You are on page 1of 3

Na temelju članka 23 Statuta Kulturno informativnog centra donosim

POSLOVNIK
o radu Savjeta Galerije Forum
Članak 1.
Ovim poslovnikom uređuje se način rada Savjeta Galerije Forum.
Članak 2.
Savjet Galerije Forum djeluje kao stručno-savjetodavni organ.
Članak 3.
Savjet Galerije Forum ima 12 članova.
Članove savjeta Galerije Forum imenuje ravnateljica Kulturno
informativnog centra.
Članak 4.
Savjet Galerije Forum:
- sudjeluje u izradi godišnjeg prijedloga izlagačke djelatnosti
Galerije Forum i to odabirom radova po pozivu voditelja GF i
Savjeta GF
Članak 5.
Članove Savjeta Galerije Forum imenuje ravnateljica Kulturno
informativnog centra na prijedlog voditelja Galerije Forum na 2
(dvije) godine.
Članak 6.
Član Savjeta Galerije Forum dužan je čuvati podatke koje sazna u
obavljanju svoje dužnosti, a koji su Statutom ustanove ili posebnim
propisom označeni kao tajni.
Članak 7.
Sjednice Savjeta Galerije Forum saziva voditelj GF ili predsjednik
Savjeta koji predlaže dnevni red uz suglasnost ravnateljice, a ukoliko
složenost dnevnog reda zahtijeva pripremu članova Savjeta, dnevni
red se utvrđuje u pisanom obliku u primjerenom roku.
Članak 8.
Sjednice Savjeta GF održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta
godišnje.
Članak 9.
Prije početka sjednice predsjednik Savjeta Galerije Forum utvrđuje
kvorum.
Sjednice Savjeta GF mogu se održavati ako je prisutno više od
polovice članova.

1

Članak 10.
Sjednica Savjeta GF započinje iznošenjem prijedloga dnevnog reda
kojeg iznosi predsjednik.
Prijedlog dnevnog reda stavlja se na raspravu i glasovanje.
Članovi Savjeta GF mogu predlagati izmjene i dopune dnevnog reda.
Ako predsjednik prihvati njihove prijedloge, oni postaju sastavnim
dijelom prijedloga dnevnog reda. U protivnom se o prijedlozima
glasuje, a da bi bili usvojeni potrebna je obična većina danih
glasova.
Prva točka dnevnog reda mora biti rasprava i prihvaćanje Zapisnika
s prethodne sjednice.
Tijekom sjednice predsjednik Savjeta GF može izmijeniti i dopuniti
dnevni red.
Članak 11.
Svi prisutni članovi na sjednici govore po redoslijedu prijave za
raspravu, a nakon što im predsjednik Savjeta GF dade riječ.
Učesnik u raspravi može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja.
Ako se učesnik udalji od teme, predsjednik će ga upozoriti, odnosno
po neprihvaćanju upozorenja oduzeti riječ.
Članak 12.
O svakoj točki dnevnog reda vodi se rasprava. Svaki član Savjeta GF
ima pravo iznijeti mišljenje o temi koja je predmet rasprave.
Kada više nema prijavljenih za raspravu po pojedinoj točki dnevnog
reda, te kad se dovrše izlaganja, predsjednik će zaključiti raspravu.
Po zaključenju rasprave o točki dnevnog reda predsjednik Savjeta GF
formirat će prijedlog odluke na temelju provedene rasprave.
Nakon utvrđivanja prijedloga odluke pristupa se glasovanju, a da bi
bila usvojena potrebna je obična većina danih glasova.
Članak 13.
Glasovanje se provodi javno. Glasovati se može za prijedlog odluke i
protiv prijedloga odluke.
Rezultat glasovanja utvrđuje i objavljuje predsjednik Savjeta GF.
Članak 14.
Sjednica Savjeta GF traje dok se ne iscrpe sve točke dnevnog reda,
ukoliko se ne odluči da će se o određenim točkama raspravljati na
slijedećoj sjednici.
Nakon što se iscrpi dnevni red, predsjednik Savjeta GF zaključuje
sjednicu.
Članak 15.
O sjednicama Savjeta GF se vodi zapisnik.
Zapisničar je osoba koju imenuje KIC.
Članak 16.
Zapisnik sadrži:

2

- mjesto, datum i vrijeme početka i završetka sjednice
- broj sjednice
- imena i prezimena prisutnih članova
- imena i prezimena odsutnih članova
- prihvaćeni dnevni red
- imena i prezimena učesnika u raspravi
- iznijete prijedloge, stavove i zaključke,
- način i rezultat glasovanja
- prihvaćene odluke
U zapisnik će se unijeti i izjave članova Savjeta GF koja se izričito
zatraže na samoj sjednici Savjeta GF.
Članak 17.
Zapisnik o održanoj sjednici Savjeta GF mora se sačiniti najkasnije u
roku od pet dana od održane sjednice.
Članak 18.
Zapisnik se dostavlja predsjedniku Savjeta GF, članovima Savjeta,
voditelju GF i ravnateljici KIC-a.
Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Savjeta GF prisutni na
sjednici.
Članak 19.
Zapisnik se prihvaća na prvoj slijedećoj sjednici Savjeta GF.
Na zahtjev člana Savjeta GF, zapisniku će se priložiti i njegove
primjedbe.
Članak 20.
Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na
oglasnoj ploči KIC-a.
(Datum objave Poslovnika na oglasnoj ploči KIC-a)
Kulturno informativni
centar
ravnateljica
Gabrijela Krmpotić Kos

3