You are on page 1of 1

Na temeljudlanaka125.stavkal.

Zakonao radu(Narodnenovine149/09,61111,82112
t
73113)idlanka 40. stavka1. StatutaKultumo informatiwog centra,od 4. prosinca2012.,vr5itelj
duZnostiravnateljaKultumo informativnogcentra,16.01.2014.,donosi

PRAVILNIKO DOPI]NAMA
PRAVILNIKA O T]NUTARNJEMUSTROJUI NAETNUN,{I)A
KTJLTURNOINFORMATIVNOG CENTRA

dlanak 1.
U Pravilnikuo unutamjemustrojui nadinuradaKultumo informativnogcentra,Broj: 112A od
5. veljade2013.,koji je stupiona snagu13.veljade2013.(Broj: l604 od 15.veljade2013.),u dlanku
6. todki2. TAJNIKdodajeseopisposlova
koji glasi:
posloveza ravratelja,
-.-obavljaposloveprijepisai sekretarske
- obavljaposlovevezanoza radneodnosezaposlenika
(oglase,prijave i odjave,ugovoreo
radu,godi5nje
odmore.dopuste
idr.),
- vodi evidencijuprisutnostina radui programimaKIC-a,
- obavljaposlovevezanoza sklapanje
ugovorao djelui ugovorao autorskomdjelu,
- obavljaposlovev ezanoza izradlunactaop6ihakataKIC-a,
- vodi evidencijuo ulazu i izlazudopisai ostaledokumeniacije;
pripremaputnenalogeza
putovanja
sluZbena
i drugeslidneposlove,
- evidentiragotovinskasredstva
pla6anjaod komercijalnihprograma,
- brineza arhiru dokumentacije,
- brinezablagajnui inventurneliste,
- obavljai drugesrodneposlovepo nalogura.rmatelja."
dlanak 2.
U dlanKu6. todKi 6. STRUCNI SURADNIK - GLAVNI UREDNIK NAKLADNIdKE
DJELATNOSTIdodajeseopisposlovakoji glasi:
planaKIC-a zatekuiu i narednugodinu,
.,- dajeprijedlogizdavadkog
- uretlujeknjige,periodikui drugetiskanepublikacijeKIC-au skladus izdavadkimplanom,
- suratlujesastranimnakladnicima
pri kupoviniiprodaji autorskihprava,
- ispunjavaprijavniceza natjedaje
za potporuknjigaKIC-a,doma6ei inozemne,
- komunicira i suradujes prevoditeljima,lektorima,korektorima,grafidkim urednikom,
tiskaromi drugimsuradnicima
pri realizacijiizdavadkog
planaKIC-a,
- prati medije i organizirapromotivneaktivnostinakladnidkedjelatnostiprigodomjavne
prezentacije
objavljenihnaslova,
- obavlja i druge slidneposlovepo pravilimastrukeu izdavadkojdjelatnosti,a po nalogu
rarmatelja."
ilanak 3.
U dlanku6. todki 7. TEHNICKI VODITELJ - KINOOPERATERdodajeseopis poslovakoji
glasi:
opreme,uredajai instalacijau kinodvoraniKIC-a,
,,- odrLavai brineo tehnidkojispravnosti
- prikazujefilmskeprojekcije,
- omoguiujetehnidkurealizacijutribina,predavanja
i okruglihstolova,
- omogu6ujetehnidkurealizacijui drugih zbivanjau KIC-u (presskonferencije,dogaclanja
u
sklopunajmadvoraneitd.),
- obavljai drugesrodneposlovepo naloguravnatelja."
ilanak 4.
U dlanku6. todki 8. TEHNIiAR RAZNIH SPECIJALNOSTIdodajese opis poslovakoji
slasi: