You are on page 1of 3

Integrirani hladnjak sa zamrzivaem

BIH HR

Upute za ugradnju aparata za hlaenje i zamrzavanje namijenjena su strunjaku.


Ugradnja i prikljuenje aparata moraju biti izvedeni u skladu sa uputama i vaeim
standardima i propisima.
Upute za ugradnju namijenjena su ugradnji razliitih tipova/modela aparata, zbog toga
postoji mogunost da su opisani i postupci koji nisu potrebni za va aparat.

Ugradbene mjere i hlaenje aparata..............................................................5


Promjena smjera otvaranja vrata ..................................................................6
Ugradnja aparata.............................................................................................7

Ugradbene mjere i hlaenje aparata


Zrak iza aparata uvijek mora nesmetano kruiti, jer se zadnja strana aparata zagrijava tijekom rada i iz
posude na kompresoru isparava voda.
U podnoju elementa koji je namijenjen ugradnji vaega integriranoga aparata, mora se nalaziti otvor,
veliine najmanje 200 cm, koji je namijenjen ulazu zraka za hlaenje.
Na vrhu elementa zrak izlazi, stoga pazite da ne zatvorite gornji otvor kanala za prozraivanje.
A (mm)

B (mm)

1190

1575-1580

Upute za ugradnju

Promjena smjera otvaranja vrata


Ukoliko vam smjer otvaranja vrata ureaja ne odgovara, moete ga promijeniti. Otvori potrebni u tu
svrhu, ve su izbueni na suprotnoj strani oboda ureaja, i pokriveni ukrasnim epovima.
Skinite poklopac gornje arke (1), odvijte arku (2) i skinite vrata zamrzivaa (na srednju arku
su samo nataknuta), te podloku srednje arke (5).
Odvijte gornju letvu (3), premjestite je na suprotnu stranu oboda ureaja, i privijte.
Odvijte donju arku (6) s podlokom (7) i skinite vrata hladnjaka.
Zatim odvijte i srednju arku (4).
Skinite sve kutne profile na vratima, i meusobno ih zamijenite (na mjesto kutnog profila s
rupom (10) stavite profil bez rupe (9) i obrnuto).
Zamijenite i donju arku (6) s podlokom (7), te noicu (11). Na mjesto na kojem je bila noica,
stavite donju arku s podlokom, i obratno.
Na donju arku namjestite vrata hladnjaka.
Srednju arku (4) zaokrenite za 180, stavite je na drugu stranu vrata, i privijte. Na nju nataknite
podloku (5) i gornja vrata.
Privijte gornju arku (2) i pokrijte je poklopcem (1).
Vodilice kliznih profila (8) premjestite na suprotnu stranu obojih vrata.
Otvore koji su ostali nakon premjetanja vrata, zatvorite epovima.
Na kraju provjerite nalijeganje magnetnih brtvi (brtva ne smije biti naborana, i mora dobro brtviti
po itavoj duini). Ukoliko nalijeganje nije dobro, izvucite brtvu i okrenite je za 180.
Kod odreenih modela, brtve vrata ne mogu se zamijeniti.
Tamo gdje brtva ne nalijee vrsto na kuite ureaja, ugrijte je s prikladne udaljenosti (npr. s
suilicom za kosu), te je lagano rastegnite na potrebnu visinu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Upute za ugradnju

Poklopac gornje arke


Gornja arka
Gornja letva
Srednja arka
Podloka srednje arke
Donja arka
Podloka donje arke
Vodilica kliznog profila
Kutni profil bez rupice
Kutni profil s rupicom
Noica

Ugradnja aparata
Aparat gurnite priblino 38 mm duboko u kuhinjski element, pri tome razmak izmeu aparata i
stranice elementa na suprotnoj stranici stoera vrata po cijeloj visini mora biti 4 mm (crte 1).
iroko otvorite i jedna i druga vrata aparata i spojite ih sa gornjim i donjim vratima elementa na
slijedei nain:
Vodilice saonica (priloene u kesici zajedno s vijcima ST4,2x9,5) privrstite na rub vrata
aparara. U nepokrivene rupe umetnite priloene epie.
Vrata aparata stisnite zajedno sa vratima elementa (crte 2).
Klizae umetnite u vodilice klizaa te ih privrstite 15 mm od ruba vrata elementa sa vijcima
A4x12 (crte 3).
Vodilice klizaa otklonite i razdvojite vrata aparata od vrata elementa.
Klizae privrstite i sa drugim vijcima te pazite da se pri tome klizai ne izmaknu (crte 4).
Vodilice klizaa ponovno privrstite na prvobitno mjesto.
Zatvorite vrata i provjerite da li se kvalitetno zatvaraju i brtve (brtva vrata nigdje ne smije biti
izguvana).
Na koncu privrstite aparat u element. U strop ga privijte sa tri vijka A4x12 kroz gornju letvu, a u
dno sa dva vijka A4x16 kroz donje stoere. Za vijke izbuite rupe 3x5 (crte 5).
Otvor na suprotnoj strani stoera vrata aparata zabrtvite sa priloenom brtvom (crte 6).
UPOZORENJE!
Tijekom postavljanja aparata u kuhinjski element aparat ne smije biti prikljuen na
elektrinu mreu, a gumb termostata mora biti u poloaju STOP (0).

crte 1

crte 2

crte 3

crte 4

crte 5

crte 6

Upute za ugradnju