You are on page 1of 33

Dravljanstvo :

Postoji dravljanstvo BiH regulisano od strane Parlamentarne skuptine BiH i dravljanstvo entiteta koje
regulie entitet; svi dravljani bilo kojeg entiteta su i dravljani BiH; (tano)
Dravljanstvo BiH ureuje Parlamentarna skuptina BiH jedinstveno za cijelu BiH;
Dravljanstvo BiH ureuju zakonodavni organi entiteta, uz uslov da su svi dravljani tog entiteta i
dravljani BiH;
Dravljanstvo BiH regulie Parlamentarna skuptina BiH, a entitetsko dravljanstvo je odreeno
roenjem ili prebivalitem;
Kada lan predsjednitva proglasi odluku Predsjednitva tetnom po vitalni nacionalni interes te je
shodno Ustavu uputi NSRS odnosno odgovarajuem klubu Doma naroda PFBiH, ista odluka
Predsjednitva nee stupiti na snagu ako se protiv nje izjasni odreena
Natpolovina veina; (pogreno)

2/3 veina;

3/4 veina;

4/5 veina;

Po Ustavu Republike Srpske, Republika Srpska je?


''jedinstvena i nedeljiva zajednica okruga''.
'jedinstven i nedeljiv, uz Federaciju BiH i Brko distrikt BiH, sastavni dio Bosne i
Hercegovine''. (pogreno)
''jedinstven i nedeljiv ustavnopravni entitet''.
'jedinstvena i nedeljiva Republika Srpskog naroda i nacionalnih manjina koje u njoj ive''
Politiku rada Vijea ministara, prioritete i dinamiku u radu utvruje:
Predsjedatelj i lanovi Vijea ministara u sjednici

Predsjedatelj u suradnji sa svojim zamjenicima

Predsjedatelj uz suglasnost Predsjednitva BiH (pogreno)

Vijee ministara na prijedlog ministarstava i drugih tijela uprave BiH

Naknada plate u visini od 100% prosjene plate koju je radnik ostvario u odgovarajuem prethodnom
peridu ili od plate koju bi ostvario da je bio na radu, ima radnik za vrijeme:
Korienja godinjeg odmora

Dravnog praznika

Privremene sprijeenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti (pogreno)

Korienje godinjeg odmora, dravnog praznika i privremene sprijeenosti za rad zbog povrede na radu
ili profesionalne bolesti
Vijee ministara donosi akte iz svoje nadlenosti veinom glasova od ukupnog broja svojih lanova o:
Kada rjeava sukobe o nadlenosti izmeu ministarstava

Poslovniku o radu Vijea ministara BiH i njegovom tumaenju

Propisima, imenovanjima i postavljenjima iz nadlenosti Vijea ministara BiH

Svim pitanjima i temama o kojima u daljnjoj proceduri konano odluuje Parlamentarna skuptina
BiH (tano)
Odluka u upravnom sporu donosi se:
Na javnoj sjednici

Na nejavnoj sjednici

U vijeu od pet sudija

Po sudiji pojedincu (pogreno)

Ako je za rjeavanje u upravnoj stvari nadleno Vijee ministara BiH postupak vodi i priprema prijedlog
rjeenja:
Generalni sekretarijat Vijea ministara BiH

Ured za zakonodavstvo (pogreno)

ovlatena osoba ili tijelo koje svojim aktom odredi Vijee ministara BiH

ef kabineta predsjedavajueg Vijea ministara BiH


Zahtjev za zatitu zakonitosti protiv rjeenja koje je u upravnom postupku donio organ uprave BiH ima
pravo podii:
Pravobranilac BiH

Pravobranilac BiH i Ombudsman BiH (pogreno)

nezadovoljna stranka

stranka i druga zainteresirana osoba

Da li odgovornost za izvrenje krivinih djela i prekraja iskljuuje disciplinsku odgovornost dravnog


slubenika, pod uslovom da takvo djelo istovremeno predstavlja povredu slubene dunosti?
Ne iskljuuje (tano)

Iskljuuje

Samo izuzetno iskljuuje

Samo u sluaju da se utvrdi postojanje nekih novih injenica

Podatke o dobrovoljnom osiguranju prema propisima PIO/MIO u radnu knjiicu upisuje:


Poslodavac

Odgovarajua sluba PIO/MIO (tano)

Zaposlenik

Nadleni optinski organ uprave

Odgovorno lice u instituciji odnosno organu uprave je:


Rukovodilac institucije odnosno organa uprave kao i svaki dravni slubenik i zaposlenik

Rukovodilac institucije odnosno organa uprave

Rukovodilac institucije odnosno organa uprave i njegov zamjenik

Rukovodilac institucije odnosno organa uprave, kao i drugo slubeno lice u toj instituciji ili organu uprave
koje je ovlateno i zadueno za neposredno izvravanje odreenih poslova a nije ih izvrilo ili je izvrilo radnju
protivno propisanoj obavez (tano)
U rokovnik predmeta se stavljaju:
Svi predmeti iz tekue godine

Zavreni predmeti do arhiviranja

Nepotpuni predmeti u vezi kojih se mora obaviti neka radnja (tano)

Predmeti koji ekaju pravosnanost

Ko je odgovoran za izradu, uvanje i unitenje peata kao i za voenje evidencija o peatu institucija BiH:
Vijee ministara BiH

Parlamentarna skuptina BiH

Ministarstvo civilnih poslova

Ministarstvo pravde (tano)

Dostavnicu o izvrenom dostavljanju pismena potpisuje:


Primalac (pogreno)

Dostavlja

Radnik pote

Primalac i dostavlja

Centralnu harmonizacijsku jedinicu uspostavlja:


Predsjednitvo BiH posebnom odlukom;

Ministarstvo finansija i trezora; (pogreno)

Savjet ministara posebnom odlukom;

Centralna banka BiH posebnom odlukom;


Za obavljanje funkcije interne revizije u institucijama BiH:

Direktno se primjenjuju Meunarodni standardi za profesionalnu praksu interne revizije izdati od Instituta
internih revizora (IIA)
Primjenjuju se standardi interne revizije odobreni od strane CHJ, koje je usvojio Koordinacioni odbor
CJH, a koji su zasnovani na Meunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije izdatim od
Instituta internih revizora (tano)
Primjenjuju se Meunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija
Primjenjuju se Meunarodni revizorski standardi koje objavljuje IFAC

Godinji Budet Ureda za reviziju institucija BiH:


Priprema Ured za reviziju institucija BiH, a usvaja se po procedurama propisanim za sve institucije BiH u
skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH (pogreno)
Nacrt budeta koji pripremi Ured za reviziju institucija BIH predhodno odobrava nadlena parlamentarna
komisija, a nakon toga Ured za reviziju upuuje ga Ministarstvo finansija i trezora u proceduru usvajanja u skladu
sa Zakonom o finansiranju insti
Priprema Ured za reviziju institucija BiH i odobravaju ga oba doma Parlamentarne skuptine BiH
donoenjem posebnog zakona
Nezavisno i samostalno utvruje ga Ured za reviziju institucija BiH

Coreper II i Coreper I ine:


efovi drava/vlada drava lanica EU i resorni ministri drava lanica EU (pogreno)

Veleposlanici drava lanica pri Europskoj uniji koji su zadueni za politika, trgovaka, gospodarska
pitanja i zamjenici veleposlanika koji su zadueni za tehnika pitanja
Ministri drava lanica EU i zamjenici ministara
Zamjenici ministara drava lanica EU i dravni tajnici
Europska sigurnosna i obrambena politika:
Dio je zajednike vanjske i sigurnosne politike (tano)

Samostalna je politika EU

U iskljuivoj je nadlenosti EU

Ne postoji, jer se EU ne bavi pitanjima sigurnosti i obrane

Koje godine je Finska zajedno sa Austrijom i vedskom postala dravom lanicom Europske unije?
1995

1993

1996 (pogreno)

1994

Sporove da li odluka entiteta da uspostavi posebne paralelne odnose sa susjednom dravom ili da li je
odredba Ustava ili zakona entiteta u skladu sa Ustavom BiH, mogu pokrenuti:
lanovi Predsjednitva, predsjedavajui Vijea ministara, predsjedavajui i zamjenici predsjedavajueg
bilo kojeg dana Parlamentarne skuptine BiH, od strane 1/4 oba doma Parlamentarne skuptine BiH kao i od
strane 1/4 bilo kojeg doma zakonodavnog or (tano)
lanovi Predsjednitva, predsjedavajui Vijea ministara, predsjednici entiteta i njihovi zamjenici,
predsjedavajui domova zakonodavnih organa BiH i entiteta i njihovi zamjenici, te 1/4 domova zakonodavnih
organa BiH ili entiteta;
lanovi Predsjednitva, predsjedavajui Vijea ministara, predsjednici entiteta i njihovi zamjenici,
premijeri vlada entiteta i njihovi zamjenici, te predsjedavajui zakonodavnih organa BiH i entiteta odnosno 1/4 istih
organa;
lanovi Predsjednitva, predsjedavajui Vijea ministara, predsjedavajui domova Parlamentarne
skuptine BiH i njihovi zamjenici, te 1/4 oba doma Parlamentarne skuptine BiH;
Po Ustavu Republike Srpske sredstva u drutvenoj i dravnoj svojini mogu se otuivati?
Samo po trinim kriterijumima.

Samo na licitacijama.

Slobodnom pogodbom po odluci Vlade RS. (pogreno)

Samo u procesu privatizacije.

