You are on page 1of 18
wOJT GMINY sick Jasilaki GPRiOS- 7624-4/07/08 Osick Jasielski dn. 10 wrzesnia 2008r. DECYZSA 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia Daiatajge na podstawie = art. 46 ust 1 pkt 2 art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 i 3, art. 53 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2 2008 Nr 25, poz.150 poén. zm.) = w 2wigzku 2 §3 ust. I pkt. 6 Rozporzadzenia Rady Ministrow dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szezegélowych uwarunkowait zwigzanych 7 _kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z porn. zm.) -art.104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U 22000 roku Nr 98 poz. 1071 z péén, zm.) po rozpatrzeniu wniosku: Firmy Gamesa Energia Polska Sp. z 0.0. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa z dnia 27 lipca 2007r. uzupelnionego i zmienionego wnioskiem z dnia 24.04.2008r. 0 wydanie decyzji © Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia — budowa parku elektrowni wiatrowych ,,OSIEK” Ustalam Nastepujace érodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie parku elektrowni wiatrowych ,, OSIEK.” na terenie Gminy Osiek Jasielski I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia: Przedsiewziecie bedzie obejmowalo: a) wykonanie fundamentéw 0 konstrukeji Zelbetowej mon posadowienia turbin wiatrowych, b) montaz 10 elektrowni, o mocy do 2,5 MW kazda ©) ulozenie —podziemnych —kabli__energetyeznych —Sredniego —_napigcia ‘wyprowadzajacych energie elektryeznq wraz z liniq Swiatlowodowa, 4) wykonanie nowych drég dojazdowych na odcinku okoto 2,9 km oraz poszerzenie i modernizacje drég gminnych i powiatowych na dlugosci okolo 2,0 km, €) wykonanie tymezasowych placéw montazowych o Iaczne} powierzchni 5 050 m*, Ktore po zakoriezeniu realizacji przedsigwzigcia zostang zlikwidowane, a teren przywrécony do stanu pierwotnego ene} dla Lokalizacja turbin wraz z infrastrukturg (linia energetyezna, droga dojazdowa) na nastepujacych numerach ewidencyjnych dzialek Osiek Jasielski 1201, 1202, 1205/1, 1206, 1210, 1211, 1212/1, 1213, 1214, 1215, 1216/1, 1221/1, 1224, 1225, 1226/1, 1230/1, 1231, 1232/3, 1232/4, 1235/1, 1235/2, 1244/1, 1244/2, 1245,1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1263/1, 1263/3, 1264, 1265/1, 1265/2, 1266, 1268/1, 1269, 1270, 1271/1, 1272/1, 1273/1, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1303, 1304, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1318/1, 1319/1, 1320/1, 1325, 1326/1, 1328/1, 1334/1, 1335/1, 1336/1, 1337, 1344/1, 1345, 1346, 1348, 1349/1, 1350, 1351, 1352/1, 1353, 1421, 1422, 1424, 1425/1 1425/2, 1426/1, 1426/2, 1427/1, 1427/2, 1431, 1432/1, 1432/2, 1433, 1434, 1435, 1436/1, 1436/2, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463,1464, 1465, 1471, 1472, 1474, 1475, 1476, 1487, 1488, 1489, 1490/1, 1490/2, 1490/3, 1491, 1492, 1493, 1494, 1500, 1501, 1502, 1503/1, 1512, 1513/1, 1514/1, 1515/1, 1516/1, 1517, 1518/1, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535/1, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1544, 1545, 1567 Samokleski 1, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 157, 158/1, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 247, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,550, 551, 552, 553, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563/1, 563/3, Czekaj 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2, 22/6, 23/1, 23/3, 23/4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 49, 50, 76, 80, 81, 101/1, 103, 104, 156/33, 156/37, 176, 180, 181, 199, 200, 201, 226, 368, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 382, 383, 386/1, 387, 390, 391, 394, 395, 398, 399/1, 399/2, 402, 403, 406, 407/1, 407/2, 410, 411, 414, 415, 418, 419, 422, 423, 426, 427, 430, 431, 435/1, 435/2, 450/2, 452, 454, 457, 464, 467, 471, 478, 483, 490, 494 Pielgraymka 2177/1, 218/1, 219, 220, 221/1, 21/2, 22/2, 231, 232/1, 232/2, 233, 234/1, 234/2, 234/3, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,242, 243, 1799, 1802, 1804, 1863, 1865 Teren przewidziany pod inwestycje jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Preestrzennego w miejscowosei, Osick Jasielski, Zawadka Osiecka, Samokleski, Czekaj, Pielgrzymka uchwala Nr X1/75/07 z dnia 9 paédziemika 2007r. opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 102 z dnia 5 grudnia 2007r. I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szezegéinym uwzglednieniem Konieeznosci ochrony cennych wartosei przyrodniezych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigdliwosci dla terendw sqsiednich: 1) wysokosé wiezy do osi rotora bedzie wynosié do 80 m, srednica rotora - do 90 m; calkowita wysokoSé konstrukeji wiezy po uwzglednieniu dlugosci smigla nie preekroczy 125 m, 2) roboty w trakcie budowy i pééniejszej eksploatacji (remontéw) beda wykonywane zgodnie z instrukejami okreslajacymi warunki bezpiecznego wykonywania prac tak, aby nie byly érddiem zanieczyszczenia srodowiska suroweami, materialami, odpadami ub innymi substanejami stosowanymi w ezasie ich trwania, 3) magazynowanie surowcéw, materialow i odpadéw w trakcie budowy lub eksploatacji bedzie prowadzone w odpowiednio oznakowanych miejscach, obiektach lub pojemnikach dostosowanych do rodzaju i cech przechowywane} substaneji, w spossb zabezpieczajacy Srodowisko przed zanieczyszezeniem, 4) teren lokalizacji utrzymywany bedzie w czystosci, a po zakotiezeniu budowy doprowadzony do stanu zgodnego z projektem, 5) w przypadku koniecznosei przejéé linii elektroenergetyeznych lub drég przez cieki, W trakcie realizacji oraz poéniejsze} eksploatacji nalezy maksymalnie ograniczyé ingerencje w srodowisko oraz mozliwosé powstania szkéd w zabudowie biologiczne| lub uksztahtowaniu dna i brzegéw ciekéw wodnych, 6) w trakcie budowy i eksploatacji nalezy zapewnié wtasciwa organizacje robot z zastosowaniem sprawnego sprzetu, 7) prace winny byé prowadzone w sposb zapewniajacy maksymalne ograniczenie niekorzystnego przeksztalcenia terenu lub powstania szkéd, w tym wynikajgcych z dzialania czynnik6w naturalnych np. (¢r02ja), 8) powierzchnia zaplecza budowy bedzie ograniczona do niezbednych potrzeb, 9) na placu budowy wyznaczyé miejsce do gromadzenia Sciekéw bytowych; Scieki winny byé gromadzone w zbiomnikach szezelnych , a ich wyw6z. winien byé zapewniony do oczyszezalni sciekéw, 10)masy ziemne powstale w wyniku realizacji inwestycji_nalezy odpowiednio zagospodarowaé, zapewniajge ochrong warstwy humusowe} ziemi, polegajaca._na zdigciu wierzchniej warstwy gleby i spryzmowaniu, a nastgpnie po zakoficzeniu robét rozplantowaniu w miejscu realizacji przedsiewziecia, za wyjatkiem terendw trwale zaetych, 11) roboty budowlane moga byé prowadzone wylgeznie w godzinach dziennych (6.00 22,00) i nie moga powodowaé przenoszenia drgai na budynki, 12)realizacje przedsigwzigcia mozna rozpoczaé nie wezesniej niz 15 sierpnia roku, w ktérym dokonano rozpoznania opisanego w pkt IV.4.B.a, 13)prace 2wiqzane z przygotowaniem placow budowy, takie jak niszezenie i usuwanie rostinnogei (takze roslinnosei tak i ,niewzytk6w”) nie moga byé prowadzone w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca, 14) montaz.turbin nie bedzie prowadzony w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia, 15) konstrukeje elektrowni wiatrowych zostang pomalowane farbami w kolorach jasnych, © matowej powierzchni, w celu zwiekszenia prawdopodobieistwa dostrzezenia pracujacej turbiny przez. przelatujgce ptaki, 16) opaty wimika beda pomalowane kolorem podobnym jak wieze clektrowni, tak aby zredukowaé efekt refleks6w slonecznych na obracajgeych sie topatach wimika elektrowni (warunek ten nie koliduje 2 wymogami wynikajqeymi z koniecznosci oznakowania przes7k6d lotniczych), 17) zakazuje sie umieszezania reklam na zamontowanych konstrukejach, 18) linie elektroenergetyezne beda wykonane jako linie podziemne, 19) wszystkie urzadzenia i obiekty beda utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym i prawidlowo eksploatowane, systematyeznie bedzie prowadzona kontrola prawidlowosci dzialania urzadzen, w tym cechowania i monitoringu parametrow ich pracy, 20)zostang wykonane i beda prawidlowo eksploatowane systemy sterowania wraz z aparatura kontrolno-pomiarowa zapewniajgce kontrole poprawnosci eksploatacji, 21)parametry regulacji i sterowania procesami zostana we wlasciwy sposdb ustawione podezas rozruchu, 22)w obrebie przedsiewzigcia, przed zakoiezeniem jego realizacji, nalezy zainstalowaé urzadzenia automatycznie rejestrujace pojawiajace sig w poblizu farmy wiatrowej ulegajace kolizji ptaki i nietoperze; urzadzenia te powinny byé wykonane i eksploatowane w spossb zapewniajacy mozliwosé obiektywne} i wiarygodne} oceny tych zjawisk, 23) beda przestrzegane terminy przeglad6w i konserwacji eksploatowanych urzadzen, 24)inwestor bedzie ponosit koszty transportu, leczenia i rekonwalesceneji ptakéw i nietoperzy zranionych w zwiqzku z.funkejonowaniem parku elektrowni wiatrowyeh, 25) zakazuje sig podejmowania prac, ktorych efektem bedzie zwigkszenie atrakcyjnosci terenu lokalizaeji przedsigwzigcia dia ptakéw, zwigkszajqce ryzyko ich kolizji zturbinami, 26)zakazuje sig eksploatacji instalacji (poza okresem pomiaréw kontrolnych i sprawdzajacych) w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiaréw opisanych w pkt. IV.1, przekroczefi wartosci dopuszezalnych poziomu halasu, 27) w przypadku stwierdzenia przekroczen opisanych w pkt II.26 nalezy podjaé dzialania ograniczajace emisjg halasu do wartosci dopuszezalnych, a dopuszczenie do ruchu instalacji bedzie mozliwe po potwierdzeniu w drodze pomiaréw braku tych przekroczei, 28) w odniesieniu do wymienionych w pkt IV.3.a element6w srodowiska przyrodniczego, Inwestor uzgodni z organem wlasciwym w zakresie ochrony przyrody_precyzyjni okreglone metody dzialah — ktére nastepnie wdrozy — celem minimalizacji i ewentualnej naprawy szkéd, proporcjonalnie do przewidywanych Jub stwierdzonych zniszezen, 29) w przypadku, gdy na podstawie inwentaryzacji, o kt6re] mowa w pkt. IV.3.b zostanie stwierdzone, Ze dotychezasowe dziaania sq nieskuteczne badZ niewystarczajace, to W terminie 1 roku od podjgcia dzialaf opisanych w pkt. 128 Inwestor przedstawi propozycje dalszych dzialai wyréwnawezych i po uzgodnieniu z organem wiasciwym w zakresie ochrony przyrody wdrozy je, 30)organ wlasciwy w zakresie ochrony przyrody na podstawie wynikéw monitoringu, analizy porealizacyjnej lub doraénych, udokumentowanych informacji o negatywnym. wplywie przedsigwzigcia na srodowisko przyrodnicze moze podjaé decyzje © zastosowaniu — adekwatnych do poniesionych strat w Srodowisku przyrodniezym — dziatah wyréwnawezych i/lub minimalizujacych negatywny wplyw przedsiewzigcia, wigeznie 2 nakazem modyfikacji pracy poszezegéinych turbin wiatrowych lub ich demontazem, 31)po zakosezeniu realizacji inwestycji lub ewentualne} likwidacji teren nalezy uporzadkowaé, docelowo przywracajae do stanu poprzedzajacego rozpoczecie robst, a szezegély tego etapu w preypadku likwidaeji uzgodnione zostanq 2 organem wlasciwym w zakresie ochrony przyrody, 32)w_ dwéch etapach uzupelnione zostana nasadzenia drzew i krzew6w, celem minimalizowania negatywnego wplywu turbin na krajobraz, na terenie nastepujgeych nieruchomosci: Etap I Obreb ewidencyjny Pielgrzymka: 159, 163/1, 164, 165/1, 167/3, 168, 169/2, 170, 171, 172/1, 174, 176, 17/2, 178, 180, 182/5, 183/2, 184, 186/2, 189/1, 194/1, 194/4, 196/2, 196/3, 198, 1792; Obreb ewidencyjny Samokleski: 4, 7, 34, 35, 243, 251/4, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 294, 295/1, 295/2, 296, 297, 299, 30/3, 300/5, 301, 304/3, 304/5, 304/6, 305, 307/1, 307/2, 309, 312/1, 312/2, 313/1, 32/5, 323/1, 323/2, 347/4, 784, 785/1, 785/5; Obreb ewidencyjny Czekaj: 156/26, 226, 228, 257/1, 257/3, 257/4, 262, 280, 291/1, 296, 297, 30/2, 301/1, 302/2, 317/2; Obreb ewidencyjny Zawadka Osiecka: 1032, 1033, 1038, 1082, 1125, 1131, 1138, 1350, 1435/2; Obreb ewidencyiny Osiek Jasielski: 726, 741, 742/2, 746, 1014/1, 1015/1, 1024, 1028, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045/1, 1059, 1064/2, 1147/4, 1148, 1171/4, 1345, 1346, 1349/1, 1350, 1351, 1352/1, 1367, 1368; Obreb ewideneyjny Mytarka: 2, 4/1, 35, 44/1, 186/6, 186/10, 186/12, 187, 189, 192/3, 192/4, 192/6, 226, 242/5, 264, 265, 266, 268/1, 269/1, 269/2, 270, 271, 275/l, 286, 287, 292/3, 296/1, 296/2, 297, 298, 302/1, 406; Obreb ewidencyjny Gorzyce: 163, 260, 261/2, 637, 669, 682/3, 682/5, 683/1, 693, 700/1, 701/1, 703, 708/1, 715/1, 716, 723, 724, 725, 72712, 731, 734, 735, 739; Etap IL Obreb ewidencyjny Pielgrzymka: 151/7, 153, 154/1, 182/2, 197/3, 198, 469, 470/3, 471, 1776; Obreb ewidencyjny Samokleski: 313/1, 314/2, 347/7, 563, 746, 747/1, 74T/4, 777, T97/1, 798, 801, 802, 803, 807, 808, 813, 818/2; Obreb ewidencyjny Czekaj: 156/14, 156/15, 156/16, 156/17, 156/18, 156/19, 156/20, 156/33, 182/2, 182/3, 183/2, 204, 228, 230, 255/5, 259, 260/2, 262, 293, 294/1, 309, 318/2, 449; Obreb ewidencyjny Mytarz: 201/1, 202/1, 207, 223/1, 225/1, 361/1, 371/1, 372/3, 373/1, 374/1, 376/2, 377, 378, 380, 796/1, 798/6, 802/1, 803/1, 821/1, 82/3, 822/5, 826/1, 827/ Obreb ewidencyjny Zawadka Osiecka: 1135, 1136, 1137/1, 1137/2, 1249, 1250, 1256, 1257, 1342, 1348, 1349; Obreb ewideneyjny Osick Jasielski: 740/5, 740/18, 744, 745, 752/2, 753/2, 786/13, 802/4, 1027, 1109, 1039, 1164, 1168/3, 1352/1, 1353, 1614/1; Obreb ewidencyjny Mytarka: 186/6, 190, 191, 192/5, 192/6, 271, 274/2, 275/1, 278, 286, 287, 292/5, 293, 295/5, 305, 307, 320, 327, 328, 329, 344; Obreb ewidencyjny Gorzyce: 163, 457/1, 677, 678, 731, 734, 741, 748, 749/1, 750/3, 751/1, 752/1, 755/1. 33) etap I nasadzei prowadzony bedzie przed rozpoczeciem realizacji inwestycji (ij. przed ‘budowg turbin i infrastruktury elektro-techniczne}), natomiast etap IT w trakcie jej trwania (tj. w czasie budowy turbin i infrastruktury elektro-technicznej), 34)nasadzenia beda mialy forme pas6w 0 szerokoSci 8-12 m; przy doborze gatunkow drzew i krzew6w do nasadzefi nalezy kierowaé sig uksztaltowanym kulturowo skladem gatunkowym na danym terenie, wykluczajae przy tym motliwosé wprowadzania gatunkéw nierodzimych, 35) wprowadzone nasadzenia utrzymywane beda — podezas istnienia farmy wiatrowej — w stanie odpowiednim do pelnionych przez nie funkeji, 36) w przypadku braku zgody wiasciciela lub zarzadey nieruchomosei na wprowadzenie nasadzei drzew i/lub krzewOw, Inwestor jest zwolniony 2 obowiazku, ‘o ktérym mowa w pkt 32. IIL Wymagania dotyezqce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym: 1) projekt budowlany winien realizowaé zalecenia i jednoczesnie nie moze naruszaé ustalet wymienionych w punkeie II niniejszej decyzji, 2) w projekcie budowlanym nalezy zaprojektowaé pod stanowiskiem kazdego transformatora stacji elektroenergetycznej, szezelnie wyizolowana mise olejowa © pojemnosei powyzej 100% zawartosci olejuw transformatorze, a odwadnianie mis olejowych - poprzez separator do szezelnego wyizolowanego zbiornika, 3) w projekcie budowlanym zostanq okreslone warunki i spossb zagospodarowania mas Ziemnych usuwanych lub praemieszezanych w zwiqzku z realizacja inwestyc} 4) w projekcie budowlanym nalezy uwzglednié w fazie realizacji inwestycji sposob odwodnienia fundamentow turbin wiatrowych IV. Nakladam dodatkowe obowigzki dotyezqce zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko: 1) 2 3) 4) Po uruchomieniu instalacji a przez oddaniem do uzytkowania nalezy preeprowadzié pomiary poziomu halasu w porze dziennej i nocnej ustalajqc punkty pomiarowe w bezposrednim sasiedztwie zabudowy (na linii prostej wytyezone| pomiedzy 1a zabudowa a instalacja), rozmieszezone w rejonach wskazanych w zalaczniku graficznym do postanowienia, w warunkach wiatru wiejacego od farmy do analizowanego punktu, W okresie jednego roku od oddania do eksploatacji nalezy przeprowadzié pomiary halasu w zakresie infradzwiekéw opisanych powyzej w pkt. [V.1 w warunkach wiatru wiejacych od farmy do analizowanego punktu; zostanie dokonana analiza wynik6w w Swietle aktualnego stanu wiedzy, a wyniki pomiardw oraz ich analiza zostanie przedlozona organowi wlasciwemu do spraw ochrony srodowisk, w terminie miesigca od wykonania pomiardw, prowadzony bedzie monitoring stanu element6w srodowiska przyrodniezego: a) przed rozpoezeciem realizacji przedsigwzigcia Inwestor przedstawi organowi wlagciwemu w zakresie ochrony przyrody ilosciowe wyniki_inwentaryzacji objetych ochrong elementéw srodowiska przyrodniczego (wykonanej przez osobe posiadajaca wymagane doswiadezenie), kt6re istnicja i zostana zniszezone, uszkodzone lub w inny sposob naruszone podezas realizacji inwestycji, b)_wokresie jednego roku od podjecia dziatai, o ktdrych mowa w pkt. II.28 Inwestor przedstawi inwentaryzacje (stanowiaca_ czesé _analizy_porealizacyjnej) charakteryzujqcq skutecznosé podjetych dzialai minimalizujacych nickorzystne oddzialywania na poszezegéine elementy srodowiska przyrodniczego, prowadzony bedzie w nastepujacy sposdb monitoring stuzacy ocenie wplywu inwestyeji na dziko wystepujace gatunki ptakéw: A. Monitoring wplywu funkejonowania farmy wiatrowej na ptaki legowe: a) w okresie legowym ptakéw poprzedzajqcym etap realizacji inwestycji ustalony zostanie rzeczywisty stan liczebny gatunk6w gniazdujacych na terenie planowanej inwestycji i na terenie znajdujacym sig w promieniu 500 m od niej; prace te prowadzone beda metodami przyjetymi w nauce; minimalne naklady pracy to 10 calodziennych wizyt terenowych prowadzonych w regularych odstepach ezasowych od kofica kwietnia/poczatku maja do kofica ezerwea/poczatku lipca (S wizyt na terenie kompleksu turbin nr 1-5 oraz 5 wizyt na terenie kompleksu turbin nr 6-10), b)_w sezonie legowym ptakéw, ktry nastapi jako pierwszy od momentu oddania inwestycji do eksploatacji (praca turbin) ponownie okreslony zostanie stan liczebny ptakéw legowych, na zasadach takich jak okreslone w pkt 1V.4.A.a, ©) w terenie oddalonym od planowanych do tealizacji turbin 0 okolo 1-2 km, © zblizonych warunkach siedliskowych i jednakowej powierzchni, lecz pozbawionym turbin przeprowadzone zostana w spossb opisany w pkt IV.4.A.a, podobne obserwacje w obu sezonach legowych; prace te powinny byé tak wykonane, aby mogly stanowié materiat pordwnawezy i obiektywizujacy oceng ewentualnego wplywu planowanego przedsigwzigcia na awifaune legowa, 4) na obszarach potozonych w odlegtosci co najmniej 7 km od turbin na terenach polozonych poza wyznaczonym specjalnym obszarem ochrony ptakow Beskid Niski oraz co najmniej do 10 km w granicach tego obszaru — przed oddaniem inwestycji do eksploatacji oraz w ciqgu dwéch pierwszych sezondw legowych, podezas ktérych farma bedzie funkejonowaé — ustalone zostang parametry ©) b) 4d e) 8) hy rozrodeze populacji rzadkich ptakéw z rodzaju Aguila sp. i innych gatunkéw rzadkich ptak6w szponiastych, uzyskane wyniki wraz z charakterystyka powierzchni obserwacyjnych oraz. dokumentacja fotograficzna i grafieznq (mapy) przedstawiajacq uzytkowanie przestrzeni przez ww. gatunki nalezy praedioayé organowi wlaSciwemu w zakresie cochrony przyrody przed przystapieniem do realizacji inwestycji w przypadku sezonu pierwszego (pkt IV.4.A.a, pkt IV.4.A.c i pkt IV.4.Ad) i do kofica pazdziernika w przypadku sezonu drugiego (pkt IV.4.A.b, pkt IV4.A.c i pkt 1V.4.A.d) i trzeciego (pkt IV.4.A.d), Monitoring podezas eksploatacji bedzie prowadzony w zakresie kolizyjno piakéw i nietoperzy oraz. ploszenia pakow i utraty Zerowisk, tj: dla oceny kolizyjnosci ptakéw i nietoperzy z turbinami wiatrowymi bedzie prowadzony monitoring w okresie 2 lat od momentu posadowienia i uruchomienia turbin; monitoring ten polegat bedzie na wykonywaniu wizyt terenowych, podezas ktorych penetrowany bedzie obszar polozony w promieniu co najmnie) 100 metrow od turbin, pojedyneza kontrola bedzie polegata na przejéciu i uwaznej obserwacji wskazanej w pkt. IV.4.B.a powierzchni (oznaczone) trwale w terenie) w sposdd umodliwiajacy (poprzez odpowiednie zageszezenie trasy przejscia i tempo) dostrzezenie wszystkich nietoperzy i ptakow martwych (lub ich szezatkOw) oraz rannych, w badaniach monitoringowych nalezy dokonaé oceny bledu wynikajgcego ze zbierania (konsumpeji) martwych zwierzat przez padlinozercéw, np. empiryeznie poprzez kontrolowane wykladanie padliny ustalié tempo tego zjawiska, a nastepnie wartosé te uwzglednié w obliczeniach KolizyjnoSci _ptakow i nietoperzy; ocena ta powinna zostaé dokonana czterokrotnie (w miesiqcach: III- V; VE-IX, X-Xl i XIGI) z dala od turbin w terenie 0 podobnych warunkach siedliskowych, kontrole kolizyjnosei prowadzone beda co 3 dni w okresie marzec-patdziernik oraz. co 7 dni w okresie listopad-luty; podezas kolejnych wizyt notowane beda informacje o dniu (dacie) i czasie jej trwania, a wszelkie znalezione slady kolizyjnogci dokumentowane fotografiami (lub jesli osoba kontrolujaca uzyska odpowiednie zezwolenie — martwe zwierzeta lub ich czeSci beda zbierane), zestawione wyniki obserwacji i rejestracji automatycznej, 0 kt6re| mowa w pkt. 11.22 wraz z syntezq i komentarzem przekazywane beda organowi wlasciwemu ww zakresie ochrony przyrody co 2 miesiace, poczawszy od dnia oddania instalacji do waytkowania, przez 2 lata od czasu posadowienia i uruchomienia turbin prowadzony bedzic monitoring ,reakeji ptak6w”, ktéry obejmie gatunki migrujqce i korzystajace z terenu inwestycji i jej najblizszego otoczenia (np. jako Zerowisko), prace zmierzajace do ustalenia wplywu opisanego w pkt IV.4.B.f moga byé prowadzone w tych samych terminach co monitoring opisany w pkt IV.4.B.a lub w pkt IV.4.A, jednak nie rzadziej niz raz na 14 dni przez co najmniej 6 godzin, W trakcie obserwacji notowane beda ptaki przebywajqce w zasiegu wzroku obserwatora (wraz z opisem ich zachowania, odlegtoscia od najblizszej turbiny i wysokoscia nad ziemia) oraz inne dane mogace stuzyé ocenie rzeczywistego wplywu turbin na elementy srodowiska przyrodniczego (dane meteorologiczne notowane wraz z.czasem ich zmiany), wyniki obserwacji wraz z ich ocena przekazywane beda w terminach i do organ6w wskazanych w pkt IV.4.B.e, C. Pozostale wymogi dotyezace monitorowania oddzialywania praedsigwzigcia na Srodowisko: a) _wymienione w pkt IV.4.A i pkt IV.4.B prace terenowe oraz opracowanie wynikéw i analizy wykonywane beda przez doswiadczonego omitologa lub specjaliste w zakresie ochrony przyrody z. doswiadezeniem ornitologicznym, ) zakres monitoringu moze podlegaé weryfikacji przez organ wlasciwy w zakresie ochrony przyrody i w razie potrzeby zostanie wzupelniony, ©) ewentualna modyfikacja sposobu monitoringu jest mozliwa po uzgodnieniu z organem wlasciwym w zakresie ochrony przyrody, V. Preedsigwzigcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej, ze szezeg6Inym uwzglednieniem oddzialywania na przyrode oraz klimat akustyczny, opracowanej w terminie 3 miesigey po zakofczeniu monitoringu opisanego w pkt IV.4.A i pkt IV.4.B. W analizie porealizacyjne} zostana przedstawione w szezegdinosei dane prezentujqce stopien wplywu przedsigwzigcia na elementy srodowiska przyrodniczego i poziom halasu w Srodowisku oraz potencjalne sposoby minimalizacji lub tagodzenia negatywnego wplywu. Dokument winien byé opracowany tak, aby mozliwe bylo rozstrzygnigcie na jego podstawie m.in. 0 koniecznosci prowadzenia dalszego monitoringu i jego zakresie lub zastosowaniu dzialan lagodzacych i minimalizujqcych negatywny wplyw przedsiewzigcia. VI Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem warunkéw przedmiotowej decyzji i ewentualnych decyzji modyfikujacych lub wstrzymujacych eksploatacje inwestycji spoczywaja na inwestorze bez mozliwosci roszezenia odszkodowah od organu wlasciwego ds. ochrony Srodowiska i przyrody VII Uzgodnienia 0 ktorych mowa w pkt, Il 27, Il 28 i I 30 nalezy dokonaé rowniez organem —wydajacym decyzj¢ a kopie wszystkich wynikéw — inwentaryzacji, monitoring6w i analiz.o ktérych mowa w pkt. IV 1, IV 2, IV 3, IV 4 nalezy praedstawié rownied do organu wydajacego decyzje. VIII Na 30 dni przed terminem oddania do uytkowania projektowanej inwestycji inwestor zobowiazany jest poinformowaé wojewédzkiego inspektora ochrony srodowiska o planowanym terminie: -oddania do uzytkowania nowo zbudowanego obiektu budowlanego, zespolu obiekt6w lub instalacji, ~zakoriczenia rozruchu instalacji jesli jest on przewidywany. IX Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do przedsiewzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenia wystepowania awarii. Nie dotyezy, prawidiowa eksploatacja inwestycji wymienionej w sentencji nie bedzie powodowaé nadzwyczajnych zagrozei dla srodowiska, X — Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace ‘ransgranicznego oddzialywania na srodowisko. Nie dotyezy, planowa inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ transgranicznie XII Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego oddzialywania Inwestycja nie wymaga ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowani UZGODNIENIA Na podstawie art.48 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony grodowiska (Dz. U. 2001r. NR 62, poz. 627 ze zm. ) niniejsza decyzja zostala uzgodniona z organem ochrony srodowiska, tj. Wojewoda Podkarpackim oraz na podstawie art. 57 ust. | w/w ustawy z Paristwowym Powiatowy Inspektor Sanitary w Jasle. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitary w Jasle postanowieniem znak: PSNZ.460-14/08 z dnia 06.06.2008r.uzgodnit srodowiskowe uwarunkowanie 2gody na realizowane dla wiw przedsiewzigcic. Warunki uzgodnienia zostaly zawarte w sentencji deeyzji. Wojewoda Podkarpacki postanowieniem znak: $R.IV-7048/ 215/08 z dnia 04.07.2008. wznowil postepowanie zakoriczone ostatecznym postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.12.2007. znak Sr.IV-7048/331/07 0 uzgodnienie warunkéw realizacji n/w przedsiewzigcia uzgodnil rodowiskowe uwarunkowanie zgody na _realizowane przedsiewzigcie polegajace na budowie parku elektrowni wiatrowyeh ,,Osiek” na terenie gminy Osiek Jasielski. . Wojewoda Podkarpacki postanowieniem znak: SRIV-7048/ 215/08 z dnia 25.07.2008r.uzgodnil srodowiskowe uwarunkowanie zgody na realizowane przedsigwzigcie polegajace na budowie parku elektrowni wiatrowych ,, Osick” na terenie gminy Osiek Iasiel Warunki uzgodnienia zostaty zawarte w sentencji decyzji. UZASADNIENIE Decyzje przygotowano na podstawie: * ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U z 2008r Nr 25, poz. 150 ze zm.) * rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2004r, w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowai zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) W dniu 31 lipea 2007r. wplynal wniosek z dnia 27 lipca 2007r. firmy Gamesa Energia Polska Sp. 2.0.0, ul. Krucza 16/22 , 00-526 Warszawa 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia — budowa parku elektrowni wiatrowych ,,Osick”. Budowa parku elektrowni wiatrowych ,, Osiek ” zlokalizowana jest na terenie Gminy Osiek Jasielski w nastepujacych miejscowosciach: Pielgrzymka, Samokleski, Czekaj, Osiek JTasielski. Park bedzie sig sktadal z 10 turbin o taczne} mocy nominalne} do 25 MW (kazda 0 mocy do 2,5 MW) wysokosé wiezy do osi rotora do 80m, srednica rotora do 90m wraz z infrastruktura i urzadzeniami do przesytu energii elektryeznej (przy ezym ewentualna zmiana mocy turbin wiatrowych nie narusza warunkéw przedmiotowego uzgodnienia) Ustalono, ze przedsigwzigcie zalicza sie do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szezegélowych uwarunkowah zwiganych 2 —_kwalifikowaniem —_przedsigwzigcia do sporzadzenia_—_raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Jednoczesnie, 7 wwagi na charakter inwestyeji oraz lokalizacje skrajnych turbin w odleglosci ok. 2 km od obszaru specjalne} ochrony ptakéw ,, Beskid Niski ,, przedmiotowe przedsiewzigcie zaliczono do grupy inwestycji mogacych znaezaco oddzialywaé na obszar NATURA 2000. Zgodnie z art, 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony srodowiska realizacja przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko jest dopuszezalna po uzyskaniu decyzji 0 Srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na _realizacje przedsigwzigcia. Po zasiggnigciu opinii: