P. 1
ஏற்றுமதி - ஒரு ஆரம்ப அரிச்சுவடி. Export - An introduction.

ஏற்றுமதி - ஒரு ஆரம்ப அரிச்சுவடி. Export - An introduction.

|Views: 73|Likes:
Published by Ram Hong Kong
புதிய தலைமுறை பத்திரிகைக்காக ஒரு கட்டுரை.

ஆயுஷ் பெயரில் எழுதப்பட்டது.
புதிய தலைமுறை பத்திரிகைக்காக ஒரு கட்டுரை.

ஆயுஷ் பெயரில் எழுதப்பட்டது.

More info:

Published by: Ram Hong Kong on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

UrDIJ @W tffJ~rouu~ GUlTcDiJ~[iJ!

J)JW~ 6TroU~ QurflUJ
W~1brT8iGYflro 8'WIT8'IT[TwcDiJrDIJ; W8i.9: 8'ITWlTroUJrT8i!@W@~cDiJ
@fDffiJfi) rDlJ L8'ffiJ 8iGY r,G8iITUJ -8iGY r 8'WUIT~8;8irDIJITW. !LGYr~rT
6l1lUJITUlTrfl8iI@W, @ro~fDUJ @~GIT~rT8iI@W ~1brflUJWIT8i,
!L[iJ8'IT8iWIT8i @fDffiJfi) 6l1l~GlTUJITL GGllGWUJ-UJ 6l1lUJITUIT[T
~ (£i8i GlTW @~. G1b~ Gll C!:fJ UJ[iJ UllLj W !L ~ tp U LJW, UIpSI~
C!:fJ1b!DD (£iW WL (£iG W.
LJ~1bIT8i @~1bi> ~~fD8;(f!j Gll[Ti> ~UJ-UUGllrT8i!@W,
~[iJ Q8iroGGll !LGY rfljITLUJ -cDiJ 6l1lUJITUIT[TWQ8',u~Q8iITGW(£i
QGllGY flfljITL(£i8;(f!j 6TUUUJ- ~[iJ!J)JW~ Q8',uUJ GGllGW(£iw,
UJlTrflLW @~(f!jpSli>~ Q1brfl~~ Q8iITGYrGll~ 6Tro!J)J
W~rDlJUUGllrT8i!@8;(f!jW @G1b1T UlrDIJ GllySl8iITL(£iW
1b8iGllcDiJ 8i GY r.
~[iJ[f)lW~ 6TrofD W~rDlJ8;8i ~Gll8;(f!jW GlllTrTi>~1b~UJ
6l1lrDIJ 8;fi)6l1lL(£iU UlTrTi>1blTcDiJ, @1bro (§LaTWW ~@ 8'1T1b1T[T=
:LGYr~rT 6l1lUJITUIT[TWGUlTrofD~1blTro. !L1bIT[T=i>~[iJ(f!j ~@
8i~Lu5IcDiJ {tffiJ 8iGY r 8'L~L 6l1l[iJfi)pJrT8iGYr. fEWU~ e!9UIT,u8;(f!j
6l1l[iJ8iUu(£iw @G1b QUIT@~GIT 8iLcDiJ 1bITGWUJ- C!:fJ8iW
~pSI~G1bIT, ~pSlUJlTwGrDlJlT !LGYrGIT~@Gll@8;(f!j 6l1l[iJU1bIT8i
@@~1blTcDiJ ~~1bU QUIT@~GIT 6l1l[iJfDtSiro ~Gll@8;(f!j
~WJ uuGGllGW(£iw ~cDiJrDlJGllIT? ~~1blTro ~[iJ!J)JW~.
8'1T1b1T[T=6l1lUJITUIT[TW1blTro.~rolTcDiJ , 8iL~W, 8iGWLC!:fJ W
8iL~~ ~@ 6l1l[iJu~ro. !LGYr~!T 6l1lUJITUIT[Ti>~cDiJ
G fIj[TUJ- UJIT8i8; ~8i8i GY fI cDiJ Q8i 1T(£ii>~8; Q8i ITGY rfi) GfDITw.
