότυπο $τ(ν
Aλλ*4α.
[*$( a) $τ(ν Aλλ*4αN #εριορι$μ.νες επι4(μίες -ρίπ(ς από το ν.ο υπότυπο
$τ(ν Aλλ*4α
[*$( a- $τ(ν Aλλ*4αN Aκτεταμ.νες επι4(μίες από το ν.ο υπότυπο $τ(ν
Aλλ*4α.
[*$( a4 $τ(ν Aλλ*4α N cφε$( επι4(μι@ν από το ν.ο υπότυπο $τ(ν Aλλ*4α
[*$( aε $τ(ν Aλλ*4αN Aπόμενο κ/μα παν4(μίας $τ(ν Aλλ*4α.
T.T #ερίο4ος μετ* τ(ν παν4(μία
Eiναι η περiοδος κατά την οποiα:
η♣ δραστηριότητα της γρiπης c¿ει επιστρc¡ει στα επiπεδα που ήταν κατά τη
περiοδο μεταçύ των πανδημιών και
ο -ενικός πλ('υ$μός .,ει αποκτ&$ει ανο$ία $το ν.ο♣
$τ.λε,ος που προκ*λε$ε τ(ν παν4(μία.
+υτό μπορεί να $υμ)εί $ε ,ρονικό 4ι*$τ(μα =B9 ετ@ν
από τ(ν .ναρX( τ(ς παν4(μίας.
Tο τcλος της πανδημiας ανακοινώνεται από τον HOY Lυνοπτικός πiνακας νcων
çάσεων πανδημiας
Aιεθνεiς 4άσεις (HOY, 2005) Hεριγραçή διεθνών çάσεων 4άσεις για την
Eλλάδα Hεριγραçή çάσεων για την Eλλάδα Hερiοδος μεταçύ πανδημιών
1 O¿ι ανi¿νευση νcου υποτύπου σε άνθρωπο / σε ¸ώα κυκλοçορiα υποτύπου που
c¿ει προκαλcσει λοiμωçη σε άνθρωπο, μικρός κiνδυνος μετάδοσης σε άνθρωπο
4άση 1 εκτός Eλλάδας Lε ¸ώα εκτός Eλλάδας
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 176
4άση 1 στην Eλλάδα Lε ¸ώα στην Eλλάδα
2 O¿ι ανi¿νευση νcου υποτύπου σε άνθρωπο / σε ¸ώα κυκλοçορiα υποτύπου που
c¿ει προκαλcσει λοiμωçη σε άνθρωπο, με σημαντικό κiνδυνο μετάδοσης σε
άνθρωπο 4άση 2 εκτός Eλλάδας
Lε ¸ώα εκτός Eλλάδας
4άση 2 στην Eλλάδα Lε ¸ώα στην Eλλάδα
Hερiοδος εγρήγορσης για πανδημiα
3 Aοiμωçη ανθρώπων με νcο υπότυπο / ό¿ι μετάδοση α-α ή σπανιότατα, με πολύ
στενή επαçή
4άση 3 εκτός Eλλάδας Kρούσματα σε ¿ώρες εκτός Eλλάδας
4άση 3 στην Eλλάδα Kρούσματα στην Eλλάδα
4 Mικρcς συρροcς κρουσμάτων με περιορισμcνη μετάδοση α-α
4άση 4 εκτός Eλλάδας Oι συρροcς σε ¿ώρες εκτός Eλλάδας
4άση 4 στην Eλλάδα Oι συρροcς στην Eλλάδα
5 Mεγαλύτερες συρροcς κρουσμάτων με περιορισμcνη μετάδοση α-α
4άση 5 εκτός Eλλάδας Oι συρροcς σε ¿ώρες εκτός Eλλάδας
4άση 5 στην Eλλάδα Oι συρροcς στη Eλλάδα Hερiοδος πανδημiας
6 Αυçημcνη και συνε¿ι¸όμενη μετάδοση νcου υποτύπου σε γενικό πληθυσμό
4άση 6 εκτός Eλλάδας Lε ¿ώρες εκτός Eλλάδας
4άση 6α στην Eλλάδα Lυρροcς στην Eλλάδα
4άση 6β στην Eλλάδα Hεριορισμcνες επιδημiες στην Eλλάδα
4άση 6γ στην Eλλάδα Eκτεταμcνες επιδημiες στην Eλλάδα
4άση 6δ στην Eλλάδα —çεση επιδημιών στην Eλλάδα
4άση 6ε στην Eλλάδα Eπόμενο κύμα στην Eλλάδα
#ερίο4ος μετ* τ(ν παν4(μία
- Eπιστροçή στα επiπεδα εγρήγορσης και επιτήρησης επο¿ιακής γρiπης
- Αποτiμηση συνεπειών πανδημiας - Eπιστροçή στα επiπεδα εγρήγορσης και
επιτήρησης επο¿ιακής γρiπης
- Αποτiμηση συνεπειών πανδημiας
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 177
α-α: από άνθρωπο σε άνθρωπο
5. EHITHPHLH THL IPIHHL
5. 1 Lτό¿οι της επιτήρησης
Oι στό¿οι της επιδημιολογικής επιτήρησης της γρiπης εiναι οι εçής:
♣ Hαρακολούθηση δια¿ρονικών τάσεων της δραστηριότητας της γρiπης,
συνολικά και κατά γεωγραçικό διαμcρισμα
Ανi¿νευση επο¿ιακών εçάρσεων και επιδημιών, ώστε♣ να δiνονται οδηγiες
στον πληθυσμό
Eντοπισμός ομάδων υ¡ηλού κινδύνου για τη♣ ¿άραçη κατάλληλης πολιτικής
εμβολιασμού ή άλλων μcτρων πρόλη¡ης
Αναγνώριση♣ οροτύπων που επικρατούν, ώστε να παρασκευά¸ονται εμβόλια
με κατάλληλη σύσταση για την επόμενη περiοδο γρiπης
1γκαιρη αναγνώριση πρωτοεμçανι¸όμενου♣ υποτύπου/cναρçης πανδημiας
καθώς και της διασποράς των νcων στελε¿ών γρiπης.
5. 2 Eπιτήρηση της γρiπης σε παγκόσμιο επiπεδο
Από το 1948 ο Hαγκόσμιος Oργανισμός Yγεiας δημιούργησε και υποστηρi¸ει
cνα διεθνcς δiκτυο επιτήρησης και συναγερμού για την γρiπη. Tα δiκτυο αυτή τη
στιγμή αποτελεiται από 110 Eθνικά Kcντρα Αναçοράς σε 83 ¿ώρες και από τα 4
συνεργα¸όμενα Kcντρα Αναçοράς και 1ρευνας του HOY, στη Αυστραλiα
(Mελβούρνη), Iαπωνiα (Tόκιο), Hνωμcνο Bασiλειο (Aονδiνο) και στις Hνωμcνες
Hολιτεiες (Ατλάντα). Αυτά τα Kcντρα καθ• όλη την διάρκεια του cτους
απομονώνουν και ταυτοποιούν ιούς γρiπης από τους ανθρώπους και τα ¸ώα,
ούτως ώστε να ανι¿νευτούν cγκαιρα νcα στελc¿η του ιού.
Lκοπός του δικτύου εiναι η συλλογή επιδημιολογικών δεδομcνων για τη
δραστηριότητα της γρiπης παγκοσμiως και πληροçοριών για τα απομονωθcντα
στελc¿η του ιού σε όλο τον κόσμο.
Tο δiκτυο de.f.g.h.i. jjj b ενημερώνει και θcτει σε ετοιμότητα όλες τις ¿ώρες
για νεοεμçανι¸όμενα στελc¿η γρiπης με δυνατότητα πρόκλησης πανδημiας. Tα
μικροβιολογικά εργαστήρια του δικτύου διαδραματi¸ουν σημαντικό ρόλο στη
διερεύνηση επιδημιών και στην εργαστηριακή επιβεβαiωση περιστατικών
γρiπης.
Eπiσης, ελcγ¿ει τα στελc¿η που απομονώνονται σε όλες τις ¿ώρες, κάθε
4εβρουάριο για το Bόρειο Hμισçαiριο και κάθε Lεπτcμβριο για το Nότιο
Hμισçαiριο, και στη συνc¿εια προβαiνει σε συστάσεις για τη σύνθεση του
εμβολiου γρiπης της επόμενης ¿ρονιάς.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 178
; ,@ρα μας $υμμετ.,ει $το 4ίκτυο αυτό με τα 4/ο J.ντρα +ναφορ*ς
-ρίπ(ς8 Dότιας Aλλ*4ας d6ν$τιτο/το ka3t"l2b και Βόρειας Aλλ*4ας dΒm
Eικρο)ιολο-ικό Gμ&μα8 6ατρικ&ς 7,ολ&ς του +ρι$τοτελείου
#ανεπι$τ(μίου Iε$$αλονίκ(ςb.
5. 3 Eπιτήρηση της γρiπης στην Eλλάδα 5. 3. 1 Lυστήματα επιδημιολογικής
επιτήρησης της γρiπης
– Lύστημα Hαρατηρητών Nοσηρότητας Hρωτοβάθμιας 4ροντiδας Yγεiας •
Aiκτυο Iδιωτών ιατρών
7τ( ,@ρα μας ( επιτ&ρ($( τ(ς -ρίπ(ς από το Lεκ.μ)ριο του C??? -ίνεται
μ.$% του Lικτ/ου #αρατ(ρ(τ@ν Dο$(ρότ(τας τ(ς #ρ%το)*'μιας
[ροντί4ας <-είας. Lτο δiκτυο αυτή τη στιγμή συμμετc¿ουν εθελοντικά 180
ιδιώτες γιατροi (παθολόγοι και παιδiατροι), οι οποiοι σε εβδομαδιαiα βάση
δηλώνουν τον αριθμό των κρουσμάτων που εμπiπτουν στον κλινικό ορισμό της
γριππώδους συνδρομής (¿ρησιμοποιεiται ο ορισμός που c¿ει υιοθετηθεi από την
Eυρωπαïκή 1νωση και συνιστάται στα κράτη μcλη). +πό τον 6ο/νιο =::T το
$/$τ(μα αυτό )ρί$κεται $ε 4ια4ικα$ία μετα)ολ&ς8 με $τα4ιακ& α/X($( του
αρι'μο/ τ%ν -ιατρ@ν και κα'ι.ρ%$( ει4ικο/ 4ελτίου κατα-ραφ&ς των
κρουσμάτων γριππώδους συνδρομής, καθώς και του συνόλου των επισκc¡εων,
που ¿ρησιμοποιεiται ως παρονομαστής. Tο δελτiο περιc¿ει επiσης πληροçορiες
σ¿ετικά με το çύλο και την ηλικiα των κρουσμάτων. 1¿ει αποçασιστεi και ήδη
προωθεiται η περαιτcρω επcκταση του συστήματος αυτού.
Gα $τοι,εία που $υλλ.-ονται κατα,%ρο/νται $ε (λεκτρονικ& )*$(
4ε4ομ.ν%ν8 -ίνεται επεXερ-α$ία τους8 αναλ/ονται $ε ε)4ομα4ιαία )*$( και
οι πλ(ροφορίες ει$*-εται $τ(ν ι$το$ελί4α του JA.AH.#.DZ.
– Lύστημα Hαρατηρητών Nοσηρότητας Hρωτοβάθμιας 4ροντiδας Yγεiας -
Aiκτυο ιατρών IKΑ Lτο πλαiσιο της βελτiωσης επιτήρησης της γρiπης, το
Tμήμα Eπιδημιολογικής Eπιτήρησης και Hαρcμβασης του KE.EA.H.NO σε
συνεργασiα με τη Aιεύθυνση Yγειονομικών Yπηρεσιών του Iδρύματος
Kοινωνικών Ασçαλiσεων cθεσε από τον 4εβρουάριο του 2003 σε εçαρμογή cνα
συμπληρωματικό δiκτυο επιτήρησης της γρiπης. Lτο δiκτυο αυτό συμμετc¿ουν
38 γιατροi (παθολόγοι και παιδiατροι), από 24 Yποκαταστήματα της Nότιας και
Bόρειας Eλλάδας.
Iια κάθε εβδομάδα συμπληρώνεται ειδικό δελτiο και οι πληροçορiες που
συλλcγονται εiναι: το σύνολο επισκc¡εων που cγιναν στον παθολόγο ή στον
παιδiατρο για οποιαδήποτε αιτiα κάθε ημcρα, το σύνολο των ασθενών που
διαγνώστηκαν με γριππώδη συνδρομή σύμçωνα με τον ορισμό, ενώ για κάθε
ασθενή με γριππώδη συνδρομή συλλcγονται πληροçορiες όπως τα αρ¿ικά του
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 179
ονόματος του, η ηλικiα, το çύλο και η κατάσταση εμβολιασμού του. Tα δελτiα
αποστcλλονται στο Tμήμα Eπιδημιολογικής Eπιτήρησης και Hαρcμβασης του
KE.EA.H.NO κάθε Aευτcρα της επόμενης εβδομάδας μcσω 4Α˜.
– Lύστημα Hαρατηρητών Nοσηρότητας Hρωτοβάθμιας 4ροντiδας Yγεiας-
Aiκτυο Kcντρων Yγεiας Από τον Iούλιο του 2004 c¿ει τεθεi σε εçαρμογή cνα
τρiτο δiκτυο επιτήρησης, μcσω του συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας
Hρωτοβάθμιας 4ροντiδας Yγεiας, σε Kcντρα Yγεiας της Bόρειας και Nότιας
Eλλάδας σε συνεργασiα με το Eργαστήριο Yγιεινής του Tμήματος Iατρικής του
Αριστοτελεiου Hανεπιστημiου …εσσαλονiκης. Lτο σύστημα αυτό συμμετc¿ουν
72 Kcντρα Yγεiας με συνολικά 78 ιατρούς (γενικοi ιατροi και παιδiατροι). Tα
δεδομcνα που συλλcγονται αναλύονται σε εβδομαδιαiα βάση, με στό¿ο τη
συνολική επιτήρηση της γριππώδους συνδρομής στις αγροτικcς περιο¿cς της
¿ώρας ώστε να υπάρ¿ει δυνατότητα ανi¿νευσης επιδημιών και cγκαιρης
παρcμβασης. 7/$τ(μα <πο,ρε%τικ@ς L(λουμ.ν%ν Dο$(μ*τ%ν♣Lτην
κατηγορiα των νοσημάτων της υπο¿ρεωτικής δήλωσης ανήκει και η γρiπη μόνο
σε ότι αçορά την καταγραçή κρουσμάτων με εργαστηριακή επιβεβαiωση ή
σύνδεση με κρούσμα που c¿ει επιβεβαιωθεi εργαστηριακά.
n 7/$τ(μα Aρ-α$τ(ριακ&ς L&λ%$(ς B ορολο-ικ& επιτ&ρ($(
Lτο σύστημα αυτό συμμετc¿ουν 15 Nοσοκομεiα, τα Eργαστήρια των οποiων
αποστcλλουν κάθε εβδομάδα ειδικό δελτiο ανοσολογικών εçετάσεων στο οποiο
περιλαμβάνεται μεταçύ άλλων και η ανi¿νευση αντισωμάτων cναντι του ιού της
γρiπης.n Aρ-α$τ(ριακ& Aπιτ&ρ($( μ.$% τ%ν J.ντρ%ν +ναφορ*ς `ρίπ(ς
Lτην Eλλάδα λειτουργούν δύο Kcντρα Αναçοράς και συγκεκριμcνα: Tο
Iνστιτούτο Hαστcρ για τη Nότια Eλλάδα και το Bƒ Mικροβιολογικό Eργαστήριο
του Αριστοτελεiου Hανεπιστημiου …εσσαλονiκης για τη Bόρεια Eλλάδα. Από τα
δύο αυτά Kcντρα αποστcλλονται στο KE.EA.H.NO, σε εβδομαδιαiα βάση, τα
αποτελcσματα του ιολογικού ελcγ¿ου που πραγματοποιεiται σε κλινικά δεiγματα
που προcρ¿ονται τόσο από τους ιατρούς του δικτύου του IKΑ όσο και από άλλες
πηγcς όπως Nοσοκομεiα, ιδιωτικά θεραπευτήρια κλπ.n Aπ.κτα$( τ(ς
ερ-α$τ(ριακ&ς επιτ&ρ($(ς τ(ς -ρίπ(ς H εργαστηριακή επιτήρηση, από τη
çετινή περiοδο γρiπης, επεκτεiνεται και σε άλλα εçειδικευμcνα και
συνεργα¸όμενα Eργαστήρια. H επcκταση αçορά Eργαστήρια που
πραγματοποιούν τα¿εiες μεθόδους ανi¿νευσης του ιού της γρiπης, με σκοπό την,
όσο το δυνατόν, αύçηση του αριθμού των εçετα¸ομcνων κλινικών δειγμάτων και
την πρωïμότερη ανi¿νευση των κυκλοçορούντων στελε¿ών της γρiπης. W. 9. =
Aπιτ&ρ($( τ(ς -ρίπ(ς $τα πτ(ν* H επιτήρηση της γρiπης στα πτηνά
διενεργεiται από το Yπουργεiο Αγροτικής Ανάπτυçης.H γρiπη των πουλερικών
αποτελεi νόσημα υπο¿ρεωτικής δήλωσης, με βάση το Hροεδρικό Aιάταγμα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 180
31/1995/Α 25. Aηλώνεται δε, τόσο η ύπαρçη νόσου όσο και η υπόνοια ύπαρçης
της. H δήλωση γiνεται στις κατά τόπους κτηνιατρικcς Yπηρεσiες, οι οποiες
άμεσα ενημερώνουν την A/νση Yγεiας Zώων του Yπουργεiου Αγροτικής
Ανάπτυçης.Aιενεργούνται επiσης συστηματικcς δειγματολη¡iες κλινικών
δειγμάτων και αιμολη¡iες από τις εκτροçcς πουλερικών και από τα εισαγόμενα
για εκτροçή πουλερικά, από το Tμήμα Hαθολογiας Hτηνών της A/νσης Yγεiας
Zώων. Oι ανωτcρω cλεγ¿οι c¿ουν στό¿ο την απομόνωση και ταυτοποiηση των
στελε¿ών του ιού που πιθανόν κυκλοçορούν στα πουλερικά καθώς και την
ανi¿νευση αντισωμάτων cναντι του ιού της γρiπης. H ανi¿νευση και τυποποiηση
των ιών της γρiπης στα πουλερικά γiνεται στο Eργαστήριο της Kτηνιατρικής
L¿ολής του ΑH….
a. AEΒZH6+ O εμβολιασμός κατά του ιού της γρiπης εiναι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για τη μεiωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας
από τη νόσο, ειδικά στις ομάδες υ¡ηλού κινδύνου για την εμçάνιση επιπλοκών.
a. C #αρα-%-& του εμ)ολίου κατ* τ(ν περίο4ο μεταX/ τ%ν παν4(μι@ν Tο
εμβόλιο κατά της γρiπης εiναι τριδύναμο και περιλαμβάνει τα κυκλοçορούντα
τα τελευταiα cτη στελc¿η του τύπου Α του ιού της γρiπης, ήτοι Α(H1N1) και
Α(H3N2), καθώς και το στcλε¿ος B.H παραγωγή του ετήσιου εμβολiου γρiπης
αρ¿i¸ει τον 4εβρουάριο, οπότε και συστήνεται η σύνθεση του εμβολiου από τον
Hαγκόσμιο Oργανισμό Yγεiας με βάση επιστημονικcς προβλc¡εις για τα
στελc¿η που θα κυκλοçορήσουν την ερ¿όμενη περiοδο γρiπης.
Iια την παραγωγή του ετήσιου εμβολiου γρiπης επιλcγονται τα στελc¿η εκεiνα
του ιού που μπορούν να καλλιεργηθούν σε εμβρυοçόρα αυγά όρνιθας. Tα
στελc¿η αυτά ενοçθαλμi¸ονται και καλλιεργούνται μcσα σε αυγά ορνiθων και
στη συνc¿εια γiνεται συλλογή του αλλαντοïκού υγρού. Oι ιοi αποκαθαiρονται,
αδρανοποιούνται και επεçεργά¸ονται περαιτcρω ούτως ώστε να παρα¿θούν
εμβόλια που περιc¿ουν εiτε ολόκληρους ιούς, εiτε τμήματα αυτών. Tο
απαραiτητο ¿ρονικό διάστημα για την παραγωγή του ετήσιου εμβολiου
ανcρ¿εται στους 6 μήνες περiπου.
Lτην περiπτωση που ¿ρειαστεi οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο από τα στελc¿η
του εμβολiου, διεçάγονται αρ¿ικά κλινικcς μελcτες σε περιορισμcνο αριθμό
υγιών νεαρών ατόμων και σε ηλικιωμcνους για να αçιολογηθεi η ασçάλεια και η
αποτελεσματικότητά του και στη συνc¿εια ¿ορηγεiται άδεια κυκλοçορiας. ;
Aλλ*4α κ*'ε ,ρόνο προμ('ε/εται εμ)όλια κατ* του ιο/ τ(ς -ρίπ(ς από
φαρμακο)ιομ(,ανίες *λλ%ν ,%ρ@ν8 καλ/πτοντας τις ε-,@ριες αν*-κες. a. =
#αρα-%-& του εμ)ολίου κατ* τ(ν περίο4ο παν4(μίας H παραγωγή ενός νcου
εμβολiου για την αντιμετώπιση πανδημiας γρiπης μπορεi να çεκινήσει από τη
στιγμή που θα απομονωθεi το πανδημικό στcλε¿ος, δεδομcνου ότι δεν εiναι
δυνατή η πρόβλε¡η για τους ιούς που θα την προκαλcσουν. Aαμβάνοντας δε
υπό¡η τη διαδικασiα παραγωγής του εμβολiου, 'α ,ρεια$το/ν τουλ*,ι$τον a
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 181
μ&νες μ.,ρις ότου οι πρ@τες 4ό$εις του εμ)ολίου να είναι 4ια'.$ιμες.
Aπομ.ν%ς8 είναι απί'ανο να υπ*ρ,ει8 τουλ*,ι$τον $τα αρ,ικ* $τ*4ια τ(ς
παν4(μίας8 ει4ικό εμ)όλιο .ναντι $τελ.,ους παν4(μίας $ε οια4&ποτε
πο$ότ(τα.
