You are on page 1of 2

TEMA

: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA


BIDANGPEMBELAJARAN
: 1. KADAR TINDAK BALAS

MINGGU

2
3

4&5

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
1.1 Menganalisis
kadar tindak balas

1.2 Mensintesis
faktor-faktor yang
mempengaruhi
kadar tindak balas

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
PENANGGUHAN SEKOLAH (BANJIR)
Murid boleh:
Membincangkan:
* menyatakan maksud kadar
(a) maksud kadar tindak balas,
tindak balas,
(b) contoh tindak balas yang
* mengenal pasti perubahan yang
berlaku dengan cepat,
dapat diperhatikan pada bahan
(c) contoh tindak balas yang
atau hasil tindak balas untuk
berlaku dengan perlahan.
menentukan kadar tindak balas,
* menentukan kadar tindak balas
Menjalankan perbincangan untuk
purata,
mengenalpasti perubahan yang
* menentukan kadar tindak balas
dapat diperhatikan pada bahan
pada masa tertentu daripada graf, tindak balas atau hasil tindak
*menyelesaikan masalah
balas dan menentukan kadar
penghitungan berkaitan dengan
tindak balas serta kaedah
kadar tindak balas purata, *
pengukurannya.
menyelesaikan masalah
penghitungan berkaitandengan
Menjalankan aktiviti tindak balas
kadar tindak balas pada masa
antara zink dengan asid,
tertentu.
seterusnya melukis graf untuk
menghitung kadar tindak balas
purata dan kadar tindak balas
pada masa tertentu.

Murid boleh:
* merekabentuk eksperimeneksperimen untuk mengkaji faktorfaktor yang mempengaruhi kadar
tindak balas,
* memberi contoh-contoh tindak
balas yang dipengaruhi oleh saiz
bahan tindak balas, kepekatan,
* suhu dan mangkin,
menerangkan bagaimana setiap
faktor mempengaruhi kadar tindak
balas,
* menjelaskan bagaimana faktorfaktor yang mempengaruhi kadar
tindak balas diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dalam

Mengadakan aktiviti
menyelesaikan masalah
penghitungan berkaitan dengan
kadar tindak balas.
Membincangkan faktor-faktor
yang mungkin mempengaruhi
kadar tindak balas.
Merekabentuk dan menjalankan
aktiviti untuk mengkaji faktor yang
mempengaruhi kadar tindak
balas, seperti saiz bahan tindak
balas, kepekatan, suhu dan
mangkin.
Tindak balas yang dicadangkan:
(a) Tindak balas antara kalsium
karbonat , CaCO3 dengan asid
hidroklorik, HCl,
(b) Tindak balas antara natrium
tiosulfat, Na2S2O3 dengan asid
sulfurik, H2SO4,

REFLEKSI