~[iJ!J)Jw~u5IcDiJ 8iuw;ulcDiJ ~WJULJfi)GfDITW.
( ! f i ! ! J GiJ 8; L. LW
{tffiJ 8iGY r ~[iJ!J)JW~8;(f!ji> 1bUJIT[TlTro~Lro ~1bITGll~
6T~1bU QUIT@~GIT 6l1l[iJU~ 6Tro[f)l C!:fJ UJ -QGll(£ii>1b~Lro
C!:fJ1broO/cDiJ Q8',uUJ GGllGWUJ-UJ~ ~@ tffJ!J)JGllroi>~1b Q1bITLffiJ 8i
GGllGWUJ-UJ~1blTro.
~~ ~@ UlTrTLrorTr41UUIT8iGGllIT ~cDiJ rDIJ ~ 1b~fljUrT
tffJ!J)JGllroWIT8iGGllIT~cDiJ rDIJ ~ ~@ tSi~[TGGllL roO/WLQLL
8iwQu~UJIT8iGGllIT @@8;8irDIJITW. 6T~1b8; 8iwQu~UJIT8i
@@~1bIT~W ~~1bUU~~ Q8',uUJ GGllGW(£iW.
-1 42 • l...I~UJ ifi~Q)QP~!D •05 )!iruLOUrT 2009 ~
8'U. rfI~6iv1brT ~~GllrDIJ8ii>~cDiJ @~1b.9: Q8',uUJ
GGllGW(£iw. @~1b 8iwQu~ rfI~6ivLG[T~ro 6TroU~1blTro
C!:fJ1b
cDiJ
uUJ-.
~(£ii>1b~ GllffiJfi)8;8i=8;(f!j ~Gll8;(f!jGll~. @tpJ Q[TITWU
C!:fJ8;fi)UJW. {tffiJ 8iGY ru~~ Q8',u1b ~Gll=i>~Lro Q8'ro!I)1
GllffiJfi)u5IcDiJQ8'ro[f)l 8i=8;(f!j Q1bITLffiJ 8i GGllGW(£iw.
8iwQu~ u~~, GllffiJfi)8; 8i=8;(f!j C!:fJ UJ -~1b~Lro
@roQrolTro~fDlLjW GlllTffiJ8i GGllGW(£iw. ~~ ~[iJ!J)JW~8;(f!j
~GllUlUJi> G1b~GllUJlTro IEC Code Number 6TroUU(£iW
@fD8;(f!jW~, ~[iJ!J)Jw~ 6TGW.
@~1b 6TGW @@~1blTcDiJ WL(£iGW {tffiJ 8iGY r~~tffJUJ.9:
Q 8'rDIJ ITGll6fflIu5IcDiJ GllrTi>1b8i W Q 8',u UJ C!:fJ UJ-lLj W. @1b[iJ8iIT8i
{tffiJ 8iGY r ~~8i GGllGWUJ-UJ~ DGFT ~~GllrDIJ8iw. ~1bITGlltpJ
Director General of Foreign Trade.
Q8'ro~ro, G8irTUJwLJi>~rT, UITGWUJ-.9:G8'rfI C!:fJ1broO/UJ
=rT8iGY flcDiJ !LGYrGIT @~1b ~~GllrDIJ8ii>~cDiJ @~1b IEC
6TGW~=U QUfD !LffiJ 8iGY flLW @@8;8i GGllGWUJ-UJ~
8iwQu~ rfI~6ivLG[T~ro, UlTro 6TGW, (Pan Number)
W[iJ!J)JW GllffiJfi)8; 8i =8; (f!j 6l1lGll[J W.