H μc¿ρι σήμερα κλινική εμπειρiα δεi¿νει ότι μiα δόση πανδημικού εμβολiου δεν
εiναι αρκετή για τη δημιουργiα ικανοποιητικής ανοσiας cναντι ενός πανδημικού
στελc¿ους γρiπης. Mπορεi να απαιτηθούν δύο δόσεις του νcου εμβολiου για να
διατηρηθεi η ανοσiα καθ• όλη την διάρκεια της πανδημiας. Eπομcνως, εiναι
προçανcς ότι ο απαιτούμενος ¿ρόνος για την ανάπτυçη της κατάλληλης ανοσiας
θα εiναι μεγαλύτερος από ότι συνήθως. <π*ρ,ουν 4ε εν4είXεις ότι τα εμ)όλια
που περι.,ουν τμ&ματα ενός ν.ου ιο/ μπορεί να είναι λι-ότερο
αποτελε$ματικ* από αυτ* που περι.,ουν ολόκλ(ρο τον ιό. G.λος8 πρ.πει να
τονι$'εί π%ς ο εμ)ολια$μός 4εν είναι αποτελε$ματικός C::o $τ(ν πρόλ(p(
νό$ου και ( αποτελε$ματικότ(τα 4/ναται να 4ιαφ.ρει από .τος $ε .τος. a. 9
; 4υνατότ(τα παρα-%-&ς παν4(μικο/ εμ)ολίου H δυνατότητα για την
παραγωγή πανδημικών εμβολiων εçαρτάται από πολλούς παράγοντες, ακόμα και
τε¿νικούς.Oι περιοριστικοi παράγοντες για την παραγωγή ικανοποιητικού
αριθμού εμβολiων μπορεi να σ¿ετi¸ονται με:
– Tη διαθεσιμότητα εμβρυοçόρων αυγών ορνiθων
– Tη δυνατότητα για καλλιcργεια του νcου στελc¿ους
– Tο βαθμό πολλαπλασιασμού του ιού στα αυγά των ορνiθων
– Tο ¿ρόνο που απαιτεiται για παρο¿ή άδειας κλινικών μελετών
Απαιτεiται κατάλληλη προετοιμασiα κατά την περiοδο μεταçύ των πανδημιών,
για να υπάρçουν οι κατάλληλες προ‡ποθcσεις παραγωγής ενός τcτοιου εμβολiου,
όπως:
– Bελτiωση της εμβολιαστικής κάλυ¡ης των ομάδων υ¡ηλού κινδύνου με το
ετήσιο εμβόλιο γρiπης «ρουτiνας»
– Ανάπτυçη «υπο¡ηçiων» εμβολiων για μiα πανδημiα με βάση επιστημονικcς
προβλc¡εις από γενετικcς μεταβολcς του ιού ή δεδομcνα ενός νcου ιού
– Αποθήκευση αντιδραστηρiων που θα ¿ρησιμοποιηθούν για πιθανό cλεγ¿ο
ισ¿ύος (potency testing)
– Hραγματοποiηση κλινικών μελετών για την αçιολόγηση ασçάλειας,
ανοσογονικότητας και δοσολογικών σ¿ημάτων «υπο¡ηçiων» εμβολiων
πανδημiας
– Hροτυποποιημcνη διαδικασiα cγκρισης ενός τcτοιου εμβολiου, ώστε να
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 182
επιτα¿υνθεi η διαδικασiα cγκρισης στον πραγματικό ¿ρόνο μιας πανδημiας
– Kατανόηση των διαçορών ενός εμβολiου που θα ¿ρησιμοποιηθεi cναντι ενός
πανδημικού στελc¿ους από cνα «συνηθισμcνο» τριδύναμο εμβόλιο. Tα εμβόλιο
της πανδημiας θα εiναι μονοδύναμο και πιθανώς θα περιc¿ει cκδο¿α για αύçηση
της ανοσογονικότητας
– Aημιουργiα ασçαλών και κατάλληλων στελε¿ών για παραγωγή εμβολiων με
γενετική τροποποiηση
– Tράπε¸ες στελε¿ών με διάçορους υποτύπους ιού γρiπης πτηνών που θα
μπορούν σε διάçορους συνδυασμούς να ¿ρησιμοποιηθούν
– Xρησιμοποiηση κυτταροκαλλιεργειών για την παραγωγή των νcων εμβολiων
– Hρόβλε¡η για διαδικασiες που σ¿ετi¸ονται με πνευματικά δικαιώματα
ιδιοκτησiας ενός νcου εμβολiου
– Lύνα¡η συμβολαiων με τις çαρμακοβιομη¿ανiες παραγωγής εμβολiων πριν
την πανδημiα
6. 4 Lτρατηγική εμβολιασμού
Hαρά το γεγονός ύπαρçης αντιïκών çαρμάκων για τη θεραπεiα και την
προçύλαçη της γρiπης, υπάρ¿ουν διάçοροι περιορισμοi στη ¿ρήση τους. O
εμβολιασμός παραμcνει μια προτεραιότητα, όταν το εμβόλιο θα εiναι διαθcσιμο.
O εμβολιασμός αναμcνεται να μειώσει την επiπτωση μιας πανδημiας στον
πληθυσμό, ιδιαiτερα δε στις ομάδες υ¡ηλού κινδύνου, ελαττώνοντας τις
επιπλοκcς από τη νόσο, τις νοσηλεiες και την θνησιμότητα.
Aεδομcνου ότι υπάρ¿ει ενδε¿όμενο οι ποσότητες του εμβολiου να εiναι μικρcς
και η ¸ήτηση υ¡ηλή, το εμβόλιο θα πρcπει να διατεθεi σε προκαθορισμcνες
ομάδες προτεραιότητας.
Oι ομάδες προτεραιότητας για την ανοσοποiηση θα βασιστούν σε διάçορους
παράγοντες, με στό¿ο πάντα τη διατήρηση των βασικών υποδομcς της ¿ώρας.
Oι τελικcς αποçάσεις για τις ομάδες αυτcς θα ληçθούν από την Eθνική Eπιτροπή
Αντιμετώπισης Hανδημiας σε συνεργασiα με την Eθνική Eπιτροπή
Eμβολιασμών. Iια τον καθορισμό των ομάδων προτεραιότητας για εμβολιασμό
θα πρcπει να ληçθούν υπ• ό¡ιν οι συστάσεις διεθνών οργανισμών όπως ο
Hαγκόσμιος Oργανισμός Yγεiας.a. T.C #ροτεινόμενες ομ*4ες -ια κατ*
προτεραιότ(τα εμ)ολια$μό
C. Aρ-α5όμενοι $ε ,@ρους υ-είας
=. Aρ-α5όμενοι $ε <π(ρε$ίες ανα-καίες -ια τ(ν ε/ρυ'μ( λειτουρ-ία του
κρ*τους και τ(ς κοιν%νίας.
9. qτομα που αν&κουν $τις ευπα'είς ομ*4ες dπ.,. ανο$οκατε$ταλμ.νοιb
T. qτομα $ε ομα4ικ& 4ια)ί%$( dπ.,. οίκοι ευ-(ρίαςb
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 183
W. qτομα $ε ,@ρους όπου υπ*ρ,ει με-*λος $υ-,ρ%τι$μός και %ς εκ το/του
ε/κολ( μετ*4ο$( dπ.,. $,ολείαb
a. W Aμ)ολια$μός κατ* του πνευμονιοκόκκου
O εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού κατά του
πνευμονιοκόκκου, μπορεi να ελαττώσει σημαντικά τη συ¿νότητα της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονiας ως επιπλοκής της γρiπης. Eκτιμάται ότι το
εμβόλιο παρc¿ει προστασiα σε περiπου 80° των εμβολιασθcντων και ότι η
ανοσiα διαρκεi περiπου 5 cτη. Lτην Eλλάδα κυκλοçορεi τόσο το 23δύναμο
πολυσακ¿αριδικό εμβόλιο (που συνιστάται για τους ενήλικες στους οποiους
ενδεiκνυται εμβολιασμός) όσο και το 7δύναμο συνδεδεμcνο εμβόλιο (που
συνιστάται για τα παιδιά ’5 ετών στα οποiα ενδεiκνυται εμβολιασμός). Lτις
ενδεiçεις του εμβολiου περιλαμβάνονται: ενήλικοι 65 ετών και άνω, άτομα με
¿ρόνιο νόσημα όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, πνευμονοπάθειες, διαβήτης,
αλκοολισμός, κiρρωση ήπατος. H συστηματική οργάνωση του εμβολιασμού των
ευπαθών ομάδων (ήδη στη περiοδο μεταçύ των πανδημιών) μπορεi να παiçει
σημαντικό ρόλο στην προστασiα του πληθυσμού από τις επιπλοκcς της γρiπης σε
ενδε¿όμενο πανδημiας, ενώ ταυτό¿ρονα θα εçαρμοστεi προληπτικό πρόγραμμα
που ούτως ή άλλως c¿ει cνδειçη.V. IAΡ+#A6+ G;7 `Ρ6#;7 J+6 KΡ;7;
+DG6r6JFD [+ΡE+JFD 7A #+DL;E6+ Xρειά¸ονται αρκετοi μήνες για
την παραγωγή ειδικού εμβολiου εναντiον ενός νcου στελc¿ους πανδημiας
γρiπης. Αντιθcτως, υπάρ¿ει η δυνατότητα να αποθηκευθούν αντιïκοi παράγοντες
εναντiον της γρiπης πριν από την πανδημiα. Bcβαια, όπως και για τα εμβόλια, οι
απαιτήσεις για ποσότητες αναμcνεται να εiναι ιδιαiτερα μεγάλες με αποτcλεσμα
να εiναι αδύνατη η επάρκεια. Tα περιστατικά γρiπης των πουλερικών στο Hong
Kong το 1997 οδήγησαν γρήγορα σε εçάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων
αντιγριππικών çαρμάκων. Απαιτεiται να αναπτυ¿θούν στρατηγικcς που θα
περιλαμβάνουν τις ενδεiçεις και τις προτεραιότητες για προληπτική και
θεραπευτική ¿ρήση των αντιγριππικών çαρμάκων. Iδεατά, θα πρcπει να
αναπτυ¿θεi μια συνδυασμcνη στρατηγική αντιïκών çαρμάκων και
εμβολιασμού.V. C Jατ(-ορίες φαρμ*κ%ν Yπάρ¿ουν δύο κύριες κατηγορiες
çαρμάκων. ; πρ@τ( κατ(-ορία περιλαμ)*νει τις κυκλικ.ς αμίνες
sμαντα4ίν( dsma!tati!"b και Ριμαντα4ίν( duima!tati!"b. Αυτcς
αναστcλλουν την λειτουργiα των καναλiων ιόντων M2. ; 4ε/τερ( κατ(-ορία
περιλαμ)*νει τους ανα$τολείς τ(ς νευραμινι4*$(ς του ιο/ και οι κ/ριοι
εκπρό$%ποι είναι ( 5αναμι)ίρ( και ( ο$ελταμι)ίρ(. Yπάρ¿ουν σημαντικcς
διαçορcς μεταçύ των δύο κατηγοριών çαρμάκων όσον αçορά την
çαρμακοκινητική, τις ανεπιθύμητες ενcργειες καθώς και την αντο¿ή. Αυτά
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 184
πρcπει να συνυπολογi¸ονται με το κόστος όταν λαμβάνεται μiα απόçαση για
προçύλαçη ή θεραπεiα.
V.C.C Jυκλικ.ς αμίνες +μαντα4ίν(
H αμαντα4ίν( κυκλοçορεi στο Eλληνικό εμπόριο ως Symmetrel και
κατα$κευ*5εται και παρ.,εται από τ(ν 0o1a2ti3 kha2maR"ltiRal3. H δράση
της αμανταδiνης στον ιό της γρiπης τύπου Α εiναι γνωστή από το 1960.
A<K+Ρ67GZ<EA LA I+ #+ΡZ<EA
H ¿ρήση της αμανταδiνης c¿ει δύο σημαντικά μειονεκτήματα. Tο πρώτο εiναι η
εμφ*νι$( $(μαντικ@ν ανεπι'υμ&τ%ν παρενερ-ει@ν και ( -ρ&-ορ(
αν*πτυX( αντο,&ς τ%ν ι@ν γρiπης τύπου Α κατ* τ(ν 4ι*ρκεια τ(ς ,ρ&$(ς
τ(ς.
J+6 ZG+D 7G+E+G;7A6 ; KΡ;7; G6 `6DAG+6j I+ #ΡA#A6 D+
G; #+6ΡDF 7<DAKA6+ 7+ #ΡAvZD6j
H ανάπτυçη αντο¿ής c¿ει ως αποτcλεσμα τη μεiωση της αποτελεσματικότητας,
ιδιαiτερα σε καταστάσεις πανδημiας. Eκτός από την αντι-ιική της δράση
ενερ-οποιεί τη σύνθεση και την απελευ'.ρ%$( τ(ς ντοπαμίν(ς, δράση που
¿ρησιμοποιεiται στη θεραπεiα της νόσου του Parkinson. J+H+ A6#+ A`F w
7+ #ΡAvZD6
Ριμαντα4ίν( . H ριμανταδiνη δεν κυκλοçορεi στην Eλλάδα. H ριμανταδiνη
κυκλοφορεί %ς xllmati!" $τις ;#+ από τ(ν xo2"3t eaSo2ato2i"3 h!R.
Mπορεi να c¿ει cως και 4 çορcς μεγαλύτερη δραστικότητα από την αμανταδiνη
cναντι του ιού της γρiπης ομάδος Α.
Kλινική ¿ρήση αμανταδiνης, ριμανταδiνης
H απορρόçησή τους εiναι πλήρης αλλά βραδεiα και η μcγιστη συγκcντρωση στο
πλάσμα επιτυγ¿άνεται σε 3-4 ώρες. Z ,ρόνος (μι$είας 5%&ς είναι CWB=: @ρες
και επιμ(κ/νεται $τους (λικι%μ.νους. …εωρούνται αποτελεσματικά όταν
¿ορηγηθούν με την cναρçη των κλινικών συμπτωμάτων και c¿ει βρεθεi ότι
μειώνουν τη διάρκεια του πυρετού και των κλινικών εκδηλώσεων εκ του
αναπνευστικού σε σύγκριση με placebo. Lεν υπ*ρ,ουν εν4είXεις ότι μει@νουν
τ( 'ν(τότ(τα & προλα)αίνουν τις επιπλοκ.ς. H κύρια cνδειçη αçορά την
πρόλη¡η της γρiπης Α. Hολλcς μελcτες c¿ουν δεiçει ότι η αμανταδiνη σε
δοσολογiα 200 mg/24 h εντός του πρώτου 48ώρου από την cναρçη της νόσου
δρα προληπτικά περiπου στο 70-90° των περιπτώσεων κατά τη διάρκεια
επιδημiας γρiπης Α. +ντεν4είκνυται ( ,ορ&-($& τ(ς $ε ε-κ/ους και πρ.πει
να ,ορ(-είται με ι4ιαίτερ( προ$ο,& $ε αλκοολικο/ς και $ε *τομα με
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 185
pυ,ιατρικό ι$τορικό & ι$τορικό επιλ(πτικ@ν κρί$ε%ν. H
δοσολογiα πρcπει να μειώνεται στα παιδιά και στους ασθενεiς με ¿ρόνια
4(μιουρ-ει νεφρικ& ανεπ*ρκεια. 1¿ουν αναçερθεi
αλληλεπιδράσεις με τα αντιισταμινικά, τα αντι¿ολινεργικά και το αλκοόλ. Zι
ανεπι'/μ(τες εν.ρ-ειες δεν εiναι συ¿νcς αλλά εiναι σημαντικcς και
προ.ρ,ονται κυρί%ς από το κεντρικό νευρικό $/$τ(μα.
V. C. = +να$τολείς νευραμινι4*$(ς
Oι αναστολεiς της νευραμινιδάσης εiναι μια καινούργια τάçη αντιγριπικών
çαρμάκων. Αναστcλλουν cνα κριτικό cν¸υμο για τον ιό την νευραμινιδάση. H
νευραμινιδάση εiναι παρούσα τόσο σε ιούς γρiπης Α όσο και B. Αναστcλλοντας
την νευραμινιδάση αναστcλλεται η ικανότης πολλαπλασιασμού και μετάδοσης
του ιού.
vαναμι)ίρ(
H ¸αναμιβiρη c¿ει εγκριθεi και κυκλοçορεi στην Eλλάδα με την ονομα$ία
u"l"!ya από τ(ν εταιρεία τ(ν Glaxo z"llRom". H κύρια cνδειçη με την οποiα
ε-κρί'(κε $το ελλ(νικό κρ*τος εiναι η αντιμετώπιση γρiπης Α και B με την
cναρçη συμπτωμάτων εçόσον υπάρ¿ει επιδημiα στην κοινότητα. H θεραπευτική
¿ρήση της σε ασθενή που υποçcρει από γρiπη 4εν φαίνεται να επ(ρε*5ει τ(ν
αν*πτυX( ε--ενο/ς ανο$ίας του ορ-ανι$μο/. Iια να εiναι αποτελεσματική
πρ.πει να ,ορ(-('εί εντός του πρ@του T>%ρου από τ(ν .ναρX( τ%ν
$υμπτ%μ*τ%ν. Aίναι ει$πνεόμενο φ*ρμακο και ¿ορηγεiται υπό την μορçή
εισπνοών με ειδική συσκευή. Xορηγούνται δύο εισπνοcς (5 mg X 2) δις
ημερησiως επi 5 ημcρες. Απορροçάται σε ποσοστό 4-17 ° της εισπνεομcνης
δόσεως και απεκκρiνεται από τη νεçρική οδό. Oι παρεν.ρ-ειες περιλαμ)*νουν
)&,α8 παραρρινοκολπίτι4α8 4ι*ρροια8 ναυτία και εμετό. Eiναι καλό να
αποçεύγεται σε ασθενεiς με ιστορικό παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος.
O ¿ρόνος διατήρησης της σε αποθήκευση υπολογi¸εται σε 3 cτη.
Z$ελταμι)ίρ(
; ο$ελταμι)ίρ( κυκλοφόρ($ε προ$φ*τ%ς $τ(ν Aλλ*4α υπό τ(ν ονομα$ία
{amiPll duoRh"b. Iια να εiναι αποτελεσματική πρcπει να ¿ορηγηθεi εντός του
πρώτου 48ωρου από την cναρçη των συμπτωμάτων. Xορηγεiται ως κά¡ουλα
των 75 mg δις ημερησiως από του στόματος. Kυκλοçορεi στις HHΑ και ως
παιδιατρικό διάλυμα 12 mg/ml το οποiο c¿ει εγκριθεi μόνο για θεραπεiα παιδιών
ηλικiας 1-12 ετών και σε δόση 2 mg/kg βάρους σώματος (cως και 75 mg δις
ημερησiως). H δόση ¿ορηγεiται για 5 ημcρες. Απορροçάται καλά και c¿ει
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 186
βιοδιαθεσιμότητα περiπου 80 °. Z ,ρόνος (μί$ειας 5%&ς είναι aBC: @ρες και
απεκκρίνεται από τα νεφρ*. Zι κ/ριες παρεν.ρ-ειες είναι 4ι*ρροια8 ναυτία8
εμετός8 κεφαλαλ-ία. Tόσο η ¸αναμιβiρη όσο και η οσελταμιβiρη μπορεi να
ελαττώσουν την διάρκεια της ανεπiπλεκτης γρiπης κατά περiπου μiα ημcρα εάν
¿ορηγηθούν εγκαiρως. Lεν .,ει τεκμ(ρι%'εί ( αποτελε$ματικότ(τ* τους
ό$ον αφορ* τ(ν ελ*ττ%$( τ%ν επιπλοκ@ν.
V. = Kρ&$( τ%ν αντι|κ@ν φαρμ*κ%ν $ε παν4(μία
V. =. C +μαντα4ίν(8 ριμαντα4ίν( και παν4(μία
7ε μία παν4(μία ( επ*ρκεια $ε αμαντα4ίν( 'α &ταν μικρ& εκτός και εάν
υπήρ¿ε απόçαση αγοράς και αποθήκευσης. Eπικοινωνiα με την εταιρεiα εiναι
απαραiτητη για τη διαπiστωση της ¿ρονικής καθυστcρησης προμήθειας του
çαρμάκου, εάν αυτό παραγγελθεi υπό επεiγουσες συνθήκες. Lε ανάλογες
συνθήκες στο εçωτερικό μεταçύ παραγγελiας και παραλαβής υπάρ¿ει μια
καθυστcρηση μερικών εβδομάδων.
H εθνική çαρμακοβιομη¿ανiα παρc¿ει πληροçορiες για τις ακριβεiς ποσότητες
που κυκλοçορούν στην Eλλάδα ώστε να προσδιορισθούν τυ¿όν περαιτcρω
ανάγκες.
Lε καταστάσεις πανδημiας πρcπει να προσδιορισθεi η δυνατότητα παραγωγής
παραπάνω ποσοτήτων από την εταιρεiα.
H αμανταδiνη μπορεi να διατηρηθεi αποτελεσματική με κατάλληλη αποθήκευση
cως και 5 cτη (κατƒ άλλους 2 δεκαετiες ή και περισσότερο).
Lε περιπτώσεις πανδημiας οι ασθενεiς που ¿ρησιμοποιούν το çάρμακο για νόσο
Parkinson θα πρcπει να εçασçαλiσουν την συνc¿ιση της θεραπεiας τους.
Oσον αçορά την ριμανταδiνη και αυτή θα πρcπει να εισα¿θεi γιατi δεν
παρασκευά¸εται και δεν κυκλοçορεi στην Eλλάδα.
7. 2. 2 Xρήση ¸αναμιβiρης και οσελταμιβiρης σε πανδημiα
Hαρά το γεγονός ότι δεν c¿ουν εγκριθεi για προçύλαçη (εκτός από την
οσελταμιβiρη που εγκρiθηκε πρόσçατα σε ¿ώρες του εçωτερικού) υπάρ¿ουν
κλινικcς μελcτες που αναδεικνύουν τη βρα¿ύ¿ρονη ωçcλεια από τη ¿ρήση τους
σε περιπτώσεις ¿ορήγησής τους πριν από τη λοiμωçη. H αποτελεσματικότητα
που c¿ει αναçερθεi για την ¸αναμιβiρη εiναι της τάçης του 84° ενώ για την
οσελταμιβiρη 82°. Lε κάποιες ¿ώρες π.¿. Kαναδάς, HHΑ μόνο η οσελταμιβiρη
c¿ει εγκριθεi για προçύλαçη. Eντούτοις το άτομο δεν αναπτύσσει ανοσiα cναντι
της γρiπης και εiναι πλήρως ευπαθcς με τη διακοπή του çαρμάκου. Eπειδή η
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 187
δραστικότητά της περιλαμβάνει όλα τα στελc¿η συνiσταται η αποθήκευση
ποσοτήτων για ¿ρήση σε κατάσταση πανδημiας. H ασçαλής διάρκεια
αποθήκευσης εiναι 4-5 ¿ρόνια. Hρcπει να τονισθεi πως οι αναστολεiς της
νευραμινιδάσης εiναι πιο ακριβοi από την αμανταδiνη.
7. 3 Hροσδιορισμός αναγκαiων ποσοτήτων αντιïκών
Eiναι πιθανό οι δόσεις που θα ¿ρειασθούν για την αντιμετώπιση πανδημiας να
εiναι περισσότερες από αυτcς που ¿ρησιμοποιούνται σε τοπικcς επιδημiες.
4υσικά τα çάρμακα θα πρcπει να ¿ρησιμοποιηθούν μόνο μετά από ισ¿υρά
επιδημιολογικά δεδομcνα ή εργαστηριακή επιβεβαiωση γρiπης. Lτοι¿εiα που
αçορούν την διάρκεια αποθήκευσης, την τοποθεσiα, την υπευθυνότητα και την
νομική ευθύνη, την ασçάλεια, το κόστος, την ενεργοποiηση ενός σ¿εδiου
διανομής και την μεταçορά πρcπει να διευκρινιστούν. Tα çάρμακα υπολογi¸εται
να εiναι απαραiτητα για μiα περiοδο τουλά¿ιστον 8-12 εβδομάδων.
7. 3. 1 Hροσδιορισμός αναγκαiας ποσότητας για θεραπεiα
Lύμçωνα με διεθνή δεδομcνα σε cνα πληθυσμό 10 εκατομμυρiων με
υπολογι¸όμενο ποσοστό ασθενών υ¡ηλού κινδύνου περi το 15-25° μiα
πανδημiα συμπτωματικής γρiπης, δηλαδή τόσο σοβαρής ώστε να οδηγήσει σε
απώλεια εργασiας τουλά¿ιστον μισής ημcρας στο 10° του πληθυσμού, θα
οδηγούσε στα κάτωθι:
α) αύçηση των επισκc¡εων σε εçωτερικά ιατρεiα της τάçης των 400.000-
500.000 ασθενών
β) αύçηση των θανάτων από γρiπη και τις επιπλοκcς της με εύρος 1.500-7.000
άτομα
γ) αύçηση των νοσηλειών από γρiπη και τις επιπλοκcς της με εύρος 4.250-
16.750 άτομα περiπου
Eάν μόνο οι νοσηλευόμενοι ασθενεiς θεραπεύονταν με αντιïκά (2 δόσεις
αμανταδiνης ή οσελταμιβiρης επi 5 ημcρες δηλαδή 10 δόσεις ανά ασθενή) τότε
θα ¿ρειά¸ονταν cως και περiπου 170.000 δόσεις çαρμάκου. Oπως εiναι εύκολα
αντιληπτό ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά προσβολής θα οδηγούσαν στις ακόμα
μεγαλύτερες αναγκαiες ποσότητες. Eάν επi παραδεiγματι το ποσοστό ανcβαινε
στο 30° τότε το ανωτcρω νούμερο μπορεi να cçτανε cως και τις 500.000 δόσεις
çαρμάκου. Hρcπει να ληçθεi υπό¡η πως οι ανωτcρω υπολογισμοi δεν
υπολογi¸ουν άλλους παράγοντες όπως τα ποσοστά προσβολής σε ευπαθεiς
πληθυσμούς, άλλους λόγους νοσηλεiας, θεραπεiα λιγότερο σοβαρών
περιστατικών σε εργα¸όμενους (π.¿. στο ¿ώρο υγεiας για να εçακολουθούν να
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 188
δουλεύουν) και επιδημιολογικά ¿αρακτηριστικά της νόσου όπως η εμçάνιση
«επιδημικών κυμάτων» λοiμωçης με γρiπη.
7. 3. 2 Hροσδιορισμός αναγκαiας ποσότητας αντιïκών για προçύλαçη
Kατά τη διάρκεια της πανδημiας δεν θα γiνει μόνο ¿ρήση çαρμάκων για
θεραπεiα αλλά και για προληπτικούς σκοπούς. H ποσότητα των çαρμάκων που
θα ¿ρειασθούν για προçύλαçη εçαρτάται από την ύπαρçη διαθcσιμου
αποτελεσματικού εμβολiου και από το εάν περισσότερες από μiα δόσεις
εμβολiου εiναι απαραiτητες για προçύλαçη. Iια παράδειγμα, εάν εiναι διαθcσιμο
εμβόλιο τότε προçύλαçη πρcπει να ¿ορηγεiται τις πρώτες 7 ημcρες τουλά¿ιστον
(ή και περισσότερο εάν πιο πολλcς δόσεις εμβολiου εiναι απαραiτητες).
Lύμçωνα με διεθνή δεδομcνα, εάν υπολογισθεi πως περiπου 400.000 άτομα
απασ¿ολούνται σε αναγκαiες υπηρεσiες και c¿ουν εμβολιασθεi με κατάλληλο
εμβόλιο και c¿ουν ανάγκη προçύλαçης (η μισή της θεραπευτικής δόσης για την
οσελταμιβiρη) για 7 ημcρες τότε 2.800.000 δόσεις οσελταμιβiρης θα εiναι
απαραiτητες.
Eάν δεν υπάρ¿ει εμβόλιο τότε η προçύλαçη θα πρcπει να παραταθεi για όλη την
διάρκεια της πανδημiας αυçάνοντας την αναγκαiα ποσότητα αντιïκών
çαρμάκων.
7.3.3 Aημιουργiα αποθcματος αντιïκών στην Eλλάδα
Tο Y.Y.K.Α c¿ει ήδη προβεi στην δημιουργiα αποθcματος του αντιïκού
οσελταμιβiρη για την κάλυ¡η του 5° του πληθυσμού σε περiπτωση πανδημiας.
Tο ποσοστό αυτό αντιστοι¿εi σε 500.000 θεραπευτικά σ¿ήματα, ήτοι 5.000.000
δόσεις. Tο KE.EA.H.NO c¿ει προτεiνει απόθεμα και από δεύτερο αντιïκό
çάρμακο (αμανταδiνη).
7. 4 Hροτεραιότητες σε πανδημiα
7. 4. 1 …εραπευτικcς προτεραιότητες σε πανδημiα
Hροτεραιότητα πρcπει να δοθεi στις εçής ομάδες ασθενών που θα πάρουν
θεραπεiα
α) Ασθενών με βαρειά νοσηλευόμενη ή επιπλεγμcνη γρiπη (π.¿. με πνευμονiα ή
εγκεçαλiτιδα).
β) Ασθενών υ¡ηλού κινδύνου με υποκεiμενα καρδιακά ή αναπνευστικά
νοσήματα ή ανοσοκατεσταλμcνων πριν ακόμη ασθενήσουν τόσο βαριά ώστε να
νοσηλευθούν
γ) Ασθενών μελών ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και EKΑB οι οποiοι νοσούν
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 189
7. 4. 2 Hρόλη¡η - προτεραιότητες σε πανδημiα
Tο προληπτικό πρόγραμμα αντιιïκών çαρμάκων σε μiα επιδημiα θα επηρεασθεi
από παράγοντες παρόμοιους με τους ανωτcρω αναçερομcνους στο θεραπευτικό
σκcλος όπως η σοβαρότητα της επιδημiας, επιδημιολογικά ¿αρακτηριστικά σε
ειδικούς (π.¿. ευπαθεiς) και μη πληθυσμούς και çυσικά και από την επάρκεια και
την αποτελεσματικότητα του εμβολiου. Hροτεiνεται να δοθεi προτεραιότητα για
προçύλαçη με αντιïκά çάρμακα στους εçής πληθυσμούς:
α) ευπαθεiς πληθυσμούς οι οποiοι ήδη βcβαια θα cπρεπε να c¿ουν κάνει το
εμβόλιο σύμçωνα με τις οδηγiες
β) προσωπικό που çροντi¸ει ανοσοκατεσταλμcνους ασθενεiς και προσωπικό που
υπηρετεi σε μcρη που διαβιούν κλειστοi πληθυσμοi (π.¿. οiκοι ευγηρiας και
ιδρύματα)
γ) ασθενεiς υ¡ηλού κινδύνου που νοσηλεύονται στο νοσοκομεiο για άλλη αιτiα
και κινδυνεύουν να νοσήσουν από γρiπη από τον αυçημcνο αριθμό εισαγομcνων
περιστατικών στο νοσοκομεiο
δ) άτομα στα οποiα αντενδεiκνυται ο εμβολιασμός και ανοσοκατεσταλμcνα
άτομα στα οποiα ο εμβολιασμός αποτυγ¿άνει να επιτύ¿ει ικανοποιητική ανοσiα
ε) προσωπικό που εργά¸εται στην παραγωγή εμβολiου και αντιïκών çαρμάκων
στ) ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
¸) προσωπικό υπεύθυνο για σημαντικcς αποçάσεις π.¿. μcλη κυβcρνησης,
πολιτικοi, μcλη οργανισμών επιδημιολογiας λοιμώçεων και ειδικών στις
καταστροçcς
η) προσωπικό υπεύθυνο για την ασçάλεια της κοινότητας π.¿. αστυνομiα,
στρατός, πυροσβcστες
η) προσωπικό παρο¿ής αναγκαiων υπηρεσιών (π.¿. επικοινωνiες, ηλεκτρικό,
γραçεiα κηδειών)
7. 5 1λεγ¿ος για παρενcργειες και αντο¿ή
…α πρcπει να ενθαρρυνθεi η ¿ρήση των κατάλληλων εντύπων και υπηρεσιών για
την αναçορά παρενεργειών και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη μεγάλη ¿ρήση
αντιïκών σε μiα τcτοια περiοδο. Mcθοδοι ελcγ¿ου της αντο¿ής πρcπει να εiναι
διαθcσιμες τόσο για την αμανταδiνη (νουκλεοτιδική ανάλυση της M πρωτεˆνης)
όσο και για τους αναστολεiς νευραμινιδάσης, ιδιαiτερα μετά τα πρόσçατα
περιστατικά αντο¿ής που περιγράçονται στην βιβλιογραçiα.
7. 6 Aλλα çάρμακα
Aλλες κατηγορiες çαρμάκων μπορεi να εiναι απαραiτητες όπως αντιμικροβιακά
για την θεραπεiα δευτερογενούς βακτηριακής πνευμονiας, βρογ¿οδιασταλτικά,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 190
αντιπυρετικά, παυσiπονα, διαλύματα ενυδάτωσης από το στόμα και
ενδοçλεβiως, βρογ¿οδιασταλτικά.
TI KΑTΑAΑBΑ LXETIKΑ ME TΑ ΑNTMETPΑ TOY IOY IPIHHL
Yπάρ¿ουν δύο κατηγορiες
αμαντα4ίν( 1
η
παρασκευασματα çτια¿νονται από τη Nοvartis που ανηκει
στην IG FARBEN ιδιοκτησiας B”S και ROTSIŒDS, κι αçορα τα
παρασκευασματα αμαντα4ίν( που απελευθερώνει ντοπαμιν( κι 4ρα
αποτελε$ματικ* μονο ό$ο 4ια$τ(μα λαμ)*νεται8 4(λα4( 4(μιουρ-ει
εX*ρτ($(
Ριμαντα4ίν( . κυκλοçορεi ως Flumadine στις HHΑ από την Forest
Œaboratories Inc πρcπει να λαμβάνεται μεσα στο πρωτο 48ωρο για να εiναι
αποτελεσματικη και 4(μιουρ-ει A#6H;}6+
vαναμι)ίρ( c¿ει εγκριθεi και κυκλοçορεi στην Eλλάδα με την ονομα$ία
u"l"!ya από τ(ν εταιρεία τ(ν Glaxo z"llRom". H κύρια cνδειçη με την οποiα
εγκρiθηκε στο ελληνικό κράτος δημιουργει ¸αλάδες και πονοκεφαλους8
επιτι'εται κι αυτ& $τα ε-κεφαλικα κ.ντρα
Z$ελταμι)ίρ( κυκλοçόρησε προσçάτως στην Eλλάδα υπό την ονομασiα
{amiPll duoRh"b δημιουργει πρό)λ(μα $τα νεφρ* και πονοκεφ*λους, μαλλον
το πιο ελαçρυ της κατηγορiας çαρμακο .
8. LXEAIO APΑLHL 8.1 Αρμοδιότητες των çορcων του τομcα Yγεiας κατά τη
διάρκεια της πανδημiας Kάθε εμπλεκόμενος çορcας θα πρcπει να γνωρi¸ει καλά
τους ρόλους και τις ευθύνες, τόσο τις δικcς του όσο και των άλλων, ούτως ώστε
να μπορεi να ανταποκριθεi στο ρόλο του σε κάθε çάση της πανδημiας.
>.C.C <πουρ-είο <-είας και Jοιν%νικ&ς +λλ(λε--/(ς d<.<.J.+.b
– Aπικοιν%νία των πληροçοριών προς την Kυβcρνηση, τα διεθνή Kcντρα, τους
επαγγελματiες υγεiας, τα EEA8 το κοινό.
– Oργάνωση της 4ι*'ε$(ς τ%ν εμ)ολί%ν και των αντιïκών çαρμάκων.
– Oργάνωση του κατά προτεραιότ(τα εμ)ολια$μο/ και της ¿ορήγησης
αντιïικής θεραπεiας, με βάση τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των εμβολiων
και των αντιïκών çαρμάκων.
– Oργάνωση της επιτ&ρ($(ς των επιπλοκών των νcων εμβολiων καθώς και των
αντιïκών çαρμάκων σε συνεργασiα με τον EO4.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 191
n Z4(-ίες προς τις LOν$εις <-είας των Nομαρ¿ιών και τις Hεριçερειακcς
Mονάδες Yγεiας για την εκπόνηση σ¿εδiου αντιμετώπισης της πανδημiας στην
περιο¿ή ευθύνης τους. Tα τοπικά προγράμματα θα πρcπει να ευθυγραμμi¸ονται
με το εθνικό σ¿cδιο της πανδημiας.
– #αρακολο/'($( τ%ν ανα-κ@ν που προκύπτουν σε κάθε çάση και επiπεδο
καθώς και της αποτελεσματικότητας των υγειονομικών υπηρεσιών.
– Hρογραμματισμός των υπηρεσιών και του προσωπικού.
– Hροστασiα προσωπικού, προγράμματα εμβολιασμού και ¿ορήγησης αντιïκών
çαρμάκων.
– Yπολογισμός των ελλεi¡εων του ανθρωπiνου δυναμικού στις υπηρεσiες
υγεiας, που μπορεi να προκύ¡ουν κατά την διάρκεια της πανδημiας.
– Hαρο¿ή απαραiτητων υπηρεσιών.
– Hαρο¿ή çροντiδας στο σπiτι.
– Lυντονισμός με çορεiς υγεiας άλλων Yπουργεiων
– Aιανομή και δια¿εiριση των αποθεμάτων εμβολiων και αντιïκών çαρμάκων.
– Hρόβλε¡η για τον απαραiτητο εçοπλισμό (υλικοτε¿νική υποδομή, υλικά
ατομικής προστασiας) στους ¿ώρους παρο¿ής υπηρεσιών υγεiας και για
επικουρικό απόθεμα çαρμάκων.
– Aιαθεσιμότητα κλινών.
– Oργάνωση ειδικών ¿ώρων για περισυλλογή πτωμάτων.
– Eπικοινωνiα με επαγγελματiες υγεiας, MME και κοινό.
AGZ6E+76+ `6+ #+DL;E6+ `Ρ6#;7N +LΡ;
#ΡZJ+G+ΡJG6J; AJG6E;7; [ZΡG6Z<
DZ7;ΡZG;G+7
Ακολουθούν αδρcς και αρ¿ικcς εκτιμήσεις για τη νοσηρότητα και το çόρτο των
Yπηρεσιών υγεiας σε περiπτωση εμçάνισης πανδημiας γρiπης. Oι εκτιμήσεις
που παρουσιά¸ονται βασi¸ονται σε πληθώρα παραδο¿ών (βλcπε παρακάτω),
ενc¿ουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και πρcπει να ληçθούν υπό¡η με
συνεκτiμηση των περιορισμών τους.
Β. +LΡ; #ΡZJ+G+ΡJG6J; AJG6E;7; [ZΡG6Z< DZ7;ΡZG;G+7
Oι αρ¿ικcς εκτιμήσεις βασiστηκαν αçενός στην ηλικιακή και γεωγραçική
κατανομή του ελληνικού πληθυσμού (απογραçή 2001) και αçετcρου στις
υποθcσεις που ¿ρησιμοποiησε το ολλανδικό σ¿cδιο ετοιμασiας για πανδημiα
γρiπης ‰1,2Š. Iiνονται εκτιμήσεις για την «κανονική» περiοδο γρiπης (υπόθεση
αναλογiας προσβολής 10°), καθώς και για δύο ενδε¿όμενα cκτασης της
πανδημiας (με αναλογiα προσβολής 30° και 50° cκαστο), με την παραδο¿ή της
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 192
εμçάνισης των κρουσμάτων αυτών (πρώτο επιδημικό κύμα) μcσα σε 3 μήνες και
με κανονική κατανομή των κρουσμάτων κατά το διάστημα αυτό. Eπιπλcον, οι
εκτιμήσεις βασi¸ονται στις παραδο¿cς του ολλανδικού σ¿εδiου και σε ορισμcνες
άλλες παραμcτρους: αναλογiα νοσούντων από γρiπη που προσçεύγουν στο
γιατρό (25°), ποσοστό του πληθυσμού σε υ¡ηλό κiνδυνο για επιπλοκcς γρiπης
κατά ηλικιακή ομάδα (πiνακας 1Α), αναλογiα πληθυσμού που νοσηλεύεται στο
νοσοκομεiο για γρiπη κατά ηλικιακή ομάδα και ομάδα κινδύνου για επιπλοκcς
(πiνακας 1B), μcση διάρκεια νοσηλεiας (8 ημcρες) ‰1-4Š.
Iια ακριβcστερες εκτιμήσεις πρcπει να ¿ρησιμοποιηθούν ελληνικά
επιδημιολογικά δεδομcνα (για τις παραμcτρους για τις οποiες αυτά υπάρ¿ουν)
και να αναπτυ¿θούν πιο λεπτομερώς υποθcσεις για εναλλακτικά ενδε¿όμενα (π.¿.
διαçορετική αναλογiα προσβολής κατά ηλικiα κλπ.). Oσον αçορά την αναλογiα
του πληθυσμού που νοσηλεύεται καθώς και τη θνησιμότητα από γρiπη,
λαμβάνονται υπό¡η τα δεδομcνα από τις «κανονικcς» περιόδους της γρiπης.
Eiναι ενδε¿όμενο σε περiπτωση πανδημiας αυτά να εiναι πολύ διαçορετικά
(καθώς αυτό εçαρτάται από τα εγγενή ¿αρακτηριστικά του πανδημικού
στελc¿ους του ιού που θα εμçανιστεi), και ακριβcστερες εκτιμήσεις θα πρcπει να
λάβουν υπό¡η υποθcσεις για σ¿ετικά εναλλακτικά ενδε¿όμενα. Tcλος, οι
εκτιμήσεις για τις παραμcτρους αυτcς (ως εκ τούτου και ο μcγιστος αναγκαiος
αριθμός κλινών) εçαρτάται μεταçύ άλλων και από την πολιτική που θα
εçαρμοστεi για τον εμβολιασμό ομάδων υ¡ηλού κινδύνου κατά του
πνευμονιόκοκκου καθώς και για την ¿ορήγηση αντιικών çαρμάκων κατά την
πανδημiα ‰5Š.
Hiνακας 1. Hροκαταρκτικcς παραδο¿cς βάσει των οποiων cγιναν οι εκτιμήσεις
του çορτiου νοσηρότητας Α/ Αδρή προκαταρκτική εκτiμηση αριθμού ατόμων
σε υ¡ηλό κiνδυνο για επιπλοκcς γρiπης.
Hοσοστά (°) (1) Αριθμοi (Eλλάδα, πληθ. 2001)
Hλικiα Xαμηλού
κινδύνου Y¡ηλού
κινδύνου Xαμηλού
κινδύνου Y¡ηλού
κινδύνου Lύνολο
0-19 97,68 2,32 2.339.815 55.513 2.395.328
20-64 93,85 6,15 6.283.557 411.892 6.695.449
65“ 65,05 34,95 1.218.521 654.722 1.873.243
Lύνολο 90,92 9,08 9.968.060 995.960 10.964.020
B/ Αδρή προκαταρκτική εκτiμηση αριθμού ατόμων που νοσηλεύονται για γρiπη
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 193
(σε «κανονική» περiοδο γρiπης).
Αναλογiα ανά 100.000 πληθυσμού (1) Αριθμοi (Eλλάδα, πληθ. 2001)
Hλικiα Xαμηλού
κινδύνου Y¡ηλού
κινδύνου Xαμηλού
κινδύνου Y¡ηλού
κινδύνου Lύνολο
0-19 0,4 100 9 56 65
20-64 0,4 100 25 412 437
65“ 40 185 487 1211 1.699
1) Bάσει δεδομcνων διεθνούς βιβλιογραçiας ‰1-4Š.
Hiνακας 2.
Eτοιμασiα για πανδημiα γρiπης: αδρή προκαταρκτική εκτiμηση συνολικού
αριθμού κρουσμάτων, ιατρικών επισκc¡εων και εισαγωγών σε νοσοκομεiο.
™Kανονικήš περiοδος (1) Hροσβολή 30° (2) Hροσβολή 50° (3)
Hλικiα
(cτη) Kρούσματα Iατρικcς
επισκc¡εις Eισαγωγcς Kρούσματα Iατρικcςεπισκc¡εις Eισαγωγcς Kρούσματα
Iατρικcς επισκc¡εις Eισαγωγcς
0-19 239.533 59.883 65 718.598 179.650 195 1.197.664 299.416 324
20-64 669.545 167.386 437 2.008.635 502.159 1.311 3.347.725 836.931 2.185
65“ 187.324 46.831 1.699 561.973 140.493 5.096 936.622 234.155 8.493
Lύνολο 1.096.402 274.101 2.201 3.289.206 822.302 6.602 5.482.010 1.370.503
11.003
1) Kανονική περiοδος γρiπης με υπόθεση προσβολής 10° του πληθυσμού.
