I. ANG SULIRANIN AT KAHALAGAHAN NG PAG – AARAL A. Introduksyon Sa tahanan simulang nahuhubog ang katauhan ng isang tao.

Ang paaralan, bilang pangalawang tahanan ng mga estudyante ay ginagampanan rin ang tungkuling ito. Kapag sinabing paaralan, kadalasang naiisip ay ang lugar kung saan nag-aaral at natututo ng mga bagaybagay ang tao. Ngunit hindi lamang puro impormasyon tungkol sa matematika, siyensa, o wika ang natututunan ng mga estudyante sa paaralan. Mayroong mga organisasyong maaaring salihan ang mga mag-aaral depende sa kanilang hilig. Ang mga organisasyong ito ay may mga gawaing maaaring humubog sa iba pang aspeto ng katauhan, at ito ang tinatawag na ekstrakurikular na mga gawain. Ito ang dahil kung kaya’t hindi lamang pang-intelektwal ang nalalaman o nakukuha ng mga magaaral sa pagpasok sa paaralan, nahahasa rin ang kanilang talento at kakayahan. Ang ekstrakurikular na gawain ay kahit anong gawain na hindi saklaw ng kurikulum ng paaralan, ngunit ang mga gawaing ito ay kadalasang ginagawa sa loob ng paaralan. Ang oras na inilalaan dito ay labas sa oras ng aktwal na ‘pag-aaral’ ng mga mag-aaral. Sa kadahilanang ito, maaaring magkaroon ng epekto ang mga ekstrakurikular na gawain sa buhay akademiko ng magaaral, nakasasama man o benepisyal. Sa Kolehiyo ng Narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas ay mayroon ding mga organisasyong pang ektrakurikular. Ito ay tulad ng Nursing Central Board of Students (NCBS) na may kinalaman sa pamumuno ng kolehiyo, Red Cross at Medical Missions Inc. (MMI) na

patungkol naman sa kalusugan, Pax Romana na may kinalaman sa Katolisismo, at ang mga organisasyong patungkol sa sining ng pag-arte, pag-awit at pagsayaw tulad ng Nursing Dance Troupe at Nursing Chorale at ang organisasyong paborito ng nakararami, ang Varsity, na may kinalaman naman sa mga larong pampalakasan. Nararapat lamang mabigyan ng impormasyon ang mga mag-aaral sa kolehiyo ukol sa mga ekstrakurikular na gawain ng mga organisasyon lalo na iyong mga nagbabalak pa lamang sumali sa organisasyong kanilang napiling salihan.

B. Mga TIYAK NA Layunin

Ang pamanahong papel na ito ay naglalayong matuklasan ang epekto ng mga ekstra- kurikular na gawain sa mga kolehiyong mag – aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing. Dito ay sinubukang tuklasin ang mga bunga, mabuti man o masama, sa mga respondenteng mag – aaral. Ang papel pananaliksik na ito ay nagbibigay ng impormasyon ukol sa ekstrakurikular na gawain sa kolehiyo at layuning masagot o matugunan ang sumusunod na tanong: 1. Bakit sumasali ang mga mag-aaral sa mga ekstrakurikular na gawain? 2. Anu-ano ang mga benepisyo ng pagsali sa organisasyon? 3. Anu-ano ang epekto ng pagsali sa organisasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral? 4. Nakatutulong ba ang mga ekstra-kurikular na gawain sa pagkakaroon ng mataas na marka? O nakasasama ba ito sa pag-aaral? 5. Kung nakabubuti o nakatutulong ito sa pagbuti ng pagaaral o pagtaas ng marka ng mag-aaral, paano ito

nagagampanan ng pagsali sa ekstra-kurikular na gawain? 6. Kung nakapagdudulot ng hindi mabuti sa pag-aaral o pagbaba ng marka ng mag-aaral ang pagsali sa ekstrakurikular na gawain, ano ang posibleng solusyon dito? At higit sa lahat, nais din ng mga mananaliksik na mapatunayan ang epektibong gamit ng “Time Management” sa paghawak ng kanilang mga responsibilidad bilang mga mag – aaral na lider o miyembro ng mga organisasyon.

