You are on page 1of 127

Ny Fiangonana

Mpandresy
Tarafina aminny bokinny
Asanny Apostoly

A.L. & J. Gill

Qqq.gillministries.com

Ireo boky ao aminity Sokajy ity


Ny Fahefanny Mpino
Ahoana no handresena ka tsy ho resy intsony
Ny Fiangonana Mpandresy
Tarafina aminny Bokinny Asanny Apostoly
Ny FamatsinAndriamanitra ho aminny Fanasitranana
Mandray sy Mizara
Ny Herinny FanasitrananAndriamanitra
Ireo fanomezam-pahasoavana ao aminny Asa Fanompoana
Apostoly, Mpaminany, evanjelistra,Mpitandrina, mpampianatra
Fiderana sy Fiankohofana
Tonga Mpidera anAndriamanitra
Fahagaganny Filazantsara
Ny DrafitrAndriamanitra Hanatrarana Izao Tontolo Izao
Modeli-piainana
Ao aminny Testamenta Taloha
Endriky ny Olom-baovao
Mahafantatra hoe Iza mo ianao ao amini Kristy
Ny Fiainana tsy takatry ny saina
Aminny Alalanireo Fanomezanny Fanahy Masina

Ireo Mpanoratra
A.L. sy Joyce Gill dia fanta-daza maneran-tany aminny maha Mpandaha-teny sy Mpampianatra
Baiboly azy. Ny Asa Fanompoana Apostolikani A.L. dia nitondra azy tany amina firenena
maherinny dimampolo maneran-tany, nitory teny mivantana tamina vahoaka iray hetsy mahery
sy tamina vahoaka antapitrisany maro taminny alalanny Haino Aman-jery.
Maherinny roa tapitrisa ireo Boky sy Asa Sorany lafo any Etazonia. Ampiasaina any amina
Sekoly Ara Baiboly sy Seminera maneran-tany ireo bokiny izay voadika amina Fitenim-pirenena
maro.
Ny Fahamarinanny TeninAndriamanitra izay manova fiainana dia tonga any aminny
fiainanny hafa aminny alalanny toriteny, fampianarana, asa soratra , horonan-tsary ary
horonam-peo.
Ny fanehoana ny voninahitra sy ny herinAndriamanitra mahatalanjona ao aminireo seminera
ataony aminny alalanny fiderana sy fiankohofana rehefa takatry ny mpino ny fomba hananana
fifandraisana akaiky sy fiankohofana marina miaraka aminny Tompo. Maro ireo nahita sehapandresena vaovao sy faharisihana taminny alalanny lesona mombanny fahefanny Mpino.
I Gill mivady dia nanofana kristiana maro hiditra ao aminny asa fanompoana mahatalanjona avy
aminAndriamanitra miaraka aminny herinny FanasitrananAndriamanitra manasitrana aminny
alalanny tnany. Maro ireo nianatra ny tsy handeha araka ny lalnny natiora rehefa afaka ka
hiasa ao aminireo fanomezam-pahasovana sivinny Fanahy Masina any aminny asa
fanompoany sy ny fiainany an-davanandro.
I A.L sy Joyce dia samy manana marim-pahaizana maitrise aminny Teknolojia. I A.L ihany
koa dia manana doctorat aminny Filozofia Teolojika tao aminny Visiona Christian
University. Ny Asa fanompoanizy ireo dia manana fototra mafy eo aboninny
TeninAndriamanitra, mifantoka amini Jesosy, matanjaka aminny finoana, ary ampianarinny
Herinny Fanahy Masina.
Ny Asa fanompoany dia fanehoana ny Fitiavana ao am-ponAndriamanitra. Ny toriteniny sy ny
fampianarany dia arahanny hosotra mahery, famantarana, fahagaganny HerinAndriamanitra.
Ireo izay manatrika ny fivoriana ataony dia mahatsapa fifohazam-panahy anisanizany ny hosotry
ny fifaliana, fitomaniana eo anatrehanny Tompo ary ny asa lehibenny hery sy ny
voninahitrAndriamanitra
.

Teny Ho anireo Mpampianatra sy ireo Mpianatra


Hoy Jesosy : Haoriko ny fiangonako, ary ny vavahadinny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy.
Ity fandalinana ny bokinny Asanny Apostoly ity dia maneho io Fiangonana io miasa ho modely
ho anny fiainantsika sy ny asa fanompoantsika ankehitriny. Izy ity dia hanetsika ny mpianatra
ka hitarika azy ho aminny seha-piainana mahatalanjona, aminny alalanny famantarana sy
fahagagana mitranga eo aminny fiainany andavanandro.
Mialohanny ampianarano ity lesona ity, izahay dia manoro anao mba hamaky tsara ny bokinny
Asanny Apostoly ambara-pahavonto tsara ny fanahinao. Ilaina koa ireo mpampianatra mba
hianatra ireo Epistily ao aminny Testamenta Vaovao satria misy ifandraisanizy ireo amina
tranga, toerana, olona, sy fahamarinana hita ao aminny bokinny Asanny Apostoly.
Arakaraky ny hafantaranao ireo fahamarinana sy fomba fiainana, ary ny modelinny asa
fanompoana ampitainny bokinny Asanny Apostoly no hifindranizany fahamarinana izany ho
ao aminny fanahinao. Noho izany ity boky ity dia hanome anao ny drafitra harahana hampitana
izany fahamarinana izany aminny hafa.
Tsy misaraka aminny mpampianatra mahomby ny fijoroana vavolombelona. Tsy nijoro
vavolombelona ny mpanoratra mba hafahanny mpampianatra manovo fanoharana avy aminny
traikefany manokana, na avy aminireo olon-kafa izay azonny mpianatra alain-tahaka.
Tsy azo adinoina velively fa ny Fanahy Masina no tonga mampianatra antsika ny zavatra rehetra,
ka rehefa mianatra isika , na mampianatra, dia mila hatrany mahazo fahafahana sy tari-dlana avy
aminny Fanahy Masina.
Ity boky ity dia natao ho anny fianarana manokana na iarahana, ireo Sekily ara-Baiboly, sekoly
Alahady ary ny vondrom-bavaka ao an-tokatrano. Ilaina manana ity boky ity ny mpampianatra sy
ny mpianatra mandritra ny fianarana.
Ny boky misy fanamarihana, fehezanteny voatsipika izay nosaintsainina sy notadidina tsara no
tsara indrindra. Misy toerana navela ho anareo mba hanaovanareo fanamarihana manokana.
Nasina fanoroam-pejy koa ny boky mba hitadiavanareo haingana ny andinin-tsoratra Masina. Io
endriny manokana io dia afahanny olona rehetra izay nianatra ity boky ity mampianatra ny hafa.
Hoy Paoly tamini Timoty:
Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehanny vavolombelona maro dia atolory ny olona
mahatoly, izay hahay mampianatra ny sasany kosa. 2 Tim 2:2
Ity fampianarana ity dia natao toy ny fampiharana mivantana ao aminny fampianarana arabaiboly ao aminny Minisiteranny Asa Fampandrosoana,fomba manokana natao ho any
fampianarana voarindra. Io dia voatokana hanatsarana ny fiainana, ny asa fanompana, ary ny
fampianaranireo mpianatra aminny ho avy. Aminny alalanity boky ity, afaka mampianatra ny
hafa mora foana ireo mpianatra teo aloha.

Famoroam-pejy
Lesona 1
Ny fiandohan'ny Fiangonana
Lesona 2

7
144

Ny Fampanantenana ny hery
Lesona 3
Ny fahatongavanny Fanahy Masina

14
22

Lesona 4
Ady noho ny Anarani Jesosy

288
28

Lesona 5

377

Ny Planini Jesosy ho anny FiangonanaError! Bookmark not defined.


Lesona 6
Ohatra ho anny vanim-potoana ankehitriny

511

Lesona 7
Petera Zozoro

59

Lesona 8
Petera Vato

70

Lesona 9
Ny Fahafatesana no hahazoako tombony
Lesona 10
Evanjelsira Filipo

800
80
88

Leson a 11

944

Ny fiovam-poni Saoly
Lesona 12
Ny Asa fanompoana sy ny fahafatesani Paoly

1033

Lesona 13
Isika no Fiangonana Mpandresy
Tsy misy Famaranana

1177

Dikan-tenini Jacqeline Harrison(Lesona 1,2,6-13)


sy Christine Stiff (lesona 3-5)

126

FIZARANA I
NY FAHATERAHANNY FIANGONANA

Lesona 1
Ny Fiandohanny Fiangonana
FAMPIDIRANA AO AMINNY BOKINNY ASANNY APOSTOLY
Ny Fiandohanny Fiangonana dia voafaritra ao aminny
Bokinny Asanny Apostoly. Izay no mahatonga ity lesona
ity mifantoka aminny fianarana io boky io. Io boky io dia
azo omena anarana hoe; Asanny Apostoly taminny
alalanny herinny Fanahy Masina. Na koa, Ny Asanny
Fanahy Masina taminny alalanireo Apostoly.
Tsy ho vita ny hianatra ny fiandohanny Fiangonana na ny
bokinny Asanny Apostoly raha tsy fantatra aloha hoe Iza
ny Fanahy Masina.
Ny bokinny Asanny Apostoly dia tsy tokony hianarana toy
ny boky tantara tsotra, fa boky mirakitra ny planina sy ny
tanjonAndriamanitra ho anny Fiangonana ankehitriny.
Tsara ny mampahatsiahy fa i Paoly dia nitory ny
Filazantsarani Jesosy Kristy taminny Efesiana. Tsara ihany
koa ny mahatakatra ny fomba nampahafantarany izany,
satria io dia modelinny Fitoriana Filazantsara ankehitriny.
Tsy niova modely na fomba fiasa Andriamanitra. Mila
mitady fomba hanatrarana ireo manodidina antsika sy izao
tontolo izao isika toy ny nataonireo Mpianatra voalohany.
Mitovy ny hery azontsika sy ny nomena ireo Mpino
voalohany.
Fizarana roa
Azo zaraina roa ny bokinny Asanny Apostoly.
Toko 1 ka hatraminny 12 Petera sy ny Asa
Fanompoany.
Petera Apostolinny Jiosy
Toko 13 ka hatraminny 28 Paoly sy ny Asa
Fanompoany
Paoly Apostolinny Jentilisa.
Ireo Apostoly Voalohany
Maro ireo voalaza ao aminny Bokinny Asanny Apostoly
izay hianarantsika sy halaintsika tahaka mba hanaovantsika
ny asa fanompoantsika ankehitriny:
Petera
Stefana
~7~

Filipo
Paoly
TANTARANNY BOKINNY ASANNY APOSTOLY
Fiangonana Fito Lehibe
Ireo Fiangonana fito lehibe voalaza ao aminny bokinny
Asanny Apostoly dia tany aminny faritri Turquie
aminizao fotoana izao. Ivelanio faritra io no nisy ny
fiangonani Jerosalema sy Antiokia.
Lioka , Mpanoratra
I Lioka no nanoratra ny bokinny Asanny Apostoly,
Mpitsabo Grika avy any Antiokia. Izy no hany Jentilisa
nanoratra boky ao aminny Testamenta Vaovao. Arakizany,
ny asa sorany dia vokatry ny fikarohana mikasika ireo
tantara, am-bava na an-tsoratra momba anI Jesosy. Toa I
Lioka no Mpahay Tantaranny Fiangonana voalohany
indrindra.
Lioka 1: 1- 4 Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantara ny
aminny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa araka izay efa
noraisintsika natolotry ny vavolombelona izay sady nahita maso no efa
mpitory ny teny hatraminny voalohany: dia sitrako koa, rehefa
nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatraminny niandohany, ny
hanoratra izany aminao araka ny filaharany, ry Teofilo tsara
indrindra,mba hahafantaranao tsara fa mafy orina ny teny izay
nampianarina anao.
Tsy nanoratra mikasika azy manokana i Lioka.
Fantatsika fa niaraka tamini Paoly taminny llana sasany
nalehany i Lioka, ary taminizany no nanoratany ny
bokinny Asanny Apostoly ka izany no nahatonga azy
hiteny hoe izahay
Asanny Apostoly 16 : 10 Ary nony nahita ny fahitana izy, dia nitady
handeha niaraka taminizay hankany Makedonia izahay, satria
nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny Filazantsara
aminny olona any.
Fantatsika fa Mpitsabo i Lioka:
Kolosiana 4: 14 Manao veloma anareo Lioka malala, Mpanao fanafody,
sy Demasy.
Nisy fotoana i Lioka irery sisa no niaraka tamini Paoly fa
niala avokoa ny hafa rehetra.
2 Tim 4: 11a Lioka ihany no ato amiko.

~8~

Ny Fotoana Nanoratana
Ny bokinny Asanny Apostoly dia nosoratana manodidina
ny 63-65 A.D, ary mirakitra asa fanompoana nandritra ny 30
taona.
Ity fianarana ity dia tsy manome fampianarana feno sy
mahafapo ny bokinny Asanny Apostoly, fa izy dia
mifantoka aminny fiadohanny Fiangonana sy ny
fampianarana azontsika sintonina ho anny Fiangonana
ankehitriny.
NY NITENENANA VOALOHANY NY TENY HOE FIANGONANA
Ny teny hoe Fiangonana dia hita voalohany indrindra ao
aminny baiboly fony Jesosy niresaka taminireo Mpianany
tany Kaisaria-filipo.
Matio 16: 18 Ary izao milaza aminao koa: Ianao no Petera,
ary amboninity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako ;
ary ny vavahadinny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy.
Vao avy nanao ny fanekem-pinoany Petera: Ianao no
Kristy, ZanakAndriamanitra Velona. Avy eo Jesosy
niteny hoe aminny fahamarinana, eo amboninio vatolampy
io no hanorenany ny Fiangonany.
Jesosy dia tsy niresaka Fiangonana voalohany avy eo
Fiangonana manaraka, fa Fiangonana iray ihany. Zavatra roa
no noamafisiny momba izany. Voalohany indrindra, Izy
Tenany no hanorina azy. Haoriko ny fiangonako. Faha
roa : Ny vavahadinny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy.
Ny vavahadinny helo izay nambarani Jesosy dia ireo
fanapahani satana. Hoy Jesosy hoe haoriny ny Fiangonany
ary satana tsy hahavita hamotika izany.
Ny Fiangonana izay haorinI Jesosy dia Fiangonana
matanjaka sy mpandresy.
Tantaranny Fiangonana
Ireo toko 28 ao aminny Bokinny Asanny Apostoly dia
mitantara tranga maro teo anivonny Fiangonana izay
nolazaini Jesosy fa haoriny, mikasika ny Fanahy Masina.
Ny sori-dlany
Ny Tanjany
Ny Toerany
Ny Tanjony (hafahanny mpino manatontosa ny
Iraka Lehibeni Jesosy )
Matio 28:19 Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena
rehetra, manao batisa azy ho aminny Anarani Ray sy ny zanaka ary
ny Fanahy Masina.

~9~

NY IRAKA LEHIBE
Tsy nampianatra ny mpianatra zavatra tsy ho vitany Jesosy.
Mialohanny nandaozany ity tany ity, Jesosy dia nanome azy
ireo ny toromarika farany izay antsoina hoe Iraka Lehibe
ao aminity lesona ity.
Marka 16: 15 ary hoy Izy taminy: mandehana any aminizao tontolo
izao, ka mitoria ny Filazantsara aminny olombelona rehetra. Ary Izao
famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia aminny
Anarako izy; hiteny aminny fiteny izay tsy mbola hainy izy; handray
menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy
hampaninona azy izany; hametra-tnana aminny marary izy, dia ho
sitrana ireny.
Jesosy nampianatra ny mpino mba handeha ho any
aminizao tontolo izao hitory ny Filazantsara. Niteny Jesosy
fa izay mino ny Anarany dia harahinny famantarana izay
manamarina ny teniny.
Marka 16:20 Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoriteny eny tontolo eny, ary
ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny taminny
famantarana izay nomba azy.
Tsy niova ny planinny Tompo. Ankehitriny koa izy dia
mbola mangataka antsika mba handeha ho any aminizao
tontolo izao hitory ny FilazantsaranI Jesosy Kristy aminny
olombelona rehetra. Mila mino isika fa hanaraka antsika
ihany koa ireo famantarana sy fahagagana ireo noho ny
Anarany.
Ny ZAVATRA REHETRA ho anny fandresentsika
Matio 28: 18-20 Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe:
Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany;
koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra
manao batisa azy ho aminny anarani ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy
Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako
anareo. Ary indro; Izaho homba anareo mandrakariva ambarapahatonganny fahataperanizao tontolo izao.
Manana ny fahefana rehetra Jesosy
Aminny alalanizany fahefana izany, isika dia
nantsoina hanao mpianatra ny firenena rehetra
Mila ampitaintsika aminy izay rehetra nampianarina
antsika
Mombatsika hatrany Jesosy, aminny toerana
rehetra,
ankehitriny
ambara-pahatoganny
fahataperanizao tontolo izao.
Miaraka
aminny
tanjona
hanambara
ny
Filazantsara aminny olombelona rehetra eto
amboninny tany.

~ 10 ~

NY FAMPAHAFANTARANA NY FANAHY MASINA


Jesosy dia hanorina Fiangonana matanjaka izay tsy ho
resini satana ka izany no antony maha zava-dehibe ny
tokony halalana tsara ny modelinny fiandohanny
Fiangonana. Mba hatakarana ny fivelaranny Fiangonana,
dia ilaina ny mahafantatra ny antony mahatonga ny Fanahy
Masina ho ety an-tany ankehitriny.
Mpanolo-tsaina
Nilaza Jesosy fa tsara ny fialany mba hatongavanny Fanahy
Masina:
Jaona 16:7 Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny
fialako; fa raha tsy hiala Aho dia tsy ho avy aty aminareo ny
Mpananatra; fa raha handeha Aho; dia hirahiko ho aty aminareo Izy.
Ilay Mpandresy Lahatra
Jaona 16 : 8-11 Ary raha tonga Izy, dia hampiaiky izao tontolo izao ny
fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana : ny fahotana, satria tsy
mino Ahy izy ; ny fahamarinana, satria mankany aminny Ray Aho, ka
tsy mahita Ahy intsony ianareo ; ny fitsarana, satria ny andriananizao
tontolo izao dia efa voatsara.
Ilaina eo aminny fiainantsika
Jesosy dia niteny mba hiandry ny filatsahanny herinny
Fanahy Masina eo amintsika mba ho vavolombelony isika
eo an-tnanatsika, ny manodidina antsika, ary hatrany amparanny tany.
Asanny Apostoly 1 : 4, 5,8 Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy,
dia namepetra azy tsy hiala ani Jerosalema, fa hiandry ny teny
fikasanny ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy ; fa jaona nanao batisa
taminny rano ; fa ianareo kosa hatao batisa aminny Fanahy Masina,
rehefa afaka andro vitsivitsy. Fa hahazo hery ianareo aminny
hilatsahanny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any
Jerosalema sy erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Fanehona ny Telo Izay Iray
Mampianatra antsika momba anAndriamanitra Ray ny
Testamenta Taloha. Aminny fianarana ny Testamenta
Vaovao, isika dia mahita ny asanny Zanaka sy ny Fanahy
Masina. Ao aminireo Filazantsara dia naseho tamintsika ny
olona faha roa aminny Trinite: Jesosy; Ilay Zanaka Lahy
Jesosy Ilay zanaka Lahy dia naneho ialy olona faha telo: Ny
Fanahy Masina. Ny fianarana ny bokinny Asanny Apostoly
dia mitarika antsika hahalala bebe kokoa ny Fanahy Masina.

IREO ASANNY FANAHY MASINA


Mitarika
Jaona 16:13, 14,15 fa raha tonga ny fanahinny fahamarinana, dia izy
no hitari-dlana anareo ho aminny marina rehetra ; fa tsy hiteny ho azy
~ 11 ~

Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa ; ary ny zavatra ho avy aza dia
hambarany aminareo. Izay rehetra anananny Ray dia Ahy avokoa, koa
izany no nilazako fa mandray avy aminny Ahy Izy ka hanambara izany
aminareo.
Hanome voninahitra ani Jesosy
Jaona 16: 14 Izy hankalaza Ahy; fa handray avy aminny Ahy Izy ka
hanambara izany aminareo.
Mampianatra sy Mibaiko
Asanny Apostoly 1:2 hatraminny andro nampiakarana Azy, rehefa
nodidianny taminny Fanahy Masina ny Apostoly izay nofidiny.
Asanny Apostoly 8:29 Dia hoy ny Fanahy tamini Filipo: Andeha
manatona ka mankanesa aminio kalesy io.
Asanny Apostoly 10:19 fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera,
dia hoy ny Fanahy taminy: Indreo, misy telo lahy mitady anao
Asanny Apostoly 10:20 fa mitsangana ianao, dia midina, ary
mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala fa Izaho no naniraka azy.
Asanny Apostoly 10:21 Ary Petera nidina tany aminireo olona ireo ka
nanao hoe : inty aho izay tadiavinareo ; inona no antonny
ahatongavanareo aty ?
;
Manavaka sy Maneho
Asanny Apostoly 13:2 Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho
anny Tompo sy nifady hanina ire, dia hoy ny Fanahy Masina: atokany
ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoako azy.
Mampahery sy Mampirisika
Asanny Apostoly 9:31 dia nanam-piadanana ny Fiangonana erani
Jodia sy Galilia ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nadeha
taminny fahatahorana ny Tompo sy fampirisihanny Fanahy ka
niahamaro.
Manome Hery
Mba ho vavolombelona
Asanny Apostoly 1:8 fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloka any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany
Mba hiteny aminny fiteny tsy fantatra
Asanny Apostoly 2:4 ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka
dia niteny taminny fiteny maro samihafa, araka ny nampitenenanny
Fanahy Masina azy.

Mba hahazona nofy sy fahitana


Asanny Apostoly 2:17 Ary aminny andro farany, hoy Andriamanitra
no handatsahako ny Fanahiko aminny nofo rehetra; ary ny
zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany, ary ny zatovonareo
hahita fahitana ary ny lahiantitrareo hanonofy.
~ 12 ~

Mba haminany
Asanny Apostoly 2:18 Ary ny mpanompoko, na lahy na vavy, dia
handatsahako ny fanahiko aminizany andro izany, ka dia haminany izy.

FANONTANIANA HO VALIANA
1. Inona no lesona tsara ho tadidina indrindra ao aminny bokinny Asanny Apostoly. Ahoana
no fomba tokony hianarana azy ?

2.Midika inona ny hoe Iraka Lehibe ? Tanisao ireo zavatra ilaina tadidina

3. Manomeza anjara asanny Fanahy Masina eo aminny fiainanny mpino, telo fara fahakeliny

~ 13 ~

Lesona 2

Ny Fampanantenana ny Hery
HERY INONA ?
Feno ny Fanahy Masina Jesosy ary izy nampanantena io
Hery io ho anireo mpino.
Jaona 16:7 Fa Izaho mialaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny
fialako; fa raha tsy hiala Aho dia tsy ho avy aty aminareo ny
Mpananatra; fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho aty aminareo izy.
Asanny Apostoly 1:8 fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloka any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany
Ny loharanonizany hery izany
Jeosy dia nampanantena fa handefa io Fanahy Masina io,
izay loharanonny heriny, nandritra ny fandalovany tety
amboninny tany.
Romana 8:11 Ary raha ny Fanahinizay nanangana ani Jesosy taminny
maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana ani Kristy Jeosy
taminny maty no hamelona ny tenananreo mety maty aminny
fanahiny; Izay mitoetra ao anatinareo.
Nampanantena Jesosy fa handray izany hery izany koa isika
ka ho afaka ny hanao zavatra mitovy aminny nataony:
Jaona 14:12 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy,
ny asa ataoko no hataony koa ; ary hanao asa lehibe noho izany azany
aza izy, satria Izaho mankany aminny Ray.
Ny Hery Mampandresy
Ny mpino tsirairay avy dia tonga singa iray manandanja ao
aminny Fiangonany, ary aminny maha mpikambana azy
ao, izy dia mila fenoina ny Herinny Fanahy Masina
mampandresy.
Matio 16: 18 Ary Izaho milaza aminao koa: Ianao no Petera, ary eo
amboninity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny
vavahadinny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy.
Ny Herinny Fanahy Masina
Raha te handresy eo aminny fiainana tahaka ani Jesosy koa
isika, dia mila mand tsy hiaina araka ny herintsika
manokana. Jesosy namepetra mafy ny mpianany mba
hiandry ny Herinny Fanahy Masina.
Asanny Apostoly 1:4 Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy, dia
namepetra azy tsy hiala ani Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasanny
Ray, izay efa renareo tamiko.
~ 14 ~

Izany Hery Izany ihany


Nanontany ireo mpino tao Efesosy i Paoly raha toa ka efa
noraisinizy ireo ny herinny Fanahy Masina taminny
fotoana nanekeny ani Jesosy Kristy ho mpamonjy azy ireo,
na nanomboka taminizay fotoana izay. Io hery io ihany no
ambara eto.
Asanny Apostoly 19: 2,6 Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony
vao nino ianareo ? Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa
nomena ny Fanahy Masina.
Ary rehefa nametrahanI Paoly tnana izy, dia nilatsaka taminy ny
Fanahy Masina ary niteny taminny teny tsy fantatra izy sady
naminany.
Mila ny Herinny Fanahy Masina avokoa ny mpino rehetra. Jesosy sy
ireo mpino voalohany dia nila izany Hery izany. Isika ihany koa dia mila
ny Herinny Fanahy Masina eo aminny fiainantsika ankehitriny.

JESOSY NO MODELY HO ANTSIKA


Mila fantarina ny fomba niasanny Fanahy Masina taminny
alalani Jesosy mba hafantarana ny fomba fiasany taminny
alalanireo olonny Testamenta Vaovao, sy ny fomba tiany
hiasana aminny alalantsika ankehitriny.
.
Nohosoran ny Fanahy Masina
Asanny Apostoly 10: 38 izay nohosoranAndriamanitra taminny
Fanahy Masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy
nahasitrana izay rehetra azonny herinny devoly, satria Andriamanitra
nomba Azy.
Jesosy dia modely ho anny mpino eo aminny sedra rehetra.
Izy no modelintsika aminny:
mpampianatra Ny batisanny rano
mpanompo Ny fakampanahy
mpitarika Ireo fifandraisana manokana
mpiandry tsara fandrindrana ny laharampahamehana
mpanasitrana ireo fijoroana vavolombelona
mpitantana Ny fanekena ny fahefana
ny fanenjehana
ny fahafatesanny tena
ny fanetre-tena
ny fangoraham-po
ny fitiavana
ny fahatezerana ara-drariny
ny fampifalifaliana
ny alahelo
~ 15 ~

Jesosy no modelintsika aminny sehatra rehetra ary isika dia


nohosoranny Fanahy Masina tahaka Azy.

Mba hitory sy hanasitrana


Lioka 4:18,19 Ny Fanahini jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy
hitory teny soa mahafaly aminny malahelo Izy ; Naniraka Ahy hitory
fandefasana aminny mpifatotra Izy,sy fampahiratana aminny jamba,
hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahani Jehovah.
Tahaka ani Jesosy, isika dia mila miasa miaraka aminny
Herinny Fanahy Masina. Jesosy dia modely ho anireo
mpianany taminny nihetsehany niaraka taminizany Hery
izany. Talohanny nianaranizy ireo avy taminny
fampianarany dia nianatra avy taminny asany aloha izy.
Asanny Apostoly 1:1 Ry Teolofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako
ny aminizay nataoni Jesosy sy nampianariny.
Ohatra tonga lafatra ho antsika Jesosy, satria olombelona Izy
no nanao ireo asa ireo teny an-tany fa tsy taminny maha
Andriamanitra Azy. Tena olombelona nofo aman-dra Izy no
sady Andriamanitra ihany koa.
NofohananAndriamanitra ny Tenany
Filipyna 2 : 5-7 Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amini
Kristy Jesosy koa, izay, na dia nanana ny endrikAndriamanitra aza, dia
tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana
aminAndriamanitra, fa nofohanany ny tenany taminny nakany ny
endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana
aminny olona.
Ny Fahefana, fanapahana sy fanjakana rehetra misy eto antany dia nomena ny lehilahy sy ny vehivavy fony
Andriamanitra namorona ani Adama sy Eva.
HazoninAndriamanitra ny fahefany sy ny fanjakany
aminny voary rehetra. Fa kosa, nomeny fahefana feno eto
an-tany i Adama sy Eva.
Genesisy 1 :26 ;28 Ary Andriamanitra nanao hoe : andeha Isika
hamorona olona tahaka ny endrintsika ,araka ny tarehintsika ;ary aoka
izy hanjaka aminny hazandrano ao aminny ranomasina sy ny
voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra
izay mandady na mikisaka aminny tany.Ary Andriamanitra nitsodrano
azy hoe :Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany ,ka
mampanompoa azy ;ary manjaka aminny hazandrano ao aminny
ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika
amboninny tany.
Raha toa ny anton-diani Jesosy ka haka izany fahefana
izany, izay nangalarini satana, ka hamerina azy indray
aminny olona ; dia tsy maintsy manao ny asany aminny
maha olona azy Izy fa tsy aminny maha Andriamanitra
Azy.Noho izay antony izay, sy mba hafahany misolo tena
antsika marina, dia tonga teto an-tany ho olona Izy, Ilay
Adama Farany.
~ 16 ~

Tonga Adama farany sy zanakolombelona Izy


1 Korintiana 15:45 Ary arakizany koa no voasoratra hoe: Adama
voalohan-dahy natao manana aina; Adama farany, natao fanahy
mahavelona.
Jesosy dia nanana fahefana tety ambonny tany satria Izy dia
zanakolona
Jaona 5:25-27 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: avy ny
andro ary tonga ankehitriny, izay handrenesanny maty ny feonny
ZanakAndriamanitra; ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny Ray
manana fiainana ho Azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny
hanana fiainana ho Azy; ary nomeny fahefana hitsara Izy, satria
Zanakolona.
Taminny maha zanakolona Azy, ilay Adama Farany
ary satria koa natao ho olona Izy ka namoy ny zony sy ireo
tombontsoany rehetra aminny maha Andriamanitra Azy, dia
tonga ohatra tonga lafatra Jesosy. Tsara ny manamarika fa
tsy nisy fahagagana nitranga teo aminny fiainani Jesosy
olombelona talohanny nandraisany ny Herinny Fanahy
Masina. Arakizany, Jesosy, ilay modely tsara indrindra, dia
nila izany Hery izany. Tena mila mandray izany Hery izany
eo aminny fiainantsika isika.

Tsy nanao na inona na inona ho Azy Jesosy


Nilaza Jesosy fa tsy afaka nanao zavatra taminny alalanny
tenany manokana Izy.
Jaona 5:19 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe; Lazaiko aminareo
marina dia marina tokoa, Ny Zanaka dia tsy mahazo manao na inona na
inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataonny Ray; fa na inona na inona no
atonny Ray dia toy izany koa no ataonny Zanaka.

Nohosoranny Fanahy Masina


Nohosoranny Fanahy Masina Jesosy mba hamita ny
sitraponAndriamanitra:
Lioka 4:18 Ny Fanahini Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy
hitory teny soa mahafaly aminny malahelo Izy; Naniraka Ahy hitory
fandefasana aminny mpifatotra Izy,sy fampahiratana aminny jamba,
hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahani Jehovah.
Asanny Apostoly 10:38 Izay nohosoranAndriamanitra taminny
Fanahy Masina sy ny hery sady nandehadeha nanao soa sy nahasitrana
izay rehetra azonny herinny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy.
Ny Fanahy Masina, Mpanao fahagagana
Tsy voatery ho hita maso eo Jesosy vao afaka ny hanao
fahagagana. Io Fanahy Masina izay nanosorana ani Jesosy
io dia eo amintsika koa ankehitriny mba hanome fahefana
feno ny mpino.

~ 17 ~

Jaona 14:12 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: izay mino Ahy,
ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy,
satria Izaho mankany aminny Ray.
Jesosy dia nampanantena ireo izay mino Azy fa, rehefa
mankany aminny Ray Izy, dia handefa ny Fanahy Masina
ho anizy ireo. Izy ihany koa dia niteny fa rehefa mahazo ny
Fanahy Masina izy ireo, dia ho tonga vavolombelony, hanao
asa mitovy aminizay nataony tao aminny Herinny Fanahy
Masina.
Jesosy voafetranny tsy fahampianny finoanireo
Marka 6:1-5 Ary niala teo Izy ka tonga tany aminny taniny, sady
nanaraka Azy ny mpianany. Ary rehefa tong any sabata, dia
nampianatra ato aminny synagoga Izy; ary maro izay nihaino Azy dia
talanjona indrindra ka nanao hoe: taiza no nazahoanilehity izany
zavatra izany, ary manao ahoana ny fahendrena nomena Azy sy izao
asa lehibe ataonny tnany izao? Tsy ilay mpandrafitra zanakI Maria,
ary ny rahalahinI Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va Ilehity?
Ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny? Dia tafintohina taminy Iizy. Fa
hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy eo aminny
taniny sy ny havany ary ny ankohonany ihany. Ary tsy nahazo
nampiseho hery akory Izy teo, afa-tsy ny nametraka ny tnany
taminny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy.
Vahoaka maro no nanatrika teo, maro ireo izay nila
fanasitranana. Nefa vistyy foana no nositraninI Jesosy.
Inona no antony?
Vokatry ny tsy finoana. Miasa aminny alalanny Finoana ny
Fanahy Masina! Noho izany Izy dia notarihinny Fanahy
Masina hankany aminny olona izay nanana finoana.
Maro ankehitriny no tsy mahomby aminny famitana ny
asani Jesosy. Tsy nandray ny Herinny fanasitranana izay
nanananI Jesosy izy ireo vokatry ny tsy fahampianny
finoany.
BOKINNY ASANNY APOSTOLY TOKO VOALOHANY
Teny fikasana Voalohany
Ao aminny Bokinny Asanny Apostoly toko voalohany dia
misy teny fikasana roa. Ny iray voalohany dia mikasika ny
fahatongavanny herinny Fanahy Masina.
Tsara ny manamarika fa i Lioka dia nanomboka ny bokinny
Asanny Apostoly taminny fihafaranny asa fanompoani
Jesosy tety amboninny tany.
Ny Filazantsarani Lioka dia mifarana aminny tenini
Jesosy:
Lioka 24:49 Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasanny Raiko ho
anareo; fa mitoer eto an-tnana mandra-panafy anareo hery avy any
aminny avo.
~ 18 ~

Manomboka aminio teny io koa ny bokinny Asanny


Apostoly.
Asanny Apostoly1 :4,5 Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy, dia
namepetra Azy tsy hiala ani Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasanny
Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy ; fa Jaona nanao batisa taminny
rano ; fa ianareo kosa hatao batisa aminny Fanahy Masina rehefa
afaka andro vitsivitsy.
Dia notohizany:
Asanny Apostoly 1 :8 Fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Teny Fikasana faha roa
Ny teny fikasana faha roa dia mikasika ny fiverenani Jesosy
ety an-tany. Nandritra ny vanim-potoanny Fiangonana, ny
mpino dia niandry sy nanantena ny fiverenani Jesosy tety
amboninny tany.
Asanny Apostoly 1:10, 11 Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo
taminny nandehanani Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany niakanjo
akanjo fotsy, izay nanao hoe: ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona
eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala
taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny
nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra.
Ao aminio toko voalohany io ihany, eo aminny andininy
faha 8, Jesosy dia nampanantena antsika ny herinny Fanahy
Masina mba ho vavolombelona mandresy ety an-tany isika.
Ao aminny andininy faha 2, isika dia nampaherezina
aminny fampanantenana ny aminny fiverenanI Jesosy.
Ny Fihafarani Jodasy
Raha teo ampiandrasana ny fahatongavanny Fanahy Masina
ny mpino, Petera dia niresaka ny amini Jodasy mba
hanaporofo ny fahatanterahanny faminaniana hatraminny
fahafatesany.
.
Asanny Apostoly 1:20 Fa voasoratra ao aminny bokinny Salamo hoe:
Aoka ho lao ny fonenany, ary aoka tsy hisy olona honina ao.
Ny Fiangonana voalohany dia tsy nandefitra na niray
petsapetsa tamina fahotana. Tokony ho toy izany koa isika
ankehitriny. Tsy nilana fepetra ara-pitsipi-pifehezana ny
zavatra nataoni Jodasy sady izy rahateo dia efa nitsara ny
tenany.
Tohinny famakiana ny faminaniani Davida, nankatoa ny
Teny ny rehetra ka nisy Apostoly iray hafa nofidina hisolo
ani Jodasy. Andriamanitra irery no afaka mifidy Apostoly.
Izany no nahatonga ny safidy ho olona roa taminny
voalohany, ary nangataka taminAndriamanitra izy ireo mba
hifidy izay tena izy marina raha nanao ny filokana.
~ 19 ~

Voafidy i Matia
Asanny Apostoly 1:23-26 Ary nanokana roa lahy izy, dia Josefa atao
hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Josto, ary Matia. Dia nivavaka izy ka
nanao hoe: Ianao, Tompo , izay mahalala ny fonny olona rehetra,
asehoy izay nofidinao aminizy roa lahy ireto, mba hahazoany anjara
aminizao fanompoana sy ny maha-Apostoly izao, izay nialani Jodasy
hankanesany any aminny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy, ka
latsaka tamini Matia ny filokana ary izy no lany ho isanny Apostoly
iraika ambinny folo lahy.
NY ANTONNY NAHATONGAVANNY FANAHY MASINA
Hanao batisa
Ny Fanahy Masina dia manao batisa antsika amina
fofonaina iray mba ho tonga tena iray: ny tenani Kristy.
1 Korintiana 12 :13 fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika
rehetra ho tena iray,na Jiosy na Jentilisa,na andevo na tsy andevo ;ary
isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray.
Tonga mba hanao ny fanahinny mpino tsirairay ho
fonenany Izy.
1 Korintiana 6:19-20 Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny
tenanareo dia tempolinny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa
azonareo taminAndriamanitra? Ka tsy tomponny tenanareo ianareo.
Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaz anAndriamanitra aminny
tenanareo.
Hanome Fahefana feno
Tonga hanome fahefana feno ho anny mpino Izy:
Asanny Apostoly 1:8 Fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo; ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Mpanazava
Manazava ny masonny fonny mpino Izy.
Efesiana 1: 17-23 Mba homenAndriamanitri Jesosy Kristy
Tompontsika, Rainny voninahitra, ho anareo ny fanahinny
fahendrena sy ny fanambarana aminny fahalalana Azy tsara, ary
mba hampahiratana ny masonny sainareo, mba ho fantatrareo izay
fanantenana avy aminny fiantsoany sy izay harenanny voninahitry ny
lovany eo aminny olona masina, ary ny fihoaranny halehibenny heriny
ho antsika izay mino, araka ny fiasanny herinny faherezany,.
Manangana aminny maty
Izay nataony tao amini Kristy taminny nananganany Azy taminny
maty sy ny nampitoerany Azy eo aminny tnany an-kavanana any andanitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy
ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy
aminizao fiainana izao ihany , fa aminny ho avy koa, dia nampanaiky
ny zavatra rehetra ho eo ambaninny tongony Izy ka nanao azy ho
~ 20 ~

lohany manapaka ny zavatra rehetra ho anny Fiangonana, izay tenany


dia ny fahafenoanizay mameno izao zavatra rehetra izao aminny
rehetra.
FANONTANIANA HO VALIANA
1. Inona avy ireo teny fikasana roa lehibe voalaza ao aminny Asanny Apostoly toko
voalohany ?

