You are on page 1of 32

^~=r=o

q~
eI=`=`=C=j~

^=p~=m~===o~=^~~=p
l=OMNM

o~=^~~=p=
c=l~=d
q=c=l~=d=EcldF====QN==~==`~=
==~=~=~=~=~=C==~=I==c=p~=~=
n~==q~===m=q~=f===~=K=q=cld
=~===~=====~===~~I=~=
==~~=~===~=I=~===~===~=
~~==~=~K=f========~~
~=~~=~===~=~==~=~=======~~K

cifdeq=lmbo^qflkp=dolrm=`ljjfqqbb=jbj_bop=EOMMVJOMNMF
`~=j~=h=E`q`FLE`~~FI=`~=m=aKgK=q=E^~=^~=^~FLEs
~~FI=c=i=m=h=o^c=Ep~FI=a=h~=eK=^=Ec^^FI=a=g=`K=_~I=`~
k=_~=Ee~~JiFI=`~=q=q=g=_~=gm=E`^^FI=`~=cK=`~~=E^=q
mFI=`~=f~=`=Ec_FI=`~=g=jK=`=Ep~=l=p=fFI=`~=e=mKhK=a=E^
`~FI=`~=o=b~=EgOKFI=pcl=i=c~=Eq~=`=^FI==i~=gK
d~I=p=i=k=d=o^cI=j~=mK=d=Ek^qpFI=`~=o~=a=hKgK=e~I=`~
g=`K=eI=`~=o~=g=`_b=Erhpc`FI=`~=o~=hI=`~=p=gK=i~
Eb~=^FI=`~=m~=aK=i=Es=^~FI=`~=p~=gKmK=iI=q=gK=j~h~
Ed^q`lFI=`~=a~=^KgK=j~I=`~=^=j~=`K=ji~~I=m=j~I=j~
j=Eo^p=vj_FI=`~=a~=l=E^=q=mFI=h=lkI=`~=a~=m~~~
Eb~=^FI=`~=^=m=El=^~=^~FI=pbl=m=dK=o~I=p
i=^~=t=o=o^cI=p=i=k=k=oK=p=o^cI=`~=`=c=p~=Ec_FI
`~=q=eK=p~I=`~=m=m=eKpK=pI=`~=a~=eK=q~=Ecqb=gFI=`~=o~
jKeK=t=EkgFI=`~=`=`=kK=tK

m^oqf`fm^qfkd=`lkpriq^kqp
m=mK=_~=Eq=mFI=a=j~=mK=_~=Ec^^FI=a=p=^K=_=Er==iFI=
a=_~~~=hK=_~=Ek^p^FI=`~=gKeK=`~=Ep~=l=p=fFI=`~=d=iK=cI=`~=o~
o=j~~I=`~=a~=m=Ep=b=^FI=`~=o=_=^K`K=pI=
`~=a~=oK=p=E^~~=^FK

This Paper represents the views of the Specialist Group of the Society. It has not been discussed outside the Learned Society
Board and, as such, it does not necessarily represent the views of the Society as a whole, or any other Specialist Group or
Committee.

^~=r=o
q~
eI=`=`=C=j~
^=p~=m~==
q=c=l~=d=EcldF
cld=t~=m~
b~=~=
c=~=~=~==`~~=g=jK=`I=co^p=Eplp=fF

qeb=ob^plk=tev
c= = ~= = = = = ~= = ~~= ~~= ~I= = ~= `cfq= ~= ~= = I=
~~==d=m=t~=pI==~~=~===~~~=~~I=`~=^
k=m=^~=m=~=~=b~=dmtp==~=~==~===~~=~K=
q=p~=a==~===i==`==c=Eil`JfFI====~~===~==~=~=
=~~=====K=f==~===~~===~=~=K=f=~=~==
~=======~==~=====~~===~=I==
=~====K=f=~==~=~====c^^=^~=r=o=q~=^I=
==~~===c=p~=c~=EcpcFI=_=~=^=K=q=^====~==_
=====~==K=
^~I==~~=~=====cld=~I=~=~====~=~~=~=~=~=
=====~=~~==~=~~==I=~===~=~====K=o
=~====~=~K=^~==~====~===~===I==~==I==
I==~K=f=====p~=aI=il`Jf=~=====I=~===il`Jf===
==========K
^= I= ~= = = = = = ~= ~= K= j= = = ~= ~= = ~= ~= = =
~I===~==~=~=~=~======K=h===
~==~~=~=====~=~====K=q==I===~=~
=~====~I======~=~=K=
q====~===~==JK=c===plm=====~=~====
=======K=q==~==~==~~=~=J===~=~~=~=
======~==~~I=====~====~====K=f=~=~==K=
f==~==I=~==~==~=~====~=K
`~~=o~=hI=co^p
cld=t~=m~

q=c=l~=d===o~=^~~=p=~=~=====~=~===
====~====~K=t=~~=~==~==
=I====~=~====K
October 2010

`lkqbkqp
m^oq=N= elt=pfdkfcf`^kq=fp=qeb=fkJcifdeq=ilpp=lc
`lkqoli=qeob^q\
NKN fkqolar`qflk=^ka=efpqlov
NKO ilpp=lc=`lkqoli=Eil`JfF=bsbkqp
NKOKN m=~=o
NKOKO i==`=~=Eil`JfF
NKP
ilppJlcJ`lkqoli=Eil`JfF=^``fabkqp
NKPKN ^~=r
NKQ rmpbq=l``roobk`bp
NKQKN rmpbq=`o^pe
t=`~~=^~=TMU= jaJUO= ^
OMMR
NKQKO rmpbq=ob`lsbov
j~~~=c=NOQ= _TTT= N=^=OMMR
NKQKP dlJ^olrka=rmpbq=`o^pe
`~=^=^PMMJSMMX=k~~I=g~~= OS=^
NVVQ
m^oq=O= ^fo`o^cq=^bolavk^jf`p=~=il`Jf
OKN fkqolar`qflk
OKO ^bolavk^jf`=`lkpfabo^qflkp
OKOKN `=`
OKOKO ^=`
OKOKP i~=c~
OKOKQ ^JJ^~=E^l^F
OKOKR p=^
OKOKS i~~=~=a~=p~
OKOKT t=a~
OKOKU p=t=b
OKOKV o=a~
OKOKNM t=~=_~~
OKP ^bolavk^jf`p=^ka=avk^jf`=j^klbrsofkd=
OKPKN ^l^=j~~
OKPKO j~==o=~=q=c
OKPKP j~==m
OKPKQ i=s=j~~
OKPKR b=j~~
OKPKS e=^=`~
OKPKT m~=~=_=i
OKPKU l=^
OKPKV j~=^
OKPKNM l=`=p=a~
OKPKNN q=i=`=~=o
OKPKNO j~=p~
OKPKNP _Ji=j~=^
OKPKNQ fJ=f=p~=j~
OKQK ilt=ibsbi=dlJ^olrka=rmpbq=tebk=rpfkd=q^hbJlcc
lo=dlJ^olrka=mltbo=
m^oq=P= cifdeq=rmpbq=ob`lsbov=C=jfqfd^qflk=
E^bolmi^kb=rmpbq=ob`lsbov=qb`ekfnrbpF
PKN ^bolmi^kb=rmpbq=ob`lsbov=qb`ekfnrbp=
abp`ofmqflkp

Aeroplane Upset Recovery Training

PKNKN k=I==
PKNKN~= k==C=~I=~=~
~I=~==~=~
PKNKO k=I==
PKNKO~= i=~= m=~==NM=~
=~
PKN=O= e=~= m=~==NM=~
=~
PKNKP e=~=~
PKNKP~= k== _~=~==QRX=
~=~=OR=C=~=~=
PKNKP= k== _~=~==QRX==~
=NM=C=~=~
PKNKQ e=^= i=c= p=p
PKNKQ~ i=I=~=~=ciORM=C=
~
PKO ob`ljjbkaba=ob`lsbov=qb`ekfnrbp
PKPK pq^ii
PKPKNK kJeI=tJiI=o=m
PKPKOK kJiI=tJi=o=q
PKPKP eJ_~J^=o=q
PKPKQK i=c= e=^= p=p=b
PKQ `lkplifa^qba=prjj^ov=lc=^bolmi^kb=ob`lsbov
qb`ekfnrbp
PKQKN kJ==E~=OR==F
PKQKO kJ==E=NM==F
PKQKP e=^=o=E====~
~F
PKQKQ f=^ii=~= l=o==i=c
^mmbkafu=N= ^pploqba=obmloqp=lk=ilpp=lc=`lkqoli
fk`fabkqp=^ka=^``fabkqp
NK rmpbq=`o^pebp
NKN
rp=^=QOT= _=TPT= p=NVVQ
NKOK
^~=^=RUT= ^PMM= k=OMMN
NKP
m~=^=PTMN= `ogOMM= l=OMMQ
NKQ
h~=^=c=URMV= _TQT= a=NVVV=
NKR
^~^=c=aef=RTQ= _TPT= N=g~~=OMMT
NKS
`~=^=c=PQMT= _~=ae`JUJQMM
NO=c~=OMMV
OK rmpbq=ob`lsbofbp=
OKN
o====J=f
~~=E=F
PK= dlJ^olrka=rmpbqp
PKN
q~=^~=f~~=^PNMJOMM=
NN=a=NVVU
PKO
`~=^=^PMMJSMM= NS=c~=NVVU=
~=q~I=q~~
^mmbkafu=O= _f_ifldo^mev=
^mmbkafu=P= dilpp^ov=lc=qbojpI=^`olkvjp=^ka
^__obsf^qflkp=
^mmbkafu=Q= rkfqp=lc=jb^probjbkq

^`hkltibadbjbkqp
q=cld=t~=m~=b~=~===~=~======m~K=
E^~~F
a=h~=eK=^I=maI=co^p
`~~=g~=eK=`~I=co^p=E~=~=F
`~~=g=jK=`I=co^p=E===~=~F
a=g=`K=_~I=maI=`bI=cfbqI=cfopbI=c`fiq
`~~=q=q=_~I=gmI=co^p
`~~=o~=a=hKgK=e~I=co^p
`~~=o~=hI=co^p
`~~=p~=gKmK=iI=_pI=`bI=c`fiqI=co^p
`~~=o~=j~~I=co^p
`~~=`~=j=k~
m=j~I=co^p
m~=_g=o~
pbl=m=dK=o~I=fbI=co^p=
`~~=o=_=^K`K=pI=co^p=
`~~=`=c=p~I=_m~I=jom~pI=jo^p
`~~=m=m=pI=jo^p=
`~~=m=qI=co^p=
`~~=a~=q~I=co^p
`~~=`=`=tI=co^p
cI=E~~=~~~FI==~=~==^I=_I==r=p~=c~=^~=^~=Ec^^FI=
c= p~= c~= EcpcFI= p~= l~= p= f= EplpFI= = rh= `^^= = p= ~~= = ~= = ~=
~=k~~=^=f~=_~===~=~======cld=K=f=~I=`~~
g=jK=`I=co^pI=Eplp=fF===~===~~===~=~=~====K
q=o~=^~~=p=c=l~=d=a=m~=b~=~==~==~=~==
aI==E~~~FW=a=h~=eK=^I=maI=co^pX=a=g=`K=_~I=maI=^~X=`~~=g=jK=`I=co^pX
`~~= o~= a= hKgK= e~I= co^pX= `~~= o~= hI= co^pX= `~~= o~= j~~I= co^pX= m= j~I= co^pX
`~~=o=^K`K=pI=co^pX=`~~=`=c=p~I=_m~I=jom~pI=jo^pX=`~~=m=m=eKpK=pI=jo^pX
`~~=a~=q~I=co^pX=`~~=m=qI=co^p=~=`~~=`=`=kK=tI=co^pK=q===~~=~
J~==p~=a===^=~=~====~K

cld=m~=b~=~=Ei==oF
m=j~I=m=o~I=a~=j~I=o=j~~I=p~=i
m=pI=o~=hI=`=tI=a=e~
Ek==W=h~=^I=g=_~I=g=`I=e=aI=c=p~I=_=pI=m=q=~=a~=q~F