Pravo predlaganja zakona, drugih propisa i optih akata po Ustavu Republike Srpske imaju:
Predsjednik Republike, Vlada, svaki narodni poslanik ili najmanje 3000 biraa.
Predsjednik Republike, Potpredsjednici Republike, Vlada, svaki narodni poslanik, delegat u domu
naroda i najmanje 5000 biraa.(pogreno)
Predsjednik Republike, Potpredsjednici, Vlada, svaki narodni poslanik, delegat u domu naroda, najmanje
3000 biraa i nevladine organizacije registrovane u skladu sa zakonom.
Predsjednik Republike, Potpredsjednici, Vlada, svaki narodni poslanik, delegat u domu naroda, najmanje
3000 biraa i Savjet ministara BiH.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH je u sastavu:
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ministarstva odbrane

Ministarstva civilnih poslova

Ministarstva bezbjednosti (pogreno)

Odluke Vijea ministara BiH stupaju na snagu:


Osmog dana od dana objave u "Slubenom glasniku BiH"

Narednog dana od dana objave u "Slubenom glasniku BiH" (pogreno)

Danom usvajanja na sjednici, osim ako Vijee ministara BiH ne odlui drukije

Danom dostave na objavu u "Slubeni glasnik BiH"

Ministarstvo pravde BiH nije nadleno za:


Administrativne funkcije vezano za pravosudne ustanove na dravnoj razini
Izruenje

Pitanja udruga graana, voenje registara udruga graana i nevladinih organizacija koje djeluju na
teritoriju BiH
Politiku i reguliranje zajednikih i meunarodnih komunikacijskih ureaja (tano)

Trokovi u postupku o upravnim sporovima su:


izdaci stranaka, zastupnika i vjetaka

trokovi Suda BiH

izdaci uinjeni povodom upravnog spora od njegovog pokretanja do zavretka (tano)

materijalni trokovi i trokovi za posebne namjene

Ne moe se razgledati:
Zapisnik o vijeanju i glasanju (tano)
Zapisnik sa javne rasprave

Podnesak protivne stranke

Lini dokumenti izdati od organa uprave i drugih tijela

Svjedok u postupku ne moe biti:


Slubena osoba u postupku (tano)

Rukovodilac organa uprave u kojem se vodi postupak

Punomonik

Brani drug

Kandidat prijavljen na eksterni ili javni oglas u skladu sa odredbama lana 32 a. Zakona o dravnoj slubi
u institucijama BiH, koji nije zadovoljan regularnou provedenog postupka moe izjaviti albu:
Odboru dravne slube za albe (tano)

Agenciji za dravnu slubu BiH

Nadlenom redovnom sudu

Instituciji BiH

Rjeenje o internom premjetaju na slino radno mjesto dravnog slubenika koji nije rukovodei i kada
se ne sprovodi interni konkurs donosi:
Agencija za dravnu slubu samostalno

Rukovodilac institucije u kojoj je dravni slubenik zaposlen po prethodno pribavljenoj saglasnosti


Agencije za dravnu slubu (tano)
Odbor dravne slube za albe

Agencija za dravnu slubu po slubenoj dunosti uz saglasnost rukovodioca institucije

Apsolutni rok zastare potraivanja iz radnog odnosa je:


Jedna godina od dana nastanka potraivanja (pogreno)

Pet godina od dana nastanka potraivanja

Tri godine od dana nastanka potraivanja

Dvije godine od dana nastanka potraivanja

Signiranje pote vri


Zaposlenik pisarnice koji je prima (pogreno)

Rukovodilac institucije

Tehniki sekretar

ef organizacione jedinice

Oznaka A/A u kartoteci ili skraenom djelovodniku znai:


Aktivirati predmet

Arhivirati predmet (tano)

Aurirati predmet

Asimilirati predmet

Nain otpremanja pote vri se putem:


Knjige za otpremu pote putem dostavljaa, knjige za otpremu pote putem potanske slube (tano)

Iskljuivo putem knjige za otpremu pote putem dostavljaa

Iskljuivo putem knjige za otpremu putem potanske slube

Putem kurirske slube

U cilju odravanja budetske ravnotee, svi budetski korisnici obavezni su Ministarstvu finansija i
trezora dostaviti prijedloge operativnih budeta:
Mjeseno

Tromjeseno (pogreno)

Polugodinje

Nisu obavezni dostavljati operativne budete

Nadlenost Koordinacionog odbora CJH, izmeu ostalog, je:


provoenje obuke internih revizora; (pogreno)

harmonizacija programa obuke za certificiranje internih revizora;

provoenje interne revizije u Ministarstvo odbrane BiH;

donoenje pojedinanih odluka o stratekim planovima interne revizije;

Prihodi budeta institucija BiH su:


Porez na promet proizvoda i usluga

Prihodi od indirektnih poreza (tano)

Porez na dohodak od pravnih i fizikih lica

Porez na imovinu pravnih lica

Mapa puta je definirala:


18 politikih smjernica
18 ekonomskih smjernica

18 politikih, ekonomskih i smjernica koje se odnose na potivanje ljudskih prava, demokratiju i


vladavinu prava (tano)
18 smjernica koje su se odnosile na potivanje ljudskih prava, demokratiju i vladavinu prava

Osnovni cilj osnivanja Vijea Europe je:


Stvaranje jedinstvenog europskog trita

Promocija demokracije, potivanja ljudskih prava i vladavine prava (tano)

Usuglaavanje jedinstvene obrambene politike

Jaanje demokratske stabilnosti u Europi

Vijee Evrope uspostavljeno je:


05. 05. 1949. (tano)

07. 02. 1992.

24. 07. 1951.

25. 03. 1957.

U dodatne sporazume o ljudskim pravima, pobrojane u Aneksu I Ustava, ne spada:


Konvencija o nacionalnosti udatih ena; (pogreno)

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima;

Evropska povelja za regionalne jezike i jezike manjina;

Okvirna konvencija za zatitu nacionalnih manjina;

Predstavniki dom Parlamentarne skuptine sastoji se od:


24 lana

36 lana

120 lanova

42 lana (tano)

Nacrt akta o promjeni Ustava Republike Srpske utvruje?


Narodna skuptina veinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.
Narodna skuptina veinom glasova od prisutnih narodnih poslanika.

Komisija za ustavna pitanja Narodne skuptine dvotreinskom veinom glasova ukupnog broja
lanova. (pogreno)
Ustavni sud republike Srpske konsenzusom.

Ko pokree i vodi postupak inspekcijskog nadzora:


Rukovoditelj organa uprave

Inspektor na prijedlog rukovoditelja organa uprave

Inspektor po slubenoj dunosti (tano)

Inspektor po odobrenju Vijea ministara BiH

O izvrenom nadzoru i preduzetim upravnim mjerama inspektor vodi evidenciju, a sadraj i nain voenja
evidencije propisuje:
Rukovodilac organa uprave

Dravni slubenik sa posebnim ovlatenjem

Ministar pravde (tano)

Rukovodei dravni slubenik

Direktor Direkcije za evropske integracije za svoj rad neposredno je odgovoran:


Parlamentarnoj skuptini BiH

Predsjednitvu BiH

Predsjedavajuem Vijea ministara

Parlamentarnoj skuptini i Predsjednitvu BiH (pogreno)

Zahtjev za ponavljanje postupka u upravnom sporu je:


Redovan pravni lijek

Vanredan pravni lijek

Nedoputen

Samo izuzetno doputen pravni lijek (pogreno)

Organ koji rjeava sukob nadlenosti, za rjeenje koji je donio nenadleni organ:
Odredie organ koji e rijeiti to rjeenje

Proslijedie to rjeenje drugostepenom organu

Ponitie to rjeenje (tano)

Ako ocijeni da je nenadleni organ pravilno donio rjeenje, potvrdie to rjeenje

Upravne sporove rjeava


Opte odjeljenje Suda BiH

Upravno odjeljenje Suda BiH (tano)

Administrativno odjeljenje Suda BiH

Apelaciono odjeljenje suda BiH

U prava dravnog slubenika ne spada:


Pravo da po isteku odsustva utvrenog zakonom nastavi da radi na istom ili slinom radnom mjestu

Pravo da uestvuje u radu Savjeta ministara (tano)

Pravo da osnuje ili da se ulani u sindikat ili profesionalno udruenje u skladu sa zakonom

Pravo da bude nagraen na osnovu zadataka i rezultata rada

Polaznu osnovu za obraun plate za sve dravne slubenike u institucijama BiH utvruje:
Savjet ministara (tano)

Dom naroda Parlamentarne skuptine BiH

Predstavniki dom Parlamentarne skuptine BiH

Oba doma Parlamentarne skuptine BiH

Periodi isplate plate se odreuju:


Ugovorom o radu (tano)

Odlukom nadlene slube za zapoljavanje

Odlukom Vijea ministara BiH

Odlukom upravnog inspektora

Ispravu Apostile ovjerava


Nadleni sud

Ministarstvo pravde BiH (pogreno)

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Akti koje treba hitno otpremiti drugim organima ili licima u istom mjestu otpremaju se:
Preporueno putem pote

Putem dostavljaa kurira

Preporueno sa oznakom hitno (pogreno)

Poziva se radnik organa odnosno lice da preuzme potu (akt) u organu koji akt izdaje

ta je"predmet":
Predmet je skup svih akata i priloga koji se odnose na pitanje ili zadatak i ini posebnu ili samostalnu
cjelinu (tano)
Predmet je ma koji pisani sastav

Predmet je zavrni akt u kancelarijskom poslovanju

Predmet je akt koji se odlae u arhivu

Akt kojim se utvruju interne procedure i stvaranje obaveza budetskih korisnika dostavlja se:
Ministarstvu finansija i trezora i Uredu za reviziju finanskijskog poslovanja institucija BiH (tano)

Ministarstvu pravde

Centralnoj banci BiH

Nije obavezno dostavljane od strane budetskih korisnika

U finansiranju rashoda budetskih korisnika prema Zakonu o finansiranju institucija BiH prvi prioritet u
plaanju obaveza je:
Plae i naknade plaa, a po redosljedu utvrenom posebnom odlukom Vijea ministara BiH

Plaanje servisiranja programiranog duga (tano)

Nesporene obaveze za robu i usluge evidentirane u ISFU

Programi posebnih namjena

Ako taksirani ili nedovoljno taksirani podnesak stigne potom organ nadlean za odluivanje po zahtjevu,
pozvat e taksenog obaveznika opomenom:
Da odmah po prijemu plati redovnu taksu i taksu za opomenu
Da u roku od 8 dana od dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu (tano)

Da plati redovnu taksu i taksu za opomenu u momentu uruenja rjeenja i druge isprave

Da plati redovnu taksu i taksu za opomenu u roku od 8 dana od dana uruenja rjeenja i druge isprave

Europsku komisiju ini:


27 lanova, koji se imenuju na petogodinji mandat (tano)

27 povjerenika + predsjednik, koji se imenuju na etverogodinji mandat

15 povjerenika, koji se imenuju na estogodinji mandat

12 lanova iz 2/3 drava lanica, koji se rotiraju svake pete godine

Zastupnici se u Europski parlament biraju na mandati od:


etiri godine

Pet godina (tano)

est godina

Dvije i pol godine

Za praenje napretka u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine kljuan je sljedei dokument
Evropske komisije:
Komunike Evropske komisije "Zapadni Balkan: Jaanje evropske perspektive", objavljen 2008.

