You are on page 1of 11

JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA COMUNEI CERVENIA


Nr...........din.......................2014
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei
pentru dezvoltarea locala a Comunei Cervenia,judetul Teleorman
A fost elaborata Strategia pentru dezvoltarea locala a
Unitatii Administrativ Teritoriale Cervenia,judetul Teleorman
pentru perioada 2014-2020.
Astfel, dezvoltarea comunei Cervenia este structurata pe o
perioada de 6 ani, cuprinsa in intervalul de timp 2014--2020,
dorindu-se astfel suprapunerea peste perioada de programare
stabilita de catre Comisia Europeana.
Obiectivul strategic consta in cresterea bunastarii si calitatii
vietii cetatenilor comunei Cervenia in vederea atingerii in anul
2020 a nivelului standardului mediu actual al cetatenilor din
localitatile rurale cu un profil similar din Uniunea Europeana.
Se doreste ca in anul 2020, comuna Cerevnia sa devina un
model de dezvoltare durabila economica in judetul Teleorman,
bazat pe modernizarea infrastructurii, competitivitate si
atractivitate economica, servicii publice de calitate, respect fata
de mediu si transparenta in guvernarea locala, in scopul cresterii
bunastarii si calitatii vietii cetatenilor la nivelul standardului
mediu actual din Uniunea Europeana.
Avand in vedere cele mentionate anterior, supun spre
analiza si dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea
Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ
Teritoriale Cerevnia,judetul Teleorman pentru perioada 20142020.

PRIMAR,

JR.CUUREZEANU MARIAN
JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA COMUNEI CEREVNIA
SECRETAR
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a
Unitatii Administrativ Teritoriale CERVENIA pentru perioada 2014-2020
Obiectivul strategic al dezvoltarii locale a Unitatii Administrativ
Teritoriale Cerveniai consta in cresterea bunastarii si calitatii vietii cetatenilor
comunei Cervenia in vederea atingerii in anul 2020 a nivelului standardului
mediu actual al cetatenilor din localitatile rurale cu un profil similar din
Uniunea Europeana.
Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite directii
majore de dezvoltare, si anume :
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii ;
- Crearea unui mediu economic local competitiv si atractiv;
- Crearea de locuri de munca si incluziunea sociala;
- Cresterea calitatii educatiei, accesului la sanatate, cultura, sport si
informare;
- Protectia mediului inconjurator;
- Buna guvernare la nivel local.
In urma indeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se
intentioneaza ca in anul 2020, comuna Cervenia sa devina un model de
dezvoltare durabila economica in judetul Teleorman, bazat pe modernizarea
infrastructurii, competitivitate si atractivitate economica, servicii publice de
calitate, respect fata de mediu si transparenta in guvernarea locala, in scopul
cresterii bunastarii si calitatii vietii cetatenilor la nivelul standardului mediu
actual din Uniunea Europeana.
Avand in vedere cele mentionate anterior, sustin legalitatea,
oportunitatea si temeinicia proiectului de hotarare privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare locala a Unitatii Administrativ Teritoriale Cervenia
pentru perioada 2014-2020.

SECRETAR
DUMITRESCU MARIUS VALENTIN

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CERVENIA

CONSILIU LOCAL AL COMUNEI


PROIECT DE HOTARARE

Priveste:aprobarea strategiei de dezvoltare locala a


comunei Cervenia pentru perioada 2014-20120.
Consiliul Local al comunei Cervenia,judetul Teleorman
intrunit in sedinta ordinara din data de 29.12.2014:
AVAND IN VEDERE
- Expunerea de motive a primarului comunei
Cervenia,nr.din
- Raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cervenia
nr.din.
- rapoartele comisiilor de specialitate.
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,cu completarile
ulterioare.
- prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public,cu modificarile si
completarile ulterioare.Metodologiei pentru

fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei


unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru
anul scolar 2015-2016.
- Prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare,
Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2001
privind normele de tehnica legislativa la elaborarea
actelor normative,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul art.36 alin(1),alin.(2) lit. ,,b din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale
republicata,actualizata.
HOTARASTE
Art.1- Se aproba Strategia de dezvoltare locala a
comunei Cervenia,judetul Teleorman pentru perioada
2014-2020.
Art.2- Primarul comunei Cervenia,prin aparatul de
specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.3- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei
Prefectului Judetului Teleorman in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate,celornominalizati cu
ducerea la indeplinire si se va aduce la cunostiinta
publica prin grija secretarului comunei Cervenia.

PRIMAR,
SECERTAR
JR.CUCUREZEANU MARIAN
DUMITRESCU MARIUS
VALENTIN

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIU LOCAL AL COMUNEI
CERVENIA
HOTARARE

Priveste:aprobarea strategiei de dezvoltare locala a


comunei Cervenia pentru perioada 2014-20120.
Consiliul Local al comunei Cervenia,judetul Teleorman
intrunit in sedinta ordinara din data de 29.12.2014:
AVAND IN VEDERE
- Expunerea de motive a primarului comunei
Cervenia,nr.din

- Raportul compartimentului de resort din cadrul


aparatului de specialitate al primarului comunei Cervenia
nr.din.
- rapoartele comisiilor de specialitate.
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,cu completarile
ulterioare.
- prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public,cu modificarile si
completarile ulterioare.Metodologiei pentru
fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru
anul scolar 2015-2016.
- Prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare,
Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2001
privind normele de tehnica legislativa la elaborarea
actelor normative,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul art.36 alin(1),alin.(2) lit. ,,b din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale
republicata,actualizata.
HOTARASTE
Art.1- Se aproba Strategia de dezvoltare locala a
comunei Cervenia,judetul Teleorman pentru perioada
2014-2020.

Art.2- Primarul comunei Cervenia,prin aparatul de


specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.3- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei
Prefectului Judetului Teleorman in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate,celornominalizati cu
ducerea la indeplinire si se va aduce la cunostiinta
publica prin grija secretarului comunei Cervenia.

PRESDINTE DE SEDINTA
SECERTAR
MITRAN MUSCHECI ILIE
DUMITRESCU MARIUS
VALENTIN

J
U
D
E
T
U
L
T
E
L
O
R
M
A
N
C
O
N
S
I
L
O
C
A
C
E
V
E
I
A
C
O
M
IO
S
A
P
E
N
T
R
N
V
A
M
N
T
,
S
T
E
,
P
R
O
T
E
C
T
I
E
C
IL
A
,A
T
I
S
P
R
T
I
V
I
D
G
M
N
R
A
P
O
R
T
L
C
O
M
I
S
E
I
D
E
S
P
E
C
I
A
L
I
T
A
E
C
o
m
i
s
a
p
e
n
t
r
u

n
v

n
t
,
s

n
t
a
e
,
c
u
l
t
r

,
p
r
o
t
e
c

i
s
o
c
i
a
l

,
tdnrenoririuvvncadttasi;da,ejp
cC
ap
rpu
t2rd
io
v

d
e
a
g
r
e
d
i
c
d
r
C
o
n
s
i
u
l
i
L
a
l
C
e
r
v
n
i
a
z9eb

e
i
a
z
a
n
d
t
u
d
h
o
t
r
e
a
r
s
t
i
z
v
o
l
t
r
e
l
c
a
c
o
m
n
i
t-1u
l2nT
e0d1l4po.ram
a
n
p
e
n
t
r
u
p
n
2
0
1
4
2
0
.
a
v
z
e
a
a
c
s
t
e
c
s
u
i
a
n
s
d
i
t
a
o
r
d
i
n
r
C
o
s
l
u
i
L
o
a
l
P
R
E
S
D
I
N
T
E
L
C
O
M
I
S
E
I
S
E
C
R
E
T
A
R
U
L
C
O
M
I
S
E
I
B
U
L
M
A
C
N
IC
O
L
A
EB
IN
S
O
R
M
A
R
IA
N
F
L
O
R
IN

JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL CERVENIA
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICOSOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI
PRIVAT AL COMUNEI ,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA
MEDIULUI,SERVICII SI COMERT.

RAPORT
AL COMISIEI DE SPECIALITATE

Comisia pentru programe de dezvoltare economicosociala,buget -finante,administrarea domeniului public si privat al


comunei,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si
comert din cadrul Consiliului Local Cervenia ,intrunita
astazi in sedinta,analizand proiectul de hotarare
privind :aprobarea strategiei de dezvoltare locala a
comuniei Cervenia pentru perioada 2014-2020 , avizeaza
acest proiect si propune adoptarea acestuia in sedinta ordinara a
Consiliului Local din data de 29-12-2

PRESEDINTELE COMISIEI
SECRETARUL COMISIEI
TECSOR ALECSANDRU
DOGARU AURORA

JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL CERVENIA
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA
LOCALA,JURIDICA,APARAREA ORDINII PUBLICE,A DREPTURILOR
CETATENILOR.

RAPORT
AL COMISIEI DE SPECIALITAE

Comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea


ordinii publice,a drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului Local
Cervenia, intrunita astazi in sedinta,analizand
proiectul de hotarare privind :. Aprobarea strategiei de
dezvoltare locala a comuniei Cervenia pentru perioada
2015-2016, ,avizeaza acest proiect si propune adoptarea
acestuia in sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de
29-12-2014.

PRESEDINTELE COMISIEI
COMISIEI

SECRETARUL

MITRAN MUSCHECI ILIE


VIRGIL

CHILOM