October 2010

_=_JROe=SNLMMOS=p~= c~=^c_K=i==~
=~I=OQ=g=NVVQK=c=t~I====~~K

q=_JRO===~==~=PSM=I====I
=~=~==K=c=t~I====~~K

mob^j_ib
q= ~= = = = = = = c
l~= d= = = o~= ^~~= pK= f= ~=
= = = = i~= p= _~= ~= =
=======p=~=~=K=f=
I= ~= ~= = = = =
^= O= _~= ~= = ~= = = =
~====~==K
q=~=~=====^K=m==~=^
~~====q=^~=r=o=q~=^I
o= O= Eroq^F ~= ^= c= `= j~~ = ~
~=~=~==~~==^=~~K
q=roq^==~~~==~====
= = c^^= ~= c= p~= c~K= b=
= = ~= = ~= ~= = ^=
===~~=~=~====I==~=~K
q===~=~=~~K=f==~=~===
===~==~~=====~==
~~==~==~=====~~
= ~= = = ~~= = = ~~= K= q
======~~===c
j~~==c=j~~===~~=~==K=
q=~==~=~~=~~===~=~=
p~~= l~= m= EplmF= = ~~= =
= ~= = = I= = ~= =
~~~=~=~==K=f==~I=~=plm
~= ~K= l~I= = ~= = = = ~
~=~=~=K=f======~
~= = ~= = = = = = = = ~= = ~=
~==~==I====
=~~=K
f= = = ~= ~= ~= = = = =

Aeroplane Upset Recovery Training

==========
==K=f=~=~I=====~==
= ~~= = ~= ~= = = K= r= = J
~= = = ~= = ~X= I= ~
==~~=J~====~~
~~~= = ~K= ^= = = ~~=
= ~= = = = = ~= ~= =
~= ~= = = = ~= = ~K= m= = ~=
= ~= = ~~= = = ~
~~==~I==~=~=~==~~
EnQMM= ~= _~= OMMVF= = = = ~= ~~
~===I==~==~K=p~
~~= = p~= = ~= ~= = = I
==~=K
t=r=o=q~=====I
===~=~==~===~=
~~= = ~= = ^~= r= o= q~
^= Eroq^F= ~I= ~= ~= = ~= = =
~W= ^~I= o= ~= o= E= ^= O
_~==~===roq^=FK
k==pW b==~=I==
==~=~=~~I=~===~
===~=^~=r=o=q~=^
Eroq^F=~=K=
d~= = = o^p= c= l~= d= r= o
======~=~=
= roq^I= = ~= = = = ~= ~~K= q
q~=^=~=~=~=====c^^K=f==~=c
p~=c~=EcpcF=I=~===r=o
f= q~= = ~= = = cpcI= ^= ~= q
_=`~==~==~====c^^
~==cpc==~=~==^=O= _~K

m^oq=lkbW=elt=pfdkfcf`^kq=fp=qeb=fkJcifdeq=ilpp=lc=`lkqoli=qeob^q\

NKN fkqolar`qflk=^ka=efpqlov
^~= ~~I= ~I= = ~~I=
~= ~~I= ~= ~= ~= ~= ~
========K=^
====~~==E==~=~=
==F=~I=~===I=~==
~~= = = ~= ~~= K= f= ~I= =
= = `= c= = q~= E`cfqF= ~= =
~= ~I= i= = `= f= = Eil`JfF
~=====~====~=~~=
=`~=^=q~K=

NKO ilpp=lc=`lkqoli=Eil`JfF=bsbkqp
c=NK= m~==`~=o=^K`K=pI=co^pK

^~= = ~= = ~~= = = ~=
= ~= = = = ~~= ~= =
K= q= = ~= = = = = r
o= q~K= r~I= = ~= = ~
~= il`JfI= = ~= ~= = = ~I= ~= =
= = r= o= q~= = = = = ~=
~===~=~=~=il`Jf=K=
NKOKN m=~=o
^=~~===il`Jf====
= I= = ~= = ~=
= K= eI= ~= = ~= = ~=
~I===~==~I=f===~=
= ~= = = = J= = = = ~
il`Jf==~K
q= ~I= = ~= = = = ^~= r= o
q~= ^= ~~I= = = = = ~= ~=
~I= = ~= = ~= = I= =
==K
p~= `= o= j~~= E`ojF= = ~
= = ~= ~= = ~= = = = I=
=il`Jf=~=`cfq===~K=
NKOKO i==`=~=Eil`JfF
q=~=~=c=N=~==~===
===Eil`JfF=~=~==~==`
c==q~=E`cfqFK=f=~======
= ~= ~= = = = ~= ~~= ~=
K=q=~~=~==~===I===q
_=^~=`~=~====f`^lK=q==
ENVUTJOMMRF==`cfqLil`Jf=~~=====~
= = ~= q^tpLbdmtp= = Eq~
^= ~= t~= pLb~= d= m
t~=pFK=q===~==~=~~==
= NVVV= = OMMUI= ~= = ~= i= = `= fJ
~=`cfq=~==~=~~=~==~~=~==
t=`~=g=cK=
l==~===~==~=~==~=~=ilpp
lc=`lkqoli=fp=qeb=krj_bo=lkb=ofph=klt= fc=q^tpLbdmtp
fp=crk`qflk^iK

NKP ilpp=lc=`lkqoli=Eil`JfF=^``fabkqp
o=~===~=K=f=~=~
~=~====~===I=
~===~=~=~==~K=a~~=~
~======Eil`JfF=~==~=~
~===~K=
^====~=~=~====EKK
~= ~LF= = = ~= = ~~= ~= ~=
LJ= K= ^= = ~= = ~= = ~
==I==~~==K=q=~=~
~===W
NK ^Jm==^Jq==~=~K
OK j~~===~~====
====s =K
PK= i===~~== KK=~L~=~K=
QK= i====KK=~=~====
K
RK= b~=~==~==
E`kL`^qLt~=FI=s~=^==I
~=~=K
SK= ^=~==~~I=~~=~L=~==
I==~~==~I==
~I==I=~==~K
TK f~~===~=JI
~==~J=EKK==~=~~J
dJ^F==~=~=~L~J~=~==~=
=^m=~K
UK m~===K
VK b=~EFK
f~===~=====
= ~= ~= = = = ~~= K
o~=~==~==~==~~
= = = = ~K= f= ~= ~= ~= ~
= ~= = ~= = ~J~= ~~
~I==~==~~=K=
q= = = ~= = = = = ~=
~~K= eI= ~~= ~= = = ~
I=~~=~~I==~==~=~
October 2010

=~=~=======~
~=~===K=t=~====
~~=~=~=========
==========~~=~~K
^~= = = = = = = = = = ~
=~====K
NKPKN ^~=
c= = I= ~~= = = = ~= ~= ~~
~= = = ~~= ~=
==~==~K
t= = ~= ~= ~= ~= ~~= I=
= ~= = ~= = ~
~~= I= ~= = = = = c^^= ~~
~= ^~= r= o= q~= ^K= p~I
======~K

^~==~=~=~=OR==K
^~==~=~=~=NM==K
^~=~=~=~=~=QR
c===~=~~==~=~
~~==K

i= = = = = Eil`JfF= = ~= = = ~~
I=~=~=~==~=~=~=
~= = ~= = = = I= ~= ~~= I= ~
===K=f=~=~=~=
==~==~=~===~
~= = = = K= d~= ~
=~=~=~=W

q=~=====K
f=~=~J=~K
f=~K
m~==~=~=~K
q~=K
NK=t~=o~~K
OK=q`^pK
PK=q^tpK

`cfq===~=~====~====~
==K=q====~=~==~=
~= ~= ~= ~= = ~I= = ~
~===~=~==~=~=
~= = = = = ~K= p= =
=~===I==`cfq===~===
~=~==~=~======~==q^tpI
==~~=~~=~=K=
q===~~===~==
= I= = = ~~= ~= cJ_JtLc= b
m=Ec_tLcbmF=K=i~=_=~=^=~~
~= ~J= ~= ~= I= K= eI
~= ~~= I= ~= = ~~= I
~= = ~= = = = = ~= ~= ~= =
~=~====~~====~=~K
f=~I==~=~==~=~====~J
=~==~==~===~=
I= = ~= ~= ~= ~= = = ~~=
========~==
= ~~K= c~= = = ~= ~I= = =
= ~= = ~= ~~= = ~= = ~= = ~
=~=~===~==~=K=q===
~=====~==K=

~I==~===~====r
o=q~=^=K=q===~==~=
=~=~=~=~==K
t= = = = = = ~= ~=
~= = = = = ~= = = ~= I
~= = = ~= ~K= ^= = ~= ~
~=~=~=~=~====~~K
q= = = = ~= = = ~= ~=
~==~==~=~K=q~======~
=~==~===~=~==~==~
~= ~= ~K= k= ~= = ~= =
=~======~=~~I
==I==~~====K

NKQ rmpbq=l``roobk`bp
NKQKN r=~K
NKQKO r=K
NKQKP dJ~==~
b= = = = ~= ~= = ~
~~= = = K= f= = = = =
I= = ~= ~= J~~=
= I= ~= I= ~= ~
~==~I=~I======K
q= J^~= RUT= = E= ^= NF= = ~
~= = = = = = ~= ~~= =
K= ^= = = = ~= ~= = ~
= = ~= ~I= = ~~= ~
~= ~K= o~= ~= ~= ~~= ~
~= = = ~= ~= ~= = = K
^~= ~~= ~= = = = ~=
~=~==~I=====^~=r
o=q~=^I===c^^=~===K
q=~==~===~=~=~==~
~=~I=~==~=~=~=~~==~
========K
r= = ~= = = ~= = ~~
= ~= = ^~= r= o= q~= ^ ~I
= ~= = ~= = = = ~W= ^~I
o=~=oK=
d~=`
^= = ~= I= ~~= = ~= = ~= ~=
~K= p= = ~= = ~= = ~= K
f= = ~~= I= ~~= = ~
= ~= = = = ~= ~K= ^~= = ~
~= ~= ~= ~= ~= = = ~= ~= = ~=
~= = = ~K= q~= ~= = =
= ~= ~= = = ~= ~= ~=
I=~=====`~=
=~~K
e= = = ~= = ~I= = = ~=
==~==J==E==~F=~
======~~=~=~K=q=
====~=~I=~=I==K=^
~~==~X==~===`~=^=q~==
= = = K= q= = ~= ~= ~=
=~==K
^~=~=o

_=I====~=~==~=
= = ~= ~= = = K= q=
~= ~= ~~= ~~I= = ~~= = ~

Aeroplane Upset Recovery Training

^~= ~= o= ~= ~= ~= ~= >= q
I= J= = = = = = = ~= = ~K

^~= ~I= = I= ~~= = = ~


~= = ~= = ~I= ~J~= I= I= ~=
~= ~= = = ~= ~K= f= = I=
= ~= ~= = = = ~~= ~= ~= ~=
=r=K=

NKQKO r=
j~~~=c=NOQ= _TTT= N=^=OMMR

o~=~=======~~
~= ~= ~= I= ~= = ~= ~= rK
m=~=~===~=~==I=~
===^~=r=o=q~=^K
i====~=====~K
NKQKN r=~
t=`~~=^~=TMU= jaJUO= NS=^=OMMR

`==f~==^=^=E`f^^I=^~=^=o~
`F==s~K

l=NS=^=OMMRI=t=`~~=^~==TMUI=~=jaJUO
EehJQPTQuF=~===m~~~==j~I=
==~==~====~I=~=~=~
j~I=s~I==~=NSM==~~K
f~= = = s~= `f^^= = = ~
~=~==~==I====~K=t~
~= = = ~= ~= ~= ~~I= ~= OMR=
==NNM==~===K
_= = = ~= = J=
~= ~= = = = = ~I= = = = I
~= ~= = ~= = = = = = J
~=~~K
q= ~= ~= ~= = ~= ~= = = ~~
===ENO=FK
^~I==cao==~==~~=~==
~==~I===~==~===~
==~K=q=J~=~~=~==~~
=~==~K
m~=m=`~W ^=~=~~====
Ep= OKPKNPF= = = = = ~= EciPPMF= = = ~I= ~
= = = = = = = = K= q= ~=
= ciPNM= = ~I= ~= = J~= =
= = = = = ~= K= ^= ~=
~= = = = ~I= = = ~= = ~
=~==~K=q======~=~=
=======K=k=~=
~=~K=
^~=p~W b=~==~=~==~~
~=lbjJ~=====~~==
jaJUO======~==~=~=
=~=~~==== ~====
=~=K=m~~=~===~==
~=~====~===jaJUOK=

_=TTTOMM==_=K _=K

^= ~~= NTWMP= t= p~~= qI= = N= ^


OMMRI= ~= _= TTTJOMM= ~~I= = VjJjodI= ~=
~= = ~= = ~~= ~= =
m==h~~=iI=j~~~I=OQM=J==mI=t^I
= = = ~I= = = I= = = ~= ilt
^fopmbba= ~= = = ~~= b= f~= ~= `
^= p= Ebf`^pFI= = = = = = EciF
PUMK=^==~=I==~~=L=~=
=======m~=c=a~=EmcaFK=q
mca= ~= ~= = ~= ~= = ~~= ~
~~= = = = ~= = ~= =
~K= q= ~~= = = ~= =
~~=ciQNM=~==~=~=~=
OTM= = NRUK= q= ~= ~= ~= = ~= = ~
~~K= q= ~~= = = m= = ~=
~=~=K
^~= NU= = ~= ~I= ~= = ~~=
= PSIRMMI= c= i= EciF= PSRI= ~= = =
= = = = = ~I= ~~= ~
~= ~~= ~~= = = = ^= a~~= f~
o=r=E^aforF===~~K=q=~~=~==~
= = ~~= ~= ~K= b= ~~= ~=
= = = ~= = = K= q= ~= ~
~~= = ~= = = = = ~
~= = = K= q= ~~= = = NU= = = ~
= = ~~= ciQNM= = ~= ~= = = =
NMIRSM===EFK=q=~=~==OTM=
NRUK= q= ~= E^LmF= = ~= ~=
~~=~=~==~===
E^capF= = = ~= = = ^Lm= K= q=
~=~~=~=====K
q=~~===QIMMM==~=J
~===~=======~
J==ENPF=~===OIMMMK=q=~=~==
= = = ~= QIQMMK= q= = = = ~~
=====~====cao=~~K
a= = I= = ~= = ~= ~
= ~I= = = = = = ~= ~=
= = = = = = = = = ~
==~=~=K=q=~==~
~= ~= ~= = = = = = J=
~= ~= = = = ^ojba= = = = lcc
K= ^= ~= I= = ~= ~~= ~
~~~= ~~= = = = = = = ~= J
=I=~=~====~~===
=^aforK
q= = = = ~= = ~= = = m=
ciPUM===~=~K=a==~~I=
~~= ~= ~= ~= = ~= ~= ~
October 2010

I= = = = = ~= ~= = ~~=
m=~=MPK=q===~=QS=K=q=`so=~=
= ~= = = ~~= ~= = = = ~=
====~K

`= = = = = ~~= ~= ~= ~=
~~K=^=NR==~=OQV===OSQ=~==K=
^~=^=f~=`I=j==q~I
g~~I=^==~I=~~

p~
q= = = = ~= = = ~
~~= = = ~= ~= ~~= =
~K= q= ^afor= ~~= ~= ~= ~=
= ~= = = = ~~= = ~= = =
~K= eI= ~= = ~= = = = ~
~= ~= = = = K= q= ~
= = ~~= = ~~= ~= ~~= ~= ~
====~====I==
====~==~=====~=J
~=~K=t==~~=~=I=
= = ~= ~~I= = = = ~= = ~
= ~= ~= ~= = = K= pI
==~===~====~==~=
==~=~====~==~=~K
c
`=~=~
^=~~=====~=~
~=~===~==~=~=
====~=~~=~===E^aforF
~====~==I=~=~
=~~=K
l=~=~
q=~=~~=~=====~
=~=~===^aforK
q=~~=~======
==~=~=~===~=~
===~~==K
m~= m= `~W q~= ~= = J
^afor==~==~K
^~=p~W `=~=====
=K=^~=~=~==~==
=~===~=~=~===noeK

t==~~=~=~=~=fip=~~==o~=PQ=
k~~= ^I= = ~~= = = = cLlI= = cLl
~= ~~= = dl= I= = ~= = ca
Ec= aF= = dl= ^olrka= = ~= ~= ~=
~K= q= ~= = ~~= ~= ~= = ~=
~K
q= ^= m= = = ~I= = dl= ^olrka
= = ~K= r= = = = cLl=
= = = = = ~~= = = `~~
====~~K=^=~===I==qep
Ee~= p~F= = = = = J= = ~
~=~=~~=JJ=~K
q= = = ~~I= ~~= = = ~~
~K=q=^l^=~=~==^~=c==~
~~= ~= = ~~= ~= ~= =
~====J==~=~K
f===~I=~==I==`~~==~==~J
= = I= = ~= ~= = = = ~
==J~K=q=~~=~=====~
= = ~= ~K= q= `~~= ~= = c= l
==~==~===~I=~=
~~=~=~=~K
m~=m=`~W f===~~=C=J~
~~= = ~= qlLd^= = J~I= =
~= = = = = = = ~
~~====JK
^~=p~W ^==~=~===~
=~~==~~=~===^m=~I
= = r= = ~= = ~K= m
=~==~J~~=~=~L~~=J~
=~~L=~==~~==
`oj===~=~=K
pbb=^mmbkafu=N=clo=jlob=bu^jmibp=lc=rmpbq=bsbkqp

NKQKP dJ~==~
q= = ~= = ~= J~= = ~=
= = = = ~~= ~= ~= = = = ~~
^~=K=f==~=~==~=~~===~
= ~= J~= ~= = ~= = = = =
= = = ~~= ~= = ~= = = ~~=
K=q=========m
= c= EmkcFI= = = m= j= EmjFK= q
~~=~==~=~=`ojLec=~=~K
`~=^=^PMMJSMM= k~~I=g~~= OS=^=NVVQ

^=^PMMJSMMo==`~=^K ^=K

NM

Aeroplane Upset Recovery Training

m^oq=qtlW=^fo`o^cq=^bolavk^jf`p=^ka=rmpbqp

OKN fkqolar`qflk
F
F
F

`I= = = = ~= ~= =
= = K= l= = = ~= ~~~= ~
= = ~= = ~= =
~= = = K= q~= = ~= =
= = = = = ~= ~=
==~~=~==~=~K=q=~=
= ~= = = = ~~= ~~I=
~= = = = = ~= ~~= = ~= ~
~= ~= = = = ~~~= ~= = ~
~~= K= b= = ~= ~= ~= ~
=====~K

Lift = 1 x weight
Drag
Weight

q= = = ~= ~= = = ~
I===~~==~=~===~
====~~K=q=~==~==
==~=~=~==~~==~==
==~==~I===K=b~=~~
~= ~= ~~= ~= = = ~= =
K= f= = = = ~= = = = ~
=~=~=======~==
~K=c=~I==~====~~==~
~====~===~==~K
l= = = ~= = = = = ~= = =
~~=~K=p~~=^~=~==
==~=~=~===~=~~=K
j~= ~= = = ~~I= = =
~~=~~=~~===~==~=~
= ~~= ~I= ~= ~= ~K= q= = =
====~J==~~K=r=~=~
~~~====~==~K=j
I= `so= ~~= = = = ~= ~= ~I
~=~====~K=q===~=~
~= ~I= = ~= = ~~I= ~
= = = = ~= = ~= ~= X=
~=~=~~=~==~=~==~
= = = = = = K= f= = ~I
~= ~= = = = = = ~
~==I====~=~====~=~K

OKO ^bolavk^jf`=`lkpfabo^qflkp
_=~====~=~~===~
==I=~===~~==~==~=
K=q==~==~===~=~=~
=~=====~~K=
OKOKN `=
q==I=~====~===r=~
===^~=r=o=q~=^I==K
p= = ~~= = I= ~= = ~I= = ~=
==I==I=~==~=W
m=~==~=OR==K
m=~==~=NM==K
_~=~==~=QRK=
c===~=~~I=~=~
~~===K

Thrust

Level flight
path

F
A
P

Lift > 1 x weight

Flight path
is curved
Weight

c=OK

OKOKO ^=
e= ~= = = = ~= = = ~~I= ~=
==K=^~=====I
~= ~= = = K= ^= E~L= F
==~===E~F=~K=o~
= ~= = = I= ~= = ~~= = = ~=
= = ~= ~JJ= = JJ~= K= o
= = ~= = ~= E~F= ~K= o~=
~~= ~I= ~= = ~~= ~= ~= ~JJ~= =
= K= q= ~= = = ~= =
E~~F=~=~===~~=~~=~=~JJ==J
=~=K
OKOKP i~=~
q= i~= c~= ~= ~~= ~= = =
~~K=i~=~==~==~===~=EFK
^~= E= ~= ~= = F= = = ~= =
~=~===~~W=
~K i~=E=~=~I===~==~FK
K i~~=E=========~
~FK=
K s~=E~========
====~J=FK
cI= ~= ~= = = = ~= =
~= = = ~= ~= = = ~~K= i~
~=~==~=~=~===~~X==~I=
~I=~=~======K=
October 2010

NN

High
AOA

Flaps up
2

V = flaps up 1-g stall


S1
speed
Flaps down

Velo
c

V = design structured
C
cruising speed
V
S1

-1

city

V = design maneuver
A
speed, flaps up

Load
factor

V
A

VC

VD

ity

o
Vel

High
AOA

V = design dive speed


D

Airspeed

The wing only knows


angle of attack (AOA).

Flaps up

c=PK
city

ity

oc
Vel

o
Vel

f= = I= = ~= ~= = ~= ~= = =
~==~===~~I==NK=q===
= ~= = = = = = ~~= ~= = = = ~
====~=K=f=~=JI===~
~==I==~=~=~=~=NK=f=
= = ~= = = ~~= EI= ~I= KF=
=~==~I=====~===OI==
=~==~===c=OK
q~I= = = ~= ~~= ~= ~=
~=~=~=~=~==NKM==OKR==~
~K=
c=P==~=~=J=~~==~=~=~~=E
===~========~~FK=
k= = = J= ~~I= = s~= E~= FI=
= ~= = ~= = ~= = ~~= = ~= ~=
~= = OKR= = = ~= ~K= q= = = ~
~=~====~=K
f=====~=s~I===s~===E=~
= ~=~~FI=~==~=I= =
~= = ~= = ~= = = ~= = =
~~==~=K
^=====~=~~=~=~=~=~
K= l= = = = = ~= ~= = ~= ~=
==~=~~I==~==~JJ
~~= =K=q===~JJ~~=~= ~
~= ~= = = ~= = = = K
o~==~I==~======
~I==~==~JJ~~I==~=~=~
~K= `I= ~= ~= = = =
===~JJ~~=~=~==~=~K=
p= ~= ~= = ~= = = K
^= = ~= ~= ~= I= =
= ~= ~= = ~= ~= = = = =
K= b= = = = ~= ~= ~= ~
~~= = ~= Ep= ^^RUT= = = ^= NFK= o
= ~= ~~= ~= = ~= ~= =
~==Es~FK

High
AOA

High
AOA

Horizon

c=QE~FK

==~K=^===^l^=~I====
~==~=~==~==~=~=Ec
QEFFI= = = ~= = ^l^= = = = = = ~
~= = = ~= ~= ~= = ~K= q= ^l^= ~= =
~= = = = = = ~= = ~= = ~
^l^K=
f= = ^l^= = ~= = ~= ^l^= E~= ~FI=
===~=====~==~==
= ~= = = ~= ~= = K= q= = = ~=
~~===~K=qI==~=~==
= = I= = ~= ~= = = = =
~~=~=~=^l^===~=~K
q====~~===~=~===
= I= = = = = ~I= =
~K=
I==~======
~
====~
f~==~==~
q= ~= ~= ~= ~~= = ~= = ~
~= E= = = = = ~= ~= = = ~
~=L~~FK=^=~======
~~JJ~= ~= ~= = = = = ~K= ^
~~JJ~= = ~= = = ~K= ^= = ~=
~= = = ~= = = ~K= ^= = ~
=~=~==~=~==~==~=
K
CL max

OKOKQ ^JJ~~=E^l^F
^l^==~===~~=EFI=~===~===~~
=======~=~I=Ep=c=QE~FF
Stalling AOA

q= = ~= = ~= = = = = ~= ~=
===~I=====~I=~~I=~=^l^X
=~==~=====K=
q====~===^l^===

NO

Aeroplane Upset Recovery Training

c=QEFK

Left rudder,
right aileron/
spoiler

Crosscontrolled

Dihedral angle
c=SK

Aileron down

d
win

tive
Rel
a

Airp
lan
e

Rel
ati

ve
w

in d

vel
oci
ty

Sideslip
angle

Spoilers up

Aileron up

Rudder deflected left


to hold sideslip angle

c=RK

l= ~~= ~= = ~= = = ~= ~~
~~= = = ~= = ~I= ~= = ~= ~
EKK=~J~=~~=====F==~=
= = ~= ~~= ~= = = K= q
~~==~=~=~===~~
= ~= ~= ~~K= eI= J= ~~
= ~= ~= ~= ~= ~= = ~
~~= = ~= K= ^= J= ~=
~=~===K=
^= = = ~= ~= = = = = ~= = ~=
=~===~=~I===~=~=
~~~= = J~K= q= ~J~= = ~
======~~=~===~
===~K=q=~=~====~
E~= = ~F= = = = K= ^= = =
~= = I= = = = = ~= ~= I
~J=~=I==KI====
~=~=~=~=~=~===~=I==~=
~= = = = ~= = ~= = K= eI
= ~= = = = = = ~= = = ~
~= I= = = ~= = = = ~=
=======~=~~==~K
q=====K=EaKmK=a~= e~==_=gF

~==~=~K=q=~=~=~=J=~~I=
~=~===~I==~====
==~==~===~JJ~~
~=~==~~=K=^==~I==
======~==~===
====K=i~===~==
~= = = = ~= = ~= ~~= = ~K
q= = = ~= ~= = = ~= J~=
======K=
l= = ~= = I= = ~= = =
========~=I=~
=~=~=~=~==~K
f===~I=~~===~=~=
J= ~~I= ~= = = = = = ~
=~=~==pq^ii=jrpq=_b=^slfabaK=
OKOKR p=~
q= = ~= = = ~= = = ~= ~=
=~~=~==~=~I=~====~=
Ec=RFK
OKOKS i~~=~=~=~
^~~I= ~= I= = = = I= ~=
=K=p=~=~==~~=
~=~=K=
OKOKT t=~
t= a~= = = = ~= = = = ~~
~= = ~= ~~= ~= = ~= ~= = = =
= = Ep= c= SFK= a~= = = = ~~
~= = ~= ~~K= ^= = = ~= = ~
===K=f==~====
I=========~=~====
~= ^l^K= q= ~= = = = ~= = I
= = ~= = ~= X= ~= =
~~=~~=~K
OKOKU p==

l= J= J= ~= ~~I= = ~~
==~~=~=====~
= = ~~= ~= ~~= E= =
=FI======~==~~
~===K=
^= ~~= ~= = ~= = ~= E= F
===~~=~K=f=~I=~
~= ~~= = ~= ~~= =
====~K=p~I==~=PM=~===~
~I==~~===~==~~=PM==~==
~I= = ~= ~= ~L= = = ~= K
q==~==~~K
^=~==~=~=~==~
^l^I==J=~~=~==~=~~

e===~======
~= ~= = = = = K= q= =
~= = = ~= = = = ~= = ~= ~= ~
~= = = ~= K= t= = J
~~= = ~= = ~= I= = = = =
= ~= ~= = I= = = = = I
= = ~= = = ~~= = = K= f= ~=
=~~==~=~===I=~=~=
= I= = = = = E= ~F= = = = =
~~= ~= = = = ~= = ~~= ~~= ~K
p= = = ~= = = ~= = = ~
= ~= = = ~I= ~= = ~= ~I= =
~I==~==~===~=
===~===~===K=f=~I
= ~= ~= = = ~= ~= ~= = ~=
October 2010

NP

~= ~= = I= = = = ~~= =
=K=qI===I=rpb=lc=oraabo
fp= ~= klq= ob`ljjbkaba= ~= = = ~
= K= m= ~~= = =
~~=EF==~====~K

4
3

Load
2
factor, g's
1

OKOKV o=~
^= ~~= = = = ~= = = ~
K= f= ~= = = = I= = = ~= E
FI==I==~==~==~=~I
~=~~===~======
K= f= ~= ~~= = ~I= = ~~= ~= ~
= ~K= q= ~= = = = I= =
===~==~~===~==I
= ~= = = = = K= k= = =
~~=====~I====~=J
~= ~= ~= K= k~= = ~= = ~= ~
= = ~= ~~= = ~= K= q= ~= =
~I=~=~===~~=~==~
=~==K=b~=~====~JJ
~~===~==~L=~~=~=K
OKOKNM t=~=~~
t=~=_~~=~===K=^=~~
~====~=~~====
= = = ~= ~= = = ~= ~~
~=~~I=====~
K=q==~==I=~~==~=~=~
~I= = ~= = ~= = = ~K= q
===~~=~==~K
^==~I=~=~J~=~~====
= = = ~= = = = ~= ~= = ~
~K=t=~=~I===~===
=~~==~=~========K
q==~=~=~~==~I=====
= ~= = ~= = = = = = =
K=p=~=~=~===~==~
~~= ~= = ~= = = I= = ~= K
p=~~=~~=~===~
==~~=~==~=~K

OKP ^bolavk^jf`p=^ka=avk^jf`=j^klbrsofkd
j= ~~= = = ~= ~= ^l^= = = = =
= = ~= ~= = K= j= ~J~= ~
= = ~= I= = ~= ~= K= q
= ^l^= ~= = ~~= ~I= ~= ~= =
~= ~I= = = ~~K= f= ~= ~~=
= ~= O= = = ~= ~= ~= ~I= = ^l^= ~
~= ~= = ~~= ~= = = K= p~I= ~
~~=~==~=SM=~I===~=O=~=~=
^l^X==~=~==~===~=~==QNBK
OKPKN ^l^=~~
f= = ~= ~= = I= ^l^= = = ~= = ~~
~===~K=i~=~=E~==J~F=~==
=~=^l^=K=c=~=~=~I==~=
= = = = = ~I= ~= ~= ~= = ~
~I=^l^=~=~==~===~K=f=~
======~==~==~~I
^l^= = ~= ~= = ~~= ~= = = K
a~= ^l^= = ~= ~= = = =
= E~FI= ~= ~= ~= ~JJ~~= ~
=~=~I=~==~=~=~=I==~K

NQ

Aeroplane Upset Recovery Training

10

20

30

40

50

60

70

Bank angle, deg

c=TK

OKPKO j~===~==
o= = E~= = F= = ~= ~= = = ~
~=~=========~=~~==K
q=~=~==~==~==
= ~~K= q= = = = = = = = ~~K= q
~~= = = = = ~= = = =
K=o=====I==J~==I=~
=====~~==~===~K=^I
======~~==~==~=~=~I
= ~= = = ~K= q= ~~= ~
===I=~=======~I
~==^l^=~=~~===~=~~=
~===K
^= = = = = I= = = = = = =
= = ~= K= q= ~= ~= = = ~= J~
==~I=~=J~==~=~==
=====~=~==K=a=
= ~= ~I= = ~= ~= = = ~=
~= ~= = = ~= = ~~= = = K
fI= ~~= = = ~= ~= ~= = SS
= ~= ~= ~= ~= ~= = OKR= = = ~
~~=~=~=~=Ep=c=TFK
j~= = ~= ~= ~= = d~~= p~= = ~
~K=q=d~~=p~====~~==~=~
~= ~= ~= ~= K= f= ~= ~= = ~=
= = ~= = ~I= ~= = = = = =
~===J~K=^=~=~=~=~I==
= = = J~= = = = = = K= f=
~==========~
= = ~I= = ~~= = ~= =
==K=a==~====~~=
=~===~===~===~~=~
=~~K
OKPKP j~==
`= = = = = ~~
= ~= = = = ~K= q= = =
==E^l^F==~===~=~=~K
q= ~= ~= = = = = ~= ~=
I= = = = = = = = = = = = ~
~= ~K= q= ~= = = ~= = K
b~I=====~===~==
~=~=E===~FI==~==^l^=
= ~= = ~= = ~= = ~= =
~===~=K
^=~===~===~~==~=~=~~I=J
= ~JJ~~= = I= = = = = = = ~
= ~JJ~~I= = = = = ~= =
~= = K= q= = ~= = = = ~
~=~===~=~~K

`~==~~=~=~=~==K=c
~I= ~= = ~= ~= ~= J=
X= ~= ~= ~= ~= ~= J= K= tJ
= = ~= ~= = ~= J=
==K=o~===~=~~~=
~= = = `~= E_~I= rp^F= ~~= ~K= Ep
^=NF
m= ~= ~= ~= ~= = K= t= J
=I===~=~=J=
X= ~= = ~= ~= J= = K
q==~===~=~=~====~
==~===~=~=K=qI=~
===~=J=~=~==~~~
===~==~~====
K

l= = = E~F= ~= ~= ~~=
~=~=~~K=m~==E~F=~==
====E~FK
eJ~==~~=~=====
~====~K=q=~==~=~
=~==~=~K=g=~~=~=~=~~=
~= = = ~= = ~= I= ~= = J
= ~~K= q= = ~= K= a~
~~= = ~= ~= = = = ~~K= i=
~~= ~~= = = = = ~= = =
I= = = ~= ~= = ~K= a~
~~= = = = = ~= = ~= ~= ~=
~I==~=~==~==~=~==~~==~
K=^=~=~~I=~=~==I=~==
= J= ~= = ~= = = J
~==K

OKPKQ i==~~
q= = = = = = ~= = = ~~=
~= = = = ~K= `= = ~= ~
= = = = = = ~= = ~= ~=
~=~=~====K=q
~=======~~==~I===
====~===~=~=~JJ~~=E^l^FK
m~~=~I==~===~=~=N===
==~I===~=~=N==I=~==~
=~=~K=f===~==~===
===~=~=O===I=~=O====
~K=^=~~I===~===~==~
~K=f===~=~=====
= ~= ~= k~= = I= = = ~~= =
~==~===~====
= ~= = ~= ~I= = = = = ~= = N
==~~==K
c= ~= ~= = I= = = = = = ~= ~
===~=K=f===~=~==
====~=~=O======
K= q= = = = = = = ~= X= I
=I=~=~=~I==K
f= = ~= ~= = ~~= = = = ~= TM= ~=
~I==~=O=======~=~
= = = ~= ~= = ~= = =
~= K= f= ~I= ~= ~= ~= ~= ~= SS= =
~= I= = ~= ~= = = ~= I= =
~===~==OKR==~=~=~~=
K
OKPKR b=~~
q=====~~~====~W
~K h=I=~==~=~K
K m~=I=~==~K
K `~=I======~
q=~~====X==I==
~K= q= E= = = ~= F= = = =
=~=~~==K=a=~I==
===~==~I==~I=~=~==
= ~~= ~K= ^= ~= = ~= = ~I= ~= = ~
JK= ^= ~= = ~= = ~I= ~= = ~= K
p= ~= = ~= = ~= = = ~=
~==~~==~==K
q= = ~= = = = ~= = ~
~~= = ~= = = ~= = ~~K

m=~===~==K=q=~==
=~====~===~~=~==~=
= ~= K= ^~= = ~= ~= ~= ~
= = ~= ~= ~= = ~= K= q=
===~=~~==~=~J~=~~=~
~=~=~=~==~==~==
~K
OKPKS e=~=~
o= J~= E~= ciORMF= ~= ~=
= = ~= = = ~= =
~==~I===~==
= = = = K= q= ~= = ~=
===~====~=~~==~
~K=p===~====~
= = K= t= ~~= = ~= ~
~~=~=~=~=~I===~~=~
= = = = ~= ~= ~= ciORMK= m= ~
~=~===~=~I====
~==~=~K=^~~====~==~==
==~==~=~==~====
= = = ~~~= = ~= = = K= ^= = ~
~==^~==k~~=^~I====PMB=
~===~~~=~=QMIMMMK=m==~=~~
=======TMB=~=ciORMK=
OKPKT m~=~==
q=====~=~====~=iLa=~=E
sJ=~=FK=q==~==~=iLa=~
==~==I===~====J~=
=====~K=p=~=~=iLa=~=
= ~= I= = = = = = = J~
K
k~= = E~= ~= iLa= ~F= = = ~=
= = K= t= ~= = = = ~= ~= ~
~= = ~= I= J~= = ~= ~
~= ~= E= ~= F= = = =
~= ~= ~= = ~= = = = ~
~===~==~=~=~==~K=
p= = E= ~= iLa= ~F= = = ~=
= = = ~= = K= t= ~= ~= ~
~= ~I= = ~= = I= ~= ~
~=~=~==~====~==~=
~====~K=q====
~~==~=~K=q=~==~=~=~=
~= = ~I= = ~= ~= = = ~= ~
==E=c=UFK
October 2010

NR

q==~= =~=~==
==~~~===~===~=
=E~=~=~=PMM=ol`FK=p=~~=~
~===~=t==~==q=K=f
=~=~I====~====
=~=~~K
_==j~=i=^= =~=~
=~==~=~====
I=~=~=MKP=~=EQM=~=~==
F==g^^==~~=~=MKO=~=EPP=~=
=F==c^^==~~K=q==~=~~
NKOLNKP=K
OKPKNM l===~
c=UK

c==~=iLa=~=~==~===~I=
===~==~=====
~K= t= ~= = ~= iLa= ~I= = ~= ~
= ~= = ~~~I= = ~~= = = ~=
~~=~K=^=====~===
======K
b~=~I==~=~=I=~=~==I
I= = = ~= ~I= = ~= ~J= I
~= ~I= = ~= = ~= ~= ~
~= ~K= e~= ~= ~I= =
~=I=~==~==~==
=~===iLa=~K=^=J=~=~
~==~==~===Ej`oF=~=
= ~= = = Ej`qF= ~~~K= j~~
=====~=~===~
=~K
p===~=~=K=^=~~=~==
===I==~=I==~==~
=j~===K=q==~=~=
===~====~=~=~
~=~=K
c==~=iLa=~===~====~
K=m==~=~=~==
==~====~===~
iLa=~=~=~K
OKPKU l=~
l=^=====~====
= = = = ~= = I= ~= ~= ~
= K= ^= ~= = ~= ~= = =
= ~= ~= = ~= = ~K
t==~==~I==~=~=El^qF
=====~~=~=~~K
t= = = ~= = = ~~~= = ~~= ~
~= = ~= = = ~= ~=
= ~= = ~= ~= = ~~= = ~~
~=~==~~==~K=f===~
~===~==l=^=~==j~
^===K=

^~= ~~= ~= = ~~= =


= = = ~= ~= K= l= =
= = = = = = ~= ~= ~= =
~= ~= = = = ~= ~K= f= ~= ~=
=~====^q`I====~===
~= = = = I= = = I= = iLa= ~=
=~=K=f=~====I===~
========~==iLa=~=
~~=====iLa=~=~===
~===~===~==~=~=iLa=~K
f= = = ~= ~= ~= = = = ~=
~==~~===~==K=t=
s~= p= I= = ~~= ~I= ~~
~I= = = ~= I= ~= = = ~
= ~K= a= = = = sp= = = = ~
~~= = ~= ~= ~= = ~I=
~~= = = ~Lj~= kK= j~=
L~=~======
sp=~===I=~==~~===~=
=~=~==~=~L~~=K=c==~===sp
==~==~====~=~=~
=~=~~=====~=E_=W
isi=`ed==ci`e====~~I==^==`i_FK
r=sk^s==~=I=====~=
=~~~==spK=q===sp=~====
====~==~=ol`==q`^p=~I=~=I=
~=~=o^K=q===W===~~K
OKPKNN q===~=
t= ~= = ~= ~~= ~= = q= i
^= = = ~= ~= = = ~~= = = ~
~= ~= = ~~K= m= ~~= ~~
====q~=^==~=
= ~= ~= = = = = ~= = = q
i= ^K= q= ~= = ~= = ~= = q
i= ^I= = ~~= ~= ~= = _~= ^
~= = = c= j~~= = = K= f
==~=~=NRI=====NR==~==
e~= pI= b= = = cj`Lk~~=
= = = = K= k~= ~= ~= = xcj`
~= ~= = = ~= PMz= = ~~= = = ~
l=^=~===~==~====~
NKRK= q= = c= V= ~= ~= = ~~= ~
~=~~===~=~~I=~==K

OKPKV j~=~

f=~===~=~==~=~I=~=~
~==W

j~= ^= = = ~= ~= ~= ~= =
====~W=
j~=`=~=E==
m~=i~====~FK=

o=~=~K
f~== =~====
~~=~===~~==~=~
=K

NS

Aeroplane Upset Recovery Training

c=NMK= `~=`=`=kK=tI=co^pK

c=VK

f=~==~=~=I==~=~~~=
==~==~=~I===~~~===
K
a==~K
OKPKNO j~=~
c=NME~FK= `~=m=m=eKpK=pI=jo^pK

c==~==~==~=~=~I=~
~~= ~= PRIMMM= = ~= = = ~= ~= ~
~~= ~= RIMMM= ~= = = ~~= ~K
qI==~==~JJ~~==~I=~=
=~=~==~=~K
^=~~===~I==~===~=~I=
~==~====~====~K=c=~
=~=~==~=RMM===EF=~=OVM
Ehf^pF=~=~=I==~=~==~=~=OVMhf^p=EQVM
= ~= F= ~= PRIMMM= = = ~= VMMK= q
~= = = = I= = ~= ~I= ~
=I===~==~I=~~=~
= = ~= = = = = ~=
~=~==~=~=K
c= ~= ~= ~= = = = = ~= ~
~~X==~=======
= K= q= i~~= k~~= ~~= =
~~= = = ~~= = ~= ~= = I= =
=~==~K=p=cj`=~=~===PM=
~=~==c^^==~~=====P==
NKO= = ~K= b^p^Lg^^= = ~~= ~= =
=NKP=~====K=c^^I=I=

=====NKO=~====~===
~= = = = = ~= = = =
~I==~==~=====cj`K=^=~=I
= ~= ~= = ~= ~= ~I= = ~=
===~~=~=~=~K=
OKPKNP _J=~=~
q= ~= = = = = = = = X= =
=~=J=K=^=~=~I==~
~======~K=^=~=~I
J===~K=qI=~=~==I
~= ~= ~I= = ~= = = = ~=
= = ~K= q= = = = = ~= = = ~
`= `I= = ~~= ~= ~= = = = =
I= = ~= = = ~= = = =
~K=
c= NM= = ~= ~= = = = ~= = ~=
====`=`K=f==~=~==
= = ~= ~= = ~= ~= = =
I= = ~= ~~= ~= K= f= =
October 2010

NT

~= ~= = = = ~= = = = =
I= ~= = = = = = =
= = = ~= = = = = =
X= = ~= = = = = = I
~I=======K=
m===~==~=====
===~==I==~=~=~=~=
=~~=====~==J=~=
= I= = ~= = ~= K= ^= = ~I
~~====~==K
OKPKNQ fJ==~=~
fJ= = = ~= = ~~K= f= ~= = = ~
~=~===K=q=~~==~=~=
==~==~JJ~~=~=~K=f=~I
=~~=~====~I=~==~=
J==~K=t=I=~=~~=~==~
=~~===~=~~K
^= ~= ~= = ~= = = = ~~=
~= = ~= = = ~= = = K= q= ~
= ~= ~= = = = ~= =
~~==~=~=I==~==~==K

c=NNK

OKQ ilt=ibsbi=dlJ^olrka=rmpbq=tebk=rpfkd
q^hbJlcc=lo=dlJ^olrka=mltbo=

=~=~~=~~===~==~=~K=c
NME~F= = `= `= = ~= = ~= ~~
~I==~==~~K

f~===JI====~=~=~
~= JK= t= qlLd^= = = I= ~= = ~= dJ
^===^=~I==~==
==~~~K

q= ~~= c= NN= = ~= = ~J= ~~


^=a~=f~=E^afFK=q====~~
==~=ciPQMI=~=~=~=~==OTM=~==~
OKR= = K= q= J~= ^= p= f~= E^pfF= J~
~= = = = ~= = = = ~J
= ~= ~= ~= ORU= J~= = E= F= ~
= = OUR= j~J= = E= F= = =
~~I= ~= = = ~= ~~= K= q= ^af= =
e=p====~=~===e==~=i
==~=I=~==c=NM=~=NME~FK

eI==~=~=~~=J~==~=J
~= I= = = ~~= ~= = ~~=
~=~=qlLd^===~=~==~==
~~=~=I==J=~==
=~=~K=f==~J=~===~=
~==~=j~=J~=K=^==
= = = ~= ~= OIMMM= = =
~~K=^~=~==^Lm=~=~===
=J~K

f= = ~= = ~= ~= = ~~= ~=
~I= ~I= = = EKKI= ^= m
F=~==~I===~===~
===~=====~=JL~=E=
=J~F=K
^==~====~~~==K=`=
=~~=~=~~===~~~==~~=
~=~~~L==~=~=K=l=Jc^ab`
I= = = = = = ~= = K
^= = ~= ~= = j~= `
q=Ej`qF=~~~K=j~~=====
~==~K=eI===~=~=~
j`q= ~= ~= = = = = ~= ~= = =
~I= = = = = = ~= ~= = ~
~~==~=~=~=~=E~==OKPKT=m~
~==FK
p~= ~= = = = = ~~= = ~= J
=~=~=====~==~==~
= = ~K= f= ~~I= = ~=
===I====~=
j~= = ~= J~= I= ~~= = = =
~= K= f= = = = ~= ~= ~=

NU

Aeroplane Upset Recovery Training

f= = = ~= = ~~I= = = ~= =
~==~=J~=~===~=J
E~~F====~=~=~~
===J~=~==~~==~K=qI=
=~=~====~===~=~~I
==~~=====~==~~K=^=dJ~=
~====~==~I==I==~=~
===~====~~==~=~==^rj=~=
~= ~= ~= ~= = K= qI= =
~=~==dJ^=~===~==
~=~===~=~=~=plmK
^= ~~= = ~= = ~= = =
==~=~~I==~===~J
==~=~=~==~==~~===
K=^=====~===
~= = = = = = ~= = ~K= o~= ~
~= ~= = I= = ~= = = =
===~=====~=~=~K=^=~~=J
~= = ~= J~= = ~= = =
J=~==~~====~K=

clo=bu^jmibp=lc=rmpbq=bsbkqp= pbb=NKQ=C=^mmbkafu=N

m^oq=qeobbW=cifdeq=rmpbq=ob`lsbov=^ka=jfqfd^qflk

m= = = ~= ~= ~= = ~= ~~
~~= = = ~= = p~~= l~= m
EplmF==~=~=~====~
f= c= rI= = = = ~~~K= p= plm= ~
I=~====~=~=~=K

PKN ^bolmi^kb=rmpbq=ob`lsbov=qb`ekfnrbp=
abp`ofmqflkp
_= ~= ~= ~= = = ~= = =
= ~= J= I= = = ~= = = ~
= I= ~= = = = c= r= o
q~= ^K= m~= = = = ~= EFI
~I=~==~=====~=~=
= ~= ~K= p~= = I= = ~
~= I= I= ~= J~I= = =
~I= = = ~= = = K
^~= = = = ~~= = = = =
~= ~= ~= = ~K= ^= = =
~===~=~I===~==
==~===~==~K
^~=J===~==~=~=
~=~==~W
PKNKN k=I==
N~ k=~==C=~I=~=~
~==~==~=~K
PKNKO k=I==
O~ i=~=E=~F= m=~=
~=NM==I=~=K
O e=~=E=~F= m=~
~=~=NM==I=~=K

= ~= ~~= = ~= = ~~K= f
= = = = ~= = = = I
~==~~=K=^~=^J==~
= = = = = = = ~= = = ~
~=K=`=====~=~I
==~===I=~====
=K=b=~I==~===~==
~==~=~==~=~==~I==~=
~= = ~= = ~= ~I= =
~=====j~=`=m
~==sp===~=I===~=~=
=~=~=K

t=~=~~===~==~==I=
~= ~= ~= = = = = =
~==K
^=~=~====~===~~==~
= = = = EF= = = = K= q
I= = = = = I= ~I= ~I= ~I= ~
~I==I====I===~
~= J= = ~= = ~= = ~= = = ~= ~
==~=~K=f=I===~==
~= ~= ~I= = ~= = = = ~=
= = ~= ~= = ~= ~= ~I= = ~= =
K= j~~= = = = = = = ~= = ~
=~K
fp=qeb=^fo`o^cq=pq^iiba\=
=ob`lsbo=colj=qeb=pq^ii=cfopq>

PKPK pq^ii

PKNKP e=~=~
P~ k== _~=~==QR==~
~=~=OR===C=~=~K=
P k== _~=~==QR==~=
~=NM===C=~=~K

^= ~~= = ~= = = ~JJ~~= = =
~= ~K= ^= ~= = ~~= = ~= ~I= = ~
~====W
_W=m=~=~=K
^===~===~K
^===~===K
f~==~==~K

PKNKQ e=~= == =
Q~ i=I=~=~=~=ciORMI==~K

q= ~~= ~= ~= ~~= = ~=
~=~K

PKO ob`ljjbkaba=ob`lsbov=qb`ekfnrbp
o= = = ~= ~= =
~= ~~= = ~W= = = ~= = K= e
~===~======~~K
`~= = = = = = ~= =
~=~=~==K
^~= = = = = = I
= = = ~= JJ= ~~I= ~= ~
~I===~==I==~===
~~= = = = ~= ~= ~= ~= = = ~
~=~====K=_I==JJ=~~
~= = = ~= = = I= ~=

^=~======~=~=~=~=~==~
~~= ~= = = ~~I= ~= = =
=~~=~K=o==~=~~==~=~==
= ~= ~= = = ~= ~K= ^= ~~= = ~= = ~
= = ~K= ^= ~= = ~= ~= ~~
~= = = = = ~= = = I=
~=~===~=~K=
_~= ~= = = = = = = = = ~
~I=~======K=p~I
====~==~=~=~=~I
~======~~=I==~~=
~=~==~~====~=K
q= = = ~= ~I= = ~JJ~~= = =
==~=~I==~=~====
October 2010

NV

= ~= ~~= = = ~= K= r= ~
I= = ~~= = = J= I=
~==~=======~JJ~~
===~K=l=~I==~=~
==~K
PKPKN kJI=JI==
PKPKN~ p~W k= ~= = C= ~I= ~
~=~==~==~=~K
k= ~= = ~= = = ~X= = = =
~= = = ~JJ~~= ~= ~=
~=~K
_= = = = ~= = ~= ~= ~
= = = ~= = = ~K= ^
==~==~=~====~K=q=~
= = ~= ~~= = ~= = J= I=
~= = = ~= ~= = = ~~=
K=f=~=~======~==
I= = = = = = = = K
`~====~===~===~=~
~= = ~= ~= = ~K= q= ~= =
~=~====K=eI==~===
= = = = = ~= ~= ~= = = ~=
~====~K=a====~~=
=X====~====
= = = ~= ~= K= _= =
~= = ~= = ~= ~= =
~~=VMB====K=
f= ~= = = = = ~= = = I= ~~
=~==~K=r====
==~===~I=~==~~
===~~K
`= = m= = = = ~~= = ~= ~
~=~=~=====~==K=^
= ~= = = ~= = = ~=
~~= QRI= = ~= ~= = SMK= ^I= ~~
===~=====~JJ
~~= ~= = ~= I= ~= = ~= =
K= t= = ~= = = = ~I= = ~
= = I= = = = = = = =
~= ~= = ~= = K= q= = ~
~= = ~= = ~= = ~= = ~I
~====~K=f==~==~I=
======~~===JI
JI=K=
l==~====~=~====~K
c= = ~= = ~= = ~= I= ~=
===~====~===
= = ~~= = = J= K= q
= ~= = = = = K= f= ~I= =
~= = = ~~= I= = ~= = ~=
=====~JJ~~===
~K= kW= q= = J= = ~= K= t
~~I= = = ~= = = = = = ~
=I=~=~===K
f= = = = = ~= ~= = = I
==~=====~==~=
K=^=~=~=====K=b
=~==I====I=~==
==~~=~=~=K
`~=====~==~===J
=~K=q===~=~==~==

OM

Aeroplane Upset Recovery Training

======K
p= = = = = = = I=
~I=~===~~==K=
o= = = J= ~= = = ~=
= ~= K= `= ~I= ~= ~= = ~
=~=~K=
PKPKO kJiI=tJi=o=q
PKPKO~ p~W m=~=~=~=~=NM
=I=~=K
o=~===~K=l=I==
= = ~= = ~= ~= ~K= f= ~
JI=J=~I==~~=~==~=~=~
~==K=q===~=~==
= = = = ~= K= q= ~= = =
~I= ~= = = = = = ~~=
= = = K= t= = ~~= =
=~I=~=X==~~======
=~====~K
f= = ~= = ~= = ~= ~K= q= = ~
~==~=~I==~~=K=^~=
=~=~=~===K=f=~=~
~====~====I=^l^=
==~==~==~=K
PKPKO p~W m=~=~=~=~=NM
=I=~=K
^===~===~K=a~=
~= ~= ~= K= ^= = = ~I= ~= = ~
= ~= = ~= ~= ~= = = ~=
~= = = = = = ~K= ^= = ~
= ~= = ~= = = JJ
K=kW=o=~==~==~=~
=~=~=~K=q=I=~==
= ~= = = K= o= =
= = I= I= ~= ~~= ~
====~==~K
^= ~~~= ~= ~~= ~= = =
= K= t= ~= = = ~I= ~= ~
==K=h=jp^=~~=~==
~=~==~~K=^=~~=~=~==
= = = ~= ~JJ~~K= ^~= = = ~
~=~===K=p=~~===
===~==K
PKPKP eJ_~J^=o=q
f= J~= ~I= ~= ~= = VMI= =
~======~~==~===
==K=eI===~~==~==
======~K
PKPKP~ p~W _~= ~= ~= ~= QRI= = ~
~=~=OR===~=~=~K=
^=JI=J~JJ~===~=
===~I==K=^=~=~==~=
======~K
q= = = = = = ~= =
~K=q=~=~=~====I
j====~====~JJ~~

~= = ~= ~I= = = SMI= = = =
K= f= = ~= ~= = = = ~~= ~
~~= = = ~~= ~= ~~= = ~K
`==I=====~=~==
~~= = I= = = ~= = J
~K= ^= = = ~~= = ~= = ~
=~=K
PKPKP p~W _~=~=~=~=QRI==~=
~=NM===~=~=~K
q=JI=J~JJ~==~==
~I= ~= = = ~= ~= = ~=
~= = ~K= ^= ~= ~= ~=
~~= = = K= c= = = ~
= ~= = = ~= ~= ~= ~
= ~= ~= ~= K= ^= = ~= ~= ~
= I= ~= ~~= = = ~
~===~=~==K=
f=~==~==~=~===
= = = ~~~= ~=
~~K= f= = ~~= ~= ~~= = VM=
~I= = ~= = = = = ~I= ~
~= = = = = ~= = =
= ~= = > c= ~= ~=
=~=====~=~===~
~==~==K=f==~=~==
===~I==~=J=~==~=
= = = = ~~= ~~= = = ~K= f
= = = = ~~= = E~= ~= F= =
~~I= = ~= = ~= = ~= = =
=======~==~I=~
=K
l=~=~=~=====K=b
=~=======~==
==~~=~=~==~=~=~
~~K= ^= = = ~~= = I= =
~I==K=`====~=~=I
I= = ~~= ~= = ~= ~=
===~K=f=~=~J~=~~I=
==~=~====~===~=I=
=~=====~==J=
= ~= = = ~= = PSM= = ~= = ~= ~=
~====K
PKPKQ i== =~= ==
kW=^=~=====~==~
=I====~==~=~=~~
~K= q= = = = ~= ~I= =
~~= ~= ~= ~= ~~= = = =
K
PKPKQ~ p~W i=I=~=~=~=ciORMI=
~K
q=====~===~K=f
= ~= = = = = = ~I= = ~~=
=~~==~=~I==~==~=~
= ~= ~I= = = = ~= ~~~= = = EF
~K= h= = ~= E^mF= ~= = = ~=
I= J= = ~= ~= = ~= = ~
~= = = ~= = ~= =
Ej`qF=~=~=j`q=~~K=o=~===~=
= = = = = = K= f= = = I
==^m==s~=p=EspFI====~
= ~= K= f= = ~~= = = ~~=

===~=====I==
= ~~= ~= = = ~~= = = ~
= J~= ~= = = ~= = ~= J
~==~K=f=^q`I==~===~
~==q`^pL^`^p===~~===~~=~
=~K
eI= ~= = ~= = ~I= = = ~= ~=
==~I==~~===~~==~=~I
= = = = = = ~= = ~
~I= ~= ~= = = ~= = ~K= q= ~
= = K= l= = ~~I= ~= = ~
= = = = ~= ~~~= ~= = ~= ~=
= = = = ~= ~= ~= = = ~
~= I= ~= ~= = = =
=K
f= = = = ~= ~~= = = = =
======~==~=~=~K=q
~===K=q===~=I=
==~==~~==~=~I===~
~=~==I===~=~===~=~==
~= I= = ~= = ~= K= q= =
=~===~==~====~
~= ~= = ~= K= ^= = =
~I= = = = ~= = ~= ~= K
a= = I= = = ~= ~= = = = ~~
~=~~===~~I=~~==~I
~= ~I= ~= = ^q`= = ~= = ~=
~= = ~= ~= ~= = ~= = ^q`
~~=~K
p= ~= = ~= = = ~= I= = =
==~==~== =~
= K= ^= = ~I= = ~~= = ~
~I====J==I=
= = = = = ~~= = = = ~= =
==~==K=f=====~=
~~= plm= ~= noe= ~= ~= = = = = ~
= = = ~K= l= = ~= = = I
= = ~= ~= = ~~= =
~K=q=~======~=~==
~K
`= = I= ~= = = ~= ~=
= ~~= = I= = = ~= = J
~K= ^= = = ~~= = ~= = ~
=~=K=q====~=~=~=
= ~= iLa~= ~= = ~~= ~= ~= ~~=
=K

PKQ `lkplifa^qba=prjj^ov=lc=^bolmi^kb
ob`lsbov=qb`ekfnrbp
q= ~= ~= J~J~= ~
K= m~= = = = = ~= =
==~==~=~===
~K
PKQKN kJ= E~=~=OR==FW

o=~===~K
a~=~=~=~=K
^====~I=~=~K
r=~~=W
o=E~=~=~F==~=~====~K
o==E~~===J=FK
October 2010

ON

`==W
r=~~==I====K
`=~I=~=~==~=~K
b~===~K

`==~~==~=jp^K=f=I=~==~
== =~~~I==~=~==
k~~=a~===~=J=K
PKQKQ ^==~=~=~=

PKQKO kJ= E=NM==FW


o=~===~K
a~=~=~=~=K
o==~=I==~K
f==~=======K
f=~=~===~=VMI==~~~=~I
~==K
o===W
^===~K
^=~=I=~=~K
^==~=~=~=K
PKQKP e=~= E====~=~F
^= ciORMI= = = ~= = = = ~~
~~= ~= = ~J= ~= ~= = ~
==Ej`qF=~~I==~K
o=~===~K
^=j~=`=q=Ej`qF= a
~==~
o=~=== =====
K
f===I===^m==sp==
~==~=I=^=^q`I===^I
=q`^pL^`^pK
f===~=~=~~==~=~K
`=~~==K=f=~~I==~
L=~===^L^=q==
~~K
a~=~=~=~=K
m=~~==~=====

m=I==I=
p====~=~~~K=q=p~==
K
f==~===I===I
~=~~==~=K
m======~=~=~=Ep~L
~=~=====~=~=
= ~=~==~FK
f==~~=~W=^=~===~=
~JJ~~=~=~==K=e=~=
=====~=~=~=~=~
~K=f=~I====~==
~==~==~K
o===W
`~====~==~I==
=~=J==~~=~~=~=~
~K
f=~L~=~==~= ~
=noe=~===~=~===~~
=~=~K
f=I=====J=~=~
~==~~=dmp=~=~=fopLdmp=
=~==~=~=~=~=~K
PKQKQ f=^ii=~= l====W
PKQKQ~ j~~====~
^=b~L~=I=~=~K=Ef===~
~====J=~=~~=~=
~= ~===jaJUO=~==~=
=F

OO

Aeroplane Upset Recovery Training

q= = = ~= ~= = = = ~=
==J~I===~======~J
= ~= I= ~~= = = = ~= ~=
~=~L~=~~K
PKQKQ `=~=~=~~=~
^=~=I=~====~=~==
=K=`=~=L~=I
===~I=~==~==~I
~==K=f=~~I=J~=^mL^q
^=~=~~===~~====~=~
K=`=~====~===
=~=E=`dI=~=~==~
==~I=I=I===~I
~=I=J~=I=KF=~=
~=~K=
`=======`oj=~==~
=~=~==~~~====~~=
=~I===~I=~~=~=
~======~=
==~===~===~=~
~~K

objbj_bo
fp=qeb=^fo`o^cq=fk=^=pq^iiba=`lkafqflk\=
=ob`lsbo=colj=qeb=pq^ii=cfopq>

q= = ~= ~= = = o~= ^~~= p
c= l~= d= = = ~= = ~= ~= ~
= = = ~~= K= _= = = = =
====~==~I==p==
~= = = = = i= m= = = = ~
=~~~K=f==I=====
~= ~= ~= = = = = = =
~K=q=~=~~===~=~==~=~=~
K
q=o^p=c=l~=d===
c~=p=~=q~>

`~=mKeKpK=pI=jo^pI=K

^mmbkafu=N= rmpbq=bsbkqp

r= = ~= ~= = ^~= p~I= ~
= = = ~= ~= = ~~= ~= lbjJ~
= = = = ~~= = = ~~= =
==K=`==~==~=~=
=~=~~I=~===~I===J
= ~= = = = = = ~= K= m~~
~==~==~===~=~==
=~==~=~~==~==~J=I=qJ
~~=~~===jaJUOK=
r= = ~= = = ~=
~~==~=^~=r=o=q~
^= ~I= = ~= = ~= = =
~W=^~I=o=~=oK
q= = = ~~= r= ~=
===~~I=~==~==
=~=~=~=K=p~I==~=~=K=f
~= = ~I= = ~= I=
~= = = = = ~~I=
~==~~==~~====~=K
NK

fk=cifdeq=obpriqfkd=fk=^=c^q^i=^``fabkq
NKN
rp=^=QOT= _=TPT= p=NVVQ
NKO
^~=^=RUT= ^PMM= k=OMMN
NKP
m~=^=PTMN= `ogOMM= l=OMMQ
NKQ
h~=^=c=URMV= _TQT= a=NVVV=
NKR
^~^=c=aef=RTQ= _TPTJQnU= N=g~~
OMMT
NKS
`~=^=c=PQMT= _~=ae`JUJQMM
NO=c~=OMMV

OK

fk=cifdeq=tfqe=pr``bppcri=ob`lsbov=
OKN
o====fJ=
~~=E=F

PK

lk=dlJ^olrka
PKN
NN=a=NVVUX=q~=^~=f~~
^PNMJOMM
PKO
NS=c~=NVVUX=`~=^=^PMMJSMMX=~
q~I=q~~

NK

fk=cifdeq=obpriqfkd=fk=^=c^q^i=^``fabkq

NKN

rp^=QOT

e~= = o= m`r= = = = = ~= ~
~J= = = = = ~I= =
=~==~K=f==~I==~
K=
^= ~~= NVWMP= b~= a~= = = U= p
NVVQI=rp^==QOT=loa= mfq=====~
~I==~==~===mI=m^K
f==b=p~===c~=o===~=
kqp_=~==W
q= k~~= q~~= p~= _~= = ~=
~= ~= = = rp^= = QOT= ~= ~= ~= =
= = = ~~= = = = = =
=~====K=
q==~=====~===
~= ~= = = = ~= ~= = = ~= ~= = = ~
=====~=~====
~= = = = = ~= = ~= ~=
=~=K=
q= ~= = = = = = = _= TPT=
~I===~I==~~===TPT
= = X= ~= ~= ~= = ~= ~
X= ~= = ~~= = EcaoF= ~~= Ekqp_= o
=~=FK
^==~==_TPT==~~I=~=~==~
~= ~= = = ~= ~= = ~
= = = ~= = ~= ~= ~= =
~~K=eI==~==~==
==~==~==~=K
q= = = ~= = = ~~=
`~= ^= q~= = ~= = ~= = =
= = K= f= = = = ~=
= = = _TPT= ~= ~= = =
~=~~~===J=K=
t= = = = = = o= p= ~=
= J= = = = _= = = ~~
~=~===I=x~====~z==
~= ~= = = ~= = = =
=~=~~K=^=====~I==
_=~==m`r=~=~I===~=
= = = = = = = = = = I
~~=~==~K=
l===~===~=~==~=
= ~= = ~= = = = = = = =
=~====ANKR=~K
m~= m= `~W a~= = ~= = =
~~==~==~===~=~=~K
f===~======~===~=
~=~=~===~=~=K
^~= p~W f= = = ~= ~= = = ~
===~~=~====~==
October 2010

OP

~K= eI= = = = ~= ~= = =
= ~= = ~= = ~~= = ~
====~==~=~K

NKO

^~=^=RUT

~=~=~I====~~=~=~K
vI= = ~= ~= ~= = = = =
~I= = ~~= ~~K= ^= = ~I
~==~=~~==~==~
= ~= = = ~K= t= = ~= ~=
~I======I==~==
= = ~= ~= ~~K= q= kqp_= c~
o===~=K
l= S= c~= OMMPI= ^~= ^= = = p~
_~= = ~= = = ~= OT= j~= NVVTI= ~= =
~=~~====~=~==
~= = = ~= J= = K= q
~= ~= ~= = ~~= = =
~= ~= ~= ~= = ~= = ~
~~= = ~= = = ~= ~=
= = = ^^jm= E^~= ^~= j~
m~FK= q= ~= ~= ~= ~= = ~= = ~
~=~==~======~=
~= ~= = = = = = = = ^=
^~=E^l^FK=Ej=W==UVFK=

_~= = = = = ~~= = NN= p= OMMNI


k=v=`=~~=~=~===K=q===~
==~====~=K
^= MVWNS= ~= ~~= = ^~= ^= = RUTI= ~
^=^PMMJSMR=kNQMRPI=~==~=~=~~==_
e~I= k= vK= ^^RUT= ~= ~= ~= = =
gch==^~=f~~=^I=p~=aI=a~
oK=q==~==~=~===
~======K
l= ~= = = = ~I= = ~= =
~~=~====~==~K=q=~
= = ~= ~= ~= = = g~~~= _~= ~=
==~=~=~===K
a= = ~= = ~= ~~= ~= ^^= RUT
=~==~===~=~I=
~= _TQT= ~= ~= = ~= ~= ~= K= q
= = ^^= RUT= ~= = c= lK= f= ~= =
===~K=t~==~==~
~~I= = ~~= = ~= = ~= ~~= = ~
W==I==~I==K
q=b=p~===kqp_=c~=o=====^^
RUT=~==W
q= k~~= q~~= p~= _~= = ~=
~=~===~=~==J=~~==
~=~=~=~====~==~=
~= = = = = ~= ~= =
~=K=`====~===
~~===^=^PMMJSMM====~
= = = ^~= ^= ^~= ^~
j~=m~K=Ekqp_===~=F

q=~====~===~==
= ~= = ~I= = ~= = ~~
=K=f=~==~=======
= I= = = ~= ~= = ~
~I= = ~= = = I= = = ^= ~
~=~====K
q=~===~===~=~==J
=K=q=======I
==K=`~===~=~=
K= q= ~= ~I= = = ~= ~I
^~=^==~=~=~=~===
=K=f=~==~~=~~~==
= = = ~= = ~= ~I= = ~= I=
=I===~=~K=_=~=~=^^
RUT= ~= ~= ~= ~= J= = = = ~
K=
m~= m= `~W f~~= ~= ~
~~= = ~= = = ~~= ~~K= ^^
====~=~===I=
========~==^PMMJSMM
=~K=q=~=~=~===~=
= = `~= ~~= JJ= ^~
^~= j~= m~= = ~~=
~=~=~===~=~====
==I=~==~~=~K
m=o~=^W l==~=~=~
~=~===~~=~~K=

NKP

m~=^=c=PTMN

c==I==_~=~==^~=^
^~= ^~= j~= m~= = ~= ~
K= f= = ~= ~= ^~= ^= ~= ~= ~=
= = ~= = ~= = = = =
= = K= q= ~= ~= ~= ~= ~
=====~~=~=K=q=
==~=~=~=J=~=~==~I

OQ

Aeroplane Upset Recovery Training

_~=K

f====~=~=====~
= = = = = ~= ~= = = ~=
=~==~====K

l= NQ= l= OMMQI= ~= ~~= OOWNRWMS= ~= ~


I=`ogJOMM=m~=^==PTMNI=~==
= i= oI= ^~~= = j~Jp= m~= f~~
^= = j~= ~= ~= = g= `I= j
^I= = = = = = = = = ~~=
~~K
q=kqp_=c~=o=~=~W
nW q=k~~=q~~=p~=_~==~
= ~= ~= = = ~= = ENF= =
~= ~I= ~= = ~~= ~
I= ~= = ~~I= = = = ~= J
=====~==I==~=~
===~~=~X=EOF===~==~=
~==~==~==~I==~
=~=~==~=~===~
=====~==~~~==~=X=~=EPF
= = = ~~= = = = = ~
= = ~= = = = = = ~= ~
= = = = = = K= `= =
~==ENF=====I==
~= ~= = = = = ~I= ~= EOF= = ~~
=~~====~====~
=~~=~=~==~=====
~K=Eo=W=~=FK

^~=p~W `===~=~~==
~~= = = ~~= = = = I
~~= = = I= = = ~= ~= = ~= =
K= f= = ~~= K= q~=
~= = ~= ~= ~= ~= = J
=~I====~~==~=
J~K=`===~==~=~=~=
=~~=~=~=~=I=~====
= ~= ~= I= ~= = ~= = ~=
~= = = = ~= = = ~= = = =
~=K=l~==~=^~=~=~=
=~=~=~K=

NKQ

h~=^=c=URMV

q= = = ~= = m~= PTMN= = ~I= ~=


=~=~==~=~=I===
~= ~= = = = ~= = = ~=
~~= = = ~= = J= = ~
~K
q= = ~= ~= = = ~= = =
~===~=~=====~=~=ciQNM==
~= = = = ~= ~= = ~= = =
~~=~=~=K=f===~===
~= = ~= = = ~= = = =
=~===~=ciQNM= ~====r
o=^K
`~= ~= = = ~= ~= = ~= ~=
= ~= ~= = = = ~~= ~I
I=I===~~=~=~~==~~=ciQNM
~= = I= = ~= K= o~= = =
===~==I=~I=~=I
~===~=K
m= `~W q= ~= ~= = ~= = = =
~==~~====~==~=~=~~
~= = = ~= = ciQNMK= q~I= = ~=
= ~= ~= = = = ~~= ~= ~
=~==~===~~=I==
~==~~==~=~====~K=i~==il`J
f= ~= ~= `= o= j~~= =
I=~====~======~
= = ~= ~~= ~K= _= = = ~= ~=
===I==~==~=~~=
=====I====~K=o~=
= = = = = ~= = I= ~I
~=I=~==~==~I=p~=j~~
pI=K

_=K

^~= = ~= ~= ~~= ~= = ~I=


=~=~~===~===~==~
= = ~= K= ^~I= ~= = = ~
~~= ~= ~= = ~= ~I
~=~=J==I==~====I
~====I======~=
====~K

l=OO=a=NVVVI=h~=^=`~=c=kW=URMV=^~W
_TQTJO_Rc= Eei= TQRNF= = ~= ~= = = j~Jj~~I= f~I
~==~=~==i=p~=^I=bI
b~==~===~K
rh= ~= ~= ~= ~= = ~~= ~= =
==~=~===~===~=
==~==K=
q= ~~= ~= = ~= E^afF= = ~=
= ~= = = TQT= = ~= = i
p~I= = ~= = = ~~= ~= = J
==~=~~==~=~===~I=~==rh
^=^=f~=_~=E^^f_F=K=
q= ~~= = = ~~= ~J= ~= I= ~=
~= ~K= f= ~= ~= ~= = OINRM= ~I= PT
=~=~JI====~==K=q=
~==~==~=~===~==~
= = = = = = = = = = ~~K= q
~= ~= ~= ~= OIRPO= ~I= NN= =
= = = = ~~K= q= ~~= = RR= = ~= ~JK
q= ~= = ~~= ~= ~= ~= = VST= = ~I
=~==~==PU====~=~==NOSjK
q= = = = ~= = = =
=~I===I==~J===NKQ=bmoK
q=~====~~=~W=
~K q= = = = = ~~= = = ~~
~= = = = ~= ~= = p~I
=====K=
K q=~I=~==~=I=~~=~==
October 2010

OR

=I===~~==~~=VM==
~= ~= = ~= = = = = = =
~===K=
K q= = = = = = = = ~~= ~
====I=~==I===~=
~====~=~=~=K=
K q=~~=~=~=p~=~=I=
= ~= ~= = = = = = c~
o= j~~K= `= = ~~= ~=
= = = = ~= ~= = = =
X==k=N=fkr==~===~~=^af=~
K=
K q= ~= = ~= = = =
l~===~=~===
= I= = = = = ~I
~=J=~~=~K

l= N= g~~= OMMTI= ~= _= `~= TPTJQnU= ~~I


= mhJhhtI= ~= = ^~= p`= ^
E^~^F= ~= = = aef= RTQI= ~= = ~=
~= = = p~~~= Epr_FI= b~= g~~= = j~~
Eja`FI= p~I= ~= ci= PRM= EPRIMMMF= = = ~~=
~~K=

f~===f~=k~~=q~~
p~=`=Ekqp`F==~W

^=========~
~=~=~=~===~K=n==~=
~= = = ~= = = = = =
~= ~= ~~= = = ~~= ~=
~= = ~= ~= = = = = =
~= ~= ~= K= q= = = ~
= ~~= = = = ~= = = ~
~==~=~=I=~=====~=~~
= ~~= ~= = = = ~= = ~
K= ^= ~= ~= ~= ~= ~= ~K
^= = = ~= = = = ~=
= L= ~= = ~= = = ~= = ~= ~=
~= = = ~K= q= = ~= = ~=
= = = = = = ~= = = =
~= = L= ~X= = ~= L= = ~= =
=~=~===~=====K
p=~=~==~=====
~K=q===~=====~W
p~= o~= k= OMMPJSOW q~= h~= ^
= = ~= = ~= ~= c= n~= ^~
~I= = ~~= `= o= j~~
=~==I==~===
= ~~= = ~= = ~~~=
=~=~~==~~==h~=K
m~= m= `~W c= = = =
i=~=^=~I==~~===J=
~=~J=~=~=~=~=~=~~=~J
= ~= = = = = = = ~
~==J~I=~=J=~K=
^~=p~W _=f=c=EfLcF=
J= = = = ~~= ~
~= = ~= ~= = `oj= ~=
K

NKR

^~~=c=aef=RTQ

q= ~~= ~= = a~~= ^I= p~~~I= ~= MRWRV


`J~= r~= q= Erq`F= = = =
= EfcoFI= = ~= ~= = = ~~= Ebq^F= ~= p~
o~~= ^I= j~~I= = MUWNQK= q= = ~=
~==p~~~=~=Q==PM=I=~==
~==~==~=~~==d~=EdqlFK=q=
=~=Emf`F=~=======j~~=~
=J=~==L=K=^=NMO==
~==K=

q= = = ~= = ~= f~= o= p= EfopF
~=~===~=====~~
= = = ~= ~~= = = K
q= ~= = = = = = = = I
~= = = = = = = = = fop
~~= = ~= ~= = ~= NP= = = = I=
~=~====K
q=acao=~~==~==~~=~===~=ci=PRM
= = ~= ~K= q= ~= ~= = R=
~= = = = = ~~= = K= c=
====JO=EF=fop=j=p=r=
^qq= E^F= I= = ~= ~K= q=
=E~F===~==~~=~=~===
=K=q=~~=~I=_^kh=^kdibI==~==~~
~=PR==~K
q= acao= ~~= = ~= = ~= ~= ~= ~
~=I===~===~=~==~
= K= m= ~= ~= = ~= = ~=
~K= b= ~= = ~~= ~= ~= ~= ~= ~=
NMMI====~=~~=SM=~~==I
======~~====~
===~~==~~=~=K
q= ~~= ~= PKRI= ~= = = ~= j~= MKVOS
= ~= J= ~= = I= = = = ~
=~K=q==~==s=EQMM=~FI=~
~= ~= ~= = ~~= QVM= ~= = = =
==K
c=
q= mf`= = = ~~= ~= ~= ~= =
~~=~===K=q=~==
~= = = = ~~= = = ~~I=
~= = _^kh= ^kdib= ~= = ~= = ~~=
=PR==~K
q= ~= = = ~= ~= = ~I=
= ~= = = = = ~~= = =
I=~~===~=O====K
m~= = ~= ~= = = f~= o
p= EfopF= = = = ~= = =
=~=~==~==~=~=~
= = K= q= = = = = ~= ~~
~=========K
^=====~I=^~^=====
= fop= ~= = ~= ~= = = ~I
= = = = ~~= = = ~=

OS

Aeroplane Upset Recovery Training

~~= = = ^~= r= o= q~= ^


==_=~=^K
`~
NK c==J~=~==~=K=q=mf`=
= ~~= = ~= ~X= = = ~~
~===K
OK q= = = = ~= = = =
f~= o= p= EfopF= ~= ~= = = ~
==~~K
PK ^==~=~=~==~~==PM
= ~I= = = ~~= = ~= = ~~
K
QK q=^~^=~===~====
=~~=fop=~K
RK q==~===~==~~==I
=~~=~K
m~= m= `~W f= = ~=
= = = = JJ= ~= ~=
= = = I= = = = = = =
J=~=K
^~=p~W f=~===~~
= ~~= ~= = ~= ~= = `oj=
==K=

NKS

`~=^=c=PQMT

m~=`~
q= k~~= q~~= p~= _~= = ~=
~= ~= = = ~= ~= = ~~= ~~
= = = ~~= = = = ~I= = = = ~
~~= ~= = = = ~~= = = K
`===~==ENF====~=
= ~= = ~= = = = = = =
=I=EOF====~==~===
I= EPF= = ~~= ~= = = ~~=
I= ~= EQF= `~= ^= ~~= = = ~
=~=~~==~~===K
q=~========~=
= = = = ~I= = ~I
~I= ~= ~I= = ~= I= ~
= I= ~= ~I= c~= ^~
^~= Ec^^F= I= = ~~= ~
~~= ~I= = = ~= ~= =
===I==c^^===~=~==~=
~= ~J~= ~I= ~= ~= ~
= = K= p~= ~= =
=~=~===c^^K
c=E==QSF=
NK b==~~=====~=I
==~=~==~=~
~= = J= I= = ~= = =
~===J=I==~===
= = = ~~= ~= ~= ~I= ~
= ~~= = J= = ~I=
= = = = = = ~~= =
= = = ~= = ~I= = =
======K
OK q=~==~~======
===~=======~~~
I=====~=~====J
= ~= = = ~= = = =
======X==~=
= = = = = ~= ~= = = = ~
~=~=====~
~=~~K
PK q=~~====~=~~==~
= ~~I= = = = = = =
===~=~==~==
~=~=K

q= ~= = = ~= ~= ~= = ~= il`Jf= ~~=
~=====~=~=~=====~
~~==~==q~=~=e~=c~I==~~K=
`~= ^= c= PQMTI= ~= ~= ~= `~= `
= ~= ~= ~= = `~= ^I= ~= ~
~= rp= ~= ~= = = = k~= i
f~~= ^= = k= g= = _~= k~~~
f~~=^==k=v=p~K
^= = = kqp_= I= = NO= c~= OMMVI= ~= ~
OOWNT=b~=p~~=qI=~=`~=^I=fI=_~=ae`J
UJQMMI=kOMMtnI=~=~=`~=`==PQMTI
~==~==~~==_~Jk~~~=f~~
^I= _~I= k= vI= = = ~= = ~= =
`~= `I= k= v= Ep~FI= ~= = ~~=
~= = = ~K= q= = I= = = ~~I
~=QR=~=~~==~~==I==
= = = ~= I= ~= = ~~= ~= =
~= = ~= ~= J~= K= q= = ~= ~
====NQ=`==c~=o~=m~=NONK
k= ~= ~= = ~= ~= = =
=~K

QK q= ~~= = = = = = = ~=
~= ~JJ~~= ~= ~= = = = ~= ~=
~= = = = = = = = = J
=~~==~K
RK q= ~~= ~= = = ~~= = = ENF
~= ~= ~= ~= = = ~
= = = = = ~= EOF= ~= ~
=~====K
SK q= = = ~= = = ~= =
~=======~=
~==K
TK q= = = ~= = = I
= = ~~= ~= = ~~= ~
= ~= = = = ~= = ~=
~I= ~= = = = = =
~~= E`ojF= ~= ~= = ~= = =
= = = c~= ^~= ^~= `oj
~K
October 2010

OT

UK q= = ~= ~= = ~= ~=
~I======~=~===
= = = = = ~= = ~
====~===K
VK q= ~~= ~= = ~= ~= = ~=
~= = = = ~= = = ~I= ~=
=~==~=~~==~=
====~=~~=~K
NMK q=~===~==~===
~= = = = = = = ~
====~====~===J
=~==~~=~====K
NNK a~= ~= = ~= ~= =
~= = ~= ~= = ~= ~= = ~=
= ~= = = ~= J= I=
~~I=~=~=K
`=~= ~=
f~~= = = ^= ~= = f
x=mz=
f~~= `= xq~z= = = = ~= ~
x= ^^z= ~= = = = = = = =
`~= = ~= = ~= ~= = = NMM
~= = ~= = = = ~= ~=
= ~= = = = ~= = = ~=
~~= ~= ~= = = ~= =
K=
f~~=q~=~====~==
====~~=x==~~==~=~J~
~z====~=~~=~K
m~=m=`~W=`~~=~~===
~~=====~=~===
~=~===K
^~= p~W= `= ~= p~~= q~=
~~==~=====K

^= p~~= PQM^= = NN= k= NVVUI= ~=


~= = = ^I= k= p= t~I= ^~~I=
jI= s~I= = = = ~=
= ~= K= q= = =
~~= = = = ~= = = = = ~
====~==~===~~===J
=K=q=====~=~=b=t
= = ~~= = ~= ~= = ~= ~= ~I
=OIPMM==~==PMJ===~=~=PMJ
=J====K=
q= = ~I= ~= p~~= PQM_H= ~= ~= ^~= b~
PMMUI====O=g~~=OMMSI=~=~=
~===p~=i=l==i=^I=`~~K
q= ~= ~~= = ~= ~= = ~~= = ~
=~====NNIRMMK=q=~~=
UT=I=NQQ=I=TR=I=~=VT===~=~=J
==QT===~=~=SIRMM=K
q=~=p~~=PQM=~J=~====NU=g=OMMQI=
~===^I=k=p=t~I=^~~I==jI
s~K= q= p~~= PQM= ~= = = = ~= NOIMMM=
_~= = = ~~= ~= = K= q= = ~
~~= = ~= = ~~= = = T= = =
=K=
e= = = = = = OMMQ= ^= = = =
= ~= = = = = = _~= =
NIOMMI= = = = = b= t= = = OIPMMI= ~=
=~=p~=i=l==RIMMM\=q=~==~~=
~= ~= = = K= t= = ~~=
~I==~===~=~====
= ~= E~= = = ~= = JF= ~=
E===~=~=~==F==
= I= = ~= = ^= = = ~= J
= = ~= = = I= ~= ~= = J
~=E~=~==~JJ~~F=~==K
q=p~~=PQM===~==~==~=J=
= ~= = = ~= = ~= ~= ~~K= q
^= = ~= = ~= = ~= =
~= = = J= = ~= ~~= ~= ~J
~=~=~==~~=K
f~= = = = ~~= ~I= ~= = ~= ~
==~~==~===~===~
K= f~I= = ^= E_~= F= = ~= ~
= ~= = J= = I= = = ~
~=K=q==~==~======
=~JJ~~=~======E~F
~~K
m~=m=`~==W `=~==
= ~= = = = = ~= ~K= i~= ~
=~=====K=

p~~=K

^~= p~W o= = = = ~=
~~= = ~= ~= ~= ~= = ~= ~
~==~=~====~=~~=K=

OK

fk=cifdeq=tfqe=pr``bppcri=ob`lsbov

OKN

o====fJ=f
~~=E=F

t=~==a=^K=`I=`=q~=^I=s
p~=kqp_I=t~=a`K

OU

Aeroplane Upset Recovery Training

PK

dlJ^olrka=`o^pebp
Eq=~=~=~=`ojLec=~=~FK

PKN

q~=^~=f~~=^PNMJOMMX=NN=a
NVVUX=~=p~=q~I=q~~

a===~=~I==~~=~==
=p~=q~=~K=q=~~=~==~===
_~==p~=q~K=q==VM=~~=~==NPO

~= ~= NN= ~~= ~= = NQ= = K= f=


= ~= = = = O= ~~= = ~~= ~=
= = = = d^= = = = = = = = =
= d^I= ~= = = = = = I= = qlLd^
= = ~~I= ~= = = cLlI= = ~
=~===~~=~I====
= ~= ~= QU= J= I= = = ~= = ~= ~
K=
^~= ^= f~= `= = = h=
q~~=~==~I=~~K
m~=~W
^= ~= ~I= = ^~= ~= f~
`= = = h= = q~~= ~= ~= =
= ~= = ~= = ~= = ~~
==~=~====~==~=
=W
~K q= = ~= = ~~= = ~= = = ~
===~
K= q====~~==slo==~====
~~=~K=q=~~====slo===
~~K
K q=====~~===~=
=~~===~===~~===
=K
K q= = ~= = = = = =
====~~===
=^=====~K
K q===~=~~=~===~~=
==~~
K p~= ~= ~= = = = = = = ~
===c`jj=C=^jj
K p~=~=Ei~====~FW
m= = = ~~= =
~
m~= m= `~W r= = qlLd^= = J~=
= ~= = = = = =
~=~~===~==K=
^~= p~W m= = = ~~=
~~= ~= = = ~= = = `oj
= ~K= `= = = ~= =
==~=qlLd^===J~=E=~=j`mF=~=
K

PKO

q===~=====~==_~=
f~K=q=~~=~==~=~=~~===
~==~=J~====~=~K
q= ^= ~= = ~= fipLajb= ~~= ~= = MRi= ~
q~=`~=h~=p=^===~=~=I===~
=NIMMM=======E~=NIRNRI=NKO==
=FK=q=^==~=V==
dJ^==~==~=~=~~=dJ~=~=~I
~= = = = ~~= ~= NIQTR= = = K= q
~= ~= ~= ~= = ~= = = OM= ~= = ^=
= NITOP= = ~= PR= J= ~K= l= ~= OITRNI
QOKT=J=~=~=~===QRI==~~=~K=
`=~==~=~==~~====OMM
= = = = = ~K= f= = ~= = = ~= ~= ~
~K= f= = = = ~= I= = =
~I= = ~I= ~= ~= ~I= = K
t~= ~= OIQMM= I= oso= ~= MRi= = PIVMMI= PMM
= I= PIMMM= ~K= q= = =
==~==~=~=====K
^=NR==~=NUO=~==K=^=~==
====~=K
q= ~= ~= = ~= = = ~
~=~==~W=
~K= a= ~= = = ~= = ~~I= = ~~= ~
=~==~=~X
K= q= = J~= = = ~~= ~= =
=~=~~X=KKI=~==K
K= a=NO=I=====~===
=====~=~=J~I=~=
=~====~==K=^=~=
===~===~~=~K
m~= m= `~W= m= = f= ~~
~= = ~= = ~~= J~I= =
~= = = = = = = ~
~~=====~~====~
~====~~=K
^~= p~W= _= f= ^~= ~
====I==J~==~~=~
= = ~= ~~= `oj= = ~=
~K
bka=lc=^mmbkafu=N

`~=^=^PMMJSMM= NS=c~=NVVU= ~
q~I=q~~

October 2010

OV

^mmbkafu=O= _f_ifldo^mev

NK= q=^~=r=o=q~=^=Eroq^F
EQQP=~F=
q==~=~===q=_=`~I
^=~==c=p~=c~=EcpcF===rp^
c^^K=f=~==~=W
WLLK~~KL|L~~|L~|
~L~L~L^m|ro|_K
f=~=~==~===c=p~
c~=EcpcF=J=W
WLL~KLJ~J~L~~J
JJ~J~
OK e~==_=g
aKmK=a~
rh=`=^~=^=E`^^F=
q~=m~=a~

PK c==t
g=t=C=_=t~=EP=bF
^~=p=C=^~=f=E^p^F
QK ^~==k~~=^~=
Ek^stbmp=MMJUMTJUMF
k~~=^=p=`~I=r=p~=k~
m====^~=p=C=^~=E^p^F
RK r==~= ==~=~
=
a=^K=`I=`=q~=^I=s=p~I
kqp_
p=====q=^~~=g~I
l=OMNMI=s=NNQI=k=NNSMK=o~=^~~=pI
iI=rh=
bka=lc=^mmbkafu=O

^mmbkafu=P= dilpp^ov=lc=qbojpI=^`olkvjp=^ka=^__obsf^qflkp

^`olkvjp
^`^p
^af=
^afor
^cj=
^di=
^jj
^l^
^Lm==^m
^pf

^=`=^~=p
^=a~=f~
^=a~~=f~=o=r
^=c=j~~
^=d=i
^~=j~~=j~~
^JJ^~
^=m
^=p=f~X=~====
~==
^pop=
^~=p~=o=p
^q
^=q
^q`=
^=q~=`
^rj
^=r=j~X=
`^m==`~= `~~
`^p
`~~=^=pX=f^p===
~=~~=
`^q=
`~=^=q
`f^^
`f^^I=^~=^=o~=`=
s~=
`cfq
`=c=f=q~
`d=
`==~
`ed==`e
`~X=~==isi=`ed=Ei=`~F
`
`==i
`oj=
`=o=j~~

PM

Aeroplane Upset Recovery Training

`=k
b^p^
b`^jp
bdmtp
bf`^p=
c^^
c_t
c`lj
ca
cao
cbm
ci
cj`
cLl

cpc
c==

d^=
ec=
f^p
f`^l
fLc
fip

`=k=EF
b~=^~=p~=^
b=`~=^~=j=p
b~=d=m=t~=p
b=f~=~=`=^=p
c~=^~=^~
c==t
c=`=l~=j~~
c=a
c=a~~=o
c=b=m
c=i=E~==~=NMNPKOj=^
F
c=j~~=`
c=lX=J
==
c=p~=c~
c
d~=X==
d~=^~
e~=c~
f~=~=pX=~====^pf
===J~=
f~~=`=^~=l~~
f=c
f=i~=p

fj`=
g^^
h`^p
hf^p
hq^p
iLa=~
il`==f=
isi
j^`=
j
j^d
j`o
j`q
ja
j
jp^
jpi=
k^p^=
kqp_=
mc
mca
mfl=
mj
mkc=
noe
o^p
ol`

f=j~=`
g=^~=^X=b~=`I
E=b^p^F
h=`~~=^=pX==
h=f~=^=pX=~====^
p=f~X==
h=f~=^=pX===~=E
F==~=~~=~===~
iLa~=j~X==sJ=~=
i==`==c
iX=~==isi=`ed=Ei=`~F
j~=^~=`
j~X=^==~
j~=
j~=`=q=E_FX=j~=`
m=====
j~=`=q=
ja=a~X=~~=~~=
j~=j~=~=
j=p~=^
j~=p~=i
k~~=^~=p~=^~
k~~=q~~=p~=_~
m=c
m~=c=a~
mJf=l~
m=j
m=k=c
n=o=e~X=^~=C
b==L=~
o~=^~~=pI=i
o~==`

oql=
plm
pma
pqa
q^tp=
q`^p
qep
qlLd^
sj`
sLp==sp
spf=

s=pmbbap
s~
s
s=
s=
sN
sj
sj=
sk=
sN
so

sO

o=q~Jl
p~~=l~=m
p
p~~
q~=^=~=t~=p
q~=^=~=`=^~=p
q~=e~=p~=
q~J=L=dJ^=E~==F
s~=j~=`
s~=p
s~=p=f~

a=~=I=~=
a===
a==
p=====~=

c~==N=~=
s=j=a~=
j~=l~==
kJb=
p====~J=~==
=~=~~=~=
o~=pX==~===~~=
====~===~==
~J==
j=p~==~==~I
=~==~~=
bka=lc=^mmbkafu=P

^mmbkafu=Q= rkfqp=lc=jb^probjbkq

=
=
L=
=
L=
L=
m~=
=
=
e=

=E~==~F
=E~==~F
==

==
==
m~~

==

=
=
=
~=
=
=
=
=

~~=

bka=lc=^mmbkafu=Q

Royal Aeronautical Society


kKQ=e~=m~I=i=tNg=T_nI=rh
q=HQQ=EMFOM=TSTM=QPMM==c~=HQQ=EMFOM=TSTM=QPMV==J~=~]~K==t=WLLK~K
October 2010

PN

IIn
n these
these difcult
difcult times
times you
you need
need to
to stand
stand out
out in
in the
the crowd
crowd society
and
uss help
jjoin
oin the
the worlds
worlds leading
leading aerospace
aerospace so
ciety a
nd llet
et u
help you.
you.
Membership
M
embership o
off tthe
he R
Royal
oyal A
Aeronautical
eronautical SSociety
ociety will
will propel
p opel
pr
y
ou to
to the
the heart
heart of
of the
the aerospace
aerospace ccommunity.
ommunity.
you

Membership grades
for professionals and
enthusiasts
17,000 members in over
100 countries
Free and unlimited careers
guidance
Use of aerosocietyjobs.com
Professional recognition
Registration with the
Engineering Council (UK)
Access to awards, bursaries
and scholarships
Two monthly publications
Use of our dedicated
aerospace reference library
Professional development
Preferential rates for over
400 events and conferences
Professional networking
opportunities
Access to 24 Specialist
Groups & 60 international
Branches
Use of the Airbus
Business Suite

Elevate your career


now by contacting
recruitment@aerosociety.com
or +44 (0)20 7670 4346
to discuss all membership
grades and professional
registration such as CEng
www.aerosociety.com/
membership