C. Kahalagahan ng Pag – aaral Sa panahon ngayon, napakaraming mag-aaral ang nawiwiling sumali sa mga programang pang-ekstra kurikular sa kani-kanilang mga paaralan. Maraming naidudulot na epekto sa pag-aaral ang pagsali sa mga nasabing programa—Ito ay maaaring maging maganda dahil ito ay nakatutulong sa pag-aaral o di kaya’y maging masama dahil kung minsan ay nakalilimutan na ng magaaral na iyon ang kanilang mga prayoridad sa pag-aaral at dahil dito, napapabayaan na niya ang kanyang mga responsibilidad sa akademiko. Mahalaga ang pag-aaral na ito upang malaman ng mga mag-aaral, lalo na iyong mga kasapi sa organisasyon at gumagawa ng mga ekstrakurikular na gawain, ang mga epekto ng mga nabanggit sa kanilang pag-aaral. Matutulungan rin ng papel pananaliksik na ito ang mga dean’s listers na sumasali rin sa ekstrakurikular na gawain ng kanilang organisasyon dahil malalaman nila kung

nakatutulong ba at sa kung anong paraan nakatutulong ang mga gawaing ito sa kanilang sitwasyon bilang dean’s lister. Maaari rin itong maging gabay sa mga mag-aaral na balak sumali sa mga organisasyon. Malalaman nila kung ano ang mga benepisyo ng pagsali sa mga ekstrakurikular na gawain ng isang organisasyon at kung ano ang maidudulot ng mga gawaing ito sa kanilang pagaaral at maaaring hanggang sila’y makatapos na. Kung may makikita mang negatibong epekto sa pag-aaral ang mga ekstrakurikular na gawain ng organisasyon, ang pag-aaral na ito ay may mga posibleng solusyon ukol dito. Sa pamamagitan ng papel pananaliksik na ito ay mabibigyan ng kaukulang impormasyon ang mga magaaral sa kolehiyo tungkol sa ekstra-kurikular na gawain at relasyon o epekto nito sa performance sa akademiko o pag-aaral. D. Saklaw at Limitasyon SA PAG-AARAL Pili lamang ang mga estudyanteng kinapanayam ukol sa kanilang karanasan kapag may ekstra-kurikular na gawain ang kanilang sinapiang organisasyon. Hindi sakop ng pag – aaral na ito ang paglalahad ng mga kwentong napagdaanan ng mga respondente. Ang iba pang aspeto ng kanilang buhay, bukod sa pag-aaral, na maaaring maapektuhan ng kanilang pagsali sa mga gawaing ito, tulad ng relasyon sa pamilya, kaibigan, pananampalataya, at iba pa, ay hindi na tinalakay sa pag-aaral na ito. Bagama’t nagbigay ng pahapyaw na pagtalakay ay nagpokus lamang ito sa mismong implikasyon ng pagiging isang aktibong mag –aaral at hindi na pinalawak pa ang mga detalye pagdating sa mga emosyonal na aspeto bunga ng mga karanasan.

E. SANDIGAN NG PAG-AARAL AT MGA KAUGNAYAN SA LITERATURA Gawaing ekstra-kurikular – mga aktibidad na nasa labas ng kurikulum ng isang unibersidad, kolehiyo o paaralan Organisasyon – isang grupo na may iisang hilig or interes Time management – praktis upang magamit ng maayos ang oras Career interest – propesyonal na karerang kinahihiligan ng isang indibidwal

F. ISTRATIHIYANG GINAMIT AT DATOS Depinisyon ng Gawaing Ekstra – Kurikular Ayon kay Steven Dowshen, MD sa kanyang sinulat na artikulo sa Kidshealth.org, ang mga organisasyong ito ay hindi lang tungkol sa palakasan kundi pati narin sa iba't ibang hilig ng mga mag-aaral. Halimbawa na dito ang choir, dance club at drama club na naglalayon mailabas ng mga mag-aaral ang kanilang mga talento. May mga organisasyon din na itinatag upang maihayag ng mga mag-aaral ang kanilang nararamdaman gamit ang pagsulat gaya ng mga pahayagan sa paaralan. Ang iba namang organisasyon ay binuo upang tipunin ang mga taong may magkakaparehong hilig. Sa dami ng mga organisasyon, tiyak na maraming pagpipilian ang mga mag-aaral. Sa madaling salita, ang mga gawaing ekstra – kurikular ay uri ng mga gawaing kadalasan isponsor ng mga paaralan o unibersidad. Ito ay hindi kasama sa kurikulum na pang – akedemiko pero

kadalasang ginaganap ang mga aktibidades nito sa loob ng paaralan o unibersidad. Kadalasan nangangailangan ito ng oras maliban sa regular na araw ng pasok. Gaya ng nasabi, ang mga ekstra – kurikular na gawain ay pwedeng magsimula kahit sa simpleng isports gaya ng basketbol at balibol, at pati na rin sa pagkanta, pagsayaw at pag – arte sa entablado. G. PAGLALAHAD 1. Metodolohiya a. Disenyo ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ayon sa disenyo ng pamaraang deskriptib na pananaliksik. Sinubukang ilarawan sa pag-aaral na ito ang maaaring implikasyon ng pagiging miyembro ng isang ekstrakurikular na organisasyon sa pag-aaral ng isang mag-aaral sa kolehiyo ng Narsing sa UST. b. Instrumentong Pampananaliksik Isinagawa sa pamamagitan ng mga gabay na kwestyoneyr ang pag-aaral na ito. Naghanda ng isang interbyu – kwestyoneyr ang mga mananaliksik na naglalayong din makangalap ng mga datos upang malaman ang preperensya at damdamin ng mga respondente sa pagpili ng organisasyong sasalihan, mga salik na naka-aapekto sa pagpili ng organisasyon at ang kaalaman nila sa maidudulot ng pagsali sa mga organisasyon. Bukod dito, ay nagsagawa din kami ng pangangalap ng impormasyon sa internet upang makakuha pa ng iba pang mahahalagang karagdagang impormasyon ukol sa pagsali sa mga organisasyon ng mga mag-aaral. c. Respondente

Ang napiling mga respondente ng grupo ay ang mga mag – aaral ng Kolehiyo ng Narsing na nabibilang sa mga organisasyong pang – estudyante (student organizations) sa kasalakuyang taon ng 2007 – 2008. Batay sa random sampling mula sa mga uri ng organisasyong pang – estudyante na napili ng grupo, naipamigay ang interbyu – kwestyoneyr sa (4) apat na miyembro ng NCBS, (4) apat na miyembro ng barsiti, (3) tatlong miyembro ng NDT, (2) dalawang miyembro ng Red Cross, at (3) tatlong miyembro ng Pax Romana. Ang organisasyon ng Red Cross at Pax Romana ay aming pagsasanibin sa isang grupo pagdating sa tritment ng mga datos sa kadahilanan na ang dalawang organisasyon na ito ay nasa ilalim ng “service oriented” na organisasyon. H. LAGOM NG KONKLUSYON 1. Lagom Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa layuning matiyak ang mga epekto ng mga ekstra-kurikular na gawain sa mga kolehiyong mag – aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing at upang patotohanan ang epektibong gamit ng “Time Management” sa pag-hawak ng kanilang mga responsibilidad bilang mga mag – aaral na lider o miyembro ng mga organisasyon. Ang ginamit na pamamaraan ay deskriptib at ang ginamit sa pagsaliksik ng mga datos at impormasyon ay impormal na interbyu. Lumikha ang mga mananaliksik ng isang sarbey – kwestyoneyr na ginamit na instrument sa pangangalap ng mg datos galing sa mga respondente. Pili lamang ang mga estudyanteng ininterbyu tungkol sa kanilang mga karanasan sa pagsali sa ekstra-kurikular na gawain at nag-popokus lamang sa implikasyon ng pagiging aktibong mag-aaral kaya’t hindi na pinalawak ang mga detalye pagdating sa emosyon bunga ng mga

pinagdaanan. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa taong-akademiko 2007-2008. Sa dalawampung (20) respondenteng estudyante na aktibo sa ekstra-kurikular na gawain ay lahat ay may positibong pananaw ukol dito. Batay naman sa tig-iisang papel ng bawat estudyante ay walumpung por siyento (80%) ng mga sagot nila ay may positibong epekto at ang natitirang dalwampung por siyento (20%) ay may negatibong epekto. I.PAGLALAAN AT KONKLUSYON

Batay sa mga natamong datos at impormasyon, ang mga mananaliksik ay nagwakas sa mga sumusunod na kongklusyon: a. Ang mga mag-aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing ay sumasale sa mga eksta-kurikular na gawain dahil: dito nagagamit ang kanilang mga talento, ito ay holistic, naipadadama sa kanila na sila ay parte ng kanilang kolehiyo o unibersidad, nailalabas ang sariling mga ideya at saloobin, napabubuti ang kanilang mga kakayahan, nagiging katangi-tangi at mabunga ang buhay-kolehiyo, ito ay “stress outlet”, at may ibang pagkakaabalahan maliban sa pag-aaral. b. Ang mga benepisyo ng pagsale ng mga mag-aaral sa mga eksta-kurikular na gawain ay ang mga sumusunod: dito nagagamet ang kanilang mga talento, ito ay holistic, naipadadama sa kanila na sila ay parte ng kanilang kolehiyo o unibersidad, nailalabas ang sariling mga ideya at saloobin, napabubuti ang kanilang mga kakayahan, nagiging katangi-tangi at mabunga ang buhay-kolehiyo, ito ay “stress outlet”, at may ibang pagkakaabalahan maliban sa pag-aaral. c. Ang mga epekto ng pagsali sa organisasyon sa pagaaral ng mga mag-aaral ay ang mga sumusnod: mas

napapatindi ang kanilang pag-aaral dahil sa pressure, natuto sila magkaroon ng time management, nawawala ang kanilang stress, nagkakaroon sila ng mga kaibigan na makatutulong sa kanilang pag-aaral, nauubos ang kanilang oras mag-aral, maaaring naipagpapalit ang organisasyon kaysa sa pag-aaral, at nagkakaproblema sa iskedyul. d. Nakatutulong ang mga ekstra-kurikular na gawain sa pagkaroon ng mataas na marka. e. Nakatutulong ang mga ekstra-kurikular na gawain sa pagkaroon ng mataas na marka sa paraan na napauunlad ang kakayahan ng mga estudyante dahil napipilitan silang tapusin ang mga demanda ng pag-aaral at organisasyon. 3 .Rekomendasyon Kaugnay ng mga konklusyong nabanggit, buong pagpapakumbabang iminumungkahi ang sumusunod na rekumendasyong ito ng mga mananaliksik sa mga babasa nitong pamanahong papel: a.Para sa mga mag-aaral na nagnanais na makabilang sa gawaing ekstra-kurikular, dapat munang siguraduhin na kakayanin nilang pagsabayin ang kanilang pag-aaral sa aktibidad na ito. Dapat din silang matutong mag-manage ng kanilang oras upang maiwasan ang pag-aaksaya ng mahahalagang oras lalung-lalo na sa mga mag-aaral na sumali sa mahigit sa isang organisasyon.

b. Para naman sa mga magulang ng mga mag-aaral na ito, dapat muna nilang isaalang alang ang kalusugan ng kanilang mga anak bago nila kunsintihin ang kanilang mga mga anak na sumali. Pag-tuunan din ng pansin ang pag-aaral ng kanilang mga anak upang ma-monitor ang kalagayan nila sa paaralan.