@~1b IEC 6TGW~= ~Glli>~1blTro aTffiJ8ii>~~fD, rfl8'rTGiJ
GllffiJfi) w[iJ!J)Jw DGFT 6Tro!J)J 6TcDiJ rDlJ lT ~~GllrDIJ 8iffiJ 8iGY fl~w
!LffiJ8iGYrtffJ!J)JGllroi>~1b ~~LUJITGlTW 8iGW(£i Q8iITGYrGllITrT8iGYr.
tSi[iJ UIT(£i ~[iJ!J)Jw~GUJIT @fD8;(f!jW~GUJIT Q8',ulLjwGUITtpJ,
@~1b 6TGW~=8; (f!jpSlUtSiLLlTcDiJ !LffiJ8iGYr tffJ!J)JGllrow
W[iJ [f)l W !L ffiJ8i ~ GITU U [iJ pSiUJ C!:fJ @ ~IT1b8i C!:fJ W ~ [TaT
tffJ!J)JGllroffiJ8i!@8;(f!j Q1brflUJGll@w.
O O ! J ) l f;/.i;8; L.LW
{tffiJ 8iGY r 6Troro QUIT@~GIT ~[iJ!J)Jw~ Q8',uUJu
GUITfi)pJrT8iGGlTIT ~~1bu QUIT!J)Ji>~, ~(£ii>1b 8iLL
rfI~6ivLG[T~ro UIT8;fi)lLjGYrGIT~. !L1bIT[l=WIT8i, ~6fflI
6l1lUJlTulT[lw Q8',uUJ GGllGW(£iQwrofDlTcDiJ AEPC 6TrofD
tffJ!J)JGllroi>~cDiJu~~ Q8',u~ Q8iITGYrGITGGllGW(£iw. :LffiJ8iGYr
~[iJ!J)Jw~u5Iro QUIT@~GlTU QUIT!J)Ji>~ @~1b ~[TaT 8'lTrT~1b
tffJ[f)l GllroffiJ 8i GY rGGll!J)JU (£iw.
~~~ Vi f i >f ! )JIDi ) G ' l a = t U W " " r r w ?
8' rE{hrTU U <f (§!p {hi~ 6l.J8; @j{i; {h@jrE{hQJ ITf!)J 6JrDf!)JWi)
WrDf!)Jw @JD8;@jWi)U QUIT(!!jL8i~GYT dMlJ8r
dMWJ Wi)8;@jW; dMGiJ 6l.J §)l Wf!)J8;@jW. fi)6l.J Q U 1T(!!j L8im
{h~L Q8'UJ UJ UULL~QJ . !L-W: ~'4{hffiJ8im, C8ulT~{hu
QUIT(!!jL8im C8U!TIiiTJD~QJ. fi)6l.J QUIT(!!jL8im ~6l.J 8'roGY iJ
f!:P6l.JWIT8i QJ ~IJ UJ ~J D8;@jLL~QJ . QQJffiJ8iITUJW 6JrDf!)JWi)
C8ulTroJD~QJ. {hrDC8ulT§)l UIT8rwi) YiTroJDt5lrflUJIT~ Q8'UJUJ
!LuC8UJlTfil8;8iUU(ElW dMrflfi) {h6l5l1J wrDJD dM~~{i;§)lw
{h~LQ8'UJ UJ UULL~QJ . i5ffiJ8im 5!(!!j !6~L @§)l UrDpSJ{i;
Q{hrflrE§)l Q8ilTmQJ§)l tlJJ8i dMQJfi)UJW.
uw mw GSllT>lDrrf!)JQ1~ ~iJUlSJ-?
LlC YiT~uu(Elw Q6l.J LLrT ~OOOU filQIJ IJ I-L YiT~uu(Elw
Q8iIT(El8;8iGiJ QJlTffiJ8iGiJ C!:P~JD{hlTro ~{hITIJWIT~ U~U
urflWlTrDJD C!:P~JD. @§)l @jpSJ{i;§)l8;Q8ilTrB8'W UlTrT8;8i6l.JITW.
i)(!!jU/d,rfI~(!!jrE§)l @jWlJ ro YiTroUQJrT (8irDU~~
5'® )!)606\) 6]i>!PJ LD~UJ IT6TTir )!)606\) {h8i6lJ 60
Q~ITLirY L6irr @®UU~ ~6lJ 61UJ tD. Q~IT61ll6\)G:u61,
oOoG:UB;6Tu 6lJ 8'~8i~L6irr r-r-QLDuSl60 @®~~60 ~6lJ 61UJ tD.
~r5J 8i6Tr 6l5lUJ ITUlTlJ tD Q8'tUll..jtD )!)1TL...0L6irr @~~UJ IT6l5l6irr
G:)!)IJ 6l5l~~IJ .J IT8'~61ll~ )!)6irr)DIT8i LD~~60 @®~~r5J 8i6Tr.
@606\)IT6l5ltq.60 2...r5J 8i6Tr 6lJ 1Ttq.B;61ll8iUJ IT6TTir~8'~~ ~r5J ®tD
G:)!)IJ ~~60 6T(!!lUt5l6l5lL G:6lJ ~tq.uSl®B;®tD.
~~ G:UIT6\) )!)606\) ~r5J ~6\) ~J 6l61ll6lJ ll..jtD 6lJ 6TTir~~B;
Q8iIT6Tr~r5J 8i6Tr. @~~UJ ~1J 8'1Tr5J 8itD @uQUIT(!!lQ~606\)lTtD
@61ll)DUJ ~6lJ 6mr5J 8i61ll6TTll..jtD Q8i0t5ltq.8i61ll6TTll..jtD
®61ll)D~~6Tr6TT~. ~6irr61ll6\)6UflG:6\)G:UJ 6]i>!PJ LD~ @)DB;®LD~
~6lJ 6mr5J 8i6Tr QU)Duu0~6irr)D~. uIfl16lSlB;8iuu0~6irr)D~.
6T61ll~QUJ 606\)lTtD ~6irr61ll6\)6Ufl60 Q8'tUUJ (Y ltq.ll..jG:LDIT
(Y ltq.~~6lJ 61ll1J ~6lJ i>61ll)D ~6irr61ll6\)6Ufl60 Q8'tUll..jr5J 8i6Tr. ~~
G:)!)IJ 6l5lIJ UJ ~61ll~ ~6l5lirB;®tD.
QUUJrT{hlTro) u{i;{hlTuSllJw IJ I- ~rTL(El8i~GY T dMQWrfl8;8i1T6l5IrD@j
6l5IrD8i6l5l(!!j8;filJDlTrT YiTrof!)J ~QJ{i;§)l8; Q8ilTmC8QJlTw.
dMQWrfl8;8i1T6l5I@.!ImGYT rfI<f8'rTL YiTroUQJrT@QJrD~JD QJlTffiJ8i{i;
{hUJITIJIT8i @(!!j8;filJDlTrT.
@jWlJ ro 8'L~L~ UJ 6JrDf!)J wi) Q8'UJ§)l6l5l (ElQJ ITrT.~ ~ITGiJ,
IJ I- ~rTL8i~GYT QJ lTffiJ @jWrfI<f8'rTL dM{hrD@jU U~W dMWJut5l
6l5I(ElQJlTrTYiTroU§)l YiTro~ {hI<f8'UJW? dMC8{h 8'wUJw fi1(!!j
C8QJ~GYTrfI<f8'rTL U~W dMWJut5l 6l5ILLlTrT. @jWlJ ro IJ I-
~rTL(El8i~GY T 6JrDf!)Jwi) Q8'UJQJlTrTYiTroU§)l YiTro~ !Lf!)Ji)?
@ffiJ @j{hlTro QJ ffiJ fil8im 6JrDf!)JWi)8;@jU QU(!!jwuffiJ@j
~f!)JfilroJD~.
rfI<f8'rTL YiTro~ Q8'UJQJlTrT? dMQWrfl8;8i1T6l5IGiJ !LmGYT
dMQJ (!!j~LUJ QJ ffiJ filuSlGiJ Q6l.J LLrT ~oooU filQIJ IJ I-L fi1rof!)J
~uro Q8'UJQJlTrT.