Izvjetaj o napretku, koji Evropska komisija objavljuje na godinjoj osnovi (tano)

Relevantne aktivnosti za EU u regiji zapadni Balkana 2008/09

Proirenje dvije godine poslije: ekonomska evaluacija

Dravljani BiH mogu imati dravljanstvo druge drave, pod uslovom:


Da su roeni u toj dravi, a nisu se odrekli dravljanstva;
Da postoji bilateralni sporazum izme BiH i te drave kojim se to pitanje ureuje, a koji je odobrila
Parlamentarna skuptina BiH; (tano)
Da su roeni u BiH, a ive u drugoj dravi;
Da imaju uslove za sticanje dravljanstva druge drave, a nisu se odrekli dravljanstva BiH;
Institucija ovlatena za tampanje novca i monetarnu politiku na cijelom podruju BiH je:
Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Fiskalno vijee BiH.

Centralna banka BiH. (tano)

Uprava za indirektno oporezivanje.

ef Federalne izvrne vlasti je:


Premijer FBiH.

Predsjednik Ustavnog suda FBiH.

Predsjedavajui Predstavnikog doma Parlamenta FBiH.

Predsjednik Federacije BiH. (tano)

Predsjedavajui Vijea ministara ima ovlatenje da imenuje dva ministra za svoje zamjenike, koji stupaju
na dunost kada njihovo imenovanje odobri:
Predsjednitvo BiH

Dom naroda

Predstavniki dom Parlamentarne skuptine (tano)

Dvije treine poslanika Doma naroda

Ko odobrava imenovanje Predsjedavajueg Vijea ministara BiH:


Predsjednitvo BiH

Dom naroda

Predstavniki dom Parlamentarne skuptine BiH

Parlamentarna skuptina BiH (pogreno)

Sazivanje sjednice Vijea ministara BiH moe predloiti:


Zastupniki dom Parlamentarne skuptine BiH

Parlamentarna skuptina BiH

Predsjednitvo BiH o pitanju od posebne vanosti za Predsjednitvo BiH (tano)

Dom naroda Parlamentarne skuptine BiH

Obavezno lino dostavljanje pismena izvreno je:


Putem elektronske pote

Putem rukovodioca organa uprave

Uruenjem osobi kojoj je namjenjeno (tano)

Uruenjem lanu ue porodice

Ako postoji greka u dostavljanju, danom dostavljanja smatra se:


Dan dostavljanja ispravljene greke (pogreno)

Dan koji je navela slubena osoba koja vodi postupak

Dan kada je stranka stvarno dobilo pismeno

Odreuje sama stranka koji joj je rok povoljniji

Prvostepeno rjeenje u upravnom postupku postaje izvrno:


Istekom roka za albu,ako ista nije izjavljena (tano)

Dostavom rjeenja stranci

U roku od 30 dana od dana dostave stranci

Nakon donoenja odluke po vanrednom pravnom lijeku

Upranjeno radno mjesto dravnog slubenika popunjava se tako da:


Agencija za dravnu slubu BiH objavljuje javni oglas za njegovo popunjavanje
Agencija za dravnu slubu BiH objavljuje prvo interni, a potom javni oglas za njegovo popunjavanje
Institucija u kojoj je radno mjesto upranjeno objavljuje interni oglas, a ako se ono ne moe tako
popuniti, Agencija za dravnu slubu BiH objavljuje javni oglas
Agencija za dravnu slubu BiH na zahtjev institucije prvo objavljuje interni oglas na slubenoj internet
stranici Agencije i na oglasnoj tabli institucije, ukoliko sama institucija odlui da se na taj nain popuni upranjena
pozicija a ne internim p (tano)
Ugovor o radu na odreeno vrijeme zakljuuje se:
Za obavljanje hitnih poslova koji su vezani za rokove
Za obavljanje vanrednih, privremenih ili povremenih poslova koji nisu trajnijeg karaktera, i radi zamjene
due vrijeme odsustnog zaposlenika (tano)
Za obavljanje poslova koji su vezani za projekte
Za obavljanje poslova koji su vezani za specifine uslove rada
Imenovanje na mjesto sekretara doma, sekretara Zajednike slube i savjetnika se:
Moe se preinaiti u poloaj dravnog slubenika

Ne moe se preinainti u poloaj dravnog slubenika (tano)

Ne moe se preinainti u poloaj dravnog slubenika , osim u odreenim situacijama

Moe se preinainiti u poloaj dravnog slubenika po dobivanju saglasnosti Vijea ministara BiH

Nakon izrade peata institucija Bosne i Hercegovine, ovlatena peatoreznica je duna:


uvati trajno sve matrice i probne primjerke

Unititi sve matrice i probne primjerke (tano)

uvati do odreenog roka sve matrice i probne primjerke

Dostaviti nadlenom organu sve matrice i probne primjerke

Prilikom preuzimanja predmeta iz arhive izdaje se:


Potvrda

Uvjerenje

Revers (tano)

Rjeenje

Strogo povjerljiva pota ulae se u omot za predmete i akte:


Bijele boje

Crvene boje (tano)

Crne boje

Narandaste boje

U sluaju kada podnosilac prigovora na postupak javne nabavke uloi pismenu albu Uredu za
razmatranje albi:
kopija pismene albe istovremeno se proslijeuje Sudu BiH (pogreno)

kopija pisane albe istovremeno se proslijeuje albenom vijeu pri Vijeu ministara BiH

kopija pismene albe istovremeno se proslijeuje ugovornom organu

ne postoji obaveza proslijeivanja kopije pismene albe bilo kome.

Zvanine procjene prihoda od indirektnih poreza u BiH za potrebe izrade Globalnog okvira fiskalnog
bilanasa i politika u BiH vri:
Odjeljenje za makorekoekonomske analize (OMA) Uprave za indirektno oporezivanje BiH (tano)

Ministarstvo finansija i trezora - Fiskalni sektor

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Centralna banka BiH


U okiru posmatranja mjera stvarnih uinaka prema planiranom"Efikasnost" podrzumijeva:

odnos stvarnog inputa prema stvarnom outputu (odnos potronje resursa u korist proizvedenog) (tano)

odnos stvarnog inputa prema planiranom inputu (troenje resursa u odnosu na planiranu potronju)

odnos planiranog inupta prema planiranom outputu

Odnos stvarnog outputa prema planiranom outputu

Pojam screening oznaava:


Analitiki pregled i ocjenjivanje usklaenosti zakonodavstva drave kandidatkinje s acquis-om (tano)

Pravljenje liste poglavlja koja e se prva otvarati

Traenje izuzea drave kandidatkinje u pojedinim poglavljima pregovora

Nita

Dravni fond je:


Dio institucionalne strukture DIS-a i kanal za protok finansijskih sredstava iz EU (tano)

Dio institucionalne strukture i kanal za protok finansijskih sredstva u i iz budeta BiH

Dio institucionalne strukture i kanal za protok finansijskih sredstava iz MMF-a u budet BiH

Dio institucionalne strukture i kanal za protok finansijskih sredstava od bilateralnih donatora do korisnika
u BiH

Drave osnivaice Evropske unije su:


Italija, Francuska, Njemaka i Velika Britanija

Belgija Francuska, Holandija, Italija, Njemaka i Velika Britanija

Belgija, Italija, Francuska, Holandija, Luksemburg i Njemaka (tano)

Italija, Francuska, Grka, Njemaka, Portugala i panija

Ostvareni rezultat: 85.71%

(neodgovorena pitanja nisu uraunata u rezultat!)

Neodgovoreno: 0

Guvernera Centralne banke BiH, nakon prvog mandata imenuje:


Predsjednitvo imenuje upravni odbor, koji potom bira guvernera izmeu svojih lanova; (tano)

Predsjednitvo na prijedlog MMF;

Parlamentarna skuptina BiH na prijedlog Predsjednitva;

Predsjednitvo;

Ombudsmeni Federacije BiH imaju pravo, u vezi s postupcima:


Donositi presude u korist onih ije je ljudsko pravo ugroeno

Obraati se predstavkama nadlenim organima

Obustavljati postupke kojima se kre ljudska prava

Pokretati postupke pred nadlenim sudovima, intervenirati u postupcima koji su u toku i prisustvovati
sudskim i upravnim postupcima(tano)
Vijee ministara BiH e podnijeti ostavku:
Ukoliko mu Predsjednitvo BiH izglasa nepovjerenje.

Ukoliko mu Predstavniki dom PS BiH izglasa nepovjerenje.

Ukoliko mu Dom naroda PS BiH izglasa nepovjerenje.

Ukoliko mu Parlamentarna skuptina BiH izglasa nepovjerenje. (tano)

Za svoj rad neposredno je odgovoran Predsjedavajuem Vijea ministara:


Direktor Direkcije za evropske integracije (tano)

Predsjedavajui Odbora za ekonomiju

Direktor Direkcije za ekonomsko planiranje

Direktor Ureda za zakonodavstvo

Organi uprave donose provedbene propise:


Kada je to predvieno Ustavom BiH

Po zakljuku Parlamentarne skuptine, Predsjednitva ili Vijea ministara BiH

Kada se za to ukae potreba

Kada su za to po zakonu nadleni (tano)

Direkcija za evropske integracije je:


Upravna organizacija u sastavu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Upravna organizacija u sastavu Ministarstva vanjskih poslova BiH

Samostalna upravna organizacija

Stalno tijelo Vijea ministara (tano)

Smatra se da je dostavljanje u upravnom postupku izvreno samoj stranci:


predajom pismena punoljetnom lanu porodice

predajom pismena poti

ostavljanjem pismena u sanduetu za prijem pote

dostavljanjem pismena punomoniku za primanje pismena (tano)

Ako prema prirodi stvari koja je bila predmet upravnog spora treba umjesto ponitenog konanog
upravnog akta donijeti novi upravni akt, nadlena institucija duna je da ga donese:
bez odgaanja

najkasnije u roku od tri dana od dana dostavljanja presude

najkasnije u roku od sedam dana od dana dostavljanja presude (pogreno)

bez odgaanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja presude

Pravobranilac BiH i drugi zakonom ovlateni organ u upravnim postupcima, imaju prava i dunosti
stranke u:
Obimu koje sami ocijene u svakom predmetu

Granicama i obimu koje dobiju od stranaka

Granicama ovlatenja (tano)

Nemaju prava i obaveze

Dunost dravnog slubenika:


Da izvrava zadatke predviene opisom radnog mjesta (tano)
Da primi i izvri naredbu iako ista predstavlja krivino djelo
Da javno, u vrenju svoje profesionalne dunosti, vri aktivnosti koje mu omoguuju dobit,osim
dozvoljenih u zakonu
Da izvri naredbu koja je nezakonita i bez pismene potvrde izdavatelja naredbe
Rukovodee dravne slubenike imenuje:
Nadlena institucija i to obavezno najuspjenijeg kandidata u skladu sa ukupno ostvarenim brojem
bodova
Nadlena institucija samostalno po svom izboru sa liste kandidata

Nadlena institucija po prethodno pribavljenom miljenju Agencije, sa liste uspjenih kandidata i to


zakonskom roku, po ijem isteku Agencija po slubenoj dunosti imenuje najuspjenijeg kandidata (tano)
Agencija za dravnu slubu odmah po slubenoj dunosti sa liste uspjenih kandidata

Apsolutni rok zastare potraivanja iz radnog odnosa je:


Jedna godina od dana nastanka potraivanja

Pet godina od dana nastanka potraivanja

Tri godine od dana nastanka potraivanja (tano)

Dvije godine od dana nastanka potraivanja

ta se ne smatra aktom u uem smislu:


Podnesak

Slubeni dopis

Rjeenje

Dostavnica (tano)

Ko donosi rjeenje o odreivanju organizacione jedinice ili radnog mjesta na koja se rasporeuje pota?
rukovodilac organa ili ovlateni slubenik

rukovodilac centralne pisarnice

rukovodilac organ u kome je smjetena centralna pisarnica

rukovodilac organa (tano)

Ko vri unitavanje dotrajalih i neupotrebljivih peata institucija Bosne i Hercegovine:


Vijee ministara

Parlamentarna skuptina

Komisija koju posebnim rjeenjem formira Ministar pravde (tano)

Ministarstvo pravde

Ured za razmatranje albi po javnim nabavkama BiH:


ima sedam lanova od kojih su obavezno po dva iz institucija BiH i entiteta i jedan iz Brko Distrikata
BiH
ima sedam lanova od kojih su tri pravna strunjaka i to dva iz Federacije BiH, a jedan iz Republike
Srpske i etiri strunjaka iz akademske zajednice
ima tri lana koji se biraju iz reda priznatih strunjaka upravnog prava i/ili postupka i tri lana koji su
strunjaci u oblasti izvoenja radova, javnih nabavki, transporta i stratekog poslovnog upravljanja (tano)
ima sedam lanova od kojih su po funkciji entitetski ministri finansija i minister finansija i trezora, a etiri
strunjaci iz akademske zajednice
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH vri se:
tromjeseno i to od Federacije BiH 2/3 i od Republike Srpske 1/3 od ostvarenih indirektnih poreza
na dnevnoj osnovi i to od Federacije BiH 60%, od Republike Srpske 30% i od Brko Distrikta 10% od
ostvarenih indirektnih poreza
mjeseno i to od Federacije BiH 2/3 i od Republike Srpske 1/3 od ostvarenih indirektnih
poreza (pogreno)
svakog radnog dana na osnovu iznosa indirektnih poreza utvrenog u Budetu institucija BIH i
koeficijenta doznaavanja koji se izraunava kada se broj 1 podijeli sa brojem radnih dana Uprave za indirektno
oporezivanje u tekuoj godini
Poreski period za koji se obavezno obraunava PDV je:
60 dana

kvartal

jedan kalendarski mjesec (tano)

180 dana

Miljenje i preporuka su:


Sekundarni izvori prava EU, koji su neobvezujuega karaktera i koje institucije EU upuuju dravama
lanicama i/ili pravnim osobama na temelju planiranih inicijativa EU (tano)
Sekunadrni izvori prava EU, koji su pravno obvezujui i koji se mogu odnositi na dravu lanicu EU,
pravnu ili fiziku osobu
Nazivi za podzakonske akte EU
Primarni izvor prava EU i pravno neobvezujui akt za drave lanice EU, koji im daje smjernice za
ciljeve koje treba postii
ta je Izvjetaj o napretku?
Dokument drave potencijalne kandidatkinje i kandidatkinje za lanstvo u EU na temelju kojeg
izvjetava Evropsku komisiju o uraenom u protekloj godini
Dokument kojim Evropska komisija prua informacije o napretku koji je odreena drava kandidatkinja i
potencijalna kandidatkinja za lanstvo u EU postigla u ispunjavanju uslova i ciljeva to ih je postavila EU, kao i
saetak operativnih mjera koje je (tano)

Dokument na temelju kojeg Evropska komisija procjenjuje spremnost drave da otvori pregovore o
pristupanju
Dokument na temelju kojeg Evropska komisija procjenjuje spremnost drave da otvori pregovore o
zakljuivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju
RIA je akronim za :
Procjenu utjecaja propisa

Regulatorno tijelo za informacijsko drutvo

Regulatorno tijelo za procjenu

Procjenu utjecaj propisa na administraciju (pogreno)

Ostvareni rezultat: 71.43%

(neodgovorena pitanja nisu uraunata u rezultat!)

Neodgovoreno: 0

Ustav moe biti mijenjan ili dopunjavan odlukom Parlamentarne skuptine BiH:
U skladu sa Ustavom, ukljuujui dvotreinsku veinu prisutnih i koji glasaju u Predstavnikom
domu (tano)
Na prijedlog Predsjednitva BiH i uz predhodnu saglasnost zakonodavnih tijela entiteta

Kada je za odluku glasala veina poslanika iz svakog konstitutivnog naroda

Uz predhodnu saglasnost Ustavnog suda BiH

Zakone usvojene od Narodne skuptine RS Vijee naroda razmatra:


Ako se odnosi na vitalni interes definisan Ustavom RS (tano)

Ako Vijee naroda smatra potrebnim

Ako jedna treina delegata u Vijeu naroda to zatrai

Uvijek, u skladu sa Ustavom RS

Cenzura tampe i drugih vidova javnog obavjetavanja je?


Dozvoljena, samo ako je vri OHR.

Dozvoljena, ako se vri u skladu sa Standardima podranim od Udruenja novinara.

Dozvoljena, samo ako je vri Kancelarija specijalnog predstavnika EU.

Je zabranjena. (tano)

Institut za akreditovanje BiH je


Stalno tijelo Vijea ministara (pogreno)

Stalno tijelo Parlamentarne skuptine

Organ uprave BiH

Samostalna upravna organizacija

Direktor Direkcije za europske integracije za svoj rad odgovara:


Predsjednitvu BiH

Ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ministru vanjskih poslova

Predsjedavajuem Vijea ministara (tano)

Poslove uprave iz nadlenosti Bosne i Hercegovine obavljaju:


Upravne organizacije

Organi uprave

Ministarstva BiH

Ministarstva i upravne organizacije kao samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u


sastavu ministarstava, kao i druge institucije BiH osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom
povjereno obavljanje poslova uprave (tano)
Upravni postupak pokree se:
Pismenim zahtjevom stranke ili po slubenoj dunosti nadlenog organa (tano)

Usmenim zahtjevom stranke

Zakljukom

albom

Odustajanje od zahtjeva u upravnom sporu moe biti:


Do donoenja rjeenja

U toku cijelog postupka (tano)

Samo u prvostepenom postupku

Samo u albenom postupku

Ako je za rjeavanje u upravnoj stvari nadleno Vijee ministara BiH postupak vodi i priprema prijedlog
rjeenja:
Generalni sekretarijat Vijea ministara BiH

Ured za zakonodavstvo (pogreno)

ovlatena osoba ili tijelo koje svojim aktom odredi Vijee ministara BiH

ef kabineta predsjedavajueg Vijea ministara BiH

Rad dravnog slubenika ocjenjuje direktno nadreeni, i to:


Najmanje svake dvije godine

Najmanje svakih 12 mjeseci (pogreno)

Najmanje svakih 6 mjeseci

Najmanje svaka 3 mjeseca

Zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili koji je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme dok je
privremeno nesposoban za rad:
Poslodavac ne moe otkazati ugovor o radu bez obzira da li ima zakljuen ugovor o radu na odreeno ili
neodreeno vrijeme (tano)
Poslodavac ne moe otkazati ugovor o radu samo ako ima zakljuen ugovor o radu na neodreeno
vrijeme
Poslodavac moe odmah otkazati ugovor o radu ako postoje ozbiljne naznake da e zaposlenik ostati
trajno nesposoban za rad
Poslodavac moe otkazati ugovor o radu ako to odlui nezavisna Komisija formirana ad hoc za rjeenje
konkretnog problema
Rukovodei dravni slubenici kada budu izabrani, odnosno imenovani na poloaj u zakonodavnom ili
izvrnom organu, duni su:
Podnose zahtjev za neplaeno odsustvo

Podnijeti ostavku na kojoj se nalaze u instituciji BiH (tano)

Ne podnose ostavku, ve se smatra da se nalaze na odsustvu iz dravne slube

Podnose zahtjev za odsustvo iz dravne slube

O kancelarijskom poslovanju organa uprave BiH, Savjet ministara donosi:


naredbu

odluku (tano)

uredbu

pravilnik

Evidencija o peatima vodi se:


U obliku knjige
U obliku registra

U elektronskoj bazi podataka (pogreno)

Ne vodi se evidencija

U rokovnik predmeta se stavljaju:


Svi predmeti iz tekue godine

Zavreni predmeti do arhiviranja

Nepotpuni predmeti u vezi kojih se mora obaviti neka radnja (tano)

Predmeti koji ekaju pravosnanost

U cilju odravanja budetske ravnotee, svi budetski korisnici obavezni su Ministarstvu finansija i
trezora dostaviti prijedloge operativnih budeta:
Mjeseno (tano)

Tromjeseno

Polugodinje

Nisu obavezni dostavljati operativne budete

Uprava za indirektno oporezivanje, po Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja, moe imati sljedeu
organizacionu strukturu:
Jedinstvena organizacija sa sjeditem u B. Luci

Organizaciono podijeljena na dva dijela sa sjeditima u B. Luci i Sarajevu

Uprava moe imati filijale i ispostave na cijeloj teritoriji BiH (tano)

Zakon nema odredbi u vezi sa organizacionim ustrojstvom UIO

Uslove za primjenu oslobaanja od plaanja PDV-a. propisasanih odgovarajuim odredbama Zakona o


PDV-u, propisuje:
Propisani su Zakonom (pogreno)

Uprava za indirektno oporezivanje

Ministarstva finansija i trezora

Entitetska ministarstva finansija i Direkcija za finansija Brko Distrikta

U koliko politikih skupina su organizirani zastupnici u Europskom parlamentu:


7

10 (pogreno)

Miljenje i preporuka su:


Sekundarni izvori prava EU, koji su neobvezujuega karaktera i koje institucije EU upuuju dravama
lanicama i/ili pravnim osobama na temelju planiranih inicijativa EU (tano)
Sekunadrni izvori prava EU, koji su pravno obvezujui i koji se mogu odnositi na dravu lanicu EU,
pravnu ili fiziku osobu
Nazivi za podzakonske akte EU
Primarni izvor prava EU i pravno neobvezujui akt za drave lanice EU, koji im daje smjernice za
ciljeve koje treba postii
2004. godine Europska unija je istovremeno u lanstvo primila 10 drava tj. eku, Estoniju, Cipar,
Letoniju, Litvaniju, Maarsku, Maltu, Poljsku, Slovaku i:
Tursku

Sloveniju (tano)

Bugarsku

Rumunjsku

Ostvareni rezultat: 66.67%

(neodgovorena pitanja nisu uraunata u rezultat!)

Neodgovoreno: 0

Sve nadlene vlasti u BiH su se obavezale da e suraivati sa Meunarodnim tribunalom za bivu


Jugoslaviju:
Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju

Ustavom BiH (tano)

Prijemom BiH u Vijee Evrope

Samim lanstvom u UN

U ustavu Republike Srpske graanima se garantuje sloboda izraavanja nacionalne pripadnosti i kulture i
pravo upotrebe svog jezika i pisma?
Ako se izjasne da pripadaju jednom od konstitutivnih naroda.

Niko nije duan da se izjanjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. (tano)

Ako to zatrae putem nadlenog suda ili od OHR-a.

Uz dokaz da pripadaju jednoj od 17 nacionalnih manjina.

Federacije BiH sastoji se od:


Federalnih jedinica (kantona). (tano)

Regija.

Distrikta.

Opina.

Volonterski rad traje :


Za lica sa zavrenom SSS-2 mjeseca

Za lica sa zavrenom VSS-6 mjeseci

Godinu dana bez obzira o kojoj se strunoj spremi radi

Onoliko vremena koliko je prema zakonu za odreeno struno zvanje propisano trajanje pripravnikog
staa (tano)
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja je u sastavu:
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Agencija za sigurnost hrane BiH (pogreno)

Ministarstva civilnih poslova

Ministarstva bezbjednosti

Ministarstvo vanjskih poslova nije nadleno za:


Pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma

Vanjskotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH (tano)

Podsticanje, razvijanje i koordinaciju suradnje s iseljenitvom iz BiH

Pripremanje i organiziranje meunarodnih posjeta i susreta

Stranka u upravnom postupku moe odustati od zahtjeva:


Do donoenja prvostepenog rjeenja

U toku cijelog postupka (tano)

Do donoenja rjeenja po albi

Do podnoenja tube sudu

Naknadu trokova, izdataka i izgubljene zarade svjedocima, vjetacima i tumaima, odnosno oslobaanje
od isplate plaanja trokova, regulie se:
Odlukom rukovodioca organa uprave koji vodi postupak

Odlukom slubene osobe koja vodi postupak (pogreno)

Zakonom

Propisom Vijea ministara BiH

Pod strunim pomagaem, podrazumijeva se:


Advokat

Punomonik

Struna osoba (tano)

Nadripisar

Dravni slubenici u istitucijama BiH su:


Sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom

Pomonik ministra, ef unutranje organizacione jedinice, struni savjetnik

Sekretar, sekretar s posebnim zadatkom, pomonik ministra, pomonik direktora, glavni inspektor

Struni saradnik, vii struni saradnik, struni savjetnik, ef unutranje organizacione jedinice (tano)

O pravima i obavezama iz radnog odnosa odluuje:


Poslodavac

Neposredni rukovodilac

Nadleni inspektor rada (pogreno)

Sindikalna organizacija

Ako zaposlenik daje otkaz, otkazni rok traje:


30 dana (pogreno)

15 dana

20 dana

10 dana

Peat institucija Bosne i Hercegovine je:


etvrtastog oblika

Oblika pravougaonika

Oblika kruga (tano)

Oblika trokuta

Po kojim se propisima vri primanje pote koja se instituciji BiH dostavlja preko potanske slube:
Po propisima koje donosi Vijee ministara

Po propisima koje donosi ef pisarnice

Po propisima koje donosi rukovodilac institucije BiH (pogreno)

Po propisima kojima je ureen nain rada preduzea potanskog prometa.

Nain otpremanja pote vri se putem:


Knjige za otpremu pote putem dostavljaa, knjige za otpremu pote putem potanske slube (tano)

Iskljuivo putem knjige za otpremu pote putem dostavljaa

Iskljuivo putem knjige za otpremu putem potanske slube

Putem kurirske slube

Uspostavljanjem trezorskog sistema izvrenja budeta institucija BiH:


Uvodi se sistem Jedinstvenog rauna trezora preko koga se vre sve novane transakcije institucija
BiH; (tano)
Uvode se posebni rauni kod poslovnih banaka za budetske korisnike;

Sva plaanja za budetske korisnike se vri iskljuivo preko Centralne banke BiH;

Sva plaanja se vre preko Trezora Federacije BiH i Trezora Republike Srpske

Zakone kojima se regulie oporezivanje akciznih proizvoda u BiH usvaja:


Parlament Federacije BiH i Narodna skuptina Rebublike Srpske u istovjetnom tekstu, a na osnovu
usaglaenog zakonskog teksta koji zajedniki pripremaju nadlena ministarstva finansija
Parlament Federacije BiH i Narodna skuptina Republike Srpske, cijenei specifinosti trita entiteta

Parlament Federacije BiH, Narodna skuptina Rebublike Srpske i Skuptina Brko Distrikta u
istovjetnom tekstu, a na osnovu usaglaenog zakonskog teksta koji zajedniki pripremaju nadlena ministarstva
finansija
Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine po procedure utvrenoj u Zakonu o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini (tano)
Preferencijalni tretman domaeg, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,
moe biti primijenjen:
na posebna zahtjev registrovanog udruenje privrednika
samo u mjeri u kojoj to dopuste podzakonski akti (tano)
kada odobrenje za primjenu preferencijalnog tretmana domaeg izda Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH
kada odobrenje za primjenu preferencijalnog tretmana domaeg izda Ministarstvo finansija i trezora
Zajednike vrijednosti na kojima je utemeljena EU su:
Potivanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava, potivanje ljudskih
prava i prava manjina (tano)
Demokracija, trino gospodarstvo i jedinstvena valuta (euro)

Potivanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava, potivanje ljudskih
prava, ali ne i prava manjina
Sloboda, pravda i sigurnost

Pakt stabilnosti za jugoistonu Europu 2008. je prerastao u:


Pakt stabilnosti (pogreno)

Mediteransku uniju

Vijee za regionalnu suradnju

Jadransko-jonsku inicijativu

Ugovorom iz Lisabona objedinjeni su:


Prvi i trei stub EU

Prvi i drugi stub EU

Drugi i trei stub

Niti jedno od navedenog (pogreno)

Po Ustavu Republike Srpske, glavni grad Republike Srpske je?


Banja Luka

Istono Sarajevo

Banja Luka za institucije Republike Srpske, a Istono Sarajevo za nivo Bosne i Hercegovine

Sarajevo.

Predsjedavajueg Vijea ministara BiH imenuje:


Predsjednitvo BiH.

Predstavniki dom Parlamentarne skuptine BIH:

Dom naroda Parlamentarne skuptine BiH:

Oba doma Parlamentarne skuptine BiH.

Institucija ovlatena za tampanje novca i monetarnu politiku na cijelom podruju BiH je:
Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Fiskalno vijee BiH.

Centralna banka BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje.


Izvjetaj o vrenju povjerenih poslova institucije s javnim ovlatenjima podnose:

Vijeu ministara BiH

Rukovoditelju institucije s javnim ovlatenjima

Nadlenom organu uprave koji vri upravni nadzor nad radom institucije s javnim ovlatenjima

Parlamentarnoj skuptini BiH

Potvrda imenovanja Predsjedavajueg Vijea ministara mora biti zavrena u roku od:
15 dana od dana imenovanja

7 dana od dana imenovanja

30 dana od dana imenovanja

45 dana od dana imenovanja

Odluke, rjeenja i drugi akti Vijea ministara stupaju na snagu:


Danom donoenja, osim ako Vijee ministara ne odlui drugaije

Danom objavljivanja u Slubenom glasniku BiH

U roku od 8 dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku BiH

U roku od 8 dana od dana donoenja

Svjedok u upravnom postupku ne moe biti:


Osoba koja u postupku uestvuje u svojstvu slubene osobe

Maloljetna osoba

Osoba koja ne zna jezik na kome se vodi postupak

Nijema i gluha osoba

Podatke o injenicama o kojima slubenu evidenciju vodi organ nadlean za upravno rjeavanje
pribavie:
stranka koja je podnijela zahtjev

stranka kojoj te injenice idu u prilog

stranka kojoj to naloi slubena osoba

slubena osoba koja vodi postupak

Ponavljanje postupka u upravnom sporu pokree se:


Tubom

albom

Zakljukom

Zahtjevom

Dravnog slubenika postavlja:


Nadlena institucija koja je raspisala javni oglas
Agencija za dravnu slubu BiH u skladu sa rezultatima koje je kandidat postigao u izbornom procesu

Agencija za dravnu slubu BiH u skladu sa rezultatima koje je kandidat postigao u izbornom procesu uz
pribavljeno miljenje nadlene institucije
Komisija za izbor dravnih slubenika

Moe li se ponititi rjeenje o postavljenju dravnog slubenika i ko ga ponitava?


Ne moe nikad

Moe, ponitava ga organ koji je izvrio postavljenje bez obrazloenja i bez roka do kada se moe
izvriti ponitenje
Moe uvijek, ponitava ga samo Agencija za dravnu slubu uz prethodnu saglasnost institucije uz
obrazloenje
Moe, ponitava ga organ za postavljenje ako postavljeni dravni slubenik neopravdano ne preuzme
dunost, i to u roku od 15 dana od dana predvienog za preuzimanje dunosti.
U povrede slubenih dunosti dravnog slubenika ne spada:
Odbijanje izvrenja zakonitih nareenja pretpostavljenog
Obavljanje dodatne aktivnosti uz saglasnost pretpostavljenog

Zloupotreba i prekoraenje slubenih ovlatenja

Neopravdan izostanka s posla

Popis arhivske grae koju podnosi organ uprave


Ostaje u organu uprave

Dostavlja se posebno Arhivu BiH

Sastavni je dio zapisnika o primopredaji

Slui samo do arhiviranja predmeta

Upis registraturne grae u arhivsku knjigu vri se po:


Godinama

Mjesecima

Danima

Decenijama

Aktom se:
Arhiviraju predmeti

Pokree slubena radnja

Otprema pota

Zavodi primljena pota

Akt kojim se odreuje visina blagajnikog maksimuma i odgovornost za materijalno i fiziko osiguranje
gotovine donosi:
Ministarstvo finansija i trezora BiH

Budetski korisnik

Sektor za trezorsko poslovanje u Ministarstvu finansija i trezora BiH

Vijee ministara BiH

Prema klasinoj teoriji princip stalne budetske ("zlatno pravilo") je zadovoljen kada:
Centralna banka vri primarnu emisiju kako bi se blagovremeno pokrili nastali budetski rashodi

Ukupna masa javnih rashoda odgovara ukupnoj masi redovnih javnih prihoda u budetskoj godini

Postoji dnevna ravnotea uplata i isplata na raunima centralnih organa vlasti

Postoji ravnotea uplata i isplata sa budetskih rauna na svim nivoima vlasti u okviru drave

Zakone kojima se regulie oporezivanje akciznih proizvoda u BiH usvaja:


Parlament Federacije BiH i Narodna skuptina Rebublike Srpske u istovjetnom tekstu, a na osnovu
usaglaenog zakonskog teksta koji zajedniki pripremaju nadlena ministarstva finansija
Parlament Federacije BiH i Narodna skuptina Republike Srpske, cijenei specifinosti trita entiteta
Parlament Federacije BiH, Narodna skuptina Rebublike Srpske i Skuptina Brko Distrikta u
istovjetnom tekstu, a na osnovu usaglaenog zakonskog teksta koji zajedniki pripremaju nadlena ministarstva
finansija
Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine po procedure utvrenoj u Zakonu o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini
Kronoloki (od prvog do posljednjeg potpisanog), osnivaki ugovori i njihove revizije na kojima je
utemeljena Europska unija su:
Rimski ugovori, Pariki ugovor, Jedinstveni europski akt, Ugovor iz Maastrichta, Ugovori iz Nice, Ugovor
iz Amsterdama i Ugovor iz Lisabona
Pariki ugovor, Rimski ugovori, Ugovor o spajanju, Jedinstveni europski akt, Ugovor iz Maastrichta,
Ugovor iz Amsterdama, Ugovori iz Nice i Ugovor iz Lisabona
Ugovor iz Lisabona, Ugovor iz Amsterdama, Ugovori iz Nice, Ugovor iz Maastrichta, Jedinstveni europski
akt, Pariki ugovor i Rimski ugovori
Pariki ugovor, Rimski ugovori, Jedinstveni europski akt, Ugovor iz Maastrichta, Ugovor iz Amsterdama i
Ugovori iz Nice
Dravljanstvo Europske unije:

Zamjenjuje dravljanstvo drave lanice EU

Ponitava dravljanstvo drave lanice EU

Ne zamjenjuje dravljanstvo drava lanica EU nego mu je dopuna

Ponitava i zamjenjuje sva prethodna dravljanstva ukljuujui i dvojna dravljanstva

Kljuni instrumenti pristupne strategije koju Europska unija osmiljava za svaku od drava kandidatkinja
su sljedei:
Pristupno partnerstvo, Program drave kandidatkinje za usvajanje acquis-a (NPAA) i pretpristupna
pomo
Europsko partnerstvo, Program integriranja i IPA

Europsko partnerstvo, Europski ugovor i PHARE

Europsko partnerstvo, Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju i CARDS

Sve zakonodavne odluke na nivou Bosne i Hercegovine moraju biti odobrene od:
Predstavnikog doma PS BiH.
Predsjednitva i Vijea ministara.
Oba doma PS BiH.
Ustavnog suda BiH.
Na Ustav BiH do sada je usvojeno:
etiri amandmana.
Tri amandmana.
Jedan amandman.
esnaest (16) amandmana.
Mandat sudija Ustavnog suda BiH traje do:
Navrenih 80 godina ivota sudije.
Navrenih 65 godina ivota sudije.
Navrenih 70 godina ivota sudije.
Navrenih 60 godina ivota sudije.
Direktora i zamjenika direktora upravne organizacije u sastavu ministarstva imenuje:
Rukovodilac organa uprave uz saglasnost Vijea ministara BiH
Agencija za dravnu slubu BiH na prijedlog predsjedatelja Vijea ministara BiH
Vijee ministara BiH na prijedlog ministra
Vijee ministara BiH na prijedlog predsjedatelja Vijea ministara BiH, ukoliko posebnim zakonom nije drukije odreeno
Ministarstva su tijela uprave koja obavljaju:
Upravne i strune poslove koji zahtijevaju posebnu organiziranost i samostalnost
Strune, tehnike i druge poslova za potrebe Vijea ministara BiH i tijela uprave

Upravne i strune poslove u jednom ili vie srodnih podruja u kojima u cjelini, ili zakonom odnosno drugim propisom odreenom opse
neposredno osiguravaju primjenu zakona i drugih propisa i odgovaraju za njihovo izvravanje
Poslove ekspertiza i analiza
Instrukcija je:
Opti akt
Uputstvo
Pojedinani akt
Odluka
Protiv odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine moe se uloiti alba:
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Upravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine


Pravobraniocu Bosne i Hercegovine
Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine
Presuda, odnosno rjeenje kojim se tuba oglaava neosnovanom ili se odbija ima pravno djelovanje:
samo za stranke u postupku
za sva lica na koja utie konani upravni akt koji je pobijan
samo za tuioca
samo za tuenog

Kad Apelaciono odjeljenje Suda BiH nae da je osnovana alba protiv odluke Izborne komisije BiH ili Izbornog vijea za prigovore i alb
se kri Izborni zakon BiH:
ponitit e tu odluku po slubenoj dunosti i dostaviti predmet nadlenom organu na rjeavanje

donijet e odluku kojom e odrediti da se uklone nepravilnosti kojima je povrijeeno izborno pravo podnosioca albe, ostavljajui rok z
izvrenje i odrediti sankcije za sluaj neizvrenja odluke
rijeiti stvar prema spisima predmeta i donijeti svoju odluku kojom e ukloniti nepravilnosti kojima je povrijeeno izborno pravo
provesti postupak i svojim rjeenjem ukloniti nepravilnosti kojima je povrijeeno izborno pravo
Po pitanju platnih razreda dravni slubenici u institucijama izvrne vlasti BiH su razvrstani u:
etiri platna razreda
Pet platnih razreda
Sedam platnih razreda
Osam platnih razreda
Da bi bila postavljena na mjesto dravnog slubenika osoba mora da ispunjava izmeu ostalih i slijedei uslov:
Da ima diplomu IV stepena strune spreme
Da ima diplomu VI stepena strune spreme
Da ima diplomu VII stepena strune spreme
Da ima magisterij ili doktorat
Disciplinska kazna za tee povrede slubene dunosti je:
Novana kazna do 30% od osnovne plate zaposlenika na period do est mjeseci
Novana kazna do 30% od osnovne plate zaposlenika na period do dvanaest mjeseci
Novana kazna do 50% od osnovne plate zaposlenika na period do est mjeseci
Novana kazna do 20% od osnovne plate zaposlenika na period do est mjeseci
Otisak prijemnog tambilja
Ne stavlja se na priloge dostavljene uz akt
Stavlja se na priloge dostavljene uz akt
Stavlja se na prvi prilog uz akt
Stavlja se na zadnji prilog uz akt
Ko odobrava izradu peata institucija BiH:
Savjet ministara BiH
Ministarstvo bezbjednosti
Ministarstvo pravde
ministarstvo civilnih poslova

ta obuhvata kancelarijsko poslovanje u uem smislu u institucijama BiH:


Kancelarijsko poslovanje u uem smislu u institucijama BiH obuhvata poslovanje s aktima, i to: primanje, otvaranje, pregledanje i raspo
pote, odnosno akata, zavoenje akata, njihovo zdruivanje i dostavljanje u rad, administrativno-tehniko
Kancelarijsko poslovanje u uem smislu u institucijama BiH obuhvata poslovanje s aktima, i to: primanje, otvaranje pregledanje, zavoe
zdruivanje, administrativno-tehniko obraivanje akata, arhiviranje i uvanje
Kancelarijsko poslovanje u uem smislu u institucijama BiH obuhvata poslovanje s aktima, i to: primanje, otvaranje, pregledanje i raspo
administrativno-tehniko obraivanje akata, otpremanje pote, stavljanje u arhivu (arhiviranje i uvanje

Kancelarijsko poslovanje u uem smislu u institucijama BiH obuhvata poslovanje s aktima, i to: primanje, otvaranje, pregledanje i raspo
pote, otpremanje pote, razvoenje, administrativno-tehniko obraivanje akata, kao i njihovo stavljanje
Za uspostavu sistema interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH zaduen je:
Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH
Ministarstvo finansija i trezora
Vijee ministara BiH
Budetski korisnici
Makroekonomske procjene i projekcije za BiH izrauje:
Odjeljenje za makorekoekonomske analize (OMA) Uprave uza indirektno oporezivanje
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Centralna banka BiH
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
Zvanine procjene prihoda od indirektnih poreza u BiH za potrebe izrade Globalnog okvira fiskalnog bilanasa i politika u BiH vri:
Odjeljenje za makorekoekonomske analize (OMA) Uprave za indirektno oporezivanje BiH
Ministarstvo finansija i trezora - Fiskalni sektor
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
Centralna banka BiH

Eurostat je:
Ured EU, koji je osnovan 1975. sa sjeditem u Bruxellesu, a njegova zadaa je obrada i objavljivanje cijena proizvoda koje provodi Eur
komisija u dravama lanicama EU i dravama kandidatkinjama za lanstvo u EU
Statistiki ured EU, koji je osnovan 1953. sa sjeditem u Luxembourgu, a njegova zadaa je obrada i objavljivanje usporedivih statistik
podataka na razini EU
Institucija EU, koja je uspostavljena 2009. Ugovorom iz Lisabona sa sjeditem u Bruxellesu sa zadatkom prikupljanja i analize cijena pr
usluga na razini EU
Agencija EU, koja je osnovana 1953. sa sjeditem u Luxembourgu, a njezina zadaa je obrada i objavljivanje usporedivih statistikih po
razini EU
Pojam benchmarking oznaava:
Minimalni preduvjeti za otvaranje i zatvaranje sadrajnih pregovora po pojedinom poglavlju pregovora
Metoda poboljanja koliine koja se temelji na usporedbi s trinim liderom
Ocjenjivanje
Nita
Institucije EU odluke donose i propise usvajaju:
Iskljuivo jednoglasno (konsenzusom)
Iskljuivo kvalificiranom veinom
Iskljuivo apsolutnom i jednostavnom veinom

Jednoglasno, kvalificiranom veinom, apsolutnom veinom i jednostavnom veinom (ovisno kako je osnivakim ugovorima definirano)

Dravljanstvo :
Postoji dravljanstvo BiH regulisano od strane Parlamentarne skuptine BiH i dravljanstvo entiteta koje
regulie entitet; svi dravljani bilo kojeg entiteta su i dravljani BiH;
Dravljanstvo BiH ureuje Parlamentarna skuptina BiH jedinstveno za cijelu BiH;
Dravljanstvo BiH ureuju zakonodavni organi entiteta, uz uslov da su svi dravljani tog entiteta i
dravljani BiH;
Dravljanstvo BiH regulie Parlamentarna skuptina BiH, a entitetsko dravljanstvo je odreeno
roenjem ili prebivalitem;

Dom naroda Parlamentarne skuptine BiH se moe raspustiti:


U sluaju da se Dom ne sastaje due od est mjeseci

Ako Dom naroda ne usvoji Budet

Odlukom Predsjednitva BiH ili od strane samog Doma naroda, pod uslovom utvrenim Ustavom BiH

Ako vie od 1/3 delegata izgubi mandat

Po Ustavu Republike Srpske, slubeni jezik i pismo Republike Srpske su?


Srpski jezik i irilino pismo.

Srpski jezik i irilino i latinino pismo.

Jezik srpskog naroda, jezik bonjakog naroda i jezik hrvatskog naroda, a slubena pisma su irilica i
latinica.

Srpski jezik i irilino pismo, a u optinama u kojima uestvuju u vlasti druga dva konstitutivna naroda i
hrvatski i bosanski jezik kao i latinino pismo.

Kolektivnim ugovorom se moe utvrditi:


Manji obim prava zaposlenika nego to je utvren zakonom

Isti obim prava zaposlenika kao to je zakon utvrdio

Vei obim prava od onih utvrenih zakonom

Obim prava zaposlenika utvrenih u kolektivnom ugovoru ne zavisi od zakona

Forenzika ispitivanja i vjetaenja su u nadlenosti:


Ministarstva pravde

Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Ministarstva civilnih poslova

Ministarstva sigurnosti

Upravne organizacije u sastavu ministarstava odgovorne su:


Vijeu ministara

Predsjednitvu BiH

Parlamentarnoj skuptini

Ministarstvu u ijem su sastavu

Ako stranka ne prijavi promjenu prebivalita ili stana, dostavljanje se vri:


Sredstvima informisanja

Isticanjem na oglasnoj tabli organa koji vodi postupak

Isticanjem na oglsnoj tabli radne organizacije u kojoj je stranka zaposlena

Isticanjem na oglasnoj tabli kunog savjeta

Ne moe se razgledati:
Zapisnik o vijeanju i glasanju

Zapisnik sa javne rasprave

Podnesak protivne stranke

Lini dokumenti izdati od organa uprave i drugih tijela

Organ koji vodi postupak mora prekinuti postupak, kada se prethodno pitanje odnosi na postojanje:
Vlasnitva

Radnog odnosa

Izvrenja

Braka

Zakon o dravnoj slubi u institucijama BiH ne primjenjuje se na:


Pomonik ministra

Sekretara domova Parlamentarne skuptine BiH

Strunog savjetnika

Sekretara na posebnom zadatku


Podatke o dobrovoljnom osiguranju prema propisima PIO/MIO u radnu knjiicu upisuje:
Poslodavac

Odgovarajua sluba PIO/MIO

Zaposlenik

Nadleni optinski organ uprave

Protiv rjeenja donesenih u prvostepenom postupku za povredu slubene dunosti dravnog slubenika:
Nije dozvoljena alba

Dozvoljena je alba koja se podnosi rukovodiocu institucije

Dozvoljena je alba koja se podnosi Agenciji za dravnu slubu

Dozvoljena je alba koja se podnosi Odboru dravne slube za albe

Naslovna stranica upisnika mora sadravati:


Peat institucije

Naziv organa i godinu na koju se odnosi

Potpis rukovodioca organa

Ime i prezime onoga ko vodi upisnik

Ko odreuje nain prijema pote van radnog vremena i u dane kada se ne radi:
Vijee ministara

ef pisarnice

Rukovodilac institucije BiH

Ovlateni radnik pisarnice

Oznaka priloga na aktu stavlja se:


S desne strane ispod potpisa

S lijeve strane ispod teksta u visini potpisa

Na sredini akta u visini potpisa

U desnom gornjem uglu

Taksena obaveza nastaje za rjeenja i druge isprave:


U trenutku uruenja rjeenja i druge isprave

U roku od 8 dana od dana prijema rjeenja i druge isprave dostavljene potom

U trenutku podnoenja zahtjeva za izdavanje rjeenja i druge isprave

U roku od 8 dana od podnoenja zahtjeva za izdavanje rjeenja i druge isprave

Mandat svakog lana Upravnog vijea Centralne banke BiH je:


etiri godine

Pet godina

est godina

Trajno (do kraja psiho-fizikih sposobnosti profesionalnog izvravanja zadatka u Upravnom vijeu)

Odredbe Zakona o internoj reviziji institucija BiH primjenjuju se na:


Na institucije BiH koje se finansiraju iz budeta BiH i javna preduzea u kojima je drava veinski vlasnik

Na institucije BiH koje se finansiraju iz budeta BiH

Na institucije BiH koje se finansiraju iz budeta BiH i na Centralnu banku BiH

Na institucije i organe koji se finansiraju iz budeta bilo kog nivoa vlasti u BiH

U koliko konfiguracija (sastava) Vijee EU odrava sastanke?


10

7
Coreper II i Coreper I ine:
efovi drava/vlada drava lanica EU i resorni ministri drava lanica EU
Veleposlanici drava lanica pri Europskoj uniji koji su zadueni za politika, trgovaka, gospodarska
pitanja i zamjenici veleposlanika koji su zadueni za tehnika pitanja
Ministri drava lanica EU i zamjenici ministara
Zamjenici ministara drava lanica EU i dravni tajnici
Pojam acquis oznaava:
Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju
Ukupna prava, obaveze i predanost EU, koji su kumulirani razvojem integracijskog procesa, ili koje je EU
ostvarila do danas, dosegla u pravnom i politikom smislu
Propise kojima se ureuje funkcioniranje institucija EU
Sporazum izmeu EU i Vijea Europe

Prava i slobode iz Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovih sloboda:


Direktno se primjenjuju u BiH i imaju prioritet nad svim ostalim zakonima

Primjenjuju se u BiH nakon njene ratifikacije

Primjenjuju se, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonima BiH

Primjenjuju se samo u sluaju ako je to utvreno meunarodnim sporazumom

Ministre u Vijeu ministara BiH imenuje :


Predsjednitvo BiH

Predsjedavajui Vijea ministara BiH

Parlamentarna skuptina BiH

Predsjedavajui Predsjednitva BiH

Ministre u Vijeu ministara imenuje:


Predsjedavajui Vijea ministara.

Predsjedavajui Predsjednitva BiH.

Predsjedavajui Predstavnikog doma PS BiH.

Predsjedavajui Doma naroda PS BiH.

Predsjedavajui Vijea ministara ima ovlatenje da imenuje dva ministra za svoje zamjenike, koji stupaju
na dunost kada njihovo imenovanje odobri:
Predsjednitvo BiH

Dom naroda

Predstavniki dom Parlamentarne skuptine

Dvije treine poslanika Doma naroda

Kome su organi uprave nisu obavezni da podnose izvjetaje o radu:


Vijeu ministara BiH

Predstavnikom domu Parlamentarne skuptine BiH

Parlamentarnoj skuptini BiH

Predsjednitvu BiH

U pripremi nacrta i prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoje nadlenosti organi uprave duni
su pribaviti miljenja:
Parlamentarne skuptine BiH i Vijea ministara BiH
Predsjednitva BiH i Vijea ministara BiH

Nadlenih organa uprave, stalnih tijela Vijea ministara i strunih institucija i provesti postupak javnih
konzultacija, ako je to bitno za definiranje odreenih pitanja
OHR-a
Vie upravnih stvari moe se spojiti u jedan upravni postupak:
Ako se prava i obaveze stranaka zasnivaju na istom ili slinom injeninom stanju i na istoj pravnoj
osnovi i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadlean
Ako se radi o vie razliitih zahtjeva

Ako se samo radi o istoj pravnoj osnovi

Ako se samo radi o istoj ili slinoj injeninoj osnovi

Rjeenje po albi u upravnom postupku mora se donijeti i dostaviti stranci to prije, a najkasnije u roku
od:
(tri) 3 dana raunajui od dana predaje albe

(osam) 8 dana raunajui od dana predaje albe

(petnaest) 15 dana raunajui od dana predaje albe

(trideset) 30 dana raunajui od dana predaje albe

Organi uprave i institucije koje imaju javna ovlatenja, u upravnom postupku koji one vode same, prisilne
mjere privoenja ili dovoenja:
ne mogu primjenjivati

mogu primjenjivati

mogu primjenjivati ako je u radno vrijeme

mogu primjenjivati ako se na drugi nain ne moe provesti neka procesna radnja

Poslodavac je duan da sve zaposlenike prijavi na:


Osiguranje u sluaju nezaposlenosti
Zdravstveno, penzijsko-invalidsko, osiguranje u sluaju nezaposlenosti, kao i da zaposlene moe prijaviti
na kolektivno osiguranje za sluaj nesree na poslu
Zdravstveno osiguranje
Penzijsko-invalidsko osiguranje
Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u institucijama BiH, utvruju se:
Teke povrede slubene dunosti

Lake povrede slubene dunosti

I lake i teke povrede slubene dunosti

Prekraji

U rukovodee dravne slubenike ne spada:


Sekretar

Pomonik ministra

ef unutranje organizacione jedinice

Pomonik direktora

Predmeti iz arhive izdaju se


Na zahtjev rukovodioca institucije

Na zahtjev ovlatenog radnika

Samo uz revers

Svakom ko zatrai uvid u predmet

Arhivski depo je prostorija u kojoj se uvaju rjeeni akti i predmeti poslije isteka roka za uvanje od
2 godine od dana kada su rjeeni

Godinu dana od dana kada su rjeeni

3 godine od dana kada su rjeeni

5 godina od dana kada su rjeeni

O utemeljenju zajednike pisarnice za institucije Bosne i Hercegovine odluuje:


Predsjednitvo Bosne i Hercegovine

Vijee ministara Bosne i Hercegovine

Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine

Ured za zakonodavstvo

Porez da dodatu vrijednost (PDV), u skladu sa Zakonom o PDV-u, plaa se na:


promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvri na teritoriji BiH
ili u bilo kojoj drugoj dravi u kojoj obavlja djelatnost
promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvri u entitetu gdje
je registrovano njegovo sjedite
promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvri na teritoriji
BiH, kao i na uvoz dobara u BiH
bilo koju privrednu aktivnost na teritoriji BiH

Prema odredbama Zakona o zaduivanju dugu i garancijama BiH u vezi sa vanjskim dugom entiteti i
Brko Distrikt:
mogu se zaduiti uz saglasnost njihovih parlamenata

mogu se zaduiti samo uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skuptine BiH u skladu sa uslovima iz
Ustava BiH
ne mogu se zaduiti

Zakonom nije regulisana ova problematika


Koordinacioni odbor centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) je tijelo nadleno za:
harmonizaciju regulative iz oblasti revizije u BiH

harmonizaciju regulative iskljuivo iz oblasti interne revizije u BiH

harmonizaciju regulative iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u
BiH

harmonizacija kompletnog zakonodavstva u skladu sa pravnom steevinom EU


Zahtjev za lanstvo je:
Krae pismo koje drava podnositeljica zahtjeva predaje Vijeu EU-a, odnosno dravi lanici koja u to
vrijeme predsjeda Vijeem EU s ciljem stjecanja punopravnog lanstva u EU
Dokument koji drava potencijalni kandidat upuuje predsjedniku Europskog vijea s ciljem stjecanja
punopravnog lanstva u EU
Krae pismo koji drava potencijalna kandidatkinja upuuje predsjedniku Europskog parlamenta s ciljem
stjecanja punopravnog lanstva u EU
Krae pismo koji drava potencijalna kandidatkinja upuuje predsjedniku Europske komisije s ciljem
stjecanja punopravnog lanstva u EU
Acquis se:
Nikada ne mijenja

Svake godine se uveava za 0,1%

Svakodnevno iri, uveava i reproducira

Svake godine se smanjuje za 0,1%

U institucije Evropske unije ne spada:


Sud za javnu slubu

Sud pravde EU

Evropski sud za ljudska prava

Evropski revizorski sud

Po Ustavu Republike Srpske Teritorija Republike Srpske?


'iznosi tano 49% teritorije Bosne i Hercegovine''.

'je sastavljena od teritorije 63 optine''.

'je jedinstvena, nedeljiva i neotuiva''.

'moe da se razmjenjuje, ako se o tome postigne sporazum sa Federacijom BiH, Brko distriktom BiH, a
to odobre potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma''.
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Srpske moe podnijeti?
Svaki klub narodnih poslanika.

Najmanje 30 narodnih poslanika.

Najmanje 25 narodnih poslanika.

Najmanje 20 narodnih poslanika.

Kanton ne moe prenijeti svoja ovlatenja na:


Opinu na svojoj teritoriji.

Grad na svojoj teritoriji.

Federalnu vlast.

Institucije BiH.

Javnost rada organa uprave moe se ograniiti ili iskljuiti samo u sluajevima:
Koji su utvreni Ustavom BiH

Koji su utvreni zakonom

Koji su utvreni odlukom organa uprave

Koji su utvreni pravilnikom organa uprave

Direkcija za europske integracije je:


Samostalna upravna organizacija

Stalno tijelo Vijea ministara BiH

Upravna organizacija u sastavu Vijea ministara BiH

Stalno tijelo Parlamentarne skuptine BiH

Za upravnog inspektora moe se postaviti diplomirani pravnik koji ima:


Poloen pravosudni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
Poloen struni ispit za dravne slubenike organa uprave i najmanje tri godine radnog iskustva na
najsloenijim upravnim poslovima
Poloen struni ispit za dravne slubenike organa uprave i poloen ispit za vozaa B kategorije
Poloen struni ispit za dravne slubenike organa uprave i najmanje tri godine radnog iskustva na
sloenijim i najsloenijim upravnim poslovima
Upravni postupak se vodi na:
Bosanskom jeziku

Na jeziku stranka u postupku

Na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku

Na jeziku punomonika stranaka u postupku

Nije uinjena bitna povreda pravila upravnog postupka ako:


je rjeenje donio stvarno nenadlean organ

je nepotpuno ili nepravilno utvreno injenino stanje

licu koje je trebalo da uestvuje u svojstvu stranke nije bila data mogunost da uestvuje u postupku

stranku nije zastupao zakonski zastupnik ili ako opunomoenik nije imao punomo

Dokaz o izvrenom dostavljanju predstavlja:


Otpremnica

Dostavnica

Listing

Izjava
Zaposleniku koji je povrijeen na poslu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme dok je
zdravstveno nesposoban za rad, poslodavac:
Moe otkazati ugovor o radu

Ne moe otkazati ugovor o radu ako je zakljuen na neodreeno vrijeme

Moe otkazati ugovor o radu samo ako je zakljuen na odreeno vrijeme

Ne moe otkazati ugovor o radu bez obzira na koje je vrijeme zakljuen

Visinu dodatka na osnovnu platu za prekovremeni i noni rad zaposlenika koji su budetski korisnici,
odreuje:
Vijee ministara BiH

Poslodavac

Agencija za dravnu slubu

Ministarstvo pravde BiH

U rukovodee dravne slubenike ne spada:


Sekretar

Pomonik ministra

ef unutranje organizacione jedinice

Pomonik direktora

Prijemni tambilj se stavlja


U gornjem desnom uglu prve stranice akta

U donjem desnom uglu prve stranice akta

U gornjem lijevom uglu prve stranice akta

U donjem lijevom uglu prve stranice akta

Ako peatoreznica neovlateno izradi peat institucije BiH bez rjeenja ministarstva pravde BiH
Opomenut e se pismeno

Kaznit e se za krivino djelo

Kaznit e se za prekraj

Zabranit e joj se dalji rad

Pota se u organu uprave prima:


u vremenu koje odredi rukovodilac organa uprave

u vremenu propisanom u optem aktu organa uprave

tokom cijelog radnog vremena

u vremenu koje odredi Savjet ministara

Odluku o restruktuiranju rashoda u dijelu tekuih izdataka donosi:


Ministarstvo finansija i trezora

Rukovodilac budetskog korisnika

Vijee ministara BiH

Parlamentarna skuptina BiH

Mandat svakog lana Upravnog vijea Centralne banke BiH je:


etiri godine

Pet godina

est godina

Trajno (do kraja psiho-fizikih sposobnosti profesionalnog izvravanja zadatka u Upravnom vijeu)

Porez da dodatu vrijednost (PDV), u skladu sa Zakonom o PDV-u, plaa se na:


promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvri na teritoriji BiH
ili u bilo kojoj drugoj dravi u kojoj obavlja djelatnost

promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvri u entitetu gdje
je registrovano njegovo sjedite
promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvri na teritoriji
BiH, kao i na uvoz dobara u BiH
bilo koju privrednu aktivnost na teritoriji BiH
Zahtjev za lanstvo:
Vijee EU, koje jednoglasno odluuje o zapoinjanju procedure po zahtjevu, prosljeuje Europskom
vijeu na razmatranje i Europskoj komisiji na izradu miljenja (avis)
Europska komisija prosljeuje Vijeu EU koje jednoglasno odluuje o zapoinjanju procedure po
zahtjevu, te ga prosljeuje Europskom vijeu na razmatranje, a Komisija pristupa izradi miljenja (avis)
Europski parlament razmatra i odluuje apsolutnom veinom svojih lanova o njegovom prihvatanju
Europsko vijee razmatra i donosi odluku o davanju statusa kandidata dravi
Pregovori o pristupanju su:
Pregovori koje drava kandidatkinja vodi s dravama lanicama EU o uvjetima pod kojima e postati
punopravnom lanicom EU tj. o uvjetima, dinamici i nainu preuzimanja acquis-a
Pregovori koje drava kandidatkinja vodi sa Europskom komisijom o tome to hoe, a to nee prihvatiti
od uvjeta za lanstvo u EU
Pregovori izmeu drave potencijalne kandidatkinje i drava lanica o buduem lanstvu u EU
Pregovori izmeu drava lanica o primanju nove drave lanice u EU
Pojam benchmarking oznaava:
Minimalni preduvjeti za otvaranje i zatvaranje sadrajnih pregovora po pojedinom poglavlju pregovora

Metoda poboljanja koliine koja se temelji na usporedbi s trinim liderom

Ocjenjivanje

Nita