You are on page 1of 4

Tumaenja

Aan Munindo: Mo paradoksa


Preveo Ninoslav Molnar
Moda zvui udno, ali moramo da nauimo da iskreno potujemo ono to nas izaziva. Strpljivo i
potpuno doputajui frustrijajuim dilemama da budu prisutne ovde-i-sada, svesnost osloboena
osuivanja to je put proienja. Ova veba e nas voditi do vrlo razliitog, a ipak savreno
prirodnog pogleda na tekoe u naim ivotima.
Aan Munindo: Sasvim jednostavno
Mi zaboravljamo, ali je dobra vest sa smo u stanju i da se setimo. Meditiramo sedei, pribravi
svoj um i srce, uvreni u miru. Tako izbijemo na pravi put, setimo se. A onda um pone da luta:
"Ah, da nisam to uradio", pomislimo; ili "Zato su mi to rekli?" Lutamo u budunost, mislei:
"Jesam li kupio karte za sutra? Gde sam ih stavio?" Bivamo ulovljeni, izgubljeni, no onda se
setimo, jer naa srca su posveena tome da se uvek iznova setimo. Ako se samo setimo, to je
dobro, ali ako tome dodamo jo neku vrstu suda i kaemo: "Nije trebalo da zaboravim, moja
praksa je nikakva", tada smo ponovo izgubljeni. Klju je u tome da se setimo. Ne treba da se
osvremo na to to zaboravljamo.
Aan Fuang otiko: Svesnost sama
"Koliko su drugi ljudi dobri ili loi, to je njihov problem. Usredsredi se umesto toga na svoj
problem."
"Kad sedne da meditira potrebno je dugo vremena da se um smiri, ali im se sedenje zavri ti
skoi na noge i tu smirenost odmah bacih u stranu. To je kao da se lagano penje na merdevine,
korak po korak, sve do drugog sprata, a onda skoi kroz prozor." -- Fragmenti uenja koje je
sakupio njegov uenik Tanisaro Bikhu.
Valpola Rahula: emu je Buda poduavao
U ovoj knjiici sam se trudio da je prilagodim obrazovanom i pronicljivom itaocu, ne suvie
upuenom u itavu problematiku, a kojeg interesuje emu je to Buda poduavao.
Aan a: ivot sa kobrom
Treba da zna da to nastajanje i nestajanje jeste samo aktivnost tvoga uma. Kad se neto pojavi,
ono i nestane, a za njim sledi novo nastajanje i nestajanje. Na putu Dhamme mi to nastajanje i
nestajanje nazivamo "roenje i smrt" i to je sve -- to je sve to postoji!
Aan a: Ispravno vebanje -- neprekidno vebanje
preveo Rastislav Kobac
Ukoliko je um dobro uveban svi problemi nestaju. Ukoliko problemi jo postoje, to je zato to um
jo sumnja, to ne spoznaje u saglasnosti sa istinom. Zbog toga postoje problemi.
Aan a: Put ka miru
Odravajte svesnost u svakom trenutku i u svakom poloaju, bilo da stojite, hodate, sedite ili
leite. Pre nego to nainite bilo kakav pokret, pre nego to progovorite i zaponete razgovor,
prvo uspostavite svesnost. Morate imati sati, morate biti sabrani, pre nego to bilo ta uradite.
Nije bitno ta ete rei, ali va um mora prvo biti sabran. Vebajte to sve dok vam ne postane
lako da to postignete. Vebajte sve dok niste u stanju da neprekidno pratite ta vam se dogaa u
umu
Aan a: Saveti tragau
Zbirka odlomaka grupisanih po temama, iz govora koje je jedan od najveih tajlandski uitelja XX
veka Aan a (Ajahn Cha) odrao tokom svoje dugogodinje uiteljske prakse. "Meditacija",
govorio bi, "ne znai da neto treba da zadobijemo, ve smirenje postignuto putem vebanja;
smirenost je okonanje konfuzije". Ili, "Mir treba pronai u sebi, na onom istom mestu na kojem
se nalaze i uznemirenost i patnja. On se ne pronalazi u umi ili na vrhu planine, niti nam ga
poklanja uitelj. Kada doivljava patnju, tada ima ansu i da pronae slobodu od patnje.
Beati od patnje znai zapravo trati joj u zagrljaj".

Aan a:Pitanja i odgovori


Potovani Aan a je bio jedan od najuticajnijih uitelja "umske" tradicije tajlandskog budizma.
Prouo se svojom vetinom u obuavanju monaha i striktnom disciplinom. Sem u Tajlandu, ova
tradicija ima uporite i na Zapadu, gde se proirila na Veliku Britaniju, vajcarsku, Italiju,
Australiju, Novi Zeland i SAD. Aan a je umro u manastiru Vat Pa Pong 16. januara 1992. u 73.
godini, posle dugogodinje bolesti.
Aan Sumedo: etiri plemenite istine
kompletna knjiga (66 Kb)
Kada se javi ljutnja, umesto da kaete: "O ne, evo je ponovo sam ljut!" samo konstatujte:
"Postoji ljutnja". Isto kao sa strahom ako na njega ponete da gledate kao na strah svoje majke,
svoga oca, svog psa ili svoj sopstveni, onda se sve to pretvara u lepljivu mreu razliitih bia koja
su na neki nain u meusobnoj vezi, a na drugi meusobno razdvojena i sve to oteava istinsko
razumevanje. A ipak, strah u ovom biu i strah u tom ugavom psetu je ista stvar. "Postoji strah."
Samo to.
Razgovor sa Aan Sumedom
Jedan od najveih ivih budistikih uitelja, roen na Zapadu, govori o svom putu monaha od
Tajlanda do Engleske i svom razumevanju Budine poruke.
Aan Sumedo: Opaanje prostora
"Obuhvatan um ima mesta za sve. On je poput prostora u ovoj sobi, koji ne povreuje bilo ta to
ulazi i izlazi iz nje. U stvari, mi kaemo 'prostor u ovoj sobi', a zapravo ova soba je u prostoru; ova
zgrada je u prostoru. I kada ova zgrada nestane, prostor e jo uvek biti tu... Zahvaljujui
meditaciji imamo priliku da posmatramo sopstveni um. Tiina uma je poput prostora u ovoj sobi,
ona je uvek tu, ali je suptilna. Ona se ne istie, ona ne hvata vau panju. Ona nema neki izrazit
kvalitet koji bi stimulisao i zarobio vau panju, zato morate da usmerite panju, morate da
budete paljivi."
Aan agaro: Jesam li ja budista?
Je li budistiki monah u isto vreme i budista? Moemo li biti budisti i ne znajui za Budino uenje?
Mahai Sajadau: Karma u budizmu
Karma je re koja se ve odavno odomaila i na Zapadu. Pa ipak postoji izvesna konfuzija oko
njezinog izvornog znaenja i esto je poistoveujemo sa sudbinom. Taj fatalistiki stav nema
nikakve veze sa budizmom, kako moemo videti iz ovog objanjenja slavnog burmanskog
budistikog uitelja
unrju Suzuki: Greke u vebanju
Poglavlje iz knjige Zen Mind -- Beginner's Mind (Zen um -- Poetnikov um) o vanom upozorenju
u naoj praksi, koje esto zanemarujemo ili pogreno tumaimo.
Njanaponika Tera: Pet mentalnih prepreka i njihovo uklanjanje -- kompletna knjiga (24 Kb)
preveo Rastislav Kobac
Nepokolebljivo osloboenje uma je najvei cilj Budinog uenja. Ovde osloboenje znai
uklanjanje pet mentalnih prepreka: 1. elje za ulnim zadovoljstvima, 2. ljutnje, 3. lenjosti i
tromosti, 4. uznemirenosti i kajanja, i 5. sumnje.
Njanaponika Tera: Kontemplacija oseanja -- Vedana samyuta
preveo Rastislav Kobac

Kompletno poglavlje Samyutta nikaye posveeno oseanjima (Vedana samyutta), sa uvodnim


komentarom. Kontemplacija oseanja je jedan od etiri temelja sabranosti (satipatthana) i moe
se praktikovati u okviru meditativnog vebanja usmerenog ka to veem uvidu (vipassana).
Vano je da ovu kontemplaciju imamo stalno na umu i primenjujemo je u svakodnevnom ivotu
kad god oseanja ponu da prerastaju u emocije.
Kusalo Bikhu: Pravila ponaanja theravadskih monaha i monahinja
Kada neto ne razumemo, skloni smo da to olako i odbacimo kao egzotiku ili prazni ritual. Ovaj
vodi treba da poslui kao vodi u upoznavanju nekih od budistikih monakih pravila ivota za
one koji bi eleli da razumeju pozadinu i kontekst tih pravila i konvencija.
Mudre - simboliki gestovi
Na Budinim kipovima, a i u indijskoj umetnosti uopte, karakteristini su poloaji aka. Ovi gestovi
imaju svoje dublje, simboliko znaenje.
Tanisaro Bikhu: Otvaranja vrata Dhamme -- Potovanje u budistikoj misli i praksi
Moda najdelikatnija vetina u pogledu potovanja jeste nauiti kako da balansiramo sva tri
aspekta potovanja: za sebe, za istinu o uzronosti i za uvide drugih. Ova ravnotea je, naravno,
klju svake vetine. Ako elite da postanete grnar, na primer, morate da uite ne samo od svoga
uitelja, ve i od sopstvenih postupaka i moi zapaanja, ali i od same gline. Onda treba da
odmerite sva tri faktora tako da biste koristei ih zajedno postigli majstorstvo.
Tik Nat Han: Fragmenti
Vijetnamski budistiki uitelj i borac za mir Tik Nat Han (Thich Nhat Hanh) govori o znaaju
meditacije, ne za monahe i askete, ve za nas obine, duboko zaronjene u struju ivota. Ovo su
odlomci iz nekoliko njegovih knjiga.
Tik Nat Han: Pet plemenitih pravila
Detaljna analiza pet pravila morala (paca sila). Svako od pet klasinih Budinih pravila ponaanja
postavljeno je u kontekst savremenog ivota i dilema i izazova koje on postavlja pred nas. Ovo je
tumaenje, kako kae autor, "rezultat uvida steenog na osnovu prakse itave nae zajednice.
Duhovna tradicija je poput drveta. Potrebno ju je zalivati kako bi iznikli novi listovi i izdanci, i onda
ono nastavlja da bude iva stvarnost. Mi rast drveta budizma potpomaemo ivei duboko u
sadanjosti, u praktikovanju pravila, koncentraciji i uvidu. Ukoliko nastavimo da zaista predano
praktikujemo ova pravila, u vezi sa naim drutvom i kulturom, uveren sam da e naa deca i
njihova deca jo bolje razumeti Pet pravila i time dostii jo dublji mir i radost."
Leonard A. Bulen: Akcija i reakcija u budistikom uenju
itavim univerzumom upravlja zakon i jedan neprekinuti sled akcije i reakcije odigrava se na
planu mentalnih i moralnih postupaka, isto tako neizbeno kao i u sluaju fizikih procesa. Otuda,
Budino uenje naglaava da moralno poeljna misao, govor ili postupak kad-tad donose sreu
poiniocu, dok na isti nain postupci koji su moralno nepoeljni podstiu u budunosti nastanak
patnje. Ono to odreuje moralni karakter nekog postupka bilo da se radi o misli, govoru ili
gestu jeste volja ili mentalni cilj koji ga motivie. Kada je on zasnovan na velikodunosti, na
dobroj volji ili nesebinosti, tada je moralno poeljan; kada njegov motiv izvire iz pohlepe, mrnje
ili obmanutosti smatra se moralno nepoeljnim. Kao to seme odreuje kakav e biti plod.
Posadivi koprivu uzalud ekamo da iznikne rua!
Leonard A. Bulen: Budizam metod vebanja uma
Budino uenje protumaeno iz perspektive psihologije. Univerzumom upravljaju bezlini zakoni, a

ne neki bog-stvoritelj. Molitva otuda nema smisla, jer Buda je bio uitelj koji pokazuje put, a ne
neko boanstvo. I svaki izraz potovanja prema uitelju ne smatra se religijskom obavezom, ve
jedino sredstvom izraavanja zahvalnosti, ali i sredstvom samorazvijanja.
Bikhu Bodi: Dva lica Dhamme
Pri prvom susretu sa budizmom suoavamo se sa jednim paradoksom. Intelektualno, on nam se
ini kao pravi zalogaj za slobodno misleeg oveka: trezven, realistian, antidogmatian, skoro
nauan po svom izgledu i metodu. Ali ako doemo u kontakt sa ivom Dhammom iznutra, uskoro
otkrivamo da ona ima i drugu stranu koja nam se uini kao suprotnost svim naim dotadanjim
racionalistikim pretpostavkama.