dM{hITQJ§)l, @jWlJ ro YiTroUQJrfltlJJ(!!jrE§)l fi1(!!j IJ I- ~rTL
@1J ..m(El LIT6l.J rT YiTroJD 6l5I~6l.J uSlGiJ !6lTro u{i;{hlTuSllJw IJ I-
~rTL QJlTffiJ8i6l5l(!!j8;filC8JDro.dM{hrD8ilT~ u~{i;~{h QJ ffiJ filuSlGiJ
QLUIT6Y 6IL Q8'UJfilC8JDro. dMQJrT IJ I- ~rTL~L 6JrDf!)Jwi)
Q8'UJ§)l 6l5ILLITrT YiTroU§)l ~QJ~W f!:P6l.JW{hIe!!J t5l8;8iUULL
t5lro i5ffiJ8im dMQJ rflLW @{hrD8ilT~ U~{i;~{h UL(ElQJ ITLIT
Q8'UJUJ6l.JITWYiTroJDfi1UUrE{hW{hlTro LlC.
rflMrTlJI-ro QJ ffiJ fil @jWIJ ~ro QJ ffiJ fil8;@j @rE{h<f Q8'UJi)~UJ
dMWJULjw. @jWIJ ~ro QJ ffiJ fil dM~{h @jWIJWJ8;@j{i;
Q{hrflUJuu(El{i;§)lW. @uC8ulT§)l, @jWIJ ~ro {hI~6l.J
U IT§)l8i ITUU IT~ §)l. fi1U U rE{h{i;i) GiJ 6JrDf!)JWi) Q 8'UJ§)l6l5l L (El
dM{hrD8ilT~ ~QJ~ffiJ8i~GYT (Bill of Loding) dMQJrTQJ ffiJ fil8;@j
!L rfIUJ C!:P~ JDuSIGiJ dMGrfI {i;§)l6l5l L L ITGiJ, @jWIJ ~ ro QJ ffiJfil
dM{hrD8ilT~ u~{i;~{h dMQJ (!!j8;@j dMGrfI{i;§)l6l5l(Elw. dM§)l
C8ulT6l.J C8QJrfI<f8'rTIJI-ro{hI~6l.J'4W UIT§)l8iITUUIT~§)l. dMQJ~IJU
QUITf!)J{i;{hQJ~1J u{i;{hlTuSllJw IJ I- ~rTL(El8im 6JrDf!)Jwi)
Q8'UJ UJ uuL(El 6l5ILL§)l.
fi)6l.J 8'W UJffiJ8iGrflGiJ @j WIJ~ro QJ ffilfil !LL~IJ I- UJ1T8i
dMQJ (!!j8;@jU u~w {hlJlTwGiJ ~QJ~ffiJ8i~GYT 8iQ6l.J 8;~ro
~1J1-l~U~Ll6I<DV ~WJLJl·-/@JfPJW !L~(£l. ~{ljIT@)fPJ rfl58:(TLS/ ..ro
@Jr5J€i1U Uliiffi-j, ~ {lj 05 LD[TWI ro @Jr5J€i18;05 ~ WJ U t.5JUJ
t.5JfDG$ fillDV 8LDUJW @jLD[TWJ8;@jU U6mW @)1f!r5J$Uu(£lW.
QUlTfPJ@)lT$ @fPJ'iljW [J j~L(}jJ ~fD{ljlTro.
fiTroro $1T[T6mrh~roITGIDVIT rfl58irL.. $6m8;€i1<DV U6mW
@<DV~IDV fiTroGfDlT, ~@)ITIDVIT€i1UGUlTrolTGIDVIT @jLD[TWlro
{ff/~IDV? @r5J@j{ljlTro ECGEC fiTrouu(£lw Export Credit
Guarantee 6J[i>!J)1LD~UJlTmir$'@8;@j ~$Q$IT(£l8;€i1fDfPJ.
t5r5J$m Q@J6'rfI[Jj1TL..1JI-<DV '€jl(!!j@J1T1JI-8;~$UJlTm~[T @row
$~L'iljLGroGUJ ~@J (!!j~LUJ $wQuWI fiTUUIJI-, U6mW
@)(!!jLDIT@)[TIT{lj1TGUlTrofD ~@J[Tr5J$~mrh Q{ljrfl[bfPJQ$lTmm
ECGC {ff/!J)1@)rorh~{lj ~~$IDVITW.
ECGC {ff/!J)1@)row @jp5!Ut.5J L..L [Jj1TL..1JI-<DV!Lmm
'€jl(!!j @J1T1JI-8;~$UJlTm~[Tu u[i>p5!fLJW ~@J~[T fiT[b{lj
~m'ilj [JjWUIDVITW fiTroufPJ @jp5!rhfPJw {lj$@J<DV$m
@JIf! r5J05 W . ~ fPJ LDL..(£lLD<DV IDV, [JjW 6J[i>!J)1LD~ 8; 05
G@)~IJI-UJ 6J[i>!J)1LD~8;$ITUUL..~L (Export Insurance) '€jl(!!j
@jp5!Ut.5J L..L8{lj~€i1{ljrh~{lj urri.EJUJLDIT$QU[i>!J)18; Q8iIT~(£l
Q8uJfPJW {lj(!!j@)lTir$m. '€jl(!!jG@J ~m rfl58irlJl-ro $wQuWI
~@)ITIDVlTrolT~W @jLD[TWlro U6mrh~[i>@j !Lrh~[T@)IT{ljw.
6J[i>!J)1LD~uSlro ~IJ I-UU~L @UJ8;$W @ru@)m'ilj{ljlTro.
@W1, @[b{lj ~UJITUIT[Trh~ro ~~8;$r5J$~mfLJw fiT6iJ@)lT!J)1
U ITfPJ$IT U U IT$ (}jJroG ro!J)1@)fPJ fiTro UfPJ @jp5!rhfPJ ~ [b{lj rh
@~{lj LOITUJ 6lJ 1T1T{lj61lJ {lj u.IDJ 61 ~@J (Y l61lJ ,ID ~rf.J I»6Tr
Q6lJ 6TfI)!i1TL..@U UUJ 6mtD aLO.IDQI»ITc;m-@ ~@J tDLSI~lTa6\l1T
~W6\l~ ~@J (Y l61lJ ,ID 6lJ 61UJ ~6TT6lSlw ~IT 6J .IDIDJ LO~
(Y ll<j-~{ljlTa6\l1T yrrlUL..@ 6lSl@tD.
~rf.J I»6Tr ~QLOrrl8;I»IT6lSl.IDaffilT LSI,ID )!i1T@ffil§8;affilT
LIT6\lIT LO.IDIDJ tD ~alJ lT ~W6\l~ ~UUIT~8;@) 6J ~, 6l6\l
)!i1T@1»l§8;@) ®ulTuSla6\laUJ 6<>.L 6lSl61lJ 6\l @IT6muSl~~
6J .IDIDJ LO~ QB't.i..rUJ 6\llTtD. ~mlTw Q{ljITLIT~~ Q6lJ 6TfI)!i1TL..@
ffiQlJ ~61 @6\l6lJ lJ ~61lJ {lj8; ffic;m-I»IT~8;1» a6lJ c;m-@tD. LIT6\lIT
@,IDrf.J @)&l,ID{ljIT, 6J IDJ &l,ID{ljIT? ~alJ lT @6\l6lJ lJ tD 6T~~ 6T~IDJ
1»~8;1» a6lJ c;m-@tD. ~rf.J ffi6Tr ~6lJ 6mrf.J ffi61lJ 6TT 6lJ rf.J &luSlw
QI»IT@8;@)tD )!i1T6Tr{ljIT~ 1»6m8;@). tEc;m-@tD rrl6B'IT@8;@)
6lJ @J a6lJ lTtD. rrl6B'IT@8;@) ~~ITL.. 6lSl.ID,ID@)LOlJ ~8;@) @lJ c;m-@
LIT6\lIT {lj@J 6lJ {lj1T1»QB'lTw6ISluSl@J ~{ljITIT ~W6\l6lJ IT? 6J .IDIDJ LO~
(Y ll<j-~~6lSlL..@ ffiUUW ~6lJ 6mrf.J I»61lJ 6TTlLjtD )!itD jl~6\lIT6iu
LO.IDIDJ tDUIT8;&lrf.J 6ISl6iuL.. B'LOITB'lTlJ rf.J I»l§L~ (~rf.J ffi6Tr /frrf.J ffi
6J Q~~L.. ~rf.J ffil§8;@) 6TW6\l1T 6lSl{ljLOIT~ ~6lJ 6mrf.J 1»6TfI~tD
~{lj6l.j6lJ ITIT) 6lJ rf.J &luSlw QffilT@8;@)tD ~~IDJ ~@J LIT6\lIT
mtDU~ ®UITt.i..r 6T~,IDITW @)LOlJ ~8;@) &l61lJ LUU~ ~IDJ
®UITt.i..r. ~~lTw. ~~IDJ LIT6\lIT LO~Uy )!i1T.IDu~Q{ljL..@
®UITUJ lTffi jl@J ~{ljITW Q6lJ IDJ tD Q{ljITc;m-~.IDIDJ ~ LOL..@aLO
&l61lJ L8;@)tD. @61lJ {lj 6TUUl<j-6 B'LOIT6TfIUU~? ~{lj.ID@)tD Forward
Contract 6T~,ID (Y l61lJ ,ID ~6Tr6TT~. LIT6\lIT LO~Uy @)61lJ ,IDlLjtD
6T~IDJ 6T~ITUITITUY @@J ~{ljITW UC 6lJ ~{lj ~~a,ID 6lJ rf.J &llLjL~
~@J ~uu~{ljtD QB't.i..r~ QffilT6Tr6TT a6lJ c;m-@tD. ~~{ljIT~
Forward Contract. @~{lj @5L../frLOrf.J ffil§tD UL..LJ 616l.jtD
Q{ljIT~W ~6lJ rf.J &lUJ 6l6\l LOIT{ljrf.J 1»6TfIW~rf.J ffil§8;@)U yrrlULU
aUIT6lJ ~ ~IDJ ~'
jluQUIT@Q{ljW6\llTtD /frrf.J ffi~~61Il,IDuSl6ISl@J ~~ ~t.i..r6l.j
Qu.ID,ID6lJ ITI»6Tr @{lj.IDI»IT~ ~@J )!iIT6Tr / ~@J LOIT{ljtD uuSI.ID61
~6TfI8;&l,IDITITffi6Tr.
aUIT6ISl Q6lJ 6TfI)!i1TL..@ 6lSlUJ ITUlTrrll»61lJ 6TTlLjtD.r-r-QLOuSl6ISlw
6lJ @J tD y~UJ Enquiry 1»61lJ 6TTlLjtD1L~6Uf]uUITI» ffi6lJ 6Uf]8;1»
a6lJ c;m-@tD. 6Trf.J ffi6TflLtD QU@J tD ~ITLIT ~6Tr6TT~. ~~I»
6lSl61ll6\luSl~tD 6T~IDJ 6lJ @J tD QLOaB'~ffi61lJ 6TT )!itDU8;6<>.LIT~.
~uul<j- ~@J 6l6\lIT )!itDe!Prrl6lSlaUJ U6\l affilTl<j- ®UITt.i..rffi61lJ 6TT
@~~{lj~ ~c;m-61lJ LO. @)J 61UUlTffi 61lJ )!ig§rrlUJ IT6lSl6lSl@J ~~tD U6\l
~uLSlrrl8;ffi )!i1T@ffi6Tfl6lSl@J ~~tD @~{lj LOIT~rrlUJ IT~ 6J LOIT.IDIDJ
~~l»tD.
fPJ~fD @)<DV~roir$m 8in.!J)1@J~{lj8; G$L..GUlTw.