2) Yπόθεση προσβολής 30° του πληθυσμού (συνολικά).
3) Yπόθεση προσβολής 50° του πληθυσμού (συνολικά).
Hiνακας 3.
Eτοιμασiα για πανδημiα γρiπης: προκαταρκτική εκτiμηση μcγιστου αριθμού
αναγκαiων νοσοκομειακών κλινών (σε κορύçωση επιδημικού κύματος).
Iεωγραçικό Aιαμcρισμα
Hραγματικός ™Kανονικήš Hροσβολή Hροσβολή
και Nομός Hληθυσμός περiοδος (1) 30° (2) 50° (3)
2001 °
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 194
πληθ. 0-19
ετών 20“
ετών 0-19
ετών 20“
ετών 0-19
ετών 20“
ετών
Lύνολο Eλλάδος 10.964.020 20 667 61 2002 101 3337
#AΡ6[AΡA6+ #ΡFGA<Z<7;7 9.VaC.>C: 9T89 V ==? =C a>V 9W CCTW
DZE+ΡK6+ +I;DFD =.aaT.VVa =T89 W Ca= CW T>V =W >CC
DZE+ΡK6+ +D+GZH6J;7 +GG6J;7 T:9.?C> 98V C =W = VT T C=9
DZE+ΡK6+ L<G6J;7 +GG6J;7 CWC.aC= C8T : ? C => C Ta
DZE+ΡK6+ #A6Ρ+6F7 WTC.W:T T8? C 99 9 ?? W CaW
AOIHH LTEPEΑ EAAΑL KΑI EYBOIΑ 829.758 7,6 2 50 5 152 8 253
NOMOL ΑIT†AIΑL KΑI ΑKΑPNΑNIΑL 224.429 2,0 0 14 1 41 2 68
NOMOL BOI†TIΑL 131.085 1,2 0 8 1 24 1 40
NOMOL EYBOIΑL 215.136 2,0 0 13 1 39 2 65
NOMOL EYPYTΑNIΑL 32.053 0,3 0 2 0 6 0 10
NOMOL 4…I†TIAOL 178.771 1,6 0 11 1 33 2 54
NOMOL 4†KIAOL 48.284 0,4 0 3 0 9 0 15
#AHZ#ZDD;7Z7 1.155.019 10,5 2 70 6 211 11 352
NOMOL ΑPIOAIAOL 105.770 1,0 0 6 1 19 1 32
DZEZ7 +ΡJ+L6+7 C:=.:9W :8? : a C C? C 9C
NOMOL ΑXΑIΑL 322.789 2,9 1 20 2 59 3 98
NOMOL HAEIΑL 193.288 1,8 0 12 1 35 2 59
NOMOL KOPIN…IΑL 154.624 1,4 0 9 1 28 1 47
NOMOL AΑK†NIΑL 99.637 0,9 0 6 1 18 1 30
NOMOL MELLHNIΑL 176.876 1,6 0 11 1 32 2 54
IONIOI NHLOI 212.984 1,9 0 13 1 39 2 65
NOMOL ZΑKYN…OY 39.015 0,4 0 2 0 7 0 12
NOMOL KEPKYPΑL 111.975 1,0 0 7 1 20 1 34
NOMOL KE4ΑAAHNIΑL 39.488 0,4 0 2 0 7 0 12
NOMOL AEYKΑAOL 22.506 0,2 0 1 0 4 0 7
HHEIPOL 353.820 3,2 1 22 2 65 3 108
NOMOL ΑPTHL 78.134 0,7 0 5 0 14 1 24
NOMOL …ELHP†TIΑL 46.091 0,4 0 3 0 8 0 14
NOMOL I†ΑNNIN†N 170.239 1,6 0 10 1 31 2 52
NOMOL HPEBEZHL 59.356 0,5 0 4 0 11 1 18
…ELLΑAIΑ 753.888 6,9 1 46 4 138 7 229
NOMOL KΑPAITLHL 129.541 1,2 0 8 1 24 1 39
NOMOL AΑPILHL 279.305 2,5 1 17 2 51 3 85
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 195
NOMOL MΑINHLIΑL 206.995 1,9 0 13 1 38 2 63
NOMOL TPIKΑA†N 138.047 1,3 0 8 1 25 1 42
MΑKEAONIΑ 2.424.765 22,1 4 148 13 443 22 738
+`6Z0 ZΡZ7 =.=a= :8: : : : : : C
NOMOL IPEBEN†N 37.947 0,3 0 2 0 7 0 12
NOMOL APΑMΑL 103.975 0,9 0 6 1 19 1 32
NOMOL HMΑ…IΑL 143.618 1,3 0 9 1 26 1 44
NOMOL …ELLΑAONIKHL 1.057.825 9,6 2 64 6 193 10 322
NOMOL KΑBΑAΑL 145.054 1,3 0 9 1 26 1 44
NOMOL KΑLTOPIΑL 53.483 0,5 0 3 0 10 0 16
NOMOL KIAKIL 89.056 0,8 0 5 0 16 1 27
NOMOL KOZΑNHL 155.324 1,4 0 9 1 28 1 47
Iεωγραçικό Aιαμcρισμα
Hραγματικός ™Kανονικήš Hροσβολή Hροσβολή
και Nομός Hληθυσμός περiοδος (1) 30° (2) 50° (3)
2001 °
πληθ. 0-19
ετών 20“
ετών 0-19
ετών 20“
ετών 0-19
ετών 20“
ετών
NOMOL HEAAHL 145.797 1,3 0 9 1 27 1 44
NOMOL HIEPIΑL 129.846 1,2 0 8 1 24 1 40
NOMOL LEPP†N 200.916 1,8 0 12 1 37 2 61
NOMOL 4A†PINHL 54.768 0,5 0 3 0 10 1 17
NOMOL XΑAKIAIKHL 104.894 1,0 0 6 1 19 1 32
IΡ+J; 9a=.:9> 989 C == = aa 9 CC:
NOMOL EBPOY 149.354 1,4 0 9 1 27 1 45
NOMOL ˜ΑN…HL 101.856 0,9 0 6 1 19 1 31
NOMOL POAOHHL 110.828 1,0 0 7 1 20 1 34
NHLOI ΑIIΑIOY 508.807 4,6 1 31 3 93 5 155
NOMOL A†AEKΑNHLOY 190.071 1,7 0 12 1 35 2 58
NOMOL KYKAΑA†N 112.615 1,0 0 7 1 21 1 34
DZEZ7 HA7ΒZ< C:?.CC> C8: : V C =: C 99
NOMOL LΑMOY 43.595 0,4 0 3 0 8 0 13
NOMOL XIOY 53.408 0,5 0 3 0 10 0 16
KPHTH 601.131 5,5 1 37 3 110 6 183
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 196
NOMOL HPΑKAEIOY 292.489 2,7 1 18 2 53 3 89
NOMOL AΑLI…IOY 76.319 0,7 0 5 0 14 1 23
NOMOL PE…YMNHL 81.936 0,7 0 5 0 15 1 25
NOMOL XΑNI†N 150.387 1,4 0 9 1 27 1 46
Kανονική περiοδος γρiπης με υπόθεση προσβολής 10° του πληθυσμού.
Yπόθεση προσβολής 30° του πληθυσμού (συνολικά).
Yπόθεση προσβολής 50° του πληθυσμού (συνολικά).
Αvtιμεtmnιoq nαvöqμíαç Γρínqç-
Πρoεtoιμαoíα Νoookoμεímv-Εγkúkλιoç 3-
11-2009
EAAHNlKH AHMΟKPATlA YΠΟYPΓElΟ YΓElAZ & KΟlN.
AAHAEΓΓYHZ

()*+,-. (,/-012 3-,454/6)-*2 *7. 879:. ;"< (34
4(,-*2 *=>?@,
A..;BBC
6DE. ;BFG;A<<AB
Ìo¡οριkά o¡οι¿εiα ôεi¿νοuν ó¡ι οι ανôηµiεç
εµφανiçον¡αι απó ¡ρειç έωç ¡έooεριç φορέç o¡η ôιάρkεια ενóç αιoνα
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 197
.H IJKLHM :DM N@?ODPQ@M OQ?RS? :D OS
?
@:T:D:@ :RS UEHP@URVPL?RS KWLOH@KPRV U@H @NTU7HKDM K:@ OHJIR7@
K:JOH@ LXYEHXDM :DM N@?ODPQ@M U@H W7DKHPRNRHRV?:@H OHL=?ZM.
. 8.4 @?@URQ?9KL [H@ N7Z:D IR7J :R CCC :HM IJKLHM :DM N@?ODPQ@M,
:HM RNRQLM :7RNRNRQDKL N7TKI@:@ \]J7:HRM ;BBG^, PL _JKD :D?
@NRU:D=LQK@ [?ZKD @NT :D? PLEY:D :9? LNHODPHZ? NRS KSP_@Q?RS? :TKR
K:@ `Z@ TKR U@H K:RSM @?=7ZNRSM.
2VPI9?@ PL :D ?Y@ :7RNRNRQDKD SNJ7WRS? :YKKL7HM NL7QRORH U@H
KS[ULU7HPY?@ D NL7QRORM PL:@XV :9? N@?ODPHZ?, D NL7QRORM L[7>[R7KDM
[H@ N@?ODPQ@, D NL7QRORM :DM N@?ODPQ@M U@H D NL7QRORM PL:J :D?
N@?ODPQ@. 2L UJ=L NL7QROR SNJ7WRS? IJKLHM, NRS W@7@U:D7Q`R?:@H @NT :D?
OS?@:T:D:@ PL:JORKDM L?TM ?YRS K:LEYWRSM :RS HRV :DM [7QNDM @NT :@
`Z@ K:R? J?=79NR U@H @NT J?=79NR KL J?=79NR PL @NR:YELKP@ :D?
LXJNE9K> :RS N@[URKPQ9M. 2S?REHUJ RH IJKLHM :DM N@?ODPQ@M LQ?@H a,
XLUH?Z?:@M @NT :D K:H[P> :DM N7Z:DM LPIJ?HKDM L?TM ?YRS K:LEYWRSM HRV
[7QNDM K:@ `Z@ PYW7H :D? PL:JORK> :RS K:R? [L?HUT NED=SKPT.
Περίοδος µεταÇú τæν πανδηµιæν
,Q?@H D NL7QRORM PYK@ K:D? RNRQ@ PNR7LQ ?@ LPI@?HK:RV? ?Y@ K:LEYWD
:RS HRV * :DM [7QNDM, OS?D:HUJ N@?ODPHUJ. 2:D IJKD @S:>, D Y[U@H7D
@?@[?Z7HKD L?TM :Y:RHRS K:LEYWRSM @NT :@ 0Y?:7@ *?@IR7JM (7QNDM :TKR
KL L=?HUT TKR U@H KL OHL=?YM LNQNLOR LQ?@H `9:HU>M KDP@KQ@M. 1 NL7QRORM
@S:> NL7HE@P_J?LH OVR IJKLHMb
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 198
• 4óση 1b 3L? SNJ7WRS? @?@IR7YM [H@ @?QW?LSKD ?YRS SNT:SNRS HRV
[7QNDM KL @?=7ZNRSM. c?@M SNT:SNRM R RNRQRM YWLH N7RU@EYKLH
ERQP9XD KL J?=79NR PNR7LQ ?@ USUERIR7LQ KL `Z@ U@H ?@ N7RU@ELQ
?TKR \LNH`9R:Q@^, @EEJ R UQ?OS?RM PL:JORKDM K:R? J?=79NR LQ?@H
PHU7TM.
8L7@H:Y79 OHJU7HKD :DM IJKDM [H@ :D WZ7@ P@M PL _JKD :D
[L9[7@IHU> L?:TNHKD :RS ?YRS SNR:VNRSb
o +JKD LU:TM ,EEJO@Mb . SNT:SNRM PNR7LQ ?@ USUERIR7LQ
KL `Z@, KL WZ7LM LU:TM ,EEJO@M.
o +JKD K:D? ,EEJO@b . SNT:SNRM PNR7LQ ?@ USUERIR7LQ KL
`Z@ PYK@ K:D? ,EEJO@.
• 4óση 2b 3L? SNJ7WRS? @?@IR7YM [H@ @?QW?LSKD ?YRS SNT:SNRS HRV
[7QNDM KL @?=7ZNRSM. . SNT:SNRM USUERIR7LQ KL `Z@ U@H SNJ7WLH
KDP@?:HUTM UQ?OS?RM [H@ PL:JORKD K:R? J?=79NR.
8L7@H:Y79 OHJU7HKD :DM IJKDM ; [H@ :D WZ7@ P@M PL _JKD :D
[L9[7@IHU> U@:@?RP> :RS ?YRS SNR:VNRSb
o +JKD ; LU:TM ,EEJO@Mb . SNT:SNRM PNR7LQ ?@ USUERIR7LQ
KL `Z@, KL WZ7LM LU:TM ,EEJO@M.
o +JKD ; K:D? ,EEJO@b . SNT:SNRM PNR7LQ ?@ USUERIR7LQ KL
`Z@ K:D? ,EEJO@.
Περίοδος εγρήγορσης για πανδηµία
,Q?@H D NL7QRORM U@:J :D? RNRQ@ N@7RSKHJ`R?:@H U7RVKP@:@ [7QNDM KL
@?=7ZNRSM @NT Y?@ ?YR SNT:SNR :RS HRV :DM [7QNDM. 1 NL7QRORM @S:>
NL7HE@P_J?LH :7LHM IJKLHMb
• 4óση 3b 4NJ7WRS? @?@IR7YM [H@ ERQP9XD @?=7ZN9? @NT Y?@ ?YR
SNT:SNR :RS HRV [7QNDM, @EEJ OL? SNJ7WLH PL:JORKD @NT J?=79NR
KL J?=79NR, > SNJ7WLH KN@?HT:@:@, PL:J @NT NREV K:L?> LN@I>
8L7@H:Y79 OHJU7HKD :DM IJKDM A [H@ :D WZ7@ P@M PL _JKD :HM
WZ7LM NRS LPI@?Q`R?:@H :@ U7RVKP@:@ KL @?=7ZNRSM @NT :R? ?YR
K:YELWRMb
o +JKD A LU:TM ,EEJO@M b 6@ U7RVKP@:@ KL @?=7ZNRSM
LPI@?Q`R?:@H KL WZ7LM LU:TM ,EEJO@M.
o +JKD A K:D? ,EEJO@b 6@ U7RVKP@:@ KL @?=7ZNRSM
LPI@?Q`R?:@H K:D? ,EEJO@.
• 4óση 4: ]HU7YM KS77RYM U7RSKPJ:9? [7QNDM @NT :R ?YR SNT:SNR,
PL NL7HR7HKPY?D PL:JORKD @NT J?=79NR KL J?=79NR, [L[R?TM NRS
SNROLHU?VLH T:H R HTM OL? YWLH @UTP@ N7RK@7PRK:LQ U@EJ K:R?
J?=79NR.
8L7@H:Y79 OHJU7HKD :DM IJKDM < [H@ :D WZ7@ P@M PL _JKD :HM
WZ7LM NRS LPI@?Q`R?:@H RH KS77RYM :9? U7RSKPJ:9? @NT :R? ?YR
SNT:SNRb
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 199
o +JKD < LU:TM ,EEJO@M b .H KS77RYM LPI@?Q`R?:@H KL
WZ7LM LU:TM ,EEJO@M.
o +JKD < K:D? ,EEJO@ b .H KS77RYM LPI@?Q`R?:@H K:D?
,EEJO@.
• 4óση 5b ]L[@EV:L7LM KS77RYM U7RSKPJ:9? [7QNDM @NT :R ?YR
SNT:SNR PL NL7HR7HKPY?D @UTPD PL:JORKD @NT J?=79NR KL
J?=79NR, [L[R?TM NRS SNROLHU?VLH T:H R HTM @7WQ`LH ?@
N7RK@7PT`L:@H NL7HKKT:L7R K:R? @?=7ZNH?R R7[@?HKPT.
8L7@H:Y79 OHJU7HKD :DM IJKDM G [H@ :D WZ7@ P@M PL _JKD :HM
WZ7LM NRS LPI@?Q`R?:@H RH KS77RYM :9? U7RSKPJ:9? @NT :R ?YR
SNT:SNRb
o +JKD G LU:TM ,EEJO@Mb .H KS77RYM LPI@?Q`R?:@H KL WZ7LM
LU:TM ,EEJO@M.
o +JKD G K:D? ,EEJO@b .H KS77RYM LPI@?Q`R?:@H K:D?
,EEJO@.
Περίοδος πανδηµίας
,Q?@H D NL7QRORM NRS YWLH NEYR? XLUH?>KLH D N@?ODPQ@ U@H NL7HE@P_J?LH
PQ@ IJKDb
• 4óση 6b *SXDPY?D U@H KS?LWH`TPL?D PL:JORKD :RS ?YRS SNR:VNRS
:RS HRV K:R? [L?HUT NED=SKPT.
1 NL7@H:Y79 OHJU7HKD :DM IJKL9M a [H@ :D WZ7@ P@M @IR7J :D?
LPIJ?HKD :DM N@?ODPQ@M KL WZ7LM LU:TM ,EEJO@M > K:D? ,EEJO@,
U@=ZM U@H :D? LPIJ?HKD OLV:L7RS UVP@:RM PL:J @NT :D? VILKD
:RS N7Z:RS UVP@:RM.
o +JKD a LU:TM ,EEJO@Mb ,NHODPQLM @NT :R ?YR SNT:SNR KL
WZ7LM LU:TM ,EEJO@M.
o +JKD a@ K:D? ,EEJO@b 2S77RYM U7RSKPJ:9? @NT :R ?YR
SNT:SNR K:D? ,EEJO@.
o +JKD a_ K:D? ,EEJO@b 8L7HR7HKPY?LM LNHODPQLM [7QNDM
@NT :R ?YR SNT:SNR K:D? ,EEJO@
o +JKD a[ K:D? ,EEJO@b ,U:L:@PY?LM LNHODPQLM @NT :R ?YR
SNT:SNR K:D? ,EEJO@.
o +JKD aO K:D? ,EEJO@ b dILKD LNHODPHZ? @NT :R ?YR
SNT:SNR K:D? ,EEJO@ +JKD aL K:D? ,EEJO@b ,NTPL?R UVP@
N@?ODPQ@M K:D? ,EEJO@.
Περίοδος µετó την πανδηµία
,Q?@H D NL7QRORM U@:J :D? RNRQ@b
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 200
. D O7@K:D7HT:D:@ :DM [7QNDM YWLH LNHK:7YeLH K:@ LNQNLO@ NRS >:@?
U@:J :D NL7QROR PL:@XV :9? N@?ODPHZ? U@H
;. R [L?HUTM NED=SKPTM YWLH @NRU:>KLH @?RKQ@ K:R ?YR K:YELWRM NRS
N7RUJELKL :D? N@?ODPQ@. *S:T PNR7LQ ?@ KSP_LQ KL W7R?HUT
OHJK:DP@ ;A L:Z? @NT :D? Y?@7XD :DM N@?ODPQ@M.
6R :YERM :DM N@?ODPQ@M @?@URH?Z?L:@H @NT :R? 8.4 .
Zυνοπτικός πίνακας νέæν qóσεæν πανδηµίας
#αν4(μίες -ρίπ(ς. ; 4ραματικ& επι4ρομ& τους $τον
εικο$τό αι@να.
#Z6Z6 I+ #AI+DZ<D +#Z G; `Ρ6#;
H δραματική εμπειρiα της ανθρωπότητας από τις τρεις πανδημiες
γρiπης του εικοστού αιώνα που cσπειραν το θάνατο σε εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, δiδαçε την αναγκαιότητα της συνε¿ούς
επαγρύπνησης και επιτήρησης για την πιθανότητα εμçάνισης
νεοεμçανι¸όμενων στελε¿ών γρiπης με δυνατότητα πρόκλησης
πανδημiας. ; υp(λ& μεταλλακτικότ(τα του ιο/ τ(ς -ρίπ(ς που
.,ει $αν αποτ.λε$μα τ( αν*4υ$( εντελ@ς ν.%ν $τελε,@ν $τα
οποία ο πλ('υ$μός 4εν είναι *νο$ος8 πι'αν@ς με με-*λ( λοιμο-όνο
οX/τ(τα8 κα'ι$τ* τον ιό πρα-ματικ& απειλ& -ια τ(ν αν'ρ%πότ(τα.
Eπiσης, οι σύγ¿ρονες συνθήκες ¸ωής με την αστικοποiηση και την
αύçηση των παγκόσμιων μεταçορών και επικοινωνiας αποτελούν το
ιδανικό υπόστρωμα για την τα¿ύτατη εçάπλωση ενός δυνητικά
πανδημικού στελc¿ους. H δημιουργiα και εçαρμογή εθνικών
σ¿εδiων δράσης και ο σωστός συντονισμός σε διεθνcς επiπεδο
κρiνονται απαραiτητα για την ενημcρωση του κοινού, την πρόλη¡η
και αντιμετώπιση cκτακτων καταστάσεων.
H.Xεις κλει4ι*N επιδημιολογiα ιού γρiπης, πανδημiες εικοστού αιώνα,
γρiπη των πτηνών, γρiπη των ¿οiρων.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 201
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 202

8D[> b ,5/-0. 2f,3-. 3)*212 (-* 61/ */6-],6g8-21 8*/31]-*2 ()-812 !
0,.,h.8./. ! 0%ij). ,h,(f.4 0*- 8).h1k12 /.21]*6g/
H γρiπη περιγράçηκε πρώτα από τον Iπποκράτη το 412 π.X. και
η πρώτη αναçορά πανδημiας οçεiας αναπνευστικής νόσου
ομοιά¸ουσας με γρiπη, περιγράçηκε το 1580 μ.X. H πανδημiα αυτή
προήλθε από την Ασiα, διαδόθηκε στην Αçρική και κατόπιν στην
Eυρώπη και στην Αμερική ‰1Š. Από τότε c¿ουν περιγραçεi 31
πανδημiες, από τις οποiες οι τρεις εμçανiστηκαν στον εικοστό αιώνα:
το 1918, το 1957 και το 1968 ‰2Š. H διάγνωση βασι¸όταν στην κλινική
εικόνα και τη γενική συμπτωματολογiα της νόσου cως ότου cγινε η
πρώτη εργαστηριακή απομόνωση του ιού της γρiπης το 1933 ‰3Š.
