You are on page 1of 6

(Narodneno'tine7.

6193'
Na temeljudlanka54' stavkal' Zakonao ustanovama
1'.StatutaKultumo informativnog
ZgtSl-isi., qi tiS-ispr.i 35/08)i dlanka40' stavka
centra'25'9'2014''donosi
centra,od 4. prosinca2012.,ninatelj Kultumoinformatirmog
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
CENTRA
STATUTA KULTURNO INFORMATI\'NOG
ilanak I'
prosinca 20|2., tl dlanku 18.
U Statutu Kultumo informativnog centra, od 4.
koji se obavljaju vezaio za-galerijsku
stavku2., u dijelu tekstato:i t" oanoti tta-poslou"
za.likovnu umjetnost"dodaju se
dielatnost,u podstavku I ' rza rijedi: "godiinja nagtada
Centra"'
prostorima
izloZbiu drugimizloZbenim
;il"cL -t;;;;lianje
ilanak 2.
CENTROM miienja se i
PoglavljeVII. VODENJE RADA I UPRAVLJANJE
slasi:

,,VII. UPRAVLJANJE CENTROM'.
ilanak 2'

ilanak 21. mijenjase i glasi:
.,CentromupravljaUpravnovtlece'
Upravnovije6eimatri dlana'
Grada Zagreba\z reda
Dva dlana UPravnogvijeia imenuje Gradska skupStina
jednog dlana,iz svojih redova, biraju
uslednih kulturnih i umjetnidkihdjelatnika,a
strudnidjelatniciCentra'
dlanovima Upravnogvije6a mandattraje detiri godine'"
itanak 3.
s
e
d
l
a
n
c2i 1 ' a , 2 1 ' b , 2 | . c , 2 | . d , 2 | . e , 2 1 . f , i 2 1 ' g k o j i g l a s e :
| z ad | a n k a2 1 .d o d a l u
,,Clanak21.a
predloZenza 6lanaUpravnog
Svaki strudnidjelatnik Centramoze predlagatii biti
u["uu'

je pravovaljano' ako je
oturouunie za kandidate za dlana upravnoga vijeia
djelatnikaCentra'
glasovanjupristupilaveiina.strudnih
sejavno' dizanjgllku
Glasovanleza l(andloateiz preihodnogstavkaprovodi
je
strudnidjelatnik Centraza
Kao kandidatza dlanaUpravnogvije-a utvrden onaj
Centra'
kojegase izjasnilaveiina nazodnihstrudnihdjelatnika
za tlana Upravnog
Na temelju rezultata glasovanjautvrduje se lista kandidata
vije6a u koju se kandidatiunoseabecednimredom'

Clanak21.b

Izbor dlana Upravnog vijela iz reda strudnihdjelatnika Centraprovodi se tajnim
glasovanjem.
Glasovanjeza izbor dlana Upravnogavijeia provodi se zaokruZivanjemrednog
broja ispredimenakandidatana glasadkomlistiiu.
Izbori su pravovaljaniakoje glasovanjupristupilave6inastrudnihdjelatnikaCentra.
Za ElanaUpravnog vijefa izabranje onaj kandidat koji je dobio najvedi broj
glasovastrudnihdjelatnikaCentra.
Ako dva ili vi5e kandidatadobiju isti najveii broj glasova,glasovanjese za njih
ponavlja.Ako i u ponovljenomglasovanjudva ili viSekandidataimaju isti najveii broj
glasova,cijeli sepostupakizboraponavlja.
Strudni djelatnici Centra objavljuju rezultateizbora na sjednici i oglasnoj plodi
Centra.
Clanak21.c
Prvu sjednicuUpravnogvijeia sazivaravnatelj,a do izbora predsjednikavodi je
najstarijidlan Upravnogvijeia
Upravno vije6e ima predsjednikai njegovog zamjenika koje biraju dlanovi na
prvoj sjednicivijeia javnim, ili premaodluci Upravnogvijeia, tajnim glasovanjem.

elanak21.d
Sjednice Upravnog vije6a saziva i vodi predsjednik vijeia, a u sludaju
sprijedenostinjegov zamjenik.
Upravno vijeie pravovaljanoraspravljai odluduje kada je sjednicamanazodno
vi5e od polovice ukupnogbroja dlanova.
Upravnovijeie donosiodluke veiinom glasovaukupnogbroja dlanova.
U radu Upravnog vijeia sudjeluju ravnateuCentra i drugi djelatnici Centra koje
pozovepredsjednikUpravnogvijeia, bez pravaodludivanja.
SjednicaUpravnogvijeda mora se sazvatina zahtjevravnateljaili dlanaUpravnog
vijeia.
Clanak21.e
Nadin radaUpravnogvijeia moZesepobliZeurediti poslovnikom.
Clanak2 i.f
U upravljanjuCentromUpravnovijede obavlja sljededezadaie:
1. Donosi:
- StatutCentra,uz suglasnostOsnivada;
- Pravilnik o unutamjem ustrojstvui nadinu rada Centra i druge opie akte utvrtlene
ovim slatutomi zakonom;
- program rada i razvoja Centra;
- odluke o zasnivanjuradnogodnosana neodredenowijeme;
- odluke o prestanku radnog odnosa djelatnika te o drugim pravima i obvezama iz
radnogodnosa;
2. Uz suglasnostOsnivaia odluiuje:

J

- o stjecanju,
iotudivanjunekretnina;
opteredivanju
- o stjecanju,optereiivanjui otudivanjupoketne imovine pojedinadnavrijednostkoje
prelazi70.000,00kuna;
- o dugorodnomzaduZivanjui davanjujamstva za kreditnozaduZivanje;
- o izdavanjumjenica i drugih sredstavaosiguranjaplaianja vrijednostkojih prelazi
70.000.00kuna:
- o promjeni djelatnostiCentra;
- o osnivanjudrugepravneosobe;
- o udruZivanjuu zajednicuustanova;
3. Odluiuje:
- o financijskomplanui godiSnjem
obradunu;
- o polugodi3njem
i godi5njemizvjeStaju
o izvr5enjufinancijskogplana;
- o raspodjelisredstavai dobiti za obavljanjei razvoj djelatnosti;
- o izvjeS6imaravnateljao radu Centra;
- o optereiivanju i otuclivanju pokretne imovine pojedinadnavrijednost koje ne
prelazi70.000,00kuna;
- o izdavanju mjenica i drugih sredstavaosiguranja pla6anja vrijednost kojih ne
prelazi 70.000,00kuna;
- o pojedinadnimpravimaiz radnogodnosau drugomstupnjuu skladusa zakonom;
- o davanju u zakup objekatai prostora Centra,uz pribavljeno miSljenjenadleZnog
upravnogtijela Osnivada;
4. Nadzire:
- provodenjeprogramaradai razvojaCentra;
5. Predlaie i podnosiOsnivaiu:
- promjeneu organiziranjuradaCentra;
- promjenunazivai sjedi5taCentra;
- statusnepromjene;
- izvje56ao radu Centra;
6. Predlaie ravnatelju:
- mjereu cilju ostvarivanjapolitike poslovanjaCentra;
- osnovnesmjemiceza rad i poslovanjeCentra;
7, Razmatra:
- prijedloge Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava djelatnika i njihovim
materijalnimpoloZajem.
Upravno vijeie razmatra i odluduje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom,
ovim statutomi drugim opiim aktima Centra.
Clanak2l.g
Clan Upravnogvijeia moZebiti razrije5enduZnostiprije istekavremenana kojeje
imenovanako:

- samzatraLirazrjesenje;
- ne ispunjavaduZnostdlana,odnosnopredsjednika
vijeia;
- svojim ponaSanjem
povrijedi ugled i duZnostkoju obna5a;
- izgubipravona obavljanjeduZnosti.
Postupakza utvrdivanjeprijedlogaza razrjeienjeduZnostidlanaUpravnogvije6a
pokreievijeie ili tijelo koje gaje izabralo,odnosnoimenovalo.
Odluku o razrjeSenju
donosi tijelo koje je izabralo,odnosnoimenovalodlana
Upravnogvijeia.
U sludajurazrjeienjadlanaUpravnogvijedanovi se dlanbira,odnosnoimenujeu
roku 30 dana i na vremenskorazdoblje koje je preostalou mandatu dlanu Upravnog
vije6a koj i je razrijeien."
ilanak 4.
lza dlanka21.g dodajesepoglavlje:,,Vlll. RA\tIATELJ CENTRA'.
ilanak 5.
Clanak22. mijenja se i glasi:
,,Ravnateljorganizirai vodi rad i poslovanjeCentra.
U organiziranju i votlenju rada i poslovanja Centra ravnatelj obavlja sljedeie
zadaee:
- predstavljai zastupaCentra;
- poduzimasve pravneradnjeu ime i za radunCentra;
- zastupaCentaru svim postupcimapred sudovima,upravnim i drugim drZavnim
tijelima, te pravnim osobamas javnim ovlastima;
- provodiodlukeUpravnogvijeia Centra;
- odluiuje o ulaganjimainabavci opreme,te osnovnihsredstavapojedinadna
vrijednostkojih ne prelazi70.000,00kuna,uz suglasnostUpravnogvijeia Centra;
- donosiodluke o zasnivanjuradnogodnosadjelatnikana odredenovrijeme;
- Upravnom vije6u i drugim nadleZnimtijelima podnosi izvjeiie o radu i
poslovanjuCentra;
- organizirarad i obavlja rasporeddjelatnikana radnamjesta;
- odobravasluZbenaputovanjai odsustvas radadjelatnicimaCentra;
- priprema i osigurava strudnu obradu svih materijala koj i se razmatraju na
sjednicama
Upravnogvijica Centra:
- obavlja i druge poslove utvrdene zakonom, ovim statutom i drugim opiim
aktimaCentra.
Ravnateljvodi strudanrad Centrai za njegaodgovara.
Ravnateljje odgovoranza zakonitostradaCentra."
ilanak 6.
L ranaKlJ. Dnsese-

tlanak 7.
lza dlanka23.poglavlje,,VIIL RAV},IATELJCENTRA"bri5ese.
ilanak 8.

)

U dlanku24. stavkul. podstavkul. rijedi: ,,(Narodnenovine 123103,198/03,
105/04,174/04i 46/07)"zamje4iujuse rijedima:,,(Narodnenovine 123103,198/03,
105/04, 174t 04,2/07, 46t07,45t 09,63t 11, 94/13i 139/ 13).
ilanak 9.
Canak25.mijenjasei glasi:
,,RavnateljaCentra imenuje i razrje5avaGradskaskupdtinaGrada Zagrebana
prijedlogUpravnogvijedaCentrai po pribavljenommi5ljenjustrudnogosobljaCenha.
Za imenovanje
ravnateljapotrebnoje prethodnomi5ljenjenadleZnoga
kulturnoga
vijeia.
Ravnateljseimenujenatemeljujavnognatjedaja
nadetirigodine.
IstaosobamoZeponovobiti imenovana
ravnateljem.
Javninatjedajraspisuje
i provodiUpravnovije6eCentra.
Javninatjedajseobjavljujeu dnevnomtisku.
Natjedajse raspisujenajmanjedva mjesecaprije isteka mandatapostoje6eg
ravnatelja."
ilanak 10.
U dlanku26. dodajesenovi stavak2. koji glasi:
,,Ravnateljane moZezamjenjivatidjelatnik koji je dlan Upravnogvijela iz reda
strudnihdjelatnikaCentra."
Dosadainjistavak2. postajestavak3.
itanak 11.
U dlanku33.stavkul. podstavku
2. i 3. in rijedi:,,ravnatelju,,
dodajuserijedi:,,i
Upral'nomvije6u".
itanak 12.
U dlanku45. iza rijedi:,,posjeduje"
briSuserijedi:,,raspolaZe
i nadzire.,.
ilanak 13.
Clanak49.mijenjasei glasi:
"Centarje, u skladusa Zakonomo obranii drugimpropisima,duZanosigurati
yvjete za rad u uvjetima ugroZenostisuvereniteta,neovisnostii teritorijalnecjelovitosti
RepublikeHrvatskei u drugimsludajevima
odreilenim
tim propisima.,'
dlanak 14.
Ovu odluku o izrnjenamai dopunamaStatutaKultumo informativnogcentra
donosiravnateljCentra,uz suglasnostOsnivada.

6
dhnak 15.
Ovaodlukao izmjenamai dopunamaStatutaKultumo informativnogcentrastupa
na snaguosmogdananakonobjavena oglasnojplodi Centra.
Wq:.752/2014
Zageb, 25.9.201.4.

Utvriluje sedaje Gradskaskup5tinaGradaZagrebana ovu odlukuo i".mjenamai
dopunamaStatutaKultumo informativnogcentradala suglasnostzakljudkomKLASA:
2014.
021-05/ | 4-01I341,URBROJ:25I -01-05-I 4-8,od I O.listopada
Ova odluka o iznqjenamai dopunamaStatutaKultumo informativnog cenlra
o.bjavljenaje na oglasnoj plodi Centra 22.listopada2014., a stupila je na snagu

'fr4a. zot+.

Broj:
Zageb,
RAVAIATELJ
EmilMateSid