[J r r a m! i $}[J ®w r r i T (8iuuiiiJ fPJ~fJJ, Q8W~ro)
"~~{ljIT$ @[b{ljrh Q{ljlTyll~8;@j @J(!!ju@Jir$m INCO Terms
fiTrofD @~LirG[Jj,"*ro<DV $LDir~UJ<DV
QLirW<O'iv U[Dp5!u ~rfI[bfPJ Q$lTmm
G@)~IJI-UJfPJ ~@)filUJw. FOB, CIF,
CFR, EXW GUlTrofD ~UJITUIT[T '€jluu[b{lj
~,"*UJr5J$~m ~p5![bfPJ Q$lTm@)fPJ i.EJ$
~@)filUJw. t5r5J$m @J1T1JI-8;~$UJlTm(!!j8;@j
'€jl(!!jQUIT(!!j~m ~[i>€i1p)ir$m fiTrofDlT<DV,
~{lj[D$lTro GUIT8;@j@J[TrhfPJ5Q8IDV~@J
@[b~UJIT~GIDVGUJ $L..(£lG11ir$mlT
~<DVIDVfPJ@J1T1JI-8;~$UJlTmir $L..(£l@)IT[T1T
fiTroU~{ljQUJ<DVIDVITW $6m8;@j Q8uJG{lj ~[DU~ro Q8uJUJ
G@J ~(£lw.
@fPJ{lj~[T Q@J6'rfI[Jj1TL..1JI-<DV!Lr5J$m QUIT(!!j'@8;@j
fiTroro 8Tr5J$@)rfI ~~8;$uu(£l€i1fDfPJ, '€jl(!!jG@J ~m {lj~L
Q8uJUJUUL..L{lj1T GUlTrofD@)[i>~fDfLJW Q{ljrfl[bfPJQ$lTm@)~
~@)filUJw. '€jl(!!j 6J[i>!J)1LD~UJlTmir '€jl(!!j[Jj<DVIDV C&F Agent
(8Tr5J$rhfPJ~fD 6J Q8?~L..) ~@JrhfPJ8;Q$lTmm G@J ~(£lw."
8ru[Jw~w.u (~lTffiJ8irrffiJ)
~~ ~wrrurr[Jw
"8[b~{ljuSl<DV Ur5J@j QU[DfD (}jJ{lj<DV
@)(!!jLrh~GIDVGUJ ~UJITUIT[Trh~{lj
fiT~irUlTir8;$8; 8in.LlTfPJ. ~irLir
@)[TIT~L..LIT~W Q{ljITLir[bfPJ 8[b~{lju51<DV
Ur5J Q$(£l8;$ G@J ~(£lw. Out of
Sight out of mind fiTrou~{lj GUIT<DV
@J1T1JI-8;~$UJlTmir$m Q{ljITLir[bfPJ [JjW~LD $~$IT~uu~{lj
~rfI[bfPJQ$lTmm G@J ~(£lw. "
[J r r w (f Jrorr) Trading
!Lr5J$m Buyer fiTr5J€i1(!!j8;
€i1fDITG[T1T ~[b{lj [J j1TL..(£l8;@j8;
$~IJI-UUIT$ '€jl(!!j ~filL.. ~1JI-8;$
G@)~IJI-UJfPJ (}jJ8;€i1UJW. ~fPJ ~[b{lj
[J j1TL..~Lrh Q{ljrfl[bfPJ Q$lTm@)fPJ Lro
~r5JG$ !Lr5J$m @J1T1JI-8;~$UJlTmrflro
8$ GUITL..IJI-UJlTmir$~mfLJW Q{ljrfl[bfPJ
Q$lTmmIDVITW.
fiT8;$ IT[T6mrh~ {lj (}jJro WIL..(£lW {lj@JfDITro @JylluSl<DV
U6mW U~6m G@J ~(£lw fiTro!J)1 LD[i>fD@Jir$m
Q81T<DVro6!8;Q$IT(£lrh{ljlT<DV 8in.L (}jJUJ[i>fil8;$ G@)~LITW. ~~
!Lr5J$~mfLJW ~yllrhfPJ !Lr5J$m fiT~ir$ITIDVrh~{ljfLJW ~yllrh~
~(£lW.
~[b{ff/UJ5 Q8IDVIT@J~uSI<DV 6JG{ljWJW ~<DV~ (}jJ<DV~
u~~rolT<DV $(£lw {lj~L~ro @J @j8;$UUL..(£lmmfPJ . ~$
fiT58rf18;~$ G{lj~@J." •

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->