Lήμερα, το δiκτυο επιτήρησης γρiπης του Hαγκόσμιου Oργανισμού
Yγεiας (‹HO) εντοπi¸ει και απομονώνει ιούς γρiπης σε μηνιαiα βάση
σε κάποιο κράτος στον κόσμο. Lτις εύκρατες περιο¿cς η cçαρση της
εμçανi¸εται κατά τη διάρκεια των ¿ειμερινών μηνών. Lτο Bόρειο
ημισçαiριο, τα çεσπάσματα γρiπης εμçανi¸ονται συγκεκριμcνα μεταçύ
του Nοεμβρiου και του Mαρτiου, ενώ στο νότιο ημισçαiριο, μεταçύ
του Απριλiου και του Lεπτεμβρiου. Lτις τροπικcς περιο¿cς, η γρiπη
μπορεi να εμçανιστεi καθ' όλη τη διάρκεια του cτους ‰1Š. O επο¿ιακός
¿αρακτήρας της εμçάνισης του ιού γρiπης συνήθως οδηγεi σε
σποραδικά κρούσματα και πολύ σπάνια σε εμçάνιση επιδημιών ή
πανδημιών. Αλλά τι καθιστά cνα επο¿ικό ιό γρiπης τόσο δυνητικά
παθογόνο ώστε να προκαλcσει μια τόσο δραματική πανδημική
εçάπλωση και εçc¿ουσα θνησιμότητα όπως cγινε με την Iσπανική
γρiπη του 1918; Oι αντιγονικcς, γενετικcς, και επιδημιολογικcς
αναλύσεις c¿ουν προάγει τη γνώση για την μεσοπανδημική γρiπη. H
σύγ¿ρονη μοριακή τε¿νολογiα από την ανάλυση του γονιδιώματος
μπορεi να προσδιορiσει τα εçελικτικά γονiδια που προcρ¿ονται από
μεταλλάçεις και σ¿ετi¸ονται με την υ¡ηλή παθογονικότητα ενός
δυνητικά πανδημικού στελc¿ους του ιού.
=. Lομ& του ιο/ ~
GαXινόμ($(.
Oι ιοi γρiπης εiναι
RNA ιοi με μcγεθος 80 -
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 203
120nm που ανήκουν στην οικογcνεια των ορθομυçοïών
(Orthomyxoviridae). Hεριβάλλονται από cλυτρο και διαθcτουν
τετμημcνο γονιδiωμα (σ¿. 1) ‰4-5Š. Yπάρ¿ουν τρεiς τύποι ιών γρiπης
+8 •8 g (σ¿. 2). Oι δύο πρώτοι τύποι συνδcονται με σημαντική
νοσηρότητα αλλά και θνησιμότητα, ενώ ο C τύπος προκαλεi ήπια
αναπνευστική νόσο και δεν προκαλεi επιδημiες ή πανδημiες ‰5ŠZgήμα
1:
3Rl> :RS HRV :DM [7QNDM.
8D[>bhttmbFFmicro.mannet.fsu.eduFcellsFvirusesFinfluenoavirus.htmlpqr.

Zgήμα 2: -TM [7QNDM :VNRS *. sr tinda & Stannard, CCG, university of vame
jo'n. httmbFFmathmicro.med.sc.eduFmhuntFfluA.wmn p"r
.
-TM [7QNDM :VNRS v. httmbFFmathmicro.med.sc.eduFmhuntFfluv.wmn p"r.
O Α τύπος του ιού της γρiπης απομονώθηκε για πρώτη çορά το
1933 ‰3Š και προσβάλει τον άνθρωπο, τα πτηνά, τους ¿οiρους, τα
άλογα, çώκιες, çάλαινες κ.λ.π. Mπορεi να υποταçινομηθεi σε
υπότυπους με βάση την αντιγονική και γενετική çύση των
γλυκοπρωτεïνών της επιçάνειάς τους δηλαδή την αιμαγλουτινiνη
(HΑ) και τη νευραμινιδάση (NΑ). Mc¿ρι σήμερα με βάση την
αιμαγλουτινiνη (HΑ) c¿ουν προσδιοριστεi 15 υπότυποι, ενώ υπάρ¿ουν
9 υπότυποι με βάση τη νευραμινιδάση (NΑ) ‰4-5Š. Hαθογόνοι για τον
άνθρωπο υπότυποι εiναι ο H1N1, H1N2 και H3N2. O B τύπος
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 204
απομονώθηκε για πρώτη çορά το 1940 ‰6Š και προσβάλει μόνο τον
άνθρωπο, δεν ταçινομεiται σε υπότυπους και προκαλεi επιδημiες που
δεν λαμβάνουν πανδημική cκταση ‰7Š.
9. +ντι-ονικ& παραλλα-&.
H αντιγονική παραλλαγή των ιών γρiπης σ¿ετi¸εται με τις
γλυκοπρωτεˆνες HA και NA της επιçάνειάς τους. H συσσώρευση
σημειακών μεταλλάçεων (αντικαταστάσεις, διαγραçcς, εισαγωγcς) στα
γονiδια των HΑ και NΑ προάγει τη γενετική παραλλαγή στους ιούς
αυτούς και ονομά¸εται αντιγονική ολiσθηση (antigenic driIt). Αυτό
οçεiλεται σε μια RNA πολυμεράση του ιού που στερεiται διορθωτικής
ικανότητας κατά τη μεταγραçή του γονιδιώματος του ιού της γρiπης,
με αποτcλεσμα την εμçάνιση μεταγραçικών λαθών ‰9-10Š. Mια
δεύτερη μορçή παραλλαγής που ονομά¸εται αντιγονική μεταβολή
(antigenic shiIt), αçορά μεi¸ονες αντιγονικcς αλλαγcς που μπορεi να
εμçανιστούν όταν cνας ¸ωικός ιός γρiπης ¿ωρiς γενετικό
ανασυνδυασμό (reassortment) εισα¿θεi στους ανθρώπους ή όταν
επcλθει γενετικός ανασυνδυασμός μεταçύ των ¸ωικών και ανθρώπινων
ιών γρiπης Α με αποτcλεσμα την εμçάνιση ενός εντελώς νcου
στελc¿ους που διαθcτει νcο HΑ ¿ωρiς απαραiτητα να συνυπάρ¿ει
κάποια αλλαγή στο NΑ ‰11-12Š. H εμçάνιση ρι¸ικών
αντιγονικών αλλαγών οδηγεi στην ανάδειçη εντελώς νcων λοιμογόνων
στελε¿ών δυνητικά πανδημικών, cναντι των οποiων ο πληθυσμός δεν
εiναι άνοσος ‰12Š.
T. Zικολο-ία ι@ν -ρίπ(ς τ/που +.
Tα πουλιά, ιδiως των ακτών και τα υδρόβια πουλιά, αποτελούν
μια δεçαμενή ιών γρiπης τύπου Α ‰13Š. Y¡ηλοi τiτλοι των ιών γρiπης
εκκρiνονται από το γαστρεντερικό σωλήνα των μολυσμcνων πουλιών
και μολύνουν τον υδροçόρο ορi¸οντα όπου μπορούν να επι¸ήσουν για
αρκετcς εβδομάδες ‰14Š. 1τσι διαδiδονται σε άλλα ευαiσθητα εiδη
πτηνών, όπως οι γαλοπούλες (μόλυνση ύδατος των αγροκτημάτων
κατά μήκος της οδού πτήσης των αποδημητικών πουλιών). Oι μη-
παθογόνοι ιοi για τα παράκτια ή τα υδρόβια πουλιά μπορεi να εiναι
παθογόνοι για ορισμcνα άλλα εiδη πτηνών ‰15Š. Oι ιοi γρiπης Α
πτηνών c¿ουν απομονωθεi από τις çώκιες (16), τις çάλαινες (17), τα
άλογα (18) και τους ¿οiρους (19). Lπάνια προσβάλουν τον άνθρωπο με
εçαiρεση το çcσπασμα του ιού H5N1στο Xογκ Kογκ το 1997
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 205
‰20Š. H εκλεκτικότητα στους οικοδεσπότες οçεiλεται στην
ειδικότητα των υποδο¿cων σύνδεσης του ιού. O υποδο¿cας σύνδεσης
των ιών γρiπης εiναι το σιαλικό οçύ όπου δεσμεύεται το HΑ. Oι ιοi
γρiπης των πτηνών δεi¿νουν προτiμηση στα μόρια του σιαλικού οçcως
που διαθcτουν πλευρικcς αλυσiδες ολιγοσακ¿αριτών με α2,3
συνδcσμους ενώ οι ιοi των θηλαστικών δεi¿νουν προτiμηση στους
α2,6 συνδcσμους πλευρικών αλυσiδων ολιγοσακ¿αριτών ‰21Š. Tο
τρα¿ειακό επιθήλιο των ¿οiρων διαθcτει μόρια σιαλικού οçcος με a2,3
και a2,6 συνδcσμους και μπορεi να προσβληθεi από ιούς γρiπης και
των πτηνών και των θηλαστικών. Lε ταυτό¿ρονη μόλυνση του ¿οiρου
από ιούς γρiπης πτηνών και θηλαστικών μπορεi να επcλθει γενετικός
ανασυνδυασμός και να δημιουργηθεi cνα εντελώς νcο λοιμογόνο για
τον άνθρωπο και ενδε¿ομcνως πανδημικό στcλε¿ος ‰12Š, αçού ο ιός
γρiπης των ¿οiρων προσβάλει τους ανθρώπους αλλά συνήθως
προκαλεi σποραδικά κρούσματα ‰22Š.
W. 6$τορικ& ανα4ρομ& ~ Zι παν4(μίες του εικο$το/ αι@να.
Oι πανδημiες που προκλήθηκαν από τους ιούς γρiπης τύπου Α
στο παρελθόν εμçάνισαν γρήγορη και ευρύτατη διάδοση στον
πληθυσμό, παρουσiασαν υ¡ηλή θνητότητα, κοινωνική διάσπαση και
τεράστια οικονομική απώλεια ‰23-24Š. Tα ¸ώα διαδραμάτισαν πιθανόν
cνα κρiσιμο ρόλο στην ιστορική διαδρομή των πανδημιών και
συνε¿i¸ουν και σήμερα να αποτελούν πηγcς çεσπασμάτων γρiπης
ιδιαiτερα μcσω ατόμων που συναναστρcçονται άμεσα με μολυσμcνα
¸ώα ή πτηνά ‰25Š. Oι τρεiς μεγάλες πανδημiες του εικοστού
αιώνα που σημάδε¡αν την ανθρωπότητα και προκάλεσαν υπερβολική
θνητότητα εiναι: η Iσπανική γρiπη του 1918-19, η Ασιατική γρiπη του
1957-58 και η γρiπη του Xόγκ Kόγκ του 1968.
5.1) Η Ισπανική γρίπη Α ιού H1N1, πανδημία του 1918–1919.
H Iσπανική γρiπη εi¿ε αμçισβητούμενη γεωγραçική προcλευση.
Hιθανολογεiται ότι çεκiνησε από την Kiνα ή τη μεσο-δυτική HHΑ και
επεκτάθηκε σ¿εδόν ταυτό¿ρονα σε Bόρεια Αμερική, Eυρώπη, και
Αçρική ‰26Š. H γρiπη αυτή, που οçειλόταν σε H1N1 στcλε¿ος ιού,
ήταν ιδιαiτερα βαριάς μορçής και εçαιρετικά υ¡ηλής θνητότητας
(περiπου 50 εκατομμύρια θύματα παγκοσμiως ‰27Š) ιδιαiτερα μεταçύ
των νcων ενηλiκων (σ¿. 3).O θάνατος επερ¿όταν από οçύ
çλεγμονώδες πνευμονικό οiδημα, αιμορραγική πνευμονiτιδα, ή
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 206
πνευμονiα με οçύ αιμορραγικό οiδημα. Hαρατηρούνταν κυάνωση του
δcρματος ιδιαiτερα γύρω από το πρόσωπο, στο στόμα, στο λαιμό και
στα δάκτυλα. Lτη νεκρο¡iα οι βάσεις των πνευμόνων ήταν
περισσότερο προσβεβλημcνες και οι θωρακικcς κοιλότητες περιεi¿αν
ανοικτό καçc ή κiτρινο ως σκούρο κόκκινο υγρό ‰28Š.Lε πολλcς
περιπτώσεις ο θάνατος επερ¿όταν από επιπλοκcς όπως η βακτηριακή
πνευμονiα από δευτερογενεiς μικροβιακcς λοιμώçεις ‰26Š.

Zg. 3. -KN@?HU> [7QND, C"!CC vamm
xunston, #ansas, 18* pAr.
H προcλευση του ιού της Iσπανικής γρiπης ερευνήθηκε από τον
Reid και τους συναδcλçους του ‰29Š, οι οποiοι ανcκτησαν RNA του
ιού από ιστούς δύο στρατιωτών που πcθαναν το 1918
(σταθεροποιημcνους με Iormalin και ενσωματωμcνους σε παραçiνη)
και από ιστούς σώματος που βρcθηκε σε μα¸ικό τάçο στην Αλάσκα
(μόνιμα παγωμcνο cδαçος). Bρcθηκε ότι οι HΑ αλληλου¿iες του ιού
σ¿ετi¸ονται με των θηλαστικών και ομοιά¸ουν με αυτcς των
περιβλημάτων ιών ανθρώπου και ¿οiρων ‰29Š.
5.) Η Ασιατική γρίπη Α ιού HN, πανδημία του 195!–1958.
H Ασιατική γρiπη çεκiνησε το 4εβρουάριο του 1957 από την
Kiνα και διαδόθηκε γρήγορα παγκόσμια μc¿ρι το Nοcμβριο του 1957.
›ταν cνας H2N2 ιός γρiπης με απολύτως διαçορετικά αντιγόνα HΑ
και NA. ›δη από το καλοκαiρι του 1957 ο ιός εi¿ε επεκταθεi σε
Αγγλiα και Αμερική με κορύçωση κρουσμάτων τον Oκτώβριο και
εμçάνιση δεύτερου κύματος τον Iανουάριο του 1958. H υ¡ηλότερη
επiπτωση παρατηρήθηκε στα παιδιά ηλικiας 5-19 με ποσοστό
προσβολής πάνω από 50° ‰30Š. Tο ποσοστό θνησιμότητας ήταν
ιδιαiτερα υ¡ηλό, αν και σαçώς μικρότερο από αυτό της Iσπανικής
γρiπης. Mόνο στις H.H.Α., 69.800 άνθρωποι c¿ασαν τη ¸ωή τους ‰31Š.
H cρευνα για την προcλευση του ιού της Ασιατικής γρiπης κατcδειçε
ότι ο ιός άντλησε το HΑ, το NA, και cνα γονiδιο πολυμεράσης (PB1)
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 207
από ιό γρiπης Α των πτηνών ως αποτcλεσμα γενετικού
ανασυνδυασμού ‰32Š.
5.") Η γρίπη του #$γκ %$γκ Α ιού H"N, πανδημία του 19&8.
O H3N2 ιός που προκάλεσε την πανδημiα του 1968, çεκiνησε
από το Xόγκ Kόγκ τον Iούλιο, διαδόθηκε στις HHΑ από το Lεπτcμβρη
και εμçάνισε κορύçωση κρουσμάτων το ¿ειμώνα του 1968-68 ‰31Š. Lε
μερικcς άλλες ¿ώρες, συμπεριλαμβανομcνου του Hνωμcνου
Bασιλεiου, η πανδημiα επεκτάθηκε αργότερα, μc¿ρι το ¿ειμώνα του
1969-1970. Y¡ηλά ποσοστά προσβολής (40°) εμçανiστηκαν
σε παιδιά 10-14 ετών ενώ παρατηρήθηκαν υ¡ηλά ποσοστά
θνησιμότητας ιδιαiτερα σε άτομα άνω των 65 ετών. O συνολικός
αριθμός θανάτων από το Lεπτcμβρη του 1968 μc¿ρι το Mάρτη του
1969 ήταν 33.800 μόνο για στις H.H.Α. ‰31Š. Lε σ¿cση με τις
προηγούμενες πανδημiες ¿αρακτηρiστηκε ηπιότερη λόγω των
¿αμηλότερων ποσοστών θνησιμότητας. H μελcτη της προcλευσης του
ιού της γρiπης του Xόγκ Kόγκ κατcδειçε ότι ο ιός άντλησε το HΑ και
τα γονiδια πολυμεράσης (PB1) από ιό γρiπης Α πτηνών και τα
υπόλοιπα τμήματά του από τον H2N2 που κυκλοçορούσε, κατόπιν
γενετικού ανασυνδυασμού ‰32Š.
5.') (υνητικ) πανδημικ*+ μ,τ*π,ιτα μικρο-,πιδημί,+.
1976: Iρiπη των ¿οiρων (H1N1) στις HHΑ
1986: Iρiπη των ¿οiρων (H1N1)
1988: Iρiπη των ¿οiρων (H1N1) στις HHΑ • 1 θάνατος
1993: Iρiπη των ¿οiρων (H3N2) στην Oλλανδiα
1995: Iρiπη των πουλερικών (H7N7) στο H. Bασiλειο
1997: Iρiπη των πουλερικών (H5N1) στο Hong Kong • 6 θάνατοι
1999: Iρiπη των ορτυκιών (H9N2)
2003: Iρiπη των πουλερικών (H5N1) στο Hong Kong • 1 θάνατος
2003: Iρiπη των πουλερικών (H7N7) στην Oλλανδiα
2003: Iρiπη των πουλερικών (H5N1) στο Guangdong, Kiνα
2004: Iρiπη των πουλερικών (H5N1) στο Bιετνάμ ‰33Š
Oι επιβεβαιωμcνες περιπτώσεις γρiπης των πτηνών σε παγκόσμιο
επiπεδο, από το 1997 μc¿ρι το Mάιο του 2009, ταçινομημcνες κατά
υπότυπο, σύμçωνα με τα στοι¿εiα του Europa-public health ‰34Š
çαiνονται στον πiνακα (σ¿. 4):
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 208
7,. T. Oι επιβεβαιωμcνες περιπτώσεις γρiπης των πτηνών 1997-2009
‰34Š.
œ Oι περιπτώσεις διατiθενται σε μια περiοδο βάσει της ημερομηνiας
cναρçης των κλινικών συμπτωμάτων.
œœ Lτοι¿εiα επιπεçυκiτιδας σε τρεις περιπτώσεις μcσα στις
οικογcνειες.
Hηγή:
http://ec.europa.eu/health/ph•threats/com/InIluenza/avian•inIluenza•h
uman•en.htm
5.5) Η σημ,ρινή ν*α γρίπη Α .Η1/1)– γρίπη τ0ν 1οίρ0ν.
H νcα γρiπη τύπου Α ανι¿νεύθηκε για πρώτη çορά τον Απρiλιο
του 2009. ˜εκiνησε από το Mεçικό και διασπεiρεται επιδημικά, από
άνθρωπο σε άνθρωπο, σε διάçορες ¿ώρες του κόσμου. Lύμçωνα με τα
μc¿ρι τώρα στοι¿εiα διαçαiνεται ότι τα ποσοστά προσβολής των νcων
ατόμων εiναι μεγαλύτερα, η κλινική εικόνα της νόσου δεν εiναι βαριά
(κοινή γριπώδης συνδρομή) και η θνησιμότητα εiναι ¿αμηλή.
Lυνιστάται όμως ιδιαiτερη προσο¿ή για τις ομάδες υ¡ηλού κινδύνου
(παιδιά, ηλικιωμcνοι, cγκυες γυναiκες, πάσ¿οντες από ¿ρόνιες
παθήσεις, ανοσοκατασταλμcνοι κ.λ.π.) ‰35-36Š.
O ιός της νcας γρiπης, εiναι προïόν πρωτότυπου γενετικού
ανασυνδυασμού ιού γρiπης ¿οiρων, πτηνών και ανθρώπου, ο οποiος
δεν c¿ει παρατηρηθεi στον παρελθόν (σ¿. 5) ‰35-36Š.

Zg. 5. (L?L:HU> N7RYELSKD
:RS HRV :DM ?Y@M [7QNDM
;BBC.
\]L:@I7@KlY?R U@H
LNLXL7[@KlY?R^.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 209
`ενετικ& προ.λευ$( του ιο/ τ(ς ν.ας -ρίπ(ς =::? dιός τ%ν ,οίρ%νb
PB
2
Yπομονάδα RNA
πολυμεράσης
πτηνών Bόρεια
Αμερική
PB
1
Yπομονάδα RNA
πολυμεράσης
ανθρώπου Lτcλε¿ος
H3N2,
1993
PA Yπομονάδα RNA
πολυμεράσης
πτηνών Bόρεια
Αμερική
HΑ Αιμαγλουτινiνη
τύπου 1
¿οiρων
(H1)
Bόρεια
Αμερική
NP Nουκλεοπρωτεˆν
η
¿οiρων Bόρεια
Αμερική
NΑ Nευραμινιδάση
τύπου1
¿οiρων
(N1)
Eυρώπη
M Hρωτεˆνες
θεμcλιας ουσiας
(matrix) M1, M2
¿οiρων Eυρασiα
NS Mη-δομικcς
πρωτεˆνες NS1,
NEP
¿οiρων Bόρεια
Αμερική
Hηγή: http://www.lemonde.Ir/planete/inIographie/2009/04/30/la-Iiche-d-
identite-d-un-virus-inedit•1187597•3244.html•ens•id÷1185166
Tο Kcντρο Eλcγ¿ου και Hρόλη¡ης Ασθενειών των HHΑ (”S
CDC), το Eυρωπαïκό Kcντρο Eλcγ¿ου και Hρόλη¡ης των Ασθενειών
(ECDC), η Eυρωπαïκή Eπιτροπή και η Hαγκόσμια Oργάνωση Yγεiας
(Tμήμα Eυρώπης) παρακολουθούν στενά και αçιολογούν την
εçάπλωση των κρουσμάτων αλλά και το ενδε¿όμενο εμçάνισης νcας
μετάλλαçης του ιού. Oλες οι Eυρωπαïκcς ¿ώρες,
συμπεριλαμβανομcνης και της Eλλάδας, c¿ουν καταστρώσει εθνικά
σ¿cδια δράσης και το επiπεδο ετοιμότητας και επιçυλακής εiναι
υ¡ηλό. Από την άνοιçη η Eλλάδα συγκαταλcγεται μεταçύ των
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 210
¿ωρών που εμçάνισαν κρούσματα της νόσου και ήδη οι νοσούντες
αυçάνονται με γεωμετρική πρόοδο. H ¿ώρα μας από την πρώτη
στιγμή προcβη σε cγκαιρη ενημcρωση των πολιτών από τα μcσα
μα¸ικής ενημcρωσης αλλά και μοιρά¸οντας ειδικά çυλλάδια στα
αεροδρόμια, στα σ¿ολεiα κ.λ.π. Tοποθετήθηκαν επiσης θερμικcς
κάμερες σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της ¿ώρας για τον εντοπισμό
των πιθανών εμπύρετων ασθενών που επισκcπτονται τη ¿ώρα. Oλα τα
μεγάλα νοσοκομεiα της ¿ώρας εiναι σε κατάσταση επιçυλακής,
διαθcτουν θαλάμους αρνητικής πiεσης (ο αcρας εισcρ¿εται αλλά δεν
εçcρ¿εται από το θάλαμο) και κατάλληλο εçοπλισμό για την υποδο¿ή
και νοσηλεiα των ασθενών. Aιαθcτει ικανή ποσότητα αντιïικών
çαρμάκων για την αντιμετώπιση μιας ενδε¿όμενης πανδημiας και c¿ει
εçασçαλiσει cγκαιρα την προμήθεια εμβολiων που αναμcνεται να
διατεθούν σε 3-3,5 μήνες (περiπου το Lεπτcμβριο), σύμçωνα με
δηλώσεις του Yπουργού Yγεiας.