c. Para naman sa mga propesor ng kolehiyo ng nursing, dapat bigyan nila ang mga mag-aaral ng weekly reports ng kanilang grado sa iba’t ibang mga asignatura sapagkat ito ay makakatulong sa pag monitor ng kanilang lagay sa pag-aaral.

d. Para naman sa iba pang mga mananaliksik na tatalakay sa pag-aaral na ito, palawakin pa at dagdagan pa ng mga datos na may kaugnayan dito nang sa ganoon ay mas mauunawaan ito ng mga taong babasa rito.

J. APENDIKS Mahal na Respondente, Magandang Araw! Kami ay mga mag – aaral ng Filipino 2 na kasalukuyang nagsususulat ng isang pamanahong papel tungkol sa Epekto ng Gawaing Ekstra – Kurikular sa Pag – aaral ng mga Piling Estudyante na Kasapi ng mga Organisasyon sa Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing. Inihanda naming ang interbyu - kwestyoneyr na ito para mangalap ng mga impormasyon ukol sa epekto ng pagsali sa mga “student organizations” sa pag – aaral ninyong mga estudyante ng Kolehiyo ng Narsing. Kaya naman hinihiling namin na sagutan ang mga tanong ng buong katapatan ang mga sumusunod na tanong. Maraming salamat! - Mga Mananaliksik 1. Aktibo ba ang organisasyong kinabibilangan mo? 2. Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro? 3. Kamusta ang iyong pag – aaral? 4. Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit? 5. Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?

6. Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda? 7. Ikaw ba ay hindi nakakapasok sa klase dahil may gawain ang organisasyon ninyo? 8. Ikaw ba ay nababahala tuwing aabsent sa klase? 9. Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali? 10. Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations? 11. Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon? 12. May napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag – aaral mo nang nagsimula kang sumali? 13. Sa pag – aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon? Negatibo ngunit hindi ganon ka grabe. Ibalanse ang pagaaral sa mga gawaing pang Ikaw ba ay may skedyul na sinusundan sa pang – araw araw? 14. Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra – kurikular na gawain sa pag – aaral? 15. Ikaw ba ang nakaisip ng paraan na ito o may nagbahagi o nagpayo sa iyo? 16. Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon? 17. Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon? 18. Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.

K. BIBLIOGRAPIYA Extracurricular activity. Retrieved February 10, 2008, from http://en.wikipedia.org/wiki/Extracurricular_activity Extracurricular activities. Retrieved February 10, 2008, from http://www.kidshealth.org/teen/school_jobs/school/involv ed_school.html Expert reviewers. Retrieved February 10, 2008, from http://www.kidshealth.org/parent/misc/reviewers.html Hollrah, R. (n.d.). Extracurricular activities. Retrieved February 10, 2008, from http://www.public.iastate.edu/~rhetoric/105H17/rhollrah/ cof.html College admissions. Retrieved February 10, 2008, from http://collegeapps.about.com/od/collegeapplications/a/ac tivitytips.htm

TALAAN NG

NILALAMAN

A. PANIMULA………………………………....1

B. MGA TIYAK NA LAYUNIN…………………2 C. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL…………3 D. SAKLAW AT LIMITASYON SA PAGAARAL..4 E. SANDIGAN NG PAG-AARAL AT MGA KAUGNAYAN SA LITERATURA……………….5 F. ISTRATIHIYANG GINAMIT AT DATOS PINAGKUNANG DATOS……………………….6 G. PAGLALAHAD………………………………7 H. PAGLALAAN AT KONKLUSYON………..…8 I. PAGLALAGOM NG REKOMENDASYON…… 9 J. APENDIKS………………………………….10

Isang Pamanahong Papel ang Ipinapasa kay Gng. DAYAG

Ipinasa ni: MARKY LUANG Ika-08 NG ENERO 2010

ANG SULIRANIN AT KAHALAGAHAN NG PAG- AARAl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful