You are on page 1of 1

8.

TEHNIdAR RAZNIH SPECIJALNOSTI
- (opisposlova)

Uvjeti:
Strudnasprema:SSS
Radnoiskustvo:2 godine
Broj izvr5itelja:I

ilanak 7.
ovaj pravilnik o unutamjemustroju i nadinuradaKultumo informativnog
centrastupa
na snaguosmogdanaod danaobjavljivanjana oglasnojplodi Centra.
Izmjenei dopuneovogaprav'nika donoie se na nadinpropisanZakonom
.
za njegovo
dono5enje.
dlanak 8.
stupanjemna snaguovog pravilnika stavljajuse iznad snageslijededipravilnici
o
unutamjernustroju i nadinu
Kultumo informativnog centra, od 4. oitlka 2004., 2g.
^rada
prosinca2004.,13sijednja2006
. i 4. veliai,e2013.
Broj:112A
Zagreb,5.2.2013.

ovaj pravilnik o unutar4iemustroju i nadinu rada Kurtumo informativnog
centra,
objavljenje na oglasnojplodi Cenna5.2.20t3.,a stupioje na snagu
dana 13.2.2013..
Broj: 160,4.

zagrei,t=.zott.

T
,r-\

\-t
_\