H Hαγκόσμια Oργάνωση Yγεiας στο Global Influenza
Preparedness Plan the ‹orld Health Organisation (‹HO) c¿ει
καθορiσει cçι çάσεις ετοιμότητας για πανδημiα (Hiνακας 1). Lτην
παρούσα κατάσταση βρισκόμαστε στη çάση 6, δηλαδή εiναι επiσημη
κήρυçη μιας πανδημiας ‰35-36Š.
Συvontιkóç nívαkαç vímv φóoεmv nαvöqμíαç
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 211
@!@b @NT J?=79NR KL J?=79NR
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Aιε0vεíç
Oóoειç
(ΠΟΥ, 2005)
Περιγραφή öιε0vmv φóoεmv Oóoειç για
tqv
Ελλóöα
Περιγραφή
φóoεmv
για tqv
Ελλóöα
Περίοöος μετα(ú παvöημι6v
1 ƒ¿ι ανi¿νεuoη νέοu uπο¡úποu oε
άν0ρωπο / oε çoα kukλοφορiα
uπο¡úποu ποu έ¿ει προkαλέoει
λοiμωÇη oε άν0ρωπο, μιkρóç
kiνôuνοç με¡άôοoηç oε άν0ρωπο
4άoη 1 εk¡óç
Eλλάôαç
Zε çoα εk¡óç
Eλλάôαç
4άoη 1 o¡ην
Eλλάôα
Zε çoα o¡ην
Eλλάôα
• ƒ¿ι ανi¿νεuoη νέοu uπο¡úποu oε
άν0ρωπο / oε çoα kukλοφορiα
uπο¡úποu ποu έ¿ει προkαλέoει
λοiμωÇη oε άν0ρωπο, με
oημαν¡ιkó kiνôuνο με¡άôοoηç oε
άν0ρωπο
4άoη • εk¡óç
Eλλάôαç
Zε çoα εk¡óç
Eλλάôαç
4άoη • o¡ην
Eλλάôα
Zε çoα o¡ην
Eλλάôα
Περίοöος εγρqγορoης για παvöημία
3 AοiμωÇη αν0ρoπων με νέο
uπó¡uπο / ó¿ι με¡άôοoη α-α ή
oπανιó¡α¡α, με πολú o¡ενή επαφή
4άoη 3 εk¡óç
Eλλάôαç
Kροúoμα¡α oε
¿oρεç εk¡óç
Eλλάôαç
4άoη 3 o¡ην
Eλλάôα
Kροúoμα¡α
o¡ην Eλλάôα
‘ Mιkρέç ouρροέç kροuoμά¡ων με
περιοριoμένη με¡άôοoη α-α
4άoη ‘ εk¡óç
Eλλάôαç
Oι ouρροέç oε
¿oρεç εk¡óç
Eλλάôαç
4άoη ‘ o¡ην
Eλλάôα
Oι ouρροέç
o¡ην Eλλάôα
… Mεγαλú¡ερεç ouρροέç
kροuoμά¡ων με περιοριoμένη
με¡άôοoη α-α
4άoη … εk¡óç
Eλλάôαç
Oι ouρροέç oε
¿oρεç εk¡óç
Eλλάôαç
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 212
#ίνακας C. 4άσεις ετοιμότητας για πανδημiα.
Hηγή: Kcντρο Eλcγ¿ου και Hρόλη¡ης Nοσημάτων (K.EA.H.NO.),
E…NIKO LXEAIO APΑLHL IIΑ THN ΑNTIMET†HILH
HΑNAHMIΑL IPIHHL, 2005 ‰36Š.
H παρούσα κατάσταση της διασποράς του ιού, διαçαiνεται από
τον αριθμό κρουσμάτων/θανάτων στον παρακάτω παγκόσμιο ¿άρτη
σύμçωνα με τα στοι¿εiα του Hαγκόσμιου Oργανισμού Yγεiας (‹HO)
στις 3/7/09 (ημερομηνiα συγγραçής του παρόντος άρθρου) (σ¿. 6).
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 213
Zg. 6. 8@7RVK@ U@:JK:@KD AFqFBC. 2VlI9?@ lL :D? 8@[UTKlH@ .7[J?9KD
4[LQ@M @?@IY7L:@H T:Hb N7RK_E>=DU@? "CC; J:Rl@, A"; =J?@:RH.
8D[>b httmbFF'''.'ho.intFenF
Σ¿. 4. Oι επιµεµαιωμένεç περιπ¡ooειç γρiπηç ¡ων π¡ηνoν 199˜-•‹‹9 [3‘].
* Oι περιπ¡ooειç ôια¡i0εν¡αι oε μια περiοôο µάoει ¡ηç ημερομηνiαç έναρÇηç ¡ων
kλινιkoν ouμπ¡ωμά¡ων.
** Z¡οι¿εiα επιπεφuki¡ιôαç oε ¡ρειç περιπ¡ooειç μέoα o¡ιç οιkογένειεç. Lτην
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 214
ιστοσελiδα του ‹HO υπάρ¿ει καθημερινή ενημcρωση για την τρc¿ουσα κατάσταση
(http://www.who.int/csr/disease/swineflu/updates/en/index.html)
Situation updates - Pandemic (H1N1) 2009
=V 0o1"mS"2 =::? Pandemic (H1N1) 2009 - update 76
=: 0o1"mS"2 =::? Pandemic (H1N1) 2009 - update 75
CV 0o1"mSer 2009Pandemic (H1N1) 2009, ”kraine - update 2
C9 0o1"mSer 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 74
a 0o1"mS"2 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 73
9 0o1"mS"2 2009 Pandemic (H1N1) 2009, ”kraine - update 1
C 0o1"mS"2 2009 Pandemic (H1N1) 2009, ”kraine
9: €RtoS"2 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 72
=9 €RtoS"2 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 71
Ca €RtoS"2 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 70
? €RtoS"2 =009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 69
= €RtoS"2 =009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 68
=W S"Mt"mSer 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 67
C> S"Mt"mSer 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 66
CC S"Mt"mSer 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 65
T S"Mt"mS"2 2009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 64
=> slQl3t =009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 63
=C slQl3t =009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 62 (revised 21 August 2009)
C= slQl3t =009 Pandemic (H1N1) 2009 - update 61
T slQl3t =:09 Pandemic (H1N1) 2009 - update 60
=V •ll‚ =::9 Pandemic (H1N1) 2009 - update 59
a •ll‚ =::? Pandemic (H1N1) 2009 - update 58
9 •ll‚ =::? Pandemic (H1N1) 2009 - update 57
C •ll‚ =::? Pandemic (H1N1) 2009 - update 56
=? •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 55
=a •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 54
=T •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 53
== •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 52
C? •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 51
CV •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 50
CW •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 49
C= •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 48
CC •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 47
C: •l!" =::9 InIluenza A(H1N1) - update 46
> •l!" =::? InIluenza A(H1N1) - update 45
W •l!" =::? InIluenza A(H1N1) - update 44
9 •l!" =::? InIluenza A(H1N1) - update 43
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 215
C •l!" =::? InIluenza A(H1N1) - update 42
=? ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 41
=V ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 39
=V ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 40
=a ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 39
=W ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 38
=9 ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 37
== ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 36
=C ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 35
=: ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 34
C? ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 33
C> ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 32
CV ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 31
Ca ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 30
CW ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 29
CT ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 28
C9 ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 27
C= ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 26
CC ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 25
C: ƒa‚ =::9 InIluenza A(H1N1) - update 24
? ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 23
> ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 22
> ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 21
V ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 20
V ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 19
a ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 18
a ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 17
W ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 16
W ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 15
T ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 14
T ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 13
9 ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 12
9 ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 11
= ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 10
= ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 9
C ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 8.1
C ƒa‚ =::? InIluenza A(H1N1) - update 7
9: sM2il =::? InIluenza A(H1N1) - update 6
=? sM2il =::? InIluenza A(H1N1) - update 5
=> sM2il =::? Swine inIluenza - update 4
=V sM2il =::? Swine inIluenza - update 3
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 216
=a sM2il =::? Swine Ilu illness in the ”nited States and Mexico - update 2
=T sM2il =::? InIluenza-like illness in the ”nited States and Mexico
#ερίο
4ος
<πότυπ
ος
#εριο,& Aπι)ε)α
ι%μ.νες
περιπτ@
$εις
Aπι)ε)αι%
μ.νοι
'*νατοι
#(-& μόλυν$(ς Eετ*4ο$( από
*ν'ρ%πο $ε
*ν'ρ%πο
1997 H5N1 Xόγκ Kόγκ SAR 18 6 Kοτόπουλα
Hάπιες
Xήνες
Nαι
1999 H9N2 Xόγκ Kόγκ SAR 2 0 Kοτόπουλα Hιθανή
2002 H7N2 Bιρτ¸iνια, HHΑ 1 0 Kοτόπουλα O¿ι
2003 H5N1 Kiνα
Xόγκ Kόγκ SAR
Bιετνάμ
1
2
3
1
1
3
Aγνωστη
Kοτόπουλα
Hουλερικά
O¿ι
O¿ι
O¿ι
2003 H7N2 Ncα Yόρκη, HHΑ 1 0 Aγνωστη O¿ι
2003 H7N7 Oλλανδiα, Bcλγιο,
Iερμανiα
89 1 Kοτόπουλα Nαιœœ
2003 H9N2 Xόγκ Kόγκ SAR 1 0 Kοτόπουλα O¿ι
2004 H5N1 Tαïλάνδη
Bιετνάμ
17
29
12
20
Hουλερικά Hιθανή
Hιθανή
2004 H7N3 Kαναδάς 2 0 Hουλερικά O¿ι
2005 H5N1 Kαμπότ¸η
Kiνα
Iνδονησiα
Tαïλάνδη
Bιετνάμ
4
8
20
5
61
4
5
13
2
19
Hουλερικά O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
Hιθανή
2006 H5N1 Α¸ερμπαïτ¸άν
Kαμπότ¸η
Kiνα
T¸ιμπουτi
Αiγυπτος
Iνδονησiα
Iράκ
Tαïλάνδη
Tουρκiα
8
2
13
1
18
55
3
3
12
5
2
8
0
10
45
2
3
4
Hουλερικά
Aγρια πουλιά
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
Hιθανή
O¿ι
O¿ι
O¿ι
2006 H7N3 Αγγλiα 1 0 Hουλερικά O¿ι
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 217
2007 H5N1 Kαμπότ¸η
Kiνα
Αiγυπτος
Iνδονησiα
Aάος
Mυανμάρ
Nιγηρiα
Hακιστάν
Bιετνάμ
1
5
25
42
2
1
1
3
8
1
3
9
37
2
0
1
1
5
Hουλερικά
Hουλιά
Aγνωστη
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
Hιθανή
O¿ι
2007 H7N2 Αγγλiα 4 0 Hουλερικά O¿ι
2008 H5N1 Mπαγκλαντcς
Kαμπότ¸η
Kiνα
Αiγυπτος
Iνδονησiα
Bιετνάμ
1
1
4
8
24
6
0
0
4
4
20
5
Hουλερικά
Aγνωστη
Hουλερικά /
πουλιά
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
O¿ι
2009 H5N1 Kiνα
Αiγυπτος
Bιετνάμ
7
17
4
4
0
4
Hουλερικά /
Aγνωστη
O¿ι
O¿ι
O¿ι
Eπiσης, άçθονο υλικό http://www.keel.org.gr/home/. Oι σύγ¿ρονες συνθήκες ¸ωής,
η αστικοποiηση και η ανάπτυçη των παγκόσμιων συστημάτων μεταçοράς ευνοούν
την τα¿ύτερη διάδοση-εçάπλωση ενός δυνητικά πανδημικού στελc¿ους ιού γρiπης.
Eπiσης, υ¡ηλή μεταλλακτικότητα του ιού της γρiπης που οδηγεi στην ανάδυση
εντελώς νcων στελε¿ών με πιθανώς υ¡ηλή λοιμογόνο δύναμη cναντι των οποiων ο
πληθυσμός δεν εiναι άνοσος, καθιστούν αδύνατη την πρόβλε¡η εμçάνισης μιας
πανδημiας. Eντούτοις, η αλματώδης ανάπτυçη της σύγ¿ρονης ιατρικής επιστήμης
και τα εργαλεiα μοριακού ελcγ¿ου, παρc¿ουν συσσωρευμcνη γνώση αλλά και τα
απαραiτητα εçόδια για τη διαγνωστική αλλά και την ανάπτυçη προληπτικών
εμβολiων και θεραπευτικών çαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου. O
συντονισμός των δράσεων σε εθνικό και διεθνcς επiπεδο για την αντιμετώπιση της
κατάστασης, το αυçημcνο επiπεδο ετοιμότητας και η διαρκής ενημcρωση των
πολιτών και των αρμόδιων çορcων υγεiας, μας καθιστά πανcτοιμους να
αντιμετωπiσουμε με ωριμότητα και υπευθυνότητα κάθε επερ¿όμενη πανδημiα.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ
ŽΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ XΟΙΡΩΝŒ!
•‹‹9 Aπριλiοu •9
OMAZ EAAHNÌKHZ AHOKATAZTAZE™Z TMHMA ÌATPÌK™N EPEYN™N
A•HNAÌ •˜ AHPÌAÌOY •‹‹9
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 218
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
HPOZ MEAAO•ANATOYZ AHEÌ•AP‡OYZ •PAZYŽEÌAOYZ
NEOEAAHNEZ
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
•EMA : ANTÌMET™HÌZH TOY OHAOY ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY
"FPÌHH T™N ‡OÌP™N¨ KAÌ T™N MEAAONTÌK™N ŠÌOAOFÌK™N
OHA™N KÌNEZÌKHZ-EŠPAÏKHZ (MOFFOAÌKHZ) • KAÌ ZAEONÌKHZ
(MOFFOAÌKHZ) KATAZKEYHZ ENANTÌON T™N E•N™N AEYKHZ
KAÌ MAYPHZ 4YAHZ, ZYM4™N™Z ME TON Z‡EŽÌAZMO T™N
ŽÌAZTHMÌK™N EFKAHMATÌ™N ZÌN • TZENTAÏ • TZÌOYNT • ÌOYŽA
• FÌA‡ŠE‡ KAÌ TOY ZAŠÌT • ZAŠA™• • KPONOY,
KATAFPAMMENON ZTHN "AHOKAAY+H¨ THZ "AFÌAZ
(MOFFOAÌKHZ) FPA4HZ¨._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
HAPA•ETOYME Z‡OAÌA E4HMEPÌŽOZ "ESPŸESSO¨ THZ •˜ηç
AHPÌAÌOY •‹‹9, ZEAÌŽOZ 13: <<.AAAH •E™PÌA ŠAZÌZETAÌ ZE
ŽHA™ZH FÌATPOY TOY NOZOKOMEÌOY "JOH• HOPKÌ•S¨ T™N
HHA, HOY YHOZTHPÌZEÌ OTÌ H™Z MONO ZTO EPFAZTHPÌO
MHOPEÌ NA HAPAZKEYAZTEÌ TO "MÌFMA¨ TOY "ÌOY T™N
‡OÌP™N¨, ME THN MOP4H HOY EM4ANÌZTHKE. ZYNŽYAZMOZ
T™N Ì™N FPÌHHZ ‡OÌP™N KAÌ HOYAEPÌK™N, MHOPEÌ NA
HPOKY+EÌ ZTHN 4YZH, AAAA ZE AZÌATÌKEZ ‡™PEZ, KAÌ O‡Ì
ZTO MEEÌKO OHOY ŽEN ZOYN MAZÌ TA ŽYO EÌŽH Z™™N.
MHH™Z AOÌHON HPOKEÌTAÌ FÌA ŠÌO • TPOMOKPATÌKH
EHÌ•EZH„.>>._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
<< ENA "MÌFMA¨ Ì™N THZ FPÌHHZ T™N ‡OÌP™N, T™N
HOYAEPÌK™N KAÌ T™N AN•P™H™N, EÌNAÌ ZTHN OYZÌA O ÌOZ
HOY E‡EÌ HPOKAAEZEÌ ‡AOZ ZTO MEEÌKO, KAÌ AHEÌAEÌ OAON
TON KOZMO._.O ¨ TPÌHAOZ ¨ ÌOZ (H1N1) METAŽÌŽETAÌ EHÌZHZ
AHO AN•P™HO ZE AN•P™HO>>._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
TA ZYMHEPAZMATA EÌNAÌ AYTONOHTA: O "TPÌHAOZ¨ ÌOZ, EAN
HTAN 4YZÌKOZ, •A EHPEHE NA EM4ANÌZEÌ AN•P™HÌNA
•YMATA, HP™TA ZTÌZ AZÌATÌKEZ ‡™PEZ OHOY ZYMŠÌ™NOYN
‡OÌPOÌ KAÌ HOYAEPÌKA. TOFEFONOZ OTÌ AYTOZ O ÌOZ E‡EÌ ™Z
KENTPO EEAHA™ZE™Z TO MEEÌKO, OHOY AYTA TA ŽYO Z™A
ŽEN ZYMŠÌ™NOYN, AHOŽEÌKNYEÌ OTÌ AYTOZ O ÌOZ EÌNAÌ
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 219
TE‡NHTOZ, HTOÌ EÌNAÌ HPOÏON FENETÌKHZ MH‡ANÌKHZ
EPFAZTHPÌ™N ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY, ŽÌOTÌ MONON ZE
TETOÌA EPFAZTHPÌA MHOPEÌ NA FÌNEÌ TE‡NHTH ANAMÌEH T™N
TPÌ™N "D•A¨ T™N TPÌ™N ŽÌA4OPETÌK™N Ì™N._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
ZTHN HPOHFOYMENH HPO ET™N AHOHEÌPA FENOKTONÌAZ
T™N AEYK™N KAÌ MAYP™N E•N™N, MEZ™ THZ "FPÌHHZ T™N
HOYAEPÌK™N¨, TO ÌATPÌKO TMHMA THZ O.E.A. AHEŽEÌEE ZTO
ŽÌŽÌKTYO OTÌ O ÌOZ AYTHZ THZ FPÌHHZ HTA HPOÏON
EPFAZTHPÌ™N ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY TOY KÌNEZÌKOY
ZTPATOY, KAÌ OTÌ AYTOZ AP‡ÌK™Z ŽÌAZHAP•HKE ZE
YŽPOŠÌOTOHOYZ THZ ŽYTÌKHZ EZ™TEPÌKHZ MOFFOAÌAZ
KÌNAZ, AHO OHOY TA AHOŽHMHTÌKA HTHNA TON METE4EPAN
ZTON AEONA ÌNŽOKÌNA • ‡ONFK KONFK KAÌ ZTON AEONA
P™ZÌA • TOYPKÌA • POYMANÌA, OHOY KAÌ EK4YAÌZTHKE,
A4HNONTAZ AA™ŠHTH THN EYP™HH, TÌZ HHA, KAÌ THN
A4PÌKH.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
H ANA4OPA T™N KA•HFHT™N ÌATPÌKHZ TOY NOZOKOMEÌOY
"TZON ‡OHKÌNZ¨ ŽÌA "AZÌATÌKH ‡™PA HPOEAEYZE™Z TOY
TPÌHAOY ÌOY T™N ‡OÌP™N¨, ENTOHÌZEÌ AKPÌŠ™Z THN
FE™FPA4ÌKH •EZH KAÌ TON 4OPEA KATAZKEYHZ TOY
"TPÌHAOY ÌOY T™N ‡OÌP™N¨: EPFAZTHPÌA ŠÌOAOFÌKOY
HOAEMOY TOY KÌNEZÌKOY ZTPATOY, ŽÌOTÌ KAMMÌA AAAH
AZÌATÌKH ‡™PA ŽEN E‡EÌ THN TE‡NOAOFÌA FENETÌKHZ
MH‡ANÌKHZ ŽÌA THN MÌEH ŽÌA4OPETÌK™N "D•A¨, KAÌ ŽÌOTÌ ZTA
EPFAZTHPÌA FENETÌKHZ MH‡ANÌKHZ T™N HHA HAEÌO+H4OYN
OÌ KÌNEZOAMEPÌKANOÌ ŠÌOAOFOÌ OÌ OHOÌOÌ AEÌTOYPFOYN ™Z
HPAKTOPEZ THZ KÌNEZÌKHZ KYŠEPNHZE™Z._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
HAPAHEMHOYME ZTO HOAYZEAÌŽO "EF‡EÌPÌŽÌO EHÌŠÌ™ZE™Z F
• HAFKOZMÌOY HOAEMOY¨ THZ O.E.A., ANAPTHMENO AHO TÌZ
ÌZTOZEAÌŽEZ:
http://ma“elio.’logspot.com/•‹‹9/‹•/’log-post_9…”‹.html
http://gnomes“epistimi.wordpress.com/•‹ . st_31.html
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 220
http://www.easy-share.com/c/19‹3‘”š9‘š
http://diasvsmetatron.’logspot.com/•‹‹9/‹•/13.html
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
OHOY AHOŽEÌKNYETAÌ OTÌ O 1‹‹Œ •ANATH4OPOZ "AEPOŠÌOZ ÌOZ
EMHOAA¨ KATAZKEYAZTHKE ZTA AMEPÌKANÌKA EPFAZTHPÌA
ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY "LAWŸE•CE LÌ‚EŸMOŸE¨, ™Z MEAAONTÌKO
ZYZTATÌKO T™N BÌO†ŸAÌLS (ŠÌOAOFÌK™N ̇N™N AEPO+EKAZM™N)
T™N TPÌHA™N AEPO+EKAZM™N "CHEM†ŸAÌLS • BÌO†ŸAÌLS •
ŸADÌO†ŸAÌLS¨ TOY "CHEMÌCAL • BÌOLO•ÌCAL • ŸADÌA†ÌO• WAŸ¨
(‡HMÌKOY • ŠÌOAOFÌKOY • PAŽÌENEPFOY HOAEMOY) ž "CBŸ
WAŸ¨,AHO ŽYO KÌNEZOAMEPÌKANOYZ EPEYNHTEZ. TA EPFAZTHPÌA
LÌ‚EŸMOŸE ÌŽPY•HKAN AHO TON EŠPAÌOAMEPÌKANO, HTOÌ
AEYKOKÌTPÌNO MOFFOAO ŽOAO4ONO T™N AA™N ENTOYAPNT
TEAAEP, E4EYPETH THZ ŠOMŠAZ YŽPOFONOY.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
AHO EAAHNOAMEPÌKANOYZ EPEYNHTEZ HAHPO4OPH•HKAME OTÌ
OÌ ŽYO KÌNEZOÌ EPEYNHTEZ, T™N OHOÌ™N TA ONOMATA
EYPÌZKONTAÌ ENTOZ TOY "EF‡EÌPÌŽÌOY EHÌŠÌ™ZE™Z¨ THZ O.E.A.,
EÌNAÌ HPAKTOPEZ THZ KÌNEZÌKHZ HPEZŠEÌAZ ZTÌZ HHA (ŽÌAŠAZE:
HPAKTOPEZ TOY KÌNEZÌKOY ZTPATOY)._
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ
ŽΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ XΟΙΡΩΝŒ!
•‹‹9 Aπριλiοu •9
ANTÌMETPA FPÌHHZ ‡OÌP™N, ŠÌOAOFÌKOZ HOAEMOZ, FPÌHH ‡OÌP™N,
KEÌMENA O.E.A., HANŽHMÌA
’y gnomes“epistimi
O.E.A. OMAZ EAAHNÌKHZ AHOKATAZTAZE™Z TMHMA ÌATPÌK™N
EPEYN™N A•HNAÌ •˜ AHPÌAÌOY •‹‹9
HPOZ MEAAO•ANATOYZ AHEÌ•AP‡OYZ •PAZYŽEÌAOYZ
NEOEAAHNEZ
•EMA : ANTÌMET™HÌZH TOY OHAOY ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY
"FPÌHH T™N ‡OÌP™N¨ KAÌ T™N MEAAONTÌK™N ŠÌOAOFÌK™N
OHA™N KÌNEZÌKHZ-EŠPAÏKHZ (MOFFOAÌKHZ) • KAÌ ZAEONÌKHZ
(MOFFOAÌKHZ) KATAZKEYHZ ENANTÌON T™N E•N™N AEYKHZ
KAÌ MAYPHZ 4YAHZ, ZYM4™N™Z ME TON Z‡EŽÌAZMO T™N
ŽÌAZTHMÌK™N EFKAHMATÌ™N ZÌN • TZENTAÏ • TZÌOYNT • ÌOYŽA
• FÌA‡ŠE‡ KAÌ TOY ZAŠÌT • ZAŠA™• • KPONOY,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 221
KATAFPAMMENON ZTHN "AHOKAAY+H¨ THZ "AFÌAZ
(MOFFOAÌKHZ) FPA4HZ¨._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
HAPA•ETOYME Z‡OAÌA E4HMEPÌŽOZ "ESPŸESSO¨ THZ •˜ηç
AHPÌAÌOY •‹‹9, ZEAÌŽOZ 13: <<.AAAH •E™PÌA ŠAZÌZETAÌ ZE
ŽHA™ZH FÌATPOY TOY NOZOKOMEÌOY "JOH• HOPKÌ•S¨ T™N
HHA, HOY YHOZTHPÌZEÌ OTÌ H™Z MONO ZTO EPFAZTHPÌO
MHOPEÌ NA HAPAZKEYAZTEÌ TO "MÌFMA¨ TOY "ÌOY T™N
‡OÌP™N¨, ME THN MOP4H HOY EM4ANÌZTHKE. ZYNŽYAZMOZ
T™N Ì™N FPÌHHZ ‡OÌP™N KAÌ HOYAEPÌK™N, MHOPEÌ NA
HPOKY+EÌ ZTHN 4YZH, AAAA ZE AZÌATÌKEZ ‡™PEZ, KAÌ O‡Ì
ZTO MEEÌKO OHOY ŽEN ZOYN MAZÌ TA ŽYO EÌŽH Z™™N.
MHH™Z AOÌHON HPOKEÌTAÌ FÌA ŠÌO • TPOMOKPATÌKH
EHÌ•EZH„.>>._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
<< ENA "MÌFMA¨ Ì™N THZ FPÌHHZ T™N ‡OÌP™N, T™N
HOYAEPÌK™N KAÌ T™N AN•P™H™N, EÌNAÌ ZTHN OYZÌA O ÌOZ
HOY E‡EÌ HPOKAAEZEÌ ‡AOZ ZTO MEEÌKO, KAÌ AHEÌAEÌ OAON
TON KOZMO._.O ¨ TPÌHAOZ ¨ ÌOZ (H1N1) METAŽÌŽETAÌ EHÌZHZ
AHO AN•P™HO ZE AN•P™HO>>._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
TA ZYMHEPAZMATA EÌNAÌ AYTONOHTA: O "TPÌHAOZ¨ ÌOZ, EAN
HTAN 4YZÌKOZ, •A EHPEHE NA EM4ANÌZEÌ AN•P™HÌNA
•YMATA, HP™TA ZTÌZ AZÌATÌKEZ ‡™PEZ OHOY ZYMŠÌ™NOYN
‡OÌPOÌ KAÌ HOYAEPÌKA. TOFEFONOZ OTÌ AYTOZ O ÌOZ E‡EÌ ™Z
KENTPO EEAHA™ZE™Z TO MEEÌKO, OHOY AYTA TA ŽYO Z™A
ŽEN ZYMŠÌ™NOYN, AHOŽEÌKNYEÌ OTÌ AYTOZ O ÌOZ EÌNAÌ
TE‡NHTOZ, HTOÌ EÌNAÌ HPOÏON FENETÌKHZ MH‡ANÌKHZ
EPFAZTHPÌ™N ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY, ŽÌOTÌ MONON ZE
TETOÌA EPFAZTHPÌA MHOPEÌ NA FÌNEÌ TE‡NHTH ANAMÌEH T™N
TPÌ™N "D•A¨ T™N TPÌ™N ŽÌA4OPETÌK™N Ì™N.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ZTHN HPOHFOYMENH HPO ET™N AHOHEÌPA FENOKTONÌAZ
T™N AEYK™N KAÌ MAYP™N E•N™N, MEZ™ THZ "FPÌHHZ T™N
HOYAEPÌK™N¨, TO ÌATPÌKO TMHMA THZ O.E.A. AHEŽEÌEE ZTO
ŽÌŽÌKTYO OTÌ O ÌOZ AYTHZ THZ FPÌHHZ HTA HPOÏON
EPFAZTHPÌ™N ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY TOY KÌNEZÌKOY
ZTPATOY, KAÌ OTÌ AYTOZ AP‡ÌK™Z ŽÌAZHAP•HKE ZE
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 222
YŽPOŠÌOTOHOYZ THZ ŽYTÌKHZ EZ™TEPÌKHZ MOFFOAÌAZ
KÌNAZ, AHO OHOY TA AHOŽHMHTÌKA HTHNA TON METE4EPAN
ZTON AEONA ÌNŽOKÌNA • ‡ONFK KONFK KAÌ ZTON AEONA
P™ZÌA • TOYPKÌA • POYMANÌA, OHOY KAÌ EK4YAÌZTHKE,
A4HNONTAZ AA™ŠHTH THN EYP™HH, TÌZ HHA, KAÌ THN
A4PÌKH.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
H ANA4OPA T™N KA•HFHT™N ÌATPÌKHZ TOY NOZOKOMEÌOY
"TZON ‡OHKÌNZ¨ ŽÌA "AZÌATÌKH ‡™PA HPOEAEYZE™Z TOY
TPÌHAOY ÌOY T™N ‡OÌP™N¨, ENTOHÌZEÌ AKPÌŠ™Z THN
FE™FPA4ÌKH •EZH KAÌ TON 4OPEA KATAZKEYHZ TOY
"TPÌHAOY ÌOY T™N ‡OÌP™N¨: EPFAZTHPÌA ŠÌOAOFÌKOY
HOAEMOY TOY KÌNEZÌKOY ZTPATOY, ŽÌOTÌ KAMMÌA AAAH
AZÌATÌKH ‡™PA ŽEN E‡EÌ THN TE‡NOAOFÌA FENETÌKHZ
MH‡ANÌKHZ ŽÌA THN MÌEH ŽÌA4OPETÌK™N "D•A¨, KAÌ ŽÌOTÌ ZTA
EPFAZTHPÌA FENETÌKHZ MH‡ANÌKHZ T™N HHA HAEÌO+H4OYN
OÌ KÌNEZOAMEPÌKANOÌ ŠÌOAOFOÌ OÌ OHOÌOÌ AEÌTOYPFOYN ™Z
HPAKTOPEZ THZ KÌNEZÌKHZ KYŠEPNHZE™Z._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
HAPAHEMHOYME ZTO HOAYZEAÌŽO "EF‡EÌPÌŽÌO EHÌŠÌ™ZE™Z F
• HAFKOZMÌOY HOAEMOY¨ THZ O.E.A., ANAPTHMENO AHO TÌZ
ÌZTOZEAÌŽEZ:
http://ma“elio.’logspot.com/•‹‹9/‹•/’log-post_9…”‹.html
http://gnomes“epistimi.wordpress.com/•‹ . st_31.html
http://www.easy-share.com/c/19‹3‘”š9‘š
http://diasvsmetatron.’logspot.com/•‹‹9/‹•/13.html
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
OHOY AHOŽEÌKNYETAÌ OTÌ O 1‹‹Œ •ANATH4OPOZ "AEPOŠÌOZ ÌOZ
EMHOAA¨ KATAZKEYAZTHKE ZTA AMEPÌKANÌKA EPFAZTHPÌA
ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY "LAWŸE•CE LÌ‚EŸMOŸE¨, ™Z MEAAONTÌKO
ZYZTATÌKO T™N BÌO†ŸAÌLS (ŠÌOAOFÌK™N ̇N™N AEPO+EKAZM™N)
T™N TPÌHA™N AEPO+EKAZM™N "CHEM†ŸAÌLS • BÌO†ŸAÌLS •
ŸADÌO†ŸAÌLS¨ TOY "CHEMÌCAL • BÌOLO•ÌCAL • ŸADÌA†ÌO• WAŸ¨
(‡HMÌKOY • ŠÌOAOFÌKOY • PAŽÌENEPFOY HOAEMOY) ž "CBŸ
WAŸ¨,AHO ŽYO KÌNEZOAMEPÌKANOYZ EPEYNHTEZ. TA EPFAZTHPÌA
LÌ‚EŸMOŸE ÌŽPY•HKAN AHO TON EŠPAÌOAMEPÌKANO, HTOÌ
AEYKOKÌTPÌNO MOFFOAO ŽOAO4ONO T™N AA™N ENTOYAPNT
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 223
TEAAEP, E4EYPETH THZ ŠOMŠAZ YŽPOFONOY.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
AHO EAAHNOAMEPÌKANOYZ EPEYNHTEZ HAHPO4OPH•HKAME OTÌ
OÌ ŽYO KÌNEZOÌ EPEYNHTEZ, T™N OHOÌ™N TA ONOMATA
EYPÌZKONTAÌ ENTOZ TOY "EF‡EÌPÌŽÌOY EHÌŠÌ™ZE™Z¨ THZ O.E.A.,
EÌNAÌ HPAKTOPEZ THZ KÌNEZÌKHZ HPEZŠEÌAZ ZTÌZ HHA (ŽÌAŠAZE:
HPAKTOPEZ TOY KÌNEZÌKOY ZTPATOY)._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
O EŠPAÏKHZ • MOFFOAÌKHZ KATAF™FHZ AMEPÌKANOZ EPÌK HÌANKA,
KA•HFHTHZ THZ OAOKAHP™MENHZ ŠÌOAOFÌAZ, TOY
HANEHÌZTHMÌOY ™ZTÌN TOY TEEAZ, TEAEÌOHOÌHZE TON TE‡NHTO
"AEPOŠÌO ÌO EMHOAA¨, TON OHOÌON, ZE ZYNEAEYZEÌZ THZ
AKAŽHMÌAZ EHÌZTHM™N TOY TEEAZ, HPOTEÌNE ™Z OHAO
FENOKTONÌAZ T™N ŽYO TPÌT™N TOY FHÌNOY HAH•YZMOY, HTOÌ T™N
HENTE ŽÌZEKATOMMYPÌ™N AN•P™H™N THZ AEYKHZ KAÌ MAYPHZ
4YAHZ._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
ÌŽE ÌZTOZEAÌŽA TOY EPÌK
HÌANKA: http://uts.cc.utexas.edu/~varanus/eric.html._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
KAAOYME TOYZ HAPAAHHTEZ HAPOYZHZ NA AHOZTEÌAAOYN TA
ŽEONTA EAAHNÌKA MHÌNEAÌKÌA • ‡PÌZTOHANAFÌEZ •
FÌA‡ŠE‡OHANAFÌEZ • KAÌ TA AOÌHA APMOZONTA KANTHAÌA KATA
T™N EŠPAÌ™N AFÌ™N HANT™N, EÌZ TO E-MAÌL TOY EPÌK HÌANKA TO
OHOÌO EÌNAÌ TO AKOAOY•O: pian“a@mail.utexas.edu .
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
TA FEFONOTA ŽĖNOYN OTÌ OÌ ŽOAO4ONOÌ T™N AA™N: KÌNEZOÌ •
EŠPAÌOÌ MOFFOAOÌ • ZAEONEZ MOFFOAOÌ • KAÌ OÌ AOÌHOÌ
MOFFOAOÌ, HPÌN ‡PHZÌMOHOÌHZOYN THN "TEAÌKH AYZH¨ TOY
"AEPOŠÌOY ÌOY EMHOAA¨ •NHZÌMOTHTOZ 9…Œ E™Z 1‹‹Œ,
ŽÌAZHEÌPOYN EÌZ TA EŽA4H THZ AEYKHZ KAÌ MAYPHZ 4YAHZ TOYZ
ÌOYZ T™N HTHN™N KAÌ T™N ‡OÌP™N. METAAAAFMEN™N EHÌ TO
‡EÌPON, KAÌ MAAAON HPOKEÌTAÌ ZTO EFFYZ MEAAON NA
ŽÌAZHEÌPOYN TON ÌO "EFKE4AAÌTÌŽOZ T™N AAOF™N¨ ž "‚EE¨._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
HPAFMATÌ ZTHN ÌZTOZEAÌŽA TOY ZAŠŠA
KAAENTEPÌŽH: http://infognomonpolitics.’logspot.com/ . _˜…‹1.html, THZ
•‘ηç AHPÌAÌOY •‹‹9, FPA4ETAÌ OTÌ: <<TON AHPÌAÌO TOY •‹‹9
EKAE+AN TON EHÌKÌNŽYNO ÌO "‚EE¨ AHO TO EPFAZTHPÌO
ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY TOY AMEPÌKANÌKOY ZTPATOY ZTO €OŸ†
DE†ŸÌK TOY MEŸŸYLA•D>>.
O ÌOZ "‚EE¨ ž "‚E•EZUELA• EQUÌ•E E•CEPHAL̆ÌS¨ ANHKEÌ ZTHN
KATHFOPÌA T™N Ì™N "†O•A‚ÌŸUSES¨. ZTHN WÌKÌPEDÌA ANA4EPETAÌ
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 224
KAÌ ™Z "‚E•EZUELA• EQUÌ•E E•CEPHALOMYEL̆ÌS¨, KAÌ EÌNAÌ
•ANATH4OPOZ FÌA AAOFA • ONOYZ • ZEŠPEZ • KAÌ AN•P™HOYZ._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
OTAN OÌ "HHA¨ OAOKAHP™ZAN TO "‚EE¨ ™Z ŠÌOAOFÌKO OHAO TO
19”9, AYTO HTAN ENA AHO TA EHTA TYHOHOÌHMENA OHAA TA
OHOÌA ĖAN ANAHTYEEÌ._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
EÌNAÌ AYTAHOŽEÌKTO OTÌ, ME THN Z™PEÌA T™N Ì™N KAÌ ŠAKTHPÌŽÌ™N
ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY TON OHOÌON EEAHEAYZAN OÌ KÌNEZOÌ KAÌ OÌ
MOFFOAOÌ EŠPAÌOÌ KAÌ ZAEONEZ ENANTÌON THZ AEYKHZ KAÌ
MAYPHZ AN•P™HOTHTOZ, EÌNAÌ MATAÌH KAÌ HPAKTÌK™Z AŽYNATH H
ANAZHTHZH KAÌ H EYPEZH T™N KATA HEPÌHT™ZH EMŠOAÌ™N KAÌ
4APMAK™N, TA OHOÌA KATAZKEYAZMENA HAAÌ AHO KÌNEZOYZ KAÌ
MOFFOAOYZ •A HPOKAAOYN 4AYAOYZ KYKAOYZ KAÌ
HAPENEPFEÌEZ •ANAZÌMEZ KATA THZ AEYKHZ KAÌ MAYPHZ 4YAHZ._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•
EHOMEN™Z H MONH AYZH FÌA EHÌŠÌ™ZH T™N MEAAO•ANAT™N
EAAHN™N, ME ANTÌMETPA KATA TOY "CBŸ WAŸ¨ KAÌ EÌŽÌK™Z KATA
TOY ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY T™N KÌNEZ™N KAÌ T™N MOFFOA™N
ENANTÌON TOYZ, EÌNAÌ:
1ον) H AMEZH EKŽÌ™EH T™N KÌNEZ™N, T™N EŠPAÌ™N, T™N
ZAEON™N, KAÌ T™N AOÌH™N MOFFOA™N "METANAZT™N¨ AHO
THN EAAAŽA, HTOÌ T™N AAŠAN™N AAŠANÌAZ, T™N AAŠAN™N
ZKOHÌ™N, T™N ŠOYAFAP™N ZKOHÌ™N, T™N ŠOYAFAP™N
ŠOYAFAPÌAZ, T™N TOYPK™N THZ ŽYTÌKHZ •PAKHZ • POŽOY •
KAÌ AOÌH™N EAAHNÌK™N HEPÌO‡™N, T™N MOFFOA™N
+EYŽOPOYMAN™N HANONÌAZ POYMANÌAZ, T™N TZETZEN™N
+EYŽOHONTÌ™N, T™N AZEP™N ž ‡AZAP™N +EYŽOHONTÌ™N,
T™N ŠAYAP™N, KAÌ T™N AOÌH™N MHAZTAPŽ™N
AEYKOKÌTPÌNHZ 4YAHZ, Z4AFE™N T™N EAAHN™N EHÌ
‡ÌAÌAŽEZ ETH ÌZTOPÌAZ FENOKTONÌAZ ENANTÌON TOY
EAAHNÌZMOY._
•ον) H AMEZH Z4AFH T™N EAAHN™N MAZ™N™N THZ
NOMO•ETÌKHZ, THZ ŽÌKAZTÌKHZ, KAÌ THZ EKTEAEZTÌKHZ
EEOYZÌAZ, T™PA!!!, T™PA!!!, T™PA!!!, ŽÌOTÌ AYTOÌ OÌ
ŽÌANOHTÌK™Z KAÌ +Y‡ÌK™Z MHAZTAPŽOÌ, ™Z TE‡NHTOÌ
EŠPAÌOZAEONEZ HTOÌ ™Z TE‡NHTOÌ AEYKOKÌTPÌNOÌ
MOFFOAOÌ MÌZEAAHNEZ, E‡OYN Ž™ZEÌ MAZ™NÌKO OPKO
ŽÌAAYZE™Z T™N E•NÌK™N OÌKOFENEÌ™N, ŽHAAŽH ŽÌAAYZE™Z
T™N E•N™N, KAÌ THZ EAAAŽOZ ! ! !,
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 225
KAÌ E‡OYN Ž™ZEÌ MAZ™NÌKO OPKO TY4AHZ YHOTAFHZ ZTHN
MAZ™NÌA TOY AONŽÌNOY ŽÌA HAHPH ZYNOM™TÌKH
ZYNEPFAZÌA ME ZKOHO THN ÌŽPYZH THZ "ŠAZÌAEÌAZ TOY
ÌE‡™ŠA¨ HTOÌ TOY HAANHTÌKOY YHEPKPATOYZ THZ KÌNAZ, ME
HAANHTÌKHN KÌNEZÌKH KYŠEPNHZH._
3ον) H AMEZH E4APMOFH T™N OŽHFÌ™N TOY "EF‡EÌPÌŽÌOY
EHÌŠÌ™ZE™Z¨ THZ O.E.A.._ EÌŽÌK™Z ŽÌA THN ANTÌMET™HÌZH TOY
ŠÌOAOFÌKOY HOAEMOY, YHEN•YMÌZOYME OTÌ, ZYM4™N™Z ME
TOYZ NOMOYZ THZ ŠÌOAOFÌKHZ EHÌZTHMHZ TOYZ OHOÌOYZ
TO ÌATPÌKO KATEZTHMENO AHOKPYHTEÌ AHO TOYZ ΕΛΛΗΝΕΣ,
ΑΝOΡΩΠΙΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕXΟΥΝ ΑΙΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΑΙΜΑ ΕΛΑXΙΣΤΩΝ Ο“ΙΝΩΝ ΤΟ“ΙΝΩΝ,
ΗΤΟΙ ΑΙΜΑ ΕΛΑXΙΣΤΗΣ Ο“ΥΤΗΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΩΤΟΙ ΣΕ
ΟΙΟAΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΙΟΥ Š ΒΑΚΤΗΡΙAΙΟΥ ‹ ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ._ Η
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΗΤΟΙ Η ΕΛΑXΙΣΤΗ AΥΝΑΤΗ Ο“ΥΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΥΓXΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΑΛΚΑΛΙΚΗΣ
AΙΑΙΤΑΣ ΩΜΟOΑΓΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΣ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜOΑΝΙΣΗ ΟΙΑΣAΗΠΟΤΕ ΛΟΙΜΩ“ΕΩΣ Š
ΙΩΣΕΩΣ, Η AΙΑΤΡΟOΗ ΜΕ ΤΡΟOΕΣ ΕΛΑXΙΣΤΗΣ Ο“ΥΤΗΤΟΣ
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΩΜΑ ΛΑXΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ OΡΕΣΚΟΙ XΥΜΟΙ
ΛΑXΑΝΙΚΩΝ, AΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ,
ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΑΚΑΡΙΑΙΩΣ ΟΙΟAΗΠΟΤΕ ΙΟ ‹
ΒΑΚΤΗΡΙAΙΟ ‹ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝOΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
TA AN™TEP™ ANTÌMETPA HPOYHO•ETOYN OAÌKH AHO4YFH
T™N Z™ÌK™N HP™TEÏN™N KAÌ T™N MAFEÌPEMEN™N TPO4™N,
HPOAHHTÌK™Z ž AMEZ™Z META THN EM4ANÌZH THZ Ì™ZE™Z ž
THZ AOÌM™EE™Z._ ZE AKPAÌEZ HEPÌHT™ZEÌZ OTAN O AZ•ENHZ
‡AZEÌ TÌZ AÌZ•HZEÌZ TOY KAÌ HAPOYZÌAZEÌ HPO•ANATÌA
ZYMHT™MATA, EHEÌŽH EÌNAÌ AŽYNATH H ANTÌZTPO4H MEZ™
AH+E™Z TPO4HZ AHO TO ZTOMA, AYTH H ANTÌZTPO4H THZ
HOPEÌAZ TOY AZ•ENOYZ ŽYNATAÌ NA EHÌTEY‡•EÌ ΜΕΣΩ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ AΙΥΛΙΣΜΕΝΗΣ XΛΩΡΟOΥΛΛΗΣ Š AΙΥΛΙΣΜΕΝΩΝ
OΡΕΣΚΩΝ XΥΜΩΝ ΛΑXΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥOΕΙΑΝ ΣΤΟ
ΚΥΚΛΟOΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣOΕΝΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΕΠΙΤΕΥXOΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΜΙ“Η ΤΩΝ OΥΤΙΚΩΝ XΥΜΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΣOΕΝΟΥΣ, ΗΤΟΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥXOΕΙ ΑΚΑΡΙΑΙΑ
ΑΛΚΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣOΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Η
ΑΚΑΡΙΑΙΑ Ε“ΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 226
ΥΠΕΡΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
KAAOYME TOYZ HAPAAHHTEZ HAPOYZHZ NA THN
AHOZTEÌAOYN AMEZ™Z MEZ™ E-MAÌL HPOZ TÌZ ÌATPÌKEZ
Z‡OAEZ T™N EAAHNÌK™N HANEHÌZTHMÌ™N, KAÌ HPOZ TOYZ ……
ÌATPÌKOYZ ZYAAOFOYZ T™N …… NOMAP‡ÌAK™N HP™TEYOYZ™N
THZ ‡™PAZ ŽÌA HAHPO4OPHZH, KAÌNÌKO HEÌPAMATÌZMO KAÌ
EMHEÌPÌA, KAÌ ŽÌA AMEZH E4APMOFH EHÌ T™N EAAHN™N
AZ•EN™N._ EAN H O.E.A. HAHPO4OPH•EÌ OTÌ OÌ ™Z AN™
OŽHFÌEZ THZ AFNOH•OYN AHO TÌZ Z‡OAEZ ÌATPÌKHZ KAÌ AHO
TOYZ ÌATPÌKOYZ ZYAAOFOYZ, ŽÌA KA•E •ANATO EAAHNOZ
AZ•ENOYZ AHO Ì™ZH ž AOÌM™EH, •A HE•AÌNOYN TEZZEPÌZ
ÌATPOÌ THZ ŽOAO4ONÌKHZ EAAHNÌKHZ ÌATPÌKHZ
AZYNEÌŽHTHZ ANAÌZ•HTHZ ANTÌEHÌZTHMONÌKHZ
"MAZ™NÌAZ¨._
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ŽHMOZÌOHOÌHZH KEÌMENOY AHO Y4HFEZÌA O.E.A.
MAFNHZÌAZ.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
AHOZTOAH KEÌMENOY AHO TON KAHTHPA EHÌŽOZE™Z THZ
O.E.A. KAPAFE™PFÌOY ‡P. ‡P. FÌANNH EAHÌŽOZ 1•, N. Ì™NÌA
ŠOAOY,
ΑM4IIONIΑš
H YBPIL THL O.E.Α. EHI T†N ΑM4IIONIK†N AEITOYPII†N
ME ΑHΑTEL LTON ™ΑM4IIONIKO XΑPTHš HOY LXEAIΑLE
KΑI AIEA†LE O EKHPOL†HOL THL KΑPΑIE†PIIOY
I†ΑNNHL
O.E.Α. ΑHΑTH Nο.1:
OI ΑHΑTEL THL ™OMΑAOL EAAHNIKHL
ΑHOKΑTΑLTΑLE†Lš • O.E.Α. ή ™žEYAO-OMΑAOL žEYAO-
EAAHNIKHL žEYAO-ΑHOKΑTΑLTΑLE†Lš • žO-žE-žA •
ΑHΑTH LTO LXEAIO TOY …HAE†L LYMBOAOY
AEITOYPIIΑL THL ™HPΑLš LTON ™ΑM4IIONIKO XΑPTHš
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 227
ΑN† T†N 10 ET†N ΑHΑTH LTO LYMBOAO THL …HAE†L
AEITOYPIIΑL THL ™HPΑLš AIEHPΑ˜E H žEYAO ™OMΑL
EAAHNIKHL ΑHOKΑTΑLTΑLE†Lš žEYAO-O.E.Α.
ΑNTILTPE4ONTΑL TIL AEITOYPIIEL TOY LTON
™ΑM4IIONIKO XΑPTHš › ™XΑPTH EAAHNIK†N
ΑM4IIONIK†N AEITOYPII†Nš TON OHOION E˜EA†LE KΑI
AIEA†LE H IAIΑ LTO KOINO T†N EAAHN†N ME ΑHOAYT†L
LYNEIAHTH AIΑLTPEYA†TIKH HΑPOYLIΑLH TOY …HAE†L
LYMBOAILMOY ™HPΑLš žEYA†L †L ΑPΑI†LH ΑNTI IIΑ
HYKN†LH †L LΑTΑNIKH ΑNTILTPO4H THL AEITOYPIIΑL
TOY IIΑ HAHPH E˜OYAETEP†LH THL …HAE†L
AEITOYPIIΑL THL ™HPΑLš ME ΑMELH LYNEHEIΑ THN
HΑYLH ΑM4IIONIΑL KΑI ΑM4IIONIK†N AEITOYPII†N ME
TΑYTOXPONO AIHAO KΑI TPIHAO LTOXO THN
KΑTΑLTPO4H KΑI …ΑNΑT†LH EKΑTEP†…EN KΑI THL
…HAE†L ΑM4IIONIKHL AEITOYPIIΑL ™HPΑLš KΑI THL
ΑPPENOL ΑM4IIONIKHL AEITOYPIIΑL ™AIOLš KΑ…†L KΑI
TOY ΑM4IIONIKOY ΑHOTEAELMΑTOL ™ΑHOAA†NOL •
ΑPTEMIAOLš
O.E.Α. ΑHΑTH Nο.2:
OI ΑHΑTEL THL ™OMΑAOL EAAHNIKHL HOKΑTΑLTΑLE†Lš
• O.E.Α. ή ™žEYAO-OMΑAOL žEYAO-EAAHNIKHL žEYAO-
ΑHOKΑTΑLTΑLE†Lš • žO-žE-žA • ΑHΑTH LTO LXEAIO
TOY ™ΑM4IIONIKOY XΑPTHš AIΑ THL HPO†…HLE†L T†N
«EILΑI†MEN†N» MHTPIΑPXIK†N L4PΑIIA†N •
AΑBYPIN…†N THL ΑPXΑIΑL MHTPIΑPXIKHL AHMHTPIΑAOL
KΑI I†AKOY MΑINHLIΑL †L žEYAO EAAHNIK†N
LYMBOA†N ΑPPENOL KΑI …HAE†L AOAI†L LE HΑPΑ…ELH
KΑI ΑNTILTOIXIΑ IIΑ YBPILTIKH KΑI KΑTΑLTPO4IKH
TΑYTILH ME TΑ HAIΑKΑ ΑPILTEPOLTPO4HL KΑI
AE˜IOLTPO4HL TETPΑKTIAOL O KΑTΑIOMENOL E˜
ΑNΑTOAIKHL P†MYAIΑL I†ΑNNHL KΑPΑIE†PIIOY EK
MHTEPΑL TO IENOL MHOX†PH (EBPΑIΑL) E˜ΑHΑTΑ IIΑ
HΑN† ΑHO 10 ETH TOYL EAAHNEL HPO†…†NTΑL AOAI†L
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 228
†L EKHPOL†HOL THL OMΑAOL EAAHNIKHL
ΑHOKΑTΑLTΑLE†Lš O.E.Α. LXEAIO ™ΑM4IIONIKOY
XΑPTHš › ™XΑPTH EAAHNIK†N ΑM4IIONIK†N
AEITOYPII†Nš LTON OHOION žEYA†L KΑI
HΑPΑHAΑNHTIK†L HΑPOYLIΑZEI †L AH…EN EAAHNIKΑ
HAIΑKΑ LYMBOAΑ TΑ ΑN…EAAHNIKΑ MHTPIΑPXIKΑ KΑI
X…ONIΑ LYMBOAΑ THL MHTPIΑPXIKHL KOIN†NIΑL THL
KENTPIKHL BOYAIΑPOIIOYIKOLAΑYIΑL • P†MYAIΑL TΑ
OHOIΑ EINΑI TΑYTOLHMΑ KΑI OAOŸAIΑ ME MHTPIΑPXIKΑ
LYMBOAΑ T†N ΑPXΑI†N HEPIOX†N AHMHTPIΑAOL KΑI
I†AKOY KΑI MΑINHLIΑL
„I;7A<7…
KΑTΑAEI˜H ΑHOKΑAYžH KΑI …ΑNΑT†LH T†N HIO
EHIKINAYN†N MYLTIK†N ΑN…EAAHNIK†N OPIΑN†LE†N
O ΑNTI METΑTPON ΑHOKΑAYHTEI KΑI KΑTΑAEIKNYEI
TON AΑBYPIN…O THL O.E.Α. KΑI TON HYPHNΑ
AEITOYPIIΑL THL AIΑ NΑ …ΑNΑT†…EI • TEKTΑINOMENOL
EHI…ΑNΑTIOL POIXOL TOY …IBETΑNIKOY
HΑPΑLOAOMIKOY LKEAOYL O.E.Α.
H HP†TO4ΑNHL YHEPAIEIEPTIKH ENEPIOHOIHLH TOY
HΑPΑKPΑTIKOY MHXΑNILMOY ELXΑTHL HPOHΑIΑNAΑL
MEL† ΑNTI4ΑTIK†N AYLL†A†N ΑNE˜EAEIKT†N
IAOI†A†N HPOLTYX†N EHI…ELE†N ΑHO TO HAH
EKTE…EIMENO OPΑTO AIΑKPΑTIKO EHIXEIPHLIΑKO
HAΑNHTIKO LXEAIΑLMO THL N.S.A. C.I.A. NOHTIKOY
EAEIXOY Α˜I†MΑTIK†N TOY NΑTO KΑI HΑTPI†TIKHL
XEIPΑI†IHLHL O OHOIOL E˜YHHPETEI Α4ΑNEIL
LKOHIMOTHTEL
ΠPΟΣEΥXH ΣTΟN ðIA
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 229
ZEYZ EZTÌN AÌ•HP,ZEYZ ŽE FH,ZEYZ Ž'OYPANOZ,ZEYZ TOÌ TA
HANTA ‡™ TÌ T™NŽ'YHEPTEPON-HAÌAŽEZ-AÌZ‡YAOY
ΠPΟKAΟΥ TΟΥ ðIAðΟXΟΥ-ΥMNΟΣ ΠPΟΣ TΟN
HAIΟ
EHAKOYZON,ŠAZÌAEY TOY NOEPOY HYPOZ,AHTTHTE EÌZ TA
‡PYZA HNÌA,EHAKOYZON ME,‡OPHFE TOY 4™TOZ,KYPÌAP‡E
THZ HHFHZ EE HZ PEEÌ H Z™H.E‡™N ™Z O+ÌN TON 4™TEÌNON
HEPÌZTPE4ONTA KYKAON,OZTÌZ EÌNAÌ H KAPŽÌA TOY
KOZMOY,EHAKOYZON ME,OÌ AZTEPEZ HYPHOAOYNTAÌ YHO
TOY ZOY HYPOZ.™,HNEYMA EYŽAÌMON YHO 4AOF™N
ZTE4OMENON,EÌK™N TOY ŽHMÌOYPFOY T™N HANT™N,ZY O
EHOHTEY™N THN ANOŽO KAÌ THN AYTP™ZÌN T™N
+Y‡™N,EHAKOYZON ME KAÌ AHOKA•APON ME AHO HAZHZ
ANOMÌAZ.AHAAAAEON ME THZ TÌM™PÌAZ KAÌ THZ
ŽÌKHZ.EEÌAE™ZON ME EN™HÌON THZ YHEPTATHZ
ŽÌKAÌOZYNHZ,HZ TO TA‡Y ŠAEMMA TA HANTA ŽÌAHEPNA...
EDMUND BURKE
O •PÌAMŠOZ TOY KAKOY EÌNAÌ H AHPAEÌA T™N KAA™N
HPAKAEITΟΣ
-O •EOZ HMEPH EY4PONH,‡EÌM™N •EPOZ,HOAEMOZ
EÌPHNH,KOPOZ AÌMOZ [TANANTÌA AHANTA,OYTOZ O NOYZ]
AAAOÌOYTAÌ ŽE OK™ZHEP,HYP,OHOTAN ZYMMÌFH •Y™MAZÌN
ONOMAZETAÌ KA•' HŽONHN EKAZTOY.-
HPAKAEITΟΣ
1.AÌ™N EZTÌ HAÌZ™N HEZZEY™N,HAÌŽOZ H ŠAZÌAHÌH.--
•.HPAKAEÌTOZ HAÌŽ™N A•YPMATA(=HȦNÌŽÌA) NENOMÌKEN
EÌNAÌ TA AN•P™HÌNA ŽOEAZMATA.
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 230
ANAIΣ NIN
TOTE MONO H ZTÌFMH ĖE 4TAZEÌ,OTAN TO PÌZKO HOY
EHAÌPNE NA MEÌNEÌ Z4̇TA KAEÌZMENOZ ZENA
MHOYMHOYKÌ,HTAN HÌO OŽYNHPO AHO TO PÌZKO HOY
EHAÌPNE NA AN•ÌZEÌ.
MAPΣAA MAKAΟΥAN
ŽEN YHAP‡OYN EHÌŠATEZ ZTO ŽÌAZTHMOHAOÌO FH.OAOÌ
EÌNAÌ HAHP™MA.
IEPΟKAEΟΥΣ XPΥΣA EΠH-IΟΥAIANΟΥ EΠIΣTΟAAI
HANTOY EKTEÌNETAÌ H AFPYHNH TOY 4OÌŠOY AKTÌNA KAÌ
MEZA AHO ZKAHPOYZ ŠPA‡OYZ HEPNA H FPHFOPH MATÌA
TOY,HEPNA KAÌ THN FAAAZÌA •AAAZZA,TÌHOTA ŽEN TOY
EE4EYFEÌ,OYTE TO HAH•OZ T™N AZTEPÌ™N HOY AŽÌAKOHA
TPÌFYPÌZEÌ MEZA ZTON AKOYPAZTO OYPANO...
BΟATAIPΟΣ-MIKPΟMEFAΣ
–EÌAÌKPÌNA,AYTO HOY ME KANEÌ NA HÌZTEY™ H™Z ŽEN
YHAP‡OYN KATOÌKOÌ ZE AYTON TON HAANHTH, EÌNAÌ OTÌ MOY
4AÌNETAÌ H™Z KANENA AOFÌKO ON ŽEN •A ĖE THN ŽÌA•EZH
NA ZHZEÌ EŽ™–. –E,KAÌ AOÌHON„–,EÌHE O MÌKPOMEFAZ,–ÌZ™Z TA
ONTA HOY TON KATOÌKOYN NA MHN E‡OYN AOFÌKH–. O εναç
εÇωγηινοç o¡ον αλλον kα0ωç πληoιαçοuν o¡η Fη,o¡ο εργο ¡οu
ŠOATAÌPOY-MÌKPOMEFAZ MÌA 4ÌAOZO4ÌKH ÌZTOPÌA(1˜…•)
TΟ ΠNEΥMA THΣ ðIAΣTPΟ4HΣ
OH™Z O ENTFKAP AAAN HOE EEHFHZE ZTHN ZYNTOMH
ÌZTOPÌA TOY--TO HONHPO HNEYMA THZ ŽÌAZTPO4HZ--,OÌ
EFKAHMATÌEZ E‡OYN THN TAZH NA OMOAOFOYN TO EFKAHMA
TOYZ.OÌ HOAÌTÌKOÌ EFKAHMATÌEZ-
ZOZÌAAÌZTEZ,KOMMOYNÌZTEZ,NAZÌ,PEHOYMHAÌKANOÌ,ŽHMOK
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 231
PATEZ-E‡OYN THN TAZH NA OMOAOFOYN TA EFKAHMATA
TOYZ AHO HPÌN.AYTH H AYTOAHOKAAYHTÌKH TOYZ TAZH MAZ
ŠOH•A NA HPOŠAE+OYME... OΡΑΚΛΙΝ ΣΑΝΤΕΡΣ ΤΡΑΠΕZΙΤΗΣ
O ANOPOΠΟI!
™ AN•P™HOÌ!TÌ ZAZ E‡OYN HEÌ KAÌ ŽEN TO E‡ETE HÌZTE+EÌ„
HOTE ŽEN ZKE4THKA H™Z •A MHOPOYZA NA FÌN™ O ÌŽPYTHZ
MÌAZ NEAZ •PHZKEÌAZ.- ΑΝΤΑΜ ΒΑΙΣXΑΟΥΠΤ-ΙAΡΥΤΗΣ ΤΟΥ
ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ
TEAIKA ΠΟIΟΣ KANEI KΟΥMANTΟ?
OTAN EÌZHA•A ZTH HOAÌTÌKH,KAHOÌOZ ÌZ‡YPOZ ANŽPAZ MOY
EMHÌZTEYTHKE ÌŽÌ™TÌKA TÌZ AHO+EÌZ TOY.KAHOÌOÌ AHO TOYZ
ÌZ‡YPOTEPOYZ ANŽPEZ T™N HHA,ZTON ‡™PO TOY EMHOPÌOY
KAÌ THZ ŠÌOMH‡ANÌAZ 4OŠOYNTAÌ KAHOÌON,KATÌ.FN™PÌZOYN
H™Z YHAP‡EÌ MÌA ŽYNAMH KAHOY,TOZO OPFAN™MENH,TOZO
YHOYAH,TOZO HPOZEKTÌKH,TOZO ZYNŽEŽEMENH,TOZO
ŽÌEYZŽYTÌKH,HOY •A HTAN KAAYTEPA NA MH MÌAOYN
AHPOZEKTA OTAN TOYZ KATHFOPOYN. -‡OODRO‡
‡ILSON,THE NE‡ „REEDOM,1913-- USA ˆRESIDENT.
Aν 7υντομία. Oργανισμοι οι οποιοι εiναι εçασθενημcνοι εiναι οι πρώτοι
που θα νοσησουν κι θα υποκύ¡ουν. Bλcπτε ο υος της γρiπης βάλει το
ανοσοποιητικο σύστημα, το κεντρικο νευρικο και τον εγκcçαλο ο οποiος για
να προστατευτει διακοπτει κάποιες λειτουργiες του κι cτσι c¿ουμε την
εμçάνιση çαινομcνων επιλη¡iας . Αυτό που μπορεiτε να κάνετε εiναι να μην
πανικοβάλεστε ποιο εiναι το καταλληλο παρασκεύασμα ή εμβόλιο, αλλά να
ατσαλώσετε τον οργανισμό σας με τη λή¡η βιταμινών κι αντιοçειδωτικών,
όπως ελια, σκόρδο, ροδι, πορτοκαλι. Eτσι κάθε προσπάθεια του ρετροιου θα
πcçτει στο κενο. Mην τα βά¸ετε με τα κατοικιδια, δεν çταiνε, εiναοι απλά η
βιτρινα για να διαδοθει η πανδημια η οποια θα ¿ρησημοποιηθει σα δούρειος
iππος για να αποδε¿τεiτε να σας εμçυτεçτει μικροτσiπ. Lε κανονικcς
συνθήκες δεν θα το δε¿όσασταν αν όμως σας πεiσουν ότι το μικροτσιπ αυτό
εçοντώνει τους ιους αλλά¸ει το πράγμα„ Oμως κανεiς δεν σας εiπε ότι το
στcλε¿ος του υιου που ¿ρησημοποιειται στα εμβόλια προερ¿εται από
καρκινικά κύταρα, ότι η çορμαλδευδη με την οποια γiνεται ενcσιμο το
εμβολιο μετα από τρεις μήνες μcσα στον οργανισμο διαλύεται, και στη
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 232
συνc¿εια το εμβόλιο αρ¿i¸ει να μεταλάσει το DNA σας σε DNA
ερπετοειδούς
L6+Β+7GA #6Z #ΡZ7AJG6J+ G; #+GADG+ GZ< <6Z< J6
+[;7GA 7G+ 7JZ<#6L6+ G6 HADA Z6 †A#Z<H;EADZ6
`6+GΡZ6
Παvαγιmtqç Λιónqç ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ AΙΑΤOΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->