2. Mba hamitana karazana asa toa inona no nandraisanny mpino fahefana feno aminizao
androntsika izao ?

3.. Milaza zavatra efatra izay ataonny Fanahy Masina eo aminny mpino.

~ 21 ~

Lesona 3

Ny Fahatongavanny Fanahy Masina


NY BATISANNY FANAHY MASINA
Asanny Apostoly 2:1-4 Ary nony tonga ny andro pantekosta, dia teo
aminny fitierana iary izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany
an-danitra-toy ny rivotra mahery nifofofofo ka nanenika ilay trano
niangonany. Ary nisy lela maro mitarehinafo niseho taminy izay
nizarazara; ary nipetraka taminizy rehetra isanolona izany. Ary samy
feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia niteny taminny fiteny maro
samihafa, araka ny nampitenenanny Fanahy Masina azy.
.
Fiteny tsy fantatra
Ny fiteny tsy fanatatra dia famantarana fa nandray ny
Fanahy Masina ny olona iray. Araka izay voalazani Lioka,
feno ny Fanahy Masina vokoa izay rehetra nanatrika teo ka
nanomboka niteny taminny fiteny maro samihafa.
Nomenny Fanahy Masina azy ireo izany fanomezampahasoavana izany.
Ny fitenenana aminny fiteny tsy fantatra dia mariky ny
batisanny Fanahy Masina, ary manambara ny Soratra
Masina fa nahazo izany avokoa izy rehetra.
Marka 16:17 Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino :
hamoaka demonia aminny Anarako izy ; hiteny aminny fiteny izay tsy
mbola hainy izy.

FanomezanAndriamanitra
Ny fanomezam-pahasoavanny fiteny tsy fantatra dia iray
aminireo fanomezanAndriamanitra ho anny Fiangonana.
Misy maromaro afaka miteny amina fiteny maro samihafa
mba hampandrosona ny tena, ny Fiangonana.
1 Korintiana 14:2, 4, 14 fa izay miteny aminny fiteny tsy fantatra dia
tsy miteny aminolona fa aminAndriamanitra. Fa aminny Fanahy no
itenenany zava-mihafina, ka tsy misy olona mahalala. Izay miteny
aminny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany; fa izay
maminany kosa dia mampandroso ny Fiangonana. Fa raha mivavaka
aminny fiteny tsy fantatra aho, dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa
ny saiko kosa tsy mahavanona.

AminAndriamanitra mivantana.
Ny fiteny tsy fantatra dia natao hivavahana sy hanompoana,
izay mivantana avy ao aminny fanahintsika ho
aminAndriamanitra. Rehefa mivavaka aminny fiteny tsy
fantatra isika, dia miresaka aminAndriamanitra fa tsy
aminny olona. Tsy takatry ny olona izany fiteny izany.
~ 22 ~

Fiteninny
lanitra
hiresahanny
aminAndriamanitra izany.

fanahintsika

Mampandroso antsika
Rehefa mivavaka aminny fiteny tsy fantatra isika, dia
manampy ny tenatsika hitombo ara-panahy. Mila mivavaka
isika mba ho afaka hamantatra ny hevitry ny fiteny tsy
fantatra ampiasaintsika mandritra ny vavaka.
1 Korintiana 14: 13, 14 Koa aoka izay miteny aminny fiteny tsy
fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka
aminny fiteny tsy fantatra aho, dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa
ny saiko kosa tsy mahavanona.
Famantarana hoa nireo tsy mpino
1 Korintiana 14 :22 Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana
aminny tsy mino, fa tsy aminny mino ; fa ny faminaniana kosa dia
aminny mino, fa tsy aminny tsy mino.

Fanomezanny Fanahy
Rehefa miseho ao anatinny fivoarianny be sy ny maro ny
fanomezam-pahasoavana miteny aminny fiteny tsy fantatra,
dia tokony hisy hatrany fandikan-teny mba ho
fampandrosona ny Fiangonana.
1Korintiana 14:26-28 Ahoana ary no izy, ry rahalahy? raha miangona
ianareo, misy ta hanao hira ianareo, misy ta hanao fampianarana, misy
manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana
fandikan-teny. Aoka ny zavatra rehetra hatao ho fampandrosona. Raha
misy miteny aminny fiteny tsy fantatra, dia avelao ho roa na telo, fa
aza atao mihoatra noho izany, ka ampifanarakarahina; ary avelao hisy
iray mandika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny, dia aoka izy
hangina eo aminny Fiangonana; fa aoka hiteny aminny tenany sy
aminAndriamanitra ihany izy.
Rehefa misy hafatra aminny fiteny tsy fantatra, dia tys
ny olona intsony no miresaka aminAndriamanitra, fa
Andriamanitra nomiresaka aminny olona. Noho izany io
hafatra io dia tokony hiarak aminny fanomezampahasoavanny fandikan-teny hatrany.
Fanomezam-pahasoavana voalohany
Ny fiteny tsy fantatra no fanomezam-pahasoavanny Fanahy
Masina azontsika rehefa nandray ny Fanahy Masina isika.
Ny vavaka aminny Fiteninny lanitra izay ataontsika
aminny ray dia hanokatra ny fanahintsika mba handray ireo
fanomezana valo hafa.
Eny, manakana ny fitenenana aminny fiteny tsy fantatra
satana. Raha vitany ny manakana kristiana tsy ampiasa io
fanomezam-pahasoavana io, dia azony atao koa ny
manakana ireo fanomezam-pahasoavana hafa.

~ 23 ~

Bien sr satan sest attaqu au parler en langues. Sil


parvient empcher un chrtien dutiliser ce don de lEsprit,
alors il pourra lui interdire laccs aux autres dons.
Tsy miresaka mihitsy ny Soratra Masina hoe nitsahatra ny
fitenenana aminny fiteny tsy fantatra sy ny fanomezampahasoavanny fandikan-teny. Tsy misy porofo manamarina
izany. Hitsahatra ny fanomezam-pahasoavanny fiteny tsy
fantatra rehefa tonga ilay tanteraka, Jesosy, ka ho iray ihany
ny fitenintsika rehetra.

Aza sakanana izy


Ny fiteny tsy fantatra ihany no fanomezam-pahasoavana
tokana nambara fa tsy azo rarana.1
1 Korintiana 14:39 Koa aminizany, ry rahalahiko, maniria fatratra ny
haminany, ary aza mandrara tsy hiteny aminny fiteny tsy fantatra.
NY TANJONANDRIAMANITRA AMINNY FITENY TSY FANTATRA
Iray fiteny ny olona tany ampiandohana.
Fiombonana
Genesisy 11:1-6 Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.
Ary raha nifindrafindra niantsinanana ny olona, dia nahita tany lemaka
tany aminny tany Sinara izy ka nonina teo. Ary niresadresaka hoe izy:
andeha isika hanao biriky ka handoro azy tsara. Ary ny biriky nataony
solom-bato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra? Ary hoy izy: andeha
isika hanao tanna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra
ny lanitra, dia hanao izay hhazoantsika laza, fandrao hiely eny
amboninny tany rehetra isika. Dia nidina Jehovah hizaha ny tanna sy
ny tilikambo, izay nataonny zanakolonbelona. Ary hoy Jehovah: Indro
iray foko ny olona, sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao
fiandohanny hataony; koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona na
inona izay saintsaininy hatao.
Tsy fifankahazona
Hoy Jehovaha hoe raha iray fiteny ny olona dia tsy misy na
inona na inona tsy ho vitany, na toy inona na toy inona
habenny tanjony. Nanomboka taminny fahalavonny
olombelona, dia ny fahotana no nampiray azy ireo. Izany no
antony nahatonga ani Jehovah nitondra fifanjevona teo
aminny taminny nanovany ny fiteninireo.
Genesisy 11:7,8 Aoka isika hidina, ka eny no hanorokoroantsika ny
fiteniny, mba tsy hifankahalala teny izy. Dia tao no nampielezanI
Jehovah azy hiala ho eny amboninny tany rehetra; dia nitsahatra tsy
nanao ny tanna intsony izy.

Ho fandalinana ireo fanomezam-pahasoavana sivy, dia jereo ny boky


fiainana tsy
takatry ny saina aminny alalanny fanomezampahasoavanny Fanahy Masina nosoratani A.L & J. Gill.

~ 24 ~

Lasa tsy nifankahazo resaka intsony izy ary nifarana teo ny


firaisankinany, vokatrizany dia nitsahatra ny fikasany
hanangana tanna. Ny endriky ny firaisankina izay
nampiombona azy dia asanI satana tao aminny sehatry ny
fanahy. Izany no nahatonga anAndriamanitra nampitsahatra
azy ka nasiny ny tsy fifankazahona
Fiombonana eo ambaninny fitarihanny Fanahy
Rehefa mivavaka aminny fiteny tsy fantatra ny mpino, dia
mihetsika ao aminny fiombonana, sy ny fifanarahana
aminAndriamanitra. Mitsaoka anAndriamanitra ny
fanahiny. Rehefa miara mivavaka aminny fiteny tsy fantatra
ny mpino, dia miditra aminny fiombonam-panahy amna
mpino hafa izy. Ao aminizany fiombonana izany sy
aminny alalanny hetsiky ny Fanahy Masina, ny mpino dia
manangana
Fiangonana
vaovao
eo
ambany
fitarihanAndriamanitra.
NY FANAHY MASINA REHETRA NORAISINA NANDRITRY NY BOKINNY
ASANNY APOSTOLY
AO aminny bokinny Asanny Apostoly, dia hita fa nisy
olona novonjena, nadray ny Fanahy Masina, ary niteny
taminny fiteny tsy fantatra.
Voalohany indrindra ho anny Jiosy
Namepetra ny mpino Jesosy mba hiandry ny fahafenonny
Fanahy Masina mialohanny hanomboanizy ireo ny asa
fanompoana. Taminny andro Pantekosta, dia tafangona tao
aminny efitrano ambony izy rehetra raha tonga voalohany
ny batisanny Fanahy Masina.
Asanny Apostoly 2:4 Ary samy feno ny Fanahy Masin aizy rehetra, ka
dia niteny taminny fiteny maro samihafa, araka izay nampitenenanny
Fanahy Masina azy.
Manaraka ny Samaritana
Filipo, ilay diakona, dia nidina tany aminny Samaritana.
Nino anI Jesosy izy ireo ka dia novonjena.
Dia tonga ireo Apostoly avy tany Jerosalema ka nametratnana taminizy ireo ka dia feno ny Fanahy Masin izy.
Asanny Apostoly 8:15-17 Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka
ho anny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. Fa tsy mbola nisy
nilatsahany izy na dia iray akory aza, fa natao batisa taminny anaranI
Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametra-tnana taminy, ka
dia nandray ny Fanahy Masina ireo.
Taminny fahavalony
Saoly, ilay lehibenny mpanenjika ny Fiangonana, dia teny
an-dlana hankany Damasy mba hisambotra ny kristiana no
nahita fahazavana nanelatselatra nanodidina azy ka lavo
taminny tany izy. Nifanena tamini Jesosy izy.
NirahinAndriamanitra ho azy i Ananiasy, izay nametra~ 25 ~

tnana taminy ka dia nandray ny batisanny Fanahy Masina i


Saoly.
Asanny Apostoly ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia
nametra-tnana taminy ka nanao hoe : Ry saoly rahalahy, ny Tompo
dia Jesosy Izay niseho taminao teo aminny llana nalehanao, no efa
naniraka ahy, mba hahiratanny masonao, ary mba ho feno ny Fanahy
Masina ianao.
Taminny Jentilisa
In-telo misesy i Petera no nahita fahitana narahina baiko hoe
Izay efa nodiovinAndriamanitra dia aza ataonao ho
fady.
NirahinAndriamanitra
hankany
aminny
ankohonani Kornelio, kapiteninny miaramila Romana izy.
Asanny Apostoly 10:44-46 raha mbola nilaza izany teny izany Petera,
dia nilatsaka taminizay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina. Ary
talanjona ny mino isanny voafora izay niaraka tamini Petera, satria
nilatsaka taminny Jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina.
Fa nandre azy niteny taminny fiteny tsy fantatra sy nankalaza
anAndriamanitra izy.
Matetika dia ampianarina fa ny batisanny Fanahy Masina
tonga aminny fotoanny famonjena ary tsy asan
Andriamanitra miavaka izany. Nambara koa fa ny
fanomezam-pahasoavana miteny aminny fiteny tsy fantatra
dia taminny andronny Pantekosta ihany. Nefa, ny
batisanny Fanahy Masina sy ny fiteny tsy fantatra tany
Kaisaria dia tranga izay niseho folo taona tao aorianny
Pantekosta.
Tany Efesosy
Nandray ny Fanahy Masina sy nataony batisa ny mpino tao
aminny fiangonani Efesosy tao aorianny patekosta izay
fotoana voalohany nidinanny Fanahy Masina.
Asanny Apostoly 19:2-6 Ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo va ny
Fanahy Masina, fony vao nino ianareo? fa ireo nanao taminy hoe : tsy
renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina. Ary hoy i Paoly: ho
amininona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho aminny
batisanI Jaona. Fa hoy I Paoly: Jaona nanao ny batisanny fibebahana
ka nilaza taminny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy.
Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho aminny anaranI Jesosy
Tompo. Ary rehefa nametrahanI Paoly tnana izy, dia nilatsaka taminy
ny Fanahy Masina; ary niteny taminny fiteny tsy fantatra izy sady
naminany.

~ 26 ~

ENDRIKA ISEHOAN NY FANAHY MASINA


Voromailala
Nisy voromailala nidina teo ambonini Jesosy rehefa
nataoni Jaona batisa tao aminny onini Jordana Izy.
Lioka 3:22 Ary ny Fanahy Masina nidina teo amboniny, ka naka endriny
tahaka ny voromailala; ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
Ianao no zanako malalako; ianao no sitrako.
Rivotra
Taminny andronny pantekosta, dia tonga taminny
alalanny ny rivotra mahery mifofofofo Ny Fanahy Masina.
Asanny Apostoly 2:2 Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra,
toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano niangonany.
Afo
Taminny andro Pantekosta, izy ireo dia nandre ilay rivotra
sy nahita lela maro mitarehinafo.
Asanny Apostoly 2:3 Ary nisy lela maro mitarehinafo niseho taminy;
izay nizarazara; ary nipetraka taminizy rehetra isanolona izany.
Ny diloilo dia endrika anehona ny Fanahy Masina. Ao
aminny epistily ho anny Hebreo dia misy ny Diloilo
fifaliana.
Hebreo1:9 Tianao ny fahamarinana, fa halanao ny heloka; Koa
Andriamanitra, dia efa naoso-diloilo fifaliana Anao.
Rano
Ny Fanahy Masina dia nambara fa oninny rano velona.
Jaona 7:38,39 Izay mino Ahy, dia hisy oninny rano velona hiboiboika
avy ao an-kibony, araka ny voalazanny soratra Masina. Ary ny fanahy,
Izay efa horaisinny mino Azy, no nolazainy taminizany; fa ny fanay tsy
mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra taminny voninahiny.

FANONTANIANA HO VALIANA
1.. Omeo ny famaritanao ny fanomezam-pahasoavana miteny aminny fiteny tsy fantatra.

2...Manomeza ohatra roa ny aminny fahatongavanny Fanahy Masina tamina vondrinny mpino
hita ao aminny bokinny Asanny Apostoly.

~ 27 ~

Lesona 4

Ny ady ho anny Anarani Jesosy


FANTATRI SATANA NY ZAVA-MIHAFINA
Hitani satana ny zava-mihafinny maha zava-dehibe ny
mpino. Misy fanafihana lehibe ataoni satana hanohitra ny
herinny Fanahy Masina sy ny fahefanny anarani Jesosy
rehefa ampiasainny Kristiana izany.
Ny Herinny Fanahy Masina
Nandray ny herinny Fanahy Masina ny mpino. Ampiasainy
ety an-tany izany hery izany nefa koa izy tsy maintsy
manana ny fahefanny Anarani Jesosy.
Ny Fahefanny Anarani Jesosy
Tsy ny herinny Fanahy Masina ihany no atahorani satana,
fa ny fahefanny Anarani Jesosy eo aminny fiainanny
mpino ihany koa.
Marka16:17,18 Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino :
hamoaka demonia aminny anarako izy, hiteny aminny fiteny izay tsy
mbola hainy izy ; handray menarana izy ; ary na dia misotro zavamahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany ; hametra-tnana
aminny marary izy, dia ho sitrana ireny.
Raha niteny taminizy ireo Jesosy hoe hamoaka demonia,
hiteny aminny fiteny izay tsy mbola hainy, hametra-tnana
aminny marary dia hahasitrana azy, ary na ny menarana na
ny zavatra mahafaty aza tsy hampaninon azy, Izy dia
nampianatra ireo mba hanao izany rehetra izany aminny
Anarany: aminny anarako. Tokony ary mila
mihetsika miaraka aminny herinny Fanahy Masina sy ny
fahefanny Anarani Jesosy ny Fiangonana.
Tokony ho tadidintsika fa ny planinAndriamanitra dia tsy
niova. Manao izay tratrany satana hanelingelenana ny
kristiana sy hitazonana azy ireo tsy fahafantarana ny hery sy
ny fahefana ananany.

FANASITRANANA ILAY LEHILAHY NALEMY TONGOTRA


Mila misintona lesona hatrany avy aminireo tantara isika
Asanny Apostoly 3:1-8 Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo ankianjanny tempoly taminny ora fahasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy
nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kimbon-dreniny, izay
napetrany isanandro teo anoloanny tempoly, ilay atao hoe
Itsaraendrika, mba hangataka fiantrana aminizay niditra teo ankianjanny tempoly; nony nahita anI Petera sy Jaona efa niditra eo ankianjanny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary
Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: Mijere anay. Dia nibanjina
~ 28 ~

azy roa lahy tsar aizy, fa nanantena hahazo zavatra taminy. Fa hoy
Petera: tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no
omeko anao: Aminny anaranI Jesosy kristy avy any Nazareta,
mitsangatsangna. Ary noraisiny taminny tnany ankavanana
ralehilahy ka natsangany; dia natanjaka niaraka taminizay ny tongony
sy ny kitrokeliny. Ary niantsambotra ka nijoro, dia nitsangatsangana
ary naira-niditra taminy ho eo an-kianjanny tempoly, nitsangatsangana
sy niantsambotsambotra sady nidera anAndriamanitra.
Lesona ho anizao vaninandro izao
Teny an-dlana
Niakatra ho eo an-kianjanny tempoly taminny ora
fivavahana i Petera sy Jaona. Teny an-dlana handeha
hankany aminny toerana fivavahana izy ireo no nitranga io
fahagagana io. Araka ny fantatra, izy ireo dia tsy hoe efa
niomana tamim-bavaka. Raha ny tantara, ny ora fivavahana
dia fotoana natokana ho anny vavaka manokana, ary eo
aminny telo ora hariva eo ho eo izany.
Ny fahagagana dia tsy azo aminny hamaronny vavaka na
ny fiomanana am-bavaka. Izany dia tsy fialan-tsiny ho
anireo kristiana ka hanaovany atsirambina ny fiainambavakany.
Teo ivelanny Tempoly
Teo ivelanny tempoly no nitranga io fahagagana io. Teny
an-dlana izay nizoranny olona no nisy izany.
Isika no tenani Kristy, isika no Fiangonana. Na aiza na aiza
misy antsika dia misy Fiangonana. Afaka ny hisy
fahagagana hatrany any aminny toerana rehetra misy mino
ani Jesosy. Zava-dehibe ny nitranganny fahagagana teny
ivelanny tempoly satria eny mihintsy no mila hamarinina ny
teninAndriamanitra.
.
Niandry ny Tempoly nataonAndriamanitra Jesosy.
Niteny Jesosy fa izay zavatra hitany ataonny Ray ihany no
ataony. Niandry ny tempoly nataonAndriamanitra Izy.
Isanandro io lehilahy io dia napetraka teo aminny
vavahadinny tempoly. Nandalo io vavahady io matetika
Jesosy, ary matetika teo anoloany, enfa tsy nositranini
Jesosy izy.

Notarihinny Fanahy
Impiry moa ireo mpianatra no nandalo teo anoloanio
lehilahy io? Hafa taminity indray mandeha ity, nibanjina
azy Petera sy Jaona ka nanaitra azy.
Nous devons tre sensibles la direction et au moment
indiqus par le Saint-Esprit si nous dsirons voir nos mains
oprer des miracles.

~ 29 ~

Nanantena zavatra
Nanantena zavatra ralehilahy. Tamina fanambarana feno
fahasahiana no nanaovani Petera io tranga io.

Aminny anarani Jesosy


Aminny Anarani Jesosy Kristy avy any Nazareta,
mitsangatsangna. Ny zavatra nomeni Petera azy dia ny
Anarani Jesosy.

Hetsehana ny zava-misy
Nentanini Petera hietsika ralehilahy. Noraisiny taminny
tnany izy.
Tsy nihetsika ny tongony sy ny kitrokeliny raha tsy
nitsangana izy.
Asanny Apostoly 3:7Ary noraisiny taminny tnany ankavanana
ralehilahy ka natsangany ; dia natanjaka niaraka taminizay ny tongony
sy ny kitrokeliny.
Nidera anAndriamanitra ralehilahy
Niditra tao aminny tempoly ralehilahy, nandeha sy
niantsambotsambotra sady nidera anAndriamanitra.
Nidera anAndriamanitra izy mba ho hitanny olona rehetra,
ka nanome voninahitra anAndriamanitra noho izany
fahagagana izany.
nahalala ilay fahagagana ny rehetra
Fantatry ny rehetra fa fahagagana ny fahasitranany. Dia gaga
sy talanjona izy rehetra.
Afahana mampahafantatra ani Jesosy
Dia niangona ny olona ka nilazani Petera ny amini Jesosy
natsangana taminny maty.
Asanny Apostoly 3:15 Fa ny Tomponny aina kosa no novonoinareo, fa
Izy ntsanganAndriamanitra taminny maty, ary vavolombelonizany
izahay.

Finoana ny Anarani Jesosy


Voalohany indrindra Petera dia tsy maintsy nahalala tsara
hoe iza Jesosy, ary fantany marina fa noho ny finoana ny
Anarani Jesosy no nahavitany ilay fahagagana.
Asanny Apostoly 3:16 Ary ny Anarany no nahapatanjaka io lehilahy
hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany; eny, ny
finoana izao azo aminny alalany no nahazoany izao fahasitranana eto
imasonareo rehetra izao.

NY FANAFIANI SATANA
Fahefana manao ahoana na anarana manao ahoana?
Nantenaina fa ho faly ireo mpitondra fivavahana tao
aminny tempoly noho ny fahasitrananilay lehilahy nalemy,
fa raha mbola niteny i Petera sy Jaona, dia nosamborinizy
ireo ka nataony an-trano maizina.
~ 30 ~

Inona no fanontaniana voalohany napetrakireo?


Asanny Apostoly 4:7 Ary rehefa nataony teo ampovoany izy roa lahy,
dia nanontaniany hoe, fahefana manao ahoana na anarana manao
ahoana, no nanaovanareo izany?
Ady noho ny Anarani Jesosy
Asanny Apostoly 4:10 Dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona
Israely rehetra fa ny anarani Jesosy Kristy avy any Nazareta, iazy
nohomboanareo taminny hazofijaliana, fa natsaganAndriamanitra
taminny maty kosa, dia Izy no itsangananio lehilahy io finaritra eto
imasonareo.

Ny safidy
Asanny Apostoly 4:16-18 Hataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? fa
efa nanao famantarana malaza tokoa izy, ary fantatry ny mponina
rehetra eto Jerosalema izany, ka tsy ho azontsika lavina.

Ny fandrahonana
Fa mba tsy hielezanizany intsony aminny vahoaka, dia aoka
horaonantsika izy mba tsy hiteny aminizany anarana izany intsony na
aminiza na aminiza.

Ny fihetsiny tao aorianizany


Raha vantany vao nalefa izy roa lahy, Petera sy jaona dia
niverina tany aminny namany ka nitohy niresaka ny
anarani Jesosy.
Asanny Apostoly 4:29,30 Koa ankehitriny, Tompo , jereo ny
fandrahonany ; ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao
aminny fahasahiana rehetra, ombanny aninjiranao ny tnanao
hahasitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana aminny
anarani Jesosy, Mpanomponao Masina.

Ny sazy
Asanny Apostoly 5:28 Ka nanao hoe : Efa noraranay mafy dia mafy
ianareo tsy hampianatra aminizany anarana izany, kanjo, indro, efa
nofenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema, ka tianareo hankinina
aminay ny ranizany Lehilahy izany.
Nikendry hahafaty ny Apostoly ireo mpikambana tao
aminny Synedriona noho ny nitohizanizy ireo niteny sy
nanao fahagagana taminny anarani Jesosy. Nampiantso azy
ireo mangingina izy ka nikapoka azy no sady mbola
nandrara azy indray tsy ampiasa ny Anarani Jesosy intsony.
Asanny Apostoly 5:40b Ary rehefa niantso ny Apostoly izy, dia
nikapoka azy sady nandrara azy tsy hiteny aminny anarani Jesosy
intsony, ary nandefa azy handeha.

Ny Vokany
Asanny Apostoly 5:41,42 Ary ireo dia niala teo anatrehanny
Synedriona, sady faly, satria natao mendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitrizany anarana izany. Ary tsy nitsahatra
nampianatra sy nitory ani Jesosy ho Kristy isanandro teo an-kianjanny
tempoly sy tao an-trano izy.
~ 31 ~

SAOLY (PAOLY) SY NY ANARANI JESOSY


Ilay Mpanenjika
Noho ny fiantsoana ny anarani Jesosy no nahatonga ny
fanenjehana voalohany ireo kristiana. Araki Ananiasy,
fantatri Saoly fa ireo olona mpiantso ny anarani Jesosy no
hosamboriny
Aanny Apostolys 9:13,14 Ary Ananiasy namaly hoe : Tompoko, efa
reko taminny maro ny habenny ratsy nataonizany lehilahy izany
taminny olona masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana aty koa
avy taminny mpisoronabe izy hamatotra izay rehetra miantso ny
anaranao.
Voafidy hitondra ny anarany
NirahinAndriamanitra hankany amini Saolmy Ananiasy
satria nofidiny i Saoly mba hitondra ny anarany any aminny
firenena, mpanjaka sy ny taranakIsraely. Noho ny
fampiasana ny anarani Jesosy, i Saoly dia tsy maintsy hijaly
araky ny fahoriana nampitondrainy ny hafa.
Asanny Apostoly 9:15,16 Fa hoy ny Tompo taminy : mandehana, fa
fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehanny jentilisa
sy ny mpanjaka ary ny ZanakIsraely ; fa hasehoko azy ny
habetsahanizay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako.
Vonona ho faty noho ny Anarany
Vonona ho faty noho ny anarani Jesosy i Paoly
Asanny Apostoly 21:13 Fa Paoly namaly ka nanao hoe: Nahoana
ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa vonona aho
tsy ny hafatotra ihany, fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho
voninahitry ny anaranI Jesosy Tompo.
Nanoratra mikasika ny Anarany izy
Fantatri Paoly ny herinny anarani Jesosy. Fantany noho ny
niadiny taminizany anarana izany ka naharesy azy. Fantany
satria novonjenny anarani Jesosy izy. Imbetsaka i Paoly no
nanoratra ny aminny anarani Jesosy.
Romana 10:13 Izay rehetra miantso ny anaranny Tompo no hovonjena.
1 Korintiana 5:4 Aminny anarani Jesosy Tompontsika, rehefa
tafangona ianareo sy ny fanahiko ombanny herini Jesosy Tompotsika.
Filipyna 2:9, 10 Koa izany no nanandratanAndriamanitra Azy indrindra
sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra,
mba ho aminny anarani Jesosy no handohaleanny lohalika rehetra, na
ny any an-danitra, na ety an-tany, na ny any ambaninny tany.
Kolosiana 3:17 Ary na inona na inona ataonareo, na aminny teny, na
aminny asa, dia ataovy aminny anarani Jesosy Tompo izany rehetra
izany, ka misaora anAndriamanitra Ray aminny alalany.

~ 32 ~

NY ANARANI JESOSY
Nahoana ireo kristiana voalohany no nisafidy ny ho faty fa
tsy hand ny tsy hampiasa ny anarani Jesosy? Nahoana ireo
mpitondra fivavahana no nanohitra ny anarani Jesosy
hatraminny voalohany nampiasana izany?
Samy mahalala ny hery entinny fampiasana ny anarani
Jesosy na ireo mpino na ireo mpitondra fivavahana.
Manome famonjena
Noho ny anarani Jesosy no nahatonga antsika ho aminny
famonjena.
Asanny Apostoly 2:21, 38 Ary na zovy na zovy no hiantso ny anarani
Jehovah dia hovonjena. Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka
samy hatao batisa aminny anaranI Jesosy Kristy ianareo rehetra mba
hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia
ny Fanahy Masina.
Fandresena
Noho ny anarani Jesosy no afahantsika mamita ny Iraka
Lehibe sy hitondra ny famonjena any aminizao tontolo
izao.
.
Fanasitranana
Mitondra fanasitranana ny anarani Jesosy.
Asanny Apostoly 3:16 Ary ny Anarany no nahapatanjaka io lehilahy
hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany; eny, ny
finoana izao azo aminny alalany no nahazoany izao fahasitranana eto
imasonareo rehetra izao.
Firaisana aminAndriamanitra
Afaka manatona an4Andriamanitra ray isika noho izay
nataoni Jesosy ho antsika sy noho ny fampiasana ny
Anarany.
Jaona 16:23 Ary aminizany andro izany dia tsy hanontany Ahy na
inona na inona ianareo; lazaiko amianreo marina dia marina tokoa fa na
inona na inona hangatahinareo aminny Ray dia homeny anareo aminny
anarako izany.
Efesiana 5:20 Misaotra anAndriamanitra mandrakariva Ray
mandrakariva noho ny zavatra rehetra, aminny anarani Jesosy Kristy
Tompontsika.

~ 33 ~

NATOKANA HO ANNY MPINO IHANY


Ny fampiasana ny anaranI Jesosy dia natokana ho anny
Fiangonana. Tonga manan-kery ny anarani Jesosy rehefa
ampiasaina aminny finoana.
Ireo zanaki Skeva fito mirahalahy
Nisy fito mirahalahy nalaim-panahy hampiasa ny anarani
Jesosy nefa tsy mahalala izany ka dia nidiran-doza.
Asanny Apostoly 19:13-16 Ary nisy Jiosy sasany, mpiriorio mamoaka
fanahy ratsy, izay ninia nanonona ny anarani Jesosy Tompo koa teo
amboninny manana fanahy ratsy ka nanao hoe : Mampianiana anareo
aminny Jesosy izay torini Paoly aho. Ary nisy fito mirahalahy, zanaki
Skeva, Jiosy, lohanny mpisorona, izay nanao izany. Ary ny fanahy
ratsy namaly ka nanao taminy hoe: Fantatro Jesosy, ary fantatro koa
Paoly; fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ny lehilahy izay nanana ny
fanahy ratsy dia niantsambotsambotra taminireo ary nahery ka
naharesy azy roa lahy, dia nadositra niala taminizany trano izany ireo
sady nitanjaka no voaratra.
Nitanjaka, Naratra, Resy
Ny anarani Jesosy dia tsy azo ampiasaina ho fahazoanjavatra na amina sampy. Ny herinny anaranI Jesosy dia tsy
takatry ny saina rehefa ampiasainny tena kristiana marina
aminny finoana. Tsy manan-kery izany anarana izany raha
ny tsy mpino no mampiasa azy.
Anarana ambony Indrindra
Ireo izay nanandrana nampiasa ny anarani Jesosy nefa tsy
manana alalana ampiasa izany dia afa-baraka. Noho io
tranga io, dia lasa namena voninahitra lehibe ny anarani
Jesosy ary maro ny olona voatarika hahalala ani Jesosy.
Asanny Apostoly 19:17, 18 Ary fantatry ny Jiosy sy ny jenilisa
rehetra izay ninina tany efesosy izany ; dia raiki-tahotra ny olona
rehetra ka nankalaza ny anarani Jesosy Tompo. Ary maro izay nino dia
tonga ka nanaiky sy nilaza ny asany.
Ny fanivativana ny anarany
Fantatri satana ny herinny anarani Jesosy rehefa
tononinny mpino amim-pinoana. Ka ny antonireo
fanafiana ireo dia ny hanivativana, hanatsatsona, hitenandratsy ary hamotehana ny herinio anarana io.
Ny anarani Jesosy matetika dia ampiasaina hianianana. Ny
mpiteny ratsy no manonona azy matetika.
Tsy mbola nisy mihintsy olona nianina taminny anaranireo
mpanorina fivavahana hafa, inona no antony izany?

~ 34 ~

Ireny anarana ireny, na koa ireo anaranandriamani-kafa


misy, dia tsy manana hery. Tsy misy antony tokony
hanalanI satana baraka azy ireny. Omeny voninahitra aza
ireny satria azy.

NANTSOINA TAMINNY ANARANY


Isika dia mifaly aminny fitahiana mahagaga sy tsy takatry
ny saina aminny maha kristiana. Nefa koa, ireo izay
nantsoina taminny anaranI Jesosy, ireo izay antsoina hoe
kristiana dia manana andraikitra goavana.
hanomezana Voninahitra anAndriamanitra
ResahinI Paoly ao aminny taratasiny ho ani Timoty:
Tesaloniana 1:12 Mba hankalazaina ao aminareo ny anarani Jesosy
Tompontsika, ary ianareo ao aminy kosa, araka ny
fahasoavanAndriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Tsy hitenenan-dratsy Azy
Ao aminny taratasiny ho anny Jiosy, Paoly dia nanatra azy
ireo noho ny tsy nanajany ny anaranAndriamanitra. Ho
anizay rehetra mitondra ny anarana hoe Kristiana koa
izany fampitandremana izany.
Romana 2:17-24 Fa raha saingy atao hoe Jiosy ianao ka mitoky
aminny lalna sy manao anAndriamanitra ho reharehanao ary
mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra,
satria efa nampianarina ny lalna ianao ary mitoky ny tenanao ho
mpitarika ny jamba, fanazavana ny ao aminny maizina, mpananatra ny
adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao manana ny lalna ho mariky
ny fahalalana sy ny fahamarinana: ka moa ianao izay mampianatra ny
tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe: aza mangalatra, mba
mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe: aza mijangajanga,
mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy,
mba mandroba tempoly ihany ve ianao? Ianao izay manao ny lalna ho
reharehanao, mba manila voninahitra anAndriamanitra ihany va ianao
aminny andikanao ny lalna? fa araka ny voasoratra, dia ianareo no
itenenana ratsy ny anaranAndriamanitra any aminny jentilisa.
Miala aminny ratsy
Hoy i Paoly nanoratra tamini Timoty:
2 Timoty 2:19 Kanefa ny fanorenana mafy nataonAndriamanitra dia
miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: Ny Tompo mahalala
ny azy , ary koa: Aoka ny olona rehetra izay manonona ny
anaranny Tompo hiala aminny ratsy.

MINO ANI JESOSY SY NY ANARANY


Koa satria isika mino ani Jesosy ho famonjena antsika, dia
tokony hino ny hery sy ny fahefanny anarany mba
hampandresy antsika eo aminny fiainana andavanandro.
~ 35 ~

Tsara ny manamarika fa imbetsaka ny Testamenta Vaovao


no mamporisika antsika hiantso ny anarani Jesosy sy hino
ny anarany. Nahoana no tsy ny iray aminireo ihany no
anentanana antsika? Nahoana isika no hamporisihina
hatrany mba hampiasa azy roa?
Ny fahafatesany teo aminny hazofijaliana no nahazoni
Jesosy ny famonjena antsika. Taminny fiainany aminny
maha olona tanteraka Azy, taminny fahafatesany ary ny
fitsanganany taminny maty no nakany Jesosy indray ny
fahefana tany amini satana mba hitantanany ny tany.
Aminny fampiasana ny Anarany, ny mpino ankehitriny dia
manana fahefana mba hanapaka ny tany.
Nomeni Jesosy antsika ny anarany. Mila miteny sy
mihetsika aminny Anarany isika. Aminny fanaovantsika
izany sy ny fananantsika finoana ny anarany, dia afaka
manao izay rehetra nataonI Jesosy isika. Mbola afaka
hanao zava-dehibe mihoatra noho izany aza.
Fony Jesosy niteny hoe haoriny ny Fiangonany, Izy dia tsy
namela antsika halemy manoloana ny fahavalontsika,
mandritra ny fiainantsika eto an-tany. Ahoana no handresena
ny devoly sy satana raha tsy misy ny hery sy ny fahefana?
Nomeni Jesosy antsika ny herinny Fanahy Masina sy ny
fahefanny Anarany.

FANONTANIANA HO VALIANA
1..Inona no lanjanny anarani Jesosy eo aminao ?

2.. Mitanis tombon-tsoa mifandraika aminny anarani Jesosy. Manomez andraikitra mifanaraka
aminizany.

3..Inona no nanjo ireo zanaki Skeva ? Nahoana ?

~ 36 ~

Lesona 5

Ny DrafitrAndriamanitra ho anny Fiangonana


HANORINA NY FIANGONANY JESOSY
Jesosy, fa tsy olombelona, no hanorina ny Fiangonana.
Matio 16:18 Ary Izaho milaza aminao koa: Ianao no Petera ; ary
amboninity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako ; ary ny
vavahadinny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy.
Nandritra ny taona maro, nanandrana nanangana ny
Fiangonana araka ny modeliny sy ny fombany ny olona. Koa
raha Jesosy no hanorina ny Fiangonana, dia ilaina isika
manilika ny hevitsika manokana momba izany ka hamela
anI Jesosy haneho antsika aminny alalanny Teniny ny
drafiny.
Ho anny Kristiana tsirairay, io drafitra io dia misy:
Nandray ny herinny Fanahy Masina ny mpino. Ety an-tany
izy dia mampiasa izany hery izany, nefa ilaina koa izy
manana ny fahefanny anaranI Jesosy.
Mijoro vavolombelona
Voantso hijoro vavolombelona ho ani Jesosy Kristy ny
mpino tsirairay:
Asanny Apostoly1:8 Fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Manao izay zavatra nataoni Jesosy
Ny kristiana tsirairay dia nantsoina hanao ny zavatra izay
nataoni Jesosy.
Jaona 14:12 Lazaiko amianreo marina dia marina tokoa : izay mino
Ahy, ny asa ataoko no hataony koa ; ary hanao asa lehibe noho izany
aza izy, satria Izaho mankany aminny Ray.

Hitory
Ny kristiana tsirairay dia nantsoin mba hitory (hanambara na
hizara) ny Filazantsara
Marka 16:15 Ary hoy Izy taminy: mandehana any aminizao tontolo
izao ianareo, ka mitoria ny Filazantsara aminny olombelona rehetra.

Manantena fahagagana
Ny kristiana tsirairay dia mila manantena fahagagana
hiaraka aminy:
Marka 16:17, 18 Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino:
hanoaka demonia aminny anarako izy ; hiteny aminny fiteny izay tsy
mbola hainy izy ; handray menarana izy ary na dia misotro zava~ 37 ~

mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany, hametra-tnana


aminny marary izy, dia ho sitrana ireny.
Ho vonona ho aminny Asa fanompoana
Ny kristiana tsirairay dia tokony ho vonona ho aminny asa
fanompoana.
Efesiana 4:12 Ho fanatanterahana ny olona masina, ho aminny
asanny fanompoana aminny Fiangonana, ho aminny fampandrosoana
ny tenani Kristy.

NY MINISTERA DIMY ASA FA TSY ANARANA ISALORANA


Rehefa nankany aminny Ray Jesosy,
fanomezana ho anny olombelona.

dia nanome

Efesiana 4:8-13 Koa izany no ilazany hoe: raha niakatra ho anny


aminny avo Izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome
fanomezana ho anny olona ary ny aminny hoe, niakatra, inona moa
izany afa-tsy ny efa nidina ho any ambaninny tany koa ? Izay nidina
dia izy koa no ilay niakatra any amboninny lanitra rehetra, hamenoany
ny zavatra rehetra. Ary Izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ary ny
sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista ary ny sasany ho
mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho
aminny asanny fanompoana aminny Fiangonana, ho aminny
fampandrosoana ny Tenani Kristy, mandra-pahatongantsika rehetra ho
aminny firaisanny finoana sy ny fahalalana tsara ny
ZanakAndriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny
halehibenny fahafenoani Kristy;
Apostoly, mpaminany, evanjelista, mpiandry na na
mpampianatra dia tsy tokony ho anarana isalorana toy ny
grady na toerana ao am-piangonana. Ny andraikitra tsirairay
ao aminny asa fanompoana dia samy manana ny maha
zava-dehibe azy eo aminny fampandrosoana ny tenani
Kristy.
Fony Paoly nanoratra ireo epistily ireo, izy dia nilaza ny
tenany hoe, Paoly, Apostoly, izay manambara
fanomezana na anjara asa fanompoana eo aminny tenani
Kristy. Izy dia tsy mba niteny hoe Apostoly Paoly, ka toy
ny hoe anarana isalorana ny maha Apostoly.
NotendrenAndriamanitra
1 Korintiana 12:27, 28 Ary ianareo no tenani Kristy, ka samy momba
ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Amndriamanitra efa
nanendry ny sasany teo aminny Fiangonana, voalohany Apostoly, faha
roa mpaminany, faha telo mpampianatra, manaraka izany dia
fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, dia
fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra.
Any aminny Fiangonana tsirairay, ny fanomezampanompoana dimy dia tokony hiasa sy ampiasaina mba
afahanny mpino ho vonona aminny fanompoana sy ny

~ 38 ~

fahamatorana mahatratra ny ohatry ny


halehibenny
fahafenoani Kristy.
Ny fahagagana dia tsy azo aminny alalanny habetsahanny
vavaka na ny fiomanana am-bavaka. Na izany aza nefa,
izany dia tsy natao ho fialan-tsiny hanamaivananny mpino
ny fiainam-bavaka.
Mpanompo
Mialohanny hiantsoanAndriamanitra ho aminireo asa
fanompoana dimy, dia tokony ho mpanomponny tenani
Kristy aloha isika.
Nanao ireo asa fanompoana dimy ireo Jesosy, izay tokony
hataonny mpanompo, araka izay asehonity ohatra
manaraka ity:
Jaona 13:3-5 Sady fantatri Jesosy koa fa ny Ray efa nanolotra ny
zavatra rehetra ho eo an-tnany, ary Andriamanitra no niaviny sady
Andriamanitra koa no hiverenany, dia nitsangana niala teo ampihinanana Izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaohana,
ka nisikinany; ary rehefa vita izany, dia nampidina rano taminny tavy
izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy
taminny lamba famaohana izay nisikinany.
Jaona 13:12-17 Ary rehefa voasasany ny tongony, dia nandray ny
lambany Izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe : fantatrareo va
izay nataoko taminareo ? ianareo manao Ahy hoe Mpampianatra sy
Tompo ; ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa Aho. Koa raha Izaho,
Tompo sy Mpampianatra ary no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa
mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba
hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina
dia marina tokoa: ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka
noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo,
raha manao izany.

NY APOSTOLY
Famaritana
Ny teny Grika apostolos dia adika hoe Apostoly , dia
midika hoe nirahina, mpitondra hafatra.
Ny Apostoly dia olona nirahina miaraka aminny fahefana
mba hanangana Fiangonana sy hampahatanjaka ireo
loholona aminny foto-pampianarana sy ny fampiharana ny
TeninAndriamanitra. Manao ny asany aminny fahasahiana
sy fahefana izy aminny fampiasany ny fahalalana omenny
Fanahy Masina.
Ny asany
Izy dia manao ny fanomezam-pahasoavana rehetra ao
aminny asa fanompoana sy ny fanomezanny Fanahy
Masina.
Ny Apostoly dia manao ny fanompoany araka ny
fifandraisany manokana aminAndriamanitra, ary izy dia
~ 39 ~

manana fifandraisana toy ny mpianaka aminireo izay


iarahany miasa. Tsy hitsahatra hiseho ny famantarana, ny
fahagagana, ny fanasitranana mahatalanjona.
Ireo fanomezam-pahasoavana ho aminny asa fanompoana
ireo dia fantatra sy hita ho toy ny fifandraisana eo aminny
Fanahy Masina sy ny Fiangonana sasany ary ny asa
fanompoana; eo amboninizany foto-pifandraisana arapanahy izany no hitantananny Apostoly, hampidirany eo
aminny fiainanny mpino, eo aminny asa fanompoana, sy
ny Fiangonana, ireo fitsipika ilaina, ny andraikitra, ny
fiorenana ary ny fiarovana aminny fandrebirebena.
Ny andraikitry ny Apostoly dia mifandray akaiky aminny
anny mpaminany aminny fifidianana, fanendrena ireo
loholona, sy ny fanekena ireo izay ho diakona. Aminny
fifandraisany aminny mpaminany, izy dia manamafy ny
antsonAndriamanitra eo aminny fiainanny mpino sasany
sy manendry azy ireo eo aminny andraikitra tokony hisy azy
aminny asa fanompoana.Mampahatanjaka ny mpino sy
manome azy ny fahalalahana hampiasa ny fanomezanny
Fanahy Masina izy aminny alalanny fametrahan-tnana.
Manatanteraka sy maneho ny asa fanompoany aminny
fahefana ny Apostoly, nefa izy koa dia manetry tena,
aminny maha tomponandraikitra azy eo anatrehanny
Apostoly hafa sy ireo loholonny Fiangonana izay hiasany.
Ohatra
Ohatra tsara ny aminny Apostoly i Paoly sy Barnabasy
Asanny Apostoly 13:2, 3 Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho
anny Tompo sy nifady hanina ireo, dia hoy ny Fanahy Masina: Atokny
ho Ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoako azy. Ary
rehefa nifady hanina sy nivavaka ary nametra-tnana taminy izy, dia
nandefa azy.
Romana 15:20 Koa dia nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara
toy izao: tsy eo aminizay efa niantsoana ani Kristy anefa, fandrao
hanovona eo amboninizay efa naorinny sasany aho.
Asanny Apostoly 14:23 Ary rehefa nanendry loholona teo aminny
isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nidafy hanina ka nanolotra azy
ho anny Tompo Izay efa ninoany.

NY MPAMINANY
Famaritana
Ny Teny Grika hoe propheteuo,
adika
hoe
mpaminany dia midika hoe ilay manambara mialoha
ireo tranga, sy manao fiteny manaitaitra
Ny mpaminany dia olona izay miteny ho anAndriamanitra.
Nandray ny asa fanompoana miavaka mba hisolo tena
anAndriamanitra eo anatrehanny olona. Rehefa mifanaraka
tanteraka aminizay ambaranny Soratra Masina izany
~ 40 ~

fanambarana izany, dia manome sori-dlana, manamarina ny


fironana sy ny vina, ary afahana mahatakatra ny
TeninAndriamanitra. Ny mpaminany dia manambara ny
izay tena fiainanny olona sasany, mananatra, manitsy,
mampitandrina, ary manambara ny zavatra izay ho avy.
Ny asany
Ny mpaminany dia manao ny asa fanompoany miaraka
amina hosotry ny faminaniana lehibe sy voamarina kokoa
noho izay mampiasa ny fanomezam-pahasoavanny
faminaniana. Ny teninny mpaminany dia mety hisy
fanambarana
izay
lehibe
ho
fampandrosoana,
famporiosihana, fampaherezana noho ny faminaninny
mpino iray.
Matetika, ny mpaminany dia manao ny asany miaraka
aminny Apostoly, aminny fametrahana fototra ara-panahy,
aminny fananganana sy fampahatanjahana ny Fiangonana.
Efesiana 2:20 Natsangana teo amboninny fanorenanny Apostoly sy
ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra.
Ohatra
Agabo dia ohatra tsara ho anny mpaminany.
Asanny Apostoly 21:10, 11 Ary raha nitoetra tao andro maro izahay,
dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia.
Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisiny ny fehikibonI Paoly, ka
namatorany ny tongotra aman-tnanny tenany, dia hoy izy: izao no
lazainny Fanahy Masina: toy izao no hamatoranny Jiosy any
Jerosalema ny lehilahy tomponity fehikibo ity, ka hatolony ho eo antnanny jentilisa izy.

NY EVANJELISTA
Famaritana
Ny teny Grika euangelistes, nadika hoe evanjelista, dia
midika hoempitondra teny soa mahafaly.
Ny asany
Aminizao fotoana izao, ny evanjelista no loha-laharanny
tafikAndriamanitra. Manana hetaheta mafy ny hiresaka
momba ani Jesosy aminizay rehetra mifanena aminy izy.
Manosika azy hambabo ireo fanahy verinizao tontolo izao
ny fony. Na aiza na aiza alehany, dia mijoro vavolombelona
sy mitory ani Jesosy izy ary misy famantarana manaraka
azy.
Izy dia mavitrika aminny fanofanana ny mpino ho aminny
fitoriana filazantsara miaraka amina fahagagana, sy amina
fanentanana asa fitoriana mitohy. Mamelona ny vina ho
anny fitoriana eo an-toerana, manerana ny firenena, sy izao
tontolo izao, ao am-ponireo mpino rehetra isampiangonana.
~ 41 ~

Ny fitoriana ny Filazantsara dia anisanny asa sy andraikitry


ny mpino tsirairay, fa ny evanjelista dia manao izany aza
fanompoana izany miaraka aminny hosotra ambony kokoa.
Tena havanana aminizany sehatra izany izy. Ny tena
andraikiny voalohany dia ao aminny fanomanana ny mpino
ho aminny asa Fitoriana Filazantsara.
Ohatra
Filipo dia ohatra tsara ho anny evanjelista
Asanny Apostoly 8:5-8 Ary Filipo nidina tany an-tanna any Samaria
ka nitory ani Kristy taminny olona tao. Ary ny vahoaka betsaka dia
niray hevitra nihaino izay nolazainI Filipo, raha nandre azy sy nahita ny
fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto niantso taminny feo
mahery, dia nivoaka taminny maro izay nanana azy; ary maro ny
mararinny paralysisa sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana
lehibe tao aminizany tanna izany.
Asanny Apostoly 8:12 Ary rehefa nino ani Filipo nitory teny soa
mahafaly ny aminny fanjakanAndriamanitra sy ny anarani Jesosy
Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy.

NY MPITANDRINA (MPIANDRY ONDRY)


Famaritana
Ny teny Grika hoe poimen, izay nadika hoe
mpitandrina, dia midika hoe mpiandry ondry ilay
miandry ny sakafo sy ny andianondry, mitarika sy manome
hanina azy ary manara-maso azy. Poimen dia
ampiasaina in-balo ambinny folo ao aminny Testamenta
Vaovao. Ao aminny Efesiana toko faha efatra ihany io teny
io no nadika hoe mpitandrina. any aminireo fito
ambinny folo hafa, izy dia nadika hoe mpiandry ondry.
Ny asany
Mitarika
Ny mpiandry ondry dia mitarika ny ondriny.
Jaona 10:4 Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy, dia mialoha azy ;
ary ny ondriny manaraka azy, satria mahalala ny feony ireo.
Mamboly fifandraisana manokana.
Ny mpiandry ondry dia manangana fifandraisana manokana
aminny ondriny.
Isaia 40:11 Hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry izy, ny
sandriny no hanangonany ny zanakondry, ka trotroiny eo an-tratrany
ireny, ary horoahiny miadana ny ampianahany..
Jaona 10:11 Izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny
ainy hamonjy ny ondriny. J

Mamelona
Ny mpiandry ondry dia manome hanina ny ondriny

~ 42 ~

Jaona 21:15-17 Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamini Simona
Petera: Simona, zanaki jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny
fitiavanireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Ianao mahalala fa tia
Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko. Hoy indray
Izy taminny fanindroany: Simona, zanakI Jaona, moa tia Ahy va
ianao? Dia hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Ianao mahalala fa tia Anao
aho. Dia hoy Izy taminy: Andraso ary ny ondriko. Hoy Izy fanintelony:
Simona, zanakI Jaona, moa tia Ahy va ianao? Dia nalahelo Petera,
satria Izy nanao intelo taminy hoe : Moa tia Ahy va ianao ? Ka hoy izy
taminy: Tompoko, Ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tia
Anao aho. Hoy Jesosy taminy: fahano ary ny ondriko.

NY MPAMPIANATRA
Famaritana
Ny teny Grika didaskalodia midika hoe mpampianatra.
Ny mpampianatra dia olona izay manoro, ary aminny
alalanny fampianarany no afahanny hafa mianatra. Ny
fampianarany dia ahitana ny fanehoana sy ny fanazavana ny
Soratra Masina sy ny fianarana ny foto-papianarana. Toy
izany no hananganany mpianatra.
Matio 28:19,20 Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny
firenena rehetra, manao batisa azy ho aminny anaranny Ray sy ny
Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay
rehetra nandidiako anareo ; ary indro, Izaho momba anareo
mandrakariva ambara-pahatonganny fahataperanizao tontolo izao.
Ny asany
Ny mpampianatra dia mampianatra ireo mpino vaovao. .

Mampianatra ireo mpino vaovao


Asanny Apostoly 11:21-26 Ary ny tnanny Tompo nomba azy ireo, ka
maro no isanizay nino sy niverina ho aminny Tompo. Ary renny
sofinny Fiangonana tany Jerosalemna ny aminireo, dia naniraka anI
Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka
nahita ny fahasoavanAndriamanitra, dia faly ka nananatra azy rehetra
haharitra hiray aminny Tompo aminny fo minia fatratra. Fa lehilahy
tsara fanahy izy sady feno ny Fanahy Masina sy finoana; ary maro be
ny olona nanampy ho anI Tompo dia lasa
Barnabasy nankany Tarsosy hitady anI Saoly. Ary rehefa nahita azy
izy dia nitondra azy hankany Antiokia. Ary naira niasa tao aminI
Fiangonana hatraminny herin-taona ngarangidina izy roa lahy ka
nampianatra olona maro; ary tany Antiokia no nvoalohany nanaovana
ny anaranny mpianatra hoe Kristiana.

Mampianatra ny finoana
Ny mpampianatra dia mampianatra ny mpino mba hivelona
aminny finoana

~ 43 ~

1 Timoty 2:7 Mba hanao izany no nanendrena ahy ho mpitory sy


Apostoly (milaza ny marina aho, fa fa tsy mandainga), ho
mpampianatra ny jentilisa aminny finoana sy ny fahamarinana.
Mampianatra eo ambaninny hosotrinny Fanahy Masina
Ny mpampianatra dia mamita ny asany eo ambaninny
hosotrinny Fanahy Masina
1 Jaona 2:20 Fa ianareo kosa, manana hosotra avy aminilay masina
ka mahalala ny zavatra rehetra..
1 Jaona 2:27 Ary ny aminareo, dia ilay hosotra noraisinareo taminy no
mitoetra ao aminareo, ka tsy mila hampianarinolona ianareo; fa satria
ny hosotra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady
marina, fa tsy lainga izany, dia tomoera ao aminy ianareo, araka ny
nampianarany anareo.
1 Korintiana 2:13 Izany koa no lazainay, tsy aminny teny
ampianarinny fahendrenolona, fa aminny teny ampianarinny fanahy,
raha milaza zava-panahy aminizay olona araka ny fanahy izahay.
Mampianatra miaraka aminny fahefana
Manao ny asany miaraka aminny fahefana ny
mpampianatra.
Matio 7:28,29 Ary nony efa vitani Jesosy izany teny izany, dia
talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy
toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanora-dalna teo
aminy.

Manofana mpampianatra vaovao


Ny mpampianatra dia mampianatra ireo olona mahatoky,
izay hampianatra sy hanofana mpampianatra vaovao hafa
ihany koa.
2 Timoty 2:2 Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehanny
vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky, izay hahay
mampianatra ny sasany kosa.

IREO LOHOLONA SY NY DIAKONA


Ny asa fanompoanny Loholona (antsoina ihany koa hoe
Mpanara maso) sy ny diakona no hany asa roa
noteneninAndriamanitra
hampiasaina
eo
aminny
Fiangonana.
Filipyna 1:1 Paoly sy Timoty, mpanomponi Kristy Jesosy, mamangy ny
olona masina rehetra ao amini Kristy Jesosy mbaminny mpitandrina
sy ny diakona izay any Filipy.
Ny Loholona (Mpanara maso)
Ny asanny loholona, na ny mpanara maso, dia ny fitondrana
sy ny fitantanana ny Fiangonana iray. Ny loholona dia
fidinAndriamanitra ary tendrenireo Apostoly.
1 Timoty 3:1 Mahatoky izao teny izao : raha misy olona maniry ny
asanny mpitandrina.
~ 44 ~

Asanny Apostoly 14:23 Ary rehefa nanendry loholona teo aminny


isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nifady hanina ka dia nanolotra
azy ho anny Tompo izay efa ninoany.
Ny diakona
Ny asanny diakona dia ny fanompoana ny Fiangonana iray.
Ny diakona dia fidinireo mpino ary izany fifidianana izany
dia mila ny fankatoavanny Apostoly.
Asanny Apostoly 6:2-4,6 Ary ny roa ambinny folo lahy nampiangona
ny mpianatra rehetra ka nanao hoe : tsy mety raha mandao ny
teninAndriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa aminizany, ry
rahalahy, mizah fito lahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny
fanahy sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha
izany. Fa izahay kosa haharitra aminny fivavahana sy ny
fampianarana. Ireo dia narosony teo anatrehanny Apostoly; ary rehefa
nivavaka ny Apostoly dia nametra-tnana taminy.
1 Timoty 3:10 Ary aoka hizahan-toetra ireo aloha, dia vao hanao ny
asanny diakona izy, raha tsy manan-tsiny.

FAHAFANTARANA NY ASA FANOMPOANA, NY ANJARA ASANNY


LOHOLONA
Famaritana
Ny teny Grika presbuteros dia midika hoe loholona na
Filoha. Ao aminny Testamenta Taloha, izy dia manendry
ireo mpikambana ao aminny synedriona na ireo filohanny
synagoga. Ao aminny Testamenta vaovao, io teny io dia
nampiasaina matetika ao aminireo taratasy ho anny mpino
Hebreo izay mahalala tsara ny hevitrio teny io araka ny
fampiasana azy any aminny Testamenta taloha.
Asanny Apostoly 14:23 Ary rehefa nanendry loholona teo aminny
isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nifady hanina ka dia nanolotra
azy ho anny Tompo izay efa ninoany.
Ny teny Grika hoe episkopos dia midika hoe mpanara
maso, mpitantana, na mpiandry. Indimy no hita izany teny
izany ao aminny Testamenta Vaovao. Azo adika hoe
eveka ihany koa izy io fa ny tena heviny marina dia hoe
mpiandry. Any aminny taratasy nosoratana ho anireo
mpino Grika izy io satria io teny io dia nampiasainy ho
anny mpitarika ara-panahy.
Asanny Apostoly 20:28a Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra
izay nanaovanny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina,
Ny asany
Tsy misy fahasamihafana ara-tsoratra masina ireo anarana
roa ireo. Manambara anjara asa iray ihany ireo eo anivonny
Fiangonana iray. Tsy misy ambony sy ambany izany ny
~ 45 ~

Fiangonana. Ny Fiangonana tsirairay dia samy mahaleo tena


sy miahy ny tenany.
Ny fitantanana ny Fiangonana dia tsy misy fikambana, na
fiombonana na fitambaranolona, fa fifandraisana arapanahy eo aminny samy olona voantso ho Apostoly sy ho
loholonny Fiangonana. Ny Fiangonana iray dia afaka miasa
ho mpampiely fa tsy azo heverina ho renimpiangonana , mifehy, mitantana Fiangonana iray hafa na
mamehy ny fahaleovan-tenany.
Raha nanorina sy nanangana ireo Fiangonana ny Apostoly
sy ireo mpaminany, ary nanendry loholona isampiangonana, izy ireo dia nanangana fifandraisana ara-panahy
lehibe. Ireny fifandraisana ireny no hany zavatra mampitohy
ny Fiangonana eo aminny toerana iray amina Fiangonana
any aminny toeran-kafa, ary tsy natao ho anireo
Fiangonana na fikambanana, fa ho anireo olona izay manao
ny iray aminireo ministera dimy ihany.
Taminny voalohany dia nisy Fiangonana vaovao nahorina
taminny hetsika nataonny Apostoly na mpaminany, izay
nametraka ny fototra. Dia nanendry loholona tao ireo
Apostoly. Ireo loholona ireo no mandrafitra fitondrandraharaha izay mitantana ny raharany Fiangonana.
1 Timoty 5:17 Aoka ny loholona izay mitondra tsara hatao tokony
hahazo fanajana roa heny, indrindra fa izay mikely aina aminny teny sy
ny fampianarana..
Loholona manao ny asa fanompoana dimy
Ireo asa fanompoana dimy matetika dia sahaninny
loholona. Manana ohatra ny aminizany isika ao aminny
epistilini Petera sy Jaona:
1 Petera 5:1 Koa ny aminny loholona izay eo aminareo, izaho, izay
namani loholona sy vavolombelonny fijaliani Kristy ary mpiombona ny
voninahitra efa haseho koa.
3 Jaona 1:1 Izaho loholona mamangy ani Gaio, ilay malala, izay tiako
aminny fahamarinana.
Izay nomeni Jesosy ny Fiangonany ho Apostoly,
mpaminany, evanjelista, mpitandrina ary mpampianatra dia
voantso
mba
hiara
miasa
hanomana
ny
vahoakanAndriamanitra. ao aminny Soratra Masina, tsy
noraisina ho anjara asa velively ireo asa fanompoana
ireo. Fa ireo izay manao ireo asa fanompoana ireo ihany no
manao ny asanny loholona ao am-piangonana.
Ny Anjara asa fanompoanny loholona.
Any aminny isam-piangonana, ireo loholona dia nantsoina
mba hitandrina ny ondry izay nampiandrasana azy sy natao
fahanany.

~ 46 ~

1 Petera 5:1-3 Koa ny aminny loholona izay eo aminareo, izaho, izay


namanny loholona sy vavolombelonny fijaliani Kristy ary mpiombona
ny voninahitra efa haseho koa, dia mananatra azy hoe: andraso ny
ondrinAndriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery, fa
aminny sitrapo. Araka anAndriamanitra; tsy aminny fitiavana harena
maloto fa aminny zotom-panahy; tsy ho mpanjakazaka aminny anjara
fiandrasana, fa ho fianaranny ondry.

MANAO NY ASA FANOMPOANA DIMY NY LOHOLONA


Ho anireo izay nomenAndriamanitra ireo asa fanompoana
dimy notanisaina ao aminny epistily ho anny Efesiana,
toko faha efatra, dia nomenAndriamanitra fahasoavana sy
hosotra manokana ho aminny fampandrosoana ny olona
masina. Hita fa ireo izay voafidy hitandrina, hamelona,
hanara maso ny ondry dia mila ny fahasoavana sy ny hosotry
ny asa fanompoana dimy.
Hita fa ireo loholonny fingonana iray dia ireo izay
nofidinAndriamanitra ho anny asa fanompoana dimy.
Mahafeno ny toetra ara-baiboly takina ho anny asanny
loholona ny tsirairay avy aminizy ireo. Nankinina
taminireo loholona ireo ny andraikitra hitantana ny
raharaham-piangonana.
1 Timoty 5:17 Aoka ny loholona izay mitondratena tsara hatao tokony
hahazo fanajana roa heny, indrindra fa izay mikely aina aminny teny sy
ny fampianarana.
Na dia tokony hanana ny fahafahana ampianatra aza ny
loholona, dia tsy misy milaza amintsika hoe izy rehetra dia
samy nanao isany anjara asa izany avokoa teo anivonny
Fiangonana iray.
Ny asany
Rehefa avy nametraka ny fototra ireo Apostoly sy
mpaminany, ary voatendry ireo loholona eo an-toerana, ny
sasany taminireo izay nofidinAndriamanitra ho anny
asanny mpitandrina na mpampianatra dia notendrena,
naseho ary napetraka teo aminny anjara asa fanompoany
taminny
alalanny
fametrahan-tnanny
Apostoly,
mpaminany sy ny loholona hafa.
Ny mpino dia namboarinny Teny sy nofaninireo
mpitandrina sy ireo mpampianatra, ary ireo izay
nofidinAndriamanitra taminizy ireo ho anny asanny
evanjelista dia notendrena, sy napetraka taminny asa
fanompoany ihany koa taminny alalanny fametrahantnanireo loholona.Ny evanjelista no manofana sy
manentana ny mpino mba hampandroso ny asa fitoriana
Filazantsara arahina fahagagana.
Tsy afaka ny hitombo sy hiomana aminny fanompoana ny
tena raha tsy mamatsy izay ilainy aminizany ireo asa
fanompoana dimy.
~ 47 ~

Ny Lehibenny loholona
Toa hita miharihary fa ireo loholona notendrena isampiangonana dia ireo izay nantsopinAndriamanitra ho
aminny iray aminireo asa fanompoana dimy. Ny anjara
asanny loholona eo aminny Fiangonana iray dia tsy
napetraka amina olon-tokana. Na izany aza, Andriamanitra
dia manangana mpitantana ara-panahy hatrany, toa ani
Mosesy, mba hitarika ny vahoakany. Io mpitantana io dia
antsoina hoe anjely (iraka) ny Fiangonana ao aminny
Apokalypsy.

Anjely na Iraka
Apokalypsy 2:1 Soraty ho anny anjelinny Fiangonana any Efesosy:
Izao no lazainIlay mihazona ny kintana fito eny an-tnany ankavanana
sady mandeha eo afovoanny fanaovan-jiro volamena fito.

Jakoba, Lehibenny loholona


Toa i Jakoba no lehibenny loholonny Fiangonana tany
Jerosalema. Nivory handinika foto-pampianarana ireo
loholona sy Apostoly.
Asannny Apostoly 15:6,13 Ary dia nivory ny Apostoly sy ny loholona
mba hihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy
roa lahy, dia namaly Jakoba ka nanao hoe: ry rahalahy, mihainoa ahy.
Ireo loholona rehetra dia nandray anjara taminny fivoriana
fiheverana ilay foto-pampianarana, izay nahatonga ady
hevitra, Nefa Jakoba, aminny maha lehibenny loholona
azy, no tsy maintsy nandraisany ny fanapahan-kevitra
farany.
Ny Lehibenny Fiangonana
Jesosy no lohanny Fiangonana. Kanefa eo ambany ny
fitondrani Jesosy, dia misy ihany koa ny fitantanana ny
Fiangonana izay arafitrAndriamanitra. Izany toerana izany
dia noomena ny lehibenny loholona, izay miara miasa
aminireo loholonny Fiangonana, mba hitantana ny
raharaham-piangonana sy hanomana ny olona hanompo.
Ny Modely ao aminny Testamenta Vaovao
Raha toa ny endrim-pitondram-piangonana nahazatra
antsika tsy mitovy aminny maodely ao aminny testamenta
vaovao dia mila manao izay azo atao hanovana izany isika.
Ankehitriny Andriamanitra dia mamerina indray ireo asa
fanompoana dimy ho anny Fiangonany.
Fanovana tsy misy fifanoerana
Rehefa nahazo izany fanambarana izany, dia mila omena
fotoana ny mpikambana ao am-piangonana mba hanekeny
malohanny hirosona aminny fiovana tsy maintsy atao. Ny
fanarahana izany dia ho fisorohana ny ady sy ny
fifanoherana mety hiseho. Ny fanapahan-kevitra rehetra
momba ny fitondram-piangonana dia raisinilay fantatra fa
~ 48 ~

Apostoly (mpanorina), miaraka aminny lehibenny


loholonny Fiangonana. Tsy tokony hiteraka tsy
fifankahazona izany izay mety hatonga fisarahanny
fikambananny mpino. .

ANARANA MAMPIREHAREHA
Ny fanomezam-phahasoavanny asa fanompoana dimy dia
tsy anarana, fa asa. Mila mitandrina isika mba tsy hifanome
anarana mampirehareha.
Matio 23:6-12 Ary tia ny fitoerana aloha eo aminny fanasana izy, sy
ny fipetrahana aloha eo aminny synagoga, sy ny hoarahabainny olona
eny an-tsena ary ny hataonny olona hoe: Raby ! Fa ianareo kosa aza
mba mety hatao hoe: Raby , fa iray ihany no Mpampianatra anareo,
ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety
an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo, dia Izay any an-danitra.
Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no
Mpitarika anareo, dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo
nareo. Fa izay manandra-tena no hanetry; ary izay manetry tena no
hasandratra.
Mpirahalahy avokoa
Hoy Jesosy hoe mpirahalahy avokoa. Paoly dia tsy
nanomboka ny taratasiny taminny hoe Ny Apostoly
Paoly, fa hoe Paoly, Apostoly, satria ny teny hoe
Apostoly no mamaritra ny asany ao aminny Tenani
Kristy.
Petera dia niresaka ani Paoly toy ny rahalahiny.
2 Petera 3:15 Ary ny fahari-ponny Tompontsika dia ekeo ho
famonjena, tahaka ny voasoratri Paoly, rahalahy malalantsika,
taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy.
Raha hampiasa anarana toy ny hoe Rverend, dokotera,
Mpampianatra, Mpitandrina dia tsara lavitra raha miresaka
hoe Rahalahy. Na Jesosy tenany aza dia nantsoina
taminny fanampinanarany. Samy mpanompo avokoa isika
rehetra.
Fanajana ny asa
Rehefa napetraka mazava tsara fa tsy tokony hifanome
anarana mampiheboebo isika, fa kosa ilaina ny manaja ireo
izay nantsoinAndriamanitra ho anny asanny loholona.
Ilaina isika manome voninahitra sy manaja ireo izay
nomenAndriamanitra ny fanomezam-pahasoavanny asa
fanompoana dimy ao aminny Fiangonany.
Matio 10:40 Izay mandray anareo dia mandray Ahy, ary izay mandray
Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy.
Hoy Jesosy: mpirahalahy ianareo. noho izany, isika koa
dia tokony hahalala sy hanaja ireo izay manao ny asa
fanompoana dimy. Noho izany raha miantso ny mpitandrina
antsika isika hoe; Rahalahy Jaona, dia mila koa isika
~ 49 ~

manaiky sy manaja azy aminny maha mpitandrina azy.


Dia toy izany koa ireo fanomezam-pahasoavana hafa.2

FANONTANIANA HO VALIANA
1.. Inona ny andraikitrireo asa fanompoana dimy volohany indrindra voalaza ao aminny
epistilinny Efesiana toko faha efatra (and 8-13) ?

2.. Tanisao ireo fanomezam-pahasoavanny asa fanompoana ary farito fohifohy ny andraikiny ?

3. Farito ny asanny loholona sy ny diakona eo anivonny Fiangonana iray.

Ho fandalinana ireo fanomezam-pahasoavana sivy, dia jereo ny boky


fiainana tsy
takatry ny saina aminny alalanny fanomezampahasoavanny Fanahy Masina nosoratani A.L & J. Gill.

~ 50 ~

Lesona 6

Ohatra ho anny vanim-potoana ankehitriny


NANORINA NY FIANGONANNY FANEKENA VAOVAO JESOSY
Fony Jesosy niteny voalohany ny Fiangonana, dia nanao
fanambarana roa lehibe mikasika izany Izy. Nilaza Izy fa
haoriny ny Fiangonany. Ankehitriny isika dia mila
mahatsapa fa isika dia fitaovana fotsiny, izay ampiasainI
Jesosy hanorenany ny Fiangonany.
.
Nandritra ny taona maro, nandre ny antso ny aminny Iraka
Lehibe ireo kristiana, ary izy ireo dia nalaim-opanahy ny
hamaly izany taminny alalanny herinny tenany, ny
fahafahany ary ny fahendreny. Fiangonana araka ny fomba
fiasany manokana sy ny fahazarany. Nefa niteny Jesosy fa
ny Fiangonany dia tsy haorinny mpino fa haoriny.
Matio 16:18 Ary Izaho milaza aminao koa : Ianao no Petera, ary
amboninity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako ; ary ny
vavahadinny fiainan-tsy hita tsy hharesy azy.
Nilaza ihany koa Jesosy fa tsy hharesy ny Fiangonana ny
vavahadinny fianan-tsy hita (ireo fanjkani satana
manontolo)
Hanorina ny Fiangonana Jesosy ary ho Fiangonana
matanjaka izany. Izany no karazanireo Fiangonana voalaza
manerana ny bokinny Asanny Apostoly.
Batisanny Fanahy Masina
Nalefani Jesosy ho antsika ny Fanahy Masina mba hitaridlana antsika, hampianatra, sy hanome ireo zavatra rehetra
ilaina hatonga antsika ho tonga ekipa mpanorina ny
Fiangonany.
Lioka 3:16 Dia namaly Jaona ka nanao taminizy rehetra hoe: Izaho
manao batisa anareo aminny rano, fa avy Izay mahery noho izaho, ka
tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany aza aho; Izy no hanao batisa
anareo aminny Fanahy Masina sy ny afo.
Asanny Apostoly 1:8 FA hahazo hery ianreo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Jaona 14:16,17 ARy Izaho hangataka aminny Ray, ary Izy hanome
anareo mpnanatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny
Fanainny fahamarinana izay tsy azonizao tontolo izao horaisina, satria
tsy hitany na fantany ; fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra
eo aminareo izy, ary ho ao anatinareo.
~ 51 ~

Ny Fampianarana ny Teny
Rehefa misy olona mampianatra na mitory teny, dia tsara ny
mahatsiaro fa ny Fanahy Masina no tena Mpampianatra
marina. Afaka manazava ny Teny isika, fa ny Fanahy
Masina no mamonto ny mpihaino ka mahatonga ilay teny
hiasa eo aminny fiainany.
Jaona 14:26 Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, izay hirahinny
Ray aminny Anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy
hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.
Nampianatra tao amina sekoly ara-Baiboly nandritra ny roa
taona i Paoly, izay nafahanireo Jiosy sy Grika nandre ny
Vaovao Mahafaly.
Asanny Apostoly 19:9,10 Fa raha nikiribiby ny sasany ka tsy nanaiky,
fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo imasonny olona maro, dia
niala taminireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana, dia niady hevitra
isanandro tao aminny trano fampianarani Tyrano. Ary naharitra roa
taona ngarangidina izany, ka dia nandre ny Teninny Tompo izay
rehetra nonina tany Azia, na Jiosy na Jentilisa.
Noho ilay fampianarana dia nandroso sy nitombo hery ny
TeninAndriamanitra.
Asanny Apostoly 19:20 Fatratra toy izany no fandrosonny
TeninAndriamanitra sy ny heriny.
Ny faharetana
Paoly no anisanireo ohatra velona ny aminny mpino
maharitra na dia teo aza ireo sakana nataoni satana.
Notantarainy avoko izay niaretany noho ny Filazantsara:
2 Korintiana 11:23-27 Mpanomponi Kristy va izy ? (Miteny toy ny
olona very saina aho) mihoatra noho izy aho: aminny fisasarana
manan-tombo,aminny tranomaizina matetika kokoa, aminny kapoka be
efa izay tsy izy, aminny fahafatesana matetika. Indimy aho no
nokapihinny Jiosy, inefapolo latsaka iray avy. Intelo nokapihina
taminny hazo aho, indray maka notoraham-bato, intelo no vaky sambo,
indray andro sy indray alina no nitoetra teo aminny lalina, nandeha
matetika aho, saika nahita loza taminny ony, saika nahita loza
taminny jiolahy, saika nahita loza taminny tompon-tany namako, saika
nahita loza taminny jentilisa, saika nahita loza taminny tanna aho,
saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tany aminny
ranomasina aho, saika nahita loza taminny rahalahy sandoka aho,
taminny fisasarana sy ny fikelezana aina, taminny tsy fahitan-tory
matetika, taminny hanoanana sy ny hetaheta, taminny fifadian-kanina
matetika, taminny hatsiaka sy ny fitanjahana.
Tapakevitra ny hanao izay azo atao rehetra hanambarana ny
anarani Jesosy taminny hafa i Paoly, eny na dia
hatraminny fahafatesany aza.
Asanny Apostoly 21:10-13 Ary raha nitoetra tao andro maro izahay,
dia nisy mpaminany anankizray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia.
Ary rehefa tonga tao aminay izy, dia noraisiny ny fehikibonI Paoly, ka
~ 52 ~

namatorany ny tongotra aman-tnanny tenany, dia hoy izy: izao no


lazainny Fanahy Masina: toy izao no hamatoranny Jiosy any
Jerosalemna ny lehilahy tomponity fehikibo ity, ka hatolony ho eo antnanny Jentilisa izy.
Ary raha vao renay izany, dia nangataka taminy izahay mbaminizay
nonina teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namely ka
nanao hoe: nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny
foko? Fa vonona aho tsy ny hafatotra ihany, fa ny ho faty any
Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaranI Jesosy Tompo.
Ireo Famantarana sy Fahagagana
Ao aminny lesona teo aloha, isika dia nianatra ny fomba
ampiasainAndriamanitra ireo famantarana sy fahagagana
mba hampandrosona ny Filazantsara manerana ny tany.
Asanny Apostoly 19:11,12 Ary ny tnani Paoly no
nanaovanAndriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy
ny fiaronakanjo teny aminy no nentina hatao aminny marary, dia
sitrana ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy.
.
Ny Fibebahana marina
Asanny Apostoly 19:18 Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy
nilaza ny asany.
Ny Fitoboana
Na aiza na aiza alehantsika, dia mila miresaka ny amini
Jesosy isika, iza Izy ary inona no nataony? Isika no
endrikAndriamanitra. Isika no fitaratra afahana maneho
anAndriamanitra aminny tontolonny tsy mino
Salamo105:1, 2 Mider ani Jehovah, miantsoa ny anarany, ataovy
fantatra any aminny firenena ny asany. Mihir ho Azy, mankalaz azy;
saintsaino ny fahagagana rehetra nataony.
Isaia 8:18 Indreto, izaho sy ireo zaza nomeni Jehovah ahy. Dia
famantarana sy fahagagana ao aminny Israely. Avy aminI Jehoavh,
Tompinny maro, Izay monina ao an-tendrombohitra Ziona
Hatraminny fahalavoani Adama sy Eva, dia nitady
anAndriamanitra ny zanakolombelona. Ao anatinny
natioranny
fanahinny
olombelona
ny
hikaroka
anAndriamanitra. Nanjary nahalala anAndriamanitra sy
nahita ny heriny izay katsahinizao tontolo izao isika
aminny maha kristiana antsika. Aminny maha kristiana,
Marka 5:19 Nefa tsy navelani Jeosy izy ; fa hoy izy taminy : modia
ihany any an-tranonao ho any aminny havanao, ka lazao aminy izay
zavatra lehibe nataonny Tompo taminao sy ny namindrany fo taminao..
Ny mpino rehetra dia tokony ho vavolombelona. Afaka
mitantara ny zavatra niainantsika isika : ny fomba
nihaonantssika taminAndriamanitra, ny fiadanan eo
aminny fiainantsika, ireo fahagaga efa hitantsika, sy ny
habeanny fitiavanAndriamanitra antsika tsirairay avy.
~ 53 ~

Afaka ny ho babo aminny alalanny fitoriana filazantsara


arahina fahagagana izao tontolo izao raha mitohy mijoro
vavolombelona sy manambara ny Filazantsara miaraka
aminny fahagagana ny mpino tsirairay.
Asanny Apostoly 19:17 Ary fantatry ny Jiosy sy ny Jentilisa rehetra
izay nonina tany Efesosy izany ; dia raiki-tahotra ny olona rehetra ka
nankalaza ny anarani Jesosy Tompo.

IREO BATISA FITO


Ny teny hoe batisa dia midika hoe mitovy tanteraka
amini :
Milaza batisa fito ny Soratra Masina:
ny ani Mosesy
ny ani Jaona Mpanao batisa
ny ani Jesosy (tokana, Izy irery ihany no nahazo
izany)
ny anny afo
ny anny Fanahy Masina (tao aminny tenani
Jesosy)
ny anny Fanahy Masina izay nataoni Jesosy (mba
afahana mijoro vavolombelona)
ny anny rano (vavolombelonny maha ao amini
Kristy antsika)
Ny batisanI Mosesy
Ireo zanakisraely dia nampitovizina tanteraka tamini
Mosesy fony izy nita ny ranomasina Mena sy fony izy
notarihinAndriamanitra tany anefitra taminny andry rahona
sy andry.
1 Korintiana 10:1-4 Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa ny
razantsika rehetra dia tambaninny rahona, ary izy rehetra namaky ny
ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amini Mosesy tao
aminny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinampanahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray
ihany ; fa nisotro taminny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary
Kristy izany vatolampy izany.
Ny Batisani Jaona
Ny batisani Jaona dia ny anny fibebahana.
Matio 3:11 Izaho dia manao batisa anareo aminny rano ho aminny
fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy
mendrika hitondra ny kapany aza aho; Izy no hanao batisa anareo
aminny Fanahy Masina sy ny afo.
Ny Batisani Jesosy
Ny batisani Jesosy dia batisa miavaka, izay Izy irery no
nahazo izany. Na dia nataoni Jaona batisa a za Izy dia tsy

~ 54 ~

nandray ny batisanny fibebahana. Izany no nahatonga ny


ady hevitra teo amini Jesosy sy Jaona.
Matio 3:13-16 Ary taminizay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo
amoroni Jordana, dia nanatona ani Jaona Izy mba hataony batisa. Fa
Jaona nand Azy ka ananao hoe: izaho no tokony hataonao batisa, ka
Ianao indray va no mankaty amiko ?
Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: Ekeo ihany ankehitriny, fa
izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia
nekeny Izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo
aminny rano niaraka taminizay Izy; ary indro nisokatra taminy ny
lanitra, ary hitany ny FanahinAndriamanitra nidina tahaka ny
voromailala ka nankeo amboniny.
Dia nidina teo ambonini Jesosy ny Fanahy Masina rehefa
natao batisa Izy, ary nanomboka taminizay dia tsy nitsahaniseho teo aminny fiainany ny fahagagana.
Ny Batisanny afo
Naminany i Jaona fa Jesosy hanao batisa aminny Fanahy
Masina sy ny afo.
Matio 3:11b-12 fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy
mendrika hitondra ny kapany aza aho; Izy no hanao batisa anareo
aminny Fanahy Masina sy ny afo. Eny an-tnany ny fikororohany, ary
Izy hanadio tsar any eo am-pamoloany ka hanangona ny variny ho any
an-tsopitra; fa ny akofa sy ny mololo ho dorany aminny afo tsy mety
maty.
Ao aminny batisanny afo, ny asanny nofo, mololo , dia
dorana sy esorina eo aminny fiainantsika. Ny tena vokatry
ny fanahy ihany vary , no mitoetra.
Ny Batisanny Fanahy Masina
Natao batisa ho amini Jesosy taminny Fanahy Masina
isika.
Romana 6:3 Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao
batisa ho amini Kristy Jesosy dia natao batisa ho aminny
fahafatesany?
1 Korintiana 12:13 Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika
rehetra ho tena iray, na Jiosy na Jentilisa, na andevo na tsy andevo;
ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray.
Titosy 3:5 Dia tsy avy taminny asa aminny fahamarinana izay
nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika,
taminny fanasanny fiterahana indray sy ny fanavaozanny Fanahy
Masina,
Ny Batisanny Fanahy Masina ataoni Jesosy
Nataoni Jesosy batisa taminny Fanahy Masina isika.
Lioka 3:16 Dia namaly Jaona ka nanao taminizy rehetra hoe : izaho
manao batisa anareo aminny rano, fa avy izay mahery noho izaho, ka
~ 55 ~

tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany aza aho ; Izy no hanao batisa


anareo aminny Fanahy Masina sy ny afo ; i
Asanny Apostoly 1:4-5,8 Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy,
dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema, fa hiandry ny teny
fikasanny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy ; fa Jaona nanao
batisa taminny rano ; fa ianareo kosa hatao batisa aminny Fanahy
Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.
Fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny Fanahy Masina aminareo
ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy erani Jodia sy Samaria ary
hatraminny faranny tany.
Ny Batisanny rano
Ny Batisanny rano dia fanahafana ani Kristy ho aminny
fahafatesany, ny nandevenana Azy ary ny fitsanganany
taminny maty.
Romana 6:3,4 Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao
batisa ho amini Kristy Jesosy dia natao batisa ho aminny
fahafatesany ? Koa niara-nalevina taminy taminny batisa ho aminny
fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ani Kristy
taminny maty taminny voninahitry ny Ray no handehanantsika kosa
aminny fiainam-baovao.

BATISA, DIDY
Isika dia nandray ny baiko mba hibebaka, sy hatao batisa.
Asanny Apostoly 2:38-41 Ary hoy Petera taminy: mibebaha, ary aoka
samy hatao batisa aminny anarani Jesosy Kristy ianareo rehetra mba
hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia
ny Fanahy Masina.
Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho anizay
rehetra lavitra, na iza na iza hantsoinI Jehovah Andriamanintsika
hanatona Azy. Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa: ary
tokony ho telo arivo no olona vao nanampy ho isany taminizany andro
izany.
Ny batisanilay Etiopiana
Asanny Apostoly 8:36-39 Ary raha nandeha teny an-dlana izy, dia
tonga teo aminizay nisy rano ; ary hoy ilay tandapa : indro rano, ka
inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa ?
Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay
tandapa, dia nidina ho eo aminny rano ; dia nataony batisa izy.
Ary rehefa niakatra avy teo aminny rano izy roa lahy dia nentinny
Fanahinny Tompo Filipo ka tsy hitanilay tandapa intsony; fa nandeha
taminny nalehany izy sady nifaly.

~ 56 ~

Fitohizanny Modely
Ireo izay tokony hatao anizany
Asanny Apostoly 10:47, 48 Moa misy olona mahazo mandrara ny rano
tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka
antsika koa ? dia nasainy natao batisa aminny anarani Jesosy Kristy
izy. Ary nangatahinireo mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy..
Ny Testamenta Vaovao dia miresaka olona maro izay natao
batisa avy hatrany tao aorianny namonjena azy.

Ny olona tao Samaria


Asanny Apostoly 8:12 Ary rehefa nino ani Filipo nitory ny teny soa
mahafaly ny aminny fanjakanAndriamanitra sy ny anarani Jesosy
Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy.

Lydia
Asanny Apostoly 16:15 Ary rehefa natao batisa ravehivavy mbaminny
ankohonany, dia nangataka izy nanao hoe: raha ataonareo ho
mahatoky aminny Tompo aho, dia midira ao an-tranoko ka mitoer ao.
Dia nanery anay izy.

Ilay Mpiandry tranomaizina


Asanny Apostoly 16:33 Ary nandray azy roa lahy izy taminizany ora
aminny alina izany ka nanasa ny dian-kapoka; ary natao batisa
taminizay izy mbaminizay azy rehetra.

Ilay Mpanapaka ny synagoga


Asanny Apostoly 18:8 Ary Kryspo, mpanapaka ny synagoga,
mbaminny ankohonany rehetra, dia nino ny Tompo; ary maro koa ny
Korintiana, raha nandre dia nino ka natao batisa.
.

Ny korintiana
Asanny Apostoly 19:5 Ary raha nahare izany izy dia natao batisa ho
aminny anarani Jesosy Tompo.

Nandidy ani Paoly i Ananiasy


Asanny Apostoly 22:16 Ary ankehitriny inona no mampijanona anao?
Mitsangana, miantsoa ny anarany, ary aoka hatao batisa ianao ka
hosasana ho afaka aminny fahotanao.

FANONTANIANA HO VALIANA
1.. Inona ireo fanamarihana roa lehibe nataoni Jesosy mikasika ny Fiangonana ao aminny Matio
toko faha enina ambinny folo (and18) ?

2.. Farito ny maha samy hafa ny batisanny Fanahy Masina ho amini Jesosy Kristy sy ny
batisanny Fanahy Masina ataoni Jesosy.

3.. Nahoana no zava-dehibe ny batisanny rano ?


~ 57 ~

FIZARANA II

NY ASA FANOMPOANA AO AMINNY BOKINNY ASANNY


APOSTOLY

Lesona 7

Petera, Zozoro
NIARA NANDEHA TAMINI JESOSY PETERA
Fantatsika bebe kokoa mihoatra noho ny fiainanireo
mpianatra hafa ny fiainani Petera. Petera no mpitarika azy
ireo. Loha laharana foana ny anarany. Izy foana matetika no
maneho hevitra. Izy dia sahy, mahatoky tena, mahery fo,
tsotra, mavitrika, matanjaka. Izy dia mpivadibadika, ary
indraindray toa sahisahy sy tataitra
Ny Fihaonana tamini Jesosy
Angamba Petera no iray taminireo izay nanaraka ani Jaona
mpanao batisa. Fantatsika tsara fa izy no niteny anI Jesosy
hoe ZanakondrinAndriamanitra. Ny anaranI Petera dia
hita voalohany ao aminny Baiboly taminI Jesosy nanome
azy izany anarana vaovao izany. Simona no anarany
taminny voalohany, izay adikanny sasany hoe zozoro.
Ny zozoro dia asavombonanny rivotra. Avy hatrany izy dia
nomeni Jesosy anarana hoe Petera, vato , ary avahany
tsara ny fiantsoany azy ao aminny Filazantsara na hoe
Simona na Petera:
Jaona 1:35-42 Nony ampitsoniny dia nijanona Jaona sy ny mpianany
roa lahy; ary njiery ani Jeosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe: indro
ny ZanakondrinAndriamanitra! Ary ireo mpianatra roa lahy ireo,
rehefa nandre azy niteny, dia nanaraka anI Jesosy.
Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka, dia nanao taminy hoe:
inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy: Raby (izay atao
hoe, raha adika, mpampianatra ), aiza Ianao no mitoetra ? hoy Izy
taminy: avia, fa hohitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay
nitoerany ary nitoetra teo aminy taminizany andro izany; ary efa
tokony ho ora fahafolo taminizay.
Andrea, rahalahinI Simona Petera, no anankiray taminizy roa lahy,
izay nandre ny teninI Jaona ka nanaraka anI Jesosy. Izy no nahita anI
Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy: efa nahitany Mesia izahay
(izay atao hoe, raha adika, ny Kristy). Dia nitondra azy ho any amini
Jesosy izy. Ary nony nijery azy Jesosy, dia hoy Izy: ianao no Simona,
zanakI Jaona; ianao hatao hoe Kefasy (izay atao hoe, raha adika,
Petera).
Lasa Petera i Simona
Dia nitondra azy ho any amini Jesosy izy. Ary nony nijery azy Jesosy,
dia hoy Izy: ianao no Simona, zanakI Jaona; ianao hatao hoe Kefasy
(izay atao hoe, raha adika, Petera

~ 59 ~

Ilay fanaratoana mahagaga


Rehefa mamaky ireo zava-nitranga mahagaga ambaranny
Baiboly isika, dia toa faly loatra ka manadino ny mijery ireo
fiovana tonga teo aminny fiainanireo voakasikizany
fahagagana izany. .
Nampiasaini Jesosy ho fitaovam-pampianarana ny
samboni Petera. Dia nomenI Petera ani Jesosy mba ho
ampiasainy, ny sambony sy ny tenany, satria nampiatahany
kely taminny sisin-drano ny sambony. Refa avy
nampianatra Jesosy, dia hoy Izy taminI Petera: Mandrosoa
ho any aminny lalina, dia alatsaho ny haratonareo
hahazoana hazandrano.
Nanana safidy Petera. Afaka nankato ilay baiko hafahafa
(raha ny fijerinolombelona) izy, na nand ny tsy hanao
izany. Nisafidy ny fankatoavana Petera.

Nankato Petera
Satria nankato Petera, dia nahita ny herinAndriamanitra tsy
takatry ny saina izy. Nasehony ny maha mpanarato azy ary
nanaiky ani Jesosy ho Tompo izy. tao aorianizay izy dia
nantsoinI Jesosy ka nahafoy ny zavatra rehetra dia nanaraka
Azy.
Lioka 5:1-5 Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny
teninAndriamanitra, dia nijanona teo amorony farihinny Genesareta
Jesosy ; ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisinny farihy Izy ;
fa ny mpanarato efa niala taminy ka nana ny haratony.
Ary niditra teo aminny sambokely anankiray izay ani Simona Izy, dia
nangataka taminy hihataka kely aminny tany. Dia nipetraka teo antsambokely Izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra
niteny Jesosy, dia hoy Izy taminI Simona: mandrosoa ho any aminny
lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano.
Fa Simona namely ka nanao hoe, Tompoko, nandritra ny alina no efa
nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa noho ny
teninao dia halatsako ihany ny haratoko.
Nanaraka ireo Fitahiana
Lioka 5:6,7 Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazandrano be dia be
izy, ka efa nisy triatra ny haratony. Ary izy nanatsika ny namany, izay
teo aminny sambokely hafa, mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny,
ary nofenoiny ny sambokely roa, ka efa saiky nilentika.
Nantsoini Jesosy Petera
Lioka 5:8-11 Ary rehefa hitani Simona Petera izany, dia niankohoka
taminny tongotri Jesosy izy ka nanao hoe : Tompoko, mial amiko, fa
olo-meloka aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny
habenny hazandrano izay azony.
~ 60 ~

Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona, zanaki Zebedio, izay niombondraharaha tamini Simona. Dia hoy Jesosy tamini Simona : Aza
matahotra ; hatraminizao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao.
Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy, dia
nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka ani Jesosy.
Nandeha teny ambony rano Petera
Rehefa nahita ani Jesosy nandeha teny ambony rano avy
nanatona ny sambokely ny mpianatra dia raiky tahotra. Tsy
fantatrizy ireo Jesosy fa nataony ho matoatoa. Ny tahotra no
fihetsika voalohany asehonireo kristiana maro raha mahita
ny fiasanAndrimanitra tsy takatry ny saina izy. Hoy
Jesosy : Aza matahotra, Izaho ihany ity . Petera irery no
namaly Azy. Dia nivoaka ny sambokely izy ary nandeha
teny ambony rano, ka rehefa nijery ny manodidina azy izy,
dia nanomboka nanahy sy nilentika. Nanarini Jesosy izy
noho ny tsy fahampianny finoany, tadidio anefa fa nandeha
teny ambony rano Petera. Nanana finiavana ny hanandrana
zavatra sarotra izy. Nankato Petera; rehefa hoy Jesosy hoe
avia dia nanatona izy.
Matio 14:25-33 Ary taminy fiambenana fahaefatra aminny alina dia
nankeny aminny mpianany Jesosy, nitsangatsangana teny amboninny
ranomasina.
Ary nony nahita Azy nitsangatsangana tamboninny ranomasina ny
mpianatra, dia raiky tahotra ka nanao hoe: matoatoa io; dia niantso izy
nony tahotra
ary Jesosy niteny taminy niaraka taminizay hoe: matokia, fa izaho
ihany, aza matahotra.
Ary Petera namely Azy ka nanao hoe: Tompoko, raha ianao ihany, dia
asaivo manatona anao eny amboninny rano aho. Ary hoy Izy:
manaton. Dia nidina niala taminny sambokely Petera ka nandeha
tamboninny rano hanatona anI Jesosy.
Fa raha nahita ny rivotra izy, dia natahotra, ary raha vao nilentika izy,
dia niantso hoe : Tompo , vonjeo aho ! ary naninjitra ny tnany
niaraka taminizay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe : ry
kely finoana, nahoana no niahanahana ianao ?
Ary rehefa niakatra teo an-tsambokely Izy, dia nitsahatra ny rivotra.
Ary izay teo an-tsambokely dia niankohoka teo anatrehany ka nanao
hoe : ZanakAndriamanitra tokoa ianao.
Nijanona Petera
Maro taminireo mpianatri Jesosy izay nanaraka Azy no
nahita fa sarotra ny llany ka dia niala, fa Petera kosa
nijanona.
Jaona 6:67-69 Dia hoy Jesosy taminny roa ambinny folo lahy :
ianareo koa va mba te hiala ?

~ 61 ~

Simona Petera namaly Azy hoe: Tompo , hankany aminiza moa


izahay, Ianao no manana ny teninny fiainana mandrakizay, ary izahay
mino ka mahalala fa Ianao no Ilay MasinAndriamanitra.
Ianao no Kristy
Petera no mpitondra teny voalohany, misolo vava ny roa
ambinny folo lahy, izy hatrany no mamaly ny resaki
Jesosy. Izy no niteny fa ilay olona nataonny olona ho
mpaminany no Mesia.
Matio 16:13-20 Ary rehefa tonga tany aminny faritaninny KaisariaFilipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany Izy ka nanao hoe: ataonny
olona ho iza moa ny Zanakolona?
Dia hoy ireo: hoy ny sasany: Jaona mpanao batisa; ary hoy ny sasany:
Elia; ary hoy ny sasany: Jeremia, na anankiray aminireo mpaminany.
Ary hoy Jesosy taminy: fa ianareo kosa manao Ahy ho iza?
Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe: Ianao no Kristy,
ZanakAndriamanitra velona.
Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Sambatra ianao, ry Simona
Bara-Jaona; fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany, fa ny Raiko
izay any an-danitra.
Ary Izaho milaza aminao koa: ianao no Petera, ary amboninity
vatolampy ity no haoriko ny Fiangonako ary ny vavahadinny fianan-tsy
hita tsy haharesy azy.
Homeko anao ny fanalahidinny fanjakanny lanitra; ka na inona na
inona fehizinao ety amboninny tany dia ho fehezina any an-danitra; ary
na inona na inona vahanao ety amboninny tany dia ho vahana any andanitra.
Ary taminizany dia nandrara ny mpianatra Izy mba tsy hilaza aminny
olona akory fa Izy no Kristy.
Mariho fa Jesosy tsy niteny hoe: Ianao no Petera ary eo
amboninao no haoriko ny Fiangonako . Fa hoy Jesosy hoe:
Ianao no Petera (tsy hoe Simona, ilay zozoro
atambolombolonny rivotra, fa Petera, ilay vato) ary eo
amboninizany vatolampy fanambarana izany, izay
voaporofo rehefa niaiky Petera fa Jesosy no Kristy, no
hanorenany ny Fiangonany.
Ary nolazaini Jesosy fa nomeny azy ny fanalahidinny
Fanjakanny lanitra sy ny hery mba hamatotra sy hamaha.
Toy ny niresaka taminny mpino Azy rehetra izy raha
niresaka taminny mpianany.
Io hery sy fahefana io dia tsy nomena ani Petera irery, fa
tokony homena ny mpino rehetra koa mba hamitany ny
Iraka lehibe
Nananatra ani Petera Jesosy
Noho ny Fanahy, Petera dia nahalala hoe iza Jesosy. Namaly
azy Jesosy fa izany fanambarana izany dia tsy avy aminny
~ 62 ~

olona, fa avy aminny Ray izay any an-danitra. Fa rehefa


nanomboka nilaza ny zavatra izay tsy maintsy hiaretany
Jesosy, ho vonoina Izy ary hatsangana aminny maty, dia
nihetsika araka ny sainy Petera. Ny tsy fahapianny
fahatakarany sy ny fitiavany anI Jesosy dia nanosika azy
mba hiezaka hisoroka izay zavatra noheveriny ho ratsy.
Dia tsy maintsy nananatra azy Jesosy:
Matio 16:21-23 Hatraminizany no vao natoroni Jesosy ny mpianany
fa tsy maintsy hakany Jerosalema Izy ka hampijalinny loholona sy ny
lohanny mpisorona ary ny mpanora-dlana, dia hovonoiny, ary
hatsangana aminny andro fahatelo.
Ary Petera nanohina Azy hitanila kely ka niteny mafy Azy hoe: Sanatria
Aminao izany, Tompoko! Tsy ho aminao tokoa izany!
Fa Izy nihodina ka niteny taminI Petera hoe: mankanesa ato ivohoko,
ry satana; fahatafintohinana amiko ianao, satria tsy misaina izay
anAndriamanitra ianao, fa izay anny olona.
Olonny Finoana
Petera dia olonny finoana. Rehefa handeha hanasitrana ny
zanakavavini jairo Jesosy, dia tsy nisy olona navelany
hiaraka Taminy afa-tsy Petera, Jakoba ary Jaona.
Fantatri Jesosy fa tsy tokony hodidinina fanahina Izy fa
finoana : Jsus savait quil ne devait pas tre entour de
doute mais de foi:
Marka 5:35-42 Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy tonga avy tany
aminilay mpanapaka ny synagoga ka nanao hoe : efa maty ny zanakao
vavy ; nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany ?
Fa tsy nahoani Jesosy izany teny nataony izany, fa hoy Izy taminilay
mpanapaka ny synagoga : aza matahotra, minoa fostiny ihany. Ary tsy
nisy olona navelany hanaraka Azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona,
rahalahini Jakoba.
Ary dia tonga tao an-tranonilay mpanapaka ny synagoga izy ireo, ka
hitani Jesosy ny tabataba, dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona
be ihany.
Ary rehefa niditra Izy, dia niteny taminy hoe: nahoana ianareo no
mitabataba sy mitomany? Tsy maty razazavavy, fa matory.
Dia nihomehy Azy fatratra ny olona. Fa nandroaka azy rehetra Izy, dia
nitondra ny ray aman-drenin-drazazavavy mbaminizay olona teo aminy
ka niditra tao aminizay nisy an-drazazavavy.
Dia nandray ny tnan-drazazavavy Izy ka niteny taminy hoe : talita
komy, izany hoe, raha adika : ry zazavavy, hoy Izaho aminao :
mitsangana. Dia nitsangana niaraka taminizay razazavavy ka afanandeha ; fa efa roa ambinny folo taona izy. Ary niaraka taminizay
dia talanjona indrindra ny olona.

~ 63 ~

Vavolombelonny fiovan-tarehy
Im-betsaka Petera no voafidy taminireo roa ambinny folo
lahy. Afaka nahita ny fiovanI Jesosy tarehy i Petera, Jakoba
sy Jaona.
Matio 17:1-5 Ary nony afaka henemana, Jesosy dia naka ani Petera
sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any antendrombohitra avo mba hitokana.
Dia niova tarehy teo anatrehany Izy, ka ny tavany namirapiratra tahaka
ny masoandro, ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava.
Ary, indreo, niseho taminny mpianatra Mosesy sy Elia, niresaka tamini
Jesosy.
Dia niteny Petera ka nanao taminI Jesosy hoe: Tompoko, tsara raha
mitoetra eto isika; koa raha sitrakao, aoka aho hanao lay telo eto: ny
anankiray ho anao, ny anankiray ho anI Mosesy, ary ny anankiray ho
anI Elia.
Raha mbola niteny izy, indro, nisy rahona mazava nanarona azy ireo;
ary, injao, nisy feo avy tao aminny rahona nanao hoe: ity no zanako
malalako izay sitrako; Izy no henoy.
Petera sy ilay Trondro
Ireo mpampory hetra niresaka tamini Petera mba hiteny
ani Jesosy. Tsy matahotra ny hilaza olana aminI Jesosy I
Petera. Noho izany ny olany dia voavaha niaraka taminny
ani Jesosy.
Matio 17:24-27 Ary nony tonga tao Kapernaomy Izy, dia nankeo amini
Petera ny mpandray antsasaky ny sekely ka nanao hoe : moa ny
mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va ?
Dia hoy Petera: mandoa ihany Izy. Ary raha vao tafiditra tao an-trano
Petera, dia nosakanani Jesosy teny izy ka nataony hoe : ahoana no
hevitrao, ry Simona ? Avy aminiza moa no andraisanny mpanjaka ety
an-tany fadintseranana sy vola hetra? Avy aminny zanany va, sa avy
aminny olon-kafa?
Ary nony hoy Petera taminy: avy aminny olon-kafa, dia hoy Jesosy
taminy: dia afaka ary izany ny Zanakolona.
Nefa ndrao isika manafintohina azy, dia mankanesa ao aminny
ranomasina ianao, ka manjonoa ; ary raiso izay hazandrano azo
voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekely eo
ianao ; dia raiso izany ka homeo azy ho avy Amiko sy ianao.
Mbola afaka nandray anjara taminny fahagagani Jesosy
indray Petera. Nasaini Jesosy nanjono izy ary ny trondro
voalohany azony dia hisy vola ao am-bavany ka izay no
handoavany ny hetranizy ireo.
NasainI Jesosy nanao zavatra tsy azo sainina indray Petera
teo, nefa nankato Petera ka dia voatahy.

~ 64 ~

TSY NAHOMBY PETERA


Ny Olana
Petera no nantsoini Jesosy voalohany indrindra taminireo
mpianany mba hilazany mialoha ny zavatra izay hitranga.

Mpanambony tena
Lioka 22:31-35 Ary hoy ny Tompo : Ry Simona, ry Simona, indro,
satana efa nilofo nitady anareo hokororohiny toy ny vary.
Nefa izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao; ary
rehefa mibebaka ianao, dia ampaherezo ireo rahalahinao.
Marka 14:27-31 Ary hoy izy taminy: Tompoko, vonona hanaraka anao
aho, na ho ao an-tranomaizina, na dia ho any aminny fahafatesana
aza. Fa hoy Jesosy: lazaiko aminao, ry Petera: raha tsy mbola misy
akoho maneno anio, dia hand intelo ho tsy mahalala Ahy ianao.
Ary hoy koa Izy taminy: ho tafintohina avokoa ianareo rehetra; fa
voasoratra hoe: hamely ny mpiandry aho, dia hihahaka ny ondry.
Fa rehefa mitsangana Aho, dia hialoha anareo ho any Galilia.

Mieboebo
Fa hoy Petera taminy : na dia ho tafintohina avokoa ,aza ny olona
rehetra, izaho tsy mba ho tafintohina.
Ary hoy Jesosy taminy : Lazaiko aminao marina tokoa : anio, dia
aminity alina ity, raha tsy mbola misy akoho maneno fanindroany, dia
hand Ahy intelo ianao.
Fa vao mainka niteny mafy dia mafy izy hoe : na dia hiara-maty aminao
aza aho, tsy mba hand anao tokoa aho. Ary toy izany koa no
nolazainizy rehetra.
Petera tao Getsemane
Nofidini Jesosy
Nofidini Jesosy Simona, Jakoba ary Jaona mba hiandry
hiari-tory hivavaka miaraka taminy tany an-tsaha. Jsus
choisit Simon, Jacques et Jean pour aller attendre et veiller
avec lui dans le Jardin. Niteny taminy mihitsy Jesosy fa tsy
hahavita ny asany izy raha tsy mandany io fotoana io
aminny vavaka, nefa dia mbola resin-tory ihany Petera.
Matio 26:36-46 Ary Jesosy mbaminny mpianany dia tonga tao
aminny saha anankiray atao hoe Getsemane, ary hoy Izy taminny
mpianany : mipetraha eto aloha ianareo, raha mbola mankeroa
hivavaka aho.
Ary nitondra ani Petera mbaminizy roa lahy zanaki Zebedio Izy, dia
nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy Izy taminy : fadiranovana
loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty ; mitoera eto, ka miaraha miaritory amiko.
Ary nony nandroso kelikely Izy, dia niankohoka ka nivavaka hoe : Raiko
, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity ; nefa aoka
tsy ny sitrapoko anie no atao, fa ny Anao.
~ 65 ~

Ary nankeo aminny mpianatra Izy ka nahita azy matory ; dia hoy Izy
tamini Petera : Hay ! tsy mahazaka ny miara-miari-tory amiko na dia
ora iray ihany aza ianareo !
Miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy hidiranareo aminny fakampanahy ; mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery.
Dia nandeha fanindroany Izy ka nivavaka hoe : Raiko , raha tsy azo
esorina ity, fa tsy maintsy hosotroiko, dia aoka ny sitraponao no hatao.
Ary nony tonga Izy, dia nahita azy matory indray; fa efa nilondolondo
ny masony. Ary rehefa nandao azy Izy ka lasa indray, dia nivavaka
fanintelony ka nanao izany teny izany ihany.
Dia nankeo aminny mpianatra Izy ka nanao taminy hoe : matoria ary
ankehitriny, ka mial sasatra ianareo ; indro, efa akaiky ny ora, ary ny
Zanakolona hatolotra eo an-tnanny mpanota.
.

Voakapa ny sofini Malko


Tena vonona ny ho faty aminny fiarovana ani Jesosy
Petera, satria zavatra takany tsara izany. Asanny nofo izany.
Pierre tait dsireux de mourir en combattant pour Jsus,
parce que ctait une chose quil pouvait comprendre.
Ctait une oeuvre de la chair:
Jaona 18:10 Ary Simona Petera nanna sabatra, dia nanatsoaka azy ka
nikapa ny mpanomponny mpisoronabe ary nahafaka ny sofiny
ankavanana. Ary Malko no anaranilay mpanompo.
Nand ani Jesosy Petera
Matio 26:56b-58 Ary taminizany dia nandao azy ny mpianatra rehetra
ka nandositra. Ary izay efa nisambotra anI Jesosy dia nitondra Azy ho
any aminI Kaiafa mpisoronabe, izay nivorianny mpanora-dlana sy ny
loholona. Ary Petera nanaraka Azy teny lavidavitra eny hatrany
aminny kianjanny tranonny mpisoronabe; ary niditra izy dia nairanipetraka tao aminny mpiandry raharaha mba hahita izay hiafarany.
Marka 14:66-72 Ary raha nitoetra teo ambany teo ankianja Petera, dia
avy ny anankiray taminny ankizivavinny mpisoronabe ; ary nony
nahita ani Petera namindro izy, dia njiery azy ka nanao hoe : ianao koa
nomba ani Jesosy avy any Nazareta.
Fa izy nand ka nanao hoe : tsy fantatro sady tsy azoko ny teninao.
Dia niala ho eo am-bavahady izy, ary nisy akoho naneno.
Ary ilay ankizivavy nahita azy indray, dia niteny taminizay teo anilany
hoe: io lehilahy io mba namanireny; fa izy nand indray.
Ary nony afaka kelikely izay teo anilany koa dia nilaza taminI Petera
hoe: namanireto koa ianao; fa Galiliana ianao.
Dia niozona sy nianiana izy ka nanao hoe: tsy fantatro izany lehilahy
lazainareo izany. Ary niaraka taminizay dia nisy akoho naneno
fanindroany. Ary Petera nahatsiaro ny teny izay nolazaini Jesosy
taminy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno fanindroany, dia hand
Ahy intelo ianao. Ary nony nieritreritra izany izy, dia nitomany.
~ 66 ~

Ireo epistily roa ireo iihany no hany boky nosoratani Petera


ao aminny Testamenta vaovao. Araka ireo mpandinika
sasany, nisy sombiny taminny bokinI Marka no nosoratana
teo ambany toro-llani Petera. Ao aminio Filazantsara io,
ny tantaranny fandvanI Petera dia voatantara mazava
tsara mba ho vakinny rehetra.
Nampalahelo raha nifarana teto ny tantarani Petera. Mbola
Jodasy no ho be mpiresaka kokoa noho izy. Nefa ny
fiainani
Petera
dia
fianarana
hatrany
ny
herinAndriamanitra tsy hay tohaina hamela heloka sy
hanova fiainana.

NY MARAINANN Y NITSANGANANY
Nankany aminny fasana i Maria Magdalena ka nahita fa efa
nisy nanaisotra ny vato ary avy hatrany izy dia nihazakazaka
nankany amini Jaona sy Petera. Dia nandeha haingana
nankany aminny fasana izy ireo.
.
Jaona 20:1-10 Ary taminny andro voalohany aminny herinandro dia
nandeha maraina koa mbola maizimaizina hankany aminny fasana
Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra taminny fasana.
Dia nihazakazaka nankany amini Simona Petera sy ilay mpianatra tiani
Jesosy izy ka nanao taminy hoe : nalainny olona tao am-pasana ny
Tompo, ka tsy fanantatray izay nametrahany Azy.
Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nankany aminny
fasana.
Ary raha niara-nihazakazaka izy roa lahy; ary ilay mpianatra anankiray
nihazakazaka nihoatra anI Petera ka tonga aloha tao aminny fasana.
Ary nony niondrika nitsirika izy, dia nahita ny lambam-paty nipetraka
teo, nefa tsy niditra tao izy.
Ary avy koa Simona Petera nanaraka ay, dia niditra tao am-pasana ka
nijery ny lambam-paty, fa voavalona mitokana.
Ary taminizay dia nididtra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga
taloha teo aminny fasana, ary nahita ka nino.
Fa tsy mbola fantany ny Soratra Masina fa tsy maintsy hitsangana
aminny maty Jesosy.
Dia lasa indray ny mpianatra nody.
Araki Marka, nisy anjely niseho taminireo vehivavy, teo
anoloanny fasana ka nilaza taminizy ireo mba hiteny
aminny mpianatra sy Petera fa nankany Galilia Jesosy ary
any no hahitany azy, araka izay efan nolazaini Jesosy
taminy.
Marka 16:7 Fa mandehana lazao aminny mpianany sy Petera fa
mialoha anareo ho any Galilia Izy ; any no hahitanareo Azy, araka izay
nolazainy taminareo.
~ 67 ~

Nahita ny Tompo nitsangana


Petera no mpianatra nahita voalohany ani Jesosy nitsangana
taminny maty. Ireo olona roa lahy naira-nandeha taminI
Jesosy hankany Emaosy nefa tsy nahafantatra Azy ambarapamakiany ny mofo. Dia niverina tany Jerosalema izy ireo
mba hampandre ny mpianatra.
Lioka 24:34 Sady nilaza hoe : Efa nitsnagana marina tokoa ny Tompo
ka efa niseho tamini Simona..
1 Korintiana 15:3-5 JFa nanolotra anareo ho isanny zavatra voalohany
indrindra ilay noraisiko, dia izao : Kristy maty noho ny fahotantsika
araka ny Soratra Masina ; dia nalevina, ary natsangana taminny andro
fahatelo araka ny Soratra Masina ; ary naseho tamini Kefasy Izy, dia
vao taminny roa ambinny folo lahy koa.
Fanekena telo sosona
Niseho fanin-telony taminny mpianatra Jesosy ary niresaka
manokana momba ani Petera izay taminizay.
Jaona 21:15-19 Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamini Simona
Petera: Simona, zanaki Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho
ny fitiavanireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Ianao mahalala fa tia
Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko.
Hoy indray Izy taminy fanindroany: Simona, zanaki Jaona, moa tia Ahy
va ianao? Dia hoy izy taminy: Eny, Tompoko, Ianao mahalala fa tia
Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Andraso ary ny ondriko.
Hoy Izy fanintelony: Simona, zanaki Jaona, moa tia Ahy va ianao? Dia
nalahelo Petera, satria Izy nanao intelo taminy hoe: Moa tia Ahy va
ianao? Ka hoy izy Taminy: Tompoko, Ianao mahalala ny zavatra
rehetra; fantatrao fa tia Anao aho. Hoy Jesosy taminy: fahano ary ny
ondriko.
Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha mbola tanora ianao, dia
nisikina ka nandehataminizay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao, dia
haninjitra ny tnanao, ary olon-kafa no hanikina anao ka hitondra anao
aminizay tsy tianao.
Ary izany no nolazainy hanambarana ny fombanny fahafatesana izay
hankalazainy anAndriamanitra. Ary rehefa voalazany izany, dia hoy Izy
taminy: manaraha Ahy.
Nand ani Jesosy intelo Petera ary voaverina tsara taminny
laoniny indray taminny nilazany intelo fa tia ani Jesosy
izy.
Famintinana
Mpiasa tsotra i Petera, mpanarato, fony niditra teo aminny
fiainany Jesosy. Ny fiarahany taminI Jesosy nandritra ny
telo taona, dia voavolavola ho aminny sa fanompoana izy.
Afaka ny haiiana izany ny mpino rehetra ankehittriny. Ny
tsy ambara telonny fiainani Petera dia ny fandraisany
andraikitra. Nanokana ny fiainany iray manontolo ho ani
Jesosy izy. Nafoiny ny asany, ireo namany, ny fotoany, ny
~ 68 ~

zavatra rehetra. Afaka ny hampiasa olona izay manokana ny


tenany ny Tompo ankehitriny. Te hampiasa antsika tsirairay
avy Izy!

FANONTANIANA HO VALIANA
1.. Inona ilay fanambarana azoni Petera momba ani Jesosy ?

2.. Manomez santionany aminny finoani Petera.

3. Manomez santionany aminny tsy finoani Petera

4.. Inona ilay baiko fahatelo nomeni Jesosy ani Petera raha nakatoky ny aminny fitiavany azy
Izy ?

~ 69 ~

Lesona 8

Petera, Vato
FIANDOHANNY ASA FANOMPOANI PETERA
Lasa natanjaka taminny finoana i Petera. Tsy niozongozona
intsony ny finoany tao aorianny fandvany anI Jesosy. Tao
aorianny nadraisiany ny herinny Fanahy Masina taminny
Pantekosata, dia lasa olona hafa i Petera. Tena lasa Petera,
ilay Vato, tokoa izy.
Ny asa fanompoani Petera no modelinny zavatra izay
angatahanny Tompo ho tanterahantsika ankehitriny. Tsara
ny manamarika fa nijoro vavolombelona tany Jerosalema sy
Jodia aloha i Petera vao tany Samaria.
Asanny Apostoly 1:8 Fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy
Jodia sy Samaria hatraminny faranny tany.
Toeranny asa Fanompoana
Mahakasika bebe kokoa ireo Jiosy ny asa fanompoani
Petera fa tsy ny jentilisa.
Galatiana 2:7,8 Fa hafa kosa no nataony, fa nony hitany fa notolorana
ny filazantsara ho adidiko ho anny tsy voafora aho, tahaka ani Petera
ho anny voafora (fa izay niasa ho ani Petera haha-Apostoly azy ho
voafora no niasa ho ahy koa ho anny jentilisa.)
Tahaka ny niantsoanAndriamanitra ani Petera hankany
amina vondronolona manokana, izy dia manana asa
fanompoana miavaka ho anny mpino tsirairay. Misy ireo
izay voantso ho any aminny olona mpifoka zavamahadomelina, mpisotro toaka, mpivaro-tena, tsy manankialofana, vehivavy hiaranny herisetra, na koa ireo olona
manana asa. Ny ahfaa kosa voantso hankany amina firenena
na foko. Ny zava-dehibe dia ny famantarana ny
sitraponAndriamanitra ho anny asa fanompoanao. Dia
hatsapa hery lehibe sy fahavanonana lehibe eo aminny asa
fanompoanao ianao.
Toriteny Vaolohany
Asa 2:14-41

Petera no mpandaha-teny voalohany taminny andro


Pantekosta.
Asanny Apostoly 2:14 Fa nitsangana Petera sy ny iraika ambinny folo
lahy, dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe: Ry lehilahy Jiosy sy
izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao, ka
henoy ny teniko.

~ 70 ~

Fahagagana Vaolohany
Asa 3:1-11

Petera dia nanana andraikitra lehibe, izay voalaza mazava


tsara, taminny fahagagana voalohany nataonireo Apostoly
tao aorianny pantekosta. Tahaka izany koa i Jaona. Tsy
inona izany fa ny fanasitranana ilay lehilahy malemy teo
aminny vavahadinny tempoly.
Asanny Apostoly 3:1-8 Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo ankianjanny tempoly taminny ora fahasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy
nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kimbon-dreniny, izay
napetrany isanandro teo anoloanny tempoly, ilay atao hoe
Itsaraendrika, mba hangataka fiantrana aminizay niditra teo ankianjanny tempoly; nony nahita anI Petera sy Jaona efa niditra eo ankianjanny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary
Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: Mijere anay. Dia nibanjina
azy roa lahy tsara izy, fa nanantena hahazo zavatra taminy. Fa hoy
Petera: tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no
omeko anao: Aminny anaranI Jesosy kristy avy any Nazareta,
mitsangatsangna. Ary noraisiny taminny tnany ankavanana
ralehilahy ka natsangany; dia natanjaka niaraka taminizay ny tongony
sy ny kitrokeliny. Ary niantsambotra ka nijoro, dia nitsangatsangana
ary naira-niditra taminy ho eo an-kianjanny tempoly, nitsangatsangana
sy niantsambotsambotra sady nidera anAndriamanitra.
Fanenjehana Voalohany
Asa 4

Voaktrio fahagagana io, maro no nandray ny famonjena ka


nitombo ho dimy arivo ny isany. Dia nalefanireo mpitondra
fivavahana Jiosy tany an-tranomaizina Petera sy Jaona ka
noadikadininy nony ampitso. Petera no tena nitondra teny
taminity vanim-potoanny fanenjehana ity.
Asanny Apostoly 4:7,8 Ary rehefa nataony teo ampovoany izy roa
lahy, dia nanontaniany hoe : Fahefana manao ahoana, na anarana
manao ahoana, no nanaovanareo izany ? Ary Petera, feno ny Fanahy
Masina, dia nanao taminy hoe : Ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona.
Nihetsika tamim-pahefana i Petera
Asa 5:1-11

Nampiasainny fanahy Masaina Petera mba hiaro sy hiandry


ny Fiangonana aminny fahotana sy ny fandrebirebena.
Asanny Apostoly 5:1,2 Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy
Safira vadiny nivarotra tany, ka nanafenany ho azy ny vola vidiny, ary
ny vavy koa nahalala izany, dia nentiny ny vola sasany vidiny ka
napetrany teo anoloanny tongotry ny Apostoly.
Nihetsika araka ny Teny Fahalalana Petera
Asanny Apostoly 5:3-6 Ary hoy Petera: Ry Ananiasy, nahoana satana
no nameno ny fonao handainga aminny Fanahy Masina ka hanafina ny
vola sasany vidinny tany? Fony tsy namidy, tsy anao ihany va izy? Ary
~ 71 ~

rehefa namidy, tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana
no nisaina izay tao am-ponao ianao? Tsy nandainga taminolona ianao,
fa taminAndriamanitra?
Ary Ananiasy, nony nandre izany teny izany, dia nikarapoka, ka afaka
ny ainy ; dia raiki-tahotra loatra izay rehetra nandre izany. Ary
nitsangana ny zatovo, dia nofonosiny ny faty ka nentiny nivoaka, dia
naleviny.
Nanome fahafahana ani Ananiasy izy
Nanome fahafahana ani Ananiasy mba hilaza ny marina
Asanny Apostoly 5:7-9 fa rehefa afaka tokony ho ora telo, dia niditra
koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjo teo. Ary hoy Petera
taminy: Lazao amiko: izany ihany va no vola vidinny taninareo? Dia hoy
izy: Eny, izany ihany. Ary hoy Petera taminy: Nahoana ianareo no niray
tetika haka fanahy ny Fanahinny Tompo? Indro, eo am-baravarana ny
tongotrizay nandevina ny vadinao, ary hitondra anao hivoaka koa izy.
Niteraka fatahorana anAndriamanitra izany
Asanny Apostoly 5:10,11 Dia nikarapoka teo anoloanny tongony
niaraka taminizay ko aizy, ka afaka ny ainy ; ary raha niditra ny
zatovo, dia hitany fa maty, ary nentiny nivoaka ka naleviny teo
anilanny lahy. Dia raiki-tahotra indrindra ny Fiangonana rehetra sy izay
rehetra nandre izany.
Tsy hoe ratsy avokoa akory ny endrika tahotra rehetra. Fa ny
tahotra nahazo ireto olona ireto dia vokatry ny fahafantarany
ny herinAndriamanitra sy ny zavatra takiny eo aminny
sehatry ny fahatsorana sy ny filazana ny marina.

Ny fahafantarana ny ratsy
Ny Fiangonana dia miala arovana aminny ratsy. Ny Fanahy
Masina no maneho ny ratsy aminireo tomponandraikitra,
tahaka ny nampahafantarany anI Petera ny amini Ananiasy
sy Safira.
Nampiasa ny fanomezam-pahasoavanny Teny Fahalalana
Petera. Fantany fa nisy nanafenana ny vola. Tsy nisy olona
nanery azy ireo hivarotra ny taniny. Angamba izy ireo
nanao izany ary avy eo nandainga satria te hahazo
toerana teo aminny tenanny mpino. Ny tena fahotany
dia tsy ny nitazonany ny ampahanny vola, fa ny
nandaingany taminny Fanahy Masina.
Tsara ny manamarika fa ora telo no elanelanny
fahafatesani Ananiasy sy ny nahatongavanny vadiny, ary
nandritra izay fotoana izay, dia tsy nisy olona
nampahafantatra azy ny zava-niseho. Angamba ny olona
tena talanjona noho ny herinAndriamanitra ka tsy niteny
satria natahotra ny hanota.
Ny Asa fanompoanny Tandindona
Asa 5:12-16

Tena lehibe ny herinny Tompo nirotsaka taminI Petera ka


na ny tandindony aza dia afaka nanasitrana.
~ 72 ~

Asanny Apostoly 5:14-16 Ary ny tnanny Apostoly no nanaovana


famantarana sy fahagagana maro teo aminny vahoaka; ary izy rehetra
niray saina teo aminny FialofanI Solomona; ary tsy nisy taminny
olona sisa rehetra sahy niray taminy; nefa nankalaza azy ny vahoaka.
Ary vao mainka nisy olona maro koa na lahy na vavy izay nino ny
Tompo nanampy ho isany; ka dia nentiny teny an-dlambe aza ny
marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriana, mba hisy ho
azonny andindoni Petera ahay, raha mandalo izy. Ary ny olona maro
avy taminny vohitra manodidina anI Jerosalema dia nivory koa,
nitondra ny marary sy izay nampahorinny fanahy maloto; dia sitrana
avokoa izy ireny.

NY ASA FANOMPOANA MANERAN-TANY


Nandeha sy nanao ny asa fanompoany tany amina toerana
maro ivelani Jerosalema sy Jodia Petera.
Tany Samaria
Asa 8:14-25

Ireo Batisa
Asanny Apostoly 8:14-17 Ary nony renny Apostoly tany Jerosalema
fa Samaria efa nandray ny teninAndriamanitra, dia naniraka ani
Petera sy Jaona izy hankany aminy. Nony tafidina tany izy roa lahy, dia
nivavaka ho anny olona mba handraisany ny fanahy Masina. Fa tsy
mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa
taminny anaranI Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametratnana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.
Nametrahani Petera sy Jaona tnana izy ireo dia nandray ny
baitsanny Fanahy Masina.
Niteny Jesosy fa tokony hanao ny asa fanompoantsika ao
Jerosalema aloha isika (ao aminny toerana fonenatsika),
avy eo any Jodia (ny faritra misy antsika), sy Samaria (any
aminizay misy ireo fahavalontsika), ary hatraminny
faranny tany.
Andeha ho jerevantsika ny asa fanompoani Petera.

Fantatra ny ratsy
Rehefa nahita ny fahefana taminny tnani Petera Simona
Mpanao ody, dia nitady hividy izany. Avy hatrany Petera dia
niteny hoe:
Asanny Apostoly 8:20-23 Fa hoy Petera taminy Aoka ho very
mbaminny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny
fanomezanAndriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha aminizany
zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehanAndriamanitra.
Koa mibebaha aminizao haratsianao izao, ka mangataha aminny
Tompo, andrao mba havelany izay noheverinny fonao. Fa hitako fa
mbola mitoetra aminny fangidianny afero sy ny fehin-keloka ihany
ianao.
Nampiasa ny fanomezam-pahasoavana hoenti-mamantatra
fanahy samihafa Petera.
~ 73 ~

Lyda
Asa 9:32-35

Nandritra ireo diany, Petera dia nanao izay zavatra hitany


nataoni Jesosy. Nandidy ani Petera sy ny mpino rehetra
Jesosy mba hanao hanao ny asa izay nataony.

Ny fanasitranana ani Enea


Namangy ny mpino tany Lyda Petera; dia nisy lehilahy iray
atao hoe Enea, izay efa nandry valo taona teo am-parafara,
fa nararinny paralysisa. Dia hoy Petera taminy: Ry Enea,
mitsangan, ka amboary ny fandrianao. dia nitsangana
niaraka taminizay izy. Ary nahita aza izay rehetra nonina
tany Lyda sy Sarna, ka dia niverina ho aminny Tompo.
Jopa
Asa 9:36-43

Natsangana taminny maty Dorkasy


Teo Petera fony nanangana ny zanakavavinI Jairo taminny
maty Jesosy. Rehefa tsapani Petera fa tianAndriamanitra
hatsangany aminny maty Dorkasy, ary efa fantany izay
nataoni Jesosy, dia nanao arakizany koa izy.
Asanny Apostoly 9:36-42 Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao
hoe Tabita, izany hoe, raha adika, Dorkasy ; ary ben y asa soa sy ny
fiantrana izay natonizany vehivavy izany. Ary narary izy taminizany
andro izany, ka dia maty; ary rehefa nampandroiny ny faty dia
napetrany tao an-trano ambony. Ary satria Lyda akaikinI Jopa, ary ny
mpianatra nandre fa efa tonga tao Petera, dia naniraka roa lahy izy
hangataka azy hoe: Aza misalasala hankaty aminay. Dia nitsangana
Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary nony tonga izy, dia nentiny tany
an-trano ambony, ary ny mpitondratena rehetra nitsangana teo anilany
ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairinI
Dorkasy fony fahavelony.
Ary navoakanI Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka
nivavaka; ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe: Ry Tabita,
mitsangna. Dia nahirany ny masony; ary raha nahita anI Petera izy,
dia niarina. Ary Petera nanolo-tnana azy ka nanangana azy; ary rehefa
niantso ny olona masina sy ny mpitondratena izy, dia nanolotra azy
velona. Ary dia fantatra erani Jopa izany, ka maro no nino ny Tompo.
Tadidinao ve ny namoahani Jesosy ny olona tao aminny
efitrano nisy ny zanakavavini Jairo, ka tsy nisy navelany
nijanona afa-tsy ny ray aman-dreniny sy ny mpianatra telo
lahy ihany? Nahisaki Jesosy ireo tsy nino ary nanao toy
izany koa Petera.
Ny finoana dia mitranga aminny famindram-po fa tsy
aminny fangoraham-po (fitserana) velively. Raha noho ny
fangoraham-po, dia hatsangatsika aminny maty avokoa ny
olona rehetra. Nefa ny sitraponAndriamanitra dia tsy ny
hitsangananny olona rehetra aminny maty. Aminizay
sehatry ny finoana izay, dia tena ilaina ny mihaino teny
mazava avy aminny Tompo. Tsara ny mahatsiaro fa Jesosy
~ 74 ~

dia niteny fa Izy dia tsy manao na inona na inona afa-tsy


izay hitany ataonny Ray. Ny maty dia tsy natsangana raha
tsy nahazo teny fahendrena avy aminAndriamanitra, izay
manome ny fanomezam-pahasoavanny finoana.
Jaona 5:19 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo
marina dia marina tokoa : Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na
inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataonny Ray, fa na inona na inona no
ataonny Ray dia toy izany koa no ataonny Zanaka.
.
Kaisaria
Asa 10

Ilay Fahitana
Petera dia nantsoina, voalohany indrindra, ho anny Jiosy.
Izy ihany koa no nampiasainAndriamanitra mba hanokatra
ny varavarana ho any aminny tontolonny jentilisa.
Ny fahitana izay nampahitanAndriamanitra ani Petera, sy
ny fampianarana izay vokatrizany dia tena miavaka, satria
ahitantsika ny fatokinAndriamanitra izay mampianatra
antsika ny zavatra tokony ho fantatsika na ho takatsika mba
hamitana ny sitrapony.
Aminny maha Jiosy azy, Petera dia tsy nifampiraharaha
taminny jentilisa. Tsy ho navelany hiditra tao aminy ny
jentilisa ary tsy hankany aminny Jentilisa mihitsy izy. Nefa
Andriamanitra nanana iaraka manokana ho ani Petera ka tsy
maintsy ravana izany tsy fifampirarahana izany.
Asanny Apostoly 10:10-23 Dia noana loatra izy ka te hihinana ; fa
raha mbola natao ny nahandro, dia azon-tsindrimandry izy ka nahita ny
lanitra misokatra, sady nisy zavatra midina toa lamba lehibe
nampidinina taminny zorony efatra ho aminny tany ; ary tao anatiny
nisy ny biby rehetra izay manan-tongotra efatra sy ny zava-mandady sy
mikisaka ety an-tany ary ny voromanidina.
Ary nisy feo nanao taminy hoe: mitsangan, ry Petera; vonoy, ka hano.
Fa hoy Petera: sanatria, tompoko! Fa tsy mbola nihinana zava-padiana
tsy madio aho. Fa hoy ilay feo taminy fanindroany : izay efa
nodiovinAndriamanitra dia aza ataonao ho fady. Ary intelo no
nanaovana izany; dia nakarina tany an-danitra niaraka taminizay ilay
zavatra.
Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny aminizay antonny
fahitana efa hitany, dia, indreo, ny olon izay nirahinI Kornelio
nanontany ny tranonI Simona ka nijanona teo am-bavahady, dia
niantso ka nanontany na mitoetra ao Simona, izay atao hoe koa Petera,
na tsia. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera, dia hoy ny
Fanahy taminy: Indreo, misy telo lahy mitady anao; fa mitsangan
ianao, dia midinba, ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala,
fa Izaho no naniraka azy.
Ary Petera nidina tany aminireo olona ireo ka nanao hoe: inty aho izay
tadiavinareo; inona no antony ahatongavanareo aty? Dia hoy ireo:
~ 75 ~

Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra anAndriamanitra ka


tsara laza aminny firenenny Jiosy rehetra, dia efa notoroananjely
masina hevitra hampaka anao ho any an-tranony sy hihaino teny avy
aminao.
Ary Petera nampiantrano azy handry tao. Ary nony ampitso, dia niainga
Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany
Jopa niaraka taminy koa.
Nandray ny Fanahy Masina ny Jentilisa
Asanny Apostoly 10:24, 25, 27,28 Ary nony ampitso indray, dia tonga
tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny
havany sy ny tenaa sakaizany. Ary raha vao nididtra Petera dia nitsena
azy Kornelio ka niankohoka teo aminny tongony sady nitsaoka azy.
Ary nony niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona
maro tafangona tao.
Dia hoy izy taminy: ianareo mahalala fa fady aminny Jiosy ny hanandraharaha na hiantrano aminny olona hafa firenena; nefa izaho efa
nampahafantarinAndriamanitra fa tsy misy olona azoko atao ho fady
na tsy madio.
Dia mbola nitohy niteny ireo ary Petera nanomboka
nanazava taminy ny amini Jesosy.
Asanny Apostoly 10:43-46 Izy no ambaranny mpaminany rehetra, fa
aminny anarany no hahazoanizay rehetra mino Azy famelan-keloka.
Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka taminizay
rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina. Ary talanjona ny mino
isanny voafora izay niaraka taminI Petera, satria nilatsaka taminny
Jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. Fa nandre azy
niteny taminny fiteny tsy fantatra sy nankalaza anAndriamanitra izy.
Ny Tatitra nataoni Petera
Asa 11:1-18

Notapahini Petera ny fomban-drazany mikasika ny


fifandraisana. Nandeha tany aminny tsy voafora izy ary
naira nihinana taminy.
Notantaraini Petera taminireo Apostoly hafa ny zavatra
nanjo azy : ny fahitana izay hitany, ireo olona tonga nitady
azy, ny nampian-tranony azy ireo, sy ny fomba
nandraisanizy ireo ny famonjena sy ny batisanny Fanahy
Masina. Toy izao no namintinany azy:
Asanny Apostoly 11:17, 18 Koa raha mba homenAndriamanitra azy
ny fanomezana, tahaka antsika fony isika vao nino ani Jesosy Kristy
Tompo, dia iza no aho no hahasakana anAndriamanitra ?
Ary rehefa nandre izany ireo, dia nangina sady nankalaza
anAndriamanitra ka nanao hoe : efa nomenAndriamanitra ny Jentilisa
koa ny fibebahana hahazoany fiainana.
Taminizany no nahatsapanny Apostoly fa tsy natao ho
anny Jiosy miely eran-tany ihany ny famonjena fa ho anny
olona rehetra.
~ 76 ~

NY FAHAFAHANI PETERA AVY TAO AN-TRANOMAIZINA ASA 12 : 1-19


Fahafatesana mahatsiravina
Matetika Jesosy no nanavaka ani Petersa, Jakoba ary Jaona.
Novonoini Heroda taminny sabatra i Jakoba, ary avy eo
dia nogadrainy i Petera. Tokony ho tonga tao an-tsainI
Petera koa fa ho faty koa izy.
Asanny Apostoly 12:1-16 Ary taminizany andro izany Heroda
mpanjaka naninjitra ny tnany ampahory ny sasany taminny
Fiangonana. Ary izy namono ani Jakoba, rahalahini Jaona, taminny
sabatra. Ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy izany, dia nandroso
nisambotra ani Petera koa izy. (Efa mby taminny andro fihinanana ny
mofo tsy misy masirasira taminizany.) ary rehefa nosamboriny izy, dia
nataony tao an-tranomaizina ka natolony taminny miaramila enina
ambinny folo hambenany ; dia nikasa hamoaka azy ho eo aminny
vahoaka izy, rehefa afaka ny paska.
.
Ny vavaka nataonny Fiangonana
Asanny Apostoly 12:5-7 Ary Petera nambenana tao an-tranomaizina;
ary ny Fiangonana nahery nangataka taminAndriamanitra ho azy. Ary
nony efa hamoaka azy Heroda, dia natory teo anelanelanny miaramila
roa lahy Petera tamininy alina iny, sady voafatotra taminny gadra roa
izy; ary nisy mpiambina niambina ny tranomaizina teo am-baravarana
Ary, indro, nisy anjelinny Tompo tonga teo, sady nisy mazava
namirapiratra tao an-trano; ary izy nanohina ny tehezanI Petera, dia
namoha azy ka nanao hoe: mitsangan faingana. Dia niala taminny
tnany ny gadra
Fanafahana ani Petera
Asanny Apostoly 12 : 8-11 Ary hoy ilay anjely taminy: misikina, ary
fehezo ny kapanao. Dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy: tafio ny
lambanao, ka manaraha ahy. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy; ary tsy
fantany ho marina izay nataonny anjely, fa nataony ho nahita fahitana
ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faha roa izy,
dia tonga teo aminny vavahady vy izay mahazo ny llana ho any antnana; ary nivoha ho azy io mba halehany; ary nony nivoaka izy, dia
nandroso taminny lalana iray, ary niaraka taminizay dia nandao azy
ilay anjely. Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera, dia nanao hoe :
ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny
ka namonjy ahy taminny tnani Heroda sy ny fanantenanny Jiosy
rehetra
12 Ary rehefa fantany tsara izany, dia nankany an-tranoni Maria,
renini Jaona, izay atao hoe koa Marka, izy ; ary nisy olona maro
niangona nivavaka tao
Nivaly ny vavaka
13,14 Ary raha nandondona ny vavahady Petera, dia nisy ankizivavy
atao hoe Roda nankeo hihaino. Ary rehefa nahalala ny feoni Petera
aizy, dia tsy namoha ny vavahady noho ny hafaliany, fa lasa
~ 77 ~

nihazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo ambavahady.


Ny tsy fisianny finoana
15,16 IFa hoy ny olona taminy: very saina ianao. Fa izy nitompo rariny
fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona : anjeliny izany. Fa Petera
naharitra nandondona ihany, ary rehefa novohany, dia nahita azy ireo
ka talanjona.
Ny hafatra izay omenAndriamanitra antsika manoloana ny
tranga iray dia mety ho adinontsika mora foana. Mazava ho
azy fa kivy ny olona taminny fotoana nivoaani Peter any
tranomaizina ka nankanesany tany aminny vondrom-bavaka
izay nataonizy ireo. Mety hiteny isika hoe: Fa nankaiza ny
finoanizy ireo? Nefa tokony ho fantatsika ny fanahiany ny
amini Petera sy ny fotoana efa laniny ny hivavahana. Raha
tsy nivavaka izy ireo dia mety ho novonoina toa anI Jakoba
koa I Petera.
Ny Fahafatesani Heroda
Asa 12:19-23

Novonoini Heroda i Jakoba. Arye fa nikendry hamono ani


Petera ko aizy. Novonoiny ireo mpiambina ny dranomaizina
izay namela anI Petera handositra. Nefa efa an-dlampahafatesana koa Heroda.
Asanny Apostoly 12:21-24 Ary taminny andro voatendry dia niakanjo
akanjom-panjakana Heroda ka nipetraka teo amboninny seza
fiandrianany, dia nikabary taminny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso
hoe : feonAndriamanitra izany, fa tsy anolona !
Ary niaraka taminizay dia nisy anjelinny Tompo namely azy, satria tsy
nanome voninahitra anAndriamanitra izy ; ka dia nohaninny kankana
izy ka maty. Ary nandroso sy niely ny TeninAndriamanitra.

NY FAHAFATESANI PETERA
Miresaka amintsika ny aminny fahafatesani Petera ny
Soratra Masina, ary fantatsika fa efa naminany ny
aminizany Jesosy.
Jaona 21:18,19 Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola
tanora ianao, dia nisikina ka nandeha taminizay tianao ; fa rehefa
antitra kosa ianao, dia haninjitra ny tnanao, ary olon-kafa no hanikina
anao ka hitondra anao any aminizay tsy tianao. Ary izany no nolazainy
hanambara ny fombanny fahafatesany izay hankalazany
anAndriamanitra. Ary rehefa voalazany izany, dia hoy Izy taminy:
manarah Ahy.
Araka ny tantara sasany, raha vao tafavoaka avy tao antranomaizina taminny fomba mahagaga Petera dia nankany
Roma ary tany izy no nohombohini Nron taminny
hazofijaliana. Ny tantara ihany koa dia milaza fa tsy nety
nohombohina tahaka anI Jesosy izy fa nangataka izy mba
hatsongoloka. Tsy misy milaza izany ao aminny Soratra
~ 78 ~

Masina. Asa soratra maro no miresaka ani Paoly tany


Roma, fa tsy misy miresaka kosa ny amini Petera.
Fintina
Ny fianarana ny fiainani Petera dia fianarana fahagagana.
Ny fahagagana voalohany dia ny fiovana tonga teo aminny
fiainani Petera nanomboka taminny fotoana nanombohany
nanaraka ani Jesosy, ny nandvany Azy nandritra ny
fitsarana Azy, nandray ny batsianny Fanahy Masina, ary
lasa feno fahasahiana, tsy natahotra olona intsony, eny fa na
dia ny fahafatesana aza.
Nahita ani Jesosy nanao fahagagna izy, ary dia nanao toy
izany koa. Nisy fotoana nahery be ny hosotra tao aminy ka
na dia ny alokany aza dia nahasitrana izay nolalovanizany.
Nanatsikafona ny fahotana teo aminny Fiangonana izy ka
dia maty nianjera ny olona. Nanangana ani Dorkasy
taminny maty Petera. Teo ambavahonanny fahafatesana
izy tany an-tranomaizina fa Andriamanitra naniraka anjely
mba hanafaka azy. Nizotra taminny HerinAndriamanitra
mahagaga sy tsy takatry ny saina Petera ary afaka manao toy
izany koa isika.

FANONTANIANA HO VALIANA
1.. Inona no zavatra voarainao taminny fiainani Petera tao aorianny batsianny Fanahy Masina
ka manan-danja eo aminny fiainanao ankehitriny ?

2.. Raha nandainaga taminny Fanahy Masina Ananiasy sy Safira dia maty avy hatrany, Araka ny
hevitrao, nahoana no tsy misy eo aminny Fiangonana intsony izany ankehitriny ?

3.. Nahoana ireo tranga nisy tany Kaisaria no zava-dehibe ho antsika ankehitriny ?

~ 79 ~

Lesona 9

Ny Fahafatesana no hahazoako tombony


Hoy ny Apostoly Apoly rehefa teo anoloanny fahafatesana:
Fa Kristy no antonny ahavelomako, ary ny fahafatesana no
hahazoako tombony. (Filipyna 1:21)
Hianarantsika avy aminny fiainani Stefana ny tokony ho
fihetsika asehontsika eo anoloanny fanenjehana sy ny
fahafatesana. .

STEFANA
Stefana, iary taminireo Diakona
Asa 6,7,8

Fantatsika fa I Stefana dia olona tsara laza, feno ny Fanahy


Masina sy ny fahendrena, satria ireo toetra ireo no takina
aminny Diakona.
Asanny Apostoly 6:3 Koa aminizany, ry rahalahy, mizah fito lahy eo
aminareo, izay tsara laza sady feno ny Fanahy sy fehendrena, mba
hotendrenay hitandrina izany raharaha izany.
Raha vao voafidy ho Diakona izy dia nanomboka nanao
fahagagana teo aminny olona.

Nanao fahagagana izy


Asanny Apostoly 6:8-15 Ary Stefana, feno fahasoavana sy hery, dia
nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo aminny vahoaka

Nandalo fanoherana izy


9 Fa ny sasany, izay avy aminny synagoga atao hoe Synagoganny
Libertina sy ny Kyreniana sy ny Aleksandriana mbaminizay avy any
Kilikia sy Asia, dia nitsangana ka niady hevitra tamini Stefana.
Nanana ny FahendrenAndriamanitra
10 Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny Fanahy izay nitenenany
ireo.

Nalam-baraka izy
11 Dia nisy olona nomeny vava hanao hoe: efa renay niteny ratsy ani
Mosesy sy Andriamanitra ity.
Noapangaina taminny tsy marina
Asanny Apostoly 6:12-14 Ary nampitaitra ny olona sy ny loholona ary
ny mpanora-dalna izy, dia nankeo amini Stefana ka nisarika azy, dia
nitondra azy ho eo aminny Synedriona, ary izy nanangana
vavolombelona mandainga, izay nanao hoe: IoIo lehilahy io tsy
mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalna, fa efa
renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity
fitoerana ity sy hanova ny fomba izay natolotri Mosesy antsika.

~ 80 ~

Feno ny voninahitrAndriamanitra izy


15 Ary izay rehetra nipetraka teo aminny Synedriona, raha nandinika
ani Stefana, dia nahita ny taerhiny tahaka ny tarehinanjely.
Ny nahatonga ny fahafatesani Stefana
Nitory ny filaantsara izy
Ny mpiosronabe nanontany anI Stefana rha toa ka marina
ny fiapangana azy ary noararaotinI Stefana izany
fahafahana izany mba hitoriana ny Filazantsara. Natombony
taminI Abrahama izany ka notohizany hatraminny
fahatongavanny Mesia, ary noapangainy ireo mpitondra
fivavahana noho ny namonoany Azy. Nofaranany taminkatezerana ny toriteniny:
Asanny Apostoly 7:51-53 Ry olona mafy hatoka sady tsy voafora fo
sy sofina, ianareo manohitra ny Fanahy Masina mandrakariva; tahak ny
nataonny razanareo ihany no ataonareo koa.iza no mpaminany izay tsy
nenjehinny razanareo? Eny, novonoiny aza izay naminany ny fiavianny
Marina: ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono Azy
ianareo, dia olona izay nahazo ny lalna taminny nandaharananjely
azy, nefa tsy nankato izany.
Nampianatra ny mpianatra Jesosy mba tsy hanahy ny
aminizay havaly, ary Stefana dia tena ohatra tsara ny
aminizany fampianarana izany. Navelany hanafotra azy sy
ampiteny azy izay tokony ho ambarany ny Fanahy Masina.

Nohetsehiny ny fahatezeranireo
Ny Synedriona sy ny mpisoronabe dia tena tezitra mafy ka
nihidy vazana taminy.
Asanny Apostoly 7:54-60 Ary nony nandre izany ireo, dia lotika ny
fony, ka nihidy vazana taminy izy.
Feno ny Fanahy Masina Stefana
55,56 Fa Stefana, feno ny Fanahy Masina, dia nibanjina ny lanitra ka
nahita ny voninahitrAndriamanitra sy Jesosy Kristy nitsangana teo
ankavananAndriamanitra, dia nanao hoe : Indro, hitako ny lanitra
misokatra
ary
ny
Zanakolona
mitsangana
eo
ankavananAndriamanitra.
Feno ny Fanahy Masina Stefana ka nibanjina nijery ny
lanitra ary nahita ny voninahitrAndriamanitra sy Jesosy
nitsangana teo ankavananAndriamanitra.
Nand tsy hihaino azy ny mpitarika
57,58 Ary ny olona niantso taminny feo mahery sady nanentsin-tadiny
ka indray nirodona taminy, dia nandroaka azy ho eny ivelanny tanna
ka nitora-bato azy, ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany
teo anilanny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly.

Namela heloka azy ireo Stefana


60 Dia nandohalika izy ka niantso taminny feo mahery hoe: Tompo ,
aza atao ho helony anie izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy, dia
nodimandry.
~ 81 ~

Ny Nanaovana ani Stefana ho Martiora


I Stefana no martiora voalohany indrindra, ary manamarika
ny fanenjehana lehibe nahazo ireo Mpino voalohany ny
fahafatesany. Niteraka ny fielezanireo mpino izay nitory ny
Teny tany aminny tany rehetra ny fahafatesany.
Asanny Apostoly 8:1-3 Ary Saoly mba nankasitraka ny namonoanaazy
koa. Ary taminizany andro izany dia nisy fanenjehana mafy taminny
Fiangonana tany Jerosalema; ka dia niely teny aminny tany Jodia sy
Samaria izy rehetra, afa-tsy ny Apostoly ihany. Ary mpivavaka tsara no
nandevina anI Stefana sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahory
mafy ny Fiangonana, ka nidirany isan-trano sady nosarihany, na
lehilahy na ny vehivavy, ka nataony tao an-tranomaizina.
Asanny Apostoly 11:19-21 Ary izay niely noho ny fanenjehana tamini
Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kyprosy ary Antiokia, nefa tsy
nitoriteny taminny olona izy, afa-tsy taminny Jiosy ihany. Ary ny
sasany taminireny, dia lehilahy avy any Kyprosy sy Kyrena izay tonga
tany Antiokia, dia niresaka taminny Jentilisa koa ka nitory anI Jesosy
Tompo. Ary ny tnanny Tompo nomba azy ireo, ka maro no isanizay
nino sy niverina ho aminny Tompo.

Vavolombelona ho ani Saoly


Ny fahafatesani Stefana dia vavolombelona natokana ho
anilay olona izay nantsoinAndriamanitra hijoro
vavolombelona ho Azy any aminny firenenny Jentilisa.
Asanny Apostoly 22:20 Ary raha nalatsaka ny rni Stefana
martioranao, izaho koa dia mba nitsangana teo ka nanaiky sady
nitandrina ny fitafianizay namono azy.
Hitani Saoly ny tarehini Stefana feno haravoana taminny
fimbanjinany ny voninahitrAndriamanitra na dia
notoraham-bato aza izy.
Taminny alalanny fahafatesany, Stefana dia tonga voa iray
namokatra fanahy maro be izay nojinjaina taminny asa
fanompoani Paoly.
Fintina
Tsy Apostoly Stefana nefa afaka nanao fahagagana maro.
Tsy voafetra ho anireo Apostoly na ho anireo izay manao
ireo asa fanompoana dimy ihany ny fahagagana. Tahaka ny
niterahanny fahagagana fanoherana teo amini Stefana,
aminizoa androntsika izao koa, ny fanaovana famantarana
sy fahagagana dia hitarika fanoherana sy ady hevitra
aminireo mpitondra fivavahana sy ny tsy mino.
Tena feno ny Fanahy Masina sy ny fahendreny Stefana ka
dia tsy nahavita nanohitra ny fahendreny sy ny
fanahinAndriamanitra izay nonina tao aminy, ireo
mpitondra fivavahana izay niezaka nanohana ny finoany.
Ho anny mpino rehetra ankehitriny, Stefana dia modelinny
finoana sy ny hery ary ohatry ny vavolombelona sahy eo
anatrehanny fanoherana sy ny fandrahonana ho fatys
~ 82 ~

NY ILANA NY FANENJEHANA
Manadio, Mampahery, Manafaka
Ireo sedra sy fanenjehana dia nahatonga ny Fiangonana ho
voadio, nahery ary afaka nitory ny Filazantsara.
Asanny Apostoly 14:21,22 Ary rehefa nitory ny Filazantsara
taminizany tnana izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina
nankany Lystra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy, nampahery ny
fanahinny mpianatra ka nananatra azy haharitra aminny finoana, sady
nilaza fa tsy maintsy ho aminny fahoriana be no idirantsika aminny
fanjakanAndriamanitra.
Fandrahonana ny Fiangonana Matanjaka
Araka izay efa hitantsika teo aminny fiainani Stefana, raha
vao nihetsika ny herinny Fanahy Masina tsy takatry ny
saina, dia niteraka fanenjehana izany. Taminny fotoana
voalohany teo aminny Fiangonana, ireo fanenjehana dia avy
aminireo mpitarika fivavahana. Ary dia izany ihany koa no
fototra iavianizany ankehitriny.
Niteraka fandrahonana teo aminireo mpitarika Jiosy ny
fisianny
Kristiana.
Tonga
ny
fotoana
izay
nanovanAndrimanitra ny fomba fivavahana napetrakizy
ireo tao aminny tempoly, ho lasa fivavahana aminny
fanahy sy fahamarinana.
Na aminizoa fotoana izao aza, Andriamanitra dia manao
zava-baovao no sady mamerina ny Fiangonany aminny
laoniny. Izay zavatra nambaranAndriamanitra sy nataony
tao aminny Fiangonany taona maro lasa izay, dia tsy ho
voatery hitovy aminizany no tiany hambara sy hatao ao
aminny Fiangonany ankehitriny. Mila maniry hiova
miaraka Aminy isika ka tsy hifikitra aminireo modely
taloha.
.
Ny tenanny mpino matanjaka dia mitoetra ho fandrahonana
ho anireo kristiana tsy mandray andraikitra ankehitriny. Ary
matetika dia avy aminizy ireo ny fanenjehana.
Ny kristiana mandray andraikitra ihany koa dia
fandrahonana ho anny herinny ratsy, izay manafika ny
Fiangonana tsy nanana hery nandritra ny taonjato maro. Hisy
ny fanenjehana avy aminireo fiarahamonina tsy mino ny
fisinAndriamanitra.
Rehefa manomboka manao ny asani Jesosy ny mpino
tsirairay, aminny fanaovana famantarana sy fahagagana
lehibe, dia hisy fanahy amanarivony maro ho babo ho ani
Jesosy.

~ 83 ~

AHOANA NO FIATREHANA NY FANENJEHANA


Miseho aminny endriny maro ny fanenjehana. Any aminny
firenena sasany, ny mpino dia gadraina na vonoina mihitsy
aza. Indraindray ny fanenjehana dia miseho aminny
fahaverezanasa, na ankohonana. Indraindray koa
fahavereza-namana, na anjara-toerana eo aminny fiaraha
monina.
Aminny tranga rehetra, isika dia mila mihetsika toy izay
nataoni Jesosy. Taminny fotoana nanombohona Azy, izy
dia nivavaka ho anireo namono Azy : Ray , mamel ny
helony fa tsy fantany izay ataony.
Matio 5:43-45 Efa renareo fa voalaza hoe: Tiava ny namanao, ary
mankahal ny fahavalonao. Fa Izaho kosa milza aminareo hoe : Tiava
ny fahavalonareo, ary mivavaha ho anizay manenjika anareo, mba ho
tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra ianareo ; fa Izy
mampiposaka ny masoandrony aminny ratsy fanahy sy ny tsara
fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana aminny marina sy ny tsy
marina.
Nampianatra be dia ben y aminny famelan-keloka Jesosy
nandritra ny asa fanompoany. Ary na dia taminny fotoana
nahafatesany aza dia mbola namela ireo namono azy Jesosy.
Stefana, Ohatra ho antsika
Mamela Heloha ireo Mpanenjika
Ny famelan-keloka nataonui Stefana taminny fotoana
nahafatesany dia tokony ho lesona ho antsika mba
hamelantsika heloka. Tsy nokapohina ho faty isika, noho
izany dia tsy misy fialan-tsiny aminny tsy famelan-keloka
azontsika atao mihitsy.
Mandritry ny tantaranny Fiangonana, Jesosy dia niteny fa
maro no ho faty martiora.
Jaona 15:13 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny
manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.

Manana fahasahiana
Ny ankamarony amintsika dia mety hiteny hoe tsy manana
ny fahasahiani Stefana aho. Mila tadidina fa Stefana dia
tena olonAndriamanitra marina. Izy dia voafidy ho iray
aminireo diakona fito satria izy olona tsara laza, feno ny
Fanahy Masina sy ny Fahendreny. Tsy nisy ota mihafina teo
aminny fiainany ka hamenatra azy taminny fotoana toy
izao.
Taminny fotoana nisedrana azy, dia nomenAndriamanitra
fanomezana manokana izy. NavelanAndrimanitra hahita
ani Jesosy izy.

~ 84 ~

Mampahery Andriamanitra
NomenAndriamanitra ani Stefana ny hery sy ny teny
hiatrehany ny fahafatesana..
Ireo mpino voalohany dia nahalala fa tsy tokony hankato
olombelona izy ireo fa anAndriamanitra. Dia nitohy
niresaka anI Jesosy natsangana taminny maty izy ireo no
sady nanasitrana taminny Anarany.
Tsy ho nahasarika ny sainireo mpitondra fivavahana
mihitsy ny mpino raha toa ka nianona fotsiny mba hiangona
hivavaka fa tsy te hanatratra ireo manodidina azy. Nefa
nanana iraka ho vitaina izy ireo. Voafidy mba
hampahafantatra izao tontolo izao ny famonjeni Jesosy
Kristy.
Ny Filazantsara antonny adi-hevitra
Izany hatrany no zava-misy. Tena tsy miraika aminny
fivoriam-bavaka ataontsika sy ny fanompoantsika ao
aminny firalahiana izao tontolo izao. Kanefa, rehefa
ampiharintsika ny fampianarani Jesosy dia teraka ny adihevitra. Tadidio fa tsy tokony handranitra adi-hevitra
mihitsy isika, fa raha toa ka miseho izany, dia misy
varavarana mivoha hanambarana ny filazantsarani Jesosy
Kristy. Eo anatrehanizany isika dia tsy tokony hitady
hevitra hanamarinan-tena. Tsy manana anjara toerana ao
aminny fijorona vavolombelona ho anI Jesosy ny
fanasongadinana ny tenanao.
Miteraka fanenjehana ny Anarany
Nenjehina ireo mpianatri Jesosy satria nanambara ny
anarani Jesosy sy ny herinny fitsanganany taminny maty
tao aorianny pantekosat. Matetika i Petera dia feno ny
Fanahy Masina ary afaka namaly azy ireo tami-pahasahiana.
Tsy nihemotra teo anoloanireo fandrahonana, fandrarana,
eny fa na dia ny kapoka aza i Petera sy Jaona. Mbola nitohy
nanambara ny anaranI Jesosy sy ny herinny Fitsanganany
taminny maty ihany izy ireo.
Petera/Jaona - Ohatra
Mand ny fandrahonana
Tsy nanaiky ho rahonana izy ireo
Gaga sy talanjona ireo mpitarika fivavahana raha nahita ny
fahasahianireo.
Asanny Apostoly 4:13 ary nony nahita ny fahasahisahiani Petera sy
Jaona izy, sady nahalala fa tsy mba mpahay lalna na nampianarina izy
roa lahy, dia gaga izy, ary fantany tsara fa efa niaraka tamini Jesosy
izy roa lahy.
Mampiatra ny fanomezam-pahasoavanny fahagagana
Asanny Apostoly 4:16,17 Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy,
ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany, ka tsy azontsika
lavina. Fa mba tsy hielezanizany intsony aminny vahoaka, dia aoka
~ 85 ~

horahonantsika izy mba tsy hiteny aminizany anarana izany intsony na


aminiza na aminiza.

Manantena fahagagana hatrany


Dia nosamborina sy natao tao an-tranomaizina izy ireo, nefa
nony alina dia nisy anjelinny Tompo namoaka azy ka
naniraka azy ireo hitory aminny olona ny Filazantsara eo
an-kianjanny Tempoly.
Raha vao tafavoaka ny tanomaizina izy ireo dia tsy
nihazakazaka ny hiafina, fa avy hatrany dia nankany ankianjanny tempoly nitory ilay hafatra teo aloha ihany.
Dia nentina teo anatrehanny synedriona indray izy ireo, ary
norahonana ho faty sy nokapohina ary nandrara mba tsy
hanonona intsony ny anarani Jesosy, ka nalefa avy eo.

Nolavinizy ireo ny fifanarahana


Nand marimaritra iraisana izy ireo
Asanny Apostoly 5:40-42 Dia nanaiky azy izy ; ary rehefa niantso ny
Apostoly izy, dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy hiteny aminny
anarani Jesosy intsony, ary dia nandefa azy handeha.

Nifaly izy ireo


41, 42 Ary ireo dia niala teo anatrehanny Synedriona, sady faly, satria
natao mendrika hitondra fahafaham-baraka ho voninahitrizany anarana
izany. Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory ani Jesosy ho Kristy
isanandro teo an-kianjanny tempoly sy tao an-trano izy.

Nankato izy ireo


Na dia eo anoloanny fanenjehana mafy aza dia mila
mankato anAndrimanitra isika :
Asanny Apostoly 8:3,4 Fa Saoly nampahory mafy ny Fiangonana, ka
nidirany isan-trano sady nosarihany, na ny lehilahy na ny vehivavy, ka
nataony tao an-tranomaizina. Ary izay niely dia nandeha nitory teny
tontolo eny.
Nahintsany ny vovoka taminny tongony
Asanny Apostoly 13:49-52 Ary ny teninny Tompo dia nely eranizany
tany rehetra izany. Fa ny Jiosy nampitaitra ny vehivavy manan-kaja
izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanna, dia nahatonfa fanenjehana
taminI Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala taminny
taniny. Fa izy roa lahy kosa nanintsana ny vovoka taminny tongony
hiampanga ireo, dia nankany Ikonioma. Ary dia feno fifaliana sy ny
Fanahy Masina ny mpianatra.
Afakeloka taminizay rehetra nand
Nahoana Jesosy no nilaza taminny mpianany mba
hanintsana ny vovoka aminny tongony rehefa lavina izy sy
ny hafatry ny Filazantsara?
Mila mamela izay fandavana izay aloha ny mpianatra vao
afaka mifindra ho any aminny tanna hafa. Mba ho afaka
aminny fandvana rehetra, dia mila mamela heloka izay
rehetra nanao ratsy tamintsika isika ary miala aminizany
toerana izany. .
~ 86 ~

Mariho fa faly sy feno ny Fanahy Masina avy hatrany izy


ireoI.

FANONTANIANA HO VALIANA
1..Naninona iStefana no nohenjehina ? Inona no fahadisoana nataony ?

2.. Milaza antonny fanenjehana anakiroa. Ahoana no tokony ho fihetsika manoloana ny


fanenjehana ?

3.. Donner un exemple.Inona no vokatry ny fanenjehana ? manomeza ohatra iray.

~ 87 ~

Lesona 10

Filipo, Evanjelista
NY ASA FANOMPOANI FILIPO
Ny fianarana ani Filipo no anisany mampahery indrindra ho
anireo mpino maniry hanompo bebe kokoa sy tsara kokoa
anAndrimanitra.
Voalohany indrindra, feno finoana sy ny Fanahy Masina
Filipo ary notendrena ho diakona ary farany lasa evanjelista.
Ary tsy manana ny andinindininy mikasika izay fiovana
izany isika.
HitanAndriamanitra ny fanirinny fonny olona. Arakaraky
ny hivoaranizany faniriana izany hitovy bebe kokoa aminI
Jesosy, no hanatanterahanAndrimanitra izany eo aminny
fiainanao.

Diakona
Asa6:1-7

Asanny Apostoly 6:5 Dia sitrakiny olona rehetra ny teniny, ka nifidy


ani Stefan aizy, lehilahy feno finoana sy ny Fanahy Masina, ary Filipo
sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo (Proselyta
avy any Antiokia,)
Tahaka ani Stefana, Filipo koa dia voafidy ho diakona
satria izy tsara laza sy feno ny Fanahy Masina sy
fahendrena.
.

Evanjelista
Ny farany nahita ani Filipo dia izy nanao ny asanny
evanjelista. Raha mbola nanohy nanompo tsara
anAndriamanitra aminny maha diakona azy Filipo dia
nantsoina hanao ny asa fanompoanny evanjelista ao
aminny asa fanompoana dimy.
.
Asanny Apostoly 21:8 Ary nony ampitso dia niala teo izahay ka tonga
tany Kaisaria, ary niditra tao an-tranoni Filipo evanjelista, izay
anankiray taminizy fito lahy, dia nitoetra tao aminy izahay.
Tao aorianny nitoraham-bato ani Stefana, dia nia nahery
hatrany ny fanejehanireo mpitondra fivavahana Jiosy ny
kristiana ka nahatonga azy ireo handositra tany aminny tany
rehetra.
Asanny Apostoly 8:4 Ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo
eny.

~ 88 ~

Ny asa fanompoani Filipo dia ohatra azo tsapain-tnana ny


aminny faha maronny asa fanompoana eo aminny fiainana
feno ny Fanahy Masina.

Tao Samaria aloha


Asa 8:4-25

Nasaini Jesosy ho ao Jeorosalema aloha ny mpino vao ho


any Jodia, sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Arakan y fantatra, Filipo no voalohany nankato io tapany
faha roa io. Nankany Samaria hitory anI Kristy taminny
olona tany izy.
Asanny Apostoly 8:4-8 ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo
eny.Ary filipo nidina tany an-tanana any samaria ka nitory ani Kristy
taminny olona tao.ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra nihaino
ieay nolazaini Filipo, raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony
.Fa ny fanahy maloto niantso taminny feo mahery ,dia nivoaka
taminny maro izay nanana azy ;ary maro ny mararinny paralysisa sy
ny mandringa no nositraniny.Dia nisy fifaliana lehibe tao aminizany
tanana izany.

Ireo fahagagana
Tonga hihaino io mpandaha-teny mahery io ny olona, noho
ireo famantarana sy fahagagana nanaraka ny asa
fanompoany :
Sitrana ireo mandringa
Nisy fahagagana niseho ka nandre sy nahita ny
olona.
Nihaino ny teniny ireo
Nisy fifaliana lehibe teo aminizany tanna izany.

Ny Hafatra
Nahasarika ny vahoaka ny famantarana sy ny fahagagana. Fa
ny
hafatra
nentini
Filipo
dia
momba
ny
FanjakanAndriamanitra sy ny anarani Jesosy. :
Asanny Apostoly 8:12 Ary rehefa nino ani filipo nitory ny teny soa
mahafaly ny aminny fanjakAndriamanitra sy ny anarani Jesosy Kristy
ireo dia natao batisa avokoa na lahy na vavy

Ireo Vokatra
Asanny Apostoly 8:14-17 Ary nony renny Apostoly tany Jerosalema
fa Samaria efa nandray ny teninAndriamanitra, dia naniraka ani
Petera sy Jaona izy hankany aminy. Nony tafidina tany izy roa lahy,
dia nivavaka ho anny olona mba handray ny Fanahy Masina. Fa tsy
mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza ; fa natao batisa
taminny anarani Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametratnana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.
Tsara marihana fa i Filipo tsy niteny hoe; Diakona aho,
tokony hizara sakafo ny asako fa tsy nantsoinAndriamanitra
hitoriteny aho.
Ireo famantarana dia nanokatra varavarana ho anny
fitoriana ny Filazantsara ary maro no novonjena.
~ 89 ~

Tsy niova ny planinAndriamanitra mikasika ny fitoriana ny


Filazantsara. Mila mamita ny asanI Jesosy ny mpino
tsirairay. Manao famantarana sy fahagagan ary mitory ny
vaovao mahafalinny FanjakanAndriamanitra.

OHATRY NY FANKATOAVANA
Aas 8:26-40
Nisy anjely niseho tamini Filipo ka niteny taminy mba
hianatsimo. Niaina tao anatinny fahagagana Filipo. Tsy
nanampo ny hahazo fahitana feno ny zavatra izay tokony
hataony izy. Nisy anjely niseho taminy ka niteny azy mba
hianatsimo, dia nankato izy ka nandeha. Tsy nambaranilay
anjely taminy izay tokony hataony any.
Asanny Apostoly 8:26-27 Ary nisy anjelinny Tompo nilaza taminI
Filipo ka nanao hoe: mitsangan, ka mandehana mianatsimo ho any
aminny llana midina avy any Jerosalema mankany Gaza; dia efitra
izany.
Dia nitsangana izy ka lasa nandeha ; ary indro nisy lehilahy Etiopiana,
tandapani Kandasy, mpanjakazavavinny Etiopiana, sady mpitahiry ny
harenany rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka ; dia
nody izy ka nipetraka teo anatinny kalesiny ary namaky teny tao
aminIsaia mpaminany.
Isika koa dia tokony ho haingana aminny fankatoavana
anAndriamanitra, na dia tsy fantatsika aza ny antony tokony
handehanantsika. Ao aminio tantara io, dia hita koa fa
zava-dehibe ny fotoana apetrakAndriamanitra. Raha
niandry Filipo, dia tsy ho nahatratra io fahafahana io.
Nanao ny asa fanompony ho anilay Etiopiana izy
Rehefa nandalo ny kalesinilay Etiopiana, dia hoy ny
Fanahy: manaton azy. tsy mbola misy milaza eto fa
nahazo fahitana mazava ny aminizay hiseho Filipo. Nahazo
baiko izy dia nankato.
Asanny Apostoly 8:29,30 Dia hoy ny Fanahy tamini Filipo : Andeha
manatona ka mankanesa aminio kalesy io. Ary Filipo nihazakazaka
nankeo aminy, dia nandre azy mmaky teny tao, aminIsaia mpaminany,
ka niteny taminy hoe: moa fantatrao va izay vakinao ?
Rehefa nandre ilay olona namaky tao aminny bokinIsaia
izy vao nahafantatra izay tokony ataony:
Asanny Apostoly 8:35 Ary Filipo niloa-bava, dia nanomboka teo
aminizany Soratra Masina izany nitory ani Jesosy taminy.
Ny maha zava-dehibenny Batisanny rano
Asanny Apostoly 8:36-38 Ary raha nandeha teny an-dlana izy, dia
tonga teo aminizay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka
inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa ?
Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay
tandapa, nidina ho eop aminny rano, dia nataony batisa izy..
~ 90 ~

Ny batisanny rano dia manamarina ny fitoviantsika amini


Jesosy taminny fahafatesany, ny nandevenana azy ary ny
nitsanganany taminny maty. Mariky ny fahafatesan ilay
olona taloha sy ny fitsangananilay olona vaovao
Galatiana 2:20 Voahombo miaraka amini Kristy aminny hazofijaliana
aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa
izay ivelomako ankehitriny aminny finoana ny ZanakAndriamanitra,
izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.

Ny nanalana ani Filipo


Asanny Apostoly 8:39 Ary rehefa niakatra avy teo aminny rano izy
roa lahy, dia nentinny Fanahinny Tompo Filipo ka tsy hitanilay
tandapa intsony; fa nandeha taminny nalehany izy sady nifaly.
Tao aorianny nifanenany taminilay tandapa, Filipo dia hita
tany Azota. Dia nitory ny filazantsara tany aminny tanna
rehetra izay nalehany izy.
Asanny Apostoly 8:40 Fa Filipo hita tany Azota, dia nitory ny
filazantsara tany aminny tanna rehetra izay nalehany ambarapahatongany tany Kaisaria.

NY OHATRY NY ASA FANOMPOANNY TESTAMENTA VAOVAO


Ny fanompoana
Filipo dia ohatra tsara ho anny mpino tsirairay izay maniry
ny hanao tsara ny asa fanompoanny Testamenta Vaovao.
Taminny voalohany, na dia mpanompo aza izy dia nankato.
Ny diakona dia mpanompo. Nampiharini Filipo ny
fampianarani Jesosy mikasika izany:
Jaona 13:14-16 Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no
nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra.
Fianarana no nomeko anareo, mba hanaovanareo araka izay nataoko
taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: ny andevo tsy
lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho ny maniraka azy.
Ireo Famantarana sy Fahagagana
Ny asa fanompoantsika dia tokony harahina famantarana sy
fahagagana. Mila manafaka ireo ampahorina isika.
Asanny Apostoly 8:6-8 Ary Ny vahoaka betsaka dia niray hevitra
hihaino izay nolazaini Filipo, raha nandre azy sy nahita ny fahagagana
nataony. Fa ny fanahy maloto niantso taminny feo mahery, dia
nivoaka taminny maro izay nanana azy; ary maro ny mararinny
paralysisa sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao
aminizany tanna izany..

Ny Fampandrosoana ny Finoana
Mahatonga finoana ho aminny famonjena ny famantarana
sy ny fahagagana.
Ireo mpino vaovao dia tokony handray ny batisanny rano ho
vavolombelonny fitoviany tanteraka amini Jesosy Kristy. .

~ 91 ~

Asanny Apostoly 8:36 Ary raha nandeha teny an-dlana izy, dia tonga
teo aminizay nisy rano ; ary hoy ilay tandapa : Indro rano, ka inona
moa no misakana ahy tsy hatao batisa ?
Asanny Apostoly 10:47 Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy
hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka
antsika koa?
Ny Batisa ao aminny Fanahy Masina
Zava-dehibe ny handraisanny mpino rehetra ny batisanny
Fanahy Masina. Miaraka aminio hery vaovao io, izy ireo
ihany koa dia ho vavolombeloni Jesosy hanao fahagagana.
Ireo namana eo aminny asa fanompoana
Rehefa renny Apostoly fa nanaiky ani Jesosy ny
Samaritana, dia tonga nanampy azy izy. Fantatri Filipo ny
filana namana eo aminny asa fanompoana. Fantany fa ny
fanorenana ny fiangonani Samaria dia mila haorina aminny
alalanny asa fanompoanireo Apostoly namany. Izy dia tsy
nihetsika araka izay tiany fa nanaiky ny fahefanireo
loholona tao aminny Fiangonany. Ary izy dia nanao amimpilaminana tsara ireo asa fanompoana dimy niaraka
taminny hafa.

ROAPOLO TAONA TATY AORIANA


Roapolo taona taty aoriana dia nambara tamintsika indray
Filipo. Nandritra ny diany, i Paoly dia nian-trano tao amini
Filipo evanjelista.
Asanny Apostoly 21:8,9 Ary nony ampitso dia niala teo izahay ka
tonga tany Kaisaria, ary niditra tao an-tranoni Filipo evanjelista, izay
anankiray taminizy fito lahy, dia nitoetra tao aminy izahay. Ary izany
lehilahy izany dia nanana zanakavavy virijina efatra izay naminany.

Fehiny
Filipo dia laika. Ary avy eo izy dia lasa anisanireo diakona
fito voatendry. Ary farany dia tonga evanjelista izy.3
Nankato tsara anAndriamanitra Filipo. Philippe obissait
fidlement Dieu. Taminny voalohany izy dia nitandrina
latabatra aminny maha diakona azy. Ary avy eo izy
nanomboka ny Fitoriana miaraka aminny fahagagana. Ary
farany izy dia nakato ilay anjely, dia nandeha ary niandry
izay hambaranny Fanahy Masina ho ataony manaraka.
Nitarika ilay Etiopiana ho ao amini Jesosy izy, nanao batisa

Ho fandalinana momba ani Filipo Evanjelista dia jereo,


Fianarana ny Filoriana Filazantsara miaraka aminny fahagagana
nosoratani John Ezekiel.

~ 92 ~

azy, ary dia nentinny Fanahy tany aminny toeran-kafa


taminny fomba tsy takatry ny saina.
Roapolo taona aty aoriana dia heno fa mbola evanjelista izy,
manao ny asa fanompoany miarak aminireo zanany vavy
efatra ao Kaisaria. Nitoetra ho mahatoky tao aminny
Tompo izy.

FANONTANIANA HO VALIANA
1.. Inona no asa fanompoani Filipo voalohany indrindra ?

2.. Inona ireo dingana teo aminny fiainani Filipo diakona ka nahatonga azy ho lasa evanjelista?

3.. Aminny inona no mahatonga ani Filipo ho ohatra ho antsika ankehitriny mba ahitantsika ny
toerantsika eo aminny asa fanompoana ?

~ 93 ~

Lesona 11

Ny fiovam-poni Saoly
NY NIANDOHANI PAOLY
Tantara maro ao aminny Testamenta Vaovao no
manambara ny tena fiaviani Paoly. Izy dia Jiosy, mizaka ny
zom-pirenena Romana, ary lehibe tany aminny tannani
Tarsisy
Fantatsika fa izy dia nobeazina sy nampianarina taminny
foto-pampianarana Jodaisma satria lasa fariseo izy. Ireo asa
sorany dia maneho mazava tsara fa izy dia nanana fahalalana
tsar any kolotsaina Grika sy ny fahendrena Roman. Azo
antoka fa mety ho niteny Grika sy Latina izy. Ary olona
nianatra koa.
Eny fa na dia tao alohanny fiovam-pony aza, izy dia olona
nandeha lava. Saoly dia anarana jiosy, ary Paoly dia toa
anarana Romana mitovy dika aminizany ihany. Ao aminny
Soratra Masina, izy dia nantsoina hoe Saoly talohanny
fiovam-pony, ary aminny ankapobeny dia Poaly no
niantsoana azy tao aorianizany.
Araka ny fiaviany, izy dia natao tsara mba
hantsoinAndriamanitra ho Apostoly any aminny jentilisa.
Ireto andininy manaraka ireto dia milaza bebe kokoa ny
aminny fiaviani Paoly:
Jiosy avy any Tarsosy
Asanny Apostoly 21:39Fa hoy Paoly: izaho jiosy avy tany tarsosy any
kilikia
Mizaka ny zom-pirenena Romana
Tompon-tany aminizay tanana tsy kely laza ; koa trarantitra ianao
,aoka aho mba hiteny aminny olona
Olona mpanaraka ny fomban-drazana
Galatiana 1:14 Ary nandroso taminny fivavahanny jiosy mihoatra
noho ny maro izay indray mihira amiko eo aminny fireneko aho ka
fatra-pitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra.
Hebreo avy aminny Hebreo
Filipina 3:4,5 kanefa mba manana izay hitokiako aminny nofo ihany
aho. Raha misy olona hafa manao hitoky aminny nofo, mainka fa
izaho ; fa voafora taminny andro fahavalo aho, avy aminny
fototrIsraely, dia avy aminny firenenny Benjamina ; Hebreo sady avy
aminny Hebreo aho ; araka ny lalna, dia fariseo ;

~ 94 ~

Fariseo
Asanny Apostoly 23:6 Ary rehefa fantatri Paoly fa sadoseo ny
sasany, ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo aminny synedriona
izy ka nanao hoe : ry rahalahy, izaho dia fariseo, zanaky ny fariseo ; ny
aminny fanantenana sy ny fitsangananny maty no itsarana ahy.

NANENJIKA NY FIANGONANA I SAOLY


Ny Nahitana ani Saoly voalohany indrindra
Asa 7:57-8:3

Ny nahita anI Saoly voalohany dia taminny fitoraham-bato


anI Stefana.
Asanny Apostoly 7:57,58 Ary ny olona niantso taminny feo mahery
sady nanentsin-tadiny ka indray nirodona taminy, dia nandroaka azy ho
eny ivelanny tanna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia
nametraka ny fitafiany teo anilanny tongotry ny zatovo anankiray atao
hoe Saoly.
Ny fanenjehana ireo kristiana
Paoly tenany dia niresaka izany fotoana izany, ny fomba
nanenjehany ireo kristiana, notarihany ho faty, nofatorany na
lehilahy na vehivavy ary nalefany tany an-tranomaizina.:
Asanny Apostoly 22:4,5 Nanenjika izay nanaiky izany fampianarana
izany aho hatraminny mahafaty aza, dia namatotra azy, na lahy na
vavy, ka nanolotra azy hatao an-tranomaiizna ; ary ny mpisoronabe sy
ny loholona rehetra no vavolombeloko, sady izy no nandraisiko taratasy
ho aminny rahalahy, dia nankany Damaskosy aho, mba ho entiko ampatorana hankany Jerosalema koa izay hita teo, mba hampijaliana.
Ny Fanoherana ny anarani Jesosy
Asanny Apostoly 26:9-11 Ary izaho efa nihevitra tao am-poko tokoa fa
tsy mety raha tsy manao zavatra maro hanohitra ny anarani Jesosy
avy any Nazareta, sady nataoko tany Jerosalema izany, ka maro ny
olona masina no nohidiako tao an-tranomaizina, rehefa nahazo fahefana
taminny lohanny mpisorona aho; ary raha hovonoina ireny, dia mba
nandatsa-bato nanaiky izany koa aho. Ary nampijaly azy matetika teo
aminny synagoga rehetra aho ka nanery azy hiteny ratsy; ary satria
very saina taminny fahatezerako taminy aho, dia nanenjika azy
hatraminny tanna any ivelany koa azy.
Niaraka taminny fahefanny mpisoronabe, Saoly dia nanao
an-tranomaizina ny olona masaina maro tany Jerosalema.
Nahatsiaro ho tsy maintsy nitety tanna izy haka toky fa
voasambotra ny kristiana rehetra. Ary nampijaliany fatratra
ireo mba hanerena ny kristiana hiteny ratsy anI Jesosy.
Nenjehiny hatrany aminny tanna alavitra ireny. Tena
nameno ny fonI Saoly fatratra ny fanenjehana ireo kristiana.

~ 95 ~

Ny Fakam-panahy hamotika ny Fiangonana


Galatiana 1:13,14 fa efa renareo ny toetro fahiny taminny
fivavahanny jiosy, fa nanenjika ny fiangonanAndriamanitra efa izay
tsy izy aho ka nandrava azy ; ary nandroso taminny fivavahanny jiosy
mihoatra noho ny maro izay indray mihira amiko eo aminny fireneko
aho ka fatra-pitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra.
Nanao izany rehetra izany i Saoly satria izany no heveriny fa
fanompona anAndriamanitra. Nanana zotom-po fatratra ho
anny fivavahany jisoy izy.
NIFANENA TAMINI JESOSY SAOLY
Asanny Apostoly 9
Nanana drafitra ho anny fiainani Saoly Andriamanitra na
dia fahavalony aza izy. HitanAndriamanitra ny fony sy ny
zotom-pony izay diso toerana ka dia niseho taminy taminny
fomba tsy takatry ny saina Izy.
Hazavana sy feo avy tany an-danitra
Teny an-dlana hankany Damaskosy I Saoly mba hanenjika
bebe kokoa ireo Kristiana, raha nisy mazava nanelatselatra
avy any an-danitra nanodidina azy ka dia lavo taminny tany
avy hatrany izy.
Asanny Apostoly 9:3-9 Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaiky ny
Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatsa
tampoka manodidina azy ; dia lavo taminny tany izy ka nandre feo
nanao taminy hoe :
Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? Ary hoy izy: Iza moa
ianao, Tompoko?
Dia hoy izy: Izaho no Jesosy izay enjehinao; fa mitsangana, ka
mankanesa ho any an-tanna, dia holazaina aminao izay mety
hataonao.
Ary ny olony izay nomba azy taminny nalehany dia nitsangana tsy
nahateny, ary nandre ny feo izy, nefa tsy nahita olona.
Ary Saoly nitsangana taminny tany, ary rehefa nahirany ny masony,
dia tsy nahita na inona na inona izy; ary ireo nitantana azy ka nitondra
azy ho any Damaskosy.
Ary tsy nahita izy hateloana sady tsy nihinana na nisotro.
Nanontaniani Jesosy ani Saoly ny antony anenjehany Azy.
Raha manenjika Krsitiana iray dia manenjika ani Jesosy.
Tena nahery vaika ny fihaonani Saoly tamini Jesosy ka
nifady hanina nandritra ny telo andro izy.
.
Nahazo fahitana Ananiasy
Olona
manao
ahoana
loatra
i
Ananiasy?
FantatrAndriamanitra fa afaka miresaka aminI Ananiasy
~ 96 ~

Izy ary hankato azy izy na ho inona na ho inona no mety ho


sandanizany. Nahalala ny anaranI Saoly ny kristiana
rehetra. Fantatizy ireo fa hankany damasy izy mba
hisambotra azy ireo ka hanao azy ao an-tranomaizina.
Asanny Apostoly 9:10-14 Ary nisy mpianatra anankiray tany
Damaskosy, atao hoe Ananiasy; ary hoy n y Tompo taminy taminny
fahitana : Ry Ananiasy.
Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko. Ary hoy ny Tompo taminy: mitsangan,
ka mandehana any aminny llana atao hoe Imahitsy, ka izahao ao antranonI Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsiosy; fa,
indro, efa mivavaka izy; ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy
niditra ka nametra-tnana taminy, mba hahiratra indray ny masony.
Ary Ananiasy namely hoe:
Tompoko, efa reko taminny maro ny habenny ratsy nataonizany
lehilahy izany taminny olonao masina tany Jerosalema. Ary manana
fahefana aty koa avy taminny mpisoronabe izy hamatotra izay rehetra
miantso ny Anaranao.
Saoly, Fanaka voafidy
Asanny Apostoly 9:15,16 Fa hoy ny Tompo taminy : mandehana, fa
fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehanny jentilisa
sy ny mpanjaka ary ny zanakisraely ; fa hasehoko azy ny
habetsahanizay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako.
Fantatri Ananiasy ny feonAndriamanitra. Dia namaly avy
hatrany izy hoe: Eny, Tompoko.
Nihaino
anAndriamanitra izy ary avy eo nampahatsiahy azy ny
zavatra efa nataoni Saoly.
Andriamanitra dia mahatoky aminny teny fahalalana sy ny
teny fahendrena, ary Izy nanambara zavatra maro tamini
Ananiasy, izay nanomana azy hanao ny asa fanompoany
amini Saoly.
NambaranANdriamanitra taminy:
Ny trano sy ny tompon-trano misy azy
Ny anaranny llana
Ny anaranilay lehilahy
Ny fiaviany
Ny asany
Izay efa hitany
Izay zavatra hitranga marina
Avy eo nambaranAndriamanitra tamini Ananiasy ny iraka
hampanaoviny
ani
Saoly
ao
aminny
FanjakanAndriamanitra sy ny fanenjehana hiaretany ho
anny anarani Jesosy.
Nankato Ananiasy
Asanny Apostoly 9:17-19 Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao antranony, dia nametra-tnana taminy ka nanao hoe : ry Saoly rahalahy,
ny Tompo, dia Jesosy izay niseho taminao teo aminny lalana
~ 97 ~

nalehanao, no efa naniraka ahy, mba hahiratanny masonao, ary mba


ho feno ny Fanahy Masina ianao ary niaraka taminizay dia nisy zavatra
toy ny kiranny hazandrano niala avy taminny masony, dia nahiratra
izy ka nitsangana, dia natao batisa ; ary nihinan-kanina izy ka dia
natanjaka.
Avy hatrany i Saoly dia afaka taminny finonom-poana sy
ny fombafombam-pivavahana i Saoly. Tao aminny
fankatoavana, dia natao batisa avy hatrany izy ho
vavolombelonny fitoviany amini Jesosy Kristy.
Inona no atao hoe fiovam-po ?
Ny fiovam-ponI Saoly no iray aminireo ohatra manaitra
indrindra hahitantsika ny tarikefanny fiovam-po.
.
Araka ny famaritana, ny fiovam-po dia fiovana
tanteraka. Miova llana tampoka ka nizotra
aminizay mifanohitra taminny teo aloha.
Paoly dia avy tao aminny maizina no nakao aminny
mazava. Tena niova fomba fiainana tanteraka izy. Tonga
olom-baovao tanteraka izy ao aminI Kristy Jesosy.
Paul est pass de lobscurit la lumire. Il a totalement
Lasa vavolombelona matanjaki Jesosy niaraka taminizay
Paoly.
Asanny Apostoly 9:19-22 ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka, ary
Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo aminny mpianatra tany Damaskosy.
Ary niaraka taminizay dia nitory teo aminny synagoga izy ka nilaza
ani Krsity fa ZanakAndriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandre
ka nanao hoe : tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anarana
izany tany Jerosalema ? ary tonga aty ko aizy mba hitondra azy
mifatotra ho any aminny mpisorona be. Ary saoly mainka nihahery, dia
nandresy lahatra ny Jiosy izay nonina tany Damaskosy ka naneho
marimarina fa Jesosy no Kristy.
Ny fanenjehana ani Paoly
Vetivety dia tonga teo aminny fiainani Paoly ny
fanenjehana.
Asanny Apostoly 9:23-25 Ary rehefa afaka andro maromaro, dia
nihendry hamono azy ny jiosy; nefa fantatri Saoly ny fihendreny. Ary
izy ireo niambina ny vavahady andro amanalina hamonoany azy. Fa ny
mpianany naka azy nony alina ka nampidina azy taminny sobiky avy eo
aminny manda.

NY FIROBOROBOANNY ASA FANOMPOANI PAOLY


Ny Fotoanny fiomanana
Telo taona no elanelanny fiovani Paoly tany Damaskosy sy
ny nandehanany voalohany hankany Jerosalema. Nandritra
izany fotoana izany, Paoly dia nahazo fanambarana ny
~ 98 ~

aminny hafatra izay hotoriny. NasehonAndriamanitra azy


mivantana izany fahamarinana izany.
Galatiana 1:11, 12,15-19 Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny
aminny Filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaonny olona
izany. Fa izaho tsy nandray azy taminny olona, ary tsy mba
nampianariny aho, fa taminny fanambarani Jesosy Kristy ihany.
Fa raha sitrakAndriamanitra, izay nanokana ahy hatrany an-kibonini
neny ny niantso ahy taminny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany
tato anatiko, mba hitokiko azy any aminny jentilisa, niaraka taminizay
dia tsy naka saina taminny nofo aman-dra aho, ary tsy niakatra tany
Jerosalema ho any aminizay Apostoly talohoko aho ; fa lasa nankany
Arabia, dia niverina ho any Damaskosy indray. Ary rehefa afaka telo
taona, dia niakatra tany Jerosalema hamangy ani Kefasy aho ka
nitoetra tao aminy dimy ambinny folo andro. Nefa ny Apostoly sasany
dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba, rahalahinny Tompo.
Ny fanambarana ny Fiangonana dia nomena ani Paoly
nandritra ny fotoana nanginany. Nampiandrasana aloha I
Paoly, nianatra sy nahatoky anAndriamanitra.
Ny Apostoly Paoly dia tokony hanoratra boky telo ambinny
folo ao aminny Testamenta vaovao. Tao aorianny fiovampony dia nasehonI Jesosy azy mivantana ireo fahamarinana
ho ampianariny.

Indraindray isika dia tarihinAndriamanitra amina fotoana


fahanginana ary ao anatinizany fotoana izany, isika dia mila
mahatoky sy mahay mihaino ny feony.
Salamo 32:8 Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalankalehanao Aho ; Hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao aho
Te hiasa eo aminny fiainantsika Andriamanitra mba
hanomanana tsara antsika hoa aminizay ataony aminny
alalatsika.
Ny Dia voalohany nankany Jerosalema
Asa 9:26-30
Rehefa renireo ny fiovam-ponI Paoly, dia tsy nino ireo
krsitiana tany Jerosalema ka nand ny hiaona taminy.
Dia tahaka ny nisini Ananaiasy tany Damaskosy,
Andriamanitra koa dia nanana Barnabasy tany Jerosalema.
Izy nivarotra ny fananany manontolo ary nanolotra ny vola
teo an-tongotry ny Apostoly.
Asanny Apostoly 4:36, 37 Ary Josefa, izay nataonny Apostoly hoe
koa Barsabasy (izany hoe, raha adika, zanaky ny fananarana), Levita,
avy any Kyprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany,ary nentiny ny
vola vidiny ka napetrany teo anoloanny tongotry ny Apostoly.
Im-betsaka no ahitantsika ani Barnabasy ao aminny
Testamenta Vaovao. Nampiasain4Andriamanitra izy mba
~ 99 ~

hampifandray anI Paoly sy ireo Apostoly. Ary taty aoriana


dia niaraka taminI Paoly nandeha nitory izy.
Asanny Apostoly 9:26-30 Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly, dia
nitady hiray taminny mpianatra; fa izy rehetra natahotra azy ka tsy
nino azy ho mpianatra.
Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any aminny Apostoly,dia
nanambara taminy ny nahitany ny Tompo sy ny nitenenany taminy teny
an-dlana ary ny fahasahiany nitory ny anarani Jesosy tany
Damaskosy.
Ary izy niara-niditra sy nivoaka taminireo tany Jerosalema, sady nitory
taminny anaraniTompo taminny fahasahiana ary niresaka sy niady
hevitra taminny Helenista; fa ireo nitady hahafaty azy. Ary rehefa
fantatry ny rahalahy izany, dia nentiny nidina nakany Kaisaria izy ka
nampandehaniny ho any Tarsosy.
Vanim-potoanny Fiadanana
Tao aorianny niovany fo sy ny nafahany nandositra ireo
izay nifofo ny ainy, dia nisy fotoam-piadanana teo aminny
Fiangonana.
Asanny Apostoly 9:31 Dia nanam-piadanana ny Fiangonana erani
Jodia sy Galilia ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha
taminny fahatahorana ny Tompo sy ny fampirisihanny Fanahy ka
nihamaro.

OHATRA HO ANTSIKA ANKEHITRINY


Nanomboka teo aminizay nisy azy izy
Ny fiainani Paoly dia ohatra ho antsika ankehitriny. Teo
aminizay nisy azy no nanombohany ary nanaiky ny
baikonny Tompo. Avy hatrany I Paoly dia nanomboka
nitory. Nijanona nteo izy ary nampahafantatra ny rehetra ny
fiovam-pony tao Damaskosy. Tao aorianizay, nandany telo
taona izy, nianarany taminAndriamanitra.
.
Asanny Apostoly 1:8 Fa hahazo hery ianareo aminny filatsahanny
Fanahy Masaina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Eo aminizay toerana misy antsika no tokony
hanombohantsika, fa kosa manaiky ny baikony Fanahy
Masina.
Ny hoe mahatoky ao Jerosalema dia midika hoe, mahatoky
eo aminizay misy anao, izay ipetrahanao.
Nisy fahabangana
Nanao lalana ho anny asa fanompoani Paoly taminny
alalanny
olon-kafa
Andriamanitra.
Dia
mbola
nampiasainAndriamanitra indray Barnabasy.
~ 100 ~

Mba handosirana ny fanenjehana, dia nisy Krsitiana


maromaro nandositra tany Antiokia ka dia nitodika taminny
Tompo ny Grika. Rehefa renireo Apostoly tany Jerosalema
izany, dia naniraka ani Barnabasy hankany izy. Dia nahazo
Grika maro ho anny Tompo Barnabasy, dia lasa nitady ani
Paoly izy.
Asanny Apostoly 11:25, 26 Dia lasa i Barnabasy nankany Tarsosy
hitady ani saoly, ary rehefa nahita azy izy, dia nitondra azy hankany
Antiokia. Ary naira-niasa tao aminny Fiangonana hatraminny
herintaona ngarangidina izy roa lahy ka nampianatra olona maro; ary
tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaranny mpianatra hoe
Kristian.
NasandratrAndriamanitra
Paoly dia mpaminany sy mpampianatra.
Asanny Apostoly 13:1-3 Ary teo aminny Fiangonana tany Antiokia
nisy mpaminany sy mpampinatra : Barnabasy sy Simeona, izay atao
hoe Nigera, sy Losio Kyreniana sy Menahema (izay nilonono tamini
heroda mpanapaka) ary Saoly. Ary raha nanao fanompoam-pivavahana
ho anny Tompo sy fifady hanina ireo, dia hoy ny Fanahy Masina:
Atokny ho Ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoako
azy. Ary rehefa nifady hanina sy nivavaka ary nametra-tnana taminy
izy dia nandefa azy.
Nifidy ani Paoly Andrimanitra mba ho Apostoly? ny
Fiangonana tany Antiokia dia nivavaka, sy nifady hanina ary
nametra-tnana taminI Saoly sy Barnabasy mialohanny
namelany azy ireo handeha. Ny toko manaraka ao aminny
Asanny Apostoly dia mitantara azy ireo aminny maha
Apostoly azy.
Asanny Apostoly 14:14 Fa nony nahare izany ny Apostoly, dia
Barnabasy sy Paoly, dia nandriatra ny fitafiany izy ka nitsarapaka
nankeo afovoanny olona
Fiainana voaova tanteraka
Tena niova tanteraka i Paoly. Ilay olona nafana fo taminny
fanenjehana kristian no lasa krsitiana enjehina. Ilay nandray
avy aminny olona ny foto-pampianaranny olona no
lasanandray
avy
aminAndriamanitra
ny
fampianaranAndriamanitra.
Ilay
natahorana
sy
nankahalaina no lasa mpitarika ny TenanI Krsity. Izy dia
olona nofidinAndriamanitra mba hikasaihana ny firenena
jentilisa.
Afaka ny ho fampaherezana ho antsika tsirairay ny fiainany.
Ny fiovam-pony dia afaka ny ho fanentsehana ny hafa. Na
inona na inona hatevinny fahotanny olona dia ao amini
Jesosy ihany no misy ny famelan-keloka.
1 Timoty 1:15,16 Mahatoky ka tokony hekena aminny
fankasaitrahana rehetra izao teny izao : tonga tety amboninny tany
Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary aminireny izaho no lohanyh.
Kanefa izao no namindrany fo tamiko, dia ny mba hasehonI Jesosy
~ 101 ~

Kristy eo amiko izay lohany, ny fahari-po rehetra ho fianarana ho


anizay hino Azy hahazoana fiainana mandrakizay.

FANONATNIAN AHO VALIANA


1.. Farito aminny teninao manokana ny fiaviani Paoly.

2.. Farito ny atao hoe fiovam-po

3.. Ahoana no afahanny ohatry ny fiainani Paoly, araka izay nianaranao azy tao aminity lesona
ity, hitondra fiovana eo aminny fiainanao ?

~ 102 ~

Lesona 12

Ny Asa fanompoana sy ny fahafatesani Paoly


NOHENJEHINA FATRATRA
Voaovannyy fihaonany tamini Jesosy Kristy Paoly. Ny
fiainany dia fianarana dingana, fisedrana, fanenjehana,
fanamby sy fandresena.
Lehilahy lasa jamba
Asanny Apostoly 13:4-12
Tao aorianny nametrahanny Fiangonana tnana taminI
Barnabasy sy Saoly ka namelany azy ireo handeha, dia
nankany Kyprosy. Dia nampiantso azy ireo ny governor
satria izy naniry te handre ny TeninAndriamanitra. Nefa
nisy mpikambana iray tao aminy, Elyma, mpanao ody,
nanohitra azy roa lahy.
Asanny Apostoly 13:8-12 Fa Elyma, mpanao ody, nanohitra azy roa
lahy sady nitady hampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa
Saoly kosa, izay atao hoe Paoly, feno ny Fanahy Masina, dia nibanjina
azyka nanao hoe: Ianalahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafatesana
rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalonny fahamarinana
rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny llamahitsinny Tompo va ialahy?
Ary indro ankehitriny ny tnanny Tompo hamely anialahy, dia ho
jamba ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy
niaraka taminizay ny mampanjambena sy ny haizina; ary niraparapa
nitady olona hitantana izy. Ary ny governor, nony nahita izay efa
natao, dia nino sady talanjona taminny fampianaranny Tompo.
Nampiasa ny fahefany i Paoly mba hanakanana ny fanahy
ratsy tao amini Elyma tsy hanodikodina ny governora
aminny finoany ani Jesosy Kristy.
Voaroaka niala teo aminny faritra
Asanny Apostoly 13:14-52
Rehefa tafaverina tany Antiokia i Paoly sy Barnabasy, dia
nasaina niteny teo aminny synagoga izy ireo raha toa ka
manana teny famporisihina. Inona no teny mety hamporisika
kokoa noho ny fanambarana fa efa tonga ny Mesia ?
Nitsangana I Paoly ka nitory ny Filazantsara taminny
fahefana. Natombony taminireo vahokanny Israely tany
Egypta izany, niresaka ani Mosesy, ireo mpaminany,
davida, Jaona Mpanao batisa,, sy ny namonoana ary ny
nananganana ani Jesosy taminny maty. Dia nambarany
taminireo fa aminny alalani Jesosy no hamelana ny
fahotanizy ireo.

~ 103 ~

Ny Sabata manaraka, dia efa ho ny tnana iray manontolo no


tafangona mba hihaino ani Paoly. Fa feno fialonana ny
Jiosy ka ny jentilisa ihany no nihaino azy tamim-pifaliana.
Le sabbat suivant, presque toute la ville tait rassemble
pour entendre la Parole, mais les Juifs furent remplis de
jalousie et seuls les paens lentendirent avec joie.
Dia nomenny Jiosy loha ireo vehivavy manan-kaja sy ny
lehibe tao an-tnana, mba handroaka azy ireo. Rehefa
nandeha i Paoly sy Barnabasy dia nanintsana ny vovoka teo
aminny tongony.
Paoly notoraham-bato, ary navela ho maty
Asanny Apostoly 14:1-20
Nanohy ny diany hatrany Ikonioma i Paoly sy Barnabasy ka
niditra teo aminny synagoga. Nahay nandaha-teny tsara izy
ka jiosy sy jentilisa maro no nino azy, fa ireo Jiosy tsy nino
nandranitra ny jentilisa ka nandoto ny sainy.
Dia mbola nitohy nitory ihany Paoly sy Barnabasy ka
noharahinny famantarana sy ny fahagagana ny hafany, nefa
nivadika taminy ny olona tao an-tnana. Afaka fotoana fohy,
dia nifanaritaka ny jiosy sy ny jentilisa ka nitora-bSato azy
ireo ary voaroaka niala teo izy.
Ny zavatra hitani Paoly taminny dia voalohany izay
nataony dia tsy ilay katsahinny maro amintsika mihitsy.
Tany Lystra, dia nisy lehilahy anankiray sitrana dia nivavaka
tamini Paoly sy Barnabasy ny olona. Ireo Jiosy avy any
Antiokia sy Ikonioma dia nitaona ny vahoaka ka nitora-bato
azy ireo. Noheverinizy ireo ho maty I Paoly ka nosarihiny
hivoaka ny tanna. Fa niangona nanodidina azy ny
mpianatra ka dia nahatsiaro saina izy.
Miatrika ny tena zava-misy marina
Mota ny mamaky ny tantaranny Apostoly sy ny mitadidy
ireo fizarana manaitra ary ireo fahagagana. Raha avy ao
aminio no hianarantsika ny fomba tianI Jesosy hanorenana
ny Fiangonany ankehitriny, dia ilaina jerevantsika toy ny
olona tena misy io. Nanana ny fisedrana nanjo azy sy ny
oloany tahaka antsika koa ireo. Ny antonny fandreseny dia
ny tsy fialany mihitsy.
Tsy ho resy izany isika raha maharitra eo aminny asani
Jesosy. AzonAndriamanitra atao mihitsy nyu manaova ny
faharesentsika ho fandresena raha toa ka memela Azy hanao
izany isika.
Nisy hatrany ny olona voavaonjy tany aminireo tanna ireo.
Nisandratra ny AnaranI Jesosy. Fa mialohanny hitoizana
aminny fahagaganI Paoly, dia tsara ny mijery ireo
fisedrana, sybireo olana, ary ireo fanenjehana.
2 Korintiana 4:7-10 Fa manana izao rakitra izao aminny vilany tany
izahay,mba ho anAndriamanitra ny halehibenny hery ,fa tsy ho avy
~ 104 ~

aminay .Voageja manodidina izahay , nefa tsy tery ,very hevitra , nefa
tsy mamoy fo ;enjehina , nefa tsy nafoy ;potraka , nefa tsy
maty ;mitondra ny fahafatesani Jesosy mandrakariva ao aminny
tenanay izahay ,mba haseho ao aminny tenanay koa ny fiainani
Jesosy

ASA FAN OMPOANA MAHAGAGA AMINNY ALALANNY HOSOTRY NY


FANAHY MASINA
Tsy ho vita ny hianatra ny boky iray manontolo aminity
lesona ity, fa ireto dia ireo zavatra nisongadina teo aminny
fiainani Paoly ihany, ka aminny faranity lesona ity dia
tokony hahatakatra ny fomba tokony hiainana sy hiasanny
FiangonanAndriamanitra velona isika. Hojerevantsika ny
sasany aminireo tranga ireo mba ho ohatra ho aminny
planinAndriamanitra ho antsika ankehitriny.
Jesosy dia tsy niresaka Fiangonana voalohany sy Fiangonana
faha roa. Fa nilaza Izy hoe haoriny ny Fiangonany. Ny
Fanomezanny Fanahy Masina dia mbola ilainny mpino
ankehitriny tahaka ny taminny taon-jato voalohany ihany.
Tys hoe nomenAndriamanitra nandritra ny fotoana voafetra
fotsiny ireo fanomezanny Fanahy Masina dia avy eo nalainy
taminny fomba tsy fantatra.
Izy rehetra nataoni Petera, Jakoba, Jaona, izay nataoni
Paoly, izay rehetra nataoni Jesosy dia tokony ataontsika
koa. Hoy Jesosy: Ny Asa ataoko no hataonareo koa, ary
hanao asa lehibe noho izany aza ianareo.
Voatarika aminny fomba mahagaga
Misy an-dalan-teny mahaliana hita mialohanny fahitani
Paoly izay nitarika azy ho any aminireo olona tany
Makedonia. Mitantara izy fa voasaka ny history ny teny tany
Asia.
Asanny Apostoly 16:6,7Ary rehefa noraranny Fanahy Masina tsy
hitory ny teny tany Azia izy ,dia nandeha namaky ny tany Frygia sy
Galatia,ka efa tonga tany an-tsisini Mysia ,dia nitady hankany Bitynia
izy ,fa tsy navelanny Fanahini Jesosy.
Tsy nisy fanazavana nomena. Nambara fotsiny hoe tsy
navelanny Fanahy Masina hankany aminireo toerana ireo
izy. Tena ilaina ny mandre ny feonAndriamanitra izya
miteny amintsika tsy hanao zavatra iray sy miteny amintsika
mba hanao zavatra anankiray.
Tsara ny mampahatsiaro fa Jesosy dia tsy nanao na inona na
inona ho Azy fa izay hitany nataonny Rainy ihany no
nataony.
Mila
mianatra
mahalala
ny
taridlanAndriamanitra hanao na tsy hanao zavatra iray isika.
Natao hiarovana antsika izany.
.

~ 105 ~

Fahitana Mahagaga
Nisy fahitan naneho taminy ny tari-dlanAndriamanitra ho
anny asa fanompoany:
Asanny Apostoly 16:9-11Ary nony alina dia nisy fahitana niseho
tamini Paoly ,koa ,indro ,nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka
nangataka azy hoe :Mit mankaty Makedonia ,ka vonjeo izahay !Ary
nony nahita ny fahitana izy ,dia nitady handeha niaraka taminizay
hankany Mankedonia izahay ,satria nataonay fa Andriamanitra no
efa niantso anay hitory ny filazantsara aminny olona any .Ary nony
niondrana an-tsambo niala tany Troasy izahay ,dia nizotra nankany
Samotrakia ;ary nony ampitso dia nankany
Lasa nankany amini Filipy, zana-tany Romana ary
renivohitry ny tnana atao hoe Makedonia izy ireo. Tany no
nihaonanizy ireo tamina vehivavy iray antsoina hoe Lydia,
izay novonjena izy sy izay rehetra tao an-tranony.
Nandeha tany aminizay nanirahanAndriamanitra azy izy,
ary nisy varavarana misokatra ho anny asa fanompoana
tany. Tsy hoe Fiangonana iray lehibe, fa vondrom-bavaka
izay niangona teo amoron-drano.
Fahalalana Mahagaga
Niakatra nankany amina toerana fivavahana i Paoly sy ny
mpanara-dia azy raha nisy ankizivavy nanaraka azy ka
niantsoantso hoe;
Ireo
lehilahy
ireo
dia
mpanomponAndriamanitra Avo indrindra, izy manoro
anareo llam-pamonjena dia nitohy niantsoantso toy izany
izy nandritry ny adro maromaro, ary marina izay nolazainy.
Nanaitra ny olona mba hihaino azy ireo izy, ary mety ho
nanokatra varavarana ho anny asa fanompoana koa. Fa
sosotra ny fanahini Paoly ka dia niteny azy rehefa afaka
andro maromaro:
Asanny Apostoly 16:16-18 Ary raha nandeha ho any aminilay
fitoerana fivavahana izahay ,dia nisy ankizivavy anakiray nanampanahy mahavaly nifanena taminay, ary ny faminaniana nataony no
nahazoanany tompony harena be .Izy nanaraka ani Paoly sy izahay ka
niantso :Ireo lehilahy ireo dia mpanomponAndriamanitra Avo Indrindra,
iza manoro anareo llam-pamonjena .Ary nataony taminny andro
maro izany .Ary sosotra Paoly, dia nitodika taminy ka nanao taminny
fanahy ratsy hoe : Mandidy anao aminny anarani Jesosy Kristy aho
hivoaka aminy. Dia nivoaka taminizany ora izany idrindra izy.
Aminny alalanny fanomezanny Fanahy Masina
mahagaga, Paoly nahalala ny fanahy izay niasa tao
anatinilay zazavavy ary nandroaka azy. Izany dia
fanomezam-pahasoavana tsy takatry ny saina hamantatra
ny fanahy, izay hita ao aminny 1 Korintiana 13
Fanafahana mahagaga
Nalefanny tomponilay ankizivavy tany an-tranomaizina
Paoly sy Silasy. Ary nesorina ny akanjony, ka nokapohina sy
nidina tao aminny efitra anatiny indrindra, ary ny tongony
~ 106 ~

nobolokiny mafy taminny boloky hazo. Nefa I Paoly sy


Silasy nivavaka sy nijoro vavolombelona taminireo gadra
hafa.
Izy dia tsy nandany ny fotoany taminny fitenenana hoe;
Andriamanitra , nahoana izahay no nalefanao aty ? tsy
niteny izy ireo hoe, mino aho fa tsy azontsika ny taridlanAndriamanitra. Tsy niteny tamintsika hakaty
Makedonia Izy. Fa satria izy ireo nitoetra ho mahatoky
taminny Fanahy Masina, dia niditra antsehatra namonjy azy
Andriamanitra.
Asanny Apostoly 16:25-30 Ary nony mamantonalina, dia nivavaka sy
nihira fiderana anAndriamanitra Paoly sy Silasy ; ary nihaino azy ny
mpifatotra. Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka, ka
nihozongozona ny fanorenanny tranomaizina; dia nivoha niaraka
taminizay ny varavarana rehetra ary nivaha avokoa ny fatoranizy
rehetra.
Dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaiizina ka nahita ny varavaranny
tanomaizina nivoha, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saiky hamono
tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra.
Fa Paoly niantso taminny feo mahery ka nanao hoe: Aza mamono tena,
fa ato ihany izahay rehetra.
Ary izy niantso jiro, dia nikaretsaka niditra sady tora-kovitra ka
niankohoka teo anatrehanI Paoly sy Silasy.
Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy, dia hoy izy: Tompoko, inona no
mety hataoko, mba hovonjena aho?
Nandefa horohorontany Andriamanitra hanafahana ani
Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina, fa ilay mpiandry ny
tranomaizina sy ny ankohonany no tena nohafahana marina.
Dia nandao ani Filipy ny mpianatra ka nankany tesalonika
izay toerana mbola nahitanny fampianaranizy ireo
fanoherana ihany koa. Nanaraka azy ireo ny lazany satria
hoy ny olona: Tonga eto aminstika ireo lehilahy namafy
korotana tany aminny tany manodidina. .
Dia norahonana hiala ny tnana indray izy ireo ary Paoly
nanohy ny diany hatrany Atena.
Fampirisihina mahagaga

Atena
Tany Atena, Paoly dia nandany ny fotoany tao aminny
synagoga, niady hevitra taminireo Jiosy. Niresaka fotopampianarana izy ireo ary izy niezaka nandresy lahatra fa
Jesosy no Mesia ka nisy saany nino azy. Dia vao mainka
niatezitra ka nandao ny tanna i Paoly nony farany. Ary dia
kivy izy :
Asanny Apostoly 18:4-6Ary niady hevitra isan-tSabata tao aminny
synagoga izy ka nampanaiky ny Jiosy sy ny jentilisa. Ary rehefa
tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty, dia voaterinny teny
Paoly ka nanambara taminny Jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary nony
~ 107 ~

nanohitra sy niteny ratsy ireo, dia nanopakopa-damba izy ka nanao


taminy hoe: aoka ho eo andohanareo ny ranareo, afaka aho ; ary
aminizoa sisa izao dia hankany aminny jentilisa aho.

Korinto
Niala tao Atena i Paoly ka nankany Korinto ka nanao toy
izay efa nataony ka maro no nino. Dia niteny
taminAndriamanitra taminny fahitana indray Paoly.
Asanny Apostoly 18:9.10 Ary ny Tompo niteny tamini Paoly taminny
fahitana nony alina ka nanao hoe: Aza matahotra, fa mitenena ihany,
ka aza mangina, fa Izaho momba anao, ary tsy hisy olona hihazona
anao hanisy ratsy anao; fa manana olona maro aminity tanna ity
Aho..
Io fahitana io dia teny famporisihina ho ani Paoly. Tohizo
Paoly a! Tena mahay ianao, mitohiza fotsiny mampianatra fa
tsy hisy hanino anao izany eo aminI tanna io. Nijanona
tao Filipy maherinny iray taona sy tapany Paoly

FANOVANA FOMBA FIASA


Efesosy
Rehefa tonga tany Efesosy Paoly, dia hafa indray no
nanombohany ny asa fanompoany. Tsy nandany ny fotoany
taminny fiadiana hevitra ny aminny fotom-pampianarana
sy nanazava ireo tranga ao aminny Filazantsara. Fa
nanatona vondrona kristiana izy ka niteny taminny hoe:
Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina fony vao nino
ianareo?
Asanny Apostoly 19:2-7 Ka nanao taminy Hoe: Efa noraisinareo va ny
Fanahy Masina, fony vao nino ianareo?
Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy
Masina .Ary ho amininona no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo:
Ho aminny batisani Jaona.
Fa hoy i Paoly: Jaona nanao batisanny fibebahana ka nilaza
taminolona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. Ary raha
nahare izany izy, dia natao batisa ho aminny anarani Jesosy Tompo.
Ary rehefa nametrahani Paoly tnana izy, dia nilatsaka taminy ny
Fanahy Masina; ary niteny taminny teny tsy fantatra izy sady
naminany .Ary tokony ho roa ambinny folo lahy no isanizy rehetra.
Dia niditra tao aminny Synagoga i Poaly ary izy intent
tamim-pahasahiana tao nandritra ny telo volana, ka rehefa
nisy fanoherana, dia nandao ny synagoga izy fa mbola
nijanona tao an-tanana ihany.
Dia noentiny tany aminny trano fampianarani Tyrano ny
mpianany, izay toerana nampianarany isanandro nandritry
ny roa taona. Arakity tantara ity, toa nanokatra sekoly
fianarana Baiboly i Paoly ary nisy mpifaninana taminy.

~ 108 ~

Nitohy hatrany izy ka nandre ny teninny Tompo izay


rehetra nonina tany Azia, na jiosy na jentilisa.
Asanny Apostoly 19:8-10 Ary Paoly niditra tao aminny synagoga ka
niteny taminny fahasahiana, dia niady hevitra telo volana ka
nampanaiky ny aminny fanjakanAndriamanitra.
Fa raha nikiribiby ny sasany ka tsy nanaiky, fa niteny ratsy izany
fampianarana izany teo imasonny olona maro, dia niala taminireo izy
ka nitondra ny mpianatra nitokana, dia niady hevitra isanandro tao
aminny fampianarani Tyrano.
Ary naharitra roa taona ngarangidina izany, ka dia nandre ny
teninnyTompo izay rehetra tany Azia, na Jiosy na Jentilisa
Sy navelanAndriamanitra hankany Azia aloha i Paoly, nefa
nandre ny teninAndriamanitra Azia manontolo. Angamba
tianAndriamanitra nho nanova fomba fiasa aloha I Paoly
mialohanny hankanesany any Azia.

Efa maty fa velona indray


Raha mbola nampianatra tao Troasy i Paoly, i Eotyka
nipetraka teo am-baravarakely nihaino azy ary resin-tory dia
nianjera avy teny aminny rihana telo mifanongoa ka maty.
Asanny Apostoly 20:7-11 Ary taminny andro voalohany aminny
herinandro, rehefa niangona hamaky mofo izahay, Paoly dia nitory teny
taminy, fa nikasa handeha maraina izy ; dia naharitra nitoriteny
mandra-pahamamatonalina izy .Ary nisy jiro maro teo an-trano ambony
izay niangonany.
Ary nisy zatovo anankiray atao hoe Eotyka nipetraka teo ambaravarakely ka sondrian-tory ; ary raha naharitra ela ny toritenini
Paoly, dia niraika noho ny torimaso ilay zatovo ka nianjera taminny
tany avy eny aminny rihana intelo mifanongoa, ary nony narenina izy,
diaindro efa maty.
Ary Paoly nidina, dia niankohoka taminy sy nanohona azy ka nanao
hoe : Aza mihorikorika ianareo, fa mbola misy aina ihany izy .Ary
niakatra Paoly ,dia namaky ny mofo ,ary rehefa nihinana sy niresaka
ela ambara-pahamaraina ny andro izy,dia lasa nandeha
.

JERI-TODIKA NY AMINNY ASA FANOMPOANI PAOLY


Niverina tany Jerosalema I Paoly ka nihaona farany
taminireo loholonny Fiangonana tany Efesosy. Dia nanao
lahan-teny namintina ny asa fanompoany izy.
Afaka nitaraina taminny zavatra rehetra nitranga i Paoly.
Afaka niteny izy hoe: Andriamanitra ! Nafoy zavatra
maro aho noho ny Aminao, nandao toerana ambony aho.
Nand hoavy azo antoka aho, olona nampianarina aho,
miteny aminny fitenim-pirenena maro aho. Nefa aho
asainao manompo olona etsy sy eroa. Voaroaka tany
aminny tanna rehetra nanirahanao ahy aho, nokapohina
~ 109 ~

aho ka navela ho faty. Tompo , indro eto aho izao ary tena
kivy. Te hijanona aho ka hiala!
Fa tsy mba nanao resaka toy izany mihitsy i Paoly:
Asanny Apostoly 20:19-24 dia ny nanompoako ny Tompo taminny
fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakam-panahy izay nanjo
ahy taminny fanotrehani Jiosy, ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa
nambarako sy nampianariko anareo teo imasonny olona ary tao
aminny isan-trano ; ary nambarako taminny Jiosy sy ny Jentilisa koa
ny fibebahana aminAndriamanitra sy ny finoana ani Jesosy Kristy
Tompontsika.
Ary ankehitriny, indro, tery am-panahy hankany Jerosalema aho, nefa
tsy fantatro izay hanjo ahy any, afa-tsy izay ambaranny Fanahy
Masina amiko aminny isan-tanana, fa hisy famatorana sy fahoriana
hanjo ahy.Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny
alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko taminny Jesosy Tompo
hanambara ny filazantsaranny fahasoavanAndriamanitra..

TENY AN-DALANA HANKANY JEROSALEMA SY ROMA


Ny Faminaniana ny aminny hanaovana anI Paoly ao an-tranomaizina
Teny an-dlana hankany Jerosalema, rehefa tonga tao
Kaisaria Paoly ka nioetraka rao aminu Filipo, Evanjelista
dia nisy mpaminany tonga tao izay antsoina hoe Agoabo.
Asanny Apostoly 21:10,11Ary raha nitoetra tao andro maro izahay
,dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia
.Ary rehefa tonga tao aminay izy ,dia noraisiny ny fehikiboniPaoly ,ka
namatorany ny tongotra aman-tnanny tenany ,dia hoy izy :Izao no
lazainny Fanahy Masina :Toy izao no hamatoranny jiosy any
Jerosalema ny lehilahy tomponity fehikibo ity,ka hatolony ho eoantananny Jentilisa izy. .
Ny Fisamborana anI Paoly
Asanny Apostoly 21:1-23:22
Ireo mpino tany Jerosalema no nahatonga ny fisamborana
anI Paoly. Nangataka izy ireo mba hanadiovani Paoly tena
mba hanajanonana ny fifandirana nisy teo aminny jiosy
tany Israely. Dia nanaiky I Paoly ary taminny adro farany,
andro faha fito, dia nankeo aminny tempoly izy ka
hitanireo Jiosy avy any Azia. Dia tezitra izy satria Paoly
nandika ny lalna taminny nitondrany mpino Grika tao
aminny tempoly; ka nanomboka niantsoantso.
Asanny Apostoly 21:30-36 Dia nifanaritaka be ihany ny tao an-tnana
rehetra, ka nihazakazaka nivory ny olona; ary Paoly dia nosamboriny ka
nosarihany hiala eo an-kianjanny tempoly ; ary niaraka taminizay dia
narindrina ny vavahady.
Ary raha nitady hamono azy ny olona, dia nisy teny nakarina tany
aminny mpifehy arivo taminny antokonny miaramila nilaza fa
mikotaba avokoa jerosalema rehetra ; ary niaraka taminizay dia naka
miaramila sy kapiteny izy ka nihazakazaka nidina nankeo aminy ; ary
~ 110 ~

raha nahita ny mpifehy arivo sy ny miaramila ny olona, dia nitsahatra


tsy nikapoka ani Paoly.
Ary ny mpifehy arivo nanakaiky, dia nisambotra azy ka nandidy
hamatotra azy taminny gadra roa, dia nanaontany hoe: Iza moa izy,
ary inona moa no nataony? Ary ny sasany taminny olona maro niantso
mafy nilaza zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa; ary rehefa
tsy azony nofantarina izay marina noho ny fikotranana, dia nasainy
nentina ho any anatirova Paoly. Ary rehefa tonga teo aminny
ambaratonga izy, dia nobetainny miaramila noho ny fifanosehanolona;
fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe : Vonoy ilehio
Nijoro vavolombelona teo anatrehanny vahoaka i Paoly
Nitsangana teo aminny tohatra I Paoly ka nijoro
vavolombelona taminny vahoaka, fa tsy te hino azy izy ireo
ka dia niantsoantso indray.
Asanny Apostoly 22:22-24 Ary ny olona nihaino azy hatraminizany
teny izany, dia nanandratra ny feony ka nanao hoe : Esory aminny
tany ilehio, fa tsy tokony hovelomina izy.
Ary raha niantso sy niala lamba ary nanipy vovoka ho aminny rivotra
izy, dia nasainny mpifehy arivo hoentina any anati-rova Paoly, ary
nasainy hadinina aminny kapoka, mba hahafantarany izay fototry ny
nanakorotanny olona azy toy izany.
Fa rehefa nanomboka hikapoka azy ireo, Paoly dia
nanontany azy raha toa ka mety ny hikapohana lehilahy
Romana izay tsy mbola nohelohina.
.
Nijoro vavolombelona teo anatrehanny Mpiosronabe sy ny synedriona i Paoly
Rehefa fantatrilay mpifehy arivo fa Romana izy ka tsy
afaka ny hitazona anI Paoly raha tsy misy zavatra
hanamelohana azy ka dia nentiny tany aminny mpisoronabe
sy ny synedriona Paoly. Nafahan Paoly nanambara ny
aminI Jesosy teo anatrehanny synedriona rehetra izany
tranga izany.
Nia nahery ny fifandirana taminireo karazanolona teo
aminny synedriona ka nahatonga ny Mpifehy arivo
nampaka ani Paoly sy hitondra azy an-keriny hankany
anati-rova
Famanginny Tompo fanindroany
Asanny Apostoly 23:11 Ary ny Tompo nitsangana teo anilany
tamininy halina iny ka nanao hoe: Matokia ,fa tahaka ny
nanambaranao Ahy tany Jrosalema no mbola hanambaranao Ahy any
Roma koa.
Tany an-tranomaizina i Paoly, nefa tsy nifarana ny asa
fanompoany. Aminny maha Romana azy, Paoly dia nanana
tombony, ary niaro azy taminny toerana rehetra nalehany
izany. NalefanI Jesosy hijoro vavolombelona izy.

~ 111 ~

TANY KAISARIA
Ny Fiarovana ara-miaramilaLa Protection Militaire
Asanny Apostoly 23:23-26:32
Nisy jiosy efapolo nikendry hamono anI Paoly. Dia nandidy
ny mpifehy arivo mba hanomana miaramila roanjato lahy sy
an-tsoavaly fitopolo ary mpiloky lefona roanjato mba
hitarika ani Paoly hivoaka ny tanna. Dia nanatitra anI
Paoly hatrany aminny fonenani Feliksa mpanapaka tany
Kaisaria ireo tamininy alina iny.
Dia nataoni feliksa mpanapaka an-tranomaizina i Paoly, fa
zy nanana fahafahana maro mba hiresaka sy hijoro
vavolombelona taminy sy ny vadiny izay Jiosy. NotazoninI
Feliksa nandritry ny roa tao, nefa izy nanana fahalalahana
ihany sady afaka novanginireo namany.
Dia niala Feliksa ka nodimbiasani Festosy. Noho ny
fikorontananny jiosy, Festosy dia nandefa ani Paoly tany
aminny fitsarana ka nanontany azy raha toa ka manaiky ny
tsaraina any Jerosalema izy. Fantatri Paoly fa tsy hotonga
velona any Jerosalema izany izy. Fantany fa ny Tompo efa
niteny taminy fa hijoro vavolombelona any Roma sy
Kaisaria izy, satria nanan-jo aminny maha Romana azy izy.
.
Nijoro vavolombelona teo anatrehanireo manam-pahefana i Paoly
Agripa mpanjaka, berenika, Festosy mpanapaka, miaraka
taminireo manam-pahefana hafa sy ny olo-manan-kaja tao
Kaisaria dia nanatrika ny fitsarana nataoni Festosy ho ani
Paoly. Tena fahafahana lehibe izany! Dia notantarainI
Paoly taminy ny mazava izay nanodidin azy teny an-dalnI
Damaskosy, ny fiovam-pony ary ny fitsangananI Jesosy
taminny maty.
Asanny Apostoly 26:28,29 Fa hoy Agripa taminny Paoly :Hay !
ataonao fa mora toy izany no hampanekenao ahy ho Kristianina .Ary
hoy Paoly : mangataka aminAndriamanitra aho ,fa na aminny mora ,na
aminny sarotra ,tsy ianao ihany ,f a izay rehetra mandre ahy anio ,dia
hitovy amiko , afa- tsy aminireto gadra ireto ihany.
Na tany an-tranomaizina izy na tsia, dia tokana hatrany ny
tanjoni Paoly: hambabo izao tontolo izao ho ani Jesosy.
Izany koa no tokony ho tanjontsika.

NIONDRANA AN-TSAMBO HANKANY ROMA PAOLY


Ny fandresena nanoloana ny loza
Asanny Apostoly 27
Natolotra ny kapiteny Jolio i Paoly ka nalefa sambo hankany
Roma. Tsy azontsika an-tsaina mihitsy ny fandehanana antsambo taminizany fotoana izany. Mety hijanona eo an~ 112 ~

tseranana mandritra ny herinandro, iray volana, na ny


ririnina manontolo izy ireo. Eny fa na dia aminny
vaninandro tsara aza dia maharitra herianndro maromaro ny
fankanesana any Roma.

Nanome fampitandremana Paoly


Raha nijanona tao Kreta izy ireo, Paoly, rehefa nahazo
tenim-pahendrena, dia nanoro hevitra azy ireo tsy hanohy ny
dia intsony.
Asanny Apostoly 27:10, 11 Ka nanao taminy hoe : Ry tompokolahy ,
hitako fa izao fandehanana izao dia hisy fahasimbana sy fatiantoka be
ihany, ka tsy aminny entana sy ny sambo ihany, fa ny aintsika koa
aza. Kanefa ny kapiteny nino ny mpitondra sy ny tompon-tsambo, fa
tsy ny teny nolazaini Paoly.
Araka izay efa nambarani Paoly taminy, izy ireo dia
nifanehitra tamina tafio-drivotra mahery. Dia novahorany
manodidina ny sambo ary nanariany ho any andranomasiana ny entana. Dia naharitra andro maromaro ny
rivo-doza ka tsy nanantena ho voavonjy izy ireo.
Dia naminany I Poaly hoe: Tsy hisy ho faty ianareo.
Asanny Apostoly 27:21-26 Ary rehefa tsy nihinan-kanina efa izy ireo,
Paoly dia nitsangana teo afovoany ka annao hoe: Ry tompokolahy ,
tsara raha ho nihaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta , mba tsy ho
nahitana izao fahasimbana sy fatiantoka izao.
Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky; fa tsy hisy ho faty
ianareo, fa ny sambo ihany no ho very. Fa nisy anjelinAndriamanitra,
Izay Tompoko sady tompoiko, nitsangana teo anilako halina ka nanao
hoe:
Aza matahotra, ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehanI
kaisara ianao; ary indro, efa nomenAndriamanitra anao ny olona
rehetra izay miaraka aminao. Koa matokia, ry tompokolahy , fa mino
anAndriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany.
Nefa tsy maintsy fefika ihany eo aminny nosy anankiray isika.
Nitady handositra taminny salopy ireo matilo, fa i Paoly
niteny taminny kapiteny. Dia notapahinireo miaramila ny
kofehy taminny salopy ka dia voatana tao anaty sambo
ihany ireo matilo araka izay nambarani Paoly.
Nijoro vavolombelona taminireo miaramila sy ny tatsambo rehetra i Paoly
Asanny Apostoly 27:33-37 Ary araha mbola tsy nazava ny andro, dia
niangavy taminny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao
hoe : Anio no fahaefatra ambinny folo andro niandrasanareo, sady
nahari-noana ianareo ka tsy nihinana. Koa mananatra anareo aho
hihinan-kanina, fa izany no isanny hamonjena anareo; ary tsy hisy ho
very aminareo rehetra na dia singambolo iray akory aza. Ary rehefa
nilaza izany izy sady nandray mofo, dia nisaotra anAndriamanitra teo
anatrehanny olona rehetra; ary rehefa novakiny, dia nihinana izy. Dia
nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Ary izahay rehetra teo aanaty
sambo dia olona enina amby fitopolo amby roanjato.
~ 113 ~

Asanny Apostoly 27:41-44 Ary raha tonga taminizay nisy fihaonandranomasina izy, dia navelany hidona taminny tany ny sambo, ary ny
lohasambo nohizina ka nitoetra tsy nihetsika, fa ny vodisambo kosa dia
vakivaky azonny herinny onja.

Voavonjy avokoa izy rehetra.


Ary ny miaramila nanao tetika hamono ny mpifatotra, fandrao hisy
hilomano ireo ka ho afaka. Fa ny kapiteny ta hamonjy ani Paoly, dia
nisakana azy tsy hanao izay nokasainy; fa izay nahay nilomano no
nasainy hirotsaka aloha ka hilomano ho any aminny tany, ary ny sisa
dia samy hanao izay hahafaka azy, na aminny hazo fisaka, na aminny
zavatra avy aminny sambo. Dia tonga soa aman-tsara teny an-tanety
avokoa izy rehetra.

NY NOSY MELITA
Asanny Apostoly 28:1-10
Voakaikitry ny menarana
Nijanona teo aminny nosy Melita izy ireo, ary ny mponina
tao namelona afo mba hamindronireo ka nanangona kitay i
Paoly.
Asanny Apostoly 28:3-6 Dia namory kitay hazo iray totroana Paoly ka
nanohoka izany teo aminny afo ; ary nisy menarana nivoaka avy
taminny afo ka niraikitra taminny tnany. Ary raha hitanny tompontany ny biby niraikitra taminny tnany, dia niresaka hoe izy : mpamono
olona tokoa io lehilahy io, ka na dia voavonjy taminny ranomasina aza
izy, tsy avelanny todinaina ho velona.
Fa nakifiny ho eo aminny afo ilay biby, ka tsy nisy naninona izy na dia
kely akory aza. Ary ny olona kosa nanampo azy hivonto, na hikarapoka
ho faty tampoka ; fa rehefa niandry ela izy ka nahita fa tsy nisy na
inona na inona nanjo ani Paoly, dia niova saina izy ka nanao hoe :
andriamanitra io.
Nilaza Jesosy fa hisy famantarana hanaraka izay mino. Handray
menarana izy. Manome ny fiarovany ho anizay mino ny anarany
Jesosy.
Nijoro vavolombelona tamini Poplio
Poplio no mpanapaka ny nosy Melito. Ary narary ny rainy,
ka na dia teo aza I Lioka, ilay mpitsabo, dia I Paoly no
nahasitrana azy.
Asanny Apostoly 28:8,9 Ary nararinny tazo sady nivalan-dra ny raini
Poplio, ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra-tnana
taminy, dia nahasitrana azy. Ary rehefa vita izany, dia tonga koa ny
sasany izay narary teo aminny nosy, ka dia sitrana..

~ 114 ~

HIJORO VAVOLOMBELONA ANY ROMA PAOLY


Asanny Apostoly 28:15-31
Aza antoka nihen-danja ny maha Romana ani Paoly
nandritra ny diany nankany Roma. Mbola mpifatotra izy
nefa nomena fahalalahana kely ihany.
Ireo komity mpitsena
Renireo mpino fa tonga tao Roma Paoly sy Lioka ka dia
nitsena azy ireo.
Asanny Apostoly 28:15 Ary nony nahare ny dianay ny rahalahy tany
dia tonga izy hitsena anay hatrany aminny TsenanApio sy ny
Tranombahiny Telo ; raha nahita azy Paoly, dia nisaotra
anAndriamanitra izy ka nahazo toky.
Nijoro vavolombelona taminny jiosy Paoly
Asanny Apostoly 28:2325 Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo, dia
maro no nankeo aminy tao an-trano nitoerany; ary izy nilaza sy
nanambara taminy ny fanjakanAndriamnitra hatraminny maraina ka
hatraminny hariva, ary ny teny eo aminny lalnani Mosesy sy ny
mpaminany no nitaomany azy hino ani Jesosy. Ary ny sasany nino izay
nolazainy, fa ny sasany kosa tsy mba nino. Ary raha tsy niray saina
ireo dia niala, rehefa nanao teny indraim-bava Paoly hoe: Marina izay
nampilzainny Fanahy Masina anIsaia mpaminany taminny razanareo
manao hoe:
Nijoro vavolombelona taminny jentilisa Paoly
Asanny Apostoly 28:28, 29 Koa aoka ho fantatrareo fa izao
famonjenAndriamanitra izao dia nampitondraina ho any aminny
Jentilisa, ary izy hihaino azy.
Ny fihafaranny bokinny Asanny Apostoly
Asanny Apostoly 28:30,31 Ary Paoly nitoetra roa taona ngarangidina
tao an-trano nohofany kka nandray tsara izay rehetra nankeo aminy,
dia nitory ny faanjakanAndriamanitra ka nampianatra ny amini Jesosy
Kristy Tompo taminny fahasahiana be, ary tsy nisy fisakanana.
Ny Fahafatesani Paoly
Araka ny tantara, Paoly dia notapahan-doha tany Roma. Ny
maha Romana azy dia nanome azy tombon-tsoa mba tsy
hombohina fa tapahin-doha.

FINTINA
Nanoratra boky maro ao aminny Testamenta vaovao ny
Apostoly
Paoly.
Ohatra
tsara
ny
aminny
famindramponAndriamanitra izany.
Izy dia ohatra izay tsy namela zavatra na inona na inona
hanakana azy aminny fankatoavany anAndriamanitra. Izy
no nampiditra ny hafatrAndriamanitra tao aminny
synagoga. Izy dia niara nisaina, niady hevitra, nampianatra,
sy nananatra taminny fotoana nilana izany. Nanapakevitra
~ 115 ~

izy fa tsy hisy hanakana azy velively aminny fanaovana ny


sitraponAndriamanitra, eny fa na dia ny fahafatesana aza..
Ankehitriny Andriamanitra dia mbola mitady olona
sahy tahaka ani Paoly!

FANONTANIANA HO VALIANA
1.. Farito aminny alalanny teninao manokana ny zava-nitranga taminny diani Paoly
voalohany, ary inona no ifandraisanizany aminao ?

2.. Manomeza ohatra roa ny aminny fitarihanAndriamanitra tsy takatry ny saina taminny
fiainani Paoly.

3.. Nahoana i Paoly no nikiry hankany Jerosalema nefa fantany izay hiseho any ?

~ 116 ~

Lesona 13

isika no Fiangonana mpandrsey


TSY NIOVA VELIVELY NY PLANINANDRIAMANITRA
Tahaka ny niasanireo mpianatra voalohany, Apostoly,
mpaminany, mpitandrina, mpampianatra sy evanjelista tany
am-piandohana no tokony hiasantsika koa ankehitriny.
Tokony hiasa toy izay nataonireo teo aloha ny mpino
ankehitriny.
Tahaka ny nanetsehanny famantarana sy ny fahagagana ny
fitomboanny Fiangonana tany am-piandohana no tokony
hisianizany koa ankehitriny.
Tsy nofoanana velively ny Iraka Lehibe nomena ireo
mpino voalohany. Hoy Jesosy:
Marka 16:15-20 Ary hoy Izy taminy: mandehan any aminizao tontolo
izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara aminny olombelona rehetra.
Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no
hohelohina. Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino :
hamoaka demonia aminny anarako izy, hiteny aminny fiteny izay tsy
mbola hainy izy, handray menarana izy ; ary na dia misotro zavamahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany ; hametra-tnana
aminny marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo, rehefa
niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo
ankavananAndriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoriteny eny
tontolo eny, ary ny Tompo naira-niasa taminy ka nanamarina ny teny
taminny famantarana izay nomba azy.

AHOANA NO FOMBA FIASANNY FIANGONANA TANY AMPIANDOHANA ?


Niaraka taminny fanoloran-tena tanteraka
Hitantsika teo ny fiainanireo mpitarika Fiangonana maro.
Hitantsika ny fahafoizan-tenany tanteraka hatraminny
fahafatesana. Indraindra, dia toa mora ny ho faty noho ny
finoana toy izay hiaina aminny fanahiana eto an-tany. Fa ny
fahafoizan-tena tanteraka hametraka ny porofony aminny
fotoany.
Filipiana 3:13 Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako;
fa zavatra iray loha no ataoko; manadino izay zavatra ao aoriana ka
miezaka hanatratra izy zavatra eo aloha, ,
Hebreo 12:1,2 Koa aminizany, satria misy vavolombelona maro be toy
izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra
izay rehetra mitambesatra amintsika mbaminny ota izay malaky
~ 117 ~

mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka aminny faharetana


aminizao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao,
mijery anI Jesosy, Tomponny finoantsika sy mpanefa azy, izay
naharitra ny hazofijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba ahazoany ny
fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo aminny
ankavananny sezafiandriananAndriamanitra Izy.
Filipiana 1:21 Fa Kristy no antony ahavelomako, ary ny fahafatesana
no hahazoako tombony.
Raha vantany vao tonga tanjotsika Jesosy ka tena hinontsika
marina fa tombony ny fahafatesana, dia tsy misy zavatra ety
an-tany na ao aminny tontolonny fanahy hahasakana
antsika.
Ao aminny famelan-keloka

Nisafidy ny hamela heloka Jesosy


Na dia efa nijaly mafy teo aminny hazofijaliana aza Izy, dia
namela heloha ny olombelona iray manontolo. Namela ireo
mpitondra fivavahana jiosy izay nihendry ny fahafatesany
izy. Namela ani Pilato Izy, namela ireo miaramila Izy,
namela ireo vahoaka izay nitaky ny hamantsiana azy Izy.
Eny mamela ireo izay noforoniny nefa nand Azy sy
namono Azy Jesosy. Koa inona no ratsy kokoa noho izany
efa nahazo antsika?
Ny famelan-keloka dia hetsika an-tsitrapo. Tahaka anI
Jesosy, isika dia afaka mifidy ny hamela heloka.
Tsy hoe ny maha olombelona no sady Andriamanitra anI
Jesosy no afahany mamela heloka, fa hitantsika koa ny
aminI Stefana izay namela ireo nitora-bato azy. Izy ihany
koa, tao alohanny nahafatesany dia niantso mafy hoe:
Tompo, aza isaina ho helony izao.

Nisafidy ny hamela heloka Stefana


Raha
nanana
fangidiana
Stefana
ka
namaly
tampimonomononana hoe; Andriamanitra nahoana ianao
no namela azy ireo hanao ahy toy izao? raha nanozona ireo
izy fa tsy nangataka taminAndrimaanitra mba hamela azy,
dia hamirapiratra ve ny tarehiny? Moa ve izy ho navela
hahita ani Jesosy mitsangana eo ankavananny Ray? Mba
gaga ve Saoly; izay nipetraka teo nankasitraka ny
fahafatesany?

Tokony hamela heloka isika


Mba hahazo famelan-keloka dia ilaina ny mamela heloka.
Matio 6:14,15 Fa raha mamela ny fahadisoanny olona ianareo, dia
mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izany any an-danitra. Fa raha
~ 118 ~

tsy mamela ny fahadisoanny olona ianareo, dia tsy hamela ny


fahadisoanareo ny Rainareo.
Efesiana 4:31,32 Esory aminareo ny fo lentika rehetra sy ny
fahavinirana sy ny fahatezeran sy ny fitabatabana sy ny fitenen-dratsy
ary ny lolom-po rehetra ; ary aoka samy halemy fanahy aminny
namany avy ianareo, ka hifampianatra sy hifamela heloka, tahka ny
namelanAndriamanitra ny helokareo ao amini Kristy
Ao aminny fanekena
Ireo mpinonny Fiangonana tany am-piandohana dia
nifanaiky sy nankato ani Jesosy. Izy ireo ihany koa dia
nankato izay nitarika azy.
1 Petera 2:13-20 Ary noho ny Tompo dia maneke izay rehetra
voatendrinny olona, na ny mpanjaka, satria ambony izy, na ny
mpanapaka, satria nirahina hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera
izay manao ny tsara. Fa toy izany no sitraponANdriamanitra,
hampangina anareo ny tsy fahalalanny olona adala aminny fanaovantsoa; fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho
fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanomponAndriamanitra. Manaj
ny olona rehetra. Tiav ny rahalahy. Matahora anAndriamanitra.
Manaj ny mpanjaka. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo
aminny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy
ihany, fa ny saro-po koa. Fa izao no ankasitrahana: raha misy olona
mitondra alahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretany ny
aminAndriamanitra. Fa inona no laza, raha tahiny kapohina noho ny
fahadisoana ianareo ka mandefitra aminizany? fa raha tahiny manao
soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no
sitrakAndriamanitra.
Ao aminny fankatoavana
Jesosy dia niteny fa aminny fankatoavantsika no
anehontsika ny fitiavana Azy. Indraindray isika dia
mivavaka: Tompo asehoy ahy izay tianao ataoko sy
hataoko! Anefa isika mivavaka tsy amim-pahatsorana.
Aminny alalanny teniny, Andriamanitra, dia maneho
antsika izay tokony hataontsika. Mba ho mpankato, isika dia
mila manao iero zavatra ireo isanandro sy mitoky
aminAndriamanitra faha haneho amintsika ireo adidy
manokana tiany ataontsika. Aminny fankatoavana no
hafantarantsika izany.
Jaona 14:15,21 Raha tia Ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko Izay
manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy ; ary izay tia
ahy no ho tiany Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy.
1 Jaona 2:3-6 Ary iao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny
fitandremana ny didiny. Izay manao hoe: fantatro Izy, nefa tsy
mitandrina ny didiny, dia pandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa
na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy marina tokoa
ny fitiavana anAndriamanitra; izany no ahafantarantsika fa ao aminy
~ 119 ~

isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy mainsty mandeha
toy izay nandehanany koa.
.
Inona avy ireo didiny?
Mandary ny Fanahiny Masina
Hifamela heloka
Hifankatia
Hiverina aminny fifankatiavanny mpirahalahy
Manome fahafolon-karena
Mampahafantatra aminny hafa ilay Kristy
nitsangana taminny maty.
Mianatra ny teniny
Mampiahatra azy rehetra
Ao aminny firaisana.
Ny hoe miray dia tsy midika hoe tsy misy tsy fifanarahana
mihitsy eo amintsika. Izany dia midika hoe alamintsika amipitiavana izay tsy fifanarahana izany, hahita marimaritra
iraisana, mamel ny zvatra rehetra izay tsy avy aminny
Fanahy Masina ary mitohy miaraka aminny fambabona izao
tontolo izoa ho anJesosy.
Mba hahaizana mandamina ny tsy fifanarahan eo aminny
resaka foto-pampianarana, dia misy ohatra ny aminizany ao
aminny Bokinny Asanny Apostoly toko faha dimy
ambinny folo. Mikasika ny tokony hamorana ny kristiana
rehetra.
Nanome toro-marika mazava mikasika ny fomba
fandaminana ny ady manokana, na ny fahotana eo aminny
fiainanny mpino iray Jesosy.
Matio 18:15-17 Ary raha manota aminao ny rahalahinao ,dia
mankanesa any aminy ,ka rehefa mitokana ianareo roa lahy ,dia asehoy
azy ny fahadisoany .Raha mihaino anao izy ,dia efa azonao ny
rahalahinao ; fa raha tsy mihaino anao kosa izy ,dia ento miaraka
aminao ny olona iray na roa ,mba ho voaorina mafy avokoa ny teny
rehetra aminny teninny vavolombelona roa na telo.Ary raha tsy mety
mihaino ireo izy ,dia ambarao aminny Fiangonana ;ary raha tsy mety
mihaino ny Fiangonana koa izy ,dia aoka hataonao ho tahaka ny
Jentilisa sy ny mpamory hetra izy.
Raha misy ady eo amintsika sy ny mpino namantsika, dia
dingana telo no arahana:
Voalohany indrindra dia tokony hifanatona hiresaka izany
olona izany isika.
Raha tsy voavaha izany, dia mila miverina miresak aminy
indray isika ka mitondra namana iray na roa.

~ 120 ~

Ary farany, raha mand tsy hihaino izy dia mila entina eo
anatrehanny Fiangonana ilay olana. Ka raha mbola mand
ihany izy dia mila miataka aminy isika.
Kolosiana 3:16, 17 Aoka ny tenini Kristy hitoetra betsaka ao aminareo
aminny fahendrena rehetra, dia mifampianar ka mifananar aminny
Salamo sy ny hira ary ny tononkiram-panahy, mihir aminny
fahasoavana ao am-ponareoho anAndriamanitra. Ary na inona na inona
ataonareo, na aminny teny, na aminny asa, dia ataovy aminny
anaranI Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaor
anAndriamanitra Ray aminny alalany.
Filipiana 1:27 Fa hany ataoko : aoka ny fitondran-tenanareo ho
mendrika ny filazantsarani Kristy, mba handrenesako ny toetranareo
(na ho tonga aho ka hahita anareo, na tsy ho tonga) , fa maharitra
aminny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny
finoana ny filazantsara, ,
Filipiana 2:2 Dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray
fitiavana, miray fo, miray hevitra,

NOMENANDRIAMANITRA ANTSIKA NY HERINY


Nandiny ny mpianatra Jesosy mba hiandry ao Jerosalema
ambara mpanafiana azy ireo ny hery:
Asanny Apostoly 1:8 Fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Araka ny hevitri Paoly, izany hery izany dia misy:
Teny fahendrena
Teny fahalalanala
Finoana
Fanomezam-pahasoavana hoenti-mahasitrana
Ny hery mahagaga
Ny Famantarana ny fanahy samihafa
Teny tsy fantatra
Fandikana fiteny tsy fantatra
Ireo dia antsointsika hoe fanomezam-pahasoavana na ny
fampianaranny Fanahy Masina.
1 Korintiana 12:8-11Fa ny anankiray nomenny Fanahy teny
fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany fanahy izany
ihany, ary ny anankiray finoana, aminizany fanahy izany ihany, ary ny
anankiray fanomezam-pahasoavana hoenti-mahasitrana, aminizany
fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny
anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy
samihafa, ary ny anankiray ny miteny aminny fiteny samihafa tsy
fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra
ireo dia asanny Fanahy iray ihany, zarazaraina ho azy rehetra avy
araka ny sitrapony?

~ 121 ~

Raha feno ny Fanahy Masina isika, dia manana ireo


fanomezam-pahasoavana rehetra ireo izay miasa aminny
alalantsika, satria izy ireo dia ilaina be ho anny tombon-tsoa
iraisana.
1 Korintiana 12:4-7 Zarazaraina ho samihafa ny fanomezampahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina hoamihafa
ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho
samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny
zavatra rehetra aminny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy
nomeny ny fampisehoana ny fanahy hahasoa.

NOMENANDRIAMANITRA ANTSIKA NY ANARANY


Mba ho lasa kristiana, isika dia mila mino fa: Jesosy ilay
zanakalahinAndriamanitra, izy ilay nateraky ny virjiny, tsy
nanana fahotana izy, maty teo aminny hazo fijaliana ho
sorona noho ny fahotantsika, nandresy ny fahafatesana sy ny
fasana, ary ankehitriny izy mipetraka eo ankavananny Ray.
Mba hihetsika amin-kery aminny maha kristiana, isika dia
mila minon y herinny anarany. Ny anarany irery ihany no
hany fahefana ananantsika mba hiasana eto an-tany. Nasaina
manao ny zavatra rehetra aminny anaranI Jesosy isika.
Kolosiana 3:17 Ary na inona na inona ataonareo, na aminny teny, na
aminny asa, dia ataovy aminny anarani Jesosy Tompo izany rehetra
izany, ka misaora anAndriamanitra Ray aminny alalany.
Inona ilay Iraka Lehibe ? Ny didy mba hamita zavatra
maromaro aminny anarani Jesosy.
Marka 16:17b,8 Hamoaka demonia aminny anarako izy ; hiteny
aminny fiteny izay tsy mbola hainy izy ; handray menarana izy, ary na
dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azyt izany ;
hametra-tnana aminny marary izy, dia hositrana ireny.

AIZA ISIKA NO MANOMBOKA ?


Any aminizay misy antsika
Niteny taminireo mpianany Jesosy mba hanao ny asa
fanompoany ao Jerosalemna aloha, ary hatraminny faranny
tany.
Asanny Apostoly 1:8 Fa hahazo hery ianareo aminny hilatsahanny
Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy
erani Jodia sy Samaria ary hatraminny faranny tany.
Fahafoizan-teny ao ampiangonana
Alaivo ho ohatra i Paoly, hitantsika fa nanomboka niresaka
ny amini Jesosy tao Damaskosy izy, tao aminizay niovany
fo. Nampianatra tao aminny syngaogoa izy fa niara
niopetraka taminireo mpianatra. Ary avy eo Paoly niditra
tao anatinny vanim-potoanny fahaginana, irery niaraka
~ 122 ~

taminny Tompo. Nandritra izany fotoana izany di a tsy


nanao asa fanompoana taminolona izy.
Ary Paoly nankany Jerosalema izay nihaonany taminny
Apostoly sasany, dia niaraka kely taminizy ireo ary avy eo
nirahina hankany Tarsisy. Dia nanaraka anI Paoly
Barnabasy ka nitondra azy niverina tany aminny
fiangonanI Antiokia. Tao aoriananny diany voalohany,
Paoly dia niverina tany Antiokia indray.
:
Asanny Apostoly 14:26-28 Dia niondrana an-tsambo niala teo izy
hankany Antiokia, izay efa nanolorana azy ho aminny
fahasoavanAndriamanitra ho aminny asa izay novitainy.Ary rehefa
tonga tao izy ka namory ny Fiangonana, dia dia nilaza izay rehetra
nataonAndriamanitra taminny nombany azy, sy ny namohany
varavaram-pinoana ho anny Jentilisa .Dia nitoetra elaela ihany
taminny mpianatra izy

FANONTANIANA MILA VALINY


Ny Fiombonanny mpirahalahy.
Moa ve ianao mba mifandray tsara aminireo hafa eo
aminny TenanI Kristy?
1 Jaona 1:3,7 izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba
hahazoanareo firaisana aminay koa, Fa raha mandeha eo aminny
mazava isika, tahaka Azy eo aminny mazava, dia manana firaisana
isika, ary ny rani Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka aminny
ota rehetra.
Efesiana 2:19-22 Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony
ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana aminny olona masina sady
ankohonanAndriamanitra, natsangana teo amboninny fanorenanny
Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra ;ao
aminny no irafetanny rafitra rehetra ,mitombo tsara ho tempoly
masina ao aminny Tompo .Ary ao aminny no miarak aorina koa
ianareo ho fonenanAndriamanitra aminny Fanahy
Hebreo 10:24,25 ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny
fitiavana sy ny asa tsara ; aza mahafoy ny fiarahantsika miangona,
tahaka ny fanaonny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria
hitanareo fa mihantomotra ny andro.
Ny fahafolon-karena sy ny fanatitra
Moa ve ianao mahatoky aminny fanomezana ny
fahafolon-karena sy ny fanatitra ?
Ho anireo krsitiana maro, ny vola no anisanny zavatra
sarotra indrindra hatolotra anAndriamanitra. Te hanompo
anAndriamanitra isika, nefa te hitantana ny volantsika.
Maro ireo andininy miresaka ny aminny vola. , fa tsy
ampiasaintsika afa-tsy ampahany ihany satria mila manone
~ 123 ~

hatrany isika, na fahafolon-karena, na fanatitra izany. Ny


fanatitra dia famenonny fahafolon-karena.
DianAndriamanityra hanome fahafolon-karena sy fanatitra
isika mba hitahina antsika. Tsy afaka mand ny teniny Izy ka
hitahy antsika mialohanny ankatoavantsika Azy.
Misy ireo nilaza manan-javatra ilaina aho ary rehefa afa-po
aho vao hanome fahafolon-karena. ny saasany indray
miteny hoe rehefa mampidi-bola bebe kokoa aho vao
hanao fahafolon-karena. tena mazava tsar any
TeninAndriamanitra, ary ny mpino tsirairay dia mila
mandoa fahafolon-karena sy fanatitra.
:
Malakia 3:8-12 Handroba anAndriamanitra va ny olona, no mandroba
ahy ianareo ? Nefa hoy ianareo : Amininona moa no androbanay
anao ? Aminny fahafolon-karena sy ny fanatitra .Voaozona aminny
ozona ianareo nefa Izaho no robainareo, dia izao ianareo rehetra iray
firenena izao.
Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao aminny trano firaketako,
mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izahao toetra aminizany Aho,
hoy Jehovah, Tomponny maro, raha tsy hovohko ny varavaranny
lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana manana amby ampy ho
anareo.
Ary hasiako teny mafy ny valala noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny
vokatry ny tany intsony ireny, kadia hahavanom-boa ny voalobokareo
any an-tsaha, hoy jehovah, Tomponny maro.Ary ianareo hataonny
firenena rehetra hoe sambatra : fa ho tany mahafinaritra ianareo, hoy
Jehovah, tomponny maro.
Satria ankehitriny dia tsy ampianarina ny mpino ny maha
zava-dehibe ny fanaovana fahafolon-karena ho fankatoavana
anAndrimanitra, ka dia lasa voaozona izy ireo.
NasainAndriamanitra nizaha toetra azy aminio sehatra io
isika. Hitondra ny fahafolon-karenantsika ho ao an-trano
firaiketany dia ho hitantsika raha tsy hovohany ny
varavaranny lanitra ka handrotsahany fitahiana ho antsika.
.
Ny teny Hebreo nampiasaina hilazana ny varavaranny
lanitra eto, dia ny toerana izay misy ny fiadiana. Toerana
izay fitehirizana ny hery. Tokony hanome fahafolon-karena
sy fanatitra ao am-piangonana sy ho ana asa fanompoana
matanjaka isika ankehitriny..
Ny Lazanao
Azonny Fiangonana alaina ve ianao?
Asanny Apostoly 9:27 fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any
aminny Apostoly, dia nanambara taminy ny nahitany ny Tompo sy ny
nitenenany taminy teny an-dlana ary ny fahasahiany nitory ny
anarani Jesosy tany Damaskosy.
~ 124 ~

Moa ve ireo loholona ao aminny Fiangonanao


mahalala anao ho mpandray andraikitra, mahitsy fo, sy
mahatoky?
Ny fatokina dia ahita toetra manompo, manana falalahana,
fandoavana ny fahafolon-karena, ary ny fianarana ny teny.
Fianarana ny Teny
Moa ve ianao mba maniry handany fotoana
handalina sy hianatra?
2 Timoty 2:15 Mazotoa manolotra ny tenanao aminAndriamanitra ho
olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny
teny fahamarinana..
Mba hitoriana ny Vaovao Mahafaly ianao dia mila
mahalala ny fahamarinanny TeninAndriamanitra aloha.

FANONTANIANA HO VALIANA
1. Manomez toetra dimy ny aminny fandrosoanny Fiangonana tany am-piandohana .

2.. ? Nahoana Jesosy no nandidy ny mpianany mba hiandry ao aJerrosalema ?

3.. Afaka manafatra anao ve ny Fiangonana iray ? Nahoana ?

~ 125 ~

Tsy misy famaranana!


Tsy misy fomba azo atao hamitana ny fianarana ny Fiangonani Jesosy Kristy mpandresy. Ny
Testamenta vaovao, manomboka aminny bokinny Asanny Apostoly ka hatraminny bokinny
Joda dia tantaranny niandohany. Ny bokinny Apokalypsy dia mbola faminaniana ny vanimpotoany farany.

Tsy niova velively ny planinAndriamanitra.


Ny Fiangonana izay teraka taminny andronny Pantekosta
dia nitombo teo ambaoniny asa fanompoani Petera ary misy Apostoly hafa mia
mitombo ankehitriny.
Ny Fiangonana izay nijaly taminny Stefana sy ireo Martiora hafa nanarakaraka
azy dia mbola mijaly miaraka aminireo martiorany ankehitriny.
Ny Fiangonana izay mitombo aminny alalanny famantarana sy fahagagana dia
manamarina ny toetranI Jesosy.
Mitombo hatrany aminny fanaovana famantarana sy fahagagana.
Ny Fiangonana izay manao asa mitovy aminizay nataoni Jesosy
dia mitohy miasa ankehitriny.
Misy firenena mitsangana sy milentika fa ny Fiangonani Jesosy Kristy dia mbola
tena velona sy mitombo tsara.
Zava-mananaina, feno fiainana, ahita mpino izay velona sy mandray anjara.
Dia tahaka izay efa nambarani Jesosy hoe :
Haoriko ny fiangonako ary ny vavahadinny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy.

~ 126 ~