You are on page 1of 9

Sveuilite u Zadru

Odjel za izobrazbu uitelja i odgojitelja


Kolegij: Metodika nastave prirode i drutva

NASTAVNI PROJEKT
Seminarski rad

Nastavnik: dr. sc. Tamara Kisovar Ivanda

Zadar, 2. sijeanj 2015.

Studentica: Sara Runje

Sadraj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. UVOD
U ovom seminarskom radu poblie u objasniti to je to nastavni projekt te opisati tijek rada
po etapama. Zatim u opisani projekt strukturirati po fazama.
Seminar e ponuditi osnovne znaajke i odrednice nastavnog projekta, objasniti njegovu
ulogu u nastavi, te prikazati samo njegovo strukturiranje. Da je projekt snaan dio nastave i
nadasve kvalitetan nain uenja novog sadraja svjedoe i suvremeni didaktiari prema
kojima projekt je metoda rjeavanja problema koja uvodi uenike u istraivanja i
pronalaenje te pisano ili verbalno izvjetavanje o istom.
ezdesetih i sedamdesetih godina prologa stoljea pedagozi i psiholozi zahtijevaju promjene
obrazovnog sustava. Upuivali su na vanost projektne nastave u kojoj je uenik aktivan
imbenik.
Pri pisanju ovog seminarskog rada koristit u literaturu srodnu metodici nastave prirode i
drutva, gdje bi istaknula udbenik Ivana De Zana, Metodika nastave prirode i drutva.

2. Projektna nastava

Projektna nastava je poseban oblik nastave koji je vezan za odabranu temu. Tematska se
podruja istrauju i obrauju u mnogim smjerovim, te uspjeno objedinjuje
interdisciplinarnost i korelaciju sadraja.
Kod projektne nastave prikupljaju se materijali i informacije, izvode pokusi, izrauju grafiki
prikazi, prate procesi i sl. Ona najee traje due vrijeme (npr. mjeseni zadatak-projekt,
projekt tijekom polugodita). Bitno je napomenuti da ona pridonosi rastereenju uenika.
Uenici u projektnoj nastavi - rad uenika zasniva se na interesima i vlastitim sposobnostima.
Oni daju inicijativu za rad, predlau tijek rada, mijenjaju pojedine etape rada, ZATIM
samostalno planiraju, stvaraju ideje, dogovaraju se, rjeavaju probleme. Tijekom ove nastave
uenici ne slijede nastavnikov plan ili upute, slobodno govore tijekom nastave, nastavnik im
samo pomae. Ova se nastava uvelike odvija izvan uionice, a uenici sami odluuju o tijeku
rada osim u planiranju, programiranju i ostvarivanju rada uenici sudjeluju i u vrednovanju
rada.
Nastavnik u projektnoj nastavi- vodi projekt, usmjerava ga i njime upravlja, pomae
uenicima u izradi projekta, ne daje upute, ve vodi proces planiranja i potie uenike na
stvaralako izraavanje. On, takoer postavlja realne ciljeve, zadatke i svrhu potreba uenika
i njihovih mogunosti, predlae suvremene i aktualne sadraje. Zajedno s uenicima sudjeluje
u radu potie socijalnu kooperativnost, savjetuju uenike i usmjeravaju ih motivira uenike,
ui ih samoprocjeni i jaa njihovo samopouzdanje. Zajedno s uenicima on vrednuje rezultate
i predlae unapreivanje rada.

Ciljevi projektne nastave: osamostaliti uenike u uenju/radu, stvaralaki ih probuditi,


samoobrazovati i osposobiti ih za samostalno procjenjivanje postignutog uz samokritinost.
Istraivanja su pokazala da je najuikovitiji rad kada ima ovakav tijek projekta:
1.
2.
3.
4.

Pronalaenje teme projekta,


Odreivanje zadae projekta
Planiranje, raspravljanje o pokretanju projektaistraivanja u razredu, gruba skica
Pripremanje istraivanja: razrada teme i prihvaanje odgovarajueg postupka rada (tko
radi, to radi, materijal i pribor za rad, postupak u radu, mjesto rada i vrijeme rada),
5. Provedba projekta, izvoenje istraivanja-rad na ostvarivanju preuzetih obveza
( uiteljevo/uiteljiino sustavno praenje uenikih uradaka),
6. Predstavljanja projekta istraivanja- izvjee o rezultatu istraivanja i njegovo
iznosenje u javnost
7. Vrednovanje projekta, nakon zavretka rada valja jo jednom sagledati sve stadije od
pronalaenja teme, odreivanja zadae, planiranja i provedbe istraivanja i
predstavljanja projekta, tekoa u njegovu ostavrivanju, kao i njegovu primjenu u
svakidanjem ivotu.

3. Projektni istraivaki dan


Odreeni zadaci i sadraji nastave prirode i drutva mogu se vrlo djelotvorno obraditi u
duem neprekidnom vremenu u sklopu projektne nastave, posebice projektnog istraivakog
dana.
Sam izvor ideje projekta u nasravi lei u pedagogijskim idejama tridesetih godina ovog
stoljea. Svim tim idejama zajedniko je uvoenje istraivake metode u nastavu. Prema
namjerama projekta najee razlikujemo dva oblika koja se mogu i povezati.
Prvi je procesni projekt u kojemu je sredite postupak, tijek planiranja, ostvarenja i
meudjelovanja u radu. Zadaa projekta je usmjerena preteno na tijek, postupak, put, a ne
toliko na rezultat rada. Uenici tijekom tog projekta ue planirati, opaati, odreivati i
istraivati, razgovarati, pronbalaziti dokaze i dr. Ostvarujui procesni projekt, uenici
spoznaju ue iz iskustva.
Drugi je produktni projekt. On je usmjeren na krajnji rezultat, odnosno spoznaju jer je projekt
prikladniji za spoznavanja novog nastvanog sadraja od drugih nastavnih oblika. Zatim
uenici i uitelji trae putove ostavrivanja tog plana napredujui korak po korak u radu, koji
ih dovcodi do rjeenja. Uenici tijekom tog rada stjeu iskustvo koje prije nisu poznavali.
Radno iskustvo uenika je u funkciji projekta, a temeljna je zadaa spoznavanje odreenog
nastavnog sadraja.

4. Vrste projekata u nastavi prirode i drutva


Mali osobni projekti koje mogu ostvariti pojedini uenici samostalno ( Naa obitelj,
M ojeomiljeno stablo, Moj kuni ljubimac, Naa kola) ili u grupama (Naa kola, Nae
mjesto, Nae rode)
Razredni projekti koje ostvaruje cijeli razred (pr. Projektni istraivaki dan jesen,
zima, proljee, ljeto, Vjesnici proljea u naem mjestu, Na okoli, Nainimo reciklirani
papir, Narodni obiaji naega kraja, Narodne poslovice, pitalice i poalice iz naeg
zaviaja)
Projekti cijele kolemogu ostvariti svi uenici kole i jasno ih predstaviti u koli, naselju,
primjerice,Volim svoje mjesto, Govor naeg kraja, tednja vode, struje, plina u naoj koli,
Nae mjesto u Domovinskom ratu. Suvremeno predstavljanje cjelokupnog rada kole, pa tako
i rada na projektimanajuinkovitije je prikazati putem Dana otvorenih uionica ili Otvorenog
dana kole.
Suvremeni pristupi nastavi prirode i drutva
Tradicionalna nastava
Uiteljevo izlaganje
Uiteljevo pouavanje
Izlaganje problema
Jednoumlje

Suvremena nastava
Otkrivanje uenika
Samorad uenika
Samostalno rjeavanje problema
Stvaralako miljenje

Navoenje na istraivanje uenje otkrivanjem

Oblik navoenja na istraivanje osigurava dauenik vidi znanstveno istraivanje u postupku


ida je u nj ukljuen jer mora izvesti nedostajui pokus ili proputeni zakljuak.
Navoenje na istraivanjeima obino ove metodike etape:
1.uenici su saznali o problemu kojim se znanstvenik bavi, dani su im neki podatci o
poduzetim istraivanjima
2.uenici su upueni da pokuaju tumaiti podatke i da se bave problemima pouzdanih i
nepouzdanih tumaenja
3.uenici se navode da pokuaju nainiti pokuse kojima bi provjerili odreene imbenike uz
manju vjerojatnost pogrenog tumaenja podataka

5. Tehnike i tijek rada u projektnoj nastavi


a) planiranje, vremenski plan za neku aktivnost, tko e to raditi, kada, gdje i kako?
b) prikazivanje i dokumentiranje, izvjetaj, igra po ulogama, foto zidovi, plakati, izrada
informativnih listova, razrednih novina
c) dobivanje informacija, izrada upitnika, intervju, pribavljanje informacija putem pisane ili
telefonske ankete, fotografiranje, koritenje leksikona, prirunika, enciklopedija, rjenika
odnosno strune literature i sl.
Tijek rada u projektnoj nastavi:
a)Uvod ili razrada problema- potrebno je iznijeti kljune informacije o projektu/problemu
kojem se pristupa, te kratko odgovoriti na slijedea pitanja:
opis problema - zato?
ciljevi - to?
ciljane grupe - za koga?
navesti aktivnosti
b) razrada teme- rad na projektu. To je centralna etapa projektne nastave: ostvaruju se
postavljeni ciljevi, usmjerena je na uenje. Nailazimo na argumentaciju/razradu teme i podtema. Dobro je da se iza svake obraene pod-teme stvori kratki zakljuak o
ostvarenomdreivanje stava/porukepod-tema, ti stavovi (zadaci ili pokusi (matematika, fizika,
kemija)) zajedno daju konaan zakljuak rada na projektu. Dobroje upotrijebiti audio
vizualna pomagala.
c) evaluacija- zasluuje posebnu pozornost jer uenici prezentiraju rezultate svojih projekata.
Izuzetno je vano da dobiju povratnu informaciju ako neke dijelove treba poboljati ili
promijeniti. Uenici obavezno treba nagraditi za dobro obavljen projekt.

6. Zakljuak

7. Literatura
1. De Zan, Ivan: Metodika nastave prirode i drutva. Zagreb : kolska knjiga, 2005.
2. Radost uenja - integrirana i projektna nastava u osnovnoj koli / uredio Draen
Podravec. Virje : Osnovna kola profesora Franje Viktora ignjara ; Bjelovar : Tiskara
Horvat, 2003
3. Grman, A. Projektna nastava : ureenje kolskoga cvjetnjaka. // Napredak 151 (2010),
2 ; str. 312-321.
4. Kreti Majer, J. HNOS u Danu otvorene kole. // ivot i kola. 15-16(1-2/2006.) URL:
http://hrcak.srce